Kwartierstaat Kandel

2. Joost Candel, jongman van Dordrecht woont buiten de Spuipoort (1757), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 4/21 aug. 1757 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Gillis Candel, de bruid met haar moeder Caatje de Tombe, weduwe van Jan van Soese)

3. Ida van Soese, gedoopt NG Dordrecht 18 dec. 1734, jonge dochter van Dordrecht woont in de Mariënbornstraat (1757)

4. Gillis Joosten Kandel, gedoopt NG Dordrecht 15 febr. 1712, jongman van Dordrecht woont op de Riedijk (1734), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 7/23 mei 1734 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Joost Kandel, debruid met haar vader Jan van Loon [sic])

5. Pieternella van Loveren (van Loon), gedoopt NG Dordrecht 17 juli 1712, jonge dochter van Dordrecht woont buiten de Spuipoort (1734)

6. Jan Salomonse, weduwnaar van Leiden woont op de Walevest in Dordrecht (1729), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 4/20 nov. 1729 (de bruid geassisteerd met Ida Dirks, weduwe van Barent de Tombe, haar moeder)

7. Kaetje de Tombe, jonge dochter van Leiden woont op de Hoge Nieuwstraat in Dordrecht (1729)

8. Joost Antonisz. Kandel, gedoopt NG Dordrecht 13 jan. 1670, jongman van Dordrecht wonende bij de Riedijk (1695), schippersgast,trouwde Gerecht/NG Dordrecht 3/17 april 1695 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Pietertie Kandel, de bruid met haar moeder Dirckie Jans)

9.Jenneken Jansdr. Dosijn, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Riedijk (1695)

10. Johannes van Looveren, gedoopt NG Dordrecht 11 jan. 1685,jongman van Dordrecht woont in de Tolbrugstraat Landzijde (1706), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 9 sept. 1741 (Jan van Loveren, de Spuipoort, laat kinderen na, in het “gemene graft”),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 14/28 mrt. 1706(de bruidegom geassisteerd met zijn oom Johannes van Looveren en met mondeling consent van zijn vader, de bruid geassisteerd met haar moeder)

11. Lijsbet van de Ruijt, gedoopt NG Dordrecht31 mei 1682,jonge dochter van Dordrecht woont buiten de Spuipoort (1706), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 6 febr. 1774 (Lijsbet van der Ruijt, weduwe van Jan van Lovere, buiten de Spuipoort, laat kinderen na, “beste graft”)

14. Barent de Tombe, geboren te Leiden ca. 1675, woont in de Koddesteeg (1701),lakenwerker, trouwde NG Leiden 26 mrt. 1701 (ondertrouw, getuige voorde bruidegom zijn broer Philip de Tombe, wonende in de Koddesteeg, getuige voor de bruid haar moeder Annetge Brants, wonende op de Koolgracht)

15. Yda Duck, geboren te Leiden ca. 1675, woont in de Koddesteeg (1701)

16. Antoni Candel, trouwde

17. Pieterige Jacobs

20. Cornelis van Looveren, jongman van Oosterhout (1680), trouwde NG Dordrecht 30 juni 1680 (ondertrouw)

21. Celia Celis, jonge dochter van Keulen woont inDordrecht(1680)

22. Pieter Hendriksz. van de Ruijt, gedoopt NG Dordrecht mrt. 1643,jongman van Dordrecht woont bij de Lombardbrug(1667), “schuijermaecker”, trouwde NG Dordrecht 18 sept./2 okt. 1667

23. Claertje Huijgen, jonge dochter van Papendrecht woont bij de Visstraat in Dordrecht (1667)

ORA Dordrecht inv. 1627, f. 112: op 27 april 1680 verkopen kap. Rijck Hendriksz. van de Ruijt, voor zichzelf en nog als voogd over de kinderen van Maeijken Hendriksdr. van de Ruijt, bij haar verwekt door haar beide echtgenoten. t.w. Johannes Gansenborch en Hendrik van Zelen, en tevens vervangende Pieter Hendriksz. van de Ruijt, alsmede Jacobus van Dongen, als man van Aeltgen Dassen, Jacob Aerdemans, als man van Catharina Dassen en Maria Dassen, meerderjarige, ongehuwde persoon, samen erfgenamen ex testamento van Cornelis Hendriksz. van der Ruijt en Heijltge Dassen, resp. hun broer en zuster, voor 3975 gl. aan Hendrick van Eck, grutter en burger van Dordrecht, een huis op de hoek van de Vriesestraat, staande tussen die straat en het huis van de weduwe van Pieter Hellu, met het achterhuis daartoe behorende, strekkende tot aan het huis van Lijntgen Dirksdr. Lacroij en Isaack van den Brande. Bij de koopprijs zijn inbegrepen verscheidene losse en roerende goederen, zoals ijzerbalans, spiegels, platen, winkel, kist, “tagel”, etc., door schepenen van Dordrecht getaxeerd op een bedrag van 247 gl.

