10e penning Dordrecht 1553

Tiende penning Dordrecht 1553 (Rijksarchief in Zuid-Holland, Staten van Holland 1445-1572, inv. 593A), getranscribeerd en van aantekeningen voorzien door André den Haan en Koos van der Vaart.

De bedragen zijn Rijnse guldens en stuivers. Het register telt 1868 woonhuizen, waarvan er 533 zijn verhuurd (daarbij inbegrepen de huizen, die inlijftocht bezeten worden), en 83 gespecialiseerde panden, zoals bedrijven, kelders etc. Dat komt aardig overeen met de aantallen in de 10e penning van 1543 (1828, waarvan 95 leeg staan en 495 verhuurd zijn), maar niet met de 10e penning van 1556, waarin het totale aantal huizen aanzienlijk hoger is, nl. 2444. Dat kan zijn omdat in het kohier uit 1553 de vrijgestelde huizen niet zijn genoteerd, hoewel dat volgens de instructie wel had gemoeten.

folio 1

Den xiien junij anno XVc drie ende vijftich zijn geordonneert bij der cameren van dordrecht nairvolgende die ordonnantie vanden hoove van hollandt meester aert van der leede staessoen hermen van der bies heijnricxssoen frans moelen gijsbrecht van haerlem ende jan bucket blasiusz. met thomas braet re[e]trecker der selver stede omme te tacxeren die huijer van die huijssen staende binnen dordrecht ende daer off te calculeeren den thienden penninck gecontribueert te worden tot diminutie van drije hondert duijsent guldens door keij[zerlijke] ma[jestei]t geconsenteert over hollant den xiien aprilis XVc LIII

beginnende eerst ande poirtsijde vanden rooster off ande noertsijde opgaende oostwaerts nair tgroote hooft toe die selve zijde

meester aert staessoens huijs metten houthuijn van voeren tot afteren eijgenair

XLII

lijsgen jan van mulick huijs besit in tuchten hare leven lanckXXXII

frans ariaenssoen die grutter huijs int gemeen te huijreXXIIII

folio 1v

derfgenamen van meester eelant twee huijssen leech staende aen malcanderen getaxeert opXXXII

claes de backer twee huijssen teen geeft mijn heer te huijre nae de kerck toeVIII

ende tander bewoondt claes de backer staende op de huijck van tschuijtmaeckers straetgenXV

aeltgen bollen staes govertsoens weduwe als eijgenairXIIII

anthonis govertsz. de scrijnwerckers huijs eijgenairXV

jan willemssoen de steenhouwers huijs eijgenairXV

beatris jansdochter huijs eijgenairIX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akten 149 en 150: op 26 sept. 1553 verkopen heer Cornelis Cruijssaert en heer Aert Aertsz., priesters, als executeurs-testamentair van Beatris Jansdr., aan Ariaentgen Arien Bottendr., weduwe van Gerrit Claesz., een huis bij de Grote Kerk, staande tussen het huis van Jan Willemsz. steenhouwer en dat van mr. Pieter Sluijter. Waarborg: heer Aert Aertsz. De koopster kent schuldig een somma van 66 Vlaamse ponden. Borg: Adriaen Both Adriaensz.]

pieter jansz. de lantmeeter huijs eijgenairXII

jacop jansz. de scrijnwerckers huijs eijgenairXII

jacop diricxssoen van beamont huijs eijgenairXII

digna ariensdochter inden block huijs eijgenairIX

folio 2

marichgen damas phillipsz. wed. huijrt een huijs van dirck mol omXXXIX

jan wenssen huijert van neeltgen jacop aertssoen een huijs omXXXIII

frans cornelis wittesoens huijs eigenair van vooren tot afteren getacxeert opLX

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 593: op 29 mei 1562 verklaren op verzoek van Pieter Jansz. Cort houtkoper Thomas Cornelisz. Braet, ongeveer 53 jaar oud, Cornelis Dircx, 45 jaar oud, Adriaen Claesz., 53 jaar oud of daaromtrent, en Pieter Reijersz., gezworen reetrekkers te Dordrecht, dat zij Frans Cornelis Wittesz. verscheidene keren hebben horen zeggen, dat zijn houthuisje, dat achter op de Nieuwe Haven staat, “geen werckelick werck en was wantet op eenen witten torff gefundeert es ende men soude tselffde met die voet daer henen stoeten zoude ick daer mede mijn erff quijt wesen.]p

jan ockerssoen metselaers huijs eijgenairXV

pieter jansz. cort huijert van derffgenamen van lijsgen van haerlem een huijs van voeren tot afteren voir de somme vanLXI rinsgl. X st.

ael queeckels huijert een huijs van ariaen janssoen cuijper omXI

[ORA Dordrecht inv. 1535, akten 348 en 349: op 13 mrt. 1554 verkoopt Arie Jansz. kuiper aanAdriaen van Nispen Gerritsz. een huis bij het St. Jacobsgasthuis, dat laatstelijk bewoond is door Heijnrick Woutersz. de Boes, staande tussenhet huis van de erfgenamen van Lijsgen van Haerlem en dat van heer Jan Baerntsz. priester. Waarborg: heer Jan Baerntsz. priester. De koper is schuldig een somma van 24 Vlaamse ponden 6 sch. 8 d.]

heer jan barentsoens huijs eijgenairXII

herber van cuijl huijs eijgenairXXX

cornelis walen sciptimmermans huijs eijgenairXIIII

willem janssoen nusenborchs huijs eijgenairXXXVI

arien van ratinghen de scrijnwerckers huijs eijgenairXII

willem franssoens huijs van voeren tot afterenXLVIII

andries willemsz. de glaesmaeckers huijs eijgenairXVI

folio 2v

floeris van cuijllen weduwen twee huijssen besit in tuchtenXLVIII

jacop jansz. brouwer huijs mette brouwerij eijgenairLXXXII

hermen rechterssoen scrijnwercker huijert een huijs van derfgenaemen van jan wouterssoen de brouwer omXXX

aelbert van kuijl eijgenairXXXVIII

thuis dair naest oick zijn eijgen ende wordt verhuijert voerXIX

arien jacopssoen smidt huijs als eijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 8: op 12 dec. 1550 verkoopt Arien Jacopsz. smid aan Lijsgen Adriaensdr., weduwe van Adriaen Dircxsz. in den Block een Vlaams pond jaarlijkse losrente op een huis, staande “onder de Vleeshal” tussen het huis van Lambert Willemsz. en dat van Aelbert van Cuijl.]

lambert willemssoen droochsceriers huijs eijgenairXXX

rutgert wolffrat huijert van suetman andriessen een huijs omXLII

jan aertssoen die colfdraegers huijs eijgenairXXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 116: op 21 mei 1556 verleent Aechte Gerritsdr., weduwe van Jan Aertsz. kolfdrager, procuratie aan Cornelis de Leeu, wonende op Sprang, om te innen hetgeen men haar schuldig is.]

aert aertssoen de comen huijert van hermen die hopcooper een huijs omXXXV

de huijsing van adriaen wanck een lantwijff heeftet gehuijert om XXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 498: op 23 sept. 1552 verlenen Cornelis Laurisz. en zijn vrouw Anneken Adriaen Wanckendr., beiden leprozen, procuratie aan Adriaen Ariesz. oudschoenmaker, poorter van Dordrecht, om “te verheerwaerden mit hulde ende manscap alle alzu[l]ke leengoeden als enen Pieter de Windt Anthonisz. van zijnen vader … geërft hadde gelegen binnen ende ontrent buten Sinte Geertenberge te verzouken voer leenmannen van Hollandt op zulke rechten daer toe staende”.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 556: op 14 okt. 1552 verklaart op verzoek van de kinderen en kindskinderen van Ariaentgen Aertsdr., die getrouwd was met Adriaen Wanck, Marigen Pouwelsdr., weduwe van Pieter Dircxsz. de snijder, dat zij “wesende dienstbode en bewaerster van Pieter Thonisz. de Wint na den tijde dat hij zijn testament [dd 17 april 1552] al gemaect hadde[weet, dat] daer in Pieter … Wanck quijt gescouden hadde al dat Wanck hem sculdich was”.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 557: op 15 okt. 1552 verlenen Cornelis Laurisz. en Anneken Adriaen Wanckendr. procuratie aan Adriaen Adriaensz. oudschoenmaker, poorter van Dordrecht, “om alle haerluijder zaiken te beleiden zoe wel in rechte als bij compositie ofte minlick accort roerende van alle haerluijder porcie vande besterffenisse zoe wel van leen als van andere goeden moebel ende inmoebel nijet vuijtgesondert hen comparanten angecomen … bij doede van Pieter die Windt”.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 613: op 23 dec. 1552 verleent Cornelis Laurensz., als man van Anna Adriaen Wanckendr., procuratie aan zijn vader Laurens Woutersz. schipper om te innen al hetgeen men hem schuldig mag zijn en over te gaan tot scheiding van de goederen, die zijn nagelaten door Pieter de Windt.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 307: op 2 juli 1554 verkopen Jan Dircxsz., Willem Jansz. en Laurens Woutersz., als voogden van Pieter Florisz. en IJchen Adriaen Wanckendr., aan Damas van de Linde een vierde deel van een huis, staande tussen de Vleeshouwersstraat en het huis van Herman de hopkoper.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 325: op 28 febr. 1554 verleent Anna Arien Wanckendr. met toestemming van haar man, Cornelis Laurensz., als voogdes van IJchgen Gerritsdr., haar dochter, procuratie aan Laurens Woutersz.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 345: op 10 nov. 1556 verdelen Neeltgen Jansdr., weduwe van Laurens Woutersz., enerzijds en Cornelis Laurensz., als erfgenaam van zijn vader Laurens Woutersz., anderzijds de goederen, die Laurens heeft nagelaten.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 357: op 18 nov. 1556 verklaart Cornelis Laurensz., dat zijn stiefmoeder Neeltgen Jansdr., weduwe van Laurens Woutersz., aan hem overgedragen heeft alle brieven en “munimenten”, die zijn vader als zijn voogd onder zich heeft gehad.]

folio 3

wouter pietersz. de backers huijs staende opten huijck van tvleijshouwersstraetgen als eijgenairXXIIII[

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 223: op 7 aug. 1556 verleent Heijnrick Aertsz. schiptimmerman procuratie aan Eeuwout Sijmonsz., procureur van de Kamer Juditieel van Dordrecht, om in ontvangst te nemen de overdracht van een huis voor in de Vleeshouwersstraat, dat hij gekocht heeft van Wouter Pietersz. voor een somma van 66 Vlaamse ponden.]

govert de naijers huijs als eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 551: op 13 okt. 1552 verkoopt Govert Govertsz. snijder aan Arien Ariensz. comen een jaarlijkse losrente van 2 gl., verzekerd op een huis aan de Poortzijde bij het stadhuis, staande tussen het huis van de weduwe van Bartholomeus van de Poel en dat van Wouter de bakker.]

de weduwe van bartholomeus van de puels huijs in lijftucht XXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 350: op 13 mrt. 1554 transporteert Stoffel Jansz., als bij vertichting daaraan bedeeld zijnde bij overlijden van Bartelmeus van de Puel, aan Willem Florisz. een rentebrief van 6 gl. jaarlijks.]

jan reijersz. huijs eijgenairXXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 21: op 14 juli 1556 verklaart Jan Reijersz. de oude, dat Willem Damasz. vleeshouwer, die eertijds geweest is eigenaar van het huis, dat hem, Jan Reijersz., nu toebehoort, staande aan de Poortzijde onder de Grote Vleeshal tussen het huis van de weduwe van Bartholomeus van de Poel en dat van Emmechen Walen, op 9 mei 1541 belast heeft ten behoeve van de erfgenamen van Adriaen Damasz. vleeshouwer met een jaarlijkse losrente van 5 gl. en “zestalve” st. Welk huis hij, Jan Reijersz., op 10 mei 1541 heeft gekocht.]

emmetgen waelen huijs eijgenairXXX

jan oem van muijlwijcx huijs als eijgenairXXX

willem ariaenssoen huijert van aert govertssoen vleijshouwer een huijs omXXX

pieter geritssoen huijs genaempt den oss van voeren tot afteren eijgenair getacxeert opLI

aert govertssoen de vleijshouwers huijs eijgenairXXX

evert ariaenssoens huijs mette brouwerij van afteren tot voeren eijgenairLXXVIII

adriaen huijmansoens huijs eijgenairXXIIII

luijtgen meester adriaen secretaris weduwen huijs eijgenaersseXXIIII

jop heijnricxsz. huijert een huijs van gerit jansz. loijgen omXXX

folio 3v

gherit jansz. asijnbrouwers huijs eijgenairXLII

sijmon sijmonssoen de cuijpers huijs eijgenairXXX

heijnrick janssoen de cleermaecker huijert een huijs omXVI

een huijs met een sijdelcamer toebehorende adriaen van blienborch de schout eijgenair eijgenair ende staet leechXXX

de weduwe van huich koel pietersoens huijs met een sijdelcamer daer aen eijgenaersseXLII

de wijnkelder onder de sijdelcamer is verhuert omXII

willem dircxsoen den apteecekers huijs eijgenairXXXVI

jan janssoen de conincx huijs genoempt de kat eijgenairXXXVI

hermen van der bijes met een sijdelcamerken dair aen als eijgenairXXXVI

aeltgen ariens dochter ende leentgen ariensdochters huijs eijgenerssen XXXVI

cornelis janssoen croeswijck huijs als eijgenairXXXVI

den wijnkelder int selve huijs gelt te huijerXII

dirck govertsoen van beamonts huijs als eijgenair XX

folio 4

adriaen dircxsoen den ouden huijs als eijgenairXXX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 28: op 26 juni 1553 verkopen mr. Dominus Dircxsz., priester en kanunnik van de Grote Kerk, Adriaen Dircxsz. de jonge, Frans Moelen als man van Pietertgen Dircxsdr. en Matgen Dircxsdr., weduwe van Jan Claesz., verkopen aan hun broer Adriaen Dircxsz. elk hun vijfde deel van een huis op de Vogelmarkt [Groenmarkt], genaamd “den Groeten Roeden Schilt”, staande tussen het huis van Dirck van Beaumont en dat van Jan de goudsmid. De koper kent schuldig aan Frans Moelen, Adriaen Dircxsz. de jonge en Matgen Dircxsdr. elk een somma van 960 gl.]

jan govertsoen de goudtsmits huijs als eijgenairXII

cornelis de jong twee huijssen als eijgenairXXX

gijsbert janssoen inden engel huijs eijgenairXXX

den wijnkelder is verhuijert voirXXXVI

adriaen adriaenssoen de brabairs huijs eijgenairXX

marten dircxsoen screvels huijs eijgenairXXX

thuijs gemoept [sic: genoempt] den gulden leu toebehoerende pieter geritsz. van scharlaicken staet leechXXX

hubert adriaenssoen comen huijs als eijgenair staet leechXVIII

derfgenamen van grietgen heijnricx de pasteijbacsters huijs staende opten huijck vant tollebrugstraetgen ande poirtsijdeXVIII

jan arienssoen cruijenier huijs eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 564 en 565: op 22 nov. 1552 verkoopt Jan Henricxsz. Hoechaers aan Jan Adriaensz. koekenbakker, een huis, waarin de koper reeds woont, staande aan de Poortzijde tussen het hoekhuis van de Tolbrugstraat en het huis van Mariken, weduwe van Ghijsbert Claesz. Voorwaarde is, dat wanneer Jan Hendricxsz. Hoechaers zijn huis, staande achter het voornoemde huis, genaamd “die Lindtbaen” zou willen verkopen, Jan Adriaensz. dan “t voirboth ende voircoep” ervan zal hebben en dat Jan Hoechaers of zijn erfgenamen insgelijks het voorbod vanhet door Jan Adriaensz. gekochtehuis zullen hebben, indien Jan Adriaensz. het weer zou verkopen. Borg: Michiel Adriaensz. bontwerker. Koper kent schuldig 887 gl. Borgen: Jan Mathijsz. schoenmaker en Frans Melisz. barbier.]

de weduwe van gijsbert de glaesmaeckers huijs eijgenarsseXII

thuijs genaempt den nachtegael toebehorende thilt [sic: tgilt] van de kuijpers gelt boven te huijerXII

den wijnkelder onder tselve huijs gelt te huijerXXXVI

folio 4v

jan govertssoen de asijnbrouwers huijs eijgenair van voeren tot afterenLXXVIII

thuijs genompt scharlaicken toebehorende pieter govertssoen staet leechLXXII

thuijsken daernaest hoert mede ritssoen ende soude worde bewoent mit scharlaicken mair den kelder onder tselve huijs gelt te huijerXXXVI

adriaen jacopssoen huijert een huijs van mijn heer de schout omXXIIII

adriaen van blienborch schout van dordrecht huijs als eijgenairXLII

den wijnkelder dair onder gelt te huijerLIIII

meester claes pensionaris huijs eijgenairXLII

den wijnkelder onder tgroot huijs gelt te huijerXLVIII

den wijnkelder onder die sijdelcamer die met het groet huijs bewoont wort gelt te huijerXV

thuijs daer naest hout hij boven an hem selvenXVIII

mair den wijnkelder onder tselve huijs gelt te huijerXXXII

aert koel de laeckecooper huijs als eijgenairXXIIII

den wijnkelder heeft in huijeren willem schol voirXVIII

jan inden budt huijs genompt den lupert eijgenair staet leechXVIII

folio 5

joest peechgen huijs als eijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 211: op 18 juli 1556 verleent Joest Peech, koopman van wijnen, poorter van Dordrecht, procuratie aan Daniël Maertensz., poorter van Dordrecht, om te innen al hetgeen men hem schuldig is.]

onder is een keldenair hout hij an hem selven voir XVIII

hermen de wijncuijper hijert pieter geritsz. een huijs voirXLVI rinsgl. 10 st.

den wijnkelder after an gelt te huijerXXXVI

thuijs genompt de mannekens eijgenair screvel ockerssoenXVIII

den wijnkelder onder tselve huijs gelt te huijerXXXVI

twee huijssen an malcanderen staende teen genampt hemelrijck ende tander den draeck toebehorende screvel ockerssoen eijgenairXL

den eenen wijnkelder gelt te huijer XXXVI

ende den anderen wijnkelder gelt te huijerXXV

hubert janssoen de huijckmaeckers huijs als eijgenairXVIII

dirick janssoen de wijncuijper eijgenairXIIII

willem thonisz. de wijncuijpers huijs als eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 501: op 23 sept. 1552 verkoopt Willem Thoenisz. wijnkuiper aan Anthoenis Henricxsz. lijdnraaier een jaarlijkse losrente van 3 Vlaamse ponden, verzekerd op een huis aan de Poortzijde tegenover de Wijnkoperskapel, genaamd “Cleijn Vranckrijck”, staande tussen “Groet Vranckrijck” en het huis, genaamd “Zeelant”.]

sijmon de soutmeeter huijert van mijn jonckvrou van houckelom een huijs om VIII

de wijnkelder daer onder gelt te huijereXXXII

koenraet goesseling huijert van jan beeker een huijs boven omXXXVI

ende den wijnkelder onder den selven huijsse gelt te huijerXLVIII

claes jansz. cuijper huijert van matgen int hamertgen een huijs omXX

noch een huijsken dair an hout sij an hair selven als eijgenairXII

folio 5v

den ambochtsheer van alblas huijrt van jan gijsbrechssoen van oirl een huijs boven omXXX

den wijnkelder onder tselve huijs heeft in huijeren thomas smit omXLII

thuijs genompt brandenborch toeborende jan gijsbrechsz. van oirl staet leech bovenXVIII

den wijnkelder onder tselve huijs gelt te huijerLXVII X st.

abel van den colsters twee huijssen bewoontse boven selverXLII

den wijnkelder onder midderborch ende onder tander huijs gelden tsaemen te huijerLXXVIII

jan van naerssen huijs eijgenairXXII

den wijnkelder onder tselve huijs gelt te huijerXXXIIII rinsgl. X st.

dirck barentssoens huijs eijgenair woont bovenXVIII

reijn everwijn heeft den kelder in huijeren omXXX

thuijs genompt henegouwen staende voer an straet te huijer bovenXLII

beijde de wijnkelders onder de selve huijsing gelden te huijer LXXII

jop van teijlingen bewoont de huijsing van aert pieterssoen den ambochtsheer ende wort gegont sonder huijer te geven bovenXXXVI

met beijde de wijnkelders gelden te huijerCXX

folio 6

thuijs genompt almangien wordt bewoent boven bij herman bacharach omXXXIII

den kelder daer onder gelt te huijer XLII

aert thonisz. de comens huijs eijgenairXXIIII

dircxgen bartouts huijs genompt marienborch eijgenair LIIII

sijbert inde clock huijs eijgenairXL

thuijs genoempt de drie coninghen eijgenair aert heijnricxssoenLXVI

arent brouwers huijsingen als eijgenair bovenXLII

ende den grooten wijnkelder metten cleijnen onder tselve huijsLIIII

balten de wijncuijpers huijs van voeren tot afteren metten wijnkelder daer onder eijgenair samenLIIII rinsgl. X st.

gerit vrancken huijs eijgenair van voeren tot afterenXL

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 82a: op 5 aug. 1553 verkopen Balthazar Thomasz. wijnkuiper, voor de ene helft, en Aert Scilmansz. en Joest Peech, als naaste verwanten van de kinderen van Marigen Jacop Cleisdr., voor de andere helft, aan Gherit Frankezoon een huis naast [?] “Beverenborch”, van voren tot achteren. De koper is schuldig een somma van 827 gl. Borg: Zijbert Adriaensz. in den Clock.]

ende den wijnkelder daer afterXXX

adriaen waelen huijs eijgenairXXI

ende den kelder onder tselve huijsXXX

cornelia maertens dochter huijs eijgenairXXX

ende den wijnkelder daer after anXX

willem van drencwaert bouwenssoens huijs gelt boven te huijer ter somme vanLXIX

den wijnkelder daer onderXXX

noch een spijcker daer afterXXIIII

den ouden schouten huijsing bovenLXXV

den wijnkelder dair onder met de loodtse daernaest int scriverstraetgenLXXXVII

folio 6v

egbert janssoen huijs eijgenairXXVI

grietgen blocx huijs eijgenair XVIII

den kelder daer onder gelt te huijreXIII

dirck van raijen huijs als eijgenairXLII

de twee wijnkeldenairs den eenen XV rijnsgl. ende den anderen XVIII rinsgl. compt samenXXXIII

boudewijn van drencwairts huijs boven eijgenairXLII

den wijnkelder onder tselve huijsXXX

noch after tselve huijs eenen toeren tot eenen kelder gerekent met twee kelders inde straet staendeLXIII

jan van gewanden huijs eijgenairXX

jan brantsoens huijs boven als eijgenairXVIII

den wijnkelder onder tselve huijsXVIII

ariaen diricxssoen de conincx huijs met de korensolder als eijgenairXLVIII

jan sijbertsoens huijs van voeren tot afteren mette koeren solder eijgenair samenXLVIII

grietgen hermans weduwen huijs van voeren tot afteren met solderhuijer eijgenairsse LIIII

ende eenen wijnkelderXII

de selve heeft noch een huijsken gelt in huijerXXVI

soetgen inden anckers huijs als eijgenairsseXXX

cornelis claesz. van beveren huijs eijgenairXXXIII

de brouwerije daer after is verhuijert jacop stevenssoen voirI c

cornelis cornelisssoen nuijs huijsing genompt lonnen van voeren tot afteren metten koerensolders eijgenairXXX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 236: huwelijks voorwaarden dd 3 febr. 1554 tussen Aernt van Nuijs en Marichen Aert Buijssendr. Zijn ouders, Cornelis van Nuijs Cornelisz. en Lucia Willem Roeckendr., geven Aernt ten huwelijk een huis op de Riedijk, genaamd “den Keijser”, staande tussen het huis van Cornelis van Nuijs, waarin Tijs de vogelkoper woont, en het huis van Jaepgen, de weduwe van Govert Adriaensz. Marichen brengt in alle goederen, die zij geërfd heeft van haar ouders. Marichen, de weduwe van Rijck Heijnricxsz., haar grootmoeder, geeft haar een somma van 200 gl.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 84: op 5 mei 1556 verlenen Heijnrick en Aernt van Nuijs Corneliszonen, gebroeders, en Jop Ariensz., als man van Nijesgen Rippendr., procuratie aan Sijchen Willem Roeckendr., weduwe van Cornelis van Nuijs, Jan Jansz., Claes Heijnricxsz. en Jan Laurensz. om in ontvangst te nemen al hetgeen hun aanbestorven is bij overlijden van hun tante Aefken Willemsdr.]

den wijnkelder van tselve huijs gelt te huijerXLI

folio 7

jan diricxssoens huijs genompt sint eewout eijgenairXXX

pieter van beveren huijs eijgenairXLII

den wijnkelder after tselve huijs gelt te huijerIX

claes cornelissoen de langen huijs van voeren tot afteren eijgenairXLII

arent dammert huijs eijgenairXXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 3:op 10 april 1553 verkoopt Cornelis van Bree Pietersz. aan Aernt Dammert een huis en brouwerij, staande tussen het huis van Claes de Lange en dat van Jan Wittesz. Waarborg: mr. Quirijn Adriaensz., doctor in de medicijnen, Willem Bucquet Blasiusz., Jan Thomasz. zeepzieder en Elizabeth, weduwe van Jan Pietersz. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 600 gl. Borgen: Anthonis Claesz. en Claes Thonisz.]

thomas smit heeft den wijnkelder van tselve huijs in huijren omXXXIII

jan wittesoens huijs eijgenairXXXVI

het kelderken after tselve huijs gelegen verhuijert omXXVIII

lijsgen jan pietersoens weduwen huijs eijgenairsseXLII

thuijs genompt de kul toebehoerende lijsgen jan pietersoens weu verhuijert boven omXXIIII

den wijnkelder onder tselve huijs gelt te huijerXLII

frans molen huijs eijgenairXLII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akten 307 en 308: op 28 jan. 1562 verkopen Frans Moelen, voor zichzelf, Marinus Cornelisz., als man van Marijchen Moelen Adriaensdr. en Cornelis Moelen Adriaensz. aan Aert Claesz. een huis in de Botgensstraat, staande tussen het huis van de verkopers en dat van Joetken, de weduwe van Aert Wissen. Koper is schuldig aan verkopers een bedrag van 28 ponden 10 schellingen Vlaams.]

marichgen stoopen joost jansoens weduwen huijs met koeren solders eijgenairsse XLIIII

noch een wijnkelderken after tselve huijsIX

mon bartholomeussoens huijs van afteren tot voeren eijgenairXLII

den wijnkelder onder tselve huijs verhuijert omXXXIIII

de weduwe van jan pietersz. spes huijs met korensolder eijgenarsseXLII

wouter jansz. de scippers huijs eijgenairXXXIII

lijsgen in de lanscroen huijs eijgenairsseXXX

folio 7v

aert geritssoen vande graefs huijs eijgenairXLII

wouter jacopsz. huert het huijs van jan elantsz. weduwen omXII

anneken jan elantsoens weduwen huijsXLII

arien meussoen huijert en huijs van anneken jan elantsoens weu omX

ariaen huijgesoen scipper huijert een huijs omXX

lenert gijssen de seijlmaeckers huijs eijgenairXXIIII

willem pieterssoen van beveren twee huijssen besijden malcanderen deen groot dander cleijn eijgenairLIIII

cornelis aertssoen van ghesels huijs eijgenairXXX

cornelis huijgensoen de comens huijs eijgenairXX

willem claessoens huijs eijgenairXXIIII

frederick hamersteijn huijsXXVII

phillips ogierssoen de seijlmaickers huijs eijgenairXXX

grietgen joost van beecx weduwe twee huijsen besijden malcanderenXLII

cornelis jansz. de seijlmaeckers huijs eijgenairXVIII

jacop cornelissoen de stoeldraijers huijs als eijgenairXXIIII

arien ronden huijs eijgenairXXVII

thuijs genompt den ronssefael de weduwe is eijgenairsseXXII

somma VI m V c L rinsgl. 10 st. den thienden penning van tvoirs. beloopt VIc LV rinsgl. 1 st.

folio 8

het straetgen tusschen den toren ende den rontsefael after omgegaen

after de rentmeester woent commertgen jacopsdochter omVII

het scriversstraetgen van afteren ingegaen ande luchter hant

neeltgen ijsbrants huijert een huijs omVIII

aert de glaesmaicker huijert een huijs omVII 1/2

dirick de glaesmaecker huijert een huijs omVII 1/2

jacop de kuijper huijert een huijs omVII rinsgl. X st.

willem hermanssoen hellebardier huijert een huijs omVII 1/2

dirick den ongeboiren huijert een huijs omVIII

jan schot de scipper huijert een huijs omIX

het scriversstraetgen weder om vuijtgegaen naer sint joost toe

tsgravenstraetgen van afteren ingegaen

jan heijnricxssoen hoichaers huijs eijgenaijrXII

den toeren met den olimolen toebehorende gerit evertsoens weduweLIIII

pieter turreman wairdt int cleverblat huijs eijgenaijrXXIIII

willem robbrechtssoen de steenhouwers huijs eijgenair XX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 591: op 28 nov. 1552 verklaren op verzoek van Aeffgen, de vrouw van Willem de steenhouwer, Joest Pietersz. huistimmerman en Thomas Cornelisz. Braet, dat zij ongeveer 7 weken tevoren ten huize van Aeffgen geweest zijn, waar Adriaen Dirxsz. kuiper aan Aeffgen een last haring verkocht heeft.]

frans ariaenssoen de brabers huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 313: op 21 febr. 1554 verkoopt Frans Adriaensz. Braber aan Reijer Jacopsz. een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van Willem de steenhouwer en dat van Dircxgen Barthoutsdr..]

twee nieu huijssen toebehorende diricxgen bairtouts geldende elcx vijftich rinsgl.I c

de huijsing after henegouwen gehuijert bij willeboert vuijtenbroickXLII

evert de wijncuijper verhuijert een camer om IX

folio 8v

evert de wijncuijpers twee huijssen als eijgenairXXIIII

een oudt huijsken toebehorende abel van colster soe alst leech staetVIII

jan de vaetspoelders huijs eijgenairXII

calis huijert een huijsken van egmont mathijszoen omXII

arien pietersoens huijs eijgenairXII

dirick diricxsoen de wijncuijpers huijs eijgenairXV

jacop jansz. de scroeknecht huijs eijgenairX

jan thonissoen de scoenmaicker huijert een huijs omXVI

heijnrick janssoen huijert een huijs van egmont mathijsz. omX

gielis heijnricxsoen schoenlapper huijert een huijs omVIII

goessen thijssoen stoeldraier huijert een huis omXI rinsgl. 10 st.

toen tinnen huijert een huijs omVI 1/2

pieter hermanssoen de vaetspuelders huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 336: op 4 mei 1552 verklaart Pieter Hermansz. vaatspoelder schuldig te zijn aan Thonis en Wouter, zijn kinderen, door hem verwekt bij Machtelt Woutersdr., wegens hun moederlijk erfdeel ,een somma van 46 Vlaamse ponden, uit te keren wanneer zij mondig zijn geworden.]

jan willemssoen scroeknecht huijs eijgenairXII

jan schots huijs eijgenairXII

jacop ariaenssoen pasten int moeriaenshooft ande luchterhantXXI

hier tegens over staet sint joosten cappelleken

jan robbrechtssoen de seijlmaickers huijs eijgenairXV

cors claessoen de sciptimmermans huijs als eijgenairXII

folio 9

maes pieterssoen de schiptimmermans weduwen huijs eijgenarsseXII

cornelis heijnricxssoen huijert een huijs omX

faes huert een huijs omX

in aelbert van loen straetgen [Aart van Loonstraatje of ’s Heer Boeijenstraat] de luchterhant van afteren ingegaen

rutgert fransz. bewoent een huijsken omVII

ariaen heijnricxssoen huijert een huijs omVIII 1/2

ocker de sager huijert een huijs om VII

lijsgen de coocster ende claes claessoen metselaer bewoenen after mijn heer de schout een camer om XI

heijnrick govertsoen linnewevers huijs mette potterij staende opte nijeu haven ande watersijde eijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 320: verklaring dd 7 april 1552 op verzoek van Heijnrick Govertsz. linnenwever door Marichen Jacopsdr., de vrouw van Jan Pietersz. Koucxgen, ca. 40 jaar oud, en Neeltgen Cornelisdr., de vrouw van Heijnrick Willemsz. smid, 23 jaar oud. Marichgen Jacopsdr. verklaart, dat zij gezien en gehoord heeft dat de vrouw van Heijnrick Govertsz. met de vrouw van Jan Heijnricxsz. Hoechaers “inde potterie in questie veele kijffelijcke woerden hadden ende gebruijcten als aengaende dat … Emmechen de huijsvrou van … Heijnrick [Govertsz.] interdiceren en verbieden wilde dat zij vvt [de] potterie gaen zoude, seggende want zij hoert noch mijn toe ende ghij en hebt daer gheen ree noch recht toe voer ghij en hebt overdracht. Daer Heijnrix huijsvrou op seijde Ick hou die potterie voir mijn want ick heb die gecoft. … Ende heeft zij getuijge gesien dat Emmechens kinderen zekere huijsraet vvt de selve potterie gedragen hebben die zij getuijge wel weet dat Emmechen vande pottebacster die inde selve potterie gewoent heeft gecoft hadde.” Neeltgen bevestigt, dat “Em vvt de potterie gedragen heeft een bedstee met een mostert molen, die zij daer weder inne gebracht heeft”.

