(de) Klerk

I. Cornelis Clerck, commies controleur van de konvooien en licenten te Roosendaal, trouwde 1e Utrecht 31 juli 1690 CatharinaLa Gru, 2e Roosendaal (NB) 28 jan./18 febr.1713 Seijke (Lucia) van Havenbeeck, geboren te Klundert naar schatting ca. 1690, weduwe van Cornelis Clerq, van de Klundert, wonende op de Tolbrug (1735), overledentussen 30 jan. 1751 en 29 dec. 1758, trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 7 dec. 1735/1 jan. 1736 Jan Krom, weduwnaar van Maastricht wonende in Steenbergen (1735), overleden vóór 10 jan. 1749

– 29 juni 1741: op vertoonde attestatie tot lidmaat van de NG gemeente te Dordrecht aangenomen Lessia Havenbeek, van Steenbergen, woont in de Steenstraat. (Archief van de NH gemeente te Dordrecht [archief 27], inv. 239, f. 74)

– 10 jan. 1749: Lucia van Havenbeek, laatst weduwe van Jan Crom, wonende te Dordrecht, verleent procuratie aan haar zoon Arnoldus de Clercq, jongman wonende te Dordrecht, om voor haar te verkopen een huis, schuur, hof en erf, mitsgaders een “reijgangh” aan de westzijde, staande en gelegen in de Molenstraat in de vrijheid Roosendaal, vanouds genaamd “den Prins Cardinael”. (ONA Dordrecht inv. 1026, akte 1)

Kinderen (ex1, o.a.):

a. Cornelis Klercq, gedoopt NG Roosendaal 30 sept. 1714, volgt II

b. Arnoldus Petrus de Klercq, gedoopt NG Roosendaal 2 april 1724., jongman van Roosendaal wonende tegenover de Pelserbrug te Dordrecht (1751), overleden Bergen op Zoom 1 febr. 1807, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 30 jan./14 febr.1751 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Luscia van Havenbeeck weduwe van Cornelis Klerck, de bruid geassisteerd met haar stiefmoeder Maria Scheij weduwe van Willem Pickaart en met consent van haar voogd Gijsbert Gips) Willemina Pickaart, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1751)

II. Cornelis (de)Klerk, gedoopt NG Roosendaal 30 sept. 1714, jongman vanRoosendaal wonende op de Tolbrug te Dordrecht (1735),grutter te Dordrecht, overlijden aangegeven bij de gaarder te Dordrecht op 30 juni 1775 (impost 3 gl.), begraven Dordrecht (Augustijnenkerk)1 juli 1775 (Cornelis de Klerq, in de Nieuwstraat. laat kinderen na, met “ordinaire” koetsen,niet luiden) trouwde Gerecht/NG Dordrecht 7/25 dec. 1735 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Luscia van Havenbeek weduwe van Cornelis Clerq, de bruid met haar moederAdriana Kok weduwe Jan Versteegh) Hermina Versteeg, jonge dochter van Bommel wonende in de Steenstraat te Dordrecht (1735), overlijden aangegeven bij de gaarder te Dordrecht op 3 juni 1783 (impost 3 gl.), begraven Dordrecht (Augustijnenkerk)4 juni 1783 (Hermina Versteegh, weduwe Cornelis Klercq, in de Kolfstraat, laat kinderen na, om 10 uur begraven, met “ordinaire” koetsen,niet luiden)

– 14 dec. 1734: ontvangen als burger van Dordrecht Cornelis de Klerck, jongman geboren te Roosendaal, buiten de provincie, mits doende de behoorlijke eed en betalende 20 ponden van 40 groten het pond, des blijvende gesecludeerd van de gildebesturen en houdende zijn domicilie binnen Dordrecht. (burgerboek Dordrecht: Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1977, f. 32)

– 19 dec. 1740: ten overstaan van notaris R. Nolthenius te Dordrecht testeren Cornelis Klercq, grutter en burger van Dordrecht en zijn vrouw Herremijna Versteegh, hij ziek, zij gezond. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam en voogd over hun minderjarige erfgenamen. De langstlevende zal gehouden zijn hun kinderen te onderhouden, alimenteren etc. tot hun mondigheid of eerder huwelijk en hun dan een bedrag van 50 gl. uit te keren. (ONA Dordrecht inv. 908, akte 57)

