Plukhooij

I. Barend Plokhooij (Plukhooij), weduwnaar van Sommelsdijk, woont in de Kolfstraat (1704), mr. huistimmerman, trouwde 1e Marij Boers, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 7 nov. 1701 (de vrouw van Barend Plukhooij, in de Kolfstraat), 2e Gerecht/NG 20 april/28 mei 1702 (de bruid geassisteerd met haar nicht Cornelia Pluin) Sara van Aecken , jonge dochter van Dordrecht, woont op de Wolweverskade (1704), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 20 juni 1750 (Saara van Aken, weduwe van Barend Plukhooij, bij de Pelserbrug, laat kinderen na)

Burgerboek Dordrecht: op 4 febr. 1710 ontvangen als burger Barent Pluckhooij, geboren te Sommelsdijk, getrouwd met een burgersdochter, betaalt 2 ponden 10 sch.

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 67v: op 5 dec. 1720 verkopen “Jacomina van Kooijck wed.e van Arnoldus Beijs, mitsgrs. Willem de Vlugt als in Huwelijck hebbende Johanna Kuijper, kind en kints kind en mede Erfgenamen van Jan Cornelisse van Kooijck, mitsgrs. nog den voorn. Willem de Vlugt als Voogd over de minderjarige kintskinderen van(de) voorn. Jan Cornelisse van Kooijck” voor 255 gl. aan Barent Pluckhooij een huis in de Grotekerksbuurt, staande tussen het huis van de weduwe Van Buren en dat van Lourens Hijmans. 

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 48 e.v.: op 20 sept. 1735 verkoopt Sara van Aken, weduwe van Barent Pluckhooij, mr. huistimmerman te Dordrecht, voor 300 gl. aan Arnoldus van der Hegge, organist te Dordrecht, een huis in de Grotekerksbuurt, staande tussen het huis van Lambert Koeck en dat van Frans Boon.

Kinderen:

a. Adriaan Plukhooij, gedoopt NG Dordrecht 26 febr. 1703, mr. huistimmerman

ORA Dordrecht inv. 1652, f. 31: op 30 mrt. 1730 verkoopt Herbert van der Meijden, predikant te Capelle a/d IJssel, als man van Sara Kilmans, enige dochter en erfgename van Hendrik Kilmans, die gewoond heeft en is overleden in Dordrecht, voor 600 gl. aan Adriaan Plukhooij, mr. huistimmerman en burger van Dordrecht, een huis in de Grotekerksbuurt tegenover de Schuitenmakersstraat, staande tussen het huis van mevrouw Van den Biesheuvel en dat van Hendrik Veltman.

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 213v: op 4 nov. 1734 verkoopt Adriaan Plukhooij, mr. huistimmerman en burger van Dordrecht, voor 1470 gl. een huis in de Grotekerksbuurt, staande tussen het huis van burgemeester mr. Pieter Eelbo en dat van de weduwe van Hendrik Veltman.

b. Pieter Plukhooij, gedoopt NG Dordrecht 19 sept. 1704, volgt II

c. Barend (Barnardus) Plukhooij, gedoopt NG Dordrecht 24 febr. 1707, jongman van Dordrecht wonende in de Grotekerksbuurt (1734), mr. timmerman, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 11/28 nov. 1734 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Sara van Aeken, weduwe van Barent Plukhooij, de bruid met Jenneken van Thiel, de weduwe van Pieter Pické, haar moeder) Leentje (Linckje. Lijntje) Pikke (Pické), jonge dochter van Dordrecht wonende in de Oude Breestraat (1734)

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 14 e.v.: op 4 febr. 1738 verkoopt Aart van Cappel, burger van Dordrecht, voor 1000 gl. aan Barent Pluchooij, mr. timmerman en burger van Dordrecht, een huis in de Grotekerksbuurt, staande tussen het huis van notaris Huijbert van Wetten en dat van de weduwe Van Gerve. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 1000 gl.

ORA Dordrecht inv. 1659, f. 25: op 23 april 1750 verkoopt Anna van Trigt, weduwe van Arnoldus van Beusecom, voor 324 gl. aan Barend Plukhooij, mr. huistimmerman en burger van Dordrecht, een huis in de Grotekerksbuurt, staande tussen het huis van Cornelia Everwijn, weduwevan Ocker Repelaer en dat van Gerret van den Bergh.

