Swarttouw

I. Theunis Hendriksz. Swarttouw, steenbakker vervolgens de Gouderak, Moordrecht en Dubbeldam, trouwde Machtelt Willems (Gens Nostra 2009, p. 368-380)

Kinderen (volgorde onzeker):

a. Jan Theunisz. Swarttouw, volgt IIa

b. Willem Theunisz. Swarttouw, trouwde 1e Magtelt van Bijgaerden, 2e Maria van den Broeck

ORA Dordrecht inv. 1750, f. 184: op 5 juli 1703 verkopen “Maijcken van Bijgaarden wed:e van Willem Janse van Haensbergen, eenige Erfgenaam van hare Suster Magtelt van Bijgaarden die huijsvrouw is geweest van Willem Theunisse Swartouw volgens den testamente gepasseert voor den notaris Jacob van Dijck ende sekere getuijgen binnen deser Stede residerende in date den 8 Septemb. 1693 voor de eene helft, ende Maria van den Broeck wed.e ende geinstitueerde usufructaire erfgen. van den voors. Willem Theunisse Swa(r)touw mitsgaders Dirck Aelb.ts van der Wulp in huwelijk hebbende Margaritie Jans Swartouw dogter van Jan Theunisse Swartouw ende Hendrick Roelen Swartouw sone van Roelant Theunisse Swartouw soo voor haar selve als haar sterckmakende ende de rato Caverende voor de verdre geinteresseerde erfgen. extestamento van den voors: Willem Theunnise Swartouw, volgens den testamenten gepasseert voor den voorn: notaris Jacob van Dijk ende sekere getuijgen, in date den 22 novemb: 1700 voor de wederhelft” voor 890 gl. aan Benjamin en Michiel Jamijn, kooplieden op de Maas, een huis met een woninkje erachter, staande buiten de Grote Sluispoort tussen het huis van Gijsbert van Driel en dat van Dirck Jansz. Schoutte.

ORA Dordrecht inv. 1752, f. 74v: op 24 april 1714 verkoopt “Aeldert Blankert Notaris binnen dese Stad als Last en procuratie hebbende van Neeltje Jans in huwelijk hebbende Willem Cornelisse Kruijtmolen die een soon is van Trijntje Teunisse Swartou als mondelinge Last hebbende tot het passeren deser Acte van(de): voorsz. haren Man mitsgaders Grietje Jans Swartouw, dogter van Jan Theunisse Swartouw, Item Anna Wouters wed.e van Hendrik Roelen Swartouw nog Teunis Pietersse Swartouw soone van Pieter Teunisse Swartouw mitsgaders hem allen sterkmaken(de): ende de Rato Caverende voorde kinderen van Hendrik Teunisse Swartouw als ook voorden bovengemelten Kruijtmolen, mitsgaders voorde andere verdere erfgenamen uijt haren hoofde geregtig alle gesamentlijk Erfgenamen van Willem Theunisse Swartouw, volgens sijn Testament gepasseert voorden Notaris Jacob van Dijk in date den 22 Novemb. 1700 ter eenre ende van Lijsbet van den Broek als ook Johanna vanden broek kinderen van Gillis van den Broek die broeder was van Maria vanden broek, geinstitueerde Erfgenamen van deselve Maria van(den) Broek volgens haer testament van dato als boven te samen met haren voorsz. man gemaekt ter andere zijde”, voor 335 gl. aan Tobias Vernes, molenaar op de volmolen, staande omtrent de steenplaatsen buiten Dordrecht, een huis op de Luiersdijk, anders gezegd de Twintighuizen, staande buiten de Sluispoort, zijnde “het tweede vandien”, tussen het huis van Mattheus van Nispe landmeter en dat van Teuntje Boijen.

c. Pieter Theunisz. Swarttouw, volgt IIb

IIa. Jan Theunisz. Swartouw, steenbakker, trouwde Pietertie Cornelis

ONA Dordrecht inv. 274, f. 252: staat dd 28 mei 1673 van de goederen, die zijn nagelaten door Pietertje Cornelis, weduwe van Jan Theunisz. steenbakker, overleden buiten de Grote Sluispoort , opgemaakt op verzoek van Willem Theunisz. Swarttouw en Marcus Arijensz. molenaar, burgers van Dordrecht, resp. zwager en neef van de overledene, als executeurs-testamentair en voogden van haar twee minderjarige kinderen. Haar dochter heet Grietie Jans. De overledene is schuldig aan haar schoonmoeder Machtelt Willems, de weduwe van Theunis Hendriksz. Swarttouw, een somma van 400 gl.