-2 dec. 1752: begraven het kind van Cornelis Clerq, in de Nieuwstraat, de ouders leven, beste graf (begraafboek Nieuwkerk Dordrecht)

– 29 dec. 1758: Cornelis de Clercq, meester grutter te Dordrecht, verleent procuratie aan zijn broer Arnoldus de Clercq, meester koperslager te Roosendaal, beiden kinderen en mede-erfgenamen van Lucia Havenbeek, weduwe van Cornelis de Clercq, in zijn leven commies controleur van de konvooien en licenten te Roosendaal, om alle roerende en onroerende goederen, die hun moeder heeft nagelaten, te verkopen, hetzij publiekelijk of ondershands. (ONA Dordrecht inv. 1037, akte 168)

– 19 juli 1775: is ter Weeskamer geëxhibeerd het testament van Cornelis Klercq en zijn vrouw Herremijna Versteeg, gepasseerd voor notaris R. Nolthenius te Dordrecht op 19 dec. 1740. Hierin is de langstlevende van hen beiden tot voogd aangesteld. Compareert Herremijna Versteeg, die verklaart de voogdij te aanvaarden. (Weeskamer Dordrecht inv. 36, f. 374v)

– 27 mei 1783 (testament van een persoon, die beneden de 4000 gl. is gegoed,zonder fideï-commis): voor de Dordtse notaris A. Bax testeert Hermina Versteeg, weduwe van Cornelis Klerk, inwoonster van Dordrecht. Zij legateert aan haar zoon Cornelis Klerk de keuze “om haar wagen, of de vrijdom of het regt van dien, thans door hem in hure gebruikt, of als huurder waargenomen werdende, met alle gevolgen en aankleven deszelven”, aan te nemen voor een bedrag van 900 gl. Aan haar dochter Adriana Klerk, echtgenote van Jan Velthuizen, legateert zij al haar kleren. Tot erfgenamen van al haar overige na te laten goederen benoemt zij haar kinderen, op voorwaarde, dat zij in haar boedel zullen inbrengen al hetgeen zij in het toekomende aan haar schuldig zullen zijn. Tot voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemt zij Eliza Louis van der Horst, binnenvader van het Stadskrankzinnig- en verbeterhuis en de stadschirurgijn Abraham de Quindt. (ONA Dordrecht inv. 908, akte 64)

– 18 juni 1783: is ter Weeskamer geëxhibeerd het testament van Hermina Versteeg, weduwe van Cornelis Klerk, gepasseerd voor de Dordtse notaris A Bax op 27 mei 1783, waarin tot voogden zijn benoemd Eliza Louis van der Horst en Abraham de Quindt. Beiden verklaren de voogdij te aanvaarden. (Weeskamer Dordrecht inv. 37, f. 134v)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Cornelis, 20 okt. 1736, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 8 juni 1737 (het kind van Cornelis de Klerk, in de Nieuwstraat, beide ouders leven, een graf aan het klokhuis)

b. Johannes Klerk, 10 nov. 1737, mogelijk begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 19 april 1745 (het kind van Cornelis de Clerq, in de Nieuwstraat, de ouders leven, beste graf)

c. Lissia (Lecia) Pieternella Klercq, 26 april 1739, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1770), trouwt Gerecht/NG Dordrecht 5/21 okt. 1770 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Hermanus Schippers, de bruid met haar vader Cornelis Klercq) Johannes Schippers, jongman van Dordrecht wonende te Hendrik-Ido-Ambacht (1770)

