De Wacker

I. Jan Heijligersz. [Wacker], weduwnaar van Antwerpen wonende in de Kolfstraat (1613), gespenmaker, trouwde 1e NN, 2e NG Dordrecht 27/6 jan. 1613 Machtel Jonas Cornelisdr., geboren naar schatting ca. 1590, van Dordrecht wonende op de Vismarkt naast “het Vlies” (1613), dochter van Jonas Cornelisz. Cruijs (en Maeijcken Pieters?)

ORA Dordrecht inv. 1590, f. 21: op 12 mrt. 1613 verkoopt Aeltgen Jansdr., weduwe van Jan Jaspersz. Coninck, geassisteerd met Jan Jansz. Coninck, haar zoon, voor 550 gl. aan Jan Helgersz,. burger van Dordrecht, een vrije visstal op de Vismarkt.

1626: Jan Heijlgers in de 1000e penning van Dordrecht aangeslagen voor een vermogen van 3000 gl.

ORA Dordrecht inv. 1603, f. 16: op 3 mei 1628 verkoopt Jacob Stoop als administrateur van de boedel van Cornelis Fredricx timmerman aan Jan Heijligersz. viskoper een huis in de Oude Breestraat, staande tussen het huis van Michiel Jansz. slotenmaker en dat van Leendert Gillisz.

ORA Dordrecht inv. 1605, f 45: op 5 jan. 1632 verkoopt Janneken Barentsdr., de vrouw van Laurens Posson, geassisteerd met Adriaen Barentsz. Storm, haar broer, voor 330 gl. aan Jan Hillegersz. Wacker, viskoper en burger van Dordrecht, een huis in de Oude Breestraat, staande tussen de gang van “Ooltgensplaete” en de Loverstraat. Waarborg: Adriaen Barentsz. Storm.

ORA Dordrecht inv. 1613, f. 41v: op 3 juli 1649 verkoopt Jan Helligersz. Wacker, burger van Dordrecht, aan Arijen Jansz. Bijl, ’s herendienaar, een huis in de Oude Breestraat, staande tussen het huis van Jacob Braet en het Loverstraatje. Waarborg: Jan Wacker de jonge, burger van Dordrecht.

Kinderen:

a. Jan Jansz. Wacker de jonge, jongman van Dordrecht wonende achter het stadhuis (1634), viskoper, trouwde NG Dordrecht 7/28 mei 1628 Magdalena Willemsdr. Peerkens, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Wijnbrug (1634)

ORA Dordrecht inv. 1609, f. 17: op 14 mei 1641 verkopen Adriaen Coenen, als procuratie hebbende van Elisabeth van Wijngaerden, weduwe van Jacob Coenen, en Adriaen en Pieter van Clootwijck, voor zichzelf en tevens vervangende Jacob van Clootwijck, hun broer, voor 600 gl. aan Jan Jansz. Wacker de jonge, viskoper en burger van Dordrecht, een huis in de Visstraat, staande tussen het huis van Cornelis Staessen twijnder en dat van de weduwe van Gerrit Goossensz. Ham.

ORA Dordrecht inv. 1610, f. 88: op 2 mei 1644 verkoopt Jan Jansz. Wacker, burger van Dordrecht, voor 700 gl. aan kapitein Gerrit van Duijnen, burger van Dordrecht, een huis in de Visstraat, genaamd “de Corebout”, staande tussen het huis van Jan Romers en dat van Lieven Pietersz. Waarborgen: Jan Wacker de oude en Henrick Wacker, burgers van Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 1610, f. 111: op 18 juni 1644 verkoopt mr. Matthijs Berck, raadpensionaris en secretaris van Dordrecht, als gemachtigd door het Gerecht van Dordrecht tot de verkoping van het huis “de Visscher”, toebehorende aan Barent van Lubeecq voor 2/3 parten en aan Johanna de Bois, weduwe van Gerrit van Colster, als voogdes van het weeskind van wijlen Claes Goossensz. van Colster, voor 1/3 part, voor 1300 gl. aan Jan Jansz. de Wacker de jonge, viskoper en burger van Dordrecht, een huis in de Nieuwe [thans Korte] Breestraat, genaamd “de Visscher”, staande tussen het huis van Pieter Hooglander en dat van Ruth Matthijsz. kleermaker.

