Wor

I. Cornelis Jansz. Wor, geboren naar schatting ca. 1470, metselaar te Dordrecht (1543), trouwde NN

ORA Dordrecht inv. 693, f. 71, 6 nov. 1543: Cornelis Wor Jansz. metselaar verkoopt aan Neeltgen [Adriansdr.], weduwe van Vastert Willemsz. [in de 10e penning van 1543 (f. 34v) wordt zij Neeltgen Vastarts genoemd], een huis, erf en toebehoren, staande aan de poortzijde op de Vogelmarkt [Groenmarkt]aan de havenzijde tussen het huis van heer Wouter Pieter Staesz. en dat van Jorden de bakker.

ORA Dordrecht inv. 693, f. 87v, 19 jan. 1544: Cornelia, de weduwe vanVastert Willemsz. met gekoren voogdis schuldigaan Cornelis Wor Jansz. metselaar 355 gl. wegens koop van voornoemd huis. Borg: Willem Vastertsz. “vuijt onsen achten”, haar zoon.

Kinderen:

1. Jacob Cornelisz. Wor

2. Cornelis Cornelisz Wor (de oude), geboren ca. 1504,volgt II.

3. Jorden Cornelisz. Wor, geboren ca. 1517 (ongeveer 50 jaar oud in 1569, 54 jaar oud in 1570), metselaar te Dordrecht (1551, 1554, 1569, 1571), overleden na 20 nov. 1571, trouwde Neeltge NN

ORA Dordrecht inv. 693, f. 42v: op 9 aug. 1543 verkoopt Jorden Cornelisz. metselaar aan Wouter Barthoutsz. 2 gl. jaarlijkse losrente, verzekerd op een huis, erf en toebehoren in de Vriesestraat tussen het huis van Pieter Govertsz. wijnsledenaar en het erf van Gherit de koekenbakker

ORA Dordrecht inv. 695, f. 70v: op 5 febr. 1546 verkoopt Elant Ariensz. aan Jorden Wor Cornelisz. metselaar een huis, erf en toebehoren in de Heer Heymansuysstraat, staande tussen het huis van Aelbert Pijnssz. en dat van Barent brouwersknecht.

ORA Dordrecht inv. 1532 (nieuw), akte 204: op 25 april 1550 verkoopt Jorden Wor Cornelisz. aan Arie Jordensz. en Adriaen Thonisz., als voogden van de weeskinderen van wijlen Jorden Adriaensz. en diens vrouw Mariken [NN], een jaarlijkse losrente van 3 gl. op een huis in de Tolbrugstraat Landzijde, staande tussen het huis van Laurens de timmerman en “der stede straet”. Borgen: Cornelis Wor Cornelisz. en Adriaen Jacopsz. ketelboeter.

ORA Dordrecht inv. 1532 (nieuw), akten 222 en 223: op 27 okt. 1550 verkoopt Laurens Quirijnen aan Jorden Cornelisz. metselaar een huis op de hoek van de Karnemelksteiger aan de Poortzijde, staande tussen het van Adriaen Jacobsz. de ketelboeter en de Karnemelksteiger. Waarborg: Cornelis Adriaensz. bakker. De koper is schuldig aan verkoper een somma van 272 gl. Borg: Cornelis Cornelisz. Wor.

ORA Dordrecht inv. 1532 (nieuw), akten 363 en 364: op 19 sept. 1550 [sic] verkoopt Herman Hermansz. snijder aan Jorden Cornelisz. Wor een leeg erf, liggende op de Oude Gracht in het Tolbrugstraatje, “die nu gevolt [gedempt] es”, tussen de gang van verkoper en het huis van Aert Euwoutsz, De koper is schuldig aan verkoper een somma van 6 Vlaamse ponden.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 84: op 23 juli 1551 verkoopt Jorden Cornelisz. Wor metselaar aan Willem van Nuijssenborch Jansz. een huis op de hoek van de Karnemelksteiger aan de Poortzijde, staande tussen het huis van Adriaen Jacopsz. ketelboeter en de Karnemelksteiger.

ORA Dordrecht inv. 698: op 14 okt. 1551 stelt Cornelis Wor Cornelisz. zich borg voor het “ware ende vrije” van het huis,staande op de Karnemelksteiger, dat Jorden Cornelisz., zijn broer, heeft verkocht aan Willem van Nuijssenborch Jansz.

ORA Dordrecht inv. 709, f. 14v, verklaring dd 5 dec. 1569 door Jorden Cornelisz. Wor metselaar, 50 jaar oud

ORA Dordrecht inv. 709, akte 135, verklaring dd 11 mrt. 1570 door Jorden Cornelisz. metselaar, 54 jaar oud. Op verzoek van Jan Jacobsz. houthaker verklaart hij, dat hij ongeveer 25 of 26 jaar geledensamen met zijn knecht Bemmel de metselaar een zeker “sidelmuerke” gemaakt heeft, staande in de gang van Wouter Cornelisz. bierdrager aan de zijde van het huis, dat nu toebehoort aan de rekwirant en toentertijd aan Jorden Cornelisz. zelf.

ORA Dordrecht inv. 728, f. 268v: op 20 nov. 1571 verklaart Jorden Cornelisz. metselaar, 52 jaar oud, dat hij in 1554 op verzoek van Adriaen van Nispen Gerritsz. en de dekenen en gildebroeders van het Sint Jacobsgasthuis te Dordrecht een stenen muur heeft gemaakt tussen het erf van Van Nispen en het Gasthuis.

Kinderen (volgorde onzeker):

a. Weijntgen Jordensdr., geboren naar schatting ca. 1540, overleden ca. 1583,trouwde naar schatting ca. 1565 Jan Jansz. Babtista, schrijnwerker te Dordrecht (vermeld in 1583).

ORA Dordrecht inv. 734, f. 33: op 29 mei 1578 verkopen Willem Adriaensz. koperslager, Jan Jansz., als man van Weijntge Jordensdr. en Gijsbrecht Jordensz., voor zichzelf en tevens vervangende hun “mede consoorten”, Jan Jansz. Wor timmerman, voor zichzelf en tevens vervangende zijn “mede consoorten”, en Adriaen Aertsz. Wor metselaar, voor zichzelf en tevens vervangende zijn “mede consoorten”, samen erfgenamen van moederszijde van Grietke Ruttendr., weduwe van Wijchman Claesz., voor een vierde deel, en Jan Pouwelsz., Adriaen Jobsz., Cornelis Moelen Adriaensz., Haddeman Joostensz., en Damas Woutersz., gecommitteerde toezienders en regenten van het Arme-Weeshuis te Dordrecht, als geordonneerde “sequesters” over de goederen van de erfgenamen van vaderszijde van voornoemde Grietke Rutten, eveneens voor een vierde deel, aan Cornelis Wor Cornelisz. de jonge de helft van een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Willem van Beaumont en het huis, genaamd “’t Pasteijke”.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 33: op 3 sept. 1580 verlenen Jan Wor timmerman, voor zichzelf en vervangende Trijntgen en Machtelt Hermansdr. en Jan Jansz. Babtista, als man en voogd van Weijntgen Jordensdr., voor zichzelf en tevensvervangende Jacob Jordensz., procuratie aan Willem Ariensz. Ketelaer en Gijsbert Jordensz., mede-erfgenamen van Grijetgen Ruttendr., weduwe van Wijchman Claesz.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 43v-44r, akte dd 10 sept. 1580: Pieter Jansz. van Beurden smid, Claes Pietersz.molenaar, Jacob Jordensz. metselaar en Henrick Pietersz. Vuijthoeck, burgers van Dordrecht, stellen zich borg voor Willems Ariensz. ketelboeter, Gijsbert Jordensz. en Jan Babtista, als man en voogd van Weijntgen Jordensz. en Jacob Bornwaeter, met hun “consoorten”, allen erfgenamen van moederszijde van wijlen Grietgen Rutten. Jacob Jordensz. verbindt hiervoor zijn huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis genaamd “de Roscamp” en het huis van Dirck Jansz. schrijnwerker.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 454v (“Roerende de dood van WeijntgenJordensdr.”) op 24 mei 1583 comp. Jan Jansz. schrijnwerker, weduwnaar van Weijntgen Jordensdr., enerzijds en Gijsbrecht Jordensz. en Jacob Jordensz., als ooms en voogden van Pouwelijna Jansdr., 18 jaar oud en Lijsbeth Jansdr., 6 jaar oud, kinderen van Weijntgen Jordensdr., anderzijds. (Volgt de boedelscheiding.)

