NG huwelijken Dordrecht 1573-1599 (selectie)

bvd: beiden van Dordrecht

jd: jonge dochter

jm: jongman

wed: weduwnaar/weduwe

won: wonende

jan. 1573: Job Adriaensz. en Aeltgen Jacobsdr. bvd

mrt. 1573: Jan Adriaensz. [in de Kelck] schipper en Barbara Nijssen

dec. 1573: Adriaen Bastiaensz. en Susanna Apersdr. bvd

aug. 1574: Herman Genefaes van Dordrecht en Maria Sanders van Brouwershaven

[Herman Genefaes, geboren ca. 1551 (ORA Dordrecht inv. 719, f. 92, verklaring dd 6 mrt. 1590), viskoper (vermeld 1604, 1628), wed.van Dordrecht (1604), overleden in 1628 of 1629, trouwde 2e 1584 (zie hieronder) MagdalenaDiericxdr., 3e NG Dordrecht 29 aug. 1604 (otr.) Jobgen Marten Jansdr., weduwe van Cornelis Mathijsz., van Dordrecht (1590, 1604), trouwde 1e NG Dordrecht 4/18 febr. 1590 Cornelis Mathijsz., schoenmaker van Dordrecht (1590)

ORA Dordrecht inv. 899: verklaring dd 18 aug. 1603 door Herman Genefaesz., 52 jaar oud, op verzoek van Cornelis Jacobsz., als pachter van de “drije st[uivers] opte tonne biers tot laste vande brouwers” te Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 748, f. 23v e.v.: op 14 mrt. 1605 comp. Aert Dirksz. huistimmerman, als man en voogd van Sara Pietersdr., wonende in Ooltgensplaat en bekent ontvangen te hebben uit handen van Herman Jenefaesz., als man en voogd van Jopken Maertensdr. en Thomas Cornelisz. bakker, als voogd van de kinderen van wijlen Mels Cornelisz. schipper, alle goederen, die zijn vrouw heeft geërfd van Jopken Lenaertsdr., wed. van Arijen Cornelisz. Blom schipper, haar grootmoeder.

Weeskamer Dordrecht inv. 18, f. 81 e.v.: op 7 sept. 1629 extract ingeschreven van het testament van HermanJenefaesz., viskoper en burger van Dordrecht en zijn vrouw Jobken Maertensdr, gepasseerd voor notaris J. Vekemans te Dordrecht op 24 mei 1628. Hij benoemt tot voogden Jan Jansz. Coninck en Gerrit Fransz. van Bonckelwaert, zijn goede bekenden en zij kapitein Adriaen Jansz. Blom en Jenefaes Sandersz.]

Uit het eerste huwelijk:

a. Sander Herman Genefaesz., geboren naar schatting ca. 1575, kuiper van Dordrecht (1601), overleden vóór 22 juni 1630 (ORA Dordrecht inv. 768, f. 36v),trouwde NG Dordrecht 3/19 juni 1601 Sara Anthonis Adriaensdr., van Dordrecht

Kinderen:

a-1. Jenefaes Sander Hermansz. van de Lemp, geboren naar schatting ca. 1602

a-2. Jopien Sandersdr. van der Lemp, geboren naar schatting ca. 1610,van Dordrecht wonende tegenover de Munt(1642),trouwde NG Dordrecht 20 april 1642 (otr.) Willem Arentsz. (Ariensz.) van Driel, jongman van Dordrecht, bakker, wonende aan de Vuilpoort (1642)

Kinderen:

a-2-1. Adriaen Willemsz. van Driel

ONA Dordrecht inv. 233, f. 24 e.v.: op 4 febr. 1672 verhuren Adriaen en Hermanus Willemsz. van Driel, voor zichzelf en vervangende hun zuster Sara Willemsdr. van Driel, een huis in de Gravenstraat aan Adriaen de Veer, bakker te Dordrecht.

a-2-2. Hermanus Willemsz. van Driel

a-2-3. Sara Willemsdr. van Driel]

april 1575: Jan Govaertsz. van Dongen en Maricken Goessens van Dordrecht

14 mei 1575: Glaude van Lievre uit Lotringen en Tannicken Minette van Maastricht

aug. 1575: Claude Jansz. van de Gouwe en Grieten Goevaertsdr. van Dordrecht

febr. 1576: Cornelis Pauwels [schoenmaker], van Breda en Lijsbet Dierixdr., van Dordrecht

1 sept. 1577: Cornelis Rochusz. en Susanna Apersdr. bvd

20 juli 1578 (getrouwd): Dijrck Anthonisz. en Adriaenken Jacobsdr. bvd

23 juni 1579: Jan Ottenssen kleermaker van Dordrecht en Heijlke Henrick Jacobsdr.

6 nov. 1580: Jan Jansz. [in de Kelck] van Dordrecht schippersgezel en Barbara Nijssen wed van Jan Adriaensz.

26 mrt. 1581: Wouter Korsten arbeider op de straat en Menschke Dijrck Janssendochter bvd, getr. 9 april 1581

[ORA Dordrecht inv. 897: verklaring dd 13 okt. 1599 op verzoek van Jan Janssen pondgaarder door o.a. Wouter Corsten, 39 jaar oud, korendrager te Dordrecht.]

24 dec. 1581: Simon Willemsz. olieslager van Dordrecht en Griete Willem Jansdr. die Vrijese ook van Dordrecht, getr. 14 jan. 1582

29 april 1582: Claes Jacobsz. glaesmaeckersgesel en Anneken Steven Cornelisdr. bvd, getr 13 mei 1582

[ORA Dordrecht inv. 739, f. 224v (ongedateerd 4/10 aug. 1587) verklaring op verzoek van de dekenen van het Schildersgilde te Dordrecht door Claes Jacobsz. glaesmaecker, ongeveer 29 jaar oud.]