Het huis “In den Visser” in de Korte Breestraat (foto: A.B. den Haan)

De gevelsteen toont een zalmvisser met in de ene hand een zalm en in de andere hand een knuppel. Met die knuppel gaf men de vis een harde klap op de neus en daarna een klap in de nek. Het bloed van de vis stroomde door het lijf heen en kreeg daardoor een mooie roze kleur. Ten slotte kreeg de vis de genadeklap. (Vriendelijke mededeling van de heer Henk Garama).

ORA Dordrecht inv. 1611, f. 148v: op 28 nov. 1646 verkoopt Jannette du Bois, echtgenote van Willem van Meroijen en eerder weduwe van Gerrit van Colster, aan Jan Jansz. Wacker, burger van Dordrecht, een huis in de Visstraat , waar uithangt “St. Pieter”, staande tussen het huis of pakhuis van Cornelis Evertsz. van Eijssel en het huis van de verkoopster. Waarborgen: Gijsbert van Dalen en Lambert Lambinon, burgers van Dordrecht. De koper is schuldig aan de verkoopster een somma van 1545 gl. Borgen: Jan Wacker en Henrick Wacker.

ORA Dordrecht inv. 1612, f. 11: op 3 mei 1647 verkoopt Jan Jansz. Wacker, viskoper en burger van Dordrecht, Laurens van Duijnen, viskoper en burger van Dordrecht, een huis in de Nieuwe Breestraat, staande tussen het huis van Pieter Hoochlander apotheker en Ruth Matthijsz. kleermaker. Waarborg: Jan Hillegersz. Wacker, viskoper en burger van Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 1612, f. 54v: op 7 nov, 1647 verkoopt Jan Wacker de jonge, viskoper en burger van Dordrecht, aan Servaes van Hingen, burger van Dordrecht, een huis in de Visstraat, waar uithangt “Sint Pieter”, staande tussen het huis van Cornelis Evertsz. van Eijssel en dat de weduwe van Gerrit Goossensz. Colster.

Kinderen:

a-1. Machtelt, gedoopt Dordrecht mei 1636

a-2. NN, gedoopt NG Dordrecht juli 1637

a-3. Willem, gedoopt NG Dordrecht 5 aug. 1643

b. Helliger Wacker

c. Hendrick Jansz. Wacker, volgt II

d. NN, gedoopt NG Dordrecht mei 1616

e. NN, gedoopt Dordrecht sept. 1618

II. Hendrick Jansz. Wacker, jongman van Dordrecht wonende achter het stadhuis (1638), viskoper, NG Dordrecht 9/25 mei 1638 Maria Schiff Pietersdr., wonende aan de Nieuwe Haven (1638), trouwde 2e Anthonij Struijs

ORA Dordrecht inv. 1612, f. 87v: op 15 mei 1648 verkoopt Maeijken Schiff, weduwe van Hendrick de Wacker, geassisteerd met haar schoonvader Jan Jansz. de Wacker, aan Frans van Eijsden een vrije visstal op de Grote Vismarkt.

ORA  Dordrecht inv. 1626, f. 29v: op 17 juni 1677 verkopen Pieter de Wacker, Huijbert Melanen, als man van Machtelt de Wacker, en Geerit van Ven, als man van Hendricxken Struijs, allen kinderen en erfgenamen van Maria Schiff, laatst weduwe van mr. Anthonij Struijs, voor 1825 gl. aan Dionijs Smack, bode van Dordrecht op Zeeland, een huis op de hoek van de Varkenmarkt, staande tussen het huis van Geerit Goossens en ’s herenstraat .

