Doopsgezinde huwelijken Dordrecht

Laatst bijgewerktop 1 jan. 2022

Het trouwregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (aangevuld met inschrijvingen uit het huwelijksregister van het Gerecht [onderscheiden gezindten]).

Het onderstaande is een bewerking van het het huwelijksregister van de Doopsgezinde gemeente van Dordrecht, dat zich bevindt in het zogenaamde kerkboek (DTB Dordrecht nr. 78, f. 101 e.v.). Dat kerkboek bevat naast huwelijken ook aantekeningen betreffende dopen (Doopsgezindenworden gedoopt op het moment, waarop zij tot lidmaat worden aangenomen, meestal wanneerzij voor in de 20 zijn), de censuur en attestaties. Tot de Doopsgezinde gemeente – die vaak ook Mennonieten werdengenoemd – behoorden bekende Dordtenaren als de historicus Matthijs Balen, de predikant en schrijver Tieleman van Bracht en de kunstschilder Samuel van Hoogstraten. (De laatstgenoemde overigens slechtstot aan zijn huwelijk.) Andere veel voorkomende familienamen zijn: Terwen, Targier en Van de Roer.

Alle in het trouwregistervermelde gegevens zijn overgenomen behalve de namen van de predikanten, door wie de huwelijken zijn bevestigd. Het merendeelvan dehiernavolgendehuwelijken is ook terug te vinden in de trouwboeken van het Gerecht(zie DTB 95 en 96: trouwboek Gerecht, onderscheiden gezindten). In Dordrecht waren namelijk alle niet-gereformeerden (ook de Luthersen) verplicht voor het Gerechtin ondertrouw te gaan. Na 1691 gold die verplichting ook voor de Gereformeerden, dat wil zeggen delidmaten van de Nederduits-gereformeerde, Waalse en Engels-Schotse gemeente. Van dieondertrouwen zijn aparte registers bijgehouden, die door genealogen meestal geraadpleegd worden, omdat ze meer informatie bevatten dan de gereformeerde huwelijksregisters. In 1795 – “het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid” -werd het onderscheid tussen de kerkelijke gezindten opgeheven. Sindsdien werd er nog maar één trouwregister van het Gerecht bijgehouden, dat in 1811 uiteraard werd opgevolgd door het register van de Burgerlijke Stand.

Geraadpleegde literatuur:

Mathijs Balen, Beschryvingeder stadDordrecht, 2 delen (Dordrecht 1677)

Hans Bauer, Savery, een familiegeschiedenis van kunstenaars van Kortrijkse oorsprong (Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Handelingen Nieuwe Reeks LXXVII [2012])

J. L. van Dalen, De Groote Kerk te Dordrecht. (Dordrecht 1927)

M. Roscam Abbing, De schilder en schrijver Samuel van Hoogstraten 1627-1678. Eigentijdse bronnen en oeuvre van gesigneerde schilderijen (Leiden 1993)

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op5 nov. 1597zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Ysaack Henricxsz. Coeninck [Koning] geassisteerd met Henrick de Coeninck goudsmid zijn vader en Dingentken Cornelisdr. jonge dochter geassisteerd met Truijken Ariensdr. haar “moeije” [tante]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op4 febr. 1599 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen mr. Geerit van Bijlaer “ijsersnijer” [ijzersnijder aan de Munt van Holland; vermeld16 juli 1580 (NNBW)]en Catharina Jacobsdr. van Breda geassisteerd met Jan Jacobsdr. haar broer, Jacob Jansz. van Wesel en Neeltken Jacobsdr.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op13 jan.1600 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Thomas Jacobsz. van Breda geassisteerd met Michiel Jacobsz. Cotermans brouwer zijn neef en Jan Jacobsz. van den Daesdonck insgelijks zijn neef en Maijken Geeritsdr. van Bilaer geassisteerd met Maijken de vrouw van Jan Sijmonsz., getrouwd op 30 jan. 1600

[NG trouwboek Dordrecht 26 sept. 1604: Thomas Jacobsz. pletswerker weduwnaar van Breda en Maijcken Mathijs weduwe van Cornelis Jacobsz. van Wesel, van Dordrecht, getr. 10 okt. 1604]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 15 mrt. 1600 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Isack Govertsz. koekenbakker jongman wonende te Dordrecht geassisteerd met Govert Henricxsz. koekenbakker zijn vader en Maijken Jansdr. van Couwenhoven jonge dochter wonende te Gouda geassisteerd met Gillis Jansz. haar stiefvader. “Op den sevenden Junij ao. 1600 soo sijn voor schepenen … gecompareert Isack Govertsz. couckebacker ende Maeijken Jansz. van Couwenhoven ende verclaerden dat sij in haerluijder vergaderinge de selve haerluijder trouwe bevesticht hebben ende oversulcx malcanderen houden voor echte man ende wijff.”

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op20 april 1601zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Ysaack Henricxsz. de Coeninck goudsmid weduwnaar geassisteerd(wegenshet overlijden van zijn vader)met Jasper Jansz. schoolmeester en Willemken Geeritsdr. van Buren jonge dochter nu wonende te Gorinchem geassisteerd met Susanna Jansdr.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op12 juni1603zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Boudewijn Segers [Taijaert] knoopmaker jongman van Gent geassisteerd met Lieven Neering de man van zijn zuster en Elizabeth Jacques Terwendr. geassisteerd met Heijltken Henricxdr. haar moeder

[ONA Dordrecht inv. 13, f. 480: op 25 juli 1623 verklaren Boudewijn Segersz. Taijaert, koopman te Dordrecht en Maerten Haebosch [hij ondertekent deze akte met “Martin Haelbusch”], koopman te Keulen, dat zij hebben vereffend en geliquideerd van wege alle negotie, die zij samen enige jaren hebben gedaan in staal, ijzer en knopen.

ORA Dordrecht inv. 770, f. 70v en 71: op 18 april 1635 verkopen Boudewijn Segersz. Taijert en Ysaack Nering, burgers van Dordrecht, als voogden over de kinderen van Jan Livinisz. Nering, die erfgenamen zijn van hun grootvader, wijlen Livinis Nering, voor 1600 gl. aan Mels Gijsbrechtsz. korenkoper een huis, staande bij de Grote Kerk tussen het huis van koper en de Mannensteiger. Koper kent schuldig een bedrag van 1100 gl. Borg: Victor Jansz. van Blenckvliet, burger van Dordrecht. In margine: Mels Gijsbertsz. toont de originele brief, waarbij blijkt, dat de schuldis voldaan. Schuldbriefderhalve geroyeerd op 15 febr. 1642.

ORA Dordrecht inv. 424: op 15 mrt. 1655 eist Anneken Dingmans van Boudewijn Taeijert, als borg voor zijn zoon Wijnant Taeijert, betaling van 50 gl. over “reste” van verschenen huishuur en 10 gl. wegens enige goederen, die Wijnant Taeijert uit het huis heeft meegenomen.

ORA Dordrecht inv. 424: op 10 dec. 1655 eisen de erfgenamen van Mels Gijsbertsz. van Leendert Craen, als echtgenoot van de weduwe van Wijnant Taeijert, betaling van 70 gl. 8 penn. wegens geleverde wijnen.]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op1mei 1603 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Hendrick Terwen Jacobsz. geassisteerd met Heijltken Princen zijn moeder en Lijntken Caerlsdr. van Bockstael geassisteerd met Caerl van Bockstael hoedenmaker haar vader. In margine: Jan Cornelisz. wielmaker en Bartholomeus Henricxsz. schoenmaker verklaren dat deze personen in hun gemeente getrouwd zijn. Actum 10 juni 1604

[Jacques Jacquesz. Terwenen zijn vrouwHeijltgen Hendriksdr. Prins hadden de volgende kinderen:

1. Jacues Terwe, knoopmaker en predikant van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht, geboren ca. 1589, overleden te Dordrecht op 20 juli 1636 [SA Dordrecht, DTB 78], trouwde Dordrecht 1614 Jannetje Cornelisdr., winkelierster te Dordrecht, overleden aldaar op 12 nov. 1648 [SA Dordrecht. DTB 78], zuster van Jan Cornelisz. Vijgenboom, kruidenier te Dordrecht, dochter van Cornelis Jansz., kuiper en azijnmaker te Dordrecht en van Trijntje Thonisdr. Repelaer. (Zie ookM. Roscam Abbing, Hoogstraten, p. 64.)

Uit dit huwelijk:

a. Jakob (Jaques) Terwen Jacopsz., geboren naar schatting ca. 1616, kruidenier (1636), gedoopt en tot lidmaat van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht aangenomen op 26 okt. 1636 (SA Dordrecht, DTB 78)

b. Cornelis Terwen, geboren ca. 1618,trouwde in 1644 met SegertjeLodewijksdr.Verbeeck (zie hieronder bij 1644)

c. AnthonijTerwen, geboren naar schatting ca. 1630, overleden Dordrecht 6 okt. 1681 (overlijdensregister Doopsgezinde gemeente Dordrecht), trouwde Utrecht (schepenen) 10 mrt. 1661 Sara van de Poel (Kwartierstaat Schothorst [internet], kwartieren 1386 en 1387).

ORA Dordrecht inv. 1629, f. 30v e.v.: op 10 juli 1683 verkopen mr. Thomas de Vries, advocaat voor de resp. Hoven van Justitie in Holland, als man van Maria van Slingelandt, tevens als procuratie hebbende van Treurniet Loijmans en Cornelis Turckens, als man van Maria Loijmans, volgens procuratie gepasseerd voor notaris L. van der Does in Bergen op Zoom op 22 april 1682, en als gemachtigde van Maria Treurniet, weduwe van Blasius van Haerlem de oude en van Willem van Slingelandt, zoon van de postmeester Cornelis van Slingelandt, volgens procuratie gepasseerd voor notaris H. van der Hoop te Dordrecht, op 26 juni 1683, alsmede Jacobus Casteleijn, als voogd over het weeskind van wijlen Adriaen van Slingelandt, samen erfgenamen van Cornelis Adriaensz. Treurniet, voor 2160 gl. aan Sara van der Poel, weduwe van Anthonij Terwe, een huis [in de Voorstraat]bij de Nieuwbrug, staande tussen het huis van Willem van Burick en dat van de weduwe van Frans Matthijsz.

ORA Dordrecht inv. 111, f. 120 e.v.: rekest dd 26 jan. 1734: “Aan de Ed. Groot agtb. heeren den Presiderende Burgermeester ende Schepenen der stadt Dordregt. Geeft met behoorlijke reverentie ende schuldige eerbiedigheijt te kennen Catharina van der Velden, woonende binnen dese stadt, weduwe van Jacobus Terwen, in zijn leven garentwijnder en burger deser stadt, als moeder en voogdesse over haredrie kinderen, met name Anthonij, out20 jaren, Catharina, out 18 jaren ende Jacobus Terwen, out 16 jaren, verwekt bij den voorn. haren man, dat Sara van der Poel in haar leven weduwe wijlen AnthonijTerwen, grootmoeder paternel van haar suppliante voorn. kinderen, bij haren testamentaire dispositie gepasseert voor den notarisGillisMugge … binnen dese stadt geresideert hebbende sub dato den 26e meij 1707, onder ander heeft verclaart te willen ende begeren dat aan hare dogter Anna Terwen uijt den gemeenen boedel sal werden uijtgerijktjaarlijks den interest van twee duijsent guldens capitaal haar leven lang gedurende en dat ten dien fine een obligatie oof ander suffisant pant sal werden versekert en verbonden, mitsgaders dat bij overlijden van de voorsz. Anna Terwen den voorn. interest van twee duijsent guldens sal werden genoten bij de behoeftigen naar te latene kint off kinderen en descendenten bij representatie, soo lange tot dat de laaste van haar testatrice voorsz. kinderen deser werelt sal wesen overleden … en dat den eijgendom der voorsz. twee duijsent guldens naar overlijden van de laatste van haar testatrices kinderen komen… sal op de respective kintskinderen van haar testatrice in stirpes [staken] ende niet in capita [per hoofd] … Ende alsoo de voorn. Anna Terwen op den [27 jan. 1731] deser werelt is overleden, sulxs de intrest van de voorn. somma van 2000 gls. moet werden genoten bij de behoeftige naargelate kint off kinderen en descendenten bij representatie tot de laatste van haar testatrice … kindren sal wesen overleden en alleenlijk van haar kinderen nog in leven is Pieter Terwen, koopman tot Rotterdam, executeur en voogt van den voorn. testamente, onder wie het voorn. capitaal van 2000 gl. is berustende ende niemant vande testatrice haar kint off kintskinderen behoeftig zijn dan de kinderen van de suppliante, derhalven de suppliante de intressen van de voorn. somma van 2000 gl. hoog nodig tot derselver kindren alimentatie ende vermits het sterfhuijs van de voorn. Sara van der Poel alhier gevallen is, soo keert de suppliante sig door dese tot UEd. Groot Agtb. ootmoedelijk versoekende appoinctementin margine deses, waar bij UEd. Groot Agtb. den voorn. Pieter Terwen in sijn qualiteijt gelieven te authoriseren en des noods te ordonneren de intressen van de voorn. somma van 2000 gl. sedert het overlijde van de voorn. Anna Terwen aan haar suppliante tot alimentatie van hare kinderen onder behoorlijke quitantie over tegeven en daar inne van jaar tot jaar te continueeren sijn leven lang gedurende … In margine stont voor apostille: De Camere alvorens te disponeren committeert de heeren mr. Paulus Gevaerts endeJohan Brandwijk van Bloklandt schepenen deser stadt omme den nevenstaande requeste nader te examineeren en haar Ed. Groot Agtb. te dienen van haar Ed. consideratiën. Actum den 26e januarij 1734 … Vervolgens stont: De Camere gehoort hebbende ’t rapport van de heeren Commissarissen, voor welke degene die bij het versoek in dese gedaan eenigsints mogte sijngeïntresseert ware gecompareert geweest ende wijders geleth waar op in dese te letten stonde, ontseggen de suppliante haar versoek en verclaart dat daar in niet kan werden getreden, niettemin verclaart de voorn. Camere op de overgifte van de gemeenegeïntresseerdensop dese requeste gehoort Pieter Terwen te authoriseeren en te qualificeren omme de revenuën van de 2000 gl. ten requeste gemelt, te rekenen sedert het overlijden vanAnna Terwen te destribueeren ende te verdeelen onder de resp. erffgenamen van Sara van der Poel, in haar leven weduwe van Anthonij Terwen, te weten ieder staak in wesen sijnde haar geregtelijke portie. Actum den 18 februarij 1734 … NB: dese brieff raakt het vorenstaand request: Ed. Groot Agtbare Heeren.Mij is wel ter hand gecomen UEd. Groot Agtb. missive in dato 3e deser loopende maant februarij 1734, die eerder soude hebben beantwoort maar door indispositie en pressante affaires ben ik verhindert, waar over in alle nederigheijt excuse versoeke, in gedienstig antwoort op de selve sal desen dienen, dat ik met veel verwondering zie, hoe dat Catharina van de Velde heeft connen goetvinden haar te addreseren aan UEd. Groot Agtb. omme te moge ontfangen de intressen van zodanigen capitaal van 2000 gl. als door mijn moeder Sara van der Poel is gelegateert aan wijlen mijn suster Anna Terwen, en na haar doot aan de behoeftigen in de famielje, daar de suppliante niet onbewust is datter meerder behoeftigen in de famielje zijn dan de suppliante, maar die hebben om de eer en ’t fatzoen van haar ende famielje te bewaren niet konnen resolveeren tot nog toe haar zelven te declareren, gelijk de suppliante abuzivelijk aan UEd. Groot Agtb. heeft te kennen gegeven als off zij de eenigste behoeftige was. Voor eerst zijnder 2 susterskinderen die gants blint sijn, en in ’t geheel niet in staat haar broot te connen winnen, ten anderen is er nog een arme weduwe met drie kinderen, die ook buijten staat is iets te connen winnen en die haar soo sober behelpen, datse aller mededoogen waardig sijn, behalve nog meer andere die ’t niet minder nodig hebben. En om UEd. GrootAgtb. verder desen aangaande te informeren soude [de] pen te ver moeten loopen, waarom de vrijheijd neme mijn neef Abraham Targier hier van kennisse te geven, diemet en nevens mij executeur van den voorn. testamente is en alles soo wel als ik en meerder bewust is, die sig de eere sal geven UED. Groot Agtb. verder en van alles mondeling te informeren, waar aan ik mij verder gedrage. Maar … om van die moeijelijke en lastige suppliante ontlast te zijn en mij van dese saak geheel aff te maken om in mijn hoge jaren en swacke toestant wat meerder rust te connen genieten, neem ik de vrijheijt UEd. Groot Agtb. in overweging off er geen middel conde gevonden worden dat dit capitaal van 2000 gl. wierde los gemaakt en dat het selve onder de erffgenamen wierde verdeelt, als de verdere erffgenamen daarin bewilligde, dan blijven mijne erffgenamen van die moeijte na mijn doot ontlast. Ik refereere mij verder aan de mondelinge informatie en verdere behandelinge van mijn neeff Abraham Targier voornt. … (w.g.) Pieter Terwen. Rotterdam den 6 februarij 1734.” (ORA Dordrecht inv. 111, f. 120 e.v.)

d. Hendrick Terwen, trouwde 1e 1660 Maria Machielsdr. van Houten, 2e 1684 Maria Jacobsdr.

– ONA Dordrecht inv. 295, f. 3: op 29 dec. 1664 testeren Hendrick Terwen, pondgaarder en burger van Dordrecht, en zijn vrouw Maria van Houten. Zij herroepen eerder testamenten e.d., in het bijzonder hun huwelijkse voorwaarden, die zij in juni 1660 hebben gepasseerd ten overstaan van H. van Zuijlen, notaris te Utrecht. Tot erfgenaam en voogd over hun minderjarige erfgenamen benoemen zij de langstlevende van hen beiden, die gehouden zal zijn hun kinderen tot hun mondigheid of huwelijk te onderhouden en hun dan onder hen allen een bedrag van 2000 gl. uit te keren. Als hij, testateur, als eerste komt te overlijden, zonder kinder na te laten, legateert hij aan zijn naaste vewanten een bedrag van 300 gl. Als zij, testatrice, als eerste komt te overlijden zonder kinderen na te laten, legateert zij aan haar broer Anthonij van Houten een bedrag van 300 gl., aan haar zuster Susanna van den Houten een somma van 200 gl., en aan Jacobus van Houten, de jongste zoon van haar oom Jacob van Houten, een bedrag van 200 gl. , tenzij hij bij haar overlijden twintig jaar is geworden. Tot administrateurs van die legaten benoemt zij Anthonij van Houten, haar broer, en Jan van Gelder, haar zwager. Aan Hillegonda van Gelder, de weduwe van Michiel van Houten, legateert zij haar twee grootste zilveren bekers.

-ORA Dordrecht inv. 791, f. 35v: op 16 mei 1679 compareren Cornelis Teruwe, Anthonij Teruwe en Hendrick Teruwe, burgers van Dordrecht, erfgenamen van wijlen Jan Cornelisz. Vijgenboom, hun oom en executeurs van het testament van Jan Cornelisz. Vijgenboom en diens echtgenote Maria Jacobsdr. Metschert. Compareren mede Jan Smith en Jan van Rixtel, getrouwd met Maria Smits, wonende te Amsterdam, voor 2/3 parten erfgenaam van Maria Jacobsdr. Metschert, resp. hun tante en behuwd tante.Comparanten verklaren, dat bij de deling en scheiding van de boedel, nagelaten door Vijgenboom en Metschert, aan Hendrick Teruwen is toebedeeld een huis over de brug bij het Bagijnhof naast de gracht, staande tussen de gracht en het huis van Michiel van der Kesel, door Vijgenboom “nieuw getimmerd” en naderhand door hem en zijn vrouw bewoond, in welk huis zij ook zijn overleden. De overige comparanten verklaren, dat zij en hun mede-erfgenamen gecompenseerd zijn met andere goederen uit voornoemde nalatenschap.

2. Hendrik Jaquesz. Terwe,predikant van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht, overleden Dordrecht 2 okt. 1625, trouwde 1eGerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 1 mei 1603Kathalina (Lijntken)Carelsdr. van Bokstaal, 2eGerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 9 nov. 1606Agatha (Aechtken)Jacob Jansdr.van Wesel, dochter van Jacob Jansz.van Wesel en Kornelia (Neeltken) Jacobsdr.Kotermans, 3e Utrecht 26 juni 1623 Sebilletje Verbeeck, overleden na 1657, weduwe van Daniël van Mollem, dochter van Jacob Verbeeck, oudste van de Doopsgezinde gemeente te Utrecht en Segerina Caffa, zij trouwde 3e Doopsgezind Dordrecht 17 maart 1628 Leendert Bastiaensz. van de Roer

[Zie kwartierstaat Schothorst (internet), generatie 13, kwartieren 5545 en 5546, sub a.]

– 1 juli 1610: Hendrick Terwe, als procuratie hebbende van zijn moeder Heijltgen Prins, weduwe van Jaecques Terwe, volgens procuratie gepasseerd op 10 juli 1610 voor notaris Sijmon Muijs te Dordrecht, verkoopt voor 1700 gl. aan Frans Adriaensz. zijdenlakenkoper een huis in de Visstraat, staande tussen het huis van Jonas Cornelisz. viskoper en dat van Schalck Pietersz. kolfdrager van Zuid-Holland. (ORA Dordrecht inv. 751, f. 88)

Uit het tweede huwelijk (met Agatha van Wesel):

a. Kathalina Hendriksdr. Terwe, geboren naar schatting ca. 1606, trouwde Doopsgezind Dordrecht 26 sept. 1627 Jacob Verbeeck de Jonge uit Utrecht

b. Jan Terwen, trouwde Pieternella Adams

c. Jakob Terwen, trouwde Machtild van den Berg

d. Heijltie Terwen, trouwde Jakob Jochimsz.

e. Thomas Terwen, trouwde Segertje Verbeeck Jakobsdr.

(Kinderen ex 2 worden vermeld in Balen, o.c., deel II, p. 1268-1269)

Uit het derde huwelijk (met Sebilla Verbeeck):

a. Aechtgen Terwen. trouwde in 1641 (zie hieronder) met Bastiaen Leendertsz. van de Roer (haar stiefbroer)

b. Sebilla Terwen, trouwde in 1649 (zie hieronder) met Eemant van de Sande

c. Hendricxken Terwen, trouwde in 1654 (zie hieronder)met Lodewijk van de Poel

(Kinderen ex3 worden vermeld in ONA Dordrecht inv. 58, f. 319 e.v., testament dd 12 febr. 1634)

3. Elizabeth Jacquesdr. Terwen, overleden 1603/1604,trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 12 juni 1603 Boudewijn Segersz. (Taijaert) knoopmaker jongman van Gent (1603)

4. Janneken Jacobsdr. Terwen, trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 22 maart 1612 Pieter Jansz. “blauwercker” van Haarlem (1612)

5. Lijntgen Jacobsdr. Terwen, trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 7 juli 1616 Isack Ariensz. weduwnaar van Oud-Beijerland (1616)]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 5 febr. 1604 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Jacobsz. Cotermans weduwnaar en Anneken Carelsdr. van Bouckstael geassisteerd met Carel Jacobsz. van Bouckstael en Apollonia Jansdr. haar vader en moeder

[I. Jacob Thomasz. Cotermans, geboren ca. 1546, pletsverkoper te Dordrecht,trouwde naar schatting ca. 1565 Trijntgen Michielsdr.

ORA Dordrecht inv. 899: verklaring dd 19 sept. 1605 op verzoek van Aert Aertsz., inwoner van Breda, door Jacob Thomasz. Cotermans., pletsverkoper en burger van Dordrecht, ongeveer 59 jaar oud.

ONA Dordrecht inv. 54, f. 25 e.v.: op 11 sept. 1618 testeren voor notaris Anthonij Cloots Jacob Thomasz. Cotermans, ziek in bed liggende en zijn vrouw Trijntgen Michielsdr., gaande en staande,inwonende poorters van Dordrecht. Zij herroepen eerdere testamenten e.d. en verklaren bij deze te prelegateren aan Jacob Jansz. Giers en Trijntgen Jan Giersdr., nagelaten weeskinderen van Mariken Jacobsdr., hun dochter zaliger, bij haar verwekt door Hans Giers,een somma van 400 gl.,welke door de na te noemen voogden op rente uitgezet dient te worden en waarvan zij hun leven lang het vruchtgebruik zullen mogen genieten. De eigendom van dat prelegaat zal evenwel toekomen aan hun wettige kinderen of de naaste verwanten en erfgenamen ab intestato van de testateuren. Zij benoemen tot erfgenaam de langstlevende van hen beiden, die gehouden zal zijn de drie kinderen van Mariken Jacobsdr. Cotermans, bij haar verwekt door Hans Giers, mitsgaders haar vierde kind, bij haar verwekt door Jan Hermansz., indien Jan Hermansz., “bij quade fortuijne … tot armoede quame te geraecken, ende anders niet”, op te voeden, alimenteren etc., tot hun achttiende jaar of tot het moment, waarop zij, met toestemming van de langstlevende van testateuren en hun naaste verwanten, in het huwelijk treden. Indien zij echter pasna het overlijden van testateuren achttien jaar worden of trouwen, zal voor hen een somma van 2000 gl. op rente uitgezet moetenworden, uit de opbrengsten waarvan zij gealimenteerd zullen worden.De testateureninstitueren Thomas Jacobsz. Cotermans, hun dochterAnneken Jacobsdr. en [de gezamenlijke kinderen van] voornoemde Mariken Jacobsdr. tot erfgenamen van hetgeen zij bij hun huwelijk gekregen hebben, waarmeecomparanten genoemde kinderen”eerlijcken naer heuren state, ende gelegentheijt hebben vuijtgeseth”. De langstlevende moet, indien hij of zij gaat hertrouwen,aan Thomas en Anneken elk een bedrag van 500 gl. uitreiken. Uit de goederen, die de langstlevende zal nalaten, moet voor elk een bedrag van 600 gl. op rente worden uitgezet, maar Thomas zal niets erven, zo lang hij niet aan de boedel heeft gerestitueerd de borgtocht van 1000 gl., die zijn vader voor hem heeft “gepresteert”. Tot voogd over hun minderjarige erfgenamen benoemen zij de langstlevende en tot medevoogden Michijel Jacobsz. Cotermans brouwer, Claes Gijsbrechtsz. Veer [getrouwd met Anna Jacobsdr. Cotermans], koopman te Amsterdam, Jan Jacobsz. Cotermans brouwer en Frans Adriaensz. [van Dorsten] zijdenlakenkoper [getrouwd met Margaretha Jacobsdr. Cotermans]

ONA Dordrecht inv. 16, f. 242: op 18 okt. 1631 testeert Janneken Nobels, ongehuwde, meerderjarige persoon, ziek in bed liggende. Zij legateert aan Jan Jacobsz. Cotermans brouwer een bedrag van 400 gl., aan Claes Thomasz. te Oosterhout een zilveren beker, aan Tieertgen Ariens, de vrouw van Dingeman Beens, te Zevender, een zilveren beker, aan Cathalina Jans, weduwe van Adam Hartsteen, haar tante, een zilveren beker, een bedrag van 800 gl. aan de kinderen van Isaack Jacobsz. Cotermans, de kinderen van Truijken Jacobsdr. Cotermans, de kinderen van Jenneken Cotermans, de kinderen van Lijntgen Jacobsdr. van Wesel, de kinderen van Truijken Jacobsdr. van Wesel, en de kinderen van Thomas Jacobsz. van Wesel. Zij legateert aan de Heilige Geest te Breda een bedrag van 100 gl., aan de NG Armen te Dordrecht 100 gl., aan de Doopsgezinde Armen te Dordrecht 100 gl. Aan Marguarita Cornelisdr. Greel legateert zij haar zilveren onderriem en aan Maijken Fransen, de vrouw van Jeronimus Terwen, twee zilveren schaaltjes. Tot erfgename van al haar overige na te laten goederen benoemt zij Grietgen Jacobsdr. Cotermans, weduwe van Frans Adriaensz. of bij vooroverlijden haar kinderen. Tot executeurs-testamentair en voogden benoemt zij Jeronimus Terwen en Hendrick Fransz. van Dost, haar neven.

Kinderen (volgorde onzeker):

a. Cornelia (Neeltken)Jacobsdr. Cotermans, geboren naar schatting ca. 1565,trouwde Jacob Jansz. van Wesel, vermoedelijk olieslager,woonde buiten de Vuilpoort in de “De drye Roesen”, zoon van Jan Thomasz. van Wesel en Maria (Marycken) Jacobsdr. Telshout, hij trouwde 1e Lijntgen Jacobsdr.

Kinderen (o.a.):

a-1. Agatha Jacobsdr. van Wesel, geboren naar schatting ca. 1585,trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 9 nov. 1606 Hendrick Jaquesz. Terwe

b. Mariken Jacobsdr., trouwde 1e Hans (Jan) Giers, 2e Jan Hermansz.

c. Anneken (Anna) Jacobsdr., trouwde Doopsgez. Dordrecht 1612Claes Gijsbrechtsz. (de) Veer, koopman te Amsterdam (vermeld 1618)

d. Thomas Jacobsz. Cotermans, geboren ca. 1576, pletsverkoper, trouwde 1e Gerecht Dordrecht 13/30 jan. 1600 Maijken Geeritsdr. van Bilaer, 2e Mariken Tijssen, weduwe van Cornelis Jacobsz., zoon van Jacob Jansz. van Wesel, 3e 12 sept. 1631 (huw. voorwaarden) Janneken Pietersdr., weduwe van Lens Hermansz. van Elsloo

– 9 dec. 1614: verklaren Adriaen Coenen, 66 jaar oud, Cornelis Arijensz., 46 jaar oud, Thomas Jacobsz. Cotermans, 38 jaar oud, Nicolaes Jansz. van Bollenbeeck, 48 jaar oud, en Maerten van Baelen, 43 jaar oud, allen pletsverkopers en “uitsnijders” en burgers van Dordrecht, op verzoek van Gerrit Francken, pletsverkoper te Leiden, dat zij lange tijd in plets gehandeld hebben, maar nog nooit accijns of impost daarover betaald hebben. (ONA Dordrecht inv. 11, f. 422v)

– 25 juli 1620: compareert Thomas Jacobsz. Cotermans, als man van Mariken Tijssen, die eerder getrouwd was met Cornelis Jacobsz., zoon van Jacob Jansz. van Wesel, als verkregen hebbende bij de verdeling van goederen tussen Lijnken Jacobsdr. en Jacob Cornelisz. de eigendom van een rente van 6 ponden Vlaams, en verklaart, dat hij uit handen van Dirck Dircksz., brouwer te Breda, ontvangen heeft het kapitaal van deze rentebrief met de daarop verlopen interest. (ORA Dordrecht inv. 727, in de marge van akte 180)

– 9juni 1623: Thomas Jacobsz. Cotermans, koopman en burger van Dordrecht, verkoopt aan Maria van Scharlaecken, weduwe van Gijsbert van Schaerlacken, een jaarlijkse losrente van 75 gl. op een huis in het Steegoversloot, genaamd “Cleverblat”, staande tussen het huis van Lucas Pietersz. de Wit en dat van Thonis Gerritsz. In margine: compareren Jan Cornelisz. Vosen Thonis Adriaensz. Wolff, als erfgenamen van Maria van Schaerlaecken, en verklaren, dat de schuld volledig is voldaan. Schuldbrief derhalve geroyeerd op 25 sept. 1640.(ORA Dordrecht inv. 764, f. 42)

– ORA Dordrecht inv. 1604, f. 18: op 2 mrt. 1630 verklaart Thomas Jacobsz. Cottermans, lakenkoper en burger van Dordrecht, ten behoeve van Johan van der Mast, lid van de Oudraad te Dordrecht, als waarborg voor een stuk land van 10 morgen en 423 roeden in St.Anthoniepolder, welke hij heeft verkocht aan Van der Mast, verbonden te hebben een huis [in de Voorstraat] tegenover de Lombardbrug, staande tussen het huis van Gerrit Matthijsz. korenkoper en het Pickelstraatje [Haringstraat], en zulks slechts voor zodanige aanspraken, die zijn kinderen, door hem verwekt bij Maria Matthijsdr. wegens hun moederlijk erfdeel op voornoemde land te pretenderen zouden mogen hebben.

– 12 sept. 1631: huwelijkse voorwaarden tussen Thomas Jacobsz. Cotermans, geassisteerd met Jacob van Wesel, zijn aangetrouwde zoon, en Janneken Pietersdr., weduwe van Lens Hermansz. van Elsloo, geassisteerd met Davidt van Brugh en Pieter Slingberch, haar zwager. (ONA Dordrecht inv. 16, f. 240)

– 17 aug. 1637: Abraham Teerlinck beenhakker, als man van Maria Cotermans Thomasdr., voor zichzelf en als procuratie hebbende van Henrick Meurs, als man van Judith Cotermans Thomasdr., en Cornelia Cotermans, jonge dochter, geassisteerd met haar gekoren voogd Joris Teerlinck, allen erfgenamen van wijlen Thomas Jacobsz. Cotermans, resp. hun vader en schoonvader, verkopen voor 1900 gl. aan Maria Cornelisdr., weduwe van Gijsbrecht van Scharlaecken, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Maximiliaen Milanen en dat van Anthonij Denijsz. Celck. (ONA Dordrecht inv. 81, f. 76)

Kinderen:

d-1. Maria Cotermans Thomasdr., trouwde Abraham Teerlinck,

d-2. Cornelia Cotermans Thomasdr., trouwde Willem Leendertsz. de Voocht

d-3. Judith Cotermans Thomasdr., geboren ca. 1610, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Lombardbrug, weduwe van Dordrecht wonende op de Keizersgracht te Amsterdam (1646), trouwde 1e NG Dordrecht 10 dec. 1634 (ondertrouw, procl. te Amsterdam) mr. Henrick Meurs, jongman van Amsterdam en daar wonende (1634), schoolmeerster, 2e Amsterdam/Sloterdijk 11 aug./11 nov. 1646 (de bruidegom heeft geen ouders meer) Pasino Mistura, geboren ca. 1615, van Venetië wonende op de Keizersgracht (1646), koopman te Amsterdam

Trouwboek Amsterdam 8 dec. 1634: op de akte van Nicolaas Crucius, predikant te Amsterdam aangetekend Heijndrick Meurs, van Amsterdam, schoolmeester, 30 jaar oud, en Judith Cotermans, van Dordrecht en daar wonende.

Kind:

d-3-1. Maria, gedoopt NG Amsterdam 27 jan. 1636

Hendrik Meurs en Judith Cotermans, in 1639

e.Michiel Jacobsz. Cotermans, volgt II

f. Jan Jacobsz. Cotermans, geboren naar schatting ca. 1570, brouwer, overleden Dordrecht 13 juni 1637 (overlijdensregister Doopsgezinde gemeente Dordrecht), trouwde 1e NN, 2e Gerecht Dordrecht 5 febr. 1604 Tanneke Carels

SAD archief 16, inv. 173: Jan Jacobsz. Coterman brouwer wordt in 1593 lid van het Grootkoopmansgilde te Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 1583, f. 15 e.v.: op 9 mei 1603 verkoopt Nicolaes van Wesel Jansz., lid van de Oudraad van Dordrecht, voor 12.200 gl. aan Jan Jacobsz. Cotermans, een huis, brouwerij, mouterij en rosmolen, genaamd “den Haen”, staande op de Vogelmarkt tussen het huis van Arien Willemsz. vleeshouwer en dat van de erfgenamen van Anna Stevens, strekkende voor van ’s herenstraat tot achter aan destraat vande Nieuwe Haven, met een vrije doorgang door het erf of huis, genaamd “den Naem Jesus”, dat toebehoort aan Mathijs Pijetersz. kaaskoper. Waarborg: Bartholomeus Dircksz. lakenkoper. De koper is schuldig aan verkoper 8600 gl. Borg: Michijel Jacobsz. Cotermans.

ONA Dordrecht inv. 51, f. 78: op 15 mei 1617 verhuurt Jan Jacobsz. Cotermans brouwer, als testamentaire voogd van Jacob Terwen, weeskind van wijlen Catharina van Bockstael, bij haar verwekt door Henrick Terwen, voor zichzelf en tevens vervangende zijn medevoogd Boudewijn Segersz. Taijaert, ten overstaan van Elisabeth Carelsdr., de vrouw van Jan Mathijsz. Baelen, aan Pieter Cornelisz. voor 6 gl. per jaar een werfje, strekkende van het huis van Pieter Cornelisz. tot aan het secreet van het huis, genaamd “den Groenen Hoet”.

ORA Dordrecht inv. 1603, f. 60 e.v.: op 5 febr. 1629 verkoopt Gerrit Roelantsz. de Hert, viskoper en burger van Dordrecht, aan Jan Jacobsz. Cotermans brouwer een huis op de Vismarkt, staande tussen het huis van Sijmon Woutersz. tingieter en de “vrouwen vischstallen”. Waarborgen: Cornelis van Bijwaert en Adriaen van der Meulen. De koper is schuldig aan Jan Cornelisz. Boomeen somma van 103 gl. 15 st. Borg: Michiel Jacobsz. Cotermans. In margine: op 16 okt. 1640 toont Catarina Cotermans, dochter van wijlen Jan Jacobsz. Cotermans de originele rentebrief met kwitantie.

Kind:

f-1. Lijsbet Jansdr., trouwde Doopsgez. Dordrecht 1616Leendert Bastiaensz. van de Roer

g. Margaretha Jacobsdr. Cotermans, trouwde Frans Adriaensz. van Dorsten, zijdelakenkoper

Kinderen:

g-1. Elizabeth Fransdr. van Dorsten, trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 13 aug. 1608 Cornelis Matthijsz. Balen

g-2. Jacob Fransz. van Dorsten

g-3. Maijken Fransdr., trouwdeGerechtDordrecht (onderscheiden gezindten) 9 mei1619 Jeronimus Terwen

g-4. Adriaen Fransz. van Dorsten, trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 22 okt. 1620Johanna van Balen, trouwde 2e NG Dordrecht 8 dec. 1658Dirck van Delen, burgemeester van Arnemuiden

– 5 aug. 1659: Dirck van Delen, oud-burgemeester van Arnemuiden, als man van Johanna van Balen, eerder weduwe van Adriaen Fransz. van Dorsten, zoon en mede-erfgenaam van wijlen Grietgen Jacobsdr. Cotermans, verklaart, dat Jan en Cornelisz. Fransz. van Dorsten, als executeurs-testamentair van Grietgen Jacobsdr. Cotermans, de dag daarvoor waren gedagvaard om te compareren voor commissarissen uit het Gerecht van Dordrecht ten eindete komen”tot afdoeninge van de differentiale ende questieuse poincten ter saecke van haerlieder administratie gemoveert”. Cornelis was daarbij echter niet verschenen en zijn broer Jan heeft geweigerd hem te vervangen. Daarom hebben de heren commissarissen geoordeeld, dat de zaak geen voortgang kon hebben en er geen definitief compromis tot stand kon komen, zolang beide broers niet in persoon aanwezig waren. Op verzoek van Van Delen heeft notaris Johannes Melanen zich vervoegd bij Jan en Cornelis Fransz. van Dorsten en prostest gedaan van alle kosten, die de comparant wegens de onwilligheid van de broers heeft geleden en nog zal lijden. Cornelis heeft geantwoord, dat hij het voorgestelde compromis niet wil ondertekenen en Jan heeft gezegd, dat hij zijn broer niet zal vervangen, maar zijn best zal doenom Cornelis ertoe over te halente zaak”met accort in vruntschap aff te doen”. (ONA Dordrecht inv. 179, f. 130 e.v.)

g-5. Jan Fransz. van Dorsten

g-6. Cornelis Fransz. van Dorsten

h. Neeltken (Cornelia) Jacobsdr. Cotermans, overleden vóór 17 mei 1607, trouwdeDordrecht 1604 Boudewijn Segersz. Taijaert

j. Isaack Jacobsz. Cotermans, trouwde NN

Kind:

i-1.Jacob Isaacksz.Cotermans

II. Michiel Jacobsz. Coterman(s), geboren ca. 1568, brouwer van Breda (1594),brouwer in “het Hert” te Dordrecht, overleden Dordrecht 1 mei 1640, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 2 mei 1640 (een baar bij de Vismarkt voor Miggiel Coterman, vier maal luiden), trouwde 1e NG Dordrecht 31 juli 1594 (ondertrouw) Neelten Toenis Toenisdr., geboren naar schatting ca. 1573, van Dordrecht (1594), dochter van Thonis Thonisz. en Mariken Jan Ambrosiusdr. (zie pagina 50e penning Dordrecht1580, deel I,f. 15), trouwde 2e Gerecht Dordrecht 6 aug. 1626 Catharina Wilmsdr. weduwe van NN, 3e Doopsgezind Dordrecht 17 sept. 1634 Maeijke Michiels (Deijlman), jonge dochter van Zevenbergen wonende te Dordrecht (1634), overleden Dordrecht 25 juni 1644

ORA Dordrecht inv. 899: op 28 sept. 1605 legt Michiel Cotermans, brouwer in “het Hert”, burger van Dordrecht, 37 jaar oud, een verklaring aften verzoeke van Boudewijn Coninck Gijsbertsz., schepen in wette van Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 748, f. 191v: op 30 nov. 1606 verkopen Boudewijn Coning Gijsbrechtsz. oudraad van Dordrecht en Francoijs Schoutet brouwer aan Michiel Jacobsz. Cotermans brouwer 1/3 deel van een huis op het Nieuwe Werck, staande in de Hoge Nieuwstraat tussen het huis van Herman Repelaer en dat van Claes Jansz. Mesjan.

