Indervelde

I. Sijmon Jansz., landmeter te Dordrecht, trouwde NN

1606: Sijmon Jansz. betaalt in de verponding van Dordrecht voor zijn huis in de Vriesestraat 18 ponden.

Kinderen (volgorde onzeker):

a. Franchoijs inder Velde, jongman (1622), trouwde Gerecht (onderscheiden gezindten/kath.) 4/29 mei 1622 (de bruidegom geassisteerd met zijn oom Cornelis Jansz., de bruid met Janneken Claesdr., haar moeder, “mitsgaders noch bij gaende acte van Rogier Quirijnen haeren vader daer bij blijckt dat hij in desen is consenterende”) Magdalena Rogiersdr. van de Werken, jonge dochter (1622), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 10 mei 1640 (een baar voor de vrouw van Francoijs inder Velde, vier maal luiden)

ONA Dordrecht inv. 8, f. 175 e.v.: op 13 juli 1628 compareert voor een Dordtse notaris Janneken Claesdr., weduwe van Rogier Quirijnen van de Wercken. Zij bevestigt de testamentaire dispositie, die zij met haar man., Rogier Quijrijnen, heeft gepasseerd op 21 april 1623 voor notaris J.P. Vekemans te Dordrecht, waarop zij echter de volgende de wijzigingen wil aanbrengen. In plaats van de helft van de somma van 250 gl., die zij met haar man gelegateerd heeft aan de huisarmen van de diaconie te Dordrecht, wil zij nu slechts een somma van 62 gl. legateren, aan de Heilige Geest ter Groter Kerk in plaats van de helft van 150 gl. slechts 37 gl. en aan het Weeshuis te Dordrecht in plaats van de helft van 150 gl. eveneens slechts 37 gl. Voorts wil zij, dat, ingeval haar dochter Magdalena Rogiers voor haar man Frans Symonsz. Indervelde komt te overlijden, laatstgenoemde tot aan zijn overlijden of tot wanneer hij gaat hertrouwen het vruchtgebruik zal hebben van de goederen, die zij, testatrice, bij haar vorige testamentaire dispositie dd 21 april 1623 onder bepaling van fideï-commis heeft vermaakt, namelijk de gerechte helft van haar goederen. Zij geeft haar dochter Magdalena de vrije beschikking over de wederhelft van die goederen, zijnde de legitieme en de trebellianique portie. Tenslotte wenst de testatrice, dat haar broer Cornelis Claesz. en de broer van haar overleden man, Sebastiaen Quirijnen, er zorg voor zullen dragen, dat de door haar na te laten goederen en die van haar man, op welke de bepaling van fideï-commis toegepast moet worden, naar behoren beheerd worden, zonder evenwel, dat zij zich hebben te bemoeien met de opvoeding van de kinderen van haar dochter, Magdalena Rogiers, welke voorbehouden zal zijn aan degenen, die Magdalena en haar man als voogden over de kinderen zullen aanstellen. Getuigen: mr. Viglius Oom, licentiaat in de rechten en advocaat en diens zoon Maerten Oom. Testatrice tekent met haar naam.

Gildenarchieven Dordrecht inv. 8, 3 april 1631: als gildebroeder in het Houtkopersgilde opgenomen Franscoijs Simonsz. in der Velden, heeft zes kinderen, t.w. Simon, Corijn, Rogier, Johannes, Nicolaes en Anna in der Velden, betaalt 7 1/2 gl.

ONA Dordrecht inv. 179, f. 669 e.v.; op 11 aug. 1661 verklaren Willem Pietersz. van Bergen en Hans Wagens, kooplieden en burgers van Dordrecht, op verzoek van Quirinus Indervelden, wonende onder Hulsterambacht, dat zij zeer goed gekend hebben Rogier Quirinusz. van de Wercken, koopman te Dordrecht, die heeft nagelaten drie dochters, t.w. Marija, non in het klooster van St. Geertruijt te Den Bosch en daar overleden, Catharijna, geestelijke dochter, overleden te Antwerpen, en Magdhaleena Rogiers van de Wercken, die getrouwd was met Franchoijs Indervelden, koopman te Dordrecht. Franchoijs en Magdalena hebben zes kinderen nagelaten, nl. Sijmon, Quirinus, Rogier, Johannes, Nicolaes en Anna Indervelde, die de enige erfgenamen ab intestato van Rogier Quirijnen van de Wercken zijn.

