Boonen

I. Arent Boonen, geboren naar schatting ca. 1640,jongman van Keulen, wonende op de Nieuwe Haven (1665), koopman, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 1 mrt. 1687 (een baar voor Arent Boon, in”het Moriaenshooft” op de Varkenmarkt),trouwde NG Dordrecht 12 april/5 mei 1665 Elisabeth Gijssen, geboren naar schatting ca. 1645, jonge dochter van Elsloo wonende bij de Blauwpoort (1665), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 10 okt. 1736 (Elisabeth Gijsen, weduwe van Aarnoldus Boone, bij de Wijnbrug, laat kinderen na, met vier koetsen extra), dochter van Herman Gijsen en Catharina Corstiaansdr. van Oosten

NG trouwboek Dordrecht 18 sept. 1644: Herman Gijsen Maasschipper jongman van Elsloo “wonende ’t scheep” en Catharijntje Corstiaensdr., jonge dochter van Oost wonende op de Nieuwe Haven, getrouwd op 2 okt. 1644

ORA Dordrecht inv. 1623, f. 135v e.v.: op 13 okt. 1671 verkopen Arent Boone koopman als man van Elijsabet Ghijsen,en Corstiaen Ghijsen en Johan Bachus, als voogden over Helena Ghijsen, beiden kinderen en erfgenamen van Herman Ghijsen, koopman en burger van Dordrecht, aan Laurens Paradijs koopman de helft van een huis omtrent de Blauwpoort, staande tussen het huis van Jan de Weert en het huis van Leonart van der Hulck, van welk huis de wederhelft aan de koper toebehoort. De koper is schuldig aan verkopers een somma van 1125 gl.

ORA Dordrecht inv. 1624, f. 59v e.v.op 20 juli verkoopt Nicolaes van Herff, koopman en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Adriaen Vinck, burger van Dordrecht, voor 5975 gl. aan Arent Boonen, wijnkoper en burger van Dordrecht, een huis op de Groenmarkt, staande tussen het huis van Diderich Hoeufft en dat van Leendert Gillisz. Vinck, schout van de Grote Lindt. Koper is schuldig aan de kinderen van Matthijs Helmich van Aslem, verwekt bij diens eerste vrouw, een somma van 5000 gl.

ONA Dordrecht inv. 305, f. 242 e.v.: op 4 sept. 1674 verhuurt Mathijs Martiael, burger van Dordrecht, aan Cornelis Boonen, burger van Dordrecht, voor 150 gl. per jaar een huis op de Grote Vismarkt, waar uithangt “de Gaper”. Comp. mede Johan Boonen, Arent Boonen en Maria Boonen, broers en zuster, die zich borg stellen voor Cornelis Boonen, hun zwager.

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 4 mei 1675: een baar tot Arent Boon op de Vogelmarkt voor Willem van Beeck, twee maal luiden

ONA Dordrecht inv. 307, f. 160 e.v.: op 3 aug. 1676 verleent Arent Boonen, burger van Dordrecht, als man van Elisabet Gijsen, procuratie aan Jasper Pamburgh, als man van Helena Gijsen, wonende te Gouda, zijn zwager, om te innen hetgeen men wijlen hun schoonvader schuldig zou mogen zijn.

ONA Dordrecht inv. 308, f. 171: op 7 jan. 1679 verkoopt Arent Boonen, koopman en burger van Dordrecht, voor 6200 gl. aan Thomas Rijkers, koopman en burger van Dordrecht, twee huizen, staande op de Varkenmarkt bij de Roobrug, het ene bewoond door verkoper en het andere door Francois Francken en belend door het huis van Philips Cramer aan de ene zijde en dat van Arien Pietersz. van Beaumont, in zijn leven mr. smid, aan de andere.

