De Voogd

I. Willem Leendertsz. de Voocht, jongman van het Zuidland wonende bij de Munt (1638), beenhakker, trouwde NG Dordrecht 28 febr./ 21 mrt. 1638 (procl. in Zuidland)Cornelia Cotermans Thomasdr., geboren naar schatting ca. 1615, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Lombardbrug (1638), dochter van Thomas Jacobsz. Cotermans en NN (zie Doopsgezinde Huwelijken op deze website)

ORA Dordrecht inv. 1608, f. 122: op 25 sept. 1640 verkopen Abraham Teerlinck, als man van Maria Cotermans Thomasdr., en Willem Leendertsz. de Voocht beenhakker, als man van Cornelia Cotermans Thomasdr., beiden burgers van Dordrecht, en Abraham Teerlinck nog als procuratie hebbende van Judith Cotermans, weduwe van mr. Henrick Meurs, volgens procuratie gepasseerd voor notaris P. Backman te Amsterdam op 8 aug. 1640, samen kinderen en erfgenamen van Thomas Jacobsz. Cotermans, aan Arnoult van Ravesteijn, burger van Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Maximiliaen Milanen en Anthonijs Dionijsz. Kelck. Waarborgen: Willem van Oversteech, raad in wette, en Joris Teerling, burger van Dordrecht.

Kinderen (o.a.):

a. Leendert de Voogd, gedoopt NG Dordrecht juli 1639, volgt II

b. Maria, gedoopt NG Dordrecht 7 mei 1643

c. Tomas, gedoopt NG Dordrecht 1 mei 1646

II. Leendert de Voogd, gedoopt NG Dordrecht juli 1639, jongman van Dordrecht wonende in de Doelstraat (1664), vleeshouwer, trouwde NG Dordrecht 17 aug./2 sept.1664 Berbera de Bot, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Visstraat (1664)

ORA Dordrecht inv. 1636, f. 59v e.v.: op 2 juli 1697 verkoopt Leendert de Voogd, burger van Dordrecht, voor 2000 gl. aan Jan van der Meer, grutter en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat tegenover de Nieuwbrug, staande tussen het huis van mr. Roeloff Eelbo, oud-burgemeester van Dordrecht, en dat van Abel Ouboter. De koper is schuldig aan verkoper een somma van 2000 gl.
ORA Dordrecht inv. 1638, f. 62: op 7 juli 1700 verklaart Jan van der Meer, grutter en burger van Dordrecht, schuldig te zijn aan Leendert de Voogt, vleeshouwer en burger van Dordrecht, een somma van 400 gl., verbindende een huis in de Voorstraat tegenover de Nieuwbrug, staande tussen het huis van mr. Roeloff Eelbo, burgemeester van Dordrecht, en dat van Abel Ouboter.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Willem, 6 mei 1665

b. Joannes, 13 juli 1667

c. Margarita, 23 juni 1673

d. Lucia, 18 febr. 1675

e. Abraham, 1 mrt. 1677

f. Nicolaas de Voogd, 14 aug. 1679, volgt III

III. Nicolaas de Voogd, gedoopt NG Dordrecht 14 aug. 1679, vleeshouwer, trouwde ca. 1705Magdalena Spronk

ORA Dordrecht inv. 1645, f. 131: op 24 juli 1714 verkoopt Steven Steen, burger en inwoner van Dordrecht, voor 200 gl. aan Nicolaas de Voogd, vleeshouwer en burger van Dordrecht, een stal op de Vest omtrent de Vriesepoort, staande naast de Kruittoren.

