Vriesendorp

Gebruikte literatuur:

Werkgroep “Het Nieuwe Werck”, Huys ‘den Rooden Molensteen’, in Oud-Dordrecht 2003, nr. 2

Familiewapen Vriesendorp

I. Hendrik Vriesendorp, jongman van Unna (Onna) in het Land van de Marck (Duitsland) wonende bij de Roobrug (1712), koopman en suikerraffinadeur te Dordrecht, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 28 febr. 1728, trouwde Gerecht/NG Dordrecht/Luthers Dordrecht 31 jan./14 febr.1712 (de bruidegom geassisteerd met zijn goede kennis Laurens Tourin) Aletta Melanen, gedoopt NG Dordrecht 12 mei 1679, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (1701), weduwe van Dordrecht wonende aan het Bagijnhof (1712), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 19 dec. 1760 (Aletta Milanen, weduwe van Hendrik Vriesendorp, op de Hoge Nieuwstraat, laat kinderen na, met twee koetsen extra), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 12/26 juni 1701 Cornelis (de) Vogel, weduwnaar van Dordrecht wonende buiten de Sluispoort (1701), dochter van Huijbert Melanen en Magteld de Wakker

Ca. 1701: Heinrich Friesendorp, jongman van Unna, komt voor drie jaar in dienst van Johan de Geysel, suikerraffinadeur te Rotterdam. Hij zal Friesendorp leren broodsuiker te maken en later ook suikerkandij. Friesendorp zal zijn meester als goede knecht dienen en voor de ovens en vuren zorgen en zijn verworven kennis doorgeven aan andere knechten. Verder krijgt hij kosten inwoning en ieder jaar een geldbedrag. (https://blokland.dordtenazoeker.nl/suiker_raepkoeck.htm)

ORA Dordrecht inv. 1644A, f. 14v: op 15 mrt. 1712 verkopen kapitein Anthonij Walbeeck, koopman en burger van Dordrecht,en diens vrouw Maria van Lairen voor 5000 gl. aan Adriaan Onder de Linde en Hendrik Vriesendorp, burger en inwoner van Dordrecht, een huis, genaamd “de Raepkoeck” met pakhuis of wasserij erachter,staande in de Voorstraat omtrent de Nieuwpoort tussen het huis van Pieter Knok en dat van Staes van Hoogstraeten, strekkende tot achter tegen het huis van Cornelis Nooteman, staande in de Boomstraat.

ORA Dordrecht inv. 1644A: op 10 nov. 1712 verkoopt Staas van Hoogstraten, burger van Dordrecht, voor 1400 gl. aan Adriaan onder de Linden en Hendrik Vriesendorp, raffinadeurs te Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij het Nieuwpoortje, staande tussen het huis van Adriaan Baan en de huizen van kopers.

ORA Dordrecht inv. 1646, f. 110v: op 3 nov. 1716 verkoopt Jan Jansz. Bos, burger van Dordrecht, voor 1685 gl. aan Adriaan Onderdelinden en Hendrick Vriesendorp, raffinadeurs in compagnie te Dordrecht, een huis op de Riedijk omtrent de Nieuwpoort, vanouds genaamd “de Roo Roos”, staande tussen het huis van Govert Staalsmith en dat van Van der Burgh mr. schoenmaker.

ORA Dordrecht inv. 1647, f. 48v: op 19 juni 1717 verkopen Casper Koebergh, koopman en burger van Dordrecht, Henderik van Wel, als man van Judith Coebergh, en Pieter Koffers, als man van Johanna Koeberg, samen kinderen en erfgenamen van Geertruij Roderkerken, weduwe van Henderik Coeberg, en tevens als voogden over de minderjarige kinderen en mede-erfgenamen van Geertruij Roderkerken, voor 550 gl. aan de heren Onderdelinden en Vriesendorp een pakhuis in de Nieuwkerkstraat, staande tussen het huis van de weduwe Beut en dat van de weduwe van Aert Servaert.

