Huttenus

I. Warnaer (Werner)Arentsz. Huttenus, weduwnaar van Wesel (1619), bode op Amsterdam, trouwdeNG Dordrecht 7/23 april 1619Maijken Jansdr. van der Plas, geboren naar schatting ca. 1600,van Zegwaard wonende in de Vleeshouwersstraat bij Pieter IJemantsz. (1619), overleden vóór 27 nov. 1659

ONA Dordrecht inv. 195, f. 321 e.v.: inventaris dd 7 febr. 1660 van de goederen, die zijn nagelaten door Warnaerdt Adriaensz. [sic] Huttenis en zijn vrouw Maeijken Jansdr. van der Plas, opgemaakt uit de rekening, die de stadhouder Bartholomeus de Bel, als administrateur van de boedel en voogd van de minderjarige kinderen van genoemd echtpaar, t.w. Abraham en Marija Huttenis, heeft gedaan op 27 nov. 1659. Tot de nalatenschap behoren:

– een huis in de Heer Heijmansuijsstraat, staande tussen de Vrankenstraat en het huis van Frederick Cornelisz. Roscam

– een huis in de Vrankenstraat, staande achter het voorgaande huis

– een huis, genaamd “het Root Paert”, staande in de Mariënbornstraat tussen het huis van de erfgenamen van Warnaerdt Huttenis en zijn vrouw en het huis van Arijen de Munnick

– een huis in de Mariënbornstraat, genaamd “de Moll”, met 5 woninkjes erachter, staande tussen het voorgaande huis en dat van Cornelis Aelbertsz.

– twee nieuwe huisjes achter in de Mariënbornstraat bij de Vest

– twee huisjes onder één kap, staande aan de Vest achter in de Mariënbornstraat tussen die straat en het huis van Jacob Teunisz. bombazijnwerker

– een huisje op het Nieuwkerkhof, staande tussen de gracht en het huis van Willem Robbertsz. Vernock

– een huis en tuin aan de Langeweg onder Hendrik-Ido-Ambacht, groot 160 roeden

– een graf in de Augustijnenkerk, liggende aan de zuidzijde van de kerk naast het graf van Hendrik Sijmonsz. van Slingelandt, met aan het hoofdeinde de graven van burgemeester Wilhelm van Beveren en het voeteneinde het graf van Gillis Pietersz. kaaskoper, volgens de brieven daarvan zijnde dd 26 aug. 1631

De baten bedragen in totaal 14674gl. 17 st. 8 p. Na aftrek van de lasten resteert een bedrag van 14624-17-8, dat verdeeld moet worden onder Bartholomeus de Bel, als man van Margrieta Huttenis, Arent Huttenis, Johannes Huttenis, Pieter Huttenis, Abraham Huttenis en Marija Huttenis. Elk van hen heeft recht op een zesde part, nl. 2437 gl. 16 st. 4 p.

ORA Dordrecht inv. 1620, f. 145: op 17 juli 1664 verkoopt Bartholomeus de Bel, stadhouder van de schout van Dordrecht, voor zichzelf en als voogd van de minderjarige kinderen van Warnaert Huttenus en Maeijke Jansdr. van der Plas,tevens vervangende hun meerderjarige kinderen, voor 490 gl. aan Jan Berber, soldaat in de compagnie van prins Willem van Nassau, een huis in de Heer Heijmansuijsstraat, staande tussen de Vrankenstraat en het huis van Frederick Cornelisz. Roscam.

ORA Dordrecht inv. 1621, f. 17v: op 30 april 1665 verkoopt Bartholomeus de Bel, stadhouder van de schout van Dordrecht, voor zichzelf en als voogd van de minderjarige kinderen van Warnaert Huttenus en Maeijke Jansdr., tevens vervangende hun meerderjarige kinderen, voor 505 gl. aan Arent Pietersz. van Beaumont, smid en burger van Dordrecht, een huis in de Mariënbornstraat met twee woninkjes erachter, genaamd “het Root Bles Merrij Paert”, staande tussen het huis van de verkoper en dat van Maerten Abrahams.