Kinderen:

a. Grietie Jansdr. Swarttouw, trouwde 25 okt. 1676 Dirck Aelbertsz. van der Wulp

ORA Dordrecht inv. 1752, f. 57: op 11 april 1713 verkoopt “Aart Roos, Commissaris van het mazelaarsgild binnen dese Stad, als last en procuratie hebbende van Bastiaan Gielen Opleeuw en deselfs Huijsvrouw Adriaantie vander Werff woonende tot Veen in den lande van Heusden”, voor 1400 gl. Grietie Jansdr. Swartouw, weduwe van Dirck Aalbertsz. van der Wulp, een vierde part in een windkorenmolen, genaamd “de Grote Wip”, staande buiten de Spuipoort tussen het klooster en de Boerenkil.

ORA Dordrecht inv. 1754, f. 61: op 15 juni 1730 verkopen “Jan en Aalbert vander Wulp, Item Bastiaantje vander Wulp wed. van Jan Aartse Kop, mitsgrs: Leijsbeth, Aagje, en Jacomina vander Wulp, meerderjarige ongehuwde dogters, te same kinderen en Erffgenamen van wijlen Grietje Janssen Swarttouw in haar leven wed. van Dirk Aalbertse vander Wulp (als hebbende de voogden over de minderjarige kinderen van haare overlede suster Pieternella vander Wulp in haar leven huijsv: van Aart Roos wegens derselver Erffportie in desen boedel uitgekogt)”voor 180 gl. aan Lambert Joosten de Reus, scheepstimmerman wonende even buiten Dordrecht, een huis in het Wilgenbos buiten Dordrecht, staande tussen het huis van de koper en dat van de kinderen van Maaijken Booijen.  

b. Cornelis Jansz. Swartouw, volgt IIIa

IIb. Pieter Theunisz. Swarttouw, weduwnaar van Moordrecht wonende buiten de Sluispoort van Dordrecht (1670), steenbakker, trouwde NG Dubbeldam 2 mrt. 1664 Annichie Jansdr., 2e NG Dordrecht 16/30 nov. 1670 Annetje Cornelis , jonge dochter van Dordrecht wonende buiten de Sluispoort (1670)

Kinderen:

Ex 1:

a. Roel Pietersz. Swartou, geboren Dordrecht 1664, weduwnaar wonende buiten de Sluispoort (1691), trouwde 1e NG Dordrecht 1 sept. 1687 NG Dordrecht Trijntje Pietersdr. van Baken, 2e NG Dordrecht 17 juni/ 2 juli 1691 Willemijntje Willems, jonge dochter op de scheepstimmerwerf (1691)

Kinderen (ex 2):

a-1. Pieter, gedoopt NG Dordrecht 7 dec. 1693

a-2. Theuntje, gedoopt NG Dordrecht 26 febr. 1696, trouwde Hendrik de Seeuw

a-3. Wilhelmina, gedoopt NG Dordrecht 13 april 1698

a-4. Engeltje Swartouw, gedoopt NG Dordrecht 6 mrt. 1701, trouwde 7 juni 1720 Jan de Vlugt

Ex 2 ( Kinderen van Pieter Teunisz. Swarttouw en Annetje Cornelis; o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

b. Hasina, 7 april 1672

c. Teuntie, 11 sept. 1673

d. Teunis Pietersz. Swartouw, 21 sept. 1674, volgt IIIb

e. Maijke, 20 febr. 1677

f. Anneke, 10 nov. 1679

IIIa. Cornelis Jansz. Swartouw, gedoopt NG Dordrecht 8 nov. 1659, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 6 dec. 1694 Jannetje Jonasdr.

Kind:

a. Jonas Swartouw, gedoopt NG Dordrecht 3 febr. 1698, volgt IV

IIIb. Teunis Pietersz. Swartouw, 21 sept. 1674, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 21 nov. 1700 Aeltje Claesdr. Bornwater

ORA Dordrecht inv. 1754, f. 170v: op 19 juli 1736 verkoopt Jan Ariensz. de Knoeijer voor 300 gl. aan Aaltje Bornwater, weduwe van Teunis Swarttouw, een huis op de Scheepstimmerhellingen buiten de Sluispoort, staande tussen het huis van Dirk Kalis en dat van Gerrit Olivier.

