Boet

I. Willem Harmensz. (Boet), geboren naar schatting ca. 1635, jongman van Dordrecht, metselaar, wonende in de Vriesestraat (1662), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 12 juni 1694 (Willem Hermensz. Boet aan het Nieuwkerkhof), trouwde NG Dordrecht 9 juni 1662 (ondertrouw) Maijke Govertsdr., gedoopt NG Dordrecht jan. 1635, jonge dochter van Dordrecht wonendein de Nieuwkerkstraat(1662), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 13 juni 1713 (Maachie Govers aan  het Nieuwkerkhof), dochter van Govert Aertsz. plateelbakker en Grietien (Margrieta)Claes Cornelisdr.

– 13 juni 1713: begraven Maeijke Govers, weduwe van Willem Boet, aan het Nieuwkerkhof, zonder wezen [d.w.z. zonder minderjarige kinderen na te laten] volgens verklaring van haar zoon Herman Boet. (Weeskamer Dordrecht inv. 112, f. 152v)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Herman Willemsz. Boet, 26 aug. 1663, volgt II

b. Grietje, 1665, jong overleden

c. Margarita (Grietje) Willemsdr. Boet, 1667, jonge dochter van Dordrechtwonende aan het Nieuwkerkhof (1686), trouwde NG Dordrecht 1/23 dec. 1686 Christiaen (Corstiaen) Cornelisz. Oudeman, jongman van Dordrecht, varend gezel wonende in de Nieuwkerkstraat (1686), weduwnaar van Dordrecht (1692), maselaar, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 14 sept./6 okt. 1692 (de bruid geassisteerd met haar moeder Bastiaentie Cornelisse, de vrouw van Michiel van Roon) Marijcke van Roon, jonge dochter van Dordrecht (1692)

II. Herman Willemsz. Boet, gedoopt NG Dordrecht 26 aug. 1663, jongman, metselaarsbaas (1692), meester-metselaar, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 13 april 1692 (ondertrouw, in Zuidland getrouwd op 27 april 1692) Eva Gerritsdr. (van der Velden), jonge dochter van Zuidland wonende in de Wijngaardstraat te Dordrecht (1683), weduwe van Jacob Hendricxz. Happers (1692), trouwde 1e NG Dordrecht 25 april 1683Jacob Hendricksz. Happart (Happers), jongman van Heusden, varend gezel wonende bij de Nieuwpoort te Dordrecht (1683)

– 12 mrt. 1684: attestatie voor Herman Willemsz. Boet, jongman wonende aan de Riedijk, vertrekt naar Rotterdam (NG trouwboek Dordrecht)

– 9 nov. 1707: Wouter Spruijt, burger van Dordrecht, verkoopt voor 760 gl. aan Herman Boet, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Seger Voorhof en dat van Jan van der Beek. (ORA Dordrecht inv. 1642, f. 54)

– 7 juli 1719: compareren voor notaris P. Nolthenius te Dordrecht Herman Boet, ongeveer 56 jaar oud en Abraham Boesselaar, ongeveer 48 jaar oud, beiden meester-metselaar te Dordrecht. Zij leggen op verzoek van Jan Burgar tMesger, koopman te Dordrecht, een verklaring af. (ONA Dordrecht inv. 899, akte 32)

2 jan. 1723: testament van Herman Willemsz. Boet, meester-metselaar en zijn vrouw Eva Gerrits. Hij benoemt zijn vrouw tot universeel erfgenaam. Zij zal gehouden zijn aan hun kinderen elk een bedrag van 6 gl. uit te keren. De testatrice benoemt tot universeel erfgenaam haar dochter Maria Hermansdr. Boet, op voorwaarde, dat Maria aan de overige kinderen van haar moeder, zowel die uit het eerste als het tweede huwelijk en aan haar vader Herman Willemsz. Boet een bedrag van 200 gl. zal uitkeren. Testateuren benoemen de langstlevende van hen beiden tot voogd. Akte door beiden ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 901, akte 1)

– 15 sept. 1727: testament van Eva Gerritsdr. van der Velden, vrouw van Herman Willemsz. Boet, meester-metselaaren burger vanDordrecht. Zij legateert aan haar dochter Maria Hermensdr. Boet een bedrag van 400 gl. Tot erfgenamen van al haar overige na te laten goederen benoemt zij haar kinderen, zowel die uit haar eerste huwelijk met Jacob Hendriksz., als haar kinderen bij Herman Boet en haar man voor een kindsgedeelte. Zij stelt haar man aan als voogd over haar minderjarige erfgenamen. Akte door de testatrice ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 1000, akte 41)

– 12 okt. 1728: testament van Eva Gerritsdr. van der Velden, eerder weduwe van Jacob Happer en laatst weduwe van Herman Willemsz. Boet, wonende te Dordrecht. Zij prelegateert aan haar dochter Maria Boet het huis, waarin zij, testatrice, woont, staande in de Kolfstraat, op voorwaarde, dat haar dochter daarvan alleen het vruchtgebruik zal hebben en alle lasten zal betalen, “die daarop geheven en van gegeven sullen moeten werden”. De eigendom van het huis zal na het overlijden van Maria toekomen aan de overige kinderen van de testatrice, zowel uit haar eerste als haar tweede huwelijk. Zij vermaakt tevens aan haar dochter Maria Boet een bedrag van 25 gl., een bed met beddegnoed, een hoeveelheid meubels en huisraad, een aantal porseleinen kopjes en schoteltjes en ander porselein, vier schilderijtjes en al haar kleren. Aan haar dochter Willemijna Boet, weduwe van Hendrik Hooglander legateert zij een bedrag van 25 gl. Erfgenamen van al haar overige na te laten goederen zullen zijn haar gezamenlijke kinderen uit beide huwelijken. Tot voogd en executeur-testamentair benoemt zij haar neef Hendrik van Kasteel, koopman te Rotterdam. Zij tekent met “Eva Boet weedeu van Hermaennis Boet”. (ONA Dordrecht inv. 1010, akte 79)

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 199v: op 9 sept. 1734 Eva van der Velden, weduwe van Hermen Boet, verkoopt voor 200 gl. aan Klaas van der Elst, wonende op de Hil, een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Francois Bongers en dat van Jan Monfoort.

