Belastingkohieren Hoeksche Waard

De bedragen zijn ponden en schellingen (10 betekent 10 ponden; 7-10staat voor7 ponden 10 schellingen) 1 pond = 1 gulden, 1 schelling = 1 stuiver.

Geraadpleegde literatuur:

Onze Voorouders. Kwartierstaten en stamreeksen, deel II (Leiden 1992)

C. Sigmond en K.J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland (ca.1400-1700) (Rotterdam 1992) [Hieronder aangehaald als Cranendonck]

‘s-Gravendeel

De 1000e penning van ’s Gravendeel anno 1626

[SA Dordrecht , Stadsarchief Dordrecht nr. 3 (1572-1795) inv. 3975, f. 197v-200v]

sgd = ‘s-Gravendeel

f. 197v

Frans Jacobsz. [van de Merck] 2 ponden

[Frans Jacobsz. van de Merck trouwde vóór 1 aug. 1613 (ORA sgd inv. 38) Clara van Meeuwen, dochter van Matthijs van Meeuwen en Maria Pietersdr. Luijtens. Hij was waard in “de Arent”(ORA sgd inv. 38, akte dd 2 dec. 1614), schepen van sgd (vermeld 123-1632), schout van De Mijl (vermeld 1622), kapitein van sgd (idem), schout van sgd (vermeld vanaf 1632) en rentmeester van Johan van Roon (vermeld 1632).. Hij is overleden vóór 25 mrt. 1652. Zijn weduwe Clara van Meeuwen testeert op die datum en benoemt tot erfgenamen haar kinderen Jacobus, Catharina, Matthijs en Maria van de Merck en haar kleindochter Antonette, dochter vanMatthijs van de Merck. Voogd: voornoemde Matthijs van de Merck. (Weeskamer sgd inv. 1).

Op 26 april 1632 verkoopt Frans Jacobsz., schout van De Mijl, een huis in de Noordvoorstraat te sgd aan Ghijs Cornelisz. schipper. Borgen: Jan Hendriksz. en diens broer Bastiaen Hendriksz. Speckmes. (ORA sgd inv. 2)

ONA Dordrecht inv. 61, f. 309 e.v.: op 10 febr. 1645 testeren Mathijs Fransz. van de Merck, schout van sgd en zijn vrouw Aechtgen Pietersdr. (Laatstgenoemde was mogelijk een dochter van Pieter Gerritsz. Schalkwijk, geboren ca. 1627.]

Mathijs van Meuwen secret[aris] 8 ponden

[I. Matthijs van Meeuwen, geboren ca. 1561 (40 jaar oud in 1601: ORA sgd inv. 1, akte dd 16 aug. 1601), schepen van sgd (1602), stedehouder a;d. (1603), wachter van de tol uit naam van de Grafelijkheid (1607), trouwde naar schatting ca. 1585 Marigje (Maria) Pietersdr. Luijtens (ORA sgd inv. 2, ake dd 15 aug. 1619). Hij is ziek, wanneer hij testeert met zijn vrouw Marigie van Meeuwen (ORA sgd inv. 37, akte dd 22 mrt. 1610) en overlijdt vóór 12 juni 1610.

Kinderen:

a. Clara van Meeuwen, trouwde Frans Jacobsz. van de Merck

b. Pieter Matthijsz. van Meeuwen

c. Matthijs van Meeuwen. volgt II

II. Matthijs van Meeuwen, geboren naar schatting ca. 1590, secretaris van sgd (1616, 1626), schout ald. (1630), trouwde Adriana van Luchtenburg. Zij wordt vermeld als weduwe van Matthijs van meeuwen op 10 nov. 1637 (ORA sgd inv. 3)]

Pieter Gerritsz. timmerman [Schalkwijk] 4 ponden

[Pieter Gerritsz. Schalkwijk, trouwde vóór 21 mei 1616 Beatrix Jaspersdr, dochter van Jasper Thonisz.Pieter Gerritsz., man en voogd van Beatrix Jaspersdr. en Thonis en Jacob Jasperszonen sluiten op 21 mei 1616 een akkoord betreffende uitkoop met Theuntgen Cornelisdr., weduwe van Jasper Thonisz. (ORA sgd)

In 1638passeert Pieter Gerritsz. Schalckwijck, weduwnaar van Bijatris Jaspersdr., wonende te sgd, een akte van uitkoop met de ooms en bloedvoogden van zijn minderjarige kinderen Thonis Jaspersz., wonende te Puttershoek en Jacob Jaspersz. De kinderen zijn: Jasper Pietersz., 13 jaar, Aeghtge Pietersdr., 11 jaar [zij trouwt later – naar schatting ca. 1645 -vermoedelijk met Mathijs Fransz. van der Merck]en Thonis Pietersz., 8 jaar. Er is ook nog een meerderjarige zoon, genaamd Claes Pietersz. (Weeskamer sgd). Pieter Gerritsz. is overleden vóór 22 aug. 1641 (ORA sgd inv. 47)

Zijn ouders waren ongetwijfeld Gerrit Thonis Schalwijcker en Aechtgen Adriaensdr. Op 27 april 1602 compareren voor de Dordtse notaris W. van den Brouck Reijn [Adriaensz. van der Linden] en Ploen Adriaensz., beiden wonende op sgd en stellen zich borg voor Aechtgen Adriaensdr., weduwe en boedelhoudster van Gerrit Thonis Schalwijcker [sic], wonende op sgd. (ONA Dordrecht inv. 3, f. 96 e.v.)]

Claes Jansse mandemaker 2 ponden

f. 198

Jan Adriaensse Broecxkens 3 ponden

het weeskint van de voorsz. Jan Ariens 1 pond

Jan Gabriels koeijenaer 1 pond

Coen Pietersse3 ponden

Jacob Aertssen [Barendrecht] 2 ponden

f. 198v

Schilman Bastiaensse3 ponden

Cornelis BastiaensVogelaer 1 pond

De weduwe van Jasper Thonisse 1 pond 10 stuivers

[Zij heette Theuntgen Cornelisdr.]

Jacob Jaspersse 1 pond

Joost Joosten [Verrijp, Voorijp]3 ponden

f. 199

Willem Bastiaens 1 pond

Jacob Jansse Boer1 pond

Rhijn Adriaensse [van der Linden] 6 ponden

De weduwe ende erffgenamen van Leendert Cornelisz. Vogelaer 2 ponden [ 4 ponden is doorgehaald]

Dirck Philps getrout hebbende de weduwe van Aertoom 1 pond

f. 199v

Jan Willems visser3 ponden

Jan Andries Aertoom 2 ponden

Leendert Gerrits molenaer 1 pond 10 stuivers

GerritAertsschoenmaker 1 pond 10 stuivers [doorgehaald] nichil habet [= bezit niets]

Japhit Adriaens Hordijck7 ponden

f. 200

P[iete]r Pouwels [Radestein] 2 ponden

[Pieter Paulusz. van Radesteijn, schepen van ‘s-Gravendeel, trouwde Marijtje Leendertsdr. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 150)]

Cornelis Dircxe Gout 1 pond

P[iete]r P[iete]rs Verdonck3 ponden

Lenaert Adriaensse Mandemaker 4 ponden

De weduwe ende erffgenamen van P[iete]r Jansse Vries 2 ponden

f. 200v

Willem Corn. Romeijn1 pond [doorgehaald] nichil habet [= bezit niets]

Somma over Sgravendeel 72 ponden

De 200e penning van ’s Gravendeel anno 1638

[SA Dordrecht , Stadsarchief Dordrecht nr. 3 (1572-1795) inv. 3978, f. 123-126]

f. 123

Mathijs van Meeuwenschouth ende secretaris 30 ponden

Arijen Pietersz. Verdonck10 ponden

Arijen Jansz sijnde het weeskint van Jan Brocxies 5 ponden

Jacob Aertsz.5 ponden

de weduwe van Jan Andriesz. Aertoom 5 ponden

Willem Bastiaensz. 5 ponden

Pauwels Reijnen [van der Linden]als mede erffgenaem vande weduwe van Reijn Adriaensz. 7 ponden 10 stuivers

Lenert Cornelisz. Visscher 10 ponden

f. 124

de weduwe van Schiltman Bastiaensz. 20 ponden

Cornelis Bastiaensz. Vogelaer5 ponden

Bastiaen Cornelisz. Vogelaer5 ponden

de weduwe van Jaspar Thonisz5 ponden

P[iete]r Gerritsz. Schalcwijck 5 ponden

f. 124v

Jacob Jasparsz. 5 ponden

Joost Joostensz. Verrijp 25 ponden

P[iete]r Pouwelsz. van Radesteijn 20 ponden

Cornelis Dircxsz. Gout5 ponden

Arijen Reijnen [van der Linden] 27 ponden 10 stuivers

f. 125

Henrick Reijnen [van der Linden] 5 ponden

de weduwe van Coen Pietersz. met hare kinderen 15 ponden

Cornelis Corssen 5 ponden

Huijbrecht Thonisz. Groen5 ponden

Arien Jacobsz. wever 30 ponden

f. 125v

Jan Claesz. weeskint van Claes Jansz. 5 ponden

Aert Andries Aertoom5 ponden

Bastiaen Hendricxsz. Speckmes5 ponden

Aert Lock visscher15 ponden

Lenert Arijensz. Jongh5 ponden

f. 126

Jan Gijssen Groenewegh5 ponden

Arijen Aertsz. Spruijt 5 ponden

[Adriaen (Arijen) Aertsz. Spruijt, boer op een hofstede aan de laatste Kruisweg in Nieuw-Bonaventura onder sgd, schepen ald., trouwde Adrijaentge Jansdr. van Es.(Ons Voorgeslacht 2005, p. 148)]

Heinenoord

De 1000e penning van Heinenoordanno 1626

[SA Dordrecht , Stadsarchief Dordrecht nr. 3 (1572-1795) inv. 3975, f. 219-223]

f. 219

Aert Hoppel schout 5 ponden

Willem Dircxe Romeijn 22 ponden

Rocus Jansse Troost 3 ponden

Dirck Cornelisz. ’t Greijn 5 ponden

f. 219v

Claes Cornelisse Rosmolen 1 pond

Andries Cornelis Snijder 1 pond

Michiel Jobs secretaris 5 ponden

Fransgen Cornelis weduwe 10 ponden

D’erffgenamen van Grietgen Huijgen weduwe 3 ponden 10 s.

f. 220

Geleijn Adriaensse 3 ponden

Adriaen Jacobs Rooster 8 ponden

Joris Jansse 3 ponden

Cornelis Cornelis Niesen 3 ponden

Dirck Francken Spijck 3 ponden

f. 220v

Lenaert Leenderts van der Wael 14 ponden

[Leendert Leendertsz. van der Wael, kapitein van Heinenoord (1618), overleden vóór 27 juli 1642, trouwde vóór ca. 1605 Beatrix Pietersdr., overleden vóór 23 mrt. 1651, dochter van Pieter Andriesz. Slickboer en Teuntje Jacobs. (Ons Voorgeslacht 2000, p. 329)]

Leendert Leenderts den Jongen 5 ponden

[juli 1625: Lenaert Lenaertsz. den jongen, wonende te Heinenoord, geassisteerd met zijn vader Lenaert Lenaertsz. van der Wael, sluit huwelijkse voorwaarden met Maritgen Arijens, wonende te Heinenoord. (Ons Voorgeslacht 2000, p. 329)]

De weduwe van Dirck Cornelis Snijder 2 ponden 10 s.