b. Ghijsbert Jordensz., geboren ca. 1545, metselaar te Dordrecht, trouwde ca. 1565 Christina Zijmonsdr.

13 okt. 1569: Gijsbrecht Jordensz. metselaar, weduwnaar van Christina Zijmonsdr., enerzijds en Willem Jansz. leidekker, als voogd en naaste bloedverwant van Neeltgen Gijsbrechtsdr., 3 jaar oud, weeskind van Christina Zijmonsdr., verwekt door Gijsbrecht Jordensz., treffen een overeenkomst betreffende de verdeling van de goederen, die zijn nagelaten door Christina Zijmonsdr. Gijsbrecht Jordensz. stelt als onderpand voor de nakomingvan deze overeenkomst een huis op de Nieuwe Gevulde Gracht, staande tussen het huis van Aeriaen de kaaskoper en de tuin van Bouwen van Slingelant. (ORA Dordrecht inv. 708, f. 258 e.v.)

50e penning Dordrecht anno 1580, f. 73: Ghijssbert Jordensz. metselaar betaalt 4 gl. voor zijn huis in de Kromme Elleboog.

ORA Dordrecht inv. 714, f. 269: op 13 jan. 1582 verkoopt Ghijsbert Jordensz. metselaar aan Henrick Matijsz. tingieter een huis aan de Landzijde [Voorstraat] tegenover Mijnsherenherberg, staande tussen het huis van Dirck Matijsz. schoenmaker en dat van Lijsken Antonisdr. Waarborgen: Willem Adriaensz. koperslager en Jacob Jordensz. metselaar. De koper is schuldig aan verkoper een somma van 227 gl. Borgen: Jan Henricxsz. en Jan Jacobsz. tingieters.

ORA Dordrecht inv. 715, f. 212v e.v.: verklaring dd 1 juni 1584 op verzoek van Jan Jansz. Borstel metselaar door Aert Pouwelsz. smid, ongeveer 60 jaar oud, en Willem Jansz. leidekker, ongeveer 50 jaar oud. De deposanten verklaren, dat in de Vasten laatstleden zij met de rekwirant en Gijsbert Jordensz. metselaar in het huis “de Leijhamer” voor de Waag te Dordrecht geweest zijn en dat de rekwirant toen met Gijsbert overeengekomen is, dat hij, Jan Jansz. Borstel, het metselwerk, dat zij aangenomen hadden van Cornelis Jansz. glaesmaecker, alleen zou opmaken en dat Gijsbert de rekwirant “weder reeckeninge doen zoude voor soo veel sijn deel aengaende was vande fault ende ander werck in Londen [mogelijk is hier het huis “Londen” in Dordreht bedoeld] gemaeckt ende dat sijlieden tselve halff ende halff paerten ende deelen zouden”.

ORA Dordrecht inv. 740, f. 168, akte dd 27 juni 1588vermeldt Ghijsbert Jordensz. metselaar, 43 jaar oud.

Kind:

b-1. Neeltgen Gijsbrechtsdr., geboren ca. 1566

c. Jacob Jordensz. Wor, geborente Dordrechtca. 1549, metselaar te Dordrecht,overleden ca. 1602,trouwde NG Dordrecht jan. 1575 Mariken Jansdr. Boucquet, geboren te Dordrecht ca. 1555, overleden na 26 april 1622.

ORA Dordrecht inv. 734, f. 79v akte dd 1 aug. 1578: Jacob Jordensz. heeft na een woordenwisseling een zekere Pieter Michielsz. Bemmel met een mes in zijn arm gestoken.

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 2959, f. 39v: in 1585 betaalt de stad Dordrecht aan Jacob Jordensz. metselaar 5 ponden 17 sch. 6 d. over zijn arbeidsloon van vier en een halve dag werken a 15 sch. per dag, zowel op “Vuijtwijck” aan de Oude en Nieuwe Boelstoren, aan het wachthuis aan de Spuipoort, in de Latijnse School, een stuk aan de borstwering op de Boom aan het Groothoofd “op te haelen ende decken”, als voorhet afbreken van de “gordinge ende gevelkens op Engelenborch”.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 124: op 29 nov. 1593 verkoopt Andries Jansz. klapwaker aan Jan Jansz. en Jacob Jordensz., beiden metselaars, een huis, erf en toebehoren in de Heer Heymanssuysstraat, staande en gelegen tussen het huis van Jan Pietersz. en dat van Neel Molenaer. Borg: Adriaen Willemsz. koolweger.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 345, akte dd 4 mei 1595: Jacob Jordensz. metselaar is borg voor Ghijsbrecht Jordensz. metselaar.

ORA Dordrecht inv. 897 (geen folionrs.), akte dd 22 dec. 1599: op verzoek van de crediteuren van Frans Egbertsz. bakker legt Jacop Jordensz. metselaar, 40 jaar oud een verklaring af.

Kinderen:

c-1. Jorden Jacobsz. (Wor), geboren naar schatting ca. 1580, metselaar

Gildenarchieven Dordrecht, inv. 669, aug. 1606: Jorden Jacobsz. in het Metselaarsgilde van Dordrecht opgenomen.

II. Cornelis Cornelisz. Wor de oude, geboren ca. 1504,metselaar, reetrekker,overleden ca. 1575, trouwde 1e NN, 2e (ca. 1535?)Aechgen Govertsdr. ’t Hoogie

ORA Dordrecht inv. 708, f. 47: op 21 juli 1568 transporteert Cornelis Wor Cornelisz. de oude aan Thomas Grammay, raad en eerste rekenmeester des Konings in Gelderland, een schepenenschuldbrief van 83 ponden 3 schellingen 4 groten Vlaams, sprekende op Geeman Joppesz.

ORA Dordrecht inv. 728, f. 286: op 19 dec. 1571 leggen Cornelis Cornelisz. Wor de oude, 67 jaar en Cornelis Cornelisz. Wor de jonge, ongeveer 34 jaar oud, op verzoek van Engelken Jansdr., weduwe van Jan Claesz., en Lijsbet Claesdr., weduwe van Jan Vinck Jansz., een verklaring af.