ORA Dordrecht inv. 1651, f. 279v: op 15 nov. 1729 verkopen “Srs: Jacob van de Camp en Dirk Marschal Cooplieden binnen dese Stadt, vervangende haar sterkmakende ende Rato Cavernde voor Adriaan Heckenhouck mede woonende binnen dese Stadt, als Executeurs van den testamente mitsgaders voogden over de minderjarige mede Erffgenamen van wijlen Nicolaas de Voogt in zijn Leven Vleeshouder en Borger binnen dese Stadt”, voor 380 gl. aan Tobias van Bienhoven, garenbleker en burger van Dordrecht, een stal met tuintje en loodsje erachter, staande op de Vest bij de Vriesepoort naast de Kruittoren.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Barbara, 17 juli 1705

b. Johanna, 10 sept. 1708

c. Leendert de Voogd, geboren naar schatting ca. 1710, vleeshouwer,begraven Dordrecht 5 sept. 1748, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 6 jan. 1729 Anna van Hek, begraven Dordrecht 31 mei 1793

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 25: op 3 april 1732 verkoopt Leendert de Voogt, vleeshouwer en burger van Dordrecht, voor 70 gl. aan Jannigje Vogel, de vrouw van Jan Wijnen, een huis in de Vriesestraat bij de Stoofstraat, staande in een gang tussen het huis van Martinus den Ouden en dat van de koopster.

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 25: op 3 april 1732 verkoopt Leendert de Voogt, vleeshouwer en burger van Dordrecht, voor 800 gl. aan Dirk van Duijnen en Anna de Hart, jonge dochter, wonende te Dordrecht, een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Lodewijk Douw, mr. bakker, en het huis en de gang van de weduwe van Jan Mado. De kopers zijn schuldig aan Gerret van der Crab, mr. bakker en burger van Dordrecht, een somma van 400 gl.

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 33v: op 1 mei 1732 verkoopt mr. Johan van Wageningen de jonge, als gemachtigd door de Gecommitteerde Raden tot het verkopen van de vaste goederen van zijn vader Johan van Wageningen, voor 3530 gl. aan Leendert de Voogt Nicolaasz., vleeshouwer en burger van Dordrecht, een huis, genaamd “Oosterwant”, staande op de Voorstraat tegenover de Bollensteiger, staande tussen hetSt. Jansgasthuisof het huis van Hermanus van de Knijff en het huis van de weduwe Van Bavel.

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 76 e.v.: op 6 nov. 1732 verkopen Jan Kuijter, koopman te Dordrecht, als man van Marija Raats, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Jan Bosman, wonende te Nijmegen, als man van Willemijna Raats, volgens procuratie gepasseerd ten overstaan van notaris E.S. van Well te Nijmegen op 22 okt. 1732, Jan Kuijter nog als voogd van Abraham Raats, zoon van Rijnier Raats, alsmede Florus Cup, commies te Tiel, als man van Adriana Raats, Leendert de Voogt, als man van Anna van Heck, en Martinus den Ouden, als man van Cornelia van Heck, allen kinderen en kindskinderen van wijlenCornelia van der Meer, weduwe van Herman Raats, 1e voor 520 gl. aan Hendrik Pus, heer van Op- en Neerandel, staande tussen het huis van Kaatje Kortpenning en dat van Dominicus Verdijs, 2e voor 1220 gl. aan Gerrit Kelderman, stadhouder van de hoofdofficier van Dordrecht, een huis in de Wijnstraat bij de Beurs, staande tussen het plein en het huis, dat wordt bewoond door Florus van de Hespel, en 3e voor 580 gl. aan Jacob de Meijer, burger van Dordrecht, vijf negende parten in een huis in de Palingstraat, waarvan de resterende vier negende parten toebehoren aan de koper, staande tussen het huis van de weduwe van Pieter de Bruijn en dat van Hadewij Baars.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

c-1. Hendrik de Voogd,16 aug. 1730

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 286v: op 14 nov. 1771 verkoopt Geertruij Telders, bejaarde ongehuwde persoon, wonende te Dordrecht, als enige erfgename van haar broer Martijnis Telders, die onlangs in Dordrecht is overleden, voor 500 gl. aan Hendrik de Voogt, maselaar te Dordrecht, een huis in de Oude Breestraat, staande tussen het huis van Pieter Struijk en dat van Matthijs du Hen.

c-2. Nicolaas de Voogd, 26 mrt. 1732, vleeshouwer, begraven Dordrecht 14 aug. 1811, trouwde Catrina de Rooij, begraven Dordrecht 11 juni 1814

ORA Dordrecht 1671, f. 224: op 24 juli 1781 verkoopt Anna Overlak, weduwe van Philippus Schol, wonende te Dordrecht, voor 400 gl. aan Nicolaas de Voogd Leendertsz., vleeshouwer te Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat bij de Vest, staande tussen het huis van de weduwe van Pieter Proos en dat van de weduwe van Adriaan van der Vin.