Cornelis Bastiaensse Hoogervest 3 ponden

Job Pieters Moselaer 1 pond

f. 221

Gerrit Adriaensse 1 pond 10 s.

Claes Dircxe 2 ponden

Aecht Beuten weduwe 1 pond 10 s.

Bastiaen Sijmons 2 ponden

Dirck Aerts 1 pond

f. 221v

Bastiaen Arien Crijnen 2 ponden

Abraham den timmerman 1 pond

Mariken Leendertsdr. 1 pond

Sijken Leendertsdr. 1 pond

Anneken Leendertsdr. 1 pond

f. 222

Janneken Leendertsdr. 1 pond

Adriaen Lamberden weduwe 1 pond

Adriaen Ingens 3 ponden

Maertgen Monnendr. 3 ponden

Jan Boschschieter 1 pond

f,. 222v

Adriaen Maertensse 1 pond

Bastiaen Cornelis Besemer 1 pond

Fob Cleijssen 1 pond

Wilhelmus Lupardus predicant 2 ponden

f. 223

Adriaen Jacobs Lapper Blaeck 1 pond

Somma over den dorpe van Heijnenoort 130 ponden 10 s.

200e penning van Heinenoord anno 1638

[SA Dordrecht , Stadsarchief Dordrecht nr. 3 (1572-1795) inv. 3978, f. 131v-135]

f. 131v

Aert Hoppel 25 ponden

Rochus Jansz. Troost 15 ponden

Claes Claesz. Cloot 10 ponden

Adriaen Jacobsz. Kerchoven 25 ponden

Bastiaen Sijmonsz. in’t Velt 10 ponden

f. 132

Stephanus Hoppel nasaet van Cornelis Bastiaensz. Hoogevest 15 ponden

Pieter Willemsz. van de Zijde 60 ponden

Lijntge Pieters 7 ponden 10 s.

Andries Cornelisz. Snijder 10 ponden

De weduwe van Michiel Jobs 15 ponden

f. 132v

Adriaen Claesz. Cloot 10 ponden

Jan Jorisz. 5 ponden

Ingen Ariensz. Reedijck 10 ponden

[Ingen Ariensz. Reedijck, overleden ca. 1652,trouwde Lijsbeth Cornelisdr., trouwde 2e ca. 1654 Jacob Jansz. van den Hoeck

Dochter:

a.Elisabeth Ingensdr., overleden ca. 1652, trouwde Jan Pietersz. Hardinxvelt, schepen van Puttershoek, trouwde 2e Maijken Ingensdr.

– 8 juli 1650: Jan Pietersz. Haertigvelt, heemraad van Puttershoek, verklaart schuldig te zijn aan Anthoenis Jansz. van de Grient en Arij Roelantsz., inwoners van Puttershoek, als executeurs en administrateurs van de boedel van Aerij Anthonisz. Smit, een bedrag van 600 gl. wegens de leverantie van een “bouschuer” en de beterschap van een boomgaard, staande en liggende bij Puttershoek, belend oost Pluen Ariensz. en west de erfgenamen van Jan Ariensz. Smouter. Borg: zijn “vader” Ingen Ariensz. Reedijck. De schuld is voldaan op 31 dec. 1652. (ORA Puttershoek inv. 1, f. 242)

– 18 febr. 1653: Joost Aeriensz., voor zichzelf en als oom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind van wijlen Aerien Ariensz., zijn broer en als oudoom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Aertsz., genaamd Aert Jacobsz., door hem verwekt bij Lijsbeth Willemsdr. en nog als voogd van zijn halfzusters en halfbroer, Aeltie Aeriens, Jan Aeriens en Biateris Aeriens, Cornelis Cornelisz. Sneep, echtgenoot van Anneke Aeriens, voor zichzelf, Jan Pietersz. Hartichsvelt, als gekoren voogd van Lijsbeth Cornelis, weduwe van Ingen Aeriensz. Reedijck en Marike Jacobs, weduwe van Willem Aeriens, met haar gekoren voogd, voornoemde Jan Pietersz., transporteren aan Aeriaentge Jans, weduwe van Aerien Ingensz., een stuk land in het Nieuwe Zomerland. (ORA Heinenoord inv. 6 en 12)

– 2 juni 1655: compareren voor een Dordtse notaris Jacob Jansz. van den Hoeck, als echtgenoot van Elisabeth Cornelisdr., eerder weduwe van Ingen Ariensz. Reedijck, wonende te Heinenoord, enerzijds, en Jan Pietersz. Hartincxvelt, als vader en voogd van zijn drie minderjarige kinderen, verwekt bij zijn eerste vrouw Elisabeth Ingens, die inmiddels overleden is en de enige dochter was van Ingen Ariensz. Reedijck en Elisabeth Cornelisdr., wonende te Puttershoek, geassisteerd met Jop Michielsz. Velthoeven, secretaris van Heinenoord, anderzijds. Zij verklaren, dat tussen hen geschil gerezen was aangaande zekere uiterste wil, gepasseerd voor schout en heemraden van Heinenoord op 25 juni 1652, waarbij Ingen Ariensz. zijn vrouw, Elisabeth Cornelisdr., tot zijn enige erfgenaam benoemd heeft en dat daarin de minderjarige kinderen van Hartincxvelt, wier moeder toen reeds was overleden, “teenemael … [waren] voorbijgegaen”. Om welke reden Hartincxvelt meent, dat die uiterste wil naar rechten niet kan bestaan. Hij claimt daarom voor zijn kinderen, als erfgenamen ab intestato van hun grootvader, het recht op de helft van de goederen, die Ingen met zijn vrouw in gemeenschappelijk bezit heeft gehad. Jacob van den Hoeck daarentegen meent, dat de kinderen alleen recht hebben op hun legitieme portie, namelijk een vierde deel van de gehele boedel. Om te voorkomen, dat uit dit geschil langdurige processen zullen ontstaan, zijn de comparanten nu overeengekomen om het te onderwerpen aan de arbitrage van de advocaten mr. Cornelis Baen en Gerardt Brantwijck. Getuigen: Pouwels Hoppel, schout van Puttershoek, en Adriaen Roelen van de Graeff, koopman aldaar. (ONA Dordrecht inv. 110 f. 119 e.v.)]

Arijen Ingensz. 10 ponden

Willem Arijen Ingensz. 5 ponden

f. 133

Aert Dircxsz. Snijder 5 ponden

Cornelis Cornelisz. Mesen 15 ponden

Claes Dircxsz. Proijen 12 ponden 10 s.

De weduwe van Dirck Cornelisz. ’t Greijn 15 ponden

De weduwe van DirckFransz. Vinck 20 ponden

f. 133v

Jan Arijensz. Beut 5 ponden

Cornelis Dircxsz. ’t Greijn 5 ponden

Leendert de Jonge 25 ponden

Jan Bosschieter 5 ponden

Gerrit Arijensz.5 ponden

f. 134

Leendert Cappendijck 5 ponden

Bastiaen Arijensz. Keldewijs 10 ponden

D’erffgenamen van Leendert Leendertsz. van de Wael 70 ponden

Marijcken Monnendochter 15 ponden

Gerrit Arijensz. 5 ponden

f. 134v

Huijch Cornelisz. Botsman 5 ponden

Floris Thijsz. aende Reedijck 5 ponden

Jan Jansz. Cruijsert wonende tot Colen heeft vijff mergen landts onder Heijnenoort waardich 3000 gl. 15 ponden

De twee kinderen van Sijmon Huijgen Splinter 15 ponden

f. 135

Godschalcxoort

Dirck Arijensz. Dronckaert 35 ponden

De weduwe van Dirck Arijensz. Baes 5 ponden

Pieter Roken Bijl 5 ponden

Pieter Aertsz. molenaer 5 ponden

Gijsbert Michielsz. Peursum 5 ponden

Cromstrijen

De 1000e penning van Cromstrijen anno 1626

[SA Dordrecht , Stadsarchief Dordrecht nr. 3 (1572-1795) inv. 3975, f. 237-241v

In cursieve lettersaanvullende gegevens uit het “quohier van personen die gegoet sijn ter somme van Duysent guldens ende daer boven onder de jurisdictie van Cromstrien” uit 1631, gepubliceerd door de heer K.J. Slijkerman in Ons Voorgeslacht 2005, p. 56-58]

f. 237

Seger Jacobsz. Cranendoncq 20 ponden

[Seger Jacob Cranendonck als getroudt hebbende Martigen Ariens ende mede erffgenaem van Liedewij Jacobs wedue wijlen Jacob Zegers Cranendonck in oudt beyerlandt overleden – 25.000 gl.

Zie Cranendonck, p. 73 e.v.]