Kinderen

(ex 1):

a. Lena Happers, gedoopt NG Dordrecht 1 mrt. 1684

b. Gerrit Happers, gedoopt NG Dordrecht 24 juli 1686

(ex 2):

c. Marijcke (Maria) Boet, gedoopt NG Dordrecht 31 dec. 1692

d. Willemtie Boet, gedoopt NG Dordrecht 14 aug. 1696, trouwde Hendrik Hooglander

– 2 mrt. 1728: Willemina Boet, weduwe van Hendrik Hooglander, mr. huistimmerman en burger van Dordrecht, verkoopt aan Dirk Franken, mr. kuiper en burger van Dordrecht, een huis voor het Bagijnhof over de brug, staande tussen de stadsgracht en het huis van Jan Joosten van Gelebik. (ORA Dordrecht inv. 1754, f. 11v)

e. Gerrit Boet, gedoopt NG Dordrecht 19 nov. 1698

f. Ida Boet, gedoopt NG Dordrecht 18 dec. 1700

g. Hermannus Boet, gedoopt NG Dordrecht 9 febr. 1703, volgt III

III. Hermannus Boet, gedoopt NG Dordrecht 9 febr. 1703, jongman van Dordrecht wonende in de Kolfstraat (1723), weduwnaar van Dordrecht wonende in de Kolfstraat (1729),meester-metselaar,tr. 1e Gerecht/NG Dordrecht 12/28 februari 1723 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Herman Boet, de bruid met haar vader Arnoldus van der Planck) Josina van der Planck, gedoopt NGDordrecht 13 januari 1702, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Kolfstraat (1723), dochter van Arnoldus van der Planck en Maijke Jansdr. van der Swingh, Hermannus Boet trouwde 2e Gerecht/NG Dordrecht 22 april/3 mei 1729 (de bruid geassisteerd met Adriaen denBroeder, haar goede kennis, en met schriftelijk consent van haar vader Pieter van denBenden)Bastiaentie van den Benden,gedoopt NG Dordrecht 14 dec. 1705, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Grotekerksbuurt (1729), overleden na 25 okt. 1791, dochter van Pieter Abramsz. van den Bende en Jannetje Michiels

– 4 jan. 1729: mr. Hugo Eelbo, oud-burgemeester van Dordrecht en raad en rentmeester-generaal van de Grafelijkheidsdomeinen van Zuid-Holland, verkoopt voor 500 gl. aan Hermanus Boet, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt, genaamd “het Vosje”, staande tussen het koetshuis van de heer van Bleskensgraaf en het erf en de loods van de weduwe Haagdijk. (ORA Dordrecht inv. 1651, f. 187v)

– 7 mei 1732: Hermanus Boet, mr. metselaar te Dordrecht, koopt voor 173 gl. van de erfgenamen van Herman Boonen en Maijke van Doore, in hun leven echtelieden, wonende buiten de Grote Sluispoort, een huis aan de Vest bij de Boogjes, zijnde het derde huis van de Dolhuisstraat, staande tussen het huis van Dirck Rosendaal en het koetshuis en de stal van Adriaan Braats, welk huis voor 12 stuivers per week is verhuurd aan Willem van der Beeck, die er tot 1 nov. 1732 in mag blijven wonen. (ONA Dordrecht inv. 858, f. 153 e.v.)

– 17 sept. 1732: Hermanus Boet, mr. metselaar te Dordrecht, koopt voor 215 gl. van Jan den Romeijn, mr. kleermaker te Dordrecht, een huis in de Wijngaardstraat, staande tussen het huis van Teuntje van de Lindt, laatst weduwe van Jan den Broeling en dat van Koen Caspersz. Lockemeijer. (ONA Dordrecht inv. 858, f. 389 e.v.)

– 30 sept. 1732: Jan den Romeijn, mr. kleermaker en burger van Dordrecht, verkoopt voor 215 gl. aan Hermanus Boet, metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Heer Heijmansuijsstraat, staande tussen het huis van Coen Caspersz. Lokemeijer en dat van Jan de Raadt. De koper is schuldig aan Catharina van Zeeberg, de vrouw van Ludovicus de la Coste, predikant te Dordrecht, een bedrag van 225 gl. (ORA Dordrecht inv. 1653, f 67v)

– 11 febr. 1734: Janetta Heijmans, weduwe van Willem Schouten, als mede-erfgenaam van haar man, Pieter Heijmans en Johan van Breda, allen wonende te Dordrecht, als voogden over Aart Schouten, zoon en mede-erfgenaam van Willem Schouten, verkopen voor 670 gl. aan Hermanus Boet, burger van Dordrecht, een huis in de Oude Breestraat, staande tussen het huis van de weduwe Beekhuijsen en dat van Dirk van de Lind. De koper is schuldig aan Adriana en Willemina van Oostrom, wonende te Dordrecht, een somma van 600 gl. (ORA Dordrecht inv. 1653, f. 166)

– 19 mrt. 1742: voor notaris P. van Well testeren Hermanus Boet, meester-metselaar te Dordrecht en zijn vrouw Bastiaentie van den Bende. Hij benoemt tot universele erfgenamen zijn gezamenlijke kinderen, zowel die uit dit huwelijk als uit zijn vorige huwelijk,benevens zijn vrouw, elk voor een kindsgedeelte. Zij benoemt tot erfgenaam haar man, op voorwaarde, dat hij na haar overlijden hun kinderen zal onderhouden en alimenteren en hun bij mondigheid of huwelijk samen een somma van 25 gl. zal uitkeren. Zij stellen elkaar aan tot voogd over hun kinderen. Hij benoemt tot voogden over zijn voorkinderen Abraham Smak steenhouwer en Adriaan de Gelder, beiden wonende te Dordrecht. De testateur tekent met zijn naam, de testatrice zet een kruisje. (ONA Dordrecht inv. 965, akte 18)

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 10v: op 21 febr. 1754 verkoopt Jacoba van der Mandele, ongehuwde persoon, als procuratie hebbende van haar grootmoeder Geertruij Aardemans, weduwe van Jacobus van der Mandele, wonende te Dordrecht, voor 76 gl. aan Hermanus Boet, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis vooraan in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het achterste deel van het huis van Andries van Rhijn en dat van de weeskinderen van [NN].

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 68v: op 1 dec. 1757 verkoopt Willem Corbel, wonende te Rotterdam, als man van Aletta Corbel, dochter en erfgename van Frans Corbel, die in Dordrecht is overleden, voor 600 gl. aan Hermanus Boet, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Tolbrugstraat Waterzijde, staande tussen het huis van Matthijs Marchal en dat van de procureur Van Gelsdorp.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 166: op 8 mei 1759 verkoopt Matthijs Marchal, koopman te Dordrecht, voor 300 gl. aan Hermanus Boet, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Raamstraat, staande tussen de looijerij van Jan Trouilja en het huis van Hendrik Meijboom.

