Volgraaf

Stamreeks Volgraaf

I. Matthijs Volgraeff (Vulgraff, Matthijs van Maastricht), geboren ca. 1549(44 jaar in 1592), van Maastricht, burger van Dordrecht (vermeld in 1590), trouwde JoostkeNN

– 8 mei 1590: Mathijs Volgraeff koopt een huis omtrent de Wijnburg, genaamd “de Wildeman”. (ORA Dordrecht inv. 741, f. 49v)

– 20 okt. 1592: verklaring op verzoek van Jan Dircxsz. van Aelst door mr. Hubert Balis, notaris te Dordrecht, Mathijs Vulgraff, 44 jaar oud, Jaques van Blienburch, 30 jaar oud en Henrick Claesz. van Besoijen, 26 jaar oud. (ORA Dordrecht, inv. 742, f. 149v)

Kind:

a. Herman Matthijsz. Volgraaf, mogelijk gedoopt NGDordrecht april 1589,volgt II

II. Herman Matthijsz. Volgraaf, mogelijk gedoopt NG Dordrecht april 1589, van Dordrecht, lakenbereider wonende op de Nieuwe Haven naast “Venlo” (1612), trouwde NG Dordrecht 1/29 april 1612 Maeijken Jaspersdr. van Diepenbeeck, van Dordrecht, wonende bij de Grote Kerk in de “Meulensteen” (1612)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jasper Volgraef, geboren naar schatting ca. 1615

b. en c. Josijntge en Heijlken, nov. 1616

d. NN, sept. 1619

e. Matthijs Hermansz.Volgraef, geboren naar schatting ca. 1620, jongman van Dordrecht, wonende aan de Blauwpoort (1643), schiptimmerman, trouwde NG Dordrecht 22 mrt./6 april 1643 Hester Cornelisdr. (Braet), jonge dochter van Dordrecht, wonende in de Vleeshouwersstraat (1643)

– 4 mei 1694: Jacob van Dijck, notaris te Dordrecht, als procuratie hebbende van Herman Volgraeff, wonende te Dordrecht, Jasper Volgraeff, wonende te Den Haag, en Cornelis Volgraeff, wonende te Leiden, kinderen en erfgenamen van wijlen Matthijs Volgraeff en HesterDircxs [?], volgens procuratie gepasseerd voornotaris J. van Swanenburgh te Leiden en notaris Pieter Marijs te Dordrecht op resp. 28 en 29 april 1694, verkoopt voor 600 gl. contant aan Elisabeth Braet, laatst weduwe van Boudewijn Volgraeff en burgeres van Dordrecht, een huis in de Vleeshouwersstraat, staande achter het huis van Jasper Outlandt. Koopster is schuldig aan Johan van der Burgh, mansman van het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, een bedrag van 400 gl., verbindende een huis in de Vleeshouwersstraat, staande achter het huis van Jasper Outlant, en een huis op de Groenmarkt, genaamd “den Wildeman”, staande tussen het huis van Johannes Dircsz. en dat van de erfgenamen van juffrouw Vogel. (ORA Dordrecht inv. 798, f. 103 e.v.)

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt te Dordrecht):

e-1. Herman Volgraeff, 4 april 1646

e-2. Jasper Volgraeff, 4 febr. 1652, woonde in 1694 in Den Haag

e-3. Cornelis Volgraeff, 30 juni 1655, woonde in 1694 in Leiden

f. Boudewijn, sept. 1623, volgt III

g. Grietke Hermensdr. (Volgraaf), sept. 1626, jonge dochter van Dordrechtwonende op de HogeNieuwstraat (1653),trouwde NG Dordrecht 13/27 juli 1653 Lambrecht Lambrechtsz. Labeen, jongman van Dordrecht, wijnverlater wonende op de Varkenmarkt (1654)

Kinderen:

g-1. Lambert, gedoopt NG Dordrecht 19 aug. 1657

g-2. Josijntge, gedoopt NG Dordrecht 3 mei 1662

g-3. Anna, gedoopt NG Dordrecht 17 dec. 1663

h. Jan, mrt. 1630

III. Boudewijn Hermansz. Volgraef (Volgracht), gedoopt NG Dordrecht sept. 1623, jongman van Dordrecht, wonende op de Hoge Nieuwstraat (1651), wonende in de Vleeshouwersstraat (1678),schipper (1651), zoutmeter (1678), koolweger (1684), trouwde NG Dordrecht 1e 24 sept./15 okt. 1651 Emmeken Willemsdr. Keijser, geboren naar schatting ca. 1622,weduwe van Dordrecht, wonende op de Hoge Nieuwstraat (1651), dochter van Willem Jacobsz. Keijser en Janneken Claes, trouwde 1e Evert van der Mast schiptimmerman. Boudewijn Volgraef trouwde 2e NG Dordrecht 9 jan. 1678 (ondertrouw) Lijsbet Braet, van Dordrecht, weduwe van Abraham de Wael, wonende bij de Beurs(1678)

– 14 mei 1672: de notarissen J. Hellu en W. Walthery, door het gerecht van Dordrecht gemachtigd tot het overdragen van de huizen, die toebehoord hebben aan Geerit Jansz. van Groeningen mr. smid, verkopen voor 810 gl. aan Boudewijn Volgracht, burger van Dordrecht, een huis in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van Geerit Cornelisz. de Bonte en dat van Jan Jansz. opperbrouwer. (ORA Dordrecht inv. 788, f. 28v e.v.)

