Huwelijken van Katholieken te Dordrecht vóór 1713

Trouwinschrijvingen van Katholiekenin het trouwboek van het Gerecht te Dordrecht (onderscheiden gezindten) = DTB 95 en 96.

Geraadpleegde literatuur.

M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, 2 delen (Dordrecht 1677)

22 okt 1592: aangetekend Daniël Heerman Boudewijnsz. en Mariken Cornelisdr. beiden jongelieden van Dordrecht

[ORA Dordrecht inv. 1575, f. 6: op 29 juli 1586comp. voor schepenen van Dordrechtmr. Willem Pauwelsz., secretaris van Dordrecht, als man van Jacobmina Heermans Gijsbrechtsdr., voor een vijfde part, Cornelis Tjong Cornelisz., voor zichzelf als man van Margareta Heermans Boudewijnsdr. en tevens namens zijn consorten, t.w. Ghijsbert, Cornelis en Daniël Heerman Boudewijnsz. en Joanna en Geertruijt Heermans Boudewijnsdr., samen voor een vijfde part, Barthout Cornelisz., voor zichzelf en tevens vervangende zijn broer mr. Gijsbrecht Cornelis Barthoutsz., meester in de beide rechten, Floris Pouwelsz. kruidenier, als man van Marijcken Boucquet Claesdr., voor zichzelf, Cornelis Boucquet Claesz., voor zichzelf en Barthout Cornelisz., Floris Pouwelsz. en Cornelis Boucquet nog samen vervangende hun consorten, t.w. Pieter van Dijck, als man van Catharina Boucquet Claesdr., Cornelia Boucket Claesdr. en Jacob Boucquet Claesz., samen voor een vijfde part, Hugo Jobsz. Dancke, als oom en voogd van Marijcken Adam Scheppersdr. en van Arent Schepper Adamsz., en Vincent Jansz. als man van Jacquemijntge Adam Scheppersdr., samen voor een vijfde part, enHerman Heerman Daniëlsz. voor zichzelf [en] vervangende zijn zusters Haesgen, Marijken en Agnietken Heerman Daniëlsz., samen voor een vijfde part, allen erfgenamen van Margriete Ooms Daniëlsdr., weduwe van Ghijsbert Heerman Jacobsz. Comparanten transporteren aan Herman van de Wolde en huis met wijnkelder, staande aan de Poortzijde in de buurt van het Groothoofd tussen het huis van Cornelis Pietersz. zeepzieder en dat van Christiaen Henricxsz., waar uithangt “denGulden Ancker”.

ORA Dordrecht inv. 718, f. 38v: op 15 sept. 1588 compareren Petronella van Hoogelande, weduwe van Boudewijn Heerman Gijsbertsz., als moeder en voogdes van haar 5 kinderen, genaamd Gijsbert, Cornelis en Daniël Boudewijn Heermanszonen en Joanna en Geertruijd Boudewijn Heermansdochters en Cornelis ’t Jong Cornelisz., als man en voogd van Margareta Boudewijn Heermansdr., allen erfgenamen van wijlen Margareta Ooms Daniëlsdr., weduwe van Gijsbert Heerman Jacobsz. Zij transporteren tot lossing en kwijting van zekere rentebrief van 3 ponden groten Vlaams jaarlijks, die Jeutgen Dirxdr., weduwe van Jacob Spaens, sprekende had op voornoemde Margareta Daniëlsdr., verzekerd op 6 morgen land, liggende in het ambacht en de heerlijkheid van Maasdam, aan genoemde Jeutgen de eigendom van een rentebrief van 3 ponden groten Vlaams jaarlijks, die zij hebben geërfd va hun grootmoeder Margareta Oom.]

24 april 1595: aangetekend Emanuel van der Steene [van den Steen] jong gezel te Dordrecht en Elisabeth Jacobsdr. geassisteerd met Jacob van Driel haar vader en Cornelia Screvelsdr. haar moeder beiden wonende te Dordrecht, getrouwd op 21 mei 1595

11 juni 1595: getrouwd Herman Oom Hermansz. jong gezel en Catrina Bouquet jonge dochter geassisteerd met haar vader en haar tante Maria Bouquet Willemsdr.

27 sept. 1608: anngetekend Gerardt Buijtenwech licentiaat in de rechten wonende te Leiden geassisteerd met Johan Boucquet dijkgraaf in de Rijderwaard en Cornelia Cools jonge dochter wonende te Dordrecht geassisteerd met Margareta van Gouthouven de vrouw van mr. Willem Boucquet, getrouwd op 9 nov. 1608

2 jan. 1620: aangetekend Jan Sijmonsz. [in der Velde] gezworen landmeter jongman geassisteerd met Sijmon Jansz. zijn vader en Clara Schoormans jonge dochter geassisteerd met Elijsabeth Cornelisdr. haar moeder, 19 jan. 1620 getrouwd

4 mei 1622: aangetekend Franchoijs in der Velde jongman geassisteerd met Cornelis Jansz. zijn oom en Magdalena Rogiers [van de Wercken]jonge dochter geassisteerd met Janneken Claesdr. haar moeder en met schriftelijk consent van haar vader Rogier Quirijnen, getrouwd 29 mei 1622

[Gildenarchieven Dordrecht inv. 8, 3 april 1631: als gildebroeder in het Houtkopersgilde opgenomen Franscoijs Simonsz. in der Velden, heeft zes kinderen, t.w. Simon, Corijn, Rogier, Johannes, Nicolaes en Anna in der Velden, betaalt 7 1/2 gl.

ORA Dordrecht inv. 779, f.86v: op 21 mrt. 1654 verkoopt Johan Vervooren, als procuratie hebbende van Nicolaes van der Velde, als mede-erfgenaam van Frans Sijmonsz. van der Velde, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. van Someren te Dordrecht op 8 aug. 1653, aan Daniël Maertensz. kuiper, burger van Dordrecht, twee woninkjes in het Mazelaarsstraatje, “geapproprieert tot eenen wijnkelder.

