Van Gelsdorp

I. Pieter van Gelsdorp, jongman van Dingslaken (D.) wonende op de Nieuwe Haven (1653), wijnverlater, trouwde NG Dordrecht/Dubbeldam 9/23 mrt. 1653 Leonora Bartholomeus, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Gravenstraat (1653)

ORA Dordrecht inv. 1620, f. 48: op 20 juni 1663 verkoopt Maria Steens, weduwe van Jan Ghijben, mr. schrijnwerker en burger van Dordrecht, voor 2200 gl. aan Pieter van Gelsdorp, wijnkoper te Dordrecht, een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van Dirck Schijvels en dat van Jan Grondt.

ORA Dordrecht inv. 1626, f. 124: op 21 dec. 1678 verkoopt Isaack de Coninck, bankhouder van de Bank van Lening te Dordrecht, als procuratie hebbende van Maria Pots, weduwe van Thomas van der Marck, heer van De Leur en oud-burgemeester vanSchoonhoven, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. van de Kervel te Den Haag op 20 dec. 1678,voor 395 gl. en 12 st. aan Leonora Bartholomeus, weduwe van Pieter van Gelsdorp, “Seker Erff groot volgens de metinge vande Lantmeter van Nispen seven hondert vier en t negentigh en een halve voet, in sijn geheel begrip, streckende van achter ter geheele Breete van(de) huijse vande coopersse inde Gravestraet, doorgaens tot de Scheijheijninge van(de) Thuijn van ’t huijs van(de) wed. van heer Borgemr. Mewen en de heer Borgemr. Blocklant, gent. Groot Almaenjen, van vooren en van achteren van ’t huijs van Sr. Samuel Thooft, beginnende van het bescheijt vant Erve bij Sr. Adolph vander Linde van heer Compt gecocht aen d’eene, tot het Erff bij Sr. Jan Prs. Gront gecocht welcke separatie van Erve bij de voors. coopers met de gemelten vander Linde en Jan Prs. Gront met een behoorlijcke scheijheninge naer coustuijme deser Stede Stede sal moeten werden gedaen (te extenderen als vooren)”.

ORA Dordrecht inv. 1626, f. 125: op 21 dec. 1678 verkoopt Isaack de Coninck, bankhouder van de Bank van Lening te Dordrecht, als procuratie hebbende van Maria Pots, weduwe van Thomas van der Marck, heer van De Leur en oud-burgemeester vanSchoonhoven, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. van de Kervel te Den Haag op 20 dec. 1678,voor 330 gl. aan Leonora Bartholomeus, weduwe van Pieter van Gelsdorp, “Seker Erff achter het huijs van Leendert van Deijl, beginnen vande Boomen aldaer ongevaerlijck vijff voet vande achter Erff van(de) voors. van Deijl staende, en(de) streckende tot de heijningh van Samuel Thooft, ter zijde beginnende van t Erff bij Mattheeus Bordels gecocht aen d’eene en comende tegen de zijdelmuijr vant huijs en kelder daer de Cooperse iegenwoordigh in woont, t’sepateren aen de kant van Bordels alvoren en soodanigh onderhouden, staet conditie als vooren te extenderen”.

ORA Dordrecht inv. 1644A, f. 19: op 5 april 1712 verkopen Johan van Gelsdorp, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Jan de Ridder, als man van Jannetta van Gelsdorp, Gijsbert Schoen, als man van Catarina van Gelsdorp, Bartholomeus van Gelsdorp, notaris te Dordrecht, Jan van Helmont, als man van Ida Huttenus, en Stephanus Bordels, als man van Catharina Huttenus, samen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Eleonora Bartholomeus, weduwe van Pieter van Gelsdorp, tevens vervangende hun broer resp. oom Hendrik van Gelsdorp, voor 4000 gl. aan Willem Bruijn, suikerraffinadeur te Dordrecht, een huis met een wijnkelder erachter, staande op de Varkenmarkt tussenhet huis van de kinderen van de weduwe Van Cittert en het huis van Nicolaes van Amelsdonk.

