Beudt

Gedeeltelijk overgenomen uit https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schapekoppen/I9908.php

I. Francois (Frans) Beudt, trouwde NN

Kind:

a. Jan Fransz. Beudt, geboren naar schatting ca. 1620, volgt II

II. Jan Fransz. Beudt, geboren naar schatting ca. 1620, jongman van Dordrecht wonende bij de Lombardbrug (1646), weduwnaar van Dordrecht wonende in de Houttuin (1647), winkelier, begraven Dordrecht 11 juli 1673, trouwde 1e NG Dordrecht/Alblasserdam 16/30 sept. 1646 Sara de Decker, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Houttuin (1646), 2e NG Dordrecht 15 dec. 1647 (ondertrouw) Barber Jelisdr.(Gillisdr.) van Zantvliet, jonge dochter van Arnhem wonende bij de Boom (1647)

ONA Dordrecht inv. 87, f. 233: testament dd 1 sept. 1648 van Jan Fransz. Beut en Berber Gillisdr. van Zantvliet, echtelieden wonende te Dordrecht. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam en voogd over hun minderjarige erfgenamen. De langstlevende zal gehouden zijn hun kinderen bij mondigheid of huwelijk onder hen allen een somma van 50 gl. uit te keren.

ONA Dordrecht inv. 88, f. 223: op 1 sept. 1649 verhuurt Pieter de Maber, naaldenmaker en burger van Dordrecht, voor 15 Vlaamse ponden ofwel 90 gl. per jaar aan Jan Fransz. Beut, kramer van Dordrecht, een benedenwoning en zolder in een huis, staande bij de Nieuwkerkstraat op de hoek van de Kerksteiger.

ONA Dordrecht inv. 93, f. 192: op 16 sept. 1655 verkoopt Arijen Jacobsz. schipper, als man van de weduwe van Jan Leendertsz., voor 1900 gl. aan Jan Fransz. Beut, burger van Dordrecht, een huis, staande tussen de Nieuwkerkstraat en het huis van Marinus van der Lisse.

ONA Dordrecht inv. 183, f. 230:verklaring dd4 mei 1671 door Johannes van Ulft, voorlezer in de Grote Kerk, Jan Fransz. Beudt, kruidenier, en Isaack Tegelberch, “klokstelder” en boekbinder, burgers van Dordrecht en geburen wonende omtrent de Nieuwkerkstraat, op verzoek van Matthijs Jansz. Cocq, wonende te Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 1648, f. 122: op 6 mei 1719 verkopen “Jacobus Beut nots. binnen dese Stad Soo voor sig selven als last en procuratie hebbende van Quirina Swaan wed.e en boedelhouster van wijle Capptn. Gillis Beut mitsgrs: Jan, Gijsbert, ende Francois Beut, te samen Erffgenamen van Barbara Gillisz van Santvliet in haar leven wed.e van zal:r Jan Franse Beut gewoont hebbende en overleden binnen dese voorsz. Stad volgens deselve procuratie daervan sijnde gepasseert voorden nots. Bartholomeus van der Star ende Seeckere getuijgen binnen dese Stad in dato den 2en Meij 1719 ons Scheepenen vertoont” voor 275 gl. aan Adriaan Tempelaar, mr. bakker te Dordrecht, een huis in de Nieuwkerkstraat, staande tussen het huis van de koper enhet huis”van agteren” van de verkopers.

Kinderen (ex 2; o.a.;allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Neeltje, 10 okt. 1650

b. Jannigche, 13 aug. 1653

c. Frans Beudt, 10 dec. 1655, volgt IIIa

d. Gillis Beudt, 7 jan. 1658, volgt IIIb

IIIa. Frans Beudt, gedoopt NG Dordrecht 26 dec. 1648, jongman van Dordrecht wonende bij de Boom (1682), notaris, trouwde NG Dordrecht 18 jan. 1682 Maria van Botlant, gedoopt NG Dordrecht 2 febr. 1646, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Boom (1682),dochter van Gijsbert van Botlandt en Catharina Tegelberch

ORA Dordrecht inv. 1635, f. 162v: op 16 aug. 1696 verkoopt Paulus Warijn, wonende te Haarlem, enige zoon van wijlen Johannes Warijn, mr. kleermaker en burger van Dordrecht, voor 200 gl. aan Franchois Beudt, notaris te Dordrecht, een huis in de Nieuwkerkstraat, staande tussen de Wijngaardstraat en het pakhuis van de weduwe van Willem van Hoesden.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jan Beudt, 27 nov. 1682, koopman te Dordrecht

ORA Dordrecht inv. 1650, f. 115v: op 31 aug. 1724 verkoopt Jacob Beud, notaris te Dordrecht, als procuratie hebbende van Jan van Botland, voor 1150 gl. aan Jan Beudt, koopman te Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent het Melkpoortje, staande tussen het huis van de erfgenamen van Jan de Haan en dat van de weduwe van Maas van Kaam.

