De Roo

I. Johannes de Roo, jongman van Amsterdam en daar wonende (1667), koopman, overleden in 1703, trouwde NG Dordrecht 13/31 mrt. 1667 Geertruijd Opdebeeck, jonge dochter van Leiden wonende op de Nieuwe Haven te Dordrecht (1667), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 21 febr. 1728(Geertruijd Op de Beeck, weduwe van Johan de Roo, voor het “Wijncomptoir”, laat kinderen na, acht koetsen extra.

Weeskamer Dordrecht inv. 29, f. 188v: op 15 okt. 1703 extract ingescheven van het testament, dat Johannes de Roo heeft gepasseerd op 15 aug. 1703, waarin hij zijn vrouw, Geertruij Op de Beeck tot voogdes heeft benoemd.

Kinderen:

a. Philippus, gedoopt NG Dordrecht 16 okt. 1672

b. Johan de Roo, geboren naar schatting ca. 1675, volgt II

II. Johan de Roo, geboren naar schatting ca. 1675, jongman van Dordrecht wonende omtrent de Wijnbrug (1709), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 13 jan. 1753 (Johan de Roo, heer van Westmaas en Groep, laat kinderen na, acht koetsen extra, grote boete), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 7/22 juli 1709 (de bruidegom met mondeling consent van zijn moeder Geertruijd Opdebeeck, weduwe van Johannis de Roo de oude, de bruid geassisteerd met haar moeder Catharina van Esch, weduwe van ds. Henricus Francken, predikant te Dordrecht) Johanna Francken, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Beurs (1709), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 15 nov. 1719 (Johanna Francken, de vrouw van Johan de Roij, met acht koetsen extra).

Weeskamer Dordrecht inv. 32, f. 168v: op 18 dec. 1719 extract ingeschreven van het testament van Johan de Roo en zijn vrouw Johanna Francken, wonende te Dordrecht, gepasseerd voor notaris A. Hagoort de jonge op 23 april 1712. Zij hebben elkaar tot voogd benoemd.

Weeskamer Dordrecht inv. 35, f. 265: extract ingeschreven van het testament van Johan de Roo, gepasseerd voor notaris P. van Well te Dordrecht op 26 okt. 1752. Tot voogd heeft hij benoemd mr. Johan Hendrik de Roo.

Kind:

a. Jan Hendrik de Roo, gedoopt NG Dordrecht 13 mei 1712, volgt III

III. Jan Hendrik de Roo, heer van Westmaas en Groep, gedoopt NG Dordrecht 13 mei 1712, jongman van Dordrecht (1737), burgemeester van Dordrecht, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 3 nov. 1766 (mr. Johan Hendrik de Roo, heer van Westmaas en Groep, regerend burgemeester van Dordrecht, met tien koetsen extra, de hoogste boete), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 16 mei/3 juni 1737 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Johan de Roo, de bruid met haar ouders Boudewijn Onderwater, heer van Puttershoek, en Susanna Everwijn, getrouwd te Dordrecht op 3 juni 1737 door ds. Hubert, predikant te Puttershoek) Johanna Onderwater, jonge dochter van Dordrecht (1737), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 23 mrt. 1778 (Johanna Onderwater, weduwe van mr. Johan Hendrik de Roo, heer van Westmaas en Groep, lid van de Oudraad en burgemeester van Dordrecht, laat kinderen na, met tien koetsen extra, de hoogste boete)

ORA Dordrecht inv. 1656, f. 42 e.v.: op 27 juli 1741 verkoopt Jan van Onna, rijglijfmaker en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn behuwd moeder Anna Coole, weduwe van Pieter Bosch, en van zijn tante Agatha Coole, beiden erfgenamen van hun broer Michiel Koole, voor 1400 gl. aan mr. Johan Hendrik de Roo, heer van Wulverhorst, Cromwijk en Linschoterhaar, achtraad van Dordrecht, een huis met een kelder eronder en een ruime plaats erachter, staande en gelegen in de Wijnstraat tussen het huis van Jan de Roo en dat van Abraham Hordijk.

