De kwartierstaat van Cornelis Philipsz. Vermaet (overleden 1662)

Kwartierstaat van Cornelis Philipsz Vermaet

Auteur: Johan de Heij (Madrid 2012)

Generatie I
1. Cornelis Philipsz Vermaet, ged. Spijkenisse 16 sept. 1607, schipper, † Spijkenisse 1662, tr. Spijkenisse 18 maart 1636 Maertien Pieters van Wijngaerden, ged. Spijkenisse 31 okt. 1621, † ald. na 24 april 1668, dr. van Pieter Commers en Mettie Leenderts.
Generatie II
2. Philip Philipsz ´Oude ´ Vermaet, geb. Rhoon omstr. 1567, schipper en biersteker, † Spijkenisse na 19 okt. 1623, tr. 1e omstr. 1590 Martgen Aertsdr; tr. 2e vóór 4 maart 1591
3. Maertge Dircxsdr Kuedieff, geb. Poortugaal omstr. 1575, † Spijkenisse 20 mei 1640.
Uit dit huwelijk:
a. Philips Philipsz Vermaet, ged. Poortugaal 4 maart 1591, marktschipper van Spijkenisse op Rotterdam, schepen van Spijkenisse 1655, begr. Spijkenisse 20 febr. 1655, tr. Spijkenisse 26 jan. 1614 Geertje Jansdr Bos, † Spijkenisse 17 nov. 1658.
b. Maerten Philipsz Vermaet, ged. Poortugal 4 april 1593, † vóór 1645, tr. (ondertr. Spijkenisse 18 sept.) 1616 Magdalena Jansdr, geb. Oosterhout.
c. Dirckje Philipsdr Vermaet, geb. Spijkenisse omstr. 1595, tr. 1e Spijkenisse 1 nov. 1615 Abraham Jansz, geb. Spijkenisse omstr. 1590, † omstr. 1625; tr. 2e Spijkenisse 19 sept. 1627 Harmen Machielsz.
d. Trijntge Philipsdr Vermaet, geb. Spijkenisse omstr. 1599, † vóór 1686, tr. Spijkenisse 22 mei 1622 Dirck Aryensz, geb. Spijkenisse omstr. 1585, schipper, † vóór 1654.
e. Annetje Philipsdr Vermaet, geb. Spijkenisse omstr. 1603, tr. Spijkenisse 26 mei 1630 Cornelis Leendertsz Duyckel, † vóór 11 april 1643.
f. Cornelis Philipsz, zie 1.
g. Maertge Philipsdr Vermaet, ged. Spijkenisse 17 mei 1609, † ald. 1672, tr. Spijkenisse 6 maart 1633 Willem Laurensz Roest, ged. 2 nov. 1608, † vóór 29 okt. 1684.

Notitie bij Philip Philipsz ´Oude ´: GA Schiedam ONA inv. nr. 748, blz. 767 d.d 30.4.1623 voor notaris Adriaen Cornelisz van Molswijk
Comp. Neeltge Dircks huisvrouw van Dirck Jansz Roelffs wonende Poortugaal en maakt haar testament. Bekrachtigt het testament gepasseerd voor notaris Gerrit Jansz van Woerden te Rotterdam d.d. 1.11.1607. Bekrachtigt ook het legaat gemaakt voor notaris Pieter Cornelisz van der Bol tot Spijkenisse d.d. 17.11.1616 besproken op Maertge Dirks, haar zuster . Erfgenamen zullen zijn
– de vijf kinderen van Ariaantge Dirks huisvrouw van Vrederik Pietesz wonende Brielle, haar zuster
– de zeven kinderen van Maertge Dirks huisvrouw van Philips Philipsz (Vermaat)
– Ariaantge Cornelis, dochter van zaliger Cornelis Dirks haar broeder
Notitie bij Trijntge Philipsdr: lidmaat te Spijkenisse als weduwe van Dirck Ariensz 1654
Generatie III
4. Philip Cornelisz Vermaet, geb. Rhoon omstr. 1530, brouwer, schipper, schepen van Rhoon 1566, † Spijkenisse vóór 3 okt. 1600, tr. vóór 1567
5. Helena Gerritsdr van Rhoon, geb. ´s-Gravenhage (vermoedelijk) omstr. 1544, biersteekster op het Veer te Rhoon, † Rhoonseveer vóór 16 okt. 1623, tr. 2e vóór 3 okt. 1600 Jacob Matthijsz.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Philipsz Vermaet, † vóór 1623.
b. Trijntje Philips?.
c. Philip Philipsz ´Oude ´, zie 2.

Notitie bij Philip Cornelisz: Het is niet onmogelijk dat hij twee maal gehuwd is geweest
Notitie bij Helena Gerritsdr: bastaard

6. Dirck Cornelisz Koedief, geb. omstr. 1520, heemraad van de Albrantswaard 1571, † na 1571, tr. omstr. 1545
7. Maertge Aryensdr Cruyer, geb. Poortugaal?.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Dirksz, † vóór 30 april 1623.
b. Ariaentge Dirksdr, † na 30 april 1623, tr. Vrederik Pietersz.
c. Maertge Dircxsdr, zie 3.
Generatie IV
8. Cornelis Philipsz Vermaet, geb. 1507, † 1547, tr. na 27 febr. 1532
9. Katrijn Jansdr Coningh, geb. Rotterdam? omstr. 1500.
Uit dit huwelijk:
a. Philip Cornelisz, zie 4.
b. mr. Pieter Cornelisz Vermaet, geb. Rotterdam of Utrecht omstr. 1540, chirurgijn, schepen en schout van Poortugaal, dijkgraaf van de Albrandswaard, † Poortugaal 24 maart 1602, tr. vóór 1574 Maritge Cornelisdr, † na 21 juli 1601, dr. van Cornelis Willemsz en Maertge Pietersdr.

Notitie bij Cornelis Philipsz: onder de ´overleden off onbetaelde renten´bij de brouwers is vermeld : Cornelis Philipsz met renten van resp. 17 en 63 pond in de legger van de lijfrenten van Utrecht in 1543 komt voor onder de brouwers de volgende inschrijving : Katryn Jan Gysbert Hackendr. en Katryn Philips Luygensdr, ernaast staat opgeheven 1547 en direct daaronder Cornelis Philips Luytgensz, waarnaast weer : idem 1547.
Hij wordt al in 1540 genoemd als belender in het Oostvierendeel te Rotterdam, waar hij op 25.5.1543 een huis overdraagt aan de chirurgijn Mr. Gijsbrecht Back. Kennelijk is hij rond die tijd naar Rhoon vertrokken waar hij mogelijk jong is overleden
Notitie bij Katrijn Jansdr: vermeld 1522
Notitie bij het huwelijk van Cornelis Philipsz en Katrijn Jansdr: maar voor 9.8.1537
Notitie bij Pieter Cornelisz: hij zegelt met gedeeld I een dwarsbalk en II drie omgewende adelaars de onderste dubbelkoppig
Notitie bij het overlijden van Pieter Cornelisz: begraven in de kerk aldaar

10. jonker Gerrit Pietersz van Rhoon, geb. Leiden omstr. 1521, schildknaap 1553, baljuw van Rhoon 1557, baljuw van Geervliet en Putten, heemraad van Putten en Geervliet 1593, † Rhoon 3 okt. 1600, tr. Catharina van der Does, geb. Leiden omstr. 1522, † omstr. 1 jan. 1608, dr. van Hendrick Jacobsz en Catharina de Vriese; kreeg rel.
11. Katrijn Clemensdr, geb. ´s-Gravenhage omstr. 1520, † vóór 10 maart 1559.

Notitie bij Gerrit Pietersz: bewoner van een nieuw huis te Rhoon 1553, eigenaar van het slot Valckensteijn onder Poortugaal 1578-1582, kocht het land Korendijk van Arnoud van Boshuijsen 1593, hij legateert op 3.10.1600 aan zijn natuurlijke dochter Helena getrouwd met Jacob Matthijsz het vruchtgebruik van 150 car. gulden welke som na haar dood moet komen tot de kinderen uit haar eerste huwelijk
Notitie bij het overlijden van Katrijn: maar na haar dochter

14. Arien Bastiaensz, geb. omstr. 1483, tr.
15. Neeltje Teunisdr, geb. omstr. 1485.
Uit dit huwelijk:
a. Maertge Aryensdr, zie 7.
b. Cleintje Ariensdr, tr. Huijch Doensz Hollaert, † na 1572, zn. van Doe Cornelisz den Houwer en Dirckgen Huijchendr.
c. Willem Adriaensz Cruyer, geb. omstr. 1515, bouwman, † Overschie omstr. 1574, tr. Overschie omstr. 1545 IJda Jacobsdr, geb. omstr. 1522, † na 1574.
Generatie V
16. Philip Luytgensz van der Mathe, geb. omstr. 1475, brouwer, raadslid van Utrecht augustus 1525, ouderman van de brouwers 1515, 1524, † 1531, tr. Utrecht 14 juli 1502
17. Gerychgen Thomasdr Corlinck, geb. Utrecht omstr. 1485, † omstr. 1536, tr. 1e Jan Ghysbertsz Hack, brouwer, † vóór 1502.
Uit dit huwelijk:
a. mr. Jan Philipsz à Mathe, procureur Hof van Utrecht 1537, leenman van Vianen, lid van OLV van St. Nicolaaskerk, schepen van Utrecht 1557-1560, raad van Utrecht 1562-1564, † Utrecht omstr. 1 okt. 1569, tr. 10 nov. 1534 Jfr. Stephanie Woutersdr van de Oudewater, † Utrecht febr. 1585.
b. Anna Philipsdr, † 1539, tr. 1526 Ryckout Ryckoutsz, lid van OLV Broederschap van de St. Nicolaaskerk te Utrecht, † vóór juni 1536.
c. *Peter Philipsz.
d. Cely Philips Luytgenzndr, geb. 1503, † omstr. 1518.
e. Katryn Philipsdr Vermaet, geb. 1504.
f. Cornelis Philipsz, zie 8.
g. Luytgen Philipsz, geb. omstr. 1507, † 1535, tr. vóór 1532 Gerytgen NN.

Notitie bij Philip Luytgensz: burger van Utrecht 1501, lid OLV Broederschap in de St. Nicolaaskerk, koopt het huis in de Nieuwstraat genaamd ´de Joseph´1502, dat lange tijd in het bezit van de familie zou blijven, vermeld als pachter van een hoeve land in Schonouwen van het kapittel van St. Marie 1528, zijn zegel onder de akte vertoont een dwarsbalk. Hij is op 8.12.1526 betrokken bij een opstand van een aantal patricische families tegen het stadsbestuur de zogeheten ´conroedsen´of samenzweerders en wordt de stad uitgewezen. Hij ontvangt gratie in 1527 na ballingschap, moet voor de stadsraad verschijnen om te ´dancken… de gratiën die hem gesciet is´
Notitie bij het huwelijk van Philip Luytgensz en Gerychgen Thomasdr: huwelijkse voorwaarden St. Agnietenavond
Notitie bij Jan Philipsz: volgt al in 1557 de overleden Gosen van Amerongen als schepen op
Notitie bij het overlijden van Jan Philipsz: in een huis aan de Nieuwegracht tussen 6.8 en 18.11.1569
Notitie bij het huwelijk van Jfr. Stephanie Woutersdr en Jan Philipsz: datum van de huwelijkse voorwaarden
Notitie bij het huwelijk van Ryckout en Anna: huwelijkse voorwaarden dinsdag St. Willebrordsavond
Notitie bij *Peter: mogelijk een jong gestorven kind, blijkens een verklaring over het gevecht tussen zekere Peter Philps Luytgensz en Willem Jansz. Mol
Notitie bij het overlijden van Cely Philips: waarschijnlijk ongehuwd overleden
Notitie bij Katryn Philipsdr: vermoedelijk is zij een kind uit een eerder huwelijk van haar moeder

18. Jan Jacobsz Coningh, geb. Utrecht omstr. 1465, brouwer, † vóór 1509, tr.
19. Adriaentge Pieter Gysbrechtszndr, geb. omstr. 1478, † vóór 1514.

Notitie bij Jan Jacobsz: vermeld als belender van het naast de brouwerij gelegen huis 11.3.1490, leende geld van Ghijsbrecht Jansz 21.2.1492

20. Pieter V van Rhoon, geb. ´s-Gravenhage 1460, ambachtsheer van Rhoon 1502-1534, ambachtsheer van Pendrecht 1520-1534, † 19 febr. 1534, begr. Rhoon, tr. 7 juni 1501
21. Anna Raasdr van Grave, geb. Leuven (België) 5 jan. 1475, † Rhoon 5 maart 1549.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Pietersz van Rhoon, tr. Johanna van Schoonhoven van Wanrooij.
b. Francois Pietersz van Rhoon.
c. Raes Pietersz van Rhoon.
d. Margaretha Pietersdr van Rhoon, tr. 1e Jacob Copier; tr. 2e Zeger van Alveringen; tr. 3e Everhard Nicolaij.
e. Elizabeth Pietersdr van Rhoon, tr. Carel van Nitzem.
f. Boudewijn Pietersz van Rhoon.
g. Willem Pietersz van Rhoon.
h. Gerrit Pietersz, zie 10.

Notitie bij Pieter V: eigenaar van een huis aan het Westeinde te ´s-Gravenhage
Notitie bij Anna Raasdr: haar wapen is te zien op een gebrandschilderd raam van het kasteel te Rhoon

22. Clement Aert Clemens, † vóór 1559, tr.
23. Adriaentge Andriesdr, geb. ´s-Gravenhage omstr. 1500, † ald. na 10 maart 1559.

30. Anthoenis Koos Dirxz, geb. omstr. 1455, leenman van Puttern 1475 (nog onmondig), † vóór 3 mei 1504, tr.
31. IJtswy NN.
Uit dit huwelijk:
a. Claertgen Teunisdr, tr. Jan Dirksz.
b. Neeltje, zie 15.
c. Pieter Teunisz, geb. omstr. 1498, † 1588, tr. NN NN.

Notitie bij Anthoenis Koos: vestigt een memorie in de kerk van Poortugaal
Generatie VI
32. Luytgen Woutersz, geb. omstr. 1435, schout van Vechten 1484 en Schonauwen onder Houten 1485, leenman van Vianen 1474, † vóór 6 sept. 1493, tr. 1e omstr. 1465 Beatris Gijsbert Hermanszndr, † na 14 febr. 1473; tr. 2e vóór 23 dec. 1474
33. Celye Goyert Gerytszndr, geb. Houten? omstr. 1440, † vóór 1485.
Uit dit huwelijk:
a. Goyert Luytgensz, † 1534, tr. 1e Anna Aryaensdr, † vóór 1509; tr. 2e vóór 1508 Margriet Aerntsdr van Amerongen.
b. Cornelis Luytgensdr, † na 1485.
c. Philip Luytgensz, zie 16.

Notitie bij Luytgen: eigenaar en bruiker van landerijen onder Houten, Schonauwen en Bunnik. Zo is hij onder meer landgenoot in het Goy 1465, in Bunnik 1469 en tijnsgenoot van de heer van Utrecht 1476 in welke laatste hoedanigheid hij met een dwarsbalk zegelt. Komt voor in het register van het morgengeld in 1470 met diverse percelen die in het register van 1432 op naam stonden van zijn vader
Notitie bij het overlijden van Luytgen: mogelijk al voor 1491, wanneer zijn zoon Wouter de erfpacht van 3 stukken land in Houten van de RDO ontvangt die hijzelf eerder 14.10.1484 ontving
Notitie bij Goyert: vermeld als brouwer te Utrecht sedert 1508
Notitie bij Cornelis: vermeld 1485 als jongste onmondige kind

34. Thomas Corlinck Willemsz, geb. Utrecht? omstr. 1455, ´principael ycker van byer- en olytonnen ´, tr.
35. Stijn Pieter Braemsdr, geb. omstr. 1455.

38. Pieter Gysbrechtsz, geb. omstr. 1460.

40. Pieter IV van Rhoon, geb. 1420, heer van Rhoon 1455-, ambachtsheer van de gehele heerlijkheid Rhoon 1483-1502, † Rhoon 28 juni 1509, tr. omstr. 1455
41. Margriet Gerritsdr Storm van Wena, geb. Delft omstr. 1440, † 28 juni 1509.

Notitie bij Pieter IV: samen met zijn 4 broers heer van Rhoon vanaf 1.8.1455, kreeg het onversterfelijk leenrecht 1481 en de hoge heerlijkheid 1497, inpolderaar van de Rhoonse polders Gijbeland, Nijenland en Jan Corneliszoon land
Notitie bij Margriet Gerritsdr: haar naam is verbonden met het kasteel Roden door een glas in lood raam aan de Noordgevel, begane grond
Notitie bij het huwelijk van Pieter IV en Margriet Gerritsdr: maar na 1460

42. Raas Pietersz van Grave, geb. Leuven (België) 22 febr. 1437, ridder, heer van Hevere (bij Leuven), heer van Malhevere, † Leuven (België) 9 nov. 1501, tr. 2e 2 sept. 1490 Catarijne van Donghelberghe; tr. 1e 9 juni 1467
43. Elisabeth Sinte Guericx, geb. Leuven (België) 18 sept. 1449, † ald. 6 sept. 1489.

44. Clement Aertsz.

60. Koos Dirxz van Riede, geb. Pernis? omstr. 1420, leenman van de Hofstad Putten te Pernis 1455-1467, † na 21 april 1465, tr.
61. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Dirck Koosen van Riede (den Ronaert), geb. Rhoon omstr. 1450, schout van Rhoon, † Rhoon omstr. 1526, tr. Baerte NN.
b. Anthoenis Koos, zie 30.
c. Lijsbeth Koesen, geb. omstr. 1462, tr. Robbrecht NN, geb. omstr. 1462.

Notitie bij het overlijden van Koos Dirxz: maar voor 8.12.1475
Generatie VII
64. Wouter Scade Ludekensz (ook Wouter Luytgensz), geb. omstr. 1405, leenman van het Convent Oudwijk 1430-1432, † Houten? na 1449.

Notitie bij Wouter Scade: komt vanaf 1430 voor als gebruiker en eigenaar van landerijen onder Houten, Bunnik, en Schonouwen. Mogelijk is hij het die als Wouter Scade als landgenoot van Bunnik in 1441 zegelt met een dwarsbalk. Net als zijn vader en grootvader is hij pachter van het convent Oudwijk 1430-1432 en in het oudste register van het morgengeld over 1434-1436 komt hij voor als gebruiker van diverse percelen land die in 1470 in eigendom of gebruik zijn bij zijn zoon Luytgen Woutersz.

66. Goyert Geryt Claesz, geb. omstr. 1410, tr.
67. Ave NN.

70. Pieter Braemsz.

80. Pieter III van Roden, geb. omstr. 1390, schepen van Dordrecht 1445, ambachtsheer van Rhoon 1411-1437, † vóór 26 sept. 1454, tr. vóór 18 febr. 1408
81. Adriana Dirck Zayendr van der Lee, geb. omstr. 1385.

Notitie bij Pieter III: bouwde na de St. Elisabethsvloed 1421 het kasteel van Rhoon 1433
Notitie bij Adriana Dirck Zayendr: haar wapen is te zien op een gebrancmerkt raam van het kasteel te Rhoon een alliantie wapen met elementen van der Lee en Wassenaar

82. Gerrit Willem Stormsz, geb. omstr. 1430, tresorier 1450, schepen 1452-1453, gasthuismeester 1454-1455 alle funkties te Delft, leenman van Hodenpijl, † vóór 27 nov. 1464, begr. Delft, tr. vóór 1460
83. Maria Vrancken van der Meer, geb. omstr. 1420, † na 4 febr. 1481, begr. Delft.
Uit dit huwelijk:
a. Baertgen Gerrits Storm van Weena.
b. Willem Gerritsz Storm van Weena.
c. Margriet Gerritsdr, zie 41.
d. Vranck Geryt Storm van Wena, geb. vóór 1460, † vóór 1502, tr. Emmerensgen Willems van der Aa, † na 1502.
e. Jan Roe Storm van Wena, geb. omstr. 1460, tr. Aechte Tou van der Burcht, geb. omstr. 1460.

Notitie bij Gerrit Willem: beleend met 3 morgen land in de parochie van Schipluiden en 4 morgen 4,5 hond in de ambacht van Dorp
Notitie bij het overlijden van Gerrit Willem: na 11.1.1463, begraven in de Nieuwe Kerk
Notitie bij het overlijden van Maria Vrancken: begraven in de Nieuwe Kerk

84. Pieter van Grave, geb. omstr. 1410, begr. Leuven (België) 6 dec. 1463, tr. omstr. 1435
85. Agniete van Bourchove, geb. omstr. 1415, begr. Leuven (België) 17 dec. 1478.

Notitie bij het overlijden van Pieter: begraven in de St. Machielskerk
Notitie bij het overlijden van Agniete: begraven in de St. Machielskerk

86. Claes Sinte Guericx, geb. Leuven (België) omstr. 1420, meier van Leuven 1426-1458, † Leuven (België) 1458, tr.
87. Lijsbeth Beijs.

120. Dirc Gheryt Cozen Aerntz van Riede, geb. Pernis? omstr. 1400, leenman van Putten 1435, † 4 maart 1455, tr.
121. Lysbeth Jan Gillisdr, geb. omstr. 1393, † 1454.
Uit dit huwelijk:
a. Koos Dirxz, zie 60.
b. Marrijtken Dirxdr van Riede, geb. omstr. 1425.

Notitie bij het overlijden van Dirc Gheryt Cozen Aerntz: maar voor 23.2.1455
Notitie bij Lysbeth Jan: stichter van een memorieland, gegoed te Rhoon, haar nalatenschap levert 200 jaar later een zeven generaties dekkende parenteelstaat op
Generatie VIII
128. Luytgen Philipsz, geb. Utrecht? omstr. 1370, leenman van het kapittel van St. Marie te Utrecht, † na 1420, tr.
129. *Agniese NN, † na 1418.

Notitie bij Luytgen: hij krijgt in 1399 met Dyrc van den Hoeve 13,5 morgen land in Houten van het kapittel van St. Marie in pacht en betaalt volgens de rekeningen over 1406-1412 pacht aan het convent van Oudwijk
Notitie bij het overlijden van Luytgen: vermoedelijk

132. Goyert Gerytsz, geb. omstr. 1380.

160. Boudewijn Pietersz van Roden, geb. omstr. 1350, ambachtsheer van Rhoon 1380-1399, † vóór 28 okt. 1408, tr.
161. Willemina Vranc Dirc Zayendr.

Notitie bij Boudewijn Pietersz: vermeld sinds 26.1.1378, vanaf 1393 beleend met de polder Zwaardijk met tienden hoge- en lage heerlijkheid en dijkgraafschap

162. Dirck Saij Goeswijnsz van der Lede, geb. omstr. 1345, baljuw van Schiedam, schout van Kethel, leenman en rentmeester (13.7.1380) van Wassenaar, † omstr. 1421, tr. 30 okt. 1370
163. Katrijn van Wassenaar, geb. omstr. 1355.

Notitie bij Dirck Saij Goeswijnsz: was beleend met de Spierinckhouck, ontvangt uit handen van zijn schoonvader een jaarrente van 30 pond Hollands, leenman van Wassenaar, aangesteld tot rentmeester van Wassenaar 13.7.1380 voor 20 pond jaarlijks
Notitie bij Katrijn: bastaarddochter
Notitie bij het huwelijk van Dirck Saij Goeswijnsz en Katrijn: huwelijkse voorwaarden

164. Willem Gerijts Storm, tresorier 1450 en schepen van Delft 1452, † vóór 27 nov. 1464, tr.
165. Machteld Vrancken van der Does, geb. omstr. 1380.

Notitie bij Willem Gerijts: hij is vermoedelijk de stichter van het kasteel Weena bij Rotterdam. De familierelatie is echter betwist. Hij koopt land te Rijswijk (ZH) op 24.3.1424 en 16.11.1428 en verkoopt het weer op resp. 20.12.1451 en 11.1.1463. Repertorium op de lenen van Hodenpijl , leen 15, 3 morgen land te Schipluiden, 4 morgen en 4,5 hond in het ambacht van Dorp, 2.4.1437 na opdracht uit eigen en 27.11.1464 Willem Gerijt Storm bij dode van zijn vaderGerrit Willem Stormsz

166. Vranck Lambrechtsz van der Meer, geb. Haarlem omstr. 1374, schepen van Delft 1434, 1436, 1437, † na 6 nov. 1438, begr. Delft, tr. 2e na 1428 Marij NN; tr. 1e omstr. 1410
167. Catharina van Foreest, geb. omstr. 1390, † 1428.
Uit dit huwelijk:
a. Arent Vrancken van der Meer, schout van Delft, heer van Pendrecht, † 17 aug. 1503, begr. Delft, tr. Jacobmijne Claesdr van Tetterode, vrouwe van Pendrecht, † 22 sept. 1509, begr. Delft.
b. Maria Vrancken, zie 83.
c. Geertruida Vrancken van der Meer, geb. omstr. 1435, tr. 1e Jacob Claesz; tr. 2e Sijmon Dammasz van Overvest.

Notitie bij het overlijden van Vranck Lambrechtsz: maar voor 10.11.1447

240. Gheryt Cosen Aerntsz, geb. Pernis omstr. 1370, (dijk)schepen van Poortugaal 1405, 1413, leenman van Putter 1397, 1409, schepen van Pernis 1408-1409, † Pernis vóór 9 sept. 1435, tr.
241. Hillegont NN, geb. omstr. 1375, † na 1435.
Uit dit huwelijk:
a. Dirc Gheryt Cozen Aerntz, zie 120.
b. Aernt (Gherijt) Kozen, geb. omstr. 1400, † 1435.
c. *Katrijn Kozen, geb. omstr. 1401, tr. Gilles Dammez.
d. *Adriaen Kozen, geb. omstr. 1401, tr. Willem NN.

Notitie bij Hillegont: vestigt een memorie in de kerk van Poortugaal

242. Jan Gillisz, geb. Poortugaal omstr. 1376, † ald. na 11 sept. 1413, tr.
243. Nele NN, geb. omstr. 1367.

Notitie bij Jan: gegoed te Zwaardijk onder Poortugaal
Generatie IX
256. Philips Eerstz, geb. Houten? omstr. 1345, leenman van Vianen, † na 1420, tr.
257. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Ernst Philipsz?.
b. Luytgen, zie 128.

Notitie bij Philips: hij is in 1366 landgenoot in Goy en wordt van 1368 tot 1380 vermeld in de rekeningen van de abdij van Outwijk als gebruiker van landerijen. Hij staat te boek als gebruiker van ´haankorengoed´ onder Houten in 1386, geldend twee mud haver. Hij ontvangt in 1392 een Viaans leen van twee morgen land in Odijk (dat hij in 1420 opdraagt aan Zeder Eerstz) en gebruikt blijkens een van de oudere rekeningen van het kapittel van St. Marie in 1397 13,5 morgen land te Houten.

320. Pieter van Roden, geb. omstr. 1320, ambachtsheer van Rhoon 1360-1369, † vóór 1378, tr. vóór 25 aug. 1360
321. Belij NN.

Notitie bij Pieter: beleend met een stuk veenland 1368

322. Vranck Dirc Zayensz, schout van Kethel 1369, † 1385, tr. omstr. 1370
323. Lijsbeth NN, † na 24 april 1396.

Notitie bij Vranck Dirc: inwoners van Kethel leggen een verklaring af over al of niet betaalde boeten aan Vranck, als schout. Zijn voorgeslacht is niet bewezen maar is gezien de wapenvoering, naamgeving etc. zeer waarschijnlijk
Notitie bij het overlijden van Lijsbeth: wanneer zij op die datum als weduwe wordt genoemd als belender

324. Goeswijn Jan Sayens, † na 1354.

Notitie bij Goeswijn Jan: beleend te Schiedam, vermeld 1334-1354

326. Dirck IV van Wassenaar, geb. Voorschoten omstr. 1333, heer van Wassenaar, Kethel, Voorburg, Kalsslagen, Sassenheim, Vennep en Burggravenveen, burggraaf van Leiden en ambachtsheer van Valkenburg en Katwijk 1348-1386, heer van Oost-Barendrecht door huwelijk 1354-, ridder 1356-1391, † na mei 1391, tr. 29 sept. 1354 Machteld van Barendrecht (Gilles Oemdr), geb. omstr. 1333, vrouwe van Barendrecht, † omstr. 1391, dr. van Gillis Jansz Oem en Maria Frederiksdr van Amerongen; kreeg rel.
327. NN NN.

Notitie bij Dirck IV: stond aanvankelijk onder voogdij van Jan van Polanen 1350 en nam als zodanig op 5.9.1350 deel aan het Hoekse verbond, werd na de Kabeljauwse staatsgreep van 24.6.1351 sterk beperkt in zijn rechten, verzoende zich met de graaf september 1351, vervolgens onder curatele door 3 Leidse kabeljouwen, 1351-1355, in dienst van graaf Willem 1353, maakte gemene zaken met de Hoeken en werd onder curatele gesteld van 27.11.1356 tot 2.9.1357, nam deel aan het landsbestuur in afwezigheid van hertog Albrecht 1358-1381, verkocht alle erven rond de Leidse burcht 5.1.1360, werd na de moord op de Kabeljouwse Claas Colijn berecht doch vrijgesproken 13.1.1384, in gevangenschap Luik 1386-1387, speelde geen rol van betekenis meer na 1387
Notitie bij het overlijden van Dirck IV: maar voor 7.11.1392

330. Vranck Hendricks van der Does, geb. omstr. 1412, † 1461, tr. Friesland 1435
331. Aerf NN.
Uit dit huwelijk:
a. Machteld Vrancken, zie 165.
b. Jenne Vranckendr van der Does, geb. omstr. 1436.
c. Catharina van der Does, geb. Leiden 1438, † 1509.

332. Lambert Gerritsz van der Meer (alias van Tol), geb. Delft omstr. 1361, † ald. omstr. 1387, tr. omstr. 1370
333. Aleid Jansdr van Hodenpijl, geb. Overschie omstr. 1343, † okt. 1408, begr. Delft, tr. 2e omstr. 1392 Boudijn Hart van der Woerd, geb. omstr. 1360, † vóór maart 1434, begr. Delft.

Notitie bij het overlijden van Lambert Gerritsz: begraven in de Oude Kerk

334. Jan Herperts van Foreest, geb. omstr. 1300, schildknaap, heer van Foreest Middelburg enz, leenman van de Grafelijkheid 1.4.1331, leenman van Lek en Polanen 1349, schout van Oudewater, † na 1 jan. 1343, tr. 1e NN NN; tr. 2e 2 jan. 1372 Ida Cuser, geb. omstr. 1302, vrouwe van Oosterwijk, † na 1350, dr. van Coenraad en Clementia Gerrit Boelendr..

Notitie bij Jan Herperts: getuige 19.3.1326, neemt deel aan een plundertocht in het Sticht onder leiding van Willem van Duivenvoorde (Snickerieme)
Notitie bij het overlijden van Jan Herperts: maar voor 2.1.1348

480. Aernt van Riede Aerntsz, geb. omstr. 1320, leenman van Putten 1384, † Pernis vóór 23 sept. 1397, tr. omstr. 1370
481. NN Dircksdr Cosenzone, geb. omstr. 1329.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Riede Arntszndr, tr. 1407 Philip Jansz van Almonde, geb. omstr. 1377, † vóór 1422, zn. van Jan Willemsz en Maria van Kralingen.
b. Jan van Riede Aerntsz, geb. omstr. 1362, † na 23 febr. 1455.
c. Gheryt Cosen, zie 240.

Notitie bij Philip Jansz: in 1413 beleend met land in Cortambacht in de polder die met Roon bedijkt is, benevens de Zijdenwindsche Dijck, houdt 1401 ca 50 gemet land in ´s-Gravenambacht van de heer van Putten,
Generatie X
640. Boudewijn (Boudijn) van Roden, geb. omstr. 1290, ambachtsheer van Rhoon 1321-1340, † vóór 3 jan. 1347, tr.
641. Alverade van Wendelnesse, † na 6 maart 1373.

Notitie bij Boudewijn (Boudijn): balling 8.1.1321
Notitie bij Alverade: haar wapen is een gebrandschilderd raam van het kasteel Rhoon

644. *Dirc Hendricksz Say, schout van Kethelambacht 1357-, † na 1357, tr.
645. Haestgen NN.

Notitie bij *Dirc Hendricksz: zegelt met 3 zesbladeren 2,1 waaronder een barensteel met 5 hangers. Bezit omstreeks 1380 24 morgen tijnsbaar land
Notitie bij Haestgen: joffer, jonkvrouw

648. Jan Dirck Saysz, leenman van Wateringen, † vóór 1331, tr.
649. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Goeswijn Jan, zie 324.
b. Dirck Zay Jansz, schepen van Delft 1402, † vóór 1429.

Notitie bij Jan Dirck: won. verm. Delft zegelt een akte 1370, verkoopt 7,5 hond land 1375, pacht land in Ketelambacht 1377-1379, verder vermeld 1388. 1389, 1390, bezit een graf in de Oude Kerk van Delft
Notitie bij Dirck: vermeld 1390-1413, verkoopt 8,5 morgen land gelegen in Maasland 1390, leenman van Honingen en Wateringen, beleend 1413

652. Philips IV van Wassenaar, geb. Voorschoten vóór 1307, heer van Valkenburg en Katwijk, † vóór 5 jan. 1348, tr. 1e vóór 1319 Goedeline van Benthem, dr. van Simon van Bentheim en Jacoba van Wassenaar; tr. 3e na 16 okt. 1333 Catharina Dudinck; tr. 2e vóór 1326
653. Elisabeth van der Dussen, geb. Dordrecht omstr. 1299.

Notitie bij Philips IV: volgde zijn vader op in diens Wassenaarse goederen 1319, nam deel aan de slag bij Kassel 1328, kocht het burggraafschap van Leiden van graaf Willem IV 1340, als zodanig heer van Valckenburg en Catwijck, kreeg te maken met tegenstand van de Leidse Kabeljauwse fractie, maakte testament 1343, moest toezien dat Leiden bij decreet van gravin Margaretha mocht uitbreiden tot de Hogheland 1.9.1346
Notitie bij het overlijden van Philips IV: overleden vermoedelijk aan de pest

660. Hendrick Dircksz van der Does, geb. omstr. 1377, † 1426, tr. 13 jan. 1387
661. Machteld Isaac Vranckendr, geb. Vlaardingen omstr. 1370, † 1426.
Uit dit huwelijk:
a. Dirck Hendricksz van der Does, geb. 1405, † 1461, tr. 1e Machteld Hendriksdr van Outshoorn, geb. 1407, † 1439, dr. van Hendrik Hendriksz; tr. 2e 1441 Elisabeth Adriaensdr van Mathenesse, zn. van Adriaen en Alijt van Spangen.
b. Jan Hendricksz van der Does, geb. omstr. 1407.
c. Elisabeth Hendricksdr van der Does, geb. omstr. 1410, † 1474, tr. 1e Arend Heerman van Oegstgeest; tr. 2e Pieter van Rijswijk.
d. Vranck Hendricks, zie 330.
e. Catharina Hendricksdr van der Does, geb. omstr. 1414.
f. Clementia Hendricksdr van der Does, geb. omstr. 1416.
g. Aleit Hendricksdr van der Does, geb. omstr. 1418.
h. Jenne Hendricksdr van der Does, geb. omstr. 1429, tr. Philips Nagtegael.

Notitie bij Hendrick Dircksz: vermeld 1381-1447
Notitie bij het huwelijk van Hendrick Dircksz en Machteld Isaac: datum lijftocht

664. Gerrit Gerritsz van der Meer, begr. Utrecht 1369, tr.
665. Wendelmoet NN, begr. Utrecht 1361.

666. Jan Arnoudsz van Hodenpijl, geb. Delft? omstr. 1315, knaap, ambachtsheer van Hodenpijl, † na 1396, begr. Delft, tr. omstr. 1340
667. Alyt Dircksdr van der Made, geb. omstr. 1319.
Uit dit huwelijk:
a. Willem Jansz van Hodenpijl.
b. Dirck Jansz van Hodenpijl, geb. Overschie omstr. 1342, ridder voor 1398, heemraad van Delfland 20.11.1391-1396, rentmeester van Noord-Holland 1402, leenman van hertogin Margaretha 1384, † Brouwershaven 13 jan. 1426, tr. omstr. 1376 Machteld Gerritsdr van Heemstede, geb. Heemstede omstr. 1360, † omstr. 1406, dr. van Gerard (Gerrit Reijniersz) en Maria Jansdr van Polanen.
c. Aleid Jansdr, zie 333.
d. Margriet Jansdr van Hodenpijl, geb. Overschie omstr. 1345, tr. 1366 Dirk van Spangen, geb. Overschie omstr. 1330, † 1380.

Notitie bij Jan Arnoudsz: vermeld 1352-1376, streed in 1396 voor Kuinre
Notitie bij het overlijden van Jan Arnoudsz: begraven in de Oude Kerk
Notitie bij Alyt Dircksdr van der: vermeld 1356. Repertorium van de lenen van Hodenpijl : verschilende lenen waren leenroerig aan Dirc van der Made, resp. aan diens vrouw Lysbeth van Amskerk of aan hun kinderloos overleden zoon Henric van der Made. Al deze lenen zijn door het huwelijk van Alyt met Jan van Hodenpijl aan de leenkamer toegevoegd.
Notitie bij Dirck Jansz: eerste vermelding 1360, vermeld tot 1406, bezit een woning te Rodenrijs in leen 1381, draagt zijn woning in Rijswijk op met 24 morgen land aan hertogin Margaretha 1384, zijn kasteel Te Blotinghe wordt in 1393 afgebroken, behalve de fundamenten, moet met 5 gewapende mannen graaf Aelbrecht te hulp komen tegen de Friezen 3.5.1398, beleend met een tiend te Nieuwerkerk aan de Alm 25.6.1403
Notitie bij het overlijden van Dirck Jansz: maar voor november van dat jaar
Notitie bij het huwelijk van Machteld Gerritsdr en Dirck Jansz: lijftocht 1376 en 1384

668. Herper van Foreest, geb. omstr. 1268, heer van Foreest, leenman van de Grafelijkheid na 1.1.1283, tr.
669. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Cleymens van Foreest Herpersdr.
b. Jan Herperts, zie 334.

Notitie bij Herper: als leenopvolger van vader aangewezen 29.11.1278

960. Aernt van Riede, geb. omstr. 1315, rechter in het ambacht IJsselmonde 16.11.1347, † omstr. 1384, tr.
961. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Aernt, zie 480.
b. Dirc van Riede, geb. omstr. 1340.

962. Diederik van Cosenzone, geb. omstr. 1290.

Notitie bij Diederik: leenman van de Heer van Putten in het land van Putten 1304
Generatie XI
1280. Pieter van Ernemuiden (ook Arnemuiden), geb. omstr. 1260, ambachtsheer van Rhoon 1311, † na 1311.

Notitie bij Pieter: balling 1321

1288. *Henric Say Dircksz, schildknaap, schout van Kethelambacht 21.6.1310, schout van Schiedam 1321-1327, rentmeester van Kennemerland 1328-1337, heer in de Raad van Holland 1339-1340, † na sept. 1340, tr. 1e Lizabette NN; tr. 2e Badeloge NN.

Notitie bij *Henric Say: vermeld 1310-1340, hield 20 morgen land in Kethelambacht van de van Wassenaars

1296. *Dirck Saykine, ridder en rechter in Kethelambacht 26.8.1303, † na 26 aug. 1303.

Notitie bij *Dirck: vermeld Kethelambacht 1282

1304. Dirk III van Wassenaar, geb. Voorschoten omstr. 1280, heer van Leiderdorp, ambachtsheer van Voorburg 1307, † 1319, tr. vóór 1307
1305. Alveradis van Cuyk, geb. Leiden omstr. 1285.

Notitie bij Dirk III: werd door graaf Jan II van Avesnes bevestigd in zijn lenen te Voorschoten en Wassenaar mei 1300, zegelde met 3 wassende manen 1311, bewoner van kasteel Ter Horst onder Voorschoten, zwoer eed van trouw aan graaf Willem III 1314 , werd met 79 man opgeroepen in het leger van de graaf van Vlaanderen 1315

1306. Jan II van der Dussen, geb. Dordrecht vóór 1273, ridder, heer van Dussen en Heeraartswaarde, schout van Drimmelen, leenman van Putten en Strijen, tr. 1e Jacoba van Drongelen, dr. van Willem; tr. 2e
1307. Beatrix van der Sluse, geb. omstr. 1280.
Uit dit huwelijk:
a. Elisabeth, zie 653.
b. Arnold Jansz van der Dussen, geb. omstr. 1310.

Notitie bij Jan II: vermeld 1298-1326

1320. Dirck Hugens van der Does, geb. Leiderdorp omstr. 1355, tr. Heenvliet 22 sept. 1355
1321. Lijsbeth Hendrick Dircksdr van Heenvliet, geb. omstr. 1355.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Dircksz van der Does, tr. Alida Florisse van Zijl, dr. van Floris en Clarisse NN.
b. Hendrick Dircksz, zie 660.
c. Arend Dircksz van der Does, geb. omstr. 1378, † 13 mei 1427.
d. Aleida Dircksdr van der Does, geb. omstr. 1380, tr. Dirk van Zijl.
e. Wouter Dircksz van der Does, geb. omstr. 1382.
f. Hendrik ´de Jongere ´? Dircksz van der Does, geb. omstr. 1384.

Notitie bij Dirck Hugens: vermeld 1335, bezit 12 morgen land te Warmond22.9.1355
Notitie bij het huwelijk van Dirck Hugens en Lijsbeth Hendrick Dircksdr: datum lijftocht

1322. Franc Willemsz Ysac, geb. omstr. 1354, schepen van Leiden 1380-1382, schepen van Leiden 1394-1395, Heilige Geestmeester van Leiden 1398-1399, † na 15 jan. 1412, tr.
1323. Fie (Sophia) Dirrcks van Alckemade, geb. omstr. 1340.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Vranckenz Ysac, † na 1412, tr. omstr. 20 aug. 1393 Katherina Sijmonsdr Frederiks.
b. Coen Vranckenz Ysac, bierkoper.
c. Machteld Isaac, zie 661.

Notitie bij Franc Willemsz: handelt op Engeland 1380, bezit een huis te Leiden 1399-1400 en land te Koudekerk
Notitie bij het huwelijk van Katherina Sijmonsdr en Jacob Vranckenz: datum lijftocht

1332. Arnoud Dircksz van Hodenpijl, geb. Schipluiden omstr. 1288, ridder, heemraad van Delfland, ambachtsheer van Hodenpijl, leenman van de Grafelijheid, † na 1357, tr. Schipluiden omstr. 1313
1333. Meyna van de Doortoge, geb. Monster omstr. 1292, † vóór 1364.
Uit dit huwelijk:
a. Margaretha van Hodenpijl, tr. Philips van Spangen.
b. Dirk van Hodenpijl.
c. Willem van Hodenpijl, geb. omstr. 1304, † vóór 1324.
d. Badeloge van Hodenpijl, geb. omstr. 1313, † 1342, tr. omstr. 1333 Gillis van Cralingen, heer van Cralingen, † 1340, zn. van Ogier van Cralingen heren Ogiersz en Hildegard die Visscher.
e. Jan Arnoudsz, zie 666.

Notitie bij Arnoud Dircksz: vermeld 1316-1357 Bij een voorrangskwestie in 1323 met betrekking tot de kerk te Schipluiden moet hij Arnoud van Dorp voorlang geven (de ambachten Hodenpijl en Dorp behoren tot de parochie van Schipluiden Wordt in 1350 genoemd als een van de belangrijkste medestanders van keizerin Margaretha, d.w.z. van de Hoekse partij. Als deze partij tenslotte in 1351 verliest, worden de bezittingen van de belangrijkste leden geconfisqueerd. Ook Arnouds stamslot wordt verwoest. Een gedeelte werd door de grafelijke rentmeester beheerd en later teruggegeven. Arnoud van Hodenpijl en zijn zoon verzoenen zich in 1355 met graaf Willem V voor de prijs van 1000 oude schilden. De bezittingen van de Hodenpijls lagen voornamelijk in Overschie en Maasland.

1334. Dirck Bartholomeusz van der Made, geb. Delft omstr. 1293, schildknaap, † na 1349, tr. vóór 22 febr. 1327
1335. Lysbeth Jansdr van der Merwede (ook van Almskerk), geb. Delft omstr. 1297, † omstr. 1350.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Dircksz de Borchgrave, tr. Isabelle van Horne, dr. van Gerhard I en Johanna van Leuven-Gaasbeek.
b. Hendrick van der Made.
c. Alyt Dircksdr van der, zie 667.

Notitie bij Dirck Bartholomeusz: vermeld 1316/ 1349, bezat het huis Podenkenpoel in 1333
Notitie bij het overlijden van Dirck Bartholomeusz: maar voor 1351
Notitie bij het huwelijk van Dirck Bartholomeusz en Lysbeth Jansdr: sluit een verdrag met de heer van Altena in 1327 over de ambachten Muylwijck, Almskerk, Zandwijck, Huppen, Uitvoorden enz. waarin beiden worden vermeld

1336. Wilhelmus van Foreest, geb. omstr. 1224, ridder, heer van Foreest, † omstr. 1282, tr.
1337. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Jan van Foreest, † na 1299.
b. Nicolaas van Foreest, † na 1278.
c. NN van Foreest, † na 1282, tr. Floris van Rodenburg.
d. Herper, zie 668.

Notitie bij Wilhelmus: met zijn moeder en broeder ridder Henricus partij in een overeenkomst d.d. 28.9.1241, test. 29.11.1278 (waarbij Aelbrecht van Voorne eerste getuige)
Notitie bij Jan: vermeld 1278-1299
Notitie bij Nicolaas: vermeld 1278
Notitie bij NN: vermeld 1282

1920. Herbaren van Riede, geb. omstr. 1284, heer van Pendrecht, baljuw van Zuid-Holland 1338, ridder 1339, † na 18 april 1362, tr. 2e omstr. 1323 Machtild van Opheusden, geb. omstr. 1300, † april 1362, dr. van Jan van Drongelen en Elisabeth van Mirlaer; tr. 1e vóór 1323
1921. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Herbaren van Riede.
b. Aernt, zie 960.

Notitie bij Herbaren: maakte samen met zijn vrouw op hoge leeftijd een pelgrimstocht naar Jeruzalem, overlijdt zonder wettige erfgenamen
Notitie bij het overlijden van Herbaren: maar voor 30.4.1362
Generatie XII
2560. Boudijn van Roden (alias Boudijn Willems ute Duvelant), geb. omstr. 1240, ambachtsheer van Rhoon 1311, † na 31 juli 1311.

Notitie bij Boudijn: verwerft een ambacht te Duvelant groot 80 gemeten in 6.5.1282

2576. *Dirck Saykine (dezelfde als 1296 in generatie XI).

2608. Dirk van Wassenaar, geb. omstr. 1249, schildknaap, heer van Wassenaar, ridder 1268-1297, † vóór 1300, tr.
2609. NN Gerardsdr van Wateringen.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk III, zie 1304.
b. Philips van Wassenaar, geb. omstr. 1280, † omstr. 1319.
c. Jutte van Wassenaar, geb. omstr. 1281, † na 1345, tr. 1e Jan van den Dorpe, geb. omstr. 1275, ambachtsheer van Dorp, zn. van Aernout van Dorp; tr. 2e Peter van der Lecke (zie 5231,a).

2610. Hendrick van Cuyk, geb. Leiden omstr. 1240, burggraaf van Leiden, heer van Leiderdorp en mogelijk Oegstgeest 1266-1319, † 12 jan. 1319, tr. omstr. 1277
2611. Halewina van Egmond, geb. omstr. 1255, † vóór 1313.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk II van Cuyk, † 1338, tr. omstr. 1320 Justine de Gouwer, dr. van Hugo en Elisabeth van Heenvliet en gesch. echtg. van Jan Sceve; zij hertr. vóór 14 dec. 1344 Jan Ael(e)man.
b. Alveradis, zie 1305.

Notitie bij Hendrick: gaf heer Jacob van der Woude vroonland in Eslikerwoude in erfpacht 25.11.1284, ridder onder graaf Floris V 1285, vergezelde de Hollandse delegatie naar Engeland overzee 7.1.1298
Notitie bij Halewina: vermeld filla Willem II van Egmond bij akte 15.5.1276

2612. Jan I van der Dussen, ridder, heer van Dussen en Heeraartswaarde, leenman van Putten en Strijen, † vóór 1298, tr. omstr. 1270
2613. Elisabeth van Polanen.
Uit dit huwelijk:
a. Arend van der Dussen.
b. Jan II, zie 1306.

Notitie bij Jan I: vermeld 1298-1326, gewond in de slag bij Woeringen 5.6.1288
Notitie bij Elisabeth: bracht in haar bruidsschat het vruchtgebruik van tienden mee in land Heeraartswaarde aan de Alm in de polder van Hoekenisse

2614. Arnold van der Sluse, geb. omstr. 1245, ridder 1283, † 28 nov. 1296, begr. Berne (bij Heusden), tr. 1e omstr. 1275 Aleijdis van Roistelle (ook van Boxtel); tr. 2e omstr. 1283
2615. Agnès van der Lecke, geb. omstr. 1261, † vóór 1310.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna van der Sluse.
b. Beatrix, zie 1307.
c. Jutta van der Sluse, geb. omstr. 1281, † 11 okt. 1338, tr. Wolter III van Keppel, geb. omstr. 1275, ridder, heer van Keppel, raad van de graaf van Gelre 1323, † 30 april 1330, zn. van Derk II en Beatrijs van Meurs.
d. Agnes (Catharina?) van der Sluys, geb. omstr. 1282, † na 1321, tr. vóór 22 okt. 1307 Witte van Haamstede, geb. 1280, † 16 jan. 1321, zn. van Floris V ´ den Keerlen God ´ van Holland en Anna Jansdr van Heusden.
e. Elisabeth van de Sluse, geb. omstr. 1285, tr. omstr. 1300 Rudolf II de Cock van Weerdenburg, geb. Heusden 1281, heer van Puflik, † 1315, zn. van Rudolf I de Cocq van Châtillon en Agnès Hendricksdr van Cuyk en gesch. echtg. van NN Gerritsdr van Rossum en gesch. echtg. van Margriet van Batenburg.
f. Arnoldina van der Sluse, geb. omstr. 1289.

Notitie bij Arnold: vermeld 1274-1294, neemt deel aan de bezetting van Tiel, strijdt bij Woeringen 1288. Zijn graftombe is in het bezit van het Rijksmuseum te Amsterdam
Notitie bij het overlijden van Arnold: begraven in de Norbetijner abdijkerk
Notitie bij het huwelijk van Arnold en Agnès: dispensatie wegens verwantschap met de 1ste echtgenote 3.3.1291
Notitie bij Agnes (Catharina ?): ontvangt van haar zuster Johanna (non in het Norbertersinneklooster Bedbrug) een deel van de door haar ouders nagelaten bezittingen 14.6.1310, door graaf Willem III als weduwe belast met de voogdij van haar kinderen, en het beheer van de nagelaten goederen (de ambachten Haamstede en Duiveland, de helft van Brouwershaven en nog andere goederen op Schouwen) Zierikzee 26.12.1321
Notitie bij Witte: bastaard, wordt door zijn halfbroer graaf Jan I van Holland beleend met de heerlijkheid Haamstede (wat door het kinderloos overlijden van Jan Costijnsz van Renesse aan de grafelijkheid was vervallen, en een jaarrente Dordrecht 13.10.1299 , veleent een keur aan Haamstede 1300, bevindt zich tijdens de grote Vlaamse inval van 1304 binnen de muren van Zierikzee, maar weet over zee van daaruit te ontsnappen, roept de Haarlemmers op en speelt een vooraanstaande rol bij de verdrijving van de Vlamingen uit Holland, pacht de tienden die Jan van Renesse bezeten had van het kapittel van Utrecht 22.5. 1307, wederom beleend met Haamstede en ( in plaats van de tot dusverre genoten jaarrente) met andere ambachten op Schouwend door zijn (achter)neef graaf Willem III 20.5.1313

2640. Hugo van der Does, geb. omstr. 1328, heer van Loen, tr. ´s-Gravenhage 1345
2641. NN Sapesdr van der Leede.
Uit dit huwelijk:
a. Dirck Hugens, zie 1320.
b. Maurin Huigensz van der Does, geb. omstr. 1357, tr. 1384 Cunigonde Jansdr van der Coulster, geb. omstr. 1362.

Notitie bij Hugo: vermeld 1345

2642. Hendrick Heeren Dircks, leenman van Holland en Wassenaar,, lid van de grafelijke raad 1340, schout van Schiedam 1321-1327, rentmeester van Kennemerland 1328-1337, † na 1347, tr. 2e Lisebette NN; tr. 1e
2643. Badeloghe NN.

2644. Willem Ysac, tr.
2645. Duve Huges Batseleer.
Uit dit huwelijk:
a. Coen Willemsz Ysac, † Leiden? vóór 30 sept. 1372, tr. Lisebet NN, † na 30 sept. 1372.
b. Pieter Willemsz Ysac, † na 1391, tr. Lijsbeth NN.
c. Franc Willemsz, zie 1322.

Notitie bij Willem: is hij de Willem Ysac die het schrijfambt van ´s-Gravenhage bekleedde ?

2646. Dirck van Alckemade, geb. omstr. 1310, tr. 2e NN NN; tr. 1e
2647. Fie Hugendr.
Uit dit huwelijk:
a. Dirck Dircksz van Alckemade, † vóór 6 mei 1419, tr. Luutgard Sijmons Nagel.
b. Fie (Sophia) Dirrcks, zie 1323.

2664. Dirk van Hodenpijl, geb. Schipluiden (verm.) omstr. 1262, leenman van de graaf van Holland, † na 1301, tr.
2665. Badeloge NN.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Dircksz van Hodenpijl.
b. Willem Dircksz van Hodenpijl, † na 21 jan. 1330.
c. Arnoud Dircksz, zie 1332.
d. Floris Dircksz van Hodenpijl, geb. omstr. 1302, schepen van Delft 1327-1328, † vóór 1367, begr. Delft, tr. 1e Genefyen Airntsdr, geb. omstr. 1307, † na 1330; tr. 2e NN NN.

Notitie bij Dirk: vermeld1281-1301, had grond en tienden in Maasland en het ambacht Hodenpijl met 66 morgen land van de graaf van Holland
Notitie bij Floris Dircksz: vermeld als broeder van Arnoud van Hodenpijl 1323, gegoed in de ambachten Schipluiden en Wateringen
Notitie bij het overlijden van Floris Dircksz: begraven in de Oude Kerk
Notitie bij Genefyen: vermeld 1330

2666. Floris van de Doortoge, geb. Santpoort omstr. 1259, schildknaap, heer van Doortoghe, later ridder, † vóór 6 aug. 1321, tr.
2667. Beatrijs Dirksdr van Rodenrijs, geb. omstr. 1263, † na 1302.
Uit dit huwelijk:
a. Jan van de Doortoge, geb. omstr. 1278, † vóór 1334.
b. Meyna, zie 1333.

Notitie bij Floris: vermeld 1297-1316
Notitie bij de geboorte van Floris: op het slot Brederode
Notitie bij het overlijden van Floris: maar na 27..5.1316
Notitie bij Beatrijs Dirksdr: vermeld 1299-1302

2668. Bartholomeus IJsbrantsz van der Made, rentmeester van graaf Floris V van Holland, tr.
2669. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Willem Bartholomeusz van der Made, † 1330.
b. Dirck Bartholomeusz, zie 1334.