Kinderen (volgorde onzeker):

a-1. Sijmon Indervelde

a-2. Quirinus Indervelden, wonende te Huslterambacht

a-3. Rogier Indervelde

a-4. Johannes Indervelde

a-5. Nicolaes Indervelde

a-6. Anna Indervelde

b. Jan Sijmonsz. inder Velde, volgt II

II. Jan Sijmonsz. inder Velde, jongman (1620), weduwnaar van Dordrecht (1627), landmeter, dijkgraaf, trouwde 1e Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten, kath.), 2/19 jan. 1620 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Sijmon Jansz., de bruid met Elijsabeth Cornelisdr., haar moeder) Clara Schoormans, jonge dochter (1620), 2e Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten/kath.) 2/22 nov. 1627 (de bruidegom geassisteerd met zijn broer Frans Sijmonsz. inder Velde, de bruid met haar moeder Maria Boucquet) Margarita Oom Daniëlsdr.

16 febr. 1645: Johan Sijmonsz. in der Velde verkoopt voor 3400 gl. aan Isaac Lidius, predikant te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat bij de Gravenstraat, staande tussen het huis van Cornelis Matthijsz. Stoop en dat van de erfgenamen van Hendrick van Dilssen. Waarborg (voor de verkoper): Pieter de Carpentier, oudraad van Dordrecht. (ORA Dordrecht inv. 775 (oud), f. 9v)

Kinderen (volgorde onzeker):

a. Anna Maria inder Velde, jonge dochter (1650), trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten/kath.) 14 dec. 1650/3 jan. 1651 (de bruidegom geassisteerd met Cornelis van de Graeff, zijn bekende vriend, de bruid met haar moeder Margarita Oom) Pieter Cocquijt, jongman geboortig van Antwerpen (1650)

b. Cornelia inder Velde, jonge dochter geboortig van Dordrecht en daar wonende (1659), trouwde Gerecht Dordrecht 9/27 juli 1659 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jan Oom Hermansz., de bruid met Margarita Oom, weduwe van Jan Sijmonsz. inder Velde, haar moeder) Antonij Oom, jongman geboortig van Dordrecht en daar wonende (1659)

ONA Dordrecht inv. 282, f. 57: op 6 april 1688 testeren Willem Vermeulen tuinman en zijn vrouw Maria Caspars, wonende buiten de St. Jorispoort. Als de testatrice de eerstoverlijdende is, legateert zij aan Cornelia in der Velde, de vrouw van Anthonij Oem, haar grootste zilveren lepel, aan haar dochter Cornelia Oem, haar beste gouden ringetje met steen, aan haar dochter Maria Oem een klein zilveren kopje, lepel en tandenstoker, aan haar dochter Margarita Oem al haar porselein.

Kinderen (volgorde onzeker):

a. Johan Oem, geboren naar schatting ca. 1660, meerderjarig jongman geboortig van Dordrecht (1695), trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten, oud-kath.) 2/16 nov. 1695 (de bruid geassisteerd met Maria van Rijn, weduwe van Johan van der Steen, haar moeder, en Adriaan van Rijn, haar oom) Maria van der Steen, jonge dochter (1695)

b. Cornelia Oem

c. Maria Oem

d. Margarita Johanna Oem, jonge dochter van Dordrecht (1691), trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten, oud-kath.) 26 okt./2 nov. 1691 (de bruid geassisteerd met haar moeder Cornelia in der Velden, weduwe van Anthonij Oems) Johan Babtista van de Kreecke, jongman van Oudenbosch (1691), volontair onder generaal Delwig, garnizoen houdende te Hasselt in het Land van Luik