Crena

I. Henry Crena, drappier te Dordrecht, trouwde Marie Jeans (Marie André)

ONA Dordrecht inv. 95, f. 1: op jan. 1659 verkoopt Joris Tijcquet, drappier wonende te Dordrecht, met toestemming van Margriet Gillis, weduwe van Jan Tijcquet, voor 2900 gl. aan Henrij Crena, drappier wonende te Dordrecht, een huis op de Drappierskade, staande tussen het huis van Jacob Trip de jongen en dat van Henrijck Tijquet.

ORA Dordrecht inv. 799, f. 73 e.v.: op 17 sept. 1695 verkoopt David Crina, vervangende Henderick Crina, Susanna, Maria en Catarina Crina, zijn broer en zusters, voor 2200 gl. aan Gerardus Hubert, koopman en burger van Dordrecht, een huis op de Drappierskade, staande tussen het huis van de erfgenamen van Renson Martijn en het huis van de weduwe Reepmaker. Koper neemt te zijnen laste een schuldbrief van 1500 gl., die Emmerentie Repelaer zaliger en thans Barthout van Slingelant Damasz., schepen in wette van Dordrecht, op het huis sprekende heeft.

Kinderen (allen Waals Geref. gedoopt in Dordrecht):

a. David Crena (Crina), 14 juni 1647 (getuigen: Gillis Martin, Elisabeth Wilmot), volgt II

b. Sara, 3 jan. 1649 (getuigen: Jean Ticquet, Pierrette Vossen)

c. Henry, 23 jan. 1650 (getuigen: Jean Renard, Nicolas Renard, Pierre Blanc, Jean Ticquet, Marie Ticquet)

d. Marie Crena, 29 mrt. 1651 (getuigen: Jean Crena,Anne Ticquet)

e. Elisabeth en f. Susanna Crena, 26 mei 1652(getuigen: Jean Beber, Jean Govers, Marguerite Licquet, Marie Crena)

g. NN, 1 nov. 1654 (getuigen: Isaac Thomas, N. Lepelaar)

h.Henry, 15 okt. 1656 (getuigen: Jean Ticquet, Jean Aartsen, Anne Ticquet)

i. Catherine Crena, 10nov. 1658 (getuigen: Daniël Ramacq, Elisabeth Crena)

j. Henry Crena, 12 sept.1660 (getuigen: Philippe Op de Beek, Lambert Toussaints, Catherine Crena)

II. David Crena, gedoopt Waals Geref. Dordrecht 14 juni 1647,jongman van Dordrecht,lakendrappier wonende op de Nieuwe Haven (1672),trouwde NG Dordrecht/Dubbeldam 16/30 okt. 1672 Meijnsje (Clementia) Bouwmans, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Vriesestraat (1672)

ONA Dordrecht inv. 190, f. 383 e.v.: op 20 febr. 1686 verkopen mr. Hugo Baen, thesaurier van Dordrecht, en Isaack Canin, als executeurs-testamentair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Jasper van den Berch, voor 1570 gl. aan David Crenaeen huis, waar uithangt “den Snuijter”, staande in de Voorstraat aan de Grote Vismarkt tussen het huis van de kinderen en erfgenamen van Abraham van den Berch en het “incthuijsken” [inhuisje] van de Vismarkt.

ORA Dordrecht inv. 1634, f. 75v: op 9 febr. 1694 verklaart David Crena, winkelier en burger van Dordrecht, schuldig te zijn aan Susanna Hendricxz een somma van 800 gl., verbindende een huis, staande tussen de Visbrug en het huis van Rombout van Hees.
ORA Dordrecht inv. 1645, f. 106: op 28 april 1714 verkoopt Philippus Crena, inwoner van Dordrecht, als procuratie hebbende van Clementia Bouman, weduwe van David Crena, wonende te Dordrecht, voor 425 gl. aan Hendrik Croese jr. een tuin op het Bagijnhof.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Maria, 7 aug. 1673

b. Hendrick, 6 mrt. 1675

c. Samuel Crena, 9 juni 1680, volgt III

d. Maria, 26 febr. 1683

e. Elisabeth, 13 jan. 1685

f. Philippus Crena, 5 mei 1686, trouwde Margareta van Breda

g. Ezechiël, 9 juni 1690

III. Samuel Crena, gedoopt NG Dordrecht 9 juni 1680, jongman van Dordrecht wonende bij de Visbrug (1705), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 22 mrt./1705 (debruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met haar moeder en met toestemming van haar behuwd vader) Anna Noteman(s), jonge dochter van Dordrecht, wonende aan de Riedijk (1705), trouwde 2e Nicolaas de Vrij(e), burgemeester van Hoorn