ONA Dordrecht inv. 12, f. 169: op 27 nov. 1617 verkoopt Maria Paes, weduwe van Matheus Trip, wonende te Dordrecht, voor 3800 gl. aan Michiel Coterman brouwer, wonende te Dordrecht, een mouterij, staande op de Nieuwe Haven tussen het erf van Michiel Pompe en dat van Willem Willemsz.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 6 aug. 1626 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Michiel Jacobsz. Cotermans brouwer weduwnaar en Catharina Wilmsdr. weduwe geassisteerd met mr. Digman Pauli als haar gekoren voogd

SAD, archief 16, inv. 173: Michiel Jacobsz. Coterman brouwer is gildebroeder van het Grootkoopmansgilde te Dordrecht.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 31 aug. 1634 zijn aangetekend Michiel Jacobsz. weduwnaar met Marijken Michielsdr. jonge dochter van Zevenbergen geassisteerd met haar moeder en Jan Michielsz. [Deijlman] haar broer. In margine: “Op huijden den XVI Martij 1640 compareerde voor d’heeren mr. Jacob van Beveren heeren Cornelisz. ende Johan van de Corput heeren Jacobsz., schepenen [van Dordrecht] Michiel Cotermans sieckelijk te bedde liggende ende Maeijken Michielsdr. gesont van lichaem ende verclaerden hoe dat zijlieden op den [17 sept.] 1634 in hun gemeente inden echten staete sijn bevesticht welcke bevesti[gi]nge ende trouwe sij comparanten aende voorn. heeren Schepenen mits desen sijn bekent maeckende ende voor haer E. mits desen sijn renoverende voor soo veer des noot sij. Actum ut supra.

ONA Dordrecht inv. 78, f. 32 e.v.: op 29 febr. 1640 compareert voor notaris D.S. Coplaer Michiel Jacobsz. Cotermans, gewezen brouwer in “het Hart” en burger van Dordrecht, ziekelijk van lichaam, nochtans gaande en staande. Hij herroept eerdere testamenten, uitgezonderd de giftdoor hem gedaanin zijn testament, gepasseerd op 26 april 1629 voor notaris Sijmon Muijs te Dordrecht, aan zijn (inmiddels overleden)zoon Jacob Coterman, en de codicillen door hem met zijn tegenwoordige vrouw Maijken Michiels gemaakt ten overstaan van de Dordtsenotaris Adriaen van den Graeff op 17 dec. 1639. Hij legateert aan de Armen van de Mennonieten te Dordrecht een bedrag van100 gulden en aan de Huisarmen van de Diaconie te Dordrecht een somma van 400 gl., aan Jan Jacobsz. van Wesel en Jacob Isaacxsz. Cotermans, resp. de zoon van zijn zuster en de zoon van zijn broer, al zijn kleren.Testateur legateert voorts aanzijn zoonAbraham Cotermans een bedrag van 2000 gl. en dat uit een obligatie van 8000 gl. met de verlopen interest, die Abraham aan zijn vader schuldig is. Hij legateert aan zijn dochterAdriana Cotermans een bedrag van 1000 gl. en benoemt tot erfgenamen van al zijn overige na te laten goederen zijn kinderen en kleinkinderen in gelijke porties. Cotermans verklaart zijn kinderen te gebieden bij de boedelscheiding van hem en zijn vrouw “geen questie [te] … moveren”, aangezien hij hen volkomen voldaan heeft van hun moederlijk erfdeel en van hetgeen hun toekwam als erfgenamen van Antonij Cotermans, hun in het buitenland overleden broer. “Verclaerde noch hij testateur wel expresselijcken gerenunchieert te hebben, ende te renunchieren bij desen van alle soodanigen last als hij sijne kinderen voor date deses eenichsints heeft gegeven om tegens sijne voorsz. huijsvrouwe proces te sustineren, alsoo hij testateur verclaerdt door persuatie van sijne kinderen ende den quaden raet vanden advocaat Bos ende anderen daer toe misleijt te sijn, maer wilt ende begeert dat de voorsz. sijne kinderen ende erfgenaemen alle de processen ende moeijelijckheden voor desen sijne huisvrouwe aengedaen sullen laeten vaeren.” Hij benoemt tot executeur van zijn testament Johan Michielsz. Deijlman, zijn zwager enbenoemt tot voogden over zijn minderjarige erfgenamenzijn zoons Abraham en David Cotermans en over zijn “innocente” zoon Jan Michielsz. Cotermans zijn voornoemde zoons en zijn zwager Johan Michielsz. Deijlman.

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 1 mei 1640 overleden Michiel Jacopsz. Cotermans

ORA Dordrecht inv. 908, akte dd 9 aug. 1640: op verzoek van de erfgenamen van Michiel Jacobsz. Cotermans verklaart HuijchBastiaensz. [van de Meer], koopman en burger van Dordrecht, 45 jaar oud, dat hij ongeveer 4 of 5 jaartevoren Michiel Cotermansheeft horen zeggen, dat [notaris] Sijmon Muijs de huwelijkse voorwaardenhad geschreven tussen hem (Cotermans) en zijn vrouwMaijeken Michiels en dat Maijken die huwelijkse voorwaarden aan [haar broer] Jan Michielsz. heeft gegeven, die, nadat hij ze gelezen had, weer aan Maijeken heeft teruggegeven entoen gezegd heeft, “dat het wel was.” De attestant verklaart voorts, dat Cotermans tegen hem gezegd heeft, dat hij de huwelijkse voorwaarden aan zijn vrouw gegeven heeft, “maer dat sij naermaels daer van niet en wil[de] weten”, daarbij voegende “het en is niemant anders diet mijn doet als die bouff den backer.”

ORA Dordrecht inv. 908, akte dd 15 aug. 1640:op verzoek van de kinderen en erfgenamen van Michiel Jacobsz. Cotermans leggen Aert Coenen van Isenbroeck kruidenieren zijn vrouw Jacomina Daniëlsdr., ongeveer 40 jaar oud, een verklaring af.De attestanten getuigen, dat Cotermans verscheidenen malen bij hen thuis geweest is in de tijd, toen ergeschil gerezen was tussen zijn kinderen en zijn vrouw, Maeijken Michiels. Tijdens die bezoekenheeft hijverklaard, dat hijde huwelijkse voorwaarden tussen hem en Maijeken Michiels had laten beschrijven door notaris Sijmon Muijs endat die aktedoor hem, zijn vrouw en de notariswas ondertekend. Tevens heeft hij tegen de attestanten gezegd: “Armen bloed als ick was, dat ick mijn soo hebben laten bedriegen, dat [ick] mijnne voorwaerden haer gaff te bewaeren …Hoe ben ick van mijn vrouw bedrogen. Wie soude dat hebben gedacht. Ick verclaere ende segge dattet soo waerachtich is als ick leve, dat wij ’t samen een voorwaerde hebben gemaeckt.”

Kinderen (volgorde onzeker):

a. (ex 1) Jacob Coterman(s) Michielsz., geboren naar schatting ca. 1600, jongman van Dordrecht, wonende tegenover de Vismarkt (1631), brouwer in “het Hart”, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 14 febr. 1638 (een baar voor Jacob Cotermans, brouwer in “’t Hart”), trouwde NG Dordrecht 31 aug. 1631(ondertrouw) Anneken Coterman Jansdr., van Dordrecht, wonende tegenover de Vismarkt (1631)

– 17 aug. 1644: Anna Cotermans, weduwe van Jacob Cotermans, brouwer te Dordrecht, voor zichzelf en als moeder en voogdes van haar kinderen, bij haar verwekt door Jacob Cotermans, verkoopt voor 17.000 gl. aan Sijmon Cornelisz. de Vries, koopman en burger van Dordrecht, een huis met brouwerij, mouterij en rosmolen, genaamd “het Witte Hart” [“het Hert”], staande [aan de Groenmarkt] tegenover de Visbrug tussen het huis van Arijen Jansz. beenhakker en het huis genaamd “den Jesus” [dat eigendom is van de verkoopster], strekkende voor van ’s herenstraat tot achter op de Nieuwe Haven, met de gerechtigheid van doorgang over het erf van de erfgenamen van Willem Theunisz. Verelst . De koper verkoopt de verkoopster een jaarlijkse losrente van 900 gl. In margine: comp. Sijmon Cornelisz. de Vries en toont de originele brief, welke hij verklaart volledig afgelost te hebben, hetgeen mede blijkt uit de kwitantie in dorso, getekend door Wolfgang van Cloben en Jacobus Cotermans. Schuldbrief derhalve geroyeerd op 13 juni 1668. (ORA Dordrecht inv. 774, f. 119v e.v.)

– 14 dec. 1645: huwelijkse voorwaarden tussen Adam van Kuijckhoven, weduwnaar van Elisabeth van Slingelandt, en Anna Cotermans, weduwe van Jacob Cotermans, brouwer in “het Witte Hart” in Dordrecht. (ONA Dordrecht inv. 84, f. 479)

– 21 juni 1657: Anthonis van den Broeck, wonende in het Land van Ravesteijn, als voogd van Michiel en Jacob Cotermans, minderjarige kinderen van wijlen Jacob Cotermans, door hem verwekt bij Anna Cotermans, en Wolfgang van Cloben, als man van Cornelia Cotermans, dochter van voornoemde Jacob Cotermans zaliger, verkopen aan Thomas Kerckhoff, koopman en burger van Dordrecht, een huis staande omtrent de Visbrug in de Voorstraat [Groenmarkt], vanouds genaamd “den Jesus” en thans “de Drije Witte Roosen”, staande tussen brouwerij “het Hart” en het huis “de Fortuijn”, welke beide huizen toebehoren aan Sijmon Cornelisz. de Vries. Koper is met bewilliging van verkopersschuldig aan Steven Blonck 3500 gl. (ORA Dordrecht inv. 781, f. 45v e.v.)

Kinderen:

a-1. Cornelia Cotermans Jacobsdr., gedoopt NG Dordrecht jan. 1632, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Houttuin (1655), trouwde NG Dordrecht 23 mei 1655 (ondertrouw, procl. Leiden) Wolfgang van Cloben, jongman van Aken, wonende te Leiden (1655), doctor in de medicijnen

ONA Dordrecht inv. 376: op 26 april 1666 leggen Aerijaentgen Jacobsdr., echtgenote van Hermen Cornelisz. boomsluiter, Jacobmijntgen Claesdr., weduwe van Jan Arijensz., Jenneken Corstiaens, weduwe van Hendrick Claesz. en IJghen Jans, ongehuwde persoon, allen wonende te Dordrecht, op verzoek van Wolfgangh van Cloben, doctor in de medicijnen te Dordrecht, een verklaring af. De attestanten verklaren, dat zij diezelfde avond gezien hebben, dat Van Cloben voor hun huizen op de Kleine Vismarkt heeft ontmoet mr. Jan Verloet, chirurgijn en burger van Dordrecht, die hem groette en hem, nadat hij enige woorden tot hem gesproken had, hem een klap in het gezicht gaf , waarbij Van Clobens hoed hem van het hoofd viel. Vervolgens trok hij uit een koker een mes te voorschijn, waarmee hij Van Cloben dreigde te steken. IJghen Jans getuigt nog. dat zij Verloet de dokter had horen uitschelden voor kwakzalver, landloper en dergelijke scheldwoorden meer, maar dat laatstgenoemde niet heeft teruggescholden of- geslagen.

a-2. Michiel Cotermans, gedoopt NG Dordrecht mei 1633

a-3. Jacobus Cotermans, geboren naar schatting ca. 1635 (minderjarig in 1657)

b. (ex 1) Abraham Cotermans, trouwde Gerecht Dordrecht 8 okt. 1626 Sibilla Pauli

c. (ex 1) Anna Cotermans Michielsdr., geboren ca. 1601, van Dordrecht (1626), trouwde NG Dordrecht 2 aug. 1626 (ondertrouw) Hendrick Waggens, van Maaseik (1626)

NG doopboek Zwijndrecht 28 april 1625: gedoopt Anneken Jacobs, 24 jaar oud, wonende te Dordrecht

SA Dordrecht, Archief van de NG kerkenraad van Dordrecht (archief 27), acta van 7 juli 1626: “Alsoomen verstaet, dat voor desen de dochter van Michiel Kotermans, brouwer int Hert tegen danck vanden vader met den sone van Hans Waggens doorgegaen is, ende noch daerenboven van Ds. Aegidio Becio in Swijndrecht gedoopt is, sonder kennisse van eenige predicanten hier binnen, so is goetgevonden, dat Ds. Buijtendijck, de Heere Beverwijck ende Jan Mathijssen Ds. Aegidium tsijnen huijsse daerover sullen aenspreken, ende versoecken dat hij daervan den broederen satisfactie doe voor gedeputeerde des classis.”

d. Adriana Cotermans

e. Antonij Cotermans

f. David Cotermans

g. Jan Michielsz. Cotermans, “innocent”]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 20 mei 1604 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Erasmus Pietersz. brouwersknecht van Onckel (?) jong gezel wonende te Dordrecht geassisteerd met Jan Jacobsz. Coterman en Neesken Jansdr. de Bruijn jonge dochter van Nijmegen wonende te Dordrecht.In margine: Actum 11 juni 1604: Jan Jacobsz.Cotermans brouwer en Jan Cornelisz. wielmaker verklaren, dat deze personen op de voorgaande zondag in hun gemeente zijn getrouwd.

[SAD archief 16, inv. 173:Erasmus Pietersenbrouwer in 1605 lid van het Grootkoopmansgilde te Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 1605, f. 31: op 22 mrt. 1632 verkopen Fijken Erasmusdr., ongehuwde, meerderjarige persoon, Pieter Erasmusz. twijnder en Jan de Bruijne, als oom en voogd van Geertruijt, Maeijken en Jan Erasmus, onmondige kinderen kinderen van wijlen Erasmus Pietersz., door hem verwekt bij Neesken de Bruijn, aan Hans Cobrice, koopman te Dordrecht, een jaarlijkse losrente van 60 gl., verzekerd op een huis tegenover de Botgensstraat, genaamd “de Witte Gecroonde Hant”, staande tussen het huis van Franchois van de Graeff en dat van Cornelis Adriaensz. Roode.]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op11 nov. 1604zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Boudewijn Segers Taijaert weduwnaar van Gent wonende te Dordrecht geassisteerd met Lieven Nering zijn zwager en Neeltken Jacobsdr. Cotermans jonge dochter geassisteerd met Jacob Thomasz. Cotermans en Trijntken Michiels haar vader en moeder

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 9 nov. 1606 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Hendrick Terwen geassisteerd met Jan Jacobsz. Cotermans en Aechtken Jacob Jansdr. jonge dochter geassisteerd met Neeltken Jacob Cotermansdr.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 17 mei 1607 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Boudewijn Segers [Taijaert]kramer geassisteerd met Lieven Neering zijn zwager en Cornelia Gerrits van Bilaerdochtergeassisteerd met mr. Geerit van Bilaer ijzersnijder haar vader en Grietken Jacobsdr. haar schoonzuster

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 23 aug.1607 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jacob Jansz. Gobels weduwnaar van Marijken Cornelisdr. van Nuijs wonende te Dordrecht geassisteerd met Gillis Jansz. twijnder en Susanna Jorisdr. jonge dochter wonende te Dordrecht geassisteerd met Joris Servaes haar vader en Jacobmijnke Andriesdr. haar moeder

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 13 april 1608 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Cornelis Mathijsz. [Balen] zijdelakenkramer jongman geassisteerd met Janneken Jans [van Gerwen]zijn moeder en Elizabeth Fransdr. [van Dorsten] jonge dochter geassisteerd met Frans Ariensz. [van Dorsten] en Margaretha Jacobsdr. [Cotermans] haar vader en moeder

[Cornelis Balen Matthijsz., geboren 14 aug. 1585, zoon van Matthijs BalenCornelisz. en Janneken van Gerwen Jansdr.(Balen, o.c.,deel II, p. 1352-1353.

ORA Dordrecht inv. 780, f. 14 e.v.: op 26 mrt. 1655 compareren Dirck van Herwijnen, als last en procuratie hebbende van Abraham Terwen koopman, als echtgenoot van Margrita van Balen, voor hemzelf en als last en procuratie hebbende van Vranchois Balen en van Rogier van der Mersch, wonende te Rotterdam, als echtgenoot van Elisabeth Balen, ook vervangende en zich sterk makende voor Maria van Balen, weduwe van Jacob de Mol, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. Schoormans op 12 mrt. 1655 en nog als last en procuratie hebbende van Matthijs, Johanna, Cornelia en Sara van Balen, volgens procuratie gepasseerd voor notaris A. van Neten op 12 mrt. 1655 en Cornelis van Balen, gezamenlijke erfgenamen van Cornelis van Balen de Oude. Comparanten verkopen aan Sijmon Cornelisz de Vries, brouwer te Dordrecht, een huis omtrent de Visbrug, genaamd “de Fortuijn”, staande tussen het huis van de weduwe en erfgenamen van Jacob Cotermans en het huis van Pieter Dircxsz. Coddeus. Koper kent schuldig aan Johanna, Cornelia en Sara van Balen een somma van 3000 gl., te betalen met 500 gl. jaarlijks. In margine: compareerde Sijmon Cornelisz. de Vries en toonde de originele brief met kwitantie. Schuldbrief geroyeerd op 22 sept. 1655.

Kinderen van Cornelis Matthijsz. Balen en Elisabeth Fransdr. van Dorsten (volgorde onzeker):

a. Margareta Balen, trouwde in 1638 Abraham Terwe

b. Francois Balen, trouwde in 1645 Josina van der Veen

c. Elisabeth Balen, trouwde in 1651 Rogier van der Mersch (Rosier Vermaers)

d. Cornelis Balen, trouwde 14 aug. 1644 Catharina van Hemert

e.Maria Balen, trouwdein 1648Jacob de Mol

Kind:

e-1. Elisabeth de Mol, trouwde Adriaen Mortier, bakker te Dordrecht

– 3 mei 1679: Adriaen Mortier, bakker en burger van Dordrecht, verkoopt voor 1200 gl. aan Hendrick van Oort, schoenmaker en burger van Dordrecht, een huis [in de Voorstraat] tegenover de Munt, staande tussen het huis van verkoper, waar uithangt “de Roode Fontain” en het huis van Jacob Lievensz. van der Mande. (ONA Dordrecht inv. 240, f. 127 e.v.)

f. Sara Balen, trouwde op 18 juni 1656Samuel van Hoochstraten, kunstschilder

Samuel van Hoogstraten

Trouwboek onderscheiden gezindten Dordrecht 31 mei 1656: aangetekend de trouwbeloften tussen Samuel van Hoochstraten, jongman van Dordrecht, geassisteerd met Hendrick de Vos zijn zwager en Sara van Balen Cornelisdr., jonge dochter van Dordrecht, geassisteerd met Margreta van Balen, echtgenote van Abraham Terwe haar zuster, getrouwd ten overstaan van Johan van Menen Jacobsz. en Anthonij de Sont Pietersz., schepenen van Dordrecht, op 18 juni 1656.

Acta NG Kerkenraad Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP, archief 27) inv. 7, f. 11, 4 jan. 1657: “Cornelia ende Sara van Balen hebben versocht den H. Doop in onse kercke te mogen ontfangen alsoose seijden datse verstonden onse Religie ende Leere de waere Leere te wesen. Is verstaen dat de Scriba de selve nae ordre ondervragen ende onderrichten sal ende dan rapport doen, ten eijnde haer versoeck mochte effect sorteren naer behooren.”

Idem, inv. 7, f. 15, 11 jan. 1657: “Heeft Ds. Buijtendijckius gerapporteert, dat Ds. Jac. Lydius hadde de persoonen van Cornelia en Zara van Balen in de fundamente van de religie sulckx bevonden, dat sijn Edelheid haer bequaem oordeelde om den christelijcken doop te ontfangen, dat oock de persoon van [Samuel van] Hoochstraaten [1627-1678, kunstschilder en schrijver, uit Doopsgezinde ouders geboren, in 1656 uit de Doopsgezinde gemeente gezet] grondig in de religie was onderwesen, ende bequaem, om te mogen tot een litmaet aengenomen werden. De persoonen voornoemt binnen gestaen sijnde, sijn voorgestelt eenige noodige en gewoonlijcke vragen, en daerop geantwoort, is Hoochstraten aengenomen tot een litmaet van den Heeren tafel, ende Cornelia en Zara van Balen is tijd aengesegt, waerop sij den christelijcken doop sullen ontfangen, namelijck op morgen vrijdach avont.”

– 11 aug. 1677: testament van Samuel van Hoochstraten en zijn vrouw Sara Balen, burgers van Dordrecht. Zij benoemen tot erfgenaam de langstlevende van hen beiden. Als hij de eerststervende is, zal na het overlijden van zijn vrouw aan zijn verwanten een nader te bepalen bedrag uitgekeerd moeten worden. Daarvan zal zijn broer Francois van Hoochstraten 3/7 delen krijgen, waarvan hun zuster Willemijntje van Hoochstraten haar leven lang het vruchtgebruik zal genieten a 5 % jaarlijks, zijn zuster Dina van Hoochstraten, echtgenote van Hendrick de Vos, 2/7 parten, waarvan Willemijntje op dezelfde voorwaarden het vruchtgebruik zal hebben, zijn zuster Susanna van Hoochstraten 1/7 part en Adriaen de Vos, de zoon van zijn jongste zuster Cornelia van Hoochstraten, het resterende 1/7 part, evenwel op voorwaarde, dat, indien Adriaen ongehuwd of zonder kinderen na te laten komt te overlijden, dat 1/7 deel zal vererven op testateurs erfgenamen ab intestato. Als de testatrice als eerste zal overlijden, moet na haar overlijden een nog nader te bepalen bedrag uitgekeerd worden en wel als volgt: aan haar zuster Margareta Balen, weduwe van Abraham Terwe 1/7 part, aan Hester Terwe, oudste dochter van haar voornoemde zuster, 1/7 part, aan haar broer Francois Balen 1/7 part, aan Elisabeth en Agnietje, dochters van haar zuster Elisabeth Balen, 1/7 part, aan de kinderen van haar broer Cornelis Balen 1/7 part, aan Elisabeth de Mol, echtgenote vanAdriaen Mortier, dochter van haar overleden zuster Maria Balen, 1/7 part en aan Elisabeth Kop, dochter vanhaar zuster Cornelia Balen,het laatste 1/7 part. Akte door beiden ondertekend.(ONA Dordrecht inv. 238, f. 305 e.v.)

– 4jan. 1679: Hendrick de Vos, ordinaris reetrekker te Dordrecht, als man van Digna van Hooghstraeten en uit dien hoofde med-erfgenaam van wijlen Samuel van Hooghstraten, tevens als voogd en execteur van het testament van Samuel van Hooghstraten en diens vrouw Sara Balen, voor zichzelf en mede vervangende de verdere erfgenamen en zijn mede-executeur, verkoopt voor 300 gl. aan Paul Eelbo, koopman en burger van Dordrecht, een tuin buiten de Vriesepoort gelegen in het pad achter “Ierlant” [een herberg aldaar], waarvan de grond toebehoort aan de stad Dordrecht, belend door de tuin van Govert van IJssel en de tuin van Bastiaentje het groenwijf. (ORA Dordrecht inv. 876, f. 60)

g. Cornelia Balen, trouwde 1e 1658 Johan Kop Arendsz., overleden 16 mrt. 1671, 2e 28 aug. 1672 Otto van Asperen Jansz. (“1340”, Mededelingenblad van afdeling Rotterdam e.o. van de NGV, mei 1992, p. 143)

Kind (ex 1):

g-1. Elisabeth Kop

– 8 sept. 1679: Cornelia van Balen,vrouw van Otto Jansz. van Asperen, burgeres vanDordrecht, “sieckelijck naer den lichaeme”, benoemt tot voogden over haar minderjarig dochtertje, Elisabeth Kop, bij haar in huwelijk verwekt door haar eerste man zaliger, Johan Kop, haar neven Adriaen Mortier en Jeronimus Terwe, burgers van Dordrecht. Zij tekent met haar naam. (ONA Dordrecht inv. 240, f. 269 e.v.)]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 12 mei 1608 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Arijen Cornelisz. [Boene] wonende in het Zuidland geassisteerd met Frans Ariensz. zijdelakenkoper en Margareta Melchiors jonge dochter wonende te Dordrecht geassisteerd met Commertken Melchiors haar zuster. Jacob Thomasz. Coterman pletsverkoper enFrans Ariensz. zijdelakenkoper verklaren op 11 juli 1608, dat deze personen op 6 juli 1608 “in haere vergaederinge” getrouwd zijn.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 27 nov. 1610 (ondertrouw): Jan Mathijsz. Balen zijdenlakenkoper geassisteerd met Cornelis Mathijsz. Balen zijn broer en Janneken Jansdr. [van Gerwen] zijn moederen Elizabeth Carelsdr. van Bockstael geassisteerd met Anneken Carelsdr. haar zuster

[Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 2446, 28 sept. 1600: lijfrente t.b.v. Jan Mathijsz., ongeveer 10 jaar, wiens moeder is Janneken Jansdr. – 10 ponden.

SAD, archief 16, inv. 173: Jan Matthijs Balen brouwer op 12 juni 1617 lid van het Grootkoopmansgilde te Dordrecht.]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 25 febr.1612 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Niclaes Ghijsbertsz. de Veer weduwnaar wonende te Amsterdam geassisteerd met Jan Jacobsz. van Wesel en Anna Jacobs Cotermansdr. jonge dochter geassisteerd met Jacob Thomasz. Cotermans haar vader en Trijntken Jacobs [sic] haar moeder

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 22 maart 1612 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Pieter Jansz. “blauwercker” van Geldrop in Brabant jong gezel wonendete Haarlem geassisteerd met Henrick Terwen enJeronimus Terwen en Janneken Jacob Terwendr. jonge dochter wonende te Dordrecht geassisteerd met Aechtken Jacobsdr. van Wesel

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 27 sept. 1612 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Cornelis Thonisz. Greel 35 jaar oud burger van Dordrecht geassisteerd met Bartholomeeus Gillisz. en Anneken Fransdr. jonge dochter 18 jaar oud geassisteerd met Cathalina Jansdr. haar tante

[Weeskamer Dordrecht inv. 17, f. 238 e.v.: op 19 april 1627 compareren voor notaris Blasius van Haerlem de Jonge, notaris te Dordrecht, Grietken Jacobsdr., als grootmoeder en Jeronimus Terwe, als oom van de drie onmondige weeskinderen van wijlen Cornelis Anthonisz., voor zichzelf en zich sterk makende voor Cornelis van Dorsten, mede als oom en voogd vangenoemde weeskinderen, enerzijds en Francoijs Geemansz. [vader van de hierna te noemen Aper Fransz.] anderzijds. Comparanten verklaren dat tussen hen geschil was ontstaanover de uitvoering van drie testamenten, t.w. het testament gepasseerd door Aper Fransz.en zijn vrouw Digna Anthonisdr. op 22 sept. 1620 en de testamenten van wijlen Corsken Apersdr. en Tanneken Apersdr. Om verdere onkosten en moeiten door procederen e.d. te vermijden zijn comparanten door bemiddeling van hun advocaten tot een overeenkomst gekomen. Frans Geemansz. zal in mei 1628 ten behoeve van de weeskinderen een somma van 150 gl. aan de weeskamer overdragen. Akte gecollationeerd op 20 juni 1627.]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 26 juni 1614 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Victor Jansz. [van Blenckvliet]weduwnaar van Theuntgen Aelbrechtsdr. wonende in het Zuidland geassisteerd met Adriaen Cornelisz. en Jannegen Corstiaensdr. wonende te Dordrecht geassisteerd met Corstiaen Leendertsz. haar vader. Op 22 juli 1614 comp. in de secretarie Corstiaen Leendertsz. zeemverkoper en Adriaen Cornelisz., korenkoper en burger van Dordrecht, die verklaren dat Victor Jansz. en Jannegen Corstiaensdr. op 13 juli 1614 “voor haere gemeente” getrouwd zijn.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 23 okt. 1614 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jaecques Teruwen [Terwen] jongman wonende te Dordrecht geasssisteerd met Hendrick Teruwen en Jannetje Cornelisdr. jonge dochter mede wonende te Dordrecht geassisteerd met Gooltge Jansdr. huisvrouw van Cornelis Jansz.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 29 jan. 1615 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Balthen Balthensz. van Hooren geassisteerd met Cornelis Jansz. en Anneken Thonisdr. van Seijst jonge dochter geassisteerd met Geertruijt Jansdr. haar tante

[27 juli 1624: Geerit Walburch, brouwer in “den Bock” op het Marktveld, verkoopt aan Balten Baltensz. van Horick azijnmaker een leeg erf, gelegen achter het huis en erf van de verkoper en uitkomende op de Nieuwe Haven, tussen het huis van Joris Wernaertsz. brandewijnmaker en het huis van de koper, strekkende van ’s herenstraat tot de paardenstal van de brouwerij. (Jaarboek Oud-Dordrecht 2007, p. 88)]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): 1615 (dagnummer en maand door een beschadiging onleesbaar; deze inschrijving staat tussen 29 jan. 1615 en 23 mrt. 1615) zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Jansz. speldenmaker geassisteerd met Jacob Thomasz. Cotermans en Hester Huijbrechts jonge dochter geassisteerd met Josijntge Ariensdr.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 26 maart 1615 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Matheeus Jansz. Wens jongmanmetselaar geassisteerd met Matheeus Maertensz. zijn neef en Geertruijt Staesdr. van Kip jonge dochter geassisteerd met Clementia Gillis weduwe van Staes Pietersz., getrouwd op 20 april 1615

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): aug. 1615 (dagnummer onleesbaar) zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Pieter Cornelisz. van Woerden [?] geassisteerd met Arien Cornelisz. korenkoper burger van Dordrecht en Neeltgen Thonisdr. van Seijst wonende te Dordrecht geassisteerd met Geertruijt Jansdr. de vrouw van Joris Ariensz.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 4 febr. 1616 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Ott Jansz. van Malsen tinnegieter wonende te Gorinchem geassisteerd met Henrick Terwen en Marijcken Jacobsdr. van Wesel jonge dochter geassisteerd met Neeltgen Jacobsdr. haar moeder

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 2 april1616zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Leendert Bastiaensz. [van de Roer] jongman geassisteerd met Wouter Bastiaensz. zijn broer en Lijsbeth Jans jonge dochter geassisteerd met Tanneke Carels vrouw van Jan Jacobsz. Cotermans haar moeder

[SAD, archief 16, inv. 173: Leendert Bastiaens brouwer wordt op 25 mei 1620 lid van het Grootkoopmansgilde te Dordrecht.]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op7 juli 1616 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Isack Ariensz. weduwnaar van Oud-Beijerland geassisteerd met Hendrick Teruwe en Lijntgen Jacobsdr. Teruwe [Terwen] jonge dochter wonende te Dordrecht geassisteerd met Jannigen Cornelisdr. vrouw van Jaecques Teruwe

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op28 okt.1616 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Abraham Jansz. Wens metselaar geassisteerd met Mattheus Jansz. Wens en Catalijntke Ariens jonge dochter geassisteerd met Baeltgen Ariensdr., getrouwd op 13 nov. 1616

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op9 mei1619 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jeronimus Teruwe [Terwen] weduwnaar van Hester Boschaert geasssisteerd met Philips Teruwe en Maeijken Fransdr. jonge dochter geasssisteerd met Frans Ariensz. [van Dorsten] en Grietgen Jacobsdr. [Kotermans] haar vader en moeder

[Uit het huwelijk van Jeronimus Terwen met Hester Bosschert Symonsdr. een zoon Abraham Terwen, die in 1638 (zie hieronder) trouwde met Margrieta Balen. (Balen, o.c., deel II, p. 1354)

ORA Dordrecht inv. 759, f. 5: op 19 jan. 1618 verkoopt Catharina de Wevere, weduwe van kapitein Goodtschalck Wor, aan Hieronimus Terwe, koopman van twijn en burger van Dordrecht, de melioratie van een gehele blekerij, liggende buiten de Mennebrugspoort [Vriesepoort]. Waarborg: Cornelis Schalcken zeilmaker. Koper kent schuldig aan verkoopster 3250 gl., te betalen met jaarlijkse termijnen van 600 gl. Borg: Michiel Jacobsz. [Cotermans], brouwer in “het Hart”.

ORA Dordrecht inv. 1604, f. 24: op 8 mei 1630 verkoopt Barthout Gerrards, als mede-erfgenaam van Jacobmina Barthouts, voor 114 gl. aan Jeronimus Terwe, koopman en burger van Dordrecht, een huisje achter de tuin van het huis “het Vliegenthert”, met een uitgang in het Loverstraatje.

ONA Dordrecht inv. 79, f. 95v e.v.: op15 okt. 1641 compareert voor notaris D.S. Coplaer Maria Fransdr. van Dorsten, weduwe van Jeronimus Terwen, koopman te Dordrecht, gezond van lichaam en geest. Zij legateert aan de Armen van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht 600 gl. en aan de Armen van de NG gemeente aldaar 200 gl. Aan haar zuster Anneken Fransdr. vermaakt zij een haar leven lang durende uitkering van 30 gl. jaarlijks.Tot erfgenamen van al haar overige na te laten goederen benoemt ze haar drie kinderen Franchoijs Terwen, Jacob Terwen en Margrieta Terwen. Tot voogden over haar minderjarige erfgenamen stelt zij aan Abraham Terwen, de halfbroer van voornoemde kinderen en Philips Terwen en Jan Fransz. van Dorsten, hun ooms.

Abram, zoon van JeronimusTeruwen, gedoopt en aangenomen tot lidmaatvan deDoopsgezinde gemeente te Dordrecht op 26 okt. 1636 (SA Dordrecht, DTB 78)]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 23 april. 1620 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Aper Fransz. jongman geassisteerd met Frans Geemansz. zijn vader en Digna Thonisdr. jonge dochter geassisteerd met Fransge Boudewijns huisvrouw van Dammas Siere

[NG trouwboek Dordrecht 22 april 1582: Frans Geemansz. bakkersgezel en Thoenten Aper Adriaensz. beiden van Dordrecht, getrouwd op 5 mei 1582 (zie genealogie Van den Brande I op deze website en hierboven bij 27 sept. 1612).]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 28 mei1620 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Mels Gijsbertsz. jongman burger van Dordrecht geassisteerd met Arien Cornelisz. [Boene]en Anneken Dircxdr. jonge dochter wonende te Dordrecht geassisteerd met Grietken Mels vrouw van voornoemde Arien Cornelisz.

[Mels Gijsbertsz., geboren ca. 1595, koopman te Dordrecht,was vanaf 8 aug. 1632 (bevestigd Pinksteren 1635) oudste van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht. Hij overleed op 19 juni 1648.

– 8 aug. 1632: “soo is alhier inden gemeinte, door stemmen der broederen, en bewerckinge vanden Lieven Outsten Adriaen Cornelisz., met ghoede eenigheijt, vvtten dienaren des woorts vercooren Mels Ghijsbrechtsz., en inde proeve ghestelt, om nae ghelegentheijt, tot eenen Outste, en vorder medehulper, indes heeren h. naeme bevesticht te worden” (DTB Dordrecht nr. 78 [kerkboek Doopsgezinde gemeente), f. 7)

-Tweede Pinksterdag 1635: “… soo heeft Abraham Dirickxz. [uit Amsterdam], ende drie andereOu[t]stens, Mels Ghijsbrechtsz., als eenLieve Medehulper, metten rechte handt ende een kusse des vredes ontfanghen, ende aenghenomen” (ibidem)

– 23 mrt. 1636 (Pasen): heeft Mels Ghijsbrechtsz. in de gemeente te Dordrecht zijn eerste bediening gedaan(ibidem)

– 24 mei 1642: comp. voor notaris D. Eelbo te Dordrecht Pieter Pietersz. Manne, als echtgenoot van Lijntgen Jansdr., wonende te “Somerdijck”. Hij verleent procuratie aan Ghijsbert van Dael, koopman te Dordrecht, om voor het gerecht van de Korendijk [Goudswaard] of elders te transporteren aan Mels Ghijsbertsz., koopman in “greijnen” [graan] en burger van Dordrecht, de helft van zes gemeten aanwas “mette vorder accresse vandien”, gelegen buiten aan de Korendijk zijnde “’t gevolch” van de helft van 6 gemeten land, welke de comparant binnen in de Korendijk in eigendom heeft. (ONA Dordrecht inv. 60, f. 582 e.v.)

– 18 okt. 1646 (acta NG Kerkenraad Dordrecht): “D. Isaacus Lydius rapporteert dat Mels Gijsbertsz., met wien Sijne E. met sijne medegedeputeerde had gesproken, haer seer vrindelijck en beleefdelijck hadde bejegent, ende op veele poincten der religie met goede bescheijdenheijt, en tamelijck suijver hadde geantwoort, thonende dat hij in veele gronden ons veel nader is dan andere Mennisten. Twelck de Vergaderinge sich seer wel heeft laten gevallen, en goedgevonden met alle minnelijckheijt bij hem aen te houden, of God gave dat hij van sijne dwalinge voorts verlicht sijnde, moght de waerheijt aen te nemen, ende gemeijnte toegevoeght werden, en andere met hem. Dit sal een ijgelijck vande Broederen predicanten bevolen blijven, besonder de voorige gedeputeerde.”(Erfgoedcentrum DiEP, archief 27, inv. 6, f. 43v)

– 2 juli 1647: testeren voor notaris J. Schoormans te Dordrecht Mels Gijsbertsz., koopman en burger van Dordrecht en zijn vrouw Anneken Dircxdr., beiden gezond. Zij legateren aan het Weeshuis te Dordrecht een bedrag van 100 gl. en aan de Armen van de diaconie van de Nederduits Gereformeerde gemeente te Dordrecht eveneens 100 gl. Zij benoemen elkaar tot erfgenaam. De langstlevende van hen beiden is gehouden hun gezamenlijke kinderen te onderhouden, alimenteren, te laten leren etc. en die kinderen bij mondigheid of eerder huwelijk, mits dat huwelijk met toestemming van de langstlevende wordt gesloten, “vuijt [te] setten in cleedinge, reedinge ende anders, mitsgaders soo veele in penn[ingen] daeraen off mede [te] geven, sulcx den langstlevenden goetvinden ende gelieven sal”.Als de langstlevende gaat hertrouwen, zal hij of zij uit de gemeenschappelijkeboedel slechts een legaat krijgen, nl.het huis, waarin zij,testateuren, wonen, staande omtrent de Grote Kerk [Grotekerksbuurt] aan de havenzijde, welk huis is genaamd “de Rogge bloemen ende St. Jacob”, voorts alle meubels, huisraad en ongemunt goud en zilver, [welke zich in dat huis bevinden] eneen boomgaard of tuin, gelegenbuiten de Spuipoort aan het einde van de straatweg. Indien de langstlevende gaat hertrouwen, zullen de goederen, die hij of zij op dat moment bezit, voor de ene helft aan de langstlevende zelf en voor de andere helft aanhun kinderen toekomen. In dat geval zal de langstlevende ook verderontheven zijn vande verplichting tot onderhoud, alimentatie etc. van de kinderen, welke dan vervolgens bekostigd zullen worden uit de helft van de nalatenschap, die toekomt aan de kinderen. Testateuren benoemen elkaar tot voogd. Akte door beiden ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 86, f. 205v e.v.)

– 12 april 1648 (Pasen): heeft de Lieve Oudste Mels Ghijsbrechtsz. in de gemeente te Dordrecht zijn laatste bediening gedaan. (DTB Dordrecht nr. 78 [Kerkboek Doopsgezinde gemeente])

– 19 juni 1648: is de Lieve Oudste Mels Ghijsbrechtsz. overleden, ongeveer 53 jaar oud. (ibidem)

– 20 juni 1648: een baar voor Mels Gijsbertsz. korenkoper bij de Grote Kerk (begraafboek Grote Kerk Dordrecht)

– 3 sept. 1648: in het weesboek ingeschreven een extract van het testament van Mels Gijsbertsz. en zijn vrouwAnneken Dircksdr., gepasseerd op 2 juli 1647 voor notaris J. Schoormans te Dordrecht. (Weeskamer Dordrecht inv. 21, f. 47v)

– 29 jan. 1649: Anneken Dircxdr., weduwe van Mels Gijsbrechtsz., in zijn leven koopman te Dordrecht, verleent procuratie aan Mattijs Dircxsz. van Gent, notaris en procureur te Heusden, om te vorderen van Geertruijt van Beurderen, weduwe van Barent Willemsz. van de Guldenhoeck, wonende te Heusden, al hetgeen zij aan comparante schuldig is. Getuigen: Gijsbert Melsz. van Eegt en Johannes Melanen. (ONA Dordrecht inv. 88, f. 29)

– 3 nov. 1649: een baar voor de weduwe van Mels Gijsbertsz. korenkoper op de hoek van de Oudemanhuissteiger omtrent de Grote Kerk (begraafboek Grote Kerk Dordrecht)

– 6 april 1650: Jop Huijbrechtsz. Ackerman koopman machtigt Johannes Boenes te Dordrecht, “zwager” [schoonzoon] van wijlen Mels Gijsbertsz., om eigendom te eisen van land, dat hij met Mels Gijsbertsz. heeft gekocht van Jan Willemsz., koopman wonende in De Doel. Het land is gelegen onder Calloo, St. Anna, Kieldrecht en Beveren.(ONA Rotterdam inv. 311, akte 266)

Bij zijn vrouw Anna Dircxdr. hadMels Gijsbertsz.de volgende kinderen (volgorde willekeurig):

a. Gijsberto Mels, geboren Dordrecht 1622, koopman en commissaris van de Admiraliteit van Amsterdam in Spanje.

b. Anna Mels,, trouwde Dordrecht (Doopsgezind) 25 okt. 1648 Jan Jacobsz. Boenes

c. Elisabeth Mels (Melchiors), jonge dochter van Dordrecht, wonende op de “Lovenhaeven” te Rotterdam (1656), trouwde Rotterdam (stadstrouw, eerste gebod op 15 okt. 1656) 12 okt./6 nov. 1656 Pieter de Ruijsschen, jongman van Leiden en daar wonende (1656)

d. Barbara Mels, trouwde Paulus Maeshouck

ORA Dordrecht inv. 1638, f. 6 e.v.: op 12 jan. 1700 verkoopt notaris Jacob van Dijck, als gemachtigde van het Gerecht van Dordrecht, voor 2200 gl. aan Berbera Mels, weduwe van Poulus Maeshoeck, wonende te Rotterdam, een huis omtrent de Pelserbrug, staande tussen het huis van de weduwe van Van Breda en dat van de weduwe van Bercheijck.