ORA Dordrecht inv. 1659, f. 6 e.v.: op 29 jan. 1750 verkopen Willem Lodewijk Pilat, predikant in Den Haag, mr. Johan Hendrik de Roo, heer van Wulverhorst, lid van de Oudraad van Dordrecht, en Hendrik Franken, schepen in wette van Dordrecht, voor 300 gl. aan Arij van den Bos, burger van Dordrecht, een huis aan de Nieuwendijk [Bleijenhoek],belend aan weerszijden door de huizen van Hendrik Korthals. De koper is schuldig aan de verkopers een bedrag van 200 gl.

ORA Dordrecht inv. 1660, f. 138v: op 24 mei 1753 verkoopt mr. Johan Hendrik de Roo, heer van Westmaas, Groep en Wulverhorst, lid van de Oudraad te Dordrecht, voor 4000 gl. aan Johannes Heijblom, burger van Dordrecht, een huis op de Wolwevershaven, staande tussen het huis van Jan Hubert en dat van Huijbert du Sart.

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 65: op 26 nov. 1754 verkoopt Pieter de Haan, mr. huistimmerman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Francina Agatha, Lidia en Sara Rendels, gezusters wonende te Dordrecht, voor 671 gl. aan mr. Johan Hendrik de Roo, heer van Westmaas en Groep, Wulverhorst, Kromwijk, Linschoterhaaretc., raad en vroedschap van Dordrecht, namens Dordrecht gecommitteerd ter auditie in de Provinciale Rekenkamer van Dordrecht,een huis in de Wijnstraat, staande tussen het huis van Johannes Decker en het Siboristraatje.

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 35 e.v.: op 19 juni 1760 verkopen mr. Caspar Balthazar Doll van Ourijk, lid van de Oudraad van Dordrecht, en Hendrik Boonen, wonende even buiten Dordrecht, als mede-executeurs-testamentair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Herman Boonen en Elisabeth Keur, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, mede vervangende Fredrik Boonen, wonende te Dordrecht, en Joost van Eijbergen, predikant te Dordrecht, hun mede-executeurs-testamentair en voogden, voor 2080 gl. aan mr. Johan de Roo, heervan Westmaas en Groep, regerend burgemeester van Dordrecht, een huis in de Wijnstraat tegenover de Wijnbrug, uitkomende in het Ciboriestraatje en staande tussen het huis van Jan Stok en dat van Elisabeth Hordijk.

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 68 e.v.: op 30 okt. 1760 verkoopt mr. Johan Hendrik de Roo, heer van Westmaas en Groep, regerend burgemeester van Dordrecht, voor 925 gl. aan Aalbert Nieuwenhuijsen, burger van Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt, staande tussen het huis van de juffrouwen Bordels en dat van Leendert Roos. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 600 gl.

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 98 e.v.: op 5 april 1764 verkoopt Jacobus Mackaij, burger van Dordrecht, voor 1600 gl. aan mr. Johan de Roo, heer van Westmaas en Groep, oud-burgemeester van Dordrecht, een huis in de Wijnstraat tegenover de Engelse kerk, aan weerszijden belend door de huizen van de koper.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Johan de Roo van Westmaas, 2 juli 1738, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 20 mrt. 1792 (mr. Johan de Roo, heer van Westmaas en Groep, lid van de Oudraad en oud-burgemeester van Dordrecht, in de Wijnstraat tegenover de Engelse kerk, laat geen kinderen na, met tien koetsen extra en een wapenbord, de hoogste boete),trouwde Gerecht/NG 19 nov. 1778 (ondertrouw, attestatie gegeven op 6 nov. 1778, volgens attestatie van ondertrouw dd 19 nov. 1778 van de commissarissen van huwelijkszaken te ‘s-Gravenhage) Antonia Cornelia Gevaerts, gedoopt NG Dordrecht 4 juni 1737, begravenDordrecht (Grote Kerk) 29 dec. 1800 (Anthonia Cornelia Gevaerts, weduwe van Jan de Roo, heer van Westmaas en Greup, in de Wijnstraat, laat kinderen na, met twee koetsen extra, 64 jaar oud, verval),dochter van Johan Gevaerts en Susanna Sluijske