ORA Dordrecht inv. 1648, f. 131: op 7 juli 1719 verkopen Isack de Coningh, mr. zilversmid, en zijn vrouw Alida Mes, wonende te Dordrecht, voor 1500 gl. aan Anna Notemans, koopvrouw te Dordrecht, weduwe van Samuel Crena, een huis op de Vogelmarkt, staande tussen het huis van Roeland Roelandsz. Millaart en dat van de apotheker Becius, welk huis Alida Mes is aangekomen “in mindering van derselver vaderlijcken legitime portie volgens accort deswegen verleden voorden notaris Gerard de Haan en getuijgen alhier, tussen Christina van Schaagen wed. Cornelis Mes ter eenre ende Comparanten in dese ter andre zijde van dato den 17e october 1718)”.

ORA Dordrecht inv. 1643, f. 83: op 25 febr. [is doorgehaald] 1710 verkopen “d’Heer Johan d’Bruijn administrateur van(de) Weeskamer deser Stad in qt. als administrerende de goederen van(de) minderj: hier bij geintresseert, Hendrick Noteman, meerderjarig j:m: borger en beeldsnijder hier ter Stede, Item Neeltie Noteman meerderjarige ongehuwde dogter, wonende mede binnen dese Stad, en Samuell Crina in Huwelijk hebbende Anna Noteman, mitsgrs. Adolph Mendius en Poulus de Meijer, in q.te als voogde o(ver) Anna de Meijer, die een dogter is van wijlen Antonia Notemans, voor welkers kints portie en aandeell deselve haar in derselver prive sijn sterkmakende en derato Caverende bij desen ende eijndelijk nogh den voorsz. Hendrick Noteman, in q.te als voogd o(ver) Nicolaas en Poulus Noteman kinderen van wijle [-] Noteman, te Samen Erfgenamen van wijlen Nicolaas Noteman, in sijn leven mede borger en winkelier binnen dese Stad” voor 1200 gl. aan Cornelis Swartwater, burger van Dordrecht, een huis op de Riedijk bij het Nieuwpoortje, staande tussen het huis van Staas van Hoogstrate en dat van Adriaan de Haan.

ORA Dordrecht inv. 1651, f. 216: op 17 mei 1729 verkopen “Adolff Mendius, koopman binnen dese Stad voorde eene helft, ende nogh denselven Adolff Mendius, Michiel vander Hum mede koopman alhier als in Huwelijk hebbende Geertruij Boeff, Dirk van Eeten Capp.tn vanden Stapel als in Huwelijk hebbende Neeltjen Noteman, David Crena woonende binnen dese Stad als last en Procuratie hebbende vande Heer Nicolaas de Vrije, Raad en Oud Schepen der Stad Hoorn, als in Huwelijk hebbende Juffrouw Anna Noteman, mitsgrs: van deselve Juffr.Anna Noteman, volgens deselve procuratie gepasseert voorden Notaris Rijnier Pereboom en sekere getuijgen binnen Hoorn residerende op den 7en Meij 1729 ons Schepenen verthoont, ende nogh Nicolaas Noteman mede koopman alhier, te same Erffgenamen van wijlen Geertruij de Meijer in haar leven Huijsvrouw vanden voorn: Adolff Mendius voor de wederhelft”, voor 435 gl. aan Hugo van Vliet, burger van Dordrecht, een huis, genaamd “den Luijpaert”, staande op de Riedijk tussen het huis van kapitein Jacob Kuijper en dat van de weduwe van Jan Ariensz. de Haan.