ORA Dordrecht inv. 1536, akten 8 en 9: op 18 mrt. 1556 verkoopt Henrick Govertsz. pottenbakker aan Jan Jacopsz., pottenbakker van Utrecht, een huis op de Nieuwe Haven, van voren tot achter op de stadsopslag of gang tussen de erfgenamen van jonkheer Abel van Colster en het huis van Pieter Ewoutsz. de smid, alsmede een kamertje, dat betimmerd staat boven de gang, met de helft van de zijmuur van dat kamertje. De koper is schuldig aan verkoper een somma van 428 gl.]

heijnrick de smit huijert een huijs omXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 11 en 12: op 18 mrt. 1556 verkoopt Henrick Govertsz. pottenbakker aan Pieter Ewoutsz. smid een huis op de Nieuwe Haven, van voren tot achter op de stadsopslag of gang tussen het erf van Adriaen Braber schiptimmerman en het huis van Jan Jacopsz. pottenbakker, met de gang aan de andere zijde. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 12 Vlaamse ponden.]

tollebrugstraetgen de slinckerhant ingeslegen van afteren ande poortsijde

een huijsken toebehoirende jan heijnricxsz. hoochaers is verhuijert voirVII

goessen die mette clapgart huijert een huijsken omVI 1/2

grietgen willem wouterssoens dochter huijs eijgenairVII

hubert de calcmeeter huijert een huijsken omXIIII

jan heijnricxssoen den hoochaers huijs mette lintbaen eijgenairXV

pieter geritssoen op scharlaicken huijs wert gehuijert bij lijntgen zwieren omX

folio 9v

twee huijskens leech staende toebehorende comen hubert ariaen cornelissoen die vleijshouwersz. elcx om X rinsgl. facitXX

thonis geritsz. scoenlapper huijert een huijs omX

noch twee wijnkelders elcx om X rinsgl. facitXX

maerten danielssoen ende jan janssoen huijeren saemen een camer omXIII

ariaen janssoen scots huijs eijgenairX

jan cornelisz. huijert een huijs omXIIII

de wijnkelder gehuijert bij evert de wijncuijper toebehorende neel lonnen vleijshouster omXX

gielis de wijnslenaer huijs eijgenairXIIII

matheus de cleermaicker verwoent siaersIX

jan fransz. huijert een huijs omXVIII

heijnrick thonissoen smit huijer van gielis de wijnslenaer een huijsken omXVI

den toren van cornelis claessoen van driel staende opte nijeu haven ande watersij onder een kelder ende boven een korensolderVII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 97 (dez akte is gepasseerd alleen door mr. Adriaen Wenssen, Aert Wenssen en Cornelis de Jonge): op 12 aug. 1553 verklaren Cornelis van Driel Claesz., schepen in wette, als man van Grietgen Jacopsdr., Jan Wenssen, mr. Adriaen Wenssen, advocaat bij het Hof van Holland, Aert Wenssen, el voor zichzelf en Cornelis de Jonge als man van Hillegont Jacopsdr., mede vervangende hun overige broers en zusters, als erfgenamen van Thoentgen Jan Wenssen, dat mr. Aert van de Leede Staesz. en Adriaen van Nispen Gerritsz., als executeurs-testamentair van Thoentgen van Jan Wenssen, hun, comparanten voldaan en betaald hebben van hetgeen zij geërfd hebben van voernoemde Anthonia Jan Wenssen.]

herman willemssoen smit huijert van dirick van beamont een huijs omXXIIII

opte nijeu haeven

meus joostenssoen alias guetspul twee huijssen opte watersij staende eijgenairXXX

adriaen diricxssoen droechgen huijs eijgenairXV

faes den lintdraijer huert een huijs omXII

gerit andriessoen schuijtmaicker huijert een huijsken omXII

folio 10

marcus andriessoen die havemeesters huijs als eijgenairXXX

een huijs toebehoerende reijer de jong reijersz. staet leechXXX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 424: op 7 mei 1554 verkoopt Reijer de Jong Reijersz. aan Cornelis Jansz. schipper een huis op de Nieuwe Haven, staande tussen het erf van Jan Oem Jansz. en een erf, dat toebehoort aan de stad Dordrecht. Waarborg: Cornelis van Beveren Claesz. De koper is schuldig een somma van 1000 gl. Borgen: Wis Jansz. en Arien Dircxsz. lijndraaier.]

tvleijshouwersstraetgen ingeslegen ande luchterhant

willem janssoen tolvoets huijs eijgenairXIIII

wouter wouterssoen de smits huijs eijgenairXII

jacob den bol sciptimmermans huijs eijgenairXII

lau de sciptimmermans huijs staet leech XII

noch een huijs daer an als eijgenairXII

ariaen huijgen sciptimmermans huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 627 en 628: op 3 juni 1551 verkoopt Jan Reijersz. aan Lauris Ariensz. schiptimmerman een erf, gelegen achter het huis van Adriaen Hugesz., staande in de Vleeshouwersstraat tussen het huis van Lauris Ariensz. en dat van Willemgen Henricxsdr.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 539: op 10 okt. 1552 verkoopt Arien Ariensz. schiptimmerman aan Neeltgen Emmericx een jaarlijkse losrente van 5 Vlaamse schellingen, verzekerd op een huis in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van Willempgen Heijnricxdr. en dat van Lauris Ariensz.]

willemtgen de weu van frans gijsbrechsz. eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 17: op 19 mrt. 1556 verkoopt Willemken Heijnricxdr., weduwe van Frans Ghijsbertsz., aan Grietgen Rutgersdr., een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van Adriaen Huijgen en dat van Ariaen het landwijf.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 23: op 23 mr.t 1556 verkoopt Willemken Joestendr., weduwe van Jan Gerritsz. van Naeltwijck, aan Willemken Henricxsdr., weduwe van Frans Ghijsbertsz., haar nicht, een jaarlijkse lijfrente van 1 Vlaams pond.]

cornelis thonisz. de houthaeckers huijs eijgenairXII

ariaen ariaensz. scoelapper huijert een huijs omXIIII rinsgl. 10 st.

gerit cornelisz. stoeldraijers huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 388: op 28 mei 1552 verkoopt Gerit Cornelisz. stoeldraaier aan Anneken Willemsdr. een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van Jan Bosch smid en dat van Cornelis de houthaker alias Grau.]

jan thonissoen bosmaickers huijs eijgenairXV

cleijsgen kepels den deens weduwe eijgenarsseVIII

sijmon cornelissoen den deens soen huijs eijgenairVIII

willem aertssoen scipper huijs eijgenairVIII

jacop aertssoen scroeknecht huijs eijgenairIX

damas foppessoen cleermaicker huijert een huijs omIX

lau de scippers huijs eijgenairIX

over an dander sijde van tselve

folio 10v

twee huijssen toebehorende jan jansz. de coning elcx X rinsgl.XX

een huijs toebehorende neeltge de caescoopsterIX

een huijs van pieter de wint staet leechIX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 608: op 19 dec. 1552 wenden de regeerders van Dordrecht zich tot de weesmeesters van Antwerpen “ten verzouke van die momberen ende voechden van de weeskinderen [van] wijlen jonkheer Pauwels van Nassouwen diemen heet Merwen daer moeder off is joffrou Margriete van Lijere, inhoudende dat die … kinderen erffgenamen zouden zijn inde achtergelate goeden van Pieter Thonisz. de Windt ende dat de … momberen nijet en wel weten de maescap ofte genelogie te deduceren mits datter sommige vanden naesten vrunden nu ter tijt buten slants zij die tselve wel weten” en laten wetenm dat zij bereid zijn “die zaiken vanden selven sterffhuijse… [te]houden in state tot XIIII dagen na paesschen”.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 13: op 27 april 1553 verlenen Willem Jansz., als man van Truijchen Jansdr., Willem Bucket, als man van Lijsgen Jansdr., Cornelis Claesz. brouwerm als man van Lijsgen Jansdr., en Pieter Ogiersz., als mede-erfgenaam van wijlen Pieter de Wint, procuratie ad lites aan Thonis Thonisz.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 210: op18 juli1556 verkopen Jan Dircxsz. schipper, als man van Mariken Adriaensdr., voor zichzelf enals voogd van Pieter Florisz., en Laurens Woutersz., als gemachtigde van zijn zoon Cornels Laurensz., samen voor de helft, en Anthonis Cornelisz. c.s. voor een vierde deel en Frans Staesz. in de Lelije c.s. voor een vierde deel, allen als erfgenamen van Pieter de Wint Anthonisz., aan Cornelis van Crommenijeeen huis in de Vleeshouwersstraat, in welk huis Pieter de Wint is overleden, staande tussen het huis van Aert Denisz. en dat van Wouter de smid. De koper kent schuldig een somma van 7 Vlaamse ponden en 15 schellingen.]

wouter heijnricxsoen de smits huijs als eijgenairX

de weduwe van cramerheijn huijert een huijs omXI

pieter cornelissoen huijert een huijs omX rinsgl. V st.

een leech huijs datmen metten heer vercoopen zalVIII

jan jacopssoen scippers huijs eijgenairIX

cornelis arienssoen scipper huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 656 en 657: op 17 febr. 1553 verkopen Grietgen Dircxdr., weduwe van Seger Jansz. en Cornelis Adriaensz. aan Marichen Ariensdr., weduwe van Arien Aertsz., een jaarlijkse losrente van 2 gl., verzekerd op een huis in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van Arien Meijnertsz. en dat van hunzelf, alsmede een jaarlijkse losrente van 5 Vlaamse schellingen op een huis in dezelfde straat, staande tussen het huis van Pieter Teeuwen en dat van hunzelf.]

ariaen meijnaertsz. sciptimmerman huijs eijgenairIX

jacop laurissoen sciptimmerman huijs eijgenairIX

gerit segers cors jansz. verwer huijert een huijs omVIII 1/2

pieter teussoen scipper huijs eijgenairIX

cornelis ariensz. huijert een huijsken omXIIII

quirijntgen roocken huijert een huijs omXVIII

soetman andriessoens huijs streckende nair tschuijtmaickersstraetgen toeXX

claes pieterssoen de houtcooper huijert een huijs metten erve omXXIIII

karel van dockum huert een huijs met een erff om XXX

reijer de jong huijs ende erff eijgenair met twee houthuijnenXXVIII

folio 11

evert geritssoens huijs met sijnen toebehoiren eijgenair tgerechte huijs staende int schuijtmaickersstraetgen van afteren in comende opte luchterhantXXX

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 290: op 23 sept. 1556 verklaart op verzoek van Mathijs Pannecouck, burger van Kopenhagen, Evert Gerritsz. houtkoper, 45 jaar oud, dat hij in 1545 omtrent de dag voor Vastenavond hij in Amsterdam is geweest en dat hem daar is overgezonden door Gerrit Evertsz., zij vader, een rentebrief, sprekende op Mathijs Pannecoeck en Willem Rongen, burgers van Kopenhagen.]

cornelis den hoechconter huijert een huijs omXI

bastiaen metten baert huijert een huijs omX

cornelis de loterijng huijert een huijs omXII

willem willemsz. scipper huijert een huijs omXII

maij clauwert huijert een huijs omXII

cornelis cornelisz. houthaickers huijs eijgenairXII

willem buijssers huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 118-120: op 4 sept. 1553 verkoopt Anthonis Govertsz. schrijnwerker aan Willem Buijser zijn aandeel in een huis in de Schuitenmakersstraat, staande tussen het huis van Daen de Roch en dat van Cornelis de houthaker. Willem Ariensz. Buijser verkoopt Jacop Woutersz. het voornoemde huis in de Schuitenmakersstraat. Borg: Anthonis Govertsz. schrijnwerker. Jacop Woutersz. is schuldig aan verkoper een somma van 15 Vlaamse ponden.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 287: op 3 febr. 1554 verkoopt Jacop Woutersz. schiptimmerman aan Brechgen Woutersdr. een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Schuitenmakersstraat, staande tussen het huis van Daen de Roch en dat van Bol de houthaker.]

daniel michielssoen de roch huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 348: op 5 mei 1552 verkoopt Dierick Winter Jacopsz. aan Daniël Michielsz. een huis in de Schuitenmakersstraat, staande tussen het huis van Evert de kuiper en dat van Willem Buijser. Borg: zijn broer Cornelis Jacopsz. De koper kent schuldig een bedrag van 27 Vlaamse ponden. Borg: Aert Gheritsz. van de Graeff.]

heer lenert huijert een huijs omXIIII 1/2

wederom de straet over dander zijde after nade haven vuijtgegaen

gherit de sciptimmermans huijs eijgenairIX

de blinde clairtgens huijs die out is willem corsz. eijgenairIX

claes geritsz. den boomsluijters huijs eijgenairIX

gielis pieterssoen scippers huijs eijgenairIX

een leech huijs staende toebehorende derffgenamen van meester eelandtIX

de weduwe van pieter denissoen scipper huijs eijgenairIX

meester jan de scoelmeester huijert van die schout vuijt poirtegael een huijs omXIII

ariaen jansz. houthaeckers huijs eijgenairIX

folio 11v

corstiaen willemsz. inde swarten arent huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 369 en 370: op 11 mei 1552 verkoopt Adriaen Bouwensz. houtzager aan Corstiaen Willemsz. “leverier van den Weselschen houte” een huis in de Schuitenmakersstraat, staande tussen het huis van Adriaen den Buer en dat van voornoemde Corstiaen Willemsz. Borg: Mels Thonisz. bakker. De koper kent schuldig een bedrag van 19 Vlaamse ponden. Borg: Jacop Noij.]

sijgen heijnricx huijert een huijs omXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 166: op 28 nov. 1551 verkoopt Faes Heijnricxsdr., weduwe van Lauris Borgers, aan Aechtge Maertensdr., weduwe van Jan de Jonge, een jaarlijkse losrente van 2 gl., verzekerd op een huis in de Schuitenmakersstraat, genaamd “het Gulden Ossen Hoeft”, staande tussen het huis van Cors Willemsz. in de Zwarte Arent en dat van Pieter Jansz. Poertegael.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 558: op 15 okt. 1552 verklaren op verzoek van de ’s heren dienaar, die woont in “de Draeck” Marigen Gheritsdr., de vrouw van Michiel Michielsz. zakkendrager , en Zijgen Henricxsdr. van Wezel, dat zij gezien hebben, dat Neel Jaffa “zekere vuijlnisse ende assen inde graft gegoten heeft meer dan eens noch geen maent tijts geleden”.]

thonis willemsz. scipper huijert een huijs omXVI

pieter janssoen poirtegael huijs staet leechXVI

pieter heijnricxsoen vaetspoelder huijs eijgenairXVI

lenert braet metselaer huijs eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 597en 598: op 1 dec. 1552 verkoopt Pieter Maertensz. houthaker aan Lenert Braet metselaar een huis, genaamd “het Visschip”, staande in de Schuitenmakersstraat tussen het huis van Aeffgen Jansdr. en dat van Pieter de vaatspoelder. Waarborg: Gijsbert Rochusz. schoenmaker. De koper is schuldig aan verkoper een somma van 60 gl. Borg: Thonis Hugesz. metselaar.]

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 355: op 5 mei 1552 verklaren op verzoek van Aert Pietersz. ’s heren dienaar Lenert Braet, zijn vrouw Gabriël en Gherit Gijsbrechtsz. de volder, dat zij ongeveer 14 dagen voor Kerstmis zijn geweest in de herberg, waar uithangt “Sampson”, en dat Aert Pietersz. daar toen van Claes Woutersz. gekocht heeft “zekere XVIII dusent volaerde”.]

een leech huijs daer naest toebehorende derfgenamen vande loteringXII

jacop florissoen van amsterdam huijert een huijs omXXIIII

pieter janssoen schout in poirtegael een huijs met een houttuijn eijgenairXXX

dirick rocussoens huijs met een houthuijn eijgenairXXII

thuijs genompt cleijn crusenborch van vooren tot afteren metten houthuijnXXX

int papestraetgen [kerkstraat] op tgroot kerchoff

jan fransz. huijert een huijs metten houthuijn streckende after opte nijeu haven omXLIII

het papestraetgen de rechte hant omgeslegen nade schoel toe

exemptheer vop huijert een huijs vande kerck omXV

meester jacop staessoen als eijgenairXXI

exemptservaes dorgelist huijert een huijs vande kerck omVII

exemptmeester aert de sangmeester huijert een huijs van de kerck omVII

p[rima] somma VIII m VI c IIII rinsgl. V st. ende beloopt den thienden penning vande voirs. somme acht hondert LX rinsgl. VIII 1/2 st.

folio 12

beginnende wederom vanden rooster off ande watersij

mijn heer de deecken bom huijs eijgenairXXIIII

thuijs toebehorende derfgenamen van jan wouters de brouwerXXIIII

jacop willemssoen ket huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 354: op verzoek van Jacop Keth, als man van Mari Coppensdr., verklaren op 5 mei 1552 Beatris Henricxsdr. en Jannegen Jansdr., dat op 2 mei 1552 zij “deur tgeroup van Mari Coppens gecomen zijn ten huijse van Jan Negen Willemsz. en hebben gesien dat .. Mari ende Anna Cox tsamen worstelende om deen dander een tange die zij beijde gevat hadden vuijte hant te nemen maer en hebben malcanderen mette tange nijet geslegen maer gaven deen dander elx maer enen vuijstslach ende … Jannegen [Willemsdr.] seit dat Anna Cox … Mari woude anseggen dat zij zekere smits blaes balge buijten rechte vercoft hadde …]

govert van beamont huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 69: op 10 juli 1553 verkoopt Govert van Bmont aan Gerrit Francken een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis bij de Grote Kerk, staande tussen het huis van mr. Joris en dat van Jacob Ket. Borgen: Zijchen staande [?] op de Appelmarkt genaamd en Ariaentgen Benen.]

meester joris huijs eijgenairXX

aeltgen jan ottesoens weu eijgenairXX

ariaen verduijn huijert van jan gheritssoens thuijs omXXIII

heer pouwels budt huijs eijgenairXXIIII

heijmen van blijenborch tresorier eijgenair twee huijssenXXXVI

lenert thonisz. scipper eijgenairXVIII

heer joost cappelaen huijert van sassen moer een huijs om des woent de moer met hem inneXVIII

jan claessoen van muijen de scippers huijs XX

heer jacop joestensoen int wout huijs XVIII

heer dijnoert canonick eijgenair XX

meester anthonis corstiaenssoens huijs priester eijgenair XVI

thuijs toebehoerende joetgen ariaen snoecken weu als eijgenarsse XVI

aert schiltmanssoens huijs staet leech XVI

jan van slingelant huijert een huijs om XXX

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 826: op 12 aug. 1562 verklaart Jan van Slingelant, dat hij tot verzekering van de borgtocht, die hij gehouden is te stellen voor het beheer van de goederen, die zijn aangekomen aan Daniël van Slingelant bij overlijden van zijn ouders, verbonden en tot onderpand gesteld heeft een rentebrief van 200 gl., die hij, Jan, sprekende heeft op wijlen Maria van de Mije, weduwe van Oth van Slingelant, en die gehypothekeerd is op de erfportie van Maria van de Mije en Oth van Slingelant, die hun aanbestorven is bij overlijden van Abel en Gerbrant van Coulster.]

willem jacopsz. scipper huijert een huijs omXVIII

dirick winter de metselaers huijs eijgenairXX

ariaen de glaesmaecker huijert een huijs omXXI

heer jan van der lindt huijs eijgenairXX

folio 12v

cornelis michielssoen trochgen scipper huijs eijgenairXX

augustijn de scortecleer verwer verwoentXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 526: op 29 okt. 1552 zal men “volgende zeker willich consent ende overgeven van Henrick Thomaszoen” overgaan tot de verkoping van een huis aan de Poortzijde tegenover het St. Jacobsgasthuis, staande tussen het huis van Pieter Govertsz. de brouwer en dat van Cornelis Michielsz. schipper.]

pieter govertsz. een huijs mette brouwerij eijgenairXL

de wedue van cornelis hermansz. huijsXV

de wedue van heijn lammen huijs eijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 142: op verzoek van Mariken Jacopsdr. namens haar vader Jacop Romboutsz. verklaart op 20 sept. 1553 Matgen, weduwe van Heijnrick Lammesz., 68 jaar oud, poorteres van Dordrecht, dat haar man verkocht heeft zekere hoeveelheid wagenschot aan Jacop Romboutsz. schiptimmerman, toentertijd poorter van Dordrecht, waarvan hij, Heijnrick Lammesz., gepasseerd heeft een obligatie van “achtalf” Vlaamse ponden “ende alsoe corts daernae … Jacop Romboutsz. hem fugitijf gemaect hebbende, en heeft zij getuijge of haeren man gheene betaelinge vande voirs. obligatie connen gecrijgen”. Zekere tijd daarna is ene Hans van de Velde bij haar en haar man gekomen, die hen vertelde, dat hij Jacop Romboutsz. aanbesteed had om te maken een schip en omdat hij vernomen heeft, dat Heijnrick Lammesz. op Jacop sprekende zou hebben een obligatie van “achtalf” Vlaamse ponden, hij, Hans, heeft gezegd tot haar en haar man, dat zij hem die olbigatie konden leveren en dat hij de “achtalf” ponden aan Jacop voor het maken van het schip zou korten en Heijnrick daarvan betaling zou doen, waarmee Heijnrick zich tevreden verklaarde. Hans ten Velde is op zodanige voorwaarden de obligatie geleverd, maar omdat hij vervolgens zelf “fugitijff” is geworden, hebben Heijnrick of zij, getuige, geen betaling kunnen krijgen, maar zijn wel voldaan en betaald van genoemde obligatie door Jacob Romboutsz.]

marijken jans huijsken eijgenarsse XI

mr. quirijn doctoer huijer een huijs omXII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 728: op 16 juli 1562 verklaren op verzoek van Reijer van Nes mr. Quirijn Adriaensz., doctor in de medicijnen, 49 jaar oud, Gijsbert Pietersz. Paep, 33 jaar, Cornelis Sloetmaecker 37 jaar, en Pieter Willemsz. Bengelroede, 52 jaar, dat met enkele andere arbiters hebben helpen maken een overeenkomst tussen Reijer van Nes en Cornelis van Nes betreffende zekere geschillen, die zij hadden aangaande Reijer van Nes en diens overleden vrouw.]

twee huijssen an malcanderen metter verwerij toebehorende daniel huijmansz.XLII

eeuwout sijmonsz. de voirspraick eijgenairXVIII

jacop jansz. de coremeter heeft in huijere thuijs genompt den oliphant omXLIII rinsgl. X st.

opte lombardebrug after den olijphant

frans de scilders weu huijert een huijs omXV

wederom ande voirstraet [Groenmarkt]

thuijs genompt huesden wordt gehuijert bij cornelis de wijnscroeder omXL

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 319: op 13 okt. 1556 verkoopt Michiel Jansz. brouwer aan Cornelis Jacopsz. een huis, genaamd “Heusden”, staande tussen de Lombardbrug en het huis van de weduwe van Thomas Woutersz. Waarborg: Peter Willemsz. brouwer.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 320: op 2 dec. 1556 kent de koper schuldig een somma van 630 gl. Borg: Jan Munter Thomasz.]

de weduwe van thomas wouterssoen huijs als eijgenersseXXIIII

herman janssoen de viscoopers huijsXXIIII

meester thomas braet engelsman huijs eijgenairXXIIII

ariaen de pasteij huijert een huijs omXXXV

aert damassoen droechscerierhuijs eijgenairXXX

brecht dappelcoopster huijert een huijs omXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 460 en 461: op 5 aug. 1552 verklaart op verzoek van Elsgen, “tiongwijff inde Gulden Hant”, Brecht de appelkoopster, 61 jaar oud, dat zij is”wonende over danderde doer naest die Gulden Hant ende heeft daer dickwils bier gehaelt ende en heeft noijt gesien off gehoirt dat die vrou haer jongwijff te cort gedaen off gesproken heeft tot deser dage toe maer is haer getuijge wel indachtich dat de vrou doen Elsgen [de] eerste reis van haer geloepen was is gecomen tot haren huijse seggende Brecht mijn iongwijff is wech geloepen gaet ziet doch daer na ende segt haer datse weer compt eer Henrick in huijs compt ende is dien achtervolgende weer gecomen ende hebben wel te vree geweest”. Steven Jansz. verklaart, dat hij “daer ten huijse zijnen cost gecoft heeft heeft maer en heeft nijet gesien ofte gehoirt dat die vrou haer jongwijff oerloff gegeven heeft ofte dat zij het iongwijff enige zaiken van diefte ofte diergelike … angeseit heeft”.]

gerit arienssoen de backers huijs eijgenairXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 320: op 5 febr. 1554 verkoopt Gerrit Adriaensz. bakker verkoopt Machtelt Ariensdr. een jaarlijkse losrente van 2 Vlaamse ponden, verzekerd op een huis aan de Poortzijde bij het Stadhuis, staande tussen het huis van Franchoijs van Waelwijck en dat van de erfgenamen van Barbara Clements.]

fransoijs van waelwijck huijs eijgenairXXII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 200: op 22 dec. 1551stelt mr. Jan de boechmaecker zich borg voor de overdracht van een huis, dat Stijntgen Corssendr., weduwe van Maerten Jacopsz. kapermaker verkocht heeft aan Frans Aertsz. van Waelwijck procureur, staande aan de Poortzijde onder de Grote Vleeshal tussen het huis van Marichen de schortekleedsvervster en dat van Gerijt Ariensz. bakker.]

folio 13

ariaen tlandwijff huijert een huijs omXLII

thuijs van mat inde cop eijgenersseXXX

marichgen thonis de scrijnwerckers weu eijgenarsseXXVI

pier den buer int gulde vlies huijs als eijgenairXXX

ariaen cornelisz. de vleijshouwers huijs eijgenairXXVI

cornelis slootmaicker de tinnegieters huijs eijgenairXXIIII

aert janssoen de vleijshouwers huijs eijgenaijrXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 833: op 13 aug. 1562 verklaren Marijcken Louffven, weduwe van Aert Jansz. vleeshouwer, en haar “zwager” Steven Cornelisz., dat zij onderling verdeeld hebben twee naast elkaar staande huizen achter in de Visstraat tussen het huis van Thomas Braet en de huisjes van de erfgenamen van Aert Pietersz., “die hen comparanten gemeen plegen toe te behoeren”. Marijcken zal het kleinste, nieuwehuis krijgen en Steven het grote oudste huis.]

willem damassoen vleijshouwer huijert een huijs omXX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 71: op 12 juli 1553 verklaart Willem Damisz. vleeshouwer, dat mr. Aert van de Leede Staesz. en Adriaen van Nispen Gerritsz., als executeurs-testamentair van Toentgen Joest Wenssche, hem voldaan en betaald hebben van de 27 gl. 4 st., die hem aangekomen zijn bij overlijden van Toentgen, zijn nicht.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 72: op 12 juli 1553 verklaart Willem Damisz. vleeshouwer, als voogd van de zes weeskinderen van zijn tante, wijlen Lijeltgen Ariensdr., bij haar verwekt door Jacop Woutersz. schiptimmerman, dat mr. Aert van de Leede Staesz. en Adriaen van Nispen Gerritsz., als executeurs-testamentair van Toentgen Joest Wenssendr., hem ten behoeve van voornoemde kinderen uitgekeerd hebben hun aandeel in de erfenis van Toentgen Joest Wenssendr., hun nicht.]

loef ariaenssoen ketelboeter huijert een huijs omXLII

jan ambrosius huijs staende opte visbrug eijgenairXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 120: op 22 mei 1556 verklaart op verzoek van Araientgen Staessen Adriana Bouwensdr., de vrouw van Jan Ambrosiusz., 40 jaar oud, en Anneken, de vrouw van Tonis Cornelisz., 32 jaar oud, dat zij de rekwirante goed kennen en wel weten “dat dzelve es eene schamele persoen nijet ter werelt hebbende daer zij de cost op zoude moegen crijgen, ende dat zij vande goede luijden dicwils onderhouden moet worden”.]

joris jansz. comen huijert een huijs om XXX

laurens de cruijenier huijert een huijs van neel lonnen omXXXVI

neel lonnen weduwen huijs eijgenarsseXXX

heijn ijemants de vleijshouwers huijs eijgenairXXVIII

willem ariaenssoen de tinnegieters huijs eijgenaijrXXVIII

arien janssoen vleijshouwers huijs eijgenairXXX

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 117: op 22 mei 1556 verkoopt Elizabeth Lonnendr., weduwe van Adriaen Jansz. vleeshouwer, aan Cornelis van Diemen lakenkoper één Vlaams pond jaarlijkse losrente, verzekerd op een huis, staande aan de Poortzijde bij de Visbrug tussen het huis van Willem Ariensz. tingieter en dat van Joest Schimmelpenning.]

jan de kennip huijert een huijs omXXIIII

jan andriessoen de schilders huijs eijgenairXXIIII

ariaen mathijssoens huijs eijgenair XXIIII

folio 13v

frans janssoen de boeckvercoopers huijs eijgenairXXIIII

jan janssoen de cleermaickers huijs eijgenairXVI

jacop diricxsoen de ketelboeters huijsXXIIII

neeltgen de pasteijbacxster huijs eijgenairXXIIII

ariaentgen michiel de glaesmaicsters weduwen huijs eijgenarsseXXIIII

claes thonisz. van rijn huijert een huijs omXXIIII

steven ariensz. de viscoopers huijs eijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 346 en 347: op 5 mei 1552 verkoopt Daniël Michielsz. aan Steven Adriaensz. viskoper een huis op de Vogelmarkt [Groenmarkt], staande tussen het huis van Jacop Adriaensz. en dat van Jacop Reijersz. Borg: Aert Gheritsz. van de Graeff. De koper kent schuldig een bedrag van 1050 gl. Borgen: Arien Henrixsz. en Jan Cornelisz. van den Hoegeren, viskopers.]

jacop ariaensz. huijs eijgenairXXIIII

de weduwe van cornelis woutersz. de cousmaickers huijsXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 222: op verzoek van Cornelis Woutersz. kousenmaker verklaart mr. Jan Boeijensz. chirurgijn, 38 jaar oud, dat Thonis Cornelisz., de zoon van Cornelis Woutersz., “vechtender hant geweest hebbende tegens Gielis Woutersz. zijnen broeder ten huijse van heurluijder vader geleden ontrent een half jaer voer date van desen,… hij getuijge [heeft] verbonden … ende gecureert alsulcken stuck als … Anthonis int selve vechtenis zijnen broeder hem van zijn ore gebeten hadde, ende dat … [de] requirant hem daer van doechdelijcke voldaen ende betaelt heeft”.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 78: op verzoek van Abraham Cornelisz. verklaart Cornelis Cornelisz. Croeswijck, 30 jaar oud, op 20 juli 1553, dat hij drie of vier dagen tevoren hij “gelegen heeft op tveijnster” van de weduwe van Cornelis Woutersz. kousenmaker, waar toe gekomen is Colijn ’s heren dienaar, die pand eiste voor zekere broeken, die Abraham Cornelisz. “verboert” zou hebben, waarop Gillis Cornelisz., Abrahams broer, antwoordde, dat in hetzelfde huis geen goederen waren, die aan Abraham toebehoorde, maar indien hij “opten selven Abraham ijet te spreecken hadde dat hij den selven mochte roupen voor justitie”. Colijn heeft daarop gevraagd of Gillis hem weigerde pand te geven. Gillis zei toen: ja, want alles wat hier in huis is behoort mijn moeder toe en er is niets, dat van Abraham is. Abraham was wel in huis, maar heeft geen woord gesproken of geweigerd pand te geven.]

meester claes de doctoors huijs staende opten oesten huijck van de karemelcksteijgert [Karnemelksteiger: steiger aan de Groenmarkt tegenover de Vriesesteiger] verwoent XXX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 84: op 23 juli 1551 verkoopt Jorden Cornelisz. Wor metselaar aan Willem van Nuijssenborch Jansz. een huis op de hoek van de Karnemelksteiger aan de Poortzijde, staande tussen het huis van Adriaen Jacopsz. de ketelboeter en genoemde steiger.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 133: op 14 okt. 1551 stelt Cornelis Wor Cornelisz. zich borg voor “twaren ende vrijen” van het huis op de hoek van de Karnemelksteiger, dat zijn broer Jorden Cornelisz. heeft verkocht aan Willem van Nuijssenborch Jansz.]

ariaen jacopssoen de ketelboeters huijs eijgenairXX

jan pouwelssoen ende pieter janssoen bewonen tsamen een huijs omXX

jacop willemssoen de droechscerier huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 189: op 1 juli 1556 verkoopt Jacop Willemsz. droogscheerder aan Andries Willemsz. een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis aan de Vogelmarkt, staande tussen het huis van Bastiaen Cornelisz. en dat van Jan Pouwelsz.]

bastiaen de graftmaickers huijs eijgenairXXII

jan cornelissoen cruijenier twee huijssen an malcanderen eijgenairXL

jorden diricxsoen de backer huijsXXXVI

neeltgen vastert willemssoens weu huijs eijgenairXXII

derfgenamen van heer wouters huijsXXII

folio 14

jan ariaenssoen de brabers huijs eijgenairXXIIII

cornelis heijnricxssoen de laeckecoopers huijs eijgenairXXXII

thuijs genompt den gulden helm staende opte tollebrug toebehorende jan danielsz. eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 122: op 5 okt. 1551 verklaart Cornelis Henricxsz. wantsnijder op verzoek van Jan Dam, dat hij op St. Michielsdag omtrent 6 uur in de avond, zittende in zijn kantoor, heeft gehoord “groet rumoer ende gerucht ten huijse van Jan Danielsz. voernoemt ende heeft gehoert dat die glasen boven opte camer beneden opte brug vielen ende dat die waert ende waerdinne zoe hem dochte haer huijs moste ruijmen zulcx datter veel volcx voerde doere vergaederden ende die waert claechden tegens tvolck seggende siet lieve borgers gesciet mij hier nijet forts en gewelt dat ick ende mijn huijsvrou binnen minen huijse worden geslagen ende zijn ons lijffs gevreest ende moeten on huijs ruijmen ende dees rabauwen bliven daer in. Waer op een vanden genen die voer [de] doer stonden antwoerden seggende dusdanigen gewelt en behoermen een borger in zijn huijs nijet te doen maer misdoet hij ijet men doet guet recht”.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 123: op 5 okt. 1551 verklaart op verzoek van Jan Dam Weijn Gijsbertsdr., weduwe van Lange Jan, 40 jaar oud, dat zij op St. Michielsdag omtrent 6 uur “is comen gaende over die Tollebrug ende heeft daer veel volx vergadert gevonden voer die doere ende hoerden dat het volck seide beij wat gewelt doen dees binnen hier in een borgers huijs ende hoirde dat die vrou seide waepij ick sorch sij zullen mijnen man vermoerden … ende heeft die glasen vande solder opte straet hoeren vallen. Ende zij getuijge soe lange vertoufft hebbende dat die dienaers wech gegaen waren heeft diewaerdinnen haer getuijge gebeden … seggende vrouken compt toch ende besiet off hier enich vrouwe volck in huijs is daer dees bouven zulken gewelt om comen doen ende zij getuijge met noch een vrou boven comende hebben [hier breekt de tekst af]”.