ORA Dordrecht inv. 1651, f. 218: op 17 mei 1729 verkoopt Jacob Beudt, notaris te Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn broer Jan Beudt, koopman te Dordrecht, voor 2700 gl. aan Anthonij Knoch, koopman te Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent het Nieuwpoortje “naer de zijde vande Rivier”, belend ten oosten door de weduwe van Maas van Caam, ten westen De Haen en ten zuiden ’s herenstraat.

b. Gijsbert Beudt, 27 dec. 1683, volgt IVa

c. Francoijs Beudt, 5 dec. 1687, jongman van Dordrecht wonende bij het Groothoofd (1713), koopman te Dordrecht, trouwde Gerecht /NG Dordrecht 10/27 sept. 1713 (de bruidegom geassisteerd met Jan Beudt, zijn broer, de bruid met haar vader) Soetje van Wageningen, gedoopt NG Dordrecht 18 febr. 1691,jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Vriesestraat (1713), dochter van Francois van Wageningen en Aletta van Hoogstraeten.

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 53: op 1 juli 1732 verkoopt Franchois Beudt, koopman te Dordrecht, voor 755 gl. aan Johan van Nievelt, wonende te Dordrecht, een erf of looierij met een huis ernaast, staande aan de zuidzijde van het Nieuwkerkhof, tussen enige huisjes van het godshuis ter Nieuwerkerk en het huis of de oliemolen van Pieter Anthonij van Esch.

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 226: op 8 nov. 1740 verkoopt Francois Beudt, koopman te Dordrecht. voor 1000 gl. aan Johannes Droessen, wonende te Dordrecht, een huis in de Voorstraat tegenover de Haringstraat, staande tussen het huis van Cornelis Vogels en dat van de weduwe van Jan Kemp.

Kinderen:

c-1. mr. Johan Beudt,geboren Dordrecht 9juli 1717, jongman geboren en wonende te Dordrecht (1754), baljuw van Papendrecht,begraven Dordrecht (Grote Kerk)7 nov. 1765 (mr. Johan Beudt, baljuw van Papendrecht, in de Wijnstraat, laat kinderen na [sic], met zes koetsen extra, eerste boete),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 12 sept. 1754 (volgens attestatie van ondertrouw van Goudswaard (de Korendijk) dd 12 sept. 1754, op29 sept. 1754 attestatie gegeven)Apolonia Sijderveld (Zijdervelt), jonge dochter geboren en wonende onder Nieuw-Beijerland (1754), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 10 mrt. 1759 (Apollonia Sijdervelt, echtgenote van mr. Johan Beudt, met zes koetsen extra, eerste boete, laat eenkind na)

ORA Dordrecht inv. 1665, f. 14v: op 18 mrt. 1766 verkoopt Franchois Beudt, koopman te Dordrecht, die samen met dr. Gijsbert Beudt, achtraad van Dordrecht, en Albert Sijderveld, schout van Nieuw-Beijerland etc. op 19 nov. 1765 door de Kamer Juditieel is aangesteld tot voogd over het minderjarig kind van wijlen mr. Johan Beudt en Apolonia Sijderveld, voor 3975 gl. aan Petrus Brouwer B.Z., predikant te Dordrecht een huis in de Wijnstraat bij het Groothoofd, staande tussen het huis van Johan Wilkens en dat van Christoffel Veeger, alsmede voor 1520 gl. aan Christoffel Veeger, koopman te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat omtrent het Groothoofd, staande tussen het huis van ds. Petrus Brouwer B.Z. en dat van Jan Hoogwinkel.

Kind:

c-1-1. Johanna Apolonia Beudt, geboren naar schatting ca. 1755, geboren te Dordrecht en wonende in de Voorstraat bij de Vismarkt (1779), overleden naar schatting ca. 1781, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 21 jan. 1779 (ondertrouw, de geboden gaan te Zaltbommel, de bruidegom heeft schriftelijk consent van zijn vader Cornelis Izak Thooft, kolonel in Nederlandse dienst, en [stief?]moeder Maria Gerarda de Laat,* de bruid geassisteerd met haar voogd mr. Jasper Perduijn en haar tante Elisabet Maria van Ruijnen, weduwe van Francois Beudt) Philippus Thooft, kapitein titulair in het regiment van generaal-majoor Van Hardenbroek, geboren en wonende te Zaltbommel (1779), weduwnaar geboren en wonende te Zaltbommel (1782), trouwde 2e 22 aug./9 sept. 1782 Madelon Sophia Elisabeth Berg, jonge dochter geboren te ‘s-Hertogenbosch (1782)

* Johannes Philippus ’t Hooft, gedoopt NG Zaltbommel 15 nov. 1755, zoon van Cornelis Izak ’t Hooft en Catharina Apolonia van den Brande