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 103v e.v.: op 1 mei 1770 verkopen David Crena, koopman te Dordrecht, voor zichzelf en als procuratie hebbende van mr. Daniël de Jongh, als man van Philippina Crena, en van Philippina Crena zelf, enige erfgenamen van hun moeder Anna Noteman, laatst weduwe van Nicolaas de Vrij, raad en burgemeester van Hoorn, voor 8600 gl. aan Christina van Attenhoven, wonende te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat, met wijnkelder eronder en pakhuis erachter, staande tussen het huis van mr. Pieter Matthijs Beelaerts, heer van Emmikhoven, en dat van Johannes Dekker.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 20: op 12 mrt. 1776 verkopen David Crena en Hendrik de Jong, als procuratie hebbende van zijn ouders Daniël de Jong en Philippina Crena, allen wonende te Dordrecht, enige erfgenamen van Anna de Meijer, weduwe van Jacobus van Pelt, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 3000 gl. aan Pieter Vos van Rijswijk, wonende te Dordrecht, een huis in de Voorstraat aan de havenzijde omtrent de Pelserbrug, staande tussen het huis van Govert van Emmerik en dat van Cornelia van der Swits, weduwe van Adriaan Lugten.

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 110: op 1 dec. 1778 verkopen “David Crena, en Jan van Eeten, in qualititeit als bij den testamente van wijlen Nicolaas Noteman, gewoond hebbende en overleden binnen deze Stad, Executeurs in den boedel van gezegde Nicolaas Noteman (en nog voor zoo veel des noods) denselven Jan van Eeten, als door den meergem: Nicolaas Noteman, de Keuse gegeven zijnde, om onder anderen het natenoeme Pand op zijn Erfportie te mogen laten aanbedelen en overnemen, gelijk dezelven de voors. Keuse geaccepteerd hebbende”, voor 2200 gl. aan Matthijs van Loon, chirurgijn te Dordrecht, een huis op de Riedijk met een gang, achterhuis en pakhuis ernaast, van achteren uitkomende buiten de Riedjk, staande tussen het huis van Jan Kemp en dat van Matthijs van Loon.

Kinderen:

a. David Crena, gedoopt NG Dordrecht 8 okt. 1706, volgt IV

b. Geertruijd, gedoopt NG Dordrecht 15 april 1709

c. Philippina Crena, gedoopt NG Dordrecht 2 okt. 1710, begraven Dordrecht 29 jan. 1786,trouwde Hoorn 20 juli 1738 mr. Daniël de Jongh

ORA Dordrecht 1758, f. 36v: op 18 april 1780 verkoopt Samuel de Jong, als procuratie hebbende van zijn ouders Daniël de Jong en Philippina Crena, voor 1800 gl. aan Coenraad Nagels, wonende te Dordrecht, een huis met kolfbaan erachter en de volgende goederen “(dewelke benevens het huijs door den Koper met P.mo meij aanstaande zullen kunnen werden aanvaard) als: Een Steen om de Baan te rollen met ijzer, sestien kolven met hun steelen, veertig oude en nieuwe bierkannen, dertien banken, ses stoelen, vijf tafels, een tafeltje om een boom, een plank in de Kamer om Kannen op te zetten, twee Kopere blakers, twee dito armblakers, twee Lantaarns in de gang, een dito voor het huis, twee bier stellingen, een tafel op schragen, een waterton, een ton op de binneplaats met ijserbeslag, een tafeltje in het voorsaletje, een tinne pint, een ijsere Kaggel met al zijn toebehoren staande in den Beijer [passanten verblijf]”, staande en gelegen buiten de Spuipoort nabij het Geldeloze pad tussen het huis van Adriaan Swartouw en dat van de erfgenamen van de weduwe van Pieter Dolphijn.

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 229: op 4 sept. 1781 verkopen Hendrik de Jongh, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn ouders Daniël de Jongh en Philippina Crena, en Francois Beudt, koopman te Dordrecht, voor 2000 gl. aan Hendrik van Lith de Jeude, koopman te Dordrecht, ieder een derde part in een pakhuis, genaamd “de Wijnberch”, staande in de Schrijversstraat tussen het pakhuis van Dirk Vos Cornelisz. en het huis van Zeger Valkhof.

d. Clementia, gedoopt NG Dordrecht 23 april 1712

IV. David Crena, gedoopt NG Dordrecht 8 okt. 1706, koopman te Dordrecht,begraven Dordrecht (Grote Kerk) 12 febr. 1794 (David Crena, op de Voorstraat bij de Pelserbrug, laat kinderen na, met acht koetsen extra, hoogste boete, 84 jaar en 4 maanden oud, langzaam verval van krachten),trouwde 23 dec. 1731 Adriana van Bueren, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 16 febr. 1765 (Aderjana van Bueren, vrouw van David Crena, bij de Pelserbrug, laat kinderen na, met acht koetsen extra, eerste boete)