bouwen van slingelandts huijs staende opten huijck vande tollebrugXXIIII

gijsbert de glaesmaicker huijert een huijs omXLII

pieter janssoen de laeckecoopers huijs eijgenairXXII

pieter pieterssoens huijs eijgenairXXIIII

melchior franssoen de scippers huijs eijgenairXXIIII

thuijsken boven de waechsteijgaert wort bewoent bij den straetmaecker om XIII

[ORA Dordrecht inv.1534, akte 590: op 28 nov. 1552 verkoopt Arie Claesz. metselaar aan de dekens van het Metselaarsgilde een jaarlijkse losrente van 20 st., verzekerd op een huis aan de Poortzijde, staande boven de Waagsteiger tussen het huis van Wouter Baertoutsz. en dat van Mels Fransz. Borgen: Jacop van Nes een Thomas Cornelisz.]

wouter bairtoutsoens huijs eijgenairXXXIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 788: op 30 juli 1562 verklaren Jacob Willemsz., als man van Marijchen Philipsdr. en Barthout Philipsz. volledig voldaan en betaald te zijn door hun oom Wouter Barthoutsz., oudraad in wette, van de goederen en het huis, staande bij de Vleeshouwersstraat tussen het huis van [NN] Willemsz. apotheker en dat van Jacob Govertsz. kleermaker, welke hun aangekomen zijn bij overlijden van Anna Philipsdr., hun oudtante, alsmede van hun aandeel in een somma van 1000 gl., die hun is aangekomen bij overlijden van Marijchen, weduwe van Damas Philipsz.]

heijnrick tolvoets huijs eijgenairXXX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 374 en 375: op 11 mei 1552 verkoopt Mariken Aert Buijsendr. aan Henrick Jansz. Tolvoet de helft van een huis aan de Poortzijde, staande tussen het huis van Wouter Baertoutsz. en dat van Hubrecht Adriaensz. comen. De koper kent schuldig een bedrag van 604 gl.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 215: op 24 juli 1556 verleent Heijnrick Jansz. Tolvoet procuratie aan zijn vader Jan Jacobsz. Tolvoet om in ontvangst te nemen al hetgeen zijn vrouw geërfd heeft van haar grootmoeder, Marichen Rijcken, om de erfenis van Marichen te verdelen met Aernt van Nuijs, als haar mede-erfgenaam, en om te verkopen de helft van zijn huis, staande bij de Waagsteiger tussen het huis van Wouter Barthoutsz. en dat van Huijbert Adriaensz.]

hubert ariensz. de comens huijs eijgenairXXIIII

thonis diricxssoen huijert een huijs omXXII

de weduwe [sic] van alijdt dierts huijs eijgenersse XXX

[Cf. ORA Dordrecht inv. 1531, akte 420 dd 28 febr. 1547: Alijt Meijnert van Zegwaert Bartelmeeusz.dochter, weduwe van Cornelis Dierts]

gijsbert pietersoens huijs eijgenairXXVII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 384: op 3 dec. 1556 verklaart op verzoek van Aert Pietersz. lakenkoper Aert Wenssen, 26 jaar oud, dat hij ongeveer anderhalf jaar tevoren is geweest ten huize van Aert Pietersz., waar Aert van Ghijsbert Pietersz. heeft gehuurd een huis, staande tussen de Wijnbrug en Tolbrug bij de haven, voor vier jaar, waarvan hij hem zal betalen zeven Vlaamse ponden.]

meester thielman scoecken huijs eijgenairXXIIII

cornelis ariaensoen den backer twee huijsen an malcanderen eijgenair XL

ariaen wouterssoen tinnegieters huijs eijgenairXX

folio 14v

karel govertssoen woenende inde paspoort huijert huijs omXVIII

michiel ariaenssoen de bontwerckers huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 518: op 7 okt. 1552 transporteert Ariaentgen Woutersdr., weduwe van Adriaen Michielsz., aan haar zoon Michiel Adriaensz. bontwerker een schepenenschuldbrief van 43 Vlaamse ponden dd 9 juni 1551.]

jan janssoen inden bot huijs eijgenairXX

willem hartman huijert eijgenairXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 634: op 24 jan. 1553 verklaart op verzoek van Willem Hertman Baernt Cornelisz. van de Ghiessen, 25 jaar oud, dat hij in 1551 “met seeckere andere pelgrims van diversche plaetschen geweest es binnen de stadt van Jherusalem ende alzulcx aldaer versocht heeft alle de heijlige plaetsen binnen de selve stadt wesende die de pelgrims gewoenlijcken zijn te versoucken”.]

jacop queeckel de bailius huijs eijgenairXXX

de craen is verhuijer vier [sic] een wijnkelder voerXXIIII

gerit pieterssoens huijs eijgenairXXX

derfgenamen van bouwen staesz. huijs staende opten huijck vande wijnbrugXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 179a: op 3 nov. 1553 verkoopt Neeltgen, de weduwe van Bouwen Staesz., aan heer Fop Adriaensz., priester en vicaris van de Grote Kerk, een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis aan de Poortzijde, staande tussen het huis voornoemde Neelgen en de Wijnbrug. Borg: Machtelt Bouwensdr., weduwe van Pouwels Adriaensz.

ORA Dordrecht inv. 1535, akten 433 en 434: op 9 mei 1554 verkoopt Neeltgen Vastertsdr. van Overstege, weduwe van Bouwen Staesz., aan Cornelis Cornelisz., haar “swaeger”, een huis aan de Poortzijde bij de Wijnbrug, staande tussen haar, Neeltgens, huis en dat van Aelken van Caem. De koper kent schuldig een bedrag van 100 Vlaamse ponden.]

heijnrick brouwer huijert een huijs omXXXIII

thuijs genompt rijnenborch bovenXXIIII

den wijnkelder onder tselve huijs gelt te huijerXXXVI

hubert clemensz. bewoent sijn selfs huijs bovenXXIIII

ende den wijnkelder onder tselve huijs gelt te huijerXXXVI

pieter de wijncuijpers huijs boven ende beneden saemenXXXVI

lasarus janssoens huijs eijgenair bovenXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 327 en 328: op 16 okt. 1556 verkoopt Claes Jansz. van der Graef, als voogd van Quirijn en Haesgen, onmondige kinderen van Lazarus Jansz., aan Eeuwout Willighen de helft van een huis, genaamd “Zanten”, staande tussen de Wijnkoperskapel en het huis van Pieter de kuiper. Eeuwout Willigen verkoopt aan voornoemde kinderen een jaarlijkse losrente van 9 Vlaamse ponden.]

den kelder onder tvoirscr. huijsXXIIII

derfgenamen van meester jacop de vries huijsXLVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 124: op 2 juni 1556 transporteert Willem Jansz. de Heer aan Jacop de Vries Jacopsz., als voogd van Adriaen en Geertruijd, onmondige kinderen van mr. Jacop deVries Jansz., een rentebrief van twee Vlaamse ponden jaarlijks. Borg: Willem Jansz. (de Heer)]

thonis janssoens huijs de scipper eijgenairXXVII

aert schiltmanssoens huijs bovenXXIIII

den wijnkelder onder tselve huijs gelt te huijerXXXVI

folio 15

wouwerick cornelisz. van steenhuijssen huijsXXVIII

achter tselve huijs een keldertgen gelt te huijerXXV

phillips de backers huijs opten huijck van de cleijnen craenXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 34: op 6 mrt. 1551 verlenen Adriaen Bouwensz., “residerende” in de Gravenstraat, en Geertruijt Adriaensdr., zijn vrouw, voor de ene helft en Phillips Willemsz. bakker, poorter van Dordrecht, en Adriana Thonisdr., zijn vrouw, voor de andere helft, procuratie aan Engelbert tho Hekeren, wonende te Deventer, om in ontvangst te nemen alle goederen, die zij geërfd hebben bij overlijden van Adriaen Momber Maesz., hun grootvader.

ORA Dordrecht inv. 1535, akten 416 en 417: op 7 mei 1554 verkoopt Phillips Willemsz. aan Evert Ariensz. een huis op de hoek van de Kleine Kraan, genaamd “de Wijngaert”, staande tussen de Kleine Kraan en het huis van Dirck van Joeckeren. Waarborg: Abel Willemsz. bakker. De koper kent schuldig een somma van 34 Vlaamse ponden 13 sch. 4 d. Borg: Steven Ariensz. viskoper.]

claes van joeckeren huijs bovenXXI

den wijnkelder onder tselve huijs te huijerXLIII

egmondt mathijsz. huijs ende den wijnkelder samenXXXIII

rutgert calff huijert boven thuijs genaempt denemercken omXLII

den kelder onder tselve huijs gelt te huijerXXXVI

thuijs genaempt het vosken gelt te huijer metten wijnkelderLX

jacop spaen inden aerent huijs eijgenair XXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1535, akten 144 en 145: op 23 sept. 1553 verkoopt Jacob Spaen aan Rutgert van Bijwaert een huis aan de Poortzijde bij de Nieuwbrug, genaamd “den Gulden Aernt” en staande tussen het huis van Anthonis Repelaer, genaamd “Holland” en het huis, genaamd “Tvosken”, toebehorende aan Jan Fobis. Waarborg: Adriaen Dircxsz. lijndraaier. Rutgert verkoopt Jacop Spaen een jaarlijkse losrente van 5 Vlaamse ponden 10 sch. Borgen: Coenrart Scrijver, Janneken, weduwe van Adriaen Scrijver en Adriaen Jacopsz. in Medenblick.]

thonis repelaers huijs bewoent boven als eijgenair XXIIII

ende die wijnkelder van tselve huijs onderXXXIII

comen otten huijs als eijgenairXXVIII

jacop oemen huijs eijgenair woent bovenXXIIII

den wijnkelder gelt te huijer onder tselve huijsXXX

jan van wels huijert van sijn moeder thuijs boven om XXX rinsgl. ende den wijnkelder onder tselve huijs XXX rinsgl. fc. samenLX

pieter hesseling huijert een huijs mette wijnkelder omXLVIII

anthonis de fluele naijers huijs eijgenairXVIII

ende de wijnkelder onder tselve huijs gelt te huijerXXIIII

ariaen thonissoen de scipper huijer een huijs omXIII

folio 15v

volcxgen de comensters huijs staende opten hoijck van de nijeubrugXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 524, 525en 529 dd 8 okt. 1552: op vrijdag na Allerheiligen, t.w. op 4 nov. 1552, zal men “volgende dat willich consent van abbreviatie bij Volxgen Aertsdochter” overgaan tot verkoping van de ene helft van een huis aan de Poortzijde, staande op de zuidelijke hoek van de opgang van de Nieuwbrug tussen het huis, genaamd “Paradijs” en het huis van Steven de schoenmaker. Op dezelfde dag zal men overgaan tot verkoop van de andere helft van dit huis, dat toebehoort aan Jacop Jansz. zoutmeter, “die hem fugitiff houdende is”.]

opgaende opte nijeubrug ande rechterhant

steven ariaenssoen scoemaeckers huijs eijgenairXV

pieter hesseling als eijgenair huijs staet leechXV

claes van weesel de cleermaicker huijert een huijs omXXVI

de weduwe van sijmon andriesz. twee huijssenXXX

de brug weederom affgaende ande rechterhant

marichgen heijnricx dochter meester gerits weu eijgenarsseXV

heijnrick de scoelappars huijs eijgenairXV

denis denisz. de naijers huijs eijgenairXV

robbrecht den apteeckers huijs als eijgenairXVI

robbrecht de scoemaicker huijs eijgenairXVI

stoffel de cleermaickers huijs eijgenairXVI

thuijckhuijs vande nijeubrug toebehoerende gerit tack is verhuijertXXX

gerit tacken huijs eijgenair bovenXXX

de wijnkelder onder XXX

wouter heijnricxssoens huijs genompt cronenborch huijert omXLV

jan bronchorst huijs eijgenair bovenXXX

ende beneden den wijnkelderXXX

jan van dueren inden regenboech huijs eijgenairXXXVIII

jan cornelissoen inde herp huijs eijgenairXXXII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 7: de schout van ’s herenwege en de schepenen zullen op 9 dec. 1550 zitten in het openbaar voor het huis, genaamd “die Herp”, staande bij de Nieuwbrug tussen het huis van mr. Pieter barbier en het huis, genaamd “den Regenboech”, om te verkopen alleen de helft van voornoemd huis. De Goede Luiden van Dordrecht laten weten al degenen “die gedinge hebben om deen helft vanden voers. huijse te coepen dat zij comen ter plaetse … ende helpen die met den meesten gelde vercoopen”.

meester pieter de berbiers huijs eijgenairXXIIII

willem bouwensz. huijert een huijs van derfgenamen van quirijn mairtensz. omXLII

folio 16

de weduwe ende erffgenaemen van cornelis jan wijnesen huijert een huijs opten huijck van de craen omXLII

thuijs genoemp den beijtel wordt verhuijert omXLII

een huijsken daer an huijert pieter hesselings swager omXVIII

herman repelaer huijert een huijs boven ende beneden metten wijnkelder genompt de windaesboech omXLVIII

thuijs genompt den hollantschen thuijn met drie huijssenLII

thuijs genompt cranenborch eijg[en]XXXIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 623: op 28 febr. 1553 zal men overgaan tot verkoping van een huis aan de Poortzijde, genaamd “Cranenborch”, staande tussen het huis “den Hollantschen Tuin” en het huis van Lijsken Beenen.]

thuijs genompt valckenborch met een cleijn huijsken dair anXXXVI

het kelderken dair onderVIII

de weduwe van heijnrick van halteren huijs genompt den enghel XXV

stoffel janssoen huijert een huijs omXXXVI

cornelis evertssoens huijs met solders eijgenairXLII

beatris sijberts huijs eijgenairXXX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 408: op 21 juni 1552 verleent Beatris Zijberts, poorteres van Dordrecht, procuratie aan Jacop Herweijer omte “vervolgen alle alsulke proces ofte processen als zij comparante als mede ingelande vanden Nieuwelande van Strien te procederen oft vervolgen mogen hebben voer wat heeren hoven ende rechten dat van node zal zijn”.]

pieter diricxssoens huijs eijgenairXXXIII

de weduwe van jan vander schoer huijs eijgenarsse met corensoldersXL

de weduwe van willem reijersz. de jong huijs eijgenarsse metten korensoldersXLV

jan claesz. cleermaicker huijer een huijs omXX

derfgenamen van sijmon cornelissoen huijsXXI

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 186 en 187: op 30 juni 1556 verkoopt Aechgen Aertsdr., weduwe van Sijmon Cornelisz., aan Claes Jansz. schipper een huis op het Groothoofd aan de havenzijde, staande tussen het huis van Adriaen Moelen en dat van Marichen Maertens. De koper is schuldig een somma van 30 Vlaamse ponden 11 sch. 8 d.]

lambert janssoen scoemaicker huijert een huijs omXVIII rhgulden X st.

arien moelen huijs eijgenXXXIX

twee huijssen van adriaen jacopssoen in medenblick eijgenairLXIX

folio 16v

marichgen van kempen huijs eijgenarsseXXXIX

heijnrick de scrijnwercker huijert een huijs omXXVII

pieter govraets huijs staende opten huijck vande mattensteijgaert oostwaert eijgenairXVIII

ariaen van blocklants huijs eijgenairXL

frans phillipssoen huijert een huijs omXVI

de weduwe van jan ariaenssoen kant huijs met eenen kelder eijgenarsseXL

phillips fransz. huijert een huijs omXXXVIII

thonis thonisz. de backers huijs eijgenairXXXI

aper matheussoen de scippers huijs eijgenairXXXIII

claes euwoutssoen huijert een huijs omXXIIII

cornelis pieterssoen van beveren huijs eijgenairXXX

de weduwe van adriaen voss de scippers huijs eijgenarsseXXX

arent cornelissoen borgemeesters huijs met een sijdelcamer eijgenairXL

adriaen ijsbrantssoen de backer huijs eijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 589: op 26 nov. 1552 verklaren op verzoek van Jan Willemsz., wonende op Delfshaven, Jop Gheemansz., 47 jaar oud, en Jorden Dierixsz. bakker, 34 jaar oud, dat zij ongeveer 4 jaar tevoren verzocht zijn geweest om te helpen sluiten zekere overeenkomst tussen Jan Willemsz. en Adriaen IJsbrantsz., zijn “noem”, aangaande hetgeen Jan Willemsz. te eisen had van zijn “noem” betrefffende de nalatenschap van zijn grootvader en zijn moeder. Zij, getuigen, hebben met Cornelis IJsbrantsz. en Engbrecht de wever daarover uitspraak gedaan, t.w. dat Adriaen IJsbrantsz. aan zijn neef, Jan Willemsz., zou moeten uitkeren een somma van 8 Vlaamse ponden en dat Adriaen zou ontvangen een bedrag van 5 rijnsgulden, die Engbrecht hem nog schuldig was. ‘S anderendaags echter was Adriaens vrouw “zeer gestoert” over hetgeen overeengekomen was “ende heeft belet dattet seggen nijet in gescrifte gestelt ende geteikent en werde”.]

de jongen adriaen bot de seijlmaicker huijs eijgenairXXXIII

jan willemssoens huijs eijgenairXXX

andries den appelback huijs fugijtijff ende staet leechXVIII

anneken de comensters huijs eijgenarsseXXIIII

arent janssoen heeft de huijssing van pieter damasz. met korensolders XL

willem heijnricxssoen de coorencopers huijs opten draijboomXXVII

IIasomma vijf duijsent IIIIc LVIII rijnsgl. den thienden penning vijff hondert XLV rinsgulden XVI stuvers

folio 17

den draijboom overgaende

adriaen diricxssoen huijert een huijs omXXVI

joest de backer op den huijck streckende voirt nae die vuijlpoort toe an die haven sij[de] huijert een huijs omXXXIX

jan tolvoet huijs eijgenairXXI

joost jacopssoen backer huijs eijgenairXXIIII

de weduwe van jan claesz. jager huijs eijgenarsseXXIIII

jacop de coremeeters huijs eijgenairXX

damas vander lindt heeft een huijs staet leechXVIII

noch zijn eijgen huijsXXX

gijsbert jansz. van haerlems huijs metten houijttuijn eijgenairXXVI

adriaen martenssoen huijert een huijs omXXXI

jan segerssoen eijgenaijr XXIIII

pieter corssen huijs eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 44: op 5 mei 1551 verkoopt Pieter Corstiaensz. schipper aan Mariken van Cappel, weduwe van Jan Pieter Henricxsz., een Vlaams pond jaarlijkse losrente op een huis aan de Landzijde in de Houttuin, staande tussen het huis van Willem de Bije en de houttuin van Ot van Slingelant.]

de huijssing van willem de bie huijert aert wenssoen omXXXVI

pieter aertssoens huijs eijgenairXXX

claes janssoen huijert een huijs omXXVII

haesgen pieternannen huijs eijgenersseXXX

jan mairtenssoen huijert een huijs metten huijttuijnXXX

geertgen jan wijnesoens weu huijert een huijs omXIX

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 276: op 15 sept. 1556 verdelen Adriaen Heijnricxsz. van Rotterdam, als man van Grietgen Jansdr., Arien Ariensz. Both, als man van Heijltgen Jansdr., Baertgen Jansdr., Marichen Jansdr. en Adriaen Heijnricxsz. en Arien Ariensz. als voogden van de weeskinderen van wijlen Cornelis Jan Wijnesz., allen erfgenamen van Geertgen, weduwe van Jan Wijnesz., de goederen, die door haar zijn nagelaten.]

govert snoecken huijs met die brouwerije eijgenairXLVIII

geleijn cornelissoen huijert een huijs omXXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 219: op verzoek van Willem alias Tiong Kitgen Biersverklaart op 22 jan. 1552 Jasper Thonisz. schipper, 23 jaar oud, dat op Verzworen Maandag omtrent 7 of 8 uur ’s avonds Gleijn Cornelisz. droogscheerder met een degen gevochten heeft tegen Heijntge Leepen “ende hij getuijge is int sceiden gequets van Gleijnen met zijnen degen in zijn hant ende enen scipper genampt Profijt heeft Gleijnen zijnen degen vuijt die hant gecregen na dat hij int sceiden zekere flabben van Gleinen in zijnen rock gecregen hadde ende … Profijt hebbende den degen heeft daer mede om springende … Willem alias Kitgen in zijn hant gequetz”.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 240: op 16 febr. 1552 verklaart op verzoek van Henrick Henrickxsz. schipper Neeltgen Pietersdr., 21 jaar oud, dat zij op Verzworen Maandag heeft gezien, dat Glein alias Gijselaer op de Riedijk een meid heeft nagelopen om met haar te dansen “ende int loepen liep hij [tegen] Henrick Henricxzoens arm dat … hij selffs achter over viel ende weer omop ]staende heeft … Glein van leer getrocken zijnen degen en heeft gehouden na Henrick Henricxsz. … die geen geweer en hadde waer om Henrick voerloepende ende Glein hem na loepende is van enen genampt Profijt gesteut zulcx dat Profijt ende Glein samen onder die vuet gevallen zijn en int opstaen heeft elck den degen willen gripen daer enen Kitgen Biers in zijn hant een quetsuer gecregen heeft maer off hijt hem selven gedaen heeft ofte wie dat het hem gedaan heeft en weten zij getuijgen nijet te verclaren.” Adriaen Melisz., 19 jaar oud, verklaart, dat hij ongeveer één uur, nadat het gevecht had plaatsgevonden ’s avonds in de maneschijn een tas gevonden heeft, die hij ’s anderendaags “vuijt liet roupen ende” [hier breekt de tekst af].

de weduwe van frans schiltma[n]ssoens huijs eijgenarsseXXVIII

dirick claessoens huijs opten westeren huijck van sinte annensteijgert [Distelsteiger]staende eijgenairXX

die weduwe van roerom huijs eijgenarsseXXX

folio 17v

gherit danckerssoen huijs eijgenairXXIIII

joost pouwelsz. huijs eijgenairXXIIII

jan van welsen huijsing huijert wouter oem van papendrecht omXXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 488: op 24 april 1562 compareren voor het Gerecht van Dordrecht Wouter Oom Boudewijnsz., heer van Papendrecht, weduwnaar van Catharina Jan Suijsdr., Nicolaes van Berendrecht, als man van Livina Suijs en Anna Suijs Jansdr., als daartoe gemachtigd door haar man Claes Bailleu krachtens zekere procuratie, die hij heeft verleden voor het gerecht van Zierikzee, luidende als volgt: burgemeesters, schepenen en raad van Zierikzee certificeren, dat voor hen verschenen is Claes Bailleu, inwonende poorter van Zierikzee, die verklaart, dat hij machtiging verleent aan zijn vrouw Anna Jan Suijs Pietersdr., om in ontvangst te nemen hetgeen zij geërfd hebben bij overlijden van haar zuster Catharina Jan Suijsdr., die is overleden te Dordrecht. De comparanten verklaren, dat zij onderling de goederen van Catharina Jan Suijsdr. verdeeld hebben. Nicolaes van Berendrecht enerzijds en Anna Suijs, namens haar kinderen, anderzijds, verklaren niet te willen “infringeren” het legaat, dat wijlen Jan Suijs en Anthonia van Sandijck, hun vader en moeder, gemaakt hebben op 15 mrt. 1545. Indien echter daaruit kwestie zou mogen ontstaan, onderwerpen zij die aan de arbitrage van mijnheer van Rijswijck, president Suijs, Jacob Suijs, heer van Grijssoerde en Nicolaes van Sandijck, baljuw van Voorne, als naaste verwanten van Jan Suijs en Anthonia van Sandijck.]

jop danielsoens huijs eijgenairXXII

de weduwe van comen willems huijsXII

jan janssoens huijs eijgenairXX

wijnant brouwer huijert een huijs omLVI

herman aertssoen hopcoopers huijs eijgenairXXX

herman claessoens huijs eijgenairXX

bouwen de glaesmaickers huijs eijgenaijrXX

lijnken jans huijs eijgenarsseXX

jan boijensoens huijs eijgenaerXXIIII

jacop cornelisz. block huijs eijgenairXXX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 81: verklaring dd 5 aug. 1553 door Jacop Cornelisz. in den Block, grossier van Engelse lakens.]

govert pieterssoen egwerckerckers [sic] huijs eijgenairXXVI

dirick mol een huijs ende noch een huijs op den huijck vande brugge [Nieuwbrug] eijgenairXLV

cornelis willemssoen alias stercken op die nijeubrugge eijgenairXXI

bastiaen jacopssoen tegens cornelis den stercken huijs over eijgenairXXXVIII

die huijssing van jacop reijerssoen staende op den anderen huijck vande nijeubrug huijert cornelis minor omXLIIII

die huijssing van mairten die coremeter huijert cornelis michielsz. omXLII

lenert inde clau huijs eijgenairXX

die weduwe van pieter aertsz. smits huijs eijgenarsseXXIIII

cornelis pieterssoen timmermans huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 156: op 13 juni 1556 verklaart Cornelis Pietersz. timmerman, dat hij goedkeurt de vertichting en kwijtschelding, die door zijn moeder, broeders en zuster zijn gepasseerd voor schepenen van Dordrecht aangaande het overlijden van Pieter Aertsz.]

folio 18

jan mairtenssoens huijs eijgenairXXX

cornelis int dubbelt cruijs huijs eijgenairXXVII

floris die mandemaicker huijert een huijs omXXIIII

laurens jansz. huijs eijgenairXVIII

heijlken de weduwe van jan florissoens huijs eijgenarsseXVIII

cornelis moijen huijs eijgenairXXI

gijsbert jansz. laickecoopers huijseijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 555: op 13 okt. 1552 verleent Gijsbert Jansz., grossier van Engelse lakenen, als oom en voogd van Jan Thomasz., die ongeveer 16 jaar oud is, procuratie aan Bastiaentgen, de vrouw van Reijer in de Scuppen, om in ontvangst te nemen van de weesmeesters van Amsterdam het hoofdgeld van 1 rinsgulden jaarlijks en het verloop van dien.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 665: op 18 febr. 1553 verkopen Gijsbert Jansz., grossier van Engelse lakenen, en zijn vrouw Marigen Ockersdr., aan Marigen Adriaensdr., onmondige dochter van Adriaen Dircxsz. in de Block, een jaarlijkse losrente van 3 Vlaamse ponden, verzekerd op zekere huizen, bleekvelden en “raempte” achter in de Kolfstraat, staande en liggende tussen het erf van Fij Koijgens en de stadsvest. Zij stellen tot tweede onderpand het huis, waarin zijn wonen, staande aan de Landzijde bij de Munt tussen “tleijn [sic] steijgertgen” en het huis van Reijer in de Scuppen.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 331: op 3 mrt. 1554 verklaren op verzoek van Marichen Ockersdr., de vrouw van Ghijsbert Jansz., mr. Joris Jansz., canunnik van de Grote Kerk, Antonis Claesz, 70 jaar oud,en Reijer Heijnricxsz., 48 jaar oud, dat zij op 7 sept. 1554 zijn geweest te huize van wijlen Ghijsbert Jansz. lakenkoper, die toen zijn testament gemaakt heeft, dat is geschreven door mr. Joris als notaris.]

reijer heijnricxssoens huijs eijgenairXX

die weduwe van adriaen die mesmaickerXVI

jan vinck de cleermaickers huijs eijgenaijrXVI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 140: op 27 okt. 1551 verkoopt Jan Vinck kleermaker aan Machtelt Cornelisdr. een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op het huis, waarin hij woont, staande tegenover de Munt tussen het huis van Dirck Willemsz. en dat van Lijssbeth Messen. Borg: Pieter Ewoutsz. smid.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 364: op 19 nov. 1556 verklaren op verzoek van Willem van Nuijssenborch, als gemachtigde van heer Aert van Lier, Jan Vinck kleermaker, 40 jaar oud, en Rombout Wolff, dat zij in 1555 te Puttershoek zijn geweest “aldaer die … requirant rechtelijcken bij vonnisse van schoudt ende heemraden van Puttershouck heeft doen grijpen zeeckere twee zwanen” en dat de rekwirant tot de schout en heemraden van Puttershoek heeft gezegd “siet mijn heeren en compt het manneken ende de jonge zwaen heer Aert van Lier nijet toe zoe en wijst ze hem nijet toe, gevet hem nijet ende nemet een ander”.]

dirick willemssoens huijs eigenairXVI

blasius bucquet huijs eijgenairXXX

nijs michielssoen huijert een huijs omXII

grietgen mijn jonckers verhuijert die winckel sij bewoent thuijs voertXX

thuijs van die weduwe van wijnant schol salijger gedachten eijgenarsseXXX

huijch jansz. goudtsmits huijs eijgenairXXIIII

de weduwe van hans de glaesmaickers huijsXXII

jacop pieterssoen de vloet huijs eijgenairXX

francoijs hogelanden huijs eijgenairXXIIII

mengs die appelcoopsters huijs eijgenarsseXXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 284: op 8 febr. 1554 verklaart Cornelis Willemsz. schipper voldaan en betaald te zijn door Mensgen Thoenisdr., zijn “schoenmoeder”, vaneen somma van 7 Vlaamse ponden, hem aangekomen bij overlijden van zijn vader Willem Coennesz. havenmeester.]

dirick pieterssoen die smits huijs eijgenairXXI

heijnrick thonisz. op den huijck van tkuwet [Appelsteiger] huijs eijgenairXXIIII

thuijs staende opten westeren huijck van tkuwet bewoent mairten die cleermaicker omXVI

folio 18v

thuijs genompt scoenenberch toebehoerende claes blasiusXXX

de weduwe van frans de pasteijbackers huijs eijgenarsseXXII

nijs de scoemaickers huijs eijgenairXVIII

cornelis pieterssoen huijert een huijs omXI

jeronimus keijnout huijs eijgenairXXI

frans staessoens huijs eijgenair genompt de lelijXXXVI

dirick janssoen huijert een huijs omXLII

kors pieterssoen vuijt mijnsherelant getrout hebbende aertgen roecken huijs eijgenair XX

reijn maessoen cleermaickers huijs eijgenairXX

adriaen heijmanssoens huijs opten huijck vande wijnbrug int opgaenXXIIII

de weduwe van adriaen diricxssoen inden block woent op die wijnbrug an die rechterhant eijgenarsseXVIII

ijcken adriaens dochter huijs opten huijck vande wijnbrug int opgaen an die lantzijde westwaert eijgenarsseXXIIII

cornelis winter jacopsoens huijs eijgenairXX

cornelis van diemen jacopssoens huijs eijgenair opten oesteren hueck van jan bollen steijgert [Donkere Steiger]XXIIII

jacop pieterssoen goudsmits huijs eijgenairXXIIII

adriaen jordensoens huijs eijgenairXX

herman pieterssoen die vaetspoelders huijs eijgenairXVI

adriaen diricxssoen harnaschvegher verwoentXVII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 22: op 21 mei 1556 verkoopt Aert Jansz. schipper aan Adriaen Dircxsz. harnasveger de helft van een huis aan de Landzijde, staande tegenover het St. Jansgasthuis tussen het huis van Jan Pijnsz. en dat van Herman Pietersz. Waarborg: Dominicus Huijgesz. schiptimmerman.]

jan jansz. cleermaickers huijs eijgenairXVII

folio 19

aert jacopsz. die glaesmaickers huijs eijgenairXVII

dirck mathijssoen scoenmaicker verwoentXXIIII

adriaen brienen huert een huijs omXXV

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 22: op 2 juni 1553 verdelen Adriaen Brienen, weduwnaar van Sijchen Aertsdr., enerzijds, en Pietertgen Ariensdr., enige erfgename van haar moeder, Sijchen Aertsdr., anderzijds, de goederen, die Adriaen Brienen in gemeenschappelijk bezit heeft gehad met zijn overleden vrouw. Adriaen Brienen verklaart, dat na het overlijden van zijn zusters Lijsgen en Lijntgen Brienen hij uitde goederen, diehij van hen erven zal, zijn dochter een somma van 10 Vlaamse ponden zal uitkeren.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 124: op 5 sept. 1553 verkoopt Jan Lenertsz. bode, voor zichzelf en tevens namens de kinderen van zijn broer, aan Adriaen Briene een vierde deel van een huis in de Augustijnenkamp, staande tussen de tuin en het erf van Aeltgen van Caem en het huis van Jacop de stadskarman. Waarborg: Lenert Braet.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 390: op 16 april 1554 transporteren Maerten Damasz., als man van Anna Sijmonsdr., en Adriaen Briene, als man van Marichen Sijmonsdr., beiden mede-erfgenamen van Willemken Pietersdr., aan Sijmon Fransz. schoenmaker een rentebrief van 3 gl. jaarlijks.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 391: op 16 april 1554 transporteert Adriaen Briene, als man van Marichen Sijmonsdr., aan Pieter Govertsz., brouwer in de “Blau [onleesbaar]”, een rentebrief van één pond Hollands jaarlijks, die hij heeft geërfd van Willemken Pietersdr., de moeder van zijn vrouw.]