Arijen Cornelisz. Meeldijck11 ponden

[Adriaen Cornelisz. Meeldijck – 11.000 gl.]

Henrick Borritsz. [van der Wael]18 ponden

[Henrick Burgertsz. vander Wael – 18.000 gl.]

Dirck Cornelisz. [Laensloot] boterboer 3 ponden

[Dirck Cornelisz. Laensloot – 3000 gl.]

Jan Ingensz. Couwe3 ponden [doorgehaald] obijt [= overleden] insolvent

f. 237v

Cornelis Jacobsz. 16 ponden

[Cornelis Jacobs wyens huysvrou is overleeft [overleden] ende de helft van sijne goederen affgedeelt twelck hyer naer gebracht wert op de kinderen van Arien Jans Roos comt daer omme alhyer maer – 8000 gl.]

Laurens Woutersz. van Weedae3 ponden

[Laurens Woutersz. van Wedae – 3000 gl.]

Sijken Henricxdr. weduwe van Laurens Cornelisz. Schoor 14 ponden

[Sijtgen Henricx vertrocken naer Dordrecht hyer dyenende voor memorie]

Jan Jansz. [van Strijen] 11 ponden

[Onder zijn naam staat: “moet Goris aen mijn verantwoorden” Goris is misschien Goris Jacobsz. Roonaer, in die tijd deurwaarder van de gemenelandsmiddelen te Dordrecht.

Jan Jans van Strijen – 11.000 gl.]

D’erfgenamen van Jacob Andriesz. Polderman 6 ponden

[D erffgenamen van Jacob Andries ende Anna Foppen – 6000 gl.]

f. 238

Claes Jacobsz. Hoochvliet 5 ponden

[Hij trouwde met Lijsbeth Bastiaensdr., dochter van Sebastiaen Jacobsz. en Lijntje Pieter Cors Pietersdr.:

4 mrt. 1627: comp. Claes Jacobsz. Hoochvliet, schepen in wette in Cromstrijen, laatst weduwnaar van Lijsbeth Bastaensdr., geassisteerd met Coos Foppen, enerzijds en Jacob Pietersz. Slickboer [gehuwd met Neeltje Bastiaansdr., zuster van Lijsbeth], Jan Jansz. van Strijen [gehuwd met Pietertje Pietersdr. van der Schoor, halfzuster van Lijsbeth], Jacob Maertensz. Polderdijck [gehuwd met Sijtge Bastiaensdr., zuster van Lijsbeth] en Cornelis Pietersz. van der Schoor [halfbroer van Lijsbeth], alle vier ooms en bloedvoogden van moederszijde van Ariaentje Claesdr., nagelaten weeskind van Lijsbeth Bastiaensdr. bij Claes Jacobsz. Hoochvliet. (Ons Voorgeslacht 2000, p. 330)]

D erffgenamen van Claes Jacobs Hoochvliedt – 5000 gl.]

Jan Cornelisz. van Driel 5 ponden

[Jacob Lenerts als getrout hebbende de wedue van Jan Cornelisz. van Driel wyens goederen ten dele sijn affgedeelt en hyer naer gebracht op de kinderen van Jan Cornelis van Driel daeromme hyer maer – 4000 gl.]

Ariaentge Henricxsdr. 4 ponden

[De erffgenamen van wijlen Ariaentgen Hendricxdr wedue – 4000 gl.]

Ool Jansz. Roos5 ponden [doorgehaald] Banqueroet

De weduwe van Cornelis Cornelisz. van Driel 4 ponden

[De wedue van Cornelis van Dryel – 4000 gl.]

f. 238v

Roelant Jansz. Weeninck Schout 5 ponden

[Roelandt Jan Weeninck Schoudt – 5000 gl.]

Claes Claesz. Schipper 3 ponden

[Claes Claes Schipper – 3000 gl.]

Cleijs Cornelisz. van Driel6 ponden

[Cleys Cornelisz. van Dryel – 6000 gl.]

Cornelis Pietersz. van der Schoor 6 ponden

[Onder zijn naam staat: “bij Goris aen mijn te verantwoorden”

Cornelis Pieters vander Schoor is vertrocken woont op de Westmaes hyer – memorie]

Cornelis Arijens Meeldijck 4 ponden

f. 239

Pieter Jansz. Roos achtergelaten weeskint van Jan Ariensz. Roos za. 5 ponden

[D’ erfgenamen van Pieter Jans Roos – 5000 gl.]

Cornelis Willemsz. Lem 1 pond 10 sch.

[Cornelis Willems Lem overleeft [overleden] ende de goederen geerft bij Claes Huben hyer naer gebracht ergo hyer – memorie]

Hermen Ariensz. Polderman1 pond 10 sch. [doorgehaald] insolvent

[Harman Adriaensz. Polderman, boer in Nieuw-Cromstrijen, trouwde (huw. voorw. Dordrecht 11 nov. 1643) Neeltje Corstiaensdr. Spruyt, trouwde 2e (huw. voorw.Dordrecht 16 febr. 1651 Andries Pietersz. Munter, boer in Nieuw-Cromstrijen (Ons Voorgeslacht 2008, p. 377)

Harman Polderman – 1000 gl.]

Pieter Willemsz. Schipper 1 pond 10 sch.

[De wedue van Pieter Willems Schipper – 1500 gl.]

f. 239v

Arijen Ariensz. Lakervelt 5 ponden [doorgehaald] obijt [= overleden] insolvent

Cornelis Jansz. Houcksewech1 pond

Claes, Henrick, Leendert en Jan Janssoonen van Driel met Anneken Jansdr. achtergelatene weeskinderen van Hilleken Leenderts geprocureert [= verwekt] bij Jan Schouten Cornelisz. van Driel5 ponden

[D’erffgenamen van Claes Jans van Driel Lenert ende Jan Jans van Dryel erffgenamen van Anneken Jans van Driel suster ende Hilletgen Lenerts ende Jan Cornelis van Dryel haerluyden vader ende moeder tzaemen – 6000 gl.]

Jacob Maertensz. [Polderdijck]als getrout hebbende Lijntge Bastiaensdr. 4 ponden

[Jacob Maertens – 4000 gl.]

De weeskinderen van Jan Ingensz. 4 ponden

[De kinderen van Jan Ingens – 4000 gl.]

f. 240

Arijen Arijensz. Nieuwenboer1 pond 10 sch.

[Adriaen Adriaen Nyeuwenboer – 1500 gl.]

Leendert Cornelisz.1pond 10 sch.

[Lenert Cornelis is vertrocken op Beyerlandt ende aldaer overleeft [overleden] hyer – memorie]

Bastiaen Huijbertz.1 pond [doorgehaald, daarna opnieuw ingeschreven met de aantekening “goet”, terwijl de woorden “nihil habet” (bezit niets) weer zijn doorgehaald]

Maritgen Jans weduwe van Geerloff Michielsz. 1 pond [doorgehaald] nihil habet [= bezit niets]

Claes Cornelisz. Gronendijck Secretaris 2 ponden

[De wedue van Claes Cornelis Groenendijck – 2000 gl.]

f. 240v

Arijen Cornelisz. Polderman 1 pond

Claes Huijbertsz. Smith 2 ponden

[Lenert Jans van Driel als getrout hebbende de wedue van Claes Huben erffgenamen van Cornelis Willems Lem hyer vooren uyt getrocken voor memorie tzaemen – 3500 gl.]

De twee weeskinderenvan Arien Jansz. Roos 2 ponden 10 sch.

[De kinderen van Adriaen Jans Roos als mede erffgenamen van Ariaentgen Pietersdr. lest huysvrou van Cornelis Jacobs haer moeder tzaemen – 10.500 gl.]

Jan Jacobsz. Meijnaert1 pond 10 sch.

[Jacob Jans Meijnaert – 1500 gl.]

Anthonis Dircksz. van der Stee 7 ponden

[Anthonis Dircxz. van der Stee – 7000 gl.

NG trouwboek Oud-Beijerland 15 mei 1632: Anthonis Dirksz. van der Stee weduwnaar wonende onder Klaaswaal en Lijntge Leenarts weduwe wonende in Zuid-Beijerland, attestatie gegeven naar Westmaas]

f. 241

Cornelis Ariensz. uijtte Polder 1 pond

[Cornelis Ariaens uytte Polder – 1000 gl.]

Aert Arijensz. van Driel 3 ponden

[D’erffgenamen van Aert Ariens van Dryel – 3000 gl.]

Gijsbert Jacobsz. wagemaecker 1 pond 10 sch.

[Ghijsbert Jacobs Wagenmaker – 1500 gl.]

Jan Arijensz. Ponsen 1 pond [doorgehaald] nihil habet [= bezit niets]

[Jan Adriaensz. Pons, boer in Cromstrijen, schepen ald. 1632-1635, overleden ca. 1636/1637. Hij trouwde Krijntgen Hendricxdr., die ca. 1637 (vóór 9 juli 1638) hertrouwde met Pieter Jacobsz. Meynaert, boer in Nieuw-Cromstrijen.Zie Ons Voorgeslacht 2006, p. 457 e.v.]

Tweeskint van Claes Huijbertsz. van Haute 2 ponden

[Tweeskindt van Claes Hubrechts – 2000 gl.]

f. 241v

Cornelis Herweijer1 pond

[Cornelis Herweyer – 1000 gl.]

Arijen Jacobsz. Bruijntge1 pond 10 sch.

[Adriaen Jans Bruyntgen – 1500 gl.]

Abraham Ariensz. cleermaker1 pond

[Abraham Adriaens Cleermaker – 1000 gl.]