ORA Dordrecht inv. 729, f. 3: op 3 mrt. 1572 comp. Jan Cornelisz., schipper en inwonende poorter van Dordrecht, en stelt zich borg voor Cornelis Wor Cornelisz. de oude voor de somma van penningen, welke Cornelis door het Hof van Holland veroordeeld is te betalen aan Matgen Corssen weduwe.

ORA Dordrecht inv. 711, f. 66: op 22 febr. 1576 verklaart Aechtgen Govertsdr., weduwe van Cornelis Wor Cornelisz., te zijn voldaan en betaald door Loijchgen Roelants, weduwe van Thomas Thomasz., van de 8 1/2 stuiver jaarlijkse landcijns, die zij comparante sprekende had op haar huis op de havenzijde.

ORA Dordrecht inv. 714, f. 336: op 19 juni 1582 verkoopt Aechge Govertsdr., weduwe van Cornelis Cornelisz. Wor, aan haar zwager [= schoonzoon] Laurens Joostensz. een huis [in de Voorstraat] bij de Spuistraat, staande tussen het huis van Jan Dircxsz. en het huis “de Bijlen”. De koper is schuldig aan verkoopster een somma van 700 gl. Borgen: Frans en Cornelis Pietersz. Op 17 mrt. 1612 verklaren Jan Sibertsz. Wor en Cornelis Cornelisz. Wor, erfgenamen van Aechge Govertsdr., dat de schuld volledig is voldaan.

ORA Dordrecht inv. 714, 341v, akte dd 19 mei 1582: Laurens Joostensz. bakker belooft, dat hij zijn schoonmoeder, Aechge Govertsdr., tot aan haar overlijden zal onderhouden “in aet ende dranck”. Indien zijn echtgenote, Marijcken Cornelisdr., vóór haar moeder komt te overlijden en Aechge niet langer bij hem wenst in te wonen, zal Laurens gehouden zijn haar jaarlijks een bedrag van 6 Vlaamse ponden uit te keren, en dat boven op de penningen, die door hem zijn beloofd in de bovenstaande schuldbrief wegens de koop van het huis bij de Spuistraat.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirck Cornelisz. Wor, geuzenkapitein (1572)

ORA Dordrecht inv. 709, f. 269 e.v.: “Actum den XVen Septembris 1571, coram Diemen et Hubrecht Adriaensz.. Ter instantie van Henrick Hofman als factoer binnen Amsterdam van Wolphang [sic] Baller borgemeester tot Ausbourg cum suis, requirant. Thomas Zijmonsz., oudt XXIII jaren, van Vorden int graefscap van Eemden, schipper met sijne reeders naest God van zijnen scepe genaemt den Witten Valck, juramento dicit, dat geleden een dach ofte twee naer Sint Jacobsdach lestleden hij getuijge is comen zeijlen van Eemden buijten inde Eemst met noch IX ofte thien andere schepen ende zijlieden alsdoen ontmoetende zeeckere crabscuijt met zeerovers, daer capiteijn op was eenen Bruijn van Utrecht, sijn al te samen wederom te rugge geseijlt vuijtgesondert vier ofte vijf scepen die aldaer bleven leggen. Ende des anderen daechs de wint hem diendende ende willende zijn reijse vorderen is weder tseijl gegaen ende comende inde Eemst heeft doen ter tijt aldaer gevonden tselve vrijbeuterscip, daer capiteijn op was dselve Bruijn van Utrecht, welcke cappiteijn met sijn vrijbeuters hebben hem getuijge doen aen boort comen des smorgens metten zonnenopganck. Ende hij getuijge int scip vande capiteijn gecomen zijnde heeft aldaer op tselve scip gesien Dirck Cornelisz. van Dordrecht. Ende hebben geëijsscht zijn besceijt ende brieven van zijn schip twelck zijlieden gesien hebbende hebben gevraecht wat guedt hij in hadde. Daerop hij geantwoort heeft claphoudt ende wagescot zonder dat hem voirder doen ter tijt gevraecht is geweest naer andere gueden. Ende ontslougen hem ende lijeten hem weder in zijn schip opvaren seggende ghij zijt vrij, passeert. Ende ontrent een vuijer [uur]vuijt zijn scip geweest hebbende, is wederom in sijn scip gevaren ende zijn de vrijbeuters tot vijf in getale, die op sijn schip gebleven waren, doen hij getuige aen des capiteijns scip vour, wederom vuijt sijn scip naer des cappiteijns scip gevaren, sulcx dat hij getuijge doen hem selven vrije ende los vondt. Ende overmits de stilte is daer blijven leggen dien dach. Ende des avonts ontrent zes vuijeren is dvoersz. capiteijns volck hem weder aen boort gecomen ende hebben hem wederom met den boot gehaelt ende doen bijde capiteijn varen met sijn brieven ende besceijt. Ende aldaer gecomen zijnde vraechde hem getuijge naer de brieven van ’t guedt dat hij inne hadde. Ende dezelve gesien hebbende, vraechde hem wat gueden dat hij inne hadde, daer op hij getuijge zeijde wagescot ende claphoudt. Waer op den zelven capiteijn zeijde En hebt ghij geen ander gueden inne, want ick weet dat ghij meer ander guedt in hebt. Daerop hij getuijge zeijde Daer is noch drije last coper in met twaelf veerzacken,seggende Daer is een certificatie bij. Ende aldaer gehouden wesende tot tsavonts doen het doncker worde, zijn met drije schepen, als zijn getuijgens scip, Dirck Cornelisz. scip ende ’t scip daer doen den cappiteijn in was, twelck hij genomen hadde van eenen Hamborger man, zoe hij getuijge gehoertheeft, tsamen tseijl gegaen ende als seijlende is doen ter tijt Dirck Cornelisz. schip ende des capiteijns schip aen zijn getuijges scip aen boordt gebrocht ende alle drije gestreecken hebbende, hebbende vrijbeuters ende tvolck van Dirck Cornelisz. geschoten doen ter tijt den ballast vuijtdes voorsz. Dirck Cornelisz. scip ende daer naer hebben devrijbeuters genomen vuijt sijn getuijges schip vier hondert wageschot, twaelf veerzacken ende ontrent twaelf hondert stucken copers ende noch enich claphoudt ende vathoudt. Altwelckgeladen worde int scip vande voersz. Dirck Cornelisz. van tsavonts alst heel doncker was tot des anderen daechs naer den middage. Ende heeft hij getuijge gesien dat Dirck Cornelisz. doen ter tijt gegaen is vuijt des cappiteijns voersz. scip met drije ofte vier ten alderhoechsten vrijbeuters in sijn schip ende is daer mede met het voersz. guedt ende des cappiteijns schip wech geseijlt van hem getuijges scip tot int gat bij de tweede tonne. Alwaer Dirck Cornelisz. ende den capiteijn heur zeijlen gestreecken hebben ende zijn blijven leggen. Ende den geheelen nacht lanck alsoeaen malcanderens boordt gelegen hebbende zijn des morgens met den sonnenopganck van malcanderen geseijlt, dvoersz. cappiteijn naer den ooster Eemsende den voersz.Dirck Cornelisz. om westen. Verclarende voerts dat doen tvoersz. guedt vuijt sijn getuijges schip geladen worde, den stierman van Dirck Cornelisz. overgecomen is in zijn getuijges schip ende en wilde met Dirck Cornelisz. nijet varen, zeggende dat het hem nijet aen en stondt, willende oeck den stierman meer geltshebben. Ende dat Dirck Cornelisz. zeijde Compt, vaert mede. Wij sullent wel maecken. Wilt ghij mijn nijet gelooven, ick sal u wel gelt op de hant geven. Ende is daerop mede inden boeijer van Dirck Cornelisz. getreden ende mede gevaren. [De hiernavolgende tekst is onderstreept.] Verclarende voorts,dat den dach als hij getuijge in des capiteijns scip gehouden was, gesien heeft dat Dirck ende den capiteijn tsamen alleenspraeck hielden ende als hij getuijge daer ontrent was stilleswegen. Zonder fraude.” In margine: “Dit vuijt de kocks certificatie te laten.” “Actum ut supra. Ter instantie als boven. Meijnert Sijtgets van Staveren schipscock, out XXII jaren, verclaert bij eede, dat alle den inhouden vande voersz. getuijchenisse van de voersz. Thomas Sijmonsz. warachtich is, ende dat hij getuijge alle tselve daer inne begrepen is mede alsoe gesien ende gehoert heeft zulcx gesciet te zijn als van woerde te woerde bij hem verclaert is, vuijtgesondert int leste van de selve depositie, dat gesubreguleert is. Zonder fraude.”