ORA Dordrecht inv. 1643, f. 127: op 9 sept. 1710 verkoopt Maria Maashoeck, wonende te Rotterdam, voor zichzelf en tevens vervangende Elisabeth Maashoeck, beiden kinderen en erfgenamen van Berbera Melse, weduwe van Poulus Maashoeck, voor 900 gl. aan Catarina Brouwers, weduwe Gabriel Mouwens, een huis in de Voorstraat tegenover”de Wasboom”, staande tussen het huis van juffrouw Bergeijck en dat van Cornelis Brouwers.

e. Dirck Mels, jongman wonende te Amsterdam (1664), trouwdeRotterdam (Stadstrouw)22 mrt./16 april1664 Martha (Matta) van de Vult, geboren vermoedelijkte Rotterdam naar schatting ca. 1640, jongewonendete Rotterdam (1664), dochter van Cornelis Harmensz. van der Vult en Catharina van Hoorn

– 21 mrt. 1664: huwelijkse voorwaarden tussen Dirck Mels, geassisteerd met zijn zwagers Johan Boenes, Pieter de Ruijsscher en Paulus Maeshoeck, enerzijds en Matta van der Vult, minderjarige dochter, geassisteerd met Catharina van Hoorn, vrouw van Pieter Punt, haar moeder, Dirck van der Veen, raad en vroedschap van Rotterdam, haar zwager,Pieter van der Vult, haar broer en Adriaen Paets en Harman Cock, haar neven en voogden, anderzijds. (ONA Rotterdam inv. 919, akte 38)

f. Adriaen Mels, brouwer in “den Witten Ancker”, trouwde Dordrecht (gerecht) 28 juli/17 aug. 1659 Helena Jansdr. Deijlmans

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 20 dec. 1673: een zwarte baar voor Adriaen Melsen brouwer in “den Ancker”, vier maal luiden. [Den Ancker – ook Den Witten Ancker – was een brouwerij in de Voorstraat tussen de Lombardstraat en de Haringstraat.]

ORA Dordrecht inv. 878, f. 58 e.v.: op 11 okt. 1697 verkoopt Johannes Obergh, koopman en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Melgior Mels, Adriaen Mels, Elisabeth Mels en Anna Mels, alsmede van Martijnus van der Pijpen, koopman te Dordrecht, als echtgenoot van [Maria] Mels, samen kinderen en erfgenamen van Helena Deijlman, weduwe van Adriaen Mels, in zijn leven brouwer in “den Ancker” te Dordrecht, volgens procuratie gepasseerd voor notaris S. de Moraaz te Dordrecht, voor 260 gl. contant aan Elias Verhoeven, cipier van de Gevangenpoort te Dordrecht, een tuin of erf, gelegen op stadsgrond buiten de Spuipoort tussen de azijnplaats van Thomas Rijckerts en de gemene gang van voornoemde tuin.

Kinderen (volgorde onzeker):

f-1. Melchior Mels, geboren naar schatting ca. 1665, jongman van Dordrecht, wonende bij de Pelserbrug (1700), brouwer in “de Son” te Dordrecht,trouwde Gerecht/Luthers Dordrecht 29 aug./12 sept. 1700Anna Catharina Keller j.d. van Praast uijt het Kleefsland, wonende bij de Pelserbrug(1700)[Praest behoort tegenwoordig tot de gemeente Emmerik]

ORA Dordrecht inv. 1632, f. 104 e.v.: op 7 juni 1690 verkoopt Seger Tierens, advocaat voor het Hof van Holland, als procuratie hebbende van Hubert Panhuijs en diens vrouw Aemilia Colve, voor 9000 gl. aan Melchior Mels, brouwer te Dordrecht, een brouwerij met mouterij en rosmolen, genaamd “de Son”, staande in de Voorstraat schuin tegenover de Pelserbrug tussen het huis van Jan van Druijnen en dat van de kinderen van Pieter Dircxsz. Codeus, van achteren strekkende tot aan de stadsvest.

Kind:

f-1-1. Helena Mels, gedoopt Luthers Dordrecht 13 febr. 1701, trouwde Bartholomeus de Glint

f-2. Adriaen Mels, geboren naar schatting ca. 1670, jongman van Dordrecht, wonende bij het Stadhuis (1703), brouwer in “den Ancker”,trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11/25 febr. 1703 (de bruidegom geassisteerd met zijn zwager Martijnus van der Pijpen, de bruid met haar broer Matthijs du Saar en haar neef Geurt Servaesse, die haar voogd is) Maria du Saer, gedoopt Waals Dordrecht 11 jan. 1675,jonge dochter van Dordrecht, wonende op de Hoge Nieuwstraat (1703), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 11 juli 1710 (Maria Dusaar, vrouw van Adriaen Mels, brouwer in “den Ancker”, één koets boven het getal), dochter van Huijbert du Sair sr., brouwer en koopman in granen, en Jenneke de Want, brouwster in “het Lam” in de Hoge Nieuwstraat.

Op 24 mrt. 1721 begint in “den Witten Ancker” de veiling van een collectie theologische, historische, mathematische en astronomische boeken uit de nalatenschap van Adriaan Mels jr.(E. Groenenboom-Draai, Margaretha Mels, “Tweede Parel” van Dordrecht (2), in Oud-Dordrecht 2008, nr. 3, p.71)

Kinderen (o.a.: allen NG gedoopt te Dordrecht):

f-2-1. Adriaan, 15 dec. 1707

f-2-2. Huijbert, 31 jan. 1709

f-2-3. Matthijs, 24 mrt. 1710

f-3. Elisabeth Mels

f-4. Anna Mels

f-5.Maria Mels, geboren naar schattingca. 1670, jonge dochter van Dordrecht, wonende omtrent het Stadhuis (1696),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11/26 mrt. 1696 Martinus van der Pijpen, koopman te Dordrecht [zie genealogie van der Pijpen op deze website]

g. Johanna (Jaene) Mels, ongehuwd, overleden na 18 okt. 1687

– 18 okt. 1687: testament van Jaene Melsdr., ongehuwde persoon, wonende te Dordrecht, ziek te bed liggende. Zij legateert aan haar nichten Anna, Marija, en Elisabeth Boenes samen een somma van 4000 gl., en aan haar nichten Catharina en Anna de Ruijsser samen eveneens een bedrag van 4000 gl., op voorwaarde, dat genoemde legatarissen aan hun resp. moeders, t.w. Anna Mels en Elisabeth Mels, tot aan hun overlijden een jaarlijkse uitkering van 150 gl. zullen geven. Na het overlijden van de langstlevende van die legatarissen zullen de legaten vererven op Dirck, Gijsbrecht, en Berbera Mels, de broers en zuster van de testatrice, aan de kinderen van Adriaen Mels, haar overleden broer, en aan Michiel de Ruijsscher, de zoon van Elisabeth Mels, haar zuster. Zij legateert aan Berbera Mels een bedrag van 3000 gl., wegens een schuld van in totaal 6500 gl., die haar zuster, Elisabeth Mels, gehouden is aan Berbera te voldoen. Uit de nalatenschap van de testatrice zullen vooruit moeten worden betaald alle onkosten, schaden en interesten, reeds gevallen of nog te vallen, wegens “de instantiën, die Marija Zijl, weduwe van Adriaen de Widt, heeft gelast te institueren” tegen haar zuster Anna Mels enhaar kinderen, en haar zuster Berbera Mels en haar zoon Melchior Maeshoeck, “raeckende seecker verblijff ende uijtsprake hercomstig uijtten boedel van Mels Gijsbertsz.”haar testatrices vader zaliger, zowel voor het Gerecht van Rotterdam als voor het Hof en de Hoge Raad van Holland. Zij legateert aan de armen van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht 250 gl., aan de armen van de Doopsgezinde gemeente te Rotterdam, “vergaderinge houdende” tussen het Roodesant en de Leeuwstraat, 250 gl., aan de huisarmen van de Waalse gemeente te Dordrecht 200 gl., aan Pieter van den Abeele en diens vrouw 100 gl., aan Gijsie van Maele 25 gl., aan Tanneken Teunis 6 gl., aan haar nicht Anna Boenes al haar kleren en het linnen “tot haeren lijve behoorende” enal haar ongemunt goud en zilver. Tot erfgenamen van al haar overige goederen benoemt zij Dirck, Gijsbrecht en Berbera Mels, haar broers en zuster, en de kinderen van Adriaen Mels, haar overleden broer. Zij stelt haar broer, Dirck Mels, en haar neef, Melchior Maashoeck, aan tot executeurs-testamentair en voogden. Zij tekent met “Jeanne Mels”. (ONA Dordrecht inv. 191, f. 116 e.v.)

h. Margaretha Mels, geboren naarschatting ca. 1640, dichteres en musicienne, ongehuwd, overleden te Dordrecht juli 1682in brouwerij “Den Witten Ancker” in de Voorstraat (bij de Lombardstraat)

(E. Groenenboom-Draai, Margaretha Mels, “Tweede Parel” van Dordrecht (1), in Oud-Dordrecht 2008, nr. 2, p. 86 e.v.)]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op .. mei [dagnummer onleesbaar]1620 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Willem Jansz. Wens steenhouwer jongman burger van Dordrecht geassisteerd met zijn broer Abraham Jansz. Wens en Sibilla Jans jonge dochter geboortig van Stockum in het Land van “Ludick” geassisteerd met Lijsbeth Willemsdr. vrouw van Abraham Wouters, getrouwd op 14 juni 1620

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 22 okt. 1620 zijn aangetekend Arien Fransz. [van Dorsten] jongman geassisteerd met zijn broer Jacob Fransz. en Janneken van Bhaelen jonge dochter geassisteerd met haar moeder Hester Willems, die verklaarde, dat haar man ook zijn toestemming voor dit huwelijk gegeven heeft, getrouwd op 15 nov. 1620

[ONA Dordrecht inv. 178, f. 390 e.v.: voorwaarden, waarop Johanna van Baelen, weduwe van Adriaen Fransz. van Dorsten, op 15 aug. 1658 wil laten veilen een huis, genaamd “den Gapert”, staande [in de Voorstraat] tegenover de Spuistraat op de hoek van de Spuisteiger. Ingezet door Dirck Exter chirurgijn op 3400 gl., opgehangen op 6000 gl., opgehouden op 4500 gl. en afgeslagen door notaris J. Melanen.

NG trouwboek Dordrecht 8 dec. 1658 Dirck van Delen burgemeester en licentmeester van Arnemuiden en Joanna van Balen weduwe van Adriaen Fransz. van Dorsten, wonende alhier, procl. te Arnemuiden]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 1 febr. 1623 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan de Mol, van Amsterdam geassisteerd met Adriaen Cornelisz. en Stijnken de Bruijn, van Nijmegen geassisteerd met Stijnken [sic] haar moeder

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 30 maart 1623 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Nering [twijnder] geboren van Haarlem wonende te Dordrecht geassisteerd met Jeronimus Terwe en Janneken Jans jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Tanneken Cotermans

[Zie Gens Nostra 1992, nr. 4/5, p. 207.]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 31 dec. 1625 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Nering jong gezel van Dordrecht geassisteerd met Levinus Nering zijn oom en Maijken Dierx van Oosterwijck weduwe geassisteerd met Geertruijt Jansdr. weduwe van Gielis Nering

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 22 jan. 1624 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Tielmansz. jongman uit het Land van Gulik geassisteerd met Jan van Hammen en Anneken Pieters jonge dochter van Haarlem geassisteerd met Maeiken Maeijelaerts

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 11 febr. 1626 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Dirck van Hooghstraete jong gezel uit Den Haag geassisteerd met zijngrootvader Francoijs van Hoogstraete en Marijken Coninx jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Susanna Coninx haar “moeije” [tante]

[Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht(DTB 78): 21 dec. 1640 overleden Dirck van Hoochstrate enidem, 7jan. 1645 overleden de weduwe van Van Hoochstraten, Maeijke Isackx]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 6 aug. 1626 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Michiel Jacobsz. Cotermans brouwer weduwnaar en Catharina Wilmsdr. weduwe geassisteerd met mr. Digman Pauli als haar gekoren voogd

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 8 okt. 1626 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Abram Cotermans jongman van Dordrecht geassisteerd met Jacob Jacobsz. van Wesel zijn “neve” en Sibilla Pauli jonge dochter geboren in Den Haag geassisteerd met Digman Pauli haar vader

[SAD, archief 16, inv. 173: AbrahamCoterman brouwer is gildebroeder van het Grootkoopmansgilde te Dordrecht.]

1627

Wouter Jacopsz. weduwnaar met Dirickxge Sijmons jonge dochter “en zijn dienstmaecht zijnde”, trouwen op 16 mei 1627

[SAD, overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 20 sept. 1629 overleden Dirickxge Sijmons, de vrouw van Wouter Jacopsz.]

Mels Leendertsz. mandenmaker jongman met Toengen Daniëlsdr. van Vianen jonge dochter, trouwen hier op 26 sept. 1627

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 8 mei 1627 zijn aangetekend Mels Leendertsz. geassisteerd met zijn oom Jan de Bruijn beitelschipperen TeuntkenDaniëlsdr. van Santen jonge dochter van Vianen geassisteerd met Grietken Cornelisdr. huisvrouw van Claes Dircxsz. haar goede bekende

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 2 mei 1643 overleden Mels Lenaertsz. van Steijn, mandenmaker]

Michiel Cornelisz. weduwnaar te Rotterdam met Fijchgen Hermans jonge dochter hier woonachtig, trouwen hier omtrent Bamis 1627

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op19 okt.1627 zijn aangetekend Michiel Cornelisz. van Rotterdam en Fijken Hermans van Ordingen in het Land van Kleef]

Jacop Verbeeck de Jonge van Utrecht met Katelijngen Teruwe Hendrickx jonge dochter hier woonachtig, trouwen hier op 26 sept. [sic] 1627 “en zijn van Outste Jacop Verbeeck bevesticht”

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op2 sept.1627 zijn aangetekend Jacob Jacobsz. Verbeeck jong gezel geboren van Utrecht geassisteerd met Jacques Terwe de Jonghe en Catharina Terwe jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Sibilla Verbeeck haar “behout moeder”]

[Jacob Verbeeck, geboren te Utrechtnaar schatting ca. 1607, zoon van Jacob Verbeeck (geboren ca. 1584, overleden 2 juni 1642) en van Maijken (Maria) van den Houten (van de Houke). Kathalina Hendriksdr. Terwen, geboren naar schatting ca. 1605, dochter van Hendrik Jaquesz. Terwen en diens tweede vrouw Agatha van Wesel Jacobsdr.]

Davidt van Steelant te Haarlem met Machtelt Jans jonge dochter hier woonachtig, trouwen hier op 26 sept. 1627

Pieter Jansz. opperbrouwer jongman met Lijnge Jans jonge dochter beiden hier wonende, trouwen hier op 28 nov. 1627

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op10 nov.1627 zijn aangetekend Pieter Janssen brouwersknecht geboren van Hougaerden jongman geassisteerd met Tanneken Carels zijn goede bekende en Lijntgen Jansdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Jacob Geubels haar zwager

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 24 jan. 1649 overleden Lijntie Jans, huisvrouw van Pieter Jans]

1628

Leendert Bastiaensz. [van de Roer]weduwnaar met Sebilla Verbeeckx weduwe [van Hendrick Jacquesz. Terwen en eerder van Daniël van Mollem]beiden hier wonende, trouwen hier op 2 april 1628

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): 17 maart 1628 zijn aangetekend Leendert Bastiaensz. [van de Roer] weduwnaar van Dordrecht geassisteerd met zijn vaderBastiaen Woutersz. en Sibilla Verbeeck weduwe van Henrick Terwe mede van Dordrecht geassisteerd Sara van Mollem, de zuster van haar overleden [eerste] man

ONA Dordrecht inv. 58, f. 319 e.v.: op 12 febr. 1634 testeert Sebilla Verbeeck, echtgenote van Leendert Bastiaensz. van de Roer, burgeres van Dordrecht, gezond van lichaam en geest. Zij herroept een eerder testament, gepasseerd ten overstaan van notaris D. Eelbo te Dordrecht op 26 jan. 1627 en bekrachtigt de huwelijkse voorwaarden, die zij met haar huidige man heeft gemaakt. Testatrice legateert aan de huisarmen van de NG diaconie te Dordrecht een bedrag van 50 gl., aan de armen van de Doopsgezinde gemeente eveneens 50 gl., aan haar gezamenlijke dochters al haar kleren en zilverwerk, aan haar zoons Davidt en Jacob van Mollem de kleren van hun overleden vader, aan haar drie zoons en haar huidige man “tot een gedachtenisse” elk een zilveren bierbeker, ter waarde van 30 gl., aan haar jongste zoon Daniël, bij haar verwekt door Leendert Bastiaensz. van de Roer en de kinderen die hij nog eventueel bij haar zal verwekken, ten aanzien van hun minderjarigheid, eens de somma van 300 gl. enaan haar drie jongste voordochters Aechtgen, Sebilla en Hendricxken, bij haar verwekt door haar tweede man, wijlen Hendrick Terwe, elk de somma van 1000 gl., waarvan zij tot hun mondigheid of huwelijk het vruchtgebruik zullen genieten. Daarna zalhet bedrag van 3000 gl. weer verdeeld moeten worden onder haar gezamenlijke kinderen of kindskinderen, mits dat daarmede zal ophouden de verplichting die dochters te onderhouden, zoals is overeengekomen met hun voogden bij zekere vertichting dd 19 jan. 1627. Aangezien testatrice van wege haar vijf kinderen, bij haar verwekt door Daniël van Mollem, haar overleden eerste man, m.n. Davidt, Hester, Segertgen, Phlipgen en Jacob van Mollem, het vruchtgebruik bezit, gedurende haar leven, van een somma van 1725 gl. 7 st. en 8 penn, gekomen uit de vaderlijke goederen van die kinderen, legateert zij ter compensatie daarvan aan haar voornoemde vijf kinderen al haar huisraad, meubelen en inboedel, zoals houtwerk, tin-, koper- en ijzerwerk, bedden, zilverwerk en wat dies meer zij, niets daarvan uitgezonderd, mits daarvoor de genoemde somma van 1725-7-8 in de gemene boedel zal blijven. Tot erfgenamen van al haar overige na te laten goederen benoemt zij haar gezamenlijke kinderen, uit drie huwelijken, of bij vooroverlijden hun nakomelingen, op voorwaarde evenwel, dat haar dochter Segertgen van Mollem de goederen, die zij van testatrice zal erven, alleen mag verkopen, belasten of vervreemden met toestemming van haar voogden en dat die goederen naSegertgens overlijden weer zullen toekomen aan de overige kinderen resp. kindskinderen van de testatrice, die dan nog in leven zullen zijn. Als executeurs van haar testament stelt zij aan haar broers Jacob en Hendrick Verbeeck en tot voogden over haar drie kinderen bij Daniël van Mollem haar zoon Davidt van Mollem en haar schoonzoons Jan van Halmael (getrouwd met Hester van Mollem) en Joris van der Lip (getrouwd met Philippine van Mollem), tot voogden over haar kinderen bij Hendrick Terwe de voogden van vaders wege en tot voogd over haar kind of kinderen bij haar derde man hun vader Leendert Bastiaensz. Gedaan ten huize van testatrice, in aanwezigheid van Jaques van Santvliet schoenmaker en Pieter Plucque twijnder, burgers van Dordrecht.

5 april 1643 (Pasen): Segertge van Mollem, dochter van SebilleVerbeeck, met het doopsel bediend en in de gemeente op genomen. (DTB Dordrecht nr. 78, kerkboek van de Doopsgezinde gemeente)]

Isack Cornelisz. jongman alhier met Geertgen Diricx te Vianen, trouwen aldaar op 2 april 1628

Jan Jansz. vande Langhereijdt met Josijnge Vijdts weduwe wonen te Geertruidenberg,trouwen te Geertruidenberg op 21 mei 1628

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), f. 94: “Op huijden den XVen September 1652 compareerden voor de heeren Gerard Nooij Gerritsz. en Antonij de Sont Pietersz. Schepenen in Dordrecht Jan Janssen Langereijt ende Josijntgen Adriaens Fijdts wonende tot Geertruijdenberg ende verclaerden hoe dat zij comparanten opden 21 Meij 1628 inden Mennoniten vergaderinge naer dat zijlieden tot Geertruijdenberg voornoemt haere gewoone houwelijkse proclamatiën hadden gehadt inden echten staete zijn bevesticht, dat mede sij comparanten ons hebben verthoont attestatie van voorsz. proclamatiën geteeckent bij Wilhelmus Pistorius Ecclesiaster Geertrudenbg. als mede vande dienaren vanden Mennoniten gemeente binnen deser Stede beijde gecascheert aende acte de comparanten gegeven ende welcke solemnisatie vanden houwelijcke sij comparanten alhijer de voorsz. heeren Schepenen waren bekent maeckende ende voor soo veel des noot soude wesen de zelve haer trouwe bij desen naer[= nader] renoverende. Actum ut supra. Hijer van acte gegeven onder tzegel der Stede Dordrecht.”]

Meerten Daniëlsz. van Snick jongman alhier met Joosge Geridts jonge dochter, trouwen hier op 12 juni 1628

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 23 mei 1628 zijn aangetekend Maerten Daniëlsz. van Snick jong gezel geassisteerd met zijn vaderDaniël Matthijsz. van Snick en Joosken Gerritsdr. jonge dochter geassisteerd met haar stiefmoeder Marieken Jans]

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 9 jan. 1630 overleden Joosge Gerrits en idem, 17 jan. 1630 overleden Maerten Daniëlsz van Snick, haar man]

Lenaert Lenaertsz. weduwnaar “int Suijtlandt” met Aelgen Dirickx weduwe, trouwen hier op 10 aug. 1628

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op19aug. 1628 [sic]zijn aangetekend Leendert Leendertsz. van Suijtlant weduwnaar van Janneken Claesdr. en Aeltgen Dircxdr. weduwe van Jacob Cornelisz. wonende te Dordrecht]

Meerte Pietersz. brouwer in “het Witte Anker” met Anneke Frans weduwe, trouwen hier op 27 aug. 1628

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op[dagnummer onleesbaar] aug. 1628zijn aangetekend Maerten Pietersz. brouwer weduwnaar uit het Land van Aelst geassisteerd met Daniël van Snick zijn zwager en Anneken Vransdr. weduwe van Jan Hermansz. van Haerlem geassisteerd met Trijntgen Willemsdr. haar “moeije” [tante]

SAD, archief 16, inv. 173: Maerten Pietersen op 30 sept. 1620 lid van het Grootkoopmansgilde.

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 2 febr. 1636 overleden Meerte Pietersz. brouwer]

1629

Jan Jacopsz. van Middelharnis met Jacomijnge Gillis jonge dochter alhier, trouwen hier op 4 febr. 1629

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op5 jan. 1629 zijn aangetekend Jan Jacobsz. van de Blijeck weduwnaar van Middelharnis en Jacomijnken Gillis weduwe [sic] van Molenaarsgraaf]

Adriaen Joosten tinnegieter jongman met Neelge Jan Hermens jonge dochter beiden hier woonachtig, trouwen hier op 1629

Jan Israhelsz. van Halmael jongman te Rotterdam met Maerge Pieters jonge dochter ook aldaar, trouwen “over opt landt tot Pieter Ploenen” op Bamis 1629

Aert Coenesz. koekenbakker weduwnaar met Jacomijnge Daniëls jonge dochter beiden hier wonende, trouwen hier op 25 nov. 1629

[Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 21 dec. 1628 overleden Marijken Ariens, de vrouw van Aert Koenensz.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op1629 zijn aangetekend Aert Coenen koekenbakker weduwnaar van IJsenbrouck wonende te Dordrecht geassisteerd met Maerten Pietersz. brouwer zijn goede bekende en Jacobmijntgen Daniëlsdr. van Snick jonge dochter uit het Land van Aelst wonende te Dordrecht geassisteerd met Grietgen Jacobsdr. Coterman haar goede bekende

ORA Dordrecht inv. 908, akte dd 15 aug. 1640:op verzoek van de kinderen en erfgenamen van Michiel Jacobsz. Cotermans leggen Aert Coenen van Isenbroeck kruidenieren zijn vrouw Jacomina Daniëlsdr., ongeveer 40 jaar oud, een verklaring af.]

Gerridt Corstiaensz. jongman met Luijdtgen Dirickx jonge dochter beiden hier wonende, trouwen hier op 25 nov. 1629

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op8 nov. 1629 zijn aangetekend Gerrit Corstiaensz. jong gezel van Dordrecht geassisteerd met Bastiaen Woutersz. zijn grootvader en Luijtken Dierxdr. jonge dochter geboren van Emmerich geassisteerd met Emmeken Frederijcx haar moeder]

Jan Sente weduwnaar te Rotterdam met Catelijnge Gooris weduwe ook aldaar, trouwen hier op 23 dec. 1629

1630

Dirick Woutersz. schipper jongman met Maeijken Daniëls jonge dochter van Vianen, trouwen hier op 10 maart 1630

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op14 febr. 1630zijn aangetekend: Dierck Woutersz. jong gezel van Dordrecht geassisteerd met zijn moeder en Maerten Bastiaensz. brouwer en Maijken Daniëls van Santenjonge dochter geboren van Vianen geassisteerd met Mels Lenaertsz. haar zwager]

Willem Jansz. Bachman met Maeijke Jacop Guebels beiden jonge lieden hier wonende, trouwen hier op 27 okt. 1630

Tonis Jacopsz. Vos weduwnaar met Machtelge Wessels jonge dochter, trouwen hier op 3 nov. 1630

[Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 27 juni 1630 overledenFijchge Meertens, de eerste vrouw van Tonis Jacopsz. Vos

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op17 okt.1630zijn aangetekend Theunis Jacobsz. Vos huistimmerman weduwnaar van Dordrecht geassisteerd met Crijn Jacobsz. Vos zijn broer en Machtelt Wessels jonge dochter geboren te Essen wonende te Dordrecht geassisteerd met Anneken Theunis haar goede bekende]

Bartolomeeus Leenderts twijnder en jongman met Marijchgen Andries jonge dochter beiden hier woonachtig, trouwen hier op 15 dec. 1630

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op21 nov..1630zijn aangetekend Bartholomeus Lenertsz. jongman van Dordrecht geassisteerd met Mels Lenertsz. zijn broer en Maeijken Andrijes jonge dochter van Rotterdam geassisteerd met haar tante Janneken Pieters vrouw van Cornelis Burgens]

1631

Abram Pieter Brante jongman met Fijchge Lenaerts Mels weduwe beiden alhier wonende, trouwen hier op 12 jan. 1631

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 23 dec. 1631 zijn aangetekend AbrahamBrant [tekst gedeeltelijk onleesbaar door beschadiging van het register] geassisteerd met zijn zwager Jan Tielmansz. en Fijchgen Leendertsdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Jannegie Teunis haar behuwd zuster

Fijtge was een dochter van Leendert Melsz. en Lijsbeth de Bruijn en een zuster van Mels Leendertsz., die in 1627 trouwde met Teuntgen Daniëlsdr.]

Dirick Jansz. Cruijdenier weduwnaar met Susanneken Tomas weduwe beiden hier wonende, trouwen hier op 26 jan. 1631

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 10 jan. 1631 zijn aangetekend Dirck Jansz. Schout van Franeker weduwnaar wonende te Dordrecht geassisteerd met Mels Gijsbertsz. zijn goede bekende en Susanneken Thomasdr. weduwe van Olivier Thomasz. wonende te Dordrecht geassisteerd met Anneken Dircxdr. haar goede bekende

ONA Dordrecht inv. 56, f. 125: op 8 nov. 1629 comp. voor notaris D. Eelbo Lambert Hermansz., schipper en burger van Dordrecht, ongeveer 44 jaar oud, en legt op verzoek van Dirck Jansz. Schouten, twijnder en burger van Dordrecht. De attestantis ongeveer 3 weken tevoren in Rotterdam geweest, waar Hendricxe Jansdr., de inmiddels overleden vrouw van de rekwirant hem 3 gl. heeft gegeven met het verzoek dat geld aan haar zuster, Adriaentge Jansdr., de vrouw van Jacob Hutson, constabel wonende te Dordrecht op het Nieuwkerkhof , te overhandigen.

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78):in nov. 1629 overleden Heindrickxge, Dirick Jans Cruijniers vrouw

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 3 okt. 1632 overleden Dirck Jansz. Cruijnier]

Isack Neringhe Gillisz. jongman met Leenge Victors jonge dochter beiden hier wonende, trouwen hier op 9 maart 1631

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 10 jan. 1631 zijn aangetekend Isaack Gillisz. Nering jongman van Dordrecht geassisteerd met Geertruijt Jans zijn moeder en Leentgen Victors jonge dochter geassisteerd met Victor Jansz. haar vader]

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 5 juli 1637 overleden Isack Gillis Neringh en op 7 juli 1637 overleden Leenge Victors, zijn vrouw

ORA Dordrecht inv. 771, f. 38v e.v.: op 21 okt. 1637 verkopen Victor Jansz. van Blenckvliet en Jacob Nering, grootvader en oom resp. voogden over het kind, nagelaten door wijlen Isaack Neering en Helena van Blenckvliet, aan Aeltgen Dirxdr., weduwe Jacob Cornelisz. Boene, een huis omtrent de Wijnbrug, waar uithangt “het Casteel van Gent”, staande tussen het huis van het Sint Jansgasthuis en het huis van het voornoemde weeskind. Koopster kent schuldig aan verkopers een somma van 2900 gl. Borgen: Mels Gijsbertsz. en Arijen Jansz. Ooms.

ORA Dordrecht inv. 771, 79v: op 29 mei 1638 compareren Jacob Nering voor zichzelf en als oom en voogd van het nagelaten weeskind van Isaac Nering en het weeskind van Abraham Nering, Victor Jansz. van Blenckvliet als grootvader en voogd van het weeskind van Isaac Nering en Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck als voogd van het weeskind van Abraham Nering, samen erfgenamen van wijlen Geertruijt Jansdr., weduwe van Gillis Nering. Zij verkopen aan Coenraet Hars, burger van Dordrecht, een huis omtrent de Mijnsherenherberg aan de havenzijde, waar uithangt “het Huis van Neringen”, staande tussen het huis van Dirck Jacobsz. kousenmaker en Mattheus van de Mijl. Koper kent schuldig aan verkopers een somma van1170 gl. Borgen: Servaes van Meeuwen en Gerrit Maes, burger van Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 772, f. 118: op 20 aug. 1640 verkopen Victor Jansz. van Bleinckvliet en Jacob Nering, kooplieden en burgers van Dordrecht, als voogden over het nagelaten weeskind van Isaack Nering, aan Willem Aertsz. twijnder,burger van Dordrecht, een huis bij de Nieuwstraat, staande tussen “het Kasteel van Gent” en het huis van de koper.]

Cornelis Dirickxz. van Oosterwijck weduwnaar met Aelgen Israhels jonge dochter te Rotterdam, trouwen aldaar op 6 april 1631

[Stadstrouwboek Rotterdam 9 april 1631: Cornelis Dirckxsz. weduwnaar van Trijntgen Cornelis wonende te Dordrecht en Aeltgen van Halmale jonge dochter van Rotterdam

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 23 maart 1636 overleden Aelgen Israhels, de tweede vrouw van Van Oosterwijck

2 nov. 1659: kapitein Geeraerdt van Duijnen, brouwer en burger van Dordrecht, verkoopt aan zijn “behuwd zoon” Johannes Keldermans, brouwer en burger van Dordrecht, voor 11.000 gl. de helft van een huis en brouwerij, genaamd de Steur, waarvan de wederhelft aan de koper toebehoort, staande tegenover de Pelserbrug tussen het huis van Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck en dat van Engel Pietersz. van der Marde. (ONA 179, f. 188 e.v.)

ORA Dordrecht inv. 785, f. 107v e.v.: op 14 dec. 1666 verklaart Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck, burger van Dordrecht, dat hij al enige jaren geleden met zijn broer, Willem Dircxsz. van Oosterwijck, is overgegaan tot de verdeling van de goederen, die zijn nagelaten door Dirck van Oosterwijck. Daarbij is aan hem, comparant, toebedeeld een huis in omtrent de Pelserbrug, staande tussen de brouwerij, die tegenwoordig heet “den Steur” en het huis en de “zeperij” genaamd “de Drie Aschtonnen”, toebehorende aan Adam van Thiel, hetgeen mede blijkt uit de verklaring, die door Willem Dircxsz. van Oosterwijck is afgelegd ten overstaan van notaris Van Cooten te Utrecht op 22 nov. 1666.]

Ghovert Ariensz. op Prinselandt met Lijnge Jacops jonge dochter te Rotterdam, trouwen te Rotterdam op 21 april 1631

Jan Corstiaensz. kleermaker jongman met Trijnge Dirickx jonge dochter beiden hier wonende, trouwen hier op 3 december 1631

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op21 nov.1631 zijn aangetekend Jan Corstiaensz. jong gezel van Dordrecht geassisteerd met Gerrit Corstiaensz. zijn broer en Trijnken Diercks jonge dochter van Emmerich geasissteerd met Emmeken Frederijcx haar moeder]

1632

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): [NB: deze trouwinschrijving is gedeeltelijk onleesbaar door een beschadiging van het register]op30 april 1632zijn aangetekend Joris van der Lip Jacobsz. jongman van [Leiden: zie Schepenhuwelijken Leiden] geassisteerd met Daniël Eelbo, notaris te Dordrecht en Philippine van [Mollem] jonge dochter geboren te Wesel wonende te Dordrecht geassisteerd met Sibilla Verbeeck haar moeder [vrouw van Leendert Bastiaensz. van de Roer, eerder weduwe van Daniël van Mollem], getrouwd op 29 mei 1632

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 9 aug. 1632 zijn aangetekend Jacob van der Lip jongman van Leiden en daar wonende en Cornelia Robers Isaacsdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Maria Brantwijcx vrouw van Isaac Govertsz. Robers haar stiefmoeder, gerouwd op 28 aug. 1632 [Zie Schepenhuwelijken Leiden]

Jacop Bastiaensz. houtzager weduwnaar alhier met Annegen Huijche jonge dochter te Rotterdam, trouwen aldaar op 26 sept. 1632

[Stadstrouwboek Rotterdam 1 okt. 1632: Jacob Bastiaensen weduwnaar van Dordrecht en Annetie Huigen weduwe van Tonis Jansen wonende Rotterdam]

Willem Jansz. Bachman weduwnaar van Maeijke Geubels met Maertijnge Willem Meertens Smits jonge dochter, trouwen hier op 17 okt. 1632

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op23sept.1632 zijn aangetekend Willem Jansz. weduwnaar van Düsseldorf geassisteerd met Claes Diercks burger van Dordrecht zijn goede bekende en Maertijnken Wilms jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Trijnken Wilms haar moeder

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 4 april 1631 overleden Maeijke Jacop Gheubels]

Willem Dirickxz. van Oosterwijck jongman met Pieterge Cornelis jonge dochter alhier, trouwen alhier op 3 dec. 1632

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op21dec..1632 zijn aangetekend Wilm Dieriksz. van Oosterwijck jong gezel geassisteerd met Jacques Terwe zijn zwager en Pieterken Cornelis jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Goolken Jans haar stiefmoeder]

1633

Jan Michielsz. Deijlman wonende te Dordrecht met Lijsbet Jans [Guldenhoef] van Lakervelt jonge personen, trouwen op 8 maart 1633

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 11 april 1633zijn aangetekend Jan Michielsz. jongman van Zevenbergen wonende te Dordrechtgeassisteerd met Jan Houbraecken zijn goede bekende en Lijsbeth Jansdr. jonge dochter van Laeckervelt en daar wonende geassisteerd metGeertruijt Jansdr. haar goede bekende.

Kwartierstaat van dit echtpaar in SA Dordrecht, archief 150, inv. 272.

Jan Michielsz. Deijlman was brouwer in “het Gulden Vlies” in de Voorstraat bij de Visstraat. (“‘Water wordt een feest zodra het bij de brouwer is geweest”, Jaarboek 2007 van de Historische Vereniging Oud-Dordrecht, p. 180)

Stadsarchief Dordrecht nr. 3,inv. 3978, f. 4v: Jan Michielsz. Deijlman in de 200e penning van Dordrecht anno 1638 aangeslagen voor een vermogen van 8000 gl.

ORA Dordrecht inv. 779, f. 82v e.v.: op 28 febr. 1654 verkoopt Govert van Bergen, brouwer en burger van Dordrecht aan Boudewijn Onderwater, schepen in wette, Jan Michielsz. Deijlman, Sijmon Cornelisz. de Vries en Anthonij Sijmonsz. de Vries, brouwers te Dordrecht, vier vijfde parten (d.w.z. aan elk van hen één vijfde part) in een korenwindmolen, staande aan de Nieuwe Haven op de stadswallen, met paard, kar en alle verdere toebehoren. Van Bergen behoudt het resterende één vijfde part. Kopers zijn wegens deze koop schuldig aan Dirck van Herwijnen, als administrateur van de boedel van Gijsbert van Dalen, een bedrag van 1816 gl.

ORA Dordrecht inv. 781, f. 10 e.v.: op 21 febr. 1657 verkoopt Matthijs Jansz. van Balen aan Johan Michielsz. Deijlman, brouwer en burger van Dordrecht, een erf achter zijn huis [straat niet vermeld]

ONA Dordrecht inv. 228, f. 35e.v.:op 23 febr. 1663 comp. voor notaris G. de With Boudewijn Onderwater, schepen in wette, Jan Michielsz. Deijlman, Govert van Bergen, Simon Cornelisz. de Vries en Anthonij de Vries, brouwers te Dordrecht, samen eigenaars van een windkorenmolen, staande op de stadsvest, genaamd de Walevest, omtrent de Nieuwe Haven of het Nieuwe Werk. Comparanten verkopen de molen met alle toebehoren, maar zonder de bijbehorende grond, aan Hendrik van der Lee, rentmeester van het oostkwartier van het Markiezaat van Bergen op Zoom, op voorwaarde, dat de koper vóór 1 mei 1663 de molen laat afbreken en vervoeren naar Brabant of elders. De koopsom bedraagt 1510 gl.

ORA Dordrecht inv. 784, f. 161v e.v.: op 22 nov. 1664 comp. Cornelia van Hemert, weduwe van Jan Cornelisz. van Cleeff, geassisteerd met Cornelis Jansz. van Cleeff , haar zoon en gekoren voogd in deze, Zij verkoopt aan Elisabeth Jansen, weduwe van Jan Deijlman, brouwer en burger van Dordrecht, een huis op de hoek van de Haringstraat, genaamd “de Croon”, staande tussen de brouwerij “den Ancker” en de Haringstraat, voor 6710 gl.

ORA Dordrecht inv. 795, f. 45v e.v.: op 31 juli 1687 verkopen Michiel Deijlman, Johannes Langswaert en Melchior Mels, als curators over de boedel van mr. Jan Deijlman, brouwer te Dordrecht, voor 28.000 gl. aan voornoemde Melchior Mels, de brouwerij genaamd “het Gulden Vlies”, met de mouterij, rosmolen etc., benevens het woonhuis, dat tot de brouwerij behoort, staande [in de Voorstraat] omtrent het stadhuis en de Grote Vismarkt, tussen het huis van kapitein Jacob Florijn en dat van Ruth de Ridder. De brouwerij heeft achter een uitgang in het Loverstraatje.Comparanten verkopen tevens aan Melchior Mels voor 800 gl. een huis genaamd “Sint Pieter”, dat aan de voorzijde uitkomt in de Visstraat, staande tussen het huis van Cornelis Ouboter en de herberg “’t Vlies”, en voor 34 gl. een klein huis in de Oude Breestraat, naast de stal en de brouwerij van “de Schenckan”, staande tussen die brouwerij en het huis van Sander van Drongelen.

ORA Dordrecht inv. 800, f. 23 e.v.: op 1 mei 1697 verklaart Michiel Deijlman schuldig te zijn aan mr. Hubert van der Hoop, advocaat voor het Hof van Holland, een bedrag van 4500 gl. wegens geleende penningen en ter aflossing van een obligatie, die op 5 jan. 1686 is verleden door Jan van Helmont, koopman te Dordrecht, ten overstaan van notaris J. van der Hoop te Dordrecht, ten behoeve van Johan van Dorre, koopman te Dordrecht, inhoudende kapitaal 4000 gl., waarvoor Deijlman zich borg heeft gesteld, welke obligatie op 30 mrt. 1696 door Jan van Dorre in eigendom is overgedragen aan advocaat Van der Hoop, voor welke schuld Deijlman heeft verbonden een brouwerij genaamd “het Vlies”, staande aan de Grote Vismarkt, met een huis, mouterij, kelders, pakhuizen, en verdere toebehoren, alsmede een huis vanouds genaamd “de Sampson”, staande op de hoek van het Haringstraatje, tussen dat straatje en het huis van kapitein Ambrosius Wiggers, en tenslotte nog 10 morgen land in de polder van Wieldrecht, ten oosten belend door het land van Hendrick Terwe.

Zie ook de pagina “Overlijdensregister Doopsgezinde gemeente Dordrecht” van deze website bij 1672.


Kinderen:


a. Michiel Deijlman, geboren naar schatting ca. 1635

b. Helena Deijlman, geboren naar schatting ca. 1636, trouwde in 1659 Adriaen Mels

c. Johan Deijlman, geboren naar schatting ca. 1640


d. Sophia Deijlman, geborennaar schatting ca. 1645,jonge dochter van Dordrecht wonende bij het stadhuis (1671), trouwde NG Dordrecht/Delfshaven 20 dec. 1671/3 jan. 1672 Jan van Helmond, jongman van Dordrecht wonende bij de Vuilpoort (1671)

ORA Dordrecht inv. 1641, f. 1 e.v.: op 2 jan. 1705 verklaart Sophia Deijlman, weduwe van Jan van Helmont, wonende te Dordrecht, ten overstaan vanschepenen van Dordrecht, dat zij door het Gerecht ald.op 15 jan. 1701 is aangesteld “omme voor hare twee minderjarige kinderen bij den voorn. haren man verweckt waar te nemen derselver regt haarl. opgekomen uijt de boedel van Elisabet Jans de Guldehoef: dat nu nog twee van die selve hare minderjarige kinderen mede genaamt Sophia en Jan van Helmont (benevens hare twee [meerderjarige] … kinderen) geadjudiceert inde preferentie voor … schepenen voornt. gehouden van den boedel en goederen van Michiel Deijlman haarluijder oom maternel” een somma van 14.982 gl., welke haar kinderen is aangekomen uit de nalatenschap van hun grootmoeder van moederszijde Elisabet Jansdr. van Guldehoef en door hun oom, Michiel Deijlman, als hun voogd, onder zich is genomen. Zij verklaart voorts, dat krachtensde boedelscheiding, gepasseerd voor notaris C. van Aansurg te Dordrecht op 18 dec. 1704, haar twee minderjarige kinderen uit voornoemd bedrag toekomt 4622 gl. 3 st. 12 p. Zij stelt nu daarvoor als “cautie” haar twee huizen in de Visstraat,”nu geapproprieert tot een brouwerije”, waaraan de voorwaarde is verbonden, dat zij of haar erfgenamen dat brouwerijtje [sic] niet zal belasten of bezwaren, voordat haar kinderen mondig zijn geworden of gaan trouwen.]