ONA Dordrecht inv. 190, f. 197 e.v.: op 3 jan. 1685 verkopen Corstiaen Ghijsen en Pieter Cloens, als gemachtigden van hun neef, Arent Boon, voor 5000 gl. aan Maerten Sandersz., oud-marktschipper van Dordrecht op Den Bosch, een huis in de Wijnstraat op de Vogelmarkt [Groenmarkt], staande tussen het huis van mr. Diderick Hoeuft en dat van de weduwe van schout Leendert Vinck. Het huis heeft een vrije uitgang op de Varkenmarkt of Nieuwe Haven.

ORA Dordrecht inv. 1630, f. 26v: op 14 juni 1685 transporteert Elisabeth Ghijsen, echtgenote van Arent Boon, als procuratie hebbende van haar man, aan Maerten Sanders, burger van Dordrecht, een huis op de Groenmarkt met een vrije uitgang op de Varkenmarkt,staande tussen het huis van mr. Diderick Hoeuft en dat van de weduwe van schout Leendert Vinck. De koopsom bedraagt 5000 gl.

ONA Dordrecht inv. 194, f. 226 e.v.: op 6 mei 1697 verklaart Aernold van Leeuwen, koopman en burger van Dordrecht, als donatie inter vivos overgedragen te hebben aan zijn moeder Jenneken Ghijsen, weduwe van Johan van Leeuwen, uit een somma van 2560 gl. 14 st, die hij te tegoed heeft van Toussain Nauet, koopman en schipper op de Maas, wegens leverantie van zout en kaas, een bedrag van 2100 gl. Elisabeth Ghijssen, weduwe van Arent Boonen, verklaart voornoemde donatie ten behoeve van Jenneken Ghijssen, haar tante, in dank te aanvaarden.

Kinderen:

a. Dirck Boonen, gedoopt NG Dordrecht 17 febr. 1666, volgt IIa

b. Harman, gedoopt NG Dordrecht 9 mrt. 1668

c. Arnold Boonen, geboren Dordrecht 16 dec. 1669, gedoopt NG ald. 18 dec. 1669,kunstschilder, overleden Amsterdam 2 okt. 1729, trouwde Amsterdam 1703 Anna Maria Matthaeus

“Arnold (Arnoldus) Boonen of Boontje was een Nederlandse kunstschilder die vooral faam verwierf als portretschilder. Ook schilderde hij een aantal regentenstukken en genrestukken.

Zijn leerlingen waren onder meer Cornelis Troost, Philip van Dijk, Jan Maurits Quinkhard, Cornelis Pronk en Arnout Rentinck. Ook zijn jongere broer Jasper Boonen (1677-1729) was in de leer bij hem.

Werk van Boonen is te vinden in de collectie van een groot aantal musea, waaronder het Rijksmuseum, het Dordrechts Museum en het Frans Hals Museum. Boonen, de zoon van een koopman, was in Dordrecht in de leer bij Arnoldus Verbuys (1682) en Godfried Schalcken (1683-1689).

In de periode 1694-1695 reisde hij door Duitsland. Hij verbleef onder meer in Frankfurt am Main, Mainz en Darmstadt. Hij had in Duitsland succes als portretschilder, en portretteerde een aantal vooraanstaande personen, waaronder de keurvorst van Mainz, Lothar Frans van Schönborn, en de landgraaf van Hessen-Darmstadt, Ernst Lodewijk. Na terugkeer vestigde hij zich in 1696 in Amsterdam, waar hij in 1703 met Anna Maria Mattheus trouwde.

Ook in Amsterdam had hij groot succes als portretschilder. In 1698 schilderde hij de keurvorst van Brandenburg, de latere koning Frederik I van Pruisen, in 1710 de hertog van Marlborough, in 1717 de Russische tsaar Peter de Grote en in 1723 prins Willem IV van Oranje-Nassau.”

