Schoormans

I. Adriaen Gielisz. Schoormans (Adriaen Gielisz. in Hoochstraten), geboren naar schatting ca. 1550, overleden tussen 1606 en 29 nov. 1611, trouwde naar schatting ca. 1570 Claerken Wouters (Habbarts)

– 1606: Adriaen Gillisz. in Hoochstraten betaalt voor zijn huis “aan de Kaeije” 3 ponden 15 schellingen. Belenders: Jan de Willem Otth en Hans Ambullaert. (Verponding Dordrecht 1606, f. 40v) Adriaen in Hoochstraten betaalt voor een kaatsbaan in de Nieuwstraat 18 ponden. Belenders: Cornelis van Bergen en Anneken Barents, die huurt van mr. Jan Ruijtijng. (Idem, f. 156 e.v.)

– 29 nov. 1611: Clara Hawarts, weduwe van Adriaen Schoormans, verklaart, dat haar zoon Davidt Schoormans, niet alleen van zijn legitieme portie in zijn vaderlijke goederen, maar ook van zijn gehele vaderlijke erfdeel volledig is betaald en voldaan, met hetgeen hij ten huwelijk ontvangen heeft. (ONA Dordrecht inv. 15, f. 40)

Kinderen:

a. Hendrick, geboren naar schatting ca. 1570, volgt II

b. Wouter Scheurmans (Schoormans) Adriaensz., geboren naar schatting ca. 1575, zilversmid te Dordrecht (1597), trouwde NG Dordrecht 28 sept./15 okt. 1597 Elizabeth van Lare Cornelisdr., van Dordrecht (1597)

Kind:

b-1. Clara Schoormans, jonge dochter (1620), trouwde Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten; de bruid geassisteerd met haar moeder Elisabeth Cornelisdr.,de bruidegom met zijn vader Sijmon Jansz.) Jan Sijmonsz., jongman, gezworen landmeter (1620)

b. Clara, gedoopt NG Dordrecht 29 okt. 1579

c. Catelijne Schoormans Adriaensdr., geboren naar schatting ca. 1580,van Dordrecht (1602), trouwde NG Dordrecht 8 sept./2 okt. 1602 Jacob Dircxsz. van Clootwijck, zilversmid (1602)

d. Francienken (Francijna) Schoormans Adriaensdr., gedoopt NG Dordrecht 21 juni 1582, van Dordrecht (1601), trouwde NG Dordrecht 11 mrt./3 april 1601 Hubrecht Claesz., zeilmaker, van Klundert (1601)

e. Davidt Schoormans.

II. Hendrick Adriaensz. Schoormans (alias Hendrick Adriaensz. in Hoochstraten), geboren naar schatting ca. 1570, van Dordrecht (1594), weduwnaar van Dordrecht (1607), goudsmid, trouwde 1e NG Dordrecht 25 dec. 1594/16 jan. 1595 Diericxken Francken Gijsbrechtsdr., van Dordrecht (1594), overleden ca. 1605,2e NG Dordrecht 11 febr. 1607 (ondertrouw, 26 febr. 1607 bescheid gegeven om te Heusden te trouwen) Geertruijdt Jansdr. van Stam(p)roede, jonge dochter van Heusden (1607)

– 30 jan. 1612: Michiel Hesselsz. beitelschipper van Tiel, ongeveer 50 jaar oud, verklaart op verzoek van Ludolff van Lentzenich en Hendrick Schoormans, beiden kooplieden wonende te Dordrecht, dat hij ongeveer zes weken eerder in Düsseldorf is geweest, waar hij heeft gevraagd aan Dirck de Veer, schipper van Xanten, “hoe hij het als maeckte met Ludolff van Lentzenich en Hendrick Schoormans”, waarop De Veer zei: “zij hebbent met mij niet erger meugen maken ofte moesten mij mijn hooft voor mij voeten hebben doen leggen, doch sij moeten … tusschen dit ende Pincxteren noch van Andernach ontfangen wel vijff duijsent tonnen terras, die ick van meeninge ben hier int Vurstendom Cleeff te doen arresteren”. (ONA Dordrecht inv. 15, f. 46)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