NG trouwboek Zaltbommel 27 dec. 1756: Cornelis Isaak ’t Hooft en Maria Gerarda de Laat

c-2. dr. Gijsbert Beudt, gedoopt NG Dordrecht 12 april 1719, jongman van Dordrecht wonende bij het Groothoofd (1749), arts te Dordrecht, burgemeester van de Achten te Dordrecht, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 17 juni 1777 (dr. Gijsbert Beudt, acht koetsen extra, de eerste boete, burgemeester van de Achten te Dordrecht, laat geen kinderen na, in de Wijnstraat), trouwde Gerecht/NG 4/21 sept. 1749 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Francois Beudt, de bruid met haar vader Willem de Koning) Jacoba de Koning, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de brug [sic] (1749)

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 22: op 28 april 1763 verkoopt dr. Gijsbert Beudt, burgemeester van de Achten te Dordrecht, voor 400 gl. aan Anna van der Wiel, weduwe van Pieter van de Graaff, wonende te Dordrecht, een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van Johan Steven Rueb en dat van vrouw Rosendaal. De koopster is schuldig aan dr. Gijsbert Beudt een somma van 400 gl.

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 130: op 26 jan. 1779 verkopen Francos Beudt Francoisz. koopman, voor zichzelf en als door de Kamer Juditieel van Dordrecht op 26 juni 1777 aangesteld tot voogd en als procuratie hebbende van zijn moeder Elizabet Maria van Ruijnen, weduwe van Francois Beudt, als voogdes en mr. Coenraad Brender a Brandis notaris, als toeziende voogd over de vijf minderjarige kinderen van Elizabet Maria van Ruijnen, bij haar verwekt door Francois Beudt, met name Jacoba Gijsberta, Soeta Anna, Gerard, Anna Margarita en Gijsbert Willem Beudt, allen wonende te Dordrecht, en nog voornoemde Francois Beudt en Coenraad Brander a Brandis als voogden over Maria Blom, kleindochter van Elizabet Maria van Ruijnen en Francois Beudt,idem voornoemde Francois Beudt als bijprocuratie mede gekwalificeerd door Soeta Beudt, meerderjarige ongehuwde persoon, wonende te Dordrecht, alsmede Pieter Roos Ltzn., notariste Dordrecht, als bij volmacht of substitutie op 10 nov. 1778 door I. Pool, notaris te Amsterdam, gevolmachtigd door Dirk Luden, koopman wonende te Amsterdam,als gevolmachtigde van Melchior Beudt, wonende aan Paramaribo, ingevolge mutueel besloten testament op 18 dec. 1774 voor de provinciale gezworen klerk D.G. Schlik aan Paramaribo gesloten, enige erfgenaam van zijn vrouw Elizabet Beudt, dieop 15 febr. 1778 aan Paramaribo isoverleden, zijnde Soeta Beudt en Elizabet Beudt beiden enige nagelaten kinderen van Aleida Beudt, bij haar verwekt door Francois Beudt Gijsbertsz., en Jasper Perduijn, regerende schepen en lid van de Oudraad te Dordrecht, als voogd van Johanna Apolonia Beudt, enige dochter van mr. Johan Beudt, samen erfgenamen van hun oom resp. oudoom [sic] Gijsbert Beudt, achtraad en arts te Dordrecht, verkopen voor 12.200 gl. aan Paulus Bosveld, predikant van de NG gemeente te Dordrecht, een huis met twee grote “verwulfde” kelders, alsmede een tuin en tuinhuis, met een vrije uitgang in de Gravenstraat, staande in de Wijnstraat tussen het huis van Pompejus Onderwater, raad en rentmeester-generaal van Zuid-Holland, en dat van Anthonij Kisselius.

c-3. Aletta Beudt, geboren ca. 1725, begraven Dordrecht 8 mrt. 1758, trouwde Francois Beudt (IVa-a)

d. Jacobus (Jacob) Beudt, 13 okt. 1690, volgt IVb

IIIb. Gillis Beudt, gedoopt NG Dordrecht 7 jan. 1658, jongman van Dordrecht wonende op de hoek van de Nieuwkerkstraat (1687),wijnkoper te Dordrecht, trouwdeNG Dordrecht 2 mrt. 1687 (ondertrouw)Curina (Crijntien)Swaan, jonge dochter van Geertruidenberg wonende bij de Boom te Dordrecht (1687)

ONA Dordrecht inv. 282, f. 245: op 9 sept. 1688 testeren Joachimus Sessinghs, predikant te Made en zijn vrouw Adriana Swaen. Indien zij zonder kind komt te overlijden, legateert zij aan haar zusters Maria en Crijntien Swaen al haar kleren, juwelen, goud en zilverwerk. Hij benoemt tot zijn erfgenamen ab intestato de kinderen van zijn schoonzuster Crijntie Swaen, echtgenote van Gillis Beudt, samen voor twee derde parten, op voorwaarde, dat zij haar leven lang van de door hen te erven goederen het vruchtgebruik zal hebben,alsmede de kinderen van zijn zwagers Claes Swaen en Cornelis Swaen, iedere staak voor een zesde part, op voorwaarde, dat zijn broer Adriaen Sessinghs of bij vooroverlijden zijn wettige nakomelingen uit de helft van hem, testateur, een bedrag van 30 gl. zal ontvangen.