cornelis jacopsz. metselaers huijs staet leech eijgenairXVIII

pieter ogierssoens huijs eijgenairXVI

jan heijnricxsoen scoenlappers huijs eigenairXVI

euwout adriaensoen mesmaickers huijs eijgenairXVI

lijnken brienen huijs eijgenarsseXVI

jan janssoen mutsvercoopers huijs eijgenairXVIII

jacop dircxssoen harnasveger huijs eijgenair staende opten huijck van hermantijssteijgert [Kolfsteiger]XVI

weijnken weduwe wijlen jacop cornelisz. eijgenairXVI

mairten rocussoen scoemaicker eijgenairXX

baertgen de lindenaijster huijert een huijs omXXII

frans heijnricxssoen scoemaickers huijs eijgenairXXII

ruth dircxssoen scroeknecht huijs eijgenairXX

willem jacopssoen den apteeckers huijs eijgenairXXII

meester heijnrick de berbiers huijs eijgenairXIX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 466: op 5 aug. 1552 verklaart op verzoek van Henrick Willemsz. van Haerlem Willem Joesten en Willem van Naerssen, dat zij de voorgaande vrijdag in de secretarie van Dordrecht zijn geweest, waar “Marigen mr. Henrick berbiers dochter zekere kiffelike woerden hadde tegen … Henrick [Willemsz. van Haerlem] ende … Marigen zijende daer opt boffet leggen eenen groeten opsteker ofte broetmes nam tselve mes in haer hant seggende tegens Henrick als trecht gesloten is icj zal u toecomen met zulken opsteker in u huijt stoeten off met een ander lang mes zal ick u te keer comen”.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 490: op 16 sept. 1552 leggen op verzoek van de dekens van het appelkopersgilde mr. Henrick barbier, 64 jaar oud, en Simon Fransz. schilder, 34 jaar oud, een verklaring af. Zij getuigen, dat zij in de vergadering van het appelkopersgilde op “Sint Jansmisse lestleden over een jaer gesien ende gehoert hebben dat die dekens maenden enen Willem Corneliszoen van ene philips gulden die doen verscenenen was van zijn gilde wining ende seijden die dekens tegens hem gij en zult hier nijet moegen eten off drinken met die gesellen off gij en zult eerst voldoen ende oeck borge stellen volgende u beloefte waer op dat gij int gilde gecomen zijt. Daer op hij seide daer is mijnen mantel hout die zoe lang dat ick u borge gestelt zal hebben. Ende zij getuijgen hebben daer bij geweest dat ene Lijs de bacxster die moeder van Willems huijsvrou quam met een gescreven hanteiken dat noch nijet geteikent en was ende werde borch voer die drie philips gl. ende losten die mantel blivende borch na breder inhout des handscrifts … dat … Willemende … Lijs die bacxster inde vergaderingevande gilde onderteikende mit heurluijder hant ende merken”.]

de dochter van jacop nepos huijert een huijs omXX[

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 156: op 21 nov. 1551 verkoopt Frans Jansz. huistimmerman aan zijn dochter Marichen Fransdr., die hij heeft verwekt bij Marichen Jacopsdr., de helft van een huis op de Appelmarkt, staande tussen het huis van mr. Heijnrick de barbier en dat van Cornelis Jansz. huikmaker, “ende dit tot supplemente ende in voldoeninge van hare moederlijcke goeden”.]

cornelis jansz. hoickmaickers huijs eijgenairXVIII

frans heijnricxssoen huijert een huijs omXXVII

daniel danielssoen sciptimmermans huijs eijgenairXX

ariaen cornelisz. huijert thuijs staende opten huijck van den appelsteijgert [Vriesesteiger] omXXVI

folio 19v

leentgen dappelcoopsters huijs staende opten westeren huijck vanden appelsteijger [Vriesesteiger] eijgenarsseXIX

frans jansz. scoemaeckers huijseijgenairXIX

ariaen joosten de mandemaickers huijs eijgenairVIII

aert hermansz. twee huijssen eijgenairXII

anthonia jan lauwen weduwen huijs eijgenairXV

gijsbert rocussoen de scoemaickers huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 233: op 5 jan. 1554 verkoopt Ghijsbert Rochusz. schoenmaker aan Pieter Maertensz. een jaarlijkse losrente van 3 Vlaamse ponden op een huis bij het Minderbroedersconvent, staande tussen het huis van Jan Jacobsz en dat van Toentgen Jan Lauwesz.]

jan jacopssoen timmermans huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1535, akten 281 en 282: op 1 febr. 1554 verkoopt Jan Jacopsz. huistimmerman aan Pieter Maertensz. een huis bij het Minderbroedersklooster, staande tussen het huis van Ghijsbert Rochusz. en dat van Frans de boekbinder. Waarborg: Jacop Pietersz. timmerman. Pieter Maertensz. is schuldig aan Dirck Ghijsbertsz. als voogd van Pieter Aert Jordensz. een somma van 76 Vlaamse ponden 13 sch. en 8 d. Borg: Ghijsbert Rochusz.]

frans janssoen boeckbinder int groenewout huijs eijgenairXVIII

sijmon franssoen huijs eijgenairXII

frans arianssoen de lanttaremaickers huijs eijgenairXII

meester jan de barbiers huijs eijgenairXV

trijn de rots weduwen huijs als lijftucht hebbendeXV

ael de caescoopsters huijs eijgenarsseXII

marichgen barents dochter lindenaijster huijs eijgenarsseXII

comen aris wouterssoens huijs eijgenairXX

herman arianssoen huijert een huijs omXXXIII

ocker stevenssoen huijert een huijs omXXV

ende is op die visbrug van die lantsijde op te comen van oosten in op die slinckerhant op die brug voirscreven

jan wouterssoen viscooper huijs staende ande visteigert ande rechterhant ande lantzijde eijgenairXVI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 405: op 21 juni 1552 verkoopt Jan Woutersz. viskoper aan Bastiaen Jacopsz. viskoper een jaarlijkse losrente van 1 gl., verzekerd op een huis aan de Landzijde, staande tussen de Vissteiger en het huis van Coel van Zinnen chirurgijn.]

koel van sinnen huijs eijgenairXVIII

jan geritssoen cleermaicker huijert een huijs omXX

folio 20

aert ariaenssoen huijert een huijs omXX

aeltgen de mattebreijsters huijs eijgenarsseXVIII

lijsgen van eeten huijs eijgenarsseXVIII

pieter ariaensz. de comens huijs paling eijgenairXVIII

pieter rochsteker den timmerman huijert een huijs omXV

jasper de cleermaickers huijs eijgenairXVII

cornelis jansz. cleermaickers huijs eijgenairXVIII

matgen de comensters huijs eijgenarsseXVIII

de lomberdebrug

jan mathijsz. de scoemaickers huijsXX

willem janssoen de heer eigenair huijsXVI

maerten jacopsz. droochsceriers huijs eijgenairXIIII

ariaentgen diricx dochter huijs willem jansz. weu eijgenarsseXII

dingen claes dochter jan diricxsoens weu huijs eijgenarsseXI

dirick jansz. cleermaicker huijert een huijs omXVIII

dirick car droochscerier huijert een huijs omXXXV

reijer jacopssoen olijslager huijs eijgenairXXX

severijn hermanssoen viscoper huijs eijgenairXV

cornelis hillebrantsz. de scippers huijs eijgenairXI

cornelis pietersz. verwer huijer een huijs omXII

folio 20v

grietgen pieters lindenaijster huijert een huijs omXIII

goutgen goverts dochter huijs eijgenarsseXII

dirick janssoen sciptimmerman huijert een huijs omXII

griet stevens huijs als eijgenarsseXI

thonis de stoeldraijer huijert een huijs omXX

frans laurissoen de metselairs huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 17: op 5 juli 1553 verkoopt Aert Claesz. aan Frans Laurisz. metselaar een huis aan de Landzijde bij de Botgensstraat, staande tussen het huis van Jacop Ariensz. en dat van Cornelis Corstiaensz. De koper is schuldig aan de verkoper een bedrag van 279 gl.]

cornelis corssen de scoemaickers huijs eijgenairXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 39: op 27 mrt. 1556 verkoopt Cornelis Corstiaensz. schoenmaker aan Mariken Monnen een jaarlijkse losrente van 3 gl. op een huis bij de Botgensstraat, staande tussen het huis van Cornelis Vingeroff en dat van Arien van Nispen.]

cornelis heijnricxssoen de scippers huijs staende opten huijck van botgenssteijert eijgenairXII

jan joesten de scoemaickers huijs eijgenairXI

fransgen jochum jacopsz. de goudtsmits weduwe eijgenarsseXX

frans corssen de comens huijs eijgenairXXIIII

ariaentgen floris dochter huijs gelt te huijerXVIII

aert claessoen de cleermaicker huijert een huijs omXXI

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 314 en 315: op 10 okt. 1556 verkoopt Cors Jansz. schiptimmerman, voor zichzelf en tevens vervangende zijn broer Cornelis Jansz., aan Reijer Pietersz. viskoper een huis aan de Landzijde, staande tussen het huis van Jochum Bartholomeusz. en dat van Floris Anthoenisz. schoenmaker. Waarborg: Mercus Andriesz. De koper kent schuldig een somma van 310 gl. Borg: Claes Laurensz. schipper.]

jochum meussoen de seijlmaickers huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 193: op 8 juli 1556 verklaren Jochum Meeusz. zeilmaker, als weduwnaar van Fransgen Jacopsdr. enerzijds en Meeus Meeusz., als man van Jannechen Jacopsdr., en Frans Cornelisz., als man van Jaepgen Jacopsdr., samen erfgenamen van Fransgen Jacopsdr. anderzijds, dat zij de goederen, die zij heeft nagelaten onderling verdeeld hebben. Daarbij is aan Jochum Meeusz. toebedeeld het huis, waarin hij woont, staande aan de Landzijde bij de Botgensstraat en aanalle erfgenamen samen een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Lambert de linnenwever en dat van Meeus Meeusz.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 194: op 8 juli 1556 verklaart Jochum Meeusz. schuldig te zijn aan Meeus Meeusz., als man van Jannechen Jacopsdr., een somma van 374 gl. Borgen: zijn broer Cornelis Meeusz., zijn zwager Heijnrick Lucas en Adriaen Adriaensz. Both de zeilmaker.]

gerit reijerssoens huijs eijgenairXVIII

bouwen aertssoen huijstimmermans huijs eijgenairXV

willem jan claessoen de scippers huijseijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 5: op 9 dec. 1550 verkoopt Willem Jansz. schipper aan Simon Jansz., als voogd van de kinderen van wijlen Cornelia Jansdr., zijn zuster, een Vlaams pond jaarlijkse losrente op een huis, staande aan de Landzijde op de haven bij de Pelserbrug tegenover “die Spiegel” tussen het huis van Cornelis Wor en dat van Bouwen Aertsz.]

gijsbert segerssoen de droechsceriers huijs eijgenairXX

pieter claesz. de backers huijs eijgenairXII

pieter mairtenssoen scoemaicker huijert een huijs omXVI rinsgl. X st.

tijs de cuijpers huijs gelt te huijrXX

folio 21

dirick gijsbrechsz. de cleermakers huijs eijgenairXIII

ijgen andries dochter ariaen janssoens weu eijgenarsseXIII

jacop van nes de metselaers huijs eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 9 en 10: Jacop van Nes Jacopsz., weduwnaar van Anna Cornelisdr., enerzijds, en Cornelis Dircxsz., als grootvader en voogd van Jacop, Willem en Dingna, kinderen van Jacop van Nes, door hem verwekt bij Anna Cornelisdr., anderzijds, verdelen de goederen, die Jacop in gmeenschappelijk bezit heeft gehad met zijn overleden vrouw. Jacop belooft zijn kinderen te onderhouden tot zij 16 jaar zijn geworden en hun dan uit te reiken elk een somma van 15 gl. Borg: zijn “schoonvader” Maerten Aertsz. Jacop verbindt voor de nakoming van de door hem aangegane verplichting een huis, staande aan de Landzijde op de hoek van de Pelserbrug.

ORA Dordrecht inv. 1539, akte 660: op 16 juni 1562 verkoopt Cornelis Diricxsz. zoutmeter aan Jacob Jacobsz., Cornelis Jacobsz. en Digna Jacobsdr., weeskinderen van wijlen Jacob van Nes, een jaarlijkse losrente van 4 gl., verzekerd op een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Pieter Jacobsz. lakenkoper en dat van Henrick Rijsberch schoolmeester.]

meester gerit de berbiers huijs staende opten westeren huijck van de pelssebrug ande lantsijde eijgenairXIIII

meester sijmon de scoelmeesters huijs eijgenairXII

cornelis coelman huijs eijgenairXII

cornelis van diemen de scoemaickers huijs eijgenairXV

pieter franssoen scoemaickers huijert een huijs omX

jan hermanssoen huijstimmerman huijert een huijs omX

willem adriaensz. weduwen huijs eijgenarsseX

ariaen diricxssoen cleermaickers huijs eijgenairXVI

govert mairtensz. stoeldraijer huijert een huijs omXVII rhgulden X st.

jacop ariaensz. mandemaicker huijs eijgenairXI[

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 1: op 12 aug. 1562 verklaren Jacob Adriaensz. mandenmaker enerzijds en Adriaen Jong Marcelisz., voor zichzelf en als oom en voogd van Engelken Baerntsdr. en tevens vervangende Govert Willemsz., zijn zwager, en Neeltgen Jansdr., zijn zuster, anderzijds, dat zij de goederen, die Jacob Adriaensz. in gemeenschappelijk bezit heeft gehad met Anthonia Jansdr., onderling verdeeld hebben.]

dingen matthijs dochter huijert een huijs omXII

gherit thonissoen de wagemaickers eijgenairXII

heijman geritssoen de wagemaickers huijs staende opten oesten huijck vande vlamingsteijgert [Ruitensteiger] eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 479: op 7 sept. 1552 verkoopt Heijmen Geritsz. aan Maricken, weduwe van Jan Kievit, een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis, staande tussen de Vlamingsteiger en het huis van Pouwels Pietersz.]

pouwels pietersz. de smits huijs staende opten westen huijck vande vlamingsteijgert eijgenairXVIII

cornelis cornelissoens huijs eijgenairIX

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 126: op 2 juni 1556 verkoopt Jan Hermanz. huistimmerman aan Ariaentgen, dochter van Adriaen Both Adriaensz. en weduwe van Gerrit Claesz., een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis bij de Vuilpoort aan de havenzijde, staande tussen het huis van Pouwels Pietersz. smid en dat van Marichen Pietersdr. de kaaskoopster. Borg: Aeltgen, de weduwe van mr. Gerrit de barbier, die tot onderpand stelt haar huis, staande tussen de Pelserbrug en de stadsteiger.]

marichgen pieters huijs eijgenarsseIX

folio 21v

jacop willemsz. de glaismaicker huijrt een huijs omXVIII

hilligen ariaens huijs eijgenarsseXI

aert jansz. sciptimmermans huijs eijgenairXI

ariaen jansz. scippers huijs eijgenairXI

cornelis thonissoen de wagemaickers huijs eijgenair staende opten oesteren huijck van de cellebroederssteijgert [Dolhuissteiger]XV

cornelis janssoen slimhals huijs eijgenair staende opten westeren huijck vande cellebroederssteigertXV

cornelis janssoen de smits huijs met een huijs dair besijden nae de steijgert toe eijgenairXXI

willem janssoen de scoelappers huijs eijgenairX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 242 en 243: op 15 febr. 1552 verkoopt Gijsbrecht Zegersz. droogscheerder aan Willem Jansz. schoenlapper een huis bij de Vuilpoort, staande tussen het huis van Cornelis Jansz. de smid en dat van Willem Cornelisz. mandenmaker. Borg: Grietgen Dirxdr., weduwe van Zeger Jansz. De koper kent schuldig 24 Vlaamse ponden. Borg:Jan Adriaensz. kalkmeter.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 235: op 17 febr. 1552 verkoopt Willem Jansz. schoenlapper aan Lijsgen Matheeus Pietersdr. een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis bij de Vuilpoort, staande tussen het huis van Cornelis Jansz. smid en dat van Willem Cornelisz. mandenmaker.]

willem cornelissoen de mandemaickers huijs eijgenairX

cornelis janssoen de poerdoes huijs eijgenairXV

lambert ghijsbertssoen ende ariaen gijsbertssoen wagemaickers twee huijssen eijgenairs XXIIII

cors janssoen huijert een huijs omXV

mairten heijnricxssoen droechscerier huijert een huijs omXXIX

joost huberts huijs eijgenarsseXIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 146: op 9 juni 1556 leggen op verzoek van Joesgen Huberts Abel Willemsz. bakker, 48 jaar oud, Willem Cornelisz., 38 jaar oud, en Grietgen Andriesdr., de vrouw van Jan Fransz. droogscheerder, 26 jaar oud, een verklaring af. Zij getuigen, dat zij de voorgaande zaterdag hebben gezien, dat Joesgen voor haar deur zat “ende dat ter selver tijt daer gecomen is enen N alias Cock die slenaer ende maecten veele woerden tegens … Joesgen seggende hebt ghij ons noch nijet leet genoch gedaen mosten u soenen noch met een rapier ende met steenen comen voer mijn doere seggende voerts comen zij noch eens ick salder in steken of ick in een boeter wech stack. Daer Joesgen op seide hoe sou dat waer wesen want ick weet wel datse nijet en weten waer dat ghij woent ende … Cock (overmits zijn doevicheijt) nijet antwoerden ende was zeer gestoert daer Ioestgen op seide tegen die gebueren dit draech ick an kennisse ende al kivende is … Cock van daer gegaen”.]

claes thonissoen de scippers huijs eijgenairXIIII

thuijckhuijs van de loegensteijgert [Leuvesteiger] toebehorende truijchgen tonis dochterX

folio 22

vande loegenbrug [Leuvebrug] aff buijten de vuijlpoirt gaende

fransgen caselair huijs genompt den engelXXX

aechtgen willems huijs genompt den hulck eijgenarsseXXI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 645: op 15 juni 1553 verkoopt Aechte Willemsdr., weduwe van Sijmon Cornelisz., aan Pieter Heijnricxsz. schuitenvoerder een huis, staande achter op de werf van verkoopsters huis, genaamd “den Hulck”, staande tussen de huizen “den Engel” en “Sint Joris”, alsmede een erf van vier voeten, waarover Pieter met een poortje zijn huis uit mag gaan. De koper kent schuldig een somma van 30 Vlaamse ponden. Borg: zijn vader Henrick Willemsz.]

twee huijssen staende an malcanderen genompt sint joris toebehorende aechgen willems dochter mit hoir dochter gelden te huijerL

olivier woenende in [het huis genaamd] amsterdam huijs eijgenairL

gerit gijsbrechtssoen sciptimmerman huijs eijgenairXVIII

cornelis sijmonsz. huijs eijgenairXXIIII

heijnrick sijmonssoens twee huijssen an malcanderen eijgenairXX

jop gemanssoens huijs metten olimoelen eijgenair XXIIII

ariaen pouwelsssoen huijs eijgenairXXI

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 99: op 6 sept. 1553 verkoopt Arie Pouwelsz. aan Neel Tonisdr. een jaarlijkse losrente van 3 gl. op een huis buiten de Vuilpoort, staande tussen het huis van Teeu Apersz. en dat van Willem Cornelisz.]

teu aperssoen de vissers huijs eijgenairXX

gerit sijmonssoen de vissers huijs eijgenairXXI

willem de swaluen huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 249 en 250: op 4 sept. 1556 verkoopt Willem Cornelisz. de Zwaluw aan Adriaen Dircxsz. den Rijgher een huis buiten de Vuilpoort, staande tussen het huis van de weduwe van Gerrit Sijmonsz. en dat van Pieter Cornelisz. De koper kent schuldig een somma van 56 Vlaamse ponden.]

pieter cornelissoen de vissers huijs eijgenairXV

jacop cleijssoen de vissers huijs eijgenairXIIII

cornelis stoop andriessoen huijs eijgenairXXII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 233: op 5 sept. 1556 verdelen Cornelis Andriesz. Stoep, weduwnaar van Ariaentgen Frans de wagenmakersdochter, enerzijds een Jacop Fransz., Jan Fransz., Cornelis Jacopsz., als man van Mariken Fransdr. en Pieterken Fransdr., als erfgenamen van Ariaentgen Fransdr., hun zuster, anderzijds, de goederen, die zij heeft nagelaten. Daarbij is aanStoep o.a. aanbedeeld de helft van een huis buitende Vuilpoort, welke helft hij heeft verkocht aan Jacop en JanFransz. De erfgenamen krijgen de andere helft van dat huis.]

joost ariaenssoen de scippers huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 313: op 9 april 1552 verklaart Rijcxgen Jacopsdr., weduwe van Henrick Gijsbrechtsz. visser, schuldig te zijn aan Gerit Henrixsz., Cornelis Henricxsz., Gijsbert Henricxsz., en Annegen Henricxdr., haar kinderen, bij haar verwekt door Henrick Gijsbrechtsz., een somma van 12 Vlaamse ponden.

ORA Dordrecht inv. 1534, akten 311 en 312: op 9 april 1552 verkoopt Rijcxgen Jacopsdr., weduwe van Henrick Gijsbrechtsz. visser, aan Joest Adriaensz. schipper een huis buiten de Vuilpoort, staande tussen het huis van Cornelis Stoep wagenmaker en dat van Ewout de schiptimmerman. Borg: mr. Wijnant Rikesz. barbier. De koper kent schuldig aan verkoopster een somma van 25 Vlaamse ponden. Borgen: Bastiaen Willem Aertsz. en Adriaen Jansz. vleeshouwer.

Zie Ons Voorgeslacht dec. 2005, p.341 e.v.]

euwout jansz. de sceepslijters huijs eijgenairXII

claes claessoen strijen huijs eijgenairXII

marichgen augustijnen huijert een huijs omXXIIII

marichgen pieter cornelissoens weduwen huijs eijgenarsse XII

ariaen aperssoen de vissers huijs eijgenairXII

mairten wouterssoen huijert een huijs omXVIII

jan die swalu die het claphout wast eijgenairVII

jan airtssoen schuijtenairs huijs eijgenairVII

folio 22v

sober de wasser vant claphout huijs eijgenairVII

goris jansz. wasser vant claphout eijgenairVII

jan tijsz. scuijtenairs huijs eijgenairVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 43 en 44: op 31 mrt. 1556 verklaren Jan Thijsz., schipper buiten de Vuilpoort, als weduwenaar van Crijntgen Cornelisdr., en Pieter Aertsz. en Adriaen Aertsz. uit Mijnsheerenland, als oom en voogd van Gerichen, Steven en Elizabeth, onmondige kinderen van Crijntgen Cornelisdr., bij haar verwekt door Jan Thijsz., dat zij de goederen, die Crijntgen heeft nagelaten onderling verdeeld hebben. Daarbij is aan Jan Thijsz. toebedeeld alle goederen, die hij met Crijntgen in gemeenschappelijk bezit heeft gehad. Hij belooft zijn minderjarige kinderen te onderhouden en te alimenteren tot zij hun mondigheid bereikt hebben.]

steven pietersz. en jan janssoen huijs eijgenairsVIII

gielis pieterssoen de molenaers weduwen huijs eijgenarsseX

pieter cornelisz. de schuijtenairs huijs eijgenairVII

aper janssoen de vissers huijs eijgenairVII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 220a: op 4 aug. 1556 verkoopt Aper Jansz. visser aan Cornelis Jacopsz. een zesde deel van een huis, staande buiten de Vuilpoort tussen het huis van de oude Pieter Cornelisz. en dat van Jan Fransz. De koper kent schuldig een somma van 9 Vlaamse ponden.]

bastiaen jansz. de schuijtenairs huijs met sijn consoortenVII

willemtgen cornelis dochter twee huijskens an malcanderenVII

cornelis de molenairs huijsken eijgenairIX

ariaen geritsz. de vissers huijs eijgenair VIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 92 en 93:op 5 mei 1556 verkoopt Adriaen Gerritsz. visser aan Cornelis Danen schuitenaar een huis buiten de Vuilpoort, staande tussen het huis van Pieter Willemsz. en dat van Jan Jansz. alias Coeck. Waarborg: Willem Cornelisz. de Zwalue. De koper kent schuldig 29 Vlaamse ponden. Borg: Willem Heijnricxsz.]

cornelis danesoen de schutenairs huijs eijgenairVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 85 en 86: op 5 mei 1556 verkoopt Cornelis Danen schuitenaar aan Tonis Cornelisz. schuitenaar een huis buiten de Vuilpoort, staande tussen het huis van Willem Jacopsz. en dat van Adriaen Gerritsz. Waarborg: Willem Heijnricxsz. De koper kent schuldig een bedrag van 20 Vlaamse ponden. Borg: Jan Pietersz., schipper uit Zwijndrecht.]

willem jacopssoen de vissers huijs eijgenairIX

cornelis aertssoen de vissers huijs eijgenairVIII

dirick jacopssoen de molenairs huijs eijgenairVIII

de weduwe van jacop janssoens huijs eijgenarsseIX

geen jacopsz. de molenairs huijs eijgenairIX

bthonis arianssoen de schutenaers huijs eijgenairVII

exempttwee huijssen toebehorende die leprosen gelden te huijer teen XVIII rinsgl. ende tander XII rinsgl. fecit samenXXX

athijs cornelissoens huijs scuijtenaer eijgenairVII

IIIa somma vier duijssent VIIc LXIII rinsgl. den thienden penning vier hondert LXXVI rinsgulden ses stuvers

folio 23

cornelis jacopssoen huijert een huijs staende opten huijck vande vuijlpoort oistwairt opgaende omL

aert aertssoen de backers huijs eijgenair XVI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 345: op 4 mei 1552 transporteert Aert Aertsz. bakker, als man van Jaepgen Roken, aan Michiel de brouwer een brief van 3 gl. jaarlijks.]

willem cornelissoens huijs eijgenairXXX

abel de backers huijs eijgenairXXII

joost janssoen de scoemaickers huijs eijgenairXIX

op den oesteren huijck vant suijckerstraetgen

thonis thonissoen de voirspraeck huijs eijgenairXXIIII

aper arianssoen de houthaickers huijs eijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 825: op 12 aug. 1562 verklaren op verzoek van Dirck Dircxsz. van Zierikzee Corstiaen Willemsz., 42 jaar oud, Aper Adriaensz. 48 jaar oud, Aert Hermansz., ongeveer 39 jaar oud, Adriaen Reijersz. , 27 jaar oud, en Lenert Thonisz., houthakers van de “Weselschen houtte” te Dordrecht, en Rijck Adriaensz. schipper, 36 jaar oud, dat zij omtrent Vastenavond 1561 met anderen bijeengekomen zijn in de herberg “den Swarten Aernt” te Dordrecht, waar mede aanwezig waren Maerten Maertensz. en Cornelis Maertensz., houtkopers, die aan de rekwirant verkocht hebben 31 of 32 stukken Wesels hout. “Ende dat int schepen van tselfde houdt eensdeels geen copemans guedt en was, zoe dat daer een van tvoers. houdt int schepen in stucken viel, ende noch een datmen qualicken opt lant winden conde overmits dattet van roonolm vergaen was”.]

meus jansz. de comens huijs eijgenairXXVII

jan maessoen de backer huijs eijgenair metten rosmoelenXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 377: op verzoek van Jan Ogiersz. en Damas van der Linde, kerkmeesters van de Nieuwkerk, verklaren op 11 mei 1552 Adriaen Cornelisz. wagenmaker, ca. 64 jaar, en Jan Maesz. alias Jan Ticken, ca. 46 jaar oud, dat zij en hun ouders omtrent 40 en 50 jaar in pacht gehad hebben van de kerkmeesters van de Nieuwkerkzeker land, genaamd “die Weij” buiten de Vuilpoort alias “Verkensoert”, en dat die “Weij” “deur dat innemen van zekere houthaven gelegen tusschen den nieu gemaecte dijck ende die stakettingen veel verandert is waer voertijts goet weijlant ende hoijlant plach te zijn”.]

ariaen cornelissoen wagemaicker huijs eijgenairXX

cornelis jacobssoen de wagemaicker huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 177: op 3 nov. 1553 verkoopt Cornelis Jacopsz. wagenmaker aan Ariaentge Pieters een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Zwijndrechtsestraat [Dolhuisstraat], staande tussen het huis van Jannechen Teeuwen en dat van Dirck de bakker.]

dirick pieterssoen de hooch huijs opten oosteren huijck van tzwindrechsstraetgen [Dolhuisstraat] van voiren tot afterenXXII

dirick schoutten huijs eijgenairXVI

willem janssoen loeff huijs eijgenair metten olimolenXXXVI

heijnrick fransz. van staeppel huijs eijgenaijr XXXII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 642: op 4 febr. 1553 verklaart op verzoek van Herman Aertsz. hopkoper Heijnrick van Staepel Fransz., 40 jaar oud, dat Peter de brouwer een huis in de Botgensstraat heeft nagelaten.]

mairten delffhuijssen scipper huijert een huijs omXXXVI

pieter willemssoen die bije huijs eijgenairXVI

willem janssoen de brouwers huijs mette brouwerije opten westeren huijck vande vlamingstraet [Ruitenstraat]XLII

frans thonissoen de backer huijs staende opten huijck vant vlamingstraetgen eijgenairXXX

folio 23v

thijs franssoen huijert een huijs omXXX

balten de backers huijs eijgenairXXIIII

denis denissoens huijs eijgenairXXV

de weduwe van vinck woutersz. huijert een huijs omXVIII

marichgen cleijs thomassoens weduwen huijs mette brouwerije eijgenarsseXLII

jop cornelisz. wagemaickers huijs eijgenaijrXV

michiel de smit huijs eijgenairXVI

willem franssoen de kin huijs eijgenairXVIII

willem franssoen van beamondt de scoemaickers huijs eijgenairXXI

gerit janssoen gouwen vlam huijs eijgenairXXI

steven willemssoen de comens huijs eijgenairXXI

gerit cornelissoens huijs genompt tgulden hooft eijgenair XXI

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 100: op 8 mei 1556 verklaren op verzoek van Heijltgen Jansdr., vrouw van Gherrit Cornelisz., waard in “’t Gulden Hoeft”, mr. Bartholomeus chirurgijn en mr. Ghijsbrecht chirurgijn, “dat zij … die quetsuere in questie gevisiteert hebben … ende hebben bevonden zoe zijluijden … best hebben connen considereren dat den accidenten oerspronck hadden vuijte quetsuere met den val die den pacient int crijgen vanden quetsuere gevallen hadde”.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 113: op 19 mei 1556 verklaart op verzoek van Heijltgen Jansdr., de vrouw van Gerrit Cornelisz., waard in “’t Gulden Hoeft”, mr. Nicolaes van Ravesteijn, priester en doctor in de medicijnen, “dat hij gehaelt sijnde om den voors. waert te visiteren die doen ter tijt meer dan XIIII daegen te voren gewont was in sijnen rugge met een brootmes, heeft bevonden, dat den gequetste bezwaert was met inwendige coertsen, ende heeft hem geordonneert diversche drancken ende andere medicijnen waer nae den pacient ingevallen is, waer an hij affirmant hem vervreemden, waer naer den waert ende waerdinne hem te kennen gegeven hebben dat hij groete pijn in zijn zijde hadde deur den val die hij gevallen hadde int crijgen vanden voors. quetsuere … twelck gehoert ende overgemerct die redenen heeft bevonden dat die accidenten een groete oerspronck hadden vuijten val voirs. waer nae hij den pacient zijn diete ende cure gescict ende geordonneert heeft”.]

volcxgen frans de comens weduwen huijs staende opten oesteren huijck vant pelssersstraetgen eijgenersseXVIII

exempthet doldiefshuijs toebehoirende de stadt boven ende benedenXLVIII

heer dirick de joden huijs eijgenairXVIII

marichgen hamersteijn weduwen huijs eigenarsseXVIII

meester lambert de berbiers weduwen huijs eijgenarsseXV

jan willemssoen de smits huijs eijgenair XVI

jan van dorts huijs eijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 136: op 15 sept. 1553 verklaren Jan van Dort Eeuwoutsz., als man van Truijken Andriesdr., enMariken Andriesdr., samen vervangende Screvel Andriesz., Cornelis Andriesz., Anneken Andriesdr., Commerken Andriesdr. en de weeskinderen van wijlen Sijmon Andriesz., dat zij ten gunste van Marichen Coenen, weduwe van hun broer Andries Andriesz., afstand doen van hetgeen zij geërfd hebben bij het overlijden van hun genoemde broer.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 312: op 6 okt. 1556 verklaart Marichen Koenen, weduwe van Andries Andriesz., dat zij gehoord en gezien heeft de rekening door Jan van Dort gedaan van de nagelaten goederen van wijlen Emmeken van Cappel, de moeder van haar man, en dat zij volledig voldaan en betaald is van hetgeen zij van haar geërfd heeft, “gereserveert … heure recht actie ende toeseggen haer competerende tot die schulden die eenen Screvel Andriesz. den voirs. sterfhuijse schuldig is.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 363: op 19 nov. 1556 verkoopt Jan van Dort Ewoutsz. lakenkoper aan Jacop Cornelisz. in den Block raad in wette een jaarlijkse losrente van 4 Vlaamse ponden, verzekerd op een huis aan de Landzijde bij de Pelserbrug, staande tussen het huis van Jan Thomasz. munter en dat van Jan Willemsz. smid.]

lauweren arianssoen huijert een huijs met olimolen van vooren tot afteren omLIIII

marichgen meester diricken weduwen huijs eijgenarsseXVIII

de weduwe van cornelis jacopsz. inde spiegel huijs eijgenarsseXVI

folio 24

meester michiel de lomberts huijs eijgenairXXX

de weduwe van jacop worren huijs de metselaer eijgenarsseXVI

cornelis ariaenssoen scipper huijs eijgenairXV

claes ariaenssoen de comens huijsXVIII

lijsgen jan arianssoen de cuijpers weduwen huijs eijgenarsseXVIII

jan ariaenssoen de laeckecoopers huijs eijgenairXXIIII

neeltgen thonis dochter huijs staende opten huijck van botgensstraetXVIII

ariaen geritssoen van nispen huijs genompt romen huijert omXLVIII

loeff ariaenssoens huijs metten twee olijmoelens van voiren tot afterenLXIII

jacop ariaenssoens huijs metter bruwerijen eijgenairXLV

ariaen claessoens huijs metter brouwerijen eijgenairXLV

andries janssoens huijs eijgenair metten brouwerijenXLV

jan thomassoen huijs mette seperij eijgenairL

lijn de weduwe van jan pietersz. inden tumelairs huijs eijgenarsse staende opten oosten huijck vande cleijn spoijstraetXVIII

gerit willemsz. backers huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 225 en 226: op 30 jan. 1552 verkoopt Willem Adriaensz. alias den Ouden aan Gherit Willemsz. bakker de helft van een huis aan de Landzijde op het Spui, staande tussen het huis van Jan Pietersz. viskoper, genaamd “den Tumelaer”, en dat van Jacop Willemsz. Ket. Borg: Reijer van Nes. De koper kent schuldig een bedrag van 50 Vlaamse ponden. Borg: Adriaen van Nispen.]

