Cools

I. Wouter Cools, overleden vóór 3 okt. 1615, trouwde Jenneken Aertsdr. van de Corput

– 7 nov. 1576: Wijnant Fransz., inwonende poorter van Dordrecht, verklaart, dat alzulke zes grauwe tonnen en acht balen aluin, die door Willem Dircxsz., schipper van Emden, van daar naar Rotterdam zijn verscheept en daar in arrest gehouden worden, aan hem, comparant, Cornelis Adriaensz. en Wouter Cools, beiden van de Klundert, toebehoren. (ORA Dordrecht inv. 1568, f. 211v)
ORA Dordrecht inv. 1582, f. 4v: op 25 jan. 1601 verklaart Johan van der Haege, secretaris van Rommerswael, verkocht te hebben aan Wouter Cools en Cornelis Cornelisz. Breeman, wonende te Sommelsdijk, ongeveer 22 gemeten land in het Land van Ruigenhil in de vierde kavel, welke is ingedijkt door wijlen Adriaen Lenaertsz., baljuw van Sommelsdijk. Borg: Jan Jaspelsz. Koninck, burger van Dordrecht.
– 3 okt. 1615: Thomas Boon, huistimmerman en burger van Dordrecht, is schuldig aan Janneken Aerstdr. van den Corput, weduwe van Wouter Cools, een somma van 1775 gl. (ORA Dordrecht inv. 1592, f. 87)
– 5 juli 1618: Geerit Gijsbertsz., bakker en burger van Dordrecht, als mede-erfgenaam van Gijsbert Geeritsz., zijn vader,voor zichzelf en als procuratie hebbende van zijn broer en mede-erfgenaam Niclaes Gijsbertsz., en Henrick van Naerden, notaris te Dordrecht, als procuratie hebbende van de erfgenamen van Pieterken Pietersdr., weduwe van Gijsbert Geeritsz.,verkopen voor 1760 gl.aan Janneken Aertsdr. van de Corput, weduwe van Wouter Cools, een huis bij de Grote Kerk, staande tussen het huis van Jacob Jacobsz. en dat van de erfgenamen van Willem Vinck bakker, voor een bedrag van 1760 gl. (ORA Dordrecht inv. 759 (oud), f. 57)
Kinderen:
a. Johan Cools, gedoopt NG Dordrecht dec. 1583, volgt IIa
b. Arnoldus Cools, gedoopt NG Dordrecht 6 mrt. 1589, volgt IIb
IIa. Johan Cools, gedoopt NG Dordrecht dec. 1583, overleden vóór 28 nov. 1656,trouwde 13 nov. 1616 Margriet Dirks
– 8 dec. 1651: Hugo Repelaer Anthonisz., oudraad van Dordrecht, verkoopt namens zijn schoonmoeder, Margreta Dircxdr., weduwe van Johan Cools, aanLeendert Jansz. Springer, burger van Dordrecht, een huis omtrent de Vuilpoort aan de havenzijde tussen Maerten Jansz. en Jan de Claer mandenmaker. Koper is schuldig 2000 gl. Borg: Adriaen Leendertsz. Pieterman, wonende in Heeroudelandsambacht. (ORA Dordrecht inv. 778 (oud), f. 74 e.v.)
– 28 nov. 1656: Aert Coenen, schipper en burger van Dordrecht, is schuldig aan Margrita Dircxdr., weduwe van Johan Cools, een jaarlijkse losrente van 12 gl. (ORA Dordrecht inv. 1616, f. 155v)
ORA Dordrecht inv. 1620, f . 107: op 15 april 1664 verkopen “mr. Michiel van Feltrum als Executeur van(de) Testamente van za: Michiel van Feltrum en(de) soone van(de) selven en(de) Adriaen Huijbertsz. Verveer als getrout hebbende Reijnsburch van Feltrum ende te samen vervangen(de) en(de) haer sterckmaeckende voor Johanna van Feltrum wed.e van za: Anthonij de Vries, en(de) Johan Sijmonides als getrout hebbende Margreta van Feltrum haerl. suster en swager respective” voor 500 gl. aan Margreta Dircx, weduwe van Johan Cools, een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Boudewijn Swol en dat van Willem Fransz. tuinman.
Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):
a. Wouter Johansz. Cools, mrt. 1618, volgt IIIa
b. NN, aug. 1619
c. NN, nov. 1620
d. Margaretha Cools, okt. 1622, ovelreden Dordrecht 29 aug. 1679, trouwde NG Dordrecht 20 mei/5 juni 1646 Hugo Repelaer, brouwer in “de Sleutel”
ORA Dordrecht inv. 1625, f. 11v e.v.: op 5 febr. 1675 verkoopt mr. Johan Perck, chirurgijn en burger van Dordrecht, voor 1500 gl. aan Margrieta Cools, weduwe van Hugo Repelaer, lid van de Oudraad te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van de weduwe van Jan Govertsz. Heijmans en de uitgang van het huis van Paul Eelbo. De koopster voldoet de koopsom met het casseren van een schuldbrief van 1200 gl. en met het betalen van de verponding en de rechterlijke kosten, samen bedragende een somma van 1500 gl.
ORA Dordrecht inv. 1626, f. 36: op 29 juni 1677 verkoopt Jan Claesz. Slooth, olieslager te Dordrecht, voor 100 gl. aan Margrieta Cools, weduwe van Hugo Repelaer, een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis en de gang, die toebehoren aan Jan Jansz. de Bont.
e. NN, aug. 1624
f. Jan, mrt. 1632
IIb. Arnoldus Cools, gedoopt NG Dordrecht 6 mrt. 1589,overleden vóór 21 mei 1643,trouwde 1e 8 april 1612 Aeltien van Bernagie, 2e 6 mei 1619 Eva Dirks
– 1626 (1000e penning van Dordrecht, f. 50) Arnoult Cools in de Schrijversstraat aangeslagen voor een vermogen van 21.000 gl.
ORA Dordrecht inv. 1604, f. 32: op 4 juni 1630 verkoopt Henrick Pietersz. Starrenburch, lid van de Oudraad van Dordrecht, als procuratie hebbende van Lidewij Corstiaensdr., weduwe van Franchoijs van Percijn, doctor in de medicijnen, volgens procuratie gepasseerd voor notaris D. Eelbo te Dordrecht op 12 dec. 1629, voor 1800 gl. contant aan Arnoldus Cools, burger van Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, genaamd “den Swarten Arent”, staande tussen het huis van Abraham Jansz. kuiper en dat van de weduwe van Herrij Loge. Waarborgen: Henrick Pietersz. Starrenburch en Christiaen van Percijn, doctor in de medicijnen.
ORA Dordrecht inv. 1609, f. 51: op 1 aug. 1639 verkoopt Philips van Beverwijck, als erfgenaam van zijn neef Jacob Jansz. van Beverwijck, voor 1000 gl. aan Arnoldus Cools, burger van Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van de koper en dat van Aert Hermansz. van Wor.
ORA Dordrecht inv. 1610, f. 32: op 21 mei 1643 verklaart Isaac Houbraecken, burger van Dordrecht, dat hij schuldig aan Eva Dircxdr., weduwe van Arnoldus Cools, een somma van 1200 gl.
Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):
Ex 1:
a. Maria, okt. 1612
Ex 2:
b. NN, aug. 1619
c. Wouter Aernoutsz. Cools, geboren naar schatting ca. 1620, volgt IIIb
d. NN, febr. 1621
e. Johanna Cools, okt. 1622, trouwde Cornelis van Overstege, watergraaf