2. Jan Cornelisz. Wor, volgt IIIa

3. Govaert Cornelisz. Wor

Uit het tweede huwelijk:

1. Sybert Cornelisz. Wor, geboren ca. 1535, volgt IIIb

2. Cornelis Cornelisz. Wor, geboren ca. 1535,volgt IIIc

3. Maerchien Cornelisdr. Wor, trouwde Laurens Joosten bakker

ORA Dordrecht inv. 737, f. 289: Op 15 dec. 1583 verkoopt Marijcken Cornelisdr. Wor, weduwe van Laurens Joosten, aan haar broer Godschalck Wor Cornelisz. twee huisbrieven met het huis, dat daarin wordt vermeld.

4. Godtschalck (Schalck) Cornelisz. Wor, geboren ca. 1538, schipper, kapitein, overleden vóór 24 juni 1613, trouwde 1e Neeltgen Adriaensdr., 2e Catharina de Wevere

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 32: op 11 mrt. 1579 verkoopt Godscalck Cornelisz. Wor schipper aan Jan van Asperen Jansz. een jaarlijkse losrente van 5 gl. op een huis in de Zwijndrechtse straat, waar uithangt “Breda”, staande tussen het huis van Adriaen Thonisz. Lotering en dat van Andries Jansz. schipper.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 287: op 1 febr. 1582 compareren Willem Andriesz. brouwersknecht en Goetschalck Cornelisz. Wor, als man van Neeltgen Adriaensdr., voor zichzelf en samen tevens vervangende Andries Jansz. hun zwager, allen burgers van Dordrecht. Zij verlenen procuratie aan Jacob Schol. oud-burgemeester van Geertruidenberg, om van Andries Huijben en Braet Adriaensz., beiden wonende “op de Mede”, hun aandeel in de nalatenschap van Adriaen Giel Cocken, in zijn leven wonende “op de Mede”, de zoon van hun tante, op te eisen.

4 aug. 1590: op verzoek van Godschalck Wor Cornelisz. kapitein verklaart Jan Reijersz. in de Schoppen, 47 jaar oud, dat hij, komende van de Lombardbrug af, “meenende voorbij den huijse van Pieter Cornelisz. brouwer naer huijs te gaen”, gezien heeft, dat Pieter “met zijn bloot geweer vuijt zijnen huijse gecomen is omme met den requirant te slaen die staende was de deure van Pouwels Ariaensz. bakker ende naer dat den reqt. den selven Pieter Cornelisz. verbeijt hadde tot dat hij gereet was omme met hem reqt. te vechten hij deposant gesijen heeft dat dzelve Pieter ende den requirant hants gemeen geworden zijn verclarende voorts dat hij deposant in’t minste nijet gesijen en heeft dat den reqt. den voorsz. Pieter Cornelisz. eerst gequetst heeft gehadt”. (ORA Dordrecht inv. 719, akte 650)

7 febr. 1605: Cornelis Wor Godschalksz., Margrieta Godschalksdr. en Aechte Godschalksdr., vrouw van mr. Sijmon Menniker, kinderen van wijlen kapitein Godschalk Wor, voor zichzelf en tevens vervangende procureur Henrick van Naerden, als procuratie hebbende van Andries Jansz., als bloedvoogd van de onmondige kinderen van Godschalk Wor, verkopen voor 6562 gl., aan Rochus Fransz. van Wesel, burger van Dordrecht, een huis op de Voorstraat omtrent de Pelserbrug, genaamd “den Hemel” en staande tussen het huis van Jan Cornelisz. van Wesel, genaamd “het Rechte Cromhout”, en het huis van de weduwe en kinderen van Henrick Cornelisz., lakenkoopster [sic]. Waarborg: Cornelis van Beveren. (ORA Dordrecht inv. 1584, f. 10 e.v.)

– 24 juni 1613: testament van Catharina de Wevere, weduwe van kapitein Godtschalck Cornelisz. Worre, wonende buiten de Spuispoort. Zij herroept eerdere testamenten, i.h.b. het testament, dat zij heeft gepasseerd voor schepenen van Dordrecht op 3 okt. 1597. Zij legateert aan de huisarmen van de NG diaconie te Dordrecht een bedrag van 200 gl. Tot erfgenaam van al haar overige goederen benoemt zij haar zoon Godtschalck Worre. Tot voogden over die zoon benoemt zij de heren van de Weeskamer van Dordrecht. (ONA Dordrecht inv. 15, f. 554)

Kinderen:

Ex 1:

a. Cornelis Wor Godschalksz.

ONA Dordrecht inv. 91, f. 605: op 10 juni 1654 testeert Cornelis Schalcksz. Wor, burger van Dordrecht, ziek in bed liggende. Hij legateert Gerrit Michielsz. de Veer, de man van zijn nicht Cornelia Clootwijck, een geschrijnwerkte klerenkast, een mantel met fluwelen omslagen, en een pak Toerse kleren met een zilveren haan. Aan de oudste zoon van De Veer legateert hij zijn signetring, aan Dirck van Clootwijck zijn lange zwarte laken rouwmantel, aan Gootschalck Boot een gekleurde mantel met knopen, aan zijn zuster Grietie Schalcken een grote zilveren schaal, waarin het beleg van Groningen staat, en aan zijn zuster Arijaentgen Schalcken een laken mantel met “tersenielle” omslagen. In al zijn overige na te laten goederen benoemt hij tot erfgenamen zijn zusters Grietie Schalcken en Aerjaentien Schalcken en de kinderen van zijn zuster Baertien Schalcken en de kinderen van zijn zuster Aechtien Schalcken, bij haar verwekt door kapitein Bicx, of bij vooroverlijden hun kinderen. Tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen benoemt hij zijn neef Geerit Michielsz. de Veer en zijn goede bekende Matthijs Paus.

ONA Dordrecht inv. 100, f. 523: op 22 juli 1654 maakt notaris J. Schoormans de inventaris op van de goederen, die zijn nagelaten door Cornelis Schalcxsz. Wor, op verzoek van zijn zuster Arijaentgen Schalcxdr. Wor, Margriet Bicx, de vrouw van Jan Willemsz. van Schaeck, en Matthijs Paus en Gerrit Michielsz. de Veer, als voogden over de minderjarige erfgenamen.