2670. Jan Godschalcksz van de Merwede, geb. omstr. 1268, † na 1307, tr. vóór 25 april 1277
2671. Beatrix Lodewijksdr de Burchgrave (ook van Altena), geb. omstr. 1265.
Uit dit huwelijk:
a. Lodewijk van de Merwede.
b. Nicolaes van Muylwijck Jansz van der Merwede, schildknaap, † 1322, tr. 1315 Alida van Monchablon, geb. omstr. 1275, † 1331, dr. van Gobert II en Mathilde van Ville-sur-Tourbe.
c. Lysbeth Jansdr, zie 1335.

Notitie bij Jan Godschalcksz: bezat bij zijn vaders leven de goederen en gerechten van Almskerk, Zanswijck, Huppen, Uythoven en van Muylwijck, waaraan zijn nakomelingen de familienaam ontleenden, alle gelegen in het land van Altena, uit welke huize zijn vrouw is geweest, die waarschijnlijk alle of sommige goederen ingebracht heeft in het huwelijk, voerde door trots en euvele moed vijandschap tegenover zijn oudste broer Adriaen, die de naam Clootwijck aannam. Vermeld 1284. Op 25.4.1277 verklaren Willem II van Hoorne, heer van Altena en zijn oudste zoon Willem de grote tienden in erfpacht te hebben gegeven aan Lodewijk de Kastelein. Diens echtgenote en zonen hebben deze tienden bestemd voor hun dochter/zuster Beatrix en haar man Jan van de Merwede. Hij wordt nog vermeld in 1307
Notitie bij Nicolaes: Had in 1320 een groote questie nevens sijne suster Lijsbeth tegen de Heer van Altena, die acite en pretentie hadden op de goederen van Altena, maar toen hij in 1322 stierf werd de kwestie beslecht door tussenkomst van Graaf Willem van Holland en Henegouwen in 1327 op Sint Mariamagdalenadach

2672. Herper van Foreest, † na 6 dec. 1230, tr.
2673. Machteld van Teylingen, geb. omstr. 1229, † vóór 20 nov. 1273, tr. 1e Gerard van Wateringen (zie 5218).

Notitie bij Herper: vermeld 1230

3840. Diederic van Riede, geb. omstr. 1244, ridder 1328, tr.
3841. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Herbaren, zie 1920.
b. Margriet van Riede, geb. omstr. 1300, † na 1362, tr. Jan van Brakel, geb. omstr. 1295, † vóór 11 juni 1354.
Generatie XIII
5120. Willem ute Duvelant, geb. omstr. 1185.

Notitie bij Willem: onmondig 21.1.1199

5216. Philips van Wassenaar, ridder, heer van Wassenaar.

Notitie bij Philips: vermeld 1252

5218. Gerard van Wateringen, geb. omstr. 1223, † na 1287, tr.
5219. Machteld van Teylingen (dezelfde als 2673 in generatie XII).

Notitie bij Gerard: ridder, vermeld 1260-1287, krijgt de visserij van Vlaardingen 1276, getuige voor graaf Floris V bij bevestiging van privileges van de stad Leiden 19.12.1266.

5220. Dirck van Cuyk, geb. Grave omstr. 1205, ridder, burggraaf van Leiden 1240-1243, † vóór 1260, tr. 1240
5221. Christina van Oegstgeest, geb. omstr. 1220, erfdochter van het burggraafschap Leiden en de ambachten Leiderdorp en Oegstgeest, † vóór 15 mei 1276.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrick, zie 2610.
b. *Willem van Cuyk, geb. omstr. 1250, † omstr. 1313.

Notitie bij Dirck: door graaf Willem II aangesteld tot burggraaf na het overlijden van burggraaf Jacob
Notitie bij het huwelijk van Dirck en Christina: of 1241
Notitie bij *Willem: zou een zoon van Christina van Oegstgeest geweest kunenn zijn uit een eerder huwelijk

5222. Willem II van Egmond, geb. omstr. 1230, heer van Egmond 1242, † 20 maart 1304, begr. Egmond, tr. vóór 1255
5223. Ada Persijn, geb. omstr. 1225, † 20 jan. 1297.
Uit dit huwelijk:
a. Aleidis van Egmond, geb. omstr. 1250, † vóór 1275, tr. na 1268 Albert van Voorne (zie 30727,g).
b. Halewina, zie 2611.
c. Gerard III van Egmond, geb. Egmond Binnen omstr. 1260, heer van Egmond, † Egmond Binnen 29 maart 1304, tr. Elisabeth van Strijen, geb. Strijen omstr. 1250, † Egmond Binnen 16 dec. 1297, begr. Egmond, dr. van Willem I van Strijen/de Strenen en Elisabeth van der Lede (zie 10683,b).

Notitie bij Willem II: onder voogdij van Wouter van Egmond sinds 1242), wellicht mondig 31.12.1252, zeker in 1257, gunsteling van graaf Floris V. Op 29.4.1283 beleend met het dorp Huisduinen, begeleidde graaf Jan I met diens bruid uit Engeland in 1297
Notitie bij het overlijden van Willem II: begraven in de Abdijkerk
Notitie bij Albert: vermeld sinds 1259 ter opvolging van zijn vader, hij was een van de voornaamste edelen aan het Hof van graaf Floris V van Holland, verwierf voor de inwoners van Brielle tolvrijheid door het land van de graaf, verleende voorrechten aan de kooplieden van Hamburg,
Notitie bij Gerard III: vermeld 1283-1299, borg voor graaf Floris V van Holland 1292, was met zijn vader te Engeland 1296/97

5224. Jacobus van der Dussen.

Notitie bij Jacobus: door graaf Dirk VI van Holland belangrijk genoeg geacht om in 1156 als getuige een reis naar het klooster van Echternach (Luxemburg) mee te maken

5226. Jan I van Duivenvoorde, geb. omstr. 1210, heer van Duivenvoorde, ridder 1248, † vóór 1295, tr.
5227. *NN Ghisekyn uter Lyeredr.
Uit dit huwelijk:
a. Elisabeth, zie 2613.
b. Philips III van Duivenvoorde, geb. omstr. 1240, baljuw van Kennemerland 1291, 1ste heer van Duivenvoorde en Polanen 1295, ridder 1307, † Nootdorp 30 sept. 1309, tr. Elisabeth Swedersdr van Vianen, geb. omstr. 1250, vrouwe van Polanen, † omstr. 1330, dr. van Sweder van Beusinchem en Margaretha Jacobsdr van Vlotstale.

Notitie bij Jan I: koopt Polanen
Notitie bij Philips III: in 1295 door graaf Floris V beleend met Polanen, een heerlijkheid nabij Monster in Delfland. In 1298 trok hij namens graaf Jan I naar Frankrijk om aldaar een bondgenootschap met koning Philips IV te sluiten
Notitie bij het overlijden van Philips III: overleden in het Hof van Wassenaar aldaar
Notitie bij Elisabeth Swedersdr: in 1307 vermeld als vrouwe van Polanen en derhave getrouwd met Philips

5228. Hendrik van Heusden, geb. omstr. 1225, ridder, † na 30 okt. 1270, tr. omstr. 1250
5229. Elisabeth van Doeveren.

Notitie bij Hendrik: vermeld 1242-1270, gegoed te Doveren 1260

5230. Hendrick II van der Lecke, geb. omstr. 1240, heer van de Leck 1271-1305, eerst schildknaap, daarna ridder 1277, raad van de graaf van Holland 1297, † na 1 jan. 1305, tr. 2e vóór 1296 Heilwig van Benthem, geb. omstr. 1245; tr. 1e vóór 11 nov. 1271
5231. Jutta van Borselen, geb. vóór dec. 1259, † vóór 1296, tr. 1e Hubert II van Culemborg, geb. omstr. 1240, † vóór 13 sept. 1309, zn. van Jan en Sibilla van Borselen.
Uit dit huwelijk:
a. Peter van der Lecke, † na 1339, tr. Jutte van Wassenaar (zie 2609,c).
b. Ermgard van de Lecke, geb. omstr. 1253, † na 11 aug. 1305, tr. Hendrik I van Naaldwijk (zie 21333,b).
c. Agnès, zie 2615.
d. Maria van der Lecke, geb. omstr. 1272, † 1 april 1307, tr. Monster omstr. 1290 Dirk II ´de Goede ´ van Brederode, geb. omstr. 1253, heer van Kennemerland, heer van Brederode 1285, ridder 1290, † Reims (Frankrijk) 16 aug. 1318, zn. van Willem (zie 10665,b) en Hildegonde van Voorne; hij hertr. na 1307 NN Herman van Woerdendr.
e. Gijsbert van der Lecke, geb. omstr. 1275, ridder 1309, voogd van Stralen 1309, tr. NN van Cuyksdr, dr. van Jan I van Cuyk en Jutta van Nassau.

Notitie bij Hendrick II: in de ban gedaan 1287 wegens schulden aan het Duitse Huis, verbannen 1293-1295, neemt de tol van Smithuizen en de hoven Ewijk en Malbergen in erfpacht
Notitie bij het overlijden van Hendrick II: maar voor 19.9.1309
Notitie bij Jutta: vermeld 1271, 1276, zij krijgt in 1271 van haar vader 1200 pond hollands vanwege haar huwelijk
Notitie bij het huwelijk van Hendrick II en Jutta: huwelijkscontract 26/30.10.1271
Notitie bij het overlijden van Dirk II ´de Goede ´: overleden op de terugtocht uit Palestina, begraven in de Dominicanenkerk
Notitie bij Gijsbert: verkrijgt Well door zijn vrouw 1309, wordt 13.9.1309 beleend met de tienden in de Riederwaard na overdracht door zijn broer Pieter, zoals geëerfd door hun ouders

5280. Dirk van der Does, geb. Leiderdorp omstr. 1299, schildknaap, tr.
5281. Clementia Philips van Santhorst, geb. Wassenaar 1301.
Uit dit huwelijk:
a. Elisabeth van der Does, geb. 1320, † 1361.
b. Hugo, zie 2640.
c. Maurin Dircksz van der Does, geb. omstr. 1331, tr. vóór 1363 Lijsbeth van Voorne, geb. omstr. 1333.

Notitie bij Dirk: vermeld 1319-1326
Notitie bij Clementia Philips: vermeld 1321-1326

5282. Sape van der Leede, geb. Leiderdorp omstr. 1304.

5284. Dirck Zaij, leenman van Wassenaar, † vóór 20 jan. 1312.

5290. Huge Batseleer, schepen van Leiden 1341-1343, burgemeester van Leiden 1343-1345, † na 17 sept. 1361, begr. Leiden, tr.
5291. Alijt Dobben, † na 1330.
Uit dit huwelijk:
a. Duve Huges, zie 2645.
b. Jacob Hugensz Batseleer, † na 1372.
c. Jan Hugensz Batseleer, † na 16 sept. 1358.
d. Willem Hugensz Dobbe, † na 23 febr. 1369.
e. Mr. Dirk Hugensz Batseleer, † Leiden 3 nov. 1367.

Notitie bij het overlijden van Huge: maar voor 17.1.1368, begraven in de Pieterskerk
Notitie bij Alijt: vermeld 1326-1330
Notitie bij het overlijden van Mr. Dirk Hugensz: begraven in de Pancraskerk

5332. Floris van Brederode, geb. Santpoort omstr. 1225, ridder, heer van Doortoge, Zevenhuizen en Zegwaart, † 1295, tr. omstr. 1255
5333. NN Hugo van Naaldwijkdr, ged. omstr. 1240.
Uit dit huwelijk:
a. NN Florisdr van Doortoghe, † Veere mei 1301, tr. Floris van Duvenvoorde, † Veere mei 1301.
b. Jan van de Doortoge, geb. Santpoort omstr. 1229, † Vronen 27 febr. 1297, tr. NN NN.
c. Badeloge van de Doortoge, geb. omstr. 1236, tr. Willem van Leiden.
d. Nicolaas van Brederode, geb. omstr. 1241.
e. Dirk van de Doortoge, geb. omstr. 1255, heer van Doortoghe, Zegwaart en Zevenhuizen, † 28 jan. 1306, tr. Ermengaerd van Naaldwijk (zie 10667,e).
f. Floris, zie 2666.

Notitie bij Floris: vermeld 1265-1293 en posthuum 28.1.1306, in 1270 wordt hij bloedverwant van Jan en Dirk van Heusden genoemd
Notitie bij NN Hugo: bracht bij haar huwelijk o.a. het blok Doortoghe onder Naaldwijk en goederen te Monster mee
Notitie bij het overlijden van Floris: gesneuveld
Notitie bij Jan: verm. bouwheer van het huis ´Ter Duin¨te Zevenhuizen, nobilis
Notitie bij het overlijden van Jan: doodsoorzaak : gesneuveld in de slag bij Vronen tegen de Friezen samen met Jan, heer van Arkel
Notitie bij Dirk: voor het eerst vermeld 1292 en postuum op 28.1.1306

5334. Dirk van Rodenrijs, † na 25 mei 1266, tr.
5335. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Daniel van Rodenrijs, dijkgraaf van Delfland en Schieland 1281-1302, † na 1302, tr. Ver Lise NN?.
b. Beatrijs Dirksdr, zie 2667.

Notitie bij Dirk: vermeld 1266 onder de parochianen te Schie waarmee de abt van Egmond, collator van de kerk aldaar en eigenaar van grote complexen landerijen en tiendblokken een regeling treft
Notitie bij Daniel: vermeld 1281 in het grafelijke leenregister, bewoonde waarschijnlijk het kasteel Rodenrijs aan de Schie

5336. IJsbrant van der Made, geb. omstr. 1230, ridder, † na 1260, tr. 2e NN NN; tr. 1e
5337. Hadewig Bartholoemeusdr van Maerlandt, † omstr. 1250.
Uit dit huwelijk:
a. Bartholomeus IJsbrantsz, zie 2668.
b. W(illem?) van der Made.
c. H(ugo?) van der Made.
d. M(achteld?) van der Made.
e. Ada van der Made, † na 15 febr. 1265, tr. Willem van Benthem, † vóór 1281.
f. Ver Hadewie van Maerlandt, geb. 1245, † vóór 18 jan. 1311, tr. *Jan die Witte, geb. omstr. 1245, schepen van Delft, † na 11 juli 1299.

Notitie bij IJsbrant: vermeld 1260
Notitie bij Ver Hadewie: bezit een hoeve te Vrijenban 18.1.1311, gegoed aldaar, hoeve verkocht door haar dochter Elisabeth, Isebrant Lizabetsssoon, Jan die Witte diens broer en Ever Otsiersz hun zwager
Notitie bij *Jan: vermeld 11.7.1299

5340. Godschalc van de Merwede Danielsz, geb. omstr. 1217, ridder, leenman van het kapittel van Utrecht, † vóór 1271, tr.
5341. Mabelia van der Lede, geb. omstr. 1210, † na 1288, tr. 2e na 1258 Giselbert I uten Goye, geb. omstr. 21 okt. 1186, ridder ca. 1253, ministriaal, maarschalk van de bisschop van Utrecht ca 1266, landcommandeur van het Duitse Huis 1269, † Utrecht 16 maart 1271, zn. van Waltherus en Rixa van Amstel (zie 337953,f) en gesch. echtg. van Berta van Woerden en echtg. van NN van Wittenhorst.
Uit dit huwelijk:
a. Herbaren van de Merwede.
b. NN van de Merwede, tr. omstr. 1285 Wouter III van Langerak, geb. omstr. 1265, † vóór 1311, zn. van Dirck Heer Simonszn van Teylingen en Margaretha van Langerak.
c. Daniel VI van de Merwede, geb. Dordrecht omstr. 13 mei 1258, † omstr. 1331, tr. Beatrix van Alckemade, geb. omstr. 1270, † omstr. 1330, dr. van Dirck en Aleid van de Lecke (zie 10461,c).
d. Jan Godschalcksz, zie 2670.

Notitie bij Godschalc: beleend met goederen en tienden tussen de Alm en de Maas 2.8.1258
Notitie bij het overlijden van Godschalc: op een 16 maart van een onbekend jaar
Notitie bij Mabelia: vermeld 1288
Notitie bij het overlijden van Mabelia: op een 12 september
Notitie bij Herbaren: vermeld 1277, 1284
Notitie bij Daniel VI: vermeld 1288, 1302, 1314

5342. Lodewijk de Kastelein, geb. omstr. 1233, kastelein van Altena.

Notitie bij Lodewijk: ontvangt de grove tienden te Uppel in erfpacht 25.4.1277

5344. NN (van der Woerd?), tr.
5345. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Herper, zie 2672.
b. Floris I van der Woert, ridder, † na 1233.
c. Willem van der Woerd.

Notitie bij Floris I: vermeld 1213 als getuige voor de graaf van Holland, die verklaarde leenman te zijn geworden van koning Jan van Engeland, gezant van graaf Willem I te Londen 1213 en Antwerpen 1214, bloedverwant van Henric van Voorne, vermoedelijk van Willem van Teylingen en Hugo van Naaldwijk, alle drie uit jonge takken van het huis Holland

5346. Dirck Willemsz van Teylingen, † 19 nov. 1282, tr.
5347. Geertrudis NN, † 21 jan. 1284.
Uit dit huwelijk:
a. Jan van Teylingen, † 13 nov. 1304.
b. Ada van Teylingen.
c. Kerstine van Teylingen, † na 5 juni 1332.
d. Willaem van Teylingen, † vóór 1330, tr. Dirc van der Wale.
e. Machteld, zie 2673.
f. Margaretha van Teylingen, geb. omstr. 1255, † vóór 1316, tr. Gijsbert III uten Goye, geb. omstr. 1255, † vóór 25 juni 1300, zn. van Gijsbert II en Bertha van Woerden.

Notitie bij Margaretha: vrouwe van Hagenstein
Notitie bij Gijsbert III: ridder 1296/99, vermeld 1268-1298, burggraaf van Utrecht, heer van Goye 1277/83 en van Hagenstein

7680. Antonis van Riede, geb. omstr. 1212, ridder, heer van Pendrecht, tr.
7681. Margriet van de Lede.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Splinter van Riede, heer van Pendrecht, pachter van de halve Albrandswaard.
b. Diederic, zie 3840.

Notitie bij Antonis: vermeld in akten van 1285-1290
Notitie bij Hendrik Splinter: bezat tienden in Katendrecht en Barendrecht
Generatie XIV
10240. Boudijn uten Duvelant, † vóór 21 jan. 1199.

Notitie bij Boudijn: broeder van Biggo, die op 21.1.1199 van de graaf van Holland ten behoeve van hemzelf en zijn neven land onder Pendrecht heeft gekocht met de tienden het collatierecht ten het ambacht gelegen tussen het kerkhof van Pendrecht en het ambacht Katendrecht met het recht aldaar een kasteel of slot te bouwen en dijken te bouwen

10432. Dirk I van Wassenaar, geb. omstr. 1193, ridder, heer van Wassenaar, † 1243, tr.
10433. Bertha Arentsdr van Teylingen (of van Rijswijk?).
Uit dit huwelijk:
a. Philips, zie 10452.
b. Philips, zie 5216.
c. Jacob van Wassenaar, † 1272.
d. Dirck van Santhorst.
e. Bartholomeus II van Cranenburch, geb. Voorschoten?? omstr. 1225, † omstr. 1308, tr. Vrouwe Godilt van Bleijswijck, dr. van Gijsbert van Bokel.
f. Philips, zie 10562.

Notitie bij Dirk I: vermeld 1205-1243. getuigde met zijn vader bij de verkoop van 2 hoeven in 1205, zwoer in 1220 de rechten op Dordrecht van de vrouw van graaf Willem I te zullen handhaven, schonk in 1224 de hoeve Santhorst aan zijn zoon Dirk, en beleende in 1226 zijn broeder Philips van Duivenvoorde. Gebruikte als wapen een zegel met 4 dwarsbalken waarover een Sint Andreaskruis
Notitie bij Bertha Arentsdr: vermeld in 1222 en 1226

10436. Ogier van Voorschoten (Utenhoecke), geb. omstr. 1200, heer van Wateringen, dapifer 1211, † vóór 1260, tr. 1e NN Gelekeyn van Rijswijksdr, dr. van Gelekeyn van Rijswijk en NN Woutersdr van Egmond; tr. 2e NN NN; tr. 3e
10437. Geertruid NN, † na 18 mei 1267.

Notitie bij Ogier: vermeld 1215-1252

10440. Albrecht I van Cuyk, geb. omstr. 1160, ridder, heer van Cuyk en Herpen 1204-1233, heer van Merum en half Asten 1220-1233, burggraaf van Utrecht -1220, † omstr. 1233, tr. 1e NN NN; tr. 2e omstr. 1197
10441. Hadewig van Merheim, geb. Limburg na 1182, † omstr. 1235.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik III van Cuyk, geb. omstr. 1195, heer van Merum en half Asten, ridder, heer van Cuyk en Grave 1233-1254, † 1254, tr. 1e vóór 1235 NN Jansdr van Puttten, dr. van Jan van Putten en Aleydis van Altena; tr. 2e na 1238 Aleydis van Boxtel, dr. van Willem van Randerode.
b. Margaretha van Cuyk, geb. omstr. 1195, tr. Hendrik I van Mierlo, zn. van Arnold III van Rode en NN van Tilborgh (zie 334813,b).
c. Willem vvan Cuyk, geb. omstr. 1200, † 1240, tr. Beatrix van Diest, geb. omstr. 1210, dr. van Arnold III en Aleida van Hengebach.
d. Dirck, zie 5220.
e. Aleidis van Cuyk, geb. omstr. 1210, † omstr. 1250.
f. Rutger van Cuyk, geb. omstr. 1210, † 1264, tr. omstr. 1230 Maria van Diest, dr. van Arnold III en Aleida van Hengebach.

Notitie bij Albrecht I: getuige van de schenking van het allodium Herpen aan de Brabantse hertog 1191, doet 12.3.1220 afstand van het graafschap Utrecht met behoud van de leenmannen, nam deel aan de 3de kruistocht, leenman van de bisschop van Utrecht voor het hoge en lage gerecht te Gasperde en Everdingen
Notitie bij Hadewig: ook bekend als Heilwich van Merheym
Notitie bij het huwelijk van Albrecht I en Hadewig: 4de graads huwelijk
Notitie bij Hendrik III: vermeld 1226-1254

10442. Jacob van Leijden, burggraaf van Leiden 1201-1241, † na 1241.

Notitie bij Jacob: burggraaf van Leiden 1201-1241

10444. Gerard II van Egmond, geb. omstr. 1200, heer van Egmont, † Candia 25 dec. 1242, tr.
10445. Mabilia NN, geb. omstr. 1205, † 20 april 1262.

Notitie bij Gerard II: bezocht het Heilige Land, liet in 8.10.1229 een kapel wijden in het slot op den Hoef

10452. Philips van Wassenaar, ridder, heer van Wassenaar, † vóór 1258, tr.
10453. NN (Florentia?) van Strijendr (ook van Rijswijck?).
Uit dit huwelijk:
a. Jan I, zie 5226.
b. Arend van Duivenvoorde, geb. omstr. 1225, † na 1268, tr. Machteld van Crayenhorst.

Notitie bij Philips: vermeld 1252

10454. Ghisekijn uter Lyere, geb. omstr. 1175, leenman van de heer van Wassenaar 1226, † na maart 1233, tr.
10455. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. *NN Ghisekyn, zie 5227.
b. NN uter Lyere, geb. De Lier omstr. 1195, tr. omstr. 1218 Simon of Dirc van der Burch, geb. Wassenaar? omstr. 1195.

Notitie bij Ghisekijn: zijn naam is een koosnaam van Gijsbrecht

10456. Arnout II van Heusden, geb. omstr. 1195, heer van Heusen na 1217, ridder, † omstr. 1242, tr. omstr. 1220
10457. Machteld van Heinsberg, geb. 1200, vrouwe van Heusden, † vóór 8 juli 1254.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik, zie 5228.
b. Robert van Heusden, geb. 1226, ridder, † 1283, tr. NN NN.
c. Willem van Heusden, geb. na 1226, † vóór 1300.
d. Elisabeth van Heusden, geb. omstr. 1228, tr. Herbaren van den Berghe.
e. Dietrich van Oudheusden, geb. omstr. 1230, † Woeringen 4 juni 1288.
f. Johan II van Heusden, geb. omstr. 1235, heer van Heusden, † Keulen (Duitsland) 15 okt. 1268, tr. 1e NN (Irmgard?) NN (van Hornes?); tr. 2e omstr. 1250 Aleida van Arberg, geb. 1230, † na 1303, dr. van Hendrik III van Arenberg en Machtild van Neuenahr (ook Helfenstein) en echtg. van Widekind III van Wittgenstein.

Notitie bij Arnout II: vermeld van 1200-1230
Notitie bij Machteld: vermeld maart 1225

10460. Hendrick I van der Lecke, geb. omstr. 1218, ridder, heer van de Lek 1249-1268, leenman van het kapittel van St. Marie te Utrecht, † vóór 3 nov. 1271, tr.
10461. *Jutta van Werth, geb. omstr. 1217.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrick II, zie 5230.
b. Beatrix van der Lecke, geb. omstr. 1240, † omstr. 1280, tr. Nicolaas II van Putten, geb. omstr. 1235, heer van Putten 1268-1275, ambachtsheer van Katendreicht, † na 30 dec. 1275, zn. van Nicolaas I en NN NN.
c. Aleid van de Lecke, geb. omstr. 1250, † na 1282, tr. Dirck van Alckemade, geb. omstr. 1230, † vóór 1290, zn. van Dirck en Beatrade van Poelgeest.

Notitie bij Hendrick I: nog onmondig 1233, ontvangt het tol te Smithuizenen de curtes (uithoven) Ewijk en Malburgen in erfpacht 1255, borg voor Utrecht tegenover Gelre 1261
Notitie bij Beatrix: als weduwe vermeld 26.3.1277
Notitie bij het overlijden van Nicolaas II: maar voor 19.4.1276
Notitie bij Aleid: vermeld 1277 en 1282

10462. Peter van Borselen, geb. omstr. 1210, ridder, heer van Borselen, Goes en Kloetinge, † na 1278, tr. vóór 1259
10463. Hadewig van Cruijningen, geb. omstr. 1235, † mei 1263.
Uit dit huwelijk:
a. Jutta, zie 5231.
b. Floris van Borselen, geb. 1260, tr. Isabeau van Ghistelles, geb. 1240, † 1300.
c. Oda van Borselen, geb. vóór mei 1263, † vóór 25 nov. 1294, tr. 1280 Willem ´de Jonge ´ van Strijen, geb. omstr. 1256, ridder 28.3.1283, laatste heer van Strijen 22-12-1275-1293, † na 5 juni 1293, zn. van Willem II en Aleid van Heemskerk.

Notitie bij Peter: vermeld 1263-1278, krijgt van graaf Floris V van Holland tolvrijheid voor Goes 1266
Notitie bij Oda: vermeld in 1288 als zuster van Floris van Borsele
Notitie bij het overlijden van Oda: niet zeker of zij de moeder is van de genoemde dochter
Notitie bij het huwelijk van Willem ´de Jonge ´ en Oda: of eerder
Notitie bij Willem ´de Jonge ´: Op 25.11.1294 worden zijn goederen verdeeld tussen zijn dochters Aleyd en Hadewij. Hij bouwde het huis Strijen onder Oosterhout, dat zodanig gelegen was dat de voorburcht in Holland en de burcht in Brabant stond. Men zei dan ook dat hij ´quaet te vane ware van den hertoge jof van den grave (moeilijk te vangen was door de hertog of de graaf)
Notitie bij het overlijden van Willem ´de Jonge ´: maar voor 25.11.1294

10560. Maurin van Croiselles, geb. Kamerik 1279, raadsheer, tr.
10561. Florentina Amelis van Amstel, geb. 1279, † 1325.
Uit dit huwelijk:
a. Catharina van der Does.
b. Dirk, zie 5280.
c. Costijn van der Does, geb. omstr. 1301.

10562. Philips van Santhorst, geb. Leiderdorp omstr. 1250, † 1316, tr.
10563. Elisabeth NN.
Uit dit huwelijk:
a. Philips II van Wassenaar.
b. Clementia Philips, zie 5281.

10582. Dirck van der Dobben, schepen van Leiden 1311-1312, 1315-1316, 1324-1325, † na 25 april 1335, tr.
10583. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Alijt, zie 5291.
b. Ermgard van der Dobben, † na 20 juli 1320.
c. Ermtrud van der Dobben, † na 24 juli 1327, tr. Jan van den Bosch, † na 1348.

10664. Dirk ´ Drossaart ´ van Brederode, geb. omstr. 1167, ridder 1224, 1ste heer van Brederode (bij Velsen), † 1236, tr. omstr. 1223
10665. Alveradis van Heusden, geb. omstr. 1190, † omstr. 1234.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk van Brederode.
b. Willem van Brederode, geb. omstr. 1213, heer van Brederode 1244, ridder 1251, † 3 juni 1285, begr. Velsen, tr. na 1270 Hildegonde van Voorne, geb. omstr. 1230, † Velsen 15 april 1302, dr. van Hendrik (zie 30727,e) en Catharina van Cysoing en wed. van Costijn II van Renesse (ook Zierikzee).
c. Agniese van Brederode, geb. omstr. 1220, † omstr. 1280, tr. Herbaren van Arkel (zie 10683,c).
d. Floris, zie 5332.

Notitie bij Dirk ´ Drossaart ´: wordt in 1205 voor het eerst genoemd, broer van Willem van Theylingen, vervolgens regelmatig tot 1230, nobilis, dapifer Hollandie, van 1215 tot 1226. derhalve in de kronieken vermeld als Dirk Drossaard
Notitie bij Willem: behoorde tot de belangrijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap Holland, had belangrijke bezittingen in Kennemerland, in de omgeving van Zevenhuizen en in de Alblasserwaard, hij wordt 25.6.1282 beleend met de gerechten van Goudriaan, Hardinxveld, Papendrecht, Peursum en Slingeland
Notitie bij het overlijden van Willem: hij is begraven – samen met zijn vrouw – in de Brederodekapel van de Egmunduskerk te Velsen, op de zerk staan beiden afgebeeld
Notitie bij het overlijden van Hildegonde: begraven in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk

10666. Hugo II van Naaldwijk, geb. Zwartewaal? omstr. 1215, † omstr. 1263, tr.
10667. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik van Naaldwijk, tr. jonkvrouwe Sophie Boudynsdr van Naaldwijk, geb. omstr. 1290, † na 1333, dr. van Boudewijn (zie 10667,d) en NN NN; zij hertr. 12 aug. 1322 Jan Coppaerts van Schipliede (alias Jan van Dorp).
b. Aelbrecht van Velsen.
c. NN Hugo, zie 5333.
d. Boudewijn van Naaldwijk, geb. omstr. 1250, † na 1296, tr. NN NN.
e. Ermengaerd van Naaldwijk, geb. omstr. 1250, tr. 1e Dirk van de Doortoge (zie 5333,e); tr. 2e vóór 16 juni 1309 Willem van Leyden.

Notitie bij Hugo II: verkocht tussen 1248 en 1263 de heerlijkheid Velsen en Zwartewaal en vestigde zich definitief in Naaldwijk
Notitie bij Dirk: voor het eerst vermeld 1292 en postuum op 28.1.1306

10668. Daniel van Rodenrise, geb. omstr. 1240, dijkgraaf van Delfland en Schieland 1281-1302, † na 1302, tr. Ver Lizebette Witte, geb. omstr. 1260, † na 18 nov. 1311, dr. van *Jan die Witte en Ver Hadewie van Maerlandt (zie 5337,f); zij hertr. Dirk Bokel.

Notitie bij Daniel: vermeld 1281 in het oudste grafelijke leenregister, bewoonde waarschijnlijk het kasteel Rodenrijs aan de Schie

10674. Bartholomeus van Maerlandt, geb. omstr. 1215.

10682. Herbaren II van der Lede, geb. Langerak omstr. 1205, ridder 1227, heer van der Lede, † vóór maart 1253, tr. 1e Mabilia van Voorne (zie 15363); tr. 3e omstr. 1230 Bertha van Wickenrode; tr. 2e omstr. 1220
10683. Aleijdis van Heusden, geb. omstr. 1190, † omstr. 1260.
Uit dit huwelijk:
a. Mabelia, zie 5341.
b. Elisabeth van der Lede, geb. omstr. 1210, † 1253, tr. omstr. 1235 Willem I van Strijen/de Strenen, geb. 1214, ridder 17.3.1254, heer van Strijen 1224-1244, † 1285, zn. van Willem II van Strijen en Christine van Lynden; hij hertr. 1253 Ver Mathildis NN.
c. Herbaren van Arkel, geb. omstr. 1220, ridder, heer van Lysveld en Nyport, † 1280, tr. Agniese van Brederode (zie 10665,c).
d. Otto van Arkel van Heukelom, geb. omstr. 1225, † omstr. 1283, tr. omstr. 1265 NN van Asperen, geb. omstr. 1245, † omstr. 1283.
e. Jan I ´de Sterke ´ van Arkel, geb. Gorinchem omstr. 1233, heer van Arkel, ridder 1253-1272, † 15 mei 1272, begr. Gorinchem, tr. Bertha van Ochten, † vóór 1305, begr. Gorinchem, dr. van Ricolt II en Jutta Agnes Hendricksdr van Cuyk; zij hertr. Jan Wolf.

Notitie bij Herbaren II: heer van der Lede (het tegenwoordige Leerdam) , erfgenaam van Arkel en het omringende land 1234, van Asperen en Heukelom-
In 1234 stierf Jan VII van Arkel (eerste tak) kinderloos en Herbaren werd gekozen tot erfgenaam. Hij moest daarbij zijn toekomstige zoon ook Jan noemen en het landgoed betrekken. Herbaren liet het domein van Lede over aan zijn jongere broer Jan en ging zich tussen 1243 en 1253 heer van Arkel noemen. Neemt in 1227 deel met de bisschop van Utrecht Otto van Lippe aan de slag bij Ane, de slag verloopt dramatisch maar Herbaren weet te ontkomen. In 1230 krijgt hij het landgoed Heukelom toegewezen.
Notitie bij Willem I: vermeld 2.4.1252 en 15.10.1256
Notitie bij Otto: vermeld 1254-1283
Notitie bij Jan I ´de Sterke ´: Voor het eerst genoemd in een Latijnse kroniek uit 1253 daarin staat hij vermeld als Johannes Miles dominus de Arkele. Hij nam deel aan de oorlog tegen de opstandige Friezen onder leiding van zijn leenheer graaf Willem II van Holland. Krijgt rond 1260 het leengoed van den Berghe (het hedendaagse Bergambacht) toegewezen van het graafschap Holland, die hij in lening geeft aan zijn broer Herbaren. Jan I werd bijgenaamd de Sterke hij zou zich eens voor de grap met zijn paard hebben opgetrokken aan de poort van Gorinchem
Notitie bij het overlijden van Jan I ´de Sterke ´: begraven in de Grote Kerk van Gorichem, in 1604 werden zijn beenderen verwijderd en elders begraven.
Notitie bij Bertha: vermeld 1272-1281

10692. Willem II van Teylingen, geb. omstr. 1182, ridder, † 5 maart 1244, tr. 1e Agnes van Lijnden (zie 168979); tr. 2e
10693. Hadewich NN.

Notitie bij Willem II: vermeld 1205-1244

15360. Dirck Danielsz van Riede, dijkgraf van de Groote Waard 1205, † na 1206.

15362. Herbaren II van der Lede (dezelfde als 10682), tr. 1e
15363. Mabilia van Voorne.
Generatie XV
20864. Philips van Wassenaar, geb. omstr. 1161, † 3 juni 1225, tr.
20865. Agnès van Persijn, geb. omstr. 1180, † omstr. 1220.
Uit dit huwelijk:
a. Oda van Wassenaar, tr. Egbert II van Amstel (zie 337953,a).
b. Philips II van Wassenaar.
c. Dirk I, zie 10432.

Notitie bij Philips: vermeld 1200-1223, als van Duvenvoorde 1221, 1226. Vermeld in 1200 onder de getuigen bij het verdrag van graaf Dirk VII van Holland met hertog Hendrik I van Brabant. Hij steunde graaf Willem I in de Loonse oorlog 1204, trad in 1205 op als getuige bij de verkoop van 2 hoeven aan de abdij te Rijnsburg en zegelde in 1223 de schenkingsbrief, waarbij de weduwe van graaf Willem I aan deze abdij 50 pond Hollands gaf, voor de ziel van haar overleden man
Notitie bij Agnès: uit het geslacht van de heren van Waterland
Notitie bij Egbert II: vermeld 1200-1216

20880. Hendrik II (van Malsen) van Cuyk, geb. omstr. 1130, heer van Cuyk, door huwelijk heer van Herpen, stadsgraaf van Utrecht, voogd van de St. Jan aldaar, leenman van Keulen, Brabant en Utrecht, † 1204, tr. omstr. 1160
20881. Sophie van Renen (van Herpen), geb. omstr. 1135, erfdochter van de Heerlijkheid Herpen.
Uit dit huwelijk:
a. Luitgaerde van Cuyk.
b. Albrecht I, zie 10440.
c. Alveradis, zie 30727.
d. Liutgaard van Cuyk, geb. omstr. 1165, † na 1219, tr. omstr. 1185 Godevaart II van Breda, geb. omstr. 1160, † omstr. 1216, begr. Tongerlo, zn. van Hendrick II van Breda en Scoten en Christine van Schoten?; hij hertr. na 1185 Alide van Roeulx.

Notitie bij Hendrik II (van Malsen): vermeld 1157-1204, leenman van Keulen en Brabant voor het land en kasteel Herpen 1191 en van de bisschop van Utrecht voor het gerecht van Gasperde en Everdingen
Notitie bij Sophie: vermeld 1193-1203
Notitie bij Liutgaard: regeert als weduwe met haar zoon
Notitie bij het overlijden van Liutgaard: maar voor 1321
Notitie bij het huwelijk van Godevaart II en Liutgaard: wellicht zijn de twee echtgenotes een en dezelfde persoon
Notitie bij Godevaart II: volgt tussen 1187 en 1192 op in Breda, Schoten en Merksem, sluit verdrag met de hertog van Brabant ca 1198, waardoor hij heer wordt van het land van Breda
Notitie bij het overlijden van Godevaart II: tussen Pasen 1216 en Pasen 1217

20882. Rutger I van Merheim, † vóór 1212, tr.
20883. Aleidis van Bemelen, geb. omstr. 1140.
Uit dit huwelijk:
a. Herman van Merheim, † na 1212.
b. Waltger van Merheim, † na 1213.
c. NN van Merheim, † 1189.
d. Rutger II van Merheim, geb. omstr. 1160, † 1212.
e. Hadewig, zie 10441.
f. Beatrix van Merheim, geb. omstr. 1190, † na 1242, tr. vóór 1212 Gerard III van Wassenberg (zie 41831,a).

20884. Kerstant van Voorhout, geb. omstr. 1135, dapifer, drost van Holland, tr.
20885. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob, zie 10442.
b. Philips, zie 20864.
c. Dirck van Raephorst, geb. omstr. 1165.

Notitie bij Kerstant: vermeld 1167-1189
Notitie bij Dirck: vermeld 1221-1227

20888. Willem I van Egmond, geb. omstr. 1180, heer van Egmond, † Elbe 17 mei 1234, tr. 2e Aleid NN, † 1218; tr. 1e
20889. Badeloche (van Amstel?), geb. omstr. 1180, † 27 april 1244.
Uit dit huwelijk:
a. Wouter van Egmond, † 20 aug. 1272.
b. Gerard II, zie 10444.

Notitie bij Willem I: Ontving in 1213 de advocatus van de abdij in erfelijk leen van de abt. Vermeld in het gevolg van de graaf van Holland 1215, 1221. In juli 1220 vinden wij hem als nobiles homines bij het huwelijksverdrag van graaf Willem en bij de handvesten van Dordrecht. Sommige genealogiën geven Badeloge van Haarlem als zijn vrouw
Notitie bij het overlijden van Willem I: gesneuveld tegen de Stadingers aan de Elbe
Notitie bij Badeloche: mogelijk uit het geslacht van Amstel.
Notitie bij het overlijden van Wouter: gesneuveld

20904. Dirk I van Wassenaar (dezelfde als 10432 in generatie XIV), tr.
20905. Bertha Arentsdr van Teylingen (of van Rijswijk ?) (dezelfde als 10433 in generatie XIV).

20906. Wilhelmus van Striene, geb. omstr. 1173, ridder, heer van Strijen 1224-1244, † omstr. 26 april 1244, tr.
20907. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN (Florentia ?), zie 10453.
b. Willem III van Striene, geb. omstr. 1205, heer van Strijen, ridder 1264, † vóór 1276, tr. 1e omstr. 1235 Elisabeth van der Lede?, geb. omstr. 1220, † vóór 1253; tr. 2e 11 juni 1253 Matildis NN.

Notitie bij Willem III: vermeld van 23.4.1252 -15.10.1256
Notitie bij het huwelijk van Matildis en Willem III: pauselijke dispensatie op die datum, in verband met overspel waaruit een kind is voortgekomen, mits zijn eerste vrouw niet door zijn toedoen is overleden

20912. Jan I Robert ´Baldwin´ van Heusden, geb. omstr. 1179, † na 1217, tr. omstr. 1185
20913. Aleydis Persijn, geb. omstr. 1160, † omstr. 1200.
Uit dit huwelijk:
a. Aleijdis, zie 10683.
b. Alveradis, zie 10665.
c. Arnout II, zie 10456.
d. NN van Heusden, geb. omstr. 1195, tr. Dirk I van Heeswijk, geb. omstr. 1190, † vóór 1243, zn. van Hubertus.

20914. Dirk I van Valkenburg, geb. omstr. 1192, heer van Heinsberg en Valkenburg 1207, † 4 nov. 1227, tr. 2e omstr. 1220 Beatrix van Kyrburg, wildgravin, vrouwe van Valkenburg 1230-1236, † na 1236, dr. van Gerhard I van Kyrburg-Dauhn en Agnès van Beieren (ook Wittelsbach) en wed. van Phillip III van Bolanden; tr. 1e 1210
20915. Isolda van Limburg, geb. omstr. 1185, † na 1220.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik van Heinsberg, † na 1267.
b. NN van Valkenburg, † vóór 2 febr. 1224, begr. Heinsberg.
c. NN van Valkenburg, † vóór 2 maart 1223, begr. Heinsberg.
d. NN van Heinsberg, tr. na 1237 Roger van Rosoy, ridder, heer van Chaumont 1244, baljuw van Chaources 1234-1240, † Mansourah (Egypte) 15 febr. 1250, zn. van Roger en Alix van Avesnes en gesch. echtg. van Sophie van Coucy en gesch. echtg. van Alix van Montmorency.
e. Machteld, zie 10457.
f. Agnès van Valkenburg, geb. omstr. 1217, erfgename van Heinsberg, † 1267, tr. 1230 Hendrik I van Sponheim, geb. omstr. 1210, heer van Hensburg, † 1258, zn. van Godfried III en Adelheid van Sayn.

Notitie bij Dirk I: houdt met hertog Hendrik III (vader van zijn eerste vrouw) aanvankelijk de zijde van Otto IV en neemt mogelijk deel aan de slag bj Bovines 27.7.1214 , maar kiest alsnog de zijde van Frederik II en is aanwezig bij diens kroning tot Duits koning Aken 25.7.1215, doet herhaaldelijk schenkingen aan het Mariaklooster te Heinsberg
Notitie bij Isolda: vermeld 1217-1220
Notitie bij het overlijden van Isolda: maar voor 2.3.1224

20920. Volpert II van der Lecke, geb. omstr. 1184, ridder 1223, heer van de Lecke 1219-1248, † vóór 9 aug. 1249, tr. 2e omstr. 1236 Margaretha van Cuyk; tr. 1e omstr. 1218
20921. Othilde (Odelinda) van Smitshuisen, geb. omstr. 1182, † 1233, begr. Zennewijnen.

Notitie bij Volpert II: pachtte in 1228 het tol te Smitshuizen, gaf in 1241 tolvrijheid aan de Duitse Orde
Notitie bij Othilde (Odelinda): vermeld 1217-1228

20922. Heinrich Werth, geb. omstr. 1195, † 1276.

20924. Nicolaes I van Borselen, geb. omstr. 1180, ridder, heer van Borselen 1243-1258, † vóór 1263, tr. omstr. 1220
20925. Jutta van Holland, geb. omstr. 1190, † omstr. 1260.
Uit dit huwelijk:
a. Frans van Borselen.
b. Peter, zie 10462.
c. Hendrik Wisse van Borselen, geb. omstr. 1231, ridder, heer van Borselen, † na 1266, tr. 1e NN Wolfaartsdr van de Maalstede, geb. omstr. 1220, dr. van Wolfaart van de Maalstede (Zeeland) (zie 83705,b) en Aleijd van de Woestyne Filipsdr; tr. 2e Clarisse van Gavre, Jan Mullaertsdr, dr. van Jan Mulart van Gavre en NN NN.

Notitie bij Jutta: bastaarddochter, moeder onbekend, haar voornaam is aangenomen omdat Peter van Borsele een dochter Jutta heeft
Notitie bij Hendrik Wisse: vermeld 1263-1267
Notitie bij het overlijden van Hendrik Wisse: maar voor 1271

20926. Godfried van Cruijningen, geb. 1215, heer van Cruijningen, ridder 1238, leenheer van de hertog van Brabant, † 1265, tr. omstr. 1240
20927. Oda van Pumbeke van Gageldonck, geb. omstr. 1210, † na mei 1263.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo van Cruijningen, geb. 1228, ridder, heer van Woensdrecht en Cruijningen, † 1304, tr. 1263 Maria van Herlaer, geb. omstr. 1247, † 1308, dr. van Dirck/Theodoric en Sophie van Steyn.
b. Hadewig, zie 10463.
c. Wouter II van Cruijningen, geb. 1244, heer van Cruijningen en Woensdrecht, † na sept. 1296, tr. Elisabeth NN, † na 1270.

Notitie bij Godfried: vermeld 1233/65, domicellus 1233 en 1234, kocht de heerlijkheid Woensdrecht 1250, leidde met Hendrik Wisse en Peter van Borsele de opstand tegen gravin-regentes Aleid in Zeeland. Doet in 1240 een schenking aan de abdij ter Does
Notitie bij Oda: gegoed in Rijsbergen
Notitie bij het huwelijk van Godfried en Oda: zij wordt in mei 1263 vermeld in verband met tiend- en patronaatsrecht van de kerk van West-Tilburg, waarvan haar ouders in 1233 afstand hebben gedaan

21120. Guillaume van Croiselles, geb. omstr. 1253, heer van Croiselles.

21122. Amelis van Amstel, geb. Mijnden bij Loosdrecht 1256, heer van Loosdrecht?.

21124. Dirk I van Wassenaar (dezelfde als 10432 in generatie XIV), tr.
21125. Bertha Arentsdr van Teylingen (of van Rijswijk ?) (dezelfde als 10433 in generatie XIV).

21164. Willem van der Dobben, koopman, schepen van Leiden 1295-1296, † na 1311.

21328. Willem I van Teylingen, geb. omstr. 1132, tr. 1e vóór 1199 Maria van Castricum; tr. 2e 1199 NN Gerardsdr NN; tr. 3e omstr. 1200
21329. Agniese van Bentheim, † 1203.
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit van Heemskerk, tr. NN Arnoutsdr van Heusden (zie 41825,a).
b. Dirk ´ Drossaart ´, zie 10664.
c. Willem II, zie 10692.

Notitie bij Willem I: wellicht een zoon van Floris de Zwarte
Notitie bij het huwelijk van Willem I en Agniese: vermeld 1174, 1198-1203

21330. Jan I Robert ´Baldwin´ van Heusden (dezelfde als 20912), tr. omstr. 1185
21331. Aleydis Persijn (dezelfde als 20913).

21332. Hugo I van Naaldwijk van Voorne, geb. omstr. 1190, † omstr. 1231, tr. omstr. 1210
21333. NN Heer van Velzen.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo II, zie 10666.
b. Hendrik I van Naaldwijk, geb. omstr. 1220, tr. Ermgard van de Lecke (zie 5231,b).

Notitie bij het huwelijk van Hugo I en NN Heer: bezat goederen te Naaldwijk en Zwartewaal, vermeld bij een transport Dirksland 1220 droeg de titel Erfmaarschalk van Noord Holland

21336. Allinus van Rodenrise, geb. omstr. 1180, † 1200.

Notitie bij Allinus: vermeld ca 1200

21348. Bartholomeus van Voorne van Naaldwijk, geb. omstr. 1170, heer van Naaldwijk, † na 1203, tr.
21349. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo I, zie 21332.
b. Bartholomeus, zie 10674.

Notitie bij Bartholomeus: jongste zoon van Dirk van Voorne, vermeld 1203

21364. Floris van de Lede, geb. Langerak omstr. 1170, ridder, mede-heer van Asperen en Lede, † omstr. 1207, tr. 2e na 1200 NN NN; tr. 1e omstr. 1200
21365. NN (Asekijn) Hugo Bottersdr van Schoonhoven, geb. omstr. 1170.

Notitie bij Floris: alias Florentius de Leda, vermeld 1204-1207. Floris wordt genoemd in een charter van een Gelderse kroniek uit 1204 dat hij samen met zijn jongere broer Folpert de heerschappij krijgt van een klein kasteel te Asperen. Ditzelfe kasteel werd tijdens de Loonse oorlog door graaf Willem I van Holland vernietigd. In 1207 tekende Floris een oorkonde tot overgave tesamen met Ada van Holland en Lodewijk II van Loon. Datzelfde jaar wordt Floris om het leven gebracht door huurlingen van de koning van Engeland en de graaf van Holland.
Notitie bij NN (Asekijn) Hugo Bottersdr: mogelijk was haar voornaam Asekijn

21366. Jan I Robert ´Baldwin´ van Heusden (dezelfde als 20912), tr. omstr. 1185
21367. Aleydis Persijn (dezelfde als 20913).

21384. Willem I van Teylingen (dezelfde als 21328), tr. 3e omstr. 1200
21385. Agniese van Bentheim (dezelfde als 21329).

Notitie bij het huwelijk van Willem I en Agniese: vermeld 1174, 1198-1203

30720. Daniel Danielsz van de Merwede, geb. omstr. 1150, † na 1200, tr. omstr. 1183
30721. Adriaentje Heer Lijnendr.
Uit dit huwelijk:
a. Dirck Danielsz, zie 15360.
b. Daniel Danielsz van de Merwede, heer van de Merwede, tr. NN van Heerwijcksdr.
c. Jkvr. NN van de Merwede Danielsdr, tr. omstr. 1212 Philips van Uternesse (alias Matenesse), † na 1236.

Notitie bij Daniel Danielsz: nam met Boudewijn van Vlaanderen Constantinopel in, leefde 1226, vermeerderde zijn wapen met 15 gouden bysanten

30726. Dirk van Voorne, geb. omstr. 1170, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland 1218, † 31 dec. 1228, tr. 1197
30727. Alveradis van Cuyk, geb. omstr. 1165, † na 1226, tr. 1e omstr. 1195 Hendrik IV van Kessel, geb. 1169, † na 1236, zn. van Hendrik III en Alveradis van Saffenberg; hij hertr. omstr. 1205 Uthelhildis van Hengebach.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk van Heenvliet, † vóór 1281, tr. 1e Clementia van Bierbeke, † na 1281, dr. van Dirk I en NN NN; tr. 2e Elisabeth Gosewijndr Buch.
b. Elisabeth van Voorne.
c. Machteld van Voorne, † 1278.
d. Mabilia, zie 15363.
e. Hendrik van Voorne, geb. omstr. 1197, heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, † 13 maart 1259, tr. 1231 Catharina van Cysoing, geb. Peteghem omstr. 1210, † omstr. 1260, dr. van Jan III en Maria van Bourghelles.
f. Hugo van Voorne, geb. omstr. 1205, ridder, 1ste heer van Heenvliet, † na 1271, tr. Justine van Heeze, geb. omstr. 1210, † vóór 17 maart 1258, dr. van Herebertus.
g. Albert van Voorne, geb. omstr. 1232, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, † 30 dec. 1287, begr. Loosduinen jan. 1288, tr. 1e omstr. 1261 Margaretha van Horne, geb. 1230, dr. van Willem I van Horne en Altena en Heilwich van Heeze; tr. 2e na 1268 Aleidis van Egmond (zie 5223,a); tr. 3e 1281 Katharina van Durbuy, † 26 sept. 1328, dr. van Gerard III en Machtild van Kleef; zij hertr. 1297 Wolfert I van Borselen.

Notitie bij Dirk: vermeld 1198-1227, op 20.11.1229 schenkt hij en zijn vrouw 11 gemet land in Somerland aan de abdij Ter Doest
Notitie bij Alveradis: vermeld 1221
Notitie bij Dirk: vermeld 1245-1275, gegoed in Veckhoek in Vierpolder
Notitie bij Clementia: overleden na haar echtgenoot, in 1281 geeft Clementia van Bierbeke, weduwe van Dirk van Voorne, toestemming aan Albert van Voorne om het Woud te dijken ingepolderd door Willem, heer Daniëlsz
Notitie bij Hendrik: vermeld 1229/1259, beleend met de grafelijke leenheerlijkheid Voorne, in 1247.1256 koopt Hendrik de dijkzate van de inlaagdijk ten Noorden en Oosten van het latere Rotterdam van graaf Willem III, in januari 1250 houdt hij de staal- en vroonvisserij van de graaf van Holland
Notitie bij Hugo: vermeld 1228-1271
Notitie bij het overlijden van Justine: op die datum schonk heer Hugo 8 gemet 1 lijn land te Heenvliet aan de hospitalbroeders van St. Jan.
Notitie bij Albert: vermeld sinds 1259 ter opvolging van zijn vader, hij was een van de voornaamste edelen aan het Hof van graaf Floris V van Holland, verwierf voor de inwoners van Brielle tolvrijheid door het land van de graaf, verleende voorrechten aan de kooplieden van Hamburg,
Notitie bij het huwelijk van Katharina en Albert: door Floris V van Holland na de dood van Aelbrecht beleend met Teijlingen
Notitie bij Katharina: vermeend minnares van graaf Floris V van Holland
Generatie XVI
41728. Kerstant van Voorhout (dezelfde als 20884 in generatie XV), tr.
41729. NN NN (dezelfde als 20885 in generatie XV).

41730. Dirk van Persijn, tr.
41731. NN Arnout Spikersdr.
Uit dit huwelijk:
a. Aleid Persijn, geb. omstr. 1165.
b. Johan I Persijn, geb. omstr. 1170, † 20 sept. 1224, tr. Agnès van Haarlem, geb. omstr. 1175, † omstr. 1220, dr. van Simon en NN NN.
c. Agnès, zie 20865.

41760. Herman II van Cuyk-van Malsen, geb. omstr. 1100, heer van Cuyk, stadsgraaf van Utrecht, voogd St. Servaas te Maastricht 1146, leenman van de bisschop van Utrecht, † omstr. 1168, tr. omstr. 1130
41761. *NN van Chiny.

Notitie bij Herman II: vermeld 1121-1167, als leenman van de bisschop van Utrecht voor het gerecht van Gasperde en Everdingen 1145-1168

41762. Dirk van Renen, geb. omstr. 1110, burggraaf van Utrecht, † vóór 1178, tr.
41763. *NN van Bierbeek, geb. omstr. 1110.

Notitie bij Dirk: bezat het allodium Herpen, schonk met zijn broeder Godfried van Renen, bisschop van Utrecht, landerijen onder Anderlecht en Dilbeek bij Brussel aan de priorij Vorst 1170
Notitie bij *NN: waarschijnlijk dochter van Hendrik II van Bierbeek of anders van zijn broer Willem I van Bierbeek

41764. Koenraad II van Merheim, geb. omstr. 1120, graaf van Merheim, † na 1147, tr. 1e Heilwieva van Rode (zie 167297,c); tr. 2e
41765. Lukardis NN.
Uit dit huwelijk:
a. Rutger I, zie 20882.
b. Koenraad III van Merheim, geb. omstr. 1141, graaf van Merheim.
c. Dirk van Merheim, geb. omstr. 1147, kanunnik te Keulen.