ORA Dordrecht inv. 741, f. 191v: verklaring dd 26 jan. 1591 op verzoek van Pieter Baron passementwerker door Claes Jacobsz. glaesmaker, 32 jaar oud.

ORA Dordrecht inv. 759, f. 19 e.v.: op 19 mrt. 1618 comp. voor schepenen van Dordrecht Anneken Stevensdr., weduwe van Claes Jacobsz. glaesmaecker, voor 1/4 part, Lijsbeth Claes, jonge dochter en Steven Claesz. glaesmaecker, voor 1/3 part in 1/4 part, voornoemde Anneken Stevens tevens procuratie hebbende van Jan Andries, getrouwd met Truijcken Jacobsdr. en Andries Geeritsz., elk voor 1/4 part, volgens de procuratie daarvan zijnde, gepasseerd voor notaris Dirck Jacobsz. Gommerbach te Schiedam op 13 mrt. 1618. Zij verkopen aan Augustijn Lesiere, schilder en burger van Dordrecht, voornoemde 3 vierde parten resp.2derde partenin een vierde part van een huis in het Steegoversloot, staande tussen hethuis van Johannes Bocardius, predikant te Dordrecht en dat van Balten Willemsz. schrijnwerker, waarvan het resterende 1/3 part in 1/4 part toebehoort aan koper, als man van Annege Claes.]

27 mrt. 1583: Jan Jacobsz. schiptimmerman wed en Susanna Apersdr. wed van Cornelis Rochusz. bvd, getr. 2 of 12 [sic] april 1583

27 mrt. 1583: Jan Canin boekdrukker van Gent [wedr. van Elisabeth NN]en Dijrcxken Fransdr. wed vanJan Bronckhorst, van Dordrecht, getr 12 april 1583

[Jan Canin de Oude, geboren ca. 1531, mogelijk te Gent, boekdrukker te Dordrecht, overleden ald. ca. 1594, trouwde 1e NN, 2e 1583 Dirksken Fransdr., weduwe van Dordrecht (1583)

Hij gaf in 1572 een Nederlandstalige bijbel uit.

(www.Statenbijbelmuseum.nl)

1585: door de stad Dordrecht betaald aan Jan Canin boekdrukker 111 ponden 14 sch. van 40 groten het pond wegens leverantie van papier, inkt en pennen, alsmede het drukken van zekere ordonnantie en “billietgen” ten behoeve van de stad Dordrecht, maakt in ponden Vlaams: 18 ponden 13 sch. 4 d. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 2607 [thesauriersrekening Dordrecht 1585], f. 93)

ORA Dordrecht inv. 717, f. 187, akte dd 6 juni 1587:op verzoek van de dekens van het Sint Jansgilde verklaart Jasper Adriaensz. kleermaker, ongeveer 20 jaar oud, dat hij “op maendach verleden int werck gecomen is ten huijze van eenen genaemt Jan Caen den Ouden, bouckdrucker, ende dat hijaldair tot op den dach van huijden toe gewrocht heeft, in welcken tijt hij deposant aldaer gemaeckt heeft een boraet wambas vuijt drie ellen, welck wambas hij deposant alleen gemaeckt heeft op ’t voircamerken ten huijze vande voirsz. Jan Cain, hoe wel hij ’t ander werck bij hem dair mede gemaeckt, heeft gewrocht op den oppersolder vanden zelven huijse.”

ORA Dordrecht inv. 719, akte 281: op 5 mrt. 1590 verklaring op verzoek van Balthasar Jacobsz., koopman wonende te Dordrecht, door Jan Canin de Oude, boekverkoper, 60 jaar oud en Jan Nobels, 58 jaar oud, beiden burgers van Dordrecht. Zij verklaren dat zij “zeer goede kennisse hebben vande persoon vande requirant”, dat hij al ongeveer 5 of 6 jaar in Dordrecht woont en dat hij zich altijd “eerlijck ende vromelijck heeft gedragen”. Jan Nobels verklaart tevens, dat Balthasar lidmaat van de “Christelijcke kerck ende gemeente”van Dordrecht is.

ORA Dordrecht inv. 741, f. 193v: op 8 febr. 1591 legt Jan Caen boekdrukker, ongeveer 60 jaar oud, poorter en inwoner van Dordrecht, een verklaring afop verzoek van Jan van der Haghen, die optreedt namens zijn schoonvader, Andries van de Kieboom. Hij verklaart datCornelis Rens, zijdeverkoper en maillenier [verkoper van kleine ijzeren voorwerpen] in mrt. 1584 ten behoeve van Van de Kieboom het achterhuis en de halve hof van zijn, Caens, huis gehuurd heeft. Het huis staat in de Wijnstraat tegenover “de Herpe”.

ORA Dordrecht inv. 720, f. 97v: op20 mrt. 1592 verleentJan Canin de Oude, boekdrukker te Dordrecht, procuratie aan Daniël van der Vlijet koopman, Gillis Rooman boekdrukker en Joris Valckeman Witten twijnder, allen “residerende” te Haarlem en aan Willem Pauwelsz. mesmaker en Bruijn Hermansz. boekverkoper, burgers van Delft, om voor hem, constituant,te innen hetgeen men hem in Haarlem en Delft schuldig is. Tevens verleent hij procuratie aan zijn zoons Abraham en Ysaack Canin om te vorderen hetgeen men hem schuldig is in de gewesten Holland en Zeeland.