Tot de nalatenschap behoren:

– een tuin met huisje erop staande, gelegen buiten de Vriesepoort op de hoek van de Kil naast de tuin van Wouter de Gelder

– een grafbrief van een graf in de Grote Kerk op het Hoogkoor, die door de erfgenamen in gemeenschappelijk bezit gehouden wordt

– een schilderij van het Avondmaal

– een dito van Christus

– een dito van Lot

– een dito van Vulcanus

– twee portretten van de ouders van de overledene

b. Margrieta Wor Godschalksdr. (Grietgen Schalcken Wor), trouwde Pieter van Clootwijck

ONA Dordrecht inv. 178, f. 16 e.v.: op 28 jan. 1657 testeert Grietgen Schalcken Wor, weduwe van Pieter van Clootwijck, burgeres van Dordrecht, ziek in bed liggende. Zij wenst, dat haar dochter Cornelia van Clootwijck, echtgenote van Geerit Michielsz. de Veer, uit de overschietende kooppenningen van het huis op de Voorstraat omtrent de Tolbrug, dat haar, testatrice, nog toebehoort, een bedrag van 400 gl. zal krijgen. Zij legateert aan het weeskind van haar zoon, wijlen Dirck van Clootwijck, een bedrag van 400 gl., dat haar kleinkind haar schuldig is wegens vier jaar huur van het genoemde huis, alsmedehet vierde part, dat haar, testatrice, toekomt als erfgename van Cornelis Schalcken Wor, en dat de weduwe van Dirck van Clootwijck gehouden is aan haar kind uit te keren. De testatrice verklaart, dat zij verder geen goederen meer bezit dan die, welke boven de belastingen van het voornoemde huis zullen overschieten “ende die opt’ vrouwenhuijs blijven”. Tot voogden benoemt zij haar schoonzoon Geerit Michielsz. de Veer en Pierius Cool, haar aangetrouwde neef.

Kinderen:

b-1. Cornelia van Clootwijck, trouwde Geerit Michielsz. de Veer

b-2. Dirck van Clootwijck

c. Aechte Wor Godschalksdr., trouwde 1e mr. Sijmon Menniker, 2e kapitein NN Bicx

Ex 1 of 2?:

d. Baertien Schalcken

Ex 2:

e. Godtschalck Worre

IIIa. JanCornelisz. Wor, geboren naar schatting ca. 1525, schipper (1561, 1570), overledenin of na 1570

ORA Dordrecht inv. 698, f. 1551: verklaring “ter instantievan” Jan Wor namens Jan Laurisz. op verzoek van mr. Tielman Scoeck, stadhouder van Adriaen van Blienborch, schout van Dordrecht, door o.a. Jan Oeloffsz. smid, 32 jaar oud, wonende in “de gebuijrte” van de Munt omtrent het Augustijnenklooster.

ORA Dordrecht inv. 703, f. 27: op 9 mrt. 1561 verklaart NeeltgenDircxdr., huisvrouw van Job Nijssen, onlangs vernomen te hebben, dathaar man Job “zieckelijck ende cranck zijnde, gelaten ende gebleven is op Bernholm [= het eiland Bornholm in de Oostzee] in den dorpe van Santwijck in Ostlant, sonder dat zij nochtans weet off haeren man zedert dien tijt deser werelt overleden is ofte nijet. Heeft daer omme die seeckerheijt vandien te weten machtich gemaeckt mits desen Jan Cornelisz. Wor schipper ende poirter deser stede om vuijt haren naeme te moegen verreijsen nae den voersz. Job Nijssen haeren man” en, indien hij overleden is, zijn nagelaten bezittingen in ontvangst te nemen.

1 jan 1570: Jan Cornelisz . Wor,eigenaar vanhet schip “Johans Cruis” (karveel, 26 lasten) wordt burger van Embden

Bij een onbekende vrouw had hij een zoon:

1. Cornelis Jansz. Wor, volgt IVa.

IIIb. Sijbert Cornelisz. Wor, geboren ca. 1535, ziekenbezoeker (1582), trouwde naar schatting ca. 1556 Baertgen Bruijnen.

ORA Dordrecht inv. 1536 (nieuw), akte 80: op 2 mei 1556 transporteert Sijbert Cornelisz., als man van Baerte Bruijnsdr., als daar aan bedeeld zijnde bij vertichting dd 16 sept. 1556, aan Mariken, weduwe van Wouter Jansz., een rentebrief van 15 gl. jaarlijks. Borg: Cornelis Wor Cornelisz., die hiervoor als onderpand stelt zijn huis op de Kleine Vismarkt, staande tussen het huis van Laurens Quirijne en dat van Frans Cornelis Wittesz.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 397v: verklaring dd 5 nov. 1582 door Sijbert Cornelisz. Wor, bezoeker van de zieken te Dordrecht, ongeveer 47 jaar oud, op verzoek van Marijcken Adriaensdr., weduwe van Cornelis Jansz. den Blauwen sledenaar.

Kinderen (volgorde onzeker, vermeld in ORA Dordrecht inv. 715, f. 163, akte dd 20 febr. 1584):

1. Sijbert Sijbertsz. Wor, geboren naar schatting ca. 1560, weduwnaar van Dordrecht (1600),schipper (1584),scheepskapitein in ’s landsdienst (1601,1603), stadhouder van de schout van Dordrecht (1613),trouwde NG Dordrecht 23 jan./6 febr. 1600 Janneken Lieven Pelsmakersdr., van Hacht bij Mechelen (1600)

– 19 nov. 1603: op verzoek van Gijsbert Jansz., als vader van Lijsbeth Gijsbertsdr., verklaren Jan Apertsz., 52 jaar oud en Dirck Thonisz., 36 jaar oud, schippers en burgers van Dordrecht, dat zij samen met Severijn Jansz., burger van Dordrecht, te Oostende op het schip van kapitein Sijbert Sijbertsz. Wor als bootsgezellen gediend hebben en dat zij Severijn kort vóór zijn dood, toen hij “begaeft van de peste” was, hebben horen zeggen, dat hij wilde, dat de dochter van de rekwirant, zijn “pille” [petekind], al zijn goederen zou erven. (ORA Dordrecht inv. 899)

– 5 nov. 1613: Sibert Sibertsz. Wor, tegenwoordig stadhouder van Dordrecht, verklaart, dat hij in 1601 en 1603, toen hij als scheepskapitein in dienst van de Republiek binnen Oostende lag, aan wijlen Pieter Jansz. van Belle, toentertijd bosschieter op zijn schip, een bedrag van 80 gl. heeft voorgeschoten. (ONA Dordrecht inv. 11, f. 207v)

Kind:

1-a. Maria (Mariken) Sibertsdr. Wor, geboren Dordrecht 1602, “van Dordrecht” (1627),trouwde NG Dordrecht 31 okt./14 nov.1627 Gijsbert (Gijsbrecht) van Dalen Johannesz., van Noordeloos (1623, 1627), weduwnaar wonende te Dordrecht (1627), trouwde 1e NG Dordrecht 9/23 april 1623 Aechtgen Baen Cornelisdr., “van Dordrecht” (1623)

2. Aechtken Sijbertsdr. Wor,trouwde ca. 1585Geerit Petersz. (Gerrit Pietersz.)

3. Jan Sijbertsz. Wor (onmondig in 1584)

4. Neeltgen Sijbertsdr. Wor (onmondig in 1584), trouwde Jan Gijsbrechtsz.

IIIc. Cornelis Cornelisz. Wor de jonge, geboren ca. 1535,viskoper (1585), trouwde 1e naar schatting ca. 1560 Margriete Claes Thomasdr. (Grietken Cleijsdr.), 2e Trijnken Reijersdr.

