de 1000e penning van Westmaas en de Group anno 1626

De 1000e penning van Westmaas en de Group anno 1626

[SA Dordrecht, Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3975, f. 209v-213v]

f. 209v

Quoijer van de Westmaes ende de Group

Gerrit Ghijsberts12

[Lidmatenregister NG gemeente te Westmaas anno 1647: Haesje Willems, vrouw van Gerrit Gijsbertsz. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 168)]

Claes Laurensse smith3

[Lidmatenregister NG gemeente te Westmaas anno 1647: Marigjen Ariens, vrouw van Claes Laurentsz. [vertrocken]. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 168)]

Nicolaes Adriaen van Strijen13

[Claes Adriaensz. van Strijen, geborenLeiden ca. 1577, schout van Westmaas, overleden ald. tussen 18 mrt. 1650 en 2 juli 1650, trouwde Westmaas 8 juli 1597 Lysbet Jacobsdr. Goutswaert alias van der Stuypen, begraven Westmaas 19 jan. 1638, trouwde 1e vóór 25 okt. 1590 Andries Willem Corstensz. (R. Kappers en K.J. Slijkerman, Van Strijen. De polderpatriciërstak in de Hoeksche Waard van een uit Leiden afkomstig geslacht. [Schoonhoven/Rotterdam 1984], p. 33 e.v.; Onze Voorouders. Kwartierstaten en stamreeksen. Deel II [Leiden 1992], p. 158)

Kinderen van Claes Adriaensz. van Strijen en Lysbet Jacobsdr.:

a. Maria Claesdr. van Strijen, trouwde NG Dordrecht 1 okt. 1617 (ondertrouw) Cornelis Cornelisz. Rijser, wijnkoper te Dordrecht, zoon van Cornelis Laureijsz. Rijser, koopman te Arnemuijden en Maria Cornelisdr. van Beveren. (Kappers/Slijkerman o.c., 39 e.v.)

b. Neeltje Claesdr. van Strijen, trouwde naar schatting ca. 1625 Leendert Leendertsz. Cappedijck de Oude, vermoedelijk landbouwer te Oud-Beijerland (1627), woonde later te Westmaas of De Group, trouwde 1e NN, 3e naar schatting ca. 1630 Bastiaentje Leendertsdr. (Kappers/Slijkerman, o.c., p. 41 e.v.)

c. Geertruijt Claesdr. van Strijen, geboren 31 mei 1601, overleden 21 jan. 1662, begraven in de kerk van Westmaas, trouwde naar schatting ca. 1625 Cornelis Pietersz. van der Schoor, bouwman in Cromstrijen, later in Westmaas, schepen en ouderling van Westmaas, overleden in 1673. (Kappers/Slijkerman, o.c., p. 43; K.J. Slijkerman, Duizend Jaar Voorgeslacht, p. 170)

d. Adriaen Claesz. van Strijen, stadhouder van Strijen en substituut-baljuw van de landen van Strijen, trouwde Emmerentia Hendricksdr. van Driel. (Kappers/Slijkerman, o.c., p. 47 e.v.)

e. Andries Claesz. van Strijen, schepen van Strijen, trouwde Jopje Antonisdr. Verweel. (Kappers/Slijkerman, o.c., p. 65 e.v.)]

Cornelis Adriaensse Houcxewech4

f. 210

Willem Andriesse van Moerkercken26

[Willem Andriesz. van Moerkercken, geboren naar schatting ca. 1590, zoon van Andries Willems Corstensz. en Elisabeth (Lijsbeth) Jacobsdr. van Goutswaert alias van der Stuypen. (Zie R. Kappers en K.J. Slijkerman, Van Strijen. De polderpatriciërstak in de Hoeksche Waard van een uit Leiden afkomstig geslacht. [Schoonhoven/Rotterdam 1984], p. 33.)]

De weduwe van Jaques Jansse Linsen8[Deze inschrijving is doorgehaald.]

insolvent

Pieter Pietersse Vinck6

Het weeskint van Cornelis Adriaens daer voocht van is Henrick Huijgen in Strien4

Sebastiaen Dircxe17

[Bastiaen (Sebastiaen) Dircksz. van der Stee, zoon van Dirck Jacobsz. en Leendertje Bastiaensdr. Bloke. (Sigmond/Slijkerman, Cranendonck, p. 417): zie hieronder bij Crijn Cornelisse, f. 211.]

f.210v

Het een weeskindt van zaliger Cornelis Adriaensse Luchtenburg6

[In de marge staat: is betaelt, bij mij verantwoort, naer te sien.]