ORA Dordrecht inv. 1756, f. 42v: op 2 febr. 1756 verkoopt Cornelis Verboom, viskoper en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Alida Bornwater, weduwe van Anthonij Swartouw,, wonende even buiten Dordrecht, verkoopt voor 325 gl. aan Hendrik Hakman, varend gezel wonende even buiten Dordrecht, een huis in de Twintighuizen buiten de Sluispoort, staande tussen het huis van Arij van Dongen en dat van weduwe van Abram van Vlugt.

ORA Dordrecht inv. 1756, f. 50: op 15 april 1756 verkoopt Aaltie Borrewater, weduwe van Teunis Swartouw, burgeres van Dordrecht, voor 115 gl. aan Arije de Romeijn, molenaar en burger van Dordrecht, een huis buiten de Sluispoort bij de Hoogt even buiten Dordrecht, staande tussen het huis van Roel Mackaaij en dat van Cornelis de Visser.

Kinderen:

a. Anna Swarttouw, gedoopt NG Dordrecht 22 sept. 1701, trouwde Pleun Vogel

b. Jannichje Swarttouw, gedoopt NG Dordrecht 9 sept. 1703, trouwde Cornelis Verboom

c. Clasijntje Swarttouw, gedoopt NG Dordrecht 27 dec. 1716, trouwde Willem van Driel

ORA Dordrecht inv. 1756, f. 174v: op 29 mei 1764 verkopen “Klaas Bonten scheepmaker en Roeloff de Vlugt, woonende ven buijten dese Stad als in Huwelijk hebbende Maaijke Bonten, zoo in hun privé als zig sterkmakende en de Rato Caverende voor hunnen Broeder Kors Bonte, thans in Oost Indien, en hunne twee Susters Jannigje, en Cornelia Bonten; Alsmede Aaltje Bonte, woonende even buijten dese Stad alle kinderen van wijlen Cornelis Bonten en Dingena Bornwater, Alsmede Pleun Vogel, woonende onder de Meijl als in huwelijk hebbende Anna Swartouw, Cornelis Verboom, woonende binnen dese Stad als in Huwelijk hebbende Jannetje Swartouw, zoo in hun privé als de rato caverende voor Willem van Driel, woonende tot Rotterdam als in Huwelijk hebbende Clasina Swartouw, En ijndelijk vervangende Pieternella Swartouw, meerderjarig en ongehuwt woonende even buijten dese Stad kinderen van wijlen Aaltje Bornwater in leve wed. van Teunis Swartouw”, voor 210 gl. aan Arij van den Bergh, wonende even buiten Dordrecht, een huis omtrent het Wilgenbosch bij de Verbrande Buurt buiten de Sluispoort, bestaande uit twee woningen, de ene uitkomende in de Bakstraat en de andere in de Achterstraat, staande tussen het huis van Hendrik van der Kaa en dat van Gerrit Kamermans. 

d. Teuna, 19 mei 1722

e. Pieternella Swarttouw, trouwde Cornelis van Balkom

ORA Dordrecht inv. 1758, f. 48: op 27 juni 1780 verkoopt Pieternella Swartouw, gesepareerde vrouw van Cornelis van Balkom, wonende even buiten de Spuipoort, voor 450 gl. aan schipper Adriaan Kanters, wonende te Dordrecht, een huis op de Scheepstimmerhellingen buiten de Sluispoort, staande tussen het huis van Jacob van der Kaa en dat van de weduwe Olivier.

IV. Jonas Swartouw, gedoopt NG Dordrecht 3 febr. 1698, jongman van Dordrecht wonende buiten de Spuipoort (1721) trouwde Gerecht/NG Dordrecht 9 nov. 1721 ( de bruidegom geassisteerd met Jannetje Jonasse, weduwe van Cornelis Swartouw, zijn moeder, de bruid met haar vader Adriaen Saaijers) Anna Saijer, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog (1721), trouwde 2e Machiel Roacker

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 86: op 12 febr. 1761 verkopen Machiel Roacker, weduwnaar van Anna Saeijers, eerder weduwe van Jonas Swartouw, en Adrianus Swartouw, voor zichzelf en tevens vervangen zijn zusters Maria en Cornelia Swartouw, meerderjarige ongehuwde dochters van Jonas Swartouw en Anna Saijers, voor 160 gl. aan Philip Frisse, suikerbakkersknecht, een huis op de Vest bij de Spuipoort omtrent de Botgensstraat, staande tussen Dirk Braam en dat van de weduwe van Jan Reijers.

