Van Sevenom

Geraadpleegde literatuur:

A. Nelemans, Hic conditur. De graven van de Nieuwkerk te Dordrecht. (Amsterdam 2006)

I. Wijnant Thoenisz., van Dordrecht (1592), smid, trouwde NG Dordrecht 13 dec. 1592 (ondertrouw) Annicken (Janneken) Bouwensdr. (Boudewijn Boudewijnsdr.), van Dordrecht (1592)

Kinderen:
a. Boudewijn Wijnantsz., gedoopt NG Dordrecht april 1606, volgt II
b. Neelken, gedoopt NG Dordrecht mrt. 1614
II. Boudewijn Wijnantsz, gedoopt NG Dordrecht april 1606, jongman van Dordrecht wonende bij de Pelserbrug (1632),houtwerker, trouwde NG Dordrecht 18 april/2 mei 1632Belijken Barrevoet Reijniersdr., van Aken wonende in de Kolfstraat (1632)
Kinderen (allen NG gedoopt Dordrecht):
a. Wijnant, mrt. 1636
b. Heijltgen (Hilleken) van Sevenom, juni 1638, trouwde Johannes Marchael
c. Reinier van Sevenom, aug. 1641, volgt III
d. Janneken van Sevenom, juli 1644, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Pelserstraat (1670), trouwdeNG Dordrecht 23 mrt./7 april1670 Johannes de Haen, jongman van Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1670), twijnder
e. Anthonij, 5 april 1649
III. Reijnier van Sevenom, gedoopt NG Dordrecht aug. 1641,jongman van Dordrecht wonende bij de Boom (1664), bakker, winkelier, begraven Dordrecht (graf 28 in de Nieuwkerk) 10 aug. 1689 (Reijnier van Seuvenom, in de Wijnstraat bij de Beurs, één maal luiden) [Nelemans, o.c., p. 91], trouwdeNG Dordrecht 9/25 mrt. 1664Yda van Gewas, gedoopt NG Dordrecht april 1641,jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Beurs (1664)
ONA Dordrecht inv. 247, f. 390: op 13 aug. 1663 verklaren Jacomijntje Adriaens, de vrouw van Huijbert Pietersz. van Standonck, wonende te Dordrecht, en Annitgen Cornelis, de vrouw van Aernoult Hendrixsz., wonende te Dordrecht, op verzoek van Reijnier van Sevenom, burger van Dordrecht, dat zij de vorige dag omstreeks half 10 ’s avonds, staande voor hun huis, hebben gezien, dat een zekere Crijn kleermakersgezel “met groote furie is comen loopen uijtte huijse van Maria Sacromoir, wonende in de Nieuwstraat achter bij de brug”. Annitgen alleen verklaart, dat Crijn “een bloot mes inde hant hadde, twelck sij siende hem bijden riem vast hielt roepende Crijn wat wilt ghij doen, dat … Crijn haer deposante van hem stootende is mette voorsz. mes inde hant geloopen naer … Reijnier van Sevenom staande voor de poort van het vrouwenhuijs aldaer achter in de Nieustraet, ende hem daermede een snede in sijn aensicht gegeven heeft, snijdende verder naer … Reijnier met groote furie, doch is bij den selven Reijnier ontweecken, roepende O heer ick ben geque[t]st”, en daarna is Crijn weer het huis van Maria Sacramoir ingegaan. Het verhaal van Annitgen wordt in grote lijnen bevestigd door dat van de Jacomijntje.
ONA Dordrecht inv. 296, f. 394: op 2 febr. 1665 verhuurt Ariaentie Laurens, als procuratie hebbende van Teuntie Laurens, haar zuster, die woont in de Gebrande Buurt, voor 18 ponden groten Vlaams per jaar aan Hermanus de Bruijn, bakker en burger van Dordrecht, een huis tegenover de Kleine Spuistraat, in welk huis thans woont Reijnier van Sevenom.
ONA Dordrecht inv. 234, f. 91: op 23 mrt. 1673 benoemt Nicolaes de Haen, bakker en burger van Dordrecht, als voogd over de kinderen van wijlen Magdalena de Haen, bij haar verwekt door wijlen Andries van Gewas, tot medevoogd Reijnier van Sevenom, winkelier en burger vsn Dordrecht.
ORA Dordrecht inv. 1626, f. 11: op 13 april 1677 verkopen Reijnier van Sevenom, al man van Yda van Gewas, Maria van Gewas, weduwe van Govert Blenk, Catharina van Gewas en Anna van Gewas, meerderjarige ongehuwde personen, allen kinderen en erfgenamen van Andries van Gewas, bakker en burger van Dordrecht, voor 480 gl. aan Jan Kemp,kuiper en burger van Dordrecht, een huis een Heer Heijmansuijsstraat, staande tussenhet huis van Jan van der Meer bakker en dat van JanAriensz. Volmaer.

Weeskamer Dordrecht inv. 28, f. 253: op 10 okt. 1689 extract ingeschreven van het testament van Reijnier van Sevenum, winkelier en burger van Dordrecht, en zijn vrouw Ida Gewas, gepasseerd op 9 mrt. 1677. Zij hebben elkaar benoemd tot voogd over hun minderjarige erfgenamen.