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 94v: op 27 mrt. 1692 verkoopt Wijntgje Tijz, weduwe van Adriaen Alewijns, wonende te Dordrecht, voor 730 gl. aan Gillis Beudt, wijnkoper en burger van Dordrecht, een huis tegenover Nieuwkerkstraat, “springende” van achteren op de kade van de Kerksteiger en staande van voren tussen het huis van Van der Beeck en van achteren het huis van Gillis Beudt c.s.

ORA Dordrecht inv. 1656, f. 8: op 31 jan. 1741 verklaren Curina Swaen, weduwe van Gillis Beudt, en Helena Beudt, weduwe van Jan Bos Baan, beiden wonende te Dordrecht, schuldig te zijn aan Andries Cant, notaris te Dordrecht, een somma van 1000 gl. Curina Swaen verbindthiervoor haar huis in de Voorstraat tegenover de Nieuwkerkstraat, uitkomende op de Taankade, staande naast het huis van Aart de Vos.

Kinderen:

a. Jan, gedoopt NG Dordrecht 17 dec. 1687

b. Helena Beudt, geboren naar schatting ca. 1690,jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Boom (1713), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 13 nov. 1745 (Helena Beut, weduwe van Jan Bos Baan, [in de Voorstraat] tegenover de Molenstraat, laat kinderen na, met de gewone koetsen), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 26 febr./12 mrt. 1713 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jan Bos, de bruid met haar vaderkapitein Gillis Beudt) Jan Bos-Baan, gedoopt NG Dordrecht 2 sept. 1674, jongman van Dordrecht wonende bij de Boom (1713), kamerbewaarder te Dordrecht, zoon van Jan Bos en Commertje Baen

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 49v: op 27 sept. 1735 verkoopt Helena Beudt, weduwe van Jan Bos Baan, kamerbewaarder te Dordrecht, voor 1350 gl. aan mr. Jan Hendrik de Roo, mansman van het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, een huis aan het eind van de Gravenstraat tegenover de Varkenmarkt, staande tussen het huis van Johannes van Loon en dat van Steven Bordels.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 94v: op 29 okt. 1776 verkoopt Pieter Tarsier, meerderjarige jongman, wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van Adriaan Bosbaan, wonende alhier, voor zichzelf en als procuratie hebbende van zijn zuster Commerina Bosbaan, meerderjarige ongehuwde persoon, en nog als procuratie hebbende van zijn broer Gillis Bosbaan en van Quirina Bosbaan, weduwe van Abraham Tarsier, arts te Dordrecht, allen enige nagelaten kinderen van Helena Beudt, weduwe van Jan Bosbaan, die enige dochter en erfgename ab intestato was van de weduwe van Gillis Beudt, voor 1130 gl. aan Pieter Quinting een huis in de Voorstraat, staande tussen de Nieuwkerkstraat en het huis van de erfgenamen van Boet.

c. Adriaan, gedoopt NG Dordrecht 1 aug. 1691

IVa. mr. Gijsbert Beudt, gedoopt NG Dordrecht 27 dec. 1683, jongman van Dordrecht (1705),weduwnaar wonende in Dordrecht (1708), boekhouder van de West-Indische Compagnie (kamer Rotterdam), overleden Rotterdam 3 april 1753 (Gijsbert Beudt, laat na vier meerderjarige kinderen, vervoerd naar Dordrecht, in de kerk), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 4 april 1753 (mr. Gijsbert Beudt, te Rotterdam overleden, te Dordrecht ’s avonds bijgezet, met 6 flambouwen, laat kinderen na), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht/Voorburg 23 aug./9 sept. 1705(de bruidegom geassisteerd met zijn moeder)Elisabeth Erkenraad Snouck, weduwe van Dordrecht (1705), trouwde 1e mr. Gijsbert Hendrik Kasembrood, 2e Gerecht/ NG Dordrecht1 april 1708 (volgensattestatie van ondertrouw van ‘s-Gravenhage)Elisabeth Ravens, wonende in ‘s-Gravenhage (1708), overleden 27 sept. 1751 (Elisabeth Ravens, echtgenote van Gijsbert Beudt, laat na vier meerderjarige kinderen, Haringvliet NZ, vervoerd naar Dordrecht, in de kerk), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 28 sept. 1751 (Elisabeth Ravens, de vrouw van Gijsbert Beudt, boekhouder van de WIC (kamer Rotterdam), laat kinderen na, te Rotterdam overleden, in Dordrecht ’s avonds begraven)

ONA Dordrecht inv. 291, f. 487: op 16 aug. 1707 verkopen Huijbert Dillo en zijn vrouw Catarina Pauwestijn voor 710 gl. aan Gijsbert Beut een huis omtrent het Groothoofd, staande tussen de Mattensteiger en het huis van Jacob Jacobsz. la Tour.