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 2613, thesauriersrekening 1591: de stad Dordrecht betaaltJan Canin boekdrukker 100 ponden Vlaams, “hem bij mijnen heeren [de regeerders van Dordrecht] volgende d’acte vanden selven van [21 dec. 1591] … toegeleijt tot een vereeringe, dat hij de historie Carionis van den beginne der werelt aen tot op keijser Carolum den vijffden van dien naeme in Nederduijtsche tale overgeset, Mijnen heeren die Regeerders deeser Stede heeft gedediceert als inde voorsz. acte breeder is verhaelt”.

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 2615, thesauriersrekening 1594: de stad Dordrecht betaalt aan de erfgenamen van Jan Canin, in zijn leven boekdrukker te Dordrecht, de somma van 5 ponden 6 schellingen Vlaams, als betaling van drie “schrijffboecken die den Officier deser Stede heeft laeten maecken omme te gebruijcken tot Criminele registers etc. Dus hier bij … quitantie van Abraham Canin de voorschreven” 5 p. 6 sch.

Kinderen (ex 1, volgorde onzeker):

a. Abraham Jansz.Canin, geboren naar schatting ca. 1560, boekdrukker te Dordrecht (ORA Dordrecht inv. 897, akte dd 3 juli 1600), trouwde NG Dordrecht 7 juni 1587Neelken de Swerte Melchiorsdr., van Antwerpen (1587)

Kinderen (o.a.):

a-1. Tanneken (Jannige) Canin, gedoopt NG Dordrecht 1594, trouwde NG Dordrecht 31 mei 1626 (ondertrouw) Adriaen Jaspersz. (van den Bergh), houtkoper van Geertruidenberg (1626)

– 7 juni 1686: Willemken Jansdr. van Salen, vrouw van Cornelis van de Bergh, die in Oost-Indië verblijft, als gemachtigde van haar man volgens procuratie gepasseerd voor notaris C. Hoogeboom te Amsterdam op 20 nov. 1676, Anthonij van de Bergh, bakker wonende te Delft, en Jan Abrahamsz. Blom, als man van Anna van de Bergh, eveneens wonende te Delft, samen kinderen van wijlen Abraham van de Bergh [en van Geertruijd van de Laan] en in die hoedanigheid mede-erfgenamen van wijlen Tanneken Canin, in haar leven weduwe van Adriaen Jaspersz. van de Bergh, verkopen voor 1650 gl. contant aan Rombout van Hees, viskoper en loodgieter te Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Grote Vismarkt [tussen de Visbrug en het stadhuis], staande tussen het huis van Gillis Crena en dat van Johannes Wor. (ORA Dordrecht inv. 794, f. 96v e.v.)

b. Isaack Canin

c. Jan Canin de Jonge, geboren ca. 1556

ORA Dordrecht inv. 741, f. 183v: verklaring dd 12 jan. 1591 op verzoek van Jan Jacobsz. door Jan Caenin de Jonge, ongeveer 35 jaar oud.

Archief van de NH gemeente van Dordrecht, inv. 1 (acta van de NG kerkenraad van Dordrecht), f. 103v, 22 sept. 1594: “Is besloten Jan Canintegen de naeste reijse te ontbieden.”

Idem, f. 103v, 29 sept. 1594: “Jan Canin was ontboden maer hadde geantwoort, dat hij wat anders te doen hadde. Is goet gevonden hem noch ten naesten te ontbieden ende so verde hij niet en coomt, dat men hem ten tweede mael voorstellen sal.

Idem, f, 103v, 6 okt. 1594: “Also Jan Canin ontboden sijnde weigert te verschijnen endeongehoorsaem blijft, sal toekomende saterdach sijne sonde ende onboetveerdicheijt voor detweede mael der gemeente voorgestelt werden, ende sullen[ds.] Corputius ende Arent Cornelisz. hem tselve aendienen.”

Idem, f. 106, 5 jan. 1595: “Jan Canin sal hier ontboden werden om hem aen te seggen also men noch geen bekeeringe aen hem en speurt, dat men voorder nae kerckenordeninge met hem sal handelen.”

Idem, f. 106v, 12 jan. 1595: “Jan Canin is verschenen ende heeft geene sonde willen bekennen. Int leste door veelvoudich vermanen heeft belooft betere boetverdicheijt te bewijzen. Dwelc de broeders [= de kerkenraad] hem vermaent hebben van herten ende metter daet te bewijzen. Anders sullen moeten voortz varen met sijnen naem den gemeijnte voor te dragen ende voortz met hem na behooren te handelen.”

d. (vermoedelijk:) Jacop Canin, geboren ca. 1571, boekdrukker te Dordrecht

– 4 jan. 1600: op verzoek van Jan Franchoijs le Petit, griffier van Béthune, wonende in Den Haag, legt Jacop Canin, boekdrukker te Dordrecht, 29 jaar oud, een verklaring af. (ORA Dordrecht inv. 897)]

6 nov. 1583: Hans van Halteren van Bergen op Zoom en Annicken Lambrechts [Herings] van ‘s-Hertogenbosch, getr. 27 nov. 1593

26 febr. 1584: Adriaen Servaes en Susanna Jans van Laes van Lier

19 aug. 1584: Pieter Albrechtsz. van Steenwijk hoedenmakersgezel wed en Annicken Mewis Willemsdr. van Dordrecht, getr. 2 sept. 1584

28 okt. 1584: Herman Genefaes wed van Dordrecht en Magdalena Diericxdr. wed van Huijch Adriaensz. van Duinkerken, getr 11 nov. 1584

5 jan. 1586: 27 jan. 1586: mr. Hubrecht Balis Waalse schoolmeester, van Aarschot weduwnaar en Sophia Goovaertsdr. van Arsen, van IJsselstein weduwe van Jan Jansz., getrouwd op 28 jan. 1586

[Balis werd later notaris te Dordrecht en woonde in het huis genaamd “het Moriaanshoofd” aan de Nieuwe Haven (bij de Gravenstraat) (ORA Dordrecht inv. 742, f. 22 en 159v, akten van resp.7 mrt. en 2 dec. 1592). Hij hertrouwde in 1614 met Anna Rijckewaert.