ONA Dordrecht inv. 231, f. 628: op 30 okt. 1670 verklaart Adriaen van der Mast, rentmeester over de domeinen van de Staten van Holland in de Beijerlanden, in zijn plaats tot voogd over de weeskinderen van watergraaf Cornelis van Overstege en diens vrouw Johanna Cools, beiden overleden, en over de kinderen van wijlen Wouterus Cools benoemd te hebben mr. Hugo Baen, thesaurier van Dordrecht.
f. NN, dec. 1623
g. Elisabeth, okt. 1628
h. Eva, febr. 1632
i. Dirck, juli 1635
IIIa. Wouter Johansz. Cools, gedoopt NG Dordrecht mrt. 1618, trouwde 30 aug. 1648 Lucia Repelaer
Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):
a. Jan, 18 juni 1651
b. Anthonia Cools, 24 nov. 1652, jonge dochter van Dordrecht (1680),trouwde NG Dordrecht 8/24 dec. 1680 Cornelis van Beveren Cornelisz., heer van De Lindt, jongman van Dordrecht (1680)
ORA Dordrecht inv. 1627, f. 12v e.v.: op 27 sept. 1679 verkopen mr. Johan Bladegom van Woensel, advocaat en mansman van het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, als procuratie hebbende van Cornelis de Bevere, heer van IJsselmonde, de Lindt, etc., lid van de Oudraad en generaal van de Munt der Verenigde Nederlanden, etc., volgens procuratie gepasseerd voor notaris J.M. van Osch te Gorinchem op 22 febr. 1679, Geerardt de Bevere, heer van Strevelshoek, lid van de Oudraad, zoon en mede-erfgenaam van Willem de Bevere, heer van Strevelshoek, lid van de Oudraad, voor zichzelf en tevens vervangende zijn twee zusters, Cornelis Pompe van Meerdervoort, heer van Hendrik-Ido-Ambacht, schout van Dordrecht, raad en rentmeester-generaal van Zuid-Holland, zoon en enige erfgenaam van Adriana de Bevere, vrouwe van Meerdervoort, Hendrik-Ido-Ambacht, etc., voor zichzelf en tevens vervangende de weduwe, kinderen en erfgenamen van Johan de Bevere, kolonel in Nederlandse dienst en gouverneur van de stad en onderhavige forten van Geertruidenberg, mr. Pieter Beelaert, lid van de Oudraad, als man van Cristina Elisabeth Pompe, en mr. Michiel Pompe van Slingelant, lid van de Oudraad, genoemde heren Beelaert en Pompe voor zichzelf, Mattheeus van Nispen, als procuratie hebbende van mr. Matthijs Pompe, raadsheer in de Raad van Vlaanderen, residerende te Middelburg, de heer Michiel Pompe tevens vervangende zijn broer Cornelis Pompe, heer van Dortsmonde, met hun vieren kinderen en erfgenamen van Mondina van Bevere, en voornoemde Cornelis Pompe van Meerdervoort, de heer van Strevelshoek, Michiel Pompe van Slingelant en Pieter Belaerts tevens vervangende mr. Baerthout van Slingelant Govertsz., zoon van wijlen Cristina de Bevere, samen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Cornelis de Beveren de oude, heer van Strevelshoek, IJsselmonde, De Lindt, etc., burgemeester van Dordrecht, voor 12.000 gl. aan Anthonia Cools een woonhuis, pakhuis, kelder, koetshuis, stal en tuin, staande en gelegen bij de Beurs, tussen het huis van Cornelis de Vries Dinghmansz. en dat van Arent van Hagen lakenkoper, van achteren uitkomende op de Varkenmarkt. Bij de koopprijs zijn inbegrepen de tapijten en het goudleer, die zich in het huis bevinden.