ORA Dordrecht inv. 1643, f. 70v: op 14 dec. 1709 verkoopt Adriaan Snouck, wonende te Dordrecht, voor 450 gl. aan Gijsbert Beudt, burger van Dordrecht, een huis in de Wijnstraat, staande tussen de Mattensteiger en het huis van de koper.

ORA Dordrecht inv. 1643, f. 77: op 28 jan. 1710 verkoopt Gijsbert Beudt, burger van Dordrecht, voor 570 gl. aan Fredrick Logeman een huis tegenover het Bagijnhof, staande tussen het huis van Johan van de Waaijen en dat van notaris Jan Debets.

ORA Dordrecht inv. 1645, f. 14: op 28 mrt. 1713 verkoopt mr. Gijsbert Beudt voor 9800 gl. aan mr. Pieter Brandwijck van Blockland, vrijheer van Blockland en lid van de Oudraad te Dordrecht, zekere “block-huijsen”, bestaandeuit een groot huis en twee kleinere woonhuizen met een stal en koetshuis ernaast, staande in de Wijnstraat omtrent het Groothoofd tussen het huis van Spijkers en de Mattensteiger.

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 21: op 1 april 1732 verkoopt Jacob Beudt, notaris te Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn broer Gijsbert Beudt, wonende te Rotterdam, voor 1200 gl. aan Hermanus de Bruijn, wijnkoper en burger van Dordrecht, een huis in de Wijnstraat, staande tussen de Heer Heijmansuijsstraat en het huis van Pieter Keur. De koper is schuldig aan de verkoper een bedrag van 1200 gl.

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 58v: op 25 okt. 1735 verkoopt Franchois Beudt, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Gijsbert Beudt, commies en kassier van de WIC op de Maze, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. de Bergh te Rotterdam op 19 okt. 1735, voor 675 gl. aan mr. Hendrik Braats, heer van Spijkenissen en lid van de Oudraad te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat omtrent het Groothoofd, staande tussen de Mattensteiger en het huis van de koper.

Kind (ex 2):

a. Francois Beudt Gijsbertsz., gedoopt NG Rotterdam 10 mrt. 1718, jongman geboren en wonende te Rotterdam (1746), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht/Rotterdam 17/20 mrt. 1746 (ondertrouw, de bruidegom geassisteerd met zijn vader Gijsbert Beudt, de bruid met haar vader Francois Beudt, getrouwd in Piershil in april 1746, attestatie gegeven op 3 april 1746) Aletta Beudt, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Wijnstraat (1746),2e NG/Engels/PresbyteriaansRotterdam 29 okt./12 nov. 1758 Helena Ida Havart, gedoopt NG Rotterdam 10 aug. 1727, dochter van Daniël Havart en Anthonetta Wiselius

Kinderen:

a-1. Elisabeth Beudt, gedoopt NG Rotterdam 31 jan. 1747, overleden Suriname (plantage Bruijnsburg) 15 febr. 1778 (debet Melchior Beudt voor het begraven van zijn vrouw Elisabeth Beudt – 50 gl.), trouwde NG Paramaribo 8 juli 1768 (ondertrouw) Melchior Beudt, geboren Dordrecht ca. 1745, trouwde 2e Suriname 18 aug. 1780 NN Vernezobre

Melchior was eigenaar van de van de plantage “Bruijnsburg”, een koffieplantage, gelegen aan de Commewijnerivier, bestaande uit achthonderd akkers, waar 152 slaven werkten. (Dordrecht Monumenteel, nr. 83, p. 5)

De plantage Bruijnsburg aan de Commewijne-rivier in Suriname.

Kinderen (ex 1):

a-1-1. Jacob Wilhelmus Francois, gedoopt NG Paramaribo 27 dec. 1770,  overleden Uttum in Oost-Friesland 24 aug. 1833, trouwde Uttum in Oost-Friesland 12 febr. 1797 Maike Andriessen

a-1-2. Aletta Jacoba, gedoopt NG Paramaribo 26 jan. 1772 (getuigen: de vader zelf, Jacoba de Koning, vrouw van Gijsbert Beudt, burgemeester van Dordrecht)

a-1-3. Maria Elisabeth en Aletta Jacoba, gedoopt NG Paramaribo 31 okt. 1773

a-1-4. Gusberta Soeta, gedoopt NG Paramaribo 21 jan. 1776 (getuigen: Geijsbert Beudt, burgemeester van Dordrecht, Soeta Beudt, wonende te Dordrecht)

a-1-5. Maria Elisabeth, gedoopt NG Paramaribo 26 febr. 1778

a-2. Soeta Beudt, gedoopt NG Rotterdam 16 juli 1748

IVb. Jacobus (Jacob) Beudt, gedoopt NG Dordrecht 13 okt. 1690, jongman van Dordrecht wonende bij het Nieuwpoortje (1723), notaris te Dordrecht, trouwde Gerecht/NG Dordrecht1/16 mei 1723 (de bruid geassisteerd met haar moeder Clara van Hoven, weduwe van Hubertus van Soelen) Maria Magdalena van Soelen, jonge dochter van Strijen wonende op de Riedijk (1723)

ORA Dordrecht inv, 1651, f. 245v: op 5 aug. 1729 verkoopt Jacobus de Vos, mr. zilversmid en burger van Dordrecht, voor 2300 gl. aan Jacob Beudt, notaris te Dordrecht, een huis met een apart woninkje ernaast in de Voorstraat bij de Nieuwkerkstraat, uitkomende met een gangin de Wijngaardstraat, staande tussen het huis van Aart Hopman en dat van N. van Cappel.