ORA Dordrecht inv. 1677. f. 123v: op 18 febr. 1794 verkopen mr. Hendrik de Roo, heer van Wulverhorst, Abraham Hendrik Onderwater, lid van de Oudraad en oud-burgemeester van Dordrecht, en Marcus Moree, commies op het “comptoir” van de gemenelandsmiddelen te Dordrecht, als in het testament van mr. Johan de Roo, heer van Westmaas en Group, dat hij op 15 nov. 1785 heeft gepasseerd voor notaris M.H. van Son te Den Haag, aangesteld tot executeurs-testamentair en voogden over zijn minderjarige erfgenamen, voor 25.000 gl. aan Anthonia Cornelia Gevaerts, weduwe van mr. Johan de Roo van Westmaas en Group, 1. een huis met tuin erachter eneen wijnkelder of pakhuis eronder, 2. een huis daarnaast, 3. een huis daarnaast, 4. een stal en koetshuis, 5. een huis of pakhuis, bestaande boven uit twee pakzolders en onder een wijnkelder, alle staande in de Wijnstraat tegenover de Engelse kerk tussen het Ciboriestraatje en het huis van apotheker Van der Bank, en tenslotte nog 6. een huis, staande tussen het Ciboriestraatje en het huis van Johannes Dekker.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 195v: op 19 jan. 1802 verkopen Abraham Hendrik Onderwater en mr. Johan Repelaer, als executeurs-testamentair van Anthonia Cornelia Gevaerts, weduwe van mr. Johan de Roo van Westmaas, gewoond hebbende en in dec. 1800 te Dordrecht overleden, voor 3175 gl. aan Arent van der Werff van Zuidland, wonende te Dordrecht, een pakhuis of wijnkelder met zolderingen in de Wijnstraat tegenover de Wijnbrug, getekend B:220 en 221, staande tussen het koetshuis, dat op diezelfde dag is getransporteerd aan Justus de Bruijn Ouboter, en het huis van de apotheker Johannes van der Bank.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 196: op 19 jan. 1802 verkopen Abraham Hendrik Onderwater en mr. Johan Repelaer, wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Anthonia Cornelia Gevaerts, weduwe van mr. Johan de Roo van Westmaas, gewoond hebbende en in dec. 1800 te Dordrecht overleden, voor 1975 gl. aan Pieter Anthonij Knogh, wonende te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat, getekend B:214, staande tussen het Siboriestraatje en het huis van Johanes Dekker.

b. mr. Boudewijn de Roo van Westmaas, 16 sept. 1739, geboren te Dordrecht, jongman van Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij de Wijnbrug (1766),weduwnaar wonende in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug (1778), regerend schepen en lid van de Oudraad te Dordrecht, overleden 7 juni 1785, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 13 juni 1785 (mr. Boudewijn de Roo, oud-lid van de Oudraad en veertigraad van Dordrecht, in de Voorstraat bij de Nieuwbrug, laat kinderen na, met tien koetsen extra, hoogste boete, zal een wapenbord gedragen worden), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 3 april 1766 (ondertrouw, de bruidegom geassisteerd met zijn ouders Johan Hendrik de Roo, heer van Westmaas en de Groep, burgemeester van Dordrecht, en Johanna Onderwater)Adriana Diederica van den Zantheuvel, van Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Nieuwbrug (1766), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 31 dec. 1776 (Adriana Diederica van den Zantheuvel, de vrouw van mr. Boudewijn de Roo, over de Nieuwbrug, laat geen kinderen na, met tien koetsen extra, de hoogste boete, met een wapenbord), 2eGerecht/NG Dordrecht 20 febr./8 mrt. 1778 (de bruid geassisteerd met haar moeder Anna Sophia Repelaer, weduwe van mr. Francois van den Brandeler, lid van de Oudraad en burgemeester van Dordrecht) Anna Sophia van den Brandeler, geboren te Dordrecht, geboren te Dordrecht, wonende in de Wijnstraat bij de Beurs (1778), weduwe wonende in de Voorstraat bij de Nieuwbrug (1787), overleden Dordrecht 30 aug. 1807,trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 5/21 okt. 1787 (aan huis, de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Christina Reepmaker, weduwe van Mattheus Rees) Mattheus Gillis Rees, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij het Stadhuis (1787), lid van de Oudraad en secretaris van Dordrecht.