Ex 1:

a. Claerken, 28 nov. 1595

b. Franck, juli 1597

c. Elisabeth, nov. 1600

d. Abraham en Isaac, juli 1603

Ex 2:

e. Adriaen, 28 jan. 1608

f. Jan, volgt III

g. Wouter Schoormans, juni 1611, jongman van Dordrecht wonende in het Steegoversloot (1632), trouwde NG Dordrecht 19 sept./5 okt. 1632 Hester Jan Bastiaensdr., jonge dochter van Dordrecht wonende in het Steegoversloot (1632)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

g-1. Pieternelle, aug. 1633

g-2. Geertruijt, okt. 1634

g-3. Hendrick, jan. 1636

g-4. Jannette, 13 sept. 1637

g-5. Joannes, 1 mei 1640

g-6. Henricus, 16 okt. 1642

g-7. Lijsbeth, 12 dec. 1644

g-8. Elisabeth, 17 mrt. 1646

g-9. Susanna, 15 dec. 1649

h. Henric, aug. 1614

III. Johan (Jan) Hendriksz. Schoormans, gedoopt NG Dordrecht aug. 1609,jongman van Dordrecht wonende in het Steegoversloot (1631), notaris te Dordrecht, trouwde NG Dordrecht 12 okt. 1631 (per schrijven van Tholen, bescheid gegeven om daar te trouwen 5 nov. 1631) Margreta Roingna Pietersdr., van Tholen en daar wonende (1631)

– 16 okt. 1652: Henrick Jacobsz., oudschoenmaker en burger van Dordrecht, verkoopt aan Johan Schoormans, notaris wonende te Dordrecht, een huis in deMariënbornstraat tussen het huis van Pieter Fransz. Schoutetten en dat van Adriaen Alewijn. Hij verbindt als waarborg een huis in de Tolbrugstraat staande tussen het huis van Joris Tierlinck en dat van Cornelis van Bollebeecq. (ORA Dordrecht inv. 778, f. 141)

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Henrixien (Hendrica)Schoormans, sept. 1632, trouwde 17 okt. 1655 Johannes Melanen Maximiliaensz.

Zoon:

a-1. Pieter Antoni Melanen, gedoopt NG Dordrecht 15 mrt. 1658, jongman van Dordrecht wonende bij de Wijnbrug (1680), notaris te Dordrecht, trouwde NG Dordrecht 5/21 mei 1680 Elysabeth Heijblom, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Wijnbrug (1680)

b. Abigael Schoormans, jan. 1634, trouwde ds. Hendricus de Bits

c. Geertruijt Schoormans, okt. 1635

d. Cornelia Schoormans, nov. 1637, trouwde ds. Theodorus Dibbetius (de Bits)

e. Petronella Schoormans, juni 1639, trouwde ds. Thomas Karreman

ORA Dordrecht inv. 1636, f. 125 e.v.: op 6 mei 1698 verkopen Johannes Melanen, als man van Hendrica Schoormans, Paulus van Esch, als man van Elisabeth Schoormans, en Samuel ’t Hooft, als man van Margrita Cunningam, enige dochter van wijlen Yda Schoormans, voor zichzelf en tevens vervangende Cornelia Schoormans, weduwe van ds. Theodorus de Bits, en de kinderen van Abigel Schoormans, in haar leven echtgenote van ds. Hendricus de Bits, samen erfgenamen van Pieternella Schoormans, in haar leven weduwe van ds. Thomas Karreman, voor 1400 gl. aan Adriaan Mortier een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Nicolaas de Vries boekdrukker en dat van Jacobus Verleng Franse schoolmeester. Koper is schuldig aan verkopers een bedrag van 500 gl.

f. Elisabeth Schoormans, 28 nov. 1642, trouwde 24 mrt. 1669 Paulus van Esch

g. Yda Schoormans, 3 sept. 1645

h. Pierre Antoine Schoormans, 6 jan. 1648, jong overleden