Zoon:

c-2-1. Leendert de Vooght, geboren ca. 1772,trouwde 1e Susanna van der Haart, overleden Dordrecht 14 aug. 1830, 2e Dordrecht 15 aug. 1838 Johanna Catharina Oostenrijk, geboren te Kampen, dochter van Johannes Christoffel Oostenrijk en Johanna Holtkamp

c-3. Elisabeth, 6 jan. 1734

c-4. Magdalena, 13 nov. 1735

d. Abraham de Voogt, 12 mrt. 1711, vleeshouwer te Dordrecht, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 21 aug. 1732Geertruij van der Hum

ORA Dordrecht inv. 1658, f. 53v: op 31 okt. 1748 verkoopt Willem Kouwens, schipper en burger van Dordrecht, voor 850 gl. aan Abraham de Voogt, vleeshouwer en burger van Dordrecht, een huis op de Voorstraat in de Kannenkopersbuurt, staande tussen het huis van Johannes van Pelt en en dat van Arij Dura.

ORA Dordrecht inv. 1659, f. 23v: op 17 april 1750 verkoopt Pieter Venlo, notaris te Dordrecht, door het Gerecht van Dordrecht gemachtigd tot het verkopen van de goederen, van welke de eigenaren in gebreke blijven de gemenelands- en stadslasten te voldoen, voor 820 gl. aan Abraham de Voogt, vleeshouwer te Dordrecht, een huis op de Voorstraat bij de Grote Vismarkt, staande tussen de Waalse kerk en het huis van Fredrik Ribbe, welk verkochte huis laatst eigendom is geweest van Abraham, Jan, Matthijs en Maria Catharina Wensch.

ORA Dordrecht inv. 1660, f. 5: op 11 jan. 1752 verkoopt Johannes van Bavel, burger van Dordrecht, voor 350 gl. aan Abraham de Voogt, mr. vleeshouwer en burger van Dordrecht, een huis op de Lindengracht, staande tussen het Pesthuis en het huis van Willempje Swartouw.

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 177 e.v.: op 2 mrt. 1756 verkoopt Catharina van der Heijden, weduwe van Pieter Kuijter, wonende te Dordrecht, voor 200 gl. aan Abraham de Voogt, vleeshouwer en burger van Dordrecht, een stal of loods met een tuintje erachter, staande aan het einde van het Bagijnhof aan de Vest.

Kind:

d-1. mr. Nicolaas de Vooght van der Hum, gedoopt NG Dordrecht 9 aug. 1733, jongman van Dordrecht wonende te Bodegraven(1757), notaris te Bodegraven, schout en secretaris van Bodegraven, trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 30 juli/14 aug. 1757 (de geboden gaan te Bodegraven, de bruidegom geassisteerd met zijn vader Abraham de Vooght, de bruid heeft schriftelijk consent van haar moeder Susanna Berbera van Aken, weduwe van Adriaen van Dam) Adriana Elisabeth van Dam, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Gravenstraat (1757), 2e Alida Maandag

