Verboor (van de Boor)

I. Antoni (Teunis) Ariaensz., metselaar wonende in de Wijngaardstraat (1618), trouwde NG Dordrecht 10 juni/1 juli 1618 Neeltgen Frans Egbertsdr., van Dordrecht (1618)

ONA Dordrecht inv. 195, f. 216: op 2 juli 1658 verklaren Frans en Gijsbert Teunisz. van der Boor, zoons van wijlen Neeltgen Frans, dat zij ontvangen hebben van Frans Denijsz. [van der Moer] weduwnaar van Pieterken Frans. hun tante, alle kleren en sieraden van goud en zilverwerk, die door hun tante zijn nagelaten en die aan hen gelegateerd zijn. Zij beloven aan de kinderen van Abraham en Arien Teunisz. van der Boor, hun overleden broers, uit te zullen reiken hun aandeel in de helft van genoemde goederen.

Kinderen:

a. Frans Teunisz. van der Boor, gedoopt NG Dordrecht april 1621

b. Maijken, gedoopt NG Dordrecht okt. 1623

c. Ghijsbert Teunisz. van der Boor, gedoopt NG Dordrecht okt. 1627, volgt II

d. Abraham Teunisz. van der Boor

e. Arijen Teunisz. van der Boor, jongman van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1639), metselaar, trouwde NG Dordrecht 30 okt./20 nov. 1639 Lijsbeth Jacobsdr. Molliers, van Dordrecht, wonende in het Steegoversloot (1639)

II. Gijsbert Teunisz. van der Boor, gedoopt NG Dordrecht okt. 1627, jongman van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1652), mr. metselaar, trouwde NG Dordrecht 17 mrt./1 april 1652 Jenneken Jansdr. van Haften, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Raamstraat (1652)

ORA Dordrecht inv. 1621, f. 166v: op 26 nov. 1667 verkoopt Gijsbert Teunisz. Verboor, mr. metselaar en burger van Dordrecht, voor 1200 gl. aan Jan Hendricxsz. Carnakel een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Govert Pietersz. Nierhaer en dat van Johannes van Woensel.

Kinderen:

a. Jan, gedoopt NG Dordrecht 23 april 1655

b. Gerrit Gijsbertsz. Verboor

c. Arien Gijsbertsz. , Verboor, gedoopt NG Dordrecht 16 april 1663, volgt III

III. Arien Gijsbertsz. , Verboor, gedoopt NG Dordrecht 16 april 1663, jongman wonende in de Kolfstraat (1695), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 1/22 mei 1695 (de bruidegom geassisteerd met zijn broer Gerrit Gijsbertsz. Verboor, de bruid met Marija Hoffman, haar goede bekende) Jacomijntie Kolsters, jonge dochter wonende aan de Vuilpoort (1695).

ORA Dordrecht inv. 1751, f. 20: op 7 okt. 1704 verkoopt Corstiaen Bergers, burger van Dordrecht, voor 700 gl. aan Jacomijntie Colster, weduwe van Arij Gijsbertsz. Verboor, een huis in het Wilgenbos, staande tussen het huis van Servaes [Koomansz.] en dat van Teuntie Boijen.

ORA Dordrecht inv. 1641, f. 4: op 14 jan. 1705 verkoopt Ambrosius Wiggers, koopman te Dordrecht, voor 600 gl. aan Jacomijntie Kolster, weduwe van Arij Gijsbertsz. Verboor, vier woonhuisjes met een houten loods in gang achter “de Spiegel” met een vrije uitgang op de Vest achter de Botgensstraat naast het pakhuis van de verkoper, staande tussen het erf van [NN] Steenbergen en het erf of de grutterij van “’t Seven Gester”.

ORA Dordrecht inv. 1641, f. 85v: op 12 dec. 1705 verkopen Ariaantie Kolster, Jacomijntie Kolster, weduwe van Arij Gijsbertsz. Verboor, Jannetje Kolster, weduwe van Gerrit van Tilburg, Grietie Kolster, meerderjarige ongehuwde persoon, en Abraham Kolster, voor zichzelf en als voogd over de kinderen van Gosewijnus Kolster, allen kinderen en erfgenamen van Johannis Kolster en Jenneke Schuijten, voor 290 gl. aan Jan van Nispen Cornelisz., mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Catarina van Gent en dat van Johannis van Nispen.