(https://metzemaekers.com/kunstenaar/boonen-arnold)

Portret van Arnold Boonen (linksboven)

d. Corstiaan (Christiaan) Boonen, gedoopt NG Dordrecht 7 sept. 1671, trouwde Geertruij Munter

ONA Dordrecht inv. 636, f. 52: op 9 mei 1697 testeert Christiaen Boonen, burger van Dordrecht. Hij legateert aan zijn zuster Catharina Boonen een bedrag van 100 gl. en aan zijn jongste broer Frederick Boonen een bedrag van 300 gl. Tot erfgename van al zijn overige goederen benoemt hij zijn moeder Elisabeth Ghijsen, weduwe van Arent Boonen.

ORA Dordrecht inv. 1644A, f. 23v: op 12 april 1712 verkopen Maria Erkelens, meerderjarige ongehuwde persoon, en Ida Hokke, moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen, bij haar verwekt door Gosewinus Erkelens, samen erfgenamen ab intestato van Jacob Erkelens, voor 1200 gl. aan Cristiaan Boonen een huis in de Nieuwstraat, komende tot achter aan ’s herengracht, thans bewoond door Adriaen Spruijt.

Kinderen:

d-1. Helena Elisabeth, gedoopt NG Rotterdam 16 april 1715

d-2. Dirck, gedoopt NG Rotterdam 27 okt. 1718

e. Johannes Boonen, gedoopt NG Dordrecht 4 sept. 1673, volgt IIb

f. Catharina, gedoopt NG Dordrecht 23 nov. 1674

g. Jasper Boonen, geboren Dordrecht 7 sept.1677, gedoopt NG Dordrecht 8 sept. ald.,kunstschilder, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 31 okt. 1729 (Jasper Boone, op de Boom, ongehuwd, drie koetsen extra)

h. Frederick Boonen

IIa. Dirck Boonen, gedoopt NG Dordrecht 17 febr. 1666, jongman van Dordrecht (1694), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 27 mrt. 1743 (Dirk Boonen, op de Groenmarkt, laat kinderen na, met twee koetsen extra), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 17 okt. 1694 (ondertrouw, met attestatie van Keulen, getrouwd in Keulen) Beatrix van de Graaf, geboren naar schatting ca. 1675,jonge dochter van Keulen (1694), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 27 mrt. 1733 (Beatrix van de Graaf, de vrouw van Dirk Boone, in de Nieuwstraat, laat kinderen na, met twee koetsen extra)

Kinderen:

a. Johanna, gedoopt NG Dordrecht 5 okt. 1697

b. Dirk, gedoopt NG Dordrecht 4 jan. 1700

c. Helena, gedoopt NG Dordrecht 11 dec. 1700

d. Elisabeth, gedoopt NG Dordrecht 12 jan. 1703

e. Pietronelle, gedoopt NG Dordrecht 3 nov. 1704

f. Catrina, gedoopt NG Dordrecht 27 aug. 1710

g. Christiaan Boonen, gedoopt NG Dordrecht 22 jan. 1714

h. Harmen, gedoopt NG Dordrecht 22 juni 1717

IIb. Johannes Boonen, gedoopt NG Dordrecht 4 sept. 1673,jongman van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (1698),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 23 febr./10 mrt.1698 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met haar tante Marijcke van Loon)Catarina van Loon, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Lindengracht (1698)

ONA Dordrecht inv. 738, f. 265: op 29 nov. 1710 verkoopt Johannes den Bandt, koopman en burger van Dordrecht, voor 2000 gl. aan Johannes Boonen, mr. zeilmaker en burger van Dordrecht, een huis, dat bewoond wordt door Hendrick Selis, staande in de Boomstraat naast het huis van Abraham Sam, wonende te Rotterdam.

ORA Dordrecht inv. 1648, f. 23: op 5 april 1718 verkopen Abel de Vries landmeter, als man van Cornelia van Stabroeck, eerder weduwe van Matthijs Paijan, en Johannes Boonen, als man van Catarina van Loo, voor 265 gl. aan Willem Spruijt mr. smid een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Dirk Pietersz. en dat van Govert van Herreberg.

