Roos

I. Steven Cornelisz. (Roos), geboren naar schatting ca. 1580, schippersgezel van Rotterdam (1603), schipper te Dordrecht,trouwde NG Dordrecht 9/31 mrt. 1603 (proclamatie te Rotterdam) Jennicken Aert Petersdr., van Dordrecht (1603)

– 20 april 1606: Jaepken Jansdr., weduwe van Gherit Joosten, Steven Cornelisz., echtgenoot van Anneken Aertsdr. en Pieter Aertsz., samen vervangende Jacob Aertsz., allen erfgenamen van Aert Pietersz. Broeijken, verkopen aan Ariaentgen Aertsdr., weduwe Jacob Aertsz., een huis in de Kleine Spuistraat, staande tussen het huis van Touchijn Gillisz. en het huis van Cornelis Pietersz. stadsbode. Waarborg: Cornelis Maesz. hordenmaker. (ORA Dordrecht inv. 748, f. 133)

– 21 okt. 1622: testament van Trijntgen Cornelisdr., weduwe van Jan Arijensz. Bolckvanger Groenendael,te Rotterdam.Zij benoemt tot haar universele erfgenamen Steven Willemsz. en zijn vrouw Aeltgen Hermansdr., haar neef en nicht. Legaten voor haar neef Steven Cornelisz. Roos te Dordrecht, haar broer Cornelis Cornelisz., haar neef Cornelis Melissen schoenmaker en Neeltgen Stevensdr., de dochter van Steven Willemsz. en Aeltgen Hermansdr. (ONA Rotterdam inv. 80, akte 61)

– 12 sept. 1636: Steven Cornelisz. Roos schipper is getuige bij het passeren van een akte en tekent met een merk. (ONA Dordrecht inv. 80, f. 302)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Pieterken Stevensdr. Roos,april 1605, trouwde Jacob Daniëls, arbeider

– 6 jan. 1649: Jacob Daniëlse arbeider verkoopt aan Willem Aartsz. Borger een huis aan ’s herenveste op de hoek van de St. Thomasstraat [Ruitenstraat]. Waarborg: Aert Stevensz. Roos, arbeider en burger van Dordrecht. (ORA Dordrecht inv. 777, f. 1)

b. Aert Stevensz. Roos, geboren naar schatting ca. 1610, volgt II

c. NN, april 1609

d. Maijcken Stevensdr. Roos, trouwde Geerid Thijssen kalkmeter

– 13 juli 1677: Maijcken Stevensdr. Roos, vrouw van Geerid Thijssen kalkmeter benoemt tot haar universele erfgenamen de vier kinderen van haar overleden broer Aert Stevensz. Roos, genaamd, Leendert, Steven, Janneken en Dingena Aerts, voor de ene helft, en de twee kinderen van haar zuster, wijlen Pieterken Stevensdr. Roos, bij haar verwekt door Jacob Daniëlse, genaamd Daniël en Maijcken Jacobs, voor de andere helft. (ONA Dordrecht inv. 341)

II. Aert Stevensz. Roos, geboren naar schatting ca. 1610, jongman van Dordrecht, wonende bij de Botgensstraat, houtzager (vermeld 1634, 1650), arbeider (1649),korenmeter (1667), begraven Dordrecht (Grote Kerk)14 dec. 1667 (een baar aan de Vest achter de Pelsersstraat voor Aert Stevensz. korenmeter), trouwde NG Dordrecht 22 okt./5 nov. 1634 Hendricksken (Henricxie) Leendertsdr., jonge dochter van Dordrecht, wonende buiten de Vuilpoort (1634), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 14 juni 1681 (een baar voor de weduwe van Aert Stevensz. korenmeter, achter de Pelserstraat)

– 23 juni 1650: Mariken Joppen, weduwe van Vrans Rochusz. van Wesel, verkoopt aan Aert Stevensz. Roos, houtzager en burger van Dordrecht, een huis aan ’s herenvest, staande tussen het erf van de brouwerij “het Rijplant” en het huis genaamd “Cillershoeck”. (ORA Dordrecht inv. 777, f. 125v)

– 10 dec. 1667: testeren voor notarid G. de With te Dordrecht Aert Stevensz. Roos korenmeter en zijn vrouw Hendricxken Leenderts, hij ziek te bed liggende en zij gezond. Zij benoemen tot erfgenamen Leendert Aertsz. Roos, gehuwd, en Steven Roos en Dingna Roos. Aan hun dochter Janneken Aertsdr. Roos legateren zij een bed met toebehoren “ter keure ende discretie van de langstlevende” van hen, testateuren. (ONA Dordrecht inv. 230, f. 219 e.v.)