Kinderen:

a. Maria, gedoopt NG Dordrecht 19 april 1724

b. Francois Beudt,, geboren ca. 1725. , volgt V

c. Huberta Beudt, geboren ca. 1736

d. Melchior Beudt, geboren ca. 1745, trouwde Elisabeth Beudt (zie IVa-a1)

V. Francois Beudt,geboren ca. 1725, jongman geboren en wonende te Dordrecht (1750), wijnkoperbegraven Dordrecht (Grote Kerk)21 mrt. 1770 (Franscois Buedt, laat kinderen na, op de Wolwevershaven, zes koetsen extra, de eerste boete), trouwde Rotterdam 10/28 juli 1750 (ondertrouw Gerecht/NG Dordrecht 11 juli 1750) Elisabeth Maria van Ruijnen, gedoopt NG Rotterdam 29 jan. 1730, jonge dochter geboren en wonende te Rotterdam (1750),koopvrouw in wijnen, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 19 juli 1805 (Elizabeth Maria van Ruinen, weduwe van Francois Beudt, 75 jaar, verval, op de Wolwevershaven, laat kinderen na, met de lijkkoets), dochter van Isaac Cornelis van Ruijnen en Geertruij Visbagh

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 58: op 24 okt. 1754 verkoopt Adriaan Mels, als procuratie hebbende van Catharina du Sart, voor 2300 gl. aan Francois Beudt, wijnkoper en burger van Dordrecht, een huis op de Drappierskade [Wolwevershaven], staande tussen het huis van Elizabet Vermase, de vrouw van Abraham Adriaan de Mist, en dat van Heijblom.

ORA Dordrecht inv. 1668, f. 31: op 31 mrt. 1774 verkoopt Nicolaas van der Koogh, koopman in wijnen te Dordrecht, voor 2000 gl. aan Elisabeth Maria van Ruijnen, weduwe van Francois Beudt, koopvrouw in wijnen te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat tussen de Beurs en de Wijnbrug, belend door het huis van burgemeester mr. Caspar Balthazar Doll van Ourijk aan de ene zijde en dat van Van Drongelen aan de andere.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 169: op 29 sept. 1801 verkoopt Johannis van der Elst, koopman wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van Elizabeth Maria van Ruijnen, weduwe van Francois Beudt, voor 4000 gl. aan Arij van Nerum, Nicolaas van Nerum, Engel Olivier en Bartholomeus Commers, allen wonende te Dordrecht, een huis met een tuin erachter in de Wijnstraat bij de Beurs, staande tussen het huis van Nicolaas Backus en dat van Van Drongelen.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 198v: op 31 okt. 1805 verkopen “de Heeren Francois Beudt, wonende in den Brielle, en Johannes van der Elst, wonende te Dordrecht, in qualiteit als met en nevens Gerard Beudt, wonende te Rotterdam, voor wien zij lieden de rato caveren, Executeurs in den Boedel en nalatenschap van wijlen Mejuffrouw Elisabeth Maria van Ruinen, in leven weduwe van den Heer Francois Beudt, gewoond hebbende en onlangs binnen deze Stad overleden”, voor 6500 gl. aan Jan Vermande, wonende te Dordrecht, een huis op de Wolwevershaven, strekkende tot aan de rivier en getekend B:333, staande tussen het huis van L. van Loon nomine uxoris en dat van Aart van der Kaa.

Kinderen:

a. Geertruij Beudt, geboren ca. 1750, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Wolwevershaven (1771), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 7/25 aug. 1771 (de bruid geassisteerd met Elizabet Maria van Ruijnen, weduwe van Francois Beudt) Gijsbert Blom, weduwnaar van Broek in Waterland wonende in Purmerend (1771), weduwnaar van Broek in Waterland wonende op de Keizersgracht te Amsterdam (1774)trouwde 1e Maria Beudt, 3e Amsterdam 25 aug. 1774 (de bruid geassisteerd met haar vader Mijnardus Albertus Bentink wonende te Oldenzaal) Jacoba Bentink, geboren ca. 1748, van Oldenzaal wonende op de Achtergracht te Amsterdam (1774)

NA Amsterdam inv. 12417, akte 73509: op 19 mei 1774 comp. voor notaris C. van Homrigh te Amsterdam Gijsbert Blom, weduwnaar van Geertruijd Beudt, wonende te Amsterdam, die verklaart, dat hij, krachtens het testament, dat hij en zijn vrouw hebben gepasseerd voor notaris A. Bax in Dordrecht op 2 sept. 1771, over zijn enige kind, Maria Sara Blom, door hem verwekt bij zijn voornoemde vrouw, indien zij bij overlijden nog onmondig zal zijn, tot voogden heeft benoemd zijn oom dr. Gijsbert Beudt, burgemeester van de Achten te Dordrecht, zijn broer Leonard Joan Blom, koopman te Rotterdam, Johan Diederich Wardenburg en zijn zwager Francois Beudt.