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Johannes, mei 1639

b. Pieter de Wacker, nov. 1640, volgt III

c. Machtelt de Wacker, 22 juli 1646, trouwde NG Dordrecht 2 nov. 1670 Huijbert Melanen

III. Pieter de Wacker, gedoopt NG Dordrecht nov. 1640, trouwde 1e Aeltje Ubbinck, 2e NG Dordrecht 27 mrt. 1678 Margareta van Barnevelt

ONA Dordrecht inv. 185, f. 428 e.v.: op 1 nov. 1675 verkoopt kapitein Johannes van Eijssel, koopman en burger van Dordrecht, voor 6400 gl. aan Pieter de Wacker, koopman en burger van Dordrecht, een huis, vanouds genaamd “het Noortsen Ros”, staande aan de Landzijde omtrent de Pelserbrug tussen het huis van de weduwe van Govert van der Velden en dat van Pieter de Haen.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht)

Ex 1:

a. Hendrick de Wacker, 3 april 1671, volgt IV

b. Maria, 3 febr. 1673

Ex 2:

c. Barnevelt Wacker, 5 mrt. 1679

ORA Dordrecht inv. 1640, f. 152: op 25 nov. 1704 verkoopt Barneveld de Wacker, koopman te Dordrecht, voor 545 gl. aan Jan de Bruijn een huis, dat is geschikt gemaakt als koetshuis en paardenstal op de Hoge Nieuwstraat, staande tussen het huis van Willem den Boer en dat van Jacob Verstrate.

d. Aletta de Wacker, 6 aug. 1682, jonge dochter van Dordrecht en daar wonende (1702), trouwde Amsterdam 19 mei 1702 (op 4 juni 1702 akte verleend om te Dordrecht te trouwen) Jacob Temminck, jongman van Amsterdam wonende op de Keizersgracht (1702)

ONA Amsterdam inv. 9208, akte 334947: op 14 febr. 1750 testeert Jacob Temminck, wonende Amsterdam. Hij herroept een eerder testament, dat hij heeft gemaakt met zijn vrouw Aletta de Wacker op 15 juni 1741 ten overstaan van notaris A. Creijghton te Amsterdam. Hij benoemt tot erfgenamen zijn dochter Margarita Temminck, echtgenote van mr. Egbert de Vrij Temminck, burgemeester van Amsterdam of bij vooroverlijden haar kinderen., en zijn, testateurs, zoon Adriaen Temminck, commissaris van Amsterdam, of bij vooroverlijden hun nakomelingen.

mr. Egbert de Vrij Temminck

Hij legateert aan zijn zoon Adriaen de getekende portretten met vergulde lijstjes van zijn, testateurs, ouders, Adriaen Temminck en Geertruijd van der Haegen, van zijn oom, dr. Van der Haegen, van oom Dirck van der Haegen en diens echtgenote Maria van Amstenraad, alsmede zijn, testateurs, eigen portret in een zwarte gesneden lijst en alle portretten van de voorouders, hangende boven op de witte kamer, alle gedrukt boeken, die zich in Amsterdam en op de buitenplaats bevinden, en de spekstenen bierkan met ziverbeslag. Aan zijn dochter Margareta legateert hij het genaaide onderves[t]je [?], dat haar overgrootmoeder IJda Nicolai heeft gemaakt, de getekende Mars en Venus, beiden in vergulde lijstjes en de geschilderde bloempot op koper in een vergulde lijstje, een zilveren geribde theeketel met een zilveren comfoor. Hij legateert aan IJda Melaanen, weduwe van Dirck Messers, 500 gl., aan Coenraad Doolekamp 550, aan Hendrica Melaanen, bejaarde ongehuwde persoon, 750 gl. en aan Margrieta Melaanen, bejaarde ongehuwde persoon, 750 gl.