ORA Dordrecht inv. 702, f. 147: op 18 mrt. 1561 transporteert Cornelis Cornelisz. Wor, als man en voogd van Margaretha Claesdr. aan Neeltgen Adriaensdr., weduwe van Jacob Reijersz., een rentebrief van 6 Karolusgulden jaarlijks.

ORA Dordrecht inv. 703, f. 18: op 11 sept. 1561 transporteert Digna Claesdr., geassisteerd met haar gekoren voogd, aan Cornelis Cornelisz. Wor, als man van Margriete Claesdr., een jaarlijkse losrente van 9 gl., verzekerd op de helft van een huis en brouwerij, staande aan de Landzijde [Voorstraat] tussen het huis van Cornelis Cornelisz. Wor en dat van Job Cornelisz. wagenmaker.

ORA Dordrecht inv. 703, akte 181: op 18 nov. 1561 verklaart Marijchgen Doensdr., 70 jaar oud, op verzoek van Cornelis Wor Cornelisz., als man van Grietken Cleijsdr., dat de voorkelderonder het huis “het Sarachijnshooft”, staande bij de Vuilpoort tussen het huis van Denis Denisz. en de brouwerij van Jan Cleijsz., toebehoord heeft aan het huis “het Sarachijnshooft”, en dat zij dat weet, omdat zij ongeveer 7 jaar lang huurster van dat huis is geweest en toen die kelder gebruikt heeft “mittet voirsz. huijs naer haere geliefte”.

ORA Dordrecht inv. 708, f. 30: op 15 juni 1568 compareren Jan Claesz., voor zichzelf, als erfgenaam van wijlen Digna Claesdr. en tevens procuratie hebbende van Bastiaen Willemsz., als man en voogd van Barbara Claesdr., en Cornelis Wor Cornelisz., als man en voogd van Margriete Claesdr.

ORA Dordrecht inv. 710, akte 446: op 3 mei 1575 verkoopt Cornelis Wor Cornelisz. aan Cornelis Cornelisz. timmerman een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Hendrick Pietersz. en dat van Lambert Pietersz. kuiper. Waarborg: Jan Reijersz.

ORA Dordrecht inv. 710, akte 448: op 3 mei 1575 verklaart Cornelis Wor Cornelisz. schuldig te zijn aan Cornelis Cornelisz. timmerman een bedrag van 14 Vlaamse ponden wegens de koop van een huis in het Tolbrugstraatje Landzijde, staande tussen het huis van Hendrick Fransz. schipper en de kaatsbaan. Borg: Jan Reijersz.

ORA Dordrecht inv. 710, akten 456 en 457: op 17 juni 1575 verkoopt Cornelis Wor Cornelisz. de jonge aan Bouduwijn Sijmonsz. een huis op het Spui tegenover het Spuistraatje, staande tussen het huis van Jan Lodewijcxsz. kleermaker en dat Jan Thomasz. van Wesel. Waarborgen: Aert Thomasz. en Jan Reijersz. lakenkoper. De koper is schuldig aan verkoper een bedrag van 524 gl. Borgen: Cornelis van Blienborg Adriaensz., achtraad van Dordrecht, en Pieter Jansz. kuiper.

ORA Dordrecht inv. 1569 (nieuw), f. 245v: op 12 april 1578 comp. voor schepenen van Dordrecht Jacob Lauwes glasmaker, als man van Grietge Cornelisdr., tevens vervangende zijn schoonzuster Neeltge Cornelisdr., en als procuratie hebbende van Frans Simonsz. en Geerit Lambertsz., als man van Neeltge Cornelisdr., wonende in de Vier Hoeven, Cornelis Jacobsz. en Adriaen Jacobsz., wonende te Atten, en Job Fransz. “grachtmaecker”, voor zichzelf en tevens vervangende Govert Fransz., zijn broer, en als procuratie hebbende van Jop de Vlecker, schipper van Middelburg, die in dezelfde procuratie vervangt Evert Pietersz., wonende t Arnemuiden, dezelfde Jop Fransz. tevens vervangende Pieter Jan Braets, wonende in Terheijden, de weeskinderen van Jan Braets, de weeskinderen van Cornelis Nouts en Melis Nouts, en de kinderen van Marijcken Braets, allen mede-erfgenamen van Wijtman Claesz. De comparanten verkopen aan Cornelis Wor Cornelisz. een achtste part van een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Willem van Beaumont en het huis, genaamd “het Pasteijcken. Waarborg: Jan Mathijsz. schotsmid.

ORA Dordrecht inv. 734, f. 33: op 29 mei 1578 verkopen Willem Adriaensz. koperslager, Jan Jansz., als man van Weijntge Jordensdr. en Gijsbrecht Jordensz., voor zichzelf en tevens vervangende hun “mede consoorten”, Jan Jansz. Wor timmerman, voor zichzelf en tevens vervangende zijn “mede consoorten”, en Adriaen Aertsz. Wor metselaar, voor zichzelf en tevens vervangende zijn “mede consoorten”, samen erfgenamen van moederszijde van Grietke Ruttendr., weduwe van Wijchman Claesz., voor een vierde deel, en Jan Pouwelsz., Adriaen Jobsz., Cornelis Moelen Adriaensz., Haddeman Joostensz., en Damas Woutersz., gecommitteerde toezienders en regenten van het Arme-Weeshuis te Dordrecht, als geordonneerde “sequesters” over de goederen van de erfgenamen van vaderszijde van voornoemde Grietke Rutten, eveneens voor een vierde deel, aan Cornelis Wor Cornelisz. de jonge de helft van een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Willem van Beaumont en het huis, genaamd “’t Pasteijke”.

ORA Dordrecht inv. 734, f. 115: op 13 sept. 1578 verklaart Cornelis Wor Cornelisz., dat hij tot betaling van zekere custingbrief door hem verleden t.b.v. de erfgenamen van vaderszijde van wijlen Grietgen Rutten aan die erfgenamenverkocht heeft een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Willem van Bemont en het huis, genaamd “’t Pasteijcken”.

ORA Dordrecht inv. 738, f. 275v, akte dd. 7 nov. 1585 vermeldt Cornelis Cornelisz. Wor viskoper, ongeveer 51 jaar oud.

ORA Dordrecht inv. 739, f. 43v: op 2 okt. 1586 verkoopt Cornelis Wor Cornelisz. viskoper aan Cornelis Thonisz. viskoper een huis in de Visstraat, staande tussen het huis van Adriaen Thonisz. kuiper en ’s herenstraat, met vrije doorgang uitkomende in het Loverstraatje. Waarborgen: Jan Reijersz. in de Schoppen en Godtschalck Cornelisz. Wor kapitein. Cornelis Thonisz. is schuldig aan verkoper een somma van 937 gl. Borgen: Adriaen Thonisz. kuiper en Dirck Melisz. kleermaker.