Kind:

a-1. Maria Sara Blom, gedoopt NG Amsterdam 17 mrt. 1774

b. Francois Beudt, gedoopt NG Dordrecht 9 okt. 1751, van Dordrecht en daar wonende (1775),ontvanger der directe belastingen van Zwartewaal, overleden Brielle 6 aug. 1818, trouwde NG Amsterdam/Dordrecht 3/12 aug. 1775 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Elizabeth Maria van Ruijnen, de bruid met haar vader Mijnardus Albertus Bentink, wonende te Oldenzaal)Louisa Cornelia Bentinck, geboren ca. 1773, van Oldenzaal wonende o de Binnenamstel te Amsterdam (1775)

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 229: op 4 sept. 1781 verkopen Hendrik de Jongh, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn ouders, Daniël de Jongh en Philippina Crena, wonende te Dordrecht, en Francois Beudt, koopman te Dordrecht, voor 2000 gl. aan Hendrik van Lith de Jeude, koopman te Dordrecht, elk een derde part in een pakhuis, genaamd “de Wijnberg”, staande in de Schrijversstraat tussen het pakhuis van Dirk Vos Cornelisz. en het huis van Zegert Valkhof.

c. Jacoba Gijsberta Beudt, geboren ca, 1754, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Wolwevershaven (1782),overleden Rotterdam 24 sept. 1802 (vervoerd naar Dordrecht), begraven Dordrecht 29 sept. 1802 (Jacoba Gijsberta Beudt, de vrouw van Laurentius Beudt, van Rotterdam, ’s morgens om 10 uur stil bijgezet, laat geen kinderen na), trouwde 25 okt./10 nov. 1782 (de bruidegom geassisteerd met zijn neef Francois Beudt, de bruid met haar moeder Elisabeth Maria van Ruijnen, weduwe van Francois Beudt) Laurentius Beudt, jongman geboren te Lingen wonende te Rotterdam (1782), overleden Rotterdam 14 juli 1804, begraven ald. 17 juli 1804

d. Gerardus Beudt, geboren ca. 1754, overleden Oosterhout 12 febr. 1824, trouwde Rotterdam (Stadstrouw, Luthers)23 aug./8 sept. 1793 Elisabeth van Trier, overleden Oosterhout 8 febr. 1838

Kind

d-1. Geertruid Beudt, geboren Den Haag ca. 1788 [sic], trouwde Oosterhout 4 mrt. 1819 Adriaan Griekspoor, geboren te Raamsdonk ca. 1780 wonende in de Klundert (1819), koopman, zoon van Denis Griekspoor, herbergier te Klundert, en Anna van de Laar

e. Soeta Anna Beudt, gedoopt NG Dordrecht 3 febr. 1760, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Wolwevershaven (1793), overleden ald. 2 juli 1831, trouwde 9/25 aug. 1793 (de bruid geassisteerd met haar moeder Elisabeth Maria van Ruijnen, weduwe van Francois Beudt) Johannes van der Elst, gedoopt NG Dordrecht 24 sept. 1752, weduwnaar geboren te Dordrecht wonende in de Prinsenstraat (1793), overleden ald. 19 aug. 1808, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 23 aug. 1808 (Johannes van der Elst, 56 jaar, spoedig verval, in de Prinsenstraat D:120, laat kinderen na uit het eerste en tweede huwelijk, met de lijkkoets, stil begraven), trouwde 1e Helena Ouboter, zoon van Jacob van der Elst en Sija Kleijn

Johannes van der Elst (foto: RA Dordrecht)

Soeta Anna Beudt (foto: RA Dordrecht)

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 256: op 20 nov. 1781 verkoopt Johannis van der Elst Jacobsz., koopman te Dordrecht, voor 2150 gl. aan Wouter van Leer een huis in de Prinsenstraat, staande tussen het huis van de erfgenamen van Jan van der Linden en dat van Hendrik van der Hulp.

ORA Dordrecht inv. 1674, f. 199: op 20 juni 1786 verkoopt Jacob Bongers, pondgaarder te Dordrecht, voor 2600 gl. aan Johannes van der Elst Jacobsz. een pakhuis, genaamd “Van Beest”, staande in de Prinsenstraat tussen het huis van de koper en dat van Abraham van Duuren.