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 130: op 4 sept. 1764 verklaart Barend Plukhooij, mr. timmerman en burger van Dordrecht, schuldig te zijn aan Gillis Olivier, winkelier en burger van Dordrecht, een somma van 700 gl., verbindende een huis in de Grotekerksbuurt aan de havenzijde, staande tussen het huis van de erfgenamen van de weduwe van Huijbert van Wetten en dat van Wouter Vink, een huis in de Grotekerksbuurt aan de landzijde, staande tussen het huis van de weduwe van Ocker Repelaer en dat van Gerret van den Berg, alsmede een timmerwerf op de Hellingen even buiten Dordrecht, liggende op stadsgrond tussen de tuinn van de erfgenamen van de weduwe De Boeff en het huis van Cornelis Vernes. Comparants zoon Barend Plukhooij, ongehuwde meerderjarige persoon, verklaart zich borg te stellen voor zijn vader.

Kinderen:

c-1.Barend Plukhooij, geboren ca. 1735

c-2. Pieternella, gedoopt NG Dordrecht 29 jan. 1738

c-3. Sara, gedoopt NG Dordrecht 8 april 1740, trouwde Karel van Helmand

c-4. Jenneken Plukhooij, gedoopt NG Dordrecht 28 sept. 1743, trouwde Simon Bouman

c-5. Antonetta, gedoopt NG Dordrecht 7 febr. 1748

c-6. Pieter Plukhooij, gedoopt NG Dordrecht 12 sept. 1751, trouwde 28 jan. 1779 Cornelia Evers

ORA Dordrecht inv. 1667, f. 186v: op 1 juli 1773 verkoopt Barent Plukhooij, timmermansbaas te Dordrecht, voor 1000 gl. aan zijn zoon Pieter Plukhooij, wonende te Dordrecht, een huis in de Grotekerksbuurt aan de havenzijde, staande tussen het huis van Adriana en Johanna van Wetten en dat van Wouter Vink.

ORA Dordrecht inv. 1673, f. 204v: op 27 april 1784 verkoopt Pieter Plukhooij, burger van Dordrecht voor 1400 gl. aan Jan Slaman, wonende te Dordrecht, een huis in de Grotekerksbuurt, staande tussen Wouter Vink en dat van de juffrouwen Van Wetten.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 61: op 1 juli 1790 verkoopt Jacoba van Dongen, weduwe van Isaac van Beest, wonende te Dordrecht, voor 3600 gl. aan Pieter Plukhooij een huis met pakhuis op de Kalkhaven van achteren uitkomende op de Bom, staande tussen de raffinaderij van Jan van der Elst en het pakhuis van de erfgenamen van Adriaan Kerssen.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 293: op 29 juli 1806 verkoopt Johannes van der Elst Jacobsz., lid van de Raad van Dordrecht, voor 2000 gl. aan Pieter Plukhooij, wonende te Dordrecht, een huis en pakhuis in Kalkstraat, getekend D: 151, 152 en 153, staande tussen het pakhuis van J.G. van Oldenbarneveld genaamd Witte Tuling en het hui van de erfgenamen van Frans Rens.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 292v: op 29 juli 1806 verkoopt Pieter Plukhooij, wonende te Dordrecht, voor 5500 gl. aan Johannes van der Elst Jacobsz., lid van de Raad van Dordrecht, een huis op de Kalkhaven, getekend D:156, staande tussen de suikerraffinaderij van Johannes van der Elst Jacobsz. en diens pakhuis “Terwakker”.

Kinderen:

c-6-1. Barent, gedoopt NG Dordrecht 29 juni 1783

c-6-2. Lijntje, gedoopt NG Dordrecht 20 dec. 1785

c-6-3. Pieter, gedoopt NG Dordrecht 14 april 1790

d. Jan Plukhooij, gedoopt NG Dordrecht 13 okt. 1709, jongman van Dordrecht wonende in de Grotekerksbuurt (1732), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 30 mei/15 juni 1732 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Sara van Aken, weduwe van Barend Plukhooij, de bruid met Catrina Smits, weduwe van Jan Steenwijk, haar moeder) Celia Steenwijk, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Pelserbrug (1732)

II. Pieter Plukhooij, gedoopt NG Dordrecht 19 sept. 1704, jongman van Dordrecht wonende bij de Grote Kerk (1731), mr. timmerman, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 3 mrt. 1731 (de bruidegom geassisteerd met Sara van Aken, de weduwe van Barend Plukhooij, zijn moeder, de bruid met Dijna Wouters, de vrouw van Samuel de Jager, de vader kan geen consent geven, “alzoo geen persoon heeft”) Antonetta de Jager, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Vuilpoort (1731)

ORA Dordrecht inv. 1652, f. 208v: op 13 dec. 1731 verkopen “Cornelis vander Walck, Adriaan vande Grient ende Jacob ’t Hooft, alle woonende binnen dese Stad in qualiteijt als Executeurs vanden testamente en voogden over de minderjarige Erffgenamen van wijlen Jacobus vander Heijden ende Neeltgen Pergens laast wed.e vanden voorn. vander Heijden”, voor 1560 gl. aan Pieter Plukhooij, mr. timmerman en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Dolhuisstraat aan de waterzijde, staande tussen het huis van Johannes Verpoorte en dat van Jacob Olijfier.

