Stamreeks Romeijn

I. Goossen Adriaensz.

II. Willem Goossensz., geboren naar schatting ca. 1500

III. Cornelis Willem Goossensz. Romeijn alias Jonckijnt, geboren ca. 1542, heemraad en stedehouder van Ridderkerk, waarsman, hoogheemraad van Oud- en Nieuw-Reijerwaard, overleden ca. 1610, trouwde1e ca. 1570 Maritgen Cornelisdr., 2e Ridderkerk 24 mei 1598 Marijke Adriaensdr., jonge dochter van Ridderkerk (1598)

– 26 mrt. 1571: op verzoek van Cornelis Willemsz. Jonckint van Ridderkerk, als gemachtigde van Anna Willemsdr., weduwe van Peter Jacobsz. Besemer, verklaren heer Cornelis Joppesz., pastoor te Ridderkerk, 42 jaar oud en Fop Cleijsz., schout aldaar, 47 jaar oud, “ende eerst de voorsz. heer Cornelis Joppesz. dat geleden ontrent thien jaeren hij deposant present ende tegenwoerdich geweest is ten huijse van de wedue van Thonis Pietersz. tot Rijderkerck ten tijde alst huijwelijk gesloten worde tusschen Pieter Jacobsz. Besemer … ende Anna Willemsdr. … waervan ter selver tijde de voorsz. heer Cornelis Joppesz. ende Vop van Driel Claesz. sijn geweest arbiters ende dat in presentie van de naeste vrienden aen wederzijden ende dat de moeder vande zelven bruijdegom ter selver tijde beloeffde met hem ten huijwelijk te geven zeeckere eijgen lant ende bruijcklant maer hoe veel off waer tselve gelegen was en weet … hij deposant nijet te verclaeren. Verclaerende de voorsz. Fop Cleijsz. dat hij mede bij th[u]ijlick voorsz. present es geweest maer dat hem daer van nijet indachtich en es overmits de lanckheijt vande tijde.” (ORA Dordrecht inv. 728, f. 123 e.v.)

Kinderen (o.a.)

a. Aaltje Cornelisdr. Jonckint, trouwde Daniël Fopsz. van Driel, geboren ca. 1568, overleden 1658

b. Cornelis, volgt IV

IV. Cornelis Cornelisz. Romeijn alias Jonckijnt, geboren ca. 1573

V. Arie Cornelisz. Romeijn, geboren 1629

VI. Cornelis Romeijn, geboren 1661

VII. Floris Romeijn, overleden 1763

VIII. Arij Romeijn, overleden 1802

IX. Floris Romeijn, overleden 1818

X. Jacobus Romeijn, arbeider, overleden 1869

XI. Fleuris Romeijn, geboren Oud-Beijerland 17 sept. 1820, arbeider, overleden 1899, trouwde 1e Oud-Beijerland4 mei 1849 Maria Smit, 2e Oud-Beijerland 11 dec. 1862 Cornelia Jacoba Brussaard, dochter van Gijsbert Brussaard, arbeider, en Maria van Wijn

XII. Katharina Romeijn, geboren 1872, overleden Dordrecht 13 dec. 1956, trouwde Rotterdam 10 aug. 1898 Pieter Meinster, brugwachter te Dordrecht

Katharina Romeijn (rechts)

Kind:

a. Gijsbertus Meinster, trouwde Johanna Maria Brand

Gemeenschappelijke afstamming met Vincent van Gogh.

38965. Neeltje Cornelisdr. (van Driel)

I. Willem Ghoosensz. Jonckint alias Romeijn), geboren ca. 1510, overleden 1563, trouwde Neeltje Cornelisdr. van Driel, (1508-1581)

II. Anna Willemsdr. (1530-1600), trouwde Pieter Jacobsz. Besemer

III. Willem Pietersz. Besemer (1560-1606)

IV. Pieter Willemsz. Besemer (1595-1632)

V. Theunis Pietersz. Besemer (geb. 1630)

VI. Cornelis Theunisz. Besemer (1661)

VII. Annetje Cornelisdr. Besemer (geb. 1694), trouwde Anthonij Pietersz. van Nieropperhout

VIII. Pieter van Nieropperhout

IX. Clara van Nieropperhout (1758-1827), trouwde Arie van der Gaag

X. Anna Cornelia van der Gaag (1792-1855), trouwde Willem Gerrits Carbentus

XI. Anna Cornelia Carbentus (1819-1907), trouwde ds. Theodorus vanGogh

XII. Vincent vanGogh, (1853-1890), kunstschilder

Vincent van Gogh