– 13 nov. 1770: akte van indemniteit gegeven aan Lesija Pieternella de Klerk, vrouw van Johannes Schippers, geboren burgeres van Dordrecht, ten behoeve van de Armbezorgers te Hendrik-Ido-Ambacht. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1995)

d. Adriana, 20 mei 1742, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 9 juli 1742 (het kind van Cornelis de Clerq, in de Nieuwstraat, de ouders leven, graf aan het klokhuis)

e. Cornelis Klercq,21 dec. 1743, volgt III

f. Adriana Clercq, 7 april 1747, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Kolfstraat(1780), weduwe van Jan Velthuisen, geboren en wonende te Dordrecht (1789), overleden Puttershoek 5 dec. 1805,trouwt Gerecht/NG Dordrecht 6/21 mei 1780 (de bruidegom geassisteerd met zijn goede vriendin Hermina Versteeg weduwe van Cornelis Clercq en de bruidgeassisteerd met haar moeder Hermina Versteeg weduwe van Cornelis Clerq) Jan Velthuizen, jongman van Dordrecht wonende in de Prinsenstraat (1780), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 13 aug. 1783 (Jan Velthuijsen, laat kinderen na, in de Sarisgang, met”ordinaire” koetsen),trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 6 juni 1789 (ondertrouw, attestatie gegeven op 21 juni 1789, volgens attestatie van ondertrouw te Puttershoek dd 6 juni 1789) Evert Heijstek, weduwnaar van Stijntje Kuijpers, geboren te Almkerken wonende te Puttershoek (1789) [zie stamboom Boden (internet)]

– 12 jan. 1790: akte van indemniteit gegeven aan Adriana Clercq, weduwe van Jan Velthuizen en haar kind, Neeltje Velthuizen, 8 jaar oud, ten behoeve van de Armbezorgers te Puttershoek. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1996)

g. Johanna, 15 jan. 1750

h.Johannes, 27 mei 1752

i. Hermannes Klerk, 22 dec. 1754, weduwnaar van Dordrecht, wonende in de Leeuwelaan te Rotterdam (1800), trouwde 1e naar schatting ca. 1775 Maria Thinot, trouwde 2e Gerecht/NG Rotterdam 9/24 aug. 1800 (pro deo) Bruina Kampsteeg, geboren ca. 1756, jonge dochter van Gorinchem (1776), weduwe van Gorinchem (1785), overleden Rotterdam 26 aug. 1814 (58 jaar, vrouw van Hermanus Clercq), dochter van Bastiaan Campsteeg en Celia Baggerman, trouwde 1e NG Rotterdam 27 okt./12 nov. 1776 Jacob Westerman, jongman van Sluis (1776), 2e NG Rotterdam 2/18 jan. 1785 Barend Batenburg, jongman van Utrecht (1785)

– 29 juni 1775: akte van indemniteit gegeven aan Hermanus Clercq en Adriana Clercq ten behoeve van de Armbezorgers te Bergen op Zoom. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3 inv. 1995)

– 20 sept. 1781: akte van indemniteit gegeven aan Hermanus Clercq, geboren te Dordrecht, ten behoeve van de Armbezorgers te Rotterdam of Kralingen. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3 inv. 1996)

Kind:

i-1. Herremijna Klerk, gedoopt NG Bergen op Zoom 24 sept. 1777 (getuige: Herremijna Klerk)

j. Pieter, 6 febr. 1757, vermoedelijkbegraven Dordrecht (Nieuwkerk) 17 nov. 1759 (het minderjarig kind van Cornelis de Klerq, in de Nieuwstraat, de ouders leven, beste graf)

k. Anna, 22 okt. 1760, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 6 nov. 1760 (het kraamkindje van Cornelis de Clerq, in de Nieuwstraat, de ouders leven, beste graf)

III. Cornelis Klercq, gedoopt NG Dordrecht 21 dec. 1743, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1775), overleden ca. 1780,trouwt Gerecht/NG Dordrecht 20 mei/4 juni 1775 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Cornelis Klercq; Jan van Harthals, neef van de bruid, heeft verklaard, dat zij geen ouders meer heeft; bij het verkrijgen van haar burgerrecht heeft zij een akte van indemniteit overhandigd) Jannetje (Johanna, Anna)van Harthals, jonge dochter geboren te Groot-Ammers wonende in de Vriesestraat te Dordrecht (1775), mogelijk gedoopt NG Groot-Ammers 17 jan. 1751 (naam van het kind niet vermeld)en in dat gevaldochter van Dirk Ariensz. Nathals en Heijltje Melisdr. Natzeijl