ONA Dordrecht inv. 179, f. 669 e.v.; op 11 aug. 1661 verklaren Willem Pietersz. van Bergen en Hans Wagens, kooplieden en burgers van Dordrecht, op verzoek van Quirinus Indervelden, wonende onder Hulsterambacht, dat zij zeer goed gekend hebben Rogier Quirinus van de Wercken, koopman te Dordrecht, die heeft nagelaten drie dochters, t.w. Marija, non in het klooster van St. Geertruijt te Den Bosch en daar overleden,Catharijna, geestelijke dochter, overleden te Antwerpen, en Magdhaleena Rogiers van de Wercken, die getrouwd was met Franchoijs Indervelden, koopman te Dordrecht. Franchoijs en Magdalena hebben zes kinderen nagelaten, nl. Sijmon, Quirinus, Rogier, Johannes, Nicolaes en Anna Indervelde, die de enige erfgenamen ab intestato van Rogier Quirijnen van de Wercken zijn.]

20 april 1623: zijn aangetekend Cornelis Adriaensz. van Driel van Beijerland geassisteerd met Teunis Cornelis Loedewijcksz. zijn neef en Neeltgen Cornelisdr. jonge dochter geassisteerd met Bastiaentken Joppen haar moeder, getrouwd op 7 mei 1623

14 aug. 1624: aangetekend Johan van de Steen jongman van Dordrecht geassisteerd met mr. Willem Boucquet en Maria Ooms Hermansdr. jonge dochter geassisteerd met Catharina Boucquet weduwe van Hermen Oom haar moeder, getrouwd op 8 sept. 1624

14 jan. 1627: aangetekend Gijsbrecht van Haerlem Rochusz. weduwnaar van Dordrecht en Anna Pannij Pietersdr. weduwe van Dordrecht geassisteerd met Alidt van Beverwijck haar tante, getr. op 29 jan. 1627

21 jan. 1627: Ocker Cornelisz. Couwater jongman van Dordrecht geassisteerd met Ocker Aertsz. zijn neef en Janneken Foppen van Dokema jonge dochter van Amsterdam geassisteerd Mariken Cornelisdr. haar goede bekende, getrouwd op 9 febr. 1627

2 nov. 1627: Jan Sijmonsz. in der Velde weduwnaar van Dordrecht geassisteerd met Frans Sijmonsz. in der Velde zijn broer en Margreta Oom Daniëlsdr. geassisteerd met Maria Bouquett haar moeder, getrouwd op 20 nov. 1627

[Zie Ons Voorgeslacht 1976, p. 209 e.v.]

12 aug. 1638: Arnoult Dichter jongman geboortig van Luik wonende te Dordrecht geassisteerd met Nicolaes Dichter zijn vader en Anthonetta van Haerlem Gijsbertsdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Gijsbert van Haerlem [Rochusz.] haar vader en Anna Pannij haar stiefmoeder, getr. op 28 aug. 1638 [Anthonetta van Haarlem testeerde op 20 mrt. 1675: zie ONA Dordrecht (vóór 1720)]

11 mrt. 1641: jonkheer Jacob de Bruxelles heer van Giessendam geboren in het Sticht van Utrecht geassisteerd met jonkheer Charles de Bruxelles zijn vader en Eleonora Maria Oom van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Cornelia Grip weduwe van Johan Oom, getrouwd op 10 april 1641

[Eleonora Maria Oom, dochter Johan Oom en Cornelia Grijph, trouwde 1e 10 april 1641 Jacob de Brouxelles, heer van Giessendam, burggraaf van Dormale etc., 2e Philips Daneels, baron d’Attenrode, 3e “Baron de Loire bij Doornik in Walsland” (Balen, o.c., deel II, p. 1179)

16 sept. 1643: Johan Francoijs van Slingelandt doctor in de beide rechten jongman geboren te Dordrecht en Wilhelmina Oom jonge dochter geassisteerd met Cornelia Oom haar moeder, getrouwd op 6 okt. 1643

10 mei 1645: Cornelis Honig [Hoijnk] jongman geboortig van Delft geassisteerd met zijn moeder, Henrijck Honig, zijn broer, en Adriaen van Muijlwijck, zijn oom, en Maria Oem jonge dochter geassisteerd met haar moeder en mr. Anthonij Oem, haar broer, getrouwd op 30 mei 1645

14 sept. 1645: Marinus van der Lisse weduwnaar burger van Zevenbergen geassisteerd met Johan van der Lisse en Gerrit de Rode resp. zijn broer en zwager en Petronella Dichter Nicolaesdr. jonge dochter wonende te Dordrecht geassisteerd met Nicolaes Dichter haar vader

12 sept. 1647: Pieter Willemsz. van Bergen jongman van Dordrecht geassisteerd met Willem Pietersz. van Bergen zijn vader en Josina de Jong Laurensdr. geassisteerd met Laurens de Jong haar vader en Margreta Ooms vrouw van Jan Sijmonsz. in der Velden, getrouwd op 1 okt. 1647

21 jan. 1648: Jan Babtista Mechelmans jongman geboren te Brussel geassisteerd met zijn broer Marcus Mechelmans en Perijntgen van der Steen weduwe van Jan Jansz. Coppijn geboren te Dermonde geassisteerd met mr. Johan Oem Daniëlsz. haar goede bekende beiden wonende te Dordrecht, getrouwd 15 febr. 1648

14 dec. 1650: Pieter Cocquijt jongman geboortig van Antwerpen geassisteerd met Jacob van de Graeff zijn bekende vriend en Anna Maria Indervelde jonge dochter geassisteerd met haar moeder Margarita Oom, getrouwd op 3 jan. 1651

31 juli 1653: Jan van Middelaar jongman van Dordrecht kleermaker geassisteerd met Claes van Middelaar bierdrager zijn vader en Maria van Couwenhoven jonge dochter geboortig van Rotterdam wonende te Dordrecht geassisteerd met Anna Steen vrouw van Jan van Croonenborch haar goede bekende, getrouwd op 17 aug. 1653

12 aug. 1653: Israël Couvijn [kunst]schilder jongman van Antwerpen wonende te Dordrecht geassisteerd met Diter Jansz. van Hacht zijn “huissweert” en Margarita Coenendr. jonge dochter van Heusden wonende te Dordrecht geassisteerd met Susanna Joosten vrouw van Joris Henricxsz. van Aelburch haar moeder

[26 mrt. 1676: Israël Couvin, schilder en burger van Dordrecht, is schuldig aan Cornelis van Rijnen, mede burger van Dordrecht, een bedrag van 200 gl., verbindende het huis waarin hij woont, staande in de Doelstraat tussen het huis van Jacobus van Driel en dat van Jacobus van der Mandelen. (ORA Dordrecht inv. 789, f. 85)]