ORA Dordrecht inv. 1621, f. 89v: op 12 juli 1666 verkoopt Bartholomeus de Bel, stadhouder van de schout van Dordrecht, als executeur-testamentair van Warnaert Huttenus en diens vrouw, voor 2000 gl. aan Johan van der Neth, wijnkoper en burger van Dordrecht, een huis in de Wijnstraat, staande tussen het Seboriestraatje [’s Heer Boeijenstraat] en het huis van Jan Pelgrom mr. schoenmaker.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Margrieta Huttenus Warnaertsdr., geboren naar schatting ca. 1620, wonende bij de IJzeren Waag (1639), trouwde NG Dordrecht 19 juni/5 juli 1639 Bartholomeus de Bel, jongman van Bergen op Zoom , wonende op de Nieuwe Haven (1639), stadhouder van de schout van Dordrecht

b. Arnoudt Huttenus, febr. 1626, volgt II

c. Johannes, dec. 1627, jong overleden

d. Ariaentgen, jan. 1630, jong overleden

e. Johannes Huttenus, mrt. 1632, koopman, woonde in 1669 teTilburg

ORA Dordrecht inv. 1622, f. 88v: op 26 febr. 1669 verkoopt Willem Raelhoff, koopman en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Johannes Huttenus, koopman wonende in Tilburg, mede-erfgenaam van zijn ouders, Warnaert Huttenus en Maijke Jansdr. van der Plas, voor 220 gl. aan Abraham Gijsbertsz. van Etten een huis in de Vrankenstraat, staande tussen het huis van Jan de Haas soldaat en dat van Nicolaes Lesier.

f. Pieter Huttenus, juni 1634

g. Adriana, mei 1636, jong overleden

h. Abraham Huttenus, mrt. 1639, trouwde 24 april 1661 Geertruij Roerom

Kinderen:

h-1. Maria, gedoopt NG Dordrecht 10 mrt. 1662

h-2. Geertruijt, gedoopt NG Dordrecht 21 mrt. 1663

h-3. Warnaar, gedoopt NG Dordrecht 27 mei 1665

i. Isaack, jan. 1641, jong overleden

j. Marija Huttenus, 13 mei 1643, trouwde Willem Raelhoff

NG trouwboek Dordrecht 24 aug. 1664: Willem Raelhof wijnkuiper jongman van Aken wonende tegenover de Nieuwbrug en Maria Huttenis jonge dochter van Dordrecht wonende bij de IJzerwaag, getrouwd op 8 sept. 1664

II. Arent Huttenus, gedoopt NG Dordrecht febr. 1626, jongman van Dordrecht (1653), koopmansbode op Amsterdam, trouwdeNG Dordrecht 8/24 juni 1653 Catharina Sam, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Wijnstraat (1653)

ORA Dordrecht inv. 1642, f. 74v: op 16 febr. 1708 verkopen Adriana Huttenis, Pieter Kant, als man van Catarina Huttenis, Jan Huttenis en notaris Bartholomeus van Gelsdorp, als procuratie hebbende van Steven Bordels, als man van Catarina Huttenis, en van Ida Huttenis, samen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Catarina Sam, weduwe van Arent Huttenis, voor 1475 gl. aan Michiel Schouhamer een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van Tomas Rijkerts en dat van Jan Pop.

ORA Dordrecht inv. 1646, f. 102v: op 22 aug. 1716 comp. “Johan van Veenevelt, apothecaris alhier, als Last en procuratie hebbende van Jacob Spanseerder, Coopman tot Amsterdam in huwelijk hebbende Sara Sam, mitsgaders vervangende hem sterkmakende en rato Caverende voor Catharina Sam, wed.e Pieter vander Meulen mede wonende tot Amsterdam voorsz. volgens deselve procuratie gepasseert voor den Notaris Andries Katn en getuijgen binnen dese Stad residerende in dato den 14en Aug: 1716 mitsgaders Pieter Kant, mede Coopman alhier als procuratie hebbende van Maria Oudland wed.e Jan Sam, ingevolge de procuratie gepasseert voor den voorn: notaris Andries Kant en getuijgen in dato 20 Aug: 1716 voorsz. te samen kinderen van zal.r Jacob Sam en sulx voor een staak alsmede Jan Huttenus Coopman alhier, Jan van Helmont als Erfgen. van sijnen huijsv. Ida Huttenus, Steven Bordels in huwelijk hebbende Catharina Huttenus, den voorn. Pieter Kant getrouwt hebbende Catharina Huttenus, vervangende en hem sterkmakende voor Adriana Huttenis te samen kinderen en kints kinderen van wijlen Catharina Sam, wed.e Arent Huttenus voorde tweede staak, ende nog den voorn: Johan van Veenvelt als in huwelijk hebbende Anna Sam, ende Francois van Wageningen als Erfgen: van Sijne gewesene huijsvrouw Catharina Sam, kinderen van wijlen Jan Sam voor de derde staak, sijnde ook alle de Comparanten Erfgenamen vande heer Abraham Sam zal.r in sijn leven in ’t Collegeie van Mannen van Veertigen binnen dese Stad voor den vierde staack Erfgenamen Ab intestato van Juffr. Anna Sam, in haer leven huijsvrouw vand’heer Adriaen Meijnaart, in sijn leven mede in ’t Collegie van Mannen van Veertigen binnen dese Stad”. De comparanten verkopen voor 550 gl. aan Adriaen Papegaeij, burger van Dordrecht, een huis in de Wijnstraat tegenover de Mattensteiger, staande tussen het huis van Fredrik Wilkes en dat van Johan van Veenevelt.