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 8 dec. 1731: David Crena jongman van Dordrecht wonende bij de Beurs met schriftelijk consent van zijn moeder Anna Noteman laatst weduwe van Samuel Crena en nu vrouw van Nicolaes de Vrij en Adriana van Bueren jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Spuistraat, getrouwd op 23 dec. 1731

David Crena (foto: A. B. den Haan)

Adriana van Bueren (foto: A.B. den Haan]

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 85v: op 27 mrt. 1736 verkoopt Cornelis Verleng, koopman te Dordrecht, voor 1600 gl. aan David Crena, koopman te Dordrecht, een pas gebouwd pakhuis op de Kalkhaven, staande tussen het pakhuis of de houttuin, welke is gekocht door Jacobus van Dongen en het huis, dat is gekocht door Jacob Vermande.

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 8v e.v.: op 28 jan. 1738 verkoopt notaris Pieter Venlo, als gemachtigde van het Gerecht van Dordrecht, voor 2140 aan David Crena, koopman te Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent de Pelserbrug, laatst eigendom geweest van Anthonij de Vos Jacobsz. en staande tussen het huis van de weduwe van burgemeester Van Hoogeveen en dat van de weduwe van Johannes ’tHooft.

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 11v e.v.: op 30 jan. 1738 verkoopt David Crena, koopman te Dordrecht, als man van Adriana van Buren, voor 2450 gl. aan Willem Maarseveen, mr. bakker en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat, staande tussen de Spuistraat en het huis van Jan Kerkering. De koper is schuldig aan Arien van Duijnen viskoper een somma van 1500 gl.

ORA Dordrecht inv. 1656, f. 164v e.v.: op 25 april 1743 verkopen Albert van Hoogeveen, kapitein ter zee, en mr. Gerard Aemilius van Hoogeveen, lid van de Oudraad te Dordrecht, voor zichzelf en als procuratie hebbende van zijn broer Adriaan van Hoogeveen, en zijn zusters Magdalena, Agatha en Maria Arnoudina van Hoogeveen, voor 2250 gl. aan David Crena, koopman te Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent de Pelserbrug, strekkende voor van de straat tot achter op de stadsvest en staande tussen het huis van de koper en dat van Van Toll.

ORA Dordrecht inv. 1656, f 180v: op 18 juni 1743 verkopen mr. Daniël de Jongh, advocaat te Hoorn, als man van Philippina Crena en David Crena, voor de ene helft en David Crena, als procuratie hebbende van zijn tante Margareta van Breda, weduwe en erfgename van Philippus Crena, voor de andere helft, samen erfgenamen van het hierna te noemen huis, dat is nagelaten door Clementia Boumans, weduwe van David Crena, voor 800 gl. aan Dirk Groenewegen, mr. bakker en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Grote Vismarkt op de hoek van de Visbrug, staande tussen de opgang van die brug en het huis van Christina Hulstman, weduwe van Cornelis Paradijs.

ORA Dordrecht inv. 1658, f. 115: op 8 mei 1749 verkoopt David Crena, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Nicolaas de Vrij, burgemeester en raad van Hoorn, en diens vrouw Anna Noteman, voor 3000 gl. aan Cornelis Papegaij, inmeester van Dordrecht, een huis op de Groenmarkt aan de havenzijde schuin tegenover de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van de weduwe Spruijt en dat van de apotheker Becius.

ORA Dordrecht inv. 1659, f. 48: op 30 juni 1750 verkoopt Willem Kluijt, apotheker te Dordrecht, voor 275 gl. aan David Crena, koopman te Dordrecht, een pakhuis, genaamd “de Spiegel”, staande in de Papengang aan de stadsvest omtrent de Botgensstraat.

ORA Dordrecht inv. 1756, f. 101v: op 1 mei 1759 verkopen Anthonij Bax, notaris te Dordrecht, en Arnoldus Kolster, gezworen klerk ter secretarie van Dordrecht, als curators in de insolvente boedel van Johan Piké, mr. timmerman en molenmakersbaas, voor 460 gl. aan David Crena, koopman te Dordrecht, een loods aan de Hellingen even buiten Dordrecht tussen de Spui- en Sluispoort, strekkende tot aan de Spuihaven, staande tussen de loods van Jan van Vugt en het huis van Nicolaas Bonten.