Anthonis Dircxe van der Kooij13

[Anthonis Dirksz. van der Kooi, begraven Westmaas 10 mei 1652, trouwde 1e Aertgen Simons, begraven Westmaas 1 nov. 1637 (Onze Voorouders. Kwartierstaten en stamreeksen. Deel II(Leiden 1992), p. 156)], 2e Marigje Cornelis (Ons Voorgeslacht 2005, p. 167)

De weduwe van Jacob Claesse Lem ende haeren soon18

Willem Jansse Geervliet8

[Willem Jansz. van Geervliet, geboren ca. 1575, ambachtsheer van Cromstrijen (1614/1625), eigenaar van 200 morgen land (1630), begraven Westmaas 10 mei 1630, trouwde ca. 1604 Annitgen Adriaensdr. Meeldijk, geboren ca. 1580, overleden tussen 25 april 1616 en 30 april 1619. (Onze Voorouders. Kwartierstaten en stamreeksen. Deel II(Leiden 1992), p. 156)]

De weeskinderen vande voorsz. Geervliet7

[Eén van deze kinderen was Adriaan Willemsz. Geervliet, geboren ca. 1605, bouwman, schout (1640) en schepen van Westmaas (1640/1663), overleden vóór april 1663, trouwde Marrigje Jacobsdr. Esseboom, geboren ca. 1610, overleden na 12 juli 1667 (Onze Voorouders. Kwartierstaten en stamreeksen. Deel II(Leiden 1992), p. 151-152)]

f. 211

Crijn Cornelisse16

[Crijn (Quirijn) Cornelisz. Munnickelant alias Van der Tas, boer in het Munnikenland onder Westmaas, schepen van Westmaas (1608, 1613), dijkgraaf van Nieuw- en Klein-Cromstrijen (1617-1627), overleden 6 april 1627, begraven te Westmaas (in de kerk onder een zerk), zoon van Cornelis Wouter Pietersz., heemraad van Ridderkerk en Aechgen (Agatha) Crijnen (Quirijnsdr.), trouwde vóór 24 okt. 1599 Leentien (Leendertge) Bastiaensdr. Bloke, overleden vóór 7 sept. 1656, trouwde 1e Dirck Jacobsz., schout van Westmaas. Uit dit eerste huwelijk had Leendertge de volgende kinderen (volgorde onzeker):

  1. Anthonis Dircksz. van der Stee,weduwnaar wonende onder Klaaswaal (1632), trouwde NG Oud-Beijerland 15 mei 1632 (attestatie gegeven naar Westmaas) Lijntge Leenarts, weduwe wonende in Zuid-Beijerland (1632)

  2. Bastiaen Dircksz. van der Stee (zie hierboven f. 210)

  3. Mariken Dircksdr. van der Stee, trouwde Arien Cornelisz. Bootser

  4. Neeltgen Dircksdr. van der Stee

(De Nederlandsche Leeuw 1997, kolom 307 e.v.)

Op 2 juni 1616 verkopen Thonis Dircksz., Bastiaen Dircksz., Neeltgen Dircksdr. en Arien Cornelisz. Bootsart [Bootser], als man van Marigen Dircksdr., aan Pleun Lodewijcksz. 4 morgen 252 roeden land, dat zij geërfd hebben van hun vader Dirck Jacobsz., schout van Westmaas. (Sigmond/Slijkerman, Cranendonck, p. 418)]

Corvinck Jacobs vande Schuijr3

[29 okt. 1622: Corvin Jacobsz., wonende op de Westmaas, verkoopt voor 850 gl. aan Carel van Beveren, commissaris van de monstering, wonende te Geertruidenberg, 1/7 part van 10 morgen wei- en zaailand met een deel van het huis, dat daarop staat, gelegen en staande in Oud-Beijerland aan de Zinkweg, “gemeen liggende” in een stuk land van 40 morgen. Het verkochte land is de verkoper aangekomen bij overlijden van Adriaen Claesz. van Goutswaert. De hofstede wordt bewoond door Elisabeth Coosen. (ONA Dordrecht inv. 13, f. 325)]

De weeskinderen van Jacob Adriaens van der Hagen7

Pieter Aerts wagenmaker5

Claes Claesse Lem5

f. 211v

Jan Pieters schoenmaker3

Johannis de Soete predicant1-10

[Johannes Soeten, geboren te Leiden, predikant te Westmaas 1620, predikant te Schiedam 1636, overleden in 1667. (F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, deel 1 (Dordrecht 1996)]

Cornelis Jacobs Es1

Cornelis Cornelis Geenen1-10

Mariken Willems de dochter van Willem Aerts1-15

f. 212

Steven Adriaensse1-10

Het weeskindt van Anthonis Dircxe1-15

Lenart Gabriels1-10

[Lidmatenregister NG gemeente te Westmaas anno 1647: Barber Thyssen, weduwe van Leendert Gabrielsz. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 167)]

Huijbet [sic] Jansse schipper2

f. 212v

Ghijsbert Jansse1

Cornelis Huijgensse1

De Group

Dirck Adriaensse Fonckert20

[Dirck Adriaensz. Fonckert, bouwman op een hofstede aan de Molenweg naast de Vliet in De Group, dijkgraaf van Westmaas, schepen van De Group (1635), overleden 20 jan. 1641, begraven in de kerk van Westmaas, trouwde 1e Bastiaentje Zegersdr. (Cranendonck), dochter van Zeger Gerritsz. en Hilleken Jacobsdr., 2e vóór 27 aug. 1627 Maertgen Pietersdr. (Cranendonck), die trouwde 1e Adriaen Aertsz. Hacke, schout en dijkgraaf van Dirksmeetsland en Meester Arend van der Woudensland. [K.J. Slijkerman, Duizend Jaar Voorgeslacht [Rotterdam 1987], p. 161 e.v. enp. 174)]