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 155v: op 6 april 1762 verkoopt Jacobus van Trigt, mr. zilversmid en burger van Dordrecht, als executeur-testamentair van Aarnout van der Hegge, voor 900 gl. aan Hermanus Boet, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Grotekerksbuurt, staande tussen het Manhuisstraatje en het huis van Teuntje en Johanna [NN]. De koper is schuldig aan Jan Nieuwlant een somma van 900 gl.

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 57v: op 6 okt. 1763 verkoopt Hermanus Boet, mr. metselaar en burger van Dordrecht, voor 600 gl. aan dr. Bartholomeus van Schellebeeck, achtraad van Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt, staande tussen de stal van de koper en die van Arent de Heer.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 189: op 25 okt. 1791 verkopen “Arnoldus Boet, metselaarsbaas alhier zo voor zig zeve als instaande en de rato caverende voor zijne zuster Eva Boet, weduwe Jan Schouten, en zijne Nigt Maaike Schep, Abraham Boet Lootgietersbaas alhier, zo voor zig zelve en als Last en procuratie hebbende van zijne moeder Bastiaantje van den Benden wed.e wijlen Hermanus Boet, en zuster Willemina Boet huisvrouw van Pieter van Nieuwenddorp, ingevolge procuratie verleden voor Jan Hendrik Schultz van Haegen, als Notaris en zekere getuigen in dato 10 April 1790 en welke Willemina Boet bevorens bij Procuratie verleden voor voorn. Notaris J.H. Schultz van Haegen in dato den 2: december 1788 door haren Man voorn. Pieter van Nieuwendorp daar toe speciaal geauthoriseert, en nog als instaande en de rato caverende voor Cornelia Boet, Arnoldus Boet en Jan Boet, Pieter Helmigh, Diacon van de nederdutische hervormde diaconie armen dezer Stad, als daar toe door dezelve diaconie armen ingevolge qualificatie in dato den 5 Julij 1790 daar toe geauthoriseert en gequalificeert als door dezelve diaconie armen gealimenteert werdende Trijntje Boet wed.e Jan Blok, en Harme Boet, en Michiel Boet, beide Metzelaars alhier. En zijnde zij Bastiaantje van den benden in gemeenschap van goederen getrouwt geweest met wijlen haren Man voorn. Harmanus Boet en mitsdien voor de helft geregtigt geweest in den gemenen Boedel tusschen haar en wijlen haren Man gesubsisteert hebbende, en de overige Comparanten, zo in hun Privé als waar voor zij paroisseren kinderen en kindskinderen van wijlen voorn. Hermanus Boet”, voor 700 gl. aan Hendrik van Dam, burger van Dordrecht, een huis met een grote tuin erachter in Raamstraat, staande tussen de looierij van Trouilja en het huis van Hendrik Meijboom.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 190: op 25 okt. 1791 verkopen de in voorgaande akte genoemde comparanten voor 820 gl. aan Willem Veltmeijer, raffinadeursknecht te Dordrecht, een huis in de Tolbrugstraat Waterzijde, staande tussen het huis van mr. Ocker Gevaerts van Geervliet en dat van Willem van Rije.

Kinderen:

ex 1:

a. Eva Boet, gedoopt NG Dordrecht 4 sept. 1723, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Breestraat (1751), overleden Dordrecht 10 april 1805, begraven Dordrecht 16 april 1805, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 9/24 okt. 1751 (de bruidegom heeft schriftelijk consent van zijn vader Jan Schouten, de bruid geassisteerd met haar vader Hermanus Boet) Jan Schouten (de oude), gedoopt NG Dordrecht 21 juni 1729, jongman van Dordrecht wonende buiten de Suispoort (1751), scheepmakersbaas, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 5 maart 1791 (de heer Jan Schouten, buiten de Sluispoort, laat kinderen na, twee koetsen extra, eerste boete, ’s middags luiden, één uur en een half uur)

[zie verder genealogie Schouten op deze website]

ORA Dordrecht inv. 1761, f. 75v: op 25 juli 1805 verkoopt Jan Schouten, als executeur in de boedel van zijn moeder Eva Boet, weduwe van Jan Schouten de oude, voor 2510 gl. aan Willem van Welsenis, wonende te Dordrecht, een tuin met twee stenen tuinhuizen, staande aan de Bredeweg naast het Bezemerpad even buiten de Sluispoort aan het afgaan van de Hoogt op stadsgrond, gelegen tussen het Bezemerpad en de ingang van de tuin van [NN] Schoenmakers.

b. Arnoldus Boet, gedoopt NG Dordrecht 8 sept. 1724, jongman van Dordrecht wonende in de Oude Breestraat (1752), mr. metselaar, trouwde Gerecht/NG 8/23 april 1752 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Hermanus Boet, de bruid heeft schriftelijk consent van haar moeder Maria Palamedes, weduwe van Bastiaan Konings, geassisteerd met haar zuster Maaijken Konings) Silia (Celia)Konings, jonge dochter van Raamsdonk wonende op de Groenmarkt (1752)

ORA Dordrecht inv. 1659, f.147: op 9 sept. 1751 verkopen Willemina Overhagen, weduwe en erfgename van Johannes van der Beek, Leendert Roos, als voogd over Anna Mouthaan, enige dochters dochter en mede-erfgename van Johannes van der Beek, en Coenraad Hermensz. Scheffers, als man van Anna van der Beek, enige zoons dochter en mede-erfgename van Johannes van der Beek, voor 500 gl. aan Arnoldus Boet, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Grote Spuistraat, staande tussen het huis van Hermina Coijmans, de vrouw van Cornelis van Nispen en dat van Adriaan de Gelder. De koper is schuldig aan Pieter Vos Cornelisz., koopman te Dordrecht, een bedrag van 500 gl.

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 233: op 7 mei 1771 verkoopt Jan Sloot, burger van Dordrecht, voor 52 gl. 10 st. aan Arnoldus Boet, metselaar te Dordrecht, een huis in de Kleine Spuistraat, staande tussen het pakhuis van Willem van Maarseveen en dat van de koper.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 42v: op 20 dec. 1796 verkopen Gerrit Vonk Lucasz. en Francois Pistorius, notaris, beiden wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Johannes van de Werken, die gewoond heeft en overleden is in Dordrecht, voor 265 gl. aan Arnoldus Boet een huis aan de Tweede Singel aan de Spuiweg even buiten Dordrecht, getekend E:639, staande tussen het huis van Pieter Romijn en dat van Pieter Dolphijn.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 86v: op 7 mrt. 1799 verkopen Bastiaan Boet, wonende te Dordrecht, en Jan Schouten, als executeurs van de boedel van hun vader resp. schoonvader Arnoldus Boet, die gewoond heeft en is overleden te Dordrecht, voor 500 gl. aan Andries Hillenaar, wonende in Dordrecht, een huis aan de Tweede Singel aan de Spuiweg even buiten Dordrecht, getekend E:639, staande tussen de ingang van de tuin van Teunis van Jaarsveld en het huis van Pieter Dolphijn.