Arijaentge Jacobsdr. van wegen haar moeder 1 pond [doorgehaald] nihil habet [= bezit niets]

Somma over Cromstrijen 198 ponden

Oud-Beijerland

De 1000e penning van Oud-Beijerland anno 1626 (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3975)

De kerk van Oud-Beijerland (foto: J. Bazen)

f. 223v

Adriaen Andriesse de Vlieger 3 ponden

[Abiguil Antonisdr., de vrouw van Adriaen de Vlieger, overleden op 3 aug. 1652, 72 jaar oud, begraven onder een zerk in de kerk van Oud-Beijerland, samen met haar man Adriaen de Vlieger, ouderling van Oud-Beijerland. (Ons Voorgeslacht 1968, p. 37)]

De weduwe van Claes Cornelisse 12 ponden

Mr. Jacob Spoors 4 ponden

[NG trouwboek Oud-Beijerland 22 juli 1629: Jacob Spoors weduwnaar van Lijsbeth van Son en Lijsbeth Bartholomeus weduwe van Arien van Son, beiden wonende te Oud-Beijerland, getrouwd aldaar, getuigen: Jan de Roon, Matthijs Matthijsz. Spoors, Daniël de Grans]

Jan van Barnevelt 4 ponden

f. 224

Jeronimus Manrijque Bailliu ende Schout tot Beijerlant 1 pond

Goris Dircxe Roest 5 ponden [doogehaald] is vertrocken

Andries Thijsse lijndraaijer 5 ponden

Anthonis Rutten van Son 9 ponden

Adriaen Woutersse Roothals 4 ponden

f. 224v

Gillis Pandelaer Rentmeester ende Secretaris van Beijerlant 20 ponden

Gedenksteen in het Oude Raadhuis te Oud-Beijerland

Abrahammus Muijsenholius 6 ponden

Michiel van den Ende 12 ponden

Margarita Pandelaers 5 ponden

De weduwe van Aert Willems cleermaker ende laeckencooper 5 ponden

f. 225

Brechtgen Henrickxdr. weduwe van wijlen Cornelis Adriaens van Roijen 4 ponden

Jan Ghijsberts Sticker schoenmaecker 8 ponden

De weduwe van zaliger Jan Pieters Pijl 9 ponden

Cornelis Jacobs van de Schaeven timmerman 2 ponden [doorgehaald] is vertrocken

Isaac Adriaensse backer 2 ponden

f. 225v

Cornelis Willems cleermaker 3 ponden

Abraham Jansse Pijl schoenmaker 9 ponden

Liedewij Jacobs [van Goutswaert, laatst] weduwe van wijlen Jacob Segers Cranendoncq 30 ponden

[Liedewij Jacobsdr. (van Goutswaert), geboren vóór 1568, vermoedelijk te Poortugaal, overleden op 7 mrt. 1627 en begraven onder een zerk in de kerk van Oud-Beijerland. (Ons Voorgeslacht 1968, p. 40), dochter van Jacob Claesz. van Goutswaert en Haesken Lambrechtsdr. (zie f. 226v), Liedewij trouwde 1e Hendricks Gijsbrechtsz. van (der) Gijsen (overleden vóór 1590, 2e Jacob Segersz.Cranendonck, dijkgraaf van Oud-Cromstrijen (Cranendonck, p. 73 e.v.)

18 mrt. 1630: Jacob Heijndricksz. van der Gijsen, Seger Jacobsz. Cranendonck, Sebastiaen Oolen van der Houck, voor hemzelf en vervangende het weeskind van Elisabeth Heijndricksdr., bij haar verwekt door Pieter Dammisz. Vermeulen, mitsgaders de weeskinderen van Cornelia Cranendonck, bij haar verwekt door Gerrit Adriaensz. Fockestaert, en Franchoijs van Bleijswijck, als man van Maria Cranendonck, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Lijdewij Jacobsdr., en Claes Adriaensz. [van Strien], als man van Elijsabeth Jacobsdr., Lenert Cornelisz. [Barendrecht], als man van Adriaentje Claesdr., Arij Cornelisz. Meeldijck, vervangende zijn zoon Cornelis Arijensz. Meeldijck, de man van Maertgen Cornelisdr. Jongkint, dochter van Maertgen Claesdr., bij haar verwekt door Cornelis Leendertsz. Jongkint, samen kinderen en erfgenamen van wijlen Haesgen Lambrechtsdr. [zie f. 226v], verkopen een huis. (Cranendonck, p. 77)]

Uit het eerste huwelijk (volgorde onzeker):

a. Cunera Hendriksdr. van der Gijsen, trouwde Bastiaen Oolen van der Houck

b. Jacob Hendriksz. van der Gijsen

c. Elisabeth Hendriksdr., geboren naar schatting ca. 1585, overleden vóór 18 mrt. 1630, trouwde Pieter Dammisz. Vermeulen

Kind:

a-1. Geertruijd Pietersdr. Vermeulen, geboren te Gouda, naar schatting ca. 1605, begraven Amsterdam (Westerkerk) 5 dec.1676, trouwde Amsterdam/Gouda 18 nov. 1634 (ondertrouw te Amsterdam) dr. Joan Blaeu, geboren 23 sept. 1596, drukker/uitgever te Amsterdam, lid van de vroedschap en schepen van Amsterdam, overleden 28 dec. 1673 (begraven in de Westerkerk te Amsterdam), zoon van Willem Jansz. Blaeu en Maritgen Cornelisdr. (J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, eerste deel [Haarlem 1903], p. 472)]

Thonis Jaspers Kievit glaesmaker 3 ponden

Cornelis Adriaens Weijer dekker 9 ponden

f. 226

Henrick Goverts Raverswaeij houtcooper 20 ponden

[Stijntge …, de vrouw van Hendrick Govertsz. van Ravesway, overleden in febr. 1635 en begraven onder een zerk in de kerk van Oud-Beijerland, samen met Van Ravesway’s tweede vrouw Meijntge Jacobsdr. van Royen, overleden op 1 okt. 1648, 48 jaar oud. (Ons Voorgeslacht 1968, p. 39)]

Adriaen Ghijsen schipper 2 ponden 10 s.

Jan Jansse de Laet [“cleermaker” is doorgehaald] 7 ponden

Huijbrecht Jacobs Wissem wever 2 ponden 10s.

Jacomijntgen de Lahaije weduwe van de schoolmeester 2 ponden

f. 226v

Haesgen Lambrechtdr. 7 ponden

[Haesgen Lambrechtsdr., geboren naar schatting ca. 1535 (ze heeft een kleindochter, die is geboren ca. 1576), possetrice van de Grote Memorielanden onder Poortugaal, overleden te Oud-Beijerlandvóór 27 juni1630, dochter van Liedewij Doenen (en mogelijk van Lambrecht Jansz. van der Stoup, schout van ‘s-Gravenambacht en Poortugaal), trouwde 1e ca. 1565 Jacob Claesz. Goudswaard, leenman van de Hofstad Putten, overleden vóór 1573 (Onze Voorouders, deel II, p. 162, 165), 2e Claes Cornelisz. Ketting, geboren ca. 1550, dijkgraaf van Poortugaal, overleden vóór 31 okt. 1585 (idem, p. 161)

– 2 dec. 1568: Does Jacobsz. en Boudewijn Cornelisz., schepenen te Hekelingen, oorkonden, dat o.a. Doen Willemsz., baljuw van Rhoon, als erfvoogd van Haesken Lambrechtsdr., moeder van Claes Jacobsz., procuratie verleent aan heer Joris Lestamer, deken van Geervliet. (Ons Voorgeslacht 1972, p. 134)

– 27 juni 1630: comp. voor schout en schepenen van Cromstrijen comp. Bastiaen Oolen van der Houck, als echtgenoot van Cuijnijertgen Henricxdr., en Seger Jacobsz. Cranendonck, voor zichzelfen vervangende de overige erfgenamen van wijlen Liedewije Jacobsdr., in haar leven laatst weduwe van Jacob Zegersz. Cranendonck, voor een vierde part, alsmede Lenert Cornelisz. Barendrecht, inwoner van Cromstrijen, als echtgenoot van Ariaentgen Claesdr., voor een vierde part, samen tevens vervangende Cornelis Adriaensz. Meeldijck, als echtgenoot van Maertgen Cornelisdr., de dochter van Maertgen Claesdr.,voor het derde vierde part, allen kinderen en kindskinderen en samen met Claes Ariensz. van Strijen, schout van Westmaas, als echtgenoot van Lijsbeth Jacobsdr., erfgenamen van wijlen Haesgen Lambrechtsdr., in haar leven laatst weduwe van Claes Cornelisz. [Ketting] en daarvoor van Jacob Claesz. Goutswaert, laatst gewoond hebbende in Oud-Beijerland. Zij verlenen procuratie aan voornoemde Claes Ariensz. van Strijen om te transporteren aan Willem Henricx, schout van Poortugaal, zekere tuin of boomgaard van ongeveer 50 roeden, gelegen onder Poortugaal. (Onze Voorouders, deel II, p. 155)

Kinderen (ex 1; volgorde onzeker):

a. Liedewij Jacobsdr., trouwde 1e Hendrik Gijsbertsz. van der Gijsen, 2e Jacob Segersz. Cranendonck [zie Cranendonck, p.73 e.v.]

b. Lijsbeth Jacobsdr. Goutswaert alias van der Struypen, begraven Westmaas 19 jan. 1638, trouwde 1e vóór 25 okt. 1590 Andries Willem Corstensz.,2e Westmaas 8 juli 1597Claes (Nicolaes] Ariensz. van Strijen, schout van Westmaas, geboren te Leiden ca. 1577, schout van Westmaas, in de 1000e penning van Westmaas anno 1626 aangeslagen voor een vermogen van 13.000 gl., overleden te Westmaas tussen 18 mrt. 1650 en 2 juli 1650. (R Kappers en K.J. Slijkerman,Van Strijen. De polderpatriciërstak in de Hoeksche Waard van een uit Leiden afkomstig geslacht. [Schoonhoven en Rotterdam 1984], p. 33 e.v.; Onze Voorouders, deel II, p. 158)

c. Claes Jacobsz., geboren ca. 1568, ongehuwd, overleden vóór 1622

(ex 2; volgorde onzeker):

d. Maertgen Claesdr., trouwde (na 1599) Cornelis Leendertsz. Jongkint, overleden te Willemstad vóór 26 mrt. 1613 (Onze Voorouders, deel II, p. 156)

e. Adriaentgen Claesdr., trouwde Lenert Cornelisz. Barendrecht, inwoner van Cromstrijen (vermeld 1630)]

Gerrit Cornelisse smith 9 ponden

Willem Cornelisse smith 2 ponden

Gevelsteen in de Oost Voorstraat te Oud-Beijerland

Jan Roelants Lathouder laeckenvercooper 3 ponden

Johan van Divoort penninckmeester 10 ponden

f. 227

De weduwe van Glaude van Divoort 6 ponden

Johan Manrijcquen 4 ponden

[NG trouwboek Oud-Beijerland 6 mei 1629: Johan Manrique weduwnaar wonende te Oud-Beijerland en Thalia Martini jonge dochter wonende aan de Leidschendam, attestatie gegeven naar Leidschendam]

Thonis Jans glaesmaker 2 ponden 10 s.