Adriaen Hendricxe den Jongen14

Adriaen Jansse Spruijt13

[Adriaan Jansz. Spruijt, overleden tussen 1626 en 12 april 1629, trouwde (huw. voorw. Westmaas) 13 okt. 1605 Janneken (Anneken) Jacobsdr., geboren naar schatting ca. 1565, dochter van Jacob Dirksz. en Hilletje (Hilleken) Jacobsdr., zij trouwde 1e ca. 1588 Leendert Gijsz. (Cappendijck), heemraad van Striemonde-Group (1596), overleden vóór 3 mei 1605, zoon van Gijs Gijsz., schepen van Rhoon en Batge Doenen.

(Onze Voorouders. Kwartierstaten en Stamreeksen. Deel II [Leiden 1992], p. 157 en 162)]

f. 213

Jacob Henricxe van der Giesen22

[Jacob Henricxsz. van der Giessen trouwdeNN Thonisdr., dochter van Thonis (Anthonis) Cleijsz. Spruijt en Hilleken Jacobsdr.]

Het weeskind van de voorn. vander Giesen10

[Henrick Jacobsz. van der Giessen]

Leendert Leenderts4

[Vermoedelijk identiek met Leendert Leendertsz. Kappendijk, zoon van Leendert Gijsz. (Cappendijck), heemraad van Striemonde-Group (1596) en Jannetje Jacobsdr. en stiefzoon vanAdriaan Jansz. Spruijt . (Zie hierboven f. 212v)

Leendert Leendertsz. Cappendijck de Oude, vermoedelijk landbouwer te Oud-Beijerland (1627), woonde later te Westmaas of De Group, schepen van De Group (1637), vermeld als lidmaat van de NG gemeente te Westmaas in 1647 (Ons Voorgeslacht 2005, p. 167), woonde in 1671 in Barendrecht, overleden na 12 okt. 1671 (ONA Dordrecht inv. 232, f. 376), trouwde 1e naar schatting ca. 1625 Neeltje Claesdr. van Strijen, geboren naar schatting ca. 1600, waarschijnlijk overleden in 1627, dochter van Nicolaes Adriaensz. van Strijen en Lijsbet Jacobsdr. Goutswaert alias van der Stuypen. (R. Kappers en K.J. Slijkerman, Van Strijen. De polderpatriciërstak in de Hoeksche Waard van een uit Leiden afkomstig geslacht. [Schoonhoven/Rotterdam 1984], p. 41 e.v.), 2e Bastiaentje Leenderts (Ons Voorgeslacht 2005, p. 167)

– 12 okt. 1671: Leendert Leendertsz. Kappendijck, wonende onder Barendrecht, Japhet Cornelisz. Kappendijck, wonende onder Strijen en Anthonis Pietersz. Hoogerwerff, wonende te Alblas, als erfgenamen en executeurs van het testament van Neeltjen Leendertsdr. Kappendijck, laatst weduwe van Leendert Ariensz. van der Vliet, verlenen procuratie aan Anthonis Ariensz. Spruijt, resp. hun broer en oom, om voor het gerecht van Strijen of elders, waar dat nodig mocht blijken, te transporteren aan Johanna Joije, weduwe van Isaacus Lidius, in zijn leven predikant te Dordrecht en aan Samuel Lidius, predikant te Dubbeldam, 3 morgen 480 roeden zaailand in het Oudeland van Strijen, belend oost en noord de weduwe van Cornelis Claesz. Lem met bruikweer, west kapitein Jan de Gelder en zuid de Houcxsenweg, welk land door Neeltjen Leendertsdr. Kappendijck is nagelaten. (ONA Dordrecht inv. 232, f. 376 e.v.)]

De weduwe ende erffgenamen van Johan Lodewijcxe van Driel12[Deze inschrijving isdoorgehaald.]

Es vertrocken ende woont in de Plaet

[Jan Lodewijksz. van Driel, geboren naar schatting ca. 1570, schepen van Westmaas en De Group, ambachtsheer van Piershil (1611-1615), overleden tussen dec. 1618 en 22 juni 1623, zoon van Lodewijck Cornelisz., schepen van De Group (1578-1592) en Adriana Jansdr., trouwde Neeltje Adriaensdr. (Smoor), begraven (rekening betaald 15 juni) 1632 te Ooltgensplaat. (C. Sigmond en K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Rotterdam/Waarde 1998), p. 243 e.v. en p. 271 e.v.)]

De weduwe van zaliger Cornelis Pieters schoenmaker1

f. 213v

Adriaen Aerts den Ouden2

Somma over den dorpe vande Maes ende Group257 ponden 10 schellingen