1594 (verponding Dordrecht): op de Nieuwe Haven [bij de Gravenstraat]: mr. Huijbert Balis betaalt 18 ponden 15 sch. voor zijn huis, dat wordt belend door het huis vanAdriaen Apersz. schipper en dat vanmr. Henrick chirurgijn. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3965, f. 66)

21 juli 1604: op verzoek van Barent Bulsken beitelschipper leggen mr. Huijbert Balis notaris, 55 jaar oud en Jan Henricxsz. wijnkoper, 39 jaar oud een verklaring af. Op 30 juni of 1 juli 1604 zijn ten huize van Balis bijeengekomen de rekwirant en Willem Adriaensz., zijdekramer te Enkhuizen, “tegenwoordig gefailleerde”. Eerstgenoemde heeft toen aan Willem Adriaensz. “gemangeld” een paar vatenwijn tegen een bepaalde hoeveelheid zout. (ORA Dordrecht inv. 899, geen folionrs.)

1 nov. 1604: op verzoek van Philips Paeijman, als procuratie hebbende van de crediteuren van Sijmon Jansz., “geapprehendeerde”, leggen mr. Hubrecht Balis, notaris te Dordrecht en Jan Elijasz. Eerdewijns, koopman en burger van Dordrecht, 52 jaar oud, een verklaring af. (ORA Dordrecht inv. 899, geen folionrs.]

29 juni 1586: Peter Jansz. kramer van Breda en Heilken Willem Jansdr., van Baerle wed van Cornelis Pauwelsz., van Terheijden bij Breda

25 jan. 1587: Frans Petersz. kleermaker en Agneten Hendrick Jansdr., beiden van Dordrecht, getr. 22 febr. 1587

26 april 1587: Jan Albrechtsz., van Wesel, bootsgezel op het schip van Jan Scalcx en Jennicken Elias Jansdr., van Oosterwijk, getr. 24 mei 1587

20 sept. 1587: Niclaes van de Corput Marcelisz. wed en Betteken Dirrick Michielsdr. wed van Cornelis Pauwelsz., beiden van Breda

31 jan. 1588: Jan Jansz. Cock nachtklapper wed van Leiden en Barbara Peter Groenberchsdr., van Antwerpen

19 juni 1588: Peter Anthonisz. in den Wijngaert, van Dordrecht en Jennicken Jan Lupaertsdr., van Dermonde in Vlaanderen, getr. 3 juli 1588

8 jan. 1589: Hendrick Roelantsz. kleermaker van Antwerpen en Jennicken Cornelisdr. [sic], van Oosterwijk, wed van Jan Albrechtsz. bootsgezel op het schip van kapitein Jan Scalcx

4 febr. 1590: Cornelis Mathijsz. schoenmaker en Jopken Marten Jansdr. bvd, getr 18 febr. 1590

25 mrt. 1590: Merten Jansz. jong gezel van Rotterdam en Hillicken Jansdr. van Dordrecht

4 mei 1590: Jasper Laurensz. Schot schippersgezel en Adriaenken Pieter Jansdr. bvd

22 juli 1590: Jan [Hans] Gasparsz. [van Wilderen] hoedenmaker van Bergen op Zoom en Jannicken Mewis Willemsdr. van Dordrecht, getr. 5 aug. 1590

12 aug. 1590: Hans Gerritsz. van Bielekercken van Antwerpen kleermaker en Maricken Sijeger Jansdochter, van Dordrecht

2 dec. 1590: Willem Mewisz. hoeijmaecker van Dordrecht en Maricken Lauwrens Jacobsdr. van Reeckem bij Maastricht, getr. 7 dec. 1590

22 nov. 1592: Govert Dominicus [Verhoeven] “hoijmaecker” van Eindhoven en Janneken Huich Joppendr. van Dordrecht

3 dec. 1592: Wijnant Thoenisz. smid van Dordrecht en Annicken Bouwensdr. [Anneken (Jancken) Bouwdewijn Bouwdewijnsdr.]

[I. Wijn(ant) Anthonisz. kuiper, geboren naar schatting ca. 1500, overleden vóór 4 dec. 1570, trouwde NN

10e penning Dordrecht anno 1543, f. 23 : Wijn Anthonisz. kuiper betaalt 12 gl. voor zijn huis in de Voorstraat (bij de Heer Heymansuysstraat). Belenders: Huych Andriesz. brouwer en Willem Dirxz. smid

ORA Dordrecht inv. 709, akte 467: op 4 dec. 1570 compareren voor schepenen van Dordrecht Marijken Wijnantsdr. en Anna Wijnantsdr., voor zichzelf en tevens vervangende hun broer Thonis Wijnantsz., en Maerten Henricxsz., als grootvader en voogd van Marijken Wijnantsdr. en Aechtgen Wijnantsdr., nagelaten weeskinderen van wijlen Wijnant Thonisz. kuiper. De comparanten verkopen aan Floris Geritsz. de Bruijn van Schiedam en diens vrouw Aefken Willemsdr., een jaarlijkse losrente van 4 gl., verzekerd op een huis aan de Landzijde [Voorstraat] in de Houttuin, staande tussen het huis van Thonis Wijnantsz. smid en dat van Wouter Bol Hugesz.