ORA Dordrecht inv. 1644A, f. 20: op 5 april 1712 verkopen Johan van Gelsdorp, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Jan de Ridder, als man van Jannetta van Gelsdorp, Gijsbert Schoen, als man van Catarina van Gelsdorp, Bartholomeus van Gelsdorp, notaris te Dordrecht, Jan van Helmont, als man van Ida Huttenus, en Stephanus Bordels, als man van Catharina Huttenus, samen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Eleonora Bartholomeus, weduwe van Pieter van Gelsdorp, tevens vervangende hun broer resp. oom Hendrik van Gelsdorp, voor 1100 gl. aan Fredrik Schoonenburg, “fabrijk” te Dordrecht, een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van de erfgenamen van de weduwe Van Cittert en dat van Adolff van der Linden.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jannetta van Gelsdorp, 28 dec. 1653, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Gravenstraat (1671),trouwde NG Dordrecht/Grote Lindt 18 okt./1 nov. 1671 Jan (Johannes) de Ridder, jongman van Dordrecht wonende in de Gravenstraat (1671)

b. Elisabeth van Gelsdorp, gedoopt NG Dordrecht 12 juli 1656, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Roobrug (1681), trouwde NG Dordrecht 13/28 juli 1681Warnard Huttenis, geborennaar schatting ca. 1655,jongman van Dordrecht wonende in de Gravenstraat (1681), koopmansbode op Amsterdam,

c. Joannes van Gelsdorp, 21 aug. 1658, volgt IIa

d. Cornelia, 10 jan. 1661

e. Catharina van Gelsdorp, geboren naar schatting ca. 1662, jonge dochter wonende bij de Roobrug (1682),trouwde NG Dordrecht 26 juli/18 aug. 1682 Herman Appels, jongman wonende bij de Roobrug (1682)

f. Bartholomeus, 8 sept. 1664

g. Hendrik van Gelsdorp, geboren naar schatting ca. 1665, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 8 febr. 1713 (Hendrik Gelsdorp, in de Gravenstraat, één koets extra)

h. Bartholomeus van Gelsdorp, 17 dec. 1666, volgt IIb

IIa. Joannes van Gelsdorp, 21 aug. 1658, koopman te Dordrecht, trouwde NG Dordrecht 7 febr. 1683Digna (Dingena)de Haen

Weeskamer Dordrecht inv. 31, f. 57: op 23 mei 1713 extract ingeschreven van het testament van Johannis van Gelsdorp en diens vrouw Digna de Haen, dat zij hebben gepasseerd voor notaris H. Smits te Dordrecht op 28 juli 1684.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Leonora, 8 sept. 1684

b. Hendrijcka, 23 dec. 1688

c. Pieter, 11 aug. 1692

d. Johan van Gelsdorp, 7 mrt. 1695, jongman van Dordrecht wonende bij het Groothoofd (1730), koopman te Dordrecht, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 8/27 juni 1730 (de bruid geassisteerd met Margrita Plucke, weduwe van Corstiaen Bakkus, haar moeder, en Johan Bakkus, haar broer) Johanna Bakkus, jonge dochter van Dordrecht wonende op de haven (sic) (1730)

ORA Dordrecht inv. 1652, f. 197: op 30 okt. 1731 verkoopt Adriaan Papegaaij, burger van Dordrecht, voor 2750 gl. aan Johan van Gelsdorp, koopman te Dordrecht, voor 2700 gl. een huis in de Wijnstraat omtrent het Groothoofd, staande tussen het huis van de koper en dat van Fredrik Willekens.

ORA Dordrecht inv. 1656, f. 117v: op 26 juli 1742 verkoopt Jacob Herpel, koopman te Dordrecht, voor 250 gl. aan Johan van Gelsdorp, koopman te Dordrecht, een pakhuis op de Wolwevershaven [= Kuipershaven], staande tussen het pakhuis van de koper en dat van Fredrik Wilkens.

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 177: op 26 febr. 1756 verkopen Martinus Backus en Johanna Backus, weduwe van Johan van Gelsdorp, beiden wonende te Dordrecht, voor 386 gl. aan Hermanus Logger, wonende te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Abraham ’t Hooft en de huizen van Broeder Cornelis.

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 196: op 4 mei 1756 verkoopt Johanna Backus, weduwe van Johan van Gelsdorp, koopman te Dordrecht, voor 1900 gl. aan Johanna van den Santheuvel Anthonisdr. een grote mouterij met een huis en pakhuis ernaast, staande achter in de Botgensstraat, strekkende van de brug tot aan de stadsvest tegen het erf van brouwerij “de Bel”, welke aan koopster toebehoort.