ORA Dordrecht inv. 739, f. 51v: op 16 okt. 1586 verkoopt Huijch Jansz. aan Cornelis Wor een huisin het Steegoversloot, staande tussen het huis van Jan Willemsz. hellebaardier en dat van Willem van Bemont. Waarborg: Jan Reijersz. in de Schoppen. Koper is schuldig aan verkoper een bedrag van 1032 gl.

ORA Dordrecht inv. 739, f. 227: op 17 aug. 1587 verkoopt Willem van Dilsen aan Cornelis Cornelisz. Wor een huis aan de Poortzijde omtrent de Wijnbrug, genaamd “Middelborch”, waar nu uithangt “den Griffoen” [sic], staande tussen het huis “de Wilde Weerelt” en het huis “den Both”. Waarborg van verkoper is Jan vanDilsen. Koper is schuldig aan verkoper een somma van 1275 Rijnse gl. Borg: Jan Reijersz. inde Schoppen.

ORA Dordrecht inv. 1583, f. 1 e.v.: op 1 mei 1603 verkoopt Trijntken Reijersdr., weduwe van Cornelis Cornelisz. Wor, voor 1150 gl. aan Cornelis Sandersz. kleermaker een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Franchoijs de Buijlere en dat van de kinderen van Nelleken Jansdr. Waarborg: Lijsbeth Reijersdr., weduwe van Pijeter Jansz. Fabri. De koper is schuldig aan verkoopster 700 gl. Borg: Michijel Augustijnsz. de Gelpere. In margine: de erfgenamen ab intestato van Cornelis Sandersz. verklaren op 24 jan. 1626, dat de schuld volledig is afgelost.

Uit het eerste huwelijk:

1. Lijsbet Cornelisdr. Wor, geboren naar schatting ca. 1565, van Dordrecht (1591), trouwdeNG Dordrecht 24 febr./10 mrt. 1591Cornelis Sijbertsz. Roerom, van Dordrecht (1591)

– 6 juli 1591: mr. Ottho van Arckel Sebastiaensz., voor zichzelf en tevens vervangende Cornelis Jacobsz. de Recht, zijn zwager, en Geridt Jansz. met zijn broeders, wonende te Schiedam, zijn neven, en Cornelis Sijbertsz. Roerom, als man van Elisabeth Worre, allen erfgenamen van wijlen Neeltgen en Annitgen Claesdr., verkopen aan Jan Cornelisz. en Jan Jacobsz. drie erven, gelegen buiten de Vuilpoort van Dordrecht, strekkende in de breedte tegenover het huis “de Zwaen” tot “de Drie Coningen” toe en in de lengte, zoals de verkopers en hun voorouders meer dan 60 jaar lang die erven van de verkopers en hun voorouders gebruikt hebben. (ORA Dordrecht inv. 720,akte 5)

Uit het tweede huwelijk:

1. Cornelis Cornelisz. Wor, schoenmakersleerling (1591)

ORA Dordrecht inv. 741, f. 267, akte dd 19 juni 1591 vermeldt Trijntgen Reijersdr., weduwe van Cornelis Cornelisz. Wor, wonende in het Steegoversloot, moeder van Cornelis Cornelisz. Wor, schoenmakersleerling

2. Reijer Cornelisz. Wor

3. Maricken Cornelisdr. Wor

4. Jan Cornelisz. Wor, volgt IVb

5. Agatha Cornelisdr. Wor

IVa. Cornelis Jansz. Wor, geboren naar schatting ca. 1570, schippersgezel (1594), trouwde NG Dordrecht 22 mei 1594 (ondertrouw) Adriaenken Pieter Jansdr., geboren naar schatting ca. 1570, “van Dordrecht” (1590), trouwde 1e NG Dordrecht 4 mei 1590 (ondertrouw) Jasper Laurentsz. Schot, schippersgezel van Dordrecht (1590), overleden tussen 1590 en 1594.

Kinderen:

A. Zoon van Jasper Laurensz.Schot en Adriaenken Pieter Jansdr.:

1. Jan Jaspersz.Schot, gedoopt NG Dordrecht mei 1591, jong gezel van Dordrecht (1619), schippersknecht wonende in het Torenstraatje bij Cornelis Adriaensz. Coopman schipper (1619), overleden 1658/1662, trouwde NG Dordrecht 3 mrt./ 2 apr. 1619 Marijken Gerrit Jordensdr., jonge dochter van Dordrecht (1619), woont bij Hendrik Tegens over het stadhuis in”het Rode Laken” (1619)

Kinderen uit dit huwelijk (allenNG gedoopt te Dordrecht);

a. Adriaenken, nov. 1619

b. Jasper, sept. 1621

c. Maeijken, nov. 1624

d. NN, jan. 1626

B. Kinderen uit het huwelijk van Cornelis Jansz. Wor en Adriaenken Pieter Jansz. (allen NG gedoopt te Dordrecht):

1. NN, juni 1594

2. NN, nov. 1596

3. Jan Cornelisz. Wor, volgt V

4. Berber Cornelisdr. Wor, febr. 1600, trouwde NG Dordrecht 7 mrt. 1621 Willem Maertensz. (Breemers, Bremars), jong gezel van Leiden (1621), hovenier (1621), trouwde 2e Mattheus Servaesz. van Gestel

ONA Dordrecht inv. 226, f. 383 e.v.: op 13 mrt. 1660 compareert voor notaris G. de With Berber Cornelisdr. Wor, weduwe van Willem Maertensz. Bremars, geassisteerd met haar [half]broer Jan Jaspersz. Schot en haar schoonzoon Johannes Verbeeck, als haar gekoren voogden. Zij verklaart verhuurd te hebben aan haar zoon Maerten Willemsz. Bremars”tuinman” een tuin met een woning daarin staande, gelegen op stadsgrondbuiten de Vriesepoort van Dordrecht, achter het huis en erf van Dirck Otten, waard in de herberg “Ierland”, belend door de “gemene vliet” aan de ene en de boomgaard van Dirck Otten aan de andere zijde.

ONA Dordrecht inv. 180, f.10 e.v.: op 19 jan. 1662 compareerden voor notaris J.Melanen Luijcas Hansz., Lijntgen Cornelisdr. Coopmans, weduwe van Carel Arijensz., Berber Cornelisdr. Wor, weduwe van Willem Maertensz. Bremaerts en Geertruit Jordensdr., weduwe van Pieter Jansz. Wor, allen wonende te Dordrecht, naaste'”vrienden” en erfgenamen ab intestato van Jan Jaspersz. Schodt,resp. hun broer, oom en neef, overleden te Dordrecht. Zij verklaren machtiging teverlenen aan Aert Sijmonsz. de Kaeuw, schipper en burger van Dordrecht en aan Jaecques Pietersz. tavernier in het Molentgen te Antwerpen, om vanmr. Pieter de Vriese en Gillis Scholier, de voorzoon van diens vrouw, wonende op het fort St. Anna in de Polder van Naemen, te ontvangen een bedrag van 250 Carolusgulden, zijnde de resterende kooppenningen en verschenen “paeijen” van een kromstevenschuit, die door Jan Jaspersz. Schodt is verkocht aan Gillis Scholier, onder borgtocht van mr. Pieter de Vriese, volgens koopcedul dd 17 mei 1658. Berber tekent met een merk.