ORA Dordrecht inv. 728, f. 105: Loedewijck Bossart verklaart op 10 mrt. 1571 een bedrag van 555 gl. schuldig te zijn aan Thonis Wijnesz., Marijcken Wijnantsdr., Anneken Wijnantsdr., Marijcken Wijnantsdr. de Jonge en Aechgen Wijnantsdr., kinderen van wijlen Wijnant Anthonisz. kuiper, wegens de koop van een huis in de Houttuin, staande tussen het huis van Wouter Bol en dat van Thonis Wijnantsz. smid, met de haringplaats daarachter, strekkende tot de brouwerij van Wouter Bol.

Kinderen (volgorde onzeker);

a. Thonis Wijnesz., volgt II

b. Marijcken Wijnantsdr. de Oude

c. Anneken Wijnantsdr.

d. Marijcken Wijnantsdr. de Jonge

e. Aechgen Wijnantsdr.

II. Thonis (Anthonis) Wijnensz. (Wijnantsz.), geboren ca. 1528, smid, overman van het Smedengilde te Dordrecht, overleden tussen 1580 en 1594, trouwde naar schatting ca. 1550Neeltgen Jansdr., dochter van Jan Jansz. en Jopgen Jansdr.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 344: op 4 mei 1552 verklaren Thonis Wijnantsz., als man van Neeltgen Jansdr. en Jan Jansz., voor zichzelf, dat Jan Jansz., hun vader, hen beiden “vernoecht” en betaald heeft van hetgeen hun is aanbestorven bij overlijden van Jopgen Jansdr., hun moeder.

ORA Dordrecht inv. 722, f. 60: op 3 aug. 1560 verkopen Jacomijna Pietersdr. voor de ene helft en Dirick Willemsz., voor de andere helft, aan Tonis Wijnantsz. een huis in de Houttuin aan de Landzijde, staande tussen het huis van Wijn Antonisz. en dat van Adriaen Pietersz. [Nan]. Waarborg: Steven Adriaensz. Koper is schuldig aan verkopers een somma van 415 gl. 10 st. Borgen: Adriaen Diricksz. harnasveger en Dirick Diricksz. linnenwever.

ORA Dordrecht inv. 702, f. 36, akte dd26 okt. 1560: op verzoek van Boudewijn van Slingelant verklaren Cornelis Jansz., 46 jaar oud, Govert Diemertsz., 35 jaar oud, Jacob Cornelisz., 40 jaar oud, Sijmon Lenertsz., 36 jaar oud, Bouwen Bouwensz., 36 jaar oud, Thoenis Wijnantsz., 31 jaar oud en Cornelis Geritsz., 27 jaar oud, dat zij met een zekere Wouter Henricxsz., als overmannen van het Smedengilde te Dordrecht, op verzoek van Herman Lambrechtsz., smid van Delft, gevisiteerd hebben zeker ijzer, dat Herman gekocht heeft van Boudewijn van Slingelant.

ORA Dordrecht inv. 702, f. 201v e.v.: op 6 juni 1561 verklaart Lijsken Jansdr. volkomen “gecontenteert” te zijn door Anthonis Wijnantsz. smid, haar voogd, van het beheer, dat hij heeft gehad over de goederen, die Lijsken heeft geërfd van Jan Jansz. en Jobken Jansdr., haar vader en moeder.

ORA Dordrecht inv. 703, f. 194, akte dd 30 mei 1562: Anthonis Wijnantsz. smid verkoopt Emmechen Cornelisdr., weduwe van Pieter Maertensz. houthaker, een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Jan Henricxsz. Speelman en het hoekhuis van de Vriesestraat. Waarborgen: Dirck Dircksz. linnenwever en Aert Denisz. Koopster is schuldig aan verkoper een somma van 32 ponden Vlaams. Borgen: Lijntgen Jansdr., weduwe van Boudewijn Cornelisz., en Gijsbrecht Rochusz. houtkoper.

ORA Dordrecht inv. 725, f. 130: verklaring dd 24 juli 1566 door Anthonis Wijnantsz., smid te Dordrecht, ongeveer 40 jaar oud, op verzoek van Willem de Bruijn, schipper van Brugge.

ORA Dordrecht inv. 707, f. 136v: op 22 nov. 1567 verkoopt Anthonis Wijnantsz. smid aan Haesken van Slingelant Sarisdr. een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in de Houttuin, staande tussen het huis van Wijn Anthonisz. kuiper en dat van Adriaen Pietersz. Nan. Borg: Bouduwijn van Slingelant.

ORA Dordrecht inv. 708, f. 95v: Adriaen Pietersz. Nan verkoopt op 9 nov. 1568 aan Heijndrick Claesz. bakker een huis in de Houttuin aan de Landzijde, staande tussen de Heer Heymansuysstraat en het huis van Antonis Wijnantsz. smid.

ORA Dordrecht inv. 728, f. 78v: op 10 febr. 1571 verkoopt Henricxken Cornelisdr., weduwe van Joris Mol, aan Jan Boucquet Blasiusz. de lijftocht van o.a. een rentebrief van 3 gl. jaarlijks,verzekerd op het huis van Thoenis Wijnantsz. smid, staande in de Houttuin tussen het huis van Wijnant Thoenisz. en dat van Adriaen Pietersz. Nan.

ORA Dordrecht inv. 728, f. 267v, akte dd 19 nov. 1571: verklaring op verzoek van Dirck Dircxsz. van Rotterdam doorDamas Cornelisz. korenkoper,35 jaar oud, enThonis Wijnantsz. smid, ongeveer 40 jaar oud.