ORA Dordrecht inv. 799 (oud): op 6 sept. 1695 verkoopt Albertus van Nievelt, notaris te Dordrecht, als executeur-testamentair van wijlen Arent van Hagen, lakenkoper te Dordrecht, voor de minderjarigen, die in Van Hagens boedel gerechtigd zijn, voor 4525 gl. aan Anthonia Cools, vrouwe van de Lindt, weduwe van mr. Cornelis van Bevere, heer van De Lindt, een huis in de Wijnstraat, staande tussen het huis van de koopster en dat van notaris Johan van der Hoop.

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 12 okt. 1696: een zwarte baar voor Antonia Cools, weduwe van Cornelis de Beveren, heer van de Lindt, 19 maal luiden, bij avond begraven, in de Van Beveren-kapel

c. Walteria Cools, 27 nov. 1654, jonge dochter van Dordrecht (1673),trouwde NG Dordrecht 12/28 febr. 1673 Diederick Bressij, jongman (1673)

ORA Dordrecht inv. 1625, f. 15v: op 6 mrt. 1675 verklaart Diderick Bressij, schepen in wette van Dordrecht, als man van Waltheria Cools, dat hij eigenaar is van een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Benjamijn Swol bakker en dat van Willem Jansen tuinman, alsmede van een klein huisje achter in de Raamstraat in het straatje, genaamd het Kousken, gekomen uit de boedel van Margrieta Cools, [vrouw van Hugo Repelaer], de grootmoeder van zijn echtgenote.

ORA Dordrecht inv. 1636, f. 40: op 11 mei 1697 verkoopt Hugo Repelaer, lid van de Oudraad te Dordrecht, als voogd over de twee minderjarige kinderen en erfgenamen van mr. Diderick Bressij, kwartiersschout en dijkgraaf van Maasland in de Meijerij van ‘s-Hertogenbosch, voor 8700 gl. aan Samuel Lambinon een huis in de Wijnstraat tegenover de Beurs, staande tussen het huis van Bartholomeus van de Zantheuvel, veertigraad van Dordrecht, en dat van de weduwe van Herman Appels de jonge.

IIIb. Wouter Aernoutsz. Cools, geboren naar schatting ca. 1620, trouwde 23 dec. 1646 Clara Hendriksdr. de Boefkens
ONA Dordrecht inv. 231, f. 485: op 9 juni 1670 transporteert Arijen Teunisz. van der Wael, wonende in de Group onder Westmaas op de woning van Clara de Bouffkens, weduwe van Wouterus Cools, en haar kinderen twee blauwe ruinpaarden, een blauw met een zwart merriepaard, een wit met een vosbont merriepaard, een rode koe met een “gremelt” [donker gevlekt, bij dieren met een lichtere vacht] hoofd, twee rode koeien met witte hoofden, twee rode vaarzen, vijf hokkelingen, een rode stier met een “gremelt” hoofd, nog een zwartblauw en een vosbont paard, beide tweejarig, vier kalveren, 4 morgen tarwe, vier morgen bonen, vier morgen wintergerst, drie morgen zomergerst, vier morgen bonen en vier morgen boekweit, twee hond vlas, twee goede wagens, twee ploegen, twee paar eggen, vier bedden met toebehoren, en verder al de vruchten, al het vee, landbouw- en melkgereedschap, huisraad, meubels en inboedel en dat alles in mindering van hetgeen hij Clara de Boeuffkens en haar kinderen schuldig is.
Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):
a. Arnoldus Cools, 7 juni 1648, volgt IV
b. Johanna, 20 sept. 1651
c. Henricus, 6 juli 1654
d. Eva, 11 juni 1656
e. Wouterus, 30 mrt. 1663
f. Cornelia, 28 okt. 1665
IV. Arnoldus Cools, gedoopt NG Dordrecht 7 juni 1648, van Dordrecht wonende aan de Vuilpoort (1684), trouwde NG Dordrecht 23 juli/aug. 1684 Maria Francot, van Dordrecht wonende in de Steenstraat (1684)
Kinderen (allen gedoopt te Dordrecht):
a. Waltherus, 8 juni 1685
b. Johanna, 16 mrt. 1689
c. Elizabeth, 11 juni 1691