De weduwe van Corstiaen de Doncker Outrentmeester 1 pond 10 s.

De weduwe van Gerrit Jansse van de Berck stroijsnijder 1 pond 10 s.

f. 227v

Roelant Jansse schoenmaker [doorgehaald]

D’erfgenamen van Gerrit Adriaensse wagemaker 1 pond

Cornelis Jans Siervelt hovenier 1 pond

[Cornelis Jansz. van Sijdervelt, overleden op 5 mei 1628, 78 jaar oud, begraven onder een zerk in de kerk van Oud-Beijerland, samen met Florytje Jans, zijn vrouw, overleden op 26 mrt. 1650, 80 jaar oud. (Ons Voorgeslacht 1968, p. 37-38)]

Gerrit Thonis visvercooper 3 ponden 10 s.

Aert Roelants Ladthouder [doorgehaald]

f. 228

Pieter Dircxe schipper 1 pond

Ingen Dircxe schipper 3 ponden 10 s.

Jacob Deijm Jorissen 3 ponden

Goris Jansse schipper 3 ponden [doorgehaald] insolvent gestorven

Andries Jansse [“schipper” is doorgehaald] 3 ponden

f. 228v

Jouffr. Anna van Baerle weduwe van Gerrit van Houten 8 ponden

Mr. Artus van de Velde 2 ponden

[NG trouwboek Dordrecht 7 juli 1624: Artus van den Velde Franse schoolmeester in de heerlijkheid Oud-Beijerland weduwnaar van Antwerpen en Dorothe Leij uit het land van Lutzenburch weduwe van kapitein Tassar wonende te Dordrecht in het Steegoversloot naast Matth. Pouwelsz., bescheid gegeven om te Oud-Beijerland te trouwen 21 juli 1624, procl. Beijerland]

Frederick van Aeswijn 4 ponden

Aert Aerts Geelvoet 1 pond

Bastiaen Jacobs timmerman 1 pond [doorgehaald] insolvent

f. 229

Adriaen Willems de Man 1 pond

Claes Marijnus 1 pond [doorgehaald] insolvent

Maerten Adriaensse coster 1 pond

Jan Andriesse de Seeu 1 pond

Franchoijs van de Hage 1 pond [doorgehaald] nihil habet

f. 229v

Cornelis Dircxe schipper 1 pond [doorgehaald] nihil habet

Maerten Balen 1 pond

Bastiaen Meeus 1 pond [doorgehaald] nihil habet

Frans Aerts backer 2 ponden [doorgehaald] is vertrocken

Adriaen Jacobs van Rhijn 11 ponden

f. 230

Adriaen Bouwens 1 pond [doorgehaald] is vertrocken

Aert Adriaensse schoenmaker 3 ponden

Gerrit Corstens 2 ponden

Jan Aerts 3 ponden

Jan Vossert cruijdenier 2 ponden [doorgehaald] insolvent

Persoonen te landtwaert wonende

Bastiaen Oolen van de Houck 8 ponden

[Bastiaen Oolen (Odulphsz.) van der Hoek, schepen en heemraad van Oud-Beijerland, overleden op 3 aug. 1651, 71 jaar oud, begraven onder een zerk in de kerk van Oud-Beijerland, samen met zijn vrouw Cunera Hendricxdr. (van Gyze). (Ons Voorgeslacht 1968, p. 40). Zijn vrouw was een dochter van Hendrick Gijsbrechtsz. van (der) Gijsen en Liedewij Jacobsdr. (van Goutswaert), welke laatstgenoemde later gehuwd was met Jacob Segersz. Cranendonck.

18 mrt. 1630: Jacob Heijndricksz. van der Gijsen, Seger Jacobsz. Cranendonck, Sebastiaen Oolen van der Houck, voor hemzelf en vervangende het weeskind van Elisabeth Heijndricksdr., bij haar verwekt door Pieter Dammisz. Vermeulen, mitsgaders de weeskinderen van Cornelia Cranendonck, bij haar verwekt door Gerrit Adriaensz. Fockestaert, en Franchoijs van Bleijswijck, als man van Maria Cranendonck, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Lijdewij Jacobsdr., en Claes Adriaensz. [van Strien], als man van Elijsabeth Jacobsdr., Lenert Cornelisz. [Barendrecht], als man van Adriaentje Claesdr., Arij Cornelisz. Meeldijck, vervangende zijn zoon Cornelis Arijensz. Meeldijck, de man van Maertgen Cornelisdr. Jongkint, dochter van Maertgen Claesdr., bij haar verwekt door Cornelis Leendertsz. Jongkint, samen kinderen en erfgenamen van wijlen Haesgen Lambrechtsdr. [zie f. 226v], verkopen een huis. (Cranendonck, p. 77)]

f. 230v

De weduwe van Bastiaen Jacobs van de Jacht 3 ponden

Jacob Pieters Slickboer 9 ponden

[Jacob Pietersz. Slijckboer, schepen van Oud-Beijerland (1633), overleden op 5 febr. 1648 en begraven onder een zerk in de kerk van Oud-Beijerland (Ons Voorgeslacht 1968, p. 38), zoon van Pieter Andriesz. Slickboer en Teuntje Jacobs, trouwde ca.1615 Neeltje Bastiaensdr., overleden na 5 febr. 1648, dochter van Sebastiaen Jacobsz. en Lijntje Pieter Cors Pietersdr., trouwde 1e Joost Ariensz. Kindermaecker, schepen van Oud-Beijerland. (Ons Voorgeslacht 2000, p. 330)]

Jan Jansse van der Meulen 5 ponden

Jan Schilmansse 3 ponden

Fijken en Emmeken Stevens van der Mast 1 pond 10 s.

Wouter Theunisse 10 ponden Nota: desen staet onder [Mijnsheerenland] op 7 ponden

[Wouter Anthonisse, heemraad van Oud-Beijerland, overleden op 4 nov. 1650, 73 jaar oud, begraven onder een zerk in de kerk van Oud-Beijerland, samen met zijn vrouw Anneken Adriaensdr. (Ons Voorgeslacht 1968, p.36)]

f. 231

Jacob Sanders 14 ponden

Frans Aerts 9 ponden Nota: staet Jan

De weduwe van Dirck Jans van Leerdam 7 ponden

Claes Leerdam 1 pond 10 s.

Commer Adriaens 1 pond 10 s.

Oth Cornelisse Robben 28 ponden te vragen naer de quitantie

f. 231v

Maerten Bastiaens de Recht 16 ponden

[Maerten Bastiaensz. de Recht, geboren ca.1580, bouwman te Oud-Beijerland op de hofstede – later genaamd Kreekenstein – aan het oosteinde van de 1e Kruisweg, van zijn eerste vrouw, Geertruijt Cornelisdr., eigenaar/bruiker van ruim 83 morgen land ald. 1627, schepen tussen 1612 en 1622, heemraad tussen 1607-1636 van Oud-Beijerland, overleden ald. ca. 1637, waarschijnlijk begraven in de kerk van Oud-Beijerland onder een zerk met een later uitgekapt wapen en een slechts gedeeltelijk leesbaar opschrift (“hier leyt begraven M… Bastiaens …”), trouwde 1e (huw. voorwaarden gepasseerd op de hofstede van de aanstaande bruid [later genaamd “Kreekenstein”] te Oud-Beijerland 1 april) 1603 Geertruijt Cornelisdr, overleden vóór 17 dec. 1613, dochter van Cornelis Matthijsz., eigenaar van genoemde hofstede, waarsman van Moerkerken, en van NN, trouwde 1e Cornelis Cornelisz. van Rooijen, Maerten trouwde 2e ca. 1614 Aegje Ariensdr. Hoogendijck, geboren naar schatting ca. 1590, mogelijk te Rhoon, testeert Klaaswaal 8 jan. 1641, overleden vóór 24 mrt. 1650, dochter van Adriaen Hendricksz. Hoogendijck en Hilletje Adriaensdr. Fonckert. Maerten was een zoon van Bastiaen Leendertsz. de Recht, landbouwer te Oud-Beijerland in of nabij Hans Willerstede, en van Maertje Maertensdr. (K.J. Slijkerman, Duizend Jaar Voorgeslacht 1987, p. 169 en 210-211)]

Kreekenstein (jan. 2011)

Borrit Cornelisse 20 ponden

De weduwe van Jan Cornelisz. van Eijnthoven 3 ponden heeft betaald, naer te sien

De weduwe van Pieter Theunisse 3 ponden

Pieter Foppens 5 ponden

Lijsbeth Coosendr. weduwe van zaliger Cornelis Leenderts Roobol 12 ponden

[Lijsbeth Coose, weduwe van Cornelis Leendertsz. Roobol, overleden op 1 juli 1629, 78 jaar oud, begraven onder een zerk in de kerk van Oud-Beijerland. (Ons Voorgeslacht 1968, p. 34)]

f. 232

Pleun Aerts 5 ponden

Coos Foppen 5 ponden

Willem Jansse Herweijer 9 ponden

Jacob Adriaens Coelbier 4 ponden

Cornelis Aertse Outste Lantheer 1 pond

f. 232v

Damas Claesse 1 pond [doorgehaald] nihil habet

Pieter Dircxe op d’Rechts stede 1 pond

Joachum Henricxe [Kranendonk] 3 ponden

[Jochem Hendricksz. Kranendonck overleden op 12 febr. 1652 en begraven onder een zerk in de kerk van Oud-Beijerland. (Ons Voorgeslacht 1968, p. 40)]

Pieter Pietersse Slickboer 1 pond

[Zie Ons Voorgeslacht 2000, p. 331.]