CASCADE bulletin voor tuinhistorie, Jaargang 2016 (25) nummer 2

Buitenplaats “Weizigt”:

“De broer van bovengenoemde Hendrik, Boudewijn de Roo van Westmaas (1739-1785), kocht dit buiten in 1782. De koop omvatte ‘een buyteplaats genaamt Weyzigt met alle desselfs timmeragie en plantagie, als een heere huyzinghe, een koepel, koetshuys en stalling, thuynmanshuys, druyve- en persikekassen, loots, regenbak, visrijke vijvers, moesthuyn, boomgaarden etc. (…)’. Drie jaar na deze aankoop overleed Boudewijn. Zijn tweede vrouw, Anna Sophia van den Brandeler (1752-1807) hertrouwde in 1787 met Mattheus Gilles Rees (17531817). In 1794 volgde de bouw van een geheel nieuw voorhuis, verrees een ‘tuinmanshuis’, werden een laan met iepen en een met beuken en eiken geplant en een bos aangelegd.”

Het buiten bleef tot 1942 in bezit van de familie De Roo van Westmaas.

Het huis “Weizigt”, vroeger in Dubbeldam, tegenwoordig aan het Van Baerleplantsoen te Dordrecht.

Het koetshuis van het huis “Weizigt”.

ORA Dordrecht inv. 1784, f. 105: op 30 juni 1808 verkopen Francois de Roo van Westmaas, Robertus Joan Castendijk, als man van Henriette Hester Constantia de Roo en Mattheus Gillis Rees, secretaris van Dordrecht, als voogd over zijn minderjarige zoon Mattheus Willem Rees, allen wonende te Dordrecht, enige kinderen van wijlen Anna Sophia van den Brandeler, eerst weduwe van Boudewijn de Roo, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 7400 gl. aan Petrus Diderich Backer. koopman wonende te Rotterdam, een tuin met koepel, stenen huis, en twee woningen of tuinmanshuizingen, staande en gelegen even buiten de Vriesepoort, op Merwedegrond, getekend E: 679 en 680, tussen de Vriesepoortsweg en het Berkenpad, van voren belend door het weiland van de twee eerstgenoemde verkopers en van achteren door Recourt.

Kinderen:

b-1. Johanna Hendrica Antonia de Roo, gedoopt NG Dordrecht 11 juni 1779, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 27 sept. 1779 (het minderjarig kind van Boudewijn de Roo, tegenover de Nieuwbrug, beide ouders leven, genaamd Johanna Hendrica Antonia, stil begraven, 3 maanden oud)

b-2. Francois de Roo van Westmaas, heer van Westmaas en Groep, geboren Dordrecht 6 dec. 1780, gedoopt NGald. 10 dec. 1780, geboren te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Nieuwbrug (1807), regerend schepen van Dordrecht en de Merwede,raad van Dordrecht,overleden Dordrecht 27 jan. 1826 (Voorstraat C:932), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 2/18 jan. 1807 (aan huis, de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Anna Sophia van den Brandeler, eerst weduwe van mr. Boudewijn de Roo, en nu echtgenote van Mattheus Gillis Rees, de bruid met haar moeder Hester Crena, weduwe van Arnold van Poelien) Hester van Poelien, geboren van Dordrecht wonende bij de Grote Kerk (1807),overleden Dubbeldam (“op der zelver buitenverblijf Weizigt”) 9 sept. 1815,2e Dordrecht 19 nov. 1817 Johanna Antonetta van der Kaa, gedoopt NG Dordrecht 4 okt. 1795, overleden Dubbeldam 27 juni 1832, dochter van Aart van der Kaa en Geertruij Willemszen