ORA Dordrecht inv. 1751, f. 61: op 11 jan. 1707 verkoopt Servaas Koomansz., burger van Dordrecht, voor 500 gl. aan Jacomijntie Colster, weduwe van Arij Gijsbertsz. Verboor, een huis in het Wilgenbos, staande tussen het huis van de koopster en dat van Sander de blokmaker.

ORA Dordrecht inv. 1642, f. 87: op 27 mrt. 1708 verkoopt Neeltie Hartman, weduwe van Jacob Servaas, lakenwerker en burger van Dordrecht, voor 250 gl. aan Jacomijntie Kolster, weduwe van Arij Gijsbertsz. Verboor, een huis op de Gevolde Gracht, staande naast het huis van kapitein Van der Monde.

ORA Dordrecht inv. 1643, f. 134v: op 9 ok. 1710 verkoopt Cornelis Bouman, wonende op Zwijndrecht, voor 500 gl. aan Jacomijntie Kolster, weduwe van Arij Gijsbertsz. Verboor, wonende te Dordrecht, een huis in Botgensstraat, staande tussen het huis van de weduwe van Matthijs de Vos en dat van Adriaen Vaerthuijsen.

ORA Dordrecht inv. 1646, f. 85: op 7 mei 1716 verkopen Pieter Helmig en Govert van Wel, burgers van Dordrecht, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Jacomijn Kolster, weduwe van Arij Gijsbertsz. Verboor, die gewoond en overleden is in Dordrecht, volgens akte van voogdij, gepasseerd voor notaris S. Moraaz op 4 jan. 1715, voor 350 gl. aan de weduwe van Cornelis Kooijmans, burgeres van Dordrecht, vier woningen met een grote houten loods, staande in de gang achter pakhuis “de Spiegel” met een vrije uitgang op de Vest bij de Botgensstraat, staande tussen het pakhuis van Jan Cluijt en het erf of de grutterij van “het Seven Gestar”.

ORA Dordrecht inv. 1752, f. 169v: op 28 april 1718 verkopen Johannis Verboor, wonende te Dordrecht, enige zoon en mede-erfgenaam van Jacomina Colster, weduwe van Arij Gijsbertsz., en Pieter Helmig en Govert van Wel, wonende te Dordrecht, als voogden van Jenneken Verboor, minderjarige dochter en mede-erfgenamen van Jacomina Colster, voor 800 gl. aan Jan Dirksz. Schout, schiptimmerman en burger van Dordrecht, een huis even buiten Dordrecht, staande in het Wilgenbos tussen het huis van Aart Groenewegen en dat van Geijsbert van Rens.

Kinderen:

a. Jan (Johannes) Verboor, gedoopt NG Dordrecht 25 febr. 1697, volgt IV

b. Jenneken Verboor, gedoopt NG Dordrecht 12 mei 1701, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Visbrug (1719), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 23 april/9 mei 1719 (De bruidegom geassisisteerd met zijn vader Huijbert van Heijst) Sijmon van Heijst, jongman van Dordrecht wonende bij de Vuilpoort (1719)

IV. Jan (Johannes) Verboor, gedoopt NG Dordrecht 25 febr. 1697, koopman, trouwde 30 jan. 1718 Anna Reghters

ORA Dordrecht inv. 1651, f. 241: op 21 juli 1729 verkoopt Jan Verboor, koopman te Dordrecht, voor 400 gl. aan Marijke Immerzeel, weduwe van Claes Soeteman, twee huizen, het ene staande in de Botgensstraat tussen het huis van Lambert Mado en dat van Jacobus de Koninck en het tweede op de Gevolde Gracht tussen het huis van Andries Loof en dat van Cornelia Lourentsen.