30 okt. 1653: Emanuel van de Steen jongman van Dordrecht geassisteerd met Johan van de Steen zijn vader en Maria van Slingelant Dircxdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Johan van Slingelant haar broer, getrouwd op 18 nov. 1653

16 dec. 1653: jonkheer Johannes Reijnerus van den Berg heer van de Berg en pandheer van de Mijl burger jongman geboortig van Keulen geassisteerd met Gerrit de Pelgrum zijn neef en volmacht hebbende van zijn broers en zusters en jonkvrouw Wilhelmina Oom jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met jonkvrouw Margareta Boucquet haar moeder en jonkheer Cornelis van Bijlaer haar voogd van vaderszijde, getrouw op 7 jan. 1654

20 dec. 1653: Wilm Jansz. Croonenburch jongman geboortig van Dordrecht geassisteerd met Jan Croonenburch zijn vader en Maria Apersdr. van Marienburch jonge dochter van Dordrecht, getrouwd op 7 jan. 1654

15 okt. 1654: Cornelis Willemsen jongman van Dordrecht droogscheerder geassisteerd met Cornelis Teunisz. Otterswor zijn oom en Maertijntie Claes jong dochter van Dochter [sic] geassisteerd met Maria Tossijn haar moeder, getrouwd op 1 nov. 1654

22mrt. 1657: Matthijs Lambertsz. Constant steenhouwer jongman van Dordrecht geassisteerd met Lambert Constant zijn vader en Berte Claesdr. van Middelaar jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Maria Jansdr. vrouw van Jan Claesz. van Middelaar haar schoonzuster, getrouwd op 8 april 1657

23 mei 1657: Anthonij Berto weduwnaar van Luik wonende te Dordrecht geassisteerd met Corstiaen Jans zijn neef en Marij Thijssen jonge dochter van Aken wonende op Papendrecht geassisteerd met Trijnken Jacobs de vrouw van Corstiaen Jans, getrouwd op 9 juni 1657

29 nov. 1657: Geerardt van Mehen weduwnaar van Amersfoort wonende aldaar geassisteerd met doctor Vonck van Mehen zijn broer en Marguarita Boucquet weduwe van Martinus Oom geassisteerd met Johannes Boucquet haar broer

2 mei 1658: Cornelis Kouwaeter jongman geboortig van Dordrecht geassisteerd met Ocker Cornelisz. zijn vader en Maeijke Jans weduwe geassisteerd met haar nicht, getrouwd op 17 mei 1658

6 juni 1658: Stoffel Haes jongman van Venlo geassisteerd met Cornelis Ockerse zijn aangetrouwde oom en Haeske Jans jonge dochter van Schalckwijck geassisteerd met Maaijke Jans haar tante, getrouwd op 22 juni 1658

9 juni 1659: Sebastiaen van der Lissen jongman van Dordrecht apotheker geassisteerd met Marinus van der Lissen zijn vader en Cornelia van Bergen jonge dochter geassisteerd met Cornelia Crijnen vrouw van Willem Pietersz. van Bergen haar moeder, beiden wonende te Dordrecht

9 juli 1659: Anthonij Oom jongman geboortig van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met zijn vader Jan Oom Hermansz. en Cornelia In der Velde jonge dochter geboortig van Dordrecht en daar wonende geassisteerd met haar moeder Margarita Oom weduwe van de dijkgraaf Jan Simonsz. In der Velden, getrouwd op 26 juli 1659

22 april 1660: Jan Constant steenhouwer jongman van Dordrecht geassisteerd met Lambert Constant zijn vader en Judith Leendertsdr. jonge dochter van “Weset” in het Land van Luik wonende scheep geassisteerd met Janneken Lambertsdr. vrouw van Hendrik Constant haar nicht,getrouwd 16 mei 1660

3 nov. 1660: Johan van den Steen geassisteerd met zijn vader de heer dijkgraaf Van den Steen [sic] en Maria van Rijn geassisteerd met Alardt van Rijn haar vader en diens vrouw Maria van Benschop, jongman en jonge dochter geboortig van en wonende te Dordrecht, getrouwd op 23 nov. 1660

25 aug. 1661: Hermanus Homberch viskoper jongman van Dordrecht geassisteerd met Philips Homberch bierdrager zijn vader en Bastiaentgen Spiering [Spierinx, Spiers] jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Aeltgen Aerts weduwe van Adriaen Spiering haar moeder, getrouwd op 11 sept. 1661

12 jan. 1665: Abraham van der Lisse jongman van Dordrecht geassisteerd met Marinis van der Lisse zijn vader en Catharina Beckers weduwe van Johan Schraven in zijn leven koopman te Breda geassisteer met Joris de Roije haar neef beiden wonende te Dordrecht, getrouwd op 3 febr. 1665

1 juli 1665: Pieter Gonne jongman van Armentiers en Tanneken Schellings weduwe van Roelant van de Heuvel geassisteerd met Willem Dircxsz. Stoop haar goede bekende, getrouwd op 12 aug. 1665

21 april 1667: Andries Cools jongman geboortig van Maeseijck geassisteerd met Lodewijck van Hagen en Elisabeth Pieter Matthijsdr. jonge dochter geboortig van Weert geassisteerd met Barbara Jans weduwe van Herman Geerts haar oudtante wonende te Dordrecht, getrouwd op 11 mei 1667

4 mei 1673: Jan Jansz. Kemp jongman geboortig van Gelder kuipersgast 31 jaar oud wonende te Dordrecht en Grietgen Lamberts jonge dochter geboortig van Wichem boven de stad Nijmegen geassisteerd met Antonij Fondaert mr. sleemaker en burger van Dordrecht, getrouwd op 20 mei 1673

14 juni 1674: Leendert Fonteijn jongman geboortig van Namen geassisteerd met Lambert Constant zijn goede bekende en Maria Otten weduwe van Jan Gillis geboortig van Maaseik, getrouwd op 29 juni 1674

11 okt. 1674: Pieter Simons jongman geboortig van Antwerpengeassisteerd met zijn oom Daniël Pieters en Maria Pauwels de Bruin jonge dochter geboortig van Oosterhout geassisteerd met Berber Bacx haar goede bekende, getrouwd op 27 okt. 1674

16 mei 1675: Nicolaus Bosse jongman geboortig van Luik geassisteerd met Guilliam Bodijn zijn goede bekende en Aplonia Pelgrums jonge dochter geboortig van Venlo geassisteerdmet Maria van Tol vrouw van Rombout van Hees haar goede bekende, getrouwd op 1 juni 1675