Willem Jooste Lambregsz. tinnegieter met Lijsbeth Lenaert Melse, beiden jonge personen hier wonende, trouwen hier op 8 mei 1633

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op9 aug.1633 [sic]zijn aangetekend Wilm Joosten jong gezel van Dordrecht geassisteerd met Joost Lambrechtsz. zijn vader en Elijsabeth Leenderts jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Sophia Leenderts haar zuster

1634

Abraham Ostens jongman te Amsterdam met Jacomijnge Boudewijn Taeijers jonge dochter alhier [geen datum vermeld]

[Trouwboek GerechtDordrecht (onderscheiden gezindten): op24 mei 1634 zijn aangetekend Abraham Ostens weduwnaar van Middelburg wonende te Amsterdam geassisteerd met Jan Houbraecken zijn goede bekende en Jacobmina Taijaerts jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Boudewijn Taijaert en Cornelia van Bijlaart haar vader en moeder]

Michiel Jacopsz. Cotermans weduwnaarmet Maeijke Michiels [Deijlman] jonge dochter beiden hier wonende, trouwen hier op 17 sept. 1634

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 31 aug. 1634 zijn aangetekend Michiel Jacobsz. weduwnaar met Marijken Michielsdr. jonge dochter van Zevenbergen geassisteerd met haar moeder en Jan Michielsz. [Deijlman] haar broer. In margine: “Op huijden den XVI Martij 1640 compareerde voor d’heeren mr. Jacob van Beveren heeren Cornelisz. ende Johan van de Corput heeren Jacobsz., schepenen [van Dordrecht] Michiel Cotermans sieckelijk te bedde liggende ende Maeijken Michielsdr. gesont van lichaem ende verclaerden hoe dat zijlieden op den [17 sept.] 1634 in hun gemeente inden echten staete sijn bevesticht welcke bevesti[gi]nge ende trouwe sij comparanten aende voorn. heeren Schepenen mits desen sijn bekent maeckende ende voor haer E. mits desen sijn renoverende voor soo veer des noot sij. Actum ut supra,]

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 1 mei 1640 overleden Michiel Jacopsz. Cotermans]

Jan Wouter Jacopsz. van Barendrecht jongman met Sijchgen Ariens jonge dochter van Rhoon, trouwen hier op 16 okt. 1634

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 21 sept. 1634 zijn aangetekend Jan Woutersz. van Barendrecht jong gezel geassisteerd met Melchior Ghijsbertsz. en Sijgien Ariens van Rhoon jonge dochter geassisteerd met Maijken Frans]

1635

Geerit Marijnisz. van Zierikzee jongman met Maeijke Jochum Aerts jonge dochter alhier, trouwen hier op 8 apr. 1635

Lieven Heindrickxz. weduwnaar van de Korendijk [Goudswaard] met Volckxge Bastiaens jonge dochter alhier, trouwen hier op 1 juli 1635

Marquis [Marcus] van Dijck jongman van Goes met Barberge Arien Cornelis jonge dochter alhier, trouwen hier op 15 juli 1635

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 25juni 1635 zijn aangetekend Marchus Marchus van Dijck jongman van Goes geassisteerd met Mels Gijsbrechtsz. zijn goede bekende en Barbara Arijens jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Grietken Mels haar moeder]

Jooris Willem Fransz. [van Terneij] jongman met Lijsbet Tielmans jonge dochter van Bommel, trouwen hier op 7 okt. 1635

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 20 sept.1635 zijn aangetekend Joris Willemsz. slijkwerker jongman van Dordrecht geassisteerd met Willem Fransz. zijn vader en Lijsbeth Thielmans jonge dochter van Soelen wonende te Dordrecht geassisteerd met Maeijken Frans de vrouw van Jeronimus Terwen haar goede bekende

ONA Dordrecht inv. 189, akte 27: op 8 mei 1682 benoemt Hillichie Jorisdr. van Terneij, ongehuwde persoon, wonende te Dordrecht, tot haar erfgenaam Joris Willemsz. van Terneij, haar vader, ofingeval vandiens vooroverlijden haar broers en zuster, Tielman, Willem en Lijsbeth van Terneij.

ORA Dordrecht inv. 73, f. 112v,akte dd 30 juli 1682: Jan Baltens, burger vanDordrecht, als getrouwd hebbende Elisabet Jorisdr. van Terneij, mitsgaders Elisabet Jorisdr. zelf geven te kennen, dat Joris Willemsz. van Terneij, vader van de tweede comparante op 15 juni 1682 voor notaris J. Melanen te Dordrecht aan haar 1/3 part van zijn na te laten goederen heeft geprelegateerd. Executeurs-testamentair waren Corstiaen Willemsz. van Terneij en Thieleman Jorisz. van Terneij.]

Frederick Dirickxz. twijnder jongman met Pieternellige Joest Lambrechs jonge dochter beiden hier wonende, trouwen alhier op 26 dec. 1635

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 6 dec.1635 zijn aangetekend Frederijck Dircksz. geboortig van Utrecht geassisteerd met Gerrit [de rest van zijn naam is onleesbaar] zijn zwager en Pieternelleken Joosten geassisteerd met Marieken Wilms haar stiefmoeder]

1636

Ghijsbert Rees lakenbereider jongman met Gheertruijdt Erasmus Pieters jonge dochter beiden hier wonende, trouwen hier [geen datum vermeld]

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 22 jan. 1636 zijn aangetekendGhijsbrecht Rees jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn broer Gillis Reesen Geertruijt Erasmus jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar nicht Stijnken de Bruijn

Genealogie:

I. Gillis Rees, heer van der Heijden, burgemeester van Yperen, trouwde Elisabeth van den Goud-molen (Balen, o.c., p. 1277)

II. Mattheus Rees Gillisz., trouwde Kornelia van Wesel Fransdr., dochter van Frans van den Honert Rochusz. alias van Toll en Klasina van Haarlem Gijsbertsdr. (Balen, o.c., p. 1277)

III. Gijsbert Rees Mattheusz., lakenbereider, “diaken dienaar” (1684),overleden Dordrecht 9 mrt. 1684 (overlijdens register Doopsgezinde gemeente Dordrecht) trouwde Doopsgezind Dordrecht 1636 Geertruijt Erasmus, geboren naar schatting ca. 1610, gedoopt Doopsgezind Dordrecht 11 mei 1631, overleden Dordrecht 17 sept. 1688 (overlijdensregister Doopsgezinde gemeente Dordrecht),dochter van Erasmus Pietersz. en Neesken Jansdr. de Bruijn

ORA Dordrecht inv. 1632, f. 23 e.v.: op 10 mei 1689 verkopen Mattheus Rees Ghijsbertsz. en Anthonij Vos Jacobsz., als man van Jacomina van Yssenbrouck, voor zichzelf en als voogden, samen met Johan de Mol, van Gijsbert van Yssenbrouck, allen [zoon, kleinkinderen] en erfgenamen van Gijsbert Rees en Geertruijt Erasmus, voor 3400 gl. aan kapitein Jacobus van der Velde, apotheker en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent de Botgensstraat, vanouds genaamd “Antwerpen”, staande tussen het huis van Mattheus Codeus en dat van Pieter Verpoorten, alsmede een woninkje erachter, uitkomende in de Botgensstraat en staande tussen het huis van Mattheus Codeus en dat van verkopers.

Kinderen (o.a.):

a. Agnes Rees, geboren naar schatting ca. 1640, gedoopt Doopsgezind Dordrecht 28 mrt. 1660, overleden Dordrecht 5 jan. 1681 (overlijdensregister Doopsgezinde gemeente Dordrecht), trouwde Doopsgezind Dordrecht 16 sept. 1663 Daniël van Ysenbroek Aertsz.

Kinderen:

a-1. Jacobmina van Ysenbroek, trouwde Doopsgezind Dordrecht 18 mei 1687 AnthonyVos Jacobsz., trouwde 1e Geertruijd Terwen

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op10 april 1687 zijn aangetekend Anthonij de Vos Jacobsz. weduwnaar van Geertruijd Terwen wonende te Rotterdam en Jacomina van IJssenbroeck jonge dochter geassisteerd met Mattheus Rees “haerlieden oom”

Stadstrouwboek Rotterdam 11 april 1687 (ondertrouw): Antoni Jacobsz. de Vos weduwnaar van Geertruijd Terwen wonende te Rotterdam en Jacomijna IJssenbroeck jonge dochter van Dordrecht wonende aldaar, 3 huw. procl. 27 april 1687

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 21 aug. 1734: Jacomina van Eijsenbroek, vrouw van Anthoni de Vos, in de Wasboom bij de Pelserstraat, laat kinderen na, 1 koets boven het ordinaris getal

ONA Dordrecht inv. 1016, akte 58 dd 11 sept. 1734: Anthonie de Vos, koopman te Dordrecht, benoemt tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen Mattheus Rees, oudraad van Dordrecht, en Cornelis Terwen, koopman te Dordrecht.

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 1 aug. 1738: Anthoni de Vos , bij de Wijnbrug, laat kinderen na, met ordinaris koetsen

a-2. Gijsbert van Ysenbroek

b. MattheusRees Gijsbertsz., ongehuwd (Balen, o.c., p. 1278)]

Jan Huijbrechsz. de Gruijter lakenbereider jongman met Fijchgen Erasmus Pieters jonge dochter beiden wonende alhier, trouwen hier op 16 maart 1636

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 26 febr. 1636 zijn aangetekend Jan Hubrechtsz. de Gruijtter jongman van Dordrecht geassisteerd met Ghijsbert Rees zijn bekende vriend en Sophia Erasmus jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar zuster Geertruijt Erasmus]

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 27 april 1651 overleden Fijken Erassemis en idem, 16 april 1653 overleden Jan Huibertsz. Gruitter]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 5 juni.1636 zijn aangetekend Pieter Erasmus jongman geboren van Dordrecht en Stijnken de Bruijn weduwe van Jan de Mol geboren van Nijmegen geassisteerd met Fijcken Leenderts haar nicht]

Pouwels Jansz. te Oosterhout jongman met Lijnge Mathijs jonge dochter mede te Oosterhout wonende, trouwen hier 15 juni 1636

1637

Cornelis Lenaert Melsz. schrijnwerker jongman alhier met Lijnge Pieter Pieters jonge dochter van Zierikzee, trouwen hier op 15 febr. 1637

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 29 dec.1636 zijn aangetekend Cornelis Leendertsz. van Steijn jongman van Dordrecht geassisteerd met Abraham Brant zijn zwager en Lijntge Pietersdr. van Zierikzee wonende te Dordrecht geassisteerd met Pieter Pietersz. haar vader]

Pieter van Dijck met Ploenge Arnoudts weduwe van Rademaker, trouwen hier op 29 maart 1637

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op12 maart 1637zijn aangetekend Pieter van Dijck jongman geassisteerd met Melchior Ghijsbertsz. zijn vriend en Pleuntken Ariens weduwe geassisteerd met Neelken Jans haar bekende]

Fijdt Heindrikcxz. linnenwever met Lijsbeth Beningh, trouwen hier op 17 mei 1637

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 30 april 1637 zijn aangetekend Fijck [sic] Henricks linnenwever weduwnaar wonende te Dordrecht geassisteerd met Jeronimus Teruwen en Lijsbeth Benning jonge dochter van “Dermonde” wonende te Dordrecht geassisteerd met Marijcken Jansdr. haar goede bekende.

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 5 sept. 1636 overleden de huisvrouw van Fijt Heindrickxz

DTB Dordrecht nr. 78 (Kerkboek van de Doopsgezinde gemeente), f. 172: “Fijt Hendericksz. Lindewever is hier den 12 Maert 1663 van de broederen [de kerkenraad]verstaen als dat hij hem uijt de eenicheijt soude houdedoor oorsaecke omdat hij hem met een steen om sijnen hals sijn selve int water geworpen hadt en sijn selve soo wilde verdrincke maer ister noch uijt geholpen.”]

Marckus van Dijck weduwnaar van Barbergen Ariens met Maria Lodewijck Verbeeckx jonge dochter van Utrecht hier wonende, trouwen hier 26 dec. 1637

[Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78):25 maart 1637overleden Barbergen, Arien Cornelis’ dochter

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 3 dec.1637 zijn aangetekend Marcus van Dijck weduwnaar geboren van Goes geassisteerd met Mels Ghijsbrechtsz. zijn neef en Maria Verbeeck jonge dochter geboren van Utrecht geassisteerd met haar tante Maeijken Balen]

Marcus van Dijck was van 1637-1648 predikant van de Doopsgezinde gemeente van Dordrecht (J.L. van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, deel II (Dordrecht 1936), p. 806.

Doopregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 23 maart 1636 (Pasen) gedoopt en tot lidmaat aangenomen Maeijken Lodewijckx, dochter van Lodewijck Verbeeck te Utrecht

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 8 okt. 1646 overleden Marijken Lodewijckx, de vrouw van M. van Dijck enidem, 27 april 1648 Marckus van Dijck overleden in Goes]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op18 dec. 1637zijn aangetekend Boudewijn Matthijsz. Balen weduwnaar [van Metta de Man Aartsdr. met wie hij in 1621 was getrouwd(Balen, o.c., deel II, p. 1352)] geassisteerd met Cornelis Dircxsz. zijn goede bekende en Heijltgen Sijmonsdr. van “Hensberch” jonge dochter geassisteerd met Anneken Theunisdr. haar goede bekende, op 4 jan. 1638 voor schepenen van Dordrecht getrouwd “ende is voorde zelve heeren [schepenen] mede gecompareert Andries Balen twelck de comparanten verclaerden bij den anderen verweckt te hebben out ontrent derdalf jaer [geboren op 20 jan. 1633]”

[Boudewijn Matthijsz. Balen, geboren ca. 1582, overleden 4 april 1658, zoon van Matthijs Cornelisz. Balen en Janneken van Gerwen.

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 2446, 28 sept. 1600:lijfrente verkocht t.b.v. Boudewijn Mathijsz., ongeveer 18 jaar oud, wiens moeder is Janneken Jansdr. – 10 ponden (in margine; obijt den 4 April 1658)

DTB Dordrecht nr. 78 (Kerkboek van de Doopsgezinde gemeente), f. 166: “Boudewijn Mathijss Bale is hier den 22ten Januarij 1633 van der gemeinte afgesondert, omdat hij hem in onkuijsheijt en onecht met zijn dienstmaecht begeven en vermenght hadde, die bevrucht was geworden”. Idem: “Heijltge Sijmonss, des voorsz. dienstmaecht zijnde, is hier, den 6ten februarij 1633 door bewerckinge van der gemeinte afgesondert, omdat ze met den voorsz. Boudewijn Bale haer in onecht en onkuijsheijt vermenght hadde, en daer over den 20ten Januarij [1633] inde craem was gelegen”

Kinderen van Boudewijn Balen en Metta de Man:

a. Matthijs Balen Boudewijnsz., trouwde 24 april 1652 Pieternelle Hutten Jansdr.

b. Arend Balen Boudewijnsz. (Balen, o.c., deel II, p. 1352)]

1638

Dirick Woutersz. schipper weduwnaar van Maeijke Daniëls met Luijtge Dirickx weduwe van Gerrit Corstiaensz., trouwen hier 27 jan. 1638

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op8 jan. 1638zijn aangetekend Dirck Woutersz. schipper weduwnaar geassisteerd met Cornelis Maertensz. “luijtenant vande chaloupen” zijn zwager en Luijtgen Dircxdr. weduwe van Gerrit Corstiaensz. geassisteerd met Machtelt Dircxdr. haar zuster]

Sander Willeboortsz. van Middelburg met Ingetie Crijne weduwe van Cornelis Heindrickxz. Ghute, trouwen hier op 28 febr. 1638

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 11 febr. 1638 zijn aangetekend Sander Willeboers de Groot jongman van Rotterdam geassisteerd met Jan Cornelisz. Vijgenboom zijn goede bekende en Ingentgie Crijnen weduwe van Cornelis Hendricx Guijtewonende te Dordrecht geassisteerd met Marijcken Crijnen haar zuster]

Bastiaen Wouter Jacopsz. jongman “over opt landt” met Ariaenge of Arenge Jans van Beijerland jonge dochter, trouwen hier op 20 juni 1638

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 15 juli 1638 zijn aangetekend Abraham Terwen jongman geboren te Dordrecht en wonende te Zevenbergen geassisteerd met Philips Terwen zijn oom en Margrieta Balen jonge dochter geassisteerd met haar vaderCornelis Matthijsz. Balen. Mels Gijsbertsz. en Marcus van Dijck verklaren, dat voornoemde personen in hun gemeente zijn getrouwd op 8 aug. 1638

[Abraham Terwen, zoon van Jeronimus Terwen en Hester Boschaert, trouwde Margrieta Balen, dochter van Cornelis Balen Matthijsz.en Elisabeth van Dorsten Fransdr. (Balen, o.c., deel II, p. 1354).

ORA Dordrecht inv. 798, f. 124v e.v.: op 18 juni 1694 verkoopt Jacobus Verbrugge, koopman te Rotterdam, als procuratie hebbende van Margarita Balen, weduwe van Abraham Tarwe, wonende te Utrecht, volgens procuratie gepasseerd ten overstaan van notaris G. Blockerus te Rotterdam op 16 juni 1694, voor 9000 gl. aan Jonas de Jongh, koopman te Dordrecht, een huis op de Vogelmarkt [Groenmarkt], genaamd “het Hof van Brussel”, staande tussen het huis van Sebastiaan van der Graaff en dat van de weduwe van mr. Gerard van Brantwijck.

Balen (o.c., deel II, p. 1354) noemtde kinderen uit dit huwelijk:

a. Hester, jong overleden

b. Jeronimus, jong overleden

c. Elisabeth, jong overleden

d. Hester Terwen, trouwde in 1669 (zie hieronder)Cornelis Horens Daniëlsz.

e. Elisabeth Terwen trouwde in 1673 (zie hieronder) Jacob Morre Adriaensz.

f. Maria Terwen, ongehuwd

g. Jeronimus Terwen, trouwde 20 mrt. 1685 (huwelijkse voorwaarden, Haarlem) Maria van de Rijp. Zij testeren te Dordrecht op 21 april 1693. (ONA Dordrecht inv. 593, akte 89)

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 4 juni 1693: een zwarte baar voor Jeronimus Terwen twijnder tegenover de “Karemestijger”.]

Pieter Willemsz. “ouwe en nieu schoemaker” jongman met Lijsbet van der Stappe jonge dochter beiden wonende hier, trouwen hier 19 sept. 1638

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 2 sept. 1638 zijn aangetekend Pieter Willemsz. Regeer oudschoenmakergeassisteerd met Jan Willemsz. Regeer zijn broer en Lijsbeth Goverts van der Stappen weduwe [sic] geassisteerd met Neeltjen Lucas haar goede bekende]

Jan Lambrechsz. Paeldinck op Puttershoek jongman met Hendrickie Tielmans van Bommel jonge dochter alhier, trouwen hier op 5 dec. 1638

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 12 nov. 1638 zijn aangetekend Jan Cornelisz. Paeldijck weduwnaar [sic] wonende op Puttershoek geboren van Schiedam geassisteerd met Gijsbert Rees zijn goede bekende enHenrijcxken Thielmans jonge dochter geboren van Bommel wonende te Dordrecht geassisteerd met Elijsabeth Thielmans haar zuster]

1639

Cornelis Dirickxz. van Oosterwijck laatst weduwnaar van Aelgen Israëls met Saergen Heindrickxz weduwe van Bartelmeeus Tarsier [Targier, Tergier] beiden wonende te Dordrecht, trouwen hier op 10 apr. 1639

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 24 maart 1639 zijn aangetekendCornelis Dircxsz. van Oosterwijck weduwnaar geassisteerd met Jan Cornelisz. Vijgenboom zijn goede bekende wonende te Dordrecht en Sara Henricxdr. weduwe van Bartholomeus Tergier geassisteerd met Janneken Cornelis weduwe van Jaecques Terwe haar goede bekende.

ONA Dordrecht inv. 178, f. 262 e.v.: op 11 febr. 1658 testeert Bartholomeus Samuelsz. van Baseroij, ongehuwde schrijnwerker, wonende te Amsterdam. Hij benoemt tot universele erfgenaam zijn tante, Sara Hendricxdr., vrouw van Cornelis Dircksz. van Oosterwijck, op voor waarde, dat zij aan de nakomelingen van wijlen Susanneken van Baseroij, zijn tante, een somma van 150 gl. zal uitkeren, alsmede aan Jenneken Lacroix, de vrouw van Bartholomeus Asteijn, zijn tante, of bij vooroverlijden haar kinderen, een bedrag van 100 gl., en aan de kinderen of kleinkinderen van wijlen Sander en Pieter Lacroij, zijn ooms van moederszijde, een bedrag van 25 gl. Tot voogd benoemd hij Cornelis Dircksz. van Oosterwijck.

ORA Dordrecht inv. 795, f. 15 e.v.: op 19 april 1687 compareren voor schepenen van Dordrecht Pieter van Braght en Bartholomeus Tarsier, als testamentaire voogden over Tielman van Braght, minderjarige zoon van Tielman van Braght en Jannichie Cornelisdr. van Oosterwijck, tevens als executeurs-testamentair van Sara Hendricxs, weduwe van Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck, en nog als procuratie hebbende van Griettie Hendricxs van Flittert, meerderjarige ongehuwde persoon, als eigenares voor de helft van het na te noemen huis, t.w. voor de ene helft van de helft in volle vrije eigendom en voor de wederhelft van de helft met last van fideïcommis, Aeltien van Braght, Anneke van Braght, echtgenote van Pieter van der Sluijs, tegenwoordig uitlandig zijnde, Cornelis van Braght en Sara van Braght, voor zichzelf en tevens vervangende Jan Jansz. [sic] Hol, als man van Lijntie van Braght, wonende te Amsterdam, samen meerderjarige kinderen van Tielman van Braght en Jannichie van Oosterwijck en allen erfgenamen van Sara Hendricxs en Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck. De comparanten verkopen voor 2600 gl. aan Johan van Druijnen, wijnkoper en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent de Pelserstraat, staande tussen het huis van de erfgenamen van Adam van Thiel en de brouwerij en het huis van Huijbert Panhuijs, genaamd “de Son”. Dekoperis met de verkopers overeengekomen, dat het huis een vrije doorgang zal hebben over de stadsgracht, uitkomende op de stadsvest “ofte walle”, door de twee huizen, die toebehoren aan de voornoemde erfgenamen. De koper is schuldig aan verkopers een somma van 2100 gl.]

Mathijs Jansz. Bale [Balen]jongman met Stijnge Lambrechs [van der Tack]jonge dochter beiden wonende alhier, trouwen hier op 19 juni 1639

[Matthijs Balen was de auteur van het veel geraadpleegde werk “Beschryvingeder stadDordrecht”, uitgegeven in 1677. Het bevat naast veel historische gegevens ook een aantal genealogieën van Dordtse geslachten, die echter niet altijd volledig zijn (zie bijvoorbeeldmijn aantekening op de pagina “Acta Dordrecht” van deze website, bij Jan van Hal) en helaas ook nietvoor honderd procentbetrouwbaar. (Zie Onze Voorouders. Kwartierstaten en Stamreeksen, deel II (Leiden 1992), p. 66, noot 19 ende genealogie Stoop op deze website.)

“Hij is meer bekend door zijne Beschryving der Stad Dordrecht, die in 1676 het licht zag, dan door zijne gedichten, van welke ook eenige tusschen het proza dier beschrijving ingelast zijn.” (www.dbnl.org).

Genealogie Balen in M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, deel II en in “1340”, medelingenblad van de afdelingRotterdam e.o. van de NGV, mei 1992, p. 141 e.v.

“Men heeft Balen dikwijls verweten dat hij een “herendienaar”was, en inderdaad zal men vergeefs een feit zoeken, dat ons nader inlicht over de werkelijke geschiedenis van onze stadsregering in de zeventiende eeuw. Daardoor is de waarde van Balens “Beschrijvinge” ook voor de geschiedenis van zijn tijd betrekkelijk gering. Zijn behandeling van de oudere stadsgeschiedenis bleef een weergeven van feiten, zonder dieper inzicht in de zaak zelf. Om een voorbeeld te noemen: Balen behandelt uitvoerig de verschillende bezoeken van Leicester, hoe de stad versierd was enzovoort. Hij laat ons echter onkundig van de verhouding van Dordrecht in de brandende kwestie over de handel met de vijand. Over de strijd van Dordrecht om haar zeehandel te herwinnen niets, [maar wel een verhaal over vierlingen, die in een bepaald huis geboren zijn] … Ook over de eigenlijke beschrijving van de oude stad is Balen dikwijls slecht ingelicht, zelfs van dingen die hij had kunnen weten [de preciese locatie van de Waag in de zestiende eeue bijvoorbeeld] … Voegt men dan nog bij dat hij het middeleeuwse oude schrift niet goed lezen kon, dan komt men wel tot de overtuiging dat het eigenlijk te betreuren valt dat niet een ander de Dordtse stadsgeschiedenis behandeld heeft.” (C.J.P. Lips, Wandelingen door Oud-Dordrecht [Zaltbommel 1974], p. 343-344)

“De Dordtse geschiedschrijver Matthijs Balen liet zich bij de publicatie van zijn beroemde Beschryvinge van Dordrecht (1677) dwingen de passages over Johan en Cornelis [de Witt] te kortwieken. Maar hij stuurde Maria [van Berckel, Cornelis’ weduwe] ieder jaar een gedicht voor haar verjaardag.” (L. Panhuijsen, De Ware Vrijheid [Amsterdam 2007], p. 463)

I. Matthijs (van)Balen Jansz., geboren Dordrecht 1 okt. 1611, jongman van Dordrecht (1639), “touijkoper”, koopman (van stoffen), azijnmaker, historicus,dichter, overleden Dordrecht 30 maart 1691, zoon van Jan Mathijsz. Balen, zijdenlakenkoper, brouwer,(geboren ca. 1590) en Elizabeth Carelsdr. van Bockstael, trouwde 1e Doopsgezind Dordrecht 19 juni 1639 (ondertrouw Gerecht Dordrecht [onderscheiden gezindten]) 2 juni 1639 Stijntje (Kristina)Lambrechtsdr. (van der Tack), overleden 18 okt. 1642, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 19 okt. 1642 (een baar omtrent de Vismarkt voor de vrouw van Matthijs van Balen, twee gulden), dochter van Lambert (Lambrecht) van der Tak Hendriksz. en Mariken Hoboken Hendriksdr., hij trouwde2e DoopsgezindAmsterdam 17 april 1644[zie hieronder] Maertijnge Salomonsdr. Savarie (Savary, Saverij), overleden 30 oktober 1652, begraven Dordrecht (Grote Kerk)31 okt. 1652 (een baar voor de vrouw van Mattis van Balen “touijkoper” omtrent de Vismarkt), dochter van Salomon Savary Jacobsz. en Maria Panten Lievensdr, en trouwde 3e 21 dec. 1653 Elizabeth van Rijnberck Hendricxdr., dochter van Hendrik van Rijnberk Tielmansz. en Rebecca de Groen Cornelisdr.

Doopregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht [DTB nr. 78], 17 april 1639 (Pasen)gedoopt en tot lidmaat aangenomen Stijnge Lambrechtsdochter en Machtelge Jansdochter, dienstmaagd van Mathijs Jansz. Bale.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) op 2 juni 1639 aangetekend Matthijs Jansz. Balenjongman van Dordrecht geassisteerd met Jan Matthijsz. Balen zijn vader enStijntjen Lambrechtsdr. jonge dochter geassisteerd met Lijntgen Branten weduwe van Pieter Branten haar goede bekende

– 30 jan. 1640: compareren voor notaris D.S. Coplaer te Dordrecht Mathijs Balen Jansz. en Christina Lambrechtsdr., echtelieden wonende te Dordrecht, beiden gezond, om hun testament te maken. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam. De langstlevende is gehouden hun kinderen bij mondigheid of eerder huwelijk ” onder hen allen” een bedrag van 1000 gl. uit te reiken. Als de testatreur de eerstaflijvige is, moet de testatrice aan zijn halfbroers en – zusters, die dan nog in leven zijn, een somma van 400 gl. uitkeren, “met dien verstande nochtans dat sijns testateurs vader Jan Mathijsz. Balen daer van zijn leven lanck geduijrende sall genieten de jarelijcxe tochten [d.w.z. het vruchtgebruik], die hij testateur aen den selven bij desen verclaert te … legateren”. Als de testatrice de eerstoverlijdende is, zal de testateur gehouden zijn aan haar broer, Pieter Lambrechts, een bedrag van 200 gl. en aan haar broeders dochter, Marijken Hendricx, een zelfde bedrag uit te keren. De testateuren legateren aan de Armen van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht 100 gl., die door de langstlevende na overlijden van de eerststervende zal moeten worden voldaan. Zij benoemen elkaar tot voogd over hun minderjarige erfgenamen. De testateur benoemt tot medevoogd Cornelis Dircksz. van Oosterwijck azijnmaker, zijn goede bekende, en de testatrice Melchior Gijsbrechtsz. korenkoper, haar goede bekende. (ONA Dordrecht inv. 78, f. 24 e.v.)

Doopsgezind kerkboek (DTB Dordrecht nr. 78 ) 18 okt. 1642: overleden Stijnge Lambrechs, Mathijs Balens vrouw

– 25 april 1644: Martijnge Salomon Saverij, getrouwd met Mathijs Jan Bale, hier wonende, is hier komen wonen, “met aenwijs van Amsterdam”. (DTB Dordrecht inv. 78 [lidmaten Doopsgezinde gemeente], f. 127)

Doopsgezind kerkboek (DTB Dordrechtnr. 78 ) 30 okt. 1652: overleden Maertijntie van Balen

– 21 jan. 1653: extract van testament van Matthijs Baelen Janssoon en Martina Savarij, echtelieden, gepasseerd ten overstaan van notaris A. van de Graeff te Dordrecht [zonder datum, protocollen niet bewaard gebleven], gecollaationeerd door notaris C. van Bijwaert op 21 jan. 1653, ingeschreven in het weesboek. De testateuren hebben en elkaar tot voogd benoemd en tot medevoogden zijnerzijds Hans Cobrijsen, koopman en burger van Dordrecht, zijn goede bekende, en harerzijds Joris Sijen, koopman te Amsterdam, haar goede bekende. (Weeskamer Dordrecht inv. 22, f. 181)

ORA Dordrecht inv. 16, akte dd 24 mrt. 1653: Matthijs Baelen eist van Pieter Jansz. kleermaker op de Hoge Nieuwstraat betaling van 13 gl. 10 st. 13 penn. als “reste” van geleverde stoffen en andere winkelwaren. Het Gerecht van Dordrecht condemneert gedaagde te betalen over drie maanden, mits cautie en de kosten. Op 19 april 1653 compareert Dirck Tegelbergh, die zich tot borg stelt voor gedaagde en dat voor de somma en atterminatie in de vorenstaande condemnatie vermeld.

ORA Dordrecht inv. 62, f. 115: rekest van Matthijs Balen Jansz.. Hij geeft te kennen, dat zijn oom zaliger, Cornelis Matthijsz. Balen, op 28 april 1654 door het Gerecht van Dordrecht is veroordeeld aan hem, Matthijs Balen, te betalen een somma van 500 gl., welk bedrag nog steedsniet aan hem isvoldaan. Hij verzoekt nu de verkoping van het huis, dat door zijn oom is nagelaten, te verbieden, totdat de erfgenamen hem volledig hebben betaald.. De Kamer Judicieel besluit echter op 8 okt. 1654, dat de verkoping mag doorgaan en dat Matthijs uit de verkooppenningen van het huis moet worden betaald.

– 3 nov. 1668: verklaring ten overstaan van notaris P. Muijs door o.a. Matthijs Balen Jansz., koopman en azijnmaker. (ONA Dordrecht inv. 322)

– 25 juni 1677: testeren voor notaris Samuel van der Heijden Matthijs Balen Jansz. en Elijsabet van Rijnberck, echtelieden, beiden redelijk gezond van lichaam. Zij verklaren alsnog te bevestigende huwelijkse voorwaarden, die zij hebben gepasseerd voor notaris Jacob Delphius te Rotterdamop 20 dec. 1653 [ONA Rotterdam inv. 365, akte 181 dd 20 dec. 1653]. De testateur prelegateert aan zijn zoon, Jan Balen, in tweede huwelijk verwekt aan Martina Savrij, boven zijn moederlijke goederen een somma van 150 gl., alsmede een gelijke somma aan zijn voornoemde echtgenote “omme te balanceren ende gelijck te stellen met de bruijdtscosten als anders bij sijne voordochter [Elisabeth Balen], boven hare moederlijcke goederen genoten”. Hij benoemt tot erfgenamen van al zijn overige na te laten goederen zijn gezamenlijke kinderen, zowel voor- als nakinderen, met dien verstande, dat zijn vrouw daaruiteen kindsgedeelte zal ontvangen overeenkomstig de “teneur” van hun huwelijkse voorwaarden. Elijsabeth van Rijnberck legateert aan haar zuster Sara van Rijnberck al haar kleren, aan Cristina Hulstmans, dochtertje van Andries Hulstmans, haar geschrijnwerkte kast, een zilveren lepel en één van haar zilveren kettinkjes. Tot erfgename van al haar overige na te laten goederen benoemt zij de dochter van haar voornoemde zuster, Rebecca van Wassenborgh, of bij vooroverlijden Rebecca’s kinderen voor de ene helft en haar man voor de andere helft. Indien Rebecca komt te overlijden zonder kinderen na te laten, benoemt de testatrice tot erfgename Sara van Rijnberck, of indien Sara eerder komt te overlijden, Crisitina Hulstmans. Tot voogden benoemen de testateuren: zijnerzijds zijn broer, Cornelis Balen Jansz., en mr. Johan Deijlman, “der beijde rechten doctor”, zijn goede bekende vriend, en harerzijds haar man, Matthijs Balen, alsmede Joachim Okdaen, haar goede bekende vriend. Akte door beiden ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 353, f. 68 e.v.)

De Familiekroniek Balen (transcriptie en commentaar door Hans Bauer) vermeldt:

Pagina 1 (er zijn twee versies van met kleine verschillen, onduidelijk is waarom)

1639

De 19e juni ben ik Matthijs Balen Jansz, geboren 1 oktober 1611 ’s morgens om 6 uur, in de echte en huwelijkse staat getreden met Christina van der Tak Lambrechtsdr, ingezegend in Dordrecht door Markus van Dijk, leraar der doopsgezinden.

1640

De 8e april op Paasdag, ’s morgens tussen 7 en 8 uur, is mijn vrouw voornoemd bevallen van haar eerste kind, zijnde een dochter Elisabeth, genoemd naar mijn moeder zaliger

1641

De 6e juni is mijn vrouw bevallen van haar tweede kind, genoemd Jacob naar haar oom en moeders broeder, dat op de 20e dezer maand overleden is.

1642

De 29e juni ’s avonds om 22.30 uur op zondag is mijn vrouw bevallen van haar derde kind, zijnde een dochter Mariken, genoemd naar haar moeder zaliger [NB: bedoeld wordt de grootmoeder]

1642

De 18e oktober ’s avonds tussen 7 en 8 uur is mijn lieve vrouw Christina Lamberts overleden.

1644

De 26e april ’s morgens tussen 2 en 3 uur is overleden ons derde kind Mariken Balen.

1666

De 14e februari is mijn dochter Elisabeth met Andries Hulstman in de huwelijkse staat getreden, ingezegend door Willem van Broekhuisen, dienaar des evangelium en leraar der doopsgezinden in Dordrecht.

1667

De 20e april ’s morgens tussen 7 en 8 uur is mijn dochter Elisabeth bevallen van haar eerste kind Christina, genoemd naar haar moeder [NB: bedoeld wordt de grootmoeder]

1668

De 30e september ’s avonds om 7 uur beviel mijn dochter van haar tweede kind, genoemd naar haar mans vader zaliger Jan dat op 4 oktober daaraanvolgend is komen te overlijden.

Pagina 2

1670

De 4e april ’s middags om 3 uur is mijn dochter bevallen van haar derde kind dat naar haar mans moeder werd genoemd Aletta. En dat na 2 dagen ’s morgens om 6 uur is overleden.

1672

De 6e oktober ’s middags om 12 uur beviel mijn dochter van haar vierde kind, mede genoemd naar haar mans moeder Aletta.

1673

De 22e juni 1673 ’s middags om 1 uur is Aletta overleden.

1678

De 5e juli s‘morgens om 6 uur is mijn dochter bevallen van haar vijfde kind, genoemd naar haar mans moeder Alid.

1678

De 6e november ’s avonds tussen 6 en 7 uur is mijn dochter overleden. Haar laatste dochter werd na moeders dood genoemd Alid-Elisabeth.

1679

De 19e juli 1679 is overleden Alid-Elisabeth.

1682

De 26e [NB: de maand is niet vermeld] ’s avonds om 21.30 uur is Andries Hulstman, weduwnaar van mijn dochter, toen getrouwd met Maiken Nering, overleden.

NB: Hierna op deze pagina geen vermeldingen meer.

Pagina 3 [NB: de volgorde zelf chronologisch gemaakt]

1653

Op 21 december ben ik Matthijs Balen Jansz in de huwelijkse staat getreden met mijn derde vrouw Elisabeth van Rijnberck Hendricksdr, ingezegend door Andries Jacobsz in Rotterdam.

1679

De 22e juli is mijn vader Johan Balen Matthijsz overleden, oud 89 jaar, 8 dagen en 4 uren(!).

1680

De 28e januari is moeder Maria Zandbergen overleden, oud 82 jaar, 10 maanden, 11 dagen en 2 uren(!).

1684

De donderdag 29e december is mijn vrouw Elisabeth van Rijnberck tussen 5 en 6 uur overleden.

1686

De 17 maart is mijn zuster Elisabeth Balen overleden, oud 50 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

1686

De 15e april de tweede Paasdag is mijn schoonzuster Sara van Rijnberk ’s morgens om 3. 30 uur overleden.

[NB: In ander handschrift:]

1691

De 30e maart is mijn vader Matthijs Jansz Balen overleden, oud 79 jaar, 5 maanden, 30 dagen op vrijdag tussen 9 en 10 uur.

Pagina 4

1681

De 1e mei ’s morgens om 4.30 uur is mijn zoons vrouw voornoemd (*) bevallen van haar eerste kind, naar mij genoemd Matthijs. Is de 3e daaraanvolgend ’s avonds om 6 uur overleden.

1682

De 22e juni ’s morgens tussen 5 en 6 uur is mijn zoons vrouw voornoemd(?) bevallen van haar tweede kind, genoemd naar haar vader Jan.

* NB: “voornoemd” moet verwijzen naar het huwelijk van zijn zoon Johan maar dat deel van de kroniek is niet aanwezig.

1684

De 24e februari ’s avonds om 22 uur is mijn zoons vrouw bevallen van haar derde kind, naar mij genoemd Matthijs Balen, de tweede van die naam.

[NB: De schrijver van deze kroniek, Matthijs Balen, grootvader van het kind, is blijkbaar erg gelukkig met de vernoeming.]

Pagina 5

[NB: Ook hier de volgorde van de vermeldingen zelf chronologisch gemaakt.]

1686

De 12e mei is de voornoemde(?) Kristina in de huwelijkse staat bevestigd in Heerjansdam met Joost van Driel Joostensz, blijkens de attestatie van S. Staphorstius, predikant aldaar.

1686

De 4e november ’s middags om 15.30 uur is Kristina Hulstmans Andriesdr, bevallen van een dochter, genoemd Elisabeth van Driel.

1688

De 11e juli ‘s avonds om 21.30 uur is zij bevallen van een zoon, genoemd Joost van Driel. Hij is de 22e daaraanvolgend ’s morgens om 11.30 uur overleden.

1689

De 10e november is zij ’s avonds om 23 uur bevallen van een dochter, Kornelia van Driel.

1690

De 9e juli ’s morgens om 9.30 uur is (mijn kleindochter) Kornelia overleden.

[NB: in ander handschrift:]

1691

De 8e februari is mijn vrouw bevallen van haar vierde kind hetwelk dood ter wereld kwam.

1691

Op vrijdag de 30e maart is grootvader Matthijs Balen overleden, oud zijnde 79 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

[NB: Dit is de tweede vermelding van het overlijden van Matthijs Balen, nu door Joost van Driel, getrouwd met zijn kleindochter Christina Hulstman, gelet op de volgende vermeldingen.]

1692

De 28e april is mijn vrouw bevallen van een zoon, genoemd Joost van Driel, hetwelk de 21e december daaraanvolgend ’s morgens om 10 uur is overleden.

1693

De 16e december is mijn vrouw bevallen van een dochter, genoemd Cornelia.

1696

De 25e mei is mijn vrouw bevallen van een zoon en genoemd Andries van Driel.

1698

De 3e juni is mijn vrouw bevallen van een zoon en is op dezelfde dag overleden.

Pagina 6

1644

De 17 april ben ik Matthijs Balen Jansz in de huwelijkse staat getreden met mijn tweede vrouw Martijntje Savrij, dochter van Salomon Savrij, bevestigd door Tobias van den Wijngaard in Amsterdam.

1645

De 13e april is mijn vrouw bevallen van haar eerste kind Maria, genoemd naar haar moeder, ’s morgens tussen 11 en 12 uur op een vrijdag. [NB: bedoeld is moeder Maaijke Panten.]

1647

De 1e februari is mijn vrouw bevallen van haar tweede kind, ’s avonds tussen 23 en 24 uur, genoemd Johan naar mijn vader.

1649

De 9e februari is mijn vrouw bevallen van haar derde kind ’s morgens tussen 5 en 6 uur, genoemd Emmerentia naar moeij Swanenburgh.

1649

De 25e april is overleden onze Emmerentia ’s morgens tussen 7 en 8 uur op een zondag.

1650

De 28e maart op een dinsdag is mijn vrouw bevallen van haar vierde kind ’s avonds om 21 uur, genoemd Adriana naar onze oude moeij, moeij Swanenburghs zuster.

1652

De 30e oktober is mijn lieve vrouw Martijntje Savrij overleden op woensdagavond tussen 18 en 19 uur.