ORA Dordrecht inv. 1638, f. 20 e.v.: op 3 mrt. 1700 verkopen Johannes Stercke en zijn vrouw Maijcken van Asperen, burgers van Dordrecht, voor 1550 gl. aan Ida van Gewas, weduwe van Rijnier van Sevenum, burgeres van Dordrecht, die door Dirck van Beaumond tot koopster is aangewezen, een huis op de Vogelmarkt omtrent de Beurs aan de havenzijde, staande tussen het huis van de vrouw van Gillis van de Bergh en dat van Jan Rudolph Broemken. De koopster is schuldig aanHester Braats, weduwe van Willem Oudeman, een somma van 1000 gl.

ORA Dordrecht inv. 1639, f. 21v: op 5 mrt. 1701 verkoopt Ida van Gewas, weduwe van Rijnier van Sevenum, burgeres van Dordrecht, voor 200 gl. aan Willem van Esch ijzerwinkelier een huis in de Pelserstraat (belenders niet vermeld).

ORA Dordrecht inv. 1640, f. 2v: op 18 jan. 1703 verkoopt Bartholomeus van der Kemp, burger van Dordrecht, voor 700 gl. aan IJda van Gewas, weduwe van Rijnier van Sevenum, een huis aan het einde van de Visstraat voor het Bagijnhof, staande tussen het huis van Wouter de Gelder, secretaris van de krijgsraad, en het huis van Jasper Verhoeven.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Boudewijn van Sevenom, 3 jan. 1669, volgt IV

b.Magdalena van Sevenom, 15 nov. 1671, jonge dochter van Dordrecht (1692), trouwde Gerecht/NG DordrechtDordrecht 21 dec. 1692/7 jan. 1693 (de bruidegom geassisteerd met zijn stiefvader mr. Tomas de Vries, de bruid met haar moeder) Cornelis van Haerlem, gedoopt NG Dordrecht 7 sept. 1667, jongman van Dordrecht (1692)

c. Belia van Sevenom, 29 juli 1674, trouwde Abraham Lauwen

ORA Dordrecht inv. 1658, f. 54v: op 5 nov. 1748 verkoopt Belia van Sevenom, weduwe van Abraham Lauwen, burgeres van Dordrecht, voor 1200 gl. aan Goossen Heekman, bidder en burger van Dordrecht, een huis op de Groenmarkt, staande tussen het huis van Jacobus van Sevenom en dat van Johanna Wardenier.

dAndries, 29 aug. 1677

e. Cornelia 27 april 1682

IV. Boudewijn van Sevenom, gedoopt NG Dordrecht 3 jan. 1669, trouwde Gerecht/NG Dordrecht4 nov.1691 Anna de Vlugt

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 154 op 12 mei 1722 verkoopt ” Francois van Schie, preceptor inde Latijnse Schole binnen dese Stad, als Executeur van(de): testament van Anna de Vlugt in haar leven Huijsv: van Boudewijn van Sevenum en Jacob Kuijter Coopman binnen dese Stad, vervangen:(de) hem sterkmakende en rato Caverende voor Cristiaen Logeman Coopman tot Delft, als voogden over de minderjarige naargelate kinderen van(de): voorn: Anna de Vlugt”, voor 1600 gl. aan Johanna Steckruijters, weduwe van Jan Hendriksz. Brants, een huis in de Wijnstraat bij de Beurs, staande tussen het huis van Johan Rudolf Bremke en dat van Strijkman.
ORA Dordrecht inv. 1649, f. 156: op 19 mei 1722 verkoopt “Franchois van Schie, Preceptor in de Latijnsche Schole binnen dese Stad, als Executeur van den Testamente van Anna de Vlugt in haer leven Huijsvrouw van Boudewijn van Sevenum vervangende en hem sterkmakende ende de rato Caverende voor Jacob Cuijper, ende Christiaan Logeman Coopluijden binnen de Stad Delft, en in dese Stad als voogden over de minderjarige naargelatene kinderen van de voorn: Anna de Vlugt”, voor 305 gl. aan Tobias van Bienhoven, schilder te Dordrecht, een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Pieter Solle en dat van Quilliam.
ORA Dordrecht inv. 1649, f. 156: op 19 mei 1722 verkoopt “Franchois van Schie, Preceptor in de Latijnsche Schole binnen dese Stad, als Executeur van den Testamente van Anna de Vlugt in haer leven Huijsvrouw van Boudewijn van Sevenum vervangende en hem sterkmakende ende de rato Caverende voor Jacob Cuijper, ende Christiaan Logeman Coopluijden binnen de Stad Delft, en in dese Stad als voogden over de minderjarige naargelatene kinderen van de voorn: Anna de Vlugt”, voor 500 gl. aan Pieter Franckin, mr. smid te Dordrecht, een huis in de Voorstraat achter het Stadhuis, staande tussen het huis van Franckin en dat van Elias Verhoeven stadscipier.
ORA Dordrecht 1649, f. 161: op 4 juni 1722 verkoopt “Franchois van Schie, preceptor inde Latijnse Schoole binnen dese Stad als Executeur vande testamente van Anna de Vlugt in haar leven Huijsvrouw van Boudewijn van Sevenum vervangende hem sterkmakende en rato Caverende voor Jacob Kuijper, en Cristiaan Logeman(Lokeman), Coopluijden tot Dordt: en Delft resp:e als voogden over de minderjarige naargelatene kinderen vande voorn: Anna de Vlugt”, voor 400 gl. aan Pieter van Hambeeck, koopman te Dordrecht, een huis in de Visstraat, vanouds genaamd “de Zeehond”, staande tussen het huis van Herman Groenendaal en dat van Isack van der Flonck.
ORA Dordrecht inv. 1753, f. 47v: op 4 juni 1722 verkoopt