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 114 e.v.: op 5 mei 1739 verkoopt Catharina van Loon, weduwe van Johannes Boonen, wonende te Dordrecht, voor 1400 gl. aan Huijbert van der Mande, mr. blokmaker en burger van Dordrecht, aan huis in de Boomstraat, staande tussen het huis van de weduwe van Cornelis Ben en het huis, dat op diezelfde dag is getransporteerd aan Pieter van Bree. Verkoopster verkoopt voor 1005 gl. aan Pieter van Bree, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Boomstraat, staande tussen het voorgaande huis en dat van de erfgenamen van Jonas Millaert.

ORA Dordrecht inv. 1754, f. 224v: op 5 mei 1739 verkoopt Catharina van Loon, weduwe van Johannes Boonen, wonende te Dordrecht, voor 130 gl. aan Anthonij Knoch, koopman te Dordrecht, een pakhuis buiten het Melkpoortje tegen de stadsmuur, staande tussen het Blauwe Bolwerk en het pakhuis van de koper.

Weeskamer Dordrecht inv. 35, f. 118v: op 12 mei 1744 ingeschreven in het weesboek de akte van voogdij, verleden door Catharina van Loon, weduwe van Johannis Boonen, gepasseerd voor notaris P. van Well te Dordrecht op 16 sept. 1738, waarin tot voogden over haar minderjarige erfgenamen zijn aangesteld Herman Boonen en Christiaan Boonen. Laatstgenoemde woont te Rotterdam.

Kinderen:

a. Elisabeth, gedoopt NG Dordrecht 13 febr. 1699

b. Johannes, gedoopt NG Dordrecht 21 sept. 1701

c. Arnoldus, gedoopt NG Dordrecht 3 juli 1703

d. Hendrick Boonen, gedoopt NG Dordrecht 6 febr. 1707, volgt III

e. Christiaan, gedoopt NG Dordrecht 6 mei 1707

f. Barendina, gedoopt NG Dordrecht 27 mrt. 1709

g. Cornelis, gedoopt NG Dordrecht 2 juli 1710

h. Cornelia, gedoopt NG Dordrecht 25 jan. 1712

i. Herman, gedoopt NG Dordrecht 6 mrt. 1715

III. Hendrick Boonen, gedoopt NG Dordrecht 6 febr. 1707, jongman van Dordrecht wonende op de Boom (1728), koopman, makelaar,trouwde Gerecht/NG Dordrecht 21 mei/6 juni 1728 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Catrina van Loon en met schriftelijk consent van zijn vader Johannes Boonen, de bruid met geassisteerd met haar moeder Maeijke van Elst en met mondeling consent van haar vader Jan Bootsman) Neeltie Bootsman, gedoopt NG Dordrecht 3 sept. 1704, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Nieuwbrug (1728), dochter van Jan Leendertsz. Bootsman en Maeijke Jansz. van Elst

ORA Dordrecht inv. 1755, f. 126: op 4 nov. 1749 verkoopt Geertruij Kievids, meerderjarige ongehuwde burgeres van Dordrecht, enige erfgename ab intestato van haar moeder Ida de Vlugt, weduwe van Anthonij Kievits, voor 250 gl. aan Hendrik Boonen, makelaar “ter beurse” te Dordrecht, een huis buiten de Kleine Sluispoort [Noorderpoort] aan de Noordendijk binnendijks op stadsgrond, staande tussen het huis van Lijsbet en Cornelia van Westenrijk en de tuin van Johannes van der Burgh.

ORA Dordrecht inv. 1756, f. 199: op 30 juli 1765 verkoopt notaris Jan van der Star, als gemachtigddoor het Gerecht van Dordrecht tot het verkopen van de effecten, van welke de eigenaren in gebreke blijven de gemenelands- en stadlasten te betalen, voor 120 gl. aan Hendrik Boonen, koopman te Dordrecht, een slijtwerf [= sloopwerf?] met een afdak erop staande, gelegen in het Korte Kromhout even buiten de St. Jorispoort tussen de loods van Hoogstraten en die van Jan van der Swits.