ORA Dordrecht inv. 1646, f. 104: op 22 aug. 1716comp. “Johan van Veenevelt, apothecaris alhier, als Last en procuratie hebbende van Jacob Spanseerder, Coopman tot Amsterdam in huwelijk hebbende Sara Sam, mitsgaders vervangende hem sterkmakende en rato Caverende voor Catharina Sam, wed.e Pieter vander Meulen mede wonende tot Amsterdam voorsz. volgens deselve procuratie gepasseert voor den Notaris Andries Katn en getuijgen binnen dese Stad residerende in dato den 14en Aug: 1716 mitsgaders Pieter Kant, mede Coopman alhier als procuratie hebbende van Maria Oudland wed.e Jan Sam, ingevolge de procuratie gepasseert voor den voorn: notaris Andries Kant en getuijgen in dato 20 Aug: 1716 voorsz. te samen kinderen van zal.r Jacob Sam en sulx voor een staak alsmede Jan Huttenus Coopman alhier, Jan van Helmont als Erfgen. van sijnen huijsv. Ida Huttenus, Steven Bordels in huwelijk hebbende Catharina Huttenus, den voorn. Pieter Kant getrouwt hebbende Catharina Huttenus, vervangende en hem sterkmakende voor Adriana Huttenis te samen kinderen en kints kinderen van wijlen Catharina Sam, wed.e Arent Huttenus voorde tweede staak, ende nog den voorn: Johan van Veenvelt als in huwelijk hebbende Anna Sam, ende Francois van Wageningen als Erfgen: van Sijne gewesene huijsvrouw Catharina Sam, kinderen van wijlen Jan Sam voor de derde staak, sijnde ook alle de Comparanten Erfgenamen vande heer Abraham Sam zal.r in sijn leven in ’t Collegeie van Mannen van Veertigen binnen dese Stad voor den vierde staack Erfgenamen Ab intestato van Juffr. Anna Sam, in haer leven huijsvrouw vand’heer Adriaen Meijnaart, in sijn leven mede in ’t Collegie van Mannen van Veertigen binnen dese Stad”.De comparanten verkopen voor 400 gl. aan Hendrik Josselet, koopman te Dordrecht, een pakhuis op de [Kuipers]haven bij de draaibrug, staande tussen het pakhuis van Johan van Veenevelt en de raffinaderij van Fredrik Wilkens en Pieter van Malsem.

Kinderen:

a. Warnard Huttenis, geboren naar schatting ca. 1655, volgt III,

b. Catrina Huttenus, gedoopt NG Dordrecht 3 dec. 1655,jonge dochter van Dordrecht wonende in de Gravenstraat (1686),trouwde NG Dordrecht/Grote Lindt3/17 febr. 1686 Pieter Kant, jongman van Dordrecht wonende in de Vleeshouwersstraat (1686), koopman

c. Adriana Huttenus, geboren naar schatting ca. 1655

III. Warnard Huttenis, geborennaar schatting ca. 1655,jongman van Dordrecht wonende in de Gravenstraat (1681), koopmansbode op Amsterdam, trouwde NG Dordrecht 13/28 juli 1681 Elisabeth van Gelsdorp, gedoopt NG Dordrecht 12 juli 1656, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Roobrug (1681), dochter van Pieter van Gelsdorp en Leonora Bartholomeus

ORA Dordrecht inv. 1644A, f. 19: op 5 april 1712 verkopen Johan van Gelsdorp, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Jan de Ridder, als man van Jannetta van Gelsdorp, Gijsbert Schoen, als man van Catarina van Gelsdorp, Bartholomeus van Gelsdorp, notaris te Dordrecht, Jan van Helmont, als man van Ida Huttenus, en Stephanus Bordels, als man van Catharina Huttenus, samen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Eleonora Bartholomeus, weduwe van Pieter van Gelsdorp, tevens vervangende hun broer resp. oom Hendrik van Gelsdorp, voor 4000 gl. aan Willem Bruijn, suikerraffinadeur te Dordrecht, een huis met een wijnkelder erachter, staande op de Varkenmarkt tussenhet huis van de kinderen van de weduwe Van Cittert en het huis van Nicolaes van Amelsdonk.