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 165 e.v.: op 2 juli 1722 verkoopt Barthout van Slingelant, burgemeester van Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende mr. Damas van Slingeland, schepen en lid van de Oudraad van Dordrecht, als voogden over de minderjarige dochter van wijlen Damas van Wezel, ontvanger van de gemene middelen te Bergen op Zoom en koopman te Dordrecht, voor 510 gl. aan Adriaan Onder d’Linde en Hendrik Vriessendorp een pakhuis met wijnkelder daaronder, staande in de Nieuwkerkstraat tussen het huis van Jacob van Duijnen en dat van Jacob van Allen.

Hendrik Friesendorp, koopman en suikerraffinadeur te Dordrecht (vermeld ONA Dordrecht inv. 914, akte 21 dd 5 juni 1727)

Weeskamer Dordrecht inv. 33, f. 146v: op 8 mrt. 1728 extract ingeschreven van het testament, verleden door Hendrik Vriesendorp en zijn vrouw Aletta Melanen ten overstaan van notaris J. van Dijck te Dordrecht op 19 jan. 1713. Zij hebben tot voogden over hun minderjarige erfgenamen benoemd elkaar, alsmede Hendrik Balthus en Adriaan Onderdelinden.

ORA Dordrecht inv. 1651, f. 120 e.v.: op 8 april 1728 verkoopt Jacob de Bruijn, burger van Dordrecht, voor 1725 gl. aan Aletta Melaanen, weduwe van Hendrik Vriessendorp, raffinadeur en koopman te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Jacobus Verhoeve en dat van Meijnekes Verdeijs.

ORA Dordrecht inv. 1651, f. 144v: op 15 juli 1728 verkoopt Aletta Melanen, laatst weduwe van Hendrik Vriesendorp, voor zichzelf en als voogdes over haar twee minderjarige kinderen, verwekt door Hendrik Vriesendorp, voor de helft aan Adriaan Onderdelinde voor 5700 gl. twee huizen, genaamd “den Raapkoek” en “den Wildeman”, staande naast elkaar in de Voorstraat omtrent de Boomstraat tussen het huis van Gerard van Duijnen en dat van Frans der Moeij, een huis, genaamd “de Roos”, staande tegenover de huizen “de Raapkoek” en “de Wildeman” tussen het huis van de weduwe van Govert Staalsmit en dat van Pieter van der Burg, een huis, genaamd “de Melkmijd”, staande vooraan in de Torenstraat tussen het huis van Frans Jacobsz, en dat van Neeltje Dura, de vrouw van David van der Kloet, een pakhuis in de Nieuwkerkstraat, staande tussen het huis van notaris Jacob Beud en dat van Jenneke Mouthaan, vrouw van Aart Savart,alsmede een pakhuis in de Nieuwkerkstraat aan de linkerzijde bij het inkomen van de straat, staande tussen het huis van Jacob van Duijnen en dat van Adriaan van Allen.

ORA Dordrecht inv. 1663, 84v e.v.: op 3 febr. 1761 verkopen Hendrik Vriesendorp, koopman wonende te Dordrecht, en Isaacq Morjé, meerderjarige ongehuwde persoon, koopman wonende te Dordrecht, zoon van wijlen Francina Vriessendorp, bij haar verwekt door Isaacq Morjé, koopman wonende te Dordrecht, en laatstgenoemde Isaacq Morjé nog als voogd over zijn vier minderjarige kinderen, door hem bij Francina Vriessendorp verwekt, samen erfgenamen van Aletta Melanen, weduwe van Hendrik Vriessendorp, voor 1150 gl. aan Johannes van der Knijff, wonende te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Jan de Witt en dat van Dominicus van Bergen.