ORA Dordrecht inv. 1757, f. 5: op 26 jan. 1768 verkoopt Bernardus Detert, linnenbleker even buiten Rotterdam, als man van Maria Goossens en als procuratie hebbende van Christiaan Schoentjes, wonende te Den Haag, als man van Elizabet Goossens, volgens procuratie gepasseerd voor notaris C. Jacobi te Rotterdam op 22 dec. 1767, en als procuratie hebbende van Jan Goossens, linnenbleker even buiten Dordrecht, samen erfgenamen van Laurens Fritsert, die gewoond heeft en is overleden even buiten Dordrecht, voor 810 gl. aan Boonen en Nierhoff, kooplieden te Dordrecht, een huis, schuur en stal ernaast, staande buiten de Sluispoortachter deBakstraat op stadsgrond tussen het huis van de kopers en het slop.

ORA Dordrecht inv. 1757, f. 72v: op 24 sept. 1771 verkopen Jan Sprangers, wonende te Werkendam, voor zichzelf en als gemachtigd volgens procuratie, gepasseerd voor notaris P. Goudriaan Jansz. te Werkendam op 14 sept. 1771, door Eeltje Sprangers, weduwe van Mewis van IJzel, wonende te Waspik, Hendrik Vermeulen, als man van Lena Sprangers, wonende te Zevenbergen, en Jan Block, als man van Dirkje Sprangers, wonende te ‘s-Grevelduin-Capelle, allen enige erfgenamen van Johanna Sprangers, die gewoond heeft en is overleden in Werkendam, voor 470 gl. aan Hendrik Boonen, wonende even buiten Dordrecht, een huis, bestaande uit diverse woningen, staande aan de Noordendijk even buiten de Kleine Sluispoort tussen het huis van de koper en een slop.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 74: op 3 sept. 1776 verkoopt ds. Johannes den Bandt, emer. predikant van Voorschoten, wonende te Dordrecht, voor 12.500 gl. aan Hendrik Boonen, wonende even buiten Dordrecht, een huis op de Voorstraat bij het Steegoversloot, staande tussen het huis van de weduwe van Adriaan de Bruijn en dat van Gerrit Schroot, met een vrije uitgang in het Steegoversloot, alsmede een huis erachter, staande naastgenoemde gang in het Steegoversloot, “geapproprieert tot een Comptoir, en Comptoir Camer” etc.

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 250: op 25 nov. 1779 verkoopt Elias Farop en diens vrouw Beatrix Mol, enige dochter en erfgename van Jan Mol, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 1150 gl. aan de weduwe van Hendrik Boonen, wonende te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van de koopster en dat van de weduwe van Lodewijk Verop.

Kinderen:

a. Maeijke, gedoopt NG Dordrecht 1 juni 1729

b. Johannes, gedoopt NG Dordrecht 11 jan. 1731, volgt IV

c. Catrina, gedoopt NG Dordrecht 4 aug. 1737

IV. Johannes Boonen, gedoopt NG Dordrecht 11 jan. 1731, jongman geboren te Dordrecht wonende op de Noordendijk (1762), koopman,trouwde Gerecht/NG Dordrecht 17 mrt./5 april 1762 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Hendrik Boonen, de bruid met haar broer Willem Hardus, de geboden gaan te Nijmegen en in de Waalse kerk) Elisabeth Hardus, jonge dochter van Tiel wonende op de Wolwevershaven (1762)

ORA Dordrecht inv. 1756, f. 20v: op 10 sept. 1754 verkoopt Jan Knipschaar, wonende even buiten Dordrecht, als procuratie hebbende van Ida Bootsman, weduwe van Christiaan Meloen, koopvrouw te Dordrecht, voor 2500 gl. aan Johannes Boonen, koopman wonende even buiten Dordrecht, een derde part in een zaagmolen, genaamd “den Eendragt”, staande even buiten de Sluispoort achter de Bakstraat, met houtberging en gereedschappen, alsmede een huis in de Bakstraat, dat gebruikt wordt als kantoor.