15 april 1677: Arnoldus Proonen jongman geboortig van Dordrecht geassisteerd met Pieter de Coninck opperbrouwer in de Dissel zijn stiefvader en Geertruijt de Jongh jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Agneesje Weijnants haar moeder, beiden wonende te Dordrecht, getrouwd op 2 mei 1678

19 juli 1677: Jacob van Ceulen jongman geboortig van Antwerpen en Maria Johanna van den Steen jonge dochter geboren te Dordrecht geassisteerd met Maria van Slingelant haar moeder, getrouwd op 17 aug. 1677

28 dec. 1677: Lambert Vogels jongman van Stockum in het Land van Luik leertouwer geassisteerd met Andries Cools mr. leertouwer en burger van Dordrecht en Maria Pitten weduwe van Maerten Pitten geboortig van Weert in het Overkwartier van Gelder geassisteerdmet Catharina van de Vroonhoff haar goede bekende, getrouwd op 16 jan. 1678

14 april 1678: Hendrick Houtcamp jongman geboortig van Breda wonende te Dordrecht kuiper geassisteerd met Jenicken Jans vrouw van Dirck van Duijnen bij wie hij inwoont en die verklaart dat zijn moeder toestemt in dit huwelijk en Judigh Constant jonge dochter geboren en wonende te Dordrecht geassisteerd met Lambert Constant steenhouwer haar vader, getrouwd op 1 mei 1678

22 april 1678: Jacobus Beugels jongman geboortig van Venlo en wonende te Dordrecht schrijnwerker geassisteerd met Lambert Bonjon Maasschipper zijn neef die verklaart dat zijn ouders aan dit huwelijk hun toestemming geven en Geertruijt Geldoff jonge dochter geboren en wonende te Dordrecht geassisteerd met Francijntje Jans weduwe van Willem Geldoff haar moeder, op 13 mei 1678 getrouwd

21 juli 1678: Teunis Fritsen jongman geboortig van Libbrugh in het Sticht van Keulen wonende te Dordrecht brouwersgast geassisteerd met Stoffel Kemp zijn goede bekende en Margrieta Laurens van der Linden jonge dochter geboortig van Oud-Beijerland en wonende in de Gebrande Buurt buiten de stad Dordrecht geassisteerd met Neeltjen Jacobs haar behuwd moeder, getrouwd op 6 aug. 1678

25 aug. 1678: Andries Maertensz. Delwits jongman geboortig van Loncan in het graafschap Namen spijkermaker geassisteerd met Leendert Fonteijn zijn goede bekende en Catharina Jans weduwe van Barent Backers lijndraaier geassisteerd met Maria Otto haar goede bekende, getrouwd op 10 sept. 1678

8 sept. 1678: Lambert Waersman weduwnaar geboortig van Waert geassisteerd met Catharina van der Plas zijn nicht en Anna Constant jonge dochter geboortig van Dordrecht geassisteerd met Lambrecht Constant haar vader beiden wonende te Dordrecht, op 25 sept. 1678 getrouwd

27 okt. 1678: Reijer Geeritsz. van de Nieukerck jongman van Leerdam mr. smid en burger van Dordrecht en Johanna Constant jonge dochter geboren en wonende te Dordrecht geassisteerd met Lambert Constant haar vader, getrouwd op 8 nov. 1678

19 jan. 1679: Laurens Sweers jongman geboren te Stralen geassisteerd met zij goede bekende Hans Willem Rielen Willemke Reijniers jonge dochter van Venlo geassisteerd met Metje Berchs haar goede bekende beiden wonende te Dordrecht, getrouwd op 5 febr. 1679

8 juni 1679: Johannis Disch jongman geboortig van Freijburch geassisteerd met Johan Weijt “zijnen vercoren vrient in dese” en Catharina van de Vroenhoff geboortig van Maaseik weduwe van Gerrit van der Plas geassisteerd met Lijsbeth van der Plas de zuster van haar eerste man beiden wonende te Dordrecht

28 sept. 1679: Geerardt Vinck meerderjarig jongman geboortig van Utrecht boekdrukker en Margrieta Stevens van Vrindenburgh jonge dochter geboortig van Dordrecht geassisteerd met Maeijcken Geurts vrouw van Steven Hendricxs haar moeder, getrouwd op 15 okt. 1679

19 okt. 1679: Barent Hopman jongman geboren te Gorinchem geassisteerd met Laurens Swere zijn vriend en Engeltje Pluijm geboren te Maastricht geassisteerd met Anneke Havicx haar nicht meerderjarige ongehuwde persoon, getrouwd op 5 nov. 1679

30 nov. 1679: Jacobus Jansz. van Rijendam jongman wonende te Dordrecht geassisteerd met Focke Occersz. Kouwater zijn goede bekende en Maria Claes Waersman jonge dochter wonende te Dordrecht geassisteerd met Anna Waersman haar zuster, getrouwd op 16 dec. 1679

28 dec. 1679: Dirck van Beaumont jongman van Haarlem geassisteerd met Cornelis Brouwers zijn goede bekende en Barbera van Berckenroo weduwe van Pieter van Lom geassisteerd met Catharijna van Berckenroo haar zuster beiden wonende te Dordrecht, getrouwd op 21 jan. 1680

4 jan. 1680: Adriaen Jansz. van Rijendam weduwnaar geboortig van Oosterhout geassisteerd met Hans Willem Riel zijn goede bekende en Catharijna Vos jonge dochter geboortig van Milbracht geassisteerd met Mettien Berghs haar goede bekende beiden wonende te Dordrecht, getrouwd op 21 jan. 1680

15 febr. 1680: Focken Ockersz. Couwater weduwnaar geassisteerd met Cornelis Ockersz. Kouwater zijn broer en Maria Daguisij [de Guise] jonge dochter geboortig van Dordrecht geassisteerd met Geertruijt Matthijs haar goede bekende, getrouwd op 3 mei 1680

18 april 1680: Johannes van de Wercken weduwnaar geassisteerd met Nicolaes Hechters zijn neef en Margriet Fene jonge dochter geboortig van Valencijn geassisteerd met Cornelia van der Lis haar goede vriendin wonende te Dordrecht, op 5 mei 1680 getrouwd