Kinderen:

b-1. Bastiaan Boet, gedoopt NG Dordrecht 24 jan. 1755, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Grote Spuistraat (1781), metselaarsbaas, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 24 mrt./8 april 1781 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Arnoldus Boet, de bruid met haar vader Nicolaas Noteman) Maria Noteman, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Wijnstraat (1781)

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 187: op 1 mei 1781 verkoopt Cornelis Spaan, wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn stiefmoeder Maria van den Bergh, weduwe van Jacob Spaan, wonende te Dordrecht, voor 900 gl. aan Bastiaan Boet Arnolduszn. een huis in de Oude Breestraat, staande tussen het huis van [NN] Hogerwerf en dat van [NN] Romeijn.

ORA Dordrecht inv. 1672, f. 154v: op 3 dec. 1782 verkoopt Bastiaan Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, voor 1012 gl. aan Jan Karsdorp, timmermansbaas wonende te Dordrecht, een huis in de Oude Breestraat, staande tussen het huis van Bartholomeus Romijn en dat van [NN] Hoogewerff.

ORA Dordrecht inv. 1673, f. 178v: op 27 jan. 1784 verkoopt Catharina Dormaal, weduwe van Arij Matena, wonende te Dordrecht, voor 1075 gl. aan Bastiaan Boet, wonende te Dordrecht, een huis in de Grote Spuistraat, staande tussen het huis van de chirurgijn Johannes Droesse en dat van Arij de Glint.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 259: op 17 febr. 1789 verkoopt Martinus Johannes van Eijk, wonende te Dordrecht, voor 700 gl. aan Bastiaan Boet, wonende te Dordrecht, een pakhuis in de Oude Breestraat, staande tussen het huis van de weduwe van Jan van Vugt en dat van Anna de Glindt.

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 42: op 4 juni 1793 verkoopt Pieter Poirier, burger van Dordrecht, voor 3700 gl. aan Bastiaan Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt tegenover het stadhuis, staande tussen het huis van mr. Martinus Boon en het pakhuis van Gilles Olivier.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 83v: op 17 jan. 1797 verkoopt Bastiaan Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, voor 925 gl. aan Hendrik Koevoets, broodbakker te Dordrecht, een huis in de Grote Spuistraat, staande tussen het huis van Arij de Glint en dat van Abraham de Meijer.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 42v: op 29 mei 1800 verkoopt Bastiaan Boet, wonende te Dordrecht, voor 700 gl. aan Jacobus Havers en Co., wonende te Dordrecht, een pakhuis in de Oude Breestraat, getekend D:699, staande tussen het huis van Jan ten Hoven en dat de weduwe De Jong.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

b-1-1. Celia, 4 mei 1782

b-1-2. Anna, 26 okt. 1785

b-1-3. Josina Maria, 4 jan. 1789

b-2. Hermanus Boet, gedoopt NG Dordrecht 13 okt. 1756, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Grote Spuistraat (1791),schilder, lid van Tekengenootschap Pictura 1774-1787, bedankte in 1790, overledenDordrecht 10 mei 1832 (Spuistraat D:473),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 19 mrt./3 april 1791 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Arnoldus Boet, de bruid met haar vader Jan van Emmerik)Maria van Emmerik, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Noordendijk (1791)

Hermanus Boet, portret door Abraham van Strij (1772). Dat Napoleon de uitvinder zou zijn van “de hand in jas gestoken”, wordt door dit schilderij weerlegd.

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 42v: op 4 juni 1793 verkoopt Arnoldus Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, voor 500 gl. aan Hermanus Boet, schilder te Dordrecht, een huis in de Oude Breestraat bij de Grote Spuistraat, staande tussen het huis van Frans Meloen en dat van Pieter Vervoorn.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 291v: op 9 mei 1799 verkoopt Jan Warnier voor 910 gl. aan Hermanus Boet, schilder te Dordrecht, een huis in de Grote Spuistraat, uitkomende in de Haringstraat en staande tussen de stal van predikant Van den Doorslag en het huis van de weduwe Visser.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 114: op 29 mei 1800 verkoopt Maria Asbeek, weduwe van Willem van Rietschoten, voor 525 gl. aan Hermanus Boet Arnoldsz., wonende te Dordrecht, een tuin met het daarop staande huis aan de Tweede Singel even buiten de Vriesepoort op stadsgrond, gelegen tussen de tuin van de weduwe van Bernardus de Loos en de tuin van Hendrik van Diepenbrugge.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 82: op 11 nov. 1802 verkoopt Hermanus Boet Arnolduszn., schildersbaas, voor 800 gl. aan Cornelis den Nuijver, schildersknecht te Dordrecht, een huis in de Oude Breestraat, staande tussen het huis van [NN] Meloen en dat van P. Vervoren.

Kind:

b-2-1. Celia, gedoopt NG Dordrecht 22 febr. 1792

b-3. Mike (Maria) Boet, gedoopt NG Dordrecht 28 mrt. 1760, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Grote Spuistraat (1784),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 5/20 juni 1784 (de brudiegom geassisteerd met zijn vader Jan Schouten, de bruid met haar vader Arnoldus Boet) Jan Schouten jr., jongman geboren te Dordrecht wonende buiten de Sluispoort (1784)

ORA Dordrecht inv. 1762, f. 121: op 10 okt. 1809 verkopen Hermanus Uitwerff Sterling en Francois Pistorius, wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Sibertus van Nievelt, en samen met Hermanus van Beest, wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Adriana Johanna van Nieveld, voor 4500 gl. aan Maria Boet, weduwe van Jan Schouten, wonende te Dordrecht, een huis met een tuin erachter, met een vrije uitgang op het Jodenkerkhof, even buiten Dordrecht, getekend E:514 en E:451, staande tussen de looierij en de pakhuizen van Pieter de Koning en de loods of het erf van de weduwe van Frank van der Schoor.