41766. Walter van Bemelen.

41768. Doede van Voorhout, geb. omstr. 1085, † vóór 1143, tr.
41769. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gerard van Teylingen.
b. Kerstant, zie 20884.

Notitie bij Doede: vermeld 1101-ca1130, bezat veerrecht over de Rijn
Notitie bij Gerard: vermeld 1143

41776. Wouter I ´Kwade Wouter´ van Egmond, geb. omstr. 1150, † 13 sept. 1208, begr. Egmond, tr.
41777. Mabilia van Isselmunde, geb. omstr. 1147, † Egmond.
Uit dit huwelijk:
a. Gerard van Egmond, † omstr. 1217.
b. Walter van Egmond, † vóór 23 juli 1223.
c. Willem I, zie 20888.

Notitie bij Wouter I ´Kwade Wouter´: homines comitis, vermeld 3.11.1200 bij het vredesverdrag met Brabant, vermeld in 1201 als graaf Dirk VII de gift bevestigd bestaande uit het goed Albrandtswaard in het land van Putten aan de abdeij Ter Does in Vlaanderen, vocht met graaf Willem I in de Loonse oorlog in 1204-1205 aan het hoofd van de Kennemers. In de oorlog werd zijn kasteel verwoest. Hij bleef in conflict – net als zijn voorvaderen – met de abdij van Egmond over de betalingen, hetgeen hem de bijnaam ´Kwade Wouter ´opleverde
Notitie bij het overlijden van Wouter I ´Kwade Wouter´: begraven in de kerk op de Hoef
Notitie bij Mabilia: vermeld 1201

41812. Hugo van Striene, geb. omstr. 1141, † 1213.

Notitie bij Hugo: vermeld 21.9.1213

41824. Arnold I van Heusden, geb. omstr. 1125, heer van Heusden 1130, † 1184, tr. omstr. 1147
41825. Justina van Heeze-Millen, geb. omstr. 1127, † vóór 1200.
Uit dit huwelijk:
a. NN Arnoutsdr van Heusden, tr. Gerrit van Heemskerk (zie 21329,a).
b. Robert van Heusden, tr. omstr. 1202 Philippine van Diest, dr. van Arnold II en Clementia van Wezemaal.
c. Jan I Robert ´Baldwin´, zie 20912.

41826. Dirk Persijn, geb. omstr. 1135, tr.
41827. Bartrada Arnoutdr van Spiker van Waterland, geb. omstr. 1135, erfdochter van Waterland.
Uit dit huwelijk:
a. Aleydis, zie 20913.
b. Jan van Putten, geb. omstr. 1170, heer van Waterland, † Egmond 20 sept. 1224, tr. 1e Aleydis van Altena, † 4 juli 1229; tr. 2e NN van Voorne, geb. omstr. 1180, dr. van Hugo (zie 85393,a).

Notitie bij Dirk: vermeld als borg en getuige van de graaf van Holland 28.8.1168
Notitie bij Jan: vermeld 5.12.1216-1230. Hij was nauw verwand met het geslacht Persijn, vermoedelijk indentiek met Jan Persijn
Notitie bij het overlijden van Jan: begraven in de abdijkerk aldaar
Notitie bij Aleydis: vemeld 1229-1230
Notitie bij NN: erfdochter van Putten

41828. Arnold III van Kleef, geb. omstr. 1150, graaf van Kleef 1188-1198, door huwelijk heer van Heinsberg, † vóór 1200, begr. Kleef, tr. vóór 1191
41829. Adelheid van Heinsberg, geb. vóór 1175, erfgename van Heinsberg en Valkenburg, † na 1203, begr. Heinsberg.
Uit dit huwelijk:
a. Arnold van Kleef, † Dalmiette (Egypte) 1218.
b. Agnes van Kleef (van Heinsberg), † vóór 1212.
c. Beatrix van Kleef, geb. omstr. 1180, † 1265, tr. Gerhard III van Randerode, geb. omstr. 1175, heer van Randerode en Rietberg, † omstr. 1247, zn. van Gerhard II en Beatrix van Ahr-Hochstaden.
d. Dirk I, zie 20914.

Notitie bij Adelheid: vermeld 1190-1216
Notitie bij het overlijden van Adelheid: maar voor 1227
Notitie bij het overlijden van Arnold: gesneuveld

41830. Hendrik III ´de Oude ´ van Limburg, geb. omstr. 1131, voogd van de Augustijnerabdij te Rolduc, hertog van Limburg 1167-1121, graaf van Arlon 1167-1221, † Klosterrath 21 juni 1221, begr. Rolduc 21 juni 1226, tr. 2e vóór 1189 Adelheid van Henneberg, † 1198, dr. van Poppo VI en Sophia van Andechs-Merano; tr. 1e omstr. 1150
41831. Sophie van Saarbrücken, geb. omstr. 1132, † na 1214.
Uit dit huwelijk:
a. Gerard III van Wassenberg, heer van Wassenberg 1180-1212, heer van Horne 1212-1220, † 12 nov. 1229, begr. Wassenberg, tr. vóór 1212 Beatrix van Merheim (zie 20883,f).
b. Mathilde van Limburg, † na 1202.
c. Jutta van Limburg, † na 1202, tr. Gosewiijn V van Heinsberg en Valkenburg, geb. omstr. 1188, † 1207, zn. van Goswijn IV van Valkenburg.
d. Petronille van Limburg, † 1223, tr. Otto van Millen, geb. omstr. 1160, † vóór 1223, zn. van Goswin I en NN NN.
e. Adelheid van Limburg, tr. Fastré van Berlo.
f. Hendrik van Wassenberg, geb. omstr. 1151, heer van Wassenberg 1180-1212, † 4 dec. 1214, tr. 1178 Sophia van Gelre, dr. van Hendrik ´de Jongere ´ van Gelre en Zutphen (ook Wassenberg) en Agnès van Arnstein.
g. Simon van Limburg, geb. 1177, † 1 juli 1195, begr. Rome (Italië).
h. Walram IV van Limburg, geb. 1178, graaf van Luxemburg 1214-1226, markgraaf van Arlon 1221-1226, hertog van Limburg 1221-1226, † Cremona 2 juli 1226, begr. Rode, tr. 1e omstr. 1195 Cunigunde van Monschau, geb. omstr. 1175, vrouwe van Falquémont, † vóór 1213, dr. van Frederik I van Opper-Lotharingen en Ludmilla van Polen; tr. 2e omstr. april 1214 Ermesinde van Namen, geb. Namen (België) sept. 1186, gravin van Luxemburg, erfdochter van Namen 1196-1246, † Hoensch 12 febr. 1247, begr. Clairefontaine, dr. van Hendrik II ´de Blinde ´ van Limburg (zie 83660) en Agnès van Gelre en wed. van Theobald I (Jean) van Bar.
i. Frederik van Limburg, geb. omstr. 1180, graaf van Lummen, voogd van de St. Lambert te Luik, † 1211, tr. NN van Lummen.
j. Isolda, zie 20915.

Notitie bij Hendrik III ´de Oude ´: op kruistocht met zijn zonen Walram en Hendrik 1189
Notitie bij Sophie: vermeld 1178-1215
Notitie bij Otto: sticht in 1221 het Jungfrauenklooster Dalheim te Ophoven bij Wassemberg , zijn zoon Goswijn verplaatste het in 1250 in een bos, waar het heden ten dage nog ligt. Aangezien zijn zoon burggraaf van Wassemberg wordt genoemd, zal zijn vrouw uit dit geslacht voortgekomen zijn
Notitie bij Hendrik: heer samen met zijn broer Gerard
Notitie bij het overlijden van Simon: begraven in de Lateran Kerk
Notitie bij het overlijden van Ermesinde: begraven in de Cistercienserinnenabdij aldaar

41840. Giselbert van der Lecke, geb. omstr. 1152, † na 1204.

Notitie bij Giselbert: vermeld 1199-1204

41842. Hendrik van Smitshuisen, geb. omstr. 1150, ministriaal, leenman van het kapittel van St. Marie te Utrecht, † vóór 1219, tr.
41843. Machteld NN.

Notitie bij Hendrik: vermeld 1216-1217, beheert de tol te Smithuizen in erfpachtg van het Kapittel van St. Marie te Utrecht, verleent tolvrijheid aan de Abdij Marienweerd 1216
Notitie bij Machteld: nobilis matrona, stichtte in 1128 een nonnenklooster in Zennewijnen, vermeld 1216-1233
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Machteld: nobilis matrona, pacht samen met haar dochter Othilde de tol van Smithuizen en de curtes (uithoven) van het Kapittel van St. Marie te Utrecht 1219

41848. Hendrik Wiszo van Borselen, geb. omstr. 1150.

Notitie bij het overlijden van Hendrik Wiszo: vermeld 1168

41850. Willem I van Holland, geb. omstr. 1168, graaf van Holland 1203-1206, graaf van Holland 1213-1222, † 4 febr. 1222, begr. Rijnsburg, tr. 1e Stavoren 1197 Aleidis van Gelre, geb. omstr. 1187, † 12 febr. 1228, begr. Rijnsburg, dr. van Otto I van Wassenberg en Richardis van Wittelsbach; tr. 2e juli 1220 Maria van Brabant, geb. omstr. 1188, † omstr. 1260, dr. van Hendrik I ´de Heldhaftige ´ en Mathilde van Boulogne; kreeg rel.
41851. Jutta van Pumbeke.

Notitie bij Willem I: waarschijnlijk in Engeland en Schotland opgevoed. Nam daar deel aan de 3de kruistocht 1189. Werd door zijn oudere broer Dirk VII uitgesloten van opvolging, kwam in opstand en kreeg na verzoening het bestuur over Midden-Friesland 1195/1196. Veroverde in 1203 het graafschap Holland van zijn nicht Anna van Holland (dochter van zijn broer Dirk en haar echtgenoot Lodewijk van Loon), maar moest in 1206 Lodewijk als graaf van Holland erkennen. In 1213 door keizer Otto IV beleend met Holland. Nam deel aan de 5de kruistocht en veroverde Damiate in 1219
Notitie bij het overlijden van Willem I: na 19 jaar vol oorlog Holland en Oost-Friesland te hebben bestuurd, overleden aan hersenvliesontsteking ten gevolge van een complicatie bij een middenoorontsteking

41852. Wouter I van Cruijningen, geb. omstr. 1180, heer van Cruijningen 1203-1214, advocates van de abdij Ter Does 1203-1214, † vóór 1233, begr. Leiderdorp, tr. 1e Herkenrade NN; tr. 2e Immeine NN; tr. 3e Hulstg vóór april 1214
41853. Bela van Maelstede, geb. Hulst omstr. 1190, † 1240, begr. Leiderdoep, tr. 2e vóór 1240 Willem van Valkenisse, geb. omstr. 1190, zn. van Kempen.

Notitie bij Wouter I: vermeld 1198-1214, deed in februari 1203 en april 1214 belangrijke schenkingen grond aan de abdij Ter Does, waaronder 25 en 146 gemet moergrond, met de tiend en de ambachtsheerlijkheid, met de toezegging door de monniken dat hij als medebreoder en zijn vrouew bij hen begraven zou worden
Notitie bij het overlijden van Wouter I: wanneer zijn zonen leenopvolger worden, begraven in kloosterhabijt in de abdij Ter Does
Notitie bij Bela: vermeld 1214
Notitie bij het overlijden van Bela: begraven in de abdij Ter Does

41854. Hendrick van Pumbeke (van Beveren), geb. omstr. 1183, heer van Pumbeke 1214, van Beveren 1222, ridder 1222, † vóór 1253, tr.
41855. Ymaina van Gageldonk, geb. omstr. 1190, † vóór 1253.

42244. Arnold I van Amstel, ridder, heer van Benschop, † 14 febr. 1291, tr. 2e Agnese van Merlo, † vóór 1303, dr. van Jan I; tr. 1e
42245. Johanna NN, † na 1303.
Uit dit huwelijk:
a. Gijsbrecht van Amstel, geb. 1252, † 1343, tr. Bertha van Arkel van Heukelom, geb. na 1265, † 25 febr. 1322, begr. IJsselsteijn, dr. van Otto (zie 10683,d) en NN van Asperen.
b. Arnold van Benschop, geb. 1253.
c. Agnes van Amstel, geb. 1254.
d. Amelis, zie 21122.

Notitie bij Bertha: vermeld 1297-1298

42658. Otto IV van Bentheim, geb. omstr. 1142, burggraaf van Coevorden 1166-1208, graaf van Bentheim 1187-1196, † na 1 jan. 1208, tr. vóór 1172
42659. Alveradis van Arnsberg, geb. omstr. 1140, erfgravin van Arnsberg, † na 1205.
Uit dit huwelijk:
a. Agniese, zie 21329.
b. Egbert I van Bentheim, † vóór 1211.
c. Boudewijn I van Bentheim, † na maart 1247, begr. Wietmarschen (Duitsland), tr. Jutta van Limburg, † omstr. 1247.
d. Otto II van Bentheim, † Caesarea 1217.
e. Gertrud van Bentheim, † na 1219.
f. Marina van Benthem, geb. omstr. 1190, tr. omstr. 1225 Ricold I van Ochten, † na 1265.
g. Catharina van Benthem, geb. omstr. 1230, tr. Engelbert van Horne, geb. 1242, † na 1264, zn. van Willem I van Horne en Altena en Heilwich van Heeze; hij hertr. omstr. 1235 Ermgard van Mierlo.

Notitie bij Otto IV: vermeld vanaf 1166, begeleidt zijn moeder op haar tweede reis naar het Heilige Land 1173, neemt deel aan de 3de kruistocht in 1183
Notitie bij het overlijden van Otto IV: maar voor 13.2.1209
Notitie bij het overlijden van Egbert I: vermoord
Notitie bij het overlijden van Boudewijn I: maar voor 9.5.1248
Notitie bij Otto II: bisschop van Munster 1203
Notitie bij Engelbert: vermoedelijk bouwde hij het kasteel Cranendonck tussen Maarheeze en Soerendonk. Hij verwierf de voogdij over de kerkelijke goederen te Budel van de abdij te Aken en wist deze rechten uit te breiden.

42664. Bartholomeus van Voorne van Naaldwijk (dezelfde als 21348 in generatie XV), tr.
42665. NN NN (dezelfde als 21349 in generatie XV).

42672. Daniel van Rodenrise, geb. omstr. 1150, † na 27 febr. 1168.

Notitie bij Daniel: vermeld 1156/68, getuige voor de graaf van Holland bij een ruil, aangegaan door deze met de abdij van Echternach, die o.a. de parochie van Schie betreft in 1156 en nogmaals 27.2.1168 als getuige voor de graaf van Holland bij diens verdrag met de graaf van Vlaanderen

42696. Dirk van Voorne, geb. omstr. 1135, ridder, heer van Voorne 1175-1189, † na 1189, tr. omstr. 1160
42697. NN Jonckvrouwe van Naaldwijk, erfdochter van Naaldwijk.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Voorne, tr. Daniel van de Merwede, geb. 1120, ambachtsheer van de heerlijkheid Merwede, † 1172.
b. Hendrik van Voorne.
c. Hugo van Voorne, † na 1213.
d. Dirk, zie 30726.
e. Bartholomeus, zie 21348.

Notitie bij Dirk: volgde zijn broeder Floris, vermeld 1156, getuige 3.10.1174. mogelijke bouwer van de burcht bij Oostvoorne voerde als wapen een gpuden aanziende leeuw op rood
Notitie bij NN Jonckvrouwe: vermeld 1156

42728. Herbaren I van der Lede, geb. Langerak omstr. 1140, ambachtsheer van Haastrecht, † omstr. 1200, tr.
42729. NN Willemsdr van Altena, geb. omstr. 1150.

Notitie bij Herbaren I: Harbernus van Liethen, vermeld 1143 als getuige voor bisschop Hardbertus van Utrecht, samen met de heren van Altena, Teylingen en van Amstel. Hij was geen ministriaal van de bisschop maar een ´vrij man ´

42730. Hugo Botter van Schoonhoven, geb. Schoonhoven? omstr. 1149, heer van Schoonhoven.

61440. Hugo van Teylingen, geb. omstr. 1116, tr.
61441. NN van de Merwede.
Uit dit huwelijk:
a. Daniel I van de Merwede, geb. omstr. 1148, tr. *NN van Voorne.
b. Daniel Danielsz, zie 30720.

Notitie bij Daniel I: heeft vermoedelijk het Danielsambacht in Brielle als Voorns leen in bezit

61452. Dirk van Voorne (dezelfde als 42696), tr. omstr. 1160
61453. NN Jonckvrouwe van Naaldwijk (dezelfde als 42697).

61454. Hendrik II (van Malsen) van Cuyk (dezelfde als 20880 in generatie XV), tr. omstr. 1160
61455. Sophie van Renen (van Herpen) (dezelfde als 20881 in generatie XV).
Generatie XVII
83460. *Dirck van Persijn, tr.
83461. Berthe van Boulogne.

83462. Arnoud Spiker, tr.
83463. Imme NN.

83520. Hendrik I van Cuyk, geb. omstr. 1070, heer van Cuyk 1096, † vóór 9 aug. 1108, tr. omstr. 1100
83521. Alveradis van Hochstaden, geb. omstr. 1075, erfgename van het wildgrafschaft Osning, † na 1129.
Uit dit huwelijk:
a. Andreas van Cuyk, † na 1164.
b. Herman II, zie 41760.
c. Godfried I, zie 85318.
d. Aleidis van Cuyk, geb. omstr. 1100, † vóór 1133, tr. Arnold II van Rode, geb. omstr. 1090, † na 1125, zn. van Arnoud I (zie 334593,c) en NN van Valkenburg?.
e. Irmgard van Cuyk, geb. 1103, † 1134, tr. Dirk I van Horne, geb. 1079, heer van Horne 1131, † 1134, zn. van Engelbert I en NN NN.

Notitie bij Hendrik I: vermeld van 1108-1131, betrokken bij de Stichting van klooster Mariënweerd in 1129
Notitie bij Alveradis: was betrokken bij de stichting van de abdij Marienweerd in 1129
Notitie bij het overlijden van Arnold II: vermoord

83522. Otto II van Chiny, geb. omstr. 1065, graaf van Chiny 1105-1131, † 28 maart 1125, tr. 1e Ermingard NN, geb. omstr. 1054; tr. 2e omstr. 1083
83523. Adelheid van Namen, geb. omstr. 1068, † na 30 sept. 1124.
Uit dit huwelijk:
a. *NN, zie 41761.
b. Hugo van Chiny, † omstr. 1168.
c. Alberon van Chiny, bisschop van Luik 1136, † 1145.
d. Oda van Chiny, geb. omstr. 1085, tr. na 1114 Giselbert II van Loon, geb. omstr. 1060, graaf van Duras, voogd van St. Trond, † 1137, zn. van Otto I en Erlande/Oda van Duras en wedr. van Gertrude van Montaigu-Clermont en gesch. echtg. van Marguerite van Montaigu.
e. Ida, zie 334627.
f. Eustache van Chiny, geb. omstr. 1090, voogd van de Haspengau, † omstr. 1160, tr. 1e NN van Varennes; tr. 2e NN Wigerdr NN.
g. Frederik van Chiny, geb. omstr. 1097, proost van Reims 1124, † na 1130.
h. Albert I van Chiny, geb. omstr. 1110, † 29 sept. 1162, tr. omstr. 1140 Agnès van Bar, geb. omstr. 1120, † na 1185, dr. van Reinaud I ´de Eenogige ´ van Bar-le-Duc (zie 669311,e) en Gisèle van Vaudémont.

Notitie bij Otto II: volgde zijn vader op, voltooide de bouw van de abdij van Orval

83524. Godfried van Renen (van Aarschot), geb. omstr. 1085, † na 18 okt. 1145, tr. 1e na 1107 Emmissa van Lillers, geb. 1095, vrouwe van Burbure, gravin van Lillers, † na 1143, dr. van Wennemar en Ermentrude van Aire en echtg. van Roger II van Wavrin en gesch. echtg. van Fastré van Fossé; tr. 2e omstr. 1120
83525. Sophia van Bemmel, erfdochter van Bemmel.
Uit dit huwelijk:
a. Gerlach van Renen, † na 1170.
b. Godfried van Renen, bisschop van Utrecht, † 27 mei 1178.
c. Heilwig van Renen, † na 9 april 1178, tr. na 1129 Godfried I van Cuyk (zie 85318).
d. Hugo van Renen.
e. Arnout van Renen.
f. Dirk, zie 41762.

Notitie bij Godfried: wellicht dezelfde als Godfried van Aarschot, vermeld 1105-1169, bezat goederen te Brabant in de omgeving van Brussel
Notitie bij het overlijden van Gerlach: maar voor 9.4.1178

83528. Koenraad I van Merheim, geb. omstr. 1100, † 1147, tr.
83529. Luckardis NN.

83536. Alewijn van Leiden, heer, geb. 1066, burggraaf van Leiden, heer van Rijnland en Wassenaar, baanderheer van Berkel, Weena, Bleiswijk en Beukelsdijk, leenman van Utrecht, † vóór 1121, tr.
83537. Barta van Lijnden.
Uit dit huwelijk:
a. Alewijn van Leiden.
b. Doede, zie 41768.
c. Christiaan van Weena, geb. omstr. 1086, heer van Berkel, Bleiswijk, Weena, Bloermersdijk en Beukelsdijk, ambachtsheer van Cool, † 1128, tr. NN NN.

Notitie bij Alewijn: vermeld 1082-1108, stichter kasteel Kranenburg

83552. Allard van Egmond, geb. Egmond-Binnen omstr. 1130, advocaat, ridder, heer van de abdij van Egmond, † Schoorl 1168, tr.
83553. NN van Henegouwen, geb. omstr. 1134.
Uit dit huwelijk:
a. Wouter I ´Kwade Wouter´, zie 41776.
b. Allard van Egmond, geb. omstr. 1150, heer van Buren, † na 1200.
c. Otto I van Buren, geb. 1170, heer van Buren 1190-, † 1243, tr. NN NN.

Notitie bij het overlijden van Allard: gesneuveld in de strijd tegen de West-Friezen bij Schoorl, tesamen met 8 andere ridders in een hinderlaag gelokt

83554. Hugo van Isselmunde, geb. omstr. 1125, † omstr. 1190.

Notitie bij Hugo: vermeld als getuige van graaf Floris III in een oorkonde, vermeld 1162-1190

83624. Wilhelmus van Strena, geb. omstr. 1109.

Notitie bij Wilhelmus: vermeld in een oorkonde gedateerd tussen vermoedelijk 1177 en april1189, tesamen met zijn broer Hugo en zusters

83648. Herman van Heusden, geb. omstr. 1080, heer en burggraaf van Heusden, † 1130.

83652. Dirk Persijn, tr.
83653. Bertha van Bourgondië, geb. omstr. 1075, † omstr. 1095.

83654. Arnout Spiker, † na 14 okt. 1143, tr.
83655. Immegonda NN.

83656. Dirk II/IV van Kleef, geb. omstr. 1129, heer van Stomberg, graaf van Kleef 1147-1172, † 1172, tr. omstr. 1162
83657. Adelheid (Aleidis) van Sulzbach, geb. omstr. 1137, † 12 febr. 1189.
Uit dit huwelijk:
a. Aleid (Adelheid) van Kleef, tr. Loosduinen 1186 Dirk VII van Holland (zie 83701,a).
b. Margaretha van Kleef, † omstr. 1184, tr. omstr. 1172 Lodewijk III ´de Zachtmoedige ´ van Thüringen, geb. 1152, burggraaf in Saksen, landgraaf van Thüringen 1172-1190, † Palestina 1190, zn. van Lodewijk II ´de IJzeren ´ en Judith/Claricia van Staufen; hij hertr. 1184 (door echtsch. ontbonden 1187) Sofia Vladimirovna van Minsk.
c. Gerhard van Kleef.
d. Arnold III, zie 41828.
e. Dirk III van Kleef, geb. omstr. 1165, graaf van Kleef 1172-1198, † omstr. 1198, tr. Lisse 1182 Margaretha van Holland (zie 83701,l).

Notitie bij Dirk II/IV: meermalen getuige in oorkonden van keizer Frederik I
Notitie bij het huwelijk van Lodewijk III ´de Zachtmoedige ´ en Margaretha: gescheiden op een onbekend tijdstip
Notitie bij Dirk III: volgde zijn vader op, hij verloor Tomberg voor Kleef en leefde op gespannen voet met Holland, Brabant en Gelre en de aartsbisschop van Keulen

83658. Godfried III van Heinsberg, geb. omstr. 1142, heer van Heinsberg, † vóór 1185, tr.
83659. Sophie van Loon, † Akko (Palestina) 1209, tr. 1e Wouter IV Berthout, heer van Grimbergen en Malines, † Damiette (Egypte) 1219, begr. Mechelen (België), zn. van Wouter III en Margaretha van Grimbergen.
Uit dit huwelijk:
a. Adelheid, zie 41829.
b. Agnès van Heinsberg, geb. omstr. 1175, tr. omstr. 1190 Boudewijn van Altena, geb. omstr. 1165, † na 17 nov. 1200, zn. van Dirk II en Mathilde NN en wedr. van Margaretha van Bornheim (ook Gent).
c. Imagine van Heinsberg-Loon, geb. omstr. 1179, † na 1250, tr. 1218 Goswin II van Born, geb. omstr. 1215, heer van Born 1234, † vóór 1290, zn. van Otto van Millen en Petronille van Limburg (zie 41831,d) en gesch. echtg. van NN NN; hij hertr. 1250 NN van Lummen.

Notitie bij Godfried III: vermeld 1166-1190
Notitie bij Boudewijn: vergezelde graaf Floris III van Holland op de 3de kruistocht in 1189
Notitie bij het overlijden van Boudewijn: maar voor 31.12.1202

83660. Hendrik II ´de Blinde ´ van Limburg, geb. 1110, oppervoogd van St. Truiden, door huwelijk voogd van Rolduc, graaf van Limburg 1139-1153, graaf van Arlon 1147-1167, hertog van Limburg 1153-1167, † Rome 11 juli 1167, begr. Rolduc, tr. 2e omstr. 1150 (door echtsch. ontbonden 1152) Laurette/Seynarde van Opper-Lotharingen, geb. 1120, † Voorst bij Brussel 1170, begr. Abdij van Foret, dr. van Dirk III van de Elzas en Margaretha van Clermont-en-Beauvaisis en wed. van Ywain van Gent (zie 1339333,a); zij hertr. omstr. 1150 Hendrik ´de Jongere ´ van Gelre en Zutphen (ook Wassenberg) en tr. 4e 1152 Roland I ´de Dappere ´ van Vermandois (zie 669615,d); tr. 1e 1136
83661. Mathilde van Saffenberg, geb. omstr. 1120, erfdochter van het land van Rode, † 2 jan. 1145, begr. Rolduc.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik III ´de Oude ´, zie 41830.
b. Margaretha van Limburg, geb. 1135, hertogin van Brabant, † Leuven (België) 1172, tr. jan. 1155 Godfried III ´de Moedige ´ van Brabant, geb. vóór 1142, oppervoogd van Herzogenrade, hertog van Neder-Lotharingen 1142-1190, † 21 aug. 1190, begr. Leuven (België), zn. van Godfried II ´de Jonge ´ (zie 334627,d) en Luitgardis van Sulzbach (zie 334629,e); hij hertr. 1180 Imagina van Loon (zie 167319,f).

Notitie bij Hendrik II ´de Blinde ´: verloor in 1139 de strijd tegen Gerard II van Leuven om de titel van hertog van Neder-Lotharingen
Notitie bij het overlijden van Hendrik II ´de Blinde ´: overleden aan de pest, toen hij deelnam aan een Italiaanse expeditie van Frederik I van Hohenstaufen, begraven in de abdij van Rolduc
Notitie bij Mathilde: Erfgename van Rolduc
Notitie bij het overlijden van Mathilde: begraven in de abdij aldaar
Notitie bij Godfried III ´de Moedige ´: hertog, op 1-jarige leeftijd na de dood van zijn vader, derhalve ook met de bijnaam ´Godfried in de Wieg´. Hij beeindigde de Grimbergse oorlogen door in 1159 de motte van Grimbergen te laten afbranden. Hij veroverde ook de graafschappen Aarschot, Geldenaken en Duras.
Notitie bij het overlijden van Godfried III ´de Moedige ´: begraven in de St. Pieterskerk

83662. Simon I van Saarbrücken, geb. omstr. 1110, graaf van Saarbrücken 1139-, † 23 juni 1182, tr. omstr. 1150
83663. *Mechtild van Sponheim, geb. omstr. 1125, † 1180.
Uit dit huwelijk:
a. Jutta van Saarbrücken, † vóór 1223, tr. Folmar II van Blieskastel, geb. omstr. 1150, graaf van Blieskastel, † vóór 1223, zn. van Folmar I en Clemence van Metz (zie 334639,f).
b. Friedrich van Saarbrücken, † vóór 1187.
c. Gottfried van Saarbrücken, canon in Mainz, † na 1187.
d. Adelbert van Saarbrücken, † na 1209.
e. Agnes van Saarbrücken, † vóór 1180, tr. Günther III van Kaefernburg en Schwarzburg, geb. omstr. 1135, † na 15 jan. 1197, zn. van Sizzo II van Schwarzburg en Gisela van Berg.
f. Sophie, zie 41831.
g. Simon II van Saarbrücken, geb. vóór 1150, graaf van Saarbrücken, † 1211, tr. 1180 Liutgarde van Leiningen, geb. omstr. 1155, gravin van Leiningen, † 1239, dr. van Emich III en Elisabeth van Eberstein; zij hertr. 1220 Lothar I van Wied.
h. Hendrik I van Zweibrücken, geb. omstr. 1175, graaf van Zweibrücken, † 1228, tr. 1189 Hedwig van Lotharingen, geb. 1185, † na 1228, dr. van Frederik I van Opper-Lotharingen en Ludmilla van Polen.

Notitie bij het overlijden van Simon II: maar voor 1211

83680. Volpert van der Lecke, geb. omstr. 1120.

Notitie bij Volpert: borg voor graaf Floris III van Holland tegenover Vlaanderen 27.2.1168

83684. Stephanus van Smitshuisen, geb. omstr. 1118, ministriaal, † na 1190.

Notitie bij Stephanus: vemeld als getuige 1190

83700. Floris III van Holland, geb. omstr. 1135, graaf van Holland 1157-1190, † Tyrus (Antiochië) 1 aug. 1190, tr. vóór 28 aug. 1162
83701. Ada van Schotland (Huntingdon), geb. omstr. 1147, gravin van Ross, † 11 jan. 1208, begr. Middelburg.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk VII van Holland, graaf van Holland, 1190-, † Dordrecht 4 nov. 1203, begr. Egmond, tr. Loosduinen 1186 Aleid (Adelheid) van Kleef (zie 83657,a).
b. Hendrik van Holland?.
c. Floris van Holland, † 30 nov. 1210, begr. Middelburg.
d. Sophia van Holland?.
e. Elisabeth van Holland.
f. Agnès van Holland, † 1228.
g. Boudewijn van Holland, † 19 juli 1204.
h. Hedwig van Holland, begr. Haarlem.
i. Ada van Holland, geb. omstr. 1148, † na 1205, tr. omstr. 1176 Otto I van Brandenburg, geb. 11 maart 1126, markgraaf van Brandenburg 1170-1194, † Lehnin 7 maart 1184, zn. van Albrecht I ´de Beer ´ en Sophia van Winzenburg en echtg. van Judyta van Polen.
j. Willem I, zie 41850.
k. Mechtild van Holland, geb. omstr. 1169, † omstr. 1223, tr. Arnold I van Altena, † 1209.
l. Margaretha van Holland, geb. omstr. 1170, † na 1203, tr. Lisse 1182 Dirk III van Kleef (zie 83657,e).
m. Beatrix van Holland, geb. omstr. 1175, † omstr. 1240, tr. Herbaren van der Woert, geb. omstr. 1192, † omstr. 1250, zn. van Floris en NN Unarch van Nadelwichdr (zie 85395,b).

Notitie bij Floris III: ontving het (mede)bestuur over Bentheim en Midden-Friesland 1165, ontving de rijkstol te Geervliet 1179. Hij was een trouw aanhanger van keizer Frederik Barbarossa, die hij vergezelde op diens 2de tocht naar Italië. Zag zijn aanspraken op Oostergo en Westergo geregeld door de keizer 1165. Raakte in strijd met Philips van de Elzas over zijn tolrechten voor de Vlaamse kooplieden, waarbij hij langdurig in Brugge gevangen werd gehouden. Ondersteunde de keizer andermaal op diens 5de tocht naar Italië. Was herhaaldelijk in conflict en strijd met de Westfriezen. Maakte een pelgrimage naar Jeruzalem 1184, onderscheidde zich bij de verovering van Jeruzalem tijdens de 3de kruistocht 1189
Notitie bij het overlijden van Floris III: aan de pest tijdens de 3de kruistocht, begraven in de Petruskerk, naast de keizer
Notitie bij Ada: koos in 1204 na de dood van haar oudste zoon Dirk VII in de dan uitbrekende ´Loonse´oorlog de zijde van haar jongere zoon Willem I, schonk 64 pond aan de abdij van Middelburg
Notitie bij het overlijden van Ada: op 11 januari vermoedelijk van het jaar 1208, begraven in de Abdijkerk
Notitie bij het huwelijk van Floris III en Ada: maar in ieder geval in 1162
Notitie bij Floris: domproost
Notitie bij het overlijden van Elisabeth: jong overleden
Notitie bij Agnès: abdis
Notitie bij het overlijden van Hedwig: overleden op 13 januari van een onbekend jaar
Notitie bij Dirk III: volgde zijn vader op, hij verloor Tomberg voor Kleef en leefde op gespannen voet met Holland, Brabant en Gelre en de aartsbisschop van Keulen

83702. Hugo van Beveren, geb. 1165, heer van Pumbeke, † 1210, tr. omstr. 1195
83703. Beatrix van Tilburg.
Uit dit huwelijk:
a. Jutta, zie 41851.
b. Oda van Beveren.
c. Jacob van Beveren.

83704. Wolfert I van de Maalstede, geb. omstr. 1150, † na 1198, tr.
83705. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Wouter I, zie 41852.
b. Wolfaart van de Maalstede (Zeeland), geb. omstr. 1190, ridder 1232, † na jan. 1256, tr. vóór 1252 Aleijd van de Woestyne Filipsdr, geb. 1220, † 1258, dr. van Philips van Zomergem en Mathilde van Wulveringen.

Notitie bij Wolfert I: vermeld 1198
Notitie bij Wolfaart: vermeld sinds 1222, stichtte het klooster Jeruzalem te Biezelinge. in 1246 schonk hij 25 gemeten land aan het klooster Jeruzalem, ook gegoed in het land van Waes
Notitie bij het overlijden van Wolfaart: maar voor 16 november in dat jaar

83708. Richard van Pumbeke (van Beveren), geb. omstr. 1151, ridder.

83710. Arnold van Gageldonk, geb. omstr. 1157, heer van Gageldonk, † na 1212, tr.
83711. NN Arnoldsdr van Tilburg, geb. omstr. 1155.

Notitie bij Arnold: vermeld 1212 had zijn stamhuis te Princenhage en tevens gegoed onder Roosendaal en Wouw

84488. Gijsbert III van Amstel, geb. omstr. 1200, ridder 1241, praeses van het Duitse Huis, leenman van Amstelland 1244, † na 1249, tr.
84489. Sophia van Teylingen, tr. 2e Jacob II van den Woude.
Uit dit huwelijk:
a. Gijsbert IV van Amstel, heer van Benschop, † 9 mei 1342, begr. IJsselstein, tr. 1e NN van Cuyk, dr. van Jan I en Jutta van Nassau; tr. 2e omstr. 1280 Berta van Woerden, begr. IJsselsteijn, dr. van Herman IV en NN van Merlo.
b. Arnold I, zie 42244.
c. Willem van Amstel, † omstr. 12 mei 1291.

Notitie bij Gijsbert III: vermeld 1235-1249
Notitie bij het overlijden van Gijsbert III: maar voor 22.11.1252
Notitie bij Gijsbert IV: kreeg het slot Vreeland, gebouwd door Hendrik van Vianden, bisschop van Utrecht, in pand 1276
Notitie bij het overlijden van Gijsbert IV: begraven in de St. Nicolaeskerk
Notitie bij het overlijden van Berta: op 24 augustus van een onbekend jaar, begraven in de St- Nicolaaskerk te IJsselsteijn

85316. Dirk VI van Holland, geb. 1114, graaf van Holland 1123-1157, † Utrecht 5 aug. 1157, begr. Rijnsburg, tr. vóór 1135
85317. Sophia van Rheineck, geb. omstr. 1115, † Jeruzalem (Palestina) 26 sept. 1176.
Uit dit huwelijk:
a. Boudewijn I van Holland, bisschop, † omstr. 21 april 1196, begr. Utrecht.
b. Dirk van Holland, bisschop, † Pavia (Italië) 28 aug. 1197.
c. Geertruid van Holland.
d. Petronella van Holland.
e. Sophia van Holland, abdis van Rijnsburg, † na 1202.
f. Hadewig van Holland, non, † 28 aug. 1167.
g. Floris III, zie 83700.
h. Dirk ´Pelgrim´ van Holland, geb. omstr. 1138, † 1151.
i. Otto IV, zie 42658.

Notitie bij Dirk VI: lijfde Rijnland in bij Holland, doet samen met zijn vrouw, vele schenkingen aan de abdij van Egmond, onderneemt een tocht naar het Heilige Land 1139, kan sinds 1151 aanspraken maken op Midden-Friesland, hetgeen tot een conflict met de bisschop van Utrecht leidt, wordt kort voor zijn dood, vanwege een conflict rond de kerk van Vlaardingen, door de abt van Egmond in de ban gedaan.
Notitie bij Sophia: voor het eerst vermeld bij de inwijding van de kerk te Egmond 7.10.1143, zeer religieuze vrouw, erfgename van het graafschap Bentheim 1150, bezocht het Heilige Land 1139,1173 en 1176 (de laatste keer als weduwe) en een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, door huwelijk gravin van Holland
Notitie bij het overlijden van Sophia: begraven in ´de kapel van het hospitaal der Duitsers ´
Notitie bij het huwelijk van Dirk VI en Sophia: vermoedelijk 1131
Notitie bij het overlijden van Geertruid: overleden op 13 augustus van een onbekend jaar
Notitie bij het overlijden van Petronella: overleden op 5 december van een onbekend jaar

85318. Godfried I van Cuyk, geb. omstr. 1100, graaf van Arnsberg door huwelijk, † omstr. 1167, tr. 2e na 1129 Heilwig van Renen (zie 83525,c); tr. 1e 1129
85319. Ida/Jutta van Arnsberg-Werl, geb. omstr. 1100, erfgename van het graafschap Arnsberg, tr. 1e Hermann II uit van Virneburg, geb. omstr. 1104, † 1157; tr. 2e 1120 Godfried II van Cappenberg, geb. Cappenberg 1097, † Ilbenstadt (Hessen, Duitsland) 27 jan. 1127, zn. van Godfried I en Beatrix van Hildrizhausen.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Arnsberg, tr. Herman II van Virneburg, geb. omstr. 1126, graaf van Virneburg 1157-, † na 1192, zn. van Herman I.
b. Adelheid van Cuyk, tr. omstr. 1132 Adelbert II van Saffenberg, geb. omstr. 1125, † 1149, zn. van Adolf I (zie 167323,b) en Margaretha van Schwarzenburg (ook Rotz).
c. Friedrich van Arnberg, † omstr. 1165.
d. *Jutta van Cuyk.
e. Hendrik I van Arnsberg, geb. 1123, graaf van Arnsberg, † Wedinghausen 4 juni 1200, tr. Ermengard/Irmgard van Freusberg, † 1203.
f. Adelheid van Cuyk, geb. omstr. 1130, erfgename van Altena, abbesse van Meschede en Oedingen 1200, † na 1200, tr. Eberhard I van Berg-Altena, geb. omstr. 1140, co-graaf van Altena 1152-, † Altenberg 13 febr. 1180, zn. van Adolph IV van Berg en Hövel en Irmgard van Sponheim en gesch. echtg. van NN van Kleef (zie 167313,a); hij hertr. omstr. 1140 Adelheid van Arnsberg (zie 170639,b).
g. Hendrik II van Arnsberg-Rietberg, geb. omstr. 1130, graaf van Arnsberg en Rietberg, † 1185, tr. Irmgard van Soest, geb. 1153, gravin van Soest, † 1203, dr. van Gerhard I van Heppendorf en Durechin NN.
h. Alveradis, zie 42659.

Notitie bij Eberhard I: co-graaf, toen zijn vader zich terugtrok als monnik, streed jarenlang met zijn broer Engelbert over de opvolging totdat in 1160 een vergelijk getroffen werd, waarbij hij graaf werd van het deelgebied Hoevel, tesamen met het erfdeel Altena van zijn vrouw en de voogdij kreeg over Essen, Cappenberg en Werden

85392. Hugo III van Voorne, geb. Calloo omstr. 1090, heer van Voorne 1108, † 1156, tr. omstr. 1130
85393. Hadewich Florijsdr van Holland, geb. omstr. 1115, † Utrecht 26 okt. 1157.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo van Voorne, geb. omstr. 1130, † april 1189.
b. Dirk, zie 42696.
c. Badeloge van Diksmuiden, geb. omstr. 1135, chatelaine van Diksmuiden, tr. vóór 1157 Jordaan I van Beveren (zie 167416).

Notitie bij het overlijden van Hugo III: gesneuveld
Notitie bij Hadewich Florijsdr: bastaard, mogelijk identiek met Adewij van Vorensis, vermeld in een akte van 1157
Notitie bij Hugo: vermeld 1167-1189
Notitie bij het overlijden van Hugo: tijdens kruistocht
Notitie bij Jordaan I: vermeld 1128-1165

85394. Unarch van Nadelwich, geb. omstr. 1115, † na 1156, tr.
85395. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN Jonckvrouwe, zie 42697.
b. NN Unarch van Nadelwichdr, tr. Floris van der Woert, geb. omstr. 1150.

85456. Folpert van Arkel van der Lede, geb. omstr. 1115, 1ste heer van der Lede en heer van Leerdam.

Notitie bij Folpert: erfde na de dood van zijn vader het gebied van der Lede (het hedendaagse Leerdam) en stichtte het huis van der Lede. In de Gelderse almanakken komt Folpert voor als een bedriegelijke landheer

85458. Willem van Altena, geb. omstr. 1120.

122880. Gerrit van Teylingen.
Generatie XVIII
167040. Herman I van Malsen, geb. omstr. 1040, vice-graaf van Utrecht 1061, † omstr. 1080, tr. omstr. 1065
167041. Ermengard van Namen, geb. omstr. 1056, † omstr. 1131.
Uit dit huwelijk:
a. Andreas van Malsen, † 23 juni 1139, begr. Utrecht.
b. Gotfrid van Malsen, † na 1135.
c. Hendrik I, zie 83520.
d. Heilwig van Cuyk, geb. omstr. 1070, † na 1128, tr. 1e Albert II van Nörvenich en Bonn, † na 1151; hij hertr. 1133 Aleid van Cuyk; tr. 2e omstr. 1096 Arnoud I van Rode (zie 334593,c).
e. Heilwich, zie 167297.

Notitie bij Herman I: vermeld 1057 – ca 1080, waarschijnlijk door keizer Hendrik IV met het land Cuyk beleend
Notitie bij het overlijden van Heilwig: maar voor 1133
Notitie bij Arnoud I: hij zou ca 1100 de kerk te St. Oedenrode hebben gesticht

167042. Gerhard I van Hochstaden, geb. omstr. 1057, graaf van Hochstaden, heer van Wickenrode, voogd van Prüm en Knechtstaden, † 1099, tr.
167043. NN van Sponheim.
Uit dit huwelijk:
a. Mechtild van Hochstaden, tr. omstr. 1120 Theodoric I van Ahr, geb. Altenahr 1087, graaf van de Zülpichgau, voogd van Steinfeld, oppervoogd van Münstereifel, graaf van Ahr 1087-1127, heer van Heerlen 1087-, † 1127, zn. van Sigebodo IV en NN NN en gesch. echtg. van NN van Sponheim (zie 334653,a).
b. Alveradis, zie 83521.
c. Gerhard II van Hochstaden, geb. omstr. 1085, heer van Wickrath en Rhieneck, graaf van Hochstaden 1094-1147, † 1137, tr. Aleydis van Wickrath, geb. omstr. 1070, vrouwe van Wickrath, dr. van Gerlach van Ahr en Wickrath.

Notitie bij Gerhard I: vermeld 1094-1136, stichtte de kerk te Hamborn

167044. Arnold I (II) van Chiny, geb. omstr. 1035, graaf van Waremme, heer van Gibet en Warcq, graaf van Chiny 1066-1106, † St. Hubert 16 april 1106, tr. 2e na 1072 Ermengard NN; tr. 3e na 1074 Agnès NN; tr. 1e vóór 1069
167045. Adela van Ramerupt, geb. omstr. 1052, † na 1121, begr. Saint Hubert, tr. 2e vóór 1069 Godfried van Guise, geb. omstr. 1045, heer van Guise en Hierson, † 1100, zn. van *Gautier (zie 5356925,b). tr. 3e omstr. 1088 Gauthier II van Ath, geb. omstr. 1050, heer van Ath en Chièvres, † na 1121, zn. van Gauthier I.
Uit dit huwelijk:
a. Lodewijk van Chiny.
b. Clementia van Chiny, tr. Hugel van Waha, burggraaf van Mirwart.
c. Beatrix van Chiny.
d. NN van Chiny.
e. Hedwige van Chiny, geb. omstr. 1050, † na 27 febr. 1107, tr. 1e Adelon van Dun, geb. omstr. 1035, heer van Dun, † na 1070; tr. 2e omstr. 1088 Dudon van Cons, zn. van Adelon.
f. Otto II, zie 83522.

Notitie bij Arnold I (II): volgde zijn vader op, deed veel schenkingen aan de abdij van St. Hubert en de abdij te Orval. Probeerde vergeefs Richildis van Henegouwen te schaken
Notitie bij het overlijden van Adela: begraven in de abdij van Sint Hubertus
Notitie bij NN: zij was de moeder van Arnold, aartsbisschop van Trier
Notitie bij het overlijden van Hedwige: maar voor 1111

167046. Albert III van Namen, geb. vóór 10 aug. 1035, graaf van Namen ca. eind 1063, oppervoogd van Stavelot-Malmedy 1076-, onderhertog van Lotharingen -1087, † 22 juni 1102, begr. Namen, tr. omstr. 1067
167047. Ida van Saksen Billung, geb. omstr. 1031, hertogin van Neder-Lotharingen, gravin van Namen, erfdochter van Laroche, † 31 juli 1102, begr. Namen, tr. 1e na 1055 Frederik II van Luxemburg (zie 1336450).
Uit dit huwelijk:
a. Godfried III, zie 334214.
b. Adelheid, zie 83523.
c. Hendrik I van Namen, geb. omstr. 1070, voogd van Stablo-Malmedy, graaf van Laroche 1088-1124, † vóór 5 juni 1138, tr. Machteld (Mathilde) van Limburg (zie 334641,e).
d. Frederik ´de Heilige ´ van Namen, geb. omstr. 1075, bisschop van Luik, † 2 mei 1121, begr. Luik (België).
e. Albert van Namen, geb. omstr. 1076, graaf van Jaffa, † vóór 1122, tr. 1e Mabelia van Roucy, dr. van Ebalus II van Ramerupt (zie 334091,d) en Sybille van Apulië; zij hertr. Hugo I van Jaffa; tr. 2e Adèle/Alix van Grandpré, geb. omstr. 1105, dr. van Henri I en Ermentrude van Joux; zij hertr. omstr. 1103 Godefroi van Durbury en tr. 3e omstr. 1120 Godfried II van Esch.

Notitie bij Albert III: beleend met het graafschap Brunigerode door de bisschop van Luik 1099, aangesteld door keizer Hendrik IV van Duitsland als voogd van Andenne (Aken) 1.6.1101
Notitie bij het overlijden van Albert III: vermoedelijk begraven in Namen in de Saint-Aubin
Notitie bij het overlijden van Ida: begraven in de St. Aubin, met haar echtgenoot

167048. Arnold II ´de Kruisvaarder´ van Aarschot, geb. omstr. 1054, graaf van Aarschot, † na 1096, tr.
167049. Ida van Leuven, geb. omstr. 1065, † na 1103, tr. 2e 1084 Boudewijn II ´van Jerusalem ´ van Henegouwen (zie 668424).
Uit dit huwelijk:
a. Oda van Aarschot, tr. Gerard I van Grimbergen (zie 1339335,a).
b. Godfried, zie 83524.

Notitie bij Arnold II ´de Kruisvaarder´: neemt deel aan de Kruistocht 1096
Notitie bij Ida: begeeft zich als weduwe naar Klein-Azië om een onderzoek in te stellen naar het lot van haar gemaal

167050. Dirk van Bemmel, geb. omstr. 1050.

Notitie bij Dirk: vermeld als getuige in een oorkonde van het klooster Afflighem 1096

167056. Herman van Merheim, geb. vóór 1080, graaf van Merheim, † na 1105, tr.
167057. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Rutger van Merheim, † na 1147.
b. Dietrich van Merheim, † na 1147.
c. Koenraad I, zie 83528.

167104. Berwout II van Egmond, geb. Egmond-Binnen omstr. 1090, vir clarissimus, advocatus van de abdij Egmond, † 1155, tr.
167105. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Aelbrecht van Egmond.
b. Allard, zie 83552.
c. Dodo van Egmond, geb. 1131, † 1200.

Notitie bij Berwout II: zou zijn begonnen met de bouw van het slot Egmond in 1140 genaamd Slot op den Hoef
Notitie bij het overlijden van Berwout II: of 1167

167106. Boudewijn IV ´de Bouwer ´ van Henegouwen, geb. 1109, graaf van Henegouwen 1120-1171, † 2 nov. 1171, tr. omstr. 1130
167107. Adelheid (Alice) van Namen, geb. omstr. 1110, † Bergen (België) juli 1169.
Uit dit huwelijk:
a. Godfried van Henegouwen, graaf van Ostrevant, tr. Eleanore van Vermandois.
b. Berta van Henegouwen, tr. Egidius NN.
c. Eustaas van Henegouwen, † na 1198.
d. Yolando van Henegouwen, geb. omstr. 1133, † 1202, tr. 1e Yves II van Nesle, geb. omstr. 1090, heer van Nesle, graaf van Soissons, † 1157, zn. van Raoul II en Rainurde van Brugge; tr. 2e Heus van Châtillon, zn. van Renaud I van Châtillon-sur-Marne en Etiennette van Milly; tr. 3e 1179 Hugo IV van Saint-Pol, geb. 1151, graaf van Saint-Pol 1165-1205, † Constantinopel febr. 1205, zn. van Anselme ´Candavène ´ en Eustachie van Blois.
e. NN, zie 83553.
f. Boudewijn van Henegouwen, geb. 1134, † 1147.
g. Agnès ´de Manke ´ van Henegouwen, geb. omstr. 1142, † Laon (Frankrijk) 1173, tr. 1160 Rudolf I/Raoul van Coucy, geb. 1134, heer van Coucy 1134-1191, † Akko (Palestina) 1191, zn. van Enquerrand II en Agnès van Beaugency; hij hertr. 29 april 1179 Adelheid (Alix) van Dreux.
h. Boudewijn VIII ´de Moedige van Henegouwen, geb. omstr. 1148, graaf van Henegouwen 1171-1195, graaf van Vlaanderen 1188-1195, † Bergen (België) 17 dec. 1195, tr. Le Quesnoy april 1169 Margaretha van Vlaanderen, geb. 1140, gravin van Vlaanderen 1191-, † Wijendael 15 nov. 1194, begr. Brugge (België), dr. van Dirk III van de Elzas en Sybille van Anjou; zij hertr. april 1169 Rudolf van Vermandois.
i. Laurette van Henegouwen, geb. omstr. 1150, † 9 aug. 1181, tr. 1e omstr. 1164 Diederik van Gent, geb. 1142, † 20 april 1166, zn. van Ywain (zie 1339333,a) en Laurette/Seynarde van Opper-Lotharingen; tr. 2e 1173 Bouchard IV van Montmorency, geb. 1141, heer van Montmorency, † Jeruzalem (Palestina) 1189, begr. Val, zn. van Mathieu I en Adelaide van Maurienne.
j. Hendrik van Sébourg, geb. omstr. 1153, heer van Sébourg, † 1230, tr. 1e Johanna van Cysoing, geb. 1156, † 1213, dr. van Jan I van Peteghem en Petronella van Oisy; tr. 2e Mahaut van Lalaing.

Notitie bij Boudewijn IV ´de Bouwer ´: als minderjarige zoon regeerde hij aanvankelijk onder het regentschap van zijn moeder Yolanda van Gelre. Na de moord op de Vlaamse graaf Karel de Goede 1127 maakte hij van de gelegenheid gebruik, evenals zijn voorganger om Vlaanderen in te lijven, echter wederom tevergeefs, alhoewel hij tijdelijk Ninove en Oudenaarde kon bezetten, Willem Clito werd graaf van Vlaanderen. Tegen diens opvolger, Dirk van de Elzas moest hij herhaaldelijk het onderspit delven. Door het huwelijk van zijn zoon in 1169 kwam er een einde aan een 100 jarig conflict tussen Vlaanderen en Henegouwen. Zijn bijnaam kreeg hij doordat hij diverse bouwsels liet opwerpen tussen Henegouwen en Brabant en Vlaanderen
Notitie bij het overlijden van Adelheid (Alice): begraven in de Sainte Waidru
Notitie bij Heus: vermoedelijk verkeerd gekoppeld
Notitie bij Hugo IV: volgt zijn vader, neemt deel aan de 3de kruistocht, waar hij zich onderscheidde bij het beleg van Akko en ontving in 1194 van koning Filips II van Frankrijk als dank voor bewezen diensten de gebieden Pont-Sainte Maxience, Verneuil-sur-Couch en Pontpoint. In 1202 nam hij deel aan de 4de kruistocht en ontving de titel van connetable van Boudewijn I van Constantinopel
Notitie bij het overlijden van Rudolf I/Raoul: gesneuveld tijdens het beleg, volgens de overlevering had hij opdracht gegeven aan een schildknaap, om na zijn overlijden zijn hart te bezorgen bij zijn minares. De echtgenoot van deze minnares wist echter het hart te onderscheppen en gaf het hart te eten aan zijn onwetende vrouw. Toen deze vrouw zich realiseerde wat zij had opgegeten, weigerde zij elk voedsel en stierf uiteindelijk van de honger
Notitie bij Boudewijn VIII ´de Moedige: als Boudewijn V graaf van Henegouwen in opvolging van zijn vader als Boudewijn VIII graaf van Vlaanderen door huwelijk met Margaretha, wiens broer Filips van de Elzas in 1191 kinderloos stierf. Bij de dood van zijn vrouw in 1194 deed hij afstand van Vlaanderen ten favoure van zijn zoon Boudewijn IX
Notitie bij Margaretha: na de dood van haar broer graaf Philips van de Elzas gravin van Vlaanderen
Notitie bij het overlijden van Margaretha: begraven in de St. Donaas

167248. Fastrada van Strena, tr.
167249. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo van Strena.
b. Wilhelmus, zie 83624.

Notitie bij Fastrada: ook dochters uit dit huwelijk

167296. Arnold II van Heusden, geb. omstr. 1060, † 1119, tr. omstr. 1096
167297. Heilwich van Cuyk, geb. omstr. 1075, † na 1128.
Uit dit huwelijk:
a. Herman, zie 83648.
b. Gisbert van Rode, geb. omstr. 1090, † na 1146.
c. Heilwieva van Rode, geb. omstr. 1130, tr. Koenraad II van Merheim (zie 41764).