ORA Dordrecht inv. 1624, f. 62v e.v.: op 22 juli 1673 verkopen Johan Hellu en Johannes van der Hoop, notarissen te Dordrecht, die door het Gerecht van Dordrecht, zijn gemachtigd tot “benefitieringe” van de goederen van Boudewijn Volgraeff, pachter te Dordrecht, voor 560 gl. aan mr. Pieter Belaerts, schepen in wette van Dordrecht, een huis in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van Gerrit de Bonte en dat van Jan Jansz. opperbrouwer

– 5 febr. 1675: testament van Boudewijn Volgraef en zijn vrouw Immeken Keijsers, gepasseerd voor notaris G. Waltherij te Dordrecht. (ONA Dordrecht inv. 306, f. 40 e.v.)

– 7 nov. 1680: Boudewijn Volgraeff, burger van Dordrecht, als testamentaire voogd over de kinderen van zijn overleden broer Matthijs Volgraeff, en “als het recht ende actie becomen hebbende” van Hermen en Jasper Matthijsz. Volgraeff, verkoopt voor 1200 gl. aan Sijmon Braet, als testamentaire voogd over de weeskinderen van wijlen Abraham de Wael, verwekt bij zijn zuster Elisabeth Braet, ten behoeve van die kinderen een huis in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van Hendrick Promer en dat van Willem de Keijser. (ORA Dordrecht inv. 791, f. 209 e.v.)

– 14 aug. 1684: Boudewijn Volgraef, koolweger en burger van Dordrecht, beiden ziek te bed liggende, benoemen tot voogden over hun resp. onmondige voorkinderen en het minderjarig kind, dat zij bij elkaar hebben verwekt, de langstlevende van hen beiden, alsmede Isaack Wiltens en Johannes Dibbets, zijn schoonzoons, en Sijmon Claesz. Braet en Lijsbeth Sijmons van Middelharnis, haar ouders. (ONA Dordrecht inv. 190, f. 149 e.v.)

– 16 aug. 1684: Boudewijn Volgraeff, koolweger en burger van Dordrecht, prelegateert aan zijn drie jongste kinderen, Josijntgen, Jacobus en Sijmon Volgraeff, elk een bedrag van 300 gl., ter compensatie van hetgeen hij reeds aanzijn dochters Maeijken en Janneken Volgraeff gegeven heeft, toen zij ging trouwen. Aan zijn minderjarige zoon Willem Volgraeff prelegateert hij een somma van 100 gl. en aan Herman Volgraef, zijn getrouwde zoon, eveneens 100 gl. Zijn vrouw, Elisabeth Braet en zijn twee jongste voorkinderen zullen na zijn overlijdenin zijn huis mogen blijven wonen, totdat die kinderen mondig zijn geworden. Hij tekent met een merkje. (ONA Dordrecht inv. 190, f. 150 e.v.)

– 4 nov. 1687: David Hendricus, als man van Judick Jacobsdr. van Kessel, voor zichzelf en tevens vervangende Jan Jacobsz. van Kessel, de broer van zijn vrouw, Aelbertie Thomas, weduwe van Pieter Steenbergen, voor zichzelf en tevens vervangende de nagelaten dochter van Lauwerens Thomas, Johannes Pels, inwoner van Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende zijn broers en zusters, samen kinderen van Anna van Kessel en Melchior Pels, welke comparanten allen erfgenamen zijn van Jacob van Kessel, mr. kleermaker en burger van Dordrecht, en van diens vrouw Lijsbeth Theune, beiden overleden, verkopen voor 690 gl. aan Lijsbeth Braet, tegenwoordige echtgenote van Boudewijn Volgraeff, als moeder en voogdes van haar kinderen, genaamd Elisabeth, Magdalena, Catharina en Anna de Waal, verwekt door Abraham de Waal, alsmede Sijmon Volgraeff, verwekt door Boudewijn Volgraeff, en tevens voor Jacobus Volgraeff, voorzoon van Boudewijn Volgraeff, ten behoeve van die kinderen een huis in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van Reijnier Ghijsen huurvaarder en dat van Geerit Servaes oudschoenmaker. De koopster is schuldig aan verkopers een somma van 345 gl. (ORA Dordrecht inv. 795, f. 48 e.v.)