ORA Dordrecht inv. 1674, f. 205: op 27 juni 1786 verkoopt Johannis van der Elst Jacobsz., achtraad en koopman te Dordrecht, voor 1200 gl. aan Frank van der Schoor, koopman te Dordrecht, een pakhuis op de Kalkhaven, staande tussen het huis van de koper en dat van Van der Schoor en De Raat.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 51v: op 10 juni 1790 verkopen Johannes van der Elst en Willem Hordijk, als man van Ida van der Elst, kooplieden te Dordrecht, enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Sija Kleijn, weduwe van Jacob van der Elst, voor 870 gl. aan de erven Maria Gelderblom een huis in de Dolhuisstraat, staande tussen het erf van Wouter Oldenburg en de gemeenschappelijke gang van de huizen van Johan Holtrop en dat van L. Wijmans.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 182v: op 6 okt. 1791 verkopen Johannes van der Elst en Willem Hordijk, als man van Ida van der Elst, kooplieden te Dordrecht, enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Sija Kleijn, weduwe van Jacob van der Elst, voor 300 gl. aan Geertruij Hooijman, ongehuwde persoon wonende te Dordrecht, een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Jan Arendonk en dat van de weduwe van Rochus Molendijk.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 93v: op 9 febr. 1797 verkopen Willem Hordijk en Johannes van der Elst, kooplieden te Dordrecht, voor 4000 gl. in totaal aan Willem Jacob de Bruijn de Neve, koopman te Dordrecht, ieder een achtste part in de suikerraffinaderij “de Suikermolen” met het het woonhuis ernaast, staande op de Nieuwe Haven of Drappierskade aan de zuidzijde, staande tussen het koetshuis van de weduwe van Jacob van Doeveren, nu echtgenote van Nicolaas van Meeteren, en het pakhuis van Willem Nicolaas Kouwens.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 256: op 6 mei 1806 verkoopt “De Heer Joh.s [Johannes] van der Elst, Lid van den Raad deze Stad, voor zich zelven en ook als Last en Procuratie hebbende van zijne zuster Mejuffrouw Ida van der Elst, weduwe van den Heer Willem Hordijk, wonende mede binnen deze Stad, zijnde zij te samen eenige kinderen en erfgenamen van wijlen Mejuffrouw Sija Kleijn weduwe en Boedelhoudster van wijlen de Heer Jacob van der Elst, welke voorn: Procuratie den 1 [mei 1806] …, voor den Notaris J.D. Schultz van Haegen en getuigen verleden, ons Schepenen is vertoond”, voor 3000 gl. aan “mejuffrouw Apolonia Burmester weduwe wijlen den Heere Christoffel Fredrik Backer, als voogdesse over hare vijf minderjarige kinderen, bij wijlen haren gemelden Man in Huwelijk verwekt, met namen Johanna Christina, Maria Elzelina, Ida Albertina, Johannes Christoffel en Christoffel Fredrik Backer, als mede aan de Heeren Hilmer Johannes Backer en Petrus Diderich Backer”, allen wonende te Dordrecht, de helft in een suikerraffinaderij op de Kalkhaven, staande tussen het huis van de weduwe van Isaak van Beest en het pakhuis van De Groot en Van der Steen, alsmede de helft in een pakhuis op de Kalkhaven, genaamd “Elbing”, staande tussen het huis van Jan van Strij en het pakhuis van Johannes Frankenhof.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 292v: op 29 juli 1806 verkoopt Pieter Plukhooij, wonende te Dordrecht, voor 5500 gl. aan Johannes van der Elst Jacobsz., lid van de Raad van Dordrecht, een huis op de Kalkhaven, getekend D:156, staande tussen de suikerraffinaderij van de koper en het pakhuis “Terwakker” van de koper.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 293: op 29 juli 1806 verkoopt Johannes van der Elst Jacobsz., lid van de Raad van Dordrecht, voor 2000 gl. aan Pieter Plukhooij, wonende te Dordrecht, een huis en pakhuis in de Kalkstraat, getekend D:151, 152 en 153, staande tussen het pakhuis van J.G. van Oldenbarneveld genaamd Witte Tuling en het huis van de erfgenamen van Frans Rens.

Kind:

e-1. Francois van der Elst, gedoopt NG Dordrecht 1796,koopman,overleden Dordrecht 10 jan. 1864 (Voorstraat D:490), trouwde Dordrecht 7 juli 1819 Catharina Wilhelmina van Wageningen, dochter van Otto Jean van Wageningen en Catharina Wilhelmina Perduijn

Francois van der Elst (foto: RA Dordrecht)

f. Gijsbert Willem Beudt, geborennaar schatting ca. 1765,begraven Dordrecht (Grote Kerk) 19 juli 1785 (Gijsbert Willem Beudt, ongehuwd, van Rotterdam, ’s morgens bijgezet, met volk erachter, een zwarte baar)

g. Anna Margaretha Beudt, geboren ca. 1766, overleden 15 sept. 1836