Bastiaen Notenboom 1 pond

Andries Pietersz. Slickboer 1 pond

[Zie Ons Voorgeslacht 2000, p. 329.]

Adriaen Bastiaensz. van de Jacht 1 pond

Weeskindere in Outbeijerlant

Jan Cornelisse Robben 18 ponden

[Cornelia Cornelisdr. van Royen, vrouw van Jan Cornelisz. Robben, overleden 7 okt. 1659, 57 jaar oud, begraven onder een zerk in de kerk van Oud-Beijerland. (Ons Voorgeslacht 1968, p. 40)]

Adriaentgen Borrits jonge dochter 3 ponden

Cornelis Geerloffs 2 ponden [doorgehaald] insolvent

f. 233v

Marijken ende Jan kinderen van zaliger Geerloff Cornelisse 3 ponden [doorgehaald] nihil habent

Bastiaen, Anneken ende Lenaert [de Recht] weesen van Geertruijt Cornelisdr. [overleden echtgenote van Maerten Bastiaensz. de Recht] 17 ponden

[Maerten Jorisz. Deijn verkoopt op 17 dec. 1613 aan Maerten Bastiaensz. de Recht, voor zichzelf en zijn kinderen, door hem verwekt bij en nagelaten door zijn overleden vrouw, Geertruijt Cornelisdr., samen voor de ene helft, en aan Arijen Bastiaensz. de Recht, Maertens broer, voor de andere helft, 10 morgen en 374 roeden land in Hanswillerstede, ten westen belend door de Out Beijerlantsche dijk. (ORA Oud-Beijerland inv. 3)]

De weeskinderen van Willem Jans Herweijer 2 ponden

Het weeskindt van Pieter Foppen 2 ponden

Het weeskindt van Lenaert Bastiaensse de Recht 1 pond

Somma over Outbeijerlant 526 ponden.

Strijen

De 1000e penning van Strijenanno 1626 (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3975)

f. 187

Quoijer vande dorpe van Strien

Beginnende van Striense corenmolen aff

Bastiaen Laurisse 1

Adriaen Bastiaensz. Verweel 10

[Adriaen Bastiaensz. Verweel, boer op de hofstede “den Hoogewerff” nabij het dorp Strijen, overleden tussen 1665 en 19 mei 1667, zoonvan Bastiaen Ariaen Andriesz., boer en schepen te Strijen en Byatris Ingens.Hij trouwde vóór 9 april 1606 Lijntgie Leendertsdr. Clootwijck, overleden vóór 8 juni 1637. (Ons Voorgeslacht 2001, p. 177 e.v.; Ons Voorgeslacht 2005, p. 107 e.v.)]

Ghijsbert Groot 1

Cornelis Cornelisz. Spruijt 8

[Zie Ons Voorgeslacht 2006, p. 376-377.]

f. 187v

Pieter Cornelisz. Bercheijck 3

Heijman Leendertsz. van Wil 22

Lenaert Elantsz. 2

Bastiaen Ketting ende sijn huisvrouwen zaliger erffgenamen 3

Adriaen Michielsz. Spruijt

f. 188

Jan Michielsz. Kouff 1

Wouter Pietersz. Smit 3

Laurens Pietersz. 3

Anthonis Bastiaensz. Verweel 10

[Zie Ons Voorgeslacht 2005, p.120 e.v.]

Doen Huijgensz. 2

f. 188v

Coen Adriaensz. 2

Henrick Adriaensz. van Driel 8

Adriaentgen Corssen jonge dochter 2

Elisabeth Corssen jonge dochter 2

Wouter Pietersz. Spruijt 4

f. 189

Jan Pietersz. Aertman 3

Adriaen Henricxsz. van Driel 1

Jan Cornelisz. molenaar, woont binnen Dordrecht [1 pond doorgehaald]

Joost Coenen 1

Willem van Sijl 8

[Willem van Zijl, secretaris, armmeester, collecteur van de verponding van de gemenelandsgoederen van Strijen, waarsman van het land van Essche. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 150 e.v.]

f. 189v

Pieter van de Spruijt 4

Neeltgen Claes weduwe van Hans van Antwerpen 5

Willem Gerritsz. 3

de weduwe van Jan Mathijsz. 1-10

Elisabeth Leendertsz.weduwe van Adriaen Bastiaensz. van Poortugael, nihil habet

[2 ponden doorgehaald]

f. 190

Bastiaen Adriaensz. Poortugael 1-10

Jan Joosten 40

[Zie Ons Voorgeslacht 2005, p. 348 e.v.]

Govert Gerritsz. 1

Haesgen Adriaens weduwe van Leendert Oolen van de Houck 108

Reijnier Cornelisz. Vos 36

f. 190v

Adriaen Lenert van der Houck advocaat 17

Jan Leendertsz. van der Houck jongman 17

Quirinthien Leenderts van der Hoeck 17

mr. Passchier Coenraets 1-10

de erfgenamen van Jan van Maeswael 1

Jacob Adriaensz. Poortugael 3

f. 191

Jan Henricxsz. Romeijn 4

Anthonis Jansz. 7

de weduwe en erfgenamen van Barth Jansz. Vermaes 8

[In een voogdijstelling dd 14 dec. 1625 benoemde het Gerecht van Strijen Gijsbrecht Anthonisz., als man van Sara Jansdr. en Jan Joostensz., schepen van Strijen, tot voogden van de onmondige kinderen van wijlen Barth Jansz. Vermaes, verwekt in eerste huwelijk bij Jannetgen Egberts en in tweede huwelijk bij Laurentia Joosten. “Elders blijkt, dat Laurentia Joosten een dochter was van Joost Jansz. in Strijen en geen verwant van Jan Joosten. Integendeel, Jan Joosten was juist tot voogd aangesteld vanwege het eerste huwelijk van Vermaes, met Jannetge Egbertsdr., volgens testament gepasseerd 4-10-1610 voor notaris Hubrecht Bali[s]. Nog op 4-4-1630 werd Jan Joosten vermeld als voogd van de onmondige kinderen van Barth Jans Vermaes.” (Ons Voorgeslacht 2005, p. 350)]

Adriaen Jacobsz. wagenmaker 2

Willemken Adriaens weduwe van Arien Jansz. wagenmaker 3

f. 191v

Adriaen Adriaensz., haar zoon, jongman 3

Pieter Adriaensz. Aertman 1

Jan de Kluijt 1

de weduwe en erfgenamen van Cornelis Jacobsz. Ketting 3

[Cornelis Jacobsz. Ketting, koopman in greinen te Strijen, was gehuwd met Annetje Pietersdr. Spruijt, dochter van Pieter Woutersz. Smit en Beatrix Bastiaansdr. Spruijt. (Ons Voorgeslacht 2011, p. 48)]

Dirck Jacobsz., nihil habet [1 pond doorgehaald]

f. 192

Anthonis Dingemansz. 4

Jan Sijbrantsz. smid 4

Neeltgen Teeuwen weduwe van Pleun Bastiaensz. Delart [Dolaart] 2

de weduwe van Pieter Pietersz. Coens 1

Gillis Jansz. de Bots, is insolvent [4 ponden doorgehaald]

f. 192v

Laurens Jansz. Moerkercken 15

[Lauweris Jansz. Moerkercken, houtkoper (koopman van “greinen”) in Strijen, buurmeester, pachter van de wijn- en bieraccijns, turfrecht en waagrecht van Strijen, overleden ca. 1652, trouwde NN. Zijn erfgenamen worden vermeld in een akte dd 22 jan. 1653: ArijenLauwerisz. van Moerkercke, Pieter Jan Joosten, als echtgenoot van Aerjaentgie Lauweris, Neeltie Lauweris en de kinderen van wijlenJan Lauwerisz.Dochter Neeltie Lauweriswordt in een akte dd 8 dec. 1655 vermeld als weduwevan Corstiaen van Donge, wonende in het dorp Strijen.(Ons Voorgeslacht 2005, p. 361 e.v.)]

Adriaen van Son 3

Ingentgen Lenaerts weduwe van Cornelis Pietersz. Spruijt met haar kinderen 9

[17 april 1624: Cornelis Pietersz. Spruijt, ziek te bed liggende en zijn vrouw Ingetge Lenaertsdr. makeneen testament op de langstlevende. Hun kinderen zullen op hun 20e jaar met hun allen 3500 gl. uitgekeerd krijgen. Voogden van vaderszijde zullen zijn Cors en Wouter Pietersz. Spruijt, zijn broers en van moederszijde Heijman Lenertsz. van Will, haar broer en Willem van Zijl, haar zwager [getrouwd met Maritge Lenertsdr. van Will]. Cornelis Pietersz. Spruijt was een zoon van Pieter Corstiaensz. Spruijt, schepen en buurmeester van Strijen en Jorisje Woutersdr. Ingetge Lenaertsdr.trouwde na 1626 met Adriaen Anthonisz. Verweel. Zij was een dochter van Lenaert Claes Huijgensz., boer onder Strijen en Maritge Hendricxdr. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 122 e.v. en p. 150)]

Ingen Bastiaensz. Verweel, insolvent [3 ponden doorgehaald]

[Zie Ons Voorgeslacht 2005, p. 137 e.v.]

Gerrit Henricxsz. 4

f. 193

Quijrijn Joppen Gout 1

Ghijsbert Anthonisz. 1

Andries Bastiaensz. Coomans 8

Maerten Joosten 1

Pieter de jonge Jabaeijen 1

f. 193v

Pieter den ouden Jabaeijen 1

Jacob Ghijsen Decker 1

het weeskind van Jan Gijsen Decker 1

Bastiaen Adriaensz. Visser 1

Adriaen Cornelisz. Duijmelaer 2

f. 194

Cornelis Cornelisz. Duijmelaer 3

Andries Bastiaensz. Verweel en zijn kinderen 36

[Andries Bastiaensz. Verweel, geboren ca. 1575 boer onder Strijen, overleden ca. 1645,trouwde naar schatting ca. 1610 Neeltje Jan Joosten. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 125 e.v.; Ons Voorgeslacht 2005, p. 352-353.]