– 14 mrt. 1775: akte van indemniteit gegeven aan Cornelis de Klerk, geboren te Dordrecht, ten behoeve van de Armbezorgers te Prinseland, tot zolang hij aldaar geen vaste goederen zal bezitten. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1995)

Kinderen:

a. Herremijne (Hermina) Klercq, gedoopt NG Dordrecht 7 aug. 1776, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1798), overleden Dordrecht 11 okt. 1832 (Hermina Klercq, zonder beroep, 56 jaar, vrouw van Aart Schouman, 59 jaar, verwer, wonende te Dordrecht, Nieuwstraat C:1241),trouwt Gerecht/NG Dordrecht 26 mei/9 juni 1798 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Martinus Mol, de bruid met haar vader Cornelis Klercq) Johannes Mol, gedoopt NG Dordrecht 28 juni 1778,jongman geboren te Dordrecht wonende in de Kolfstraat (1798), zoon van Martinus Mol en Ida Nagels, huwelijk ontbonden door echtscheiding op 6 nov. 1804,trouwde 2e Dordrecht 16 okt. 1816 Aart Schouman, gedoopt NG Dordrecht 27 febr. 1774, schilder (1816), verwer (1832),werd lid van tekengenootschap “Pictura” te Dordrechtop 7 okt. 1796, liet middels zijn broer Martinus op 1 okt. 1806 weten, dat hij bedankte als lid, trad opnieuwtoe op 2 okt. 1816, maar liet door Izak Schouman op 16 sept. 1822 opnieuw bekend maken, dat hij geen lid meer wenste te zijn, er zijn geen werken van hem bekend,overleden Dordrecht 15 aug. 1848 (Aart Schouman, zonder beroep, weduwnaar van Hermina Klercq, Nieuwstraat C:1241),zoon van Apolonius Schouman en Adriana Koning. [Zie J. Erkelens, Een vergeten Aart Schouman, Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, nr. 46, juni 1980, p. 28 e.v. Het beroep schilder wordt vermeld in de Liste Civique van Dordrecht uit 1811 en in een notariële akte van 14 juli 1836, betreffende een zaak waarin Aart een zekere Joh. Rijmerik vertegenwoordigt. (Ibid.) NB: niet te verwarren met zijn oudoom Aart Schouman, gedoopt NG Dordrecht7 mrt. 1710, tekenaar, kopergraveur en glasetser, overleden te Den Haag op 5 juli 1792, zoon van Leendert Schouwman en Cornelia de Vos, vestigde zich in 1753 voorgoed in Den Haag, een veelzijdig kunstenaar, die portretten schilderde en vooral vogels.(Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V (Leiden 1921), p. 701]

– 25 sept. 1816: huwelijkse voorwaarden van Aart Schouman en Hermina Klerck, eerder gehuwd met Johannes Mol. Bruidegom en bruid zullen in het huwelijk inbrengen alle goederen, die zij op dat moment bezitten. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn. Bij ontbinding van het huwelijk [door scheiding] zullen alle goederen van beide comparantenof de waarde daarvan, daarbij inbegrepende goederen, die tijdens het huwelijk zijn verworven, door de ene comparant aan de andere comparant of diens erven worden overgedragen. De goederen van de eerststervende, door hem of haar bij het aangaan van het huwelijk ingebracht, zullen toekomen aan de langstlevende. Als zij de eerststervende is, legateert zij aan haar erfgenamen ab intestato of ex testamento alle goederen, die zij staande het huwelijk heeft verkregen door erfenis of schenking, op voorwaarde dat haar aanstaande man van die goederen tot aan zijn overlijden of het moment, waarop hij gaat hertrouwen, het vruchtgebruik zal genieten. (ONA Dordrecht inv. 1388, akte 1142)

b. Heijltie Klercq, gedoopt NG Dordrecht 21 mrt. 1778, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1798), trouwt Gerecht/NG Dordrecht 5/19 mei 1798 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Matthijs Andriessen, de bruid met haar vader Cornelis Klercq) Anthonij Andriessen, jongmangeboren teDordrecht wonende in de Nieuwe Breestraat (1798)