1662

De 13 juli is mijn dochter Maria in Amsterdam overleden, ’s nachts tussen 4 en 5 uur op donderdag.

1667

De 22e december is mijn dochter Adriana overleden, ’s nachts ten 4 uur op donderdag.

1680

De 19e mei is mijn zoon Johan in de huwelijkse staat getreden met Digna Schepens Johansdr, ingezegend door Tijdo Dammius, predikant in Strijen.

1681

De 1e mei ’s morgens om 4.30 uur is mijn zoons vrouw bevallen van een zoon die de 3e ’s avonds om 18 uur is overleden.

1682

De 22e mei ’s morgens tussen 5 en 6 uur is mijn zoons vrouw bevallen van een zoon Johan naar zijn grootvader Johan Schepens.

1684

Dee 24e februari ’s avonds om 10 uur is mijn zoons vrouw bevallen van een zoon Matthijs, genoemd naar mij Matthijs Balen.

Kinderen:

Ex 1:

a. NN, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 19 juli 1641 (een kind onder de arm van Mattis van Balen bij de Visstraat)

b. Elisabeth Balen, geboren naar schatting ca. 1640, trouwde Doopsgezind Dordrecht 1666 Andries Hulstman

Uit dit huwelijk:

b-1. Christina Hulstman, geboren naar schatting ca. 1666

Ex 2:

c. NN, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 28 april 1644 (een kind onder de arm van Mattis Balen bij de Vismarkt)

d. NN, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 26 april 1649 (een kind onder de arm van Mattis van Balen bij de Visstraat)

e. Johannes Balen, volgt II

f. (?) NN, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 23 dec.

II. Johannes Balen, geboren naar schatting ca. 1650, trouwde NG Dordrecht 5 mei 1680 (ondertrouw) Dina Schepens, gedoopt NG Dordrecht 24 aug. 1649, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Vismarkt (1680), dochter van Johannes Schepens, schiptimmerman te Dordrecht, en Neeltjen Samuels

ONA Dordrecht inv. 342: op 12 okt. 1678 compareert voor notaris J. Hellu Jan Matthijsz. Balen de Jonge, jongman, ziek in bed liggende. Hij benoemt tot universele erfgenamen zijn zuster Elisabeth Balen, huisvrouw van Andries Hulstman, voor de ene helft en Christina Hulstman, haar dochter, voor de andere helft. Tot voogden stelt hij aan zijn vaderMatthijs Balen Johansz.en Andries Hulstman, zijn zwager. Hij tekent met “Johan Balen”.

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Balen, gedoopt NG Dordrecht 28 juli 1682, begraven Dordrecht 1728, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 3 nov. 1709 Catharina de Clerck, gedoopt NG Dordrecht 17 aug. 1681, begraven Dordrecht 13 juli 1759, dochter van Anthony de Clerck en Geertruid Portenius. (Uit dit huwelijk o.a. een zoon Johannes Balen, die in 1747 trouwde met Maria Lesier: zie pagina Genealogie Dordrechtop deze website(Lesier) en Gens Nostra 2010, p. 497 e.v.)

b. Matthijs Balen, gedoopt NG Dordrecht 16 febr. 1684, kunstschilder]

1640

Barent Huijghe schoenmaker in het Zuidland met Barenge Pieters weduwe van Davit Jooste te Bommel, trouwen hier op 28 mei 1640

Abraham Tarsiers [Targier] twijnder jongman met LijsbetJochims jonge dochter beiden wonende te Dordrecht, trouwen hier 26 dec. 1640

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 28 nov.1640 zijn aangetekendAbraham Tersier jongman geboren van Dordrecht geassisteerd met Cornelis Dierxsz. van Oosterwijck en Elijsabeth Jochums jonge dochter mede van Dordrecht geassisteerd met Tanneken Jans haar moeder

Abraham Targier, twijnder, zoon van Bartholomeus Targier en Sara Henricksdr.,trouwde dg 26 dec. Dordrecht1640 Elisabeth Jochums, dochter van Jochum Aertsz. van Gent en Anneken (Tanneken) Jans

ORA Dordrecht inv. 1625, f. 49 e.v.: op 11 sept. 1675 compareren voor schepenen van Dordrecht Jochem van Loon, leerkoper, Abraham van Loon, mr. schoenmaker, beiden burgers van Dordrecht, en Jochem Vremt, winkelier en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Maeijcken Jochems, weduwe van Geerit Vremt, Willem Sijbertsz., als man Susanneken van Gent, Joachum van Gent en Bartholomeus van Gent, kinderen van wijlen Jan Jochumsz. van Gent, voor zichzelf en tevens vervangende Sara en Jan van Gent, hun zuster en broer, allen wonende te Amsterdam, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. van Loosdrecht te Amsterdam op 25 mrt. 1675, samen met Abraham Targier, als man van Elijsabeth Jochums, erfgenamen van Jacomina Jochums., hun zuster resp. tante,die is overleden te Dordrecht.Zij verklaren, dat bij de scheiding van de goederen, die zijn nagelaten door Jacomina Jochums, aan Abraham Targier nomine uxoris is toegevallen een huis in de Oude Houttuin, waarin Jacomina is oeverleden, met de achterwoning daartoe behorende, van achteren uitkomende in de Wijngaardstraat. Het huis en achterwoning zijn belast met een kapitaal van 2800 gl., welke juffrouw Teruwe op het huis sprekende heeft. Abraham Targier belooft deze schuld te zijnen laste te nemen.

ORA Dordrecht inv. 1637, f. 70v: op 21 mei 1699 verkoopt notaris Samuel de Moraaz, als curator over de boedel van Abram Targier, gewezen zeepzieder te Dordrecht, voor 1700 gl. aan Bartholomeus Targier, Salomon Bosgagie, als man van Tanneke Targier, Sara Targier, laatst weduwe van Tielman van Terneij, Catarina Targier, “bejaarde ongehuwde dochter”, en dr. Joachim Targier, allen broeders en zusters, wonende te Dordrecht, een huis, vanouds genaamd “den Eenhoorn”, thans ingericht als zeepziederij, staande omtrent de Nieuwkerkstraat tussen het huis van Pieter Gront bakker en dat van Cornelis Huijsman. De kopers betalen middels het overnemen van een schepenenschuldbrief, die op 23 jan. 1691 door Abraham Targier is gepasseerd ten behoeve van Adriana Claas.

ONA Dordrecht inv. 638, akte 68: op 21 mei 1699 comp. Bartholomeus Targier, Salomon Bosgasie, als echtgenoot van Tanneken Targier, Sara Targier, laatst weduwe van Tieleman van Terneij, Catharina Targier, ongehuwd en Joachum Targier, broers en zusters, wonende te Dordrecht. Zij verklaren samen schuldig te zijn aan Adriana Claas, wonende te Dordrecht, eenbedrag van 300 gl., spruitende ter zake vanen in mindering van een somma van 2000 gl., welke Abraham Targier aan Adriana Claas schuldig is uit hoofde van een schepenenschuldbrief dd 23 jan. 1691, verzekerd op een huis genaamd “de zeeperij van den Hamer”, waarvoor comparanten elk persoonlijk ook aansprakelijk zijnkrachtens een gepasseerde borgtocht. Akte door comparanten ondertekend.

Kinderen van dit echtpaar (volgorde onzeker:)

a. Bartholomeus Targier, trouwde Dg Dordrecht24 okt. 1666 Angeneesje Rijmen

b. Tanneken Targier, overleden Dordrecht 14 mei 1729, trouwde Dg Dordrecht 5 mei 1671 (gerecht Dordrecht)Salomon Bosschasie, grutter te Dordrecht

c. Abraham Targier, trouwde Dg Dordrecht 5 juni 1678 Geertruijt Terwen Anthonisdr.

d. Susanneken Targier (Tresier), trouwde Dg Dordrecht 29 sept. 1680 Joost Jansz. Prick

e. Sara Targier, trouwde 1e Dg Dordrecht 21 febr. 1683 Bartholomeus van Gent, 2e Tieleman van Terneij

f. Elisabeth Targier (Tergier), trouwde Dg Dordrecht 10 okt. 1683 Dirck van Deijl

g. Catharina Targier, vermoedelijk ongehuwd overleden

h. dr. Joachim Targier]

1641

Pieter Gerritsz. Hulsman met Geertruijdt Isack Gerrits jonge dochter, trouwen hier op 20 mei 1641

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op23 april1641 zijn aangetekend Pieter Gerritsz. Hulsmans jongman wonende te Oosterhout geassisteerd met Bartholomeus Leendertsz. van Steijn zijn goede bekende en Geertruijt Isaacx Cuijpsdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Janneken Baltens van Horick weduwe van Isaac Gerritsz. Cuijp haar moeder]

CornelisJoost Lambrechsz. tinnegieter jongman met Marijchge Rogier Vermeers jonge dochter beiden wonende te Dordrecht, trouwen hier op 28 juni 1641

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 16 mei 1641 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Cornelis Joosten tinnegieter jongman van Dordrecht geassisteerd met Willem Joosten zijn broer en Maria Rogiers van der Meersse jonge dochter geboren te Haarlem wonende te Dordrecht geassisteerd met Lijsbeth Jansen vrouw van Claes Cornelis]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op14 nov.1641 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Bastiaen Leendertsz. van de Roer jongman geboren van Dordrecht geassisteerd met zijn vader [Leendert Bastiaensz.] en Agatha Terwe jonge dochter geassisteerd met haar moeder Sebilla Verbeeck, getrouwd op 30 nov. 1641

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op27 dec.1641 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Leendertsz. van de Roer passementwerker jongman van Dordrecht geassisteerd met Bastiaen Corstiaensz. Visscher zijn neef en Machtelt Dircxdr. jonge dochter van Utrecht wonende te Dordrecht geassisteerd met Aeltgen Gerritsdr., getr. op 11 jan. 1642

1642

Jan Jansz. kleermaker en huikmaker jongman met Sara Joost Lambrechs jonge dochter beiden wonende te Dordrecht, trouwen hier op 26 jan. 1642

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op2 jan.1642 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Jansz. Verlove kleermaker jongman geboren in Den Briel en wonende te Dordrecht geassisteerd met Huijbert Woutersz. schoenmaker zijn goede bekende en Sara Joostendr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Maeijken Willems weduwe van Joost Lambertsz. tingieter haar behuwd moeder]

Jan Vermaers van Haarlem jongman met Aelge Meerte Pieters jonge dochter alhier, trouwen hier op 16 febr. 1642

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op22 jan.1642 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Johan van der Meers jongman van Haarlem geassisteerd met Lieven van der Meers zijn broer en Aeltgen Maertens van de Ancker jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Jacobmintge Daniëls van IJsenbroeck huisvrouw van Aert Coenen van IJsenbroeck haar nicht]

Jan Jochims Aertsz. jongman met Maeijke Bartelmeeus Tarsiers [Targier] jonge dochter, trouwen hier op 30 nov. 1642 “waervan de wettelicke geboden tot Amsterdam en Haerlem gegaen zijn.”

1643

Geerit Geeritsz. Hulsman te Oosterhout jongman met Hillegen Hermans jonge dochter alhier, trouwen hier 11 febr. 1643

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op20 jan.1643 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Gerrit Gerritsz. Hulsman jongman van Oosterhout en daar wonende geassisteerd met Pieter Gerritsz. Hulsman zijn broer en Hilleken Hermansdr. geboren te Doesburg jonge dochter wonende te Dordrecht geassisteerd met Maeijken Hermansdr. vrouw van Henrick Abramsz. haar zuster]

Cornelis Pietersz. Hoogenboom van Utrecht jongman met Lijsbet Lodewijck Verbeeckx jonge dochter, trouwen hier [geen datum]

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op28 mei1643 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Cornelis van de Hoogenboom jongman van Utrecht geassisteerd met Balten Baltensz. van Horick zijn behuwd oom en Lijsbeth Verbeeck jonge dochter mede van Utrecht en wonende te Dordrecht geassisteerd met Maria van Dijck de vrouw van Marcus van Dijck haar zuster (zie hierboven bij 1637)

4 mei 1644: Gijsbertgen Jans, weduwe van Geerit Geeritsz. Walburch brouwer [in “den Bock”], verkoopt aan Adriaen Blanckert en Marcus van Dijck, samen voor de ene helft en Cornelis van den Hoogenboom voor de andere helft, een huis op het Marktveld, een brouwerij [genaamd “den Bock” envanaf ca. 1664 “den Orangieboom”] en een huis in de Tolbrugstraat, waar uithangt “den Trommel”. (Jaarboek Oud-Dordrecht 2007, p. 88-89 en 90)

30 sept. 1656: Annecken Thonisdr. van Deijl verkoopt aan Cornelis van den Hoogenboom en Adriaen Blanckert een azijnplaats en een tot de azijnmakerij ingericht pakhuis op de Varkenmarkt naast brouwerij “den Bock”. Kopers kopen eveneens de aan de gang van de brouwerij grenzende brandewijnbranderij met plaats en erf achter tot aan de paardenstal aan de Varkenmarkt. (Jaarboek Oud-Dordrecht 2007, p.89)

aug. 1668: jonkheer Arent Boot verkoopt voor 3500 gl. en 20 stuiversaan Cornelis van den Hoogenboom een huis, vanouds genaamd “Scharlaacken”, staande boven en achter de Stadskaaswaag. (Jaarboek Oud-Dordrecht 2007, p. 89)

DTB Dordrechtnr. 78 (kerkboek van de Doopsgezinde gemeente), f. 173: “1672 [? jaartal onleesbaar gemaakt]: Cornelis van den Hoogenboom is hier den 12 febr. afgesondert en voor geen broeder meer bij de gemeinte erkent, omdat hij hem bij de gereformeerde hadt begeven.”

juli 1673: opgemaakt wordt een staat van de desolate boedel van Cornelis van den Hoogenboom, brouwer en voormalig thesaurier van Dordrecht. (Jaarboek Oud-Dordrecht 2007, p. 90)

15 dec. 1676: de curatoren en Cornelis Terwen sr, als meest geïnteresseerde crediteur van Cornelis van den Hoogenboom, verkopen voor 17.000 gl. de brouwerij “den Orangieboom” met het huis boven de Stadskaaswaag en de azijnmakerij, brandewijnbranderij en het huisje in de Tolbrugstraat aan Hendrik Bartholomeusz. van den Santheuvel, brouwer in “de Schenckkan” in de Voorstraat. (Jaarboek Oud-Dordrecht 2007, p. 90-91)

19 dec. 1678:Cornelis Pietersz. van den Hoogenboom wordt begraven (een baar bij de Wijnbrug voor Cornelis van den Hoogenboom, een pondgraf: begraafboek Grote Kerk Dordrecht)]

Herman Clementsz. van Loon van Utrecht met Jannige Jochim Aerts jonge dochter alhier, trouwen hier op 2 okt. 1643

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op17sept.1643 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Herman Clemens van Loon schoenmaker jongman van Dordrecht wonende te Utrecht geassisteerd met Abraham Clemens van Loon zijn broer en Janneken Jochums van Gent jonge dochter van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Anneken Jans weduwe van Jochum Aertsz. van Gent haar moeder]

Willem Jansz. Crooswijck jongman met Fransijnge Jooste Lambrechs jonge dochter beiden alhier, trouwen hier op 11 okt. 1643

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op24sept.1643 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Willem Janssen houtzager jongman van Klaaswaal wonende te Dordrecht geassisteerd met Willem Vransz. zijn goede bekende en Franchina Joostendr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Maeijken Willemsdr. weduwe van Joost Lambertsz. haar “schoonmoeder”]

1644

Jacop Salomon Saverij jongman van Amsterdam met Katelijnge Jan van Bijlaer[t]s jonge dochter alhier, trouwen hier op 3 jan. 1644

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op19 nov.1643 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jacob Saverij jongman van Amsterdam geassisteerd met Boudewijn Segersz. Taeijaert zijn goede bekende en Catarina van Bilaer geassisteerd met Johan van Bijlaer en Sara Franchois haar vader en “schoonmoeder”

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 17 okt. 1652 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jacob Savrei weduwnaar geboren en wonende te Amsterdam geassisteerd met Matthijs Baelen zijn zwager en Neeltie Jacobsdr. Boenis jonge dochter geboren in het Zuidland en wonende te Dordrecht geassisteerd met Johanna Mels haar “swaegerinne”

Jacob Savery, geboren Amsterdam 8 febr. 1617, plaatsnijder te Amsterdam, later (vanaf ca. 1652), plaatsnijder enboekdukker/boekverkoper te Dordrecht, zoon van Salomon Jacobsz. Saverij, plaatsnijder te Amsterdam, en Maeyken Levijnsdr. Panten. Hij werd ca. 1665 krankzinnig. Op verzoek van zijn verwanten werd hij opgenomen in het huis van zijn vader in de Nieuwstraat te Amsterdam. Hij werd begraven te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 23 sept. 1666.

(H. Bauer, o.c., p. 42-43, 52 e.v.)

27 sept. 1655: Jacobus Saverij, wonende te Dordrecht, en Andries van Hoogenhuijsen, boekverkoper wonende te Rotterdam, verklaren, dat zij “t’samen in compagnie doen drucken de naervolgende boecken”,t.w. 1000 st. De NederlantscheOorloge van Strada, bestaande uit 2 delen, 1000 st. ’t Treurtoneel door van Lambert van denBosch, eveneens bestaande uit 2 delen, en500 st. De Historiën off Geschiedenissen deses tijts door Adolphus Brachelius, die alle gedrukt zullen worden met koperen platen, waarvan aan de comparanten elk de helft toebehoort. Aangezien het Saverij niet langer gelegen kwam, of omdat hij niet langer genegen was, de compagnie voort te zetten, zijn de comparanten overeengekomen, dat zij samen zullen dragen de onkosten, “die noch gedaen sullen werden ter tijt toe, [wanneer] alle de voors. boecken compleet sullen sijn ende volcomentlijk gedruckt sullen sijn, ende sullen alsdan elcx haere helfte gehouden wesen aen te nemen ende naerderen”. Van Hoogenhuijsen zal gehouden zijn, zes weken nadat zij de boeken onderlingverdeeld hebben, een derde deel van elke soort boeken van Saverij over te nemen voor een bedrag van 933 gl. 6 st. 8 penn., zes maanden daarna het tweede derde part envervolgens zes maanden later het resterende derde deel, telkens voor hetzelfde bedrag. Indien hij echterdaarbij in gebreke blijft, staat het Saverij vrij de boeken bij publieke veiling aan iemand anders te verkopen, waarbijde kosten van die verkoping voor rekening van Van Hoogenhuijsen zullen komen. Als de boeken bij de veiling Saverij minder opleveren dan de met zijn compagnon overeengekomen prijs, mag hij het tekort verhalen aan diens persoon en goederen. Wanneer de boeken echter meer opleveren, zal Van Hoogenhuijsen daarvangeen profijt mogen trekken. Voorts is afgesproken, dat Saverij de voornoemde boeken niet opnieuw zelf mag drukken,of door een ander mag laten drukken, gedurende een periode van vier jaar na de laatste leverantie, en dat hij evenmin de koperen platen aan iemand anders dan Van Hoogenhuijsen mag verkopen en alleen voor dezelfde prijs, waarvoor hij ze heeft overgenomen. Als Van Hoogenhuijsen echter niet tijdig, binnen een bepaalde termijn,te kennen geeft, dat hij de platen van Saverij wil overnemen, of wanneer hij bij de betaling ervan in gebreke blijft, mag Saverij de platen verkopen aan wie het hem goeddunkt. Akte door beiden ondertekend.(ONA Dordrecht inv. 177, f. 314 e.v.)

Overlijdensregister Doopsgezinde gemeente Dordrecht: 4 okt. 1662 Neeltie Jacobs Boenis

ONA Dordrecht inv. 248, f. 229 e.v.: inventaris, gemaakt in opdracht van Salomon Savrij, “const ende plaetsnijder” te Amsterdam, Livinus Savrij, koopman te Haarlem, Anna Savrij en Abigael Savrij, “bejaarde ongehuwde dochters”, en Jan Boenes en Guilliaume van der Sluijs, kooplieden te Rotterdam, resp. vader, broer, zusters en zwagers van Jacob Savrij, “const” en boekverkoper te Dordrecht, “jegenwoordich in frenesie [krankzinnigheid] vervallen sijnde”, van alle goederen, die aan Jacob Savrij toebehoren, beschreven door A. Meijnaert, notaris te Dordrecht, ten overstaan van Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck en Mathijs Balen Jansz., burgers van Dordrecht, als getuigen, op 23 april 1665. Totde boedel behoort o.a. een huis in de Voorstraat te Dordrecht, staande tussen het St. Jansgasthuis en het huis van Magdaleentjen Jans.

ORA Dordrecht inv. 12, f. 19v e.v., resolutie dd2juni 1665: “Mijn Ed. heeren vande Gerechte der Stadt Dordrecht gehoort hebbende Levinis Savrij, soo voor hem selven, ende als last ende procuratie hebbende van Salomon Savrij, Catharina Savrij, Susanna ende Abigael Savrij, mitsgaders van Anna Savrij, Jan Boenes ende Guilliam van der Sluijs alle naeste vrunden van Jacob Savrij, plaetsnijder ende Boeckvercooper binnen deser Stede, hebben goetgevonden ende verstaen henluijden t’ authoriseren ende t’ admitteren …, den voors. Jacob Savrij te verseeckeren ende doen brengen, op soodanige plaetse als de selve sijnne vrunden gelieven ende goetduncken sullen, omme aldaer te verblijven ter tijt ende wijlen toe, hij tot beter sinnen ende gesontheijt gecomen sal wesen”.

ONA Dordrecht inv. 248, f. 329 e.v.: op 25 sept. 1665 verhuren JanBoenes, koopman te Rotterdam, en Anna Savrij, samen vervangende de overige verwanten van Jacob Savrij, “als totte reedinge … vande boedel ende goederen van Jacob Savrij geauthoriseert sijnde”, voor 160 gl. per jaar aan Agatha Teruwe, weduwe van Bastiaen van der Roer, een huis, genaamd “het Casteel van Gent”, staande in de Voorstraat tussen de gang van het St. Jansgasthuis enhet huis van Magdaleentgen Jans.

ORA Dordrecht inv. 792, f. 2v e.v.: op 28 jan. 1681 compareren voor schepenen van Dordrecht Pieter Arentsz., als man van Alletta Saverij, en Gelijn Kloot, als man van Maria Saverij, samen erfgenamen van Jacob Saverij, in zijn leven burger van Dordrecht. Zij verklaren, dat zij de goederen van Jacob Saverij, hun schoonvader, onderling verdeeld hebben, waarbij aan Pieter Arentsz is toebedeeld een huis omtrent Mijnsherenherberg, [genaamd “het Casteel van Gent”], staande tussen het huis van de weduwe van Jacob Janssen en het Kleermakers- of St. Jansgasthuis.

Kinderen:

a. Jacob Saverij, geboren ca. 1652, overleden Dordrecht 12 okt. 1653 (rouwdicht geschreven door Matthijs Balen [H. Bauer, o.c., p. 54])

b. Aletta Saverij, geboren naar schatting ca. 1655, trouwde Doopsgezind Dordrecht 2 april 1678 Pieter Arents, jongman van Vlissingen

c. Maria Saverij, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Wijnbrug, trouwde NG Dordrecht 2 juli 1679 (ondertrouw)Gelijn Kloot, jongman van Dordrecht wonende bij de Nieuwstraat (1679), twijnder, weduwnaar wonende te Dordrecht (1690), trouwde 2e NG Dordrecht (ondertrouw, gegaan naar Haarlem met attestatie om te trouwen) Margareta Savrij, jonge dochter wonende te Haarlem (1690)]

Willem Willemsz. te Gorcum met Ariaenge Wouters wonende te Dordrecht, trouwen aldaar [sic] op 17 april 1644

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 31 maart1644 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Willem Willemsz. van Aelst jongman van Gorinchem geassisteerd met Jan Jansz. van de Cruijse zijn zwager en Adriaentgen Woutersdr. jonge dochter van Westmaas wonende te Dordrecht geassisteerd met Maeijken Andriesdr. de vrouw van Bartholomeus Leendertsz. van Steijn haar goede bekende]

Mattijs Jan Bale weduwnaar van Stijnge Lambrechs alhier met Maertijnge Salomon Saverie [Saverij] te Amsterdam, trouwen aldaar op 17 april 1644

Willem Jansz. van Broeckhuijsen weduwnaar van Utrecht met Bergitta van Male weduwe alhier, trouwen hier op 17 juli 1644

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op21 juni 1644zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Wilm Jansz. van Broeckhuijsen weduwnaar van Utrecht geassisteerd met Leendert Bastiaensz. en Bregitta van Male weduwe geboren van Keulen geassisteerd met Giesken van Male haar behuwd zuster]

Cornelis Teruwen [Terwen] jongman met Segertie [Lodewijksdr.]Verbeeck, trouwen hier op 25 sept. 1644

[Cornelis Terwen, geboren Dordrecht ca. 1618/1619, gedoopt en tot lidmaat van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht aangenomen op11 okt. 1643 (SA Dordrecht, DTB 78), korenkoper te Dordrecht, overleden 30 juni 1693, zoon van Jacques Terwen en Jannetje Cornelisdr., trouwdeSegertje (Segerina) Verbeeck, geboren Utrecht 10 april 1619, overleden 10 dec. 1693, dochter van Lodewijck Verbeeck en ElisabethSantbergen.

ONA Dordrecht inv. 84, f. 160 e.v.: op 31 aug. 1644 compareren Cornelis Terwen, jongman, burger van Dordrecht, geassisteerd met Jannichgen Cornelisdr., weduwe van Jaecques Terwen, zijn moeder, enerzijds en Zegertgen Verbeeck, jonge dochter wonende te Dordrecht, geassisteerd met Jan Matthijsz. Baelen en Leendert Bastiaensz. van de Roer,haar “behoutoomen”, anderzijds, om huwelijkse voorwaarden te maken.

ORA Dordrecht inv. 107v: op 4 juni 1654 verklaart Johannes van der Heijden, als voogd over de weeskinderen van wijlen Barbara Huijbertsdr., bij haar verwekt door haar resp. echtgenoten, Jacob van Wesel Cornelisz. en Johan van Wijngaerden, als procuratie hebbende van Joris Teerling, burger van Dordrecht, zijn medevoogd, dat Barbara Huibertsdr. aan Crijn Arijensz. Buijr ten behoeve van degene, die hij bij de overdracht zou benoemen als koper, heeft verkocht een huis [in de Voorstraat] omtrent de Vuilpoort, genaamd “den Rooden Osch”, staande tussen het huis van Mariken Joppen, weduwe van Frans Rochusz. van Wesel en dat van Aechtgen Dircx, weduwe van Willem Jansz. Palm. Van der Heijden verklaart, dat hij dientengevolge aan Cornelis Terwen, pondgaarder en burger van Dordrecht, het voornoemde huis heeft getransporteerd. Waarborgen: de comparant zelf en Adriaen Pietersz. Coddeus te Rotterdam. Terwen is wegens de koop van dit huisschuldig aan Crijn Arijensz. Buijr een bedrag van 3000 gl. Borg: Cornelis van den Hoogenboom, brouwer enburger van Dordrecht. Cornelis Terwen verklaart op 19 april 1663, dat de schuld volledig is voldaan. Schuldbrief derhalve geroyeerd.

ORA Dordrecht inv. 784, f. 79v: op 7 nov. 1663 verkoopt Cleijsken Rochusdr. van Wesel, weduwe van Sijmon de Gelder, aan Cornelis Terwe, pondgaarder te Dordrecht, een huis staande omtrent de Vuilpoort, genaamd “Noorwegen”, uitkomende met een gang in de Ruitenstraat eneen huisje naast en boven die gang, staande tussen het huis van koper en dat van Jasper Kels, voor 4450 gl., deels contant en deels met het verlijden van een schepenenschuldbrief. Waarborg (voor verkoopster): Rochus van Wesel, koopman te Dordrecht.

ONA Dordrecht inv. 295, f. 34: op 19 nov. 1664 testeren Cornelis Terwe, pondgaarder te Dordrecht, en diens vrouw Segerina Verbeeck, hij gezond, zij ziek in bed ligggende. Hij prelegateert aan zijn zoon Lodewijck Terwe als zijn kleren, gelijk zij prelegateert aan haar dochter Jannetien en Lijsbeth Terwe al haar kleren. Tot erfgenaam van la hun overige na te laten goederen en voogd benoemen zij de langstlevende van hen beiden, die gehouden zal zijn hun kinderen tot hun mondigheid of huwelijk te onderhouden en hun dan een bedrag van 3000 gl. uit te keren.

ONA Dordrecht inv. 642, akte 10 dd22 jan. 1703: voorwaarden waarop de erfgenamen van Segertie Verbeeck, weduwe van Cornelis Terwe, voornemens zijn om te verkopen een “heel bequaem wel ter nering staande huijs met eenen tuijn ende separaat packhuijs daar achter”, staande in de Voorstraat omtrent de Vuilpoort aan de landzijde naast het huis van Lodewijck Terwe.

Uit dit huwelijk:

a. Lodewijk Terwen, trouwde in 1676 met Levina Terwen (zie hieronder bij 1676)

b. Janneke Terwen, trouwde in 1675met Abraham van Wijlick (zie hieronder bij 1675)]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 10 juni 1645: Jaecques Terwen van Dordrecht en Maria van Eppenhoff van Deventer en aldaar wonende verklaren, hoe dat zij na drie huwelijkse afkondigingen, zowel te Dordrecht als in Deventer, waarvan zij aan schepenen van Dordrecht attestatie hebben vertoond, in de Mennonieten-vergadering te Zutphen in de echtelijke staat zijn bevestigd, welke bevestiging zij nu hier bekend maken, verzoekende dit in het trouwboek van dordrecht aan te tekenen.

ONA Dordrecht inv. 637, akte 74, f. 217 e.v.: op 25 febr. 1698 compareren Laurens Terwe, koopman te Dordrecht, Jannetje Terwe en Antonij de Vos, getrouwd geweest met Geertruij Terwe, tevens vervangende Johanna van der Mijden, weduwe van Jacobus Terwe,Johannes en Hendrick Terwe, samen kinderen en erfgenamen van wijlen Maria Eppenhoff, weduwe van Jacus Terwe. Zij geven te kennen, dat de nalatenschap van de weduwe van Jacus Terwe in de 200e penning stond aangeslagen voor 26 gl. en 2 st. en dat zij zijn overeengekomen, dat ieder van hen daarvan 1/6 deel zal opbrengen.]

1646 [het jaar 1645 ontbreekt!]

Heindrick Jansz. van Heuve goudsmid te Utrecht jongman met Katelijnge Jan Cotermans jonge dochter alhier, trouwen hier op 18 febr. 1646

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op18 jan. 1646 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Hendrick van Heuve jongman van Utrecht wonende te Amsterdam geassisteerd met Cornelis Dircxs van Oosterwijck zijn goede bekende en Catarina Cotermans Jansdr. jonge dochter van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Maeijken Bale huisvrouw van Jan Matthijs Bale haar goede bekende]

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 20 mei 1648 overleden Katelijnge Jan Coterman, de vrouw van Hendrick van Heuven

DTB Dordrechtnr. 78 (kerkboek van de Doopsgezinde gemeente), f. 45, 10 april 1652: “heeft Willem Jansz. van Broeckhuisen ende Aert Jochemsz. van Gent voor de Gemeinten vertoont als dat Hendrick Jansz. van Hueven wedunaer sijnde tegens haer bekent hadt als dat hij hem in onecht hadde vermengt met sijn dienstmaecht Heiltie N., diebij hem swaer ginck, endezijn saeck vijtgewerckt sijnde kan gesien worden folio 169” (NB: Folio 167, 168, 169en 170 van DTB 78zijn echter verwijderd. Ook zijn bij enkele andere inschrijvingen uit deze periodede namen van de gecensureerde lidmatenonleesbaar gemaakt.]

Arij Jacopsz. Morre jongman met Geertruijt Clements van Globruch jonge dochter beiden wonende te Dordrecht, trouwen hier op 5 april 1646

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op29 maart1646 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Arien Jacobsz. Mor jongman wonende te Dordrecht geassisteerd met Melchior Ghijsberts zijn behuwd oom en Geertruijt van Globrich jonge dochter geboren van Solingen geassisteerdmet haar moeder]

Lauwerens Heindrickxz. te Amsterdam weduwnaar met Lijsbet Jacop Cornelis Boene jonge dochter alhier, trouwen hier op 20 mei 1646

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op24 april 1646 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Laurens Henrijcks weduwnaar wonende te Amsterdam en Lijsbeth Jacobs jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Annen (van de overige tekst is alleen leesbaar: “in plaetse van haer moeder alsoo niet … te passe en is”

Doopregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB78), 1e Pinksterdag 1635 Lijsbet Jacop Boenes, dochter van Aelge Dirickx en Neelge Jacop Boenes, haar zuster, “met het doopsel gedient” en in de gemeente opgenomen.]

Jan Erasmus Pietersz. jongman met Maeijken ter Beeck jonge dochter beiden wonende te Dordrecht, trouwen hier op 3 juni 1646

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op16 mei1646 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Erasmus jongman van Dordrecht geassisteerd met Pieter Erasmus zijn broer en Maeijken van der Beecq Arijensdr. jonge dochter mede van Dordrecht geassisteerd met Susanna van der Beecq weduwe van Arijen van der Beecq haar moeder

Doopregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 1 april 1646 (Pasen) gedoopt en tot lidmaat aangenomen Jan, de zoon van Erasmus Pietersz.

Claes de Meijer koperslager met Margrietge Mathijs beiden wonende te Dordrecht, trouwen hier op 28 okt. 1646

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op11 okt. 1646 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Claes de Meijer jongman van Minden koperslager wonende te Dordrecht geassisteerd met Cornelis Joosten tingieter zijn goede bekende en Margrieta Matthijsdr. van Eijsden weduwe van Gerrit Gerritsz. lintwerker mede wonende te Dordrecht geassisteerd met Sara Joosten huisvrouw van Jan Jansz. Verlove huikmaker

1647

Hubert Ambrosius met Ida of Idetge Willem Reijniers jonge dochter “beijde van Rotterdam, hier met getuichgenis gekomen zijnde”, trouwen hier op 2 juni 1647

Cornelis Jansz. van den Blieck met Anneken ten Boom, trouwen hier op 3 nov. 1647

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op11 okt. 1647 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Cornelis Jansz. van de Blijck geboren van Middelharnis in het Land van Overflakkee geassisteerd met Johan Jacobsz. van de Blijck zijn vader en Anneken ten Boom jonge dochter uit het Land van Kleef geassisteerd met Elijsabeth van de Hoogenboom]

[op een los briefje:] Geerit van Bijlaert jongman met Magrietie Pieters Verbrugge jonge dochter wonende te Dordrecht, trouwen hier [zonder datum]

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op4 dec.1647 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Gerrit van Bijlaert jongman van Dordrecht geassisteerd met Johan van Bilaert zijn vader en Margrieta Verbrugge jonge dochter van ‘s-Gravenhage wonende te Dordrecht geassisteerd met Maeijken Andries huisvrouw van Bartholomeus Leendertsz. van Steijn haar goede bekende]

1648

Tonis Jan de Bruijn jongman met Trijnge Arents van Hulterhof jonge dochter beiden wonende te Dordrecht, trouwen hier op 1 jan. 1648

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op9 april 1648 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Jansz. Nering jongman van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Jan Nering zijn vader en Machtelt Cornelisdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Susanna Goverts vrouw van Hendrick Jansz. Rootmerding haar behuwd grootmoeder, getrouwd op 24 april 1648

(Zie Gens Nostra 1992, p. 205)

Jacop Jan de Mol jongman met Marijke Cornelis Bale jonge dochter beiden wonende te Dordrecht, trouwen hier op 3 mei 1648

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op16 april 1648 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jacob de Mol garenkoper jongman van Dordrecht geassisteerd met Pieter Erasmus zijn “schoonvader” en Maria Balen Cornelisdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Josina van Veen de vrouw van Franchoijs Balen haar behuwd zuster (Frans Balen trouwde22 jan. 1645 met Josina van der Veen:zie M. Balen, o.c., deel II, p. 1354)

Uit dit huwelijk:

a. Elisabeth de Mol Jacobsdr., trouwde NG Dordrecht 12 april 1676Adriaen Mortier.

Uit dit huwelijk (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a-1. Jacob Mortier, 12 febr. 1677

a-2. Jacob Mortier, 20 nov. 1680

a-3. Joannes Mortier, 20 juli 1682

a-3. Johannes Mortier, 19 mrt. 1686

a-4. Maria Mortier,5 dec. 1689

b. Jan de Mol Jakobsz., sterft ongehuwd (Balen, o.c., deel II, p. 1355)

Doopregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 30 april 1642gedoopt en tot lidmaat aangenomen Jacop, Jan de Mols zoon “off Stijnge de Bruijns zoone”]

Jan Jacop Boenesz. jongman met Anneken Mels Ghijsbertsz. [jonge] dochter beiden van Dordrecht, trouwen hier op 25 okt. 1648 “door Tielman Jansz. van Bracht [in het huwelijk bevestigd], zijnde zijn eerste reijs [keer], nae blijck van drie gedaene wettelijcke gheboden sonder eenich beletsel”.

[Doopregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht(DTB 78), 27 sept. 1648: Jan Jacop Cornelis Boenesz., zoon van Aelge Dirickx “met het doopsel gedient” en in de gemeente opgenomen.]

1649

Aert Joghemsz. van Gent jongman met Heiltien Hamers weduwe van Lubbert Jansz. Bus beiden wonende te Dordrecht, trouwen hier op 10 jan. 1649

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op10dec.1648 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Aert Jochumsz. van Gent jongman van Dordrecht geassisteerd met Anneken Jansdr. zijn moeder en Heijltgen Hamers weduwe van Lubbert Jansz. Busch wonende te Dordrecht geassisteerd met Claes Cornelisz. Fles haar goede bekende

Aert Jochemsz. van Gendt schrijnwerker, zoon van een burger van Dordrecht,ongehuwd, werd op 9 dec. 1631 gildebroeder van het Houtkopersgilde en betaalde daarvoor 7 1/2 gl. (Gildenarchieven Dordrecht inv. 8)]

Eemant van de Sanden jongman van Emmerick met Sebilla Teruwen [Terwen] Henderickx jonge dochter, trouwen hier op 6 juni 1649

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op20 mei1649 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Eemant van de Sande jongman van Emmerich geassisteerd met Jacob Neering zijn goede bekende en Sebilla Terwe jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Hester van Mollen (van Mollem)de vrouw van Jan van Halma(el) haar zuster]

1650

Isack Maertensz. Balen jongman van [Oud-] Beirlant met Janneken Jacobs Boenis jonge dochter, trouwen hier op 26 juni 1650

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op3 juni1650 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Isaac van Balen Maertensz. van Oud-Beijerland en daar wonende geassisteerd met Maerten van Balen zijn vader en Janneken Jacobsdr. Boenes jonge dochter van Zuidland wonende te Dordrecht geassisteerd met Johan Boenes en Anneken Melssen haar broer en schoonzuster]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 30 juni 1650 aangetekend de trouwbeloften tussen Joris Houbraecken jongman van Dordrecht geassisteerd met Trijntgen Jansdr. van Sallem de vrouw van Willem Dircxsz.Vos zijn nicht en Maria Samuelsdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Herman Jansz. Mets haar behuwd oom geassisteerd [sic]met Arent Walen en Cornelis de Jong schepenen, op 16 juli 1650 getrouwd [Zie Ons Voorgeslacht 2010, p. 503]

Henderick Teruwen Jaquis jongman van Utrecht met Griettie Klaes van Vianen jonge dochter, trouwen hier op 31 juli 1650

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op14 juli1650 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Henrijck Terwen Jaques geboortig van Dordrecht en wonende te Utrecht geassisteerd met Jan Matthijsz. Balen zijn aangetrouwde oom en Margaretha van Vianen jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Maria Terwe haar behuwd nicht]

Jacob Jansz. Schaelmaker weduwnaar van Dordrecht en Ieva Lammerechts jonge dochter, trouwen hier op 28 aug. 1650

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op11 aug.1650 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jacob Jansz. Schaelmaker linnenwever weduwnaar van Dordrecht geassisteerd met Willem Jansz. van Limborgh servetwerkerzijn oom en Ieffgien Lamberts jonge dochter van Gouda wonende te Dordrecht geassisteerd met Maijken Thomasdr. van Poucken weduwe van Willem Vrantz. Thuijnman haar goede bekende]

Adam van Vossem jongman van “Raet voor de Walt” met Sebilla Brouwers jongedochter, trouwen hier op 6 nov. 1650

1651

Cornelis Leendertsz. van Stein weduwnaar met Maeiken Brants jonge dochter, trouwen hier op 30 april 1651

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op13 april 1651zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Cornelis Leendertsz. weduwnaar van Dordrecht geassisteerd met Abraham Brant zijn zwager en Maeijken Brant jonge dochter geboortig van Haarlem geassisteerd met Anneken Brant huisvrouw van Jan Thielmans van Bracht beiden wonende te Dordrecht

Overlijdensregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 19 jan. 1651 overleden Leena Pieters, huisvrouw van Cornelis Leendertsz. van Stein]

Rosier Vermaers jongman van Rotterdam met Elisabet Balen jonge dochter, trouwen hier op 20 aug. 1651

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op27 juli 1651zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Rogier van de Mars jongman van Rotterdam geassisteerd met Cornelis Jansz. tingieter zijn behuwd vader en Elisabeth van Balen jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Margreta van Balen de vrouw van Abraham Terwe haar zuster (Abraham Terwen trouwde op 8 aug. 1638 met Margrieta Balen: zie M. Balen, o.c., deel II, p. 1354)

Balen, o.c., deel II, p. 1354-1355: Rogier van der Mersch Rogiersz. trouwde 20 aug. 1651 Elisabet Balen Kornelisdr. Uit dit huwelijk:

a. Elisabeth, jong overleden

b. Rogier van der Mersch, getrouwd in Oost-Indië

c. Katharina van der Mersch, ongehuwd

d. Jakob, jong overleden

e. Kornelis van der Mersch]

Jakobus Ostens jongman van Utrecht barbier met Anneken Bartholomeeus jonge dochter, trouwen hier op 17 sept. 1651

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op21 aug.1651zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jacob Ostensjongman van Utrecht chirurgijn wonende te Rotterdam geassisteerd met Simon Ostens zijn vader en Anna van Stein Bartholomeusdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Bartholomeus Leendertsz. van Steijn]

1652

Davit Hofmans jongman van Geertruidenberg met Lijntie Matijs weduwe van Pouels Jansz., trouwen te Oosterhout op 17 maart 1652

Arijen Jansz. van der Sluis koordenmaker jongman met Lijntie Pieters Daerman jonge dochter, trouwen hier op 7 april 1652

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op17 mrt.1652zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Adriaen Jansz. van der Sluijs jongman van Dordrecht geassisteerd met Adriana Adriaens weduwe van Jan Gillisz. van der Sluijs en Lijntgen Pieters Daremans jonge dochter van “Kakerke” bij Venlo geassisteerd met Leendert Bastiaens haar goede bekende]

Matijs Boudewijnsz. Bale jongman met Pieternelleken Hutte jonge dochter, trouwen hier op 21 april 1652

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op4 april1652zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Matthijs Balen jongman van Dordrecht geassisteerd met Jan Balen zijn oom en Pieternella Hutten jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Lijsbeth Maertens haar moeder (de bruidegomwas een zoon van Boudewijn Matthijsz. Balen en Metta de Man: zie Balen, o.c., deel II, p. 1352-1353 en hierboven bij 1637)]

Cornelis Geeritsz. jongman van “Rijerkerk” met Aeltie Pieters Pleune weduwe van Rijsoord, trouwen hier op 7 juli 1652

Andries Rijckart “een backer” jongman van Gouda met Janneken Jans jonge dochter wonende Dordrecht, trouwen hier op 28 juli 1652

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op3 juli1652zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Andries Rijckaert bakker wonende te Gouda jongman geassisteerd met Magdalena Andries huisvrouw van Jacob Wor zijn moeder en Janneken Jans jonge dochter van Tiel wonende te Dordrecht geassisteerd met Menno Sijmonsz. van Willigen haar goede bekende]

Jan Steen, De Bakker (ca. 1658, Rijksmuseum Amsterdam)

Pieter Janse Friens weduwnaar met Anneke Willems van Neij jonge dochter wonende Dordrecht, trouwen hier op3 nov. 1652

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op10 okt. 1652zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Pieter Vrints geassisteerd met Joris Willems zijn goede bekende en Anneken van de Neij jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Maeijken Theunis van Poecke haar schoonmoeder beiden wonende te Dordrecht]

Jacob Salomonsz. Saverij weduwnaar van Amsterdam met Neeltie Jacobs Boenis jonge dochter alhier, trouwen hier op 10 nov. 1652

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op17 okt. 1652zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jacob Savrei weduwnaar geboren en wonende te Amsterdam geassisteerd met Matthijs Baelen zijn zwager en Neeltie Jacobsdr. Boenis jonge dochter geboren in het Zuidland en wonende te Dordrecht geassisteerd met Johanna Mels haar “swaegerinne”]

1653

Matijs Leendertsz. Schoof weduwnaar met Lijsbet Leenderts weduwe, trouwen hier op 2 febr. 1653

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op9 jan. 1653zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Matthijs Leendertsz. Schouw [sic] weduwnaar geassisteerd met Jan Jansz. Verloo en Lijsbeth Leenderts van Steijn weduwe van Willem Joosten tingieter geassisteerd met Theuntken Daniëls van Santen haar schoonzuster]

Rokis Jansen backer jongman met Neeltien Arijens jonge dochter, trouwen hier op 9 febr. 1653

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op23 jan. 1653zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Rochus Jansz. Groeningen jongman van Vianen bakker geassisteerd met Heijltgen Hendricx Lokermans weduwe van Jan Rochusz. zijn moeder en Neeltgen Arijens Maes jonge dochter geboortig van Breda geassisteerd met Victor Jansz van Blinckvliet”sijne behout nichte” (sic). Bedoeld is ongetwijfeld, dat Neeltgen Arijens Maes, de aangetrouwde nicht van Victor Jansz. van Blinckvliet was. Van Blinckvliet (ook: Van Blenckvliet)was getrouwd met Janneken Corstiaensdr. Testelmans. Haar broer Leendert Corstiaensz. Testelmans legateerde in zijn testament van 25 april 1660 aan zijn behuwd neef Rochus Jansz.van Groeningen en zijn nicht Neeltgen Arijensdr.Maeseen bedragvan 2000 gl. (ONA Dordrecht inv. 179, f. 318 e.v.)]