ORA Dordrecht inv. 732, f. 176v, akte dd 28 aug. 1576: verklaring op verzoek van Adriaen Fransz. linnenwever door Thonis Wijnantsz. smid, ongeveer 61 [sic] jaar oud.

1580 (50e penning Dordrecht., f. 57): TonisWijnantsz. smidbetaalt 6 gl. voor zijn huis in de Voorstraat (Oude Houttuin). Belenders: Henrick Claesz, bakker en Lodewijck Bosser schrijnwerker.

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3965, f. 97v: 1594 (verponding Dordrecht): de weduwe van Anthonis Wijnantsz. smid betaalt 5 gl. voor haar huis in de Oude Houttuin (Voorstraat): belenders Henrick Claesz. bakker en de weduwe van Lodewijck Bossart.

ORA Dordrecht inv. 748, f. 71v e.v.: op 7 juli 1605 compareren Sijmon Bossaert, koopman van greinen te Dordrecht, enerzijds en Gerrit Cornelisz., als man van Anneken Bossaertsdr., anderzijds. Zij verklaren de goederen, die zijn nagelaten door hun moeder Catharina Sijmonsdr., onderling verdeeld te hebben. Sijmon is daarbij toebedeeld alle roerende goederen en Gerrardt Cornelisz. een huis in de Kannenkopersbuurt [Voorstraat], staande tussen het huis, genaamd “het Witte Cruijs” en het huis van Anthonis Wijnantsz. smid.

ONA Dordrecht inv. 21, f. 432: codicillaire dispositie dd 29 dec. 1615 van Neeltgen Jansdr. , weduwe van Anthonis Wijnantsz., wonende te Dordrecht, in tamelijke gezondheid zijnde. Zij legateert aan haar jongste dochter Kuniera Anthonis een somma van 10 ponden Vlaams, haar kleren van wol en linnen en een bed met toebehoren. Getuigen: Cornelis Gerritsz. clockstelder, Willem Claesz. ziekenbezoeker en Geridt Cornelisz. clockstelder.

Kinderen (NB: het is vooralsnog niet bewezen, dat Wijnant Thonisz. ook een zoon van Neeltgen Jansdr. was)

a. Wijnant Thonisz., geboren ca. 1563, smid van Dordrecht (1592), overleden tussen mrt. 1614 (doop jongste kind) en 1619, trouwde NG Dordrecht 13 dec. 1592 Anneken Bouwen Bouwensdr.

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3966, f. 96v e.v.: 1606 (verponding Dordrecht): Wijnant Thonisz. smid betaalt 5 gl. voor zijn huis in de Oude Houttuin (Voorstraat), belenders: Henrick Claesz. bakker en Cornelis Geritsz.

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3967, f. 98v: 1608 (verponding Dordrecht): Wijnant Thonisz. smid betaalt 5 gl. voor zijn huis in de Oude Houttuin (Voorstraat), belenders: de weduwe van Henrick Claesz. bakker en Cornelis Gerritsz. horlogemaker.

ONA Dordrecht inv. 11, f. 482, akte dd 2 april 1615:Wijnant Theunisz., ongeveer 52 jaar oud, Jan Berentsz., ongeveer 46 jaar oud, Jan Jansz., ongeveer 42 jaar oud en Corstiaen Ariaensz., ongeveer 44 jaar oud, allen smeden en burgers van Dordrecht, leggen op verzoek van Dirick Goessen, smid een verklaring af. Wijnant tekent met zijn naam.

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3968, f. 101 e.v.: 1619 (verponding Dordrecht): de weduwe van Wijnant Tonisz. smid betaalt 5 gl. voor huis in de Oude Houttuin, belenders: Henderick Biesman bakker en Gerit Cornelisz. clockstelder.

b. Cunera Theunis Wijnantsdr., “van Dordrecht”, trouwde NG Dordrecht 20 sept./11 okt. 1598 David Eliasz. hoedenmaker van Gent]

19 sept. 1593: Pieter Jacobsz. schipper van ‘s-Gravenmoer en Adriaenken Cornelis Pauwelsdr., van Dordrecht Dordrecht (1648), overleden ca. 1680

10 april 1594: Isaac Canin Jansz. boekdrukker van Wesel en Janneken Willem Marcelisz. van ‘s-Hertogenbosch, getr. 26 april 1594

Dordrecht (1648), overleden ca. 1680

NG trouwboek Dordrecht 24 april 1594 Jan Jansz. van Kortrijk timmergeselle en Adriaenken Cornelis Laurensdr. van Gorcum, getr. 8 mei 1594

[- 9 jan. 1641: Cornelis Janssen Utrechtsman, als man van Maeijken Jansdr., Cornelis Janssen huistimmerman, Lijsbeth Jansdr., geassisteerd met haar voornoemde broer en zwager, en Jan Jansz. Kelck schipper, als man van Josijntgen Jansdr., allen burgers en inwoners van Dordrecht, en samen kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Jansz. huistimmerman en Adriaentgen Cornelisdr., hebben de nalatenschap van hun ouders gescheiden. Daarbij is aan Cornelis Jansz. huistimmerman toebedeeld twee naast elkaar staandehuizen op de Nieuwe Haven [vermoedelijk aan de Varkenmarkt], belend door de gang van de erfgenamen van de heer Cornelis Nicolaesz. aan de ene en de gang van de erfgenamen van Willem Aertsz. Brantwijck. (ORA 773, f. 1 e.v.)