Huijgo Adriaensz. 1

Jan Aertssen[Essche] 4

[Jan Aertsz. Essche, boer in het Land van Essche onder Strijen, overleden tussen 1626 en 19 april 1629, trouwde naar schatting ca. 1605 Aeriaentgen Claesdr. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 147)]

Bastiaen Anthonisz. Verweel 1

[Zie Ons Voorgeslacht 2005, p. 122.]

f. 194v

Henrick Wijtten Zuijthouck 6

Pleuntgen Adriaens weduwe van Adriaen Cleijsz. van Driel 28

[Adriaen Claesz. van Driel, boer onder Strijen, heemraad van het Oudeland van Strijen, heemraad van de Uiterdijk, schepen, stedehouder, molenmeester binnensbans van Strijen. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 124)]

Cornelis Thonisz. de Rucht 1

Cornelis Pietersz. Spruijt 7

Cleijs Adriaensz. van Driel 5

[Cleijs Adriaensz. van Driel, heemraad van het Oudeland van Strijen en van het Oudeland binnensbans, schepen van Strijen, dijkgraaf van de Oudeklem, zoon van Adriaen Claesz. van Driel en Pleuntge Arijensdr., trouwde 1e Marijken Adriaensdr., 2e (na 1620) Maritgie Anthonisdr., dochter van Anthonis Bastiaensz. Verweel en NN. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 124 en 120)]

f. 195

Adriaen Willemsz. 1

de kinderen van Cornelis Willemsz. Blaucamer 1

Roelant Adriaensz. 1

Cornelis Laurisz. 2

Dingman Anthonisz. 10

f. 195v

Adriaen Claesz. Lem 6

[ONA Dordrecht inv. 22, f. 318: op 5 okt. 1617 compareren Arien Claesz. en Claes Claesz. Lem, wonende in Strijen, Cornelis Lenertsz. [Cappendijk], wonende op Dubbeldam, allen “moeijen kinderen” van moederszijde van Anneken Blocken, Pieter Tomisz. Hoogewerff, wonende in Beijerland, als behuwd neef van moederszijde van Anneken Blocken en Arien Jansz. [Spruijt], als man van Anneken Jacobsdr., wonende in De Group, als behuwd oom van Anneken Blocken, zijnde zijn echtgenote een zuster van de moeder van Anneken Blocken. De comparanten verklaren op verzoek vanJob van Beaumont Jansz., burger van Dordrecht, goed te weten, dat de rekwirant “grooten toeganck tot dvoorsz. Anneken Blocken heeft gehadt, mitsgaders dat sijluijden oock int huwelijck van de voorsz. Anneken Blocken met den requirantbewilligen ende volcomelijck consenteren bij desen, sonder eenigsints te advoijerenden voortganck vande geboden, veel min het huwelijck met den persoon van dr. Cornelis van Someren, als sulcx sijnde tegen haren wille ende vuijterste begeerte.”*

* NG trouwboek 1 okt. 1617: Cornelis van Someren ordinaris doctor in de medicijnen der stad Dordrecht en Anna Blocken Adriaensdr. van de Westmaas, per schrijven van Westmaas, getrouwd 28 okt. 1618 (sic)]

Cornelis Claesz. Lem 3

Adriaen Jacobsz. IJments 1

Jan Aertsz. aende Westdijck 1

Bonavontura

Willem Pietersz. 1

f. 196

de twee weeskinderen van Gerrit Aertsz. 1-10

Jacob Cornelisz. Essenboom 8

[Zie Ons Voorgeslacht 1995, p. 361.]

Pieter Aertsz. Slewijck 6

de weduwe van Adriaen Cornelis Roelantsz. 5

f. 196v

Aert Henricxsz. 1

Aelbert Aertsz. 1

Jacob Adriaensz. 1

Govert Adriaensz. Rijck 4

Henrick Huijgensz. 8

f. 197

Cent Dircxsz. 1

Somma over den dorpe van Strien 608-10

De 200e penning van Strijen 200e penning anno 1638 (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3978)

f. 158v

Grabriel [sic] Pietersz. molenaar 10

Bastiaen Louwen 10

Arijen Bastiaensz. Verweel met zijn kinderen 50

Cornelis Cornelisz. Spruijt 40

Pieter Aertsz. Bercheijck 7-10

f. 159

Heijman Lenertsz. van Wijl 110

Jan Michielsz. Louff 5

Hugo Arijensz. van Sevenbergen 5

Arijen Michielsz. Spruijt 10

Andries Bastiaensz. Verweel 95

f. 159v

zijn kind 70

Gerrit Henricxsz. van de Honaert 20

Laurens Pietersz. Spruijt 15

Thonis Bastiaensz. Verweel 40

Doen Huijgensz. 5

f. 160

Coenraet Adriaensz. 5

Henrick Adriaensz. van Driel 60

Adriaen Pleunen van Moerkercken 15

Jan Pietersz. Aertman 20

Joost Coenen 5

f. 160v

de weduwe van mr. Poppius de Vries met haar kinderen 20

Willem Gerritsz. timmerman 5

Neeltgen Claesdr. weduwe van Hans van Antwerpen 25

Jan Aertsz. 40

Haesgen Ariensdr. weduwe van Leendert van de Houck 140

f. 161

Johan Leendertsz. van de Houck 85

Hendrick Wijtensz. Suijthoeck 30

Cent Govertsz. 5

Jacob Arijensz. Poortegael 20

de weduwe en kinderen van Thonis Jansz. Kievit 35

f. 161v

Jan Henricxsz. Romeijn met het kind van Bart Jansz. Vermaes 20

Arijen Jacobsz. wagenmaker 35

Reijnier Cornelisz. Vos 180

Pieter Pietersz. Spruijt 25

Willemken Arijens weduwe van Arijen Jansz.wagenmaker 10

f. 162

het weeskind van Arijen Arijensz. schoenmaker 5

Jan Sijbrantsz. smid 20

Salomon Jansz. Houcxenwegh 40

Adriaentgen Joris weduwe van Dingeman Anthonisz. 25

Jan Jansz. Berreveltmet zijn kind 30

f. 162v

Louweris Jansz. van Moerkercken 40

de kinderen en erfgenamen van Agnietge Pieters 40

Jan Louwerisz. van Moerkercken 5

[Zoon van Lauweris Jansz. van Moerkercken, overleden vóór 22 jan. 1653, trouwde Aerjaentgie Hermansdr.,liet kinderen na. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 362)]

Pieter Jan Joosten 55

[Pieter Jansz. van Strijen alias Pieter Jan Joosten, dijkgraaf van de polder Oude Klem (1655), eigenaar van de helft van het huis “Lant van Beloffte” in het dorp Strijen, afkomstig van zijn schoonvader, overleden ca. 1667. Hij trouwde vóór 23 juni 1626 Adriaentgen Laurensdr. Moerkercken, dochter van Lauweris Jansz. Moerkercken. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 361 e.v.)]

mr. Samuel Nijsius chirurgijn 5

f. 163

Arijen Anthonisz. Verweel met zijn kinderen 45

Maerten Joosten 5

Lenert Elantsz. 20

Pieter Cornelisz. Snel 7-10

Adriaen Bastiaensz. Coomans 100

f. 163v

de weduwe van Bastiaen Jacobsz. Kettingh 5

Eldert Jansz. Sneep 5

Arijen Cornelisz. Duijmelaer 20

Cornelis Cornelisz. Duijmelaer 15

Ingentge Jans jonge dochter 5

f. 164

Cleijs Adriaensz. van Driel 53

Cornelis Thonisz. de Rucht 5

Cornelis Pietersz. Spruijt 35

Arijen Willemsz. van de Linde 20

Roelant Adriaensz. 7-10

f. 164v

Jan Willemsz. van de Linde 5

Jan Aertsz. Gelder 10

Cornelis Jansz. Houcxenwech 15

Arijen Jacobsz. IJmants erfgenamen 15

Arijen Claesz. Lem weduwe 30

f. 165

Claes Claesz. Lem 15

De 200e penning van Strijen anno 1667 (Stadsarchief Dordrecht nr 3, inv. 3980)

f. 6

Willem Jacobsz. molenaar, bij de Gerechte bij haer nieu qouijer geëxcuseert [5 ponden doorgehaald]

Isaeck Geeritsz. Craeijesteijn 10

Arijen Huijgen Maesdam 30

de kinderen van Huijch Arijensz. Maesdam over erffenis of legaet van Jacob A. Maesdam 14-7

Jan Pietersz. Bercheijck 5

f. 6v

Cornelis Arijensz. Spruijt 15

Jan Arijensz. Hordijck 10

Dirck Arijensz. Spruijt 10

Leendert Arijensz. Spruijt 10

f. 7

de weduwe en erfgenamen van Adriaen Meerenburch 115

[Adriaen Andriesz. Verweel (van der Wael) alias Meerenburgh, trouwde (huw. voorwaarden Dordrecht 7 juli) 1645 Marijchie Laurisdr. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 130 e.v.]