Flips van Kaseel jongman vanHaarlem met Margriettie Teruwen jonge dochter, trouwen hier op 6 april 1653

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op14 mrt. 1653zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Phillips van Casele jongman wonende te Haarlem geassisteerd met Hermen Schouten brouwer [in “den Ancker”]zijn neef en Margarieta Teruwen jonge dochter geassisteerd met Maijken Fransz. haar zuster]

Jan Woutersen Huisman weduwnaar met Helena Jacobs weduwe, trouwen hier op 2 juni 1653

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op15 mei 1653zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Woutersz. arbeider geassisteerd met Joris Willemsz. zijn goede bekende en Lena Jacobs weduwe van Pieter Jansz. brouwersknecht geassisteerd met Anneken Brants vrouw van Jan Thielman haar goede bekende]

Tieleman Janse van Bracht jongman en Janneke Cornelis van Oosterwijck jonge dochter, trouwen hier op 20 juli 1653

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op9 juli 1653zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Thielman Jansz. van Bracht lakenbereider jongman van Dordrecht geassisteerd met Jan Thielmansz. van Bracht zijn vader en Janneken Cornelisdr. van Oosterwijck jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Sara Hendrixdr. huisvrouw van Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck haar behuwd moeder]

Tieleman van Br

[I. Jan Tielemansz. van Bracht , trouwde Anneken Brant

Kinderen:

a. Tieleman Jansz. van Bracht, volgt II

b. Pieter van Bracht

c. Lijntgen van Bracht, trouwde 1e Doopsg. Dordrecht 5 juni 1656 Jacob Gijsbertsz. Hol, weduwnaar wonende in de Beerestraat te Amsterdam (1659), trouwde 2e Amsterdam 9 mei 1659 Lijntje Jansdr. van Ceulen, van Gouda en daar wonende (1659)

II. Tieleman Jansz. van Bracht, geboren Dordrecht 10 jan. 1625, stud. in de letteren en godgeleerdheid, beroepen tot predikant van de Doopsgezinde gemeente van Dordrecht in 1648, overleden Moordrecht 7 okt. 1664, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 8 okt. 1664 (een baar in de Oude Breestraat voor Thieleman Jansz. van Bracht), trouwde Doopsgezind Dordrecht 10 juli 1653 Jannechien Cornelis van Oosterwijck, dochter van Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck en NN (Anneken Pieters?)

Auteur van:

– Schole der zedelijcke deugd, geopent voor de Christen jeugd (Dordrecht 1657)

– Het bloedige toneel der Doopsgezinde en wereloose Christenen die om de getuygenisse Jesu haeres Salighmakers geleden hebben en gedoodt syn, van Christi tijd af, tot dese onse laatste tyden toe (2 delen, Dordrecht 1660,waarschijnlijk beter bekend als “de Groote Martelaars Spieghel” van Tieleman van Bracht),herdrukt in 1685 te Amsterdam met 104 nogal “gruwelijke” illustraties van Jan Luyken [SA Dordrecht, archiefbibliotheek, nr. 49573]

– het gedicht “Gewichts kruiwagen tot opvoering der stad Dordrecht”

-Een en vyftig stigtelyke Predicatiën(Amsterdam1670)

[Bron: www.dbnl.org]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 22 jan. 1624 (ondertrouw) Jan Tielmansz. jongman uit het Land van Gulik geassisteerd met Jan van Hammen en Anneken Pieters jonge dochter van Haarlem geassisteerd met Maeijken Maeillaerts [Bracht is een plaats in Duitsland (bij Kaldenkirchen)]

Kerkboek Doopsgezinde gemeente Dordrecht (DTB 78), 15 nov. 1626: “met het doopsel gedient en opgenomen” Jan Tielmansz. van Bracht, lakenbereider

Kerkboek Doopsgezinde gemeente Dordrecht (DTB 78) 27 maart 1644: Tielman Jansz. van Bracht, zoon van Jan Tielmansz. en Lijntge, dochter van Jan Tielmansz. van Bracht “met het doopsel gedient” en inde gemeenteopgenomen

Acta van de NG kerkenraad van Dordrecht (archief 27), inv. 6, f. 171v, acta van26 mrt.1652: “seecker dochter wiens moeder is lidmaet der gemeijnte, is tot droeffheijt van de moeder verleijdt van de Mennonisten en wederdoopt. Daerop is goetgevonden verdere devoiren aen te wenden, om haer tot de waerheijt wder te brengen, en overmits sij is minderjaerich, is verstaen dit te leggen in communicatie met de Heer Burgemeester, off ’t niet goedt en waere deur authoriteijt van Sijn Achtbaerheijt de stouticheijt vande Mennisten in te binden …

Acta van de NG kerkenraad van Dordrecht (archief 27), inv. 6, f. 176v, acta van 16 mei 1652: “D. Isaacus Lydius en D. Jac. Lydius rapporteren datse vernomen hebben, dat Tieleman Bracht Menniste vermaender grote neersticheijt gedaen heeft, om die dochter te verleijden, daervan 26 Martii laestleden, ende sijn de broederen belast volgens vorige Acte voort te gaen …”

Acta van de NG kerkenraad van Dordrecht (archief 27), inv. 7, f. 95v, acta van 6 jan. 1660: “Alsoo bevonden is dat seeker boekje van Tieleman van Bracht een Mennonijt inde Schoolen geleert wordt, is goedtgevonden dat Ds. Buitendijck met sijne mede Scholarchen sal trachten te bevorderen dat het uijt de Scholen geweert worde, en dewijle het sonder visitatie gedrukt is niet tegenstaande dat het een Theologisch schrift is, soo is ook goedt gevonden de Achtbare heer burgemeester te begroeten op dat bij de boekdrukkers en andere[n] diergelijcke fouten niet meer begaan worden.

Idem f. 96v, acta van 15 jan. 1660: “Ds. Buitendijk Praeses heeft aengedient dat de heeren school-versorgers hebben goetgevonden dat het boeckje vande Mennonitische Vermaner, alomme vvt de scholen sal geweert werden, ten welcken einde d’heer Borgemeester oock wel vvt hare name soude besonden werden, gelijck hare Edelheden niet ongeerne souden sien, dat gelijcke besendingen aen sijn Achtbaarheid van wegen de kerckeraet mochte gedaen werden. Ende is daer op goetgevonden Praeses ende Scriba dese last op te leggen.”

Idem f. 97, acta van 22 jan. 1660: “In sake van Brachts Boecksken, is van de EE Broederen ad causam verhaelt, dat sijlieden in die sake sullen vigileren, onderdes, datter gelet is, om dit boecksken inde particuliere scholen te verbieden.

Idem, f. 97, acta van 29 jan. 1660: “Ds. Buijtendijk heeft bekent gemaeckt dat het boeckje van Bracht in drije scholen is gevonden en dat Sijne Edelheid met ds. Dibbetio den Achtbare heere Burgemeester sulks aendienen soudenom remedie tegen ’t drucken van’t voorsz. boeckje te versoecken en in ’t werck te stellen.”

Idem, f. 137, acta van 12 febr. 1660: “Wert te kennen gegeven, dat de Mennoniten wederom een martelaers-boeck hebben vvtgegeven, ende soo men vermoet tegen d’ordre, daer over met ds. Buitendijckio, als Censor Librorum, in sijn wederkomste sal gesproken werden.”

Idem, f. 239, acta van 31 jan. 1664: “Wert ingebracht, dat de Menniste-vermaender Bracht ons publijck scheldt voor genaemde Christenen, d’welck niet en is te tolereren, om ergernis te weijren. Is versogt Ds. praeses Lydius om sich met voorsichticheijt meerder te informeren, door getuijgen, die men soude mogen senden in sijne vermaningen, om dan dat weder te brengen tot dese vergadering.”

SA Dordrecht ONA Dordrecht inv. 248, f. 23: op 15 febr. 1664 verhuren Samuel Trip enHendrick van Neurenburch voor 280 gl. per jaar aan Jan Goossensz. Arckelens en Tielman van Bracht, kooplieden te Dordrecht, een huis op de Engelenburgerkade en de “verwerie”, zijnde het onderste deel van het nevenstaande huis, met het gebruik van de verfketels.

SA Dordrecht Weeskamer Dordrecht weesboek nr. 25, f. 83: extract van het testament van Thielman van Bracht en zijn vrouw Johanna Cornelisdr. van Oosterwijck, gepasseerd te Dordrecht voor notaris Cornelis van Bijwaert op 1 juni 1655 [protocollen van deze notaris niet bewaard gebleven], waarin zij elkaar tot voogd hebben benoemd, met seclusie van de weeskamer. Gecollationeerd op 21 mei 1665.

SA Dordrecht ONA Dordrecht inv. 187, akte 69: op 34 juni 1678 testeert Jannechien Cornelisdr. van Oosterwijck, weduwe van Thielman van Bracht, burgeres van Dordrecht, ziek zijnde. Zij legateert aan de Doopsgezinde armen te Dordrecht een bedrag van 200 gl. Zij wenst, dat haar minderjarige kinderen bij het bereiken van hun mondigheid of wanneer zij gaan trouwen zullen krijgen “tot een uijtsettinge” bovenop hun vaderlijke goederen, die door de vader van de testatrice, wijlen Cornelis Dircxsz. van Oosterwijk, zijn vermeerderd, ieder een somma van 200 gl. zullen ontvangen en dat in plaats van de “uijtsettinge”, die zij aan haar getrouwde dochter Anna van Bracht heeft gegeven toen zij hing trouwen. Zij prelegateert aan Aeltgen van Bracht haar leven lang het vruchtgebruik van een somma van 1200 gl., welke somma van geld zal moeten worden beheerd door de zwager van de testatrice, Pieter van Bracht en uitgezet tegen een interest van 4 %. Tot erfgenamen van al haar overige na te laten goederen benoemt zij haar zes kinderen, t.w. Aeltgen, Anneken, Sara, Cornelis Lijntgen en Thielman van Bracht. Zij wenst, dat haar jongste zoon Thielman van Bracht tot zijn mondigheid bij zijn oom Pieter van Bracht blijft inwonen. Zij stelt tot voogden over haar minderjarige erfgenamen aan haar zwager Pieter van Bracht en haar goede bekenden Anthonij Terwen en Bartholomeus Tergier.

SA Dordrecht ONA inv. 485: op4 juli 1682 testeert ten overstaan van notaris E. Venlo Jannichien Cornelisdr. van Oosterwijck, weduwe van Thieleman van Bracht, burgeres van Dordrecht, gezond van lichaam en geest. Zij herroept alle eerdere testamenten, codicillen e.d. en prelegateert aan haar zoonCornelis van Bracht het nieuwe martelaarsboek van zijn vader zaliger en aan haar zoon Thieleman van Bracht de bijbel, waarin zijn vader vele aantekeningen heeft gemaakt, beiden “tot een gedachtenis”. Wegens de trouwe diensten aan haar, testatrice, in haar huishouding bewezen door haar oudstedochter Aeltje van Bracht vermaakt zij haar een somma van 400 gl. Tot erfgenamen van al haar overige na te laten goederen benoemt zij haar gezamenlijke kinderen of bij vooroverlijden hun wettige nakomelingen, met dien verstande, dat de erfportie van haar dochter Annichien van Bracht, getrouwd met Pieter van der Sluijs [zie hieronder bij 1678], meester-bakker en burger van Dordrecht, gedurende het leven van haar man beheerd zal moeten blijven door de na te noemen voogden en dat Annichien daarvan alleen het vruchtgebruik zal genieten. De reden daarvan is, dat testatrice niet graag zou zien, dat de erfportie van Annichien “door ’t quaet comportement van den voors. Pieter van der Sluijs en sijn deboucheren soo wierden verspilt en doorgebracht als hij albereijts veele tot haer testatrices groot leetwesen heeft gedaen, ende nogh dagelijcx doet.” Zij stelt als voogden over haar minderjarige erfgenamen aan Pieter van Bracht en Bartholomeus Tarsier, beiden burgers van Dordrecht. Testatrice tekent met haar naam.

SA Dordrecht weeskamer Dordrecht inv. 28, f. 3v: extract van het bovenstaande tetment gepasseerd voor notaris E. Venlo op4 juli 1682 ingeschreven in het weesboek. Gecollationeerd op 27 febr. 1683. Op 4 maart 1683 compareren de bij testament aangewezen voogden en verklaren de voogdij te aanvaarden.

ORA Dordrecht inv. 1629, f. 8 e.v.: op 20 mrt. 1683 verkopen Jacob van Munster, wonende te Brielle, en Jacob le Blom, burger van Dordrecht, als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Jan Joosten Vijleboort, bakker en burger van Dordrecht, Carel Ruigrock, als man van Agatha van Munster, enige dochter van Jacob van Munster en Catharina Vijleboort, en Cornelis van Goederheijde, burger van Dordrecht, als man van Clara Vijleboort, samen enige erfgenamen van Jan Joosten Vijleboort, voor 2525 gl. aan Pieter van Bracht en Bartholomeus Tharsier, als testamentaire voogden van Cornelis van Bracht, minderjarige zoon van Thieleman van Bracht en Annigjen Cornelisdr. van Oosterwijck, een huis in de Voorstraat omtrent de Vismarkt, waar uithangt “de Vergulde ABC, staande tussen het huis van Helena Deijlman, brouwster in “den Ancker” en dat van Govert van de Roer. De kopers zijn schuldig aan verkopers een bedrag van 1200 gl.

ORA Dordrecht inv. 795, f. 15 e.v.: op 19 april 1687 compareren voor schepenen van Dordrecht Pieter van Braght en Bartholomeus Tarsier, als testamentaire voogden overTielman van Braght, minderjarige zoon van Tielman van Braght en Jannichie Cornelisdr. van Oosterwijck, tevens als executeurs-testamentair van Sara Hendricxs, weduwe van Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck, en nog als procuratie hebbende van Griettie Hendricxs van Flittert, meerderjarige ongehuwde persoon, als eigenares voor de helft van het na te noemen huis, t.w. voor de ene helft van de helft in volle vrije eigendom en voor de wederhelft van de helft met last van fideïcommis, Aeltien van Braght, Anneke van Braght, echtgenote van Pieter van der Sluijs, tegenwoordig uitlandig zijnde, Cornelis van Braght en Sara van Braght, voor zichzelf en tevens vervangende Jan Jansz. [sic]Hol, als man van Lijntie van Braght, wonende te Amsterdam, samen meerderjarige kinderen van Tielman van Braght en Jannichie van Oosterwijck en allen erfgenamen van Sara Hendricxs en Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck. De comparanten verkopen voor 2600 gl. aan Johan van Druijnen, wijnkoper en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent de Pelserstraat, staande tussen het huis van de erfgenamen van Adam van Thiel en de brouwerij en het huis van Huijbert Panhuijs, genaamd “de Son”. Dekoperis met de verkopers overeengekomen, dat het huis een vrije doorgang zal hebben over de stadsgracht, uitkomende op de stadsvest “ofte walle”, door de twee huizen, die toebehoren aan de voornoemde erfgenamen. De koper is schuldig aan verkopers een somma van 2100 gl.

Kinderen (volgorde onzeker):

a. Aeltie van Bracht (oudste dochter),gedoopt Doopsg. Dordrecht 25 mrt. 1674

b. Anneken van Bracht, gedoopt Doopsg. Dordrecht 14 april 1675, trouwde Doopsgezind 22 mei 1678 Dordrecht Pieter van der Sluijs

c. Cornelis van Bracht

d. Sara van Bracht, gedoopt Doopsg. Dordrecht 6 april 1678

e. Lijntie van Bracht, gedoopt Doopsg. Dordrecht 20 mrt. 1679, jonge dochter van Dordrecht wonende ald. (1686), trouwde Amsterdam/Doopsgezind Dordrecht 22 april/29 mei 1686 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jacob Gijsbertsz. Hol) Jan Jacobsz. Hol, gedoopt Doopsg. Amsterdam 29 nov. 1684, van Amsterdam, wonende in de Driekoningenstraat (1686), mr. glasmaker, zoon van Jacob Gijsbertsz. Hol en Annetie Pietersdr. van Keulen

f. Tielman van Bracht, geboren naar schatting ca. 1664 (minderjarig in 1687)]

Jacob Tuenisse de Vos jongman timmerman met Susanneke Taeijers jonge dochter, trouwen hier op 31 aug. 1653

[Kerkboek Doopsgezinde gemeente: op 6 okt. 1647 gedoopt Jacop Tonisz. Vos, zoon van Tonis Jacopsz. Vos.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op14 aug. 1653zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jacob de Vosch jongman van Dordrecht huistimmerman geassisteerd met Theunis Jacobsz. Vosch zijn vader en Susanna Taijers jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Margreta Haeck vrouw van Wijnant Taijers haar behuwd zuster]

Dirck Rutten kleermaker en Maeike Jans van der Wel jonge dochter, trouwen hier op 5 okt. 1653

Dirck Klaesse weduwnaar van Harlingen met AeriaentieJans van de Langeriet jonge dochter, trouwen te Oosterhout op 26 okt. 1653

1654

Lodewijck van de Poel jongman van Utrecht met Hendrickie Teruwe jonge dochter, trouwen hier op 21 juni 1654

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op26 mei 1654zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Lodewijck van de Poel jogman van Otrecht geassisteerd met Willem van Oosterwijck zijn zwager en Hendrina Terwe Hendrickxdr. geassisteerd met Sebilla Verbeeck haar moeder]

Huigo Verboom jongman en Trijntien van Dorste jonge dochter, trouwen hier op 20 dec. 1654

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op30 nov. 1654zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Hugo Verboom jongman geboortig van Rotterdam geassisteerd met Cornelis Fransz. van Dorsten zijn behuwd oom en Catherina van Dorsten jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Jan Fransz. van Dorsten haar vader

ORA Dubbeldam, inv. 1, f. 38 ev.: op 29 aug. 1667 compareren Ambrosius van Dorsten, wonende te Amsterdam, voor zichzelf en procuratie hebbende van Matthijs van Dorsten, zijn in Amsterdam wonende broer en als executeur van de boedel van wijlen Jan Fransz. van Dorsten, zijn vader, benevens Hugo Verboom, als echtgenoot van Catharina van Dorsten en mede-executeur van voornoemde boedel, samen uit naam van Jacobus van Dorsten, onmondige zoon van Jan Fransz. van Dorsten. Comparant verkoopt in die hoedanigheid voor 550 gl. aan Francois Tarwe [Terwen], koopman te Dordrecht, een tuin of erf, gelegen in het Oudeland van Dubbeldam aan de Spoeijweg aan het einde van de straatweg overKil, aan de ene zijde naast het Elzenpad, ten westen ennoorden tegen de tuin van koper en ten zuiden de tuin of boomgaard van Adriaen Willemsz. Kam, zoals dat eigendom is geweest van Jan Fransz. van Dorsten]

1655

Cornelis Roelantsz. van der Vlies weduwnaar van Zierikzee met Maeicke Taeijaertjonge dochter, trouwen hier op 14 febr. 1655

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op2 jan. 1655 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Cornelis van der Vlies jongman van Zierikzee en daar wonende geassisteerd met Salomon van der Vlies zijn broer wonende te Middelburg en Maria Taeijert jonge dochter van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met haar zusterSusanna Taeijert de vrouw van Jacob de Vos]

Hendrick de Vos jongman timmerman met Dina van Hoogstraetten jonge dochter, trouwen hier op 18 april 1655

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op1 april 1655 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Henrijck de Vos jongman van Dordrechtgeassisteerd met Theunis Jacobsz. Vos zijn vader en Digna van Hoochstraete mede van Dordrecht geassisteerd met Wilhelnija [Wilhelmina] van Hoochstraete haar zuster.

Hendrik Theunisz.de Vos was dezoon van Theunis Jacobsz. de Vos, huistimmerman te Dordrecht (vermeld 1659: zie Roscam Abbing, Hoogstraten, p. 55). Hendrik de Vos was stadsfabriek,sedert1657 knaapop de 16eHollandse plaats van de Munt van Holland [Voorstraat, Dordrecht] engezworene 1695-1707. Hij testeerde op 13 mei 1707 voor notaris H. van Dijck, overleed kort daarna en werd begraven Dordrecht (Grote Kerk) op2 juli 1707. Zijn vrouwDina van Hoogstraten werdbegraven Dordrecht (Grote Kerk ) 17 nov. 1704. Zij was eendochter van Dirck van Hoogstraten en Maria Isacksdr. de Koninck en zuster van de kunstschilder Samuel van Hoogstraten. Hendrik de Vos werd op 21 okt. 1657 door zijn zwager Samuel van Hoogstraten ingeleid als knaap van het Serment van de Munt van Holland. Hij deed afstand van zijn muntplaats in 1676.(Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie deel V(‘s-Gravenhage 1951), p. 169 en deel X (‘s-Gravenhage 1956), p. 58).Van Hoogstraten schilderde hem en de andere muntmeesters in 1674-1677 (zie scan)

Doopregister van deDoopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): 12 maart 1648 gedoopt en tot lidmaten aangenomen Samuel Dirickxsz. van Hoochstraten en Dijna Dirickx van Hoochstraten, zijn zuster. Idem:28 maart 1655 Hendrik Tuenisz. de Vos, jonckman, gedoopt en als lidmaat aangenomen.

ORA Dordrecht inv. 782, f. 102v: op 4 mei 1660 verkoopt Hendrick de Vos, meester-huistimmerman te Dordrecht voor 800 gl.aan Jacob Willemsz. van Ommeren, eveneens meester-huistimmerman te Dordrecht, een erf met een nieuw getimmerte en een huis, aan de bouw waarvan koper is begonnen, maar dat nog niet is voltooid. Het erf ligt aan de Heerheymansuysstraat omtrent de eerste brug, tussen het huis van Jacob de Vos en dat van Matthijs Marechal. Waarborgen voor verkoper: Theunis Jacobsz. de Vos en Jacob de Vos, burgers van Dordrecht.]

Hendrik de Vos geschilderd door Samuel van Hoogstraten (1674).

Jan Leendertsz. van de Roer weduwnaar met Maeiken Adrijaens Beeck weduwe, trouwen hier op 3 okt. 1655

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 9 sept. 1655 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Leendertsz. van de Roer weduwnaar van Dordrecht geassisteerd met Leendert Bastiaensz. van de Roer zijn vader en Maeijken van de Beeck weduwe van Jan Erasmus geassisteerd met Anneken Brant haar goede bekende]

1656

Klaes Aertsz. van Bueren jongman en Annittien Hendrickx van Asperen jonge dochter, trouwen te Bommel op 18 mrt. 1656

Gieliam Versluis weduwnaar van Aardenburgmet Anna Cornelis van Dorste jonge dochter, trouwen hier op 21 mei 1656

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op25 april 1656zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Guiliam van der Sluijs weduwnaar koopman te Antwerpen in Vlaanderen en Anna van Dorssen jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Enniken Huijgen Verboom haar moeder]

Jacob van de Roer weduwnaarmet Josijntie Jacobs van Ecke jonge dochter, trouwen hier op 21 mei 1656

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op4 mei 1656zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jacob Leendertsz. van de Roer weduwnaar van Dordrecht en Josina van Necke jonge dochter geboren te Gent en wonende te Dordrecht geassisteerd met Maeijken van de Beecq en Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck haar goede bekenden]

Jacob Gijsbrechtsz. Hol jongman van Amsterdammet Lijntie Jans van Bracht jonge dochter, trouwen hier op 5 juni 1656

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op17 mei 1656zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jacob Gijsbertsz. Hol jongman van Amsterdam geassisteerd met Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck zijn goede bekende en Lijntje Jansdr. van Bragt jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Anneken Brant huisvrouw van Jan Thielmansz. van Bracht haar moeder]

1657

Wibrant Simensz. van der Meiden jongmanmet Lijsbet Adams jonge dochter, trouwen hier op 25 febr. 1657

Jan Jansz. Balen jongmanmet Maddaleentien Adrijaens van der Veer jonge dochter, trouwen hier op 13 mei 1657

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op20 april 1657 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Johannes Balen Jansz. jongman vanDordrechtgeassisteerd met Jan Balen zijn vader en Magdaleentgen van der Veer jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Sara van der Laen huisvrouw van Jan van der Veer haar schoonzuster.

Jan Jansz. Balen, werd geboren op 16 febr. 1625 en overleed op 26 juni 1661. Hij was een zoon van Jan Matthijsz. Balen uit diens tweede huwelijk. (Baleno.c., deel II, p. 1357). Magdalena trouwde na zijn overlijden met Reijnier Duijssers. (Zie hieronder bij 1663.)

ONA Dordrecht inv. 295, f. 53 oud (f. 108 nieuw) e.v.: op 29 aug. 1664 compareert Jan Matthijsz. Baelen, burger van Dordrecht, die verklaart als erfgenaam van wijlen Cornelia Baelen, nagelaten weeskind van wijlen zijn zoon Johannes Balen, door hem verwekt bij Magdalena Ariensdr. van der Veer, ontvangen te hebben uit handen van Reijnier Duijssers, als getrouwd hebbende voornoemde Magdalena Ariensdr. van der Veer, een somma van 200 gl., ter voldoening van de legitieme en “trebellianique” portie, die voornoemde CorneliaBaelen toekwam in de goederen van haar overleden vader.]

Jan de Mol jongmanmet Maeicke Melsse van Stein jonge dochter, trouwen hier op 17 juni 1657

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op24 mei1657 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan de Mol jongman geboren te Amsterdam geassisteerd met Pieter Jerasmussen zijn stiefvader en Maijken Melssen van Steijn jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Teuntie Daniëlsdr. van Zant haar moeder]

1658

Geerit Hermensz. bakker jongman van Utrechtmet Birregitta Adrijaens van Malen jonge dochter, trouwen hier op 28 april 1658

Balten Hendrickxsz. van Ruis weduwnaarmet Aeriaentie Cornelis weduwe, trouwen te Rotterdam op 5 mei 1658

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op17 april 1658zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Balten Hendrickxsz. van Ruijsschen bleker weduwnaar geassisteerd met Abraham Tersier zijn goede bekende en Adriana Cornelisdr. weduwe van Hendrick Jansz. Vrijmoet geassisteerd met Grietgen Huijbertsdr. haar goede bekende]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 28 juli 1659: aangetekend de trouwbeloften tussen Adriaen Melssen jongman van Dordrecht geassisteerd door Johan Boenes en Pauwels Maeshoeck zijn zwagers en Helena Deijlman Jansdr. jonge dochter van Dordrecht geasissteerd met Johan [Michielsz.] Deijlman en Elisabeth Jansdr. haar vader en moeder, op 17 aug. 1659 getrouwd

ORA Dordrecht inv. 782, f. 63: op 17 okt. 1659 verkopen Herman Schouten en Aeltgen van Meekeren, echtelieden wonende te Dordrecht, aan Jan Michielsz. Deijlman, brouwer en Adriaen Melssen, diens schoonzoon, elk de helft van een huis, vanouds genaamd “de Grote Molensteen” en nu de “den Witten Ancker”, staande tegenover de Lombardbrug tussen het huis van de erfgenamen van Pieter Hoochlander en het huis, genaamd “de Croon”, uitkomende in de Lombardstraat, de Oude Breestraat en Pickelstraat (Haringstraat), voor de prijs van 12.500 gl.

ONA Dordrecht inv. 253, f. 57 e.v.: op 4 mei 1671 compareren voor Adriaen Meijnaert, notaris te Dordrecht, Boudewijn Onderwater, oudraad van Dordrecht en brouwer in “de Drie Witte Leliën”, Hendrick van den Santheuvel, oudraad van Dordrecht en brouwer in “de Schenckkan”, voor zichzelf en zich sterk makende voor Margarieta Cools, weduwe van Hugo Repelaer, oudraad van Dordrecht,brouwster in “de Ruijt”, Cornelis Beljaert, brouwer in “de Bel”, Aelbert van Hoogeveen, brouwer in “de Distel”, Cornelis van den Hoogerboom, brouwer in “de Oranjenboom”, Johan Ooms, brouwer in “de Vier Heemskinderen”, Adriaen Mels, brouwer in “den Witten Ancker”, voor zichzelf en vervangende Elisabeth Johansdr. de Guldehouff, weduwe van Johan Deijlmans, brouwster in “het Vlies”, Johan Keldermans, brouwer in “de Steur”, Anthonij Repelaer, brouwer in “de Sleutel”, Leonard van Dongen, brouwer in “den Posthoren”, Cornelis de Vries, brouwer in “het Witte Hart” en Hendrick van Aldenhove, brouwer in “het Cruijs”, benevensnotaris Adriaen Meijnaert zelf, als brouwer in “de Witte Swaen”. De comparanten verklaren, dat zij krachtens de bevoegdheid, die Staten van Holland aan de bier- en azijnbrouwers te Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Schiedam en Weesp heeft verleendop hun rekest dd 19 dec. 1668,procuratie verlenen aan Theodorus de Becquer, stadhouder van de baljuw van Zuid-Holland, “omme buijten lasten en costen van hen comparanten” namens de Staten van Holland en overeenkomstig de placaten van de Staten Generaal dd 15 sept. 1666, “de misbruijcken int vaetwerck gepleecht werdende te ontdecken” enbij de schouten van de desbetreffende steden aan te brengen. “Ende opdat den voorsz. gecommitteerde het vaetwerck van de brouwers binnen Dordrecht te beter soude mogen kennen, als werdende dickwels de mercken daerop verduijstert, soo wert de teeckeninge … van ijder hier onder bijgevoecht”. Volgen de handtekeningen van de comparanten en een lijst met merken. Adriaen Mels heeft een merk, dat is samengesteld uit de letters A en M.]

1660 [het jaar 1659 ontbreekt in het trouwboek van de doopsgezinden!]

Govert Bosselaer jongman “van den Doel” met Lijsbet Brants jonge dochter, trouwen hier op 1 febr. 1660

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 15 jan. 1660 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Govert Willemsz. Bosselaar geboren “in den Doel” jongman geassisteerd met Jan Thielmansz. van Bracht zijn goede bekende en Lijsbet Brant jonge dochter geassisteerd met Teuntgen Daniëls van Sant haar behuwd tante beiden wonende te Dordrecht]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op4 maart 1660zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Maerten Jansz. Hutten molenmaker jongman geboren te Dordrecht geassisteerd met Hans Jansz. Hutten zijn oom en Aeltgen Jacobsdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Maricken Dircken vrouw van Vechter Jacobsz. haar behuwd zuster, getrouwd voor schepenen van Dordrecht op 23 maart 1660

[DTB Dordrecht nr. 78 (Kerkboek van de Doopsgezinde gemeente), f. 172: “1660: Maerte Jan Huitten [sic] … [is] hier den 28 maert 1660 van de broederen [de kerkenraad] verstaen dat men met sijn broederschap … niet te vreden en is, omdat [hij] een buiten trou [huwelijk buiten de Doopsgezinde gemeente] gedaen [had] ende is [hem] de kristelijcke gemeenschap opgeseit”

Aeltgen, dochter van Jacob Pietersz. en Neeltgen Jandr., gedoopt NG Dordrecht 9 maart 1643 (NB:haar broer Willem Jacobsz., geboren naar schatting ca. 1630, vermoedelijk te Zaandam,noemde zich Van der Koog)

Aert Teunisz. de Vos bakker jongman met Kornelija Dirckx van Hoochstraetten jonge dochter, trouwen hier op 15 aug. 1660

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 29 juli 1660zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Aert de Vos jongman van Dordrecht bakker geassisteerd met Theunis Jacobsz. de Vos zijn vader en Cornelia van Hoochstraten Dircxdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Dina van Hoochstraeten huisvrouw van Hendrick de Vos haar zuster]

Cornelis van Steenkisten jongman met Lijsbet Bartelmeeus van Stein

[Kerkboek Doopsgezinde Gemeente Dordrecht: op 20 mrt. 1660 gedoopt Cornelis van Steenkisten jongman van Zierikzee.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 3 sept. 1660zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Cornelis van Steenkist jongman wonende te Dordrecht geassisteerd met Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck zijn goede bekende en Lijsbeth van Steijn Bartholomeusdr. jonge dochter van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Jacobmina van Steenkist huisvrouw van Leendert van Steijn haar behuwd zuster]

1661

Govert Arijensz. Maes jongman met Anneke van Groeningen jonge dochter van Vianen, trouwen hier op 20 febr. 1661

Yohanis Kools jongmanmet Lijsbet Melsz van Stein jonge dochter, trouwen hier op 2 okt. 1661

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op15 sept. 1661zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Johannes Cool passementwerker jongman geboren “uijt Berchslant” geassisteerd met Arijen Jacobsz. Morre zijn behuwd broeder en Lijsbeth van Steijn Melsdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Theuntgen Daniëlsdr. van Sant haar moederbeiden wonende te Dordrecht. (Lijsbeth wordt in1660 vermeld als dienstmaagd van Leendert Corstiaensz. Testelmans. (ONA Dordrecht inv. 179, f. 318 e.v., testament dd 25 april 1660).]

1662

Pieter Goetholt weduwnaar van Vlissingen en Maertijntie Cornelis van Echt jonge dochter van Breda, trouwen hier op 12 nov. 1662

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op 19 okt. 1662 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Pieter Goethals weduwnaar geboren te Middelburg wonende te Vlissingen geassisteerd met Jan Joosten Prick zijn goede bekende en Martina Damas [sic] van Eecht geboren te Breda en wonende te Dordrecht geassisteerd met Margriet Matthijs vrouw van Nicolaes de Meijer haar goede bekende]

1663

Reijnnier Duijsens jongman van Geertruidenberg met Madaleentge Ariens weduwe, trouwen hier op 8 juli 1663

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op21 juni 1663zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Reijnier Duijssers loodgieter geboren te Geertruidenberg jongman geassisteerd met Reijnier Duijssers zijn vader en Magdalena van de Veer weduwe van Johannes Balen geassisteerd met Clara deLeeu weduwe van Johannes Heiliger haar goede bekende]

Daniël van Isenbroek jongman met Angeneeske Rees jonge dochter, trouwen hier op 16 sept. 1663

[Kerkboek Doopsgezinde gemeente Dordrecht; op 20 mrt. 1660 gedoopt Angeneesken Rees jonge dochter.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op30 aug. 1663zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Daniël van Isenbroeck jongman van Dordrecht geassisteerd met Daniël van Snick en Angeneesken Rees jonge dochter geassisteerd met Gijsbert Rees en Geertruijt Erasmus haar ouders beiden wonende te Dordrecht.

DTB Dordrechtnr. 78 (kerkboek van de Doopsgezinde gemeente), f. 173: “Daniël van IJsenbrock [sic] is alhier op den 22 decemb. 1680 affgesondert en voor geen broeder meer bij der gemeinte erkent om de Sonden van dronckenschap, en sijn onbehoorlijck leven.”]

Pleun Kleisz. van Dijk jongman van Heerjansdam met Anneke Bastiaens jonge dochter van Heerjansdam, trouwen hier op 30 sept. 1663

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op5 dec. 1663zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Maerten Antonisz. de Vos weduwnaar geboortig van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Teunis Jacobsz. de Vos zijn vader en Maria Taeijaerdt weduwe geboren en wonende te Dordrecht geassisteerd met Susanna Taijaert haar zuster

1664

Jan Casier jongman van Haarlem wonende te Middelburg met Lijsbet Rutte Overholtus jonge dochter alhier, “begeere dat haere huwelijckx gebooden in onse kerck sullen gedaen worden den 6 August 1664”.

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten):op6 aug. 1664zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Jan Caesier jongmn geboren te Haarlem en wonende te Middelburg in Zeeland geassisteerd met Simon Geeritsz. van Doorn zijn oom en Elisabet Rutten jonge dochter geboren te Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Trijntjen Baerents haar tante]

Sijbert Bacx jongman van Dordrecht met Anneke Maes jonge dochter mede alhier, trouwen hier op 7 sept. 1664

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op20 aug. 1664 zijn aangetekend Sijbert Marcelisz. Bacx jongman van Dordrecht geassisteerd met Adriaen Marcelisz. Bax zijn broer en Anna Aerts Maes jonge dochter geboren te Oosterhout geassisteerd met Soetgen Goverden weduwe van Aert Adriaensz. Maes haar moeder]

1665

Govert van der Roer weduwnaar van Dordrecht en Hilleken de Vos jonge dochter mede alhier, trouwen hier op 8 maart 1665

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op19 febr. 1665 zijn aangetekend Govert van de Roer mr. passementwerker geboren te Dordrecht weduwnaar geassisteerd met zijn broer Jan van de Roer mr. passementwerker te Dordrecht en Hilletgen de Vos jonge dochter geboren te Haarlem en wonende te Dordrecht geassisteerd met Heijltgen Hamers vrouw van Aert Jochemsz. van Gent haar goede bekende]

Jochem Geeritsz. Vreemt jongmanen Aechien Terwe Jacobsdr. jonge dochter van hier, trouwen op 22 mrt. 1665

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op26 febr. 1665 zijn aangetekend Jochem Gerritsz. Vremt jongman geboren te Amsterdam en daar wonende twijnder geassisteerd met Aert Jochemsz. van Gent en Aechgen Jacobsdr. Terwe jonge dochter van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Jan [?] van de Berch huisvrouw van Gerrit de Vlucht haar tante

ONA Dordrecht inv. 630, akte 48: op 3 juni 1702 verlenen Jochem Vremt en zijn vrouw Agatha Terwen procuratie aan hun dochter Maria Vremt, in het bijzonder om “waer te nemen ende defenderen” hun rechten en aanspraken op de nalatenschap van hun in Goes overleden dochter, Janneken Vremt, tegen haar weduwnaar Cornelis Abrahamsz., wonende te Goes.]