ORA Dordrecht inv. 1651, f. 241: op 21 juli 1729 verkoopt Marijke Immerzeel, weduwe van Nicolaes Zoeteman, wonende te Dordrecht, aan Jan Verboor “seker pakhuijsken ofte agter huijsken met een gedeelte van ’t Erff voor en ter breete van ’t zelve staande ende gelegen agter het huijs bij haar Comparante werdende bewoondt (strekkende ’t voorz. Packhuijsken en Erff van agter van de Gragt tot gelijk ofte ter zijden en beneffens zeker anker in de muir van’t huijs van de … Weduwe Barent Regters aan’t voorgevelken van’t affdak ofte portaal in de gank van haar huijs vast zijnde”. Het pakhuisje staat tussen het huis van de weduwe van Barent Regters en het huis of erf van Lambert van Consten. [Straatnaam niet vermeld.]

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 114: op 24 juni 1755 verkoopt Klaas Schatteling, knaap in de Munt van Holland, voor 675 gl. aan Anna Regters, weduwe van Jan Verboor, een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van de koopster en dat van Hendrik Kuijpers.

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 193: op 15 april 1756 verkopen Dirk van Aardenbroek, wonende te Dordrecht, als door zijn zwager wijlen Cornelis van der Klok de oude samen met zijn schoondochter Johanna van Appeldoorn aangesteld tot administrateurs van de goederen, die hij gemaakt heeft aan zijn “innocente” zoon Cornelis van der Klok, en zijn nicht Johanna van Appeldoorn, in haar voornoemde hoedanigheid, voor 580 gl. aan Anna Reghters, weduwe van Jan Verboor, burgeres van Dordrecht, een huis op de Lindengracht, staande tussen het huis van Dionijs van Dongen en dat van Cornelis van Eijk.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 98: op 2 mei 1758 verkoopt Anna Regters, weduwe van Johan Verboor, wonende Dordrecht, voor 1200 gl. aan haar zoon Arij Verboor, burger van Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat, vanouds genaamd “den Boerenhaan”, staande tussen het huis van de verkoopster en dat van Cornelis Soeteman.

Nieuwstraat (ca. 1905)

ORA Dordrecht inv. 1668, f. 135v: op 13 april 1775 verkopen Gerrit Lokemeijer, als man van Tanneke Verboor, Hendrik Giltaij, als man van Jacomina Verboor, en Jan Giltaij, als man van Barendina Verboor, tevens vervangende hun schoonzuster Catharina Verboor, enige kinderen en erfgenamen van wijlen Anna Reghters, weduwe van Jan Verboor, voor 900 gl. aan Aalbert de Wit, spekslager te Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Hendrik van Koten en dat van Christoffel Nolet.

a. Adriaen (Arij) Verboor, 20 nov. 1718, jongman van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1750), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 18 april 1750 (de bruidegom met schriftelijk consent van zijn vader Jan Verboor) Maria Kranenburgh, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1750)

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 141v: op 16 okt. 1764 verkoopt Maria Kranenborg, weduwe van Adriaan Verboor, voor zichzelf en als executrice van de boedel van haar man, voor 1000 gl. aan Cornelis Dermoeij, viskoper en burger van Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat met twee separate pakhuizen of kelders erachter, met een vrije uit- en ingang ernaast, ingevolge de transportakte, gepasseerd voor schepenen van Dordrecht door Marijke Immerzeel, weduwe van Nicolaas Soeteman, op 21 juli 1729. Het huis wordt belend door het huis van Hendrik van Kooten aan de ene zijde en dat van de weduwe van Jan Verboor aan de andere.

b. Barent, 22 sept. 1720

c. Tanneke, 18 jan. 1722

d. Tanneke Verboor , 12 dec. 1724, trouwde Gerrit Lokemeijer

e. Jacomina, 20 juni 1728,

f. Catharina Verboor, 27 aug. 1730

g. Jacomina Verboor, 24 juli 1736 trouwde Hendrik Giltaij

h. Barendina Verboor, 15 april 1740, trouwde Jan Giltaij

i. Jan, 5 juni 1743

Mogelijk verwant aan bovenstaande personen is de familie Verboor, die hieronder wordt vermeld. Ik ben er tot op heden helaas niet in geslaagd beide takken Verboor aan elkaar te verbinden.