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 154 op 12 mei 1722 verkoopt ” Francois van Schie, preceptor inde Latijnse Schole binnen dese Stad, als Executeur van(de): testament van Anna de Vlugt in haar leven Huijsv: van Boudewijn van Sevenum en Jacob Kuijter Coopman binnen dese Stad, vervangen:(de) hem sterkmakende en rato Caverende voor Cristiaen Logeman Coopman tot Delft, als voogden over de minderjarige naargelate kinderen van(de): voorn: Anna de Vlugt”, voor 1600 gl. aan Johanna Steckruijters, weduwe van Jan Hendriksz. Brants, een huis in de Wijnstraat bij de Beurs, staande tussen het huis van Johan Rudolf Bremke en dat van Strijkman.
ORA Dordrecht inv. 1649, f. 156: op 19 mei 1722 verkoopt “Franchois van Schie, Preceptor in de Latijnsche Schole binnen dese Stad, als Executeur van den Testamente van Anna de Vlugt in haer leven Huijsvrouw van Boudewijn van Sevenum vervangende en hem sterkmakende ende de rato Caverende voor Jacob Cuijper, ende Christiaan Logeman Coopluijden binnen de Stad Delft, en in dese Stad als voogden over de minderjarige naargelatene kinderen van de voorn: Anna de Vlugt”, voor 305 gl. aan Tobias van Bienhoven, schilder te Dordrecht, een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Pieter Solle en dat van Quilliam.
ORA Dordrecht inv. 1649, f. 156: op 19 mei 1722 verkoopt “Franchois van Schie, Preceptor in de Latijnsche Schole binnen dese Stad, als Executeur van den Testamente van Anna de Vlugt in haer leven Huijsvrouw van Boudewijn van Sevenum vervangende en hem sterkmakende ende de rato Caverende voor Jacob Cuijper, ende Christiaan Logeman Coopluijden binnen de Stad Delft, en in dese Stad als voogden over de minderjarige naargelatene kinderen van de voorn: Anna de Vlugt”, voor 500 gl. aan Pieter Franckin, mr. smid te Dordrecht, een huis in de Voorstraat achter het Stadhuis, staande tussen het huis van Franckin en dat van Elias Verhoeven stadscipier.
ORA Dordrecht 1649, f. 161: op 4 juni 1722 verkoopt “Franchois van Schie, preceptor inde Latijnse Schoole binnen dese Stad als Executeur vande testamente van Anna de Vlugt in haar leven Huijsvrouw van Boudewijn van Sevenum vervangende hem sterkmakende en rato Caverende voor Jacob Kuijper, en Cristiaan Logeman(Lokeman), Coopluijden tot Dordt: en Delft resp:e als voogden over de minderjarige naargelatene kinderen vande voorn: Anna de Vlugt”, voor 700 gl. aan Jan van Drongelen schiptimmerman een scheepstimmerwerf, sleephelling met een huis erop, staande en gelegen op de scheepstimmerwerf tussen de Spuipoort en Sluispoort, belend door de weduweVan de Kruijs en de werf van Pieter Koeijmans.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordreht):

a. IJda van Sevenom, 8 febr. 1693, volgt V

b. Johannes, 20 mrt. 1695

c. Reijnier, 1 april 1697

d. Josina Anna, 10 juni 1699

e. Geertruij, 24 okt. 1701

f. Boudewijn, 7 juli 1706

V. Ida van Sevenom, gedoopt NG Dordrecht 8 febr. 1693, jonge dochter van Dordrecht woont bij de Beurs (1721) trouwde Gerecht/NG Dordrecht 1/18 mei 1721 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Wilhelmus van Schie, de bruid met haar moeder Anna de Vlugt, aangezien haar vader Boudewijn van Sevenom niet in staat is om zijn consent te geven, de geboden gaan in Delft)Franciscus van Schie, jongman van Delft woont bij het Bagijnhof (1721), proponent, preceptor in de Latijnse School te Dordrecht
Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):
a. Adriana Josina, 20 dec. 1721

b. Anna Wilhelmina, 15 dec. 1723

c. Boudewijn, 13 nov. 1726

f. Wilhelmina, 17 mrt. 1728

g. Belia, 6 sept. 1730

h. Franciscus, 23 april 1738