167304. Jan Persijn, heer van Waterland, tr.
167305. Lutgard van Lynden, † 25 okt. 1201, begr. Rijnsburg, tr. 2e Daniel van de Merwede.

Notitie bij het overlijden van Lutgard: begraven in de abdij aldaar

167312. Arnold I van Kleef, geb. omstr. 1085, burggraaf van Tomburg, bailli van Zyfflich en Xanten, graaf van Kleef 1119-1147, † na 20 febr. 1146, begr. Bedburg, tr. omstr. 1128
167313. Ida van Leuven, geb. omstr. 1100, † vóór 27 juli 1162.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Kleef, tr. Eberhard I van Berg-Altena, geb. omstr. 1140, co-graaf van Altena 1152-, † Altenberg 13 febr. 1180, zn. van Adolph IV van Berg en Hövel en Irmgard van Sponheim; hij hertr. Adelheid van Cuyk (zie 85319,f) en tr. 3e omstr. 1140 Adelheid van Arnsberg (zie 170639,b).
b. Hendrik van Kleef.
c. Arnold II van Kleef, geb. 1100, voogd van de kloosters Xanten en Züfflich 1147, graaf van Kleef 1134-1147, † na 20 febr. 1147, begr. Bedburg, tr. Berta NN.
d. Dirk II/IV, zie 83656.

Notitie bij het overlijden van Arnold I: op een 20 februari
Notitie bij Eberhard I: co-graaf, toen zijn vader zich terugtrok als monnik, streed jarenlang met zijn broer Engelbert over de opvolging totdat in 1160 een vergelijk getroffen werd, waarbij hij graaf werd van het deelgebied Hoevel, tesamen met het erfdeel Altena van zijn vrouw en de voogdij kreeg over Essen, Cappenberg en Werden
Notitie bij het overlijden van Arnold II: op een 20 februari voor 20.2.1162, en begraven in het door hem gestichte klooster aldaar

167314. Gebhard III van Sulzbach, geb. omstr. 1114, voogd van Kastl 1130, deelvoogd van Miechelfeldt 1137, Niedermünster te Passau 1140, voogd van Regensburg en Berchtesgaden 3.11.1156, voogd van de Mondsee ca 1160, graaf van Sulzbach 1129-1188, † 28 okt. 1188, begr. Kastl, tr. 24 okt. 1129
167315. Mathilde van Beieren, geb. omstr. 1110, markgravin van Vohburg, gravin van Sulzbach, † 16 maart 1183, begr. Kastl, tr. 1e vóór 1129 Diepold IV van Vohburg, markgraaf van Vohburg, † omstr. 1130, zn. van Diepold III en Adelheid van Polen.
Uit dit huwelijk:
a. Berengarius II van Sulzbach, † Italië 21 aug. 1167, begr. Kastl.
b. Sophie van Sulzbach, † na 11 aug. 1127, tr. Gebhard I van Grögling, † 1170, zn. van Hartwig III en NN van Mainz.
c. Elisabeth van Sulzbach, † 23 jan. 1206, tr. 1163 Rapoto I van Sponheim, † 26 aug. 1186, zn. van Engelbert II (zie 2677035,a) en Uta van Passau.
d. Bertha van Sulzbach, † na 1200, tr. Hendrik II van Altendorf, † 6 dec. 1104.
e. Adelheid (Aleidis), zie 83657.

Notitie bij Gebhard III: voor het eerst vermeld samen met zijn ouders begin 1125, heeft goederen in Waldsassen in de streek van de Schwarzach 1177, noemt zich vaak graaf van Floss
Notitie bij het overlijden van Gebhard III: overleden als laatste mannelijk lid van het geslacht
Notitie bij het huwelijk van Gebhard III en Mathilde: contractdatum

167316. Goswin II van Wassenberg, geb. omstr. 1097, heer van Valkenburg 1128. heer van Heinsberg 1130, † 8 april 1167, tr. omstr. 1133
167317. Adelheid (Aleidis) van Sommerschenburg, † vóór 1180.
Uit dit huwelijk:
a. Imagine van Heinsberg, tr. Goswin II van Born, heer van Born en Millen, † na 1174, zn. van Reinier.
b. Philipp van Heinsberg, † Napels (Italië) 13 aug. 1191, begr. Keulen (Duitsland).
c. Herman van Heinsberg.
d. Otto van Heinsberg, † na 1195.
e. Oda van Heinsberg.
f. Salome van Heinsberg, tr. Otto van Assel, † omstr. 1173, zn. van Hendrik III en Euphemia van Vohburg.
g. Mathilde van Heinsberg, geb. omstr. 1117, erfgename van Sommerschenburg, † 20 jan. 1189, begr. Wechselburg, tr. vóór 13 sept. 1159 Dedo V ´der Feiste ´ van Wettin, geb. vóór 27 febr. 1142, markgraaf van de Niederlausitz 1185-, † Antiochië 16 aug. 1190, begr. Wechselburg, zn. van Koenraad I ´de Grote ´ en Luitgard van Ravenstein.
h. Godfried III, zie 83658.

Notitie bij het overlijden van Goswin II: of 8.4.1168

167318. Lodewijk I van Loon, geb. omstr. 1110, voogd van Averboden en Munsterbilsen, 5de graaf van Loon en Rieneck 1135-1171, prefect van Mainz 1139-1162, burggraaf van Metz 1159-1162, † 11 aug. 1171, begr. Borgloon, tr. omstr. 1140
167319. Agnès van Metz, geb. omstr. 1120, erfgename van Longwy, † na 1174, begr. Borgloon.
Uit dit huwelijk:
a. Laurette (ook Adelheid) van Loon, † omstr. 1180, tr. 1e 1172 Egidius (Gillis) van Montaigu, † vóór 1193, zn. van Godefroid van Montaigu-Clermont en Juliane van Duras; tr. 2e 1176 Theobald I (Jean) van Bar, geb. omstr. 1158, graaf van Briey 1170, graaf van Mousson, graaf van Bar 1190-1214, co-graaf van Luxemburg 1197-1214, † Trois-Fontaines 13 febr. 1214, begr. Saint Mihiel, zn. van Reinaud II en Agnès van Blois; hij hertr. 1189 (door echtsch. ontbonden 1195) Ermesinde van Bar-sur-Seine en tr. 3e 1197 Ermesinde van Namen.
b. Sophie, zie 83659.
c. Gerhard II van Loon, graaf van Rhieneck, burggraaf van Mayence, graaf van Loon 1171-1194, † San Giovanni d´Acri (Israel) 1191, begr. Herkenrode, tr. vóór 1179 Adelheid van Gelre, geb. omstr. 1164, † 18 febr. 1218, dr. van Hendrik ´de Jongere ´ van Gelre en Zutphen (ook Wassenberg) en Agnès van Arnstein.
d. *Arnaud van Loon.
e. Hugo van Loon, † 1172, tr. NN van Brabant, dr. van Godfried III ´de Moedige ´ en Imagina van Loon (zie 167319,f).
f. Imagina van Loon, geb. 1140, † 5 juni 1214, tr. 1180 Godfried III ´de Moedige ´ van Brabant, geb. vóór 1142, oppervoogd van Herzogenrade, hertog van Neder-Lotharingen 1142-1190, † 21 aug. 1190, begr. Leuven (België), zn. van Godfried II ´de Jonge ´ (zie 334627,d) en Luitgardis van Sulzbach (zie 334629,e) en wedr. van Margaretha van Limburg (zie 83661,b).
g. Agnès van Loon, geb. omstr. 1150, hertogin van Beieren, † Wartenberg of Kilheim 26 maart 1191, begr. Scheyern, tr. omstr. 1157 Otto V van Beieren, geb. Kelheim omstr. 1120, graaf van Scheyern-Wittelsbach, paltsgraaf in Beieren, hertog van Beieren 1180-, † Pfullendorf (bij Konstanz) 11 juli 1183, begr. Scheyern, zn. van Otto IV van Scheyern en Heilica van Pettendorf/Langenfeld.

Notitie bij Lodewijk I: Hij speelde een rol in de feodale oorlogen tussen 1150 en 1170 onder andere tegen Hendrik de Blinde van Namen en de graven van Moha. In zijn poging het graafschap Duras te veroveren, werd hij verslagen door de graaf van Duras en de burgers van Sint Truiden, hij stierf tijdens dat beleg
Notitie bij het overlijden van Lodewijk I: gesneuveld in een poging het graafschap Duras te veroveren
Notitie bij Agnès: vermeld 1157/77
Notitie bij het overlijden van Agnès: maar voor 1180, het graf is nog immer te zien
Notitie bij Theobald I (Jean): volgde zijn broer Hendrik op als graaf van Bar
Notitie bij Gerhard II: in 1179 verwoestten de troepen van de prins-bisschop van Luik de grafelijke burcht en werd hij gedwongen het graafschap Duras aan de bisschop af te staan. Hij verkoos te verhuizen naar het meer centraal gelegen grafelijke slot Kuningen. Stichtte in 1182 de abdij van Herkenrode, dichtbij Kuningen gelegen. Nam deel aan de 3de kruistocht onder leiding van Frederik Barbarossa
Notitie bij het overlijden van Gerhard II: gesneuveld, zijn gebeente werd meegenomen en begraven in de abdij van Herkenrode, en nadien de officieele begraafplaats van de graven van Loon
Notitie bij Godfried III ´de Moedige ´: hertog, op 1-jarige leeftijd na de dood van zijn vader, derhalve ook met de bijnaam ´Godfried in de Wieg´. Hij beeindigde de Grimbergse oorlogen door in 1159 de motte van Grimbergen te laten afbranden. Hij veroverde ook de graafschappen Aarschot, Geldenaken en Duras.
Notitie bij het overlijden van Godfried III ´de Moedige ´: begraven in de St. Pieterskerk
Notitie bij Otto V: nam met zijn vader deel aan de 2de kruistocht 1147-1149 en wordt reeds dan, hetzij hij in 1151 aan keizer Konraad III in gijzeling wordt gegeven, bevriend met diens neef en opvolger, verschijnt zodra deze (=Frederik Barbarossa) onder diens voornaamste raden en legeraanvoerders, neemt deel aan diens eerste Italië tocht 1154-1155 waarbij hij op de terugweg het keizerlijk leger uit een hinderlaag bij het Veroneser Klause weet te bevrijden, volgt zijn vader op als paltsgraaf van Beieren en voogd van Freising, Obermünster in Regensburg etc 4.8.1156, neemt deel aan de veldtocht naar Polen 1157 waarbij hij, opvliegend als hij is, de pauselijk gezant aanvliegt wanneer deze het keizerschap als een door de paus verleend beneficium (weldaad, maar ook leen !) kenschetst, vervalt daarop (tot 1179 !) in de kerkelijke ban, maar wordt door de keizer toch als gezant naar Rome gezonden, 1158 ter voorbereiding van de 2de Italië tocht 1158-1162, tijdens welke hij herhaaldelijk stoutmoedige militaire operaties uitvoert, neemt ook nog deel aan de 4de 1166-1167 en 5de Italië tocht 1174-1178 maar dan toch op een minder opvallende wijze, onthoudt zich van deelname aan het proces tegen Hendrik de Leeuw, maar wordt door de kezier voor zijn vele betoonde diensten beloond met de aanstelling tot hertog in Beieren, Altenburg 16.9.1180. neemt deel aan de strijd tegen Hendrik de Leeuw in Saksen 1181, begeleidt de keizer voor vredessluiting met de Lombardische steden naar Konstanz

167320. Walram II´ Paganus – de Heiden ´ van Limburg, geb. omstr. 1085, graaf van Arlon 1115, graaf van Limburg 1118-1139, hertog van Neder-Lotharingen 1128-1139, markgraaf van Antwerpen, voogd van Duisburg, oppervoogd van St. Truiden, † 16 juli 1139, tr. omstr. 1110
167321. Jutta (Judith) van Gelre van Wassenberg, geb. 1087, erfdochter van Wassenberg, † Rolduc 24 juni 1151.
Uit dit huwelijk:
a. Agnès van Limburg.
b. NN van Limburg, † omstr. 1150, tr. Egbert van Tecklenburg, graaf van Tecklenburg, † na 4 febr. 1146, zn. van NN en Gisela van Lotharingen (zie 167325).
c. Walram van Limburg, geb. omstr. 1098, markgraaf van Arlon, † na 1145.
d. Beatrix van Limburg, geb. omstr. 1105, † na 12 juli 1164, tr. vóór 1135 Rupert I van Laurenburg, geb. omstr. 1102, graaf van Laurenburg en graaf van Nassau 1223, † vóór 13 mei 1154, zn. van Dudo II en Anastasia (ook Irmgard) van Arnstein.
e. Hendrik II ´de Blinde ´, zie 83660.
f. Gerard van Limburg Wassenberg), geb. omstr. 1115, † 4 juni 1166, tr. Elisabeth van Reifferscheid.

Notitie bij Walram II´ Paganus – de Heiden ´: zijn bijnaam had hij waarschijnlijk te danken aan een late doop
Notitie bij Jutta (Judith): als weduwe non te Rolduc
Notitie bij NN: zou identiek kunnen zijn met Agnes van Limburg
Notitie bij het overlijden van Beatrix: overleden op een 12 juli na 1164
Notitie bij Rupert I: oudste zoon van Dudo. Samen met zijn broer Arnold regeerde hij vanaf 1120 Nassau en noemde zich graaf van Nassau een titel die na zijn door door de aartsbisschop van Trier werd erkend. In 1124 werd Rupert voogd van het Heerschap Weilberg,dat hij van het bisschop Worms in leen had gekregen. Idstein volgde in 1122 en samen met Weilburg waren dit de lenen van Nassau

167322. Adalbert I van Saffenberg, geb. omstr. 1039, graaf van Saffenberg 1091 en van Nörvenich 1094, † Saffenberg 16 dec. 1109, begr. Rolduc, tr. 2e Gertrude van Norvenich; tr. 1e
167323. Mathildis van Odenkirchen, geb. omstr. 1042, † Hollende 4 nov. 1110, begr. Wetter, tr. 2e Giso van Hollende.
Uit dit huwelijk:
a. Herman van Saffenberg, † 1148.
b. Adolf I van Saffenberg, geb. omstr. 1072, graaf van Saffenberg en Növenich 1110, graaf in Ruhrgau en Keulengau 1122, domvoogd van Keulen, voogd van Mariental in het Ahrtal, van St. Classius in Bonn, van St. Georg te Keulen, † na 1158, tr. 1122 Margaretha van Schwarzenburg (ook Rotz), geb. 1101, † omstr. 1135, dr. van Engelbert I van Schwarzenburg (Regensburg) en NN van Müllenark.
c. Adelbert II van Saffenberg, geb. omstr. 1108, † na 1147, tr. Regewindis van Ruremunde, geb. omstr. 1073, † Kerkrade 18 maart 1127, dr. van Hendrik van Krieckenbeck (zie 1338529,b) en NN van Kessel; zij hertr. omstr. 1110 Adelbert II van Valkenburg.
d. Mathilde, zie 83661.

Notitie bij Adalbert I: stichter van Kloosterrade hetgeen later uitgroeide tot Rolduc
Notitie bij het overlijden van Adalbert I: in het klooster aldaar
Notitie bij het overlijden van Mathildis: Hollende is gelegen over de Rijn, begraven in het nabij gelegen vrouwenklooster in Wetter
Notitie bij Adolf I: vermeld sinds 13.12.1108. Hij ontvangt uit handen van proost Richer (de eerste abt van Rolduc het grootste behouden kloostercomplex in Nederland) de St. Lambertuskerk te Kerkrade terug in ruil voor 7 morgen land 1115
Notitie bij het overlijden van Regewindis: in het klooster Rolduc

167324. Frederik I van Saarbrücken, geb. omstr. 1095, graaf van Saarbrücken, † vóór 1135, tr.
167325. Gisela van Lotharingen, geb. omstr. 1095, † 1126, tr. 2e NN van Tecklenburg.
Uit dit huwelijk:
a. Adelbert van Saarbrücken, aartsbisschop van Mainz 1138, † Erfurt (Duitsland) 17 juli 1141, begr. Mainz (Duitsland).
b. Simon I, zie 83662.
c. Agnès van Saarbrücken, geb. omstr. 1115, hertogin van Zwaben, † omstr. 1147, begr. Walburg, tr. omstr. 1133 Frederik II ´Monoculus – de Eenogige´ van Zwaben, geb. omstr. 1090, hertog van Zwaben 1105-1147, † Alzey 6 april 1147, begr. St. Walpurg bij Hagenau, zn. van Frederik I van Büren-Hohenstaufen en Agnès van Waiblingen en wedr. van Judith van Beieren (zie 334631,d).

Notitie bij het overlijden van Adelbert: begraven in de kathedraal
Notitie bij Frederik II ´Monoculus – de Eenogige´: Reichverweser 1116, troonkandidaat 1125. Hij werd geboren op een burcht aan de zuidelijke kant van de Ries, werkte steeds nauw samen met zijn broer Konrad, zowel in het bestuur vann de Staufische huisgoederen maar ook als zij door hun oom keizer Hendrik IV van Duitsland aangesteld worden tot regent van het Duitse Rijk 1116, bouwt in de Elzas talrijke burchten, neemt na de kinderloze dood van Hendrik V (Utrecht 23.5.1225) keizerin Mathilde in bescherming en maakt zich meester van de Rijksinsignia, maar wordt niet tot diens opvolger gekozen, voert samen met Konrad een jarenlange strijd tegen keizer Lotharius III, maar onderwerpt zich toch aan hem Bamberg 17.3.1335, bewerkt na de dood van Lotharius dat zijn broer Konrad (als Konrad III) wordt gekozen tot diens opvolger
Notitie bij het overlijden van Frederik II ´Monoculus – de Eenogige´: begraven in het door hem gestichtte Benedictijnerklooster in de Elzas

167326. Meginhart II van Sponheim, geb. omstr. 1085, graaf van Morsberg, graaf van Sponheim 1118-1155, † 18 febr. 1155, tr.
167327. Mathilde van Morsberg, geb. omstr. 1105, † na 1150, tr. 1e Adelbert I van Dillingen, geb. omstr. 1080, † 12 sept. 1151, zn. van Hartman I en Adelaide van Winterthur.
Uit dit huwelijk:
a. *Adelbert van Sponheim.
b. Kraft van Sponheim, † omstr. 1175.
c. Godfried I van Sponheim, geb. omstr. 1120, graaf van Sponheim, † na 1159, tr. NN NN.
d. *Mechtild, zie 83663.

167400. Dirk VI van Holland (dezelfde als 85316 in generatie XVII), tr. vóór 1135
167401. Sophia van Rheineck (dezelfde als 85317 in generatie XVII).

Notitie bij het huwelijk van Dirk VI en Sophia: vermoedelijk 1131

167402. Henry van Schotland (ook van Huntingdon), geb. Schotland omstr. 1114, 3de graaf van Northumberland en Huntingdon, prins van Schotland 1136-, † Kelso (Roxburgh, Schotland) 12 juni 1152, begr. Kelso Abbey (Roxburgshire), tr. 1139
167403. Ada van Varennes (van Surrey), geb. Vermandois omstr. 1117, † Warwickshire 1178.
Uit dit huwelijk:
a. Malcolm IV van Schotland, geb. Schotland 20 maart 1141, koning van Schotland 1153-1165, † Jedburgh (Roxburgshire, Engeland) 9 dec. 1165.
b. Margaretha Dunkeld/Huntingdon, geb. Northumberland 1142, gravin van Hereford, † 1201, begr. Sawtrey Abbey, tr. 1e omstr. 1160 Conan IV ´de Kleine ´ van Bretagne, geb. 1138, hertog van Richmond 1146-1171, hertog van Bretagne 1156-1166, † 20 febr. 1171, begr. Bégard, zn. van Alain II ´de Zwarte ´ van Penthièvre en Berthe van Bretagne; tr. 2e 1171 Humphrey IV van Bohun, geb. omstr. 1145, † 1182, zn. van Humphrey III en Margaret van Hereford; tr. 3e na 1171 Pedro Manrique de Lara, † jan. 1202, begr. Santa Maria de Huerta, zn. van Manrique Perez en Ermesinde van Narbonne.
c. Willem I ´de Leeuw´ van Schotland, geb. omstr. 1143, koning van Schotland 1165-1214, † Stirling (Stirlingshire, Schotland) 4 dec. 1214, begr. Arbroath (Angusshire, Schotland) 10 dec. 1214, tr. 1e omstr. 1150 Isabelle Avenel, geb. omstr. 1150; tr. 2e na 1264 Ermengarde van Beaumont-au-Maine, geb. omstr. 1170, † 11 febr. 1233, begr. Fife, dr. van Richard I en Lucie van Aigle.
d. David van Schotland, geb. Huntingdon (Huntingdonshire, Schotland) 17 juni 1144, earl van Huntingdon, † Yardley Hastings 17 juni 1219, begr. Sawtrey Abbey (Engeland), tr. 1e 26 aug. 1190 Mathilde van Chester, geb. Cheshire (England) 1171, † vóór 6 nov. 1233, dr. van Hugh I van Kyvelioc en Bertrada van Montfort en gesch. echtg. van Matthew Hathersage; tr. 2e 26 aug. 1190 NN NN.
e. Ada, zie 83701.
f. Adam van Huntingdon, geb. omstr. 1147.
g. Mathilde van Schotland, geb. omstr. 1148, † omstr. 1152.
h. Ellen van Dunkeld, geb. omstr. 1150, tr. 1170 Duncan van Fife, geb. Menthil (Fifeshire, Schotland) omstr. 1145, † 1205, zn. van Duncan.
i. Marjory van Schotland, geb. omstr. 1152, † vóór 1174, tr. Ca 1530 omstr. 1171 William Lindsey, geb. Crawford (Schotland) omstr. 1148, lord van Breneville en Crawford, baron van Luffness, † Ercildun 1236, zn. van Walther en Amicia van Bidun; hij hertr. Crawford (Schotland) omstr. 1174 Eleonore van Limesay.

Notitie bij het huwelijk van Humphrey IV en Margaretha: voor Pasen
Notitie bij het overlijden van Willem I ´de Leeuw´: begraven in de abdij aldaar
Notitie bij het overlijden van Ermengarde: begraven in de Balmerine Abbey

167406. Giselbert I van Tilburg, geb. 1135, † omstr. 1200, tr. omstr. 1167
167407. Alysa van Boxtel Harpersdr, geb. omstr. 1143.
Uit dit huwelijk:
a. Beatrix, zie 83703.
b. Arnold, zie 167422.

Notitie bij Giselbert I: vermeld als getuige 1167, voorts van 1169-1199, gegoed te Landen, Huutain l´Eveque en Nodebais
Notitie bij Alysa: zuster van Gerard van Randerode en Willem van Boxtel, vermeld 1192. Zij schenkt in 1192 met haar zoon Giselbertus II, heer van Boxtel gedeelte van de tienden van Helvoirt aan de pastoor van Oost-Tilburg

167416. Jordaan I van Beveren, geb. omstr. 1119, grafelijk kamerling, burggraaf van Diksmuiden 1157, † 1179, tr. 2e vóór 1157 Badeloge van Diksmuiden (zie 85393,c); tr. 1e
167417. Adela van Breda.

Notitie bij Jordaan I: vermeld 1128-1165

167422. Arnold van Tilburg, geb. omstr. 1130.

Notitie bij Arnold: vermeld 1192, eigenaar van de hoeve Rijt in West-Tilburg

168976. Gijsbert II van Amstel, geb. omstr. 1172, ministeriaal 1200, ridder 1224, heer van Amstel 1235, leenman van de graaf van Holland 1231, † 27 aug. 1239, tr. omstr. 1230
168977. Bertrande van IJsselsteijn, geb. 1170, † 1230.
Uit dit huwelijk:
a. Arend van Amstel, † vóór 1300.
b. Gijsbert III, zie 84488.

168978. Willem II van Teylingen (dezelfde als 10692 in generatie XIV), tr. 1e
168979. Agnes van Lijnden.
Uit dit huwelijk:
a. Sophia, zie 84489.
b. Beatrix van Teylingen, tr. Simon van Haarlem.
c. NN van Teylingen, tr. Floris II van de Woert, zn. van Floris I van der Woert.
d. NN van Teylingen, tr. NN van Oegstgeest.
e. Jan des heren sone van Teylingen.
f. Simon I van Teylingen, geb. omstr. 1230, † omstr. 1281, tr. NN NN.

Notitie bij Floris II: vermeld 1265-1266
Notitie bij Simon I: vermeld 1249-1280

170632. Floris II ´ de Vette ´ van Holland, geb. omstr. 1080, graaf van Holland 1091-1121, † 2 maart 1121, begr. Egmond, tr. vóór 1108
170633. Petronella (Gertrud) van Saksen, geb. omstr. 1078, † 23 mei 1144, begr. Rijnsburg.
Uit dit huwelijk:
a. Simon van Holland, kanunnik te Utrecht.
b. Hedwig van Holland, non, † 1132.
c. Dirk VI, zie 85316.
d. Floris ´de Zwarte ´ van Holland, geb. omstr. 1115, graaf van Holland 1129-1131, † nabij Utrecht 1133.

Notitie bij Floris II ´ de Vette ´: Volgde zijn vader op als graaf 1091 en voerde als eerste de titel graaf van Holland 1101 als leenman van de bisschop van Utrecht, nadat hij een einde had gemaakt aan de strijd met de bisschop, nam geen deel aan de eerste kruistocht maar stimuleerde ontginningen bij de grote rivieren.
Notitie bij het overlijden van Floris II ´ de Vette ´: overleden op 7 november van een onbekend jaar, begraven in de Abdijkerk
Notitie bij Petronella (Gertrud): bestuurde het graafschap Holland voor haar zoon Dirk VI, liet een onbekwame abt aanstellen in Egmond 1124, maar stelde orde op zaken 1129. Zij stichtte een nonnenklooster in Rijnsburg, gewijd 16.9.1133
Notitie bij het huwelijk van Floris II ´ de Vette ´ en Petronella (Gertrud): vermoedelijk ca 1100
Notitie bij Hedwig: non
Notitie bij Floris ´de Zwarte ´: mogelijke vader van Willem van Teylingen. Zijn overblijfselen werden in1948 op het terrein van de abdij van Rijnsburg gevonden, zijn leeftijd werd geschat op 29-30 jaar. Dit zou betekenen dat zijn geboortejaar eerder op ca 1103 gesteld zou mogen worden
Notitie bij het overlijden van Floris ´de Zwarte ´: vermoord

170634. Otto II van Salm, paltsgraaf van Rheineck 1134-1137, † vóór 12 nov. 1150, tr. omstr. 1115
170635. Gertruid van Northeim, gravin van Bentheim 1154, † vóór 1165, tr. 1e vóór 27 aug. 1111 Siegfried van Ballenstedt (Weimar-Orlamünde), geb. 1075, paltsgraaf aan de Rijn 1095-1113, graaf van Weimar-Orlamünde 1112-1113, † 9 maart 1113, zn. van Adalbert (Albrecht II) van Ballenstedt en Adelheid van Weimar-Orlamünde.
Uit dit huwelijk:
a. Otto van Rheineck, † 1149.
b. Beatrix van Rheineck, begr. Loccum, tr. Wilbrand van Loccum en Hallermund, † 1167, dr. van Burchard I.
c. Sophia, zie 85317.
d. *Hedwig van Rheineck, geb. omstr. 1120, † omstr. 1150, tr. vóór 1150 Hugo I van Enghien, geb. omstr. 1120, heer van Enghien, † 1190, zn. van Engelbert II en Beatrice NN.

Notitie bij Otto II: wordt in de contemporaire bronnen gewoonlijk naar zijn burcht Rheineck bij Andernach genoemd, doch in 1125 ook ´van Salm ´maakt aanspraken op de burcht Treis bij Cochem, wanneer in 1120 Bertolf van Trihis kinderloos overlijdt, en bouwt daar dan een tweede burcht, waarop hij door keizer Hendrik V , die Treis als een opengevallen rijksleen beschouwt, met geweld wordt verdreven 1121, verkrijgt echter uitstekende contacten aan het hof wanneer zijn zwager Lotharius III van Supplinburg tot opvolger wordt gekozen 1125 en tot keizer wordt gekroond 1133. verkrijgt van hem kennelijk Bentheim, waarvan deze in 1116 de oorspronkelijke burcht had verwoest, waar voor 1148 een nieuwe burcht wordt gebouwd, verschijnt tijdens diens bewind herhaaldelijk aan het hof en voert dan naast zijn schoonzoon Willem van Ballenstedt de titel van palstgraaf 1134-1137, vergezelt zijn zwager in 1136 op diens Italië tocht, valt na de dood van Lotharius in 1137 weer in ongenade, bij diens opvolger koning Konraad III, die in 1142 de oude vijand van de Rheinicks, Herman van Stahleck tot paltsgraaf aanstelt, die dan ook Treis verkrijgt en tijdens de voortgaande vete Otto´s gelijknamige zoon Otto van Bentheim gevangen neemt en op de Schoenburg bij Oberwesel laat wurgen 1149
Notitie bij het overlijden van Otto II: vermoord
Notitie bij Gertruid: vermeld 1154
Notitie bij het overlijden van Otto: vermoord

170636. Hendrik I van Cuyk (dezelfde als 83520 in generatie XVII), tr. omstr. 1100
170637. Alveradis van Hochstaden (dezelfde als 83521 in generatie XVII).

170638. Frederik I ´de Strijdbare ´ van Arnsberg, geb. omstr. 1075, graaf van Arnsberg, † 11 febr. 1124, tr.
170639. Aleijdis/Adelheid van Limburg, geb. omstr. 1075, † 11 febr. 1146, begr. Bamberg, tr. 2e na febr. 1124 Kuno van Horburg, † omstr. 30 juni 1138, zn. van Kuno en Irmingard van Rott (zie 669257). tr. 3e vóór 19 maart 1140 Konraad II van Dachau, † Bergamo (Italië) 18 febr. 1159, begr. Scheyern, zn. van Konrad I en Willibirg NN.
Uit dit huwelijk:
a. Ida/Jutta, zie 85319.
b. Adelheid van Arnsberg, geb. omstr. 1130, † 2300, tr. omstr. 1140 Eberhard I van Berg-Altena, geb. omstr. 1140, co-graaf van Altena 1152-, † Altenberg 13 febr. 1180, zn. van Adolph IV van Berg en Hövel en Irmgard van Sponheim en gesch. echtg. van NN van Kleef (zie 167313,a) en echtg. van Adelheid van Cuyk (zie 85319,f).

Notitie bij het overlijden van Aleijdis/Adelheid: begraven in de Sint Michael kerk
Notitie bij Adelheid: werd non als weduwe
Notitie bij Eberhard I: co-graaf, toen zijn vader zich terugtrok als monnik, streed jarenlang met zijn broer Engelbert over de opvolging totdat in 1160 een vergelijk getroffen werd, waarbij hij graaf werd van het deelgebied Hoevel, tesamen met het erfdeel Altena van zijn vrouw en de voogdij kreeg over Essen, Cappenberg en Werden

170784. Hugo II van Voorne, † omstr. 1135.

170786. Floris II ´ de Vette ´ van Holland (dezelfde als 170632), kreeg rel.
170787. NN NN.

170912. Jan III ´de Kruisvaarder´ van Arkel, geb. vóór 1096, schildknaap, heer van Arkel, ridder 1099, † omstr. 1116, tr.
170913. Aleid (Adelheid) van Heusden.
Uit dit huwelijk:
a. Jan IV van Arkel, † 1144.
b. Folpert, zie 85456.

Notitie bij Jan III ´de Kruisvaarder´: van de eerste geslacht van Arkel, trok in het contingent van Robrecht II van Vlaanderen mee op de eerste kruistocht 1096-1099, werd na het bereiken van Jeruzalem tot ridder geslagen door Godfried van Bouillon.
Gevolg gevend aan een oproep van paus Urbanus II vertrokken 4 legers langs verschillende wegen naar Constantinopel. Het Lotharingse leger onder leiding van Godfried van Bouillon, de Noormannen van Zui-Italië onder Bohemund van Tarente, de Provencalen onder Raymond van Toulouse en de ridders van Noord-Frankrijk en Vlaanderen, waarbij Jan II zich aansloot. Zij arriveerden eind 1096 in Constantinopel. Aanvankelijk wilde de Byzantijnse keizer Aleixis I hen pas overzetten naar Klein-Azië nadat beloofd hadden zijn soevereiniteit in de te heroveren gebieden te erkennen. In mei 1097 kwam het leger in beweging in Anatolië en zakte af naar de stad Antiochië die slechts na grote beproevingen werd heroverd 3.6.1098. Na onderlinge twisten trok men eerst in januari 1098 naar Jeruzalem dat na herhaaldelijke bestormingen in juli 1099 op de Egyptenaren werd veroverd. De kruisvaarders hielden op beestachtige wijze huis onder de onschuldige bevolking. Godfried van Bouillon, wellicht de meest onbaatzuchtige onder de veroveraars, bood men de titel koning aan, maar hij weigerde en vergenoegde zich met de titel ´Beschermheer van het Heilige Graf´.
Thuis teruggekeerd huwde Jan III j met Aleid van Heusden. Zij vrouw was waarschijnlijk al weduwe vanwege het grote leeftijdsverschil. Een sage verhaalt over een voorval tijdens de Kruistocht. Jan kreeg het aan de stok met een Italiaanse edelman, die dezelfde wapentekens droeg. Men mag er van uit gaan dat het huis van Arkel al voor 1215 een wapen had. Het duel eindigde overigens in het voordeel van Jan van Arkel.
Notitie bij het overlijden van Jan III ´de Kruisvaarder´: tussen 1115 en 1118

245760. Gerrit van Teylingen.
Generatie XIX
334080. *Unruoch in de Kempengouw, geb. omstr. 1010, graaf in de Kempengau, † omstr. 1073, tr. omstr. 1040
334081. NN Hermansdr in Isla en Lake.

Notitie bij *Unruoch: vermeld 1047-1073

334082. Albert II van Namen, geb. omstr. 1000, graaf van Namen 1012-1063, voogd van Wasseiges en Andenne 1034-, † na juli 1063, tr. 1e Adelaide van Frankrijk (zie 1336331,b); tr. 2e vóór 10 aug. 1035
334083. Regelindes van Neder-Lotharingen (Ardennen), geb. omstr. 1000, erfdochter van Chatenois, † na 1067.
Uit dit huwelijk:
a. Henry van Durbury, geb. Namen (België) omstr. 1016, † omstr. 1080, tr. NN NN.
b. Albert III, zie 167046.
c. Ermengard, zie 167041.

Notitie bij Albert II: volgde zijn oudere broer Robert II op, stichtte de collegiale kerk Saint-Aubin te Namen 1047, voor het laatst vermeld in 1062
Notitie bij het overlijden van Albert II: maar voor juli 1064
Notitie bij Regelindes: bracht als bruidsschat het allodium (later graafschap) Durby aan, deed als weduwe tal van schenkingen aan de kerk Saint-Aubin te Namen, vermeld 1067

334084. Rutger II van Kleef, geb. omstr. 1030, graaf van Tomburg baljuw van Sainte-Marie, graaf van Kleef 1050-1075, † omstr. 1072, tr. 1051
334085. Heilwig van Lotharingen, geb. omstr. 1030.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk II, zie 334624.
b. Gerhard I, zie 167042.

Notitie bij het overlijden van Rutger II: op een 2 maart voor 1092

334086. Stephan van Sponheim, graaf van Sponheim 1052-1075, † 1070, tr.
334087. Jutta van Gulik, geb. omstr. 1023, vrouwe van Dorweiler, † 1104.
Uit dit huwelijk:
a. Stephan II van Sponheim, graaf van Sponheim, † 25 febr. 1118.
b. NN van Sponheim, tr. Willem I van Frenz (zie 1336449,c).
c. NN, zie 167043.
d. Stephan I, zie 334652.
e. Judith van Randerode, geb. omstr. 1053, gravin van Hengebach, † 1147, tr. 1e Adalboro van Arnstein, geb. omstr. 1040, zn. van Werner van Streuslingen en Engela NN; tr. 2e Ethelger van Hengebach, geb. omstr. 1039, graaf van Hengebach, zn. van Richard I.
f. Meginherus van Sponheim, geb. omstr. 1055, † vóór 1110.
g. Harper I van Randerode, geb. omstr. 1070, graaf van Randerode, † na 1109, tr. NN NN.

334088. Lodewijk II van Chiny (ook van Warcq), geb. omstr. 997, graaf van Chiny 1025-1066, † vóór 1068, tr. omstr. 1030
334089. Sophie van Verdun, geb. omstr. 1004, † 1078.
Uit dit huwelijk:
a. Manasses van Chiny, geestelijke in Saint-Hubert, † na 1068.
b. Arnold I (II), zie 167044.

334090. Hilduin IV van Ramerupt, geb. omstr. 998, † 1063, tr. vóór 1031
334091. Adelaide van Roucy, geb. Roucy 1014, † omstr. 31 dec. 1063.
Uit dit huwelijk:
a. Adelais/Elisabeth van Crécy, vrouwe van Gournay-sur-Marne, † na 1104, tr. 1e vóór 1071 Bouchard II ´le Superbe ´ van Corbeil, † na 1071, zn. van Renaud en NN NN; tr. 2e na 1071 Guy II ´le Rouge ´ van Rochefort, geb. omstr. 1060, heer van Crécy en Nouvion, senechal van Frankrijk, † 1147, zn. van Guy I ´de Oude´ van Montlhéry en Hodierna van La Ferte Alaise (ook de Gometz) en gesch. echtg. van Elisabeth van Corbeil.
b. Aelis van Ramerupt, tr. Conon ´Falcon ´ de la Sarraz.
c. Margaretha van Roucy, geb. Montdidier omstr. 1035, † omstr. 1100, tr. omstr. 1070 Hugo I van Clermont-en-Beauvaisis, geb. 1035, heer van Creil 1067, graaf van Clermont-en-Beauvaisis 1088-1101, † 1101, zn. van Reinoud I van Creil (zie 10713851,g) en Ermentrude van Clermont-en-Beauvaisis.
d. Ebalus II van Ramerupt, geb. Roucy 1038, graaf van Reims 1063, † mei 1103, tr. vóór 1082 Sybille van Apulië, geb. omstr. 1058, gravin van Roucy, dr. van Robert ´de Wezel ´ en Sigelgaite II van Salerno.
e. André van Roucy, geb. omstr. 1040, graaf van Ramerupt, † na 1118, tr. 1e Adelaide van Roye, geb. omstr. 1050, † 1082, dr. van Wallerand en Aélis van Coucy; tr. 2e Giselmode NN.
f. Felicitas van Ramerupt, geb. omstr. 1045, † 24 april 1086, tr. vóór 1076 Sancho V Ramirez van Aragon, geb. 1043, koning van Aragon 1063-1094, koning van Navarra 1076-1094, † Huesca (Spanje) 4 juni 1094, begr. Montearagon, zn. van Ramiro I Sanchez en Gilberga van Foix (zie 1338575,g) en gesch. echtg. van Isabelle van Urgell.
g. Marguerite van Montdidier, geb. 1045, vrouwe van Roucy, † 1102, tr. 1059 Hugo/Reinaud I van Clermont-en-Beauvaisis, geb. omstr. 1040, heer en graaf van Clermont 1098 en heer van Creil 1067, † 1102.
h. Ermentrude van Ramerupt, geb. omstr. 1050, † na 1101, tr. 1055 Theobald I van Reynel, geb. 1042, graaf van Reynel, † vóór 11 april 1101, zn. van Odalric, graaf van Reynel, en Marthe van Fouvent en gesch. echtg. van Perrenelle van Brienne.
i. Adela, zie 167045.
j. Alice ´de Jonge ´ van Roucy, geb. 1053, † 1104, tr. omstr. 1066 Conon ´Falcon ´ van Joux, geb. omstr. 1046, heer van La Sarraz, Jura en Joux, † vóór 1114, zn. van Amaury I en Richoara NN.
k. Beatrix van Ramerupt, geb. omstr. 1055, † 2 sept. 1129, tr. 1063 Geoffrey II van du Perche, geb. 1054, graaf van du Perche, heer van Nogent 1080-1100, † okt. 1100, zn. van Rotrou I en Adeline van Domfront.

Notitie bij Hilduin IV: graaf van Montdidier, heer van Ramerupt, Acris en Breteuil, vermeld 1031, graaf van Roucy 1033, stichtte een priorij voor de abdij Mamroutier te Roucy 1060
Notitie bij het overlijden van Adelais/Elisabeth: op 12 oktober van een onbekend jaar
Notitie bij het overlijden van Bouchard II ´le Superbe ´: gesneuveld
Notitie bij Guy II ´le Rouge ´: nam deel aan de 1ste kruistocht
Notitie bij Sancho V Ramirez: leverde veel strijd met de Moren in het algemeen en de emirs van Zaragoza in het bijzonder. In 1076 veroverde hij Navarra en doodde zijn neef Sancho IV
Notitie bij het overlijden van Sancho V Ramirez: gesneuveld
Notitie bij Geoffrey II: nam deel aan de slag bij Hastings en kreeg van Willem de Veroveraar als beloning enige domeinen in Engeland. Samen met zijn broers plunderde hij de bezittingen van de heer van Bellemes

334092. Albert II van Namen (dezelfde als 334082), tr. 2e vóór 10 aug. 1035
334093. Regelindes van Neder-Lotharingen (Ardennen) (dezelfde als 334083).

334094. Bernhard II van Saksen-Billung, geb. Schweinfurt (Duitsland) omstr. 989, hertog van Saksen 1011-1059, † Nederhemert 29 juni 1059, begr. Egmond, tr. omstr. 1020
334095. Elica van Schweinfurt (Beieren), geb. Schweinfurt (Duitsland) omstr. 1000, † Saksen na 1055.
Uit dit huwelijk:
a. Hedwig van Saksen-Billung, † na 1 juni 1100, tr. Engelbert I van Sponheim, geb. omstr. 1040, graaf in Karnten, † 1 april 1096.
b. Ordulf (Otto), zie 1338524.
c. Herman van Saksen-Billung, geb. omstr. 1025, † 1086.
d. Ida, zie 167047.
e. Geertrudis, zie 682529.

Notitie bij het overlijden van Bernhard II: begraven in de abdij aldaar
Notitie bij het overlijden van Elica: op een 10 december na 1055

334096. Arnold I van Aarschot, geb. omstr. 1035, tr.
334097. Beatrice van Loon.

334098. Hendrik II van Leuven, geb. omstr. 1020, graaf van Leuven 1063-1079, † 1079, begr. Nijvel (België), tr. omstr. 1055
334099. Adela (ook Adelheid) van de Betuwe, geb. omstr. 1040, † na 1086.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Leuven, tr. Arnold van Aerschot.
b. Hendrik III, zie 669302.
c. Godfried I ´met de Baard ´, zie 334626.
d. Ida, zie 167049.
e. Adelbert van Leuven, geb. 1070, † 1128.

Notitie bij Adela (ook Adelheid): stichtte met haar zonen Hendrik en Godfried het klooster Afflighem

334112. Coenraad I van Merheim, graaf van Merheim, geb. 1055, † na 1088, tr.
334113. NN van Merheim, geb. omstr. 1060.
Uit dit huwelijk:
a. Herman, zie 167056.
b. Alverade van Merheim, geb. omstr. 1098, tr. Hendrik II van Kessel, geb. omstr. 1090, graaf van Kessel en Krieckenbeeck, voogd van St. Panthaleon te Keulen, † 1144, zn. van Hendrik I en NN NN.

Notitie bij Hendrik II: vermeld 1124-1141

334208. Berwout I van Egmond, geb. Egmond-Binnen omstr. 1060, advocates van de abdij van Egmond, † 1115.

Notitie bij Berwout I: hij had de belofte gedaan aan de abt Stephanus van Gendt om deel te nemen aan de 1ste kruistocht, als boetedoening voor zichzelf en zijn voorgeslacht. Bij terugkomst had de abt zijn pacht van zes tienden tot heerlijkheid laten verklaren en tevens de erfrechten schriftelijk vast laten leggen.
Notitie bij het overlijden van Berwout I: of 1114

334212. Boudewijn III van Henegouwen, geb. omstr. 1087, graaf van Henegouwen 1098-1120, † 17 juni 1120, tr. 1107
334213. Yolanda van Gelre, geb. Wassemberg 1089, vrouwe van Gelre, regentes van Henegouwen 1120-1125, † omstr. 1125, begr. Bergen (België), tr. 2e na 1120 Godefroi II van Valenciennes (Ribemont), geb. vóór 1099, chatelain van Valenciennes, heer van Bourchain en graaf van Osterbant, zn. van Godefroi I van Ribemont en Yolanda van Wassenberg.
Uit dit huwelijk:
a. Gerard I van Henegouwen, † 1166, tr. Hedwig I van Dale, † na 1166, dr. van Herman II van Calvelage en Ethelinde van Northeim.
b. Jolente van Henegouwen.
c. Adelheid van Henegouwen, geb. omstr. 1090, † na 1158.
d. Yolande van Henegouwen, geb. omstr. 1105, † 1171, tr. 1113 Gerard van Créquy, geb. omstr. 1080, heer van Créquy, Fressin, Torcy, Royon, Hesmond, Lisbourg, Rimboval, Sains-les-Fressin enz, † vóór sept. 1125, zn. van Bouchard I en Richilde van Saint-Pol.
e. Boudewijn IV ´de Bouwer ´, zie 167106.
f. Gertrude van Henegouwen, geb. omstr. 1110, tr. 1125 Roger III van Tosny, geb. omstr. 1104, † omstr. 1162, zn. van Raoul IV en Delisa van Huntingdon (zie 669611,b).
g. Richildes van Henegouwen, geb. omstr. 1115, erfgename van de heerlijkheid Feignies, † na 1159, tr. 1e Dirk van Avesnes, † vóór 1106, zn. van Gauthier-Boudewijn en Ida van Mortagne (ook van Doornik); tr. 2e vóór 1144 Everhard II Raoul van Mortagne, geb. omstr. 1107, burggraaf en chatelain van Doornik, heer van Mortagne, † na 1158, zn. van Walter I en Laure van Bailleul.

Notitie bij Boudewijn III: volgde zijn vader op, aanvankelijk onder de voogdij van zijn moeder. Net als zijn vader poogde hij Vlaanderen te heroveren
Notitie bij het overlijden van Yolanda: begraven in de Sainte Waudru
Notitie bij Hedwig I: erfgename van Dale
Notitie bij Adelheid: na het overlijden van haar echtgenoot non in Tart-l ´Abbaye
Notitie bij het overlijden van Adelheid: op een 4 november van een jaar kort daarna

334214. Godfried III van Namen, geb. omstr. 1067, graaf van Namen en Chateau-Porcien, 1097-, † Floreffe 19 aug. 1139, tr. 1e 1087 (door echtsch. ontbonden 1104) Sybille van Château-Porcien, geb. omstr. 1065, gravin van Chateau-Porcien, † na 1116, dr. van Roger I van Porcien en Ermengarde van Châtillon-sur-Marne en gesch. echtg. van Guitier van Rethel; tr. 2e 1109
334215. Ermesinde van Luxemburg, geb. omstr. 1075, † Floresse 26 juni 1141, tr. 1e 1096 Adelbert II van Egisheim (zie 669278).
Uit dit huwelijk:
a. Elvide van Namen, geb. omstr. 1109, † 1169.
b. Adelheid (Alice), zie 167107.
c. Albert van Namen, geb. omstr. 1110, † na 7 jan. 1125.
d. Hendrik I ´de Blinde ´ van Namen, geb. 1111, heer van Longwy, la Roche-en-Ardenne en Durbuy, graaf van Luxemburg 1136-1189, graaf van Namen als Hendrik I 1139-1189, † Echternach (Luxemburg) 14 aug. 1196, begr. Floreffe.
e. Clementine van Namen, geb. omstr. 1112, † St. Peter in Schwarzwald 28 dec. 1158, tr. 1130 Conrad I van Zähringen, geb. omstr. 1100, hertog van Zähringen, rijksstadhouder van Bourgondië, † Konstanz 8 jan. 1152, zn. van Berthold II ´met de Baard ´ en Agnès van Rheinfelden.
f. Beatrix van Namen, geb. 1115, † 1160, tr. 1130 Ithier van Rethel, geb. omstr. 1115, graaf van Rethel en heer van Vitry 1158-1171, † 1171, zn. van *Eudes (Odo) van Vitry en Mathilde van Rethel.

Notitie bij Godfried III: vermeld vanaf 1080 en als graaf 1097, zulks op grond van zijn eerste huwelijk met Sybille, die hem in 1103 verlaat om in concubinaat te gaan leven met Enguerrand van Boves, heer van Coucy, waarna hij dit huwelijk ongeldig doet verklaren, volgde zijn vader of als graaf van Namen 1102, steunt zijn broer Frederik als die tot bisschop van Luik wordt gekozen 1119, gewapenderhand, maar uiteindelijk zonder succes, tegen de tegenkandidaat Alexander van Gulik, die o.a. gesteund wordt door de hertog van Brabant, aan wie hij dan het grootste gedeelte van Brunigerode verliest, verwerft anderzijds een gedeelte van de Haspengouw, de Condroz en Famenne ten koste van Luik, vermoedelijk tijdens het episcopaat van zijn neef en gunsteling Adalbero II (van Chiny, bisschop sinds 1139) sticht met zijn tweede gemalin de Norbertijnen abdij te Floreffe 27.11.1121 associeert zijn zoon en opvolger Hendrik ´de Blinde´in het bestuur van Namen, neemt nog deel aan de Rijksdag van koning Konraad III te Luik juni 1137, maar trekt zich dan terug in Floreffe
Notitie bij Ermesinde: erfdochter van Longwy
Notitie bij Conrad I: streed in 1147 tegen de Wenden

334592. Robert IV van Heusden, geb. 1046, heer van Altena door huwelijk, † 1092, tr.
334593. Johanna van Altena, geb. omstr. 1055, vrouwe van Altena.
Uit dit huwelijk:
a. Arnold I van Rode, tr. Heilwiva van Walbeck (zie 669267,a).
b. Arnold II, zie 167296.
c. Arnoud I van Rode, geb. omstr. 1160, † na 1119, tr. 1e omstr. 1090 NN van Valkenburg?; tr. 2e omstr. 1096 Heilwig van Cuyk (zie 167041,d).

Notitie bij Robert IV: verm. slotvoogd van Oudheusden
Notitie bij Arnoud I: hij zou ca 1100 de kerk te St. Oedenrode hebben gesticht
Notitie bij het overlijden van Heilwig: maar voor 1133

334594. Herman I van Malsen (dezelfde als 167040 in generatie XVIII), tr. omstr. 1065
334595. Ermengard van Namen (dezelfde als 167041 in generatie XVIII).

334610. Willem van Lynden, 2de heer van Lynden, tr. 1149
334611. Agnes van Altena, † 18 april 1180, begr. Utrecht.
Uit dit huwelijk:
a. Lutgard, zie 167305.
b. Agnes van Lynden, † 25 okt. 1211, begr. Rijnsburg, tr. 1210 Willem van Teylingen.
c. Floris I ´de Jonge ´ van Lynden, geb. omstr. 1150, stedehouder, gouverneur van de Veluwe, 3de heer van Lynden, Venhuizen, Kesteren, Ingen en Ommeren, † Lienden 16 sept. 1203, tr. Agnès van Wachtendonck, geb. omstr. 1150, † 1203, begr. Lienden, dr. van Diederik I en Agnes van Loon.

Notitie bij het overlijden van Agnes: begraven in de abdij van de St. Paulus
Notitie bij het overlijden van Agnes: begraven in de abdij aldaafr
Notitie bij het overlijden van Floris I ´de Jonge ´: vermoord door zijn neef Jan van Buren, begraven in de parichiekerk naast zijn echtgenote

334624. Dirk II van Kleef, geb. omstr. 1055, graaf van Kleef 1092-1117, graaf van Tomburg 1096-1118, voogd van de Mariakerk te Rees 1112, voogd van het St. Maartenklooster te Zyfflich 1117, † vóór 7 maart 1120, tr.
334625. Berthe van Monschau, geb. vóór 1065.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk III van Tomburg, graaf van Kleef 1091-1119, † 1119, tr. Maria van Henneberg.
b. Adelheid van Kleef, tr. Adolf III van Berg, geb. 1078, voogd van Werden, † 1106, zn. van Adolf II en NN van Rietberg-Arnsberg.
c. Arnold I, zie 167312.

Notitie bij Dirk III: nam deel aan de 1ste kruistoccht en de verovering van Jeruzalem

334626. Godfried I ´met de Baard ´ van Brabant, geb. Leuven (België) waarschijnlijk omstr. 1063, voogd van Njvel, Gembloers en Affligem, graaf van Leuven 1095-, markgraaf van Antwerpen 1106-1128, hertog van Neder-Lotharingen 1106-1128, † 25 jan. 1139, begr. Affligem (België), tr. 2e 1125 Clementine van Bourgondië-Comté (zie 1338623,k); tr. 1e 1105
334627. Ida van Chiny (Namen), geb. omstr. 1088, † na 1117.
Uit dit huwelijk:
a. Clarisse van Leuven.
b. Ida, zie 167313.
c. Adelheid II van Brabant/Leuven, geb. omstr. 1103, † Afflighem 23 april 1157, tr. 1e Windsor Castle 29 nov. 1121 Hendrik I ´Beauclerk ´ van Engeland, geb. Selby (Yorkshire, Engeland) omstr. 1 juli 1068, graaf van Coutances en Bayeux 1066-, ridder 1086-, koning van Engeland 1100-1235, hertog van Normandië 1106-, † Saint-Denis-le-Fermont bij Rouen 1 dec. 1135, begr. Reading 4 jan. 1136, zn. van Willem I ´de Veroveraar ´ van Normandië en Mathilde van Vlaanderen (zie 2673697,c) en wedr. van Eadgyth (Mathilde) van Schotland (zie 669609,g); tr. 2e omstr. 1138 Guillaume III van Aubigny, geb. na 1100, graaf van Arundel, † 12 okt. 1176, begr. Wymondham (Norfolk, Engeland), zn. van Guillaume II Pincera en Mathilde Bigod.
d. Godfried II ´de Jonge ´ van Brabant, geb. Leuven (België) omstr. 1105, mede-regent 1136, graaf van Leuven, hertog van Neder-Lotharingen 25.1.1139, † 11 dec. 1142, begr. Leuven (België), tr. omstr. 1139 Luitgardis van Sulzbach (zie 334629,e).
e. Hendrik van Leuven, geb. 1109, † 1141.
f. Joscelin van Brabant, geb. omstr. 1115, † vóór 1189, tr. Agnès van Percy, geb. Ainwick (Northumberland, Engeland) omstr. 1135, erfgename en barones van Percy, † 1205, dr. van William en Adelise van Tonbridge.