Joost Outerman jongman van Haarlem met Maria van der Fles jonge dochter van hier, trouwen hier op 26 dec. 1665

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op3 dec.. 1665 zijn aangetekend Joost Outerman jongman van Haarlem en daar wonende geassisteerd met Jan Woutersz. van Swieten en Cornelis Verdonck zijn ooms en Maria van der Fles Nicolaesdr. geassisteerd met Crispijn van Outgaerden, Jan van de Cloot, Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck en Abraham Terwe]

1666

Andries Hulstman jongman van Beijerland met Elijsabeth Baele jonge dochter alhier, trouwen hier op 14 febr. 1666

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 28 jan. 1666 zijn aangetekend Andries Hulstman jongman van Beijerland geassisteerd met Augustijn Hulstman zijn oom en Cornelis Dircksz. van Oosterwijck zijn goede bekende en Elisabeth Baelen Matthijsdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Matthijs Baelen Jansz. haar vader en Elisabeth van Rhijnberck haar “behout” moeder]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 8 april 1666 zijn aangetekend Abraham Matthijsz. Schooff bakker jongman geassisteerd met Jan Jacobsz. Prick zijn goede bekende en Maeijcken Willems jonge dochter geassisteerd met Theuntgen Daniëls van Sant weduwe van Mels Leendertsz. van Steijn haar behuwd “moeije” [tante] beiden van Dordrecht en wonende alhier

Jaques Verdonck jongman van Rotterdam met Gollijna van der Fles jonge dochter van hier, trouwen te Delft op 30 mei 1666

[Kerkboek Doopsgezinde gemeente Dordrecht: op 20 mrt. 1660 gedoopt Golijntie Klaesdr. van der Fles jonge dochter.

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 6 mei 1666 zijn aangetekend Jaecques Verdonck jongman geboortig van Rotterdam geassisteerd met Sr. Verdonck zijn vader en Gouwelina van der Fles jonge dochter van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Jan van de Cloot en Cornelis Dircxsz. Oosterwijck haar ooms]

Jop Cornelisz. de Ruijter jongman van Rotterdam met Elijsabeth van Isenbroeck jonge dochter van hier, trouwen hier op 20 juni 1666

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 26 mei 1666 zijn aangetekend Job de Ruijter jongman van Rotterdam geassisteerd met Arijen Pauwelsz. zijn oom en Cornelis Thomasz. zijn zwager en Elisabeth van IJsenbroeck jonge dochter van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Daniël van IJsenbroeck haar broer]

Barent Sijmonsz. van Doorn jongman van hier met Josijntge Willems jonge dochter mede alhier, trouwen hier op 26 sept. 1666

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op9 sept.1666 zijn aangetekend Barent Sijmonsz. van Doorn kuiper geboren te Dordrecht jongman geassisteerd met Sijmon Gerritsz. van Doorn zijn vader en Josina Willems jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar zuster Maeijken Willemsdr. vrouw van Abraham Matthijsz. Schoof ]

Bartelmeus Targier jongman van hier met Angeniegie Rijmen jonge dochter mede alhier, trouwen op 24 okt. 1666

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 25sept.1666 zijn aangetekend Bartholomeus Tersier twijnder geboortig van Dordrecht geassisteerd met Abraham Tersier zijn vader en Agneesken Reijmen jonge dochter geboortig van Giessen Nieuwkerk geassisteerd met Heijltgen Hamers vrouw van Aert Jochemsz. van Gent haar goede bekende

Kinderen:

a. Abram Targier, trouwde in Gerecht Dordrecht 27 april 1695 (ondertrouw) Adriana van Terneij

b. Geertruijt Targier, ongehuwd

ONA Dordrecht inv. 630, akte 89: op 22 nov. 1702 testeert Angenita Rijmen, weduwe van Bartholomeus Targier, wonende te Dordrecht. Zij legateert aan haar dochter Geertruijd Targier, wegens de diensten, die zij aan haar heeft bewezen, in het bijzonder “het waernemen der coopmanschap”, een bedrag van 1000 gl., een dozijn servetten en een tafellaken, een partij zilveren penningen, een bed met beddengoed, een Bijbel (“nieuwe oversettingh”), het martelaarsboek van Tielman van Bragt met de platen, een aantal andere boeken, al haar porselein, een notenhouten theerek, een theetafel, twee koperen theeketels en dito “confoorten”. Aan haar zoon Abraham Targier legateert zij al haar overige boeken. In al haar overige na te laten goederen benoemt zij tot erfgenamen haar kinderen Geertruijd en Abraham Targier, ieder voor de helft. Tot executeurs-testamentair en voogden stelt zij aan Abraham Targier en Leendert van der Roer.

ONA Dordrecht inv. 505, f. 101 e.v., akte dd 20 mei 1712: Abram Targier, burger van Dordrecht en Geertruijt Targier, meerderjarige dochter, burgeres van Dordrecht, zijn overeengekomen, dat Geertruijt in het bezit zal blijven van alle goederen, die haar moeder Agneesje Rijnen, weduwe van Bartholomeus Tarsier [sic], heeft nagelaten, op voorwaarde, dat zij aan haar voornoemde broer of bij vooroverlijden diens kinderen al haar goederen zal nalaten.]

Johannis Terwe jongman van Utrecht met Levijnna de Graedt jonge dochter van hier, trouwen hier op 24 okt. 1666

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op1 okt.1666 zijn aangetekend Johannis Terwe jongman geboortig van Utrecht en daar wonende geassisteerd met zijn neef Cornelis Terwe pondgaarder te Dordrecht en Levina de Graet jonge dochter van Haarlem wonende te Dordrecht geassisteerd met Willem van Hoorn koopman te Amsterdam en Franchois Terwe koopman te Dordrecht resp. haar broer en zwager]

Cornelis van Weert jongman van Utrecht met Levijnna Willems jonge dochter van hier, trouwen hier op 26 dec. 1666

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op2 dec.1666 zijn aangetekend Cornelis van Weert jongman geboren te Utrecht en daar wonende hoedenmaker geassisteerd met Abraham Matthijsz. Schooff zijn goede bekende en Lavina Willemsdr. jonge dochter van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Maeijken Willemsdr. haar zuster]

1667

Isack Brouwer jongman van Dusseldorp met Neeltge Jans van Groeninge van hier, trouwen hier op 13 maart 1667

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op23 febr.1667 zijn aangetekend Isaack Brouwer jongman geboortig van Düsseldorf en wonende te Dordrecht geassisteerd met Adriaen van Maele zijn oom en Neeltge Jans van Groeninge jonge dochter geboortig van Vianen geassisteerd met Heijltje Hendricx weduwe van Jan Rochus haar moeder]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 28 april 1667 zijn aangetekend Reijnier Duijsens weduwnaar van Magdaleentgen Arijensdr. geboortig van Geertruidenberg en wonende te Dordrecht geassisteerd met Jan Adriaensz. zijn zwager en Stijntgen Daniëls van Snick jonge dochter geassisteerd met haar moeder Josina Pieters vrouw van Daniël van Snick wonende op Zwijndrecht

ORA Dordrecht inv. 1647, f. 77v: op 19 okt. 1717 verkopen Rijnier Duijsert en Leendert van de Roer, als man van Magdalena Duijser [sic], alsmede Elisabeth en Johanna Duijsert, voor zichzelf en tevens vervangende Daniël Duijsert, samen kinderen en erfgenamen van Cristina van Sneeck, weduwe van Rijnier Duijser, voor 1600 gl. aan Huijbert van de Grient, kruidenier en burger van Dordrecht, een huis in de Wijnstraat tegenover de Visbrug, staande tussen de brouwerij “het Witte Hart” en het huis, dat wordt bewoond door kapitein Severijn van Bragt.]

Willem Jansz. van Brockhuijsen [sic] “onsen L[ieve] Outsten” met Aerjaentge Cornelis weduwe van hier, trouwen hier op 6 nov. 1667

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op20 okt.1667 zijn aangetekend Willem van Broeckhuijsen weduwnaar geassisteerd met Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck zijn goede bekende en Adriana Cornelisdr. weduwe van Balten van Ruijssen geassisteerd met Sara Hendricx vrouw van voornoemde Van Oosterwijck haar goede bekende]

1668

Daniël Daniëlsz. van Snick jongman van Zwijndrecht met Pleuntie Aelders jonge dochter van de Hordijk, trouwen hier op 27 mei 1668

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op2 mei 1668zijn aangetekend Daniël Daniëlsz. van Snick jongman van Zwijndrecht en daar wonende geassisteerd met Reijnier Duijsers zijn zwager en Pleuntgen Aelderts wonende aan de Hordijk bij IJsselmonde jonge dochter geassisteerd met haar moeder Eilken Pietersdr. vrouw van Cornelis Gerritsz. Wever]

1669

Gerret Hulstman jongman van hier met Lijsbet Jans Balen jonge dochter van hier, trouwen hier op 20 jan. 1669

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op3 jan. 1669 zijn aangetekend Geerardt Hulsman jongman geboren te Dordrecht geassisteerd met Augustijn Hulsman zijn oom en Elisabeth van Balen jonge dochter geassisteerd met Jan Balen en Maeijken Santberghs haar vader en moeder mede wonende te Dordrecht]

JoostCornelisse jongman van Dordrecht met Geertruijt van Steijn jonge dochter van hier, trouwen hier op 17 maart 1669

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op27 febr. 1669 zijn aangetekend Joost Cornelisz. tinnegieter jongman geassisteerd met Cornelis Joosten tingieter en Geertruijt van Steijn jonge dochter geassisteerd met Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck]

Cornelis Hoorns [Daniëlsz.] jongman van Utrecht met Hester Terwen jonge dochter van hier, trouwen hier op 2 sept. 1669

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op8 aug. 1669 zijn aangetekend Cornelis Horens jongman van Utrecht geassisteerd met Chrispijn van Outgaerden uit de Achten van Dordrecht en Hester Terruwe jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Abraham Terwen haar vader, zijn getrouwd in de Mennonieten gemeente binnen Dordrecht op 1 [sic] sept. 1669

Hester was een dochter van Abraham Terwen en Margrieta Balen (zie hierboven bij 1638).De kinderenvan Cornelis Horens en Hester Terwenworden vermeld door Balen (o.c., deel II, p. 1354):

a. Daniël

b. Abraham

c. Kornelis, geboren na zijn vaders dood]

1670

Leendert van de Roer jongman van hier met Marijken Holst jonge dochter van hier, trouwen hier op 27 april 1670

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op10 april 1670 zijn aangetekend Leendert van der Roer passementwerker jongman burger van Dordrecht geassisteerd met Jan van der Roer zijn vader en Marijken Holst jonge dochter geboortig van Steenbergen geassisteerd met Dijna van Hoochstraeten vrouw van Hendrick de Vos haar goede bekende]

Gerret Jacobse weduwnaar van Heerjansdam met Janneken Jacobs ook van Heerjansdam, trouwen hier op 15 mei 1670

Jan Aertse Bervoets jongman van Utrecht en Geertruijt Jans Doenen jonge dochter van hier, trouwen hier op 7 sept. 1670

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op15 aug. 1670 zijn aangetekend Jan Aertsz. Berrevoets geboortig van Utrecht jongman geassisteerd met Jochem van Loon burger van Dordrecht en Geertruijt Jans Doenis geboortig van Dordrecht jonge dochter geassisteerd met Maria Pieters weduwe van Jan Doenis haar moeder wonende te Dordrecht, ïn margine: “van de menon[i]ste gesintheijt”]

Tieleman Jorisz. van Terneij jongman van hier met Lijsbet van Sluijs jonge dochter van hier, trouwen hier op 5 okt. 1670

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 9 sept. 1670 zijn aangetekend Thielman van Terneijen geboortig van Dordrecht jongman geassisteerd met Joris Willemsz. van Terneijen zijn vader burger van Dordrecht en Lijsbeth van der Sluijs geboortig van Dordrecht jonge dochter geassisteerd met Trijntie Pieters vrouw van Adriaen van der Sluijs haar schoonzuster]

1671

Johannis Verloven jongman van hier met Lijsbet van de Roer jonge dochter van hier, trouwen hier op 19 april 1671

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 1 april 1671 zijn aangetekend Johannes Verloove geboortig van Dordrecht jongman geassisteerd met Jan Jansz. Verloove [“viskoper” doorgehaald] zijn vader en Lijsbet van der Roer jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Maeijken van der Beeck haar moeder beiden wonende te Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 795, f. 48v e.v.: op 2 aug. 1687 verklaart Johannes Verlooven, viskoper en burger van Dordrecht, schuldig te zijn aan Jochum van Gendt, Dirck Verhoeven, beiden wonende te Amsterdam, en Bartholomeus van Gendt, voogden over de weeskinderen van Bartholomeus van Gendt, ten behoeve van die kinderen, een somma van 1000 gl., verbindende een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Hendrick Geerlingh en dat van Jacob Lambertsz. van der Tack.]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op5 mei 1671 zijn aangetekend Salomon Boschgagie jongman geboortig van Utrecht geassisteerd met Sijmon Boschgagie zijn vader en Tanneken Tersiers jonge dochter geassisteerd met Abraham Tersier haar vader burger van Dordrecht

[ONA Dordrecht inv. 599, f. 175: verklaring dd 14 juli 1699 door Salomon Bosgasie, Ghijsbert van Leusde, en IJsaack Karssendijck, allen grutters te Dordrecht.

ONA Dordrecht inv. 630, akte 86: op 17 nov. 1702 verklaren Salomon Bosschasi, grutter te Dordrecht en zijn vrouw Tanneken Targier, dat zij hun mutueel testament, op 28 mei 1677 gepasseerd voor notaris Samuel van der Heijden, waarin zij elkaar tot voogd over hun minderjarige kinderen hebben aangesteld, ratificeren. Zij benoemen naast de langstlevende van hen beiden tot medevoogd hun zoon, Abraham Bosschasi.

ONA Dordrecht inv. 574, akte 46, f. 111 e.v.: op 2 juli 1706 compareren Lodewijk Verduijff, koopman te Amsterdam, enerzijds en Salomon Bosschasie, als echtgenoot van Tanneken Targier, Sara Targier, voor haarzelf en als erfgenaam ex testamento van haar zuster Catharina Targier, [Angeneese Rijmen], de weduwe van Bartholomeus Targier en Abraham Targier, anderzijds. Tweede comparanten verklaren door eerste comparant vergenoegd en betaald te zijnwegens hetgeen hen toekwam uit de boedel van wijlen dr. Joachum Targier en nu diens weduwe IJda Verduijff en afstand te doen van alle verdere aansprakendienaangaande.

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 18 mei 1729: Tanneke Tersier, weduwe van Salomon Bosgagie, laat kinderen na, met de gewone koetsen, in de Kannenkopersbuurt]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op23 dec. 1671 zijn aangetekend Arendt de Vos bakker wonende in de Oude Breestraat weduwnaar van Cornelia van Hoochstraeten en Maria Graeff weduwe van Antonij Morij wonende ten huize van Hendrick de Vos bij de Vriesestraat, getrouwd op 11 nov. 1672 [sic]

1672

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op14 april 1672 zijn aangetekend Abraham Verlooven twijnder geboortig van Dordrecht geassisteerd met Jan Jansz. Verlooven zijn vader en Margrieta Dirckx jonge dochter geboortig van Tiel geassisteerd met Margrieta Terwe haar goede bekende, getrouwd 1 mei 1672

1673

Clement van Loon jongman van Utrecht met Melsie van Steijn jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 28 mei 1673

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op10 mei 1673zijn aangetekend Clement van Loon jongman van Utrecht geassisteerd met Jochem van Loon zijn broer en Melsje van Stein jonge dochter geboortig van Dordrecht geassisteerd met Lijsbeth van Steijn haar zuster]

Abraham van Loon jongman van Utrecht met Geertruijt Hulstman jonge dochter van Dordrecht, trouwen op 2 juli 1673

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op14 juni 1673zijn aangetekend Abraham van Loo [sic] geassisteerd met Jochem van Loo zijn broer en Geertruijt Hussmans [sic] jonge dochter geassisteerd met Elisabeth van Balen vrouw van Geerardt Huijlsman]

Jacob Morre [Adriaensz.]jongman van Dordrecht met Lijsbeth Terwen jonge dochter van Dordrecht trouwen hier oktober [sic] 1673

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op12 okt.1673zijn aangetekend Jacob Morre jongman geboortig van Dordrecht geassisteerd geassisteerd met Arien Jacobs Morre zijn vader en Elisabeth Teruwen jonge dochter geboortig van Dordrecht geassisteerd met Abraham Teruwen haar vader

Kinderen uit dit huwelijk:

a. Margrieta Morre (Balen, o.c., deel II, p. 1354

b. Geertruyd Morre (ibidem)]

1674

Johannes Cijs jongman met Grietken Hultsman jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 27 mei 1674

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op9 mei 1674 zijn aangetekend Johannes Ceijst jongman geboortig van Halteren in Münsterland geassisteerd met Johannes Jansz. van Loo zijn goedebekende en Grietje Hulstmans jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Lijsbet Balen]

Leendert Brant jongman van Dordrecht met Anneken Hulstman jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier juni [sic] 1674

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op13 juni 1674zijn aangetekend Leendert Branten jongman geassisteerd – “vermits het overlijden van sijnnen vader”- met Abraham van Loon burger van Dordrecht en Anneken Hulsmans jonge dochter geassisteerd met Elisabeth Baelen haar schoonzuster]

1675

Abraham van Wijlick weduwnaar van Emmerich met Janneken Terwen Cornelis jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 10 maart 1675

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 19 febr. 1675 zijn aangetekend Abraham van Wiecklieck wonende te Emmerich weduwnaar van Barbara Rees geassisteerd met Salomon van Wieclieck zijn vader en Johanna Terwe jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Cornelis Terwe en Segertie Verbeeck haar vader en moeder]

Salomon van Wijlick weduwnaar van Emmerich met Josijntie van Hoorn weduwe van Jacob Terwen, trouwen hier op 19 mei 1675

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 3 mei 1675 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Salomon van Wijlick weduwnaar geboortig van Emmerick en daar wonende en Josina [Cornelisdr.] van Hoorn weduwe van Jacobus Teruwe [Terwen] wonende te Dordrecht geassisteerd met Cornelis Teruwe.

Doopboek van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): 27 mrt. 1644 (op Pasen) gedoopt en tot lidmaat aangenomen Jacop Jeronimus Teruwe en Josijntge Cornelis van Hoorn zijn huisvrouw.

ORA Dordrecht inv. 789 f. 90 e.v.: op 23 april 1676 compareren Susanna van Hoorn, weduwe van Franchoijs Teruwen, burgeres van Dordrecht, als procuratie hebbende van Josina van Hoorn, eerder weduwe van Jacob Teruwen en nu getrouwd met Salomon van Wijlick, wonende te Emmerich, mede als moeder en voogd van haar kinderen en tevens last hebbende van Margrieta Teruwen, weduwe van Philips van Caseel en wonende te Haarlem, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. Geraers te Haarlem op 8 april 1676, mitsgaders Margrieta van Balen, weduwe en erfgename van Abraham Teruwe, samen erfgenamen van voornoemde Jacob Teruwen, resp. hun broer en zwager. Zij verkopen aan Hendrick van den Santheuvel, oud-magistraat van Dordrecht, een huis en erf achter het stadhuis, genaamd “het Lam”, staande tussen het huis van Sophia van Wesel en dat van Pieter Jurriaens, met nog een huisje daarachter in zekere gang, uitkomende in de Breestraat, voor 5000 gl. contant.

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 12 sept. 1691: een zwarte baar voor Joseijna van Hooren weduwe van Jacop Terwen in de Oude Breestraat.]

1676

Lodewijck Terwen jongman van Dordrecht met Levijna Terwen jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 2 febr. 1676

[Lodewijk Terwen is geboren ca. 1646 en overleden op 2 okt. 1714, Levina Terwen is geboren ca. 1657 en overleden op 10 aug. 1729. Zij zijn beiden begraven in de Grote Kerk van Dordrecht (zie afbeelding hieronder). Op hun zerk staat: “Hier leyt begraven Lodewyk Terwe sterft den 2 October 1714 oud 68 iaar en syn huys vrouw Levina Terwe sterft den 10 Augusti 1729 oud 72 iaren Nu A. de Voogd”.

Doopregister van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (DTB 78): op 8 november 1675 gedoopt en tot lidmaat aangenomen Levina Terwen Fransdr., jonge dochter

Levina Terwen was een dochter van Francois (Frans) Terwen en Susanna van Hoorn. Cf. Weeskamer Dordrecht inv. 28, f. 96: kopie van het testament van Susanna van Hoorn, weduwe van Francois Terwe, burgeres van Dordrecht, gepasseerd voor not. Johannes Hellu op 12 nov. 1683: zijbekrachtigt het testament gepasseerd voor dezelfde notaris op 28 juni 1677, behalve dat zij in de plaats van haar inmiddels overleden broer Willem van Hoorn en haar zwager Johannes Terwenu tot voogden benoemthaar zoon Jeronimus Terwe en haar twee “zwagers” [schoonzoons] Lodewijck Terwe en Jan Welsingh [getrouwd met Maria Terwen Fransdr.]

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 8 jan. 1676 zijn aangetekend de trouwbeloften tussen Lodewijck Teruwe jongman geboortig van Dordrecht geassisteerd met zijn vader Cornelis Teruwe en Levina Teruwe jonge dochter mede geboortig van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Susanna van Hoorn weduwe van Francois Teruwe

ORA Dordrecht inv. 80: op 30 juni 1693 is door het Gerecht toegestaan het verzoek van Lodewijck Terwen, inwoner en burger van Dordrecht, om zijn vader Cornelis Terwen, die enige dagen tevorenis overleden, op te mogen volgen als pondgaarder. (Rekwirant en zijn vader hebben al in 1661 eenzelfde verzoek aan het stadsbestuur van Dordrecht gericht, waarop toen positief is beschikt.)

ORA Dordrecht inv. 169v e.v.: op 17 nov. 1694 verkoopt mr. Huibert van der Hoop, advocaat voor het Hof van Holland, aan Jeronimus Teruwe, koopman te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt, staande tussen het huis van mr. Jacob Hoeuft, oudraad te Dordrecht, en dat van de weduwe Vinck. De verkoper en Baarthout van Slingelant, oudraad en schepen in wette van Dordrecht, als procuratie hebbende van Anthonij Repelaer, oud-burgemeester van Dordrecht, volgens akte daarvan gepasseerd op 19 dec. 1693 voor de Dordtse notaris J. van Bijwaert, verklaren van de kooppenningen van dit huis, nl. 7500 gl., volledig betaald te zijn.

ONA Dordrecht inv. 510, akte 61, dd 15 dec. 1721: Levina Terwen, weduwe van Lodewijk Terwen en Jan Welsingh, als echtgenoot van Maria Terwen, enige erfgenamen van Jeronimus Terwen, laten in het openbaar veilen een huis en pakhuis, welke zijn nagelaten door Jeronimus Terwen, waarvan het pakhuis voor de helft toebehoorde aan de erflater en voor de wederhelft toebehoort aan verkopers. Het huis staat aan de Groenmarkt tussen het huis van de weduwe van burgemeester Jacob Hoeuft en dat van de weduwe van Roscam op Zwijndrecht. Het komt van achteren uit op de Varkenmarkt.

ONA Dordrecht inv. 639, akte 104: voorwaarden, waarop Franchois Terwe, koopman te Dordrecht, als boekhouder van het hoekerschip “Juffrouw Aletta”, van mening is op 21 aug. 1700 aan de meestbiedende te verkopen het voornoemde hoekerschip met al het daartoe behorende rondhout, staand en lopend want, ankerkabels zeilen en andere toebehoren. Ingezet door de ontvanger Pieter de Bruijn op 5250 gl., opgehouden op 9000 gl., afgeslagen en opgehouden op 7000 gl.

ONA Dordrecht inv. 642, akte 62: op 13 nov. 1703 heeft notaris S. de Moraaz zich vervoegd ten huize van Lodewijck Terwe, koopman en pondgaarder te Dordrecht en hem niet thuis treffende heeft hij aan diens zoon Franchois Terwe voorgelezen een wisselbrief met de volgende inhoud: “Liege le 9 novembris 1703 … Agt dagen naer de siecht van desen belief te betalen mijne eerste wisselbrieff van vier hondert en drije gl. courant gelt aan de ordre van de Sr. Lammert Ramon voor den wert van den ontfangh te hebbe … “, w.g. Jacque Closar.

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht, 2 nov. 1711: Francois Terwe, oudste zoon van Lodewijk Terwen, vader en moeder leven nog, het huis metrouw behangen, met karossen ter aarde gebracht, zes koetsen boven de “ordinaare”, de eerste boete verbeurd

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht, 10 okt. 1714: Lodewijk Terwe koopman, begraven met elf koetsen, het huis met rouw behangen, de eerste boete verbeurd

ONA Dordrecht inv. 507, akte 28: op 21 mei 1715 compareren Levina Terwen, weduwe van Lodewijck Terwen, Jeronimus Terwen, voor zichzelf en vervangende Jan Welsingh, koopman te Amsterdam, als echtgenoot van Maria Terwen en Adriaen op de Camp, als echtgenoot van Maria Terwen, allen kinderen en kleinkind van Susanna van Horen, weduwe van Francois Terwen. Zij verklaren, dat zij in gemeenschappelijk bezit hebben gehad een pakhuis in de Oude Breestraat, staande schuin tegenover de Lombardstraat, tussen het huis van Abram Bossaelaer metselaar en dat van Cornelis Verhouven bakker, welk pakhuis in jan. 1705 door hen is verkocht en aangenomen door Jeronimus Terwen voor een bedrag van 475 gl. 13 st. en 8 penn., waarvan ieder van hen comparanten een vierde deel ofwel een somma van 118 gl. 18 st. en 6 penn. heeft gekregen.

ONA Dordrecht inv. 508, f. 274 e.v.: op 19 okt. 1717 testeert voor notaris E. VenlooJeronimus Terwen, koopman te Dordrecht. Hij wenst, dat de executeurs van zijn testament of zijn na te noemen erfgenamen gedurende 10 jaar, beginnende 6 weken na zijn overlijden,een somma van 100 gl. jaarlijks aan de Armen van de Doopsgezinde gemeente van Dordrecht zullen uitkeren. Hij legateert aan zijn vier nichten en neef, allen kinderen van zijn zuster Lavina Terwen, bij haar verwekt door Lodewijk Terwen, koopman te Dordrecht, samen een bedrag van 1000 gl. Tot erfgenamen van al zijn overige na te laten goederen benoemt hij zijn zusters Lavina en Maria Terwen, welke laatste is gehuwd met Jan Welsingh Isaexsz., koopman te Amsterdam. Tot executeurs van dit testament benoemt hij zijn zwager Jan Welsingh of bij vooroverlijden zijn neef Cornelis Terwen, koopman te Dordrecht.

ONA Dordrecht inv. 509, akte 9: op 14 febr. 1719 compareert Levina Terwen, weduwe van Lodewijck Terwen, in zijn leven koopman te Dordrecht, verklarende hoe dat haarvijf kinderen in het testament, dat zij en haar man op 2 juli 1714 hebben opgesteldten overstaan van notaris E. Venlo te Dordrecht,is gemaaktvoor hun vaderlijk bewijs een somma van 80.000 gl., of elk een bedrag van 16.000 gl. Omdat zij aan haar dochter Josina Terwen, de vrouw van Jan van Eijck Joostz., koopman te Amsterdam, in de huwelijkse voorwaarden, gepasseerd op 12 jan. 1718 voor dezelfde notaris, ten huwelijk gegeven heeft de voornoemde 16.000 gl., benevens een bedrag van 20.000 gl. en een “uijtsetting” van 4000 gl., wil zij, testatrice, dat na haar overlijden haar vier nog ongehuwde kinderen, indien zij bij haar leven nog niet getrouwd zijn, voor de scheiding van haar boedel dezelfde somma van 36.000 gl. met een “uijtsetting” van 4000 gl. uit de nalatenschap zullen ontvangen.

ONA Dordrecht inv. 510, akte 32: op 18 jan. 1721 testeert Jeronimus Terwen, koopman te Dordrecht, ziekelijk zijnde. Hij bevestigt zijn testamentdd 19 okt. 1717 en legateert aan de Armen van de Doopsgezinde Gemeente te Dordrecht een bedrag van 1000 gl., uit te keren zes maanden na zijn overlijden. Aangezien door het overlijden vanzijn neef Jeronimus van Wijlick het voor hem bestemde legaat van 1000 gl. is komen te vervallen, zal ook het legaat van 1000 gl. voor de kinderen van testateurs zuster Levina Terwen vervallen. Hij legateert aan zijn dienstmaagd Francijntje … [sic] een bedrag van 200 gl., boven de eerder aan haar gemaakte 100 gl. Aan Hilligje Greel, dochter van zijn gewezen meesterknecht Cornelis Greel legateert hij een jaarlijkse uitkering van 30 gl., die zal duren tot haar overlijden. Tot mede-executeur en voogd over zijn minderjarige erfgenamen benoemt hij zijn neef Francois Welzing en diens vader Jan Welzing, koopman te Amsterdam en Cornelis Terwen, koopman te Dordrecht.

ONA Dordrecht inv. 510, akte 61, dd 15 dec. 1721: Levina Terwen, weduwe van Lodewijk Terwen en Jan Welsingh, als echtgenoot van Maria Terwen, enige erfgenamen van Jeronimus Terwen, laten in het openbaar veilen een huis en pakhuis, welke zijn nagelaten door Jeronimus Terwen, waarvan het pakhuis voor de helft toebehoorde aan de erflater en voor de overige helft toebehoort aan verkopers. Het huis staat aan de Groenmarkt tussen het huis van de weduwe van burgemeester Jacob Hoeuft en dat van de weduwe van Roscam op Zwijndrecht. Het komt van achteren uit op de Varkenmarkt.

ORA Dordrecht inv. 813, f. 132v e.v.: op 6 jan. 1722 compareren Levina Terwen, weduwe en boedelhoudster van Lodewijck Terwen, koopman te Dordrecht en Cornelis Terwen, mede koopman wonende te Dordrecht, als executeur van het testateur van wijlen Jeronimus Terwen, koopman te Dordrecht en als last hebbende van Jan Welsing Isaacszoon, koopman te Amsterdam, getrouwd met Maria Terwen en nog als last hebbende van Jan Welsing Isaacszoon en Francois Welsingh, als executeurs van het testament van Jeronimus Terwen, volgens procuratie gepasseerd op 31 dec. 1721 voor de Amsterdamse notaris Pieter Schabaalje. Zij verkopen aan mr. Pieter van der Dussen, schepen in wette en oudraad te Dordrecht, een pakhuis met toebehoren in de Oude Breestraat, staande tussen het huis van Abraham Bosselaar meester-metselaar en dat van bakker Van der Heul, voor 410 gl.

ORA Dordrecht inv. 815, f. 1v e.v.: op 23 jan. 1727 verkoopt Cornelis Terwen, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Levina Terwen, weduwe van Lodewijk Terwen, koopman te Dordrecht, voor 1200 gl. aan Wouter Struijck, grutter en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent de Ruitenstraat, staande tussen het huis van Adriaan Braats en dat van de apotheker Kluijt. De koper is schuldig aan Levina Terwen een somma van 1200 gl.

ONA Dordrecht inv. 691, akte 101, f. 352 e.v.: op 4 aug. 1729 compareert voor notaris B. van Gelsdorp Levina Terwen, weduwe van Lodewijck Terwen, in zijn leven koopman te Dordrecht. Zij bevestigt haar testament, op 2 juli 1714 met haar man gepasseerd voor notaris E. Venlo te Dordrecht en haar testament, na het overlijden van haar man gepasseerd voor dezelfde notaris op 14 febr. 1719, voorzover niet strijdig met het hiernavolgende. Testatrice legateert aan het nagelaten dochtertje van haar overleden dochter Josina Terwe, bij haar verwekt door Jan van Eijck, koopman te Amsterdam, een kapitale som van 50.000 gl., waarvan de helft door haar overige erfgenamen moet voldaan worden in de vorm van obligaties ten laste van het gemeneland van Holland en West-Friesland. Het legaat moet met de verschenen interesten aan haar kleindochter overgegeven worden bij haar mondigheid of eerder huwelijk. Testatrice bepaalt verder, dat haar dochters in het bezit zullen blijven van haar huis en inboedel tot zes maanden na haar overlijden of tot het moment, waarop de boedelscheiding zal plaats vinden. Tot administrerend voogd benoemt zij Cornelis Terwen en tot toeziend voogd haar schoonzoon Jan van Eijck, of bij vooroverlijden van één van beiden Adriaen Braets Jacobsz., koopman te Dordrecht. Zij tekent met “Levina Terwe wedu Lodewijck Terwe”.

Begraafboek Dordrecht (Grote Kerk) 16 aug. 1729: Levina Terwen, weduwe van Lodewijck Terwen, op de Voorstraat, bij de Ruijtestraat, met koetsen, “8 boven de ordinaere”, laat kinderen na, de eerste boete [wegens het begraven met meer koetsen dan wettelijk was toegestaan].

Zij is begraven in de Grote Kerk van Dordrecht. (Van Dalen, o.c., p. 303)

ORA Dordrecht inv. 816, f. 162v e.v.: op 22 mei 1731 verkoopt Cornelis Terwen, koopman te Dordrecht, voor zichzelf en als procuratie hebbende van zijn zusters Elisabeth, Susanna en Segerina Terwen, wonende te Dordrecht, allen kinderen en erfgenamen van Levina Terwen, weduwe van Lodewijk Terwen, voor 3300 gl. aan Wilhelmus van Nievelt, koopman te Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent de Ruitenstraat, staande tussen het huis van de apotheker Willem Cluijt en dat van de weduwe van Simon Mugge.

Kinderen van Lodewijk Terwen en Levina Terwen (volgorde onzeker):

a. Francois Terwen, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 2 nov. 1711 (Francois Terwen, de oudste zoon van Lodewijk Terwen, ouders leven nog, het huis met rouw behangen, met karossen ter aarde gebracht, zes koetsen extra, de eerste boete verbeurd)

b. Cornelis Terwen, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 21 april 1721 Johanna Rees

Trouwboek Gerecht Dordrecht (gereformeerde huwelijken) 3 april 1721: Cornelis Terwe jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn oom Jeronimus Terwe en met schriftelijk consent van Levina Terwe weduwe van Lodewijk Terwe zijn moeder en Johanna Rees jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar broer Mattheus Rees, op21 april 1721 getrouwd door de proponent Bakkus.

ORA Dordrecht inv. 815, f. 159: op 21 sept. 1728 verkoopt Pieter van Wel, kamerbewaarder te Dordrecht, voor 780 gl. aan Cornelis Terwen, koopman te Dordrecht, een huis, toebehoord hebbende aan Willebordus [sic] Schenckels, ” gedaagde en geëxecuteerde”,staande op de Varkenmarkt tussen het huis van de weduwe vanburgemeester ’t Hoeuft en brouwerij “de Sleutel”.

ORA Dordrecht inv. 816, f. 23 e.v.: op 7 mrt. 1730 verkoopt Maria Leendertsdr. Vink, weduwe van Wouter Roscam, wonende op Zwijndrecht, dochter en mede-erfgename van Leendert Gillisz. Vink en eigenares krachtens akte van scheiding, gepasseerd voor notaris Cornelis van Lieshout te IJsselmonde op 21 jan. 1696, voor 1600 gl. aan Cornelis Terwe, koopman te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt, staande tussen het huis van de koper en dat van De Cerff.

ORA Dordrecht inv. 817, f. 9 e.v.: op 4 maart 1732 compareren Jan van Delwijn, burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Francois Welsingh en Jan Walijen, “als vermits het executeren van Heer Lodewijk Vermande alleen aangestelde Executeurs” van het testament van wijlen Maria Terwe, in haar leven weduwe van Jan Welsingh Isaacsz., gepasseerd voor de Amsterdamse notaris Isaacq Costerus op dec. 1729, beiden wonende te Amsterdam, volgens procuratie gepasseerd voor dezelfde notaris Costerus op 11 febr. 1732. Zij verkopen in die hoedanigheid aan Cornelis Terwe, koopman te Dordrecht, de helft van zeker huis en erf , aan de weduwe Welsingh toebedeeld uit de boedel van wijlen Jeronimus Terwen, staande en gelegen op de Groenmarkt tussen het huis van de weduwe van burgemeester Hoeufft en het gewezen huisje, “nu reets vertimmert”, van Maria Leendertsdr. Vinck, waarvan de wederhelft toebehoort aan koper. Verkopers verklaren van de kooppenningen vandien, zijnde 2000 gl., voldaan te zijn met gereed en contant geld.

c. Josina Terwen, overleden Amsterdam 3 jan. 1724, trouwde Gerecht Dordrecht 6 febr. 1718 Jan van Eijk Joostz., weduwnaar van Rotterdam wonende op de Keizersgracht (1729), koopman te Amsterdam, trouwde 2e Amsterdam 10 mrt. 1729 (ondertrouw, de bruid geassisteerd met haar broer Thomas de Vogel, haar ouders zijn overleden) Leonora de Vogel, 31 jaar oud, van Amsterdam wonende op de Herengracht (1729)

Kind:

c-1. Hillegonda Josina van Eik, geboren ca. 1720, van Amsterdam wonende op de Keizersgracht (1740), begraven Amsterdam (Nieuwe en Engelse Kerk) 16 febr. 1780, trouwde Amsterdam 10/29 nov. 1740 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Anna Louisa Teute, de bruid met haar vader Jan van Eik) Josua van der Poorten, geboren ca. 1710, van Amsterdam wonende op de Keizersgracht (1740)

SA Amsterdam, archief 5075, inv. 11466A: op 12 jan. 1768 comp. voor notaris T. D. de Marolles, notaris te Amsterdam, Jan van Wijlick, 58 jaar oud, wonende in de Warmoesstraat, Justus van Maurick, 47 jaar oud, wonende aan de Keizersgracht tegenover de Westermarkt, en Joost van Eik, 36 jaar oud, wonende aan de Herengracht bij de Leliegracht, kooplieden te Amsterdam, die op verzoek van Josua van der Poorten en diens echtgenote Hillegonda Josina van Eik verklaren, dat zij zeer goed gekend hebben wijlen Jan van Eik, koopman te Amsterdam, en wel weten, dat hij getrouwd was met Josina Terwe. De eerste comparant weet zeer goed, dat de tweede comparant familie is van Josina Terwe en dat zij is overleden in Amsterdam op 3 jan. 1724. De comparanten hebben ook zeer goed gekend Elisabet, Susanna en Segerina Terwe, die alledrie in Amsterdam hebben gewoond en ongehuwd zijn overleden. Zij weten ook, dat na het overlijden van die drie zusters hun stoffelijk overschot is vervoerd naar Dordrecht en daar is begraven, zoals hun comparanten ook is gebleken uit een extract uit de begraafregisters van Dordrecht. Susanna Terwe is overleden op 10 dec. 1742 en haar twee zusters hebben haar overleefd en zijn beiden haar erfgenamen geworden met uitsluiting van Hillegonda Josina van Eik. Segerina Terwe is overleden in Amsterdam op 17 sept. 1745, nalatende als haar erfgenamen ab intestato haar zuster Elisabet Terwe en Hillegonda Josina van Eik, dochter van hun zuster Josina Terwe. Segerina Terwe heeft in het testament, dat zij samen met haar zuster Elisabet Terwe heeft gemaakt, tot haar enige erfgename benoemd diezelfde Elisabet Terwe. Laatstgenoemde is op 2 febr. 1750 is Amsterdam overleden en heeft nagelaten als haar erfgename Hillegonde Josina van Eik, die op 29 nov. 1740 is getrouwd met Josua van der Poorten.

d.Elisabeth Terwen, ongehuwd, aangenomen als lidmaat van de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam op 21 mei 1738, overleden Amsterdam 2 febr. 1750

e. Susanna Terwen, ongehuwd, overleden Amsterdam 10 dec. 1742

f. Zegerina Terwen, ongehuwd, overleden Amsterdam 17 sept. 1745, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 23 sept. 1745 (Zegerina Terwe, wonende te Amsterdam, in Dordrecht bijgezet, ’s avonds om 9 uur, stil begraven, met de lijkkoets, van Amsterdam, ongehuwd)

SA Dordrecht, ORA De Mijl, Crabbe en Nadort [archief 405], f. 53v e.v.: op 17 dec. 1740 compareert Zegerina Terwe, meerderjarige, ongehuwde dochter, wonende te Amsterdam, voor zichzelf en als procuratie hebbende van de overige erfgenamen van haar broer Cornelis Terwe, die is overleden te Dordrecht. Zij verkoopt voor 12.500 gl. aan Adam Stratenus, pondgaarder te Dordrecht, een windoliemolen met huis en tuin, genaamd “de Kat”, staande en gelegen aan de buitenkant van de dijk van de polder Wieldrecht, even voorbij de zoutketen, onder de jurisdictie van De Mijl, Crabbe en Nadort, in het kohier van de verponding vermeld als nr. 18.

ORA Dordrecht inv. 817, f. 820, f. 21v: op 11 april 1741 compareert Huibert van Wetten, notaris en procureur te Dordrecht, als last en procuratie hebbende van Elisabeth, Susanna en Segerina Terwen, gezusters wonende te Amsterdam, volgens procuratie gepasseerd op 3 april 1741 voor de Dordtse notaris P. van Well en verklaart in die hoedanigheid verkocht te hebben en te transporteren aan mr. Franchois van den Brandeler, oudraad van Dordrecht, een “stallinge” met een koetshuis daarnaast, staande op de Vest op de hoek van de Kleine Spuistraat tussen die straat aan de ene zijde en het huis van Aart van Cappel aan de andere zijde, voor 820 gulden gereed en contant geld (inclusief een rantsoen van 20 gl.).]

1678 (het jaar 1677 ontbreekt!)

Matthijs Pietersz. jongman van Dordrecht en Bregitta Brouwers jonge dochter van Utrecht, trouwen op 27 febr. 1678

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 3 febr. 1678 zijn aangetekend Matthijs Pietersz. Jonckers molenaar meerderjarige jongman geboren buiten Haarlem wonende op de trasmolen van Johannes Beijen staande op de dam van Papendrecht enBergitta Brouwers jonge dochter geboortig van Utrecht geassisteerd met Pieter Brouwer haar vader en Anna van Maurick haar moeder, getrouwd in de kerk van de Mennonieten]

Pieter Arents jongman van Vlissingen en Aletta Savrij jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 2 april 1678

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 6 maart 1678 zijn aangetekend Pieter Aerents koekenbakker geboortig van Vlissingen wonende te Dordrecht geassisteerd met Jochem van Loon zijn zwager en Aletta Savraij jonge dochter geboren van Dordrecht geassisteerd met Anna Melsse weduwe van Jan Boenen haar tante, getrouwd in de kerk van de Mennonieten]

Joost Verloven jongman van Dordrecht en Maeijken Hulstmanjonge dochter van [Oud-] Beijerland, trouwen hier op 1 mei 1678

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op13 april1678 zijn aangetekend Joost Verloven geboortig van Dordrecht geassisteerd met Johannis Verloven zijn broer en Maeijcken Hulstman jonge dochter geboortig van Oud-Beijerland wonende te Dordrecht geassisteerd met Anneken Henricx haar nicht, getrouwd in de kerk van de Mennonieten]

Pieter van der Sluijs jongman van Dordrecht en Anneken van Bracht jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 22 mei 1678

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op5 mei 1678 zijn aangetekend Pieter van der Sluis jongman geboortig van Dordrecht geassisteerd met Arien Jansz. van der Sluis zijn vader en Anna van Bracht jonge dochter geboortig van Dordrecht geassisteerd met Janneken van Oosterwijck weduwe van[Thielman Jansz.]van Bragt haar moeder

ORA Dordrecht inv. 799, f. 11v e.v.: op 3 mrt. 1695 verkopen Cornelis van Bragt, leraar van de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht, en Reijnier van der Sluijs, grutter en burger van Dordrecht, als voogden van de nagelaten kinderen van Anna van Bragt, weduwe van Pieter van der Sluijs, bakker en burger van Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende Arijen van Dongen, mr. schoenmaker te Dordrecht [zie hieronder bij 1694], als vader en medevoogd van zijn minderjarige kinderen, verwekt bijAnna van Bragt, voor 150 gl. een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Jeremias van der Monde en dat van voornoemde Anna van Bragt.]