Kind:

a. Geertruij de Voogd, geboren te Bodegraven naar schatting ca. 1758, jonge dochter geboren te Bodegraven wonende te Dordrecht in de Voorstraat bij de Vismarkt (1778), trouwde Gerecht/Dordrecht 2/19 mei 1778 (de bruidegom heeft schriftelijk consent van zijn oom en voogd Abraham van Drongelen, de bruid heeft schriftelijk consent van haar vader mr. Nicolaas de Voogt van der Hum) Johannis van der Henst, jongman geboren te ‘s-Hertogenbosch wonende te Dordrecht op de Hellingen (1778)

e. Jacobus de Voogt, 9 aug. 1713, volgt IV

f. Elisabeth, 16 dec. 1716

g. Nicolaas, 26 april 1719

IV. Jacob(us) de Voogd, gedoopt NG Dordrecht 9 aug. 1713, jongman van Dordrecht wonende bij de Vismarkt(1735), koopman en garentwijnder, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 11 jan. 1758 (Jacobus de Vooght, in de Voorstraat bij de Botgensstraat, met twee koetsen extra, laat kinderen na), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 16 april/1 mei1735 (de bruidegom geassisteerd met zijn voogd Jacob van der Kamp, de bruid met haar vader Mighiel van der Hum) Clasina van der Hum, jonge dochter van Dordrecht wonende bij het Weeshuisstraatje (1735), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 7 sept. 1780 (Clasina van der Hum, weduwe van Jacob de Voogt, laat kinderen na, met twee koetsen extra, in de Voorstraat bij de Borgensstraat)

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 174v e.v.: op 18 april 1737 verkopen Pieter Faessen, Martinus den Ouden, Abraham de Voogt en Jacob de Voogt, allen wonende te Dordrecht, als gemachtigd “bijden verbale”, dietussen Leendert de Voogt, vleeshouwer en burger van Dordrecht, en zijn crediteuren voor schepenen-commissarissen van de “desolate boedels” isafgelegd, voor 2900 gl. aan Dirk van den Andel, impostmeester te Dordrecht, een huis met stal, pakhuis en bovenwoning erachter, staande in de Voorstraat bij de Nieuwstraat tussen het huis van Hermanus van der Knijff en dat van de weduwe van Anthonij van Babel, strekkende voor van de straat en van achteren naast de stal, met een vrije doorgang ondergenoemde bovenwoning, die uitkomt in de Nieuwstraat.

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 221v: op 18 okt. 1740 verkopen Barent Bodeker en Maria van der Heijde, gesepareerde man en vrouw, wonende te Dordrecht, voor 1100 gl. aan Jacob de Voogt, koopman en garentwijnder, een huis in de Voorstraat bij de Botgensstraat, staande tussen het huis van Christiaan van Pelt en dat van de weduwe van Evert Meeuwisse. De koper neemt te zijnen laste een custingbrief dd 15 jan. 1732 van 1100 gl., die Jenneke Opdecamp, in haar leven weduwe van Hermanus Groenendaal op het huis sprekende heeft.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Magdalena, 8 april 1736

b. Michiel de Voogt Jacobsz., 6 april 1738, garentwijnder te Dordrecht, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 1 april 1769 Maijke Lugten

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 103v: op 7 nov. 1776 verkoopt Johan Casper Kielman, schrijnwerkersbaas te Dordrecht, voor 2500 gl. aan Michiel de Voogt Jacobsz., garentwijnder te Dordrecht, een huis in de Voorstraat tussen de Vismarkt en de Vriesestraat, belend door het huis van Hermanus Waarsman en dat van Van Leeuwen.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

b-1. Jacobus de Voogdt, 12 jan. 1770, ongehuwd, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 31 mei 1792 (Jacobus de Voogdt, ongehuwd, in het Krankzinngbeterhuis, met de lijkkoets, beste graf)

b-2. Klasina, 17 sept. 1773

b-3. Adrianus, 23 sept. 1774

b-4. Cornelia, 5 april 1778

b-5. Abraham, 26 mrt. 1780

b-6. Neeltje, 23 dec. 1781

b-7. Adriana, 27 april 1783

b-8. Jan, 6 okt. 1784

c. Geertruijd, 10 juli 1740

d. Berbera, 18 april 1742

e. Nicolaas de Voogd Jacobsz., 3 mei 1744, volgt V.