Kind:

d-1. mr. Johan Christiaan van Gelsdorp, gedoopt NG Dordrecht 25 okt. 1737, jongman van Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij het Groothoofd (1766), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 17 okt. 1766 (ondertrouw, de geboden gaan in de Waalse kerk, de bruid geassisteerd met haar vader Martinus Backus) Margrita Backus, vrouwe van Spijkenisse, Hekelingen en Braband, van Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven (1766), weduwe van Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij het Groothoofd (1769), trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 13/30 jan. 1769 Pieter Pompejus Repelaer, van Dordrecht wonende in de Grotekerksbuurt (1769), lid van de Oudraad en schepen van Dordrecht

Weeskamer Dordrecht inv. 36, f. 261v: extract ingeschreven van het testament van mr. Johan Christiaan van Gelsdorp, heer van Spijkenisse etc.,en zijn vrouw Margrita Bakkus, gepasseerd op 24 dec. 1766 ten overstaan van notaris J. van der Star te Dordrecht.

e. Adriana van Gelsdorp, 18 mrt. 1697, jonge dochter van Dordrecht wonende bij het Groothoofd (1728), overleden Breda 4 april 1765,trouwde Gerecht/NG Dordrecht 4/23 nov. 1728 (de geboden gaan te Ridderkerk, de bruid geassisteerd met Dingena de Haen, weduwe van Johan van Gelsdorp, haar moeder) ds. Egidius Burs Fruijtier, weduwnaar van Middelburg (1728), predikant te Ridderkerk en Steenbergen, overleden Breda 7 mei 1766, zoon van Daniël Fruijtier, heer van Ritthem, en Dina Burs

Kind:

e-1. Dina Fruijtier, geboren Breda 10 sept. 1730, overleden Rotterdam 13 mrt. 1773, trouwde Breda 15 febr. 1748 Hendrik Rudolf Trip

IIb. Bartholomeus van Gelsdorp, gedoopt NG Dordrecht 17 dec. 1666, jongman van Dordrecht (1713), notaris ald., trouwdeGerecht/NG Dordrecht 4 juni 1713 (ondertrouw, volgens attestatie van Dubbeldam) Adriana van Haften, jonge dochter van Gorinchem wonende op Dubbeldam (1713)

ORA Dordrecht inv. 1650, f. 197: op 6 nov. 1725 verkoopt Pieter van der Kemp, makelaar te Dordrecht, als procuratie hebbende van mr. Johan van Stockum, raad en schepen van Wesel, voor zichzelf en als”generale” procuratie hebbende van zijn broers, Hendrick en Mattheus van Stockum, volgens procuratie gepasseerd voor schepenen van Wesel op 4 okt. 1725, voor 2677 gl. 10 st. aan Bartholomeus van Gelsdorp, notaris te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt omtrent de Beurs, staande tussen het huis van mr. Hugo Eelbo, regerende burgemeester van Dordrecht, en dat mr. Johan Diderick Pompe van Meerdervoort, achtraad van Dordrecht.

Kind:

a. Pieter van Gelsdorp, gedoopt NG Dordrecht 13 jan. 1715, volgt III

III. Pieter van Gelsdorp, gedoopt NG Dordrecht 13 jan. 1715, notaris te Dordrecht,trouwde 12 mrt. 1744 Lucia Catharina van Nievelt, gedoopt NG Dordrecht 30 nov. 1708, begraven Dordrecht 25 juni 1795, dochter van Albertus van Nievelt, notaris te Dordrecht, en Aletta Paradijs

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 102 e.v.: op 15 mei 1755 verkoopt Pieter van Gelsdorp, notaris en procureur te Dordrecht, voor 2000 gl. aan Gerard de Haan, mr. huistimmerman te Dordrecht, een huis aan de Groenmarkt, staande tussen het huis van oud-burgemeester Hugo Eelbo en dat van burgemeester Philip van Brandeler. De koper betaalt deels methet verlijden van een custingbrief van 1400 gl.

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 267: op 15 sept. 1795 verkopen Anthonij Statenus, als man van Adriana Aletta van Gelsdorp, en Bartholomeus Albertus van Gelsdorp, voor 8500 gl. aan Otto de Kat, wonende te Dordrecht, een huis met een tuin erachter, staande en gelegen in de Wijnstraat omtrent de Beurs tussen het huis van Hermanus Uitwerf en dat van Willem Adrianus Steenbergen.