ORA Dordrecht inv. 1644A, f. 20: op 5 april 1712 verkopen Johan van Gelsdorp, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Jan de Ridder, als man van Jannetta van Gelsdorp, Gijsbert Schoen, als man van Catarina van Gelsdorp, Bartholomeus van Gelsdorp, notaris te Dordrecht, Jan van Helmont, als man van Ida Huttenus, en Stephanus Bordels, als man van Catharina Huttenus, samen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Eleonora Bartholomeus, weduwe van Pieter van Gelsdorp, tevens vervangende hun broer resp. oom Hendrik van Gelsdorp, voor 1100 gl. aan Fredrik Schoonenburg, “fabrijk” te Dordrecht, een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van de erfgenamen van de weduwe Van Cittert en dat van Adolff van der Linden.

Kinderen:

a. Arent, gedoopt NG Dordrecht 13 mei 1682

b. IJda Huttenis, gedoopt NG Dordrecht 18 febr. 1684, trouwde 10 jan. 1712 Jan van Helmont

c. Johan Huttenus, Jan (Johannes) Huttenus, geboren naar schatting ca. 1685, koopman te Dordrecht, trouwde Johanna van Claveren, gedoopt NG Dordrecht 23 juni 1679, dochter van Wilhelm van Claveren en Clara Adriana Coene

ORA Dordrecht inv. 1648, f. 79v: op 10 dec. 1718 verkopen Bartholomeus van Gelsdorp en Andries Cant, notarissen te Dordrecht, als curators over de boedel van wijlen kapitein Johannes Huttenus, koopman te Dordrecht, voor 2130 gl. aan ds. Samuel Potheuck, emer. predikant van de Waalse gemeente te Dordrecht, een huis en een grote wijnkelder eronder, met een vrije uitgang op de haven, staande op de Varkenmarkt tussen het huis van Gabriel de Bellevue, koopman te Dordrecht, en het huis, dat wordt bewoond door Hendrik van Santen.

ORA Dordrecht inv. 1753, f. 8v: op 7 juni 1720 verkopen Adriaan van Claveren, koopman te Dordrecht, en Johanna van Claveren, weduwe van Jan Huttenus, voor de helft, en Johanna van Kerkhem, meerderjarige ongehuwde persoon, voor de wederhelft, voor 1400 gl. aan Pieter Spruijt, mr. smid te Dordrecht, een huis aan de Vuilpoort, staande tussen het huis van Jan van Tiel en dat van de weduwe Koebergen.

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 45v: op 9 aug. 1720 comp. “d’Heer Andries de Jongh uijt den Oudraad deser Stad, als last en procuratie hebbende van Vrouwe Adriana de Sond, wed.e en Boedelhouster vaden heer Johan van Neurenberg in sijn Ed: leven Borgermeester deser Stad, Vrouwe Johanna de Sond, wed.e en Boedelhouster van wijlen den heer en mr. Jonas de Jongh, nog Juffr. Margrita van Neurenberg meerderjarige ongehuwde Juffr., Soo voor haar selven als Erfgenaam van haar Suster Juffr. van Neurenberg, in haar leven Huijsv: van(de) heer Dirk van Nooij in sijn leven uijt den Veertigen deser Stad. Ende nog als bij legaat het regt verkregen hebbende van Juffr. Elisabeth van Neurenberg; Item d’heer Adriaan van Claveren, en Juffr. d’heer Johanna van Claveren, wed.e wijlen Sr. Jan Huttenus beijde als Erfgenamen onder benefitie van Invent. van wijlen den heer Anthonij Coene, in sijn leven ’theserier en in den achte deser Stad alle woonende binnen dese Stad, eenige Erfgenamen van wijlen den heer Anthonij de Sond, in sijn leven uijt den Oudraad deser Stad, en wegens d’selve gecommitteert geweest in ’t Ed.e mogende Collegie vande heeren gecommitteerde Raden volgens de selve procuratie gepasseert van den nots. Elias Venlo en seekere getuijgen in dese Stad residerende in dato den 25e Maart 1720 daar van sijnde” voor 4000 gl. aan Arnoldus Heijnen, koopman te Dordrecht, een groot huis op de Nieuwe Haven, staande tussen een kleiner huis, gekomen uit de boedel van Anthonij de Sond en dat van Adolf van der Linden, alsmede het voornoemde kleinere huis en een huis op de Hoge Nieuwstraat, staande achter het grote huis, alle nagelaten door Anthonij de Sond.

Kinderen:

c-1. Willem Anthonij, gedoopt NG Dordrecht 21 okt. 1707

c-2. Arent, gedoopt NG Dordrecht 20 aug. 1710

d. Catrina Huttenus, gedoopt NG Dordrecht 15 mrt. 1686, trouwde Steven (Stephanus) Bordels