Kinderen:

a. Cornelia Swartouw, gedoopt NG Dordrecht 13 jan. 1722

b. Adriaan Swartouw, gedoopt NG Dordrecht 11 mrt. 1725, volgt V

c. Maria Swartouw, gedoopt NG Dordrecht 21 april 1734

V. Adriaan Swartouw, gedoopt NG Dordrecht 11 mrt. 1725, jongman van Dordrecht wonende in de Kleine Spuistraat (1748), korenmolenaar, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 25 april 1748 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Anna Saijers, echtgenote van Michiel Rouacker en eerder weduwe van Jonas Swartouw, de bruide met haar om en voogd Jillis Ros) Geloudina (Engelina) Schoumans, jonge dochter van Bergen op Zoom wonende op de Vest bij de Dolhuisstraat (1748)

ORA Dordrecht inv. 1756, f. 45v: op 9 mrt. 1756 verkoopt Engelbert de Man, korenmolenaar buiten Dordrecht, voor 5000 gl. aan Adriaan Swartouw, molenaar wonende buiten Dordrecht, “de helft in een agtkante Wind Koornmolen genaampt den Orangeboom gelegen buijten de Spuijpoort voorbij den Kruijsweg op de Werff alwaar de Mole de Groote Wip gestaan heeft met desselfs daaraan behoorende woonhuijs staande het naaste aanden voorsz. Molen, en het eerste op de Werff, als mede de helft inden thuijn en Molenwerff, ofte wel de Melioratie van dat alles, voorts nog de helft in alle de staande en loopende gereedschappen met de wagepaart, en alle ’t geene verder tot gebruijk vanselven molen is dienende”.

ORA Dordrecht inv. 1757, f. 27v: op 22 dec. 1768 verkoopt Gerrit van Hoorn, korenmolenaar wonende even buiten Dordrecht, voor 9025 gl. aan Adriaan Swartouw, korenmolenaar even buiten Dordrecht, “de helfte in een wind Koornmolen van Ouds genaamt den Hoogmoet en nu de Maagd van Dordt, staande eve buiten de Vriesepoort aan Beeltjensbrugge op deser Stadsgrond met de helfte in alle deszelfs losse en vaste gereedschappen, alsmede Paard en wagen &:, mitsgaders de helfte in het woonhuis, Stalling, Erf en gevolgen alles zo en in dier voegen als gemelde Gerrit van Hoorn die heeft beseten en bedongen heeft bij contract gepasseert voor den Notaris Leender van der Horst en getuijgen in dato den [-] 1764 met Jan Bax als doen eigenaar van de wederhelft van gem. moolen”.

ORA Dordrecht inv. 1757, f. 29: op 22 dec. 1768 verkoopt Adriaan Swartouw, korenmolenaar, wonende even buiten Dordrecht, voor 5025 gl. aan Gerrit van Hoorn, korenmolenaar en burger van Dordrecht, de helfte is een houte windkoornmolen van ouds genaamt de Grote Wip, en nu den Orangeboom met de helfte in het paard, wagen, als mede de helfte in alle deszelfs losse en vaste gereesschappen mitsgaders het voorste huis en thuin staande alle annex den anderen op den Spuiweg eve buiten deze Stad op Stadsgrond,” belend ten W. de Spuiweg, ten O. en N. de stadsweide en ten Z. de tuin van de weduwe De Bruijn.

ORA Dordrecht inv. 1757, f. 112v: op 8 mrt. 1774 verkoopt Adriaan Swartouw, korenmolenaar wonende even buiten Dordrecht, voor 200 gl. aan Huibert Grolle, wonende even buiten Dordrecht, een huis buiten de Spuipoort, staande tussen het huis van Cornelis Melchior van Nievervaart en dat van Samuel de Jong.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Cornelis, 9 nov. 1754

b. Jonas Swartouw, 26 juni 1757, volgt VI

c. Clara, 5 mei 1759

d. Johanna, 27 febr. 1762

e. Maria, 25 aug. 1764

f. Cornelia, 23 april 1767

g. Geloudina, 30 jan. 1771

VI. Jonas Swartouw, gedoopt NG Dordrecht 26 juni 1757, trouwde Gerecht Maria Faassen

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Geloudina, 15 okt. 1786

b. Adrianus, 24 sept. 1790

c. Margrieta Clasina, 22 febr. 1792

d. Clara, 16 nov. 1794

e. Nicolaas, 9 mei 1797