Kinderen:

a. Francina Vriesendorp, gedoopt Luthers Dordrecht 19 febr. 1713, jonge dochter van Dordrecht wonende in het Steegoversloot (1729),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 6/21 aug. 1729 (de bruidegom geassisteerd met Jenneke Corneau, weduwe van Isaac Morjé, zijn moeder, de bruid met Aletta Melanen, weduwe van Hendrik Vriesendorp,haar moeder, en Adriaen Onderdelinden, haar voogd)Isaacq Morjé, jongman van Dordrecht wonende op de Boom (1729), koopman te Dordrecht

b. Hendrik Vriesendorp, gedoopt Luthers Dordrecht 13 jan. 1715, volgt II

II. Hendrik Vriesendorp, gedoopt Luthers Dordrecht 13 jan. 1715, jongman van Dordrecht wonende op de Hoge Nieuwstraat (1740), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 26 jan. 1788 (Hendrik Vriesendorp, op de Hoge Nieuwstraat, laat kinderen na, met zeven koetsen extra, de eerste boete), trouwde Gerecht Dordrecht 30 juli/14 aug. 1740 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Aletta Melanen, weduwe van Hendrik Vriesendorp, de bruid met haar voogd Claes Schattelijn en haar broer Gerrit van Hoogstraten) Catharina Maria van Hoogstraten, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Vriesepoort (1740)

5 mei 1739: Hendrik Vriesendorp en Isaac Morje kopen voor 1520 gl. van Wilhelmina Geertruij de Monchij een huis op de Hoge Nieuwstraat, voorzien van “diverse behange kamers en vertrekken”, staande tussen het huis van Adriaan van Loon en dat van pastoor Kenens. (Huys ‘den Rooden Molensteen’, p. 20)

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 170v: op 1 mrt. 1740 verkoopt Gijsbert de Leng, koopman te Dordrecht, als man van Margareta Staalsmith, eerder weduwe van Roeland Kuijter, voor 2200 gl. aan Isaac Morje en Hendrik Vriessendorp, kooplieden te Dordrecht, twee houttuinen of loodsen, staande naast elkaar op de Walevest, belend door ’s Landsmagazijn aan de ene zijde en het open erf van luitenant-kolonel Van Broekhuijsen “tusschen bijde ende de loots van Jan van der Linde” aan de andere zijde.

ORA Dordrecht inv. 1656, f. 142 e.v.: op 17 jan. 1743 verkopen Gerard van Hoogstraten, Hendrik Vriesendorp, als man van Catharina van Hoogstraten, en Nicolaas Kool, als man van Anthonia van Hoogstraten, samen kinderen en erfgenamen van Jacob Staatse van Hoogstraten, voor 1250 gl. aan Simon Broeders, koopman te Dordrecht, een huis, bestaande uit twee aparte woningen, staande op de Vest aan de St. Jorispoort, belend door de ingang van het hek aan de ene zijde en het Steegoversloot aan de andere.

23 juli 1761: Hendrik Vriesendorp koopt de onverdeelde helft van het huis in de Hoge Nieuwstraat van Isaac Morje, waarmee hij het dubbel woonhuis in zijn geheel in eigendom verkreeg. ((Huys ‘den Rooden Molensteen’,p. 21)

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 217v e.v.: op 18 april 1771 verkopen Govert van der Spoor, wonende te Dordrecht, Nicolaas van der Spoor, wonende te Haarlem, Anna van der Spoor en Berbera van der Spoor, beiden meerderjarig en ongehuwd, samen als “naaste vrienden bij versterf” van vaderszijde erfgenamen voor de helft van Jenetta van der Poel, gewoond hebbende en op 7 mrt. 1771 ab intestato overleden in Dordrecht, en Hendrik Vriesendorp, als echtgenoot van Catharina Maria van Hoogstraten, en Nicolaas Kool, als man van Anthonia van Hoogstraten, samen als “naaste vrienden bij versterf” van moederszijde erfgenamen voor de wederhelft van Jenetta van der Poel, allen wonende te Dordrecht, voor 1250 gl. aan Cornelis van de Griendt, wonende te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat tussen de Beurs en de Wijnbrug aan de havenzijde, staande tussen het huis van Gerrit Swartouw en dat van Matthijs de Bie.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Hendrik, 2 aug. 1741

b. Aletta Vriesendorp, 22 febr. 1745, begraven Dordrecht 11 febr. 1773 (Aletta Vriesendorp, de vrouw van Niklaas van Meteren, laat kinderen na, op de Hoge Nieuwstraat, met zes koetsen extra, de eerste boete), trouwde Nicolaas van Meteren