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 158 e.v.: op 16 april 1762 verkopen mr. Gerard Beelaerts, als man van Johanna Wilhelmina Brandwijk van Blokland, Mattheus Rees, als man van Christina Reepmaker, en mr. Adriaan Reepmaker, voor zichzelf en tevens vervangende mr. Johan van Neurenberg, als man van Johanna Reepmaker, Pieternella Elisabeth Reepmaker, samen erfgenamen van Ida Opdecamp, voor 2410 gl. aan Johannes Boonen een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van ds. Adrianus Verster en dat van de weduwe van mr. Johan van Wageningen.

ORA Dordrecht inv. 1667, f. 53 e.v.: op 14 mei 1772 verkopen Jan Melvill, raad in de vroedschap en regerend schepen van Brielle, en Adriaan Hubert Honigh, notaris ald., als executeurs-testamentair van Cornelis van IJsendoorn, raad in de vroedschap en regeend burgemeester van Brielle, en diens vrouw Cornelia Velsenaar, voor 12.250 gl. aan Johannes Boonen, wonende te Dordrecht, twee naast elkaar staande huizen in het Steegoversloot, staande tussen het huis van de erfgenamen van Adriaan van Veen en dat van Johan Westerman.

ORA Dordrecht inv. 1667, f. 60v: op 23 juni 1772 verkoopt Johannis Boonen, wonende te Dordrecht, voor 4400 gl. aan mr. Jasper Perduijn, wonende te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van mevrouw Van Wageningen en dat van juffrouw Verster.

ORA Dordrecht inv. 1758, f. 100: op 6 dec. 1781 verkoopt ds. Antonius Breur, predikant te Alblasserdam, als executeur-testamentair van Neeltje Bootsman, weduwe van Hendrik Boonen, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 4500 gl. aan Elizabet Hardus, weduwe van Johannes Boonen, wonende te Dordrecht, een koetshuis en stal in het Korte Kromhout buiten de St.Jorispoort, staande tussen de houtkoperij van Hendrik van Rhee en die van Samuel ’t Hooft.

ORA Dordrecht inv. 1758. f. 116v: op 16 mei 1782 verkoopt Elisabet Hardus, weduwe van Johannes Boonen, voor 9000 gl. aan Jan Schouten, wonende even buiten Dordrecht, en Jan Nierhoff, wonende te Dordrecht, als man van Diewertje Poel, ten behoeve van Dieuwertje Poel, de helft in een zaagmolen, genaamd “de Nieuwen Eendragt”, staande even buiten de Sluispoort achter de Bakstraat, met houtberging en gereedschappen, en de helft van een huisje in de Bakstraat, dat gebruikt wordt als kantoor, aan Johannes Boonen overgedragen op 10 sept. 1754 en 17 juni 1755.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 133v: op 5 april 1791 verkoopt Arnoldus Noteman Jansz., lid van de Oudraad te Dordrecht, voor 12.000 gl. aan Elizabeth Hardus, weduwe van Johannes Boonen, wonende te Dordrecht, twee naast elkaar staande huizen op de Voorstraat, staande tussen het huis van de verkoper en de Weeshuisstraat.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 16v: op 1 mrt. 1804 verkoopt Elisabet Hardus, weduwe van Johannes Boonen, wonende te Dordrecht, voor 9500 gl. aan Martinus Rummerink, predikant in de NG gemeente te Dordrecht, twee naast elkaar staande huizen in de Voorstraat, getekend C:1014 en 1015, staande tussen het huis van Johannes van Okkenburg en de Weeshuisstraat.