Kinderen (allen NG gedoopt in Amsterdam)

d-1. Margareta Temminck, 7 jan. 1707 (getuigen: Adriaen Temminck Jacobsz., Barendina Temminck)

d-2. Geertruij, 23 okt. 1711 (getuigen: Adriaen Temminck Jacobsz., IJda Agatha Temminck), vermoedelijk jong overleden

d-3. Adriaen Temminck, 11 febr. 1718 (getuigen: Hendrick de Wacker, Geertruij Temminck)

e. Anna en Maria, 12 april 1685

IV. Hendrick de Wacker, gedoopt NG Dordrecht 3 april 1671, koopman, trouwde NG Dordrecht 4 okt. 1693 Geertruij Temmink, begraven Amsterdam 6 mrt. 1741

ORA Dordrecht inv. 1636, f. 134v e.v.: op 19 mei 1698 verkopen Maria Wens, voor zichzelf en als procuratie hebbende van haar man Anthonij Leenman, raad en vroedschap van Brielle, volgens procuratie gepasseerd ten overstaan van notaris J. Stochius te Brielle op 18 sept. 1697, Aletta Wens, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Willem Onias en diens vrouw, Christina Wens, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. Weststrate te Zierikzee op 24 sept. 1697, en Cornelia Wens, ongehuwde persoon, allen kinderen en erfgenamen van Cornelia van Meningh, in haar leven weduwe van Willem Wens, voor 4600 gl. aan Hendrick de Wacker, koopman te Dordrecht, een huis, staande tegenover kraan Rodermont op de hoek bij de molenstenen tussen ’s herenstraat aan de ene zijde en het huis van Elisabeth Hulsthout aan de andere. De koper is schuldig aan verkopers een somma van 3000 gl.

ORA Dordrecht inv. 1644, f. 67v: op 10 sept. 1711 verkoopt Hendrick de Wacker, koopman te Dordrecht, als erfgenaam van Barneveld de Wacker. die mede-erfgenaam was van Margareta van Barneveld, weduwe van Pieter de Wacker, voor 8800 gl., waarvan 5000 gl. met het verlijden van een custingbrief, aan Hendrick Josslet, koopman te Dordrecht, een huis aan de Blauwpoort, staande tussen die poort en de stadshaven, welk huis reeds door de koper wordt bewoond en aan de verkoper is aanbedeeld volgens akte van scheiding gepasseerd voor notaris H. de Wilde te Amsterdam op 31 mrt. 1711

ORA Dordrecht inv. 1639, f. 107: op 15 mrt. 1702 verkopen kapitein Jeremias van der Monden en Adriaan van de Branden, als voogden over Johannes van der Monden de jonge, minderjarige zoon van wijlen Mighiel van der Monden, burger van Dordrecht, voor 2500 gl. aan Hendrick de Wacker koopman een huis omtrent de Grote Kerk, staande tussen het huis van de koper en ’s herenstraat.

ONA Amsterdam inv. 6538, akte 45671: op 2 mrt. 1731 testeren Hendrick de Wacker en zijn vrouw Geertruijd Temminck, wonende op de Keizersgracht omtrent de Beestraat [Breestraat?], hij gezond, zij enigszins onpasselijk. Zij benoemen tot erfgenamen van de eerststervende van hen beiden de kinderen van hun overleden dochter Petronella de Wacker, verwekt door Zeger van Son. Zij benoemen de langstlevende van het beiden tot mede-erfgenaam. Wat de goederen betreft, die zullen worden nagelaten door de laatste van de minderjarige en ongehuwde nakomelingen van hun dochter, daarvan legateren zij aan hun schoonzoon Zeger van Son, een somma van 40.000 gl. Tot erfgenamen van al de overige goederen van die nalatenschap benoemen zij Aletta de Wacker, de zuster en enige erfgename van de testateur en bij vooroverlijden haar nakomelingen voor de ene helft, Jacob Temminck, broer van de testatrice, voor een derde part in de wederhelft, de kinderen van IJda Agatha Temminck, de zuster van de testatrice, voor een derde in de wederhelft, en Catharina Cornelia Temminck, de vrouw van Hieronimus Slicher en dochter van een zuster van de testatrice, voor een derde part in de wederhelft. Tot executeurs-testamentair en voogden over hun minderjarige erfgenamen stellen zij aan haar broer Jacobus Temminck, haar neef mr. Egbert de Vrij Temminck en Zeeger van Son, hun schoonzoon, allen wonende te Amsterdam.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Petronella de Wacker, 28 okt. 1695, van Dordrecht wonende op de Herengracht in Amsterdam (1718) begraven Amsterdam 15 okt. 1729 (Petronella de Wacker, de vrouw van Zeger van Son, op de Herengracht, de drie onderste kisten geruimd, de beenderen in een kistje “onder de vijf diep gesedt”, laat vier kinderen na, ’s avonds), trouwde Amsterdam 20 okt. 1718 (ondertrouw, de ouders van de bruidegom zijn overleden, hij wordt geassisteerd door zijn broer Jan van Son, de bruid door haar vader Hendrik de Wacker) Zeger van Son, gedoopt NG Amsterdam 14 sept. 1685, van Amsterdam wonende ald. op de Keizersgracht (1718), zoon van Thomas van Son en Anna Sterck