– 30 mrt. 1680: compareren voor notaris J. Hellu te Dordrecht Hendricxken Leenderts, weduwe van Aert Stevensz. Roos, en Maijken Leenderts, weduwe van Jacob Ferdinandus *, beiden wonende te Dordrecht, als mede-erfgenamen van Anneken Sijmons, overleden te “Giessen bovekerck”. Zij verlenen procuratie aan Leendert Roos, hun zoon resp. neef, om met de overige erfgenamen van Anneken Sijmons te procederen tot scheiding van haar nagelaten goederen. Beiden tekenen met een kruisje. (ONA Dordrecht inv. 344)

* NG trouwboek Dordrecht 10 juni 1635 (ondertrouw) Jacob Ferdinandus schilder jongman en Maijken Leenderts jonge dochter beiden van Dordrecht en wonende buiten de Vuilpoort [getrouwd NG Zwijndrecht 24 juni 1635]

– 30 mrt. 1680: compareert voor notaris J. Hellu te Dordrecht Hendricxie Leenderts, weduwe van Aert Stevensz. Roos, te kennen gevende, dat haar, als erfgename van Anneken Sijmons, is aanbestorven ongeveer 3 morgen leenland, gelegen onder Peurssum, die na haar, comparantes, overlijden, zouden moeten vererven op haar oudstezoon, Leendert Roos, en dat het genoemde land nu verkocht is aan Geerid … [sic] ten overstaan van schout en schepenen van Giessen-Oudekerk voor 200 gl. de morgen, dus 600 gl. in totaal. De comparante is met haar zoon overeengekomen, dat zij van die 600 gl. zal ontvangen 250 gl. en haar zoon 350 gl. Zij zal de onkosten “opt verheffen vant voorsz. leen te vallen” betalen en de overige kosten zij en haar zoon elk voor de helft voldoen. Leendert tekent met zijn naam, zijn moeder zet een kruisje.(ONA Dordrecht inv. 344)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Leendert Roos, 1 juli 1644, volgt III

b. Steven Roos, 12 okt. 1648, gezworen korenmeter (ONA Dordrecht inv. 303, f. 61, akte dd 11 mei 1672)

c. Dingena (Digna) Aertsdr. Roos, 29 mei 1652, jonge dochter van Dordrecht, wonende bij de Pelserstraat (1675), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 4 okt. 1719 (Dingena Roos, weduwe van Matthijs van der Henst, achter de Grote Kerk), trouwde 1e NG Dordrecht 5/20 mei 1675 Hendrik Jansz. Bingh, jongman van Dordrecht, scheepstimmerman, wonende bij de Pelserstraat (1675), 2e Mathijs van der Henst

d. Janneken Aertsdr. Roos

III. Leendert Aertsz. Roos, gedoopt NG Dordrecht 1 juli 1644, korenmeter, trouwde NG Dordrecht 7 okt. 1663 Anna Warnaertsdr. Schou(wen), jonge dochter van Sneek, wonende tegenover de Pelserbrug te Dordrecht (1663)

ca. 1693: Leendert Aartsz. Roos betaalt 18 st. lantarengeld voor zijn huis “op Engelenburg”. Belenders: Gerard van Eijsden en de heer Willem van Neurenberg. (Lantarengeld Dordrecht ca. 1693, f. 25v)

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Aart Roos, 14 sept. 1670, volgt IVa

b. Hendrica Roos, geboren naar schatting ca. 1673, trouwde 15 juli 1696 Adriaan Gijsbertsz. Pot

ORA Dordrecht inv. 1638, f. 11: op 21 jan. 1700 verkoopt Rombout van Hees, tingieter en burger van Dordrecht, voor 840 gl. aan Johannes Dermoeijen en Adriaan Pot, een pakhuis en rookhuis in de Visstraat, staande tussen het huis van de eerste koper en het huis, dat onlangs is gekocht “bij parate ëxecutie”door Adriaan Pot, en voorheen eigendom was van Leendert van Coeverden, gewezen pachter van de gemenelandsmiddelen. De voorste helft van het huis, dat uitkomt in de Visstraat, komt toe aan Johannes Dermoeijen en de achterste helft, waartoe het rookhuis behoort, komt toe aan Adriaan Pot.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht):

b-1. Bastiana, 23 juni 1696

b-2. Gijsbert Pot, 18 febr. 1701, trouwde 14 mei 1735 Johanna Frackin

b-3, Leendert, 27 juli 1704

b-4. Anna Pot, 11 jan. 1711, trouwde 12 april 1738 Cornelis van de Water

c. Warner Roos, 16 jan. 1675, volgt IVb.