Ex 2:

c. Jannetje, gedoopt NG Dordrecht 14 mei 1730

d. Pieter, gedoopt NG Dordrecht 16 dec. 1735

e. Hermanus Boet, geboren naar schatting ca. 1736, volgt IVa

f. Trijntje Boet, gedoopt NG Dordrecht 28 mrt. 1738, trouwde Jan Blok

g. Gerrit Boet, gedoopt NG Dordrecht 1 jan. 1740, volgt IVb

h. Michiel Boet, geboren naar schatting ca. 1742, volgt IVc

i. Willemina Boet, gedoopt NG Dordrecht 14 aug. 1744, trouwde Pieter van Nieuwendorp

j. Abraham Boet, gedoopt NG Dordrecht 18 jan. 1747, volgt IVd

IVa. Hermanus Boet, geboren naar schatting ca. 1736, jongman van Dordrecht wonende in de Oude Breestraat (1760), metselaarsbaas, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 26 april/11 mei 1760 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Hermanus Boet, de bruid met haar vader Cornelis Vernes) Hendrica Vernes, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Hellingen buiten de Spuipoort (1760)

ORA Dordrecht inv. 1673, f. 99v: op 24 juli 1783 verkoopt Hermanus Boet, metselaarsbaas, voor 3200 gl. aan dr. Jacobus van Wageningen, achtraad van Dordrecht, een huis met pakhuis erachter, staande in de Grotekerksbuurt tussen het Manhuisstraatje en het huis van Jan Slaman.

ORA Dordrecht inv. 1673, f. 108: op 31 juli 1783 verkoopt Gerrit van Buul, burger van Dordrecht, voor 1500 gl. aan Hermanus Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, twee huizen in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Jacob Swang en dat van Dirk Porie, alsmede twee huizen in de Sarisgang, staande tussen de stadsgracht en het huis van Pieter Villot.

ORA Dordrecht inv. 1759, f. 100v: op 12 febr. 1789 verkoopt Jannigje Meijer, meerderjarige ongehuwde persoon, voor 400 gl. aan Hermanus Boet Hermanusz. de helft van een huis op de Spuiweg even buiten de Spuipoort, waarvan de wederhelft toebehoort aan de koper nomine uxoris, staande naast het huis van Lambert Waarsman.

ORA Dordrecht inv. 1681, f. 170: op 13 sept. 1808 verkoopt Samuel van Eijck, houtkoper te Dordrecht, voor 800 gl. aan Hermanus Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis op de Voorstraat aan de havenzijde, getekend C:92, staande in de Kannenkopersbuurt tussen het huis van de verkoper en dat van secretaris Gevaerts.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Hermanus Boet Hermanusz., 13 febr. 1761, metselaar, overleden Goes 16 aug. 1833, trouwde Princenhage 29 juni 1794 Maria Adriana Leijten

ORA Dordrecht inv. 1759, f. 80v: op 29 juli 1788 verkoopt Cornelis Vernes, wonende even buiten Dordrecht, voor 800 gl. aan zijn kleinzoon Hermanus Boet Hermanusz. een huis op de hoek van de Spuiweg even buiten de Spuiweg, staande tussen het huis van de weduwe Van Wijnen aan de ene zijde en het huis van de comparant en een leeg erf aan de andere zijde.

ORA Dordrecht inv. 1759, f. 156v: op 18 jan. 1791 verkoopt Cornelis Vernes, wonende even buiten Dordrecht, als procuratie hebbende van Hermanus Boet Hermanusz., voor 600 gl. aan Willemina Nieveen, meerderjarige ongehuwde persoon, wonende te Dordrecht, een huis op de hoek van de Spuiweg even buiten de Spuipoort, staande tussen het huis van de weduwe Snijders en een stadserf.

b. Clasina Boet 31 mrt. 1763, trouwde Louis Volgraaff

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 221: op 2 mrt. 1802 verkoopt Jan van der Pol, burger van Dordrecht, voor 1150 gl. aan Clasina Boet, tegenwoordig echtgenote van Louis Volgraaff, wonende te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat bij het Groothoofd aan de havenzijde, getekend B:98 en 99, staande tussen het huis van Jan Boudier en dat van Cornelis Alblas.

c. Bastiaantje Boet, 1 mei 1765, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Boomstraat (1798), overleden kort na 26 april 1798

Trouwboek Gerecht Dordrecht 26 april 1798 (ondertrouw): Pieter Klein, jongman geboren te Dordrecht, wonende in het Torenstraatje, geassisteerd met zijn vader Jan Klein, en Bastiana Boet, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Voorstraat bij de Boomstraat, met consent van haar vader Hermanus Boet, de bruid overleden zijnde is dit huwelijk niet voltrokken.

Kinderen (buitenechtelijk):

c-1. Klaas Boet, gedoopt NG Dordrecht 12 nov. 1785

c-2. Clasijntje Boet, gedoopt NG Dordrecht 30 mrt. 1792, “couturiere”, overleden Dordrecht 23 april 1824 (Kasperspad E: 319), trouwde Dordrecht 15 dec. 1811 Govert de Vries, metselaarsknecht, landtrekker, zoon van Anthonie de Vries, huistimmermansknecht, en Elisabeth Franken

d. Cornelia Boet, 19 aug. 1767, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Boomstraat (1796), trouwde Gerecht Dordrecht 14/30 juli 1796 (de bruidegom geassisteerd met zijn goede vriend Christoffel Visser, de bruid met haar vader Hermanus Boet Hz.) Georg Fredrik Glukkenaar, jongman geboren te Kilhausen in Hessen wonende in de Torenstraat (1796)

e. Willemijna, 11 april 1770

IVb. Gerrit Boet, gedoopt NG Dordrecht 1 jan. 1740, jongman van Dordrecht wonende in de Oude Breestraat (1762), steenhouwer, overleden 10 okt. 1788, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 27 febr./14 mrt. 1762 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Hermanus Boet, de bruid met schriftelijk consent van haar moeder Elisabeth van Barendrecht) Elisabeth van Dorsten, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Oude Breestraat (1762), overleden 4 jan. 1806

ORA Dordrecht inv. 1674, f. 247v: op 21 nov. 1786 verkoopt Gerrit Boet, steenhouwer te Dordrecht, voor 1050 gl. aan Johannis Peddinger, wonende te Dordrecht, een huis op de Hoge Nieuwstraat, staande tussen het achterste deel van het huis van de verkoper en het achterste deel van het huis van Cornelis Rees.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 319v: op 23 okt. 1789 verkoopt Elisabeth van Dorsten, weduwe van Gerrit Boet, wonende te Dordrecht, voor 4000 gl. aan Jan van Strij, steenhouwer te Dordrecht, een huis met de daarin staande slijpmolen, staande op de Nieuwe Haven met de kade tot aan het water, strekkende tot aan de Hoge Nieuwstraat, van voren belend door het huis van burgemeester Johan van Neurenburgh en het pakhuis van mr. Nicolaas Backus.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 306: op 9 dec. 1802 verkoopt Johanna de Vries, als procuratie hebbende van Abraham de Vries, jager onder het tweede bataljon Koloniale Troepen in Nederlandse dienst, voor 210 gl. aan Gerrit Boet, wonende te Dordrecht, een huis in de Sarisgang, getekend D:1058, staande tussen het huis vna Willem van Rij aan de ene zijde en dat van Hendrik Driesen en Arij van de Weg aan de andere zijde.