Notitie bij Godfried I ´met de Baard ´: door koning Lotharius van Supplinburg ten voordele van graaf Walram II van Limburg ontzet uit de hertogelijke waardigheid 1128 (voor 13 juni)
Notitie bij de geboorte van Godfried I ´met de Baard ´: in 1078 voor ridderopleiding naar het keizerlijke hof gestuurd, naar wet van die tijd moet hij toen meerderjarig (=15 jaar) zijn geweest.
Notitie bij het overlijden van Godfried I ´met de Baard ´: begraven in de abdij aldaar
Notitie bij het overlijden van Ida: maar voor 1125
Notitie bij Hendrik I ´Beauclerk ´: tot ridder geslagen Westminster, meester van de schatkist in Winchester 2.8.1100, Hendrik had veel bastaarden, waarvan hij er 20-25 erkende.Van velen is niet vast te stellen wie de moeder was. Waarschijnlijk de eerste Normandiër, die vloeiend Engels sprak.
Notitie bij het overlijden van Hendrik I ´Beauclerk ´: vermoedelijk overleden aan een voedselvergiftiging en begraven in de door hem gestichte abdij
Notitie bij Godfried II ´de Jonge ´: Na de dood van Walram II van Limburg begiftigd door de hertog van Neder-Lotharingen door zijn zwager koning Konraad III van Duitsland, als zodanig voor het eerst vermeld 9.2.1140
Notitie bij het overlijden van Godfried II ´de Jonge ´: begraven in de St.Pietersabdij

334628. Berengarius I van Sulzbach, geb. omstr. 1080, voogd van Bamberg, graaf van Sulzbach 1099-1125, † Michelsberg 3 dec. 1125, begr. Kastl, tr. 1e 1100 Adelheid van Lechsgemünd, † 24 febr. 1108, dr. van Kuno/Conrad en Machteld/Mathilde van Achalm en wed. van 1e Markwart van de Chiemgau en 2e Ulrich (ook Adalrich) van Vohburg-Passau; tr. 2e omstr. 1113
334629. Adelheid van Wolfratshausen, geb. omstr. 1076, † 11 jan. 1126, tr. 1e Markward van de Chiemgau (ook van Marquartstein), † 1085; tr. 2e na 1085 Ulrich (ook Adalrich) van Vohburg-Passau, graaf van Finningen, stadsgraaf van Salzburg, graaf en voogd van Passau 1080-1099, † Regensburg 24 febr. 1099, zn. van Ratpoto IV van Cham en Mathilde van de Chiemgau; hij hertr. vóór 1099 Adelheid van Lechsgemünd.
Uit dit huwelijk:
a. Bertha van Sulzbach, † 28 sept. 1158, tr. jan. 1146 Manuel I ´de Grote ´ Komnene, geb. Constantinopel 15 aug. 1118, † 24 sept. 1180, begr. Pantocrator, zn. van Iohannes II Kaloiannis ´le Beau ´ en Piroska/Irene van Hongarije; hij hertr. 25 dec. 1161 Xenia/Maria van Antiochië.
b. Adelheid van Sulzbach, tr. omstr. 1160 Boleslaw I ´de Lange ´ van Silezië-Breslau (ook Liegnitz), geb. 1127, hertog van Silezië 1163-1201, † Lesnica 22 dec. 1201, zn. van Wladislav II ´de Balling ´ van Polen en Agnès van Babenberg en gesch. echtg. van NN NN, echtg. van Christine NN en gesch. echtg. van Swinislawa van Kiev.
c. Gertrude van Sulzbach, † Hersfeld 24 april 1146, begr. Ebrach, tr. vóór 1134 Konraad III van Zwaben, geb. 1093, † Bamberg 15 febr. 1152, zn. van Frederik I en Agnes van Duitsland.
d. Mathilde van Sulzbach, † omstr. 1 nov. 1165, tr. Engelbert III van Sponheim, † 6 okt. 1173, zn. van Engelbert II (zie 2677035,a) en Uta van Passau.
e. Luitgardis van Sulzbach, geb. omstr. 1113, regentes-hertogin van Lotharingen 1142-1153, † na 1162, tr. 1e omstr. 1139 Godfried II ´de Jonge ´ van Brabant (zie 334627,d); tr. 2e 1143 Hugo VIII van Dagsburg, geb. 1122, graaf van Egisheim-Dagsburg, † 1178, zn. van Hugo VII van Dagsburg (ook van de Nordgau) (zie 669278,a) en *Gertrude van Loon (zie 334637,e).
f. Gebhard III, zie 167314.

Notitie bij Berengarius I: eigenaar van de burcht Marquardstein ca 1100, was een van de stichters van Kastl 12.5.1102, stichtte het klooster Berchtesgaden 1102-1105, bouwer van Flossenburg, deed schenkingen aan het klooster Baumberg a/d Alz ca 1121
Notitie bij Adelheid: stichtster van het klooster Baumberg, ouders omstreden alternatief is Kuno van Horburg
Notitie bij het huwelijk van Manuel I ´de Grote ´ en Bertha: of 28.9.1159
Notitie bij Godfried II ´de Jonge ´: Na de dood van Walram II van Limburg begiftigd door de hertog van Neder-Lotharingen door zijn zwager koning Konraad III van Duitsland, als zodanig voor het eerst vermeld 9.2.1140
Notitie bij het overlijden van Godfried II ´de Jonge ´: begraven in de St.Pietersabdij

334630. Hendrik IX ´de Zwarte ´ van Beieren, geb. omstr. 1074, hertog van Beieren 1120-1126, † Ravensburg 13 nov. 1126, begr. Weingarten, tr. omstr. 1097
334631. Wulfhilde van Saksen, geb. omstr. 1079, erfdochter van Saksen, † Altdorf 29 dec. 1126, begr. Weingarten.
Uit dit huwelijk:
a. Sophia van Beieren, † vóór 10 juli 1147, tr. 1e Berthold III van Zähringen, geb. omstr. 1085, hertog van Zähringen, † Molsheim 3 mei 1122, zn. van Berthold II ´met de Baard ´ en Agnès van Rheinfelden; tr. 2e Leopold I ´de Sterke ´ van Stiermarken, † 24 okt. 1129, zn. van Otakar II en Elisabeth van Oostenrijk.
b. Wulfhild van Beieren, † 1160, tr. 1128 Rudolf I van Bregenz, geb. 1081, † 1157, zn. van Ulrich X en Bertha van Kellmünz.
c. Konrad van Beieren, † Bari (Italië) 17 maart 1126, begr. Molfetta.
d. Judith van Beieren, geb. na 1100, † na 22 febr. 1132, begr. Walburg, tr. omstr. 1121 Frederik II ´Monoculus – de Eenogige´ van Zwaben, geb. omstr. 1090, hertog van Zwaben 1105-1147, † Alzey 6 april 1147, begr. St. Walpurg bij Hagenau, zn. van Frederik I van Büren-Hohenstaufen en Agnès van Waiblingen; hij hertr. omstr. 1133 Agnès van Saarbrücken (zie 167325,c).
e. Hendrik X ´de Trotse ´ van Beieren, geb. omstr. 1108, hertog van Beieren 1126-1138, hertog van Saksen en markgraaf van Toscanië 1137-1139, † Quedlinburg 20 okt. 1139, begr. Königslütter, tr. 1e Kunigunde van Hohenstaufen, † 1127, dr. van Frederik I van Büren-Hohenstaufen en Agnès van Waiblingen; tr. 2e Gunzenlee 29 mei 1127 Gertrude van Supplinburg, geb. 8 april 1115, † 18 april 1143, begr. Heiligenkreuz, dr. van Lotharius III van Supplinburg (van Saksen) en Richenza van Northeim (zie 341271,c); zij hertr. 1 mei 1142 Hendrick II ´Jasomirgott´ van Babenberg.
f. Mathilde, zie 167315.
g. Welf VI van Ravensburg, geb. na 16 dec. 1114, † Memmingen omstr. 14 dec. 1191, begr. Steingaden, tr. 1132 Uta/Oda van Calw, geb. 1105, hertogin van Schauenburg, † 1196, dr. van Godfried (zie 1338597,e) en Luitgard van Zähringen en echtg. van Berthold IV van Eberstein.

Notitie bij Hendrik IX ´de Zwarte ´: volgde zijn kinderloze broer Welf II, in 1122 ondertekende hij het concordaat van Worms en vestigt met stevige hand de rust in zijn hertogdom. Door zijn huwelijk verkreeg hij de Billungse gebieden in Saksen. Monnik in 1296 in Weingarten
Notitie bij het overlijden van Wulfhilde: begraven in het klooster aldaar
Notitie bij het overlijden van Judith: op een 22 februari na 1232 en voor 1235, begraven in klooster Lorch en haar hart waarschijnlijk in Sankt Walburg
Notitie bij Frederik II ´Monoculus – de Eenogige´: Reichverweser 1116, troonkandidaat 1125. Hij werd geboren op een burcht aan de zuidelijke kant van de Ries, werkte steeds nauw samen met zijn broer Konrad, zowel in het bestuur vann de Staufische huisgoederen maar ook als zij door hun oom keizer Hendrik IV van Duitsland aangesteld worden tot regent van het Duitse Rijk 1116, bouwt in de Elzas talrijke burchten, neemt na de kinderloze dood van Hendrik V (Utrecht 23.5.1225) keizerin Mathilde in bescherming en maakt zich meester van de Rijksinsignia, maar wordt niet tot diens opvolger gekozen, voert samen met Konrad een jarenlange strijd tegen keizer Lotharius III, maar onderwerpt zich toch aan hem Bamberg 17.3.1335, bewerkt na de dood van Lotharius dat zijn broer Konrad (als Konrad III) wordt gekozen tot diens opvolger
Notitie bij het overlijden van Frederik II ´Monoculus – de Eenogige´: begraven in het door hem gestichtte Benedictijnerklooster in de Elzas
Notitie bij Hendrik X ´de Trotse ´: afkomstig uit het geslacht Este-Welf, mede door zijn trots, onwil en hoogmoed werd hem het hertogdom Beieren ontnomen door de Roomsch koning Koenraad III
Notitie bij het overlijden van Hendrik X ´de Trotse ´: door vergiftiging om het leven gekomen
Notitie bij de geboorte van Gertrude: paaszondag
Notitie bij het overlijden van Gertrude: stierf tijdens de bevalling, van het kind ook niets meer vernomen, deze enkele feiten doen wel vermoeden, welk een tragiek het te vroege moederschap voor haar betekend heeft.

334632. Goswin I van Heinsberg, geb. omstr. 1055, 1ste heer van Heinsberg 1119-1128, † 1 april 1128, tr. 1107
334633. Oda van Walbeck, geb. omstr. 1074, gravin van Valkenburg, vrouwe van Heinsberg, † 1152.
Uit dit huwelijk:
a. Guda van Heinsberg.
b. Gerhard, zie 1339258.
c. Goswin II, zie 167316.

Notitie bij Oda: stichtte als weduwe het klooster Heinsberg ca 1140, vermeld 1145

334634. Frederik I van Sommerschenburg (Walbeck), geb. omstr. 1065, paltsgraaf in Saksen 1097, heer van Sommerschenburg, voogd van klooster Schöningen, † 18 okt. 1120, tr. na 1106
334635. Adelheid van Laufen, geb. omstr. 1075, tr. 1e Adolph III ´ de Monte ´ van Hövel, geb. Odenthal-Attenberg omstr. 1078, graaf in de Deutzgau 1101-, graaf van Berg 1115-1160, † 31 juli 1106, zn. van Adolph II.
Uit dit huwelijk:
a. Adelheid (Aleidis), zie 167317.
b. Frederik II van Sommerschenburg, geb. omstr. 1090, paltsgraaf van Sommerschenburg 1121, voogd van Walbeck en Quedlinburg 1150, † 19 mei 1162, begr. Marienthal, tr. (echtsch. ingeschr. vóór 1144) Liutgard van Stade, † 30 jan. 1152, dr. van Rudolf I en Richardis van Sponheim-Lavanthal; zij hertr. 1144 (echtsch. ingeschr. 1148) Eric III ´Lam ´ van Denemarken en tr. 3e 1148 Herman II van Winzenburg.

Notitie bij het overlijden van Frederik I: of 18.10.1121
Notitie bij het overlijden van Frederik II: of 18.10.1121
Notitie bij het overlijden van Liutgard: vermoord

334636. Arnold II/V van Loon, geb. omstr. 1085, voogd van St. Pieter te Luik 1086, voogd van St. Truiden 1094, burggraaf van Mainz 1115, graaf van Reineck, graaf van Loon -1139, † 11 april 1138, tr.
334637. Adelheid van Rheineck, geb. omstr. 1065, gravin van Rheineck, † na 1100.
Uit dit huwelijk:
a. Johan van Loon, heer van Ghoer en Rieneck, † 1140, tr. Sophie van Limburg.
b. Gerard van Loon, † na 1138.
c. Gottschalk van Loon, † na 1138.
d. Imago van Loon, abids van Susteren 1174, † na 1174.
e. *Gertrude van Loon, geb. omstr. 1100, † 1181, tr. Hugo VII van Dagsburg (ook van de Nordgau) (zie 669278,a).
f. Lodewijk I, zie 167318.

Notitie bij Arnold II/V: voogd voor de bezittingen in het bisdom Metz onder protest van Hendrik van Limburg, neemt deel aan de 1ste kruistocht onder leiding van Godfried van Bouillon, steunt de kandidatuur van Frederik I van Namen voor het bisschopdom van Luik
Notitie bij het overlijden van Arnold II/V: maar voor 1141

334638. Folmar VIII van Metz, geb. omstr. 1090, graaf van Metz en Homburg 1111, † 1145, begr. Beaupré, tr.
334639. Mathilde van Dagsburg-Moha, geb. omstr. 1100, † na 1135.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo van Metz, † na 1158.
b. Folmar IX van Metz, † na 1170.
c. *Albert van Metz, † 1147.
d. *Aleidis van Metz, † 1157.
e. Agnès, zie 167319.
f. Clemence van Metz, geb. 1122, † 1180, tr. omstr. 1145 Folmar I van Blieskastel, geb. omstr. 1110, graaf van Blieskastel, † na 1178, zn. van Godefroid I (zie 2672783,a) en NN van Lunéville.

Notitie bij Folmar VIII: vermeld 1108, sticht de abdij van Beaupré

334640. Hendrik I van Limburg, geb. omstr. 1060, hertog van Limburg 1082-1119, graaf van Aarlen 1082-1119, hertog van Neder-Lotharingen 1101-1106, markgraaf van Antwerpen 1101-1119, † 1119, tr.
334641. Adelheid van Botenstein (ook Pottenstein), geb. omstr. 1063, † na 13 aug. 1106.
Uit dit huwelijk:
a. Agnès van Limburg, † 1136, tr. 1e 1110 Friedrich IV van Putlendorf, geb. 1085, † Ingelstedt 26 juni 1125, begr. Halberstedt, zn. van Friedrich III van Goseck en Adelheid van Stade; tr. 2e na 1110 Walo ´de Jongere ´ van Veckenstadt, † 1126.
b. Walram II van Arlon, geb. omstr. 1024, † 1081, tr. vóór 1062 Jutta van Luxemburg, geb. omstr. 1040, † na 1082.
c. Aleijdis/Adelheid, zie 170639.
d. Walram II´ Paganus – de Heiden ´, zie 167320.
e. Machteld (Mathilde) van Limburg, geb. omstr. 1095, gravin van Laroche, † na 1148, tr. Hendrik I van Namen (zie 167047,c).

Notitie bij Hendrik I: volgde Godfried van Bouillon (die hij begeleidde op de 1ste kruistocht) op als hertog van Lotharingen maar werd afgezet in 1106
Notitie bij Walram II: Graaf van Arlon 1052, graaf van Limburg vanaf 1061, hertog van Neder-Lotharingen, bouwt het kasteel in Limburg

334642. Gerard I ´de Lange ´ van Gelre, geb. omstr. 1060, graaf van Wassenberg 1086-, graaf van Gelre 1096-, † 24 okt. 1134, tr. na 1086
334643. Clementia van Bouzonville, geb. omstr. 1055, vrouwe van Gleiberg, † 4 jan. 1142, tr. 1e 1075 Koenrad I van Luxemburg (zie 668430).
Uit dit huwelijk:
a. Adelheid van Gelre, geb. omstr. 1080, † 1156, tr. Egbert van Tecklenburg, geb. 1090, † omstr. 1 dec. 1150, zn. van Hendrik I en Gisela van Vaudémont (zie 682533,d).
b. Jutta (Judith), zie 167321.
c. Yolanda, zie 334213.
d. Gerard II´Junior ¨ van Gelre, geb. omstr. 1092, graaf van Gelre 1129-1131, † 24 okt. 1131, begr. Wassenberg, tr. omstr. 1117 Irmgard van Zutphen, geb. omstr. 1099, gravin van Zutphen, 1127-1138, † omstr. 1138, dr. van Otto II ´de Rijke´ en Judith van Supplinburg; zij hertr. vóór febr. 1134 Coenraad II van Luxemburg.

Notitie bij Gerard I ´de Lange ´: stichtte kerk te Wassenberg 1118
Notitie bij het overlijden van Gerard I ´de Lange ´: of op 24 oktober van de jaren 1135, 1136 of 1137
Notitie bij Adelheid: volgens sommige genealogien is zij een dochter van Gerard Junior
Notitie bij Gerard II´Junior ¨: ook bekend als van Wassenberg,volgde zijn vader op, trachtte na het overlijden van zijn zwager Hendrik van Zutphen de leenrechten van Zutphen te verkrijgen, tevergeefs echter.
Notitie bij Irmgard: vermeld 1134 als wettige erfgename van Zutphen (heres legitima oppidi Suthfanensis) door het kinderloos overlijden van haar broer Hendrik. Haar bezittigen bestonden uit gebieden ten oosten van de IJssel (Zutphen) en talrijke buitenposten in Friesland, Rijnland en Westfalen. Gerard handhaafde deze gebieden tegen de bisschop van Münster en kreeg daarbij steun van de hertog van Neder-Lotharingen

334644. Herman IV van Saffenberg, geb. omstr. 1017, heer van Saffenberg en Noverich, † na 1091, tr.
334645. Gepa van Werl, geb. omstr. 1040, † 1108.
Uit dit huwelijk:
a. Godfried van Saffenberg.
b. Sophie van Saffenberg.
c. Adalbert I, zie 167322.
d. Herman van Saffenberg, geb. omstr. 1039.
e. Adolf I van Nörvenich, geb. omstr. 1073, † 1094.

334646. Arnold van Odenkirchen, geb. omstr. 1065, domvoogd van Keulen 1085-1109, † na 5 april 1118, tr.
334647. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Mathildis, zie 167323.
b. Herimannus II van Odenkirchen, geb. omstr. 1087.
c. Udilhildis (ook Adelheid) van Odenkirchen, geb. omstr. 1100, barones van Odenkirchen, † Keulen (Duitsland) 5 juli 1158, tr. Lodewijk II van Arnstein, geb. omstr. 1080, graaf van de Einrichgau en Arnstein, † na 1117, zn. van Lodewijk I en Jutta (Guda) van Zutphen.

Notitie bij het overlijden van Udilhildis (ook Adelheid): op een 5 juli van een onbekend jaar daarna, begraven in de Dom van Keulen

334648. Siegbert I van Saarbrücken, geb. omstr. 1060, graaf van de Saargau ca 1080, † 1118, tr.
334649. NN van Calw, geb. omstr. 1070.
Uit dit huwelijk:
a. Bruno van Saarbrücken, † 19 okt. 1123, begr. Limburg an der Hardt.
b. Adalbert van Saarbrücken, aartsbisschop van Mainz, † 23 juni 1137.
c. Sigebert II van Saarbrücken, graaf van de Elzas en Hohenburg, voogd van Rosheim, † na 1129, tr. NN van Frankenburg, geb. omstr. 1105.
d. Frederik I, zie 167324.

334650. Simon I van Opper-Lotharingen, geb. omstr. 1072, hertog van Opper-Lotharingen 1115-1138, † 14 jan. 1138, begr. Stürzelbronn, tr. omstr. 1112
334651. Adele van Leuven, geb. 1090, † 1158.
Uit dit huwelijk:
a. Anne van Opper-Lotharingen, tr. Hugo van Vaudémont.
b. Godefroi van Opper-Lotharingen, † 1164.
c. Gisela, zie 167325.
d. Luitgard van Neder-Lotharingen, geb. omstr. 1109, tr. Theodoric van Hochstaden, geb. omstr. 1107, zn. van Gerhard II (zie 167043,c) en Aleydis van Wickrath.
e. Agathe van Opper-Lotharingen, geb. 1113, † april 1147, tr. omstr. 1130 Reinoud III van Maçon, geb. omstr. 1088, graaf van Bourgondië 1125-1148, † 22 jan. 1149, zn. van Steven ´de Dolkop´ van Bourgondië-Comté (zie 1338623,e) en Beatrix van Lotharingen (zie 682533,c).
f. Mattheus I van Opper-Lotharingen, geb. omstr. 1122, hertog van Lotharingen, † 13 mei 1176, tr. vóór 25 maart 1139 Bertha/Judith van Staufen, geb. omstr. 1123, † 25 maart 1195, dr. van Frederik II ´Monoculus – de Eenogige´ van Zwaben en Judith van Beieren (zie 334631,d).
g. Boudewijn van Opper-Lotharingen, geb. 1128, † 1142.
h. Jean van Opper-Lotharingen, geb. 1149.
i. Robert van Opper-Lotharingen, geb. 1151, † 1176.

Notitie bij Simon I: vermeld 1098,volgde zijn vader op, sticht de abdij Ste-Marue-au-Bois en het klooster Stutzelbronn
Notitie bij Reinoud III: volgde zijn 2de neef op

334652. Stephan I van Sponheim, geb. omstr. 1050, graaf van Sponheim, advocaat van de abdij van Sponheim 1111, † Disbodenberg omstr. 18 febr. 1118, tr.
334653. Sophia van Formbach, geb. vóór 1035, tr. 1e Herman I van Salm (zie 341268).
Uit dit huwelijk:
a. NN van Sponheim, tr. Theodoric I van Ahr, geb. Altenahr 1087, graaf van de Zülpichgau, voogd van Steinfeld, oppervoogd van Münstereifel, graaf van Ahr 1087-1127, heer van Heerlen 1087-, † 1127, zn. van Sigebodo IV en NN NN; hij hertr. omstr. 1120 Mechtild van Hochstaden (zie 167043,a).
b. Hugo I van Sponheim, aartsbisschop van Keulen, † 1 juli 1137.
c. Gerard I van Sponheim, geb. omstr. 1075, heer van Spunheim, Clervaux en Ouren 1096-, † na 1096, tr. Aleydis van Vianden, geb. omstr. 1079.
d. Meginhart II, zie 167326.
e. Rudolf van Sponheim, geb. omstr. 1091, tr. Richarda NN.
f. Popo I van Sponheim, geb. omstr. 1094.
g. Jutta van Sponheim, geb. omstr. 1112, † 22 dec. 1136.

Notitie bij Stephan I: in sommige genealogiën zijn Jutta en NN één en dezelfde persoon

334654. Adelbert van Mörsberg (Nellenburg), geb. omstr. 1075, graaf van Mörsberg en Dil, voogd van het klooster Alligerheiligen in Schaffhausen, † 28 aug. 1125, tr. omstr. 1102
334655. Mathilde (Mechtild) van Bar-Mousson, geb. omstr. 1080, † omstr. 1125.
Uit dit huwelijk:
a. Irmentrude van Mörsberg.
b. Mathilde, zie 167327.

334804. David I ´de Heilige ´ van Schotland, geb. omstr. 1080, koning van Schotland 1124-1153, † Carlisle (Cumberland, Engeland) 24 mei 1153, begr. Dunfermline (Schotland), tr. 1113
334805. Mathilde van Huntingdon, geb. omstr. 1072, † 1132, begr. Scone, tr. 1e 1090 Simon van Senlis (Saint-Liz), † 1111, begr. La Charité-sur-Loire, zn. van Ranoul II van Senlis Le Riche en NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Schotland, geb. omstr. 1108.
b. Malcolm van Schotland, geb. omstr. 1113.
c. Henry, zie 167402.
d. Claricia van Schotland, geb. omstr. 1115, † omstr. 1135.
e. Hodierna van Schotland, geb. omstr. 1117, † omstr. 1140.

Notitie bij het overlijden van Malcolm: op jonge leeftijd vermoord door een klerk
Notitie bij het overlijden van Claricia: jong overleden
Notitie bij het overlijden van Hodierna: jong overleden

334806. William II van Varennes, geb. omstr. 1075, 2de graaf van Surrey en de Warren, † 1 mei 1138, tr. 1118
334807. Elisabeth (ook Isabella) van Vermandois, geb. omstr. 1085, † 28 febr. 1131, tr. 1e 1098 (door echtsch. ontbonden 1115) Robert III van Beaumont-le-Rodger, geb. 1070, graaf van Meulan 1081, 1ste graaf van Leicester in 1107, † Préaux (Frankrijk) 19 juni 1118, zn. van Roger ´met de Baard ´ en Adeline van Meulan en wedr. van Godehilde van Tosny.
Uit dit huwelijk:
a. Ralph van Varennes, † na 1130.
b. Rainald van Varennes, geb. omstr. 1113, heer van Bellencourt en Mortemer, lord van Wormegay, † 1179, tr. Alice van Wormegay, vrouwe van Wormegay, † omstr. 1179, dr. van William.
c. Ada, zie 167403.
d. William III van Varennes, geb. 1119, earl van Surrey, † Laodicia (Syrië) 19 jan. 1148, tr. vóór 1148 Helias (Ela) van Montgommery (Ponthieu), geb. omstr. 1119, † Engeland 4 dec. 1174, dr. van Guillaume I Talvas van Ponthieu en Alice (Helena) van Bourgondië; zij hertr. 1152 Patrick van Salisbury.
e. Gundrade van Varennes, geb. omstr. 1120, † na 1166, tr. 1e omstr. 1130 Roger van Beaumont, geb. omstr. 1101, earl van Warwick 1123, † 12 juni 1153, zn. van Henry van Beaumont-Meulan en Marguerite van du Perche; tr. 2e omstr. 1154 William ´Taillebois ´ van Lancaster, geb. omstr. 1115, lord van Kendale en Landsdale in Westmoreland 1166, † na 1166, zn. van Gilbert en Goditha Taillebois en gesch. echtg. van NN NN.

Notitie bij Alice: identiek aan Alice van Mombray ??
Notitie bij het overlijden van William III: gesneuveld

334812. Hendrik van Landen, geb. omstr. 1095, † omstr. 1175, tr.
334813. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gerberge van Landen, geb. omstr. 1120, † 1195, tr. 1139 Gilles I van Trazegnies (ook Blicqui), geb. omstr. 1118, heer van Trazegnies, Silly en Blicquy, pair van Vlaanderen, † Egypte 1162, begr. Cambron (België), zn. van Otto I van Blicqui en Helvide van Rèves.
b. NN van Tilborgh, geb. omstr. 1125, tr. Arnold III van Rode, geb. omstr. 1125, † vóór 1180, zn. van Gisbert (zie 167297,b).
c. Giselbert I, zie 167406.

Notitie bij het overlijden van Gilles I: gesneuveld in een gevecht

334814. Harper III van Boxtel (van Randerode), geb. omstr. 1117, voogd van Boxtel, heer van Randerode 1138-1157, † na 1157, tr.
334815. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gerard van Randerode.
b. Wilhelmus van Boxtel (ook van Stapelen), geb. omstr. 1138, heer van Randerode, heer van Boxtel 1166-1173, † omstr. 1176.
c. Alysa, zie 167407.

Notitie bij Harper III: vermeld 1147, 1157

334832. Dirk I van Beveren, geb. omstr. 1100, kamerling van de graaf van Vlaanderen, ridder, heer van Beveren, † 1174, tr. omstr. 1151
334833. Beatrix van Aalst, geb. omstr. 1115, † 1152, tr. 1e 1134 Henri I van Bourbourg, geb. 1104, baron en chatelain van Bourbourg, connetabele van Vlaanderen, graaf van Guines 1137-, † 1168, begr. Saint Bartin, zn. van Theinard en Levide NN en echtg. van Sybille (Rose) van Guînes.
Uit dit huwelijk:
a. Jordaan I, zie 167416.
b. Dirk II van Beveren, geb. Diksmuiden (België) 1152, heer van Beveren, ridder, † 1194, tr. Adelaide van Coucy, geb. 1166, † 1197, dr. van Rudolf I/Raoul en Agnès ´de Manke ´ van Henegouwen (zie 167107,g).

Notitie bij Dirk I: vermeld 1120-1148

334844. Giselbert I van Tilburg (dezelfde als 167406 in generatie XVIII), tr. omstr. 1167
334845. Alysa van Boxtel Harpersdr (dezelfde als 167407 in generatie XVIII).

337952. Gijsbert I van Amstel, geb. 1140, monisteriaal 1176, † na 1188, tr.
337953. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Egbert II van Amstel, † na 1216, tr. Oda van Wassenaar (zie 20865,a).
b. NN van Amstel, tr. Alphert I van Wulven, † na 1212.
c. Theodoor (Dirk) van Amstel, geb. 1165, † 1227.
d. Gijsbert II, zie 168976.
e. Egidius (Gillis) van Amstel, geb. 1172, † na 1235.
f. Rixa van Amstel, geb. 1180, † na 14 april 1252, tr. 1e Waltherus uten Goye, geb. omstr. 1170, ridder, graaf van Goye 1225, † na 1232, zn. van Wilhelmus; tr. 2e Wessel NN.

Notitie bij Gijsbert I: vermeld 1169, 1176-1188
Notitie bij Egbert II: vermeld 1200-1216
Notitie bij het huwelijk van Alphert I en NN: vermeld 1196, 1207/1212
Notitie bij Alphert I: vermeld 1196-1207/12
Notitie bij Egidius (Gillis): vermeld 1200, 1225-1235
Notitie bij Rixa: vermeld als weduwe 1252, 1282 (memorie)
Notitie bij Waltherus: nobilis, liber homo, comes de Goye, vermeld 1208-1232, het ultieme bewijs dat hij een zoon was van Wilhelmus, is niet geleverd, maar wel zeer waarschijnlijk
Notitie bij het overlijden van Waltherus: maar voor 1242

337954. Jan van IJsselsteijn, tr.
337955. Sophia van Alckemade.

341264. Dirk V van Holland, geb. 1052, graaf van Holland 1061-1071, graaf van Holland 1076-1091, † 17 juni 1091, begr. Egmond, tr. vóór 26 juli 1083
341265. Othelhildus (Ulfhild) van Saksen, geb. omstr. 1060, begr. Egmond.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Holland.
b. Floris II ´ de Vette ´, zie 170632.

Notitie bij Dirk V: onder voogdij van zijn stiefvader Robbrecht de Fries 1061-1071, zag zijn landen bij Rijnland en Westflinge vervallen verklaard aan Utrecht door een oorkonde van Keizer Hendrik IV op 30.4.1064, verdreven uit Kennemerland 1071, maar werd opnieuw aangesteld als graaf na de moord op hertog Godfried II ´met de Bult ´1076, onttrok de Zuidhollandse eilanden aan de macht van de bisschop van Utrecht en nam de sterkte IJsselmonde in 1076, steunde in de Constituurstrijd de pauselijke partij 1078
Notitie bij het overlijden van Dirk V: begraven in de Abdijkerk
Notitie bij het overlijden van Othelhildus (Ulfhild): op 18 november van een onbekend jaar, begraven in de abdijkerk

341266. Dirk II van Opper-Lotharingen, geb. 1055, hertog van Opper-Lotharingen 1070-1115, † 30 dec. 1115, tr. 2e Han-sur-Lesse 15 aug. 1095 Gertrudis van Vlaanderen (zie 669303); tr. 1e 1080
341267. Hedwig van Formbach, geb. 1058, erfgename van Vichtenstein en Supplingen, non te Reichberg 1069-, † omstr. 1092, tr. 1e 1072 Gebhard van Supplinburg, geb. omgeving Harz (Duitsland) omstr. 1045, graaf van Thüringen, † Homburg (Duitsland) 9 juni 1075, zn. van Bernhard (zie 1338533,b) en Ida van Querfurt.
Uit dit huwelijk:
a. Simon I, zie 334650.
b. Petronella (Gertrud), zie 170633.

341268. Herman I van Salm, geb. omstr. 1050, graaf van Salm, Duits tegenkoning van Hendrik IV 1081-1088, † Cochem 28 sept. 1088, begr. Metz, tr.
341269. Sophia van Formbach (dezelfde als 334653).
Uit dit huwelijk:
a. Otto II, zie 170634.
b. Patrissa van Rheineck, tr. Herman II van Hengebach, geb. omstr. 1090, heer van Hengebach 1112-1130, zn. van Herman I.
c. Dietriech van Salm, † na 1100.
d. Herman II van Salm, geb. omstr. 1075, graaf van Salm, † omstr. 1135, tr. omstr. 1104 Agnès van Mousson (zie 669311,a).

Notitie bij het overlijden van Herman I: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Herman II: gesneuveld

341270. Hendrik ´de Vette ´ van Northeim, geb. 1060, graaf van Northeim en Saksen-Weira, markgraaf van Braunsweig -1101, † 10 april 1101, tr. na 1085
341271. Gertrud van Braunsweig, geb. omstr. 1058, markgravin van Braunsweig 1090-1117, † 9 dec. 1117, tr. 1e Dietrich II van Katlenburg (Stade), geb. omstr. 1040, graaf van Katlenburg, † Berka aan de Werra 21 jan. 1085, zn. van Dietrich I van Stade (zie 5354459,b) en Bertrada van Holland (zie 1365057,a); tr. 3e 1101 Hendrik van Eilenburg (Wettin), geb. 1065, markgraaf van Meissen, † 1103, zn. van Dedo II van de Ostmark en Adela van Brabamt (zie 668197,d).
Uit dit huwelijk:
a. Gertruid, zie 170635.
b. Otto van Northeim, † 1116.
c. Richenza van Northeim, geb. omstr. 1088, koningin en keizerin van Duitsland, † 11 juni 1141, begr. Königslütter, tr. 1106 Lotharius III van Supplinburg (van Saksen), geb. juni 1075, graaf in de Harzgau, hertog van Saksen 1106-1137, Roomsch koning van Duitsland 1125-1137, Rooms koning en keizer van Duitsland 1133-1137, † Breitenwang am Lech (Tirol, Oostenrijk) 3 dec. 1137, zn. van Gebhard van Supplinburg en Hedwig van Formbach (zie 341267).

Notitie bij Hendrik ´de Vette ´: volgde zijn vader op, werd door Hendrik IV de titel van markgraaf van Friesland toegewezen, maar toen hij bezit wilde nemen van het land, werd hij door de bisschop van Utrecht en de Friezen in een hinderlaag gelokt en vermoord. Deze moord was in feite de aanvang van de Friese Vrijheid.
Notitie bij het overlijden van Hendrik ´de Vette ´: gesneuveld in de strijd tegen de Friezen
Notitie bij Gertrud: vanaf 1112 had zij een leidende rol in het verzet tegen de keizers Hendrik IV en Hendrik V
Notitie bij het huwelijk van Hendrik ´de Vette ´ en Gertrud: vermoord tijdens een bezoek aan hun nieuwe domein
Notitie bij Richenza: bracht ca. 1115-1117 Braunsweig en Northeim mee in het huwelijk
Notitie bij Lotharius III: posthuum geboren, enkele weken nadat zijn vader was gesneuveld

341276. Conrad II van Werl-Arnsberg, geb. omstr. 1040, graaf van Westphalen, graaf van Werl 1084, † 19 juli 1092, tr.
341277. Mechtild van Northeim, geb. omstr. 1050, † omstr. 1092.
Uit dit huwelijk:
a. Frederik I ´de Strijdbare ´, zie 170638.
b. Hendrik III van Arnsberg, geb. 1078, † 1116, tr. Beatrix van Hildrizhausen, geb. omstr. 1075, dr. van Hendrik II van Pegnitz (zie 668191,d) en Beatrix van Zwaben.
c. Heinrich van Rietberg, geb. 1078, † 1116, tr. Beatrix van Hildrizhausen, † 17 juni 1102, begr. Wadderoth, wed. van Godfried I van Cappenberg.

Notitie bij Conrad II: hij bouwde de burcht Arnsberg 1063, graaf van Werl (na de dood van zijn oom Bernard III van Werl), in 1082 met zijn zoon door de Morseten verslagen
Notitie bij het overlijden van Conrad II: gesneuveld
Notitie bij Hendrik III: voogd van Paderborn

341278. Hendrik I van Limburg (dezelfde als 334640), tr.
341279. Adelheid van Botenstein (ook Pottenstein) (dezelfde als 334641).

341568. NN van Voorne, † na 1156, tr.
341569. NN NN.

341824. Jan II van Arkel, geb. omstr. 1010, leenheer van Arkel, † IJsselmonde 7 jan. 1077, tr.
341825. Margaretha van Altena, geb. omstr. 1040.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna, zie 334593.
b. Jan III ´de Kruisvaarder´, zie 170912.

Notitie bij Jan II: uit het eerste huis van Arkel,tijdens zijn regeerperiode stichtte hij de kerk te Spijk en ook in Dalem. Trok in 1076 met Robrecht de Fries en diens schoonzoon Dirk V van Holland op tegen Koenraad, de bisschop van Utrecht, en hielp het slot te IJsselmonde belegeren. Hij kwam om het leven bij een opstand te IJsselmonde, mogelijk bij de belegering zelve.

341826. Jan II van Heusden, geb. omstr. 1020, † omstr. 1072, tr.
341827. Mechteld van Steenvoort.
Uit dit huwelijk:
a. Aleid (Adelheid), zie 170913.
b. Robert IV, zie 334592.

491520. Simon van Teylingen, tr.
491521. Johannes van Atenal dr.
Generatie XX
668160. Freterhard van de Teisterbant, geb. Assen omstr. 973, graaf in de Teisterbant, † 1037.

Notitie bij Freterhard: sommige genealogien geven zijn broer Godizo als de vader van Umruoch

668162. Herman in Isla en Lake, graaf van Isla en Lake.

668164. Albert I van Namen, geb. omstr. 950, graaf van Namen 0992-, † vóór 1011, tr. omstr. 990
668165. Ermengarde van Neder-Lotharingen, geb. omstr. 975, † na 1047.
Uit dit huwelijk:
a. Robert II van Namen, † vóór 1031.
b. Oda/Goda van Namen, tr. Folbert NN.
c. Ermengarde van Namen.
d. Liutgard (ook Emma), zie 2672777.
e. *Mathilde, zie 2677113.
f. Albert II, zie 334082.
g. Hedwig, zie 682533.

Notitie bij Albert I: vermeld sedert 981, wordt door Otto III belast met de bescherming van de abdij Brogne in 992
Notitie bij het overlijden van Albert I: kort voor dat jaar
Notitie bij het overlijden van Ermengarde: waarschijnlijk in 1049

668166. Gozelo I ´de Grote ´ van Neder-Lotharingen, geb. omstr. 970, graaf van de Ardennengau 1002-1044, markgraaf van Antwerpen 1008-1044, hertog van Neder-Lotharingen 1023-1044, graaf van Hamaland 1023-1044, hertog van Opper-Lotharingen 1033-1044, † 19 april 1044, begr. Münsterbilsen, tr. 1e *Barbe van Lebarten (ook Nassau) (zie 1336395); tr. 2e
668167. *Urracca (Junea) Lombard van Italië, † 1007.
Uit dit huwelijk:
a. Mathilde van Verdun, † Cochem 17 aug. 1060, tr. Hendrik I van Lotharingen, paltsgraaf, † 1061, zn. van Herman (Hezzelin) van de Zülpichgau (zie 2672681,b) en NN van Karinthië (zie 2677147,b).
b. Regelindes, zie 334083.

Notitie bij Gozelo I ´de Grote ´: hij bouwde een kasteel in Antwerpen, Samen met zijn broer Godfried schonk hij Deil en Wamel aan bisschop Adelbold II van Utrecht. Hij was de laatste hertog van zowel Neder- als Opper Lotharingen. Op 15 november 1037 versloeg hij Odo II van Blois door hem in een veldslag te verslaan. Odo, die op weg was naar Aken, sneuvelde. Nadien werd Gozelo beschouwd als de belangrijkste onder de Duitse edelen. Zijn echtgenoten zijn niet onomstreden, hij zou ook getrouwd kunnen zijn geweest met Mathildis van Saksen-Billung
Notitie bij het overlijden van Gozelo I ´de Grote ´: begraven in de Nonnenklooster aldaar
Notitie bij het overlijden van Mathilde: vermoord

668168. Dirk I van Kleef, geb. omstr. 1009, burggraaf van Tomburg, graaf van Kleef 1047-1055, † 1051, tr. omstr. 1029
668169. NN NN.

668170. Otto II van Zwaben, geb. omstr. 995, graaf in de Angerongau, voogd van Brauweiler, graaf in de Deutzgau 1025-1047, paltsgraaf bij de Rijn 1034-1045, hertog van Zwaben 1045-1047, † Tomberg bij Keulen 7 sept. 1047, begr. Kloster Brauweiler, tr.
668171. Gertrud van Egisheim, geb. omstr. 1004, † 21 juli 1077, tr. 1e Liudolf van Braunsweig (zie 1365084).
Uit dit huwelijk:
a. Richenza, zie 682541.
b. Heilwig, zie 334085.

Notitie bij het overlijden van Otto II: gensneuveld in de strijd tegen Holland

668172. Eberhardt I van Sponheim, geb. omstr. 970, graaf van Sponheim en Leoben 1045-1065, † na 1023, tr. 1e NN NN; tr. 2e omstr. 998
668173. Hedwig van Nellenburg, geb. vóór 982.
Uit dit huwelijk:
a. Stephan, zie 334086.
b. Siegfried I, zie 5354068.
c. Eberhard II van Sponheim, geb. omstr. 1015.
d. Friedrich van Sponheim, geb. omstr. 1019.

668174. Gerard II van Gulik, geb. omstr. 1005, graaf van Gulik 1029-1081, † 1081, tr.
668175. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gerard III ´Stegula ´ van Gulik, voogd van St. Gereon en St. Kunibert te Keulen, graaf van Gulik 1081-1114, † 1114, tr. NN NN.
b. Gerlach van Gulik.
c. Jutta, zie 334087.

Notitie bij Gerard III ´Stegula ´: vazal van de graaf van Lotharingen en aanstichter van eeuwenlange twisten met de bisschoppen van Keulen

668176. Lodewijk I van Chiny, geb. 961, graaf van Chiny and Ivoix 0987-1025, † 28 sept. 1025, tr.
668177. Catharina van de Betuwe, geb. omstr. 975.
Uit dit huwelijk:
a. Lutgardis van Chiny, tr. Richer van Sancy.
b. Lodewijk II, zie 334088.

Notitie bij Lodewijk I: verkreeg na de moord van graaf Hermann van bisschop Reimbert van Verdun het graafschap Verdun. Gozelo, broer van Hermann, drong daarop Verdun binnen, verbrandde het bisschoppelijk paleis en vermoordde Lodewijk
Notitie bij het overlijden van Lodewijk I: vermoord

668178. Frederik van Neder-Lotharingen, geb. omstr. 963, graaf van Verdun en Castres 1012-1022, † Verdun 6 jan. 1022, begr. Klooster Saint Guy.

668180. Hilduin III van Ramerupt, geb. omstr. 958, heer van Ramerupt en Mondidier enz, † na 1032, tr.
668181. Lesseline van Harcourt, geb. omstr. 1003, † 1058, tr. 2e Guillaume I van Eu (zie 5354093,h).
Uit dit huwelijk:
a. Manasse Clava Asina van Ramerupt, geb. na 971, graaf van Dammartin, † na 4 febr. 1031, tr. omstr. 1035 Beatrix van Henegouwen (zie 668183).
b. Lucy van Ramerupt, geb. 994, vrouwe van Roucy, † 1055, tr. 1009 Wallerand II van Gamaches, geb. 985, schildknaap, heer van Gamaches, graaf van Vimeu, † 1046, zn. van Wallerand I en Alix van Normandië (zie 5354093,c).
c. Hilduin IV, zie 334090.

Notitie bij Beatrix: werd na het overlijden van haar man door haar schoonzoon Hilduin V van Ponthieu-Montdidieruitgehuwelijkt aan diens broer Manasses

668182. Ebalus I van Roucy, geb. omstr. 985, graaf van Roucy 997, † 11 mei 1033, tr. omstr. 1000
668183. Beatrix van Henegouwen, geb. omstr. 973, † omstr. 1030, tr. 1e 999 Lambert I van Saint-Omer (zie 2678656); tr. 3e omstr. 1035 Manasse Clava Asina van Ramerupt (zie 668181,a).
Uit dit huwelijk:
a. Edwige van Roucy.
b. Jeanne van Roucy, geb. omstr. 1012, † 1059, tr. 1025 Hector van Chaulnes, geb. omstr. 996, heer en chatelain van Chaulnes, † 1039, zn. van Nocher en Blanche van Thourotte.
c. Adelaide, zie 334091.
d. Hedwig van Roucy, geb. omstr. 1025, † omstr. 1079, tr. omstr. 1035 Godfried IV van Rumigny, geb. omstr. 1025, heer van Florennes en Rumigny, † na 1078, zn. van Godfried III ´de Kale´ van Rumigny-Florennes en Gisela NN.
e. Arthur van Roucy, geb. 1025, † 1086, tr. 1053 Esther van Roye, geb. 1034, † 1091, dr. van Wallerand en Aélis van Coucy.

Notitie bij Ebalus I: vermoedelijk aartsbisschop van Reims 1021-1033
Notitie bij Beatrix: werd na het overlijden van haar man door haar schoonzoon Hilduin V van Ponthieu-Montdidieruitgehuwelijkt aan diens broer Manasses
Notitie bij het huwelijk van Ebalus I en Beatrix: later gescheiden wegens onderlinge verwantschap

668188. Bernard I van Saksen-Billung, geb. omstr. 940, markgraaf van de Noordmark, hertog van Saksen 0973-1011, † Corvey 9 febr. 1011, begr. Lüneburg (Duitsland), tr. 990
668189. Hildegard van Stade, geb. omstr. 975, † 3 okt. 1011, begr. Lüneburg (Duitsland).
Uit dit huwelijk:
a. Godesdin van Saksen-Billung, † na 30 juni 1040.
b. Thietmar van Saksen-Billung, † Poehlde 1 okt. 1048.
c. Mathilde van Saksen-Billung, geb. omstr. 971, † Gernrode 28 april 1014.
d. Herman van Saksen-Billung, geb. omstr. 975.
e. Bernhard II, zie 334094.

Notitie bij het overlijden van Bernard I: jong overleden
Notitie bij het overlijden van Thietmar: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Herman: jong overleden

668190. Hendrik I van Schweinfurt, geb. Schweinfurt (Duitsland) omstr. 972, markgraaf van Schweinfurt 0980-1017, † Schweinfurt (Duitsland) 18 sept. 1017, tr. vóór 1003
668191. Gerberga van Gleiberg (Hammerstein), geb. Kinziggau 972, † na 1036.
Uit dit huwelijk:
a. Burkhard van Schweinfurt, † 18 okt. 1059.
b. Heinrich I van Pegnitz, tr. NN van Sualafeld.
c. Marie van Schweinfurt, geb. na 990, tr. Diepold I van Vohburg, geb. omstr. 1000, graaf in de Traungau en Keltenstein 1059, graaf in de Angstgau 1059-1060, † omstr. 18 mei 1060, zn. van Rapoto II van de Traungau en NN NN.
d. Hendrik II van Pegnitz, geb. omstr. 992, graaf aan de Boven-Naab 1043, graaf aan de Pegnitz 1021-1045, † na 1043, tr. 1e NN van Sualafeld (zie 5354059,c); tr. 2e Beatrix van Zwaben, geb. 1043, † 1 febr. 1103.
e. Judith van Schweinfurt, geb. omstr. 994, † 2 aug. 1058, begr. Praag (Tsjechië), tr. 1e Olmutz 1021 Bretislaw I van Bohemen, geb. omstr. 1005, hertog van Bohemen 1035-1055, † Chrudim 10 jan. 1055, zn. van Udalrich (Oldrich) en Bozena NN; tr. 2e 1055 Peter van Hongarije, geb. omstr. 1005, † 30 aug. 1059.
f. Elica, zie 334095.
g. Otto III, zie 1338566.

Notitie bij Diepold I: vermeld 1020
Notitie bij Bretislaw I: Buitenechtelijke en enige zoon van hertog Udalrich van Bohemen en Moravië, was legeraanvoeder bij zijn vader, veroverde in 1028 Moravië terug van Polen, wordt daar regent en later hertog, wordt 1032 opvolger van zijn afgezetter vader als hertog van Bohemen en voegt Silezië aan zijn machtgebied toe
Notitie bij Peter: koning van Hongarije 1038

668194. Arnaud I/IV van Loon, geb. omstr. 1050, graaf van Loon 1078-1126, voogd van St. Pieter te Luik 1086-1126, voogd van St. Truiden 1094-1126, burggraaf van Mainz, graaf van Reineck 1115-1126, † omstr. 1126, tr. 2e na 1100 Aleydis van Holland (zie 682529,a); tr. 1e 1100
668195. Agnes van Mainz, † na 1125.
Uit dit huwelijk:
a. Beatrice, zie 334097.
b. Arnold II/V, zie 334636.
c. Sophie van Loon, geb. na 1100, † 1135, tr. Wouter II Berthout, geb. 1095, † 1150, zn. van Gerhard I (zie 1339335,d) en Gunda van Guînes.

Notitie bij Arnaud I/IV: volgt zijn vader op als graaf, nam deel aan de eerste kruistocht in het contingent van Godfried van Bouiloon.
Notitie bij het overlijden van Arnaud I/IV: op 21 september van een jaar volgende op 1088

668196. Lambert II ´Balderik ´ van Leuven, geb. omstr. 995, voogd van de abdijen Nijvel en Gembloers, graaf van Leuven en Brussel 1041-1054, † Doornik (België) 19 juni 1054, begr. Nijvel, tr.
668197. Oda/Uda van Neder-Lotharingen, geb. omstr. 994, † na 23 okt. 1047, begr. Nijvel.
Uit dit huwelijk:
a. Lanbrada van Leuven, tr. Folkaart I van Gent (zie 10714657,c).
b. Gerberga van Leuven, geb. omstr. 1010, † 1065.
c. Hendrik II, zie 334098.
d. Adela van Brabamt, geb. omstr. 1023, † 1083, tr. 1e omstr. 1055 Otto I van Weimar-Orlamünde, geb. omstr. 1006, graaf van Orlamünde 1034-1067, markgraaf van Meissen 1062-1067, graaf van Weimar 1062-1067, † omstr. jan. 1067, zn. van Willem III van Weimar (zie 2677079,a) en Oda van de Ostmark; tr. 2e 1069 Dedo II van de Ostmark, geb. omstr. 1022, markies van de Ostmark, † omstr. 1075, zn. van Dirk II van Eilenburg en Mathilde van Meissen en wedr. van Oda van de Lausitz.
e. Reginar (Reinier) van Leuven, geb. omstr. 1035, graaf van Leuven, † Haspengouw 1077.

Notitie bij Lambert II ´Balderik ´: voor het eerst vermeld als graaf van Leuven 3.1.1041, op 16.11.1047 stichtte hij en zijn echtgenote het Sinte-Goedele Kapittel in de St. Michielskerk te Brussel. Hij sloot zich aan bij de opstand van Boudewijn V van Vlaanderen tegen keizer Hendrik III van Duitlsland.
Notitie bij het overlijden van Lambert II ´Balderik ´: gesneuveld in het treffen met een keizerlijk leger
Notitie bij het overlijden van Oda/Uda: op 23 oktober van een onbekend jaar na 1047
Notitie bij Folkaart I: vermeld 1031-1034
Notitie bij Reginar (Reinier): ouderschap staat niet vast, indien zo, overleden Haspengau 1077
Notitie bij het overlijden van Reginar (Reinier): gesneuveld

668198. Eberhard van de Teisterbant, graaf van de Teisterbant en de Betuwe, † na 29 sept. 1033.

Notitie bij Eberhard: getuige bij een charter 29.9.1033

668224. Walram Udo van Arlon, geb. omstr. 1020, graaf van Arlon 1052-1082, graaf van Luxemburg 1060-1082, † 1082, tr.
668225. Jutta van Luxemburg (ook Lotharingen), geb. omstr. 1019, † 21 aug. 1057.
Uit dit huwelijk:
a. Coenraad I, zie 334112.
b. Hendrik I, zie 334640.

668416. Dodo II van Egmond, geb. Egmond-Binnen omstr. 1020, advocatus van de abdij van Egmond, † 1074.

668424. Boudewijn II ´van Jerusalem ´ van Henegouwen, geb. omstr. 1056, graaf van Henegouwen 1071-1098, † Nicaea (Turkije) na 8 juni 1098, begr. Luxemburg, tr. 1084
668425. Ida van Leuven (dezelfde als 167049 in generatie XVIII).
Uit dit huwelijk:
a. Willem van Henegouwen, † na 1117.
b. Hendrik van Henegouwen, † na 14 juni 1096.
c. Simon van Henegouwen, † na 1096.
d. Lodewijk van Henegouwen, † na 14 juni 1096.
e. Arnold II van Henegouwen, geb. omstr. 1084, heer van Roeulx, † na 1117, tr. 1099 Beatrix van Ath, geb. omstr. 1075, erfgename van Ath, vrouwe van Roulcx, † vóór 1136, dr. van Gauthier II en Adela van Ramerupt (zie 167045) en echtg. van Gilles I van Trazegnies.
f. NN van Henegouwen, geb. 1084, † na 1117, tr. na 1100 Thierry II van Avesnes, geb. omstr. 1050, † vóór 1106, zn. van Gauthier-Boudewijn en Ida van Mortagne (ook van Doornik).
g. Boudewijn III, zie 334212.
h. Aleidis van Henegouwen, geb. omstr. 1094, † omstr. 1158, tr. Chimay na 1113 Nicolaas II van Rumigny, geb. omstr. 1085, heer van Rumigny, † na 1152, zn. van Nicolas I en Avoye (Hedwig) van Roucy en gesch. echtg. van NN van Chimay.
i. Richilde van Henegouwen, geb. omstr. 1095, † na 1118, tr. 1115 (door echtsch. ontbonden 1118) Amaury III (Amalrik) van Montfort-l´Amaury, geb. omstr. 1063, heer van Montfort-Amaury 1101-1137, graaf van Evreux 1118-1137, † 1137, begr. Haute-Bruyère, zn. van Simon I en Agnès van Evreux; hij hertr. vóór 1127 Agnès van Garlande.

Notitie bij Boudewijn II ´van Jerusalem ´: aanvankelijk onder regentschap van zijn moeder, deed afstand van Vlaanderen 1085, deelnemer aan de eerste kruistocht
Notitie bij het overlijden van Boudewijn II ´van Jerusalem ´: op weg naar Constantinopel vermoord in de bergen bij Nicea
Notitie bij het huwelijk van Amaury III (Amalrik) en Richilde: gescheiden vanwege bloedverwantschap
Notitie bij Amaury III (Amalrik): volgde zijn broer op, ook nog verloofd geweest met NN van Beaumont, dochter van Robert van Beaumont-le-Rodger en Elisabeth van Vermandois 1103

668426. Gerard I ´de Lange ´ van Gelre (dezelfde als 334642 in generatie XIX), tr. na 1086
668427. Clementia van Bouzonville (dezelfde als 334643 in generatie XIX).

668428. Albert III van Namen (dezelfde als 167046 in generatie XVIII), tr. omstr. 1067
668429. Ida van Saksen Billung (dezelfde als 167047 in generatie XVIII).

668430. Koenrad I van Luxemburg, geb. omstr. 1040, graaf van Luxemburg, oppervoogd van Saint-Maximim 1059, voogd van Malmedy 1065-1067, † Heilige Land 8 aug. 1086, begr. Luxemburg 1088, tr. 1e Ermensinde van Longwy (zie 5345567); tr. 2e 1075
668431. Clementia van Bouzonville (dezelfde als 334643 in generatie XIX).
Uit dit huwelijk:
a. Rudolf van Luxemburg, † 1099.
b. Ermesinde, zie 334215.
c. Hendrik III van Luxemburg, geb. 1076, † 1095.
d. Konraad van Luxemburg, geb. omstr. 1078.
e. Willem I van Luxemburg, geb. omstr. 1079, graaf van Luxemburg, † 23 jan. 1131, tr. 1105 Luitgard van Beichlingen, dr. van Konrad (Kuno) van Northeim (zie 682541,g) en Kunegonde van Weimar-Orlamünde.