Kinderen (allen NG gedoopt in Amsterdam):

a-1. Thomas van Son, 12 aug. 1722 (getuigen: Maria de Knuijt, Hendrick de Wacker)

a-2. Geertruijd van Son, 24 nov. 1724 (getuigen: Jan van Son, Geertruijd Temming), van Amsterdam wonende op de Herengracht (1744), trouwde Amsterdam 20 nov. 1744 (ondertrouw, de ouders van de bruidegom zijn overleden, hij wordt geassisteerd door zijn zuster Geertruijd Maria Deutz, de bruid door haar vader Zeger van Son) Daniël Deutz, van Amsterdam wonende op de Keizersgracht (1744), schepen van Amsterdam

a-3. Anna Maria van Son 14 juli 1726 (getuigen: Hendrik de Wacker, Ingetje van Son)

a-4. Hendrik de Wacker van Son, 14 jan. 1728 (getuigen: Cornelis van Son, Aletta de Wacker), van Amsterdam (1750), weduwnaar wonende op de Oude Turfmarkt (1775), begraven Amsterdam 3 okt. 1778 (bij avond, eigen graf), trouwde 1e Amsterdam 9 jan. 1750 (ondertrouw; de bruidegom geassisteerd met zijn vader Seeger van Son, de bruid met haar vader ds. Petrus Hollebeek, predikant van Amsterdam) Anna Susanna Hollebeek, van Kampen wonende op de Binnenamstel te Amsterdam(1750), 2e Amsterdam 18 okt. 1775 (de bruid met consent van haar moeder Johanna Maria de la Fontaine, van Amsterdam wonende op de Prinsengracht (1775)

ONA Amsterdam inv. 10251, akte 48943: op 28 mei 1753 verklaart Hendrik de Wacker van Son, koopman wonende te Amsterdam, die bij testament door Hendrik de Wacker, weduwnaar van Geertruijd Temminck, tot erfgenaam is benoemd, welk testament op 2 mrt. 1731 voor H. de Wilde, notaris te Amsterdam is gepasseerd, en tevens erfgenaam van Hendrik de Wacker bij akte van scheiding van diens boedel, op 8 jan. 1746 voor M. van Son, notaris te Amsterdam, gepasseerd, te transporteren aan Nicolaas Boll een obligatie uit de loterij van 3 miljoen van 19 nov. 1735 ten laste van de provincie Holland, groot 765 gl. en staande op naam van Hendrik de Wacker.

a-5. Zegerus Jan van Son, 17 aug. 1729 (getuigen: Thomas van Son, Elisabet Engelina Borsman), begraven Amsterdam 1 febr. 1741 (de jongste zoon van Zeger van Son, op de Herengracht tegenover de Schagermarkt, 16 roef [= deksel van een doodkist] en baar, kwam om 1 uur in de kerk)

b. Adriana, 19 okt. 1696, jong overleden

c. Dirck, 26 juni 1705, jong overleden

d. Pieter, 21 mei 1710, jong overleden