f. Abraham, 14 aug. 1746

g. Magrita, 23 okt. 1748

h. Clasina, 9 dec. 1750

V. Nicolaas de Voogd Jacobsz., gedoopt NG Dordrecht 3 mei 1744, jongman van Dordrecht wonende aan de Vuilpoort (1772), vleeshouwer, begraven Dordrecht 17 juli 1794 (Nicolaas de Voogd, in het Steegoversloot, laat kinderen na, met twee koetsen extra, 50 jaar oud, borstkwaal),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 14 mrt./31 mrt. 1772(de bruidegom met schriftelijk consent van zijn moeder Clasina van der Hum, weduwe van Jacob de Voogd, de bruid met schriftelijk consent van haar vader Johannis Kramers)Eva Kramers, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Nieuwbrug (1772)

ORA Dordrecht inv. 1668, f. 28: op 17 mrt. 1774 verkoopt Johannes van Cleeff, burger van Dordrecht, voor 1140 gl. aan Nicolaas de Voogdt, vleeshouwer te Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat, belend aan weerszijden door de huizen van Johannes de Quint.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Jacob de Voogd, 5 juni 1772, volgt VI

b. Joannes, 7 jan. 1775

c. Clasina, 2 sept. 1778, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 9 dec. 1780 (het minderjarig kind van Klaas de Voog [sic], in de Nieuwstraat, de ouders leven, het beste graf)

VI. Jacob de Voogd, gedoopt NG Dordrecht 5 juni 1772, jongman geboren te Dordrecht wonende in het Steegoversloot (1792),woonde in 1835 te Sprang (N-B), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 7/24 jan. 1792 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Nicolaas de Voogt, de bruid met haar vader Hendrik Trumpi) Pieternella Trumpi, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Wijnstraat (1792), overleden Dordrecht 27 okt. 1808,begraven Dordrecht (Grote Kerk) 1 nov. 1808 (Pieternella Trumpi, de vrouw van Jacob de Voogt Nicolaasz., tegenover de Botgensstraat, nr. D:59, laat kinderen na, met de lijkkoets, 44 jaar oud, “beroerten”)

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 276v: op 8 okt. 1795 verkoopt Willem Malan, schoenmaker te Dordrecht, voor 500 gl. aan Jacobus de Voogd Nicolaasz., burger van Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat tegenover de Augustijnenkamp, staande tussen het huis van Arij Nagtegaal en de Schenkkannegang, die toebehoort aan Hendrik van Koten.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Nicolaas, 28 april 1792

b. Eva de Voogd, 5 dec. 1793, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 10 mrt. 1794 (Eva, kind van Jacob de Voogd, op het Bagijnhof, de ouders leven, drie maanden oud, stil begraven, “Aan ’t suur”)

c. Hendrika Clasina, 16 jan 1795

d. Abraham de Voogd, 19 mrt. 1797, herbergier,commissionair, trouwde 1e Dordrecht 18 dec. 1822Jenneke van der Meulen, overleden 4 jan. 1835, dochter van Seijbert van der Meulen, blokmaker te Dordrecht, en Petronella Harrremans, , 2e Dordrecht 9 sept. 1835 Jansje Albert, geboren te Leiden, dochter van Matthijs Albert, schoenmaker te Leiden, en Jansje Rusjouw

e.Jacoba Pieternella de Voogd, 6 mrt. 1801, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 28 mei 1801 (Jacoba Pieternella de Voogd, dochter van Jacob de Voogd, in de Voorstraat bij de Botgensstraat, met volk erachter, 10 weken oud, stuipen)

f. ongedoopt kind, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 23 juni 1802 (het kraamkind van Jacobus de Voogd, ongedoopt, op de hoek van de Botgenssteiger, de ouders leven, met volk erachter)

g. Jacob Pieter de Voogd, 10 okt. 1803, goudsmid, trouwde Dordrecht 29 okt. 1828 Elisabeth Liebert, dochter van Jan Albertus Liebert, heelmeester te Dordrecht, en Belia Smit

h.Henderika, 19 okt. 1806