c. Jacob Vriesendorp, 24 jan. 1748, volgt III

III. Jacob Vriesendorp, gedoopt NG Dordrecht 24 jan. 1748, jongman geboren te Dordrecht wonende op de Hoge Nieuwstraat (1774), weduwnaar wonende op de Hoge Nieuwstraat (1794), reder en houthandelaar, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 21 juni 1808: Jacob Vriesendorp, op de Hoge Nieuwstraat, nr. A:509, laat kinderen na uit het eerste en tweede huwelijk, met de lijkkoets, stil bijgezet, 61 jaar, kanker),trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht10/25 sept. 1774 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Hendrik Vriessendorp, de bruid met haar vader Cornelis van Hombroek, klasse van 30 gl.)Anthonia van Hombroek, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Wolwevershaven (1774)2e Gerecht/NG Dordrecht 28 mrt./13 april1794 (de broer van de bruid Willem Nicolaas Kouwens verklaart, dat hun vader Willem Kouwens zijn toestemming aan dit huwelijk verleent, maar wegens zijn hoge jaren en zwakke lichamelijke gezondheid niet in staat is de bruid te assisteren) Clásica Kouwens, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende op de Wolwevershaven (1794)

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 230v: op 11 sept. 1781 verkoopt Nicolaas Kool, koopman te Dordrecht, voor 1400 gl. aan Jacob Vriesendorp, koopman te Dordrecht, de helft van twee houttuinen of loodsen, naast elkaar staandeop de Walevest tussen ’s Landsmagazijn aan de ene zijde en het erf van de juffrouwen Snellen tussen beide en de loodsen van Dirk Vos Cornelisz. aan de andere zijde, welke aan de verkoper ten overstaan van schepenen van Dordrecht zijn overgedragen op 17 jan. 1758.

ORA Dordrecht inv. 1673, f. 192 e.v.: op 9 mrt. 1784 verkoopt Dirk Vos Cornelisz., koopman te Dordrecht, voor 1000 gl. aan Hendrik Vriesendorp en zoon, kooplieden te Dordrecht, een loods op de Walevest, welke achter met een erf uitkomt op de Buitenvest, staande tussen de tuin van Adriaan La Coste en de loods van verkopers.

ORA Dordrecht inv. 1673, f. 250: op 7 sept. 1784 verkoopt Dirk van der Linden, wonende onder Dubbeldam, voor 4250 gl. aan Jacob Vriesendorp, koopman te Dordrecht, een huis op de Hoge Nieuwstraat, uitkomende op de Binnenvest, staande tussen het huis van de juffrouwen Snellen en dat van verkoper, alsmede een huis op de Binnenvest, staande tussen het voornoemde huis en zekere gang.

20 jan. 1788: Jacob Vriesendorp erft het huis [op de Nieuwe Haven] van zijn op die dagoverleden vader, Hendrik Vriesendorp, en maakt plannen om zowel het door hem aan te kopen, belendende pakhuis als het dubbele woonhuis te laten slopen “om op die plek een representatief woonhuis te laten bouwen. … De bouw is gestart in de zomer van 1790 en het huis was gereed in oktober 1796. … De totale bouwsom kwam uit op f 39.000.” Dat was voor die tijd een fors bedrag: andere grote panden in de omgeving (het huis van Johan van Neuerenberg, nu Museum van Gijn, en Nieuwe Haven 44)deden in die tijd niet meer dan resp. 20.000 gl.en 7500 gl. De prijs van “een “gemiddeld”huis op het Nieuwe Werck in de jaren 1790 is door de Werkgroep Het Nieuwe Werck berekend op ca. 2000 gl. (Huys ‘den Rooden Molensteen’, p. 21-22). Het schilderwerk werd uitgevoerd door de bekende schildersfamilie Van Strij. Daartoe behoren ook vijf kamerbehangsels door Abraham van Strij, die zich thans in het Gemeentemuseum Den Haag bevinden. Op één van de behangsels heeft Van StrijVriesendorps fluitschip “Dordrecht” afgebeeld. (Huys ‘den Rooden Molensteen’, p.22)]