gijsbert pieterssoen cuijper alias paepgen huijert een huijs omXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 728: op 16 juli 1562 verklaren op verzoek van Reijer van Nes mr. Quirijn Adriaensz., doctor in de medicijnen, 49 jaar oud, Gijsbert Pietersz. Paep, 33 jaar, Cornelis Sloetmaecker 37 jaar, en Pieter Willemsz. Bengelroede, 52 jaar, dat met enkele andere arbiters hebben helpen maken een overeenkomst tussen Reijer van Nes en Cornelis van Nes betreffende zekere geschillen, die zij hadden aangaande Reijer van Nes en diens overleden vrouw.]

ariaen jansz. cooperslaeger huijert een huijs omXXII

jan diricxssoen de berbiers huijs eijgenairXVIII

opten oesten huijck vande groote spoijstraet

dirick gijsbrechssoens huijs eijgenairXX

balten van delft huijert een huijs omXXX

folio 24v

coppen claessoen inde bijlen huijs eijgenairXXVIII

gerit janssoen inden engel huijert een huijs omXLII

heijnrick arianssoen inden haring huijs mette brouwerij eijgenair ende de brouwerij staet leechXXXVI

cornelis pieterssoen huijs eijgenairXL

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 248: op 19 febr. 1552 verkoopt Cornelis Pietersz. aan Saris van Slingelant Ottesz. een jaarlijkse losrente van 2 Vlaamse ponden, verzekerd op een huis, genaamd “den Groete Molensteen”, in welk huis hij woont, staande aan de Landzijde tegenover de Lombardbrug tussen het huis van Coenraert Scrijver Adriaensz. en dat van Heijnrick Adriaensz. in de Haringh.]

coenraet [scrijver] ariaenssoens huijs eijgenair staende opten huijck van de lombertstraetXXI

de weduwe van nijs jansz. de brouwers huijs mette brouwerijXLV

laurens quirijnssoen huijert een huijs van de weduwe van nijs den brouwer omXL

aert huijgesoen de metselaers huijs eijgenairXVI

derfgenamen van wit cornelisz. huijs eijgenairXXVIII

cornelis cornelissoen alias wor huijs eijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 379 en 380: op 11 mei 1552 verkoopt Pieter Pouwelsz. Buer viskoper aan Cornelis Cornelisz. Wor een huis aan de Landzijde op de Kleine Vismarkt, staande tussen het huis van Wit Cornelisz. en dat van Laurens Quirijnsz. Borg: Revert Rubbertsz. [sic: Lubbertsz.], lid van de Oudraad te Dordrecht. De koper kent schuldig een somma van 688 gl. Borgen: Arie Jacopsz. ketelboeter en Jorde Wor Cornelisz.]

laurens quijrijnsz. huijs eijgenairXXVIII

jan pieck aertssoen de backers huijs eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 593 en 594: op 29 nov. 1552 verkopen Cornelis Jansz. Strien voor de ene helft en Aert Pietersz. schiptimmerman, Claes Jansz. enDierick Rochusz. als ooms en voogden van de weeskinderen van wijlen Ghijsbert Jansz., door hem verwekt bij Ariaentgen Roecken zaliger, aan Jan Pieck Aertsz. bakker een huis met een huisje, strekkende van het erf van dat huis, “voerts responderende int” Loverstraatje, staande aan de Landzijde op de Vismarkt achter de hal tussen het huis van Pieter Willemsz. brouwer en dat van Laurens Quirijnsz. Borgen: Aert Pietersz. schiptimmerman en Dirck Rochusz. De koper is schuldig een bedrag van 575 gl. Borg: Wit Cornelisz.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 382: op 2 dec. 1556 comp. Jan Pieck, als man van Heijnricxgen Aertsdr., voor zichzelf en nog als procuratie hebbende van Aper Aertsz., Jan Goessensz., als man van Grietgen Aertsdr., Stoffel Aertsz., Ariaentgen Aertsdr., en Annechen Aertsdr., ieder voor zichzelf en samen vervangende de kinderen van wijlen Jan Aertsz., hun broer, allen erfgenamen van Aert Apersz. en Ariaentgen Jansdr., hun ouders. Zij verlenen procuratie ad lites aan Reijer van Nes, poorter van Dordrecht, en Vincent Fransz. van Wieringen. procureur voor het Hof van Holland.]

pieter willemssoen eijgenair van die huijsing met die brouwerij L

toen cleijs vette toen huijert een huijs omXXXIIII rhgl. X st.

de weduwe van claes adriaenssoens huijs eijgenarsseXV

adrian adriaenssoen bot huijs eijgenairXXI

mon de viscoopers huijs eijgenairXVIII

thuijs van cornelis jacopsz. eijgenairXV

ende de brouwerij dair after an is verhuijert omLX

folio 25

aert pieterssoen laeckecooper huijert een huijs om XXXVI

ariaen de scrijnwerckers huijs eijgenairXVIII

goessen de gebrandewijnman huijert een huijs omXXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 167: op 14 okt. 1553 verklaren op verzoek van Goessen Heijnricxsz. Brandewijn Aechte, de vrouw van Jan Aertsz. kolfdrager, 53 jaar oud, en Betgen Jacopsdr., 36 jaar oud, dat zijde voorgaande zondag buiten de Vuilpoort gezien hebben, dat een jongeman met een witte zemen broek aan en een zwarte mantel over een fluwelen “schouff”, wiens naam hun onbekend is, gekomen is bij Goessen Heijnricxsz.en dat hij Goessen met zijn vuist twee maal voor zijn hoofd geslagen heeft, zodat het bloed uit zijn neus en mond kwam. “Twelck … Goessen gevoelende sloech zijn mantel van zijn schouders makende manier of hij weder hadde willen slaen … welck den voirs. jonckgeselle naer een hoep steens [tastende] willende den selven oick werpen seggende ick zal u wel bet hebben”.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 168: op 14 okt. 1553 verklaart op verzoek van Goessen Heijnricxsz. Brandewijn Louf Laurensz. ketelboeter, 34 jaar oud, dat hij de vorige zondag buiten de Vuilpoort gezien, dat een snijder, die tegenover Goessen gewoond heeft, samen met Goessen op de vuist is gegaan, dat “Goessen zeer bloede en tastende den … snijder een smeecoel of smits sintel wilde … Goessen werpen leijde tselfde … Goessen in kennisse ende is wech gegaen zeggende die … snijder vuijt dat vaetken zal ick hem noch wel meer tappen ende ick sal hem wel bet hebben”.]

revert lubbertssoen huijert een huijs omXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 818: op 13 aug. 1562 verklaart Jan Fransz. schoenmaker op verzoek Marijchen Claesdr., 32 jaar oud, dat ongeveer driekwart jaar tevoren zij aanwezig is geweest ten huize van Grietken Gerritsdr., weduwe van Revert Lubbertsz., waar mede present waren Jannechen Jansdr., de echgenote van Jan Fransz. , en Grietken Gerritsdr. en dat toen Grietken en zij, deposante, aanbesteed hebben bij Jannechen Jansdr., een jong kind van Henrick Jansz., de zwager van Grietken om dat kind te alimenteren een jaar lang voor 4 Vlaamse ponden, op voorwaarde, dat indien dat kind binnen een kwart jaar kwam te overlijden, Grietken niet meer dan een kwart van dat bedrag zou hoeven betalen.]

hubert thomassoen laeckcoopers huijs eijgenairXXV

cornelis lambrechtsz. van nes huijs eijgenairXX

gherit gheritsz. van der borcht huijert thuijs staende op de westeren huijck vande vistraet omLX

ariaentgen maertens dochter dappelcoopsters huijs staende naest tgasthuijs eijgenarsseXV

alijt tijssen de caescoopsters huijs eijgenarsseXII

cornelis pieterssoen cruijenier huijert een huijs omXII

anna de vlasheeckelster huijert een huijs omXVI

gherit claessoen eijgenair huijsXIIII

claes mateussoens hujs eijgenairXIIII

jacop mijne danckerts huijsken eijgenairXIIII

ariaen geritssoen van nispen huijs eijgenairXXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 338: huwelijkse voorwaarden dd 19 jan. 1562 tussen Jan Henricxsz. , geassisteerd met zijn oom Dirick Cornelisz., zijn neef en voogd Claes Maertensz., zijn broer mr. Cornelis Henricxsz. en zijn zwager Gijsbrecht Hermansz., enerzijds en Margrieta van Nispen Adriaensdr., geassisteerd met Adriaen van Nispen Gerritsz., haar vader, en Gerrit van Nispen, Willem Jansz. van der Vliet en Ludolff van der Houve, haar ooms, anderzijds. Eén van de voorwaarden is, dat Adriaen van Nispen Gerritsz. en Alijt Henricxsdr. ten behoeve van hun dochter tot onderstand van haar huwelijk zullen inbrengen een somma van 1800 gl.]

frans janssoen de comen huijs eijgenairXXVIII

jaep roocken huijs eijgenarsseXVII

lijntgen dirick aertssoens weu huijert een huijs omXXXIIII

gherit franssoens de koeckebackers huijs eijgenairXXII

jan janssoen maelderier huijs eijgenairXXIIII

folio 25v

cornelis pieterssoen bruijn de scoemaickers huijs eijgenairXV

ariaentge in dapteeckhuijs eijgenarsse staende opte westen huijck vande vriesestraetXXIIII

aert willemssoen de backers huijs staende opten oosten huijck vande vriesestraet eijgenairXXI

thijs heijnricxssoen de scrijnwerckers huijs eijgenairXV

servaes aertssoens huijs eijgenairXV

egbert claesz. laickecooper huijert een huijs omXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 75 en 76: op 4 mei 1556 verkoopt Frans Jansz. comen aan Egbert Claesz., “zijnen zwager”, een huis op de Appelmarkt, staande tussen het huis van Cornelis Claesz. brouwer en dat van Servaes Aertsz. De koper kent schuldig een somma van 49 Vlaamse ponden 6 schellingen en 8 deniers.]

cornelis claessoen brouwers huijs mette brouwerij mair de brouwerij staet leech eijgenairXXXI

de weduwe van gherit claessoen huijert een huijs omXVI rinsgl. X st.

pieter janssoen stoeldraijers huijs eijgenairXIIII

gherit ariaenssoen sciptimmermans huijs eijgenairXV

corstiaen de cleermaicker huijert een huijs van corsgen omXII

jan thomassoens huijs den timmerman opten oosten huijck vant tollebrugstraetgen ande landtzijdeXVIII

dierck winter de metselairs huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 359 en 360: op 7 mei 1552 verkoopt Jan Thomasz. huistimmerman aan Dierick Winter Jacopsz. een huis aan de Landzijde bij de Tolbrug, staande tussen het huis van Pouwels den Buer en dat van voornoemde Jan Thomasz. Borg: Thomas Woutersz. huistimmerman, zijn vader. De koper kent schuldig een somma van 350 gl. Borg: Jan van Slingelant.]

pouwels pieterssoen den buijers huijs eijgenairXXIII

ariaen back de viscopers huijs eijgenair XV

folio 26

jacop comen reijnen huijs eijgenair met een cleijn huijsken dair besijdenXXX

jacop van nes de metselairs huijs eijgenairXIII

aert pietersz. de sciptimmermans huijs eijgenairXXIIII

jan gijsbrechtsz. inden engel huijs eijgenairXXX

jasper den tollenair met een huijsken daer jan gorissen in woent huijert omL

ariaen govertssoen van beamondt de brouwer met de brouwerij eijgenairXXXVI

aert diricxssoen de timmermans huijs eijgenairXX

opten oosten huijck van heren mathijstraet [Kolfstraat]

cornelis tiong de scoemaickers huijs eijgenairXXI

heijnrick de smits huijs eijgenairXVIII

sinte nicolaes gasthuijs wordt voer bewoent voirXXV

cornelis janssoen de slootmaickers huijs eijgenairXX

frans willemssoen de scoemaickers huijs eijgenairXXII

wouter janssoens huijs mette brouwerij eijgenair staet leechXXX

cornelis janssoen de scippers huijs eijgenairXV

cornelis claessoen van driels huijs met de plaets eijgenairXL

melis gijsbrechssoen cleermaickers huijs eijgenairXV

de weduwe van aert gheritssoen de bontwerckers huijs eijgenairXII

jop gemenssoen huijs eijgenairXVIII

folio 26v

ariaen hertmans huijs mette seperij eijgenairXLVIII

de weduwe van gerit schoer de backer huijs eijgenairXVIII

jacop de mandemaickers huijs eijgenair XVIII

[ORA Dordrecht 1536, akte 7: op 16 mrt. 1556 verkoopt Jacop Pietersz. mandenmaker aan Ruth Dircxsz., als voogd van Neeltgen Fransdr., een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis, staande op de hoek van de Nieuwstraat naast het huis van Grietgen de bakster.

ORA Dordrecht inv. 1536, akten 105 en 106: op 18 mei 1556 verkoopt Jacop Pietersz. mandenmaker aan Lijsgen Gerrit Bornwatersdr. een huis, staande tussen de Mariënbornstraat en het huis van de weduwe van Gerrit Schoer de bakker. Waarborg: Pieter Jacopsz. mandenmaker. De koopster kent schuldig een somma 18 gl. Borg: Gherit Jansz. Bornwater.]

willem de comens huijs opten oesten huijck vande nijeustraet eijgenairXV

dirick damassoen de harnasveger huijs eijgenairXVIII

gijsbert janssoen de scoemaickers huijs eijgenairXVIII

cornelis van breen huijert een huijs omXXIIII

hubrecht tacken huijsing van voeren tot afteren met eenen wijnkelder die hij an hem selven houtL

exemptcleijsgen de schoelvrou huijs heeft dair an hair lijftuchtVII

aert schot huijert een huijsken vanden heijlijgen geest ter nijeukerck omVII rinsgl. X st.

ariaentgen de bontwercxster met ariaen haeren zoen wonen samen eijgenarsseXVIII

pietertgen ancxen huijs eijgenarsseXVI

die weduwe van frans de glaesmaicker huijs eijgenarsseX

gherit jacopssoen sulp huijs staende opten oosten huijck vant stege oversloot eijgenairXIII

pieter pieterssoen de cleermaickers huijs eijgenair XII

heijnrick den bot scipper eijgenair huijsXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 397: op 12 dec. 1556 verkoopt Heijnrick Adriaensz. Both aan Nicolaes Jansz. van de Graef, als voogd over Quirijn en Haesgen, onmondige weeskinderen van Lazarus Jansz., een Vlaams pond jaarlijkse losrente op een huis bij het Steegoversloot, staande tussen het huis van Willem Jansz. de Vries en dat van Pieter Pietersz. In margine: op 3 aug. 1611 comp. Cornelis Ariensz. van de Laer bakker en verklaart, dat de hypotheek is afgelost.]

willem janssoens [de Vries] huijs eijgenairXXVII

ariaen diricxssoens huijs eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 194: op 17 nov. 1553 verkopen Frans van Bmont voor de enehelft, Willem Fransz. en Claes Fransz. van Bmont, voor zichzelf, en Marichen Fransdr., weduwe van Daniël Cornelisz., samen vervangende Jan Andries, als man van Adriana Fransdr., voor de andere helft, aan Arien Dircxsz., hun zwager, een huis aan de Landzijde tussen het huis van de weduwe van Wit Cornelisz. en dat van Willem Jansz. de Vries.]

folio 27

de weduwe van wit cornelissoens huijs eijgenarsseXXVII

ariaen cornelissoen de gijsselaer huijert een huijs omXLII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 30 en 31: op 26 mrt. 1556 verkopen Jan van Dort Eeuwoutsz., als man van Truijchen Andriesdr., Cornelis Andriesz., Pieter Jacopsz., als man van Anneken Andriesdr., Andries Claesz., als man van Commerken Andriesdr., en Adriaen Goedscalcx, als man van Mariken Andriesdr., aan Heijnrick Lucas pasteibakker een huis bij de Munt, staande tussen het huis van Anneken, de weduwe van Wouter Schilmansz., en dat van Aechgen, weduwe van Wit Cornelisz. De koper is schuldig een somma van 650 gl. Waarborgen: Jochom Bartelmeusz. zeilmaker en Cornelis Bartel.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 36: op 26 mrt. 1556 verklaren Henrijck Lucasz. en zijn vrouw Willemken Meusdr., dat zij “merckelijcken tijt” geleden getrouwd zijn en voordien huwelijkse voorwaarden gemaakt hebben, die inhielden, dat alle goederen, die zij ten huwelijk ingebracht haddenen die zij staande hun huwelijk zouden verwerven of erven “ten eersten overlijden van hen comparanten … sullen deelbaer wesen halff ende halff”.]

de weduwe van wouter schiltmanssoen twee huijssenXLII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 298: op 19 mrt. 1552verleent Annechen Meijnertsdr., weduwe van Wouter Schiltmansz., procuratie aan Alijdt Meijnertsdr., weduwe van Cornelis Dierts, om voor haar in te vorderen de schulden, pachten en renten, die zij in Zuid-Holland uitstaande heeft.]

willem blasius huijs de muntmeester eijgenairXL

jacop bol wouterssoens huijs eijgenairXXVI

dirick janssoen nusenborch een huijs met een sijdelcamertgen eijgenairXXXVI

cornelis janssoen laickecooper huijs eijgenairXXIIII

jan bucket blasius huijs eijgenairXXXIII

lambert de scippers huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 100: op 2 sept. 1551 verkoopt Lambert Heijnricxsz. schipper aan Annechen Meijnertsdr., weduwe van Wouter Sciltmans, een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis aan de Landzijde bij de Heilige-Kruiskapel, staande tussen het huis van Jan Blasiusz. en dat van Pieterken, de weduwe van Jan van Diemen schrijnwerker.]

de weduwe van jan van diemen huijs eijgenarsseXVIII

jan inde herp huijs eijgenair staet leechXXIIII

adriaen molen huijs eijgenairXXVIII

rocus thomassoens huijs eijgenairXLII

ende den wijnkelder is verhuijert omXXX

wendel de caescoopsters huijs eijgenarsseXXI

jacop de backers huijs eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 411: op 7 mrt. 1557 verkoopt Dirck Jansz., als man en voogd van Aeltgen Jacopsdr., aan Cornelis Jacopsz., een zesde deel van een huis, staande voor de Nieuwbrug tussen het huis van Wendel Pieters en dat van Jacop Heijnricxsz.]

jacop heijnrickssoen laickecoopers huijs eijgenairXXIIII

tonis jacopssoen schiltman huijs eijgenair XV

screvel andriessoen de laickecoopers huijs eijgenairXXX

de weduwe van aert janssoen de coninck huijs eijgenarsseXXXVI

folio 27v

jacop claessoen braet scipper huijs eijgenairXXX

de weduwe van ariaen den timmermans huijs eijgenarsseXIX

twee huijssen toebehoerende comen arian staende opten huijck van willem oskenstraet [Weeshuisstraat]XXXVI

cornelis van crommenien huijs eijgenairXXI

thomas gheritsz. de cuijpers huijs eijgenairXVIII

anthonis claessoen de wantsnijders huijs eijgenairXXVIII

cornelis cornelissoen scrijnwercker huijer een huijs omXXII

jan nijsgen huijert een huijs omXXIIII

cornelis barthoutsoens huijs eijgenairXXII

de weduwe van roerom huijs eijgenarsseXV

neel den ouwen huijs eijgenairXXIIII

aris heijnricxssoen huijert een huijs omXVII

claes de naijers huijs eijgenairXVI

frans walen huijs staende opten oosten huijck vande marijenbornstraet eijgenaerXXV

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 282: op 18 sept. 1556 verdelen Claes Jansz. bakker, weduwnaar van Ariaentgen Frans Waillendr., enerzijds en Frans Walen, als enige erfgenaam van zijn dochter, Ariaentgen Fransdr., anderzijds, de goederen, die door Ariaentgen zijn nagelaten.]

de weduwe van jan hallinck huijs eijgenarsseXXVI

pieter cornelisz. huijs eijgenairXVIII

de wijnkelder onder tselve huijsXXVII

beatris cornelis wittesoens weduwen huijs eijgenarsse bovenXVIII

den wijnkelder onder tselve huijsXXVIII

willem ockerssoens huijs eijgenairXXXIII

bartholomeus meijnertssoens huijs metten wijnkelder eijgenairXXXVIII

huijch andriesz. huijs eijgenairXXX

jacop bollen huijs metten kelder huijert omXXX

folio 28

lebuwijn thonissoen de cuijpers huijs eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 271: op 21 jan. 1554 verklaart op verzoek van Lebuwijn Anthonisz. c.s. Adriaen Cornelisz., 32 jaar oud, dat in zijn huis, staande op de Riedijk en genaamd “den Oijevaer”, ongeveer 12 jaar eerder door Lebuwijn gesteld is “een seecker glas dair inne mede gestelt zijnde twaepen vanden … requirant wesende drie sanctorien [= citer met tien snaren] boven twee end beneden een ende een waeter daer doer in een groen velt. Sulcx hij deposant oick mede gesien heeft twaepen binnen den huijse van wijlen Peter de Wint daerinne hij dese werl overleden es staende in een glaesken inde coeken wesende conform ende gelijck het … waepen vanden … requirant. Dat oick mede twaepen van .. Peter de Wint gehouden zijnde opt serck daeronder … Pieter de Wint begraven is mitsgaders twaepen gestelt zijnde in seecker borde hangende boven de sepulture van … Pieter de Wint zijn gelijcke waepenen mittet waepen vanden … requirant”.]

josep adriaenssoen smit huijert een huijs omXXV

ariaen pieterssoens huijs eijgenairXXIIII

opten oosten huijck van herman suijstraet [Heer Heymansuysstraat]

lijsgen jan ockerssoens weduwen huijs eijgenarsse van voiren tot afterenXXXVI

claes thonissoen laickecopers huijs eijgenairXXVIII

oth van slingelants huijs met een sijdelcamerXXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 592: op 27 mei 1562 verklaart Marie van de Mije, weduwe van Oth van Slingelant, dat zij in mindering van een obligatie, welke is gepasseerd op 5 mei 1557 door Oth van Slingelant, verkocht heeft aan haar zoon Jan van Slingelant een jaarlijkse losrente van 200 gl., verzekerd op hetgeen haar en haar man is aanbestorven bij overlijden van Abel van Coulster en Gerbrant van Coulster krachtens twee donaties, door Jan van Coulster gedaan ten behoeve van Oth van Slingelant en diens kinderen.]

phillips pieterssoen huijert een huijs van voiren tot afteren samen omLX

jacop heijnricxssoen kippuijt huijs metten wijnkelder daer onder eijgenair samenXLII

willem pieterssoen de bije huijs eijgenairXXXIII

derfgenamen van jacop oemen huijs met een sijdelcamerXXXVI

neeltgen willem willemssoens weduwe huijs eijgenarsseXX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 203: op 23 nov. 1553 verkoopt Neeltgen, weduwe vanWillem Willemsz., aan Ariaentgen Arien Boetendr., weduwe van Gerrit Claesz., een jaarlijkse losrente van 9 gl., verzekerd op een huis in de Houttuin, staande tussen het huis van Luijtgen, weduwe van mr. Arien Coelen, en dat van Thielman Oem.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 192: op 6 juli 1556 transporeert Cornelia Jacop Oemendr., weduwe van Willem Willemsz., aan Marigen Gherit Dirxsz. een rentebrief van “vierdalve” gl. jaarlijks, die zij geërfd heeft van Jan van Drenckwaert, schout van Dordrecht.]

pouwels janssoens huijs eijgenairXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 511: op 4 okt. 1552 verklaren op verzoek van Pieter Jansz. Cornelis Henricxsz., 22 jaar oud, en Pieter Fransz., 24 jaar oud, dat zij op de voorgaande zondag zijn geweest omtrent het Augustijnenconvent “opter straet daer enen Pouwels Jansz. en Pieter Jansz. voers. haerluijder beijden oemers te zamen kiffelicke woerden hadden reoerende enige sculden die den sterffhuijse van Frans Jansz. haerluijder vader en broeder van Pouwels voers. zouden moeten opleggen ende betalen onder alle welke woerden … Pouwels woude intrepretati hebben van einge woerden roerende enige brieven die Jan Ockerszoen te voerscijn hadde gebrocht om noch eens betaelt te worden daer Pouwels op seide soudi dan seggen dat mijn vaer vals was daer Pieter op seide ick seg dat u vaer nijet al zonder fraude geweest en heeft”.]

jan ogierssoens huijs met een sijdelcamer eijgenairXXXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 175: op 15 nov. 1561 verkoopt Adriaen Jansz. aan Adriaen van Nispen Gerritsz., schepen in wette van Dordrecht, alle percelen van goederen “zoe van lant huijs renthen inboel en huijsraet” als anderszins, welke hem, comparant, nagelaten zijn door zijn vader, Jan Ogiersz., voor de legitieme portie, hem naar rechten competerende in de nalatenschap van zijn vader.

ORA Dordrecht inv. 1539, akten 563 en 564: op 8 mei 1562 verkoopt Damas van der Linde, voor zichzelf en als gemachtigde van Adriaen van Nispen Gerritsz., beiden executeurs-testamentair van Jan Ogiersz., aan Floris Willemsz. zeilmaker de helft van een huis in de Houttuin, staande tussen het huis van Pouwels Jansz. en dat van voornoemde Floris Willemsz. De koper is schuldig aan Damas van der Linde in diens voornoemde hoedanigheid een somma van 1450 gl. Borgen: Govert Snoeck Adriaensz., Jacob Cool Adriaensz. en Damas Cornelisz.

ORA Dordrecht inv. 1539, akte 678: op 21 juni 1562 verkopen Damas van de Linde en Adriaen van Nispen Gerritsz., als executeurs-testamentair van wijlen Jan Ogiersz., en Tiarich van Tiepnia, rentmeester van de vroonlanden van Zijne Koninklijke Majesteit, als man van Machtelt Coenrardsdr. en als gemachtigde van Aernt Jansz., zoals breder vermeld staat in een procuratie, welke is gepasseerd voor het gerecht van Haarlem op 8 juni 1562, aan Floris Willemsz. zeilmaker een huis in de Houttuin, staande tussen het huis van Pouwels Jansz. en dat van genoemde Floris Willemsz., alsmede een houttuin, die tegenover het voornoemde huis ligt.

ORA Dordrecht inv. 1539, akte 753: op 13 juli 1562 verklaren op verzoek van Claes Claesz. steenhouwer Claes Joestensz., ongeveer 40 jaar oud, en Cornelis Willemsz. Meijt, 37 jaar oud, dat zij goed gekend hebben Jan Ogiersz., in zijn leven kerkmeester van de Nieuwkerk, dat hij ongeveer vier jaar tevoren overleden is en begraven ligt in de Nieuwkerk.]

floris willemsoen seijlmaickers huijs eijgenairXVIII

thuijs van govert snoeck is verhuijert boven ende beneden omXXXIX

derfgenamen van lijsgen van haerlem huijsXXXVI

pieter janssoens huijs eijgenairXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 3: op 11 dec. 1550 verkoopt mr. Pieter Jansz. chirurgijn aan Jacomina Henricxdr. een jaarlijkse losrente van 1 Vlaams pond, verzekerd op een huis, genaamd “Norewegen”, staande in de Houttuin tussen het hoekhuis van de Nieuwkerkstraat, genaamd “die Cleijne Vleijshal” en het huis van Lijsgen van Haerlem, genaamd “Coelen”. Borg: Henrick Woutersz. van Dort.

daen de hordemaicker huijert een huijs omXXI

opten oesten huijck vande nijeukerckstraet

pieter jacopssoen muijs twee huijssen met den wijnkelder onder samenXLII

folio 28v

herman oem huijs eijgenair van afteren tot voerenXXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 702: op 27 juni 1562 verklaart Herman Oom Hermansz., achtraad van Dordrecht, dat hem onlangs door overlijden van zijn broer Daniël Oom Hermansz. is aangekomen een muntstal in de Munt van Holland te Dordrecht, zijnde een leengoed, waarvan hij afstand heeft gedaan t.b.v. zijn broer Jan Oom Hermansz.]

mijn vrou van papendrecht twee huijssen an malcanderenXLVIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 598: op 29 mei 1562 verkoopt Maria Moermans, weduwe van Boudewijn Oem, heer van Papendrecht, aan Adriaen Adriaensz. Both de oude een jaarlijkse losrente van 12 gl., verzekerd op twee huizen, het ene genaamd “Ossenburch” en het andere “die Wese”, staande naast elkaar in de Houttuin tussen het huis van Wilhelmina, de weduwe van Herman Oem en dat van Jacob Gribbertsz.]

cornelis jacopssoen mandemaicker huijert een huijs omXV

jacop gribbertsoens huijs eijgenairXXXI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 475: verklaring dd 2 sept. 1552 op verzoek van Jan Wordels van Roermond door Jacop Gribbertsz. in Pauwesteijn, 52 jaar oud, en Cornelis Adriaensz. bakker, 48 jaar oud.]

geerbrant diricxssoens huijs eijgenairXXV

meester frans melissoens huijs eijgenair XII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 92: op 17 aug. 1553 verklaren op verzoek van mr. Frans Melisz. Jan Willemsz. wijnscroeder, 41 jaar oud, en Willem Florisz. houtdrager, 38 jaar oud, dat zij omtrent Lichtmis laatstleden aanwezig zijn geweest in de herberg “den Houthaeck”, waar Janneken Ambrosius kaaskoopster met mr. Frans overeengekomen was “ter cause vande cure van seeckere quetsure bijden voirs. Jannekens zoon geïnfligeert” aan een schuitenaar van Rotterdam, genaamd Jan Jansz., te betalen een somma van 14 gl.]

cornelis ariaenssoen torffcloot huijs eijgenairXVIII

comende vanden draijboom off tot cornelis ockerssoen comende naeden rijdijck [Riedijk] toe op die waterzij

cornelis ockerssoen huijs eijgenairXXI rinsgl. X st.