ORA Dordrecht inv. 1658, f. 13: op 30 april 1748 verkoopt Pieter Plukhooij, mr. huistimmerman en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Dijna Wouters, weduwe van Samuel de Jager, wonende te Dordrecht, voor 350 gl. aan zichzelf een huis in de Suikerstraat, staande tussen het Molenstraatje en de grutterij van de weduwe Struijk.

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 162v: op 8 jan. 1765 verkoopt Pieter Plukhooij, burger van Dordrecht, voor 2500 gl. aan Johannes van Heck, burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Vuilpoort, staande tussen het huis van Cornelis Wiltens en dat van de weduwe De Quint. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 2500 gl.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Sara, 9 jan. 1732

b. Barent Plukhooij, 29 okt. 1735, volgt IIIa

c. Samuel Plukhooij, 26 juli 1741, volgt IIIb

IIIa. Barend Plukhooij, gedoopt NG 29 okt. 1735, trouwde 12 mrt. 1768 Wijnandia Maria de Glind

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 48: op 2 juni 1780 verkopen de “Wel Ed. Gestr. Heer Mattheus Rees, in den Oudraad en oud Burgemeester dezer Stad &a en de Wel Ed. gebore Vrouwe Christina Reepmaker door voorm: haren man geadsisteert en ten dezen geauthoriseert, zijnde gemelde Vrouwe Christina Reepmaker fideicommissaire Erfgename van wijlen Josina Kloens in leven huisvrouw van wijlen Willem Kloens, Item als bij Appointement van de Kamer Judicieel dezer voorn. Stad in dato 14 Maart 1780 geauthoriseert tot den verkoop van ’t natemelde Huis en Erve” voor 1820 gl. aan Barend Plukhooij, timmermansbaas te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt, staande tussen de Karnemelksteiger en het huis van de zadelmaker Meijer.

ORA Dordrecht inv. 1672, f. 21: op 7 febr. 1782 verkoopt Jan van Rees, schipper en burger van Dordrecht, voor 1000 gl. aan Barend Plukhooij, timmermansbaas te Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt, uitkomende op de Knolhaven, staande tussen het huis van Arij Kuijl en dat van juffr. Geurse.

Kinderen:

a. Barend Plukhooi jr., 17 jan. 1769, jongman geboren te Dordrecht woont op de Groenmarkt (1792), weduwnaar woont op de Groenmarkt (1795), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 17 mrt./1 april 1792 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Barend Plukhooij, de bruid met haar vader Hendrik Klop) Cornelia Klop, jonge dochter geboren te Dordrecht woont op de Varkenmarkt (1792), 2e Gerecht/NG 10 okt./24 okt. 1795 (de bruid met consent van haar vader Simon van Eijsbergen) Geertruij van Eisbergen, geboren ca. 1763, jonge dochter geboren te Dordrecht woont op de Tolbrug (1795), overleden Dordrecht 16 febr. 1829 (Vriesestraat C:1529) [in deze akte worden als al haar ouders genoemd Jan van Eijsbergen en Anna Wolf]

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 35v: op 7 mei 1793 verkoopt “Lodewijk van Loon in den Oudraad deser Stad &a als Generale last en procuratie hebbende van zijne moeder Jufvrouw Lidia van Berlicom weduwe en boedelhouderesse van de Heer Adriaan van Loon, wonende alhier”, voor 525 gl. aan Barend Plukhooij, timmerman te Dordrecht, een huis op de Watersteinskade of Knolhaven, staande tussen het huis van de koper en zeker slop.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 272: op 12 mrt. 1799 verkopen Adrianus van Eijsbergen, Ardinna van Eijsberge, meerderjarige ongehuwde persoon, een Barend Plukhooij, als man van Geertruij van Eijsbergen, allen wonende te Dordrecht, voor 1000 gl. aan Adrianus Kuijk, keurslijfmaker te Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Grote Vismarkt aan de havenzijde, getekend D:32, staande tussen het huis van Van Altena en dat van Adrianus van Eijsbergen.