ORA Dordrecht inv. 1762, f. 53: op 16 mei 1809 verkopenHendrik Boonen en Johannes Papenhuizen, beiden wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Elizabeth Hardus, weduwe van Johannes Boonen, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 2310 gl. aan Arnoldus Boet, huurkoetsier en stalhouder te Dordrecht, een koetshuis en stal in het Korte Kromhout, strekkende tot aan de haven even buiten de St.Jorispoort, staande tussen die poort en de Noordendijk, getekend E:6, belend door de brandgang of het erf van Samuel ’t Hoofd en dat van Gerrit van Hoogstraten en Zoon.

ORA Dordrecht inv. 1682, f. 461: op 16 mei 1809 verkopen Hendrik Boonen en Johannes Papenhuizen, beiden wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Elizabeth Hardus, weduwe van Johannes Boonen, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 17.400 gl. aan mevrouw de douairiere Onderwater van Puttershoek, wonende te Dordrecht, een dubbel huis in het Steegoversloot, getekend C:1087 en 1088 oud en C:975 nieuw, staande tussen het huis van Van Nerum en dat van Horche.

Kinderen:

a. Cornelia Catharina, gedoopt NG Dordrecht 20 febr. 1763

b. Carel Willem Boonen, gedoopt NG Dordrecht 19 dec. 1766, volgt Va

c. Hendrik Boonen, gedoopt NG Dordrecht 5 nov. 1768, volgt Vb

d. Johannes, gedoopt NG Dordrecht 14 febr. 1772

e. Anna Margaretha, gedoopt NG Dordrecht 9 april 1773

Va. Carel Willem Boonen, gedoopt NG Dordrecht 19 dec. 1766, koopman begraven Dordrecht 19 okt. 1810 (Carel Willem Boonen, laat kinderen na, met de lijkkoets, stil begraven, op de Noordendijk, 44 jaar oud, overleden aan de gevolgen van een bloedspuwing), trouwde ca. 1788 Magdalena Wendorp, overleden in Haarlem.

ORA Dordrecht inv. 1674, f. 58: op 28 april 1785 verkoopt Thomas Baars, houtkoper wonende onder de jurisdictie van de Merwede, voor 1200 gl. aan Jan Papenhuijsen, Carel Willem Boonen en Hendrik Boonen, wonende te Dordrecht, handelende op de naam of firma van Gebroeders Boonen en Papenhuijsen, twee woningen, “geapproprieert” geweest tot een suikerraffinaderij, staande in de Mariënbornstraat tussen het huis van Dirk Roos en het achterste gedeelte van het huis van Johan Kemp.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 139: op 14 febr. 1788 verkoopt Willem Kouwens, wonende te Dordrecht, voor 3150 gl. aan Jan Papenhuijsen, Carel Willem Boonen en Hendrik Boonen, wonende te Dordrecht, handelende op de naam of firma van Gebroeders Boonen en Papenhuijsen, een huis in de Wijnstraat bij het Groothoofd, staande tussen het huis van Andries Mannai en het Grootschippersgildehuis.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 266v: op 24 mrt. 1789 verkoopt Carel Willem Boonen, wonende te Dordrecht, voor 1450 gl. zijn derde part in de vaste panden, toebehorende aan de firma Gebroeders Boonen en Papenhuizen, aan zijn moeder Elisabeth Hardus, weduwe van Johannes Boonen, t.w. een derde part in een pakhuis, staande in de Mariënbornstraat tussen het huis van Dirk Roos en het achterste deel van het huis van Johan Kemp, alsmede een derde part in een pakhuis in de Wijnstraat bij het Groothoofd, staande tussen het huis van Amdries Mannai en het Grootschippersgildehuis.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 15v: op 1 mrt. 1804 verkoopt mr. Daniel Mobachius Quaedt, wonende te Dordrecht, voor 15.000 gl. aan Carel Willem Boonen, wonende te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt met tuin, tuinkamer, keuken en pakhuis erachter, van achteren uitkomende op de Varkenmarkt, getekend A:285, staande tussen het huis van Jacob Staats van Hoogstraten en het pakhuis van Pieter van Braam.