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 112: op 21 mei 1556 verklaren Pieter Jansz., als man van Marichen Ockersdr., Quijrijn Zijbersz., als man van Lijntgen Ockersdr., en Cornelis Ockersz., voor zichzelf en tevens vervangende Anna Ockersdr., dat Magdalena Claesdr., weduwe van Ocker Adriaensz., hen volledig voldaan heeft van hetgeen zij geërfd heeft van Ocker Adriaensz., hun vader.]

jacop den bot huijs eijgenairXVIII

gherit van nispen huijs eijgenairXXX

pouwels euwout sijmonssoens swaeger huijert een huijs om XXVII

marijcken van coppel huijs eijgenarsseXXX

jan lambrechtsssoen stoeldraijer huijert een huijs omXXVI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 158: op 24 nv. 1551 verkoopt Marichen Aertsdr., weduwe van Cornelis Pietersz. de Ruijter, aan Cornelis Henricxsz. schiptimmerman een jaarlijkse losrente van 2 gl., verzekerd op een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van Zijmon Jansz. van Coppel en dat van Ewout Zijmonsz., genaamd “de Oijevaer”.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 125: op 6 sept. 1553 verklaart op verzoek van Lambert Heijnricxsz. Jan Lambrechtsz. stoeldraaier, 33 jaar oud, dat hij ten tijde van het overlijden van Mariken, weduwe vanCornelis de Ruijter, bij haar gewoond heeft in een huis op de Riedijk, dat hij daarvan aan huur schuldig was een bedrag van 8 gl., welke hij omtrent Pinksteren heeft betaald in handen van Willem Cornelisz., Neeltgen Cornelisdr. en Stijntgen Cornelisdr., de kinderen van Mariken, dat hij op meidag laatstleden de huishuur aan Willem Cornelisz. betaald heeft minus 17 stuivers voor het reinigen van het privaat, dat Willem na het overlijden van zijn moeder in het huis is komen wonen, dat Willem hem het huis verhuurd heeft voor 5 Vlaamse ponden en dat daarop “verdroncken werde eenen karolusgulden all in absentie vande voirs. Lambert”.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 258: op 20 jan. 1554 verklaren op verzoek van Jan Lambrechtsz. stoeldraaier Frans Jansz. boekbinder, 46 jaar oud, en Damas Cornelisz. timmerman, 37 jaar oud, dat zij als “zegslieden” aanwezig zijn geweest, toen Jan Lambrechtsz. van Willem Cornelisz. een huis op de Riedijkgehuurd heeft voor 31 Rijnse gl. op voorwaarde, dat Willem voor meidag laatstleden het huis achter zou laten repareren, zodat het ook bewoonbaar zou zijn. Willem heeft dit echter niet laten doen. “Dan is tselve zoe qualijcken gestelt datmen aldaer naeuwelijck gheen beesten zou moegen logeren”. De getuigen verklaren bovendien, dat Jan wel een gulden of twee meer beloofdheeft, indien Willem het huis zou laten repareren.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 264: op 22 jan. 1554 verklaart op verzoek van Jan Lambertsz., die het huis van Willem Cornelisz. gehuurd heeft, Erasmus Damasz., dat de huurder omtrent de Ommegang “hem beclagende tegens den proprietaris seide wel hoe zus zal thuijs aldus ongerepareert blijven leggen ick zalt selve doen maken ende cortent van de huijr, daer die proprietaris] op seide ick en zal u zoe vroem nijet ick bin clouck genoch mijn huijs selve te doen maken ick wilt doen maken na mijnen zin”.]

sijmon janssoens huijs eijgenairXXX

saris van slingelants huijs eijgenairXX

die erfgenaemen van wouter van dorts huijs staet leedichXXVII

jan thomassoens huijs eijgenairXXX

ijken vassen huijs eijgenarsseXVIII

jan van dort den jongen huijs eijgenairXVIII

lenert jacopssoen huijert dat camertgen boven de poirt omVII rinsgl. X st.

jan coopman de smits huijs eijgenairXX

folio 29

pouwels adriaenssoens weduwen huijs eijgenarsseXXII rinsgl. X st.

cornelis cornelissoen scoemaickers huijs eijgenairXX

cornelis willemssoen huijs eijgenairXX

willem jorisz. scipper huijert een huijs omXVIII

het jonckh. huijs staet leechXVIII

claes janssoen huijert een huijs omXIX

comen cornelis huijs eijgenairXXI

cornelis janssoen de planckmeters huijs eijgenairXXIIII

die weduwe van govert adrianssoen huijs eijgenarsseXXVII

thomas janssoen laeckcoopers huijs eijgenair XXX

wijnant janssoen vanden boss huijert een huijs omXXX

adriaen pouwelssoens huijs eijgenairXVIII

jop diricxssoens huijs eijgenairXVIII

pieter janssoens huijs eijgenairXVIII

thijs de caescoopers huijs eijgenairXII

thuijs genompt de keijser staet leechXXVII

die weduwe van govert adriaens huijs staet leechXX rinsgl. X st.

trijn tollenairs huijs eijgenairXIIII

truu den tollenaers huijs eijgenairXIIII

jacop janssoen de backers huijs eijgenairXIIII

pieter janssoens huijs eijgenairXIIII

de weduwe van pleijten huijs eijgenarsseXIIII

cornelis diericxssoens huijs scoemaicker eijgenairXIIII

folio 29v

jacop ariaenssoen huijs eijgenairXVI

huijch oelen huijs eijgenairXXX

twee huijssen toebehoerende jan joostens an malcanderen staende eijgenairLXIII rinsgl. X st.

die weduwen huijs vanden halven haick op den anderen huijck van die poort eijgenarsseXX

ariaen janssoen huijert een huijs omXVIII

dirick cornelissoen huijert een huijs omVIII

willem die backers huijs eijgenairXX rnsgl. X st.

joost adriaenssoen comens huijs eijgenairXXIIII

pieter cornelissoen backers huijs eijgenair op den huijck van die straetXXVI rinsgl. X st.

wanschaepen die scipper dat eerste huijs in die straet huijert omX

cornelis diriccxssoens huijs eijgenairVII

thonis diricxssoens huijs eijgenairVIII

matken cornelis dochter huijs eijgenarsseVIII

pouwels heelgat huijs eijgenairVIII

lenert willemsz. huijert een huijs om VIII

een huijsken bewoent die graftmaicker van die nijeukerck om VII

die huijssen van gerit van nispen ende euwout sijmonssoen [geen bedrag vermeld]

jan den braber huijert een huijsken omXI

cors geritsz. den bergenair huijert een huijsken omX 1/2

adriaen jacopssoen huijert een huijskenX 1/2

franck cornelissoen huijert een huijsken XI

janneken roelen huijert een huijsken omX

bastiaen rembouts huijert een huijs omX

evert janssoen huijert een huijs omX 1/2

folio 30

pieter de lantman huijert een huijs omIX

hubert de hordemaicker huijs eijgenairIX

wederom gegaen de slinckerhandt nae de poirt toe vanden rijedijck

willem janssoe[n] cleermaicker huijert een huijs omXIX

cornelis willemssoen woent boven op een camer omVII

heijmen gheritssoen huijert een huijs omIX

wederom gegaen opte luchterhant het torenstraetgen van afteren in nae die voirstraet toe

reijn ende nes huijeren een huijs omIX

pieter geerbrantsz. huijert een huijs omVIII

maes andriesz. de scippers huijs eijgenairXII

herber de wasmaickers swager huijert een huijs omXI

de pastoer ter nieukerck huijert een huijs omXIIII

floris ariaenssoen huijert een huijs omVIII

ariaentge block de scippers weu huijert een huijs omXII

cleijs ende aelbrecht scipperen huijren een huijs samen omXVII

gribber cornelissoen de scippers huijs eijgenairXII

lambert cornelissoen de scipper huijert een huijs omVIII

rocus andriessoen de scipper huijert een huijs omVIII

jacop willemssoen de scipper huijert een huijs omVIII

grietgen diricxs huijert een huijs boven ende beneden omX

huijch oelesoens huijs huijert boven ende beneden omXI

folio 30v

jaepgen goverts huijs gelt boven ende beneden te huijerX

floer bruijnen huijert een huijs om IX rinsgl. X st.

toentgen dappelcoepsters huijert een huijs omIX

achter euwout sijmonsz. de slinckerhant wederom gegaen nae het rijedijcxstraetgen toe

neeltgen heijnen huijert een huijs omVIII

wouter cornelissen de scippers huijs eijgenair XIIII

adriaen sieren de scippers huijs eijgenairXIIII

damas sieren de scippers hujs eijgenairX

jacop janssoen de scippers huijs eijgenairVIII

jop van teijlingen huijs staet leechVII

frans jacopssoen de scipper huijert een huijs omX rinsgl. XV st.

damas ariaenssoen de scippers huijs eijgenairXII

de huijsvrou van hubert lorgijn ende jacop melissoen huijvrou samen een huijs omXX

jan diricxssoen scipper huijert een huijs omX

meus willemssoen de schuijtenairs huijs eijgenairX

jan aertssoen houtdrager huijert een huijs van voeren tot afteren omXV

andries walen huijert een huijsken omX rinsgl. X st.

adriaen voppensoens huijs gelt boven ende beneden te huijerXIIII rinsgl. X st.

den toren after de nijeukerck toebehorende derfgenamen van maij benen van boven tot beneden gelt te huijerXXIIII

besijden den toren volpert jacopssoen huijer een huijsken omVII rinsgl. X st.

folio 31

het riedijcxstraetgen ingegaen de slinckerhant op

valentijn de cuijper huijert een huijsken omX rinsgl. X st.

jan janssoen de scipper huijert een huijs omVII rinsgl. X st.

cornelis claessoen de scippert huijert een huijs omVII

heijnrick claessoen de scippers huijs eijgenairX

wouter ariaenssoen de winters huijs eijgenairVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 424: op 10 juli 1552 verkoopt Wouter Arisz. schipper aan Janneken Roelen een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Riedijkstraat, staande tussen het huis van Pietertgen Cornelis Clementsdr. en dat van Henrick Claesz.]

jan valentijnssoen huijert een huijs omVII

cornelis cornelissoen scipper huijert een huijsken omVII

willem jacopssoen scipper huijert een huijsken omVII

het riedijcxstraetgen vuijtgegaen ende den rijdijck ofgecomen ande slinckerhant nae die voirstraet

herman janssoen de scippers huijs eijgenairXVIII

willem geritssoen de scipper huijert een huijs omXXI

claes joostenssoens huijs eijgenair van afteren tot voerenL

ariaen janssoen loenen huijs metten olimoelen van afteren tot voeren omLX

damas matheusz. huijs scipper eijgenairXVIII

adriaen voppesoens huijs metten olimolen van voeren tot afteren met een camer ter sijden eijgenairXXXVII

twee huijssen elcx met eenen olimolen toebehorende adriaen govertssoen mosienbroickLXXX

[20 sept. 1552: Adriaen Govertsz. van Moesienbrouck verklaart ontvangen te hebben van Jacobmina Pietersdr., weduwe van Govert Adriaensz., zijn moeder, een bedrag van 600 gl., en dat “in recompense ende begroetinge” van de 600 gl., die Jacobmina Pietersdr. ten huwelijk gegeven heeft aan Henrijk Pietersz. en Aechgen Pietersdr., namelijk aan elk 300 gl. (ORA Dordrecht inv. 721, f. 185)

zijbert cornelissoen roerom huijert een huijs omXXXII rinsgl. X st.

folio 31v

jan aertssoen de cleermaickers huijs eijgenairXXVII rinsgl. X st.

jan ariaenssoen de backers huijs eijgenairXVIII

pieter govertssoen huijs eijgenairXXXIX rinsgl. X st.

ende de brouwerij daer after an gelegen gelt te huijerXLVIII

derfgenamen van meus claessoen de seijlmaicker huijs eijgenairXX

herber claessoen de lindraijers huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 63: op 30 juni 1553 verkoopt Herber Claesz. lijndraaier aan Tonis Dircxsz. een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van Floris de uitdrager en dat van Meus de zeilmaker.]

floris den vuijtdragers huijs hoert het huijs toe met sijn dochterXX

de weduwe ende erfgenamen van joost janssoen cuijper eijgenarsseXVIII

de weduwe van frans thonissoens huijs eijgenarsseXX

hubert pieterssoen de cleermaickers huijs eijgenairXV

dirick diricxsoen de scoemaickers huijs eijgenairXVIII

jannegen reijnen de mattebreijsters huijs eijgenarsseXI

neeltgen wijcken de vlasheeckelster huijert een huijs omX

toen de braber de scippers huijs eijgenairXII

jacop pietersson huijstimmermans huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 435: op 5 juli 1552 verkoopt Jacop Pietersz. huistimmerman aan Sijmon Andriesz. een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van Jacop de slotenmaker en dat van Thonis Pouwelsz. schipper.]

jacop pieterssoen de smits huijs eijgenairXVII

de weduwe van barent de backers huijs eijgenarsseXXI

[ORA Dordrecht inv. 1535, akten 424 en 425: op 22 jan. 1554 verkoopt Marichen, weduwe van Baernt de bakker, aan Meeus Goebels een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van Jacop de smid en dat van Engel de vlashekelster. Waarborg: Frans Heijnricxsz. De koper kent schuldig een somma van 650 gl. Borgen: Cornelis Jansz. Noeij, Gheen Jacopsz. en Adriaen Goedscalxsz.]

de erfgenamen van pieter heijmansoens huijs eijgenairXVI

de weduwe van quirijn ariaenssoen twee huijssen eijgenarsseXLII

alijd jan donckers weduwe huijert een huijs omXXI

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 283: op 1 febr. 1554 transporteert Alit, weduwe van Jan Donker Dirxsz., aan haar zoons, Claes Jansz. en Jan Jansz., een karveelschip van 18 lasten.]

folio 32

jacop claessoen braet huijert een huijs omXXVIII

thonis cornelissoen de backer huert een huijs omXXX

heijnrick heijnricxssoen huijert een huijs omXXVI

euwout sijmonssoen huijs eijgenairXXIIII rinsgl. X st.

IIIIasomma acht duijsent vierentnegentich rinsgulden V st. den thienden penning acht hondert negen rinsgulden VIII 1/2 st.

die slinckerhant omgegaen van den dodo off ende soe om dat kerchoff ende voirt an

aert joosten metselair huijs eijgenairX

gielis janssoen huijs eijgenair IX

cornelis van bree scipper huijs eijgenair X

goedscalck brienesz. huijert een huijs omIX

adriaen diricxssoens huijs eijgenairIX

jacop van geel huijs eijgenairIX

jop pieterssoen huijert een huijs omVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 34: op 26 mrt. 1556 verklaren Jop Pietersz. de Hoech, Egbert Adriaensz., als man van Toentgen Pietersdr., en Ghijsbert Adriaensz., als enige erfgenamen van Dirck de Hoech Pietersz., dat Willem Cornelisz. de Zwalue, als man van Ariaentgen Lenertsdr., die als voorman gehad heeft Dirck Pietersz. de Hoech, hun, comparanten, volledig betaald en voldaan heeft van hetgeen zij geërfd hebben van Dirck Pietersz. de Hoech.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 53: op 15 april 1556 verklaren Gerrit Ariensz. uit Ooltgensplaat, Jop Pietersz., als man van Niesgen Ariensdr., IJeman Ariensz., Cent Ariensz. en Maetgen Ariensdr., samen voor een vijfde part, Jan Reijersz., als man van Baertgen Gerritsdr., voor een vijfde part, Gerrit Claesz. en Jan Claesz., voor zichzelf en tevens vervangende Arie Jacopsz., als man van Aertgen Claesdr., samen voor een vijfde part, allen mede-erfgenamen van Arie Gerritsz. Bolbaken schipper, dat Jannechen Goessendr., weduwe van Arie Gerritsz., hen voldaan heeft van al hetgeen hun aangekomen is bij overlijden van Arie Gerritsz., hun oom.]

exempt cornelis den oudeman huijsXI

pieter pieterssoens huijs eijgenairVIII

daniel custos huijs eijgenairIX

heer jan houbraicken huijs eijgenairIX rinsgl. X st.

de slinkerhant om gaende nae tkerchoff toe op den huijck michiel pieterssoens huijs eijgenairXI

bastiaen diricxsoen huijert een huijs omXIII

adriaen mairtsoen huijs eijgenairXII

het kerchoff om gaende

folio 32v

een huijsken van herman oemVIII

jan die vlaminck huijs eijgenairIX

exemptstaes die boede huijert een huijs dat die kerck toebehoert omIX

exempteen huijs staende op die slinckerhant opten huijck hoert die kerck toeVIII

exempteen huijsken behoert toe den heijligen geest bewoent cornelis doenssen omVII

dirick houtgens huijs eijgenairVIII

griet kacke penning huijs van achteren tot voeren eijgenarsseIX

pieter willemssoens huijs eijgenairIX

de slinckerhant om nae den doel toe

heer dirick ende sijn moeder huijs eijgenairenVIII

reijn van gorichem huijs eijgenairXII

frans die lantscroen huijs eijgenairIX

cornelis moijen huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 306 en 307: op 29 mrt. 1552 verkoopt Willem Henricxsz. Vlaminck aan Cornelis Anthonisz. Moij een huis, staande in de dwarsgang bij de Nieuwkerk tussen het huis van mr. Adriaen Jager en dat van Frans die Lantscroen. Borg: Jan Dircxsz. schipper. De koper kent schuldig een somma van 43 Vlaamse ponden. Borg: Tonis Cornelisz. smid.]

heer adriaen jager huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 162: op 14 mrt. 1561 verklaren bij ede op verzoek van Nicolaes Jansz. Jan Maertensz., 38 jaar oud, en Cornelis Jansz., 28 jaar oud, dat sedert het overlijden van mr. Adriaen Jaeger, die is overleden omtrent 25 mrt. 1561, een zekere Jannechen Joostendr., die zijn dienstmaagd is geweest, in zijn huis is blijven wonen op kosten van zijn gemeenschappelijke erfgenamen tot 4 nov. 1561. Cornelis Jansz. verklaart daarenboven, dat na het overlijden van mr. Adriaen Jaeger Nicolaes Jansz. heeft gezegd tegen Wouter Jansz., één van de erfgenamen van mr. Adriaen, “Siet Wouter wij begeren dat die voers. Jannechen vuijttet sterfhuijs gaet, om die groete costen van sterfhuijs te schuwen”, waarop Wouter heeft gezegd, “wilt ghij haer daer vuijt hebben, ick wil haer daer inne houden”.]

de erfgenamen vande goeder heer huijsXV

heijn ijemens huijs eijgenairX

de weduwe van govert mauroen huijs eijgenarsseX

jacop jacopssoens huijs eijgenairVII

herman suijstraet [Heer Heymansuysstraat] de slinckerhant omgaende

ariaen soeten scipper op den huijck huijer een huijs omX

jan baselaer huert een huijs omX

pieter lambertsoens huijs eijgenairX

mairten de poirtiers huijs eijgenairX

thonis gijsbertssoens huijs eijgenairX

folio 33

ijsbrant goessensoen huijert een huijsXII

die erfgenamen van adriaen strien huijsX

hilleken jan huijgesoens weduwe huijs eijgenarsseX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 15: op 29 april 1553 testeert Hillegont Ockersdr., weduwe van Jan Huijgesz. Zij maakt tot haar universele erfgenamen Beatris Jansdr., de vrouw van Dirck Cornelisz., voor de ene helft, en Claes Cornelisz., Marichen Cornelisdr. en Truijchen Cornelisdr., kinderen van Cornelis Claesz., verwekt bij Marichen Jansdr., de zuster van haar, testatrice, voor de andere helft. Zij prelegateert aan Truijchen Cornelisdr. een bedrag van 6 Vlaamse ponden.]

cornelis thonissoens huijs eijgenairVIII

die weduwe van chaerkel eijgenarsseVIII

griet de meesters huijs eijgenarsseVIII

adriaen sieren huijs eijgenair X

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 540: op 26 nov. 1552 verkoopt Adriaen Zieren schipper aan Pieter Michielsz. schipper een huis achter in de Heer Heijmansuijsstraat, staande tussen het huis van Adriaen Jansz. de vaatspoelder en dat van Heijn de sledenaar. Borg: Wisse Jansz. De koper is schuldig een somma van 29 Vlaamse ponden 13 sch. 4 d. Borg: Aert Jansz. vleeshouwer.]

adriaen de vaetspoelders huijs eijgenairX

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 355: op 17 nov. 1556 verklaren Jan Jansz. wijnschroeder, Lenert Jansz. en Jannechen Jansdr., dat Heijltgen Meeusdr., weduwe van Adriaen Jansz. vaatspoelder hen voldaan en betaald heeft van hetgeen zij geërfd hebben van Jan Ariensz., hun vader.]

adriaen ghenen huijs eijgenairVII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 184 en 185: op 12 dec. 1551 verkoopt Gherijt Embrechtsz. linnenwever aan Adriaen Gheenen schipper een huis in de Heer Heijmanssuijsstraat, staande tussen het huis van Arien Jansz. de vaatspoelder en dat van de weduwe en erfgenamen van Jan van der Schoren. Borg: Engbrecht Gheritsz., zijn vader. De koper kent schuldig 14 Vlaamse ponden. Borg: Pieter Jansz. Haseldonck.]

adriaen lambertsoens huijs eijgenairVII

josep tielmansz. huijs eijgenairVII[

jan [bol] jacopssoen huijs eijgenairVII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 574: op 14 nov. 1552 verkoopt Jan Bol Jacopsz. schoenlapper aan Maritken Pietersdr. linnennaaister een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Heer Heijmansuijsstraat over de brug, staande tussen het huis van Josep Thielmansz. en dat van Coen Joestesz.]

coenraet joosten huijs eijgenairVII

frans pieterssoen huert een huijs omVI 1/2

die weduwe van jan geritssoens huijs eijgenarsseVIII

die vier cameren van cornelis het jong te samenXVIII

van die vest gecomen in die selfde straet die slinckerhant in

willem cornelisz. huert een huijs met bleijckvelt omXVIII

cornelis cornelissoen huert een huijs beneden ende boven omVIII

roel den houtdrager huijert een huijs omVIII

jan cornelissoen huijert een huijs beneden ende boven te samenXII

sier de scippers huijs eijgenairX

tiong die sciptimmermans huijs eijgenairVIII

jan int houcxken huijs eijgenairVIII

jan van strien de coremeeters huijs eijgenairVIII

adriaen huijgesoen huert een huijs omVII

jacop heijmanssoen huijert een huijs omVII

folio 33v

cornelis geritssoen huijert een huijs omVIII

cornelis janssoens huijs eijgenairVIII

willem tonissoens huijs eijgenairX

die weduwe van backen huijs eijgenarsseX

coppen jacopssoen huert een huijs omX

jan diricxsoen huijert een huijs om XI rinsgl. V st.

die erfgenamen van jan den fluwelen man eijgenairX

willem vlaming scipper huijs eijgenairX

willem cornelissoens huijs eijgenairXII

steven thonisz. scippers huijs eijgenairXII

willem den roerom huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 141 en 142: op 10 juni 1556 verkoopt Cornelis Adriaensz. Stoep, als man van Melsgen Thomasdr., die eerder gehuwd was met Willem Florisz., aan Pieter Jansz. Schot schipper een huis in de Heer Heijmansuijsstraat, staande tussen het huis van Steven Thonisz. schipper en dat van Grietgen Thonisdr., weduwe van Aert van den Berch. Waarborg: Maerten Screvel Dirxsz. Koper kent schuldig een somma van 47 Vlaamse ponden. Borgen: IJchgen Jacopsdr., weduwe van Michiel Pietersz., en Pieter Michielsz. schipper.]

die weduwe van aert van den berch eijgenarsseIX

wouter wouterssoens huijs eijgenairVIII

roeck die metselaers huijs eijgenairVII

den huijck om slaende nae den doel toe

jan pieterssoen die huijssing vanden houthaick eijgenairXXXI

jacop de wevers huijs eijgenairXII

gerit thonissoen houthaickers huijs eijgenairVIII

den huijck omgaende an die slinckerhant in die marienbornstraet nae die veste toe

anthonis die smit huijert een huijs omXII

claes claessoen huijert een huijs omVIII rinsgl. X st.

ariaen cornelissoen huijert een huijs omX

aert dubbont huijert een huijs omX

lenert pieterssoen huijert een huijs omX

euwout cornelisoens huijs met die molen eijgenairXVIII

lauris pieterssoens huijs eijgenairVII

pieter reijerssoen huijert een huijs omX

aert gijsbertsz. coermeester huert een huijs omXII

folio 34

rijck die scippers huijs eijgenaerX

neel die stijfster huert een huijs omVII

ariaen eelandtsoens huijs eijgenairVIII

michiel thijssoen ende cornelis tielmanssoen hueren tsamen een huijs omXV

den dullen adriaen beneden bastiaen huert boven te samenXV

een camerken toebehoerende rut die westfaling gelt te huijerVII

evert die lindraijers huijs ande stede veste op den huijckXIII

huijch meusz. huijert een huijsken omVIII

hubrecht geritssoen huijert een huijs omVII

willem die coremeeters huijs eijgenairX

die craij scutenaer huijert een huijs omX

cornelis willemssoen huert een huijs omX

noem adriaen huijert een huijs omX

aert cornelissoens huijs eijgenairVIII

een ledich huijs daer anVII 1/2

cornelis evertsoens huijs eijgenairIX

marijcken beecx huijs eijgenarsseIX

aert janssoen huert een huijs omX rinsgl. X st.

cornelis die scipper huijert een huijs omVII 1/2

die erfgenamen van frans die scilderVII

cornelis michielssoen huijert een huijs omXX

exemptcornelis den timmerman huijert een huijs omX

exempteuwout thijssoen huijert een huijs omX

een huijs dat leech staet toebehorende dirck molIX

den doel van die clovenier met die heelhaeck

twee camerkens toebehorende die erfgenamen van diricxken aelberts dochter te samenXIII

folio 34v

jan frericxssoen snijder huijert een huijs omVIII

cornelis reijerssoen huijert een huijs om VI 1/2

die slinckerhant om geslegen het stege oversloet laeten staen

marijken corssen weduwen huijs eijgenarsseVII

jasper michielssoen huijert een huijs omXII

twee woninghen staende achter rocus thomasz. leech elck X rinsgl. facitXX

govert den egwerckers huijs eijgenaerX

heijnricxken maes huijert een huijs omXI

damas ariaenssoen scoelapper huijert een huijs omIX rinsgl. X st.

willem oskensstraet [Weeshuisstraat] die slinckerhant ingeslegen

cornelis janssoen de weeselaer huijert een huijs omIX

gijsbert heijnricxssoen de scippers huijs eijgenaer IX

ariaen claessoen metselaer van besoijen huijs eijgenaerXII

cornelis doenssoen havemeester huijert een huijsken omXIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 346: op 10 mrt. 1554 verklaren op verzoek van Lenert Pietersz. den Boer Baernt Hermansz., ongeveer 40 jaar oud, en Cornelis Willemsz. alias Nick, 28 jaar, dat ongeveer 14 dagen tevoren “zij getuijgen opten boem staende gehoirt hebben dat den voirs. requirant groete woirden hadde tegens eenen Cornelis Doensz. havenmeester ter oirsaecke dat den requirant … begeerde met zijnen gelaeden schepe vuijte haven te wesen twelck den … havenmeester hem belette mits dat hij veel lege schepen inde haven liet, daeromme den … requirant seer quaeds wordende seijde ghij laet de lege schepen inde haven dat ick nijet en mach vuijtcoemen twelck ghij altijts den borgers doet de coepman meent dat ick met sijn goet nijet en wil vuijtvaren ende ghij belettet mij zeggende ghij contlicker ick zoude u wel met een vuijst voir u harssebeck slaen twelck den … havenmeester hoerende seijde (vuijstende zijn mes) ick raede u dat ghij u handen thuijs hout Twelck den requirant sijende slouch den … havenmeester voir sijn hoeft ende zijn alsdoen van malcanderen gescheijden”.]

frans wouterssoens huijs IX

aert roelofsoen cleermaicker huijert een huijs omIX

doe geritssoens huijs eijgenairIX

adriaen stollicxssoen de scippers huijs eijgenairIX

pieter knapbeen huijs eijgenairIX

de marienbornstraet de slinckerhant ingegaen naede voirstraet toe

twee nijeu cameren van cornelis alias stercken staen leechXVI

exemptboijen franssoen huijert een huijs omVII

folio 35

exempt thielman smulwaeter huijert een huijs omVII

exempt jan lenertssoen de bode huijert een huijs omX

de marienbornstraet vuijtcomende zijn de slinckerhant opgegaen nair herman suijstraet ende herman suijstraet ingegaen de slinckerhant op

claes inde smack de scippers huijs eijgenairIX rinsgl. X st.

herman jerefaesz. huijs eijgenairVII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 18 (deze akte is doorgehaald): op 27 jan. 1551 testeren Herman Jerefaesz. en zijn vrouw Mariken Thonisdr. Zij hebben geen kinderen. Testament op de langstlevende. Als die langstlevende gaat hertrouwen, moet hij of zij afstand doen van alle goederen, die de eerststervende zal nalaten, met uitzondering van een bedrag van 100 gl.]

ariaen janssoen haesgen de scippers huijs eijgenairVII

cornelis lambertssoen huijert een huijs omVII

wouter crijntgens de scipper huijert een huijs omVII

cornelis geritssoen de scipper huijert een huijs omVIII

thonis geritssoen scipper huijert een huijs omVII 1/2

cornelis jacopssoen huijert een huijs omVIII

de weduwe van frans van giessendam huijert een huijs omXI

adriaen molenair huijs eijgenairVIII

geerbrant janssoen de scippers huijs eijgenairVIII

jan diricxssoen de scipper huijert een huijs omIX

claes lauwerissoen de scippers huijs eijgenairIX

dirick cornelissoen koijer de scippers huijs eijgenairXII

de slinckerhant opgegaen de nijeukerckstraet in

lijntge de weduwe van pierpaijen huijs eijgenarsseXII

soetman de poortier huijert een huijs omIX rinsgl. 10 st.

folio 35v

[doogehaald:] de weduwe van wouter janssoen huijs cuijper VII

diricxken de scoelvrou huijert een huijsken omVIII

het stege oversloot ingaende de slinckerhant de slinckerhant opgaende

heijnrick michielsz. huijs eijgenair XV

cornelis koel van sinnensz. glaesmaicker huijsXII

thonis cornelissoen smit huijs eijgenairXIIII

heijnrick jacopssoen coremeters huijs eijgenairXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 443: op 15 juli 1552 verkoopt Henrick Jacopsz. korenmeter aan Pieter Euwoutsz. smid een jaarlijkse losrente van 2 gl. op een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Thonis Cornelisz. slotenmaker en dat van Willem Jansz. Borg: Arie Woutersz. korenmeter.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 32: op 2 dec. 1551 verkoopt Henrick Jacopsz. korenmeter aan Wouter Jansz. brouwer een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op het huis, waarin hij woont, staande voor in het Steegoversloot tussen het huis van Thonis Cornelisz.slotenmaker en dat van Willem Jansz.]

moijer de weduwe van jacop de sackdrager huijert een huijs omVIII

neeltgen maertens dochter huijert een huijs omVIII

cornelis joosten huijert een huijs omXVIII

govert ijemanssoen huijert een huijs om XVI

cornelis jacopssoens huijs eijgenairXXI

mijn joncfrou van der merck huijs eijgenarsseXXVII

de erfgenamen van meester anthonis de stadtmeesters huijsXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, alte 578: op 29 nov. 1552 verkoopt mr. Anthoenis Boem mr. Aert van de Leede Staesz., lid van de Oudraad, een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op het huis, waarin hij woont, staande tussen het huis van juffr. Van de Merck en dat van Arien Bol.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 270: op 27 jan. 1554 verkopen Aert van de Poel en mr. Pieter Sandersz. essayeur, als voogden over Huijch Boem Tonisz., Elisabeth Tonisdr. en Lucia Tonisdr., kinderen van wijlen mr. Anthonis Boem Huijgesz., tevens vervangende Aert van Genuchten, als voogd van vaderszijde, aan Aert van Gheel een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van jonkvrouw Margarete van de Merck en dat van Arien Bol. Waarborg: mr. Aert van de Leede Staesz. De koper kent schuldig een somma van 100 gl. Borg: Jacop Pietersz. goudsmid.]

ariaen bol huijs eijgenair XVIII

govert de scrijnwerckers huijs eijgenairXX

meester jan inden doel huijs eijgenairXX

damas benscop huijs eijgenairXV

jan franssoens huijs eijgenairXVIII

adriaen sieren huijs eijgenairXVIII

pieter willemssoen smit huijs eijgenairXV

wis janssoen huijs op den huijck staende vanden dwarsganck nae die nijeukerck toe eijgenairXVIII

dirick heijndericxssoens huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 152: op 26 sept. 1553 verklaart Dirck Heijndricxsz., voor zichzelf en tevens vervangende Truijken Heijnricxsdr., weduwe van Evert Cornelisz., dat zij samen schuldig zijn aan Pietertgen Adriaensdr., weduwe van Tonis Jansz. een somma van 8 Vlaamse ponden 15 schellingen, wegens hun “portie ende gedeelte” in een huis in het Steegoversloot, door hen, comparanten gekocht van Zeger Heijnricxsz., als man van Neeltgen Heijnricxsdr.]

meester cornelis bruijn huijs eijgenairXV

wijckman claessoen huijs eijgenairXVIII

folio 36

joost van bijn huijs eijgenairXVIII

claes geritssoen timmermans huijs eijgenairXVIII

die weduwe van pieter thonisz. huijs eijgenairXIII

marijcken bouwens huijs eijgenarsseXII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 376 en 377: op 1 dec. 1556 verkopen Wouter Bouwensz., Gerrit Bouwensz. en Sijmon Jansz., als man van Lijntgen Bouwensdr., aan hun broer Jan Bouwensz. elk hun vierde deel in een huis in het Steegoversloot, staande tussen de Heelhaaksdoelen en het huis van Neeltgen, de weduwe van Pieter Tonisz. Jan Bouwensz. is schuldig aan Wouter Bouwensz. en aan Sijmon Jansz. elk een bedrag van 10 Vlaamse ponden. Borg: Arien Heijndricxsz.]

claes janssoen boest huijs eijgenair XIIII

heer jacops huijs met die camere eijgenairXXVII

ariaen ariaensz. de cuijpers huijs eijgenairXX

joost geritssoen koel huijs eijgenairXXI

cornelis pieterssoen huijert een huijs omXIX rinsgl. X st.

gerit aertssoens huijs eijgenairXII

aert geritssoen huijert een huijs omVII

overgegaen vant clooster vande nonnen off over die brugge

stoop ariaenssoen huijert een huijs omXIII

jan boeijnssoen huijert een huijs omXIII

heijnrick ruijterssoen huijert een huijs omVII

jan aertssoen droechsciriers huijs eijgenairXIII

ariaen de poortiers huijs eijgenairVIII

jan diricxssoen scoelapper huijert een huijs omIX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akten 260 en 261: op 20 jan. 1554 verkoopt Anthonis Anthonisz. procureur aan Steven Thonisz. metselaar een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Arie de poortier en dat van Jacop “der stede karman”. Koper kent schuldig 16 Vlaamse ponden 10 schellingen.]

jacop de carremans huijs eijgenairXIII

den augustinencamp de slinckerhant ingegaen

gerit embrechtssoen wever woont voer ende huijman jacopsz. achter te samen omXVI

roel de slenaers huijs eijgenairXII

heer reijers huijs eijgenairXIIII

wouter bouwenssoens huijs eijgenairVIII

[ORA Dordrecht inv. 1557, akten 627 en 628: op 2 mei 1552 verkoopt Aeltgen Jansdr. aan Wouter Bouwensz. kuiper een huis in de Augustijnenkamp, staande tussen het huis van Wijnant Schol en dat van Engbrecht de kuiper. Borg: Jan Gerritsz. wijnsledenaar. De koper kent schuldig een bedrag van 15 Vlaamse ponden. Borg: Mariken Jansdr., weduwe van Bouwen Woutersz.]

embrecht de cuijpers huijs eijgenairVIII

willem de besemaicker huert een huijs omVII

jan janssoen huijert een huijs omVII

een huijsken opten huijck vanden bleijckhoff huert heijndrick aertssoen omIX

jasper ende thonis pieterssoen huijeren een huijs omIX rinsgl. X st.

folio 36v

die huijskens van adriaen diricxsoen coning eijgenairXVIII

jan die scipper huijert een huijs omVIII rinsgl. XV st.

claes michielsz. huijert een huijs omVIII

roelof aertssoen huijert een huijs omIX

cornelis die calckmeter huijert een huijs omVIII

cornelis diricxsoens huijs eijgenairVIII

adriaen willemsoen smit huijs eijgenairIX

cornelis jansz. huijert een huijs om VI 1/2

ariaenken haessen huijs eijgenarsseVIII

frans walen huijs als erfgenaem eijgenairVII

joost in die kaetsbaen huijs eijgenairX

die erfgenamen van tonis meussoens huijsVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 247: op 15 febr. 1552 verklaren op verzoek van Cornelis Thonisz. de Loetering, Adriaen Thonisz., Cleijs Thonisz. en Mees Meusz. Reijer Henricxsz., ongeveer 40 jaar oud, en Marichien Thonisdr., ongeveer 40 jaar oud, dat zij Aeltgen Willemsdr., weduwe van Anthonis Meusz., hun moeder, “thaeren huijse gehouden hebben in aet dranck tamelicke cledinghe ende reedinghe … ende dat zij deposanten met … Claes Thonisz. Adriaen Thonisz. en Cornelis Thonisz. de twee huijskens staende in Steversloet opten houck van den Augustijnencamp … Aelken Willemsdocher toebehoerende die vervallen waeren opgetimmert hebben, de heijningen achter opgemaict ende voorts tselve huijs in noetelijke reparatien onderhouden … mitsgadersde verloepen renten betaelt … zij deposanten mette voors. Cornelis Adriaen en Cleijs Thonisz. deselve verloepen renten nijet betaelt en hadde ten waere gescapen geweest dat de rentiers de zelve huijskens metten heer opgewonnen souden hebben. Zegge voorts zij deposanten dat zij dvoors. huijskens verhuijert hebben gehat het een voor zeeven rinsgulden ende het ander voor negen Rinsgulden met welcke penningen te weten deen helft gecoemen vande huijer van tcleijne huijsken de renten daerop staende mede betaelt zijn beloepende zes karolus guldens thien stuvers ende een stoeter ende een deut aen papeponden sjaers ende met de reste van tandere huijsken belopende negen rinsgulden is … Aelken Willemsdr. besteet ten huijse van dese deposanten ende trestant [dat] … Aelken jaerlix te cort quam hebben Cornelis Adriaen ende Cleijs Thonisz. de deposanten alhier voor haerluijder moeder jaerlicx betaelt gehat de … tijt van drie jaeren lanck geduerende. Ende es hen deposanten oeck kenlick … dat geleden ontrent drie jaeren Willemken Thonisdr. int cleijnste huijsken gaen woenen es met … Aelken Willemsdochter haerlieder moeder. Ende dat oeck … Aelken de huijre van … [het] groote huijs ontfinck waer mede zij de renten betaelt heeft ende van het supplements haer selver mede gealimenteert. Seggen voorts sij deposanten dat dordalf jaer lanck … Wilken Thonendr. met Aelken in heeft gewoent ende dat zij deposanten ende haere andere broeders deselve tijt lanck haerluijder moeder hebben helpen onderhouden tot dat zij es overleeden ende zoe veel meer dat leggende … Aelken in haer siecbedde zonder eeten oft drincken zij deposanten die penningen hebben helpen debourseren ende haer noettrufticheijt daerom gecoft. … Item die voers. Marigen Thonisdochter tuicht zoe veel meer dat zij die … Aeltgen Willemsdr. haer moeder in haer zieckbedde expresselick heeft hoeren seggen dat zij wilde dat alle haer kinderen na haren overleden op ende mede deelen zoude naden rechte deser stede”.

noch een huijsken daer an van die selffdeVII

frans janssoen huijert boven ende beneden een huijs omVIII

pieter coenen huijs boven ende beneden VIII

die seven huijskens van meester jan die boechmaickerXXX

bastiaen ariaenssoen huijert een huijs omXV

steven die metselaer huert een huijs om XIII

dirick die bierdrager huert een huijs omXVI

die weduwe van roel die metselaers huijs eijgenarsseXII

cornelis jacopssoen voirspraeck huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 372: op 10 mei 1552 verkoopt Cornelis Jacopsz. van der Moelen aan Frans Henricxsz. van den Eijck een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Jannegen, de weduwe van Roel de metselaar en dat van Joetgen, weduwe van Aert de Langen messenmaker. Borg: Cornelia Pietersdr., weduwe van Gerit de schaliedekker.]

giessendam huijs eijgenairXII

woijt oem de scippers huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akten 489 en 490: op 25 april 1562 verkoopt Wouter Jacobsz. schipper alias Wouter Oem aan Aert Dibboutsz. zoutmeter een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Adriaen Willemsz. bakker en dat van Adriaen Gijssendam schipper. Koper is schuldig aan verkoper een bedrag van 17 ponden 10 schellingen Vlaams. Borgen: mr. Jan die boochmaecker en Jan Govertsz., waard in “de Clocke”.]

jaepmijn die weduwe van michiel die cul eijgenarsse huijsXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 131 en 132: op 13 okt. 1551 verkoopt Adriaen Dircxsz. Wijcken schipper aan Michiel Jansz. droogscheerder een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Reijer Jansz, wijnschroeder en dat van Wouter Jacopsz. schipper. Waarborg: Neeltgen Ariensdr., weduwe van Dirck Dircxsz., zijn moeder. De koper kent schuldig 48 Vlaamse ponden, Borgen: zijn vader Jan Geritsz. en mr. Jan Boijensz. barbier.