ORA Dordrecht inv. 1663, f. 200v e.v.: op 25 nov. 1762 verkopen Cornelis van Buuren, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Cornelia Coomans, weduwe van Pieter van Thol, en van Cornelis van Nispen, als man van Hermina Coomans, en Hermina Coomans zelf, allen wonende te Dordrecht, voor 105 gl. aan David Crena, koopman te Dordrecht, drie erven, waarop drie woonhuisjes gestaan hebben, alsmede een houten loodsje, waar ook een woonhuisje heeft gestaan, in de Papengang, liggende tussen het erf, waaruit de uitgang van het erf van de weduwe van Hendrik Neering zich bevindt, aan de ene zijde en de loods of stal van de verkopers, “benevens, van agteren nabij de gragt, het erff van den kooper” aan de andere zijde, strekkende tot aan het pakhuis van de koper.

ORA Dordrecht inv. 1665, f. 81v: op 19 mrt. 1767 verkopen Cornelis van Buuren, en Hendrik Coenraad Geerkens, als man van Johanna van Buuren, enige kinderen en erfgenamen van Cornelia Coomans, laatst weduwe van Pieter van Thol, voor 1540 gl. aan David Crena, koopman te Dordrecht, een huis op de Voorstraat omtrent de Botgensstraat, met een stal erachter en een gemeenschappelijke uitgang op de stadsvest door de Papengang, staande tussen het huis van de koper en dat van de weduwe Neering.

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 198: op 12 febr. 1771 verkoopt David Crena, koopman te Dordrecht, voor 2000 gl. aan Wouter Uijtterlimmigen, burger van Dordrecht, een huis op de Voorstraat omtrent de Pelserbrug, staandetussen het huis van de verkoper en dat van Adriaan Neering.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 233: op 30 okt. 1788 verkoopt David Crena, koopman te Dordrecht, voor 2800 gl. aan Wouter Logger, tingieter te Dordrecht, een huis op de Voorstraat tegenover de Grote Spuistraat, staande tussen de steiger en het huis van Arij Meloen.

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jacobus, 7 okt. 1733

b. Anna, 15 dec. 1734

c. Samuel Crena, 21 febr. 1740, koopman te Dordrecht, overleden Dordrecht 27 juni 1807 (Samuel Crena, op de Voorstraat D:401, van zijn buitenplaats “Rhijnoort” onder Oudshoorn [naar Dordrecht gebracht], te Dordrecht ’s morgens om 10 u. stil bijgezet, laat één kind na) trouwde 15 febr. 1772 Geertruida van Poeliën

ORA Dordrecht inv. 1667, f. 136: op 16 febr. 1773comp. Jan van der Werken grutter, Pieter van der Swets broodbakker, als man van Berbera van der Werken, Jordaan de Haan grutter, als man van Trijntje van der Werken, enJan Luijten, knaap in de Munt van Hollandte Dordrecht, als man van Maria van der Werken, allen wonende te Dordrecht, dezelfde Jan van der Werken, Pieter van der Swets, Jordaan de Haan en Jan Luijten tevens vervangende Leendert Schouman, als man van Menkje van der Werken, en Jan van der Werken samen met Leendert Schouman als voogden aangesteld over Menkje van der Werken, dochter van Steven van der Werken, volgens het testament van Menkje Klijn, weduwe van Steven van der Werken, dat zij heeft gepasseerd voor notaris L. van der Horst te Dordrecht op 24 juni 1772. De comparanten verkopen voor 570 gl. aan Samuel Crena, koopman te Dordrecht, een huis op de stadsvest nabij de Botgensstraat, staande tussen het huis van David Crena en de weduwe van Bartel Velthuijsen.

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 75: op 14 sept. 1780 verkoopt Jacomina ’t Hooft, enige dochter van wijlen Johannes ’t Hooft, meerderjarige ongehuwde persoon, wonende te Dordrecht, voor 5000 gl. aan Samuel Crena, koopman en veertigraad te Dordrecht, een huis met een pakhuis erachter, staande in de Voorstraat tussen de Pelser- en Botgensstraat, belend aan de ene zijde door het huis van David Crena en de aan andere door het huis van de weduwe Ruimers.