ORA Dordrecht inv. 1682, f. 420: op 27 april 1809 verkopen Leendert van der Schoor en mr. Arnold Willem Nicolaas Tets van Goudriaan, beiden wonende te Dordrecht, voor 15.700 gl. aan Jan van der Bank, wonende te Dordrecht, een huis op de Groenmarktmet tuin erachter en een gang, uitkomende op de Varkenmarkt, met achter de tuin een tuinkamer en keuken en daarachter een pakhuis, koetshuis, kantoor en verder “gebouw”, uitkomende op de Varkenmarkt, getekend A:285 en 290, staande tussen het huis van Jacob Staats van Hoogstraten en het pakhuis van Pieter van Braam.

Weeskamer Dordrecht inv. 39, f. 87v: op 5 dec. 1810 extract ingeschreven van het testament van Carel Willem Boonen en diens echtgenote Magdalena Wendorp, gepasseerd voor notaris A. de Fockert te Dordrecht op 10 nov. 1788, waarin zij de langstlevende van hen hebben benoemd tot voogd. M. Wendorp, weduwe Boonen, verklaart de voogdij aan te nemen.

Kinderen:

a. Johannes Boonen, gedoopt NG Dordrecht 25 febr. 1789, makelaar, koopmante Dordrecht, overleden Dordrecht 6 april 1843(Groenmarkt A:290),trouwde Dordrecht 4 sept. 1816 Johanna Cornelia van Wageningen, dochter van Otto Jan van Wageningen en Catharina Wilhelmina Perduijn

b. David, gedoopt NG Dordrecht 12 okt. 1792

c. Jakob Staasz, gedoopt NG Dordrecht 1 mrt. 1794

d. Magdalena Petronella, gedoopt NG Dordrecht 21 sept. 1796

e. Carel Willem, gedoopt NG Dordrecht 7 dec. 1798

Vb. Hendrik Boonen, gedoopt NG Dordrecht 5 nov. 1768, jongman geboren te Dordrecht wonende in het Steegoversloot (1788),makelaar te Dordrecht, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 2/18 nov.1787 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Elisabeth Hardus, weduwer van Johannes Boonen, de bruid methaar ouders Elias Mauritz en Johanna van Poelien)Arnoldina Mauritz, gedoopt Eng. kerk Dordrecht 31 aug. 1766, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Pelserbrug (1788)

ORA Dordrecht inv. 1759, f. 172v: op 28 juni 1791 verkopen Johannes en Christiaan Nieuwendorp, wonende te Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende Matthijs Sijs, als man van Elizabeth Nieuwendorp, Maria, Johanna, Huibert, Pieter, Martinus, Elsje, Wilhelmina, en Nicolaas Nieuwendorp, samen kinderen en erfgenamen van Jan Nieuwendorp, onlangs overleden in Dordrecht, voor 660 gl. aan Hendrik Boonen, makelaar te Dordrecht, een huis buiten de Kleine Sluis of Noordpoort beneden aan de Noordendijk, staande tussen het huis van Joost van Keppel en dat van Arnoldus Kwikkers.

Kinderen:

a. Elisabeth, gedoopt NG Dordrecht 30 aug. 1788

b. Johannes, gedoopt NG Dordrecht 7 jan. 1791

c. Elias Boonen, gedoopt NG Dordrecht 27 april 1793, makelaar, trouwde Dordrecht 29 nov. 1815 Catharina Maria Gevaerts, dochter van mr. Paulus Gevaerts van Geervliet en Wilhelmina Cornelia van Hoorn

Elias Boonen (foto: RA Dordrecht)

d. Arnold, gedoopt NG Dordrecht 13 juli 1796

e. Arnoldina, gedoopt NG Dordrecht 17 jan. 1798

f. Hendrik, gedoopt NG Dordrecht 13 sept. 1799

Het huis van de familieBoonen aan de Noordendijk, gezien vanaf het Wantij, kopie naar een tekening van J. Rutten uit 1850 (foto: RA Dordrecht)