ORA Dordrecht inv. 1682, f. 472: op 18 mei 1809 verkoopt Barend Plukhooij, wonende te Dordrecht, voor 2810 gl. aan Leendert Schoteldoek, wonende te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt aan de havenzijde, getekend A:16, staande tussen de Karnemelksteiger en het van Obbe Obbes Faassen aan de ene zijde en dat van Johannes van Breugel aan de andere zijde.

b. Cornelis Plukhooij, 9 sept. 1770, overleden 29 dec. 1819, trouwde Geertruij Lambinon

ORA Dordrecht inv. 1681, akte 49: op 10 nov. 1808 verkoopt Pieter Papillon, eerste klerk ter secretarie van Dordrecht, wegens het overlijden van Anthonij Bax enige curator in de insolvente boedel van Gijsbert van den Heuvel, wonende te Dordrecht, voor 1400 gl. aan Cornelis Plukhooij, wonende te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat aan de havenzijde, getekend B:101, staande omtrent het Groothoofd tussen het huis van de weduwe van Jacob Beenhakker en dat van Jan Boudier.

c. Pieter Plukhooij, 31 juli 1772, jongman wonende op de Groenmarkt (1809), stadsfabriek (bouwmeester), overleden Dordrecht 1 sept. 1831 (Steegoversloot C:1014), trouwde Gerecht/Dordrecht 11/25 mrt. 1809 (de bruidegom met schriftelijk consent van zijn vader Barend Plukhooij, de bruid met schriftelijk consent van haar vader Servaas Smak Gregoor) Johanna Francina Smak Gregoor, jonge dochter wonende aan de Vest bij de St.Jorispoort (1809)

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 106v: op 30 jan. 1800 verkoopt Tobias Vernes, timmermansbaas te Dordrecht en burger ald., voor 1000 gl. aan Frans Ketting, Adrianus Singels, Anthonij Rozendaal, Martinus Swens, Jan van Strije, Abraham Smak Gregoor Gerritsz., Gerrit van Oostenwijk en Pieter Plukhooij Barentsz. een huis en loods in het Korte Kromhout buiten de St. Jorispoort, staande tussen het erf van Willem van der Koog en de erf of loods van Jan van Hoogstraten.

ORA Dordrecht inv. 1761,f. 22: op 16 nov. 1802 verkopen Frans Ketting, Adriaan Singels, Martinus Swens, Jan van Strij, Abraham Smak Gregoor Gzn, Gerrit van Oosterwijk en Pieter Plukhooij Bzn, voor zichzelf en tevens vervangende Anthonij Rozendaal, wonende te Helvoet, voor 1200 gl. aan Van Nerum en Olivier, kooplieden te Dordrecht, een huis en loods in het Korte Kromhout buiten de St. Jorispoort, staande tussen het erf van Willem van der Koog en de erf of loods van Jan van Strij.

d. Teunis Willem Plukhooij, 20 sept. 1774, overleden 19 sept. 1847 (E:28 buiten de Vriesepoort), trouwde Johanna Kosters

ORA Dordrecht inv. 1784, akte 11: op 15 juni 1809 verkopen Samuel ’t Hooft en zijn vrouw Cornelia de Heer, wonende te Dordrecht, voor 18.500 gl. aan Teunis Willem Plukhooij, wonende onder de Merwede even buiten Dordrecht, “de helft in de volgende onroerende goederen (waar van de wederhelft toebehoord aan den heer Johannes Adrianus van Dorsser) te weten in: (1) Den Zaagmolen genaamd den Haas, met deszelfs Erf, Balkgat en daar naast aanstaande open Loots (2) Item Een Stuk Moesland groote Houtloots en daar nevenstaande klein Lootsje (3) Item het Huis, Erf, Menagerie en ander gevolg, thans door den Heere Johs. Adrianus van Dorsser bewoond en gebruikt wordende (4) Idem het Huis, Erf en verder gevolg, thans door den getransporteerden wordende bewoond en gebruikt, met het Huisje daar over staande; (5) item Een Huisje en Erf, thans door Baas van Dam bewoond en gebruikt; (6) Item Een huisje en Erf, thans bewoond en gebruikt door Baas Ridderhof; (7) Item Een huisje en Erf thans door den Knegt Pieter de Visser bewoond en gebruikt; (8) Item Een Loots in de Lijnbaan met de daar agter staande Kamer, thans bewoond door Albrecht van Toor; (9) Item den Zaagmolen den Reuse Goliat met deszelfs Erf, Balkgat, en daar naast aanstaande open loots; (10) Item den Koepel op de Buitenkant van de Rivier; (11) Item het Huis en Erf thans bewoond en gebruikt door den baas Arij Verhoeven; (12) item de Knegtswoning en Erf, thans bewoond door Gijsbert Barendrecht, mitsgaders het Pakhuis, Stal en Koetshuis, met derzelver Erven, alles staande en gelegen onder de Merwede even buiten de Stad Dordrecht, strekkende uit de halve haven bij het begin [van de] … Lijnbaan, zuid-oostwaards op langs het Buitenverblijf en Tuin van de Constituanten tot den eigendom van den Heere Decourt en de heer Montfoort; met de helft in alle de Ponten en verdere gereedschappen, maar eenigzints tot de Houtnegotie en affaires welke bevorens door Samuel ’t Hooft en Zoon gedreven is, behorende; en mitsdien alles waar mede en zodanig de Constituanten [verkopers] aldaar geëigend zijn, met uitzondering alleen van der Constituanten Buitenverblijf en Tuin met de gebouwen en Tuingereedschappen, en het geene verder daar toe behoord”, belend aan de noordoostzijde doorgaande de rivier en aan de zuidwestzijde gedeeltelijk de Lijnbaan of Lijnbaanshaven en gedeeltelijk het genoemde buitenverblijf en tuin van de verkopers.