Kinderen:

a. Hermanus, gedoopt NG Dordrecht 15 juni 1764

b. Kornelia Boet, gedoopt NG Dordrecht 12 aug. 1768

c. Arnoldus, gedoopt NG Dordrecht 5 juni 1771, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Doelstraat (1801), weduwnaar geboren te Dordrecht (1816), huurkoetsier, trouwde 1e Gerecht Dordrecht 8/22 aug. 1801 Maria van Oudheusden, weduwe geboren te Dordrecht wonende in de Doelstraat (1801), overleden 6 sept. 1815, trouwde 1e Johan Herman Westerhuis, Arnoldus Boet trouwde 2e Dordrecht 12 juni 1816 Elisabeth Scherlijn, dochter van Jan Scherlijn en Anna Ridderhof.

ORA Dordrecht inv. 1762, f. 53: op 16 mei 1809 verkopen de heren Boonen en Johannes Papenhuizen, beiden wonende te Dordrecht, als executeurs-testamantair van Elizabeth Hardus, weduwe van Johannes Boonen, die gewoond heeft en is overleden in Dordrecht, voor 2310 gl. aan Arnoldus Boet, huurkoetsier en stalhouder wonende te Dordrecht, een koetshuis en stal in het Korte Kromhout, strekkende tot aan de haven, even buiten de St. Jorispoort, tussen die poort en de Noordendijk, getekend E:6, staande tussen de brandgang of erf van Samuel ’t Hoofd en dat van Gerrit van Hoogstraten en Zoon.

d. Jan Boet, gedoopt NG Dordrecht 11 aug. 1773, jongman geboren te Dordrecht wonende op de Riedijk (1800), agent van politie, dienaar van justitie, trouwde 1e Gerecht Dordrecht 9/26 okt. 1800 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Elisabeth van Dorsten, weduwe van Gerrit Boet) Cornelia Wagemakers, jonge dochter geboren te Dordrecht overleden 8 mei 1824, 2e Dordrecht 2 dec. 1829 Goverdina Franken, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Riedijk (1800), dochter van Abram Franken en Anna de Beer

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 378v: op 6 sept. 1803 verkoopt Anthonij Wagemakers, wonende in Dordrecht, voor 800 gl. aan Johannes Boet, wonende te Dordrecht, een huis op de Riedijk, getekend C:242, staande tussen het huis van P. van Nugteren en dat van Anthonij Wagemakers.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 493: op 15 dec. 1807 verkoopt Jacobus de Jong, goudsmidsknecht, voor 200 gl. aan Jan Boet, dienaar van justitie, een huis op de Riedijk bij het Veststraatje, getekend C:229, staande tussen het huis van A. van der Hoeven en dat van Dirk Kroes.

Kind:

d-1. Arnoldus Gerardus Boet, geboren ca. 1814, timmerman, trouwde Dordrecht 22 dec. 1841 Maaijke de Ruiter, dochter van Steven de Ruiter, schipper en Johanna Mackenschie

e. Gerrit, gedoopt NG Dordrecht 27 okt. 1775

IVc. Michiel Boet, geboren naar schatting ca. 1742, jongman van Dordrecht wonende in de Oude Breestraat (1768), metselaarsbaas, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 23 jan./9 febr. 1768 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Hermanus Boet, de bruid met haar vader Gerrit van Buul) Jannetje van Buul, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1768)

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 58v: op 12 sept. 1769 verkoopt Arent van Dijk, burger van Dijk, voor 0 gl. [sic] aan Mighiel Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis, staande “terzijde” het Oudevrouwenhuis of Bagijnhof bij het Achterom tussen het huis van mr. Pieter Hoeufft, dat bewoond wordt door Dirk van Wijk, en dat van Teunis van Pelt.

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 179: op 18 dec. 1770 verkoopt Marija van Hermeije, gesepareerde vrouw van Jacob van Broekhuijsen, wonende te Dordrecht, voor 725 gl. aan Michiel Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Matthijs Hoefnagel en dat van Jan Tolk. De koper is schuldig aan Frederijka van Kooten, bejaarde ongehuwde persoon wonende te Dordrecht, een bedrag van 600 gl.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 48v: op 11 juni 1776 verkoopt Leendert Blenkvliet, burger van Dordrecht, voor 0 gl. [sic] aan Michiel Boet, metselaarsbaas, en Matthijs Hoefnagel, timmermansbaas, een huis in Botgensstraat, staande tussen het huis van Maarten Broeksmit en de stadsgracht.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 49: op 11 juni 1776 verkoopt Matthijs Hoefnagel, timmermansbaas te Dordrecht, voor 0 gl. [sic] aan Michiel Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, de helft in een huis in de Botgensstraat, staande tussen het huis huis van Maarten Broeksmit en de stadgracht.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 84v: op 3 okt. 1776 verkoopt Michiel Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, voor 550 gl. aan Klaas Broeksmit, zaagmolenaar wonende onder Dubbeldam, een huis in de Botgensstraat, staande tussen de stadsgracht en het huis van Maarten Broeksmit.

ORA Dordrecht inv. 1759, f. 222v: op 28 jan. 1794 verkoopt Frans Ponte, wijnkopersknecht te Dordrecht, voor 400 gl. aan Michiel Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis even buiten de Spuipoort, staande tussen het huis van Cornelis Hendrik de Wit en dat van Cornelis de Vries.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 1v: op 17 febr. 1795 verkoopt Hermanus Boet, metselaar te Dordrecht, voor 600 gl. aan Michiel Boet, metselaar te Dordrecht, een huis, staande even buiten de Spuipoort tussen het huis van Lambert Waarsman en dat van Matthijs Driesse.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 316: op 30 juli 1799 verkoopt Marijnis Ligtmans, burger van Dordrecht, voor 237 gl. aan Michiel Boet, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis in de Doelstraat, getekend C:1105, staande tussen het huis van Brender a Brandis en dat van Gerrit de Witt.