Abram Terwen jongman van Dordrecht en Elijsabeth Visser jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 29 mei 1678

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op11 mei 1678 zijn aangetekend Abraham Teruwen bakker jongman geboren en wonende binnen Dordrecht geassisteerd met Jochem Vremt zijn zwager en Elisabeth Vissers jonge dochter geboren en wonende te Dordrecht geassisteerd met Elijsabeth van der Roer haar nicht, getrouwd in de kerk van de Mennonieten

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 9 juni 1693: een baar voor Abram Terwen bakker.]

Abram Tersier [Targier] jongman van Dordrecht en Geertruijt Terwen Antonisdr, jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 5 juni 1678

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op11 mei 1678 zijn aangetekend Abraham Targier grutter jongman geboortig van Dordrecht geassisteerd met Elijsabet Jochems zijn moeder en Geertruijt Teruwe Anthonisdr. jonge dochter geboren en wonende te Dordrecht geassisteerd met Anthonij Teruwe haar vader, getrouwd in de kerk van de Mennonieten.

ORA Dordrecht inv. 798, f. 138 e.v.: op 17 aug. 1694 verkoopt Johannes Pietersz. Gront, koopman en burger van Dordrecht, voor 1790 gl. aan Fredrick Gront, bakker en burger van Dordrecht, een huis in de Oude Houttuin [Voorstraat bij de Heer Heymansuijsstraat], staande tussen het huis van Huijbert Joosten van Cappel en het huis en de zeepziederij van Abram Targier. Koper is schuldig aan verkoper een somma van 1790 gl. In margine: Jacobus de Vos, zilversmid, toont de orginele brief met de kwitantie, waarbij blijkt, dat de schuldig volledig is voldaan aan Magdalena Kool, weduwe van Johannes Gront. Schuldbrief derhalve geroyeerd op 6 jan. 1723

ONA Dordrecht 597, akte 49: op 11 april 1697 compareren voor notaris A. van Nievelt Anna, Berbera en Sara Terwe, gezusters, allen bejaarde ongehuwde dochters wonende te Dordrecht. Zij verklaren elkaar tot erfgenaam te benoemen: de eerststervende de twee langstlevenden en de tweede langstlevende de laatste nog levende zuster, “voor soo verre die alsdan nogh vrijsters, ende vrijster, en ongehuwt sullen werden bevonden, ende anders niet.” Als de langstlevende van de drie zusters ongehuwd komt te overlijden, zullen alle goederen, die zijn vande twee andere zusters heeft geërfd, versterven op hun getrouwde broers en zusters, in egale porties, op voorwaarde, dat de erfportie van hun zuster Geertruij, getrouwd met Abram Tersier zalvererven op hun kind. Zij benoemen tot voogden hun broers resp. zwager Jacobus Terwe, Pieter Terwe en Jan Coppijn.

ORA Dordrecht inv. 815, f. 253v e.v.: op 4 okt. 1729 verkoopt Abraham Targier, burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Susanna Terwen, weduwe van Jacob Braats, van Anna Terwen,Berbera Terwen en van Sara Kopijn, wonende te Dordrecht, voor 1310 gl. aan Anthonius Kisselius, Luthers predikant te Dordrecht, een huis achter op het Bagijnhof, staande tussen de brug of stadsgracht en het huis van Jan van de Lindt, mr. huistimmerman.]

1679

Jan Baltens weduwnaar van Dordrecht en Lijsbeth van Terneij jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 26 febr. 1679

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op9 febr. 1679 zijn aangetekend Jan Balthusz. van Guligh weduwnaar geboortig van Gulik zeemleerbereider geassisteerd met Hendrick Teruwe en Elijsabeth van Terneijen jonge dochter geboortig van Dordrecht geassisteerd met Elijsabeth van der Zluijs haar behuwd zuster beiden wonende te Dordrecht, getrouwd in de kerk van de Mennonieten]

Abraham Verloven weduwnaar van Dordrecht en Maeijken Jans jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 28 mei 1679

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op10 mei1679 zijn aangetekend Abraham Jansz. Verloove weduwnaar geboortig van Dordrecht geassisteerd met Johannes Verloove zijn broeder en Maricken Jans jonge dochter geboortig van Dordrecht geassisteerd met Susanna de Bruin haar moeder]

Andries Hulstman weduwnaar van Dordrecht en Maeijken Neringh jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 30 juli 1679

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op5 juli 1679 zijn aangetekend Andries Hulstman bakker weduwnaar geboortig van Beijerland geassisteerd met Aert Teggers zijn goede bekende en Maeijcken Neringh jonge dochter geboortig van Dordrecht geassisteerd met Machtelt Cornelis weduwe van Jan Neringh haar behuwdzuster]

1680

Jan Samuelse Tack weduwnaar van Vlissingen en Emmerensie de Vos weduwe van Dordrecht, trouwen hier op 4 aug. 1680

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op8 juli 1680zijn aangetekend Jan Samuelsz. Tack weduwnaar van Vlissingen geassisteerd met Jochem van Loon burger van Dordrecht en Emmerentia de Vos weduwe wonende te Dordrecht geassisteerd met Hilleken de Vos haar zuster]

Joost Janse Prick jongman en Susanneke Tresier jonge dochter beiden van Dordrecht, trouwen hier op 29 sept. 1680

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op11 sept. 1680zijn aangetekend Joost Jansz. Prick jongman geassisteerd met Susanna de Bruijn zijn moeder en Susanneken Targier jonge dochter geassisteerd met haar moeder Elisabeth Jochems van Gent]

1681

Seger Dirckse de Pot jongman en Jannicke Terwen Antonisse jonge dochter beiden van Dordrecht, trouwen hier op 23 maart 1681

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op21 febr. 1681zijn aangetekend Zegert Dircxsz. de Pot twijnder jongman en Janneke Terwen Anthonijsdr. jonge dochter geassisteerd met Antonij Terwe en Sara van der Poel haar vader en moeder beiden wonende te Dordrecht

ORA Dordrecht inv. 1630, f. 117v: op 15 okt. 1686 verkopen Hendrick Terwe, koopman en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Jannetta Terwe, weduwe van Seger de Poth, koopman te Dordrecht, voor 2900 gl. aan Abraham Maes, koopman te Dordrecht, een huis op de hoek van de Wijnbrug, staande tussen die brug en het huis van Lambert van der Tack. De koper is schuldig aan verkoopster een somma van 1600 gl.]

Jacobus Verbrugge weduwnaar van Rotterdam en Marija Terwen Abrams jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 23 nov. 1681

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op30 okt. 1681zijn aangetekend Jacobus Verbrugge weduwnaar geboren te Rotterdam geassisteerd met Joost Verbrugge zijn vader en Maria Terwe jonge dochter geboren te Dordrecht geassisteerd met Margrieta van Balen weduwe van AbrahamTerwen]

1682

Jan Welsingh jongman van Amsterdamen Maria Terwen Frans jonge dochter alhier, trouwen hier op 11 jan. 1682

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op18 dec.1681zijn aangetekend Johan Welsing jongman wonende te Amsterdam geassisteerd met Jan Reesse zijn zwager en voogd en Maria Terwe jonge dochter geboren en wonende te Dordrecht geassisteerd met Susanna van Horen weduwe van Francoijs Terwe haar moeder.

Maria Terwen, geboren naar schatting ca. 1655,was een dochter van Frans (Francois) Terwen en Susanna van Hoorn en een zuster van Levina Terwen, de vrouw van Lodewijk Terwen. (Zie hierboven bij 1676.)

Kinderen van Jan Izaaksz. Welsingh en Maria Terwen Fransdr.(allen geboren te Amsterdam, ouders Doopsgezind):

a. Helena, 15 okt. 1682

b. Francois, 9 april 1684

c. Zusanna, 7 juni 1687

d. Geertruijd, 2 okt. 1689

e. Josina, 8 aug. 1695

f. Maria, 3 dec. 1697]

Anthonij de Vos Hendricx jongman met Cornelia de Vos Jacobs jonge dochter, trouwen hier op 15 maart 1682

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op19 febr. 1682 zijn aangetekend Antonij de Vos jongman geboren te Dordrecht geassisteerd met zijn vader Henric de Vos burger van Dordrecht en Cornelia de Vos jonge dochter geboren te Dordrecht geassisteerd met Maerte de Vos haar oom en voogd]

Antonij was een zoon van Hendrik Teunisz. de Vos en Dina van Hoogstraten.

– 20 nov. 1675: Hendrik de Vos leidt zijn minderjarige oudste zoon Antonij in als knaap van het Serment van de Munt te Dordrecht. Antonij de Vos doet op 4 juli 1707 de proef en legt de eed af. (Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie deelX (‘s-Gravenhage 1956), p. 58)]

Joan Merout [Marauw] weduwnaar van Leiden en Chatrijna Brouwers jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 15 maart 1682

1683

Bartholomeus van Gent weduwnaar van Amsterdam en Sara Tergier [Targier] jonge dochter van Dordrecht, trouwen hier op 21 febr. 1683

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op27 jan.1683zijn aangetekend Bartholomeus van Gent weduwnaar geboren te Amsterdam en Sara Tresier j.d. geboren te Dordrecht geassisteerd met Lijsbeth Jochemsdr. van Gent haar moeder en Bartholomeus Tresier haar broer.

Uit dit huwelijk een dochter, Elisabet van Gent, geboren ca. 1685.

ONA Dordrecht inv. 592, f. 289 e.v.: op 15 juli 1697 testeert Elisabet van Gent, jonge dochter, 12 jaar oud. Zij benoemt tot haar enige en universele erfgenaam haar moeder Sara Targier, laatst weduwe van Tieleman ter Neij. Zij tekent met haar naam.]

Handtekening van Elisabet van Gent onder haar testament van 15 juli 1697

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 18 febr. 1683zijn aangetekend Joost Jansz. Prick weduwnaar geboren te Dordrecht geassisteerd met Abraham Verloven zijn zwager en Catharina van der Mers geboren te Rotterdam en wonende te Dordrecht geassisteerd met Elysabeth van der Mers haar [onleesbaar], getrouwd op 7 mrt. 1683

Dirck van Deijl jongman van Saardam en Elijsabeth Tergier [Targier] jonge dochter alhier, trouwen hier op 10 okt. 1683

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op 16 okt. 1683zijn aangetekend Dirck van Dijl j.m. geboren teUtrecht [sic]geassisteerd met Johannes van Deijl zijn vader en Lijsbeth Tresier j.d. geboren en wonende te Dordrecht geassisteerd met Lijsbet Jochemsdr. van Gent weduwe van Abram Tresier haar moeder]

Joost Cornelisse weduwnaar alhier en Maijken Jans jonge dochter ook alhier, trouwen alhier op 28 nov. 1683

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op11 nov.1683zijn aangetekend Joost Cornelisz. van Antwerpen weduwnaar en Maijken Jans jonge dochter beiden geboren te Dordrecht]

1684

Alewijn van Vollenhoven weduwnaar alhier en Johanna Terwen weduwe van Abraham van Wilich, trouwen hier op 13 febr. 1684

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op20 jan. 1684zijn aangetekend Alewijn van Vollenhoven geboren te Schiedam en wonende te Dordrecht en Johanna Terwe weduwe van Abraham van Wielick geassisteerd met Cornelis Terwe haar vader

ORA Dordrecht inv. 795, f. 129v e.v.: op 9 nov. 1688 verkoopt Lodewijck Terwe, koopman te Dordrecht, als voogd over de minderjarige kinderen van Alewijn van Vollenhoven, pondgaarder te Dordrecht, voor zichzelf en zich tevens sterk makende voor Anthonij van Vollenhoven de Jonge, zijn medevoogd, en voor Jannetta Terwe, weduwe van Aelwijn van Vollenhoven, voor 6100 gl. aan Albertus Maeten, pondgaarder te Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Vuilpoort, staande tussen het huis van Jacob van de Graeff en dat van de weduwe van Govert van de Velde. De koper is schuldig aan verkopers een somma van 4000 gl.]

Anthonij de Vos Jacobz. jongman van Rotterdam en Geertruijt Terwen Jaquesz. jonge dochter alhier, trouwen hier op 19 maart 1684

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op22 febr. 1684zijn aangetekend Anthonie de Vos j.m. geboren te Dordrecht en daar wonende geassisteerd met Maerten de Vos zijn oom en Geertruid Terwe Jacobsdr. j.d. geboren te Dordrecht geassisteerd met Jacobus en Cornelis Terwe haar broer en oom]

1686 (het jaar 1685 ontbreekt!)

“21 april is alhier inde gemeente door Seger Di[r]kze segge Antonij van Steijn getrout Anthonij de Vos jongman met Elisabet Charels jonge dogter bijde woonagtig tot Amsterdam na voorgaende vertooningen van haer broeder en susterschap aldaer en een attestatie van haer drie houwelijkse geboden.”

Jan Jacobz. Hol jongman wonende te Amsterdam en Leijntie van Bragt jonge dochter wonende te Dordrecht, trouwen hier op 29 mei 1686

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op16 april 1686zijn aangetekend Jan Jacobsz. Hol jongman geboren te Amsterdam geassisteerd met Jacob Gijsbertsz. Kol zijn vader en Lijntge Tielmansdr. van Bracht jonge dochter geboren te Dordrecht geassisteerd met Pieter van Bracht haar oom en Bartholomeus Tresier als haar voogden]

1687

Anthonij de Vos weduwnaar te Rotterdam en Jacomeijntie van Eijsenbroek jonge dochter alhier, trouwen op 18 mei 1687

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op10 april 1687 zijn aangetekend Anthonij de Vos Jacobsz. weduwnaar van Geertruijd Terwen wonende te Rotterdam en Jacomina van IJssenbroeck jonge dochter geassisteerd met Mattheus Rees “haerlieden oom”

Stadstrouwboek Rotterdam 11 april 1687 (ondertrouw): Antoni Jacobsz. de Vos weduwnaar van Geertruijd Terwen wonende te Rotterdam en Jacomijna IJssenbroeck jonge dochter van Dordrecht wonende aldaar, 3 huw. procl. 27 april 1687

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 21 aug. 1734: Jacomina van Eijsenbroek, vrouw van Anthoni de Vos, in de Wasboom bij de Pelserstraat, laat kinderen na, 1 koets boven het ordinaris getal

ONA Dordrecht inv. 1016, akte 58 dd 11 sept. 1734: Anthonie de Vos, koopman te Dordrecht, benoemt tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen Mattheus Rees, oudraad van Dordrecht, en Cornelis Terwen, koopman te Dordrecht.

Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 1 aug. 1738: Anthoni de Vos , bij de Wijnbrug, laat kinderen na, met ordinaris koetsen]

1688

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 19 aug. 1688: aangetekend Jacobus Terwe Anthonisz. jongman van Dordrecht geassisteerd met Sara van der Poel weduwe van Anthonij Terwe en Sara Charels jonge dochter van Haarlem geassisteerd met Leendert van Steijn haar oom en voogd

1690 (het jaar 1689 ontbreekt!)

Jan Koppijn weduwnaar van Catrina Antwerpen wonende te Middelburg in Zeeland en Jannitie Terwen weduwe van Zeger Dirkse, trouwen hier op 3 sept. 1690

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op9 aug. 1690zijn aangetekend Jan Kopijn weduwnaar van Middelburg geassisteerd met Hendric Terwen zijn goede bekende en Janneken Terwen weduwe van Zeger Dircksz. de Pot burger van Dordrecht geassisteerd met Sara van der Poel weduwe van Anthonij Terwe]

1691

Leendert van de Roer jongman en Machtel Duijser jonge dochter beiden van hier, trouwen op 6 aug. 1691

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op10 juli1691zijn aangetekend Leendert van der Roer jongman van Dordrecht geassisteerd met Bartholomeus Tersier [Targier] als zijn voogd en Magteltge Duijser jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Reijnier Duijser en Stijntje Duijser haar vader en moeder]

1692

Hendrick Terwen jongman wonende te Rotterdam en Josina Terwe jonge dochter wonende te Dordrecht, op 4 mei 1692 getrouwd

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten): op10 april 1692zijn aangetekend Hendrik Terwen jongman geboortig van Dordrecht geassisteerd met Laurens Terwen zijn broer en Josina Terwen jonge dochter geassisteerd met Jeronimus Terwen haar broer

Stadstrouwboek Rotterdam 12 april 1692 (ondertrouw) Henrick Terwen… jongman van Dordrecht wonendete Rotterdam met Josina Terwen jonge dochter van Dordrecht en daar wonende

ONA Dordrecht inv. 382 (notaris J. van der Hoop): huwelijkse voorwaarden dd 7 april 1692 tussen Hendrick Terwe junior, koopman teRotterdam, geassisteerd met zijn broerLauwerens Terwe, koopman te Dordrecht en Josina Terwe, jonge dochter, geassisteerd met haar broer Jeronimus Terwe, koopmante Dordrecht. De aanstaandebruidegom zal inbrengen alle goederen, die hij op een door hem te ondertekenen lijst zal vermelden. De aanstaande bruid zal inbrengen een even grote somma van penningen als de brudegom zal inbrengen. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn. De langstlevende van hen beiden zal uit de goederen van de eerstoverlijdende “tot een douairie” een bedrag van 5000 gl. ontvangen. ]

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op 20 nov. 1692aangetekend detrouwbeloften tussen Adriaen Hordijck jongman geboortig van Dordrecht geassisteerd met zijn moeder Maria Hames en Sara van Bragt jonge dochter geboortig van Dordrecht geassisteerd met Cornelis en Anna van Bragt haar broer en zuster

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op24 dec.1692 aangetekend detrouwbeloften tussen Niclaes van Elslant weduwnaar geboortig van Haarlem en Jacomijntje Tersier geboortig van Dordrecht geassisteerd met haar broers Bartholomeus en Joachim Tersier

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op16 juli1693 aangetekend detrouwbeloften tussen Abraham Bosselaar jongman van de Korendijk [Goudswaard] wonende te Dordrecht geassisteerd met Pieter Brant zijn oom en Ariaantje van Marseveen jonge dochter van Tienhoven wonende te Dordrecht geassisteerd met Bregitta van Malen haar moeder

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op 8 okt. 1693 aangetekend de trouwbeloften tussen Crijn Jansz. weduwnaar van Trijntje Sijmons van Middelburg geassisteerd met Johannes Verlove en Emmerentia van de Roer jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar zusterLijsbeth van der Roer

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op15 dec.1693 aangetekend de trouwbeloften tussen Anthonij Balen jongman van Dordrecht geassisteerd met Isaack Hutten zijn oom en Elisabeth Rins jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Yda van Rins haar zuster

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op 9 april 1694 aangetekend de trouwbeloften tussen Adriaen van Dongen meester-schoenmaker en burger van Dordrecht en Anneken van Braght weduwe van Pieter van der Sluijs geboortig van Dordrecht, getrouwd voor schepenen van Dordrecht op 27 mei 1694 (in margine: “Door ordre van mijn Ed. heeren vande gerechte de proclamatiën van de onderget. persoonen niet te doen.”

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op27 april 1695 aangetekend detrouwbeloften tussen Abraham Targier jongman geassisteerd met Bartholomeus Targier zijn vader en Adriana van Terneij jonge dochter geassisteerd met haar voogden Reijnier Duijsser en Gerrit van Ringht

[ONA Dordrecht inv. 591, f. 5 e.v.: op 12 jan. 1696 compareren Sara Targier, laatst weduwe van Tieleman van Terneij enerzijds en Abraham Targier, als echtgenoot van Adriana van Terneij, dochter van Tieleman van Terneij, beiden wonende te Dordrecht. Zij verklaren, dat er met betrekking tot de nalatenschap van Tieleman van Terneij tussen hen geschillen en mogelijk zelfs processen zouden kunnen ontstaan. Om die te voorkomen zijn zij overeengekomen eventuele geschillen te onderwerpen aan de arbitrale uitspraak van mr. Johan Hoynck van Papendrecht en mr. Gerard Francken, advocaten te Dordrecht. In het geval die beide arbitersniet tot overeenstemming kunnen komen hebben comparanten tot “superarbiter” gekozen Willem van Blijenburg, burgemeester van het Gerecht te Dordrecht.

ONA Dordrecht inv. 638B: rekening op 29 mei 1699 gedaan door Samuel de Moraaz, notaris te Dordrecht, als curator van de boedel van Abraham Targier, gewezen zeepzieder te Dordrecht, ten overstaan van schepenen commissarissen van de desolate boedels te Dordrecht. Rendant heeft op 3 mrt. 1699 publiekelijk verkocht een huis met “zeeperije”, vanouds genaamd de brouwerij van “den Eenhoorn” en nu de “zeeperij van den Hamer”, staande op de Voorstraat omtrent de Nieuwkerkstraat, komende ter zijdein de Kerkstraat op drie plaatsen uit met vrije poorten en door een gang in de Wijngaardstraat, staande tussen het huis van Pieter Gront em dat van Cornelis Huijsman.Bartholomeus Targier heeft 1460 gl. geboden en is daarmee koper geworden. Hij heeft tevens voor 240 gl. uit de boedel gekocht een huisje met een gang in de Wijngaardstraat.

ORA Dordrecht inv. 815, f. 254 e.v.: op 4 okt. 1729 verkoopt Adriana van Ternij, weduwe van Abraham Tarsier, voor 300 gl. aan Jan van Helmont, koopman te Dordrecht, een huis op de Hil genaamd “St. Laurentius”, staande tussen het huis van Jan van Oosten en dat van de weduwe Kouwenhove.]

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op8 okt.1695 aangetekend detrouwbeloften tussen Adriaen van Dongen weduwnaar van Anna van Bragt van Oosterhout wonende te Dordrecht en Lijsbet Stoffels jonge dochter van Ramunt geassisteerd met Nicola van Andraij, getrouwd voor schepenen van Dordrecht op 30 okt. 1695

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op28 febr.1696 aangetekend detrouwbeloften tussen Dirck Kievit weduwnaar van Adriana Cools van Moordrecht en Lijsbet Balen jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Pieternella Balen haar moeder

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op12 april1696 aangetekend detrouwbeloften tussen Willem van der Ruijt weduwnaar van Dordrecht en Ida van Rengst [van Rins, van Ringst] jonge dochter van Dordrecht, op 29 april 1696 voor schepenen van Dordrecht getrouwd

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op 18 mrt. 1699aangetekend detrouwbeloftentussen Hermanus van Loon jongman van Dordrecht geassisteerd met Pieter Arent zijn oom en Geertruij Brand geassisteerd met Annigje Hulstman weduwe van Leendert Brand haar moeder, zullen trouwen in de Doopsgezinde kerk

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op7 april 1701 aangetekend detrouwbeloften tussen Dirck Zeeman jongman van Dordrecht geassisteerd met Bartholomeus Targier zijn goede bekende en Sophia Brant jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Segertje Hulstmans haar tante

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op 28 aug. 1702aangetekend detrouwbeloftentussen Jacob Fries koopman te Amsterdam jongman geassisteerd met zijn vader Abraham Jacobsz. Fries koopman te Amsterdam en Elijsabeth van Wielick jonge dochter geassisteerd met haar moeder Johanna Teruwe laatst weduwe van Alewijn van Vollenhove wonende te Dordrecht, getrouwd op 26 sept. 1702

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op27 febr. 1705 aangetekend detrouwbeloften tussen Jan Marseveen jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn vader Arien Marseveen en Susanna Verlove jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Maaijke Prick vrouw van Abraham Verlove

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op12 juli 1708 aangetekend detrouwbeloften tussen Gerrit Vremt weduwnaar van Dordrecht en Catarina van Ringst jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Gerrit van Ringst haar vader

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op 2 mei 1709aangetekend detrouwbeloftentussen Dirck Zeeman weduwnaar en Martijna Koens jonge dochter van Steenbergen geassisteerd met Geertruij van Rossum weduwe van Mattijs Vos haar bekende, getrouwd op 19 mei 1709

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op 27 mrt. 1710 aangetekend trouwbeloften tussen Huijbert van den Bergh geassisteerd met Alewijn van den Bergh zijn broer en Sara Targier geassisteerd met Henderijna Heemskerken vrouw van Jan Wijnen haar nicht, getrouwd op 13 april 1710

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op2 juli1711aangetekend detrouwbeloften tussen Jacobus Terwe weduwnaar en Catarina van de Velde jonge dochter geassisteerd met haar vader Pieter van de Velde

[Kinderen uit dit huwelijk:

a. Anthonij Terwe, geboren Dordrecht 13 of 14 dec. 1713

b. Catharina Terwe, geboren Dordrecht 12 of 13 dec. 1715

c. Jacobus Terwe, geboren Dordrecht 3 of 5 okt. 1717

(ONA Dordrecht inv. 1011, akte 174 dd 15 dec. 1738)

ONA Dordrecht inv. 616, akte 120, testament dd 30 dec. 1720 van Jacobus Terwen, garentwijnder en koopman te Dordrecht en zijn vrouw Catharina van de Velde. De testateur benoemt tot zijn universele ergenamen zijn vrouw, zijn voordochter Johanna Terwe en de kinderen bij zijn huidige vrouw verwekt of nog te verwekken, ieder voor een gerecht kindsgedeelte. De testatrice benoemt tot erfgenaam haar man. Zij stellen elkaar aan tot voogd over hun minderjarige erfgenamen.

ONA Dordrecht inv. 621, f. 48 e.v.: op 3 mrt. 1730 compareert Catharijna van der Velde, weduwe van Jacobus Terwe, garentwijnder te Dordrecht. Zij verklaart tot voogden over haar drie minderjarige kinderen, bij haar verwekt door haar voornoemde man,aan te stellen Cornelis Terwe, koopman te Dordrecht, neef van haar overleden man en bij diens overlijden Pieter Terwe, koopman te Rotterdam,broer van haar overleden man. Zij tekent met haar naam.

ORA Dordrecht inv. 111, f. 120 e.v.: rekest dd 26 jan. 1734: “Aan de Ed. Groot agtb. heeren den Presiderende Burgermeester ende Schepenen der stadt Dordregt. Geeft met behoorlijke reverentie ende schuldige eerbiedigheijt te kennen Catharina van der Velden, woonende binnen dese stadt, weduwe van Jacobus Terwen, in zijn leven garentwijnder en burger deser stadt, als moeder en voogdesse over haredrie kinderen, met name Anthonij, out20 jaren, Catharina, out 18 jaren ende Jacobus Terwen, out 16 jaren, verwekt bij den voorn. haren man, dat Sara van der Poel in haar leven weduwe wijlen AnthonijTerwen, grootmoeder paternel van haar suppliante voorn. kinderen, bij haren testamentaire dispositie gepasseert voor den notarisGillisMugge … binnen dese stadt geresideert hebbende sub dato den 26e meij 1707, onder ander heeft verclaart te willen ende begeren dat aan hare dogter Anna Terwen uijt den gemeenen boedel sal werden uijtgerijktjaarlijks den interest van twee duijsent guldens capitaal haar leven lang gedurende en dat ten dien fine een obligatie oof ander suffisant pant sal werden versekert en verbonden, mitsgaders dat bij overlijden van de voorsz. Anna Terwen den voorn. interest van twee duijsent guldens sal werden genoten bij de behoeftigen naar te latene kint off kinderen en descendenten bij representatie, soo lange tot dat de laaste van haar testatrice voorsz. kinderen deser werelt sal wesen overleden … en dat den eijgendom der voorsz. twee duijsent guldens naar overlijden van de laatste van haar testatrices kinderen komen… sal op de respective kintskinderen van haar testatrice in stirpes [staken] ende niet in capita [per hoofd] … Ende alsoo de voorn. Anna Terwen op den [27 jan. 1731] deser werelt is overleden, sulxs de intrest van de voorn. somma van 2000 gls. moet werden genoten bij de behoeftige naargelate kint off kinderen en descendenten bij representatie tot de laatste van haar testatrice … kindren sal wesen overleden en alleenlijk van haar kinderen nog in leven is Pieter Terwen, koopman tot Rotterdam, executeur en voogt van den voorn. testamente, onder wie het voorn. capitaal van 2000 gl. is berustende ende niemant vande testatrice haar kint off kintskinderen behoeftig zijn dan de kinderen van de suppliante, derhalven de suppliante de intressen van de voorn. somma van 2000 gl. hoog nodig tot derselver kindren alimentatie ende vermits het sterfhuijs van de voorn. Sara van der Poel alhier gevallen is, soo keert de suppliante sig door dese tot UEd. Groot Agtb. ootmoedelijk versoekende appoinctementin margine deses, waar bij UEd. Groot Agtb. den voorn. Pieter Terwen in sijn qualiteijt gelieven te authoriseren en des noods te ordonneren de intressen van de voorn. somma van 2000 gl. sedert het overlijde van de voorn. Anna Terwen aan haar suppliante tot alimentatie van hare kinderen onder behoorlijke quitantie over tegeven en daar inne van jaar tot jaar te continueeren sijn leven lang gedurende … In margine stont voor apostille: De Camere alvorens te disponeren committeert de heeren mr. Paulus Gevaerts endeJohan Brandwijk van Bloklandt schepenen deser stadt omme den nevenstaande requeste nader te examineeren en haar Ed. Groot Agtb. te dienen van haar Ed. consideratiën. Actum den 26e januarij 1734 … Vervolgens stont: De Camere gehoort hebbende ’t rapport van de heeren Commissarissen, voor welke degene die bij het versoek in dese gedaan eenigsints mogte sijngeïntresseert ware gecompareert geweest ende wijders geleth waar op in dese te letten stonde, ontseggen de suppliante haar versoek en verclaart dat daar in niet kan werden getreden, niettemin verclaart de voorn. Camere op de overgifte van de gemeenegeïntresseerdensop dese requeste gehoort Pieter Terwen te authoriseeren en te qualificeren omme de revenuën van de 2000 gl. ten requeste gemelt, te rekenen sedert het overlijden vanAnna Terwen te destribueeren ende te verdeelen onder de resp. erffgenamen van Sara van der Poel, in haar leven weduwe van Anthonij Terwen, te weten ieder staak in wesen sijnde haar geregtelijke portie. Actum den 18 februarij 1734 … NB: dese brieff raakt het vorenstaand request: Ed. Groot Agtbare Heeren.Mij is wel ter hand gecomen UEd. Groot Agtb. missive in dato 3e deser loopende maant februarij 1734, die eerder soude hebben beantwoort maar door indispositie en pressante affaires ben ik verhindert, waar over in alle nederigheijt excuse versoeke, in gedienstig antwoort op de selve sal desen dienen, dat ik met veel verwondering zie, hoe dat Catharina van de Velde heeft connen goetvinden haar te addreseren aan UEd. Groot Agtb. omme te moge ontfangen de intressen van zodanigen capitaal van 2000 gl. als door mijn moeder Sara van der Poel is gelegateert aan wijlen mijn suster Anna Terwen, en na haar doot aan de behoeftigen in de famielje, daar de suppliante niet onbewust is datter meerder behoeftigen in de famielje zijn dan de suppliante, maar die hebben om de eer en ’t fatzoen van haar ende famielje te bewaren niet konnen resolveeren tot nog toe haar zelven te declareren, gelijk de suppliante abuzivelijk aan UEd. Groot Agtb. heeft te kennen gegeven als off zij de eenigste behoeftige was. Voor eerst zijnder 2 susterskinderen die gants blint sijn, en in ’t geheel niet in staat haar broot te connen winnen, ten anderen is er nog een arme weduwe met drie kinderen, die ook buijten staat is iets te connen winnen en die haar soo sober behelpen, datse aller mededoogen waardig sijn, behalve nog meer andere die ’t niet minder nodig hebben. En om UEd. GrootAgtb. verder desen aangaande te informeren soude [de] pen te ver moeten loopen, waarom de vrijheijd neme mijn neef Abraham Targier hier van kennisse te geven, diemet en nevens mij executeur van den voorn. testamente is en alles soo wel als ik en meerder bewust is, die sig de eere sal geven UED. Groot Agtb. verder en van alles mondeling te informeren, waar aan ik mij verder gedrage. Maar … om van die moeijelijke en lastige suppliante ontlast te zijn en mij van dese saak geheel aff te maken om in mijn hoge jaren en swacke toestant wat meerder rust te connen genieten, neem ik de vrijheijt UEd. Groot Agtb. in overweging off er geen middel conde gevonden worden dat dit capitaal van 2000 gl. wierde los gemaakt en dat het selve onder de erffgenamen wierde verdeelt, als de verdere erffgenamen daarin bewilligde, dan blijven mijne erffgenamen van die moeijte na mijn doot ontlast. Ik refereere mij verder aan de mondelinge informatie en verdere behandelinge van mijn neeff Abraham Targier voornt. … (w.g.) Pieter Terwen. Rotterdam den 6 februarij 1734.” (ORA Dordrecht inv. 111, f. 120 e.v.)

13 febr. 1738 (de testatrice is beneden de 4000 gl. gegoed): Catharina van der Velden, weduwe van Jacob Terwen, koopman te Dordrecht, testeert voor notaris P. de Ruijter. Zij prelegateert aan haar dochter Catharina Terwen al haar kleren, een aantal lakens en kussenslopen, een notehouten kast enhaar beste bed met toebehoren. Aan haar zoons Anthonij en Jacob Terwen maakt zij ieder … zilveren ducatons en aan hen samen twee twijnmolens met al het bijbehorende gereedschap, zoals pijpen, wielen, vormen en “garekisten”, te verdelen in twee gelijke porties en bij blinde loting toe te wijzen. Als haar zoon Jacob afziet van deelname in de twijnhandel, zal zijn portie toekomen aan zijn broer Anthonij, waarvoor die hem een somma van 70 gl. zal moeten betalen. De testatrice prelegateert aan haar zoons ook twee bedden met toebehoren, het bed van een rustbank, behangels, lakens en kussenslopen. Aan haar zoon Jacob alleen maakt zij een ronde zilveren penning en een zilveren doos. Aan de kinderen, die bij haar overlijden nog minderjarig zullen zijn, maakt zij, “voor ieder dat aan haer mondige jaren sal ontbreken”,elk een somma van 25 gl. Tot erfgenamen van al haar overige na te laten goederen benoemt zij haar drie genoemde kinderen en tot voogd en executeur-testamentair benoemt zij Lodewijk Terwe, koopman te Dordrecht, of bij diens vooroverlijden Adrianus Verster, predikant te Dordrecht. Zij tekent met “de wed. Jacob Terwe”. (ONA Dordrecht inv. 1011, akte 23)

15 dec. 1738: Catharina van der Velden, weduwe van Jacobus Terwe, garentwijnder en burger van Dordrecht, verklaart ten overstaan van notaris P. de Ruijter, dat zij op 13 of 14 dec. 1713 een zoon gebaard heeft, genaamd Anthonij Terwe, op 12 of 13 dec. 1715 een dochter, genaamd Catharina Terwe en op 3 of 5 okt. 1717, een zoon, genaamd Jacobus Terwe, allen verwekt door haar man Jacobus Terwe. Voorts verklaart zij, “dat haar niet bewust is dat denselve haren man eenige aentekening daar van heeft gehouden. En dewijl haar voorn.man voornemens was deselve kindren in’t mennonite gelooff op te brengen zijn deselve ten tijde haarder geboorte niet gedoopt, konnende dus haarvoorn. kindren ouderdom niet anders bewesen werden dan door dese verklaring”. Compareert mede Lecija Rosier, de vrouw van Anthonij van der Schulp, wonende te Dordrecht, die verklaart, “wel te weten dat den voorn. Anthonij Terwe ontrent halff december van den jare 1713 is geboren nadien [sic] denselve door comparante is gezoogt.” Akte door beide comparanten ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 1011, akte 174)]

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op22 okt. 1711aangetekend detrouwbeloften tussen Petrus van Loon Mennonieten vermaander te Schiedam bij schriftelijk consent van zijn vader en Elisabeth Targier jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar broer en voogd Abraham Targier

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten): op20 mei 1716aangetekend detrouwbeloften tussen Jan Verlove geassisteerd met zijn moeder Maaijke Prick weduwe van Abraham Verlove en Cornelia Brouwer jonge dochter geassisteerd met haar vader Pieter Brouwer

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten) 13 jan. 1718: de trouwbeloften aangetekend van Jan van Eijck Joostzoon jongman wonende te Amsterdam geassisteerd met zijn moeder Hillegond de Back weduwe van Joost van Eijck met Josina Terwen geassisteerd met haar moeder Levina Terwen weduwe van Lodewijck Terwen [zie hierboven bij 1676], getrouwd voor schepenen van Dordrecht op 6 febr. 1718

[Uit dit huwelijk één (overlevende) dochterHillegonda Jozina van Eik, geboren Amsterdam 14 juni 1720 (DTB Remonstrantse Kerk Amsterdam).Zij trouwde met Josua van der Poorten, koopman te Amsterdam:

ORA Dordrecht inv. 817, f. 22r en 22v: op 11 april 1741compareertHuibert van Wetten, notaris en procureur te Dordrecht, als last en procuratie hebbende van Elisabeth, Susanna en Segerina Terwen, gezusters wonende te Amsterdam, alsmede van Josua van der Poorten, koopman te Amsterdam, als getrouwd hebbende Hilgonda Josina van Eijk, enige nagelaten dochter van Josina Terwe, samen enige erfgenamen van hun overleden broer en oom Cornelis Terwen, in zijn leven koopman te Dordrecht, volgens procuratie gepasseerd voor de Dordtse notaris P. van Well op 5 april 1741. Comparant transporteert aan Hendrik van Bragt, koopman te Dordrecht, een huis enerf mettuin, tuinkamer, keuken en een pakhuis daarachter, staande en gelegen in de Wijnstraat op de Groenmarkt, van achteren uitkomende op de Varkenmarkt, van vorenbelend door het huis van de weduwe van burgemeester Jacob Hoeuft aan de ene zijde en het pakhuis van Hendrik de Saive aan de andere zijde. Van Bragt betaalt hiervoor een somma van 12.000 gl. gereed en contant geld.]

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten)26 febr. 1722: aangetekend Poulus van Tiel jongman van Amsterdam geassisteerd met zijn vader Antonij van Tiel en Sara Kopijn jonge dochter van Middelburg wonende te Dordrecht geassisteerd met haar neef Abram Targier, getrouwd op 15 mrt. 1722

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten)22 april 1723: aangetekend Willem Marseveen jongman geassisteerd met zijn oom Hendrik van Delwijnen en Elisabeth Marseveen jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar vader Cornelis Marseveen, op 8 mei 1723 gelicht een extract uit het klepboek om ’s anderendaags in de Doopsgezinde kerk te trouwen

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten)8 nov. 1731:de trouwbeloften aangetekend van Jan van Delwijnen jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn vader Hendrick van Delwijnen wonende te Dordrecht en Angneesje Targier jonge dochter mede van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Adriana van Terneij weduwe van Abraham Targier mede wonende te Dordrecht. (Hebben op 21 nov. 1731 een extract uit het klepboek gelicht om op 25 nov. 1731 in de Doopsgezinde kerk te kunnentrouwen.)

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten)8 okt. 1744:de trouwbeloften aangetekend van IJsaak Brouwer jongman (moet consent van zijn moeder Catharina van Buiren weduwe van Pieter Brouwer bezorgen – heeft haar consent gegeven) en Sophia de Vos jonge dochter beiden van Dordrecht en wonende in de Kolfstraat (“’t laatste gebod van de voorenstaande persoonen is gegaan den 23 October 1744 en alsoo er geen verhindering is voorgekomen is aan deselve daarvan attestatie gegeven om nae’t gebruijck der Mennoniten in haar kerk te konnen trouwen’)

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten) 16 nov. 1745: de trouwbeloften aangetekend van Jochem Vremt jongman wonende bij de Grote Vismarkt hebbende schriftelijk consent van zijn moeder Catarina van Rinxt weduwe van Gerrit Vremt en Leijntje Bouman jonge dochter wonende in de Vleeshouwersstraat hebbende schriftelijk consent van haar vader Pieter Bouman (“de geboden onverhindert gegaan sijnde is aen de bruijdegom een attestatie daarvan ter hand gestelt om in de Mennonnite kerk te konnen trouwen”)

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten) 26 nov. 1747: de trouwbeloften aangetekend van Salomon Kasdorfs jongman wonende in de Spuistraat geassisteerd met zijn moeder Johanna Bos weduwe van Abraham Kasdorfs en Cornelia Arends jonge dochter wonende in de Breestraat beiden van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Susanna van den Houten huisvrouw van Jacobus Arends hebbende schriftelijk consent van Jacobus Arends (“De geboden onverhindert gegaan zijnde is aan de bruijdegom een attestatie daarvan ter hand gesteld om in de Mennoniten kerk te konnen trouwen”)

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten) 16 okt. 1750: de trouwbeloften aangetekend van Ds. Adam Abrahamsz. Moerbeek jongman van Kleef wonende in de Voorstraat en Aletta van Delwijnen jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Dolhuisstraat hebbendeschriftelijk consent van haar moeder Angeneesje Tarsier weduwe van Jan van Delwijnen. “Alsoo de geboden van de voorsz. persoonen onverhindert en sonder inspraak sijn gegaan, is aan deselve daervan attestatie [en] verclaring gegeven ten eijnde in de Mennonite kerk in de huwelijken staat te konne werde bevestigt, op den 30 October”.