9 mei 1680: Johannes Lavet jongman geboren te Dordrecht geassisteerd met Rijnier Turon zijn zwager en IJda Wissum jonge dochter geboren te Nijmegen geassisteerd met Maria Wissum haar zuster, getrouwd op 26 mei 1680

27 juni 1680: Jan Willemsz. Geldtof [Geldof] jongman geboortig van Dordrecht geassisteerd met Francijntje Jans weduwe van Willem Willemsz. Geldtoff zijn moeder en Lijsbeth Jansdr. van Lier jonge dochter geboren te Dordrecht geassisteerd met Jan Willemsz. van Lier haar vader

17 april 1681: Johannes Saijers jongman geboren te Dordrecht geassisteerd met zijn tante Maria Saijers en Cornelia van der Lissen jonge dochter geboren te Dordrecht geassisteerd met Sebastiaan van der Lissen haar vader, beiden wonende te Dordrecht, getrouwd op 5 mei 1681

[Jan Sajer en Cornelia van der Lisse laten dopen (Kath. Dordrecht):

a. Adrianus Franciscus, 28 dec. 1682 (get.: Reverendus DominusFranciscus van der Lisse, Cornelia van Bergen)

b. Jan, 25 april 1684 (get.: F. Apperus Sajer, Digna Sajer)]

4 mei 1684: Cornelis van de Putten koopman geassisteerd met Louwijs van de Putten zijn broer en Anna Cornelia Oem geassisteerd met Digna Maria van Slingelant haar nicht

4 mei 1685: Arnoldus van der Sande geboren te ‘s-Hertogenbosch geassisteerd met Isaack van Vroeijvroij zijn behuwd vader en Cornelia van der Lis[se] weduwe van Jan Zaijer geboren te Dordrecht, getrouwd op20 mei 1685

28 sept. 1685: Hendrick van Koebergen j.m. geboren te Grave geassisteerd met Gijsbert Craeijpoel zijn goede bekende en Petronella Zajer j.d. geboren te Dordrecht geassisteerd met Maria Zajer haar vriendin, getrouwd op 14 okt. 1685

11 okt. 1685: Pieter Hechters jongman geboren van de Hoeve geassisteerd met Adriaan Hechters zijn oom van vaderszijde en Jannette Coijaer jonge dochter van Haarlem geassisteerd met haar moeder Claessje Truson *

[Dodenregister Katholieke kerk Dordrecht Hoge Nieuwstraat 27 mei 1719: Claasje Trison decrepita

ORA Dordrecht inv. 796, f. 96: op 20 mei 1690 verkopen Pieter Jansz. van der Klock, mr. metselaar en burger van Dordrecht, en Anna van der Waert, weduwe van Nicolaes Blijenborg, behuwd broer en zuster, als erfgenamen van Geerit Jansz. van der Waert, zijn behuwd vader en haar eigen vader, voor 500 gl. aan Claasje Trusson, laatst weduwe van Jan Vernis, burgeres van Dordrecht, een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Pieter Jansz. van der Klock en dat van Abram de Heer mr. metselaar.

Begraafboek Nieuwkerk Dordrecht 18 juni 1719: Klaessie Trisson weduwe van Jan Trisson, in de Kromme Elleboog, met koetsen, geen boete]

10 jan. 1686: Leendert Brouwer jongman van Keulen geassisteerd met Matthijs van Dooren zijn vriend en Judick Wissing weduwe van Wouter Schroote, getrouwd 27 jan. 1686

11 april 1686: Jan Cornelisz. van Rhijn jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn vader Cornelis van Rhijn en Mariken Bonte jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Jan Jansz. Bonte haar vader, getrouwd op 28 april 1686

12 juni 1687: Pieter Constant steenhouwer jongman van Dordrecht geassisteerd met Lambert Constant zijn vader en Maria Herleij jonge dochter van Luik geassisteerd met Maria Boode vrouw van Bastiaen Vimbres, getrouwd op 6 juli 1687

23 okt. 1687: Dirk Melchors jongman geboren in Munsterland geassisteerd met Leendert Brouwer zijn vriend en Maria Wissing jonge dochter van Nijmegen geassisteerd met Ida Wising vrouw van Jan Wouters haar zuster, getrouwd op 9 nov. 1687

3 febr. 1688: Hendrik Koobergen jongman van de Graeff geassisteerd met Hendrick Koobergen zijn neef en Geertruijt Rooderkercke jonge dochter van Keulen geassisteerd met Berbera Crijnen vrouw van Lambert Backers haar vriendin, getrouwd op 20 febr. 1688

20 april 1689: Jan Dircxsz. Vogels jongman van Stockum geassisteerd met de huisvrouw van Lambert Vogels en Maria Matthijs jonge dochter van Stockum

[ONA Dordrecht inv. 515: op 19 sept. 1686 comp. voor notaris J. van Dijck te Dordrecht Lijsbeth Pieter Ramers, meerderjarige, ongehuwde persoon, enerzijds, en Lambert Vogels, leertouwer en burger van Dordrecht, anderzijds. De comparante verklaart, dat “sij van kinde is bevrucht geweest en vervolgens gebaert [heeft] eenen soon genaemt Dirck dat sij verclaerde geprocreert te hebben bij Jan Vogels mede leertouwer borger deser stadt, sijnde sijn tweede comparants broeder”. Beide comparanten zijn overeengekomen, dat Lambert Vogels de alimentatie en opvoeding van het kind op zich zal nemen, totdat zijn broer Jan weer in de stad is teruggekeerd, “en in cas den voorn. sijnen broeder onwillich mochte wesen om het … kint te naderen, soo verclaerde hij comparant het gemelte kint aen hem te houden en sulcx … Lijsbet Pieter Ramers van nu aff buijte alle costen [en] schaden wegens de opvoedinge soo in sieckten als gesontheijt te bevrijden, geduijende het leven van het … voorn. kint”, op voorwaarde, dat aan de comparante zal worden bekend gemaakt, waar het kind wordt besteed. De comparant tekent met “Lammert Vogels”.

ONA Dordrecht inv. 515: op 11 okt. 1686 ontslaat Jan Vogels zijn broer, Lambert Vogels, “van alle het gene waermede … sijnen broeder bij het [bovenstaande] contract sichselven eenichsints mocht hebben geobligeert”. Akte door beiden ondertekend.]