ORA Dordrecht inv. 1784, f. 44: op 3 dec. 1799 verkoopt Jan van Breda jr. aan Maggiel Boet een huis aan de Tweede Singel bij de Hallinglaan, even buiten de St. Jorispoort, op Merwedegrond, getekend E:714

ORA Dordrecht inv. 1784, f. 22: op 19 jan. 1809 verkopen “Bastiaantje Boet, meerderjarig en ongehuwd, Gerrit Boet, Hermanus Boet, Jan van den Bos als in huwelijk hebbende Catharina Boet, en dezelve Catharina Boet door hare man bijgestaan en gemagtigd, Johan Georg Vleeschman als in huwelijk hebbende Heijltje Boet, en dezelve Heijltje Boet door haren man bijgestaan en gemagtigd, en nog de gezamentlijke [comparanten] als instaande voor Elisabeth Boet, meerderjarig en ongehuwd, allen wonende te Dordrecht, en welke Bastiaantje, Gerrit, Hermanus, Catharina, Heijltje en Elisabeth Boet, zijnde enige erfgenamen en Kinderen van hunnen vader Machiel Boet, gewoond hebbende en overleden alhier”, voor 500 gl. aan Arij Romijn, vlotter wonende even buiten Dordrecht, een huis aan de Tweede Singel op Merwedegrond nabij het Koningsplein even buiten Dordrecht, getekend E:714, staande tussen het huis van Govert van Emmerik en dat van de weduwe Bouman.

ORA Dordrecht inv. 1762, f. 252: op 29 sept. 1810 comp. voor “Caspar Anthonij van Ourijk en Mr: Pieter Emaus van Micault Schepenen der Stad Dordrecht en de Merwede … Bastiaantje Boet, Gerrit Boet, Meerderjarig en Ongehuwd, Hermanus Boet, Jan van den Bos, als in Huwelijk hebbende Catharina Boet, en dezelve Catharina Boet, door haren Man bijgestaan en gemagtigd, Johan Georg Vleeschman, als in Huwelijk hebbende Heiltje Boet, en dezelve Heiltje Boet, door haren Man bijgestaan en gemagtigd, en nog de gezamentlijke [comparanten] als instaande voor Elisabeth Boet, Meerderjarig en Ongehuwd, allen wonende alhier, en welke Bastiaantje, Gerrit, Hermanus, Catharina, Heijltje en Elisabeth Boet, zijnde enige nagelaten kinderen en Erfgenamen van wijlen hunnen vader Machiel Boet, gewoond hebbende en overleden alhier”. De comparante verkopen voor 500 gl. aan Barend Krebbers, wonende even buiten Rotterdam, een huis even buiten de Spuipoort nabij ’s Lands Werf, getekend E:131 oud en E:119 nieuw, staande tussen het huis van David de Ridder en dat van Jan Nodelik.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Bastiaantje Boet, 10 dec. 1768, trouwde Dordrecht 18 nov. 1818 Johannes van Haaften, zoon van Gijsbert van Haaften en Hendrina Overheul

b. Gerrit Boet, 25 april 1770, metselaar

c. Hermannus Boet, 9 nov. 1771, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1800), dagloner, trouwde 1e Gerecht Dordrecht 10/31 mei 1800 (de geboden gaan in Rotterdam, de bruidegom met schriftelijk consent van zijn vader Michiel Boet, de bruid heeft geen ouders meer) Johanna de Groot, jonge dochter geboren te Kralingen wonende in het Steegoversloot (1800), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 2 mrt. 1808 (Johanna de Groot, de vrouw van Hermanus Boet, op de Voorstraat bij de Mariënbornstraat C:89, laat kinderen na, met de lijkkoets, 39 jaar, tering), 2e Burgje van Camp, 3e Dordrecht 6 nov. 1811 Angenies Chapui, dienstbaar, dochter van Pieter Chapui en Ursula Thevoz, 4e Dordrecht 6 nov. 1822 Pieternella Broekman, dochter van Pieter Jansz. Broekman en Aletta van Well.

ORA Dordrecht inv. 1683, f. 143: op 29 mrt. 1810 verkoopt Maria van Tienen, weduwe van Johannes van Buul, wonende te Dordrecht, voor 300 gl. aan Hermanus Boet Mzn., wonende te Dordrecht, een huis in de Torenstraat, getekend C:416 oud en C:356 nieuw, staande tussen het huis van Herman Miggelman en dat van Caspar Hazenak.

d. Willemijna, 23 febr. 1774

e. Trijntje (Catharina) Boet, 5 juni 1776, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1802), trouwde Gerecht Dordrecht 16 sept./2 okt. 1802 (de bruidegom geassisteerd met zijn broer Cornelis van den Bosch,*) Jan van den Bosch, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1802)

* “zijnde door de vader [van de bruid] Michiel Boet aan de Kamerbewaarder verklaard, dat hij daar hij het tog niet beletten kan, het aanzien zoude, en wel lijden mogt dat dit Huwelijk voortgang had”.

f. Elisabeth Boet, 10 juni 1778

g. Maria, 14 aug. 1779

h. Heijltje Boet, 30 dec. 1780, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1806), trouwde Gerecht Dordrecht 16 okt./1 nov. 1806 (de bruidegom heeft schriftelijk consent van zijn vader Laurens Vleesman, de bruid dito van haar vader Michiel Boet) Johan Georg Vleesman, jongman geboren te Rotterdam wonende in de Wijnstraat (1806)

i. Michiel, 8 mei 1782

IVd. Abraham Boet, gedoopt NG Dordrecht 18 jan. 1747, jongman van Dordrecht wonende in de Breestraat (1771), loodgietersbaas, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 27 april/ 14 mei 1771 (de vader van de bruidegom heeft mondeling consent gegeven aan de secretaris, de bruid geassisteerd met haar moeder Margaretha Sillen, weduwe van Arie Esselbruggen) Maria Esselbruggen, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Grotekerksbuurt (1771)

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 294v: op 17 april 1771 verkoopt Jan van Oosterwijk, timmermansknecht te Dordrecht, voor 500 gl. aan Abraham Boet, loodgietersbaas te Dordrecht, een huis in de Grote Spuistraat, staande tussen het huis van Aart Advocaat en dat van Pieter Visser.

ORA Dordrecht inv. 1667, f. 200v: op 5 okt. 1773 verkoopt Joris Sille, chirurgijn te Dordrecht, voor 500 gl. aan Abraham Boet, loodgieter, een huis in de Grotekerksbuurt aan de havenzijde, staande tussen de Manhuissteiger en het huis van [NN] Visser.

ORA Dordrecht inv. 1667, f. 201: op 5 okt. 1773 verkoopt Abraham Boet, loodgieter te Dordrecht, voor 500 gl. aan Joris Sille, chirurgijn te Dordrecht, een huis in de Grote Spuistraat, staande tussen het het huis van Pieter de Visser en dat van Jacobus Advocaat.