ORA Dordrecht inv. 1673, f. 144: op 11 nov. 1783 verkopen “Arnoldus Kolster, Eerste Klerk ter Secretarie wonende binnen dese Stad, als last en procuratie hebbende van Franciscus Dimonicus Bauduin, med.a Dr. en Gerrit Veltman, beide wonende binnen deze Stad, als bij Acte van den 3e Julij 1778 voor Leendert vand er Horst als Notaris binnen dese Stad, en twee getuigen verleden, door wijlen Dorothea Maria Veltman in leven weduwe en boedelhoudster van wijlen Casparus Ruijmers, gewoont hebbende, en den 20 Septem(ber) 1783 overleden binnen dese Stad, aangesteldt voogden over de minderjarigen an andere Tiesigt behoevenden, in haar en haar voorn: overleden mans nalatenschap geregtigt, en mitsdien voogden over Casparina Martina Ruijmers, Anna Maria Ruijmers, en Otto Ruijmers, met hun drien de Eenige Kinderen door wijlen opgemelte Casparus Ruijmers aan de overledene verwerkt, en door haar allen nog minderjarig nagelaten en dienvolgende alzo te zamen de Enige en al geheele Erfgenamen bij versterf van wijlen meergemelte overledene, volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den notaris Pieter Roos Ltzn en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 8e dezer, ons Schepenen vertoont”, voor 3550 gl. aan Samuel Crena, achtraad, wonende te Dordrecht, een huis op de Voorstraat schuin tegenover de Pelserbrug, van achteren uitkomende op de stadsgracht en staande tussen het huis van de koper en dat van Elias Mauritz.

ORA Dordrecht inv 1676, f. 36: op 4 mei 1790 verkopen Pieter Roakker, Geertruij Roakker, ongehuwd, en Jenneke Roakker, ongehuwd, wonende te Dordrecht, kinderen en erfgenamen van Engeltje Boogaart, weduwe van Arnoldus Roakker, voor 800 gl. aan Samuel Crena, koopman te Dordrecht, een huis op de stadsvest tussen de Pelser- en Botgensstraat, staande tussen het huis van de koper en dat van Andries van de Weg.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 7: op 6 febr. 1800 verkoopt Huiberdina Margareta Bosman, weduwe van Wouter Uijterlimmigen, wonende te Dordrecht, voor 1000 gl. aan Samuel Crena een huis in de Voorstraat tussen de Pelser- en Botgensstraat, staande tussen het huis van Adriaan Neering en dat van de koper.

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 110: op 6 mei 1800 verkoopt Samuel Crena, wonende te Dordrecht, voor 2000 gl. aan Van der Werff en Co. te Dordrecht, een loods, staande op de Hellingen even buiten Dordrecht tussen de loods van Mattheus van der Linden en die van Pieter de Koning en Co.

ORA Dordrecht inv. 1683, f. 376: op 19 juli 1810 verkoopt Geertruida van Poeliën, weduwe van Samuel Crena, wonende te Outshoorn, voor 2200 gl. aan Arij van Epenhuizen, wonende te Dordrecht, een huis, genaamd “de Kleine Spiegel”, staande op de Voorstraat, getekend D:372 (nieuw) tussen het huis van Johannes Thomas en dat van de weduwe J. Crena.

Kind:

c-1. Adriana Crena, gedoopt NG Dordrecht 30 dec. 1772, overleden Dordrecht 27 febr. 1842 (Groenmarkt A:295), trouwde David van Poeliën

d. Hester Crena, 19 dec. 1745, overleden Dordrecht 29 mrt. 1825 (bij de Grote Kerk A:121), trouwde 1767 Arnold van Poeliën

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 14 aug. 1767 (de geboden gaan in de Engelse kerk): Arnold van Poeliën jongman geboren te Dordrecht wonende in de Grotekerksbuurt geassisteerd met zijn moeder Geertruij Groenendaal weduwe van Arnold van Poeliën en Hester Crena jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Pelserbrug geassisteerd met haar vader David Crena, getrouwd op 1 sept. 1767

e. Jacoba Crena, 4 dec. 1746, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 18 dec. 1790 (Jacoba Crena, ongehuwd, op de Voorstraat bij de Pelserbrug, acht koetsen extra, de hoogste boete)

f. Nicolasina, 21 juli 1748

g. Clementia Adriana, 18 juli 1751

h. Philippina, 29 okt. 1752