28. Pieter del Tombe, jongman van St. Aman woont op de Langegracht (1659), trouwde NG Leiden/Oegstgeest 26 dec. 1659 (getuige voor de bruidegom zijn neef Jeremias Carpentrij, wonende in de Catharijnesteeg, getuige voor de bruid haar moeder Annetge Barents, wonende in de Veruwerstraat)

29. Marij Barents, jonge dochter van Leiden woont in de Veruwerstraat (1659)

44. Hendrick Rijcke (van de Ruijt), geboren naar schatting ca. 1605,van Dordrecht woont vooraan in de Nieuwstraat(1627), “schuijermaecker”, witstokmaker, trouwde NG Dordrecht 21 mrt./13 april1627

45. Barbara Abraham Hendriksdr. (sic: moet zijn Abraham Willemsdr.), gedoopt NG Dordrecht aug. 1606,van Dordrecht woont in de Torenstraat bij het Cromhout (1627)

ORA Dordrecht inv. 1604, f. 99v: op 3 juli 1632 verkoopt Michiel van de Beeck, bontwerker en burger van Dordrecht,aan Hendrick Rijcken, witstokmaker *en burger van Dordrecht, een huis [in de Voorstraat] tegenover de Kolfstraat, staande tussen het huis van Corstiaen Leendertsz. zeemverkoper en dat van Jacob Henricxsz. schoenmaker. De koper is schuldig aan de verkoper een bedrag van 2250 gl. Borg: Mattheus van de Mijl kleermaker voor zichzelf en als procuratie hebbende van Rijck Hendricxsz. witstokmaker.

ORA Dordrecht inv. 1606, f. 104v: op 22 nov. 1635 staatHenrick Rijcken, witstokmaker en burger van Dordrecht, borg voor Cornelis Matheusz., schipper en burger van Dordrecht, die een huis koopt [in de Voorstraat bij de Nieuwbrug] tegenover de Kruiskapel.

ORA Dordrecht inv. 1606, f. 158: op 6 nov. 1636 verkoopt Henrick Rijcken, burger van Dordrecht, aan Herman Corsen, schipper en burger van Dordrecht, een huis in de Torenstraat, staande tussen het huis van Thijs Crijnen en het slopje van het “Houffijser”. Waarborgen: Rijck Henricksz. en Matheeus van der Mijl, burgers van Dordrecht,.

* Witstok = een stok of kwast, waarmee een gemetselde muur (vóór het echte pleisterwerk) met een laagje kalkspecie wordt bedekt om de poriën te vullen.

88. Rijck Hendriksz., witstokmaker, borstelmakerte Dordrecht, trouwde

89. NN

ORA Dordrecht inv. 1593, f. 47: op 19 mei 1616 verkopen Goevert Pietersz. kuiper en Jan Daniëlsz. zeepzieder, burgers van Dordrecht, voor 291 gl. aan Rijck Henricxsz., witstokmaker en burger van Dordrecht, een derde part in een huis in de Hoge Nieuwstraat, van welk huis de koper de overige twee derde parten bezit, staande tussen het huis van Gijsbert Back en Pouwels Ariensz. bakker. De koper is schuldig aan de verkopers een somma van 100 gl. Borg: Arien Jacobsz. Buijs, burger van Dordrecht.

1622: Rijck Hendricxsz. betaalt in het hoofdgeld 6 ponden voor zichzelf, zijn vrouw, vier kinderen en een knecht. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3974, f. 144)

1626: Rijck Hendricxe witstokmaker in de Nieuwstraat in de 1000e penning aangeslagen voor een vermogen van 1000 gl. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3975, f. 95v)

4 okt. 1628: vermeld wordt Rijck Hendricxsz. borstelmaker. (ORA Dordrecht inv. 1603, f. 37v)

Kinderen:

a. Cornelia Rijck Hendriksdr., gedoopt NG Dordrecht jan. 1604, van Dordrecht woont in de Nieuwstraat (1628), trouwde NG Dordrecht 10 dec. 1628 (ondertrouw) Cornelis Mattheusz., jongman van Schoonhoven woont in de Dwarsgang te Dordrecht (1628), varend gezel

b. Hendrick, geboren naar schatting ca. 1605

90. Abraham Willemsz., weduwnaar van Dordrecht (1603),metselaar, overleden tussen 1615 en 1626,trouwde 1e NN, 2eNG Dordrecht 30 mrt./13 april 1603

91. Mariken Adriaen Gorisdr., van Lekkerkerk (1603)

ORA Dordrecht inv. 1587, f. 41v : op 25 april 1610 verkoopt Jan Cornelisz., marktschipper van Dordrecht op Delft, voor 675 gl. aan Abraham Willemsz., metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Torenstraat, staande tussen het huis van de weduwe van Dirick Francken en ’s herensteiger. De koper verkoopt aan Liedewij Jansdr., weduwe van Isbrant Sas een jaarlijkse losrente van 37 gl. 5 st., gehypothekeerd op het voornoemde huis.

ORA Dordrecht inv. 1588, f. 55: op 18 april 1611 staat Abraham Willemsz. metselaar borg voor Aert Lucasz., stoeldraaier en burger van Dordrecht, die een huis in de Sarisgang verkoopt aan Jan Willemsz. huistimmerman.

ORA Dordrecht inv. 1592, f. 17: op 3 mrt. 1615 verkoopt Abraham Willemsz. metselaar aan Dirck Willemsz. van Angeren, schipper en burger van Dordrecht, als man van Sara Anthoni Wiricxsdr., erfgenaam van de vader van zijn vrouw, Anthoni Wiericxsz., een huis in de Kolfstraat, staande tussen de huizen van voornoemde Dirck Willemsz. aan weerszijden.

1626: de weduwe van Abraham Willemsz. betaalt in de verponding voor haar huis in de Torenstraat 3 ponden 15 schellingen. Belenders: Adriaen Jaspersz. schipper en de weduwe van Aelbert Sijmonsz. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3970, f, 87v)

1633: de weduwe van Abraham Willemsz. metselaarbetaalt in de verponding voor haar huis in de Torenstraat 3 ponden 15 schellingen, Belender: Thijs Crijnen schipper. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3971, f. 126)