ORA Dordrecht inv. 1535, akten 90 en 91: op 17 aug. 1553 verkoopt Jacopmina Claesdr., weduwe van Michiel Jansz., aan Arie Cornelisz. bakker een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Reijer Jansz. wijnscroeder en dat van Wouter Jacopsz. schipper. Waarborg: Joest Coel. De koper kent schuldig alle jaren op Baafmis 8 ponden. Borgen: Pieter Jansz. voor de helft, Arie Joesten mandenmaker voor een vierde deel en Jacop Ariensz. kalkmeter voor een vierde deel.]

reijer de wijnscroeders huijs eijgenairXIII

frans den ruijter scippers huijs eijgenairXII [doorgehaald: XVIII]

folio 37

engbert florissoens huijs eijgenairXVIII

bastiaen coppier glaesmaickers huijs eijgenairXX

die besemaickers huijs eijgenairXV

exemptdie brouwerij vanden augustinen met twee huijskens daer an huijert michiel omXXXVIII

het stegeoversloet vuijtcomende gaende na die nijestraet toe de slinckerhant opgegaen

die weduwe van jacop corstenssoens huijs eijgenarsseXI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 107: op 12 sept. 1551 verklaren op verzoek van Jacop Kerstensz. oudekleerkoper Mercus Andriesz. havenmeester, 40 jaar oud, Jan Woutersz. uit Sliedrecht, ongeveer 46 jaar oud, en Thonis Cornelisz. bakker uit Sliedrecht, ongeveer 30 jaar oud, dat zij na Drie Koningen ten huize van Mercus de havenmeester zijn geweest, waar toentertijd mr. Pieter Huijbrechtsz. aan Jacop Corstensz. verkocht heeft een huis, staande voor in de Nieuwstraat tussen het huis van Willem de comen en dat van Huijbert Tack.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 169: op 4 dec. 1551 transporteren mr. Aert van der Leede Staesz., schepen van Dordrecht, en Heijnrick Adriaensz. brouwer, als executeurs-testamentair van mr. Pieter Huijbrechtsz., aan broeder Jan Hoetstoel pater en zuster Clara Dirxsdr., mater van het convent van St. Katrijnendale te Geertruidenberg, o.a. een rentebrief van 7 gl. jaarlijkse losrente, waarvoor het convent gehouden zal zijn “te doen een donderdaechse lesende misse van den eerwaerdige heijlige sacramente ende dat tot lavenisse van … wijlen mr. Pieter Hubrechtsz. zijn ouders ziele ende dit achtervolgens de testamente … van wijlen mr. Pieter Huijbrechtsz.” dd 14 mei 1551.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 170: op 10 dec. 1551 transporteren voornoemde executeurs-testamentair aan het kapittel van de Grote Kerk te Dordrecht een rentebrief van 3 gl. jaarlijkse losrente, waarvoor het kapittel gehouden zal zijn ieder jaar te doen een grote memorie voor de zielen van mr. Pieter Hubrechtzoons ouders.]

het huijsken daer naest wort verhuijert omVII 1/2

twee huijssen van hubert tack staen leechXXIIII

joost lucas sheeren dienaers huijs met een sijdelcamer eijgenairXXIIII

ariaen ariaenssoen cuijpers huijs eijgenaerXII

pouwels de cuijpers huijsVIII

cornelis walen sciptimmerman huijert een huijs omVIII

noch een ledich huijsVII

die slinckerhant omgeslegen op den houck van dirick mol die slinckerhant op

het huijsken opt bleijckvelt is verhuert omX

die huijssen van dirck mol achter ende voir ledich staendeXII

sijgen de weduwe huijert een huijs omIX

jacop de sagers huijs eijgenairVIII

cornelis sijmonssoen pooptgen huijert een huijs omVIII

cornelis geritssoen calckdrager huijert een huijs omVII

andries de muntenaer huert een huijs omVII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 8: op 25 april 1553 verkoopt Andries Ariensz. muntenaar aan Jannechen Gerrit Willemsdr. “conventuale” een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Willem Reijersz. en dat van Dirck Jansz.]

willem reijerssoen cuijper huijs eijgenairXI

thijs de lindewevers huijs eijgenaerXI

thonis de cuijpers huijs eijgenairXI

jan tvogeltgen huijs eijgenairX

folio 37v

hans van dam huijs eijgenaerIX

in de nijustraet de slinckerhant ingeslegen inden dwarsganck naer heeren mathijsstraet [Kolfstraat] toe tot de brug

stoffel cornelissoens huijs eijgenairX

de brug wederom overgegaen ende nae de nijeustraet toe

lenert de wevers huijs eijgenaerVIII

mairten damassoen de coremeter huijert een huijs omX

herman ariaenssoen huijstimmerman huijs eijgenairXII

de weduwe van pieter de backers huijs eijgenarsseXII

wouter janssoen linnewevers huijs eijgenairVIII

grietgen laurens huijs eijgenarsseVII

jan hermanssoen vaetspoelder huijert een huijsken omVIII rinsgl. X st.

gielis jacopssoens huijs eijgenairVII

heijnrick de graftmaickers huijs eijgenairVII

ariaentgen de lindenaijster huijert een huijs omVII

jan diricxssoen lindewevers huijsXII

derfgenamen van jan die bruijn huijeren ene huijs omXII

frans cornelissoen drijfhout huijert een huijsken omX

jan boech huijert een huijs omX

een huijsken staet leech toebehoerende anna bollenVIII

bouwen janssoen sheeren dienaer huijert een huijs omXX

cornelis wouwericxssoens weduwen huijs eijgenarsseXV

jan oeloffsoen de smit huijs eijgenairIX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 61: op 4 juni 1551 verkoopt Jan Oeloffsz. smid aan Govert van Bmont, als deken van het St. Lucasgilde te Dordrecht, een jaarlijkse losrente van 2 gl., verzekerd op een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Dirck Damasz. harnasveger en dat van de weduwe van Gherit Scor.]

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 487: op 17 sept. 1552 verkoopt Jan Oeloffsz. smid aan Thijs Ariesz. een Vlaams pond jaarlijkse losrente, verzekerd op een huis voor in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Gerit Scor en dat van Dirck de harnasveger.]

folio 38

heren mathijsstraet de slinckerhant ingegaen nae de stadmuijert toe

neeltgen jans dochter huijs eijgenarsseIX

een southuijsken huijert jan blasius omVII

pieter stevenssoen huijert een huijs omX

gerit de mamaicker huijert een huijs omX

een huijs dair besijden ledich staendeVIII

jannegen mairtens huijert een huijs omVIII rinsgl. X st.

mairten janssoen linnewever huert een huijsVIII

maricken worren huijsken eijgenarsseVII

noch een huijs staet leech toebehorende gerit tackX

ariaen willemssoen cuijper huijert een huijs omXX

de weu van praem de backer met een camer samenXVIII

heijnrick janssoen de cuijpers huijs eijgenairX

frans de lindewevers huijs eijgenairX

heijnrick de lindewevers huijs eijgenairXII

aert onder sint jan huijs eijgenairVIII

jan den brenairs huijs eijgenairIX

willem de scipper huijert een huijs omVIII

vier huijskens toebehoerende jacop cornelissoen inden blockXXX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 44: op 15 juni 1553 verkoopt Jacob Cornelisz. in den Block aan Jan Cornelisz., waard in “de Herp”, een huis aan de Landzijde bij de Nieuwbrug, staande tussen de Kruiskapel en het huis van Jannechen de apotheekster. Borg: Lijssgen, weduwe van Adriaen in den Block.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 45: op 15 juni 1553 verkoopt Jan Cornelisz., waard in “de Herp”, aan Jacob Cornelisz. in den Block vier nieuwe huizen, alsmede een tuin en zomerhuisje, staande achter in de Kolfstraat tussen de tuin van Jacop Heijnricxsz. en het huis van Neeltgen, de weduwe van Huijch Tonisz. Borgen: Jan Jansz. in den Both. De koper kent schuldig een bedrag van9 Vlaamse ponden. Borg: Lijsgen [sic].

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 46: op 15 juni 1535 verkoopt Jacop Cornelisz. in den Block aan Jan Cornelisz. in de Herp een tuin met zomerhuisje in de Kolfstraat, liggende achter de vier huizen van Jacop Cornelisz. in den Block tussen de tuin van Jacop Heijnricxsz. en het huis van Neeltgen, weduwe van Huijch Tonisz. De koper kent schuldig een somma van 200 gl.]

een huijsken staende over doude graftVI rinsgl. 10 st.

noch een huijsken staende over doude graftVI rinsgl. 10 st.

joost heijnriccxssoen woent over doude graftVII

jan aertssoens huijs eijgenairVIII

bouwen de slenairs weu huert een huijsken omIX rinsgl. 10 st.

folio 38v

ariaen ariaenssoens huijs sciptimmerman eijgenairVII

marichgen wouters huijs eijgenarsseVII

pieter janssoen cuijpers huijs eijgenairVII

priem sheren dienaer huijert een huijs omXVIII

cornelis janssoen moij huijs genomp den olifant eijgenaerXII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 206 t/m 208: op 17 juli 1556 verdelen Anna Florisdr., weduwe van Cornelis Jansz. Noeij, enerzijds en Jan Jansz. Bruijn, Marichen Jansdr. en Meeus Goebels, als vader en voogd van Goebel, Pieter, Fijken en Heijltgen Meeusdr., zijn kinderen door hemverwekt bij Truijken Jansdr., allen erfgenamen van Cornelis Jansz. Noeij, anderzijds, de goederen, die Noeij heeft nagelaten. Aan de weduwe wordt daarbij toebedeeld de helft van een huis in de Kolfstraat, staande tussen de dwarsgang en het huis van Pieter Cornelisz. De voornoemde erfgenamen verkopen aan de weduwe de helft van dat huis en kennen schuldig een somma van 20 Vlaamse ponden 6 sch. 8 d. Borg: Adriaen Adriaensz. schoenlapper.]

pieter cornelisz. lindewevers huijs eijgenairVII

mels de coremeters huijs eijgenairVIII

jan geritssoen lindewevers huijs eijgenairX

jan de kennip caters huijs eijgenairVII

lodewijck de coremeeter huijert een huijs omX

marichgen de scoelvrou huijs eijgenarsseVII

bouwen bouwenssoen de ketelboeters huijs eijgenairX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 399: op 18 juni 1552 verkoopt Bouwen Bouwensz. ketelboeter aan Frans Pietersz. linnenwever een jaarlijkse losrente van 3 gl. op een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Fransken de Gortster hekelster en dat van Maritken Pietersdr.]

frans de gorters weduwen huijs eijgenarsseVI 1/2

[deliaen?] de haen de gortsters huijs eijgenarsseVII 1/2

heijnrick de coelmeters huijs eijgenaerVII

gerit diricxssoen de cuijpers huijs eijgenairVI rinsgl. X st.

meus de molenairs huijs metten rosmoelen eijgenairXLV

het tollebrugstraetgen in gegaen an die lantsijde

jan janssoen huert een huijs omXXVII

cornelis ariaenssoens huijs eijgenairXII

exemptthijs de cleermaicker huijert een huijs omX

exemptheer vop de priester huijert een huijs omX

exemptcornelis pieterssoen huijert een huijs omVIII

de slinckerhant omgeslegen nae den crommen elleboech toe

exemptgoessen de cuijper huert een huijs omVII

karren weduwe huijert een huijs omVII

hans de coremeters huijs eijgenairVII

folio 39

ariaentgen vander gou sheren dienairs huijsvrou huijert een huijs omXX

ariaentgen van hardichvelt huijs eijgenarsseVII

lambert pietersz. de lindewevers huijs eijgenaerVII

wouter barentsz. huijert een huijs omVIII

jannegen jacops dochter huijs eijgenarsseVI 1/2

lambert den roeper huijert een huijs omIX

thonis diricxssoen huijert een huijs omIX

heijnrick de slijper huijert een huijs omVII

jan phillipssoen huijert een huijs omVII

augustijn willemssoen huijert een huijs omVII

robbert ende dirick de scoemaickers huijs eijgenarenVIII

ariaen ariaenssoen huijs eijgenairVII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 294: op 3 okt. 1556 verkoopt Zijken Floerendr., weduwe van Arien Ariensz. wijnschroeder, aan Adriaen, onmondige zoon van Arien Ariensz., een jaarlijkse losrente van 2 gl. 5 st. op een huis in de Tolbrugstraat, staande tussen het huis van Robbrecht de schoenmaker en dat van Jan de Bruijn.]

jan de bruijn huijs eijgenairVII

het huijs vande leertouwers weuXII

de slinckerhant wederom gegaen over doude graft

anna de boeckebinster huijert een huijs omVII

jop de calckdragers huijs eijgenaerVII

ariaen molenaer huijs eijgenaerVII

jan de viscooper huijert een huijs omVIII

jan romboutssoen den touwer huijert een huijs omX

cornelis de lindewevers huijs eijgenairIX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akten 451 en 452: op 11 mei 1554 verkoopt Cornelis Jansz. linnenwever aan Jan Cornelisz. linnenwever een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het vethuis van Heijnrick Aelbrechtsz. en het huis van Cornelis Cornelisz. kalkmeter. Waarborg: Heijnrick Aelbertsz. leertouwer. De koper kent schuldig een somma van 26 Vlaamse ponden 3 sch. 4 d. Borg: Cors Lenertsz. alias Gaergoet.]

cornelis cornelissoen calcmeters huijs eijgenairVI rinsgl. X st.

jan cornelisz. lindewevers huijs eijgenairVI rinsgl. X st.

[ORA Dordrecht inv. 1535, akten 448 en 449: op 10 mei 1554 verkoopt Jan Cornelisz. linnenwever aan Heijnrick Jansz. zandvoerder een huis in de Kromme Elleboog, staande tusen het huis van Cornelis Cornelisz. kalkmeter en dat van Heijnrick Aelbertsz. [sic] leertouwer. Borg: Cornelis van Beveren Claesz. De koper kent schuldig een somma van 20 Vlaamse ponden. Borg: Dirck Dircxsz. linnenwever.]

heijnrick aertssoens huijs eijgenairVII

claes janssoen huijert een huijs omVIII

jacop wouterssoen lindewever huijert een huijs omIX

folio 39v

govert cornelisz. huijert een huijs omVIII

ariaen mairtsoen huijert een huijs omVIII

heijnrick de santvoirder huert een huijs omVI rinsgl. X st.

dirick diricxsoen lindewevers huijs eijgenairVIII

danckert janssoens huijs eijgenairVII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 250: op 18 jan. 1554 verkoopt Danckert Jansz. metselaar aan Cornelis Ariensz. Torfcloet een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis op de Oude Gracht, staande tussen het erf van Sijmon Sijmonsz. en het huis van Eeuwout Sijmonsz.]

drie cameren toebehoerende sijmon sijmonssoenXVIII

pieter sijmonsz. huijert een huijs omX

cornelis meussoen cuijpers huijs eijgenaerX

pier slab huijs eijgenaerVIII

dirick pieterssoen huijert een huijs omVI rinsgl. X st.

danckert janssoen de metselaers huijs eijgenairVIII

screvel die bierdrager huijert een huijs omVIII

pieter euwoutsz. de smits huijs eijgenairVII

aert thonissoen de molecar huijs eijgenairX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 314: op 17 febr. 1554 verkopen Aert Tonisz. en Mathijs Aertsz., zijn zoon, huistimmerlieden, aan Sebastiaen Cornelisz. leidekker een huis met een tuin of leeg erf in de Tolbrugstraat, staande op de Oude Gracht, strekkende van voren van de straat tot achter in de Vriesestraat, alsmede een “bornput”, staande in genoemde tuin, tussen het huis van Jorden Wor enhet lege erfvan Marichen Damas Philipsz. Waarborg: Jacop Matijsz. schipper.

ORA Dordrecht inv. 1535, akten 321 en 322: op 27 febr. 1554 verklaren Aert Tonisz., weduwnaar van Cleijsgen Aertsdr., Thijs Aertsz., enige erfgenaam van zijn moeder, genoemde Cleijsgen Aertsdr., dat zij haar nalatenschap onderling hebben verdeeld. Daarbij is aan Aert de ene helft en aan Thijs de andere helft toebedeeld van een huis in de Vriesestraat, genaamd “de Molecar”. Tijs Aertsz. verkoopt aan zijn vader, Aert Tonisz., de helft van een huis in de Vriesestraat, genaamd “de Molecar”, staande in de Vriesestraat tussen de straat en het huis, genaamd “de Sampson”. De koper kent schuldig een somma van 27 Vlaamse ponden 14 sch. en 2 d.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 216: op 23 juli 1556 verklaart Thijs Aertsz. huistimmerman, dat Margriete Roecken, de weduwe van Aert Thonisz., hem voldaan en betaald heeft van hetgeen hij geërfd heeft van zijn vader Aert Thonisz.]

jorden cornelissoen de metselaers huijs eijgenairX

pieter janssoen muts verwer huijert een huijs omVIII

joost meussoen glaesmaicker huijert een huijs omVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 285: op 19 sept. 1556 verklaren Adriaen Jansz. van Coppel, als man van Heijltgen Meeusdr., Joest Meeusz., Wouter Jansz. uit Rijsoord, voor zichzelf en tevens vervangende de kinderen van zijn zuster, en Mariken Jorisdr., weduwe van Gerrit Goessensz., dat de erfgenamen van Joetgen Florisdr. hen volledig voldaan en betaald hebben van hetgeen hun aanbestorven is bij overlijden van Michiel Damasz.]

daniel de bode huijert een huijs omVIII

willem de sciptimmermans huijs eijgenairVIII

ariaentge cornelis dochter eijgenarsseVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 118: op 22 mei 1556 verklaren op verzoek van Ariaentgen Cornelis Mathijsdr. Andries Willemsz. kuiper, 60 jaar oud, en Mon Maertensz. “poertier”, 33 jaar oud, dat zij de rekwirante goed kennen en wel weten “dat zij geen goeden en heeft om off te leven maer moet haren cost met zuijren erbeit winnen ende heeft drie cleijne kinderkens ende nijet daer toe de welcke vanden heijligen geest ende vanden guede luden moeten onderhouden worden”.]

exemptdirick phillipssoen huijert een huijs omXII

ariaen wouterssoen outhoesden huijs eijgenairVII

ariaen wouterssoen botlant huijs eijgenairVII

marichgen de voircoosters huijs eijgenarsseVII

gerit claessoen glaesmaickers huijs eijgenair VII

mairten aertssoens huijs eijgenairVII

jacop ariaenssoen calckmeters huijs eijgenairVII

jan heijnricxssoen spelmaicker huert een huijs om XIIII

folio 40

govert heijnricxssoen calckmeeters huijs eijgenaerVII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 371: op 5 april 1554 verkoopt Govert Heijnricxsz. kalkmeter aan mr. Herman Thomasz. een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Tolbrugstraat Landzijde, staande tussen het huis van Cornelis Claesz. brouwer en dat van Thonis Ariensz. Kennip.]

thonis ariaenssoen [Kennip] cuijpers huijs eijgenairVII[

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 366: op 23 nov. 1556 verleent Tonis Ariensz. kuiper procuratie aan zijn vrouw Anna Willemsdr. om in te vorderen al hetgeen men hem schuldig is.]

pieter lievenssoen huijert een huijs omX

de vriesestraet ingegaen an de slinckerhant

heijnrick janssoen de cleermaecker huijert een huijs omXVIII 1/2

jan heijnricxssoen sloetmaickers huijs eijgenairXII

jan pieterssoen tinnegieters huijs eijgenairXIIII

ael de caescoopsters huijs eijgenarsse leech staendeIX

thijs de scipper huijert een huijs omXII

willem de scrijnwercker huijert een huijs omXX

michiel de bontwerckers huijs staet leechIX

michiel de bontwerckers huijs eijgenaer XII

de blinde luij hebben twee cameren an malcanderen staende boven ende benedenXVIII

den hueck om de slinckerhant ingegaen

cornelis de vaetspoelder huijert een huijs omXI

daer an staet noch een huijs leechIX

de weduwe van damas de lantarenmaickers huijs eijgenarsseVIII

hans de slenaers gulicker huijs van voeren tot afteren eijgenairXII

meester wijn de berbiers huijs eijgenaerVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 400: op 18 juni 1552 verkoopt mr. Wijnant barbier aan Neesgen Jansdr., waardin in “Hoesden”, een jaarlijkse losrente van 1 gl., verzekerd op een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Lijsgen de beenhakster en dat van Hans de Gulickenaar.]

ariaen corssen huijs eijgenairVII

aert van geel huijert een huijs omXIII

jacop damassoen huijert een huijs omXIII

jan oelen de scipper huijert een huijs omXIII

derfgenamen van joost de glaesmaicker huijsIX

jan braet de metselaer huijs eijgenairVIII

heijntgen de luijckenairs huijs eijgenairVIII

bastiaen janssoen de cleermaeckers huijs eijgenaerVIII

folio 40v

jannegen paeppen huijert een huijs omXXVI

aert inde molecar huijs eijgenairXVIII

den houck de slinckerhant omgeslegen

joetgen de vroevrou huijert een huijs omVIII

cornelis cornelissoen huijs eijgenaerVIII

aert de lindewevers huijs eijgenaerIX

dingentgen tielen huijs eijgenarsseVIII

cors lenertsoens huijs eijgenaerIX

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 366: op 5 april 1554 verkoopt Cors Lenertsz. kalkdrager aan Bartholomeeus Ariensz. een jaarlijkse losrente van 20 st., verzekerd op een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Laurens Woutersz. en dat van Digna Thielmansdr.]

lange lau de scippers huijs eijgenairX

jan aertssoen lindewever huijert een huijs omXII

heijnrick heijnricxssoen lindewevers huijs eijgenairX

thomas braet de metselaers huijs eijgenairXI

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 172: op 1 juli 1556 transporteert Thomas Cornelisz. Braet, als voogd van Cornelis Wesselsz., aan Anna Cornelis Braetsdr. een rentebrief van 5 schellingen jaarlijkse losrente.]

jan den olislagers huijs eijgenairX

aert vande graeff huijstimmerman huijs eijgenairXI

thijs de slenaer huijert een huijs omXIIII

heijnrick gijsbrechssoen huijs eijgenaerIX

toentgen kijen huijs eijgenarsseVII

mairten arianssoen verckeslager eijgenairIX

cornelis jacopssoen van wou erfgenamen camerenXV

[de tuin van Willem Jansz. de Heer: ORA Dordrecht inv. 1536, akten 122 en 123: op 3 juni 1556 verkoopt Willem Jansz. de Heer aan Jacob Cornelisz. een tuin met een huis daarop, liggende en staande achter in de Vriesestraat tussen het huis van de erfgenamen van Cornelis van Wou en dat van Engbrecht de wever. De koper kent schuldig een somma van 28 Vlaamse ponden.]

embrecht de lindewevers huijs eijgenaerIX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 168: op 4 dec. 1551 verkoopt Embrecht Gerijtsz. linnenwever aan Arie Govertsz. van Bmont brouwer een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Aert Meeusz. houtzager en de tuin van Daniël Huijmansz.]

aert meussoen de houtsagers huijs eijgenairIX

thonis de houtwercker huijert een huijs omXII

eenen olimolen toebehorende willem hartmanXV

eenen olimolen toebehorende reijn jacopsz.XV

cornelis hubertssoen pottebacker thuijs mette potterij samenXXIIII

pieter de slenaer huijert een huijs omIX rinsgl. X st.

in dafterbroeck [Stoofstraat?]

herber claessoen huijert een huijs boven ende beneden omVII

ariaen cornelissoen huijert een huijs boven ende beneden om VII

damas janssoen huijert een huijs omX

folio 41

de vriesestraet wederom van afteren ingegaen ande slinckerhant tot voir an [de] straet

thomas janssoen huijert een huijs omVIII

cornelis de molenaer huijert een huijs omXII

ariaen thonissoen metselaer huijert een huijs omVIII

engel jacopssoen de slenaers huijs eijgenairVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 136 en 137: op 19 okt. 1551 verkoopt Engel Jacopsz. sledenaaraan Jan Jansz. de koster een huis op de hoek van de gracht aan de Mennebrug, staande tussen voornoemde gracht en het huis van Engel Jacopsz. De koper kent schuldig een somma van 22 Vlaamse ponden 3 sch. en 4 groten.]

jan heijnricxssoen huijert een huijs omVIII

govert thielmansz. huijert een huijs omIX

ariaen aertssoen huijert een huijs omIX

jacop cornelissoen cuijpers huijs eijgenairVIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 362: op 22 mrt. 1554 verkoopt Jacop Cornelisz. kuiper aan Ruth Dircxsz., als voogd van Neeltgen Fransdr,. een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Pieter de linnenwever en dat van Frans de bakker. Borg: Jan Gerritsz. wijnsledenaar]

pieter pieterssoen lindewevers huijs eijgenairIX

jacop janssoen wever huijert een huijs omXI

anna pieters huijert een huijs omVII

herman claessoen cuijper huijert een huijs omXIIII

rocus wouterssoen huijs eijgenairXII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 164: op 28 nov. 1551 verkoopt Rocus Woutersz. leertouwer aan Gerijt Fransz. koekenbakker, als voogd van Arie, Neeltgen en Gerichen, weeskinderen van Cornelis Jan Florisz. en Beatris Claesdr., een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Vriesestraat bij de Mennebrug, staande tussen het huis van Tijs Aertsz. huistimmerman en dat van Aert de olieslager. Borg: Anthonis Huijgen metselaar.