IVa. Aart Roos, gedoopt NG Dordrecht 14 sept. 1670, weduwnaar van Dordrecht wonende buiten de St Jorispoort (1705),trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 11 mei 1692 Heijltje (Helena)Mannaij, 2e Gerecht/NG Dordrecht 18 jan./3 febr. 1705 Maria van den Kieboom, jonge dochter van Dordrecht wonende buiten de Spuipoort (1705)

Kinderen:

ex 1:

a. Lena, gedoopt NG Dordrecht 4 jan. 1698

b. Leendert, gedoopt NG Dordrecht 21 okt. 1701

ex 2:

c. Leendert Roos, gedoopt NG Dordrecht 28 okt. 1707, volgt V

IVb. Warner (Warnaar, Warnaert,Warnerd) Roos, gedoopt NG Dordrecht 16 jan. 1675, appeltonder (vermeld 1709), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 4 sept. 1722 (Warnaert Roos, tegenover dePelserbrug, metkoetsen, geen “boven de ordinaire”),trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 20 juli/3 aug. 1698 (de bruid geassisteerd met haar vader) Margrieta van Duijnen, vermoedelijk gedoopt NG Dordrecht 3 aug. 1678 (als “Marietje”), jonge dochter van Dordrecht wonende in de Nieuwe Breestraat (1698), dochter van Gerrit van Duijnen en Cornelia Schepens, 2e Gerecht/NG Dordrecht 15 jan. 1708 (ondertrouw; volgens attestatie van ondertrouw te Neerandel) Jenneken van As, jonge dochter van Neerandel (1708)

– 16 dec. 1709: Jan Rens viskoper en zijn vrouw Ida Bordels verhuren aan Warnard Roos, appeltonder en burger van Dordrecht, het huis, waarin zij vooralsnog wonen, staande [in de Voorstraat] tegenover de Munt, waar uithangt “de Vergulde Appelton”, strekkende van ’s herenstraat tot achter op de Appelhaven. (ONA Dordrecht inv. 714, akte 229)

– 20 aug. 1712: testeren voor notaris C. van Aansurg te Dordrecht Warnard Roos en zijn vrouw Jenneken van As, wonende te Dordrecht. Zij benoemen tot erfgenaam de langstlevende van hen beiden. Hijbenoemt tot voogd over hun gezamenlijke kinderen zijn behuwd broeder Adriaen Pot, en zij haar behuwd broeder Jan Naijen, schepen te Andel. Akte door beiden ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 717, akte 139)

– 21 sept. 1722: extract in het weesboek ingeschreven van het testament, dat Warnard Roos en zijn vrouw Jenneke van As op 20 aug. 1712 hebben gepasseerd voor notaris C. van Aansurg te Dordrecht. (Weeskamer Dordrecht inv. 32, f. 222v)

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 199 e.v.: op 28 febr. 1747 verkoopt Gerrit van Hoogstraten, koopman te Dordrecht, als man van Cornelia Roos, voor zichzelf en als procuratie hebbendevan Philippus Verhagen, schout te Veen, als man van Anna Roos, volgens procuratie gepasseerd voor schepenen en secretaris van Veen in het Land van Heusden op 17 dec. 1746, zijnde Cornelia en Anna Roos enige dochters en erfgenamen ab intestato van Jenneke van As, weduwe van Warnard Roos, die gewoond heeft en is overleden in Dordrecht, voor 415 gl. aan Franchois van Westervoort, huistimmerman en burger van Dordrecht, een huis in de Nieuwe Breestraat, staande tussen het huis van Arnoldus van Galen en dat van Nicolaas Boers.

Kinderen(allen NG gedoopt te Dordrecht):

Ex 1:

a. Leendert, 28 febr. 1699,

b. Gerrit, 29 aug. 1700, vermoedelijk jong overleden

Ex 2 (o.a.):

c. Jan, 5 juli 1709

d. Dirk, 17 dec. 1712

e. Cornelia Roos, 12 febr. 1714, trouwde Gerrit van Hoogstraten

f. Anna Roos, 17 sept. 1720, trouwde Philippus Verhagen

V. Leendert Roos, gedoopt NG Dordrecht 28 okt. 1707, jongman van Dordrecht wonende buiten de Spuipoort (1733), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 24 jan./8 febr. 1733 (de buidegom geassisteerd met zijn vader Aert Roos, de bruid met haar moeder Cornelia Vissers, weduwe van Pieter van Toulon) Alida van Toulon, gedoopt NG Dordrecht 12 dec. 1709, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Spuistraat (1733), begraven Dordrecht (GroteKerk) 25 okt. 1788 (Alida van Toulon, weduwe van Leendert Roos, op de Nieuwe Haven, laat kinderen na, hoogste boete, zeven koetsen extra),dochter van Pieter van Toulon en Cornelia Visser

Na het overlijden van Gijsbert de Lengh in 1755 gaat de eigendom van het huis op de Nieuwe Haven over op zijn ongehuwde zuster, Elisabeth de Lengh, gedoopt NG Dordrecht 23 juni 1677, overleden Dordrecht 13 nov. 1763, begraven 19 nov. 1763. In haar testament dd 19 dec. 1755, gepasseerd voor notaris A. Bax te Dordrecht, heeft zij bepaald, dat het huis na haar overlijden toebedeeld zal moeten worden aan Leendert Roos, of bij vooroverlijden diens vrouw, Alida van Toulon, voor een bedrag van 6000 gl. (Achter de Blauwpoort, nr. 20, p. 9 e.v. [internet]).)