b-3. Henrietta Hester Constantia de Roo, gedoopt NG Dordrecht 3 nov. 1782, geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Nieuwbug (1803), overleden 1855, trouwde Gerecht Dordrecht 25 febr./12 mrt. 1803 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Joan Castendijk, de bruid met haar moeder Anna Sophia van den Brandeler, eerst weduwe van mr. Boudewijn de Roo en thans echtgenote van Mattheus Gillis Rees, en met haar stiefvader) Robertus Joan Castendijk, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Vuilpoort (1803)

c. Johanna de Roo, 21 mei 1741, geboren te Dordrecht wonende in de Wijnstraat (1769), trouwde Gerecht/NG dordrecht 16 nov./3 dec. 1769 (aan huis, de geboden gaan te Haarlem, de bruid geassisteerd met Johanna Onderwater, weduwe van mr. Johan de Roo van Westmaas, haar moeder) Adolph van Heshuijsen, weduwnaar geboren en wonende te Haarlem (1769), raad en vroedschap van Dordrecht

d. mr. Hendrik de Roo van Wulverhorst, 16 jan. 1743, jongman van Dordrecht (1766), weduwnaar geboren te Dordrechtwonende te Boxel (1797), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 22 mei 1766 (ondertrouw, aan huis, de bruidegom geassisteerd met zijn ouders mr. Johan Hendrik de Roo van Westmaas en Johanna Onderwater,bruid met haar vader mr. Jan de Witt, heer van Jaarsveld, de geboden gaan in Leiden) Hester Constantia de Witt, geboren 3 juni 1749, van Dordrecht wonende in de Wijnstraat (1766), overleden 25 mrt. 1770,begraven Dordrecht (Grote Kerk) 31 mrt. 1770 (Hester Constantia de Witt, de vrouw van Hendrik de Roo, op de Wolwevershaven, laat geen kinderen na, met een wapenbord en tien koetsen extra, de hoogste boete), dochter van Johan de Witt, heer van Jaarsvelden Abigaël Constantia Roos, 2e Gerecht Dordrecht 28 april/14 mei 1797 (de geboden gaan in Boxel) Gerardina Maria van Eijsden, weduwe geboren te Dordrechtwonende in de Voorstraat bij het Stadhuis (1797), trouwde 1e Arnoldus Noteman

Weeskamer Dordrecht inv. 38, f. 241v: op 12 okt. 1803 extract ingeschreven van het testament van mr. Hendrik de Roo van Wulverhorst enGerardina Maria van Eijsden, gepasseerd op 16 okt. 1797 ten overstaan van notaris J. van Bruggen te Den Bosch. Erfgenamen: de meerderjarigen.

ORA Dordrecht inv. 1761, f. 48v: op 19 april 1804 verkopen mr. Hendrik de Roo van Wulverhorst, Mattheus Gillis Rees en Jan Papenhuijzen, allen wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Gerardina Maria van Eijsden, eerder weduwe van Arnoldus Noteman en laatst echtgenote van mr. Hendrik de Roo van Wulverhorst, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 16.300 gl. aan Johannis van der Elst Jacobsz., raad van Dordrecht en de Merwede, “de Melioratie van een Plaizier-Tuin of buijten verblijf, met desselfs beplanting en betimmering, alsmede het daar op staande Heeren Huis en Tuinmanshuis, … voorts de Loots, of Berging, Trekkassen, Katingen [etc.]”, staande en gelegen even buiten Dordrecht op stadsgrond aan de Zandweg of Tweede Singel, de tuin gequotiseerd E:658 en het tuinmanshuis E:659, alles op 7 nov. 1803 publiekelijk geveild door notaris P. J. van Steenbergen.

Hendrik de Roo van Wulverhorst

Hester Constantia de Witt