Kinderen:

a. Marike Jan Janssendr., geboren naar schatting ca. 1595, van Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven (1616), trouwde NG Dordrecht 24 jan. 1616/28 febr. 1616 Cornelis Jansz. Utrechtsman(alias van de Graef), van Dordrecht wonende bij de Spuipoort , huistimmerman(1616)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a-1. Jan, dec. 1616

a-2. NN, april 1618

a-3. Adriaentken, juli 1620

a-4. NN, april 1622

a-5. Hendrick, mrt. 1624

a-6. Rooscken, dec. 1626

a-7. Maeijcken, okt. 1628

a-8. Aeltgen, jan. 1631

a-9. Gerrit, juni 1632

a-10. Cornelis, april 1635

b. Lijsbeth Jansdr.

c. Cornelis Jansz., huistimmerman

dJosijntgen Jan Janssendr., trouwde Jan Jansz. Kelck]

1 mei 1594: Jan Govaertsz. smid en Aeltken Carel Jansdr. bvd, getr 22 mei 1594

22 mei 1594: Cornelis Jansz. [Wor] schippersgezel en Adriaenken Pieter Jansdr. weduwe van Jasper Laurensz. Schot schipper bvd

29 mei 1594: Adriaen Hubrechtsz. [Verveer] schipper wed en Agneete Heermans Daniëlsdr. bvd, getr 19 juli 1594

4 dec. 1594: Aert Woutersz. van Dongen van ‘s-Hertogenbosch schoenmaker en Barbara Damis Crijnendr. van Dordrecht, getr 18 dec. 1594

11 febr. 1596: Adriaen Adriaen Goessen [Goossens] van Santbergen in Vlaanderen bij Ninove tingieter en Barberken Jan Petersdr. [Meermans, Timmermans] van Halle boven Brugge, getr 31 mrt. 1596

15 sept. 1596: Jacob Eewoutsz. [Evertsz.] schipper van Capelle in de Langstraat en Lijncken Willem Willemsdr. van Dongen bij Breda, getr. 22 sept. 1596

22 sept. 1596: Reinier Matthijsz. [Mattheusz.] linnenwever van Chaam bij Breda en Joosten Jan Joostendr., van Dordrecht, getr. 13 okt. 1596

6 okt. 1596: Rutger Mathijsz. [Cool] kleermaker vanOudekercke int Land van Gelder en Lijsbeth Gerit Backersdr. van Nijmegen, getr 1 nov. 1596

[Hij trouwde 2e Baertje Jans

Uithet eerstehuwelijk:

a. Trijnken, NG Dordrecht juni 1599

b. Sijken Rutten Cool, gedoopt NG Dordrecht febr. 1601 trouwde NG Dordrecht 12 dec. 1627 Jan Henckel, bontwerker te Dordrecht

ONA Dordrecht inv. 32, f. 38, verklaring dd 10 febr. 1629 door Rut Mathijsz., kleermaker en burger van Dordrecht, ongeveer 56 jaar oud, op verzoek van Abraham Mortijer.

ORA Dordrecht inv. 771, f. 22v: Ruth Mathijsz. Cool, burger van Dordrecht, is op 6 juni 1637 waarborg voor Jan Gerritsz. Walburch, die twee huizen in de Kolfstraat verkoopt.

ONA Dordrecht inv. 39, f. 225, verklaring dd 18 febr. 1639 door Ruth Mathijsz., kleermaker en burger van Dordrecht, 63 jaar oud, op verzoek van Jan van Leeuwen, Maasschipper en burger van Venlo.

ORA Dordrecht inv. 776, f. 11: Ruth Matthijsz. Cool, als last hebbende van zijn vrouw Baertken Jansdr., volgens procuratie gepasseerd voor notaris A. Muijs van Holij te Dordrecht op 28 mrt. 1647, verkoopt aan Jan Aertsz. de Gelder een jaarlijkse losrente van 20 gl., verzekerd op een huis in de Breestraat, staande tussen het huis van Gerrit Fransz. viskoper en dat van Jan Jansz. Wacker viskoper. In margine: comp. J. Schoormans, notaris te Dordrecht, van wege de dochter van Ruth Matthijsz. Cool en verklaarde, dat de schuld volledig was voldaan. Schuldbrief derhalve geroyeerd op 16 nov. 1658.

ONA Dordrecht inv. 89, f. 221: op 15 juni comp. Sijken RuttenCool, weduwe van Jan Henckel bontwerker, geassisteerd met Rut Matthijsz. Cool [kleermaker: cf. ONA Dordrecht inv. 89, f.224, akte dd 22 juni 1650] en verkoopt aan Aert Dircxsz. Schrote een huis bij de Wijnbrug, staande tussen het huis van Johannes van Woensel en dat van Willem Waelen.]

21 sept. 1597: Crijn Jansz. arbeider van Vussenich bij Duren in het Land van Gulik en Aelken (Heijltgen)Henric Broermansdr., van ‘s-Hertogenbosch, getr. op 19 okt. 1597

[Kinderen uit dit huwelijk (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Heijnrick, mei 1599

b. Marijken Crijnen de Bruijn, dec. 1600, trouwde Jacob Claesz. Verhoeven

Kind:

b-1. Crijntgen Jacobsdr., trouwde Claes Cornelisz. Stoop, twijnder (cf. ONA Dordrecht inv. 183, f. 76 e.v., akte dd 3 juni 1670)

c. Janneken, juli 1602

d. Jan Crijnen de Bruijn, geboren naar schatting ca. 1603, weduwnaar van Dordrecht, metselaar wonende in de Visstraat (1645), trouwde 1e NN, 2e NG Dordrecht 21 mei/6 juni 1645 Lijsken Fransdr., weduwe van Pieter Dircksen, wonende bij de Vleeshouwersstraat (1645)