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 152: op 25 mrt. 1779 verkoopt Abraham Boet, loodgietersbaas te Dordrecht, voor 1600 gl. aan Barent Leemschot, loodgietersbaas te Dordrecht, een huis in de Grotekerksbuurt, staande tussen de Oudemanhuissteiger en het huis van Tobias de Visser.

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 160: op 1 april 1779 verkopen Matthijs Sax, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Dirk Lesier, predikant te Alkmaar, Elisabet Lesier en Adriana Lesier, beiden meerderjarig en ongehuwd, wonende te Dordrecht, en Pieter van der Lee, als man van Johanna Lesier, en Johanna Lesier zelf, wonende te Kuik in het Land van Kuik, samen enige erfgenamen van Eva Heuvelkamp, weduwe van Johan Lesier, voor 3325 gl. aan Abraham Boet, loodgieter te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt, staande tussen het huis van mr. Martinus Boon en “het Roodhart”.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 269v: op 31 mrt. 1789 verkoopt Jan Ros, schoenmakersbaas te Dordrecht, voor 600 gl. aan Abraham Boet, loodgieter te Dordrecht, de helft in een huis op de Riedijk tegenover het Veststraatje, bestaande uit twee aparte woningen, alsmede de helft in vier woningen achter het voornoemde huis, uitkomende in het Pompstraatje en staande tussen het huis van de verkoper en dat van de zeilmaker Van Kooten.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 170v: op 8 sept. 1791 verkoopt Maria van Erven, weduwe van Jan Verbeek, wonende te Dordrecht, voor 625 gl. aan Abram Boet, loodgieter te Dordrecht, een huis in de Kleine Spuistraat, staande tussen het huis van Cornelis den Nuijver en dat van Arij Kooijman.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 128v: op 25 juli 1797 verkoopt Pieter Bak, wonende te Dordrecht, voor 775 gl. aan Abraham Boet, loodgietersbaas te Dordrecht, een huis op de Hil [Bethlehemplein], staande tussen het huis van Jan Havers en dat van Lammert van Eijsbergen.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 154: op 7 nov. 1797 verkoopt Abram Boet, loodgietersbaas te Dordrecht, voor 500 gl. aan Hendrik Daems, tuinman wonende even buiten Dordrecht, een huis in de Kleine Spuistraat, staande tussen het huis van Hendrik van de Vijver en dat van Arij Kooijmans.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 122: op 25 sept. 1800 verkoopt Arij Rank, burger van Dordrecht, voor 1300 gl. aan Abraham Boet, loodgietersbaas te Dordrecht, een tuin in het pad schuin tegenover korenmolen “de Orangeboom” op de Spuiweg even buiten de stad, staande tussen de buitenplaats van Gerardus Emaus en het erf, waarop voorheen de korenmolen “de Koe” heeft gestaan.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 266: op 22 juli 1802 verkopen Martinus Rummerink, Pieter van Braam en Francois Pistorius, wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Agatha Hoeksweg, voor 2130 gl. aan Abraham Boet, wonende te Dordrecht, een huis in de Voorstraat aan de havenzijde, getekend D:62, staande tussen het huis van Dirk Schaap en dat van Jacob van der Steen.

ORA Dordrecht inv. 1761, f. 23: op 21 dec. 1802 verkoopt Abram Boet, wonende te Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende Arij Essenbruggen, chirurgijn wonende te Dordrecht, voor 940 gl. aan Simon Hogerzeil, wonende te Dordrecht, een huis bij het Jodenkerkhof tegenover de Luiaardsdijk of de zogenaamde Twintighuisjes, getekend C:499, staande tussen het huis van de verkoper en dat van de weduwe Den Ronde.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 57v: op 26 juni 1804 verkoopt Adrianus Kats, wonende te Dordrecht, voor 400 gl. aan Abraham Boet en Arij Esselbruggen, wonende te Dordrecht, een huis in de Weeshuisstraat, getekend C:993, staande tussen het achterste deel van het huis van Cornelis Smitsen en het huis van metselaar Van der Vorm.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 207v: op 28 nov. 1805 verkopen Jan Ros en Abraham Boet, wonende te Dordrecht, voor 600 gl. aan Jacob van Sluisdam, wonende te Dordrecht, een huis op de Riedijk tegenover het Veststraatje, getekend C:380, met drie naast elkaar staande woningen achter op de plaats van voornoemd huis, uitkomende in het Pompstraatje en staande tussen het husi van de verkopers en dat van Jan Ros.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 208: op 5 dec. 1805 verkoopt Abraham Boet, wonende te Dordrecht, voor 200 gl. aan Jan Ros, wonende te Dordrecht, de helft van een huis op de Riedijk met een woninkje op de plaats van dat huis, getekend C:379, staande tussen het huis van [NN] van Koten en dat van [NN] van Sluisdam.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 481: op 24 nov. 1807 verkoopt Geertruij Hooglander, weduwe van Frans Ketting, voor 300 gl. aan Abraham Boet, wonende te Dordrecht, een pakhuisje in de Oude Breestraat, getekend D:695, staande tussen het huis van Godefridus Mijlord en dat van Jan Jansena.

ORA Dordrecht inv. 1762, f. 9: op 26 jan. 1809 verkopen Arij Esselbrugge en Abraham Boet, beiden wonende te Dordrecht, voor 1025 gl. aan Oeds Pietersz. Blom, wonende te Dordrecht, een huis op de Hoogt even buiten Dordrecht, getekend E:500, staande tussen het huis van Feirabend en dat van Simon Hogerzeijl.

Kind:

a. Hermanus Boet, geboren ca. 1772, jongman geboren te Dordrecht wonende op de Groenmarkt (1795), loodgieter en glazenmaker, overleden Dordrecht 23 okt. 1845 (Groenmarkt A:205), trouwde Gerecht Dordrecht 2 mei/17 mei 1795 (de bruidegom met schriftelijk consent van zijn vader Abram Boet, de bruid met schriftelijk consent van haar vader Andries Sels) Trijntje Sels, jonge dochter geboren te Zwijndrecht wonende op de Nieuwe Haven (1795)

Kinderen:

a-1. Hermanus, gedoopt NG Dordrecht 21 okt. 1796, loodgieter, trouwde Dordrecht 17 mrt. 1830 Jaantje van Beek, geboren te Amersfoort ca. 1795, dochter van Gerrit van Beek, timmerman, en Geertruij van Nijkerk

a-2. Maria, gedoopt NG Dordrecht 18 jan. 1799