Notitie bij Koenrad I: volgt zijn vader op als graaf, stichtte aan westzijde van de burcht een benedictijnenklooster Munster (Luxemburg) 6.7.1083. Is herhaaldelijk in gewapend conflict met de aartsbisshop van Trier, overvalt Eberhard op een visitatiereis in de omgeving van Wasserbillig, mishandelt hem en voert hem als gevangene mee naar Luxemburg (waarschijnlijk 1059) wordt vervolgens door paus Alexander II in de ban gedaan, en zijn land met interdict getroffen, laat dan zijn gevangene vrij, doet in de Dom van Trier boete en smeekt om vergiffenis die hem wordt verleend mits hij een boetereis maakt naar Jeruzalem, krijgt door aartsbisschop Anno van Keulen de voogdij over Malmédy opgedragen 1065 teineinde dit klooster een eigen abt te bezorgen zodat het niet meer samenvalt met de abdij van Stavelot, doch beide kloosters worden weer herenigd 1071, is tijdens de Investituursstrijd een trouw aanhanger van Hendrik IV van Duitsland, bevordert de Godsvrede-beweging door medewerking te verlenen aan de instelling van het Tribunal de la Paix Luik 1082, vertrekt eerst ca 1086 naar het Heilige Land voor de boetedoening overleden op de terugreis
Notitie bij het overlijden van Koenrad I: overleden op de terugreis van de hem opgelegde bedevaart naar Jeruzalem en eerst 2 jaar later begraven te Luxemburg

669184. Jan II van Heusden (dezelfde als 341826 in generatie XIX), tr.
669185. Mechteld van Steenvoort (dezelfde als 341827 in generatie XIX).

669186. Jan II van Arkel (dezelfde als 341824 in generatie XIX), tr.
669187. Margaretha van Altena (dezelfde als 341825 in generatie XIX).

669220. Arnoud van Aspremont-Lynden, 1ste heer van Lynden, † 1150, tr.
669221. Helene van Boesichem, † 1141.
Uit dit huwelijk:
a. Willem, zie 334610.
b. Adele van Lynden, † 1154, tr. Boudewijn van Heusden, heer van Heeswijk, zn. van Arnoud en Marie van Salmes.
c. Berthe van Lynden, † 30 jan. 1151, begr. Rijnsburg, tr. Adalvin van Wassenaar, † 1192.
d. Yde van Lynden, tr. Robert van Boesichem, heer van Kuylenburg, zn. van Jan.

Notitie bij Arnoud: in 1096 met Godfried van Bouillon, die hem zijn neef noemt, op kruistocht
Notitie bij het overlijden van Arnoud: volgens de kronieken ´seer oudt geworden ´
Notitie bij het overlijden van Berthe: begraven in de abdij aldaar

669248. Rutger II van Kleef (dezelfde als 334084 in generatie XIX), tr. 1051
669249. Heilwig van Lotharingen (dezelfde als 334085 in generatie XIX).

669250. Arnold van Monschau.

669252. Hendrik II van Leuven (dezelfde als 334098 in generatie XIX), tr. omstr. 1055
669253. Adela (ook Adelheid) van de Betuwe (dezelfde als 334099 in generatie XIX).

669254. Otto II van Chiny (dezelfde als 83522 in generatie XVII), tr. 2e omstr. 1083
669255. Adelheid van Namen (dezelfde als 83523 in generatie XVII).

669256. Gebhard II van Sulzbach, geb. omstr. 1035, graaf van Sulzbach, † 1085, begr. Kastl, tr. na 7 aug. 1078
669257. Irmingard van Rott, geb. omstr. 1041, † 14 juni 1101, begr. Kastl, tr. 1e Hendrik van Lechsgemünd, † Melrichstadt 7 aug. 1078, zn. van Kuno/Conrad en Machteld/Mathilde van Achalm; tr. 3e 1085 Kuno van Horburg, † 30 juni 1138, broer van haar eerste echtgenoot.
Uit dit huwelijk:
a. Adelheid van Sulzbach, † vóór 9 maart 1133, tr. Sigiboto II van Weyarn, † 10 febr. 1136, zn. van Sigiboto I en Liutgard NN.
b. Berengarius I, zie 334628.

Notitie bij Gebhard II: uitsluitend (kennelijk net daarvoor overleden) vermeld 1085, bouwer van de burcht Sulzbach
Notitie bij het overlijden van Gebhard II: vermoord
Notitie bij Irmingard: vermeld (als moeder van kinderen) in de stichtingsoorkonde van Rott 1086
Notitie bij het overlijden van Irmingard: of 12.7.1011

669258. Otto II van Diessen, geb. omstr. 1042, graaf van Diessen, † na 24 april 1120, tr. omstr. 1070
669259. Adelheid van Regensburg, geb. omstr. 1047, † na 1120.
Uit dit huwelijk:
a. Otto III van Diessen, † 28 mei 1122, begr. Seeon, tr. Lauritta NN.
b. Elisabeth van Diessen, tr. Bernhard van Eulenschwang.
c. Luitpold van Diessen, begr. St. Stefan.
d. Heinrich van Diessen, † 11 mei 1155, begr. Regensburg.
e. Adelheid, zie 334629.

Notitie bij het overlijden van Otto II: vermoedelijk 8.5.1122

669260. Welf I van Beieren, geb. omstr. 1036, hertog van Beieren 1070-1077, hertog van Beieren 1096-1101, † Paphos (Cyprus) 9 nov. 1101, begr. Weingarten, tr. 1e omstr. 1060 (kerkelijk 1070) (door echtsch. ontbonden omstr. 1070) Ethelinde van Northeim (zie 682541,h); tr. 2e 1071
669261. Judith van Vlaanderen, geb. 1033, † 1094, tr. 1e vóór sept. 1051 Tostig Godwinson van Wessex, geb. omstr. 1027, † Stamford Bridge (Engeland) 25 sept. 1066, zn. van Godwin en Gytha Thorgild van Uppsala.
Uit dit huwelijk:
a. Welf V van Beieren, geb. 1073, † Burg Kaufering 24 sept. 1120, begr. Weingarten.
b. Hendrik IX ´de Zwarte ´, zie 334630.

Notitie bij Welf I: hij was een van de machtigste edelen van het Heilige Roomsche Rijk, hj speelde een vooraanstaande rol in de burgeroorlogen

669262. Magnus II van Saksen, geb. omstr. 1045, hertog van Saksen 1071-1106, † 23 aug. 1106, begr. Lünestad, tr. 1071
669263. Sophia van Hongarije, geb. omstr. 1048, † 18 juni 1095, begr. Lüneburg (Duitsland), tr. 1e 1062 Ulrich 1 van Krain en Istrië (Weimar), markies van Carniola 1045, Istrië 1060 en markgraaf van Weimar, geb. omstr. 1041, † 6 maart 1070, zn. van Poppo II van Weimar, markies van Cariola en Istrië 1012, markgraaf van Weimar (zie 2677079,b), en Hadamut van Istrië (zie 21416279,b).
Uit dit huwelijk:
a. Oethilde van Saksen, geb. omstr. 1073, tr. 1080 Dirk IV van Holland (zie 1365057,d).
b. Wulfhilde, zie 334631.
c. Eilika van Saksen, geb. omstr. 1080, † 16 jan. 1142, tr. Otto ´de Rijke ´ van Ballenstedt, geb. omstr. 1075, hertog van Ascanië, Saksen 1112, graaf van Ballenstedt en Anhalt, † 9 nov. 1123, zn. van Adalbert (Albrecht II) en Adelheid van Weimar-Orlamünde.

Notitie bij Magnus II: hij was een belangrijke tegenstander van bisschop Adelbert van Bremen, die raadsman was van de minderjarig koning Hendrik IV en daardoor een van de machtigste hovelingen. In 1066 slaagde Magnus erin om Adelbert te doen terugtreden, hij steunde in 1071 het verzet tegen het vermeende oneerlijke proces tegen Otto I van Northeim en werd samen met Otto gevangen gezet. Otto werd in 1072 vrijgelaten maar Magnus bleef gevangen omdat hij weigerde de hertogstitel van zijn vader op te geven, hij werd tenslotte in 1073 bevrijd door een horde opstandige boeren. Hij verzoende zich later met Hendrik IV, die hem erkende
Notitie bij Sophia: uit het geslacht Arpad
Notitie bij Eilika: verloofd geweest met Udo II van Stade, die de verloving verbrak om te kunnen trouwen met de mooie Irmgard van Plötzkau

669264. Goswin van Heinsberg, graaf van Heinsberg en Valkenburg, † na 1 april 1096, tr.
669265. NN NN.

669266. Siegfried II van Walbeck, geb. omstr. 1040, graaf in de Delingau en Nordthillingen 1068-1087, † 1107, tr.
669267. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Heilwiva van Walbeck, geb. omstr. 1065, tr. Arnold I van Rode (zie 334593,a).
b. Oda, zie 334633.

669268. Adelbert van Sommerschenburg, geb. omstr. 1040, graaf van Sommerschenburg en Thüringen, † Zorbau 1088, begr. Goseck, tr. 1059
669269. Ouda (ook Hilaria) van Goseck, geb. omstr. 1035, † omstr. 1088.

669270. Hendrik II van Laufen, geb. omstr. 1035, graaf van Laufen 1067, † na 1060, tr. omstr. 1050
669271. Ida van Werl-Arnsberg, geb. omstr. 1035, † omstr. 1090.

669272. Arnaud I/IV van Loon (dezelfde als 668194), tr. 1e 1100
669273. Agnes van Mainz (dezelfde als 668195).

669274. Gerhard van Rheineck, geb. omstr. 1050, burggraaf van Mainz, graaf van Rheineck, tr.
669275. Hedwig van Blieskastel (Metz).

669276. Folmar VII van Metz, geb. omstr. 1060, graaf van Homburg en Metz 1085-1111, † 25 juni 1111, begr. Lixheim, tr.
669277. Swanhilde van Lützelstein, geb. 1054.
Uit dit huwelijk:
a. *Theogar van Metz, † 1120.
b. *Hugo van Metz, † 1101.
c. Agnes van Metz.
d. Folmar van Metz, † 25 juni 1111.
e. Folmar VIII, zie 334638.

669278. Adelbert II van Egisheim, geb. omstr. 1065, † 24 aug. 1098, tr. 1e Heilwig van Dagsburg, dr. van Hendrik I en NN NN; tr. 2e 1096
669279. Ermesinde van Luxemburg (dezelfde als 334215 in generatie XIX).
Uit dit huwelijk:
a. Hugo VII van Dagsburg (ook van de Nordgau), geb. 1098, † 1137, tr. *Gertrude van Loon (zie 334637,e).
b. Mathilde, zie 334639.

669280. Walram Udo van Arlon (dezelfde als 668224), tr.
669281. Jutta van Luxemburg (ook Lotharingen) (dezelfde als 668225).

669282. Botho II van Botenstein (Zwaben), geb. na 5 jan. 1028, graaf van Botenstein en Beieren, † Regensburg 1 maart 1104, begr. Klooster Teres, tr. 1056
669283. Judith van Schweinfurt (ook Beieren), geb. omstr. 1036, † 1 maart 1104, tr. 1e Kuno van Brauweiler (zie 2677231,b).

Notitie bij Botho II: verloor zijn lenen, omdat hij deelnam aan een opstand tegen keizer Hendrik III, trok naar Hongarije en trad in dienst van koning Andreas I aldaar

669284. Hendrik van Wassenberg, geb. omstr. 1035, † 1075.

Notitie bij Hendrik: graaf van Wassenberg

669286. Adelbert III van Metz (ook Longwy), geb. omstr. 997, graaf van Longwy, Metz en de Elzas 1045-1048, hertog van Lotharingen 1047-1048, † 11 nov. 1048, tr. 1030
669287. Clementia van Foix, geb. omstr. 1010, † na 1045.
Uit dit huwelijk:
a. Ermensinde, zie 5345567.
b. Stefanie (Etiennette), zie 1338623.
c. Clementia, zie 334643.

Notitie bij het overlijden van Adelbert III: gesneuveld bij de slag van Thuin

669288. Adolph II van Deutz, geb. omstr. 1002, graaf van de Keldachgau, voogd van Dietz, † na 1041, tr.
669289. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Herman IV, zie 334644.
b. Adolph I van Berg, geb. omstr. 1022, voogd van Gerresheim 1056-, voogd van Werden 1059-, graaf van Berg 1077-1081, † 1083, tr. NN NN.

669290. Bernhard II van Werl, geb. omstr. 1007, graaf van Hövel 1023, voogd van Paderborn, † omstr. 1063, tr.
669291. Beatrix NN.
Uit dit huwelijk:
a. Heinrich van Werl, † 1127.
b. Lupold van Werl.
c. Ida, zie 669271.
d. Gepa, zie 334645.
e. Conrad II, zie 341276.
f. Hermann van Lippe, geb. omstr. 1050, heer van Lippe, † omstr. 1096.

669292. Christiaen II van Odenkirchen, geb. omstr. 1030, domvoogd van Keulen 1043-1075, † na 1075.

669296. Siegbert I van de Saargau, geb. omstr. 1020, graaf in de Saargau 1080, † omstr. 1085, tr.
669297. NN van Gleiberg.
Uit dit huwelijk:
a. Friedrich I van de Saargau, † vóór 1135, tr. *Gisela van Opper-Lotharingen, dr. van Dirk II (zie 341266) en Gertrudis van Vlaanderen (zie 669303) en gesch. echtg. van NN van Tecklenburg.
b. Siegbert I, zie 334648.

Notitie bij Siegbert I: keizer Hendrik IV van Duitsland schenkt ´zijn getrouwe´ Wadgassen als vrij eigendom. Is o.a voogd van Hornbach, zijn broer Winther is abt van Hornbach en Lorsch

669298. Adelbert III van Calw, geb. omstr. 1025, graaf van Calw, † 1094, tr.
669299. Kunigunde van Wirsparg, geb. omstr. 1045.
Uit dit huwelijk:
a. Irmengard van Calw, † 1137, tr. Rupert van Ursin, geb. 1076, † 17 juli 1130, zn. van Reginhart III en Irmingard van Reichen.
b. Adelbert IV van Calw, † 1146.
c. NN, zie 334649.

669300. Dirk II van Opper-Lotharingen (dezelfde als 341266 in generatie XIX), tr. 1e 1080
669301. Hedwig van Formbach (dezelfde als 341267 in generatie XIX).

669302. Hendrik III van Leuven, geb. omstr. 1055, graaf van Leuven en landgraaf van Brabant 1085, † Doornik (België) 5 febr. 1095, tr.
669303. Gertrudis van Vlaanderen, geb. omstr. 1070, 2de erfdochter van Vlaanderen, † omstr. 1117, tr. 2e Han-sur-Lesse 15 aug. 1095 Dirk II van Opper-Lotharingen (zie 341266).
Uit dit huwelijk:
a. Beatrice van Leuven.
b. NN van Leuven.
c. Adele, zie 334651.
d. Gertrude van Leuven, geb. 1095, † 23 mei 1144, tr. na 1115 Lambert van Montaigu-Clermont, geb. 1090, graaf van Clermont, Rochefort en Montaigu, voogd van Dinant 1106-1147, † omstr. 1147, zn. van Kuno/Conon van Montaigu en Ide van Fouron en gesch. echtg. van NN van Clermont.

Notitie bij het overlijden van Hendrik III: tijdens een tournooi

669304. Stephan van Sponheim (dezelfde als 334086 in generatie XIX), tr.
669305. Jutta van Gulik (dezelfde als 334087 in generatie XIX).

669306. Meginhard V van Formbach, geb. omstr. 1030, graaf van Formbach, † 27 febr. 1066, tr.
669307. Mathilde van Rheinhausen, geb. omstr. 1032, † 1122.
Uit dit huwelijk:
a. Konrad van Formbach, † Bazel (Zwitserland) 1084.
b. Ulrich III van Formbach (Windberg), † 1097, tr. Mathilde van Cham, † 7 nov. 1125, dr. van Ratpoto IV en Mathilde van de Chiemgau.
c. Sophia, zie 334653.
d. Herman I van Winzenburg, geb. omstr. 1050, voogd van Göttweig, † 1122, tr. vóór 1122 Hedwig van Assel, gravin van Winzenburg en Windberg, † 1 dec. 1162, dr. van Poppo III van Istrië en Richardis van Sponheim (zie 1338517); zij hertr. omstr. 1123 Adalbert II van Windberg.

669308. Eberhard VI van Nellenburg, geb. Nellenburg omstr. 1048, graaf van Nellenburg, † Homburg 6 juni 1075, tr.
669309. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Dietrich van Nellenburg, geb. 1068, † 1108.
b. Adelbert, zie 334654.

Notitie bij het overlijden van Eberhard VI: gesneuveld

669310. Diederik II van Montbéliard, geb. omstr. 1045, graaf van Bar 1070-1105, graaf van Montbeliard 1073-1105, graaf van Verdun 1100-1105, † 1 jan. 1105, begr. Autun, tr. 1065
669311. Ermentrude van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 1052, erfgename van Montbéliard, † na 1105.
Uit dit huwelijk:
a. Agnès van Mousson, † na 1140, tr. 1e Godefroid van Langenstein; tr. 2e omstr. 1104 Herman II van Salm (zie 341268,d).
b. Etienne van Mousson, bisschop van Metz 1120, † Metz 29 dec. 1162.
c. Guillaume van Mousson, † vóór 8 maart 1105.
d. Hugo van Mousson, † vóór 8 maart 1105.
e. Reinaud I ´de Eenogige ´ van Bar-le-Duc, geb. omstr. 1076, voogd van Saint-Pierremont, graaf van Verdun 1105-1134, graaf van Bar 1105-1149, † Moncon 10 maart 1149, tr. 1e omstr. 1110 NN NN; tr. 2e omstr. 1112 Gisèle van Vaudémont, geb. Vaud (Zwitserland) omstr. 1085, vrouwe van Vaudémont, † na 1144, dr. van Gerhard I (zie 682533,b) en Hedwig van Egisheim en echtg. van Reinoud III van Toul.
f. Frederik I van Pfirt/Ferrette, geb. omstr. 1076, graaf van Ferrette, † omstr. 9 juli 1160, begr. Oelenberg, tr. 1e vóór 12 april 1111 Petrissa van Zähringen, geb. omstr. 1090, † vóór 1116, dr. van Berthold II ´met de Baard ´ en Agnès van Rheinfelden; tr. 2e na 1111 Stefanie van Vaudémont, geb. omstr. 1108, † 1188, dr. van Gerhard I (zie 682533,b) en Hedwig van Egisheim.
g. Gunthilde van Mousson, geb. omstr. 1076, abdes van Bibliesheim 1100, † 21 febr. 1131.
h. Ithe van Ferrette/Pfirt, geb. omstr. 1076, tr. Otto II ´le Docte ´ van Habsburg, geb. 1057, graaf van Habsburg 1108-, † Ottmarsheim (Frankrijk) 8 nov. 1111, zn. van Werner II ´de Vrome ´ en Reginlinde van Nellenburg.
i. Lodewijk II van Mousson, geb. omstr. 1078, † Altkirch 1102.
j. Mathilde (Mechtild), zie 334655.
k. Diederik II van Bar, geb. 1081, graaf van Montbeliard 1105-1163, † omstr. 15 jan. 1163, tr. NN NN.

Notitie bij het overlijden van Diederik II: begraven in de kathedraal
Notitie bij het overlijden van Herman II: gesneuveld
Notitie bij Reinaud I ´de Eenogige ´: op kruistocht 1097, vermeld 1105
Notitie bij het overlijden van Reinaud I ´de Eenogige ´: overleden op de 2de kruistocht
Notitie bij het overlijden van Gisèle: op een 26 december na 1144
Notitie bij het overlijden van Lodewijk II: vermoord door zijn eigen bedienden

669608. Malcolm III Cranmore (Groothoofd) van Schotland, geb. Atholl (Perthshire, Schotland) omstr. 1031, koning van Schotland 1053-1093, † Alnwick (Northumberland, Engeland) 13 nov. 1093, begr. Dunfermline (Schotland), tr. 1e Atholl (Perthshire, Schotland) 1059 Ingeborg Finnsdatter van Halland, geb. omstr. 1035, † 1066, dr. van Finn Arnisson en Bergljot Halvdansdotter en echtg. van Thorfinn II ´de Zwarte ´ van Caithness; tr. 2e Dunfirmline (Schotland) 1070
669609. Margaretha ´de Heilige ´ van Engeland (Wessex, Schotland), geb. Reska (Hongarije) omstr. 1050, † Edinburgh (Schotland) 16 nov. 1093, begr. Dunfirmline (Schotland).
Uit dit huwelijk:
a. Edward van Schotland, † Alnwich 13 nov. 1093, begr. Tynemouth St. Albans.
b. Edmund van Schotland, † na 1097, begr. Montacute.
c. Ethelred van Schotland, † vóór 1107, begr. Kilremont.
d. Maria van Schotland, geb. omstr. 1068, † 31 mei 1116, begr. Bermondsey, tr. 1102 Eustache III van Boulogne, geb. omstr. 1058, graaf van Boulogne en Lens 1088-1125, † Rumilly na 1125, zn. van Eustache II ´Gernobadatus ´ (zie 2672903,b) en Ida van Lotharingen (zie 2677195,e).
e. Edgar van Schotland, geb. 1074, † Edinburgh (Schotland) 8 jan. 1107, begr. Dunfermline (Schotland).
f. Alexander I van Schotland, geb. omstr. 1078, † 7 mei 1124, tr. omstr. 1114 Sybille van Engeland, † omstr. 12 juli 1122, begr. Island of the Women (Loch Tay, Perthshire Schotland), dr. van Hendrik I ´Beauclerk ´ en Sybille Corbet.
g. Eadgyth (Mathilde) van Schotland, geb. Dunfermline (Schotland) 1079, koningin van Engeland 1100-, † Westminster Palace 1 mei 1118, begr. Westminster Abby Londen (Engeland), tr. Westminster Abby Londen (Engeland) 11 nov. 1100 Hendrik I ´Beauclerk ´ van Engeland, geb. Selby (Yorkshire, Engeland) omstr. 1 juli 1068, graaf van Coutances en Bayeux 1066-, ridder 1086-, koning van Engeland 1100-1235, hertog van Normandië 1106-, † Saint-Denis-le-Fermont bij Rouen 1 dec. 1135, begr. Reading 4 jan. 1136, zn. van Willem I ´de Veroveraar ´ van Normandië en Mathilde van Vlaanderen (zie 2673697,c); hij hertr. Windsor Castle 29 nov. 1121 Adelheid II van Brabant/Leuven (zie 334627,c).
h. David I ´de Heilige ´, zie 334804.

Notitie bij Malcolm III Cranmore (Groothoofd): hij versloeg de Schotse koning Macbeth in1054 en doodde hem in 1057 bij Lumphanan, In 1058 werd hij tot koning van Schotland gekroond. Het land was tot dan Keltisch geweest, ook in kerkelijk opzicht. De tweede echtgenote van Malcolm, Margaretha bracht daar verandering in. Zij liet Engelsen aan het hof komen, liet haar zoons in Engeland opvoeden en Angelsaksische geestelijken angliceerden na de dood van Malcolm Schotland in sterke mate
Notitie bij het overlijden van Malcolm III Cranmore (Groothoofd): gesneuveld in de slag van Alnwick tegen de Engelsen
Notitie bij Margaretha ´de Heilige ´: vanaf 1057 verbleef zij aan het hof van haar oudoom Eduard ´de Belijder´ Na de slag bij Hastings vluchtte zij naar Schotland. Met behulp van haar echtgenoot en de aartsbisschop van Canterbury hervormde zij de kerk en de kloosters door ze nauwer te verbinden met Rome. Zij verrichtte apostolische activiteiten onder de bevolking en stichtte de Drievuldigheidsabdij in Dunferline. In 1249 werd zij heilig verklaard, feestdag 10 juni
Notitie bij het overlijden van Margaretha ´de Heilige ´: of 13.11.1093, begraven in de Abbey
Notitie bij het overlijden van Edward: vermoord
Notitie bij Maria: jongste dochter van haar ouders, in 1086 werd zij door hen naar het klooster van Romsey gestuurd, samen met haar zus Mathildis. Maria verliet het klooster in 1096.
Notitie bij het overlijden van Maria: of 18.4.1118
Notitie bij Eustache III: een van de rijkste graven in Engeland en Noord-Frankrijk, volgde zijn vader op, inclusief grote bezittingen in Engeland die zijn vader had verworven als dank voor zijn bijdrage aan de verovering van Engeland. Hij liet zijn eigen munten slaan in York (Engeland). Ging met zijn broers Godfried van Bouillon en Boudewijn van Boulogne mee met de 1ste kruistocht. Nadat het Heilige Land was veroverd keerde hij als enige van de drie terug naar Frankrijk. In 1125 deed hij afstand van zijn funkties en werd monnik. Hij had vermoedelijk nog 3 buitenechtelijke kinderen
Notitie bij het overlijden van Edgar: ongehuwd en kinderloos overleden
Notitie bij Eadgyth (Mathilde): koningin van Engeland, gekroond Westminster Abbey, bij het huwelijk en de kroning werd haar naam veranderd in Mathilde om Normandische baronnen tevreden te stellen.
Notitie bij Hendrik I ´Beauclerk ´: tot ridder geslagen Westminster, meester van de schatkist in Winchester 2.8.1100, Hendrik had veel bastaarden, waarvan hij er 20-25 erkende.Van velen is niet vast te stellen wie de moeder was. Waarschijnlijk de eerste Normandiër, die vloeiend Engels sprak.
Notitie bij het overlijden van Hendrik I ´Beauclerk ´: vermoedelijk overleden aan een voedselvergiftiging en begraven in de door hem gestichte abdij

669610. Waltheof van Northumbrië, geb. York (Engeland) omstr. 1045, earl van Northampton 1065, Huntingdon 1070 en Northumberland 1072, † Winchester (Engeland) 31 mei 1076, begr. Crowland Abbey, tr. 1070
669611. Judith van Lens, geb. 1054, † na 1086, tr. 2e Yorkshire (Engeland) na 1070 Ivo Taillebois, geb. Anjou (Frankrijk) omstr. 1036, graaf van Anjou, † 1094, zn. van Godfried II Ferriol van Chateau-Landon en Irmgard/Ermengard (ook Blanca) van Anjou en wedr. van Lucy van Mercië.
Uit dit huwelijk:
a. Mathilde, zie 334805.
b. Delisa van Huntingdon, geb. vóór 1076, † na 1126, tr. 1103 Raoul IV van Tosny, geb. 1075, † 1126, zn. van Raoul III en Isabelle van Montfort-l´Amaury.

Notitie bij het overlijden van Waltheof: terechtgesteld
Notitie bij het huwelijk van Raoul IV en Delisa: meerdere, onbekende dochters uit dit huwelijk

669612. William I van Varennes, geb. omstr. 1044, 1ste graaf van Surrey laat 1088, heer van Mortemer. Bellencombre en Varennes, † Lewes (Norfolk, Engeland) 24 juni 1088, begr. Lewes (Engeland), tr. 2e omstr. 1085 NN van Gouet (Goët); tr. 1e vóór 1070
669613. Gundrada van Chester, geb. 1054, † Castle Acre (Norfolk, Engeland) 27 mei 1085, begr. Lewes (Engeland).
Uit dit huwelijk:
a. Roger van Mortemer.
b. NN van Varennes, tr. Ernise van Coulonces (zie 1339225,a).
c. William II, zie 334806.
d. Edith van Varennes, geb. Sussex (Engeland) 1080, † na 1155, tr. 1e 1096 Gerard van Gournay-en-Bray, geb. Gournay-en-Bray omstr. 1066, † nicée (Palestina) 1104, zn. van Hugues II´de Oude ´ en Basilie Flaitel; tr. 2e 1120 Dreux III van Mouchy-en-Beauvaisis, geb. omstr. 1080, ridder, heer van Mouchy-le-Chastel, † 1144, zn. van Gilbert II van Mouchy-en-Beauvais en Alix van Gisors.
e. Reynold van Varennes, geb. Sussex (Engeland) 1082, † 1118.
f. Gundred van Varennes, geb. 1083.

Notitie bij het overlijden van Gundrada: overleden in het kraambed

669614. Hugo I ´de Grote ´ van Frankrijk, geb. 1057, graaf van Vermandois en Artois door huwelijk, heer van Chaumont en Vexin, † Tarsus (Sicilië) 18 nov. 1101, tr. 1077
669615. Adèle (Adelheid) van Vermandois, geb. omstr. 1062, erfgename en gravin van Vermandois, † 1122, tr. 2e 1104 Reinaud II van Clermont-en-Beauvaisis, geb. 1070, graaf van Clermont en Ponthieu 1101-1161, † Clermont vóór 1162, zn. van Hugo I en Margaretha van Roucy (zie 334091,c); hij hertr. omstr. 1140 Clementia van Bar.
Uit dit huwelijk:
a. Mathilde van Vermandois, geb. 1080, vrouwe van Crépy en Amiens, † 1108, tr. 1090 Raoul I van Beaugency, geb. vóór febr. 1069, heer van Beaugency, † 1130, zn. van Lancelin I en Adelberge van Maine.
b. Beatrix van Vermandois, geb. 1082, † na 1144, tr. Hugo IV van Gournay-en-Bray, geb. na 1091, † 1180, zn. van Gerard en Edith van Varennes (zie 669613,d); hij hertr. Melisende van Coucy en tr. 3e NN NN.
c. Elisabeth (ook Isabella), zie 334807.
d. Roland I ´de Dappere ´ van Vermandois, geb. 1085, graaf van Vermandois en Valois 1102-1152, † 13 okt. 1152, tr. 1e omstr. 1126 Eleonora van Blois, geb. 1104, † 1147, dr. van Etienne II/Stephanus Hendrik ´de Wijze´ en Adela van Normandië (van Engeland); tr. 2e omstr. 1142 Petronella (Aelis) van Aquitanië, geb. 1125, † 1153, dr. van Willem X ´de Heilige ´ en Eleonore van Chatellerault; tr. 3e 1152 Laurette/Seynarde van Opper-Lotharingen, geb. 1120, † Voorst bij Brussel 1170, begr. Abdij van Foret, dr. van Dirk III van de Elzas en Margaretha van Clermont-en-Beauvaisis en wed. van Ywain van Gent (zie 1339333,a), gesch. echtg. van Hendrik II ´de Blinde ´ van Limburg (zie 83660) en echtg. van Hendrik ´de Jongere ´ van Gelre en Zutphen (ook Wassenberg).
e. Constance van Vermandois, geb. 1086, † na 1118, tr. 1102 Godfried van Meaux, geb. 1090, burggraaf van Meaux, † 1152, zn. van Etienne van La Ferté-Ancoul en Ermentrude van Pierrefonds.
f. Agnès van Vermandois, geb. 1090, † na 1125, tr. 1120 Bonifacio van Savona, geb. omstr. 1065, markgraaf van Savona en Vasto 1064-1130, † 1130, zn. van Oddone/Tete/Teuttone I en Berta van Susa (zie 1365087,b) en gesch. echtg. van NN van Vedevo en wedr. van Alix II van Savoye.
g. Hendrik van Vermandois, geb. 1091, heer van Chaumont en Vexin, † 1130.
h. Simon van Vermandois, geb. 1093, bisschop van Noyon, † 10 febr. 1148.
i. Guillaume van Chaumont, geb. omstr. 1094, † vóór 13 april 1175, tr. omstr. 1116 Isabella van Frankrijk, geb. omstr. 1105, † na 13 april 1175, dr. van Lodewijk VI ´de Dikke ´ en Marie van Breuillet.

Notitie bij het overlijden van Hugo I ´de Grote ´: begraven in de St. Pauluskerk aldaar
Notitie bij Adèle (Adelheid): nadat haar broer Odo de Krankzinnige was afgezet werd zij met haar man erfgename van Vermandois en Valois. In 1117 deed zij afstand van Vermandois ten faveure van haar zoon Roeland
Notitie bij het overlijden van Adèle (Adelheid): maar voor 31.12.1123
Notitie bij het overlijden van Laurette/Seynarde: overleden als non
Notitie bij Isabella: bastaard

669624. Gerard van Landen, geb. omstr. 1070, † 1136.

669628. Herper II van Randerode, geb. omstr. 1090, heer en voogd van Boxtel 1110, proost 1127 en bisschop van Utrecht 1139-1150, † 12 nov. 1150, tr.
669629. Luitgard Gerardsdr van Heinsberg, geb. omstr. 1095, † omstr. 1136.

Notitie bij Herper II: vermeld 1084-1109

669664. Dirk van Esnes, geb. omstr. 1080, chatelain van Diksmuiden, † 1133.

669666. Boudewijn III van Aalst, geb. omstr. 1090, chatelain van Aalst, voogd van de St. Pietersabdij te Aalst, † 24 okt. 1127, tr. omstr. 1115
669667. Luitgarde van Grimbergen (ook Berthout), geb. omstr. 1090, † omstr. 1130.

675904. Egbert I van Amstel, geb. omstr. 1105, ministeriaal van de bisschop van Utrecht 1156, † na 1172, tr.
675905. Badeloch van Muiden.
Uit dit huwelijk:
a. Gijsbert I, zie 337952.
b. Hendrik van Amstel, geb. omstr. 1150, heer van Amstel 1172-, heer van Abcoude 1186-, † na 1186.

Notitie bij Egbert I: vermeld 1132/71, werd in de Rijksban gedaan maar verzoende zich met bisschop Godfried van Renen en ontving het erfelijk meijerambt van Amstelland
Notitie bij het overlijden van Hendrik: vemeld 1172

682528. Floris I van Holland, geb. Vlaardingen omstr. 1021, graaf van Holland 1049-1061, † Nederhemert 28 juni 1061, begr. Egmond, tr. omstr. 1050
682529. Geertrudis van Saksen, geb. Schweinfurt (Duitsland) omstr. 1033, † Veurne 4 aug. 1115, tr. 2e omstr. 1063 Robbrecht I ´de Fries ´ van Vlaanderen (zie 1338606).
Uit dit huwelijk:
a. Aleydis van Holland, tr. na 1100 Arnaud I/IV van Loon (zie 668194).
b. Floris van Holland, † omstr. 1062.
c. Adelheid (Christina) van Holland, geb. Vlaardingen 1045, † 1085, tr. Boudewijn I van Guînes, geb. 1038, graaf van Guines 1052-1091, † 1091, zn. van Eustachius I en Susanne van Grammere (Ghermines); hij hertr. Luitgarde NN.
d. Dirk V, zie 341264.
e. Bertha van Holland, geb. omstr. 1055, koningin van Frankrijk door huwelijk, † Montreuil-sur-Mer 5 aug. 1094, tr. 1072 (door echtsch. ontbonden 1092) Philippe I van Frankrijk (zie 1339229,a).

Notitie bij Floris I: volgde zijn broer Dirk IV op als graaf. Schonk land bij Delft aan de abdij van Egmond. Sloeg munt in de burcht van Leiden, trachtte zijn macht uit te breiden in de Bommelerwaard maar werd op de terugtocht van Zaltbommel bij Nederhemert vermoord
Notitie bij het overlijden van Floris I: vermoord door een handlanger van bisschop Willem van Cuyk, terwijl hij in de hitte van de dag onder een wilgenboom lag te slapen, ook zijn metgezellen werden verrast en gedood, begraven in de abdijkerk van Egmond
Notitie bij Geertrudis: regentes voor haar minderjarige zoon 1061-1071, week met haar tweede man uit naar Gent toen Godfried III ´met de Bult ´ten strijde trok tegen Holland in 1069
Notitie bij het overlijden van Geertrudis: begraven in de St. Walburgskerk
Notitie bij Arnaud I/IV: volgt zijn vader op als graaf, nam deel aan de eerste kruistocht in het contingent van Godfried van Bouiloon.
Notitie bij het overlijden van Arnaud I/IV: op 21 september van een jaar volgende op 1088
Notitie bij Boudewijn I: volgde zijn vader op, stond bekend voor zijn moed, wijsheid en voorbeeldige levenswandel. Ging op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela 1084 maar kwam ziek terug. Omdat hij zo goed verzorgd werd in de abdij van Charroux, stichtte hij als dank de abdij van Andernes
Notitie bij Bertha: door haar huwelijk koningin van Frankrijk, nadat zij verstoten was, vestigde zij zich in het graafschap Ponthieu, in het kasteel Montreuil-sur-Mer, dat zij als bruidsschat had gekregen. Lang heeft ze daar niet meer geleefd. Zij overleed in 1094 en werd als ´iemand uit het volk´begraven
Notitie bij het huwelijk van Philippe I en Bertha: eerder verloofd geweest ca 1057 met Judith, dochter van Hendrik III van Duitsland
Notitie bij Philippe I: volgde zijn vader op als koning van Frankrijk, aanvankelijk onder regentschap van zijn moeder en oom Boudewijn V van Vlaanderen, na 1067 zelfstandig. In een conflict om de macht in Vlaanderen leed hij in 1071 te Kassel een nederlaag tegen Robrecht I van Vlaanderen. Tijdens een kleurloos beleid trachtte hij vergeefs de expansie van het Anglo-Normandische rijk te stuiten.
Notitie bij het overlijden van Philippe I: begraven in de abdij aldaar

682532. Gerhard van de Elzas, geb. omstr. 1010, graaf van Metz, Chatenais en van de Elzas 1047-1070, hertog van Lotharingen 1048-1070, † Remiremont 6 maart 1070, tr.
682533. Hedwig van Namen, geb. omstr. 1007, † na 28 jan. 1067, begr. Chatenois.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk II, zie 341266.
b. Gerhard I van Vaudémont, geb. omstr. 1057, 1ste graaf van Vaudémont 1070-1118, † Belval (Ardennen) 1118, tr. 1e omstr. 1073 Alberade NN, geb. omstr. 1060, † 1080; tr. 2e omstr. 1080 Hedwig van Egisheim, geb. omstr. 1060, vrouwe van Dagsburg, erfgename van Egisheim, † Belleval vóór 11 febr. 1126, dr. van Gerhard III en Petronella/Richarda van Verdun.
c. Beatrix van Lotharingen, geb. omstr. 1060, gravin en erfgename van Vienne, † 1112, tr. 1090 Steven ´de Dolkop´ van Bourgondië-Comté (zie 1338623,e).
d. Gisela van Vaudémont, geb. omstr. 1067, † 1124, tr. Hendrik I van Tecklenburg, geb. 1072, † 1118.

Notitie bij Hedwig: stichtte de abdij van Chatenois, waar ze ook is begraven
Notitie bij Gerhard I: bij de dood van zijn vader in 1070 kreeg hij niets en besloot roofridder te worden. Zijn broeder Diederik II gaf hem het gebied rond Vaudemont en Hendrik IV verhief het tot graafschap kort daarna. Hij werd de eerste graaf van Vaudemont en steunde zijn broeder in zijn strijd tegen de bisschoppen van Toul en de hertogen van Bar. Vermoedelijk nam hij deel aan de 1ste kruistocht.
Notitie bij het overlijden van Hedwig: op een 26 januari voor die datum
Notitie bij het overlijden van Steven ´de Dolkop´: vermoord

682534. Frederik van Formbach, geb. omstr. 1020, graaf van Formbach, † omstr. 1059, tr. 1056
682535. Gertrud van Haldensleben, geb. omstr. 1038, † 21 febr. 1116, tr. 2e na mei 1071 Ordulf (Otto) van Saksen-Billung (zie 1338524).
Uit dit huwelijk:
a. Adelheid van Formbach, geb. omstr. 1056, tr. Hendrik II van de Kinziggau, geb. omstr. 1040, † 1108.
b. Hedwig, zie 341267.

Notitie bij het overlijden van Frederik: gesneuveld

682536. Giselbert van Luxemburg, geb. omstr. 1005, graaf van Salm 1036, voogd van St. Maximin te Trier en Echternach 1050, graaf van Luxemburg en Longwy 1047-1059, † 14 aug. 1056, tr. omstr. 1025
682537. NN Paltsgraaf Hezelidindr (van Salm), geb. omstr. 1012, vrouwe van Salm, † 1059.
Uit dit huwelijk:
a. Sophie van Luxemburg, tr. omstr. 1050 Eike van Hillersleben, geb. omstr. 1020, † omstr. 1080.
b. Adalboro van Luxemburg, † 1097.
c. NN van Luxemburg, geb. omstr. 1020, tr. Kuno van Oltingen, geb. omstr. 1015, graaf van Oltingen, † omstr. 1083, zn. van Bukhard.
d. Jutta van Longwy, geb. omstr. 1025, † 21 aug. 1057, tr. Udo van Limburg.
e. Koenrad I, zie 668430.
f. Herman I, zie 341268.

Notitie bij Giselbert: vermeld 1030
Notitie bij het overlijden van Giselbert: of 14.8.1057 of 14.8.1058

682540. Otto I van Northeim, geb. omstr. 1020, graaf van Northeim en in de Rittegau, hertog van Beieren 1061-1070, † 11 jan. 1083, tr. na 1050
682541. Richenza van Zwaben, geb. omstr. 1025, gravin van Northeim en Werl. hertogin van Beieren, † vóór 1083, tr. 1e 1032 Herman III van Werl, geb. omstr. 1020, † vóór 1050, zn. van Rudolf (zie 2677161,b) en Adelaide NN.
Uit dit huwelijk:
a. Otto van Northeim.
b. NN van Northeim.
c. Ida van Northeim, geb. omstr. 1045, † 1099, tr. Thiemo van Brehna, geb. omstr. 1030, graaf van Brehna en Wettin, † 1100, zn. van Dirk II van Eilenburg en Mathilde van Meissen.
d. Mechtild, zie 341277.
e. Siegfried III van Northeim, geb. 1050, graaf van Boyneburg, † 1108.
f. Hendrik ´de Vette ´, zie 341270.
g. Konrad (Kuno) van Northeim, geb. omstr. 1060, graaf van Beichlingen, † 1103, tr. 1087 Kunegonde van Weimar-Orlamünde, geb. omstr. 1065, vrouwe van Bechlingen, † 15 juni 1140, dr. van Otto I en Adela van Brabamt (zie 668197,d) en wed. van Jaropolk Pjotr Iziaslavitch van Volynia en Turok; zij hertr. omstr. 1110 Wiprecht II van Groitzsch.
h. Ethelinde van Northeim, geb. 1068, † 1121, tr. omstr. 1060 (kerkelijk 1070) (door echtsch. ontbonden omstr. 1070) Welf I van Beieren (zie 669260).

Notitie bij Otto I: door zijn huwelijk werden zijn bezittingen aanzienlijk uitgebreid. Door keizerin Agnes van Poitou, die tevens hertogin van Beijeren is, in 1061 tot hertog van Beieren benoemd. In 1071 wordt hij ervan beschuldigd een aanslag tegen de koning voor te bereiden. Hij wordt opgeroepen tot een tweegevecht maar daagt niet op en wordt vervolgens afgezet als hertog van Beieren.
Notitie bij Richenza: zij bracht na de plotselinge dood van haar vader aanzienlijke bezittingen in Westfalen en Saksen in het huwelijk met Otto van Northeim mee.
Notitie bij het overlijden van Otto: jong overleden
Notitie bij het overlijden van Konrad (Kuno): vermoord door twee van zijn vazallen
Notitie bij het huwelijk van Welf I en Ethelinde: verstoten
Notitie bij Welf I: hij was een van de machtigste edelen van het Heilige Roomsche Rijk, hj speelde een vooraanstaande rol in de burgeroorlogen

682542. Ekbert I van Meissen, geb. omstr. 1030, graaf van Midden-Friesland, markgraaf van Braunsweig 1057-1068, markgraaf van Meissen 1067-1068, † 11 jan. 1070, tr. 1058
682543. Irmgard van Susa, geb. omstr. 1016, † 19 jan. 1078, tr. 1e 1036 Otto III van Schweinfurt (zie 1338566).
Uit dit huwelijk:
a. Amelung van Meissen, voogd in Paderborn.
b. Gertrud, zie 341271.
c. Ekbert II van Meissen, geb. 1060, markgraaf van Meissen 1068-1076, graaf van Midden-Friesland 1068-1088, markgraaf van Braunsweig 1068-1090, † 1090, tr. vóór 1080 Oda van Weimar-Orlamünde, † 1111, dr. van Otto I en Adela van Brabamt (zie 668197,d).

Notitie bij Ekbert I: volgde zijn vader op, hij maakte nog plannen met Kerstmis 1067 om te scheiden van Irmgard en te trouwen met de rijke Adela van Leuven, maar hij stierf voordat de brief tot uitvoer gebracht kon worden
Notitie bij het overlijden van Ekbert I: overleden aan een plotseling opgekomen koorts

682552. Bernhard II van Werl (dezelfde als 669290), tr.
682553. Beatrix NN (dezelfde als 669291).

682554. Otto I van Northeim (dezelfde als 682540), tr. na 1050
682555. Richenza van Zwaben (dezelfde als 682541).

683136. Hugo I van Voorne, geb. omstr. 1035, † 1108, tr. omstr. 1070
683137. Badeloge van Diksmuiden.

Notitie bij Hugo I: getuige van graaf Floris II van Holland
Notitie bij Badeloge: vermeld 1152-1157

683648. Jan I van Arkel, geb. omstr. 990, heer van Arkel en Heukelom, † Syrië 1034.

Notitie bij Jan I: uit het eerste huis van Arkel. Hij stichtte rond 1020 een kerk te Leerbroek. Vertrok naar het Heilige Land vermoedelijk op pelgrimstocht om Jeruzalem te bezoeken. Vervolgens zou hij in Byzantijnse dienst zijn getreden en was hij aanwezig bij verschillende acties tegen de Selsjoek-Turken. Hij overleed tijdens een hinderlaag in Syrië (niet op kruistocht, maar tegen ´de Heidenen´

683652. Boudewijn II van Heusden, geb. 980, 7de heer van Heusden, † 1028, tr.
683653. Aleida van Gennep, geb. omstr. 980.

983040. Sicco (Siegfried) van Holland, geb. omstr. 985, † 1030, tr.
983041. Thietburg van Staveren (ook Castricum).
Generatie XXI
1336320. Unruoch van de Bliesgau, geb. omstr. 950, graaf in de Bliesgau en Teisterbant 0981-1010, † 1026, tr.
1336321. NN van Huy.
Uit dit huwelijk:
a. Adelbold van de Teisterbant, bisschop van Utrecht, † na 21 juli 1026.
b. Eberhard van de Teisterbant, † sept. 978.
c. Unruoch/Hunerik van de Bliesgau, † vóór 1026.
d. Freterhard, zie 668160.
e. Godizo van de Bliesgau, geb. omstr. 975, graaf in Teisterband na 996 en graaf in de Betuwe, † 1018, tr. Baertha/Bave? van de Betuwe (zie 1336355,e).

Notitie bij het overlijden van Eberhard: jong overleden
Notitie bij Godizo: broer van bisschop Adalbald van Utrecht

1336328. Robert I Balderich van Namen, geb. omstr. 932, graaf van (een deel van?) de Lommegau 0946-0956, graaf van Namen 0946-, † vóór 981, tr. omstr. 945
1336329. *Ermengarde of Odo van Verdun (Lotharingen), geb. omstr. 938, † omstr. 981.
Uit dit huwelijk:
a. Ratboud (Robert) van Namen.
b. Luitgarde van Namen, tr. Arnold II van Kamerijk, † 23 okt. 1012, dr. van Arnulf I en Bertha van de Betuwe (zie 2672709,c).
c. NN van Namen, † 981.
d. Albert I, zie 668164.
e. *Ermengarde, zie 1336353.
f. Giselbert van Namen, geb. omstr. 958.

1336330. Karel van Neder-Lotharingen, geb. Laon omstr. 1 juli 953, hertog van Neder-Lotharingen 0977-0992, † Orleans 22 juni 992, begr. Maastricht 1001, tr. 1e Agnès van Vermandois, geb. omstr. 945, † omstr. 983; tr. 2e 970 NN (Agnes?) van Troyes (zie 21416383,b); tr. 3e vóór 979
1336331. Bonne van de Ardennen, geb. 962, gravin van de Ardennen, † 979.
Uit dit huwelijk:
a. Otto II van Neder-Lotharingen, geb. 970, hertog van Neder-Lotharingen 0991-1012, † 1012.
b. Adelaide van Frankrijk, geb. omstr. 970, † na 1012, tr. Albert II van Namen (zie 334082).
c. Gerberga, zie 1336393.
d. Ermengarde, zie 668165.

Notitie bij Karel: met zijn gezin door de Koning van Frankrijk Hugo Capet te Orleans gevangen gezet. Werd verbannen door zijn broer Lotharius nadat hij diens echtgenote Emma van een verhouding met bisschop Albero van Laon had beschuldigd. Stichter van Brussel
Notitie bij de geboorte van Karel: tweeling met Hendrik
Notitie bij het overlijden van Karel: overleden in gevangenschap, begraven in de Saint Servais
Notitie bij Albert II: volgde zijn oudere broer Robert II op, stichtte de collegiale kerk Saint-Aubin te Namen 1047, voor het laatst vermeld in 1062
Notitie bij het overlijden van Albert II: maar voor juli 1064

1336332. Godfried ´de Gevangene ´ van Verdun, geb. omstr. 930, voogd van Saint-Hubert en Mousson, graaf van Verdun 0963-1002, markgraaf van Ename en Antwerpen 0969-1002, graaf van Henegouwen, Bergen en Valenciennes 0974-1002, † omstr. 3 sept. 1002, begr. Gent, tr. 963
1336333. Mathilde van Saksen-Billung, geb. 942, † 25 mei 1008, begr. Gent, tr. 1e omstr. 955 Boudewijn III van Vlaanderen (zie 5354088).
Uit dit huwelijk:
a. Gerberga, zie 2677101.
b. Regelind van Verdun, † Lambach 1 febr. 1050, tr. Arnold II van Lambach, geb. omstr. 985, markgraaf van Karinthië, † 3 mei 1055, zn. van Arnold I van de Rotagau en Hildburg van Beieren (zie 2677129,b).
c. Adelbero van Verdun, bisschop van Verdun 0984-0988, † Italië 18 april 988, begr. Verdun.
d. Godfried ´de Kinderloze ´ van Verdun, graaf van Verdun (als Godfried II) 1002-1012, hertog van Neder-Lotharingen (als Godfried I) 1012-1023, graaf van Hamaland door huwelijk (als Godfried I) 1017-1023, † 26 sept. 1023, begr. Verdun, tr. omstr. 1017 Addilla van Hamaland, dr. van Diederik I en *NN Unruoch dr van de Teisterbant.
e. Adela van Verdun, tr. Godizo van Aspelt en Heimbach, † na 1022, zn. van Richizo.
f. NN van Verdun.
g. Bonne, zie 1336331.
h. Frederik, zie 668178.
i. Gozelo I ´de Grote ´, zie 668166.
j. Herman van Verdun, geb. omstr. 970, graaf van de Brabantgau 1005-1024, graaf van Verdun 1022-1029, † 3 juni 1029, begr. Verdun, tr. 1e Goda NN; tr. 2e Mathilde van Dagsburg (zie 2672687,a).
k. Ermentrud van Verdun, geb. 971, † vóór 1010, tr. 981 Arnulf I van Rumigny-Florennes, geb. omstr. 950, heer van Rumigny en Florennes 0981-1002, † omstr. 1002, zn. van Godfried I van Juliers en Alpaide van Hougaerde (Lomegau).
l. Irmgard, zie 5354193.

Notitie bij Godfried ´de Gevangene ´: hij had een belangrijke militaire en bestuurlijke rol in Neder-Lotharingen, zijn bijnaam is te danken aan twee maal gevangenschap vanwege de conflicten tussen Frankrijk en Duitsland, voor de eerste maal (zwaargewond) in 976 in een veldslag bij Bergen tegen Karel van Neder-Lotharingen en voor de tweede maal in 984 bij de slag bij Verdun. Pas toen Hugo Capet, waar hij een goede relatie mee had, tot koning van Frankrijk was gekozen, werd hij vrijgelaten
Notitie bij het overlijden van Godfried ´de Gevangene ´: begraven in de St. Pietersabdij
Notitie bij Herman: volgde zijn broeder Frederik op als graaf van Verdun, hij was tevens graaf van de Brabantgau echter met uitzondering van het graafschap Brussel, Hij bouwde de St. Laurentiuskerk in Ename bij Oudenaarde, waarmee hij zijn trouw aan de keizer wilde tonen. In 1024 deed hij afstand en werd monnik

1336334. Berengarius ´de Jonge´ van Italië, geb. omstr. 900, graaf van Milaan 0918-0966, markgraaf van Ivrea (als Berengarius II) 0923-0966, koning van Italiè 0950-0963, † Bamberg 6 juli 966, begr. Regensburg, tr. omstr. 930
1336335. Willa III van Arles (van Toscanië), geb. 910, † Bamberg omstr. 966.
Uit dit huwelijk:
a. *Urracca (Junea) Lombard, zie 668167.
b. Berthold van Savoye, † omstr. 1023, tr. 1e Amédée van Arles (zie 21417887,d); tr. 2e Gudile van Maçon (zie 10690747,b).
c. Gisela van Italië, non, tr. Ramboldo II NN, † vóór 1040, zn. van Ramboldo I.
d. Bertha van Italië, abdis van San Sisto te Piacenza 952, † na 952.
e. Adalberto, zie 10708976.
f. Corrado Cono (Koenraad) van Ventimiglia, geb. omstr. 938, markies van Milaan 0966-1000, † omstr. 1000, tr. vóór 1 okt. 987 Richilda van Turijn (zie 5460345,a).
g. Gerberga van Ivrea, geb. omstr. 940, markgravin van Monferrato, † vóór 11 mei 993, tr. 1e omstr. 956 Aldéramus I van Alram, geb. omstr. 930, markies van Alram, graaf van Vado, heer van Monferrato, markies van Savona, † Autun vóór 991, zn. van Guillaume; tr. 2e omstr. 973 Eudes/Henri van Bourgondië (zie 5345469,f).
h. Guido van Ivrea, geb. 940, markies van Ivrea 0957-0962, † 25 juni 965.
i. Rozala (ook Suzanna), zie 2677045.

Notitie bij Berengarius ´de Jonge´: tot koning gekroond Pavia 15.12.950, door Otto I van Duitsland gevangen genomen en naar Bamberg in Duitsland overgebracht 963
Notitie bij het overlijden van Berengarius ´de Jonge´: overleden in gevangenschap
Notitie bij Willa III: verdedigde het kasteel Orta tegen de Duitse troepen van Otto I, capituleerde na een beleg van 5 maanden, werd vrijgelaten en voegde zich bij haar man in San Leo bij Montefeltre ca 961
Notitie bij Eudes/Henri: adopteerde als hertog van Bourgondië de naam Henri
Notitie bij het overlijden van Guido: gesneuveld bij de rivier de Po

1336336. Rutger I van Kleef, geb. Vlaanderen omstr. 980, minister van de paltsgraafschap Ezzo, voogd van Brauweiler, graaf van Kleef, † Mervelde (bij Dordrecht) 29 juli 1018, tr.
1336337. Wazela Ezzodr van Lotharingen, † na 1048.
Uit dit huwelijk:
a. Rutger van Kleef, † vóór 1092.
b. Dirk I, zie 668168.