ORA inv. 1760, f. 23v: op 22 mrt. 1796 verkopen Bartholomeus Albertus van Gelsdorp, wonende te Loon op Zand in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch, voor zichzelf en tevens vervangende zijn zuster Adriana Aletta van Gelsdorp, weduwe van Anthonij Statenus, wonende te Dordrecht, voor 2500 gl. aan Hendrik van Lith de Jeude een tuin met “deszelfs huizinge”, gelegen in het Matena’spad tussen de tuin van Johannes Dekker en die van juffrouw Van der Hent.

Kinderen:

a. Adriana Aletta van Gelsdorp, gedoopt NG Dordrecht 21 mrt. 1745, begraven Dordrecht 23 juni 1797, trouwde 5/23juni 1767 Anthonij Stratenus, gedoopt NG Dordrecht 25 dec. 1731, wijnkoper, begraven Dordrecht 17 mrt. 1797, zoon van Adam Stratenus en Johanna van Asperen.

Anthonij (Johan Anthonij) Stratenus, gedoopt NG Dordrecht 25 dec. 1731, jongman van Dordrecht wonende in de Prinsenstraat (1767), wijnkoper, raad en schepen van Dordrecht (Ned. Patriciaat 1910), overleden Dordrecht 12 mrt. 1796,begraven Dordrecht (Grote Kerk) 17 mrt. 1797 (Anthonie Stratenus, in de Prinsenstraat, laat kinderen na, ’s avonds vóór 10 uur, met de lijkkoets, stil bijgezet, met 6 flambouwen extra, 64 jaar, “van zagende verkoudhijt”), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 5/23 juni 1767 (de bruidegom geassisteerd met zijn broer Cornelis Stratenus, de bruid met haar vader Pieter van Gelsdorp) Adriana Aletta van Gelsdorp, gedoopt NG Dordrecht 21 mrt. 1745, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij de Wijnbrug (1767), overleden Dordrecht 20 juni 1797, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 23 juni 1797 (Adriana Aletta van Gelsdorp, weduwevan Anthonie Stratenus, in de Prinsenstraat, laat kinderen na, ’s avonds vóór 10 uur, met lijkkoets, stil bijgezet, met 6 flambouwen extra, 52 jaar, borstkwaal), dochter van Pieter van Gelsdorp en Lucia Catharina van Nievelt

ORA Dordrecht inv. 1676 f. 129: op 22 mrt. 1791 verkoopt Anthonij Stratenus, lid van de Oudraad te Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn schoonmoeder Lucia Catharina van Nievelt, weduwe van Pieter van Gelsdorp, voor 850 gl. aan Hendrik van Ree, houtkoper te Dordrecht, een huis op de Lindengracht, staande tussen het huis van Jan van Dijck en het “Dood-Kist-huis”.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 67v: op 6 mrt. 1798 verkopen mr. Adolf Herbert van der Meij van der Linden en Arnold van Poelien, beiden wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Adriana Aletta van Gelsdorp, in haar leven weduwe van Anthonij Stratenus, voor 2500 gl. aan Cornelis Stratenus, wonende te Dordrecht, de helft in twee pakhuizen, staande naast elkaar op de Kalkhaven even buiten de Grote Sluispoort, genaamd “Koningsbergen” en “Resenburg”, waarvan de wederhelft aan de koper toebehoort, staande tussen het Landsmagazijn of de Landswerf en het pakhuis van Jacob van Dongen.

b. Bartholomeus Albertus van Gelsdorp, gedoopt NG Dordrecht 27 mrt. 1750,secretaris van Loon op Zand, trouwde naar schatting ca. 1775Cornelia Schut

Kinderen (o.a.):

b-1. Pieter van Gelsdorp, gedoopt NG Loon op Zand 2 aug. 1778, particulier,OSP, ongehuwd, overleden Waalwijk 5 dec. 1821

b-2. Maria Petronella van Gelsdorp, gedoopt NG Loon op Zand 23 jan. 1780, overleden Oosterhout 26 okt. 1806, trouwde Gerrit van Mourik

b-3. Lucia Catharina van Gelsdorp, gedoopt NG Loon op Zand 27 juni 1790, OSP, overleden Gorinchem 6 mrt. 1873,trouwde Heusden 3 juli 1823 Hendrik Christiaan Lodewijk Gelpke, arts te Gorinchem (Nederland’s Patriciaat 1950, p. 168)