De Nieuwe Haven, het huis van De Lengh is het huis links van het torentje. De latere eigenaar Pieter Roos liet in het laatste kwart van de 18de eeuw een geheel nieuwe voorgevel aanbrengen. (foto: www. dudok.biz)

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Cornelia, 27 febr. 1735

b. Maria, 29 juli 1745

c. Pieter Roos Leendertsz., gedoopt NG Dordrecht 12 okt. 1752, jongman geboren te Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven (1777), notaris te Dordrecht, overleden Den Haag 26 nov. 1799,trouwde Gerecht/NG Dordrecht 3/21 dec. 1777 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Leendert Roos, de bruid met haar vader Lambert Peijsel. predikant in de Hoeven) Anna Catharina Peijsel, jonge dochter geboren in de Hoeven in het markiezaat van Bergen op Zoom wonende op de Groenmarkt (1777)

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 165: op 20 april 1779 verkoopt Jan van der Star, notaris te Dordrecht, als procuratie hebbende van mr. Paulus Bosveld, advocaat voor de Hoven van Justitie van Holland, wonende in Den Haag, volgens procuratie gepasseerd voor notaris L. Sijthoff in Den Haag op 14 april 1779, voor 9000 gl. aan Pieter Roos Ltz., notaris te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt, staande tussen het huis van Gerrit Middelkoop en het woonhuis van de concierge van het stadhuis.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 45v: op 15 mrt. 1787 verkopen Philip van Middelkoop, wonende te Papendrecht, en Hendrik Vlaskamp, wonende te Puttershoek, welke laatstgenoemde is gemachtigd door zijn schoonvader Jan Sprong, wonende te Puttershoek, volgens procuratie gepasseerd voor schepenen van Puttershoek op 27 febr. 1787,welke Philip van Middelkoop en Jan Sprongals executeurs-testamentair zijn benoemd door Adriana van Middelkoop zijn benoemd in haar testament, dat zij heeft verleden voor notaris F. Pistorius te Dordrecht op 13 juni 1786, aan Pieter Roos Ltz., notaris te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt, staande tussen het huis van de koper en dat van Dingeman van der Hengst.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 232v: op 18 sept. 1798 verkopen Arnoldus de Groot, timmermansbaas, als procuratie hebbende van Pieter Roos Leendertsz., wonende in Den Haag, volgens procuratie gepasseerd voor notaris C. Kleijn te Den Haag op 12 sept. 1798, en Cornelis de Quartel, wonende in Strijen, voor 7500 gl. aan Pieter Diederich Bakker, koopman de Dordrecht, ieder de helft van een huismet tuin en open erf, staande en gelegen op de Nieuwe Haven, uitkomende op de Hoge Nieuwstraat en staande tussen het huis van notaris Bax en het huis van Kanters.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 50v: op 1 juli 1800 verkoopt Jan Papenhuizen, wonende te Dordrecht, als bij procuratie, verleden voor notaris J. de Ras te Den Haag op 11 febr. 1800, gemachtigd door Alida Cornelia Roos en Cornelia Roos, kinderen en erfgenamen van Pieter Roos Ltz., die gewoond heeft en is overleden te Den Haag op 26 nov. 1799, voor 12.050 gl. aan Adriana Timmerman, weduwe van ds. Martinus Verhoeven, wonende te Dordrecht, een huis op de Groenmarkt aan de havenzijde, getekend A:46, staande tussen de woning van de concierge van het stadhuis en het huis van Dingeman van der Henst.

Kinderen:

c-1. Alida Cornelia Roos, gedoopt NG Dordrecht 17 jan. 1779, ongehuwd, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 15 juli 1800 (Alida Cornelia Roos, ongehuwd, in de Vriesestraat ten huize van Cornelis de Kuijper, met koetsen, 22 jaar oud, tering)

c-2. CorneliaRoos, gedoopt NG Dordrecht 22 april 1781, overleden Dordrecht (Blekersloot E:237) 12 mrt. 1831,trouwde ca. 1811 Cornelis Bax, notaris te Dordrecht, overleden Dordrecht (Nieuwe Haven A:420) 6 nov. 1825, zoon van Anthonie Bax en Johanna Pieternella van Opstal