Notitie bij Rutger I: door keizer Hendrik II beleend met Kleef ca 1020, andere bronnen vermelden dat hij een zoon is uit Arnulf II van Vlaanderen x Rozella van Italië
Notitie bij Wazela Ezzodr: bastaard

1336340. Ezzo (Ehrenfried) van Lotharingen (van Bliesgau-Deutz), geb. omstr. 959, paltsgraaf in Lotharingen ca 985, graaf van de Bonngau, † Saalfeld 21 mei 1034, begr. Brauweiler, tr. vóór 15 juni 991
1336341. Mathilde van Saksen, geb. omstr. juli 978, ged. Rome omstr. 978, † Echtz 4 nov. 1025.
Uit dit huwelijk:
a. Herman van Lotharingen, † Keulen (Duitsland) 11 febr. 1056.
b. Theophano van Lotharingen, † Essen (Duitsland) 5 maart 1056.
c. Heilwig van Lotharingen, † 21 sept. 1076.
d. Sophie van Lotharingen, † Mainz na 1044.
e. Mathilde van Lotharingen, † na 1050.
f. Adelaide van Rhin, † 26 juni 1051, tr. Frederik I van Goseck (zie 1338538).
g. Richenza, zie 2677055.
h. Ludolf ´het Kind ´, zie 2677230.
i. Luidolf van Waldenburg, geb. omstr. 993, graaf van Waldenburg, voogd van Brauweiler, † 14 april 1031, tr. Mathilde van Zutphen.
j. Otto II, zie 668170.
k. Ida van Lotharingen, geb. omstr. 1002, † 1029, tr. Georg I van Hirscher, geb. omstr. 997, baron van Hirscher, † 1026.

Notitie bij Ezzo (Ehrenfried): volgde zijn vader op in Lotharingen, hij was een van de machtigste vorsten in Duitsland en stamvader van de Ezzonen
Notitie bij Sophie: bastaard

1336342. Hugo VIII´der Heisere´ van Egisheim, geb. 970, graaf van Egisheim en in de Nordgau, † na 1047, tr. omstr. 992
1336343. Heilwig van Dabo, geb. Dabo (aan de Moezel) omstr. 972, erfdochter van Dagsburg, † 1046, tr. 1e Eckbert NN.
Uit dit huwelijk:
a. Mathilde, zie 2677241.
b. *Gepa van Egisheim, † na 1050.
c. Adelheid, zie 2677193.
d. Gerhard I van Egisheim, geb. omstr. 1000, graaf in de Nordgau, † 1038, tr. Kuniza van Bourgondië.
e. Hugo IX, zie 2677112.
f. Bruno van Toul, geb. 21 juni 1002, † Rome 19 april 1054.
g. Gertrud, zie 668171.

Notitie bij Gerhard I: broer van paus Leo IX
Notitie bij het overlijden van Gerhard I: gesneuveld
Notitie bij Kuniza: nicht van Rudolf III van Bourgondië
Notitie bij Bruno: later paus Leo IX

1336344. Aribo IV van Leoben, graaf van Leoben, † 973, tr.
1336345. Adala van Sieghardinger, † sept. 1020.

1336346. Eberhard IV van Nellenburg, geb. 965, graaf van Nelleburg, in de Zürichgau en baljuw van Einsiedeln na 1029, † febr. 1034, tr.
1336347. Hedwige van Egisheim.
Uit dit huwelijk:
a. Eberhard V, zie 1338616.
b. Hedwig, zie 668173.
c. Buckhardt II van Nellenburg, graaf van Nellenburg, geb. omstr. 996, † 1053, tr. NN NN.
d. Irmgard van Nellenburg, geb. omstr. 1000, tr. Werner I van Winterthur, geb. omstr. 995, † 22 aug. 1040, zn. van Adalbert I en NN NN.

1336348. Everard van Gulik, geb. omstr. 984.

1336352. Otto I van Chiny, geb. omstr. 940, graaf van Chiny en heer van Warcq, -0987, † omstr. 1013, tr.
1336353. *Ermengarde van Namen, geb. omstr. 957, † omstr. 1010.

Notitie bij Otto I: bouwde Warcq 971 en viel van daar uit o.a.de bisschop van Reims aan

1336354. Rudolf van de Betuwe, geb. omstr. 910, graaf in de Haspengau 967, † 992, tr. 1e omstr. 956 Adele van Leuven, geb. 922, † 961, dr. van Lambert en Herwesindis van de Betuwe (zie 5345417,e); tr. 2e omstr. 963
1336355. Marie van Vliermal, geb. vóór 960.
Uit dit huwelijk:
a. NN van de Teisterbant, † 1026, tr. Umruoch (Hunerik) van de Bliesgau (zie 5345283,b).
b. Arnold van de Betuwe, † vóór 1040.
c. Hilsondis van Strijen, gravin van Strijen, tr. Ansfried III van Teisterband, geb. Bij Amersfoort omstr. 931, graaf van Hoei -0995, bisschop van Utrecht 0995-1010, † Toxandrië 1010, zn. van Lambert van Leuven en Herwesindis van de Betuwe (zie 5345417,e).
d. Catharina, zie 668177.
e. Baertha/Bave? van de Betuwe, geb. omstr. 980, tr. Godizo van de Bliesgau (zie 1336321,e).
f. Giselbert I/Otto, zie 2672776.

Notitie bij Umruoch (Hunerik): was in 1006 aanvoerder in de strijd tegen de Noormannen toen die met een vloot de Waal waren opgevaren en Tiel plunderden. Hij had als krijgsman in 996 en 998 zijn sporen verdiend in Italië in het leger van Otto III en dankte daarom mogelijk zijn grafelijke ambt
Notitie bij Ansfried III: studeerde van ca 938-958 bij zijn oom Rodbert, aartsbisschop van Trier en later in de Domschool van Keulen. vazal en zwaarddragen van koning Otto I, stichter van de kloosters Thorn en Hohorst te Leusden
Notitie bij Godizo: broer van bisschop Adalbald van Utrecht

1336356. Godfried ´de Gevangene ´ van Verdun (dezelfde als 1336332), tr. 963
1336357. Mathilde van Saksen-Billung (dezelfde als 1336333).

1336360. Hilduin II van Montdidier, geb. 951, graaf van Montdidier, Arcie en Ramerupt, graaf van Rethel 0977-0991, † Jeruzalem (Palestina) 992, tr. 1e Helvide van Laon, geb. omstr. 940, † 990, dr. van Roger II en Hlawinska van Chaumontois; tr. 2e
1336361. Adèle van Dammartin, geb. omstr. 940, gravin van Arcis, † omstr. 970.
Uit dit huwelijk:
a. Hilduin III, zie 668180.
b. Manasses van Dammartin, geb. Dammartin-en-Goële omstr. 990, 10de bekende graaf van Dammartin 1028-1037, † Ornel (Bar-le-Duc, Frankrijk) 15 nov. 1037, tr. Orleans 1023 Constance van Frankrijk (zie 2678457,g).

Notitie bij het overlijden van Manasses: of 15.12.1037, begeleidde Odo II bij het beleg van Bar-le-Duc en sneuvelde samen met hem aldaar
Notitie bij het huwelijk van Constance en Manasses: of eerder

1336362. Turquetil van Harcourt, geb. omstr. 966, heer van Harcourt en Tourville 0960-1020, † na 1024, tr. 1001
1336363. Anceline/Adelaide van Montfort-sur-Risle, geb. omstr. 990, tr. 1e Giffard van Bolebec, geb. omstr. 940;
Uit dit huwelijk:
a. Lasceline van Turqueville.
b. Hasculf van Harcourt.
c. Hugues van Harcort.
d. Geoffrey van Harcourt.
e. Anquetil van Harcourt, geb. omstr. 990, heer van Harcourt 1020-1066, † omstr. 1066, tr. Eve van Boissey-le-Chatel, geb. omstr. 1035, dr. van Ascdelin; zij hertr. Guillaume van Braose.
f. Lesseline, zie 668181.

1336364. Giselbert I van Roucy, geb. vóór 956, graaf van Roucy, burggraaf van Reims, † Reims (Frankrijk) 991, begr. Saint Remi, tr. 872
1336365. *Ermengarde van Aquitanië, geb. omstr. 950, † 1009.
Uit dit huwelijk:
a. Eudes ´le Fort ´ van Roucy, † na 27 aug. 1021.
b. Leopold/Leon, zie 10713846.
c. Letard I van Marle, geb. omstr. 975, heer van Marle, † na 1005, tr. Mathilde van Dagsburg, geb. omstr. 980, gravin van Dagsburg.
d. Chretienne van Roucy, geb. 976, vrouwe van Pierrepont-sur-Avre, † 1018, tr. 992 Hildebert van Nesle, geb. 961, heer van Nesle, † 1025.
e. Ebalus I, zie 668182.
f. Judith van Roucy, geb. omstr. 990, † omstr. 1050, tr. 1e Herman van Grandpré, geb. omstr. 995, graaf van Grandpré, † 1030, zn. van Hildrade Hecelin en Hadwide van Rumigny; tr. 2e na 1026 Manasses II van Rethel, geb. omstr. 995, graaf van Rethel, zn. van Manasses Calvus van Oumont en Ordelle van Castrice en gesch. echtg. van Dada NN.

Notitie bij Giselbert I: deed een schenking aan de abdij Saint-Remi 985

1336366. Reginar IV van Henegouwen, geb. na 947, graaf van Henegouwen, † 1013, tr. omstr. 996
1336367. Hedwig van Frankrijk, geb. omstr. 972, † na 1013.
Uit dit huwelijk:
a. Lambert van Henegouwen, † na 1013.
b. Beatrix, zie 668183.
c. Ermentrude van Bergen, geb. omstr. 990, tr. Reginar van Chaumont, geb. omstr. 1000, heer van Chaumont, † na 1065.
d. Reinier V van Henegouwen, geb. omstr. 990, tr. *Mathilde van Namen (zie 2677113).
e. Reginar V van Henegouwen, geb. omstr. 997, graaf van Bergen en Henegouwen, † na 1039, tr. Mathilde van Verdun, geb. 994, gravin van Eename, † 1051, dr. van Herman (zie 1336333,j) en Goda NN.

Notitie bij Reginar IV: groeit na 958 op in West-Francië en doet van daar uit herhaaldelijkmet zijn broer Lambert aanvallen op Lotharingen 973,974 en 976, doch steeds zonder succes, krijgt van keizer Otto II (die de steeds vanuit West-Francië dreigende coalities uit wil spelen) Henegouwen, maar zonder Bergen, terug 977, maar blijft ook daarna op Frankrijk georienteerd, krijgt uiteindelijk ook Bergen terug en is pas daarna feitelijk graaf van Henegouwen 998

1336376. Herman I van Saksen-Billung, geb. Lüneburg (Duitsland) omstr. 915, eerst markgraaf, in 950 hertog van Saksen, † Quedlinburg (Duitsland) 27 maart 973, tr. 1e Ode NN; tr. 2e omstr. 940
1336377. Hildegard van Westerburg, geb. Westerburg omstr. 902, † Ringelheim 976.
Uit dit huwelijk:
a. Imma van Saksen, † 995.
b. Bernard I, zie 668188.
c. Mathilde, zie 1336333.
d. Swanhilde van Saksen, geb. omstr. 948, † 26 nov. 1014, begr. Klooster Jena, tr. 1e Thietmar III van de Ostmark, geb. omstr. 928, † na aug. 979, begr. Klooster Nienburg an der Saale, zn. van Christian van Thüringen en Hilda van de Ostmark (zie 42833233,c); tr. 2e jan. 1003 Ekkehard I van Meissen, geb. omstr. 956, markgraaf van Meissen 985, † Pöhlde 30 april 1002, begr. Klooster Jena, zn. van Gunther van Merseburg en Dubrawka van Bohemen (zie 10708217).
e. Liutger van Westphalen, geb. 975, † 1011, tr. Emma van Saksen (zie 5354263,c).

Notitie bij Herman I: oorspronkelijk een boer uit Neder-Saksen, werd door keizer Otto I aangesteld als markgraaf met de opdracht strijd te voeren tegen de Denen en de Slaven. Zijn gebied strekte zich uit van de Neder-Elbe en Oostzee over de Deense en Obitritische marken. Hij drong door tot Stettin. Kreeg in 950 de titel van hertog. Zijn markgraafschap werd het nieuwe hertogdom Saksen. Grondlegger van het Billunger geslacht.
Notitie bij Hildegard: vermeld 944
Notitie bij het overlijden van Thietmar III: op een 3 augustus na 979
Notitie bij het overlijden van Ekkehard I: vermoord, begraven in het Klooster Jena maar in 1028 herbegraven in Naumburg
Notitie bij het overlijden van Emma: begraven in de kathedraal

1336378. Hendrik I ´de Kale ´ van Stade, geb. omstr. 929, graaf van Stade 929, graaf in de Hellinggau en Hosti, † 9 mei 976, begr. Heeringen, tr. 1e 946 Judith van de Wetterau (zie 5460327); tr. 2e omstr. 974
1336379. Hildegard van Reinhausen.

Notitie bij het overlijden van Hildegard: overleden op 11 juni van een onbekend jaar

1336380. Berthold van Babenberg, geb. omstr. 925, markgraaf van de Nordgau 960, graaf in de Radenzgau 960, graaf van Franconië 980, † 15 jan. 980, tr. omstr. 970
1336381. Heliksunda (ook Eilika) van Waldeck, geb. omstr. 947, † 19 aug. 1015, begr. Schweinfurt (Duitsland).
Uit dit huwelijk:
a. Bucco van Schweinfurt, graaf van Schweinfurt, † Halberstadt 1056.
b. Eilika van Schweinfurt, † na 1003.
c. Hendrik I, zie 668190.

1336382. Heribert I van de Wetterau, geb. omstr. 925, graaf van de Kinziggau en Gleiberg 949, graaf van Wetterau en de Engersgau, † omstr. 992, tr. 955
1336383. Irmentrud van de Avalgau, geb. omstr. 951, † omstr. 990.
Uit dit huwelijk:
a. Gebhard, zie 5345560.
b. Irmentrud, zie 1365073.
c. Gerberga, zie 668191.
d. Udo VI (Otto), zie 5354192.
e. Otto I van Hammerstein, geb. omstr. 975, graaf van de Wetterau 1016, graaf van Engersgau, Hammerstein, Nieder-Lahngau en Gleiberg 1019, † 5 juni 1036.
f. Hedwig, zie 1338593.

Notitie bij Otto I: ook wel Otto I van Zutphen genoemd, wordt ten onrechte graaf van Zutphen genoemd, hij heeft vermoedelijk wel in de burcht Zutphen gewoond, maar is nooit graaf geweest, stamde uit het adellijke Duitse geslacht der Konradijnen, volgde in 1002 Otto I van Karinthië naar Italië

1336388. Emmo II van Loon, geb. omstr. 1020, heer van Bocholt, 2de graaf van Loon 1044-1078, † 17 jan. 1078, tr. 1e Swanhilde (van Holland??) (zie 1365057,b); tr. 2e vóór 1055
1336389. Irmgard van Horn.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk van Loon, graaf van Horn, † na 1111.
b. Renaud van Loon, voogd van Fosse (België).
c. Arnaud I/IV, zie 668194.
d. Sophia van Loon, geb. omstr. 1060, † omstr. 1130, tr. omstr. 1092 Heinrich van Schwalenberg, † 1113, zn. van Hermann II.
e. Theodoricus van Herlaer, geb. omstr. 1075, heer van Herlaer en Heerenthout, 1ste heer van Horne.

1336390. Gerard van Mainz, geb. omstr. 1060, graaf van Rhieneck, burggraaf van Mainz, † na 1106, tr.
1336391. Hedwig van Blieskastel, geb. omstr. 1100, † omstr. 1127.

1336392. Lambert I ¨met de Baard ¨ van Leuven, geb. omstr. 950, graaf van Brussel, voogd van de abdijen van Nijvel en Gembloers, graaf van Leuven 1003-1015, † Florennes 12 sept. 1015, begr. Nijvel, tr. 991
1336393. Gerberga van Neder-Lotharingen, geb. omstr. 971, † na 1015, begr. Nivelles.
Uit dit huwelijk:
a. Reiner van Leuven.
b. Lambert II ´Balderik ´, zie 668196.
c. Hendrik I van Leuven, geb. omstr. 995, graaf van Leuven 1015-1038, † Brussel (België) na 5 aug. 1038, tr. NN van Vlaanderen (zie 5347393,a).
d. Mathilde, zie 2672903.

Notitie bij Lambert I ¨met de Baard ¨: Oudste met zekerheid bekende graaf van Leuven en daarmee stamvader, vermeld in Lotharingen sedert 973, ontving de vaderlijke goederen terug in 977. Samen met zijn broer Reinier zou hij door aartsbisschop Bruno verbannen zijn geweest. Na de dood van Otto I keerden zij terug om het kasteel Bussud te belegeren en heroveren, maar werden verslagen door Otto II en opnieuw verbannen. Op 19.4.976 ondernamen zij een hernieuwde poging om hun bezittingen terug te krijgen, maar werden verslagen. Zij kregen toen wel hun graafschappen terug van de koning. Lambert werd zodoende graaf van Leuven. In 1003 wordt hij voor het eerst vermeld als graaf van Leuven, tijdens zijn aanduiding als voogd van de abdij van Nijvel. Hij verwierf ook het voogdijschap over de abdij van Gemblours. Door huwelijk kwam hij in het bezit van het graafschap Brussel 1007. De toewijzing van het graafschap Lotharingen aan Godfried van Verdun bracht hem in conflict met laatstgenoemde, en gaf aanleiding tot de slag bij Florennes waar hij sneuvelde
Notitie bij het overlijden van Lambert I ¨met de Baard ¨: gesneuveld, begraven in het klooster St. Geertruid
Notitie bij het overlijden van Gerberga: na haar echtgenoot, maar voor 1018
Notitie bij het huwelijk van Lambert I ¨met de Baard ¨ en Gerberga: of later
Notitie bij Hendrik I: graaf tot aan zijn dood
Notitie bij het overlijden van Hendrik I: vermoord

1336394. Gozelo I ´de Grote ´ van Neder-Lotharingen (dezelfde als 668166 in generatie XX), tr. 1e
1336395. *Barbe van Lebarten (ook Nassau), geb. omstr. 964, † 1044.
Uit dit huwelijk:
a. Frederik van Neder-Lotharingen, de latere paus Stefanus IX 1057-1058, † Florence (Italië) 29 maart 1058.
b. Oda/Uda, zie 668197.
c. Godfried III ´met de Baard ¨, zie 2677194.
d. Gozelo II van Neder-Lotharingen, geb. 1008, † 1046.

1336396. Freterhard van de Teisterbant, graaf van de Teisterbant, † na 996.

1336448. Walram I van Arlon, geb. omstr. 972, graaf van Arlon, † omstr. 1052, tr. omstr. 1035
1336449. Adèle van Opper-Lotharingen, gravin van Arlon, † na 1032.
Uit dit huwelijk:
a. Foulques (Bolko) van Arlon, graaf van Arlon, † na 1093.
b. Walram Udo, zie 668224.
c. Willem I van Frenz, geb. omstr. 1045, heer van Frenz, † vóór 1100, tr. NN van Sponheim (zie 334087,b).

1336450. Frederik II van Luxemburg, geb. omstr. 1003, graaf van de Moezelgau en Malmedy, voogd van Stavelot-Malmedy, Sint Truiden en Luik, heer van kasteel Gleiburg, hertog van Neder-Lotharingen 1046-1065, markgraaf van Antwerpen 1049-1065, † 18 mei 1065, begr. Stavelot, tr. 2e na 1055 Ida van Saksen Billung (zie 167047); tr. 1e omstr. 1055
1336451. Gerberge van Boulogne, geb. omstr. 1022, † vóór sept. 1049, begr. Stavelot.
Uit dit huwelijk:
a. Jutta, zie 668225.
b. Helvide van Luxemburg, geb. omstr. 1055, tr. Gobert II van Aspremont, geb. 1052, heer van Aspremont, † omstr. 1096, zn. van Gobert I en NN NN; hij hertr. 1077 Hawide van Joigny.

Notitie bij Frederik II: hij was de bouwer van kasteel Limburg, hij overleed tijdens een conflict met bisschop Anno II van Keulen

1336832. Walger (Walengier) van Egmond, geb. omstr. 990, advocates van de abdij van Egmond, † 1036.

Notitie bij Walger (Walengier): zijn vader of zijn grootvader zou zijn Dodo I van Egmond, en zou afstammen van koning Radboud van Friesland

1336848. Boudewijn VI van Vlaanderen, geb. omstr. 1030, graaf van Henegouwen door huwelijk 1051-1070, graaf van Vlaanderen, Artois en Zeeland 1067-1070, † 17 juli 1070, begr. Hasnon, tr. 31 maart 1051
1336849. Richildis van Egisheim, geb. omstr. 1035, gravin en grondlegster van het graafschap Henegouwen 1051-1076, regentes van Vlaanderen en Henegouwen 1076-, † Mechelen (België) 18 maart 1086, begr. Hasnon, tr. 1e omstr. 1040 Herman van Bergen, markgraaf van Valenciennes, graaf van Henegouwen, graaf van Bergen 1047-1051, † omstr. 1051, zn. van Reginar V van Henegouwen (zie 1336367,e) en Mathilde van Verdun; tr. 3e na juli 1070 William FitzOsbern, geb. omstr. 1020, † Cassel (Frankrijk) 22 febr. 1071, begr. Corneilles, zn. van Osburn van Crépon en Emma van Ivry en wedr. van Adelise van Tosny.
Uit dit huwelijk:
a. Adelheid van Vlaanderen, tr. Wedric van Doornik, † 1080, zn. van Wedric ´met de Baard ´.
b. Arnulf III ´de Ongelukkige ´ van Vlaanderen, geb. omstr. 1055, graaf van Vlaanderen 1070-1071, † Kassel febr. 1071.
c. Boudewijn II ´van Jerusalem ´, zie 668424.
d. Agnès van Bergen, geb. omstr. 1060, tr. Renaud van Audigne.

Notitie bij Boudewijn VI: door keizerin-weduwe Agnes beleend met Henegouwen (Keulen 1056), door het overlijden van zijn vader als Boudewijn VI graaf van Vlaanderen , als Boudewijn I graaf van Henegouwen (door huwelijk), gaf aanzet tot de restauratie van de abdij van Hasnon 1064.
Notitie bij het overlijden van Boudewijn VI: wordt na de inname van Antiochië 1096 ermee belast dat te gaan melden aan de keizer in Constantinopel, doch wordt gedurende de tocht door Klein-Azië overvallen en vermoord
Notitie bij Richildis: nicht of achternicht van paus Leo IX
Notitie bij het overlijden van Richildis: begraven in de abdij te Hasnon
Notitie bij het huwelijk van Boudewijn VI en Richildis: in strijd met de voorschriften van het canonieke recht, bloedverwant in de 5de graad, in de ban gedaan door de bisschop van Cambrai
Notitie bij het overlijden van Arnulf III ´de Ongelukkige ´: gesneuveld in de slag bij Kassel

1336860. Giselbert van Luxemburg (dezelfde als 682536 in generatie XX), tr. omstr. 1025
1336861. NN Paltsgraaf Hezelidindr (van Salm) (dezelfde als 682537 in generatie XX).

1338442. Robert van Boesichem.

1338512. Gebhard I van Sulzbach, geb. omstr. 1030, graaf van Sulzbach, † na april 1074, tr. na 1078
1338513. *NN Berengariusdr van Narbonne.
Uit dit huwelijk:
a. Herman I van Poigen, tr. 1e NN van Oostenrijk, dr. van Ernst I en Adelheid van Wettin; tr. 2e NN van Diessen (zie 1338517,a).
b. Adelheid van Sulzbach, † 1090, tr. 1e Hendrik II van Formbach, † 1070, zn. van Thiemo II (zie 1338613,f) en NN van Braunsweig (zie 2730169,a); tr. 2e Arnulf II van Hallgraf (zie 2677031,f).
c. Berengar van Sulzbach.
d. NN van Sulzbach, tr. Markward van Leuchtenberg.
e. Gebhard II, zie 669256.

Notitie bij Gebhard I: vermeld vanaf 28.11.1043 wanneer hij samen met zijn moeder drie dorpen aan Hendrik III opdraagt, vermeld als graaf van Sulzbach nadat hij door koning Hendrik III niet is aangesteld als hertog van Zwaben, maar als compensatie het allodium Sulzbach heeft ontvangen 1045, nog vermeld als graaf van Sulzbach in de (vervalste) stichtingoorkonde van het klooster Banz, april 1071.

1338514. Kuno I van Rott en Vomburg, graaf in Beieren 1059, geb. omstr. 1012, † Palestina 27 maart 1086, begr. Kastl, tr.
1338515. Uta van Regensburg, geb. omstr. 1014, † omstr. 1086.
Uit dit huwelijk:
a. Kunio II van Rott, † Hochstadt 11 aug. 1081, tr. Elisabeth van Beieren, † 1099, dr. van Ratpoto V.
b. Irmingard, zie 669257.

Notitie bij Kuno I: stichter van het klooster Rott
Notitie bij het overlijden van Kunio II: gesneuveld

1338516. Berthold I van Regensburg/Schwarzenberg, graaf van Schwarzenburg, † na 16 mei 1060, tr. 1085
1338517. Richardis van Sponheim, geb. omstr. 1051, † 11 (mnd. onb.) 1130, tr. 1e Otto III van Scheyern, geb. omstr. 1080, graaf van Scheyern en Dachau, graaf van Wittelsbach 1115, paladijn van Beieren 1110-1120, † 22 aug. 1123, begr. Indersdorf, zn. van Ekkehart en Richardis van Istrië en gesch. echtg. van NN van Ratzenhofen; tr. 3e 1088 Poppo III van Istrië, † 1098, zn. van Ulrich 1 van Krain en Istrië (Weimar), markies van Carniola 1045, Istrië 1060 en markgraaf van Weimar, en Sophia van Hongarije (zie 669263). tr. 4e omstr. 1095 Gebhard I van Hallgraf, geb. omstr. 1075, † 17 okt. 1102, zn. van Arnulf II (zie 2677031,f) en Adelheid van Sulzbach (zie 1338513,b).
Uit dit huwelijk:
a. NN van Diessen, tr. Herman I van Poigen (zie 1338513,a).
b. Diepold van Diessen, begr. Diesseb.
c. Otto II, zie 669258.

1338518. Hendrik I van Regensburg, geb. omstr. 1015, † 30 sept. 1083, tr. 1e NN NN; tr. 2e
1338519. Willitrud NN.

1338520. Alberto Azzo II van Este, geb. omstr. 1018, markgraaf van Milaan 1020-1097, graaf van Luni, Genua en Tortona 1026-1097, graaf van Lunigiana, Padua en Rovigo 1026-1097, † na 13 april 1097, begr. Vangadizza, tr. 2e na 1055 Garsende van Maine, geb. omstr. 1030, dr. van Heribert I ´de Waakhond ´ en Paule van Preuilly en gesch. echtg. van Theobald III van Blois en echtg. van Geoffrey II van Mayenne; tr. 1e omstr. 1035
1338521. Kunigunde van Altdorf, geb. omstr. 1020, † vóór 1055.

Notitie bij Alberto Azzo II: werd in 1014 enige tijd gevangen gezet door Hendrik II vanwege de door zijn vader gevoerde politiek. In 1073 vestigde hij zich te Este en nam de familienaam om die reden aan.
Notitie bij Kunigunde: uit het geslacht der Welfen

1338522. Boudewijn IV ´ met de Schone Baard ´ van Vlaanderen, geb. omstr. 980, graaf van Vlaanderen, Saint-Pol en en Artois 0988-1035, graaf van Zeeland 1012-1035, † 30 mei 1035, begr. Gent, tr. 1e Parijs (Frankrijk) omstr. 1012 Otgiva van Luxemburg (zie 5347393); tr. 2e omstr. 1031
1338523. Eleonara van Normandië, geb. omstr. 1010, † 1071.

Notitie bij Boudewijn IV ´ met de Schone Baard ´: in het begin graaf onder de voogdij van zijn moeder en stiefvader. Reorganiseerde zijn bewind door de instelling van burggraafschappen. Trachtte vervolgens zijn machtsgebied in zuidoostelijke richting te vergroten door zich meester te maken van Valenciennes in 1006 maar werd gedwongen dit op te geven door een veldtocht. Later toch door keizer Hendrik II hiermee beleend en met de vier Ambachten en Zeeland bewesten de Schelde 1012, waarvoor de graven van Vlaanderen een dubbele vaziliteit onststond. (Kroonvlaanderen en Rijksvlaanderen)
Notitie bij het overlijden van Boudewijn IV ´ met de Schone Baard ´: begraven in de St. Pietersabdij

1338524. Ordulf (Otto) van Saksen-Billung, geb. omstr. 1020, hertog van Saksen 1059-1072, † 28 maart 1072, begr. Lüneburg (Duitsland), tr. 2e na mei 1071 Gertrud van Haldensleben (zie 682535); tr. 1e nov. 1042
1338525. Ulfhild van Noorwegen, geb. omstr. 1025, † 24 maart 1071.

Notitie bij Ordulf (Otto): vocht samen met de christelijke Denen (vandaar zijn huwelijk met de halfzuster van de Deense koning Magnus) tegen de Wenden
Notitie bij het overlijden van Ulfhild: overleden 24 mei voor of in 1071

1338526. Bela I van Hongarije, geb. omstr. 1016, ged. Gnesen omstr. 1034, koning van Hongarije 1060-1063, † Moson 10 sept. 1063, begr. Szekszard, tr. 2e na 1039 Tuta van Formbach, geb. omstr. 1030, † na 1090; tr. 1e 1039
1338527. Richenza (ook Ryksa) van Polen, geb. omstr. 1018, † na 1059.
Uit dit huwelijk:
a. Helena (Ilona) van Hongarije, † vóór 1095, tr. omstr. 1063 Dmitar Zvonimir van Kroatië, † 26 april 1089, zn. van Stjepan en Hicela/Joscella Orseolo.
b. Euphemia (ook Ludmilla) van Hongarije, † 2 april 1111, tr. vóór 1073 Otto I ´de Schone ´ van Moravië-Olmütz, hertog van Moravië-Brno 1054-1061, hertog van Moravië-Olmütz 1061-1087, † 4 sept. 1087, zn. van Bretislaw I van Bohemen en Judith van Schweinfurt (zie 668191,e).
c. Ladislav I van Hongarije, geb. Polen 27 juni 1040, † Nitra 29 juli 1095, tr. 1e 1077 Adelheid van Rheinfelden, geb. omstr. 1060, † 1090, dr. van Rudolf II en Adelheid van Savoye (ook Turijn); tr. 2e 1079 NN Synadene, geb. omstr. 1050, † na 1077, dr. van Theodoulos Synadenos en Botaneiatissa van Byzantium en wed. van Geza I Magnus van Hongarije (zie 1338527,d).
d. Geza I Magnus van Hongarije, geb. Polen 1044, koning van Hongarije 1074-1077, † 24 april 1077, begr. Vac, tr. 1e omstr. 1062 Sophia van Loon, geb. omstr. 1044, † 1065, dr. van Giselbert I/Otto (zie 2672776) en Erlende van Jodoigne (Geldenaken); tr. 2e omstr. 1065 NN Synadene, geb. omstr. 1050, † na 1077, dr. van Theodoulos Synadenos en Botaneiatissa van Byzantium; zij hertr. 1079 Ladislav I van Hongarije (zie 1338527,c).
e. Lanka van Hongarije, geb. 1045, † 1095, tr. Rotoslav van Rostov Veliki, geb. omstr. 1045, † 3 febr. 1067, zn. van Wladimir Jaroslavitch van Kiev en Oda van Stade.
f. Sophia, zie 669263.
g. Lampert van Hongarije, geb. omstr. 1050, † na 1095.
h. Adelheid van Hongarije, geb. omstr. 1050, † na 1104, tr. 1e Frederik II van Bogen (zie 2677031,d); tr. 2e Udelschalk van de Lurngau, graaf van de Lurngau, † 4 dec. 1115, begr. Suben, zn. van Hartwig II van Amper en Aviza van Kühbach en wedr. van Emma van Lechsgemünd; hij hertr. na 1096 Adelheid van Carniola.
i. Maria van Hongarije, geb. omstr. 1054, tr. Andronicus Dukas van Byzantium, zn. van Constantijn X en Eucocia NN.

De kroon van de koningen van Hongarije met zwaard en “globus cruciger” (Parlementsgebouw Boedapest).

Notitie bij Bela I: was heiden maar werd gedoopt in Gnesen tussen 1034 en 1039 door Adalbert, hertog tussen March en Gran 1048, koning van Hongarije nadat de troon met behulp van de Poolse koning Boleslaw II ontnomen werd van zijn broer Andreas I Arpad. Hij verzekerde de overwinning van het Christendom in zijn land en besteedde veel aandacht aan de handel
Notitie bij NN: nicht van keizer Nikephoros III Botaneiates, koningin van Hongarije
Notitie bij Geza I Magnus: Sebastocrator van Byzantium 1065, hij verdreef in 1074 Salomon van Hongarije nadat hij hem eerst met een Pools hulpleger had gedwongen de macht in grote delen van het land af te staan. Voor zijn kroning kreeg hij een kroon van keizer Michael VII Dukas van Byzantium, die ijzeren delen bevatte van de kroon van Stefan I van Hongarije.
Notitie bij NN: nicht van keizer Nikephoros III Botaneiates, koningin van Hongarije

1338528. Dirk van Wassenberg, geb. omstr. 1030, heer van Heinsberg, graaf van de Veluwe 1073, † Kasteel Bouillon 19 okt. 1082, begr. St. Hubert, tr. 2e Adelheid van Gelre, dr. van Wichard III en NN NN; tr. 1e
1338529. Hedwig van Montaigu.
Uit dit huwelijk:
a. Goswin, zie 669264.
b. Hendrik van Krieckenbeck, geb. omstr. 1053, graaf van Kreickenbeeck 1096-1118, † 5 okt. 1118, tr. NN van Kessel, geb. omstr. 1055, vrouwe van Kessel en Straelen, dr. van Bruno en Ermengard ´de Heilige ´ van Aspel.
c. Gerard III Flaminus van Wassenberg, geb. omstr. 1060, graaf van Gelre, † vóór 9 april 1138, tr. 1e vóór 1086 NN NN; tr. 2e na 1086 Clemence van Aquitanië, geb. omstr. 1058, dr. van Pierre ´de Adelaar ´ van Poitou en Ermensinde van Longwy (zie 5345567) en echtg. van Coenraad II van Luxemburg.

Notitie bij het overlijden van Dirk: overleden in gevangenschap

1338532. Lothar IV van Walbeck, geb. omstr. 985, als Lothar II markgraaf van de Noordmark, † 1033, tr. omstr. 1010
1338533. Irmintrude van Haldensleben, geb. omstr. 990, † 1030.
Uit dit huwelijk:
a. Bruno van Hengebach, † 1064, tr. Mathilde Ezzon.
b. Bernhard van Supplinburg, geb. omstr. 998, graaf in de Harzgau, † 1062, tr. Ida van Querfurt, geb. omstr. 1010, dr. van Gebhard I en NN van Goseck (zie 5354153,c).
c. Lothar V, zie 1338536.
d. Siegfried II, zie 669266.

Notitie bij het overlijden van Lothar IV: gesneuveld

1338536. Lothar V van Walbeck, geb. omstr. 1010, graaf van Thüringen, † 1063, tr.
1338537. NN NN.

1338538. Frederik I van Goseck, geb. vóór 982, graaf in de Hassegau, Gosseck en Merseburg, paltsgraaf van Saksen 1038-1042, † 1042, tr. 2e Adelaide van Rhin (zie 1336341,f); tr. 1e
1338539. Agnès van Weimar-Orlamünde, geb. 992, † 1042.
Uit dit huwelijk:
a. Wilhelm van Goseck, † vóór 31 maart 1043.
b. Adelbert van Goseck, geb. omstr. 1000, † Goslar 16 maart 1072, begr. Bremen.
c. Dedo van Goseck, geb. omstr. 1000, † Pöhlde 5 mei 1056, begr. Goslar.
d. Frederik II van Goseck, geb. omstr. 1005, † Barbeck 27 mei 1088, begr. Goslar, tr. vóór 1063 Hedwig NN.
e. Ouda (ook Hilaria), zie 669269.

Notitie bij het overlijden van Dedo: gesneuveld

1338540. Arnold van Laufen, geb. omstr. 1005, graaf van Laufen en Bretten, † na 1050, tr. 2e NN NN; tr. 1e
1338541. Adelheid van Nellenburg, geb. omstr. 1015, gravin van Lauffen.
Uit dit huwelijk:
a. Bruno van Trèves, † 1124.
b. Hendrik II, zie 669270.

1338542. Bernhard II van Werl (dezelfde als 669290 in generatie XX), tr.
1338543. Beatrix NN (dezelfde als 669291 in generatie XX).

1338548. NN van de Wetterau.

1338550. Godfried I van Metz, geb. omstr. 993, graaf van de Bliesgau, Metzgau en Metz 1032, † vóór 1056, tr.
1338551. Jutta NN, geb. omstr. 1010.
Uit dit huwelijk:
a. Hedwig, zie 669275.
b. Godfried II van Metz, † omstr. 1067.
c. Folmar VI, zie 1338552.

1338552. Folmar VI van Metz, geb. omstr. 1000, graaf van Metz, † na 1055, tr.
1338553. Suanehilde NN, † vóór 1075.
Uit dit huwelijk:
a. Godfried III, zie 2672782.
b. Folmar VII, zie 669276.

Notitie bij het overlijden van Folmar VI: maar voor 1075

1338554. Dirk I van Lützelstein, geb. omstr. 1020, graaf van Lützenstein en Homburg, † vóór 1088.

1338556. Hendrik I van Egisheim, geb. omstr. 1025, graaf van Egisheim en Dagsburg, † vóór 28 juni 1065, tr.
1338557. Mathilde van Moha, geb. omstr. 1030, erfgename van het graafschap Moha.
Uit dit huwelijk:
a. Gerhard II van Egisheim, † na 1098, tr. 1098 Richarda NN.
b. Hugo X van Egisheim, † Niedersasbach 5 sept. 1089, tr. Mathilde van Mousson (zie 1338621,f).
c. Bruno van Egisheim, † 1102.
d. Heilwig van Egisheim, tr. Albert II van Moha, † 24 aug. 1098, zn. van Adalbert.
e. Adelbert II, zie 669278.

Notitie bij het overlijden van Hendrik I: vermoedelijk 2.2.1065
Notitie bij het overlijden van Hugo X: vermoord
Notitie bij het overlijden van Mathilde: maar voor 8.3.1105

1338564. Hartwig II van Botenstein, geb. omstr. 981, paltsgraaf in Beieren, † 24 dec. 1027, tr. omstr. 1024
1338565. Friderun van Beieren, geb. omstr. 990.
Uit dit huwelijk:
a. Aribo II van Beieren, geb. omstr. 1024, † 18 maart 1102, begr. Seeon, tr. 1e Willa van Eppenstein; tr. 2e vóór 1070 Liutgard van Istrië (zie 10708139).
b. Botho II, zie 669282.

Notitie bij het overlijden van Friderun: overleden op 25 februari van een onbekend jaar
Notitie bij het huwelijk van Liutgard en Aribo II: paltsgraaf van Beieren

1338566. Otto III van Schweinfurt, geb. omstr. 1000, † 28 sept. 1057, tr. 1e 30 mei 1035 Mathylda van Polen, geb. na 1017, † omstr. 1036, dr. van Boleslaw I ´de Dappere ´ (zie 5354108) en Oda van Meissen; tr. 2e 1036
1338567. Irmgard van Susa (dezelfde als 682543 in generatie XX).
Uit dit huwelijk:
a. Beatrix van Schweinfurt, † Wadderoth 17 juni 1102, tr. Heinrich van Hildrizhausen, † 1078.
b. Alberada Bertha van Schweinfurt, † 11 jan. 1103, tr. vóór 7 juli 1069 Herman II van Kastl, † omstr. 1070, zn. van Hadamut van Diessen.
c. Eilika van Schweinfurt.
d. Sophie van Schweinfurt, tr. Berthold van Andechs, † na 1100.
e. Gisela van Schweinfurt, geb. 1032, gravin van Andechs, † 1099, tr. 1e Berthold III van Andechs-Meran, geb. 1035, graaf van Diessen 1170-1191, † 1098, begr. Atile, zn. van Berthold II van Diessen en Gisela van Hohenwart; tr. 2e Wichmann van Seeburg, geb. omstr. 1065, † 1115, zn. van Cristin van Querfurt en Oda van Haldensleben en gesch. echtg. van Bertha van Carnburg; tr. 3e Arnulf I van Diessen, † na 1095, zn. van NN en NN NN.
f. Judith, zie 669283.

Notitie bij Otto III: markgraaf van Schweinfurt 1017, hertog van Zwaben 1048-28.9.1057, verloofd geweest met Mathilde van Polen 18.5.1036 contract verbroken 1036
Notitie bij Arnulf I: graaf van Diessen 1063, graaf van Hall 1073, graaf van de Rottgau 1073

1338568. Gerhard II´Flamens ´ van Wassenberg, geb. omstr. 1010, graaf in de Teisterbant, graaf in de Betuwe 1052, graaf in de Ruhrgau 1057, † 1082, tr.
1338569. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk, zie 1338528.
b. Hendrik, zie 669284.

1338572. Gerhard III van de Elzas, geb. omstr. 978, koninklijk graaf van de Elzas 1033-1045 (Bouzonville en Metz), voogd van de abdij van Remiremont, † 1045, tr. 1016
1338573. Gisela van Lotharingen, geb. omstr. 1002.
Uit dit huwelijk:
a. Olderic/Aldericus van Metz, † na 1073, tr. Beatrix van Ligne, erfvrouwe van Ligne, † 1073.
b. Aceline van de Elzas.
c. Adalboro van de Elzas.
d. Adelheid van de Elzas.
e. Beatrice van de Elzas.
f. Gisela van de Elzas.
g. Ida van de Elzas.
h. Konrad van de Elzas.
i. Kuno van de Elzas.
j. Odalrich van de Elzas.
k. Oda van de Elzas.
l. Ita van Metz, geb. omstr. 970, † 1026, begr. Muri, tr. Radeboton van Habsburg, graaf in de Klettgau 1023, geb. omstr. 980, † na 30 juni 1045, begr. Muri, zn. van Lanzelin, graaf van Altenburg en de Thürgau 976, heer van Muri door 2de huwelijk, en Luitgard van Nellenburg (zie 10690769,b).
m. Adelbert III, zie 669286.
n. Gerhard, zie 682532.

Notitie bij Olderic/Aldericus: broer van hertog Gerard van Metz
Notitie bij het overlijden van Ita: van een onbekend jaar

1338574. Bernard van Foix, geb. vóór aug. 981, 1ste heer van Foix en graaf van Couserans 1010-1034, † Foix na 22 aug. 1036, begr. Abbé Foix, tr. omstr. 1010
1338575. Gersende (Arsinde) van Bigorre, geb. omstr. 986, erfgename en gravin van Bigorre, † na 1032.
Uit dit huwelijk:
a. Heraclius van Foix.
b. Roger I van Foix, 1ste graaf van Foix 1034-1064, † 1064, tr. Amicie NN.
c. Etienette/Stephanie van Bigorre, geb. omstr. 1000, koningin van Navarra 1038-1058, † 25 mei 1058, tr. 1e Sancho Fortun van Maranon, heer van Maranon, zn. van Sancho; hij hertr. Velasquita NN; tr. 2e Barcelona 1038 Garcia III Sanchez van Navarra, geb. omstr. 1007, koning van Navarra 1035-1054, † Atapuerca 1 sept. 1054, begr. Santa Maria de Nejera, zn. van Sancho III ´de Grote ´ en Munia ´Dona-Mayor´ van Castilië.
d. Clementia, zie 669287.
e. Bernard II van Bigorre, geb. 1014, graaf van Bigorre 1038-1080, † Thuin (België) vóór 24 juni 1077, tr. 1e omstr. 1030 Clemencia van Auvergne, geb. omstr. 1010, † omstr. 1062, dr. van Robert I (III) en *Irmgard van Provence (zie 5356915,d); tr. 2e na 1030 Etienette/Douce van Marseille, geb. 1024, † na 1 april 1080, dr. van Guillaume II ´de Grote´ en Stefanie van Baux-Rians; zij hertr. 28 jan. 1040 Geoffroi I van Provence.
f. Pierre-Bernard van Couserans, geb. 1025, graaf van Causerans, † 1071, tr. Letgarde van Bouville, geb. omstr. 1035, † na 1074.
g. Gilberga van Foix, geb. 1028, koningin van Aragon 1036-1049, † 1 dec. 1049, tr. Jaca 22 aug. 1036 Ramiro I Sanchez van Aragon, geb. 1008, heer van de vallei van de rivier Aragon 1135, later koning van Aragon, graaf van Sobarbre en Ribargorza 1045-1063, † Aibar 8 mei 1063, zn. van Sancho III ´de Grote ´ van Navarra en Sancha van Aybar; hij hertr. 1054 Agnes van Aquitanië.

Notitie bij Bernard: stichter van het huis Foix. Hij bouwde de vierkante toren van het kasteel Foix en maakte van Foix zijn hoofdplaats, hij deed verschillende schenkingen aan het klooster aldaar.
Notitie bij het overlijden van Bernard: maar voor 1038
Notitie bij het huwelijk van Amicie en Roger I: kinderloos huwelijk
Notitie bij Garcia III Sanchez: bij de erfdeling van het rijk na de dood van zijn vader was hij op pelgrimstocht en moest zijn erfenis verdedigen in de slag van Tafalla. Hij assisteerde zijn broer Ferdinand I in 1037 bij de verovering van Castilië-Léon maar verloor Barcelona en Baskenland. Nadien raakte hij in onmin met zijn broer
Notitie bij het overlijden van Garcia III Sanchez: gesneuveld in de strijd tegen zijn broers
Notitie bij Ramiro I Sanchez: bastaard, vermoordde zijn halfbroer Gonzalo van Ribogorza en verkreeg zodoende Ribogorza en Sobrarbe in bezit
Notitie bij het overlijden van Ramiro I Sanchez: gesneuveld in de strijd tegen de emir van Zaragoza

1338576. Adolph I van Deutz, geb. omstr. 990, graaf van de Keldachgau, voogd van Dietz, † 1041, tr.
1338577. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Herman III van Deutz, † vóór 1056.
b. Ehrenfried van Deutz, † vóór 1060.
c. Adolph II, zie 669288.

1338580. Herman II van Werl, geb. omstr. 983, graaf van Werl en Meissen, † 14 mei 1024, tr. 1007
1338581. Godila van Rothenburg, geb. omstr. 970, † omstr. 1015.
Uit dit huwelijk:
a. Heinrich van Werl, † omstr. 1051.
b. Adelbert van Werl.
c. Konrad van Werl.
d. Bernhard II, zie 669290.

1338584. Christiaan I van Odenkirchen, geb. omstr. 995, domvoogd van Keulen 1028, † na 1028.

1338592. Wilderich van de Saargau, geb. omstr. 970, heer van Walcourt, tr.
1338593. Hedwig van Gleiberg, geb. omstr. 980.

1338596. Adelbert II van Calw, geb. omstr. 1012, graaf van Calw en de Umgau 1030-1046, † 10 okt. 1089, tr.
1338597. Wiltrude van Lotharingen, geb. omstr. 1030, † 1093, begr. Hirsau.
Uit dit huwelijk:
a. Bruno van Calw, † na 1098.
b. Ita/Uta van Calw, tr. Sigehart van Wolfsölden, † omstr. 1120, zn. van Hesso ´de Jonge ´ van Backnang.
c. Adelbert III, zie 669298.
d. Judith van Calw, geb. 1045, † 1091, tr. Herman I van Zähringen, geb. omstr. 1046, markgraaf van Verona 1061-1074, markgraaf van Baden 1073, † Cluny 26 april 1074, zn. van Berthold I ´de Baardige ´ van Karinthië (ook Zähringen) en Richwara van Zwaben (ook Bonngau) (zie 2677025,a).
e. Godfried van Calw, geb. omstr. 1065, paltsgraaf aan de Rijn 1075, graaf van Calw 1095, baljuw van Hirsau 1113-1126, † 1132, tr. Luitgard van Zähringen, geb. omstr. 1085, dr. van Berthold II ´met de Baard ´ en Agnès van Rheinfelden.

Notitie bij Adelbert II: verlegde zijn bestuur van Sindelfingen naar Calw, waar hij een burcht liet bouwen, hij bouwde er ook de abdij van Hirsau
Notitie bij Herman I: stamvader van de graven van Baden, in 1073 trok hij zich terug in een klooster

1338604. Hendrik II van Leuven (dezelfde als 334098 in generatie XIX), tr. omstr. 1055
1338605. Adela (ook Adelheid) van de Betuwe (dezelfde als 334099 in generatie XIX).

1338606. Robbrecht I ´de Fries ´ van Vlaanderen, geb. omstr. 1030, regent van Holland 1061-1070, graaf van Land van Aalst, Zeeland en de Vier Ambachen 1067-1093, graaf van Vlaanderen 1071-1093, † Kasteel van Wijnendale 13 okt. 1093, tr. omstr. 1063
1338607. Geertrudis van Saksen (dezelfde als 682529 in generatie XX).
Uit dit huwelijk:
a. Ogive van Vlaanderen.
b. Philip van Vlaanderen, geb. omstr. 1055, heer van Loo, † 1127.
c. Robbrecht II van Vlaanderen, geb. omstr. 1065, graaf van Vlaanderen, Artois en Zeeland 1093-1111, † Meaux 5 okt. 1111, tr. 1090 Clementine van Bourgondië-Comté (zie 1338623,k).
d. Adèle van Vlaanderen, geb. 1068, † april 1115, tr. 1e na 1080 Knut IV ´de Heilige ´ van Denemarken, geb. omstr. 1043, koning van Denemarken 1080-1086, † Odensee 22 juli 1086, zn. van Sven II en NN NN; tr. 2e 1092 Roger I Borsa van Apulië, geb. 1061, hertog van Apulië 1085-1111, † 22 febr. 1111, dr. van Robert ´de Wezel ´ en Sigelgaite II van Salerno.
e. Gertrudis, zie 669303.

Notitie bij Robbrecht I ´de Fries ´: regent voor de minderjarige Dirk V van Holland. Trok naar Spanje om tegen de Moren te vechten en zodoende een eigen graafschap te verkrijgen, zonder succes. Na zijn huwelijk met Geertrudis gaf hij zijn troonaspiraties voor Vlaanderen op. Na het overlijden van Boudewijn VI hernieuwde hij zijn aanspraken op Vlaanderen ten koste van zijn neef Arnulf die de rechtmatige opvolger was
Notitie bij het overlijden van Robbrecht I ´de Fries ´: begraven in de Stifskirche St.-Pierre

1338612. Thiemo I (Dietmar) van Formbach (Schwienachgau, Quinziggau), geb. omstr. 980, graaf van Formbach, Schweinachgau, Reichenhal, Salzburggau, voogd van het klooster St. Emmeran, graaf in de Quinziggau 1025-1040, † 19 maart 1040, tr.
1338613. NN van Quinzigau, geb. omstr. 1000.
Uit dit huwelijk:
a. Ulrich II van Formbach, † omstr. 1055.
b. Dietrich I van Formbach.
c. Hermann II van Formbach, † 1064.
d. Hendrik I/Hesso van Formbach, † omstr. 1030, tr. Himiltrude NN.
e. Pilgrim van Formbach, geb. omstr. 1010.
f. Thiemo II van Formbach, geb. omstr. 1015, † 28 aug. 1040, tr. 1e NN van Braunsweig (zie 2730169,a); tr. 2e NN NN.
g. Frederik, zie 682534.
h. Meginhard V, zie 669306.

Notitie bij het overlijden van Thiemo II: gesneuveld

1338614. Elli II (Alverich) van Leinegau (van Rheinhausen), geb. omstr. 1010, graaf van Rheinhausen, Gleichen en in de Leinegau, † omstr. 1055, tr.
1338615. Mathilde van Zutphen, geb. omstr. 1015, gravin van Heimbach.
Uit dit huwelijk:
a. Beatrix van Rheinhausen.
b. Herman van Rheinhausen, † vóór 1079.
c. Heinrich van Rheinhausen, † vóór 1079, tr. Sophia NN.
d. Konrad van Rheinhausen, † 28 aug. 1068.
e. Richenza van Rheinhausen, tr. Gero van Immenhausen.
f. Mathilde, zie 669307.
g. Udo van Rheinhaujsen, geb. 1079, † 28 okt. 1114.

1338616. Eberhard V van Nellenburg, graaf van Nellenburg, in de Neckergau en de Zürichgau, † Schaffhausen (Zwitserland) 2 mei 1078, tr. 1e Ida (Irmgard) van Veringen (zie 2677083); tr. 2e 1015
1338617. Algithe (ook Hedwig) van Hongarije, geb. omstr. 1001, † na 1068.
Uit dit huwelijk:
a. Irmengarde van Nellenburg, tr. Diethelm II van Toggenburg.
b. Adelheid van de Zürichgau, tr. Arnold II van Arnstein, geb. omstr. 1020, graaf in de Einrichgau, † 1063, zn. van Arnold I.
c. Adelbert van Nellenburg.
d. Burkhart III van Nellenburg, † 21 jan. 1106.
e. Ekkehard van Nellenburg, † 24 nov. 1088.
f. Udo van Nellenburg, † Tübingen 11 nov. 1078, begr. Trier.
g. Eberhard VI, zie 669308.

1338620. Lodewijk II van Montbéliard, geb. omstr. 1019, graaf van Bar door huwelijk 1038-1073, graaf van Mömpelgard, Altkirch en Ferrette 1042-1073, † Mousson na 1073, tr. 4 mei 1037
1338621. Sophie van Bar, geb. omstr. 1018, gravin van Bar, Mousson, Amance en Sarreguemines, voogdes van Saint-Mihiel 1023-1093, † 21 jan. 1093.
Uit dit huwelijk:
a. Beatrix van Mousson, geb. omstr. 1040, gravin van de Sündgau, † 26 okt. 1092, begr. Toul, tr. 1056 Berthold I ´de Baardige ´ van Karinthië (ook Zähringen), geb. omstr. 1010, graaf van Villingen in de Ortenau, 1ste hertog van Karinthië 1061-1077, markgraaf van Verona 1066-1078, graaf in de Briesgau 1077-1078, † Weilheim an der Teck 5 nov. 1078, begr. Hirsau, zn. van Berthold III van de Zähringen en Luitgard van Nellenburg en wedr. van Richwara van Zwaben (ook Bonngau) (zie 2677025,a).
b. Bruno van Mousson, geb. omstr. 1043, † 1064.
c. Frederik I van Lutzelburg, geb. omstr. 1045, heer van Lützelburg, markgraaf van Suze, † 29 juni 1091, begr. Canossa, tr. Turijn (Italië) mei 1080 Agnès I van Savoye, geb. omstr. 1068, † na 13 maart 1110, dr. van Peter I en Agnès van Aquitanië.
d. Lodewijk III van Mousson, geb. omstr. 1045, † na 1080.
e. Diederik II, zie 669310.
f. Mathilde van Mousson, geb. omstr. 1047, † na 28 nov. 1091, tr. Hugo X van Egisheim (zie 1338557,b).
g. Sophie van Mousson, geb. omstr. 1060, † vóór 8 maart 1105, tr. vóór 1090 Folkmar I van Froburg, geb. omstr. 1050, landgraaf van Buchsgau, graaf van Froburg, † 1114, zn. van Wulfrad.