I. Arij Jansz. van der Boor, jongman van Dordrecht wonende op de Noordendijk (1696), zaagmolenaar, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 27 mei/11 juni 1696 (de bruidegom geassisteerd met zijn broer Claes Jansz. van der Boor, de bruid met Berber Jansse, de vrouw van Jacob Smack) Arijaentie Smack, jonge dochter van Dordrecht wonende in het Hof (1696)

Kinderen:

a. Johannes, 10 juli 1697

b. Jacobus van der Boor, 25 juni 1698

II. Jacobus van der Boor, gedoopt NG Dordrecht 25 juni 1698, jongman van Dordrecht wonende bij de Lijnbaan (1728) trouwde Gerecht/NG Dordrecht 7/23 mei 1728 (de bruidegom geassisteerd met Arij van de Boor zijn vader, de bruid met Marijtie Jacobse, weduwe van Willem Zoet, haar moeder, de geboden gaan in Rotterdam) met Marija de Zoete, jonge dochter van Rotterdam wonende bij de Lijnbaan te Dordrecht (1728)

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Arij, 16 mrt. 1729 [is mogelijk generatie III]

b. Arijaentie, 16 sept. 1732

c. Willemijntie, 8 okt. 1734

d. Bartholomeus, 2 nov. 1735

e. Maria, 14 jan. 1739

f. Jacobus, 11 dec. 1746

III. (mogelijk:) Arij van der Boor, geboren naar schatting ca. 1725, mogelijk gedoopt NG Dordrecht 16 mrt. 1729, jongman geboren te Dordrecht wonende op het Boseiland in Rotterdam (1751), trouwde Rotterdam 16/31 mei 1751 Helena Renou, gedoopt NG Dordrecht 8 jan. 1730, jonge dochter geboren te Rotterdam wonende op de Stinksloot (1751)

Kinderen (allen NG gedoopt in Rotterdam):

a. Anna, 13 april 1752 (getuigen: Andries Renou, Anna Vroman)

b. Marija, 10 mrt. 1754 (getuigen: Jacobus van der Boor, Marija Sout)

c. Andries van der Boor, 29 febr. 1756, volgt III

d. Jacoba, 31 dec. 1758 (getuigen: Cornelis van der Boer, Maria van Tiene)

e. Willemijna, 21 juni 1761 (getuigen: Willem van der Boer, Anna Moes)

f. Jan, 18 sept. 1763

g. Arie van der Boor, geboren naar schatting ca. 1765, volgt IIIb

g. Cornelia, 1 mei 1768

IVa. Andries van der Boor, gedoopt NG Rotterdam 29 febr. 1756, jongman geboren te Rotterdam wonende in de Lijnbaan (1774), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 5 mei/22 mei 1774 (de bruidegom geassisteerd met Arij van der Boor, de bruid met haar zuster Maria Beeckers, de vrouw van Andries Loot) Stijntje (Christina) Beekers, geboren naar schatting ca. 1750, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Noordendijk (1774), dochter van Adam Beeckers en Kasperijna Kopijn

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Kasperijna, 22 nov. 1775

b. Lena, 21 mei 1779

c. Adam van der Boor, 6 juni 1781, volgt V

d. Anna Maria, 11 okt. 1786

e. Krijstijna, 7 april 1790

IVb. Arie van der Boor, geboren naar schatting ca. 1765, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Lijnbaan (1791), trouwde Gerecht Dordrecht 14 april/1 mei 1791 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Arie van der Boor, de bruid heeft schriftelijk consent van haar moeder Catharina van Buuren, weduwe van Michiel Werdon) Adriana Werdon, jonge dochter geboren te Utrecht wonende in de Wijnstraat (1791)

V. Adam van der Boor, gedoopt NG Dordrecht 6 juni 1781, jongman geboren onder Wieldrecht wonende Kromme Elleboog (1803), arbeider, overleden Dordrecht (Kolfstraat C:1151) 12 febr. 1847, trouwde Gerecht Dordrecht 27 okt. 1803 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Christina Bekers, weduwe Andries van der Boor, de bruide geassisteerd met haar vader Pieter van Welsem) Jannetje van Welsem, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Kolfstraat (1803)

Kind:

a. Andries van der Boor, geboren ca. 1803, kuiper, trouwde Dordrecht 16 mei 1827 Pieternelle de Hen, dochter van Johannes de Hen en Petronella Hoek