– 4 mei 1694: Jacob van Dijck, notaris te Dordrecht, als procuratie hebbende van Herman Volgraeff, wonende te Dordrecht, Jasper Volgraeff, wonende te Den Haag, en Cornelis Volgraeff, wonende te Leiden, kinderen en erfgenamen van wijlen Matthijs Volgraeff en Hester Braats, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. van Swanenburgh te Leiden en notaris Pieter Marijs te Dordrecht op resp. 28 en 29 april 1694, verkoopt voor 600 gl. contant aan Elisabeth Braet, laatst weduwe van Boudewijn Volgraeff en burgeres van Dordrecht, een huis in de Vleeshouwersstraat, staande achter het huis van Jasper Outlandt. Koopster is schuldig aan Johan van der Burgh, mansman van het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, een bedrag van 400 gl., verbindende een huis in de Vleeshouwersstraat, staande achter het huis van Jasper Outlant, en een huis op de Groenmarkt, genaamd “den Wildeman”, staande tussen het huis van Johannes Dircsz. en dat van de erfgenamen van juffrouw Vogel. (ORA Dordrecht inv. 798, f. 103 e.v.)

– 16 en 21 juni 1694: Isaack Wiltens, getrouwd met Maijcken Volgraeff, Herman Volgraeff, Jan de Bets, getrouwd met Jannigie Volgraeff, Willem Volgraeff, Josijntie Volgraeff en Jacobus Volgraeff, kinderen en erfgenamen van Jenneken Keijsers, bij haar verwekt door Boudewijn Volgraeff, transporteren aan kapitein Jeremias van der Monden een huis in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van Jan Schot en dat van Elisabet Braet. Akte door comparanten ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 594, f. 132 e.v.)

– 5 mrt. 1697: Elisabeth Braets, weduwe van Boudewijn Volgraft, en Sander de Bondt, als man van Hester Braet, verkopen voor 260 gl. aan Barent Woutersz., mazelaar en burger van Dordrecht, een huis in de Schuitenmakersstraat, staande tussen het huis van Gerrit Lammertsz. van de Waart en het huis van de koper. (ORA Dordrecht inv. 800, f. 8v)

– 28 mrt. 1697: Sander de Bond, als man van Hester Braet, en Elisabeth Braat, weduwe van Boudewijn Volgraaff, als daartoe gemachtigd door de Kamer Judicieel van Dordrecht op 20 dec. 1696, verkopen voor 200 gl. aan Jacobus van der Velden, apotheker te Dordrecht, een huis, staande buiten de Sluispoort op de Hoogt tussen het huis van de weduwe Cerpentier en de tuin van kapitein Simon Claasz. Braat. Beide comparanten in hun voornoemde hoedanigheid verkopenvoor 200 gl. aan PoulusDebelecourt een tuintje buiten de stad op de Hoogt buiten de Sluispoort, liggende tussenhet huisje van SimonClaasz. Braat en het huis van Maria Ariens. (ORA Dordrecht inv. 878, f. 47 e.v.)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

Ex 1:

a. Janneghe Volgraeff, 31 juli 1652, jonge dochter van Dordrecht, wonende bij de Wijnbrug (1679), trouwdeNG Dordrecht 6/21 aug. 1679Jan Jansz.de Bets (Dibbits), jongman van Hervelt, wonende aan het Groothoofd te Dordrecht (1679)

b. Maeijken Volgraeff, 4 okt. 1653, trouwde Isaack Wiltens

c. Herman Volgraf Boudewijnsz., 17 april 1658, volgt IV

d. Willem Volgraeff, 19 nov. 1659

e. Josina Volgraeff, 20 juni 1663

f. Jacobus, 20 jan. 1666, jong overleden

g. Jacobus Volgraeff, 28 sept. 1667

Ex 2:

h. Simon, 26 aug. 1678

IV. Herman Volgra(e)f Boudewijnsz., gedoopt NG Dordrecht 17 april 1658, jongman wonende in de Kromme Elleboog, kuipersgast (1682), trouwde NG Dordrecht 15/30 mrt. 1682 Geertjen (Geertruijt) Aerts (Jans: alleen bij de doop van dochter Emmetje), jonge dochter wonende in de Kromme Elleboog (1682), overleden na 8 dec. 1704

Kinderen (allenNG gedoopt in Dordrecht):

a. Emmetje Volgraef, 27 juli 1682, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog (1704),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 23 nov./8 dec. 1704 (de bruidegom geassisteer met zijn moeder en bij schriftelijk consent van zijn vader, de bruid geassisteerd met haar moeder)Stoffel (Christoffel) Simonsz. Gardenier (Gardiljeene), gedoopt NG Dordrecht 26 juni 1679, jongman van Dordrecht wonende voor het Bagijnhof (1704), zoon van Simon Jacobsz. Gardarijen en Maeijke Stoffels

b. Arien, 31 juli 1684

c. Theuntien, 28 mrt. 1688

d. Maijke, 30 nov. 1689

e. Boudewijn, 25 dec. 1691

f. Aert, 12 sept. 1694

g. Aartje, 31 mei 1696