12jan. 1690: Henderick Coenen jongman geassisteerd met Cristoffel Cemp [Kemp] en Maria Prone jonge dochter geassisteerd met Geertruij Prone haar “schoonzuster”, getrouwd op 29 jan. 1690

19 jan. 1690 Willem Pothoven jongman van Brug in het Bergsland geassisteerd met Adriaen van der Steen en Geertruijt Jansdr. Trompert geassisteerd met Marijcke Kouwater

16 febr. 1690: mr. Petrus Jacqus van Heijdenrijck advocaat voor de Hoge Raad te Mechelen en regerende schepen aldaar weduwnaar en Maria Johanna van der Steen weduwe [van Jacob van Ceulen], getrouwd op 4 mrt. 1690

17 febr. 1690: Nicolaes Jaecques jongman van Dordrecht en Ermken Pieters weduwe van Maastricht, getrouwd op 5 mrt. 1690

8 juni 1690: Laurens Beugers [Beukers] jongman geassisteerd met Maeijken Beuckers en Helena Hedel [Hetels] jonge dochter geassisteerd met Anthonij Hedel haar broer, getrouwd op 25 juni 1690

3 aug. 1690: Hendricus Cromhout jongman van Zevem onder Trier en Maria Berber Constant jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Jan Constant haar vader, getrouwd op 19 aug. 1690

14 aug. 1690: Frans Lauricus [Laurens] jongman van Maastricht geassisteerd met Cornelis van Dongen en Yda van Wessingh [van Wessen] weduwe van Johannes Wouters geboren te Nijmegen geassisteerd met Judick Wissingh, getrouwd op 9 sept. 1690

9 nov. 1690 : Bastiaen Vimbruijs [Fibres] tapper en burger van Dordrecht weduwnaar van Marijken Boudijn en Clementia Pieters jonge dochter, getrouwd op 25 nov. 1690

11 jan. 1691: Adriaen van Dongen jongman burger van Dordrecht geassisteerd met Jacobus Beugels zijn zwager en Margarita Willemsdr. [Geldolph] geassisteerd met haar zuster Geertruij Willems, getrouwd op 27 jan. 1691

5 april 1691: Johannes van der Made jongman van Terheijden in de Baronie van Breda geassisteerd met Cornelis van Dongen burger van Dordrecht en Marijke van Homburgh jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Bastiaentje Spierincx, getrouwd op 22 april 1691

18 april 1691: Wijnant Bruijns weduwnaar van Tijske Bosman burger van Dordrecht geassisteerd met Laurens Swerings burger van Dordrecht en Margarita Robben jonge dochter van Goch in het Land van Kleef geassisteerd met Lijntje Willems, getrouwd op 18 april 1691

24 jan 1692: Jan Baptist Ceullemans jongman van Oosterhout geassisteerd met Jan Willemsz. van Geldoff en Willemijntje van Geldoff jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Francina Jans, getrouwd op 10 febr. 1692

20 mrt. 1692: Michiel van Averen jongman van Antwerpen wonende te Dordrecht geassisteerd met Jan Constant steenhouwer burger van Dordrecht en Anna Palingh jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Margarita Constant haar moeder, getrouwd op 13 april 1692

22 mei 1692: Reijnier Tiron weduwnaar van Margarita Wouters, van Rotterdam, geassisteerd met Jeroenimus Ooswolt zijn goede bekende en Anthonet Jacque, van Luik, weduwe van Maerten van Moleschot, geassisteerd met Anna Heurlens haar goede bekende, getrouwd op 7 juni 1692

7 april 1695: Pieter Hechters weduwnaar van Jannetta Coijaart geassisteerd met de weduwe van Adriaan Hegters, zijn tante, en Maria Solee, jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar vader Michiel Sole, getrouwd op 24 april 1695

6 okt. 1695: Laurens van der Linden weduwnaar van Neeltje Jacobsdr. van Spade buiten Maastricht wonende te Dordrecht geassisteerd met Engelbertus Nulkens zijn goede bekende en Margrita Willems weduwe van Steven Elias mede wonende te Dordrecht van Eisden buiten Maastricht geassisteerd met Margarita Teunis haar goede bekende

23 okt. 1695 (getrouwd): Denijs van den Bergh weduwnaar wonende te Dordrecht en Neeltje Buijs jonge dochter van Gouda

8dec. 1695: Lambert Jansz. van Onsen geassisteerd met Margariet Herothijn en Annighje Jansdr. Lievers geassisteerd met Caetje Coenen haar goede bekende, getrouwd op 6 jan. 1696

8 dec. 1695 Reijnier Turon weduwnaar geboren te Rotterdam en Grietje [Willemsdr.] van den Hof j.d. geboren te Urmont geassisteerd met IJda Wissingh weduwe van Frans Laurens haar goede bekende, getrouwd op 31 dec. 1695

27 dec. 1695 Jan de Mulder j.m. van Sint Jillis in het Land van Waas geassisteerd met Gerrit Hopman zijn goede bekende en Beateris Jillis j.d. van Dordrecht geassisteerd met Maria Otte, getrouwd 15 jan. 1696

1 juni 1696 Peter Boekers jongman van Cassel geassisteerd met Steven Teunisz. zijn neef en Jenneken Andries jonge dochter van Neurmont geassisteerd met Heijlken Driese haar schoonzuster

24 juli 1696 Jan de Lone [de Loneu, de Louneu]j.m. van Jemep geassisteerd met Huijbert Comker zijn goede bekende en Marija Mooijweer [Maria Bontemps] j.d. van Luik geassisteerd met Maria Mooijweer haar moeder, getrouwd op 10 aug. 1696

24 jan. 1697 Dirck Brussiers j.m. van Dordrecht varend gezel en Geertruij Cleijpoell j.d. van Dordrecht, getrouwd op 10 febr. 1697

3 mrt. 1697 Claas Gielen Hesemans j.m. van Buell [Budel] in de Meijerij van Den Bosch geassisteerd met Ignatius Maree zijn goede bekende en Lijsbeth Jansdr. de Nijst j.d. van Dordrecht geassisteerd met Maeijcken Bredenraad de vrouw van Jan Rutte, getrouwd op 17 febr. 1697

20 mrt. 1697: Nijs van den Bergh weduwnaar van Gouda geassisteerd met Maria Cornelisdr. Westerdorp zijn moeder en Caatje Jans jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Jan Donderman haar vader, getrouwd 8 april 1697

18 juli 1697: Gerrit Levermans jongman van Albersloo in Westphalen geassisteerd met Jan Hermansz. Slootmaker zijn neef en Helena Vogels jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Maria Pitten haar moeder, getrouwd op 4 aug. 1697