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 238v e.v.: op 18 nov. 1788 verkoopt Lodewijk van Loon, lid van de Oudraad van Dordrecht, als gemachtigde van zijn moeder Lidia van Berlecom, weduwe van Adriaan van Loon, wonende te Dordrecht, voor1220 gl. aan Jacob Vriesendorp, inwoner van Dordrecht, een pakhuis op de Hoge Nieuwstraat, van achteren uitkomende op de Walevest en staande tussen het werkhuis van mr. Johan van Neurenbergh en het huis van de koper.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 64: op 11 okt. 1796 verkopen Paulus Knogh, Isaak de Kuijser en Louis Elisa van der Horst, wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Elizabeth Maria van Attenhoven, die gewoond heeft en overleden is te Dordrecht, voor 8300 gl. aan Jacob Vriesendorp, koopman te Dordrecht, een huis op de Hoge Nieuwstraat, uitkomende op de Walevest, met een pakhuis op de Walevest, daaraan staande, en een open erf achter het genoemde huis, belend door het venduhuis “de Gouden Molen” aan de ene en het huis van Jenneke Stapelkamp aan de andere.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 313: op 23 dec. 1802 verkoopt Pieter Anthonij Knogh, wonende te Dordrecht, als executeur-testamentair van zijn vader Paulus Knogh, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 13.400 gl. aan Jacob Vriesendorp en Zonen, kooplieden te Dordrecht, een branderij met pakhuis ernaast, met de ketels, kuipen, bakken, rosmolen en verdere vaste gereedschappen, staande op de Voorstraat nabij de Nieuwpoort of Melkpoort, van achteren uitkomende buiten die poort, getekend C:182 en C:183, staande tussen het huis van Simon van Brakel en dat van Mattheus van Wijck.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 276: op 24 juni 1806 verkoopt Petrus Diederich Backer, suikeraffinadeur te Dordrecht, verkoopt voor 2600 gl. Jacob Vriesendorp en Zonen, kooplieden te Dordrecht, een pakhuis op de Hoge Nieuwstraat, staande tussen het huis van Jacob Vriesendorp en het slop van de Binnenvest, van achteren uitkomende tegen de stal van de heren Pot.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 361v: op 22 jan. 1807 verkoopt Johannes van Ewijck, wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van Hendrik Lodewijk Linkmeijer, wonende te Rotterdam, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. van Oosterhout Ez. te Rotterdam op 10 jan. 1807, voor 575 gl. aan Jacob Vriesendorp en zonen, kooplieden te Dordrecht, een huis op de Hoge Nieuwstraat (nr. A:460).

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt in Dordrecht):

Ex 1:

a. Hendrik Vriesendorp, 11 aug. 1775, volgt IVa

b. Cornelis Vriesendorp, 12 mei 1779, volgt IVb

c. Karel, 11 april 1781

d. Nicolaas Anthonij, 28 mrt. 1783

e. Anthonia, 10 sept. 1785

f. Jacob Staats, 26 nov. 1790

Ex 2:

g. Anthonetta Wilhelmina Vriesendorp, 13 jan. 1795, overleden Dordrecht 27 nov. 1859 (Nieuwe Haven A:1111), trouwde Johan Jacob van den Brandeler

IVa. Hendrik Vriesendorp, gedoopt NG Dordrecht 11 aug. 1775, diaken-boekhouder van de Waalse gemeente te Dordrecht (vermeld in 1802), overleden 28 aug. 1808, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 1 sept. 1808 (Hendrik Vriesendorp, 33 jaar, “water”, Hoge Nieuwstraat A:512, laat kinderen na, met de lijkkoets, om 11 u., stil bijgezet),trouwde Machlina van Dorsser, overleden Dordrecht (Hoge Nieuwstraat A:488) 30 okt. 1830, dochter van Stephanus van Dorsser en Cornelia de Heer