[NG trouwboek Dordrecht 15 juni 1636: ondertrouwd Carel Ariensz. schippersgezel jongman wonende op de Hil en Lijntien Coopmans Cornelisdr. jonge dochter wonende in het Torenstraatje beiden van Dordrecht, getrouwd op 29 juni 1636]

ONA Dordrecht inv. 180, f. 651 e.v.: op 6 aug. 1664 compareert voor notaris J. Melanen Berber Cornelisdr. Wor, huisvrouw van Mattheeus Servaesz. van Gestel schoenmaker, wonende te Dordrecht, ziek in bed liggende, om te testeren. Zij benoemt tot erfgenaam haar voornoemde man, die slechts gehouden zal zijn na haar overlijden aan haar voorzoon Maerten Willemsz. Driemars [sic] of bij vooroverlijden diens kinderen en aan Maeijken Jansdr. Verbeeck, het dochtertje van Jannichien Willemsdr. Driemars, testatrices overleden dochter, elk een bedrag van 6 gl. uit te reiken. Zij tekent met een merk.

IVb. Jan Cornelisz. Wor, gedoopt NG Dordrecht 25 dec. 1581

V. Jan Cornelisz. Wor, geboren naar schatting ca. 1599,sledenaar van Dordrecht (1621), woonde in de Mariënbornstraat in “de Rode Laerse” (1621), trouwde NG Dordrecht 27 juni/18 juli 1621 Barbara Ariens, “van Sliedrecht” (1621), weduwe van Willem Otten sledenaar, woonde op de hoek van het Melkpoortje (1621)

Kinderen:

1. Cornelis Jansz. Wor, gedoopt NG Dordrecht okt. 1622, volgt VIa

2. Pieter Jansz. Wor, gedoopt NG Dordrecht dec. 1624, volgt VIb.

3. Arijen Jansz. Wor, sledenaar

ORA Dordrecht inv. 1621, f. 110v: op 8 jan. 1667 verkoopt Arijen Jansz. Wor, sledenaar en burger van Dordrecht, als zoon en erfgenaam van Jan Cornelisz. Wor, voor 350 gl .aan Palm Holst, burger van Dordrecht, een huis, staand “op de plaats” van het Blindeliedengasthuis, staande tussen de gemeenschappelijke gang en het huisje, dat door verkoper eveneens aan de koper is verkocht

VIa. Cornelis Jansz. Wor, gedoopt NG Dordrecht okt. 1622, weduwnaar van Dordrecht wonende buiten de Vriesepoort (1666), molenaar, sledenaar, trouwde 1e NG Dordrecht 26 aug. 1648 Grietgen Hendriksdr. van der Sluijs, 2e NG Dordrecht 10 okt. 1666 (ondertrouw) Trijntje Pietersdr., jonge dochter van Zwijndrecht (1666)

ORA Dordrecht inv. 1748, f. 23: op 6 mrt. 1675 verkoopt Johan van der Hoop, notaris te Dordrecht, als daartoe gemachtigd door het Gerecht van Dordrecht, voor 350 gl. aan Nicolaes Sachariasz. [Monseur] en Cornelis Jansz. Wor, een huis met schuur en tuintje ernaast, staande en gelegen buiten de Vriesepoort, laatst eigendom geweest van Dirk van der Linden, als man van de weduwe van Cors Hendricx, staande naast het huis van de weduwe van Dirck Otten.

ORA Dordrecht inv. 1748, f. 81v: op 18 dec. 1679 verkopen Cornelis Jansz. Wor en Nicolaes Sachariasz. Monseur, burgers van Dordrecht, voor 500 gl. aan Gillis Jansz. van Dubbeldam, sledenaar en burger van Dordrecht, een huis met schuur en tuin, staande en gelegen buiten de Vriesepoort op stadsgrond tussen het huis van de weduwe van Dirck Otten, genaamd “IJerlant” en het “uitpad” van verscheidene tuinen.

ORA Dordrecht inv. 1752, f. 33v: op 14 jan. 1712 verkopen “Jacob Hermansz van der Steen, in Huwelijk hebbende Ariaantje Wor, en voor Soo veel des noots deselve Ariaentje Wor, Berbera Wor, bejaerde ongehouwde dogter, Jan Wor, J:M: Steven Scheij in Huwelijk hebbende Ariaantje Wor, Jan van der Schaer getrout met Jannigje Wor, mitsgaders haer sterkmakende en rato Caverende voor Pieter van Casteel in huwelijk hebbende Grietje Wor, en Cornelia Wor J:D: te samen kinderen en Erfgenamen van Cornelis Wor, in sijn leven wijn Sledenaer en borger deser Stad”, voor 990 gl. aan Gijsbert de Heer, bouwman op Dubbeldam, “Een geheel huijs en beterschap van Erve, mitsgrs: Schuijr en twee keeten, staende ende gelegen buijten de Vriesepoort op deser Stedegront daer uijthangt Roomen, streckende voor van de straet tot aen het huijs genaemt Reijerkerk en komende ter sijde van het dijkje van Belitjes have (ende sulx soo en in dervoegen als het den gemelte Cornelis Janse Wor in sijn leven beseten en gepossideert heeft)”, staande tussen de Beeldjeshaven en het huisje van Jan Gerritsz. van Gent.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

Ex 1:

a. Jan, 21 jan. 1650

b. Ariaenken Wor, 31 dec. 1651, trouwde Jacob Hermansz. van der Steen

c. Barbar Wor, 16 aug. 1654, ongehuwd

d. Jan Wor, 22 aug. 1658, ongehuwd

Ex 2:

e. Grietge (Margarieta)Wor, 24 okt. 1667, jonge dochter van Dordrecht wonende buiten de Vriesepoort (1696),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 8/22 juli 1696 (de bruidegom geassisteerd met zijn broer Jan Casteel, de bruid met haar moeder Trijntie Pieters, de vrouw van Cornelis Jansz. Wor)Pieter van Casteel, jongman van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1696),

f. Pieter, 4 juli 1672, jong overleden

g. Adriaenken Wor, geboren naar schatting ca. 1675, jonge dochter van Dordrecht wonende buiten de Vriesepoort (1697) trouwde Gerecht/NG Dordrecht 3/18 febr. 1697 (de bruidegom geassisteerd met zijn broer Hendrick Scheij, de bruid met haar moeder, de vrouw van Cornelis Jansz. Wor)Steven Scheij, jongman van Dordrecht wonende omtrent de Grote Kerk (1697), huistimmerman

h. Cornelia Wor, onghuwd

i. Jannigje Wor, trouwde Jan van der Schaer

VIb. Pieter Jansz. Wor, gedoopt NG Dordrecht dec. 1624, molenaar (1650),trouwde NG Dordrecht 3 juli 1650 (ondertrouw) Geertjen Jordens (Wor), geboren naar schating ca. 1625 vermoedelijk te Zwijndrecht,dochter van Jorden Jacobsz. en Grietgje Jacobsdr. (Ronaer)

NG trouwboek Zwijndrecht: 1e gebod 3 juli 1650, bevestigd te Dordrecht: Pieter Jansz. Wor molenaar jongman van Dordrecht met Geertje Jordens jonge dochter van Zwijndrecht

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

1. Jan, 4 mrt. 1651

2 en 3. Jan en Grietge, 25 okt. 1654

4. Jan, 22 dec. 1655

5. Barbara, 3 apr. 1658

6. Jan, 6 okt. 1659

7. Jan, 5 dec. 1660