Molens op de Lijnbaan door E. van Dorsser (1911), uiterst rechts en links van de kraan de molens “de Haas” en “de Reus”. (foto: RAD)

“Vanaf 1811 zetelden in de voormalige St. Jorisdoelen de rechterlijke colleges (vanaf 1838 de Arrondissementsrechtbank en het Kantongerecht) en het wordt daarom ook wel het Tribunaal genoemd. In 1825 werd besloten tot een ingrijpende verbouwing van het gebouw. Het bestek vermeldt: “het vernieuwen van den gevel met een borst in’t midden, gedekt met een kroonlijst en frontespice naar de Romeinsche orde, en een attiek daar boven, een principaal ingang, twaalf licht -eneen glasdeur – in dezelve. Voor dezelve een stoep en peristyle van vier kolommen na de Ionische orde. Een verandering aan het dak en het afbreken van het torentje.” Met 8490 gl. was de Dordtse timmerman Francois Lambinon de laagste inschrijver en aan hem werd derhalve het werk gegund. Aangenomen wordt dat de gevel een ontwerp is van stadsarchitect Pieter Plukhooy Bzn. (1772-1831). De nieuwe gevel van het Tribunaal heeft de breedte van het oorspronkelijke schuttershuis (ruim 16 m) plus een bijgetrokken pandje (bijna 6 m)”. (Mieke Jansen, Sint Jorisdoelen en omgeving, in Kwartaal & Teken van Dordrecht, 1984, nr. 2/3, p. 49 e.v.).

IIIb. Samuel Plukhooij, gedoopt NG 26 juli 1741, schildersbaas, trouwde 20 april 1765 Bastijana Klijndier

ORA Dordrecht inv. 1757, f. 117: op 19 april 1774 verkoopt Samuel Plukhooij, wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van Judik van Nooijen, weduwe van Jan Plukhooij, wonende te Dordrecht, voor 600 gl. aan Johannis van Ballegoijen, burger van Dordrecht, een visstal, getekend nr. 25, op de Grote Vismarkt.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 143: op 27 febr. 1777 verkopen Hendrik Florijn en Jan van den Berg, beiden wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Johannes van den Berg, gewoond hebbende en overleden in het Oude Mannenhuis, voor 955 gl. aan Samuel Plukhooij, schildersbaas te Dordrecht, een huis in de Oude Breestraat, staande tussen het huis van Lucas Hooglander en dat van Hendrik van Buul.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 276v: op 16 sept. 1802 verkoopt Bastiana Kleindier, weduwe van Samuel Plukhooij, wonende te Dordrecht, voor 1800 gl. aan Frans Hortig, wonende te Dordrecht, een huis op de Voorstraat nabij de Vuilpoort, getekend D:101, staande tussen het huis van de weduwe Vink en dat van Albertus van Epenhuizen.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Pieter, 18 febr. 1767

b. Bastiaan Plukhooij, 23 nov. 1768, volgt IV

c. Abraham, 21 febr. 1773

d. Anthonetta, 18 nov. 1775

e. Margrita, 23 aug. 1782

IV. Bastiaan Plukhooij, gedoopt NG Dordrecht 23 nov. 1768, trouwde 3 aug. 1798 Judik van Oldenburg

Kinderen:

a. Wouter Anthoni, gedoopt NG Dordrecht 16 nov. 1800

b. Samuellina Pitronella, gedoopt NG Dordrecht 13 jan. 1804

c. Jan Jacobus, gedoopt NG Dordrecht 12 mei 1806