5 dec.1697: Nicolaes Voogt jongman van de heerlijkheid IJsenburgh in het land Swaben geassisteerd Gillis Huijbert zijn goede bekende en Anneken van Loon weduwe van Paulus van der Linden geassisteerd met Marijke van Cranendonck, getrouwd op 27 dec. 1697

2 jan. 1698: Casper van der Linden jongman uit het Sticht van Munster geassisteerd met Gerrit Leverman zijn goede bekende en Margriet Terputten jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Maria Vogels haar moeder, getrouwd op 19 jan. 1698

2 mei 1698: Hans Willem Riell weduwnaar van Venlo en Pieternella de Blonck weduwe van Anthonij van Lier, getrouwd op 18 mei 1698

11 dec. 1698: Adriaan van Hal smidsknecht j.m. van Dordrecht en Belia Vlos [Sibilla Flos]j.d. van Dordrecht, getrouwd 27 dec. 1698

2 april 1699 Marinus van der Lisse jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn vader Bastiaen van der Lisse en Maria Kools jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Berbera Kools vrouw van Govert Melot haar zuster, getrouwd op 20 april 1699

20 mei 1701: Antony Dooren jongman geassisteerd met zijn vader Matthijs Doorn en Maria Elisabeth Pitte jonge dochter geassisteerd met haar moeder Maria Pitte, getrouwd op 5 juni 1701

4 aug. 1701: Lourens Jurriense weduwnaar van Gelder wonende te Dordrecht en Anna Wijers weduwe van Dordrecht geassisteerd met de vrouw van Gerrit Hopman, getrouwd op 21 aug. 1701

19 april 1702: Willem Geurts jongman uit Gulickerland geassisteerd met Rienier [sic] Turon zijn oom en Margrita Wartlé jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Ida Wisse laatst weduwevan Frans Laurense haar moeder, getrouwd op 6 mei 1702

26 mei 1702: Johannes de Bebron jongman van Dalem in het Land van Overmaas geassisteerd met Willem van der Lis zijn goede vriend en Cornelia van Bergen jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar tante Cornelia van Bergen, getrouwd op 9 juni 1702

9 jan. 1703: Joseph Lona jongman geboren “in’t leger ontrent Flori” geassisteerd met zijn vriend Coenradus Brant wonende te Dordrecht en Grietje Adamsdr. van Nuijs jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Catarina Cambuijter haar goede bekende, getrouwd op 8 febr. 1703

29 mei 1703: Jan Saijer jongman van Dordrecht met schriftelijk consent van zijn stiefvader Arnoldus van der Sanden en Maria Mus jonge dochter van Bockhoven geassisteerd met Johanna van den Oever laatst weduwe van Govert Herings

[Jan Zaijer trouwde 2e RK Dordrecht 25 april 1732 Anna Agnes van der Lisse:

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten) Dordrecht10 april 1732: Jan Zaijer weduwnaar van Dordrecht en Anna Agnes van der Lisse weduwe van Pieter Heijne wonende omtrent de Munt [in de Voorstraat], getrouwd 25 april 1732 (getrouwd RK Dordrecht 25 april 1732, met dispensatie van de pauselijke nuntius in Brussel wegens bloedverwantschap in de tweede graad)

Petrus Heijnen en Anna Agnes van der Lisse trouwden RK Dordrecht 3 mei 1721

ONA Dordrecht inv. 871, akte 123 (de testateur is beneden de 4000 gl. gegoed): op 6 nov. 1748 testeert ten overstaan van notaris B. van der Star Joan Zaijer, koopman wonende te Dordrecht. Hij herroept eerdere testamenten, codicillen etc., maar bevestigt de huwelijkse voorwaarden, die hij met zijn tweede vrouw, Anna Agnes van der Lisse, heeft gepasseerd voor de Dordtse notaris P. de Ruijter op 19 april 1732, voor zover die huwelijkse voorwaarden niet strijdig zijn met het onderhavige testament.

Jan Saeijer(s) en Maria Mus laten dopen (Kath. Dordrecht):

a. Joannes Zaijer, 14 febr. 1704 (get.: Engeltije van der Lis), trouwde Maria van Diest

Trouwboek Gerecht (onderscheiden gezindten) Dordrecht 21 dec. 1724: Johan Saijer jongman geassisteerd met zijn vader Johan Zaijer en Maria van Diest geassisteerd met haar vader Johannes van Diest, getrouwd op 5 jan. 1725 (getrouwd RK Dordrecht 4 jan. 1725)

Uit dit huwelijk:

a-1. Maria Zaijer, geboren naar schatting ca. 1725

b. Huijbert, 13 juli 1705 (get.: Willem van der Lis, Joanna van den Oever), jong overleden

c. Adrianus, 13 jan. 1707 (get.: Vrouw van Noorden, Hendrik Heijnen), jong overleden

d. Hubertus (Huijbert) Zaijer, 9 juli 1708 (get.: Bastiaan van der Lis, Jenneke Conincks)

e. Cornelia Zaijer, 3 april 1710 (get.: Hendrik Coeberge, Jacomina van Santen), trouwde RK Dordrecht 13 april 1733 Francois Rens Matthijsz., mr. zeilmaker te Dordrecht

f. Joanna, 8 mei 1712 (get.: Willem van Houten, Anna Maria Conincks), jong overleden

g. Maria Jacoba Zaijer, 8 april 1714 (get.: Jacob Daniëls), trouwde RK Dordrecht 25 nov. 1738 Cornelis van Keulen

h. Mathias, 18 mei 1716 (get.: Mathias Lenden, Vrouw Conincks)

i. Joanna Zaijer(s), 12 nov. 1717 (get.: Joanna Maria Conincks), trouwde RK Dordrecht 16 juli 1741 Jan Boudewijn

j. Angela Zaijer, 4 mei 1719 (get.: Bastiaan van der Lis, Maria Cools), trouwde C.J. de Noëll

k. Adrianus (Adriaan) Zaijer, 11 juli 1721 (get.: Dominicus Beauduin, Anna Maria Konincks)

l. Sebastianus (Bastiaan) Zaijer, 24 sept. 1722 (get.: Bastiaan van der Lis, Maria Agnes Smits)]

21 okt. 1704: Hendrick Heijnen jongman van Zevenaar geassisteerd met Maria van der Lis zij goede bekende en Johanna van Santen jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar grootmoeder Cornelia van Bergen de vrouw van Bastiaan van der Lis, getrouwd op 16 nov. 1704