Kinderen:

a. Jacqueline Vriesendorp, geboren ca. 1800, overleden Alphen a/d Rijn 29 dec. 1852, trouwde Otto Boudewijn ’t Hooft

b. Henri Vriesendorp, geboren ca. 1804, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw,makelaar, overledenDordrecht (Hoge Nieuwstraat A:485) 15 dec. 1864, trouwde Dieuwertje Blauwmus Verweij

Henri Vriesendorp, daguerrotypie 1842 (één van de oudste, die in Nederland is gemaakt)

IVb. Cornelis Vriesendorp, 12 mei 1779, overleden Dordrecht 5 juli 1835 (Hoge Nieuwstraat A:465), trouwde Adriana Cornelia van der Kaa

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 460: op 29 juli 1807 verkopen Engelbert Willemszen, burger wonende te Dordrecht, als man van Antonetta van der Kaa, tevens vervangende Adriana Huijgens, wonende te Amsterdam, als man van Maria van der Kaa, Hendrik Theodorus Sibelius Monhemius, weduwnaar en erfgenaam ex testamento van Heiltje van der Kaa, Cornelis Vriesendorp, als man van Adriana Cornelia van der Kaa, en Cornelis Soli, als procuratie hebbende van Geertruij Willemszen, weduwe en erfgename ex testamento van Aart van der Kaa, enige overgebleven kinderen en erfgenamen van Johannes van der Kaa, alsmede erfgenamen van Hendrica Maria van der Kaa, de vrouw van Mattheus Westerouen van Meeteren, en van Nicolaas van der Kaa, voor 4250 gl. aan Willem Kouwens, wonende te Dordrecht, een huis op de Kuipershaven, met een pakhuis en stal voor twee paarden, getekend B:312 en staande tussen de stal van Nicolaas Rovers en het pakhuis van Cornelis de Witt.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 489: op 1 dec. 1807 verkopen Engelbert Willemszen, burger wonende te Dordrecht, als man van Antonetta van der Kaa, tevens vervangende Adriana Huijgens, wonende te Amsterdam, als man van Maria van der Kaa, Hendrik Theodorus Sibelius Monhemius, weduwnaar en erfgenaam ex testamento van Heiltje van der Kaa, Cornelis Vriesendorp, als man van Adriana Cornelia van der Kaa, en Cornelis Soli, als procuratie hebbende van Geertruij Willemszen, weduwe en erfgename ex testamento van Aart van der Kaa, enige overgebleven kinderen en erfgenamen van Johannes van der Kaa, “en aldus uitmakende de staat” van dezelfde Johannes van der Kaa in de nalatenschap van zijn moeder Heiltje van der Matten, weduwe van Aart van der Kaa, voor 4000 gl. aan Moll en Zanders, kooplieden te Dordrecht, een pakhuis op de Kuipershaven, getekend B:310 en staande tussen het pakhuis of stal van mr. Cornelis de Witt van Jaarsveld en het pakhuis van Willem Nicolaas Kouwens.

Kind:

a. Jacob Staats Johannes Vriesendorp, geboren 1800, koopman, commissionair,overleden Dordrecht7 sept. 1863 (Wolwevershaven B:315), trouwde Dordrecht 14 april 1824 Anna Cornelia van Wageningen, dochter van Jacob van Wageningen, koopman te Dordrecht, en Marie van der Linden

Kind:

a-1. Cornelia Agatha Vriesendorp, geboren 1840, overleden Dordrecht 30 mrt.1889 (Nieuwe Haven 39), trouwde Dordrecht 14 april 1864 mr. Simon van Gijn, geboren Vlaardingen 18 sept. 1836,advocaat, commissionair in effecten, stichter van het Museum van Gijn (Nieuwe Haven, Dordrecht), OSP,overleden Dordrecht 5 mei 1922,zoon van Dirk de Kater van Gijn, kassier, en Kornelia Johanna Hooghwinkel. Het paar vestigde zich in het achttiende-eeuwse patriciërspand aan de Nieuwe Haven A407 (nu 29) dat in september 1864 werd aangekocht.

Cornelia Vriesendorp en haar man Simon van Gijn (1864)