Hendrick Jacobsz. Vechouck 5

Arijen Woutersz. Spruijt met zijn kinderen 10

Jan Woutersz. Spruijt 5

f. 7v

Pieter en Hendrick Jansz. Aertman, sijn op Rotterdam ges. [20 ponden doorgehaald]

juffrouw Caessteeckers erfgenamen, woont niet in Strijen ende is Strijen anno 1654 daermede niet beswaert [10 ponden doorgehaald]

Jop Aertsz. Welboorn 115

[Jop Aertsz. Welborn, boer te Strijen, o.a. schepen ald., trouwde vóór 30 mrt. 1630 Neeltgen Andriesdr. Verweel. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 127)]

de erfgenamen van de dijkgraaf Reijnier Vos, insolvent ende bijden Gerechte bij haer nieu quoijer geëxcuseert [10 ponden doorgehaald]

f. 8

Willem Jansz. de Jonge 20

Beatris Janse 5

Andries Cornelisz. Breijel 5

de erfgenamen van Jeremias Bastingius 5

[Jeremias Bastingius was president-schepen van Strijen in 1656. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 363.]

f. 8v

Thonis Cornelisz. Buijrt 5

Jan Cornelisz. Buijrt 5

Crijn Cornelisz. Buijrt 5

Jacob Jacobsz. Gastdijck 10

f. 9

de weduwe van Geerit Aertsz. Keth 10

Aris Arijense 5

Hendrick Pietersz. van der Woel, is vertrocken op Hellevoetsluijs, aldaer ges. ofte noch te doen [5 ponden doorgehaald]

mr. Jan Barrevelt 5

f. 9v

Pieter Jan Poste, insolvent [15 ponden doorgehaald]

Jan Jansz. van Driel 5

Swaentie Hermans Polderman 10

Cornelis Vos, insolvent, bijden Gerechte als vooren geëxcuseert [30 ponden doorgehaald]

f. 10

de heer Leonard van de Houck 140

Fabius Postilius 5

Bastiaen Loeijmans, bij eede [verklaard] alle sijne goederen door sijne crediteuren vercochtende aengeslagen te sijn [5 ponden doorgehaald]

Jan Gijsbertsz. Vermaes 5

f. 10v

Jacob Roelen 5

Jan Hendricxsz. van der Stoup 5

Claes Henricxsz. van der Stoup 10

Pleun Bastiaensz. Dolaert 10

Robbrecht van der Stoup 5

f. 11

Jan Damisz. Oudeclem 10

[Jan Dammesz. Oudeclem, bouwman te Strijen, schepen ald., heemraad van de Oude- en Nieuwe Klem, zoon van Dammas Ariensz. Oudeclem en Rooxken Simon Gijsbrechtsdr., trouwde in 1659 Aeltge Cornelisdr. Esseboom, dochter van Cornelis Gijsbertsz. Esseboomen Anneken Rutten. (Ons Voorgeslacht 2008, p. 377 e.v.)]

Damis Arijensz. Oudeclem 15

[Zie K.J. Slijkerman, Duizend Jaar Voorgeslacht (Rotterdam 1987), p. 172.]

het weeskind van Arijen Willemsz. van der Linden 10

Claes Cornelisz. Melcher 5

f. 11v

Hendrick Arijensz. Cranendonck en de kinderen van Jan Arijensz. Gelder 10

Willem Fransz. van Il 5

[Willem Francen van Yl wordt op 6 okt. 1651 op belijdenis lidmaat van de NG gemeente te Westmaas. (Ons Voorgeslacht 2005, p. 172)

de kinderen en erfgenamen van Reijer Willemsz. van der Linde 5

Cornelis Gijsz. Esseboom 5

[Zie Ons Voorgeslacht 2008, p. 377 e.v en K.J. Slijkerman, Duizend Jaar Voorgeslacht (Rotterdam 1987), p. 172.]

f. 12

de erfgenamen van Willem Pieter Imerts 10

Pieter Arijensz. Maesdam 20

noch voor de erffenis van Jacob A. Maesdam 13-7

Arijen Jacobsz. Esseboom, eedt gedaen den 13 meij 1667 geen 4000 gulden gegoet te sijn dus 15 [30 ponden doorgehaald]

Maritge Herremans, is overleden ende hare kinderen maer gegoet [1050 gl.] [35 ponden doorgehaald]

f. 12v

de weduwe en erfgenamen van Govert Arijensz. Gordteijck 5

Meeuwis Dircxsz. en de kinderen van Truijghie Jacobs Esseboom 30

Huijman Huijmanse 10

Cent Cornelisz. Boer 15

f. 13

de weduwe van Cornelis Jansz. Boer 75

Bastiaen Cornelisz. Boer 10

Willem Cornelisz. Boer 5

Dirck Dircxs. Quartel 20

Dirck Dircxsz. van der Linde 15

f. 13v

Cors Cornelis Corsz. 10

Jacob Arijensz. Vogelaer 15

Jannigie Hendricxs weduwe van Pieter Cornelisz. Boer 5

juffrouw Sara de Roovere wonende in Zeeland over 12 morgen land in het Oudeland van Strijen 37-10

f. 14

dezelfde juffrouw komt nog in het Oudeland van Strijen 11 morgen 5 hont land 37-10

dezelfde over 12 morgen 553 roeden in de Oude Clemme en de Zestigroeden 45

jonkheer Charles van Mannemaker wonende te Bergen op Zoom over 13 morgen 245 roeden land 40

jonkheer Van den Burch wonende te Utrecht komt in 2 partijen 9 morgen land 20

f. 14v

de heer van Rijsenburch te Utrecht komt in 2 partijen 16 morgen 40 roeden land 45

de baron Digars in Duitsland over 4 morgen 300 roeden land in Oud Strijen 12-10

de kinderen van de heer van Lier wonende in Brabant over 4 1/2 morgen land 12-10

de heer mr. Pieter de Wit wonende te Zierikzee over 27 morgen land in Nieuw-Bonaventura 80

f. 15

Dirck Dircxsz. van der Linde gebruikt van de heer Focanus, drost van ‘s-Hertogenbosch, land in de Hoeck in Nieuw-Bonaventura 12-10

[Francoijs Focanus Jacobsz., landdrost van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch en schepen aldaar (Balen, deel II, p. 1332)]

de heer Franciscus Debets, predikant te Arnhem, over 3 morgen land 7-10

jonkheer Abel van Hesse heer van Piershil etc. wonende in Zeeland over 12 morgen 300 roeden land met de aanwas “na advenant” van 10 morgen 200 roeden 35-15

f. 15v

jonkheer Jacob van Mannemaker wonende te Utrecht over 11 morgen 237 roeden land gebruikt door Cent den Boer 27-10

dezelfde Cent den Boer gebruikt nog van jonkheer Jacob van Mannemaker 11 morgen 273 roeden land 27-10

jonkheer Jacob van Mannemaker komt in Nieuw-Bonaventura bezuiden de

f. 16

Langendam een partij van 6 morgen land 15

Cornelis Maertensz. de Recht, van Oud-Beijerland of Piershil aangeslagen 25

ds. Franciscus Dibbets, predikant te Arnhem, 2/3 in 4 morgen land in Oud-Scharlakensoord, bruiker Teunis Willemsz. Dwarsvliet 6

idem 1/2 in 6 morgen 514 roeden land in Nieuw-Scharlakensoord, bruiker Inge Jansz. Trouwe 9

Cornelis van Gesel wonende te Tricht over 1/3 in 6 morgen 514 roeden land in Scharlakensoord, bruiker als voren, is verdeelt bij ’t overlijden van Cornelis van Gesel, de helft bij do. Dibbets en d’ander helft Joffr. Lucretia van Gesel binne Dordrecht [6 ponden doorgehaald]

Claes Jansz. Drost, als last hebbende van de brouwer in Oudenbosch over 6 morgen 175 roeden land in Oud-Strijen 15

jonkheer Jeronimus van Thuijl van Serooskercke wonende te Utrecht over 7 morgen land in Nieuw-Bonaventura aan de Hoekseweg, bruiker Meeuwis Dircxsz. Cranenburch 17-10

f. 16v

Cornelis Maertensz. de Recht, alsoo dese Cornelis Maertensz. voor desen in Beijerlant gewoont hebbe ende vandaer op Strijen is overgeschreven wert dit alhijer geroyeert als hijer vooren staende [op f. 16]

de heer Vincent Stalpaert van der Wiele over 700 roeden land, bruiker Meeuwis Dircxsz. 2-5

de heer Van Incoert over 4 morgen 300 roeden land, bruiker Pieter van Aert 13-11

idem over 2 morgen 143 roeden land, bruiker Cornelis Pietersz. Bercheijck 6

de erfgenamen van jonkheer Gerrit van Blocklant over 3 morgen 200 roeden land, bruiker Jan Leendertsz. Rijerkerck 8

idem over 3 morgen land, bruiker Dirck Cornelisz. Gout 7

juffr. Geertruijt Goris over 3 morgen 300 roedenland, bruiker Neeltgen Corssen 8

Jan Brouwer over 6 morgen 150 roeden land, bruiker Cornelis Cornelisz. Barendrecht 16

Arent Schrieck over 6 morgen 300 roeden land, bruiker Tonis Jacobsz. Koppe 18

Gijsbert Willemsz. Hoffman over 4 morgen land, bruiker Arijen Jansz. Rijetsnijder 6

de weduwe van de raadsheer Cats over 1 morgen 300 roeden land, bruiker Thonis Bastiaensz. Schilperoort 3

Cornelis Jansz. Barendrecht 14 morgen land in het Land van Esch, door hem gebruikt en toebehorende aan de erfgenamen van de heer Bekercke wonende te Oudenaarde, abuijs alsoo d’heer Bekercke in Den Haag is gequotiseert [30 ponden doorgehaald]

Arijen Gijsen Polder bruikt 6 morgen 34 roeden in Oud-Strijen toebehorende aan de heer Van Persijn, bij de Gerechte int nieu quoijer geëxcuseert [12 ponden doorgehaald]

Jan Cornelisz. [familienaam onleesbaar]bruikt 3 morgen weiland van ds. Franciscus Dibbets, predikant te Arnhem, abuijs alsoo dese pertije voor desen int quoijer is gebracht [6 ponden doorgehaald]

Aert Welboorn bruikt 3 morgen weiland van de heer van Blocklant te Utrecht, abuijs alsoo nijet anders heeft als tgunt hijer boven is gestelt [7 ponden 10 schellingen doorgehaald]

Aert Welboorn bruikt 3 morgen 30 roeden land van de heer Van Dorestadt, geëxcuseert als vooren [10 ponden doorgehaald]

Pieter Willemsz. van de Zijde bruikt 7 morgen 22 roeden land in Oud-Strijen van jonkvrouwe Pieternel van Alckemade te Utrecht [18 ponden doorgehaald]