8 jan. 1705: Lodewijk Wiltens jongman van Grootenbrugge in het Land van Luik en Maria Erkens jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar vader en moeder

22 jan. 1705: Lourens Hekelaar jongman van Breda en Maria de Leur weduwe van Wouter Constant

18 sept. 1705: Coenraet Gonne weduwnaar en Antonetta Brouwers weduwe, getrouwd op 9 okt. 1705

9 sept. 1707: Lammert Ramon jongman van Luik geassisteerd met zijn broer Hubert Ramon en Catie de Losie weduwe van Willem van Ossers van Dordrecht geassisteerd met Jenneke de Losie haar nicht, getrouwd op 24 sept. 1707

21 april 1708: Willem van der Linden jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn oom Pieter van der Linden en Johanna Hart jonge dochter van Oosterhout geassisteerd met haar moeder Maria van Doorn, weduwe van Fredrik Hart, getrouwd op 13 mei 1708

14 juni 1708: Willem van der Linden jongman van Dordrecht geassisteerd met Pieter van der Linde zijn vader en Janneken Korjau jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Lijsbet Lammorie weduwevan Francois Korjouw haar moeder, getrouwd op 1 juli 1708

18 jan. 1709: Lourens Trison weduwnaar van Rotterdam en Jenneke Lourens Wevers jonge dochter van Tongerlo in de Meierij van Den Bosch, getrouwd op 1 febr. 1709

13 sept. 1709: Adriaen van Hal weduwnaar van Dordrecht en Margrita Putte weduwe van Dordrecht, getrouwd op 30 sept. 1709

13 febr. 1710: Hendrikus de Saijve j.m. van Luik geassisteerd met Antoni Witsen en Josephus de Blockhoes en Sophia Koenen j.d. van IJssenbroeck geassisteerd met Maaijcke Breedenraat haar goede bekende, getrouwd op 2 mrt. 1710

[Uit dit huwelijk o.a. Bartholomeus de Saive, gedoopt Oud-Kath. Dordrecht 28 dec. 1710, peter en meter: Jasper Blockhuissen en Anna Maria Jose]

11 juli 1710 : Jan Stevens j.m. van Luik geassisteerd met Servaes Karle zijn goede bekende en IJda Kocks j.d. van Tongerbergh geassisteerd met Jacomina van de Klundert haar goede bekende, getrouwd op 27 juli 1710

2 aug. 1710: Philippus de Hang j.m. van Reving in het Land van Trier geassisteerd met Jillis Oda zijn vriend en Maria Manne j.d. van Venlo geassisteerd met Donne Jonkers haar voogd, getrouwd op 23 aug. 1710

13 nov. 1710: Paulus Hendricx jongman van de Bicxedonck en Lourensie Lourense jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Maaijke Jans, getrouwd op 29 nov. 1710

28 febr. 1711: Jan Lievense jongman van Iveren in Brabant omtrent Brussel gelegen en Jacomijntie Geele jonge dochter van Peer in het Land van Luik beiden geassisteerd met Griet Jansz weduwe van Jan van Buel

16 april 1711: Hendrik Wissing jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn vader Lucas Wissingh en Ida van Haan jonge dochter van Uurmond geassisteerd met haar zuster Maria van Haan, getrouwd op 2 mei 1711

23 april 1711: Huijbert Koenen jongman van Bredageassisteerd met zijn goede bekende Jacob Sanders en Pietertje van der Linden geassisteerd met zijn moeder Maddeleentje Pieters vrouw van Pieter van der Linden, getrouwd op 10 mei 1711

27 mei 1711: Johannes Rabatta jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn zuster Jenneke Rabatta en Catarina Brouwers weduwe van Gabriël Mouwens, getrouwd op 14 juni 1711]
11 juli 1711
25 juni 1711: Johannes Kouwater jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn moeder Maria Dagwisee weduwe van Fokke Kouwater en Maria van Hulst jonge dochter van Gorinchem, getrouwd op 11 juli 1711

2 juli 1711: Lammert van Nieukerck geassisteerd met zijn vader en Antonia van Lier j.d. geassisteerd met Lijsbeth van Hees weduwe van Pieter van Lier, getrouwd op 19 juli 1711

29 sept. 1711: Christiaan Stijvers j.m. van Maaseik volgens schriftelijk consent van zijn ouders en Margrita Smits j.d. van Munster geassisteerd met de vrouw van Poulus Herris

15 okt. 1711: Lourents Fritsert j.m. van Dordrecht geassisteerd met zijn moeder en Johanna van Nieukerck j.d. van Dordrecht geassisteerd met haar behuwd vader Pieter Derven meester-smid, getrouwd op 1 nov. 1711

22 okt. 1711: Frans van Esch weduwnaar van Dordrecht en Aaltie Brouwers weduwe van Leendert Brouwer, getrouwd op 7 nov. 1711
18 febr. 1712: Wouter Tieron jongman van Dordrecht geassisteerd met Willem van den Rijsden zijn neef en Maria Agnes Bekkers jonge dochter van Roermond geassisteerd met haar nicht Geertruij Boers
18 febr. 1712: Lambert Houtkamp weduwnaar en Catarina Erkens jonge dochter
14 april 1712: Jan Slootmaaker jongman van Gulikkerland en Maria Erkens jonge dochter van Dordrecht, getrouwd op 30 april 1712
21 april 1712: Jan van Rijendam jongman van Dordrecht geassisteerd met zijn moeder Maria Waarsman weduwe van Jacobus van Rijendam en Anna van Eijsden jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar moeder Maria Gregoor vrouw van Matthijs van Eijsden, getrouwd op 7 mei 1712
21 april 1712: Jan Kroone jongman van Roermond geassisteerd met zijn vader Frans Kroone roklijfmaker te Dordrecht en Maria Middelaar jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met Jenneke Benedictus vrouw van Cristiaen van Hiel
8 mei 1712
Jan Rijnen en Maria van Dijck
24 juni 1712: Jan Pietersz jongman van Roermond en Catarina van de Booren weduwe, getrouwd juli (sic) 1712

De Oud-Katholieke kerk in de Voorstraat (april 2008). De kerk staat op de plaats waar vroeger een schuilkerk stond en is in 1842/1843 gebouwd door stadsarchitect G.N. Itz.