27 juli 1652: Jan Crijnen de Bruijn, metselaar en burger van Dordrecht, is schuldig aan Gerrit Gerritsz. 300 gl., verbindende een huis in de Kolfstraat, genaamd “den Gecroonde Trueel” [trueel = troffel] tussen het huis van Heijltgen [sic], Moeder in het Oudemannenhuis en dat van de erfgenamen van wijlen Lijntgen Corstiaensdr. (ORA Dordrecht inv. 778, f. 131v)

– 28 jan. 1657: comp. voor notaris J. Melanen te DordrechtMaeijken en Arijaentgen Jansdr. de Bruijn, meerderjarige dochters en mede-erfgenamen van wijlen Jan Crijnen de Bruijn. Hun stiefmoeder is Lijsbeth Fransdr. (ONA Dordrecht inv. 178, f. 18 e.v.)

Kinderen (ex 1):

d-1. Maeijken Jansdr. de Bruijn

d-2. Arijaentgen Jansdr. de Bruijn

Kind (ex 2):

d-3. Heijltgen, gedoopt NG Dordrecht 1646

e. Hendrick, aug. 1605

f. Huijbert Crijnen, geboren naar schatting ca. 1606, jongman van Dordrecht, metselaar wonende in de Kolfstraat (1629), trouwde NG Dordrecht 5 aug. 1629/6 jan. 1630 (sic) Engeltien Barent Jansdr., van Breda, wonende in de Nieuwstraat (1629)

– 24 dec. 1650: een baar voor de zoon van Huijbert Krijnne in de Kromme Elleboog (begraafboek Grote Kerk Dordrecht)

– 30 juni 1653: een kinderbaar tot Huijbert Krijnne in de Kromme Elleboog (id.)

– 7 juli 1666: een baar voor de dochter van Huijbert Krijne metselaar voor het Bagijnhof (id.)

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

f-1. Isaack, aug. 1629

f-2. Crijn, april 1631

f-3. Barent, april 1635

f-4. Emmerens, mei 1636

f-5. Emmerens (Emmerentia) Hubertsdr., nov. 1637, van Dordrecht, wonende voor het Bagijnhof, trouwde NG Dordrecht/Groote Lindt 29 mrt./18 mei 1659 Geraert van der Velsen, jongman van Embden, boekbinder wonende te Amsterdam (1659)

f-6. Barent Hubertsz. de Bruijn (alias Febrij), nov. 1639, metselaar wonende voor het Bagijnhof (1662), trouwde NG Dordrecht 16 april 1662 (ondertrouw) Jacomina Heijmans

f-7. NN, 4 sept. 1643

f-8. NN, 25 juli 1645

g. NN, febr. 1608

h. Abraham, juni 1609

i. Isaac Crijnen de Bruijn, apr. 1611, jongman van Dordrecht, kleermaker wonende in de Dwarsgang (1632), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 9 juli 1668 (een baarop de Luijersdijk [Twintighuizen] voor Issack Bringhe kleermaker),trouwde NG Dordrecht 25 april/16 mei 1632 Maijken Aert Henricksdr. (Maaike Ariensdr. Kellenaer), geboren naar schatting ca. 1610,van Maastricht, wonende op de Nieuwe Haven te Dordrecht (1632)

– 23 okt. 1667: eenbaar buiten de Sluispoort voor de dochter vanIsack Krijne (begraafboek Grote Kerk Dordrecht)

Kinderen:

i-1. Neesken, gedoopt NG Dordrecht okt. 1633

i-2. Martha (Mertgen) Isaaksdr. de Bruijn, gedoopt NG Dordrecht 10 febr. 1651, jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Kolfstraat (1678), weduwe van Jan Andriessen, wonende buiten de Sluispoort (1685), trouwde 1e NG Dordrecht 17 juli/1 aug. 1678 Jan Andriessen, jongman van Dordrecht, varend gezel wonende aan het Nieuwkerkhof (1678), 2e NG Dordrecht 8/23 mrt. 1685 Pieter Davidsz. Bijl, jongman van Herwijnen, timmerman wonende buiten de Sluispoort van Dordrecht(1685)

i-3. Aerdt, gedoopt NG Dordrecht 27 juni 1654]

24 mei 1598: Andries Wijnickoms, van Venlo kleermaker en Maricken Mathijsdr. van den Brande, van “Dermonde”, getr. op 14 juni 1598

14 febr. 1599: Jan Cornelisz. bakker wed van Dordrecht en Janneken Hectorsdr. van Lokeren, van Aalst

2 mei 1599: Jacob Cornelisz. metselaar en Adriaenten Aert Jacobsdr. bvd, getr. 16 mei 1599

22 aug. 1599: Frederick Hendricxsz. [van Doesburg] fluwelen-koordenwerker van “Well op die Maes”en Heilten Mewis Willemsdr. van Dordrecht, getr. 12 sept. 1599

10 okt. 1599: Hendrick Segers wed vogelkoper en Maricken Mes Jan Adriaensdr bvd

[ORA Dordrecht inv. 719, f. 345v: op 27 mei 1592 comp. voor schepenen van Dordrecht Arien Jansz., Cornelis Jansz., Hilleken Jansdr., weduwe van Jan Ariensz. Braber enHenrick Zegersz., als man en voogd van Neeltgen Jansdr., samen vervangende Claes Jansz., allen kinderen van voorn. Hilleken Jansdr., bij haar verwekt door Jan Ariensz.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 106, 11 okt. 1593: Henrick Segersz.,man en voogd van Neeltgen Jan Adriaensdr. Mes.