ORA Dordrecht inv. 1534, akte 205: op 22 dec. 1551 verkoopt Rochus Woutersz. leertouwer aan Hillegont Ockersdr., weduwe van Jan Hugesz., een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis achter in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Mathijs die timmer en dat van Aert de olieslager. Borg: Thonis Hugesz. metselaar.]

aert den olislagers huijs eijgenairXII

cornelis joosten den dodoe huijs eijgenairXIIII

pieter ariaenssoen olislager huijs eijgenairVII

marichgen roelen huijs metten olimolen eijgenarsseXXX

willem pouwelssoen lindewever huijert een huijs omX

ariaen hubertssoen huijert een huijs omXII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akten 440 en 441: op 10 mei 1554 verkoopt Jan Gerritsz. de Heer aan Screvel Gerritsz. bierdrager een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van heer Pouwels Gerritsz. priester en dat van Marichen Roelen. Waarborgen: Gerrit Jansz. de Heer en Lambert Willemsz. De koper kent schuldig een somma van 14 Vlaamse ponden. Borg: Jan Cornelisz.]

thonis huijgessoen metselairs huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 353: op 13 mrt. 1554 verkoopt Anthonis Huijgesz. metselaar aan heer Pouwels Gerritsz. van Waelwijck priester een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Jan Gerritsz. de Heer en een huis, dat toebehoort aan Onze Lieve Vrouwe in de Plouch. Waarborg: Rochus Woutersz. leertouwer.]

exemptjacop noij de scipper huijert een huijs omXI

damas de sciptimmermans huijs eijgenairIX

frans scheij de cuijpers huijs eijgenairVIII

jacop pieterssoen huijstimmerman huijs eijgenairX

[ORA Dordrecht inv. 1534. akte 494: op 17 sept. 1552 verklaart Jacop Pietersz. huistimmerman, dat hij ontvangen heeft een bedrag van 4 Vlaamse ponden, welke Jannegen Jansdr., de zuster van zijn vrouw, gelegateerd heeft aan de twee kinderen van wijlen Heijltgen Jacopsdr. Hij heeft daarvoor verzekerdeen bedrag van 34 stuivers jaarlijkse losrente op het huis, waarin hij woont, staande in de Vriesestraat tussen het huis van Frans Sceij en dat van de weduwe van Willem de leidekker.]

grietgen jans dochter huijs eijgenarsseVIII

ariaen pieterssoen de meu huijs eijgenairIX

cornelis braten weduwen huijs eijgenarsseIX

folio 41v

marichgen comen roelen weduwen huijs eijgenarsseXX

cornelis pieterssoen mouthoeren huijs eijgenairVII

huijch jacopssoen de backer huijs eijgenairXX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 517: op 7 okt. 1552 transporteert Aeriaentgen Woutersdr., weduwe van Adriaen Michielsz., aan haar schoonzoon Huijch Jacopsz. bakker een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Adriaen die Monnick arbeider en dat van Herman Hermansz. snijder, “ende dit in volle betalinge van zijn huwelick guet”.]

ariaen ariaensz. sciptimmermans huijs eijgenaerXVI

jannegen van gelder huijs eijgenarsseXVI

jan reijerssoen huijert een huijs omX

thijs aertssoen huijert een huijs omXII

rocus quirijnssoens timmerman huijert een huijs omXII

herman hermanssoen cleermaecker huijs eijgenairXI

derfgenamen van grietgen de schilsters huijsXII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akten 37 en 38: op 26 mrt. 1556 verkopen Jan Pouwelsz. schrijnwerker, als man van Jaepgen Joostendr., Willem Willemsz. schaliedekker, als man van Janneken Joostendr., Anneken Joestendr., voor zichzelf en tevens vervangende Mattijs Joesten, Soetgen Joestendr. en Joest Joestensz., hun broeders en zuster, aan Meijnert Bruijnsz. een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Herman Hermansz. kleermaker en dat van Bastiaen Cornelisz. Waarborg: voornoemde Jan Pouwelsz. De koper kent schuldig een somma van 11 Vlaamse ponden 13 sch. 5 d. Borg: Damas Quirijnsz. kuiper.

ceel mairtenssoen huijert een huijs omVII rinsgl. 10 st.

goessen de bierdragers huijs eijgenairVIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 212: op 18 juli 1556 transporteert Goesen Goessensz. bierdrager een rentebrief aan Willem Jansz. snijder, als voogd van de weeskinderen van Lijs Roesgens.]

willem florissoens huijs eijgenairXV

rijck adriaenssoen de scipper huijert een huijs omXV

derfgenamen van josep geritssoen huijs eijgenairXV

jan geritssoen backers huijs eijgenaerXV

cornelis de tasmaickers huijs eijgenaerXII

de weduwe van pieter janssoen de schilder huijert een huijs omXVII

quirijn sieren de scipper huijert een huijs omXIII

de vischstraet ingegaen

euwout janssoen de cuijper huijs eijgenaerXV

heer aert de priesters huijs eijgenairXV

ariaen aertssoen de backers huijs staende opten hoijck van sarisgang eijgenairXV

sarisgang de luchterhant ingegaen

folio 42

ijeman geritssoen de glaesmaicker huijert een huijs omXVIII

jacop den olislagers huijs eijgenaerVIII

de weduwe van rocus aelbrechssoens huijs eijgenarsse VIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 569: op 9 nov. 1552 verkoopt Rochus Aelbertsz. metselaar aan Cornelis Cornelisz. scheepsgezel, de zoon van zijn vrouw, een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Sarisgang, staande tussen het huis van Jacop de olieslager en dat van Jan de linnenwever.]

jan jansz. lindewevers huijs eijgenairIX

wijven pots huijs eijgenarsseVII rinsgl. X st.

jasper den houtsagers huijs eijgenaerVII rinsgl. X st.

govert govertssoens huijs eijgenair VIII

govert schut de cuijpers huijs eijgenairX

vant bruggeken weederom de slinckerhant vuijt gegaen

twee cameren toebehorende meester aert staessoen verhuijert om XIIII

de weduwe van jan janssoen de viscooper huijert een huijs omVIII

ariaen florissoens huijs eijgenaerVII

cornelis geritssoen de smits huijs eijgenairVIII

sarisgang vuijtgaende die slinckerhant nae die stadtvest toe

colijn sheeren dienaers huijs eijgenairXV

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 425: op 6 juli 1552 verkoopt Colijn Pietersz. ’s heren dienaar aan Neesken Geritsdr., waardin in “Hoesden”, 1 gl. jaarlijkse losrente, verzekerd op een huis achter in de Visstraat, staande tussen het huis van Joest Claesz. viskoper en de Sarisgang.]

joost claessoen de viscoopers huijs eijgenairXII

de weduwe van romp de slenaers huijs eijgenarsseXIII

jan den romp de slenaers huijs eijgenairVII

gerit ariaenssoen huijstimmerman huijs eijgenaer VII

lenert de molenairs huijs genompt den cleijnen eijgenaerXVI

lenert de molenaers huijs eijgenaer genompt den grooten metten rosmolen daer after an samenXX

cornelis pieterssoen huijert een huijs omIX

heijnrick de scipper huijert een huijs omX

folio 42v

de koestal van aert janssoen de vleijshouwer eijgenairX

derfgenamen van jan aertssoen de sciptimmermans huijs eijgenairVIII

willem stollicxssoen boer huijs eijgenairVIII

meester jan huijert een huijs omXII

pieter geritssoen huijs staet leechVII

ijsbrant aertssoen huijert een huijsken omIX

exemptgovert corstenssoen huijert een huijsken omVIII

goessen geritssoen huijert een huijs mette verwerij staende in die raempt omXXXVIII

de slinckerhant ingeslegen de brug over ende soe gegaen nae de raemstraet toe

ariaen aertssoen de backers huijs staet leechVII

ariaen cornelissoen vleijshouwers koestal eijgenaerVII

govert inde meu heeft een huijsken eijgenair VIII

govert laurissoen huijert een huijsken omIX

ariaen de coelmeter huijert een huijsken omVIII rinsgl. X st.

aechgen jan gielissoen weu huijert een huijsken omIX

een huijsken gelt te huijerVII rinsgl. X st.

bastiaen ariaenssoen santhaelder huijert een huijsken omVI rinsgl. X st.

jasper de slenair huijert een huijsken omVII

lijsbet pieters dochter huijert een huijsken omVII rinsgl. X st.

huijch de calckdraeger huijert een huijsken omVII rinsgl. X st.

janneken cornelis dochter huijert een huijsken omVII

de slinckerhant opgegaen na den hil toe

folio 43

ariaen de boden huijsken eijgenaerVII

cornelis heijnricxsz. huijert een huijsken omVII

herman de molenaer huijert een huijsken omVII rinsgl. X st.

ijgen thonen huijert een huijsken omVII rinsgl. X st.

de slinckerhant weder om van den hil comende nade elffhuijssen toe

jan blanckebol huijert een huijs omVIII

jacop janssoen huijert een huijs omIX

lenert heijnricxssoen heeft een huijsken eijgenairVII

jan sterck huijert een huijsken omVIII

joost willemssoen lindewevers huijs eijgenaerVII

ariaen de cruijck houthaecker huijert een huijsken omVIII rinsgl. X st.

de slinckerhant opgegaen nade elffhuijssen toe

lenert de molenaers rosmoelen eijgenair XII

thijs de calcmeters huijs eijgenaerVIII

marichgen joris huijert een huijsken om IX

aris jammer de cuijpers huijs eijgenaerVII

cornelis andriesz. huijert een huijsken omVIII

comen diricken huijs eijgenaer staet leechIX

lau de schippers huijs eijgenaerVII

ariaen de sager huijert een huijs omVII

willem luijtgens de schippers huijs eijgenairIX

vande ellfhuijssen weder om gegaen na sinte laurens kercxken toe ende van sinte laurens kerckxen de slinckerhant opgegaen nade raemstraet

jacop ariaenssoen huijert een huijs omIX

ariaen cornelissoen scipper huijert een huijs omIX

thonis pietersz. huijert een huijs omVI rinsgl. X st.

folio 43v

daniel de wijnscroeders huijs eijgenairVII

de raemstraet de slinckerhant wederom opgeslegen

cornelis heijnricxssoen molenaersknecht huijert een huijsken omVII rinsgl. X st.

de twee cameren van jan govertssoen den asijnbrouwer samenXIIII

balten janssoen sheerendienaer huijert een huijsken omXVIII

gijsbert ariaenssoen houthaecker huijert een huijsken omVII

bartholomeus de lindewever huijert een huijs omVIII

lenert de houtsager huijert een huijs omVIII

de slinckerhant opgeslegen after ande begijnengraft nade breetstraet toe

jan janssoen de smit huijs eijgenaerIX

hillebrant reijerssoen huijert een huijs omIX

willem cornelissoen de cuijpers huijs eijgenaer inde breetstraet comendeVIII

herber meijnertssoens huijs eijgenaerX

ariaen janssoen de cuijpers huijs eijgenaerX

jan halling huijs eijgenaerX

thomas euwoutssoen de cuijpers huijs eijgenaerX

ariaen ariaenssoen smegens huijs eijgenairXII

jan cornelissoen knapkoijt huijs eijgenairX

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 345: op 20 febr. 1562 verkoopt Jan Cornelisz. Knapkeuijt kuiper aan Soetken Laurijsdr. een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Breestraat, staande tussen het huis van Adriaen Smekens en dat van Adriaen Jacobsz. huistimmerman.]

ariaen jacopssoen de comens huijs eijgenairX

michiel de langhen de scippers huijs eijgenaerX

gerit jacopssoen slenaers huijs eijgenair XII

folio 44

een southuijs toebehorende willem jacopssoen staet leechXII

cornelis rubbrechtssoen de groote werckman huijs eijgenaerIX

jan de best huijs mette brouwerij eijgenairXXIIII

heijnrick claessoen de scrijnwercker huijert een huijs omXVI

gerit de lindewevers huijs eijgenaerX

loedewijck de smit jansoens huijs eijgenairXI

jan bouwenssoen de cuijpers huijs eijgenairXI

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 125: op verzoek van Jan Bouwensz. kuiper namens diens broer Gerrit Bouwensz. leggen op 3 juni 1556Huijman Cornelisz. schipper, 40 jaar oud, Egbert Adriaen Floeren, 33 jaar oud, en Adriaen Woutersz. schipper, 24 jaar oud, een verklaring af. Zij getuigen, dat zij in de week voor Palmpasen met Gerrit Bouwensz. geweest zij ten huize van Egbert Adriaen Floeren, waar mede aanwezig waren Cors “den overhaelder vanden zoute” en wijlen Gerrit Cornelisz., waard in “het Gulden Hoeft”, “dwelcke mitten anderen mit taerlingen speelden om een oertgen … [en] hebben questie gecregen” over wie de negen geworpen had.

ORA Dordrecht inv. 1536, akte 162: op 19 juni 1556 verklaart Jan Bouwensz. kuiper, voor zichzelf en tevens vervangende zijn broer Gerrit Bouwensz., dat van de schepenenschuldbrief. die zij geërfd hebben van hun moeder Mariken Jansdr., weduwe van Bouwen de kuiper, nog resteert te betalen een bedrag van 185 gl. Hij transporteert die brief aan Jan Adriaensz. Kennip.]

aert hermansz. de metselaers huijs eijgenairXII

cornelis willemssoen huijert een huijs omXXIII

barbara aert govertssoens weu huijert een huijs omXIX

laurens janssoen de viscoopers huijs eijgenairXVIII

jasper rutgersz. de cuijpers huijs eijgenaerXII

aert de bierdragers huijs eijgenaerX

jacop cleijssoen de viscopers huijs eijgenaerXI

meester heijmen van beamonts huijs eijgenairXV

elsken een weduwe huijert een huijs omXII

de slinckerhant wederom gegaen de breetstraet vuijt

herman floijt huijs eijgenaerVII

het pickelstraetgen [Haringstraat] van afteren ingegaen ende de slinckerhant weeder om geslegen ende alsoe tstraetgen vuijtgegaen

jan janssoen huijert een huijs omVII rinsgl. X st.

cornelis gielissoen de houtsager huijert een huijs omVI rinsgl. X st.

claes ariaenssoen huijert een huijsken omVI rinsgl. X st.

folio 44v

de slinckerhant weder om geslegen ende gecomen inde breetstraet

jan heijnricxssoen huijstimmerman huijert een huijs omXIII

soet barsgens huijs eijgenairX

de lombertstraet de slinckerhant van afteren ingegaen

tsouthuijs van revert lubbertssoenX

willem heijnricxssoen de boos huijs eijgenairXIII

gerit ariaenssoen de scrijnwerckers huijs eijgenairXIII

jan heijnricxsoen de smit huijert een huijs omXVI

thonis heijnricxsoen de lindraijer huijert een huijs omXV

meester jacop de bascunter huijert een huijs omXIIII

de slinckerhant wederom de lombertstraet vuijtgegaen

baltasar franssoen huijs eijgenairXI

claes huijmanssoens huijs eijgenaerXII

de weduwe van jerefaes diricxssoen huijert een huijs omXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 237: op verzoek van Jan Hierefaesz. schipper verklaren Anneken Sijmonsdr., weduwe van Jerefaes Dircxsz., 35 jaar oud, en Helena Ariensdr., 22 jaar oud, dat ongeveer zes jaar tevoren de rekwirant en Jerefaes Dircxsz.”seecker soerte van Engels bier gebracht [hebben] … binnen deser stede henluijden tsaemen toebehoerende”.]

een huijs toebehorende lijntgen nijssen de brouster staet leechXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 117: op 2 sept. 1553 verklaart op verzoek van mr. Tielman Scoeck stadhouder en Adriaen van Blienborch, schout van Dordrecht, Jan Pijck bakker, ongeveer 20 jaar oud, dat tijdens de Grote Ommegang omtrent 3 of 4 uur in de namiddag hij “is comen gaen bij den strate van den groete kerck off en comende voer Lijn Nijssen doere die brouster sach daer veel volx overhoep ende vragende ten huijse van Willem Scalxsz. wat daer te doen was worden hem geseijt dat Gielis Woutersz. die man van Lijn Nijssen voers. ende die knecht gevochten hadden ende is daer [in] huijs gegaen ende sach dat Job Nijssen die voorzoen van Lijn Nijssen eersten getrouden man quam van boven ende spronck op een tafel ende wilde inde koeken wezen maer hij getuijge hielt hem vast zulcx dat hij daer nijet in comen coste ende daer na hij getuijge comende inde koeken zach dat Gijelis bebloet was in zijn aensicht ende is Gijelis daer na achter gegaen inde brouwen daer die knechts waren ende heeft zeer gestoert zijnde opde knechs geheven die hem oeck nijet verzwegen maer hij getuijge heeft Gielis met abelheijt halff ende halff met prang gecregen int voerhuijs”.

ORA Dordrecht inv. 1535, akte 179: op 4 okt. 1553 verklaren op verzoek van Jop Nijssen Daniël de bakker van de Oostendam, 36 jaar oud, en Willem Ariensz., 24 jaar oud, dat zij tijdens de Ommegang geweest zijn ten huize van Lijntgen Nijssen, waar zij gezien hebben, dat Gillis Woutersz. en een brouwersknecht “malcanderen slougen twelck Jop Nijssen … zijende dat Gillis Woutersz. en mes getogen hadde ende den selve Jop Nijssen willende scheijen braeck … Gillis het mes vuijterhant twelck Gillis siende slouch oick … Jop zoe hij best mochte twelck Jop … gevoelende sijn tsaemen hantgemeen geworden”.]

jan willemssoens huijs eijgenairXIIII

jacop geritssoen bornwaters huijs eijgenairXIIII

cornelis heijnricxoen de lindewevers huijsXV

tsouthuijs van heijnrick van stapelX

ariaen willemssoen de leijdeckers huijs eijgenaer is tleste huijs inde lombertstraet XIIII

truij arie celen huijs eijgenarsseVII

folio 45

weder ingegaen an die lusterhant in die brestraet

heijn boenen huijs eijgenaerIX

de slinckerhant ingegaen naer tloverstraetgen

een huijsken toebehorende jan pieck gelt te huijerVII

vuijt het loverstraetgen comende wederom inde breetstraet ande luchterhant

jorden lenertssoen huijert een huijs om`VIII

derfgenamen van cornelis pieterssoen camerwaerder camer staet leechVII

nepos de cleermaicker huijert een huijsken omVII

de weduwe van jacop cleijsssoen de slenaers huijs eijgenaerX

gijsbert ariaenssoen huijert een huijs omXIIII

goessen franssoen huijert een huijs omXIII

phillips de scrijnwercker huijs eijgenairXI

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 561: op 21 okt. 1552 verkoopt Philips Diericxsz. schrijnwerker aan Gerit Evertsz., lid van de Oudraad, een jaarlijkse losrente van 2 philipsgulden, verzekerd op een huis in de Breestraat, staande tussen het huis van Aert Wor de metselaar en dat van Aelbert Pietersz. stadsbode.]

aelbert de boden huijs eijgenaerXII

lenert braet de metselaers huijs eijgenaer staet leechX

heijnrick fredericxsoen de smit huijsken eijgenaer VIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 209: op 28 nov. 1553 verkoopt Heijnrick Frericx smid aan Ghijsbrecht Pietersz. op Scherlaecken een jaarlijkse losrente van 8 gl., verzekerd op een huis in de Breestraat, staande tussen het huis van Clemens de schilder en dat van Lenert Braet.]

clemens clemensz. de schilders huijsken eijgenaerVIII

de slinckerhant op de breestraet vuijtcomende de vistraet ingegaen op de slinckerhant ende voirts nae die voirstraet toe vuijtgegaen

thonis de cuijpers huijs eijgenaerXVIII

gillis pouwelssoen de viscooper huijs eijgenaerXVIII

steven de viscopers southuijs boven ende benedenXVIII

foli 45v

hillegen cornelis dochter huijs eijgenarsseXVIII

meester jan messen huijs eijgenairXVIII

cornelis heijnricxssoen wollevers huijs eijgenaerXVII

stoffel heijnricxsoen huijert een huijs omXXVIII

comen arissen southuijs staet leechXII

jan inden bruijnvis twee huijssen an malcanderen eijgenairXXXI

pieter den buers southuijs boven ende benedenX

een camer leech staende toebehorende hubert thomasz.XII

lenert de mandemaicker huijert een huijs omXVIII

een camer leech staende toebehorende hubert thomasz. XII

ariaen lenaertssoen mandemaickers huijs eijgenaerXV

de spoijstraet ingegaen de slinckerhant op

jan pouwelsz. scipper huijert een huijs omVIII

steven willemssoen scipper huijert een huijs omVIII

laurens janssoen scipper huijert een huijs om XV

jan rutgertssoen de smits huijs eijgenair XII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akte 194: op 3 nov. 1553 verkoopt Jan Rutgertsz. smid aan Jannechen Roelen een jaarlijkse losrente van 3 gl. op een huis in de Spuistraat, staande tussen het huis van Jacop Claesz. en dat van Cornelis Pietersz.]

jan reijerssoen de backer huijert een huijs omXXIIII

heer jacop snoeck de priesters huijs eijgenaerXII

claes cornelissoen lindewevers huijs eijgenaerXV

folio 46

de weduwe van gerit de scaelgedeckers huijs eijgenarsseXV

neel de langen huijs de weduwe eijgenarsseXII

cornelis den berchsmans huijs eijgenair X

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 152: op 16 nov. 1551 verkoopt Cornelis Jansz. van den Berch kuiper aan Pieter Jansz. schoenmaker een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis in de Grote Spuistraat, staande tussen het huis van Neeltgen, weduwe van Cornelis de Lange, en dat van het gilde van de Spoijenaers. Borg: zijn broer Arie Jansz. kuiper.]

exempt frans janssoen de timmerman huijert een huijs om XIIII

ermgaert ariaen janssoen hulcken weduwen huijs eijgenarsseIX

damas cornelisz. de cuijpers huijs eijgenairXIII

thijs den brouwers huijs mette brouwerij ende rosmolen dair after an eijgenaerXLVIII

reijer van nes huijs eijgenaerXVIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 728: op 16 juli 1562 verklaren op verzoek van Reijer van Nes mr. Quirijn Adriaensz., doctor in de medicijnen, 49 jaar oud, Gijsbert Pietersz. Paep, 33 jaar, Cornelis Sloetmaecker 37 jaar, en Pieter Willemsz. Bengelroede, 52 jaar, dat met enkele andere arbiters hebben helpen maken een overeenkomst tussen Reijer van Nes en Cornelis van Nes betreffende zekere geschillen, die zij hadden aangaande Reijer van Nes en diens overleden vrouw.]

willeboert vuijtenbroick huijs eijgenaer staet leechXIII

de slinckerhant weder om omgeslegen ende alsoe de straet vuijtgegaen

marichgen in antwerppen huijs eijgenarsseXX

een huijs staet leech toebehorende derffgenamen van pier de waelXIIII

[ORA Dordrecht inv. 1535, akten 412-415: op 4 mei 1554 verkoopt Willem Damasz. vleeshouwer aan Adriaen Briene een huis in de Spuistraat, genaamd “de Meeu”, staande tussen het huis, genaamd “Antwerpen”, en dat van de erfgenamen van Cornelis Clementsz. De koper kent schuldig een somma van 310 gl. Adriaen Briene verkoopt het huis weer aan Yewen Gerritsz. glasmaker. De koper kent schuldig een bedrag van 420 gl.]

derffgenamen van cornelis clemenssoens huijsXVI

ariaentgen de scoelvrou huijs eijgenarsseX

adriaen roelofssoen die cuijpers huijs eijgenaerX

jacop janssoen de backer huijert een huijs omXX

jan maessoen mouthaen de scipper eijgenaerXIIII

jan willemssoen de glaesmaicker huijert een huijs omXII

adriaen heijnricxsoen viscoopers huijs eijgenaerXI

folio 46v

een leech huijs toebehorende michiel de bontwerckerX

[ORA Dordrecht inv. 1534, akten 324 en 325: op 26 april 1552 verkoopt Huijman Cornelisz. schipper aan Michiel Adriaensz. bontwerker een huis in de Grote Spuistraat, staande tussen het huis van Adriaen Henricxsz. den Decker viskoper en dat van Adriana Tlantwijff. De koper kent schuldig 23 Vlaamse ponden.]

jan cornelissoen de jonge pot scippers huijs eijgenaerX

[ORA Dordrecht inv. 1539, akte 788: op 30 juli 1562 stellen Neeltgen Claesdr., weduwe van Cornelis Clementsz. de jonge, en Jan Cornelisz. Pot schipper zich borg voor Agatha Cornelisdr. in de Bijle, weduwe van Gerrit van den Burch Gerritsz. de jonge, voor de voldoening van zekere vertichting, op 24 mrt. 1561 gepasseerd voor het Gerecht van Dordrecht tussen Agatha Cornelisdr. enerzijds en Pouwels Pietersz. en Pieter Pietersz. als oom en voogden van Aeltgen Gerritsdr., weeskind van Gerrit Gerritsz., anderzijds.]

cornelis corssen de scippers huijs eijgenairX

pieter aeckers huijs eijgenaerXI

laurens de viscoopers huijs eijgenaerXI

de weduwe van pieter van as huijs eijgenarsseX

thonis aertssoen scoelappers huijs eijgenairX

heer cornelis cruijsaert huijs eijgenairX

jan danckertssoen de scipper huijert een huijs omIX

de weduwe van comen joesten huijs eijgenarsseIX

andries de bierdrager huijert een huijs omVIII

de cleijn spoijstraet in gegaen opte luchterhant

alewijn de viscooper weduwe huijert een huijs omVIII rinsgl. X st.

een leech huijs toebehorende jan tomassoenVIII

ariaen hermanssoen de bierdrager huijert een huijs omVIII

hubert clementssoens huijs staet leechVII

een huijs staet leech toebehorende de kerckenaersVIII

lijsgen heijnricx huijs eijgenarsseVII

gerit willemssoen de scippers huijs eijgenairVII

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 73: op 29 april 1536 verkopen Gerrit Willemsz. Keijser, voor de ene helft, en Cornelis Thielmansz., als voogd van de kinderen van Gerrit Willemsz., door hem verwekt bij Lijsken Tijclendr., voor de andere helft, aan Reijer Jacobsz. olieslager een huis in de Kleine Spuistraat, staande tussen het huis van Aert Jansz. Tlantwijf en dat van Lijsgen Heijnricx weduwe.]

aert janssoen de scipper huijs eijgenairVII

een leech huijs met een olimolenXVI

gerit schutten wedue huijert een huijs omVII

jop de bierdrager huijert een huijs omVII

de weduwe van cornelis snoeck besit een huijs in lijftochtVIII

folio 47

de slinckerhant opgegaen in botgensstraet

jan hermanssoen de smits huijs eijgenaerVIII

jan hermanssoen de braber scippers huijs eijgenaerX

jan de cuijpers huijs eijgenaerVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 139: op 27 okt. 1551 verkoopt Jan Tielmansz. kuiper aan Claertgen, de weduwe van Jacop van Diemen, 1 Vlaams pond jaarlijkse losrente op een huis in de Botgensstraat, staande tussen het huis van Jan de Braber en het erf van Jaep Wor.]

marichgen otten soen huijsX

frans de brenaer de scipper huijert een huijs omXIII

joest jacopssoen sciptimmerman huijert een huijs omX

pieter huijgesoen sciptimmerman huijs eijgenairX

willem janssoens huijs eijgenairX

jan ariaen heijmanssoen huijs eijgenaerX

de slinckerhant wederom gegaen de voirscreven straet vuijt

joost adriaensz. huijs eijgenaerXII

jop de visknecht huijs eijgenaerVIII

adriaen den rijger huijs eijgenaerIX

huijman cornelissoen de scipper huijert een huijs omVIII rinsgl. X st.

egbert euwoutssoen huijert een huijs omXI

willem janssoen de besemmaecker huijert een huijs omVII

joost ariaenssoen huijert een huijs omX

sent huijgesoen huijert een huijsken omX

evert adriaenssoen huert een huijs omXI

govert de wijnscroeder huijert een huijs omX

thonis ariaenssoen timmermans huijs eijgenairIX

dirick claessoen huijert een huijs omIX

ariaen claessoen de scrijnwercker huijert een huijs omIX

aert de huijstimmermans huijs eijgenaer VIII

folio 47v

jan janssoen de cleermaicker huijert een huijs omVI rinsgl. X st.

het pelserstraetgen de slinckerhant ingegaen

jacop diricxsoen sciptimmerman huijert een huijsken omVI rinsgl. X st.

lieven janssoen huijert een huijsken omVIII

de slinckerhant omgeslegen ende alsoe de straet vuijtgegaen

lijntgen ariens dochter huijert een huijsken omVII rinsgl. X st.

jacop laurissoens huijs eijgenaerVI rinsgl. X st.

heer frans de priesters huijsken eijgenairVIII

claesgen diricx dochter huijert een huijs om X

cornelis lambertssoen de scipper huijert een huijs omVII

reijer pieterssoen houthaeckers huijs eijgenaerX

[ORA Dordrecht inv. 1536, akte 292: op 25 sept. 1556 verkoopr Reijer Pietersz. aan mr. Heijnrick van de Graeff priester een huis in de Pelserstraat, staande tussen het huis van Brecht Woutersdr. en de huisjes van Heijnrick van Stapel en Cornelis Pietersz. Borg: Willem Cornelisz.]

brecht wouters dochter huijs eijgenarsseVII

het vlamingstraetgen [Ruitenstraat] de slinckerhant ingaende

aeltgen dirick de brouwersknecht weu huijert een huijsken omVI rinsgl. X st.

de slinckerhant ommegeslegen en de straet vuuijtgegaen

pouriaen janssoen huijert een huijsken omVI rinsgl. X st.

tswindrechtstraetgen [Dolhuisstraat] de slinckerhant ingegaen

cock de slenaer huijert een huijs omIX

jannegen teuwen huijs de gortster eijgenarsseVIII

ariaen thonissoen de lotering huijs eijgenaerIX

maerten diricxsoen huijert een huijs omX

ariaen de bel huijs eijgenaerVIII rinsgl. X st.

liedewij pieterdr. huijert een huijs omXI

folio 48

cornelis mathijssoens huijs eijgenaerIX

andries pietersz. scipper huijert een huijs omVII

de slinckerhant omgeslegen ende alsoe tstraetgen vuijtgegaen

trijntgen ariaens dochter huijs eijgenarsseVIII

ariaentgen joosten dochter huijert een huijs omVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 576: op 18 nov. 1552 testeert Ariaentgen Joestendr. Zij prelegateert aan Laurentie Laurisdr., haar nicht, een bedrag van 100 gl., alsmede al haar huisraad, kleren en andere goederen, die zij, testatrice, nalaten zal “boeven de alimentatie vande selve Laurentia ende de reparatie van cleederen bij haer testatrice dzelve Laurentia gedaen”. A haar overige goederen laat zij na aan Willem Jacopsz, haar neef,met zijn “even knijen”, Joest Jansz. met zijn “even knijen” en Thomas Laurisz. met zijn zuster Laurentia Laurisdr., elk voor een derde deel.]

tsuijckerstraetgen de slinckerhant ingegaen

eenen olimolen leech staende responderende after willem cornelisz. huijsIX

de slinckerhant omgeslegen ende alsoe gegaen ander stede vest nae de spoijpoort toe

ariaen daenen de scipper huijert een huijsken omVII

ariaen geritssoen schuijtenaer huijert een huijsken omVII rinsgl. X st.

ariaen janssoen timmerman huijert een huijsken omVII

de vier huijskens van denis denissoen gelden elcx X rinsgl. te huijerXL

claes bartoutssoen de coelmeter huijsken eijgenaerVIII

een huijsken toebehorende heer vop de cappelaen staet leechVIII

jacop heijnricxsoen de houthaeckers huijs eijgenaerVII

huijch geritssoen huijert een huijs omVIII

[ORA Dordrecht inv. 1534, akte 592: op 29 nov. 1552 verklaren op verzoek van Cornelis Cornelisz. de oude en Gherit Simonsz. Adriaen Dirxsz. kleermaker, 51 jaar oud, en Jan Thonisz. wantsnijder, 44 jaar oud, dat zij over lange tijd gekend hebben Huijch Gheritsz. Cluet, die nog in leven is, “hem generende met schipvaren om zijn broet te winnen”.]

jan reijerssoen sackdraeger huijert een huijs omVIII

pieter janssoen schipper huijert een huijs omVIII

folio 48v

ariaen ariaenssoen den ram huijert een huijsken omVIII

[ORA Dordrecht inv. 1539, akten 735 en 736: op 8 juli 1562 verkopen Aechtken Rijcken, weduwe van Jacob Cleijsz. viskoper, voor zichzelf en Adriaen Adriaensz. den Ram, als vader en procuratie hebbende van Rijck Adriaensz., Vastaert Adriaensz., Jacob Adriaensz., Crijn Adriaensz., Adriaen Adriaensz., Marijchen Adriaensdr., Hillechen Adriaensdr. en Aeltgen Adriaensdr., aan Cornelis van Nes twee vijfde delen van een huis, staande op de hoek van de Spuisteiger tussen het huis van Reijer Jacobsz. en genoemde steiger. Waarborg: Cornelis Block Cornelisz. De koper is schuldig aan verkopers een somma van 41 ponden 10 schellingen Vlaams. Borgen: Pieter Jansz. Cort houtkoper en Jacob Henricxsz. houthaker.]

jacop den olislager huijert een huijsken omVIII rinsgl. X st.

grietgen jan de vette weduwe huijert een huijsken omVIII

michiel gielissen de lindewever huijert een huijs omX

heer alexander huijert een huijs omX

jacop willemssoen jonge keijser huijs eijgenaerIX

geuse boen de scippers huijs eijgenairVIII

Vasomma VIIm IXc XII rinsgl. X st. beloopt den thiende penning VIIc XCI rinsgl. vijff stuvers

Ende beloopt die sommatie van die voers. huijre van huijssen soe vrij soe exempt die somme van vieren dertich duijssent acht hondert en XXXII rinsgl. ende alsoo bevonden es dat die huijssen die exempt zijn ende nochtans verhuijert wordden bedraghende de huijre van die selfde IIIc LXIII rinsgulden X stuvers dees afgetooghen van die voirs. somme totale blijft die somme van die onvrije huijssen die somme van XXXIIIIm IIIIc LXIX rinsgulden X st. waer aff beloopt den thienden penning drie duijssent vier hondert XLVI rinsgulden XIX st. Ende alsoo die voirs. exempte huijssen mair geven en moeten tderdedeel vanden thienden penning twelcke beloopt XXXVI rinsgulden VII stuver hijer off getooghen die twedelen blijft XII rinsgulden twee stuvers ende vijff penning

folio 49

hollants compt samen en als die somme vanden thienden penning van die huijer voirs. op conditien voirs. die somme van drie duijsent vier hondert neghen ende vijftich rinsgulden vijff penning hollants.

Ick Jacop de Vriesse Jacopsz. secretarijs vanden waterscepenen binnen Dordrecht certificere ende attestere bijden eede dwelcke ick inne tstuck mijnre officie gedaen hebbe als dat ick ter ordonnantie ende bevele vanden wethouders ende regeerders der voirs. stede genareert hebbe met meester Aert vander Leede Staesz. Herman vanden Bies Heijnricxsz. Frans Moelen Ghijsbrecht van Haerlem Jan Bucket Blasiuszoen ende Thomas Braet geswoeren retrecker, omme te stellen bij gescrifte de tacxatie ende prijsse vanden huijere vanden huijssen ende wijnkelders, soe wel vanden proprietarijssen als vanden ghenen die de selfde in huijre bewoenen ome dien navolgende gecalculeert ende gecollecteert te wordden den thienden penning der Keij[zerlijke] Ma[jestei]t bij de staten slants van hollandt gheaccordeert ende geconsenteert den XIIen aprilis XVc drieendevijftich tot diminitie van drie hondert duijsent ponden van veertich grooten vlaems tpont ende hebben de selve huijssen ende wijnkelders getacxeert den selfden thienden penning te bedraghen de somma van drie duijsent vier hondert negen en vijftich ponden ende vijff penninghen hollants van XL grooten vlaems tpont. Toirconde van desen soe hebbe ick dit onderteijckent opten XIXen dach in septembri ano vijftienhondert vierenvijftich.

Des te oirconde onsse hantscrifte hieronder geset opte thienden in septembri ao. XVc vijf en vijftich

[w.g.] Aert Staesz.

Herman Heijnriccsse vander Bijes

Frans Moelen

Ghisbrecht van Haerlem

Jan Bucket

[Thomas Braet tekent met een merkje]

Glossarium

Basconter = baszanger met een zeer lage, diepe stem

Bosmaker = geweermaker

Comen = koopman

Doldiefshuis = tot 1574 een huis in Dordrecht waarin krankzinnigen, dieven, zwervers en bedelaars opgesloten werden (C.J.P. Lips, Wandelingen door Oud-Dordrecht, 2 delen [Zaltbommel 1974], p. 354-355)

Droogscerier, droogscheerder = drapier die meerdere wevers in één ruimte samenbrengt en vaak ook de afwerking van de lakens in eigen hand neemt

Egwerker = wapensmid

Fugijtijff = vluchteling

Gorter = verkoper van gort (gepelde gerst)

Harnasveger = iemand die zorg draagt voor het onderhoud van harnassen

Hoogconter = hoogtenor

Horden = gevlochten rijswerk

Houthaker = iemand die met een haak een houtvlot uit elkaar trekt

Huijckmaker = iemand die huiken maakt, een huik is een lange, mouwloze mantel met een grote capuchon

Klaphout = eikenhout waaruit duigen gekloofd worden

Landwijf = boerin

Leertouwer = ambachtsman die leer bewerkt nadat het is gelooid

Maelderier = maker van kleine ijzeren voorwerpen

Reetrekker = iemand die grenslijnen trekt

Scaelgedecker, schaliedekker = leisteendekker

Scoemaicker = schoenmaker

Scroeknecht = wijnscroedersknecht, zie wijnscroeder

Southuijs = opslagplaats voor zout

Spijker = pakhuis

‘S heren dienaer = soort politieagent

Tucht, tocht, lijftocht = vruchtgebruik

Vaetspoelder = iemand die vaten wast

Voirspraick = bemiddelaar bij conflicten tussen burgers

Wandsnijder = kleinhandelaar in wollen stoffen, laken e.d.

Wijnscroeder = functionaris die het laden en vooral het lossen van wijnvater regelt