Notitie bij Lodewijk II: vermeld tot 1071
Notitie bij Berthold I ´de Baardige ´: sticht het klooster Waldheim (Teck) voor 1073
Notitie bij het overlijden van Bruno: jong overleden
Notitie bij het overlijden van Mathilde: maar voor 8.3.1105
Notitie bij het overlijden van Hugo X: vermoord

1338622. Guillaume ´de Grote ´ van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 1017, graaf van Bourgondië 1057-1087, graaf van Maçon 1078-1087, † Besancon (Frankrijk) 17 nov. 1087, tr. 1049
1338623. Stefanie (Etiennette) van Metz (ook Longwy), geb. Longwy (Frankrijk) na 1035, † Besancon 10 okt. 1092.
Uit dit huwelijk:
a. Irmtrud van Bourgondië-Ivrea, † na 8 maart 1105, tr. 1076 Diederik III van Bar, geb. 1045, graaf van Bar 1093, graaf in Altkirch en Pfirt,, † 2 jan. 1105, begr. Autun.
b. Eudes van Bourgondië-Comté, † vóór 12 nov. 1087.
c. Reinoud II van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 1050, graaf van Bourgondië 1087-1097, graaf van Maçon 1087-1097, † Palestina 1097, tr. vóór 1085 Regina van Oltingen, † na 12 april 1107, dr. van Koenraad en NN van Luxemburg.
d. Ermentrude, zie 669311.
e. Steven ´de Dolkop´ van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 1056, graaf van Varasque en Macon, administrateur van de graaf van Bourgondië, † Askelon (Palestina) 27 mei 1102, tr. 1090 Beatrix van Lotharingen (zie 682533,c).
f. Irmentrude van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 1058, tr. Dirk II van Bar, geb. omstr. 1040, † 2 jan. 1105.
g. Raymond van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 1059, graaf van Galicië, † Grajal (Spanje) omstr. mei 1107, tr. Toledo dec. 1092 Urreca I van Castilië, geb. Saldaña (Spanje) 1081, koningin van Castilië en Leon, † Saldaña (Spanje) 8 maart 1126, dr. van Alphonso VI ´de Dappere´ van Léon en Constance van Bourgondië; zij hertr. Burgos (Spanje) okt. 1109 (door echtsch. ontbonden 1114) Alfons I ´el Batallador ´ van Aragon.
h. Gisela van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 1060, gravin van Savoye en markgravin van Monferrat, † na 1133, tr. 1e 1090 Humbert II ´de Sterke´ van Maurienne, geb. omstr. 1072, heer van Maurienne, Tarentaise en Chablais 1080-1091, hertog van Aosta en Turijn 1080-1091, 6de graaf van Savoye 1080-1103, hertog van Susa 1080-1103, † Moutiers 18 sept. 1103, zn. van Amadeus II van Savoye en Jeanne van Genève; tr. 2e omstr. 1105 Reinier III van Monferrato, markies van Monferrato 1103, † mei 1135, zn. van Guillaume III en Otta van Agledo.
i. Stephanie van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 1060, † omstr. 1120, tr. Lambertus van Royans, geb. omstr. 1065, † omstr. 1120, zn. van Odo van Royan en Adelheid van Royan.
j. Sybille van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 1065, † na 1103, tr. omstr. 1080 Eudo I ´Borrel = de Rode ¨ van Bourgondië, geb. Dijon (Frankrijk) omstr. 1060, hertog van Bougondië 1079-1103, † Tarsus (Sicilië) 23 maart 1103, zn. van Hendrik ´le Damoiseau¨ en Sybille van Barcelona.
k. Clementine van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 1070, gravin van Vlaanderen 1090-1111, gravin van Leuven 1120-1129, † omstr. 1133, tr. 1e 1090 Robbrecht II van Vlaanderen (zie 1338606,c); tr. 2e 1125 Godfried I ´met de Baard ´ van Brabant (zie 334626).
l. NN van Bourgondië-Comté, geb. na 1071, tr. Willem van Loo van Vlaanderen (ook Yperen), geb. omstr. 1099, burggraaf van Yperen, graaf van Kent, † 24 jan. 1165, zn. van Philip van Vlaanderen (zie 1338606,b).
m. Guillaume van Bourgondië-Comté, geb. vóór 1090, † vóór 1090.
n. Guido (Paus Calixtus II) van Bourgondië-Comté, geb. Quingey omstr. 1160, † Vaticaanstad 13 nov. 1124.

Notitie bij Diederik III: stichter van Walburg 1074 en Biblisheim ca 1100
Notitie bij het overlijden van Reinoud II: alternatief in de zomer van 1101
Notitie bij het huwelijk van Regina en Reinoud II: gescheiden op een onbekende datum
Notitie bij het overlijden van Steven ´de Dolkop´: vermoord
Notitie bij Urreca I: volgde haar vader op
Notitie bij Gisela: blijft na de dood van haar man achter met een stel minderjarige kinderen en de nodige bestuursproblemen. Als regentes ondervindt zij de steun van haar broer Guido, de latere paus Callixtus II. Wanneer haar zoon Amadeus III meerderjarig is geworden, verlaat zij het graafschap en haar kinderen. Zij hertrouwt met Reinier van Montferrat, die ca 1136 is overleden.
Notitie bij Humbert II ´de Sterke´: minderjarig in 1080, regeerde onder regentschap van zijn grootmoeder, na haar dood verloor hij de bezittingen in Italië, met uitzondering van Susa, en trachtte hij zijn bezittingen te consolideren, hij organiseerde zijn rijk met een kring van burggraafschappen
Notitie bij Reinier III: een van de eerste die enige zichtbaarheid aan de dag legde voor wat betreft de Italiaanse politiek
Notitie bij Eudo I ´Borrel = de Rode ¨: volgde zijn broer Hugo I op, hij trok in 1087 naar Spanje om de Moren te bestrijden en nam deel aan de verovering van Toledo. Samen met zijn broer Robert stichtte hij de bekende abdij van Citeaux, en in 1093 werd de abdij van Clairveaux gesticht. Hij stierf tijdens de eerste kruistocht
Notitie bij Godfried I ´met de Baard ´: door koning Lotharius van Supplinburg ten voordele van graaf Walram II van Limburg ontzet uit de hertogelijke waardigheid 1128 (voor 13 juni)
Notitie bij de geboorte van Godfried I ´met de Baard ´: in 1078 voor ridderopleiding naar het keizerlijke hof gestuurd, naar wet van die tijd moet hij toen meerderjarig (=15 jaar) zijn geweest.
Notitie bij het overlijden van Godfried I ´met de Baard ´: begraven in de abdij aldaar
Notitie bij Willem: bastaard, zijn moeder was een Yperse wolkaardster. Hij stond bekend als een 1ste rangs krijger en legeraanvoerder. Hij gedroeg zich als een gravenzoon en had veel invloed aan het hof van Boudewijn VII van Vlaanderen

1339216. Duncan I van Schotland, geb. Atholl (Perthshire, Schotland) omstr. 1001, koning van Schotland 1034-1040, † Pitgaveny (Elgin, Schotland) 15 aug. 1040, begr. Iona (Schotland), tr. 1031
1339217. Sybille van Northumbrië, geb. omstr. 1005.
Uit dit huwelijk:
a. Malcolm III Cranmore (Groothoofd), zie 669608.
b. Donald III Bane van Schotland, geb. Edinburgh (Schotland) 1033, † 1099, begr. Iona (Schotland).
c. Mael Muire van Schotland, geb. omstr. 1036.
d. Margaret McAlpine ´de Heilige´ van Schotland, geb. 1040, tr. Edgar II Aetheling van Engeland, geb. 1051, † 1125, zn. van Edward en Agatha van Billungen.

Notitie bij Duncan I: volgde zijn grootvader na diens dood op 15.11.1034 zonder tegenstand op, volgens sommige bronnen was hij voor die tijd koning van Strathclyde geweest. In het begin van zijn regering was het rustig zonder oorlogen of andere onlusten. In 1039 voerde hij een leger aan om Durham te belegeren, maar hij faalde. Honderden Schotten lieten het leven. Duncan overleefde, en het jaar daarop viel hij Moray binnen, Macbeth (die ´dux ´werd genoemd, de werkelijk e macht achter de troon) zijn domien. Dit overleefde hij niet
Notitie bij het overlijden van Duncan I: gesneuveld in de slag van Moray bij Pitgavany, door zijn eigen troepen, aangevoerd door zijn tegenstander Macbeth.

1339218. Eduard II ´de Atheling´ van Wessex, geb. omstr. 1016, koning van Engeland, † Oxford (Engeland) 19 april 1057, begr. Londen (Engeland), tr. Kiev omstr. 1042
1339219. Agatha van Hongarije, geb. omstr. 1025.
Uit dit huwelijk:
a. Margaretha ´de Heilige ´, zie 669609.
b. Christina van Wessex, geb. Hongarije omstr. 1053, † na 1090.
c. Edgar Aetheling van Wessex, geb. omstr. 1054, † na 1126.

Notitie bij het overlijden van Eduard II ´de Atheling´: begraven in St. Paul´s kathedraal

1339220. Siward ´de Dikke ´ van Huntingdon, geb. omstr. 1020, earl van Northumbrië 1041, † York (Engeland) 26 maart 1055, tr. 1041
1339221. Aelfled van Northumbrië, geb. omstr. 1025, gravin van Northumberland.
Uit dit huwelijk:
a. Osbeorn van Huntingdon, † 27 juli 1054.
b. Waltheof, zie 669610.

Notitie bij Siward ´de Dikke ´: graaf door huwelijk 1041 en na de moord op graaf Eadwulf
Notitie bij het overlijden van Siward ´de Dikke ´: begraven in het Galmanho klooster
Notitie bij het overlijden van Osbeorn: gesneuveld

1339222. Lambert van Boulogne, geb. omstr. 1027, graaf van Lens en Aumale 1049-1054, † 1054, tr. jan. 1053
1339223. Adèle van Normandië, geb. omstr. 1026, gravin van Aumale, † omstr. 1090, tr. 1e vóór 1053 Enquarrand II van Ponthieu, heer van Aumale 1052-1053, † Chateau d ´Arques 25 okt. 1053; tr. 3e omstr. 1060 Eudes I van Aumale, geb. omstr. 1040, graaf van Troyes en Meaux 1047-1066, graaf van Aumale 1069-1115, † na 1115, zn. van Etienne I van Troyes en Adèle van Aumale.
Uit dit huwelijk:
a. Judith, zie 669611.
b. Justine van Boulogne, geb. 1054, vrouwe van Audresselles, † 1116, tr. Gauthier I van Montcavrel, geb. Montcavrel (Frankrijk) 16 april 1058, schildknaap, heer van Montcavrel, † Montcavrel (Frankrijk) 25 jan. 1114, zn. van Godefroy/Charles en Anne van Ponthieu.

Notitie bij het overlijden van Lambert: gesneuveld in de slag bij Phalempin

1339224. Rudolf I van Varennes, geb. 998, heer van Varennes, † vóór 1059, tr. 1e vóór 1055 Beatrice van Saint-Martin, geb. omstr. 1010, † 1059, dr. van Wauthier en Beatrice van Crépon (zie 5356903,f); tr. 2e 1055
1339225. Emma van Pont-Audemer, geb. omstr. 1020, † na 1074.
Uit dit huwelijk:
a. Ernise van Coulonces, tr. NN van Varennes (zie 669613,b).
b. Gauthier van Saint-Martin.
c. Rudolf II van Varennes, geb. 1035, † 6 okt. 1101.
d. William I, zie 669612.

1339226. NN van Chester, tr.
1339227. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gerbod van Chester, † na 22 febr. 1071.
b. Gundrada, zie 669613.

1339228. Hendrik I van Frankrijk, geb. Reims (Frankrijk)? 4 mei 1008, hertog van Bourgondië 1015-1032, mede-koning van Frankrijk 1027-1032, koning van Frankrijk 1032-1060, † Vitry-en-Brie 4 aug. 1060, begr. Saint-Denis, tr. 1e 1034 Mathilde van Braunsweig (zie 1365084,c); tr. 2e Reims (Frankrijk) 19 mei 1051
1339229. Anna van Kiev, geb. 1036, koningin van Frankrijk, † 1075, begr. Abdij Villiers, tr. 2e omstr. 1061 Rudolf III ´le Grand ´ van Valois en Crepy (zie 2678462).
Uit dit huwelijk:
a. Philippe I van Frankrijk, geb. 1052, koning van Frankrijk 1060-, † Melun 29 juli 1108, begr. St. Benoit-Sur-Loire, tr. 1e 1072 (door echtsch. ontbonden 1092) Bertha van Holland (zie 682529,e); tr. 2e Parijs (Frankrijk) 15 mei 1092 Bertrade van Montfort-l´Amaury, geb. omstr. 1057, gravin van Anjou, koningin van Frankrijk, † Fentrevault 14 febr. 1117, begr. St.Benoit-sur-Loire, dr. van Simon I en Agnès van Evreux en gesch. echtg. van Fulco IV ´de Strijdzuchtige ´ van Anjou.
b. Emma van Frankrijk, geb. 1054.
c. Robert van Frankrijk, geb. vóór juni 1054, † 1063.
d. Hugo I ´de Grote ´, zie 669614.

Notitie bij Hendrik I: In 1033 verzette hij zich krachtig tegen de opstand van de graven van Champagne, Blois en Tours en de intriges van zijn moeder Constance. Aan het einde van zijn regering had hij met weinig succes strijd geleverd met de hertogen van Normandië.
Notitie bij de geboorte van Hendrik I: voor 17 mei
Notitie bij het overlijden van Anna: op een 5 september in 1075, 1076, 1077 of 1078
Notitie bij het huwelijk van Hendrik I en Anna: na eerder verloofd te zijn geweest met Mathilde van Duitsland mei 1033, dochter van Konrad II van Duitsland
Notitie bij Philippe I: volgde zijn vader op als koning van Frankrijk, aanvankelijk onder regentschap van zijn moeder en oom Boudewijn V van Vlaanderen, na 1067 zelfstandig. In een conflict om de macht in Vlaanderen leed hij in 1071 te Kassel een nederlaag tegen Robrecht I van Vlaanderen. Tijdens een kleurloos beleid trachtte hij vergeefs de expansie van het Anglo-Normandische rijk te stuiten.
Notitie bij het overlijden van Philippe I: begraven in de abdij aldaar
Notitie bij het huwelijk van Bertha en Philippe I: eerder verloofd geweest ca 1057 met Judith, dochter van Hendrik III van Duitsland
Notitie bij Bertha: door haar huwelijk koningin van Frankrijk, nadat zij verstoten was, vestigde zij zich in het graafschap Ponthieu, in het kasteel Montreuil-sur-Mer, dat zij als bruidsschat had gekregen. Lang heeft ze daar niet meer geleefd. Zij overleed in 1094 en werd als ´iemand uit het volk´begraven
Notitie bij het huwelijk van Bertrade en Philippe I: geheim huwelijk omdat de bruid nog getrouwd was
Notitie bij Bertrade: op 27.10.1091 ontvoerd door Philips I van Frankrijk maar door hem verstoten na 1104, zij was na 1104 geestelijke in de omgeving van Chartres

1339230. Heribert VI van Vermandois, geb. omstr. 1032, graaf van Vermandois 1045-1080, graaf van Valois 1077-1080, heer van Elbeuf 1077-1080, † 1080, tr. 1070
1339231. Adèle (Adelheid) van Valois, geb. omstr. 1040, erfgename van het graafschap Valois, † na 1077.
Uit dit huwelijk:
a. Eudes I ´de Krankzinnige ´ van Vermandois, geb. omstr. 1050, heer van Saint-Simon door huwelijk, † 1108, tr. Hedvige van Rouvroy van Saint-Simon, geb. omstr. 1055, vrouwe van Saint-Simon, dr. van Odon/Olivier; zij hertr. Herbert van Sarainvllle.
b. Adèle (Adelheid), zie 669615.

Notitie bij Heribert VI: volgde zijn vader op als graaf . In 1077 erfde hij een gedeelte van de nalatenschap van zijn zwager Simon van Valois. Hij verloor evenwel Peronne.
Notitie bij Eudes I ´de Krankzinnige ´: onterfd door zijn vader

1339248. Everard van Landen, geb. omstr. 1040, † na 1080.

1339256. Harper I van Randerode, geb. omstr. 1050.

Notitie bij Harper I: vermeld 1074

1339258. Gerhard van Heinsberg, geb. omstr. 1075, graaf van Heinsberg, † 7 aug. 1129, tr. omstr. 1111
1339259. Irmgard van Plötzkau, geb. omstr. 1086, † 26 nov. 1154, begr. Kakelingen, tr. 1e omstr. 1097 Lothar Udo IV van Stade, geb. 1065, markgraaf van de Noordmark 1087-1106, † 1112, zn. van Lothar-Udo III en Oda van Werl.
Uit dit huwelijk:
a. Luitgard Gerardsdr, zie 669629.
b. Uda Gerardsdr van Heinsberg, geb. omstr. 1099.
c. Aleid van Heinsberg, geb. omstr. 1102, † omstr. 1180, tr. Rodolphus van Beusinchem, geb. omstr. 1100, ridder, † 1164, zn. van Rudolphus.
d. Siegfried van Heinsberg, geb. omstr. 1105, † Bari (Italië) 1137.

Notitie bij Rodolphus: stichter van Culemborg, wapen ¨in blauw twee afgewende zalmen van zilver,
Notitie bij het overlijden van Rodolphus: of 1174

1339328. Ingelram van Esnes, chatelain van Diksmuiden, † 1096.

1339332. Boudewijn II van Aalst, heer van Aalst en Tourcoing, † Nikea 13 juni 1097, tr.
1339333. Regenwidis NN.
Uit dit huwelijk:
a. Ywain van Gent, graaf van Gent, Aalst en de Waas, † 8 aug. 1145, tr. 22 sept. 1139 Laurette/Seynarde van Opper-Lotharingen, geb. 1120, † Voorst bij Brussel 1170, begr. Abdij van Foret, dr. van Dirk III van de Elzas en Margaretha van Clermont-en-Beauvaisis; zij hertr. omstr. 1150 (door echtsch. ontbonden 1152) Hendrik II ´de Blinde ´ van Limburg (zie 83660), tr. 3e omstr. 1150 Hendrik ´de Jongere ´ van Gelre en Zutphen (ook Wassenberg) en tr. 4e 1152 Roland I ´de Dappere ´ van Vermandois (zie 669615,d).
b. Elisabeth van Aalst, tr. Ingelbrecht IV van Peteghem, geb. omstr. 1078, voogd van de abdij Cysoing, heer van Peteghem, vaandrig van de graaf van Vlaanderen, † na 1135, zn. van Ingelbrecht III en Mathilde NN.
c. Anna van Aalst, tr. Hendrik van Brunesheim, geb. 1080, † 1125.
d. Rudolf van Aalst, † omstr. juni 1102.
e. NN van Aalst, tr. NN van Dendermonde.
f. Adela van Aalst, tr. Dirk I van Amstel (zie 1351809,a).
g. Geertruid van Aalst, geb. omstr. 1075, † 1138, tr. Arnulf II van Ardres, geb. omstr. 1070, † omstr. 1139.
h. Boudewijn III, zie 669666.

Notitie bij Boudewijn II: kruisvaartridder 1097
Notitie bij het overlijden van Boudewijn II: gesneuveld tijdens de 1ste kruistocht
Notitie bij het overlijden van Laurette/Seynarde: overleden als non
Notitie bij Ingelbrecht IV: vermeld ca 1082-1135, op kruistocht 1096
Notitie bij het overlijden van Rudolf: gesneuveld
Notitie bij Arnulf II: Heer van Ardres

1339334. Wouter I ´ Draekenbaerd ´ van Grimbergen, geb. 1056, heer van Grimbergen, † 17 okt. 1120, begr. Grimbergen, tr.
1339335. Adeline van Boecholt, geb. omstr. 1055.
Uit dit huwelijk:
a. Gerard I van Grimbergen, † na 1129, tr. Oda van Aarschot (zie 167049,a).
b. Alveric van Grimbergen, † na 1129.
c. Walter van Emme.
d. Gerhard I Berthout, geb. omstr. 1085, heer van Grimbergen, voogd van Malines, † 1131, tr. Gunda van Guînes, geb. omstr. 1079, † vóór 1140, dr. van Boudewijn I en Adelheid (Christina) van Holland (zie 682529,c).
e. Arnout I van Ranst, geb. 1085, † 1146, tr. NN NN.
f. Luitgarde, zie 669667.

Notitie bij het overlijden van Wouter I ´ Draekenbaerd ´: begraven in de abdij aldaar

1351808. *Wolfgerus van Amstel, geb. omstr. 1075, schout van Amstelland, ministeriaal van de bisschop van Utrecht, † na 1126, tr.
1351809. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk I van Amstel, geb. omstr. 1100, heer van Beveren, † 1151, tr. Adela van Aalst (zie 1339333,f).
b. Egbert I, zie 675904.

Notitie bij *Wolfgerus: vermeld 1105, 1108 en 1126

1351810. Ghisebrecht Boothensoon, heer van Laar, † Utrecht 1123, tr.
1351811. Gerping NN, † na 1123.
Uit dit huwelijk:
a. Badeloch, zie 675905.
b. Arent Boothensoon.
c. Gerard Ghijsbrechtsone Botho, geb. omstr. 1120, hofmeester van Holland, † na 1205.

Notitie bij Ghisebrecht: Matthijs Baalen schrijft Ghisebrecht boothensoon, heere van Laar, sterft binnen Utrecht anno 1123, stamvader van het geslacht Booth. Hij achtergelaten bij zijn vrouw Gerpig, Gerard, genaamd Botho, ´s Graven hofmeester van Holland, Heer Aarnd, Proost van het kapittel van St. Marie te Utrecht, en stond rechtstreeks onder de bisschop van Utrecht. Badeloch, zij trouwde met Egbert van Amstel, wiens familie een rol speelde bij de dood van graaf Floris V tesamen met de edelen Herman van Woerden en Gerard van Velzen

1365056. Dirk III ´Hierosolomyta ´ van Holland, geb. omstr. 985, graaf van Holland 0993-1039, † 27 mei 1039, begr. Egmond, tr. vóór 1019
1365057. Othelhildus van de Noordmark (vam Haldersleben), geb. omstr. 988, † Quedlinburg (Duitsland) 31 maart 1044, begr. Klooster Quedlinburg (Duitsland).
Uit dit huwelijk:
a. Bertrada van Holland, geb. omstr. 1020, † 1065, tr. Dietrich I van Stade (zie 5354459,b).
b. Swanhilde (van Holland??), geb. omstr. 1020, † omstr. 1049, tr. Emmo II van Loon (zie 1336388).
c. Floris I, zie 682528.
d. Dirk IV van Holland, geb. 1051, † 1091, tr. 1080 Oethilde van Saksen (zie 669263,a).

Notitie bij Dirk III ´Hierosolomyta ´: volgde zijn vader op als graaf van Holland onder voogdij van zijn moeder. Verloor Gent en Waas maar veroverde waarschijnlijk West-Vlieland en Rijnland. Zijn politiek richtte zich tegen de groeiende macht van de bisschop van Utrecht en de Duitse keizer die de bisschop steunde. Opende een tol bij Vlaardingen en stichtte een burcht aldaar. Dit leidde tot bezwaren bij de Tielse kooplieden en veroorzaakte een conflict met de bisschop van Utrecht en andere belanghebbenden. In de daarop volgende strijd versloeg Dirk in 1018 bij Vlaardingen het keizerlijke leger onder aanvoering van de hertog van Neder-Lotharingen. Sindsdien werd Vlaardingen het centrum van de strijd van Dirk en zijn opvolgers. Hij maakte waarschijnlijk een bedevaart naar Jeruzalem. Koloniseerde de Riederwaard omstreeks 1015, steunde Koenraad II in de strijd om het Duits koningschap na 1024
Notitie bij Othelhildus: herkomst onzeker, zij keerde als weduwe terug naar Saksen
Notitie bij het overlijden van Swanhilde: kinderloos overleden volgens de Boer en Cordfunke

1365058. Bernhard II van Saksen-Billung (dezelfde als 334094 in generatie XIX), tr. omstr. 1020
1365059. Elica van Schweinfurt (Beieren) (dezelfde als 334095 in generatie XIX).

1365064. Gerhard III van de Elzas (dezelfde als 1338572), tr. 1016
1365065. Gisela van Lotharingen (dezelfde als 1338573).

1365066. Albert I van Namen (dezelfde als 668164 in generatie XX), tr. omstr. 990
1365067. Ermengarde van Neder-Lotharingen (dezelfde als 668165 in generatie XX).

1365068. Thiemo I (Dietmar) van Formbach (Schwienachgau, Quinziggau) (dezelfde als 1338612), tr.
1365069. NN van Quinzigau (dezelfde als 1338613).

1365070. Konraad van Haldensleben, geb. omstr. 1006, graaf van Haldersleben, markgraaf van de Noordmark, † 10 sept. 1056, tr. omstr. 1041
1365071. Gertrud van Braunsweig, geb. omstr. 1024, † omstr. 1055.

1365072. Frederik I van Luxemburg, geb. Moezelgauw omstr. 965, graaf in de Moezelgau, voogd van Stavelot-Malmedy en Sint-Maximinius te Trier, † 6 jan. 1019, tr. omstr. 995
1365073. Irmentrud van de Wetterau, geb. omstr. 965, erfgename van het graafschap Gleiberg, † omstr. 1020.
Uit dit huwelijk:
a. Adelbero van Luxemburg, bisschop van Metz, † 13 nov. 1072, begr. Metz.
b. Hendrik II van Luxemburg, graaf van Luxemburg, † 14 okt. 1047, begr. Trier.
c. Oda/Uda van Luxemburg, kanunnikes te Remiremont, abdis van Saint-Remy te Lunéville, † na 1100.
d. Diederich van Luxemburg.
e. Herman I van Gleiberg, geb. omstr. 990, erfgenaam van 1/2 Gleiberg, † na 1075, tr. NN NN.
f. Otgiva, zie 5347393.
g. Irmtrud, zie 2677043.
h. Frederik II, zie 1336450.
i. Giselbert, zie 682536.
j. Gisela, zie 5357329.

Notitie bij het overlijden van Hendrik II: vermoord

1365074. Hezelin van Salm, graaf van Salm.

1365080. Benno van Northeim, geb. 995, graaf van Northeim, graaf in de Rittegau 1002-1033, en in de Morungagau, † na 1024, tr. omstr. 1010
1365081. Eilika van Stade, geb. omstr. 989.

1365082. Otto II van Zwaben (dezelfde als 668170 in generatie XX), tr.
1365083. Gertrud van Egisheim (dezelfde als 668171 in generatie XX).

1365084. Liudolf van Braunsweig, geb. omstr. 1004, markgraaf van Braunsweig 1006-1038, graaf van Midden-Friesland -1038, † Italië 23 april 1038, tr.
1365085. Gertrud van Egisheim (dezelfde als 668171 in generatie XX).
Uit dit huwelijk:
a. Ida van Elsdorf, geb. omstr. 1023, † 1077, tr. 1e Dedi van Dietmarschen; tr. 2e vóór 1052 Leopold ´de Sterke ´ van Stade (zie 2677131,b); tr. 3e na 1052 Etheler II van Dietmarschen, graaf van Dietmarschen, † Pöhlde 5 mei 1056, zn. van Etheler I en NN NN.
b. Gertrud, zie 1365071.
c. Mathilde van Braunsweig, geb. 1024, koningin van Frankrijk 1034-1044, † Parijs (Frankrijk) 1044, begr. Saint Denis, tr. 1034 Hendrik I van Frankrijk (zie 1339228).
d. Bruno II van Braunsweig, geb. 1024, graaf van Midden-Friesland en markgraaf van Braunsweig 1038-1057, † 1057.
e. Ekbert I, zie 682542.

Notitie bij Liudolf: grondlegger van de Friese Brunonen
Notitie bij Hendrik I: In 1033 verzette hij zich krachtig tegen de opstand van de graven van Champagne, Blois en Tours en de intriges van zijn moeder Constance. Aan het einde van zijn regering had hij met weinig succes strijd geleverd met de hertogen van Normandië.
Notitie bij de geboorte van Hendrik I: voor 17 mei
Notitie bij het overlijden van Bruno II: gesneuveld

1365086. Manfredo Udalrico van Susa, geb. omstr. 988, graaf van Turijn en een deel van het markgraafschap Susa, † 29 okt. 1034, tr. 1014
1365087. Berta van Este (Toscanië), geb. omstr. 997, † 4 nov. 1037.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Susa, † vóór 1034.
b. Berta van Susa, † na 22 april 1065, tr. Oddone/Tete/Teuttone I van Savona, markies van Ligurië ca 1027, † vóór 31 aug. 1064, zn. van Anselm II van Saluzzo en Adèle van Este.
c. Irmgard, zie 682543.
d. Adelheid, zie 2677025.

Notitie bij Manfredo Udalrico: hij erfde van zijn vader een groot markgraafschap ca 1000, in een charter van 31.7.1001 werden zijn bezittingen bevestigd door Otto III van Duitsland, en kreeg hij bovendien enige extra priviliegiën

1367296. Foppe van Arkel, geb. omstr. 970, heer van Arkel en Heukelom, † Arkel 1008, tr.
1367297. Maria van Ooijen.

Notitie bij Foppe: hij zou in Arkel een kasteel hebben laten bouwen

1367304. Robrecht III van Heusden, geb. omstr. 940, 6de heer van Heusden, † 972, tr.
1367305. Gertrudis van Sponheim, geb. omstr. 950.

Notitie bij Gertrudis: dochter van de graaf van Sponheim (ook Sparnehim, Spanheijm)

1966080. Arnulf ´Gandensis ´ van Holland, geb. Gent omstr. 951, graaf van Holland 0988-0983, † Winkel 18 sept. 993, begr. Egmond, tr. omstr. juni 980
1966081. Liutgard van Luxemburg, geb. Brussel (België) 955, † na 14 mei 1005, begr. Egmond.
Uit dit huwelijk:
a. Adalbert I, zie 21429312.
b. Siwaard van Holland, geb. omstr. 980, † omstr. 1030, tr. Thetburga van Castricum.
c. Dirk III ´Hierosolomyta ´, zie 1365056.
d. Sicco (Siegfried), zie 983040.
e. Adeline (Adelheid), zie 5345805.

Notitie bij Arnulf ´Gandensis ´: Voor het eerst vermeld, samen met zijn ouders 26.10.970. Kwam evenals zijn vader en aanvankelijk met hem voor in vele oorkonden. Breidde zijn gebied in noordelijke en zuidelijke richting uit. Vergezelde keizer Otto II naar Rome in 983t naar het Zuiden, graaf van West-Friesland
Notitie bij het overlijden van Arnulf ´Gandensis ´: gesneuveld vermoedelijk aan de mond van de Maas andere bronnen spreken van de Kop van Noord Holland. Begraven in de abdijkerk, werd daar later als heilige vereerd
Notitie bij Liutgard: nam het bewind waar voor haar zoon, schenkt het bezit Rugge aan de St. Pieterskerk te Gent voor de zieleheil van haar overleden echtgenoot 20.9.993, verzoende zich met de opstandige West-Friezen in juni 1005
Notitie bij het overlijden van Liutgard: op een 13de mei na 1005
Notitie bij het huwelijk van Arnulf ´Gandensis ´ en Liutgard: verloofd 980

1966082. Gosewijn Ludigman.
Generatie XXII
2672640. Dietrich van Salland, geb. 915, graaf van Drenthe, † vóór 3 sept. 964, begr. Metz, tr. omstr. 940
2672641. Amaralda van Hamaland, geb. omstr. 915, † omstr. 965.
Uit dit huwelijk:
a. Freterhard, zie 1336396.
b. Berengar van Salland, † vóór 975.
c. Dietrich van Salland, geb. omstr. 929, † Metz (Frankrijk) 12 sept. 984.
d. Unruoch, zie 1336320.

2672642. NN van Huy, tr.
2672643. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN, zie 1336321.
b. Ansfrid II van Huy, † na 969.
c. Lambert van Huy, † na 960.
d. NN van Huy.
e. NN van Huy.
f. Robert van Huy, geb. omstr. 912, † 19 mei 1956.

Notitie bij NN: in sommige genealogie opgevoerd als de echtgenote van Reginar II van Henegouwen

2672656. Berengarius van Namen (van de Lommegau), geb. omstr. 880, graaf van Maifeld 912, graaf van Namen 0907-0908, † vóór 946, tr. omstr. 915
2672657. Symphoria van Lotharingen, geb. omstr. 906, † na 924.

Notitie bij Berengarius: eerst bij naam bekende graaf van Namen
Notitie bij de geboorte van Berengarius: wordt genoemd in een charter van 907
Notitie bij het overlijden van Berengarius: maar voor 31.12.946
Notitie bij Symphoria: Erfgename van de comitatus Lomcensis, haar ouders zijn niet zeker, maar waarschijnlijk

2672658. Reginar II van Henegouwen, geb. omstr. 880, graaf van Henegouwen, † na 932, tr. 902
2672659. *Adelheid (Alix) van Bourgondië, geb. omstr. 894, † 945.
Uit dit huwelijk:
a. NN, zie 2672709.
b. Rudolf van Henegouwen, † na 966.
c. Leotard van Henegouwen, † vóór 944.
d. Reginar III ´Langhals´, zie 2672732.
e. Amaury ´de Oude´ van Henegouwen, geb. omstr. 920, graaf van Montfort en Mansuarie, † 983, tr. omstr. 952 Judith van Kamerijk, geb. omstr. 930, dr. van Isaac van Valenciennes (zie 171421571,b) en Berthe van Kamerijk (zie 171421571,c).
f. *Ermengarde of Odo, zie 1336329.

Notitie bij Reginar II: vermeld sedert 18.1.916 wanneer hij aanwezig is in de palts te Herstal wanneer koning Karel III het klooster Prüm herstelt in het bezit van de abdij van Susteren, werkt samen met zijn broer Giselbert voor de hervorming van de abdij Saint-Ghislain, geeft zijn kinderen in gijzeling aan zijn zwager Berengarius van de Lommegouw (Namen)als borg voor zijn broer 924, maar krijgt nog in hetzelfde ruzie met Giselbert die daarop Henegouwen plundert
Notitie bij het overlijden van Reginar II: maar voor 940
Notitie bij *Adelheid (Alix): parentage is omstreden, zoals zij ook als echtgenote is omstreden, alternatief is NN (Adelheid/Alix ?) van Huy
Notitie bij het huwelijk van Reginar II en *Adelheid (Alix): andere genealogien geven NN van Huy als de vrouw van Reginar

2672660. Lodewijk IV ´van Overzee ´ van West Francië, geb. na 10 sept. 920, koning van West-Francië 0936-0954, † Reims (Frankrijk) 10 sept. 954, tr. omstr. nov. 939
2672661. Gerberga van Saksen, geb. Nordhausen (Duitsland) omstr. 913, koningin der Franken 0939-, regentes van West-Francië 0954-, abdis van de Notre Dame van Soissons 0959-, † Reims (Frankrijk) 5 mei 984, tr. 1e 928 Giselbert II van de Maasgau (zie 5345410).
Uit dit huwelijk:
a. Lotharius van West Francië, geb. omstr. nov. 941, koning van Frankrijk 0984-0996, † Laon (Frankrijk) 2 maart 986, begr. Reims (Frankrijk), tr. omstr. maart 966 Emma van Italië, geb. omstr. 948, † na 2 nov. (jaar onb.) , dr. van Lotharius II en Adelheid ´de Heilige ´ van Bourgondië (zie 5345365).
b. Mathilde, zie 5354323.
c. Karel van West Francië, geb. Laon (Frankrijk) jan. 945, † Rouen (Frankrijk) vóór 953.
d. NN van West Francië, geb. omstr. 947, † omstr. 948.
e. Lodewijk van West Francië, geb. dec. 948, † Laon vóór 10 sept. 954.
f. Karel, zie 1336330.
g. Hendrik van West Francië, geb. omstr. 1 juli 953, † 953.

Notitie bij Lodewijk IV ´van Overzee ´: na de nederlaag van zijn vader in 923 door zijn moeder in veiligheid gebracht naar Engeland,. Werd na de dood van Rudolf van Bourgondië door de groten onder leiding van Hugo de Grote, graaf van Parijs, teruggeroepen (vandaar de bijnaam ´van Overzee ´).Koning van West-Francië, gekroond Laon 19.6.936, verbleef eerst te Laon, later in zijn palts te Compiègne. Moest na zijn kroning Hugo de Grote naar Parijs volgen en hem verheffen tot ´dux francorum´. Hugo verwierf daarmede een soort hofmeierpositie. Lodewijk ontsnapte in 937 aan Hugo´s hof, waarna enkele jaren een interne strijd ontstond. Hij trachtte oorspronkelijk Lotharingen te herwinnen, maar sloot in november 942 een overeenkomst met Otto I, toen koning en vanaf 962 keizer, waarbij hij van Lotharingen en een gedeelte van Bourgondië afzag. In de voortgaande strijd met Hugo de Grote werd hij op 13.7.945 te Rouen gevangen genomen door de Vikingen en uitgeleverd aan Hugo de Grote. Door militaire druk van Otto I werd hij daaruit op 1.7.946 bevrijd. Een definitieve vrede met Hugo de Grote werd in 950 tot stand gebracht.
Notitie bij de geboorte van Lodewijk IV ´van Overzee ´: maar voor 10.9.921
Notitie bij het overlijden van Lodewijk IV ´van Overzee ´: ten gevolgde van een val van zijn paard, begraven in de Saint-Remi
Notitie bij Gerberga: als vrouw van haar tweede echtgenoot Lodewijk IV , gekroond Reims eind 939 tot koningin der Franken, deed als weduwe van Giselbert van Lotharingen schenkingen aan het klooster van Echternach 939. Speelde een actieve rol in de regering van Lodewijk o.a. door de gewapende hulp van haar broer Otto I in te roepen voor de vrijlating van haar man 945-946. Regentes over West-Francië voor haar zoon Lotharius V. Verkreeg in 951 van Otto I de abdij van Notre-Dame van Laon.
Notitie bij het overlijden van Gerberga: begraven in de Saint-Remi
Notitie bij het overlijden van Emma: op een 12 oktober na 989
Notitie bij de geboorte van Hendrik: tweeling met Karel

2672662. Godfried ´de Gevangene ´ van Verdun (dezelfde als 1336332 in generatie XXI), tr. 963
2672663. Mathilde van Saksen-Billung (dezelfde als 1336333 in generatie XXI).

2672664. Gozelo van de Bidgau, geb. 911, graaf van de Ardennengau en de Bidgau, † na 12 okt. 942, tr.
2672665. Uda van Metz, geb. omstr. 909, † 7 april 963.
Uit dit huwelijk:
a. Reginar van Lotharingen, graaf van Bastogne, † vóór 985.
b. Henri van Lotharingen, † 6 okt. 1000.
c. Gerberga, zie 2672767.
d. Godfried ´de Gevangene ´, zie 1336332.
e. Adelbero van de Bidgau, geb. omstr. 937, aartsbisschop van Reims 0969-0989, † 23 jan. 989.

Notitie bij Gozelo: legeraanvoerder van zijn broer bisschop Adelbert I van Metz
Notitie bij het overlijden van Gozelo: naar voor 16.2.943
Notitie bij Uda: Duitse edelvrouwe

2672666. Herman I van Saksen-Billung (dezelfde als 1336376 in generatie XXI), tr. 2e omstr. 940
2672667. Hildegard van Westerburg (dezelfde als 1336377 in generatie XXI).

2672668. Adalbert II van Ivrea, geb. omstr. 860, graaf van Parma, markgraaf van Ivrea en Este 0902-, † na 17 juli 923, tr. 2e 913 Ermengarde van Toscanië, geb. 898, † na 29 febr. 932, dr. van Adalbert II ´de Rijke ´ en Bertha van Lotharingen (zie 5345341); tr. 1e 898
2672669. Gisela van Friuli, geb. 883, † 13 juni 910.
Uit dit huwelijk:
a. Berengarius ´de Jonge´, zie 1336334.
b. Sigefred, zie 10920692.

Notitie bij Adalbert II: hij rebelleerde tegen zijn schoonvader Berengarius 905 en was een medestander van Lodewijk III. Toen Lodewijk was verslagen, gevangen genomen en blind gemaakt werd Adelbert verbannen naar Bourgondië waar zijn familie vandaan kwam. Lagter keerde hij terug en rebelleerde andermaal, dit keer met Lambert, aartsbisschop van Milaan, ter ondersteuning van een anderre pretendent voor de Italiaanse troon, Rudolf II van Bourgondië- Alhoewel aanvankelijk zonder succes, slaagden zij erin om in de slag van Firenzuola Berengar te verslaan 29.7.923.
Notitie bij het overlijden van Adalbert II: maar voor 8.10.924

2672670. Boso II van Arles, geb. omstr. 865, graaf van Avignon en Vasion 0911-0931, graaf van Arles 0926-0931, markgraaf van Toscanië 0931-0935, † na 936, tr. (door echtsch. ontbonden 936)
2672671. Willa van Opper-Bourgondië, † na 936.
Uit dit huwelijk:
a. Berthe, zie 5354299.
b. Gisela van Arles.
c. Richilde van Arles.
d. Willa III, zie 1336335.

Notitie bij het overlijden van Boso II: in gevangenschap en uiteindelijk onthoofd tussen 936-940

2672672. Gerard I Flamens van Wassenberg, geb. omstr. 970, graaf van Wassemberg, † vóór 1042, tr.
2672673. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Rutger I, zie 1336336.
b. Gerard II Flamens ´de Vlaming of ´de Rossige ´ van Wassenberg, geb. omstr. 991, graaf in de Betuwe, Teisterbant en Ruhrgau, † omstr. 1050, tr. NN Dirksdr.

2672674. Ezzo (Ehrenfried) van Lotharingen (van Bliesgau-Deutz) (dezelfde als 1336340 in generatie XXI), kreeg rel.
2672675. Thietburga NN.
Uit deze relatie:
a. Wazela Ezzodr, zie 1336337.
b. Hendrik van Lotharingen, † 1 mei 1093.
c. Ezzo van Lotharingen, † vóór 1075.

Notitie bij Hendrik: bastaard
Notitie bij Ezzo: bastaard

2672680. Herman I ´de Kleine ´(Pusillius) van de Zülpichgau, geb. omstr. 924, paltsgraaf van Neder-Lotharingen, graaf in de Muhlgau, Eifelgau, Avalgau en Bonngau, † 16 juli 996, tr. 1e NN van Westfalen; tr. 2e omstr. 964
2672681. *Heilwig van Dillingen, geb. omstr. 928, † 974.
Uit dit huwelijk:
a. *Richenza van de Zülpichgau.
b. Herman (Hezzelin) van de Zülpichgau, † 20 nov. 1033, begr. Brauweiler, tr. NN van Karinthië (zie 2677147,b).
c. Ezzo (Ehrenfried), zie 1336340.
d. Herman II van Hövel, geb. omstr. 962, hertog, † 1041.
e. Hendrik I, zie 2677152.

Notitie bij het overlijden van *Heilwig: op een 12 november van een onbekend jaar

2672682. Otto II ´Rufus ´ van Saksen, geb. omstr. 955, koning en keizer van Duitsland, † Rome 7 dec. 983, tr. Rome 14 april 972
2672683. Theophanu Skleraina van Byzantium, geb. Constantinopel omstr. 960, † Nijmegen vóór 1006, begr. Keulen (Duitsland), tr. 1e Crescentius II´Nomentanus ´ van Rome, † Rome 29 april 998, zn. van Crescentius I en Sergia NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Saksen, † vóór 8 okt. 980.
b. Adelheid van Saksen, geb. omstr. 973, † 14 jan. 1044.
c. Sophia van Saksen, geb. okt. 975, † omstr. 1 febr. 1039.
d. Mathilde, zie 1336341.
e. Otto III van Saksen, geb. Kessel omstr. juni 980, † Faleria 23 jan. 1002.

Notitie bij het overlijden van Otto II ´Rufus ´: begraven in de St. Pieter
Notitie bij Theophanu Skleraina: na het overlijden van haar man nam zij – met haar schoonmoeder – het regentschap waar voor haar minderjarige zoon Otto III, Byzantijnse prinses, koningin van Duitsland, Roomsche keizerin, nicht van keizer Johannes I Tzimiskes van Byzantium, bevond zich 984 in Padua en reisde naar Duitsland in juni van dat jaar.
Notitie bij het overlijden van Theophanu Skleraina: stierf tijdens een bezoek aan het Valkhof te Nijmegen, begraven in Keulen op haar eigen verzoek in het Benediictijnenkloosteraldaar (St. Pantaleon), bij het altaar van de heilige Albinus. De relieken van deze heilige had zij zelf uit Rome laten overbrengen. Haar schoonmoeder verbood elke lithurgische viering van het graf van Theophanu. Deze weinig liefdevolle behandeling zou de reden kunnen zijn waarom Otto III zijn grootmoeder van het hof heeft verbannen toen hij in 994 meederjarig werd
Notitie bij het huwelijk van Otto II ´Rufus ´ en Theophanu Skleraina: zij bracht als bruidsschat de vorstendommen Capua en Benevent, zij leerde haar toekomstige man eerst enige weken voor het huwelijk kennen, zij trouwden in de St. Pieter
Notitie bij het overlijden van Otto III: ongehuwd overleden zonder nakomelingen

2672684. Hugo VII ´Raucus ´ van de Nordgau, geb. omstr. 928, graaf in de Nordgau 953. 971, † 15 sept. 984, tr. 1e NN van Saksen; tr. 2e omstr. 949
2672685. Berlinda van Ortenburg, geb. Ortenburg omstr. 950, † 1011.
Uit dit huwelijk:
a. Eberhard V van de Nordgau, † na 20 juni 1016.
b. Gerhard van de Nordgau.
c. Matfried van de Nordgau.
d. Hugo VIII´der Heisere´, zie 1336342.

2672686. Lodewijk van Dagsburg, geb. Dabo (aan de Moezel) omstr. 940, graaf van Dagsburg en Moha, † omstr. 1000, tr.
2672687. Richilde (Judith) van Öhningen, geb. omstr. 960, † omstr. 1000.
Uit dit huwelijk:
a. Mathilde van Dagsburg, tr. Herman van Verdun (zie 1336333,j).
b. Heilwig, zie 1336343.

Notitie bij Lodewijk: stichter van de abdij van St. Quirin
Notitie bij Herman: volgde zijn broeder Frederik op als graaf van Verdun, hij was tevens graaf van de Brabantgau echter met uitzondering van het graafschap Brussel, Hij bouwde de St. Laurentiuskerk in Ename bij Oudenaarde, waarmee hij zijn trouw aan de keizer wilde tonen. In 1024 deed hij afstand en werd monnik

2672688. Aribo III van Leoben, geb. vóór 925, graaf van Leoben, tr.
2672689. Guntperga van Chadalhoch.

2672690. Hartwig van de Chiemgau, geb. omstr. 920, † 16 sept. 985, tr.
2672691. Wigburg van Verdun.

2672692. Manegold I van Nellenburg, geb. omstr. 947, graaf van Nellenburg, in de Zürichgau 975, baljuw van Einsiedeln, † Isenburg 17 juni 991, begr. Quedlinburg, tr.
2672693. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Nellenburg, † 1 mei 991, begr. Quedlinburg.
b. Eberhard IV, zie 1336346.

Notitie bij het overlijden van Manegold I: begraven in de Dom aldaar

2672694. Gerhard van Egisheim, tr.
2672695. Richarde NN.

2672696. Gerhard van Lotharingen, geb. omstr. 944, graaf van Lotharingen, graaf van de Gulikgau 1003-1029, † 1029, tr.
2672697. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Metz.
b. Richard I van Metz, geb. omstr. 945, graaf van Metz, voogd van de abdij van Remiremont, † na 986, tr. Ermentrudis van Hamaland.
c. Berlinda, zie 2672685.
d. Everard, zie 1336348.

2672704. Albert I ´de Vrome ´ van Vermandois, geb. omstr. 934, graaf van Vermandois 0946-0987, † St Quentin 8 sept. 987, begr. St. Quentin, tr. 1e Heresinde NN; tr. 2e omstr. 952
2672705. Gerberga van Lotharingen, geb. omstr. 935, † 7 sept. 978.
Uit dit huwelijk:
a. Eleonora van Vermandois, tr. Gauthier van Saint-Aubert.
b. Otto I, zie 1336352.
c. Geila/Gisla van Vermandois, geb. 948, vrouwe van Vermandois, † omstr. 995, tr. 963 Yves I ´Junior ´ van Beaumont-sur-Oise, geb. 938, heer van Beaumont 978, † 998, zn. van Yves ´de Oude ´.
d. Heribert IV, zie 5356920.
e. Ludolf van Noyon, geb. omstr. 957, bisschop van Noyon 986, † vóór 9 nov. 986.
f. Guy I (ook Gwijde) van Soissons, geb. 962, graaf van Soissons 0959-0988, † 988, tr. Adelisa van Anjou (zie 10713853).

Notitie bij Albert I ´de Vrome ´: edelman in het Noorden van Frankrijk in de 10de eewu. Albert was de jongste zoon van de machtige Heribert II van Vermandois. Na diens dood besloot Hugo de Grote om de macht van het huis Vermandois te breken door de bezittingen en leengoederen van Heribert eerlijk over diens zoons en dochters te verdelen en ze daarmee te versnipperen. hij streed voor zijn broer Hugo, die in 946 door Lodewijk IV van Frankrijk was afgezet als bisschop van Reims maar moest zich in 949 aan Lodewijk onderwerpen.

2672706. Robert I Balderich van Namen (dezelfde als 1336328 in generatie XXI), tr. omstr. 945
2672707. *Ermengarde of Odo van Verdun (Lotharingen) (dezelfde als 1336329 in generatie XXI).

2672708. Nevelung van de Betuwe, geb. omstr. 900, graaf in de Betuwe 943, † vóór 953, tr. vóór 943
2672709. NN van Henegouwen.
Uit dit huwelijk:
a. Baldric II van de Betuwe, † 20 april 959, begr. Luik (België).
b. Rudolf, zie 1336354.
c. Bertha van de Betuwe, geb. omstr. 940, tr. Arnulf I van Kamerijk, geb. omstr. 930, graaf van Kamerijk, † 967, zn. van Isaac van Valenciennes (zie 171421571,b) en Berthe van Kamerijk (zie 171421571,c).

2672710. Immo van Vliermal, geb. omstr. 935, graaf van Vliermal en de Haspengau.

2672720. Hilduin III van Ponthieu, geb. omstr. 945, graaf van Ponthieu en Montdidier, hofmeier van Frankrijk, burggraaf van Chartres, † 1009, tr.
2672721. Hersende ´de Gelovige´ van Arcy-sur-l´Aube, geb. omstr. 934, gravin van Arcy-sur-l´Aube, † na 972.
Uit dit huwelijk:
a. Guy van Arcis-sur-l´Aube.
b. Hilduin II, zie 1336360.
c. Enquerrand van Arcis-sur-l´Aube, geb. vóór 964, † 1045.
d. Hugo II van Ponthieu, geb. omstr. 970, † Abbeville (Frankrijk) 4 juli 1000, tr. vóór 987 Gisela van Frankrijk (zie 2672735,b).
e. Constance van Chartres, geb. omstr. 970.
f. Isabeau van Ponthieu, geb. 971, † 1029, tr. 987 Renaud van Gournay-en-Bray, geb. omstr. 960, † na 1021, zn. van Eudes en Marthe van Foucarmont.
g. Hilduin, zie 10713850.

2672722. *Hugo van Dammartin?.

2672724. Torf ´de Rijke ´ van Tourville (ook Harcourt), geb. omstr. 928, heer van Tourville, Torville, Torny, Torcy en Pont-au-Torf 955, tr. omstr. 965
2672725. Eremburge van Bricquebec, geb. omstr. 945, vrouwe van Bricquebec.
Uit dit huwelijk:
a. Hunfred van NN.
b. Turquetil, zie 1336362.
c. Herleva van Pont-Audemer, geb. omstr. 975, tr. Robert I ´de Deen ´ van Evreux (zie 5354093,b).
d. Osbern van Bolbec, geb. omstr. 975, lord van Giffard, † 1040, tr. 1e Aveline van Crépon (zie 2678451); tr. 2e Hawise NN, begr. Fontaines.

2672726. Hugo ´met de Baard ´ van Montfort-sur-Risle, geb. 964, heer en baron van Montfort-sur-Risle, † 1040, tr.
2672727. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo II van Montfort-sur-Risle, heer en baron van Montfort-sur-Risle, connetabele van Engeland, † na 1087, tr. 1e NN NN; tr. 2e 1032 Alix van Beaufou, geb. 1015, † 1069, dr. van Richard en Emma van Bayeux.
b. Guillaume van Montfort-sur-Risle.
c. Toussaint van Montfort-sur-Risle.
d. Anceline/Adelaide, zie 1336363.

2672728. Ragenold van Roucy, geb. Roucy 926, graaf van Roucy 0947-, † 10 mei 967, begr. Reims (Frankrijk), tr. 944
2672729. Alberade van Lotharingen, geb. 930, † 10 mei 967, begr. Reims (Frankrijk).
Uit dit huwelijk:
a. Ermentrudis, zie 5354489.
b. Bruno van Roucy, geb. omstr. 955, † 29 jan. 1016.
c. Giselbert I, zie 1336364.
d. Gerberge van Roucy (ook Reims), geb. omstr. 960, tr. Fromond II van Sens, geb. omstr. 960, graaf van Sens, † 1012, zn. van Reinaud I ´de Oude ´ en NN NN.

Notitie bij Ragenold: vermeld als aanvoerder van een groep Noormannen, die in de jaren 923-926 eerst de Loire-streek en daarna afwisselend Artois, Beauvaissis en Bourgondië plundert opnieuw vermeld vanaf 944, wanneer hij de abijd Saint Medard-de-Soissons plundert
Notitie bij het overlijden van Alberade: vermoedelijk oveleden na haar man

2672730. Guillaume III ´Dolkop ´ van Poitou, geb. omstr. 915, graaf van Poitou (als Guillaume I) 0935-0963, hertog van Aquitanië (als Guillaume III) 0962-0963, † Poitiers 3 april 963, tr. Rouaan 935
2672731. Adèle (Gerloc) van Normandië, geb. omstr. 905, ged. Rouaan 912, † na 969.
Uit dit huwelijk:
a. Guillaume IV ´met de IJzeren Armen ´ van Poitou, geb. omstr. 937, hertog van Aquitanië (als Guillaume IV) 0963-0995, graaf van Poitou (als Guillaume II) 0963-0995, † 3 febr. 995, tr. 1e NN NN; tr. 2e Tours (Frankrijk) 968 Emma van Blois, geb. omstr. 950, † 27 dec. 1003, dr. van Theobald II ´de Bedrieger ´ en Liutgard van Vermandois (zie 5345409,f).
b. *Ermengarde, zie 1336365.
c. Adèle, zie 2672735.
d. *NN van Aquitanië, geb. omstr. 955.

Notitie bij het overlijden van Guillaume III ´Dolkop ´: als monnik
Notitie bij Adèle (Gerloc): vermeld 19.10.962
Notitie bij Guillaume IV ´met de IJzeren Armen ´: volgde zijn vader op, leefde in een tijd van voorspoed en vrede. Liefhebber van de jacht, had een groot aantal minnaressen
Notitie bij het huwelijk van Emma en Guillaume IV ´met de IJzeren Armen ´: verliet haar echtgenoot in 976 vanwege het grote aantal minaressen van haar man

2672732. Reginar III ´Langhals´ van Henegouwen, geb. omstr. 920, graaf van Henegouwen 0932-, graaf van de Luikgau 0939-, † Bohemen 973, tr. 1e Luitgarde van Trèves, geb. 915, † 974, dr. van Wigeric van Luxemburg en Cunigunde van Gent; tr. 2e omstr. 950
2672733. Adela van Dagsburg, geb. 922, † 961.
Uit dit huwelijk:
a. Warinharius van Henegouwen, geb. 945, † 976.
b. Reginar IV, zie 1336366.
c. Lambert I ¨met de Baard ¨, zie 1336392.

Notitie bij Reginar III ´Langhals´: graaf vermoedelijk na de dood van zijn oom Giselbert, moet het gezag van Otto I erkennen, maar is anderzijds ook een van de fideles van Lodewijk IV van Overzee en herneemt daarmee de schommelpolitiek waarvoor zijn geslacht berucht is, moet zich opnieuw aan Otto onderwerpen Aken 944 end ient hem eerst tijdens de opstand van Koenraad de Rode 951 (die daarop de Hongaren te hulp roept die in 954 Henegouwen plunderen) maar gaat vrijelijk zijn gang in de dan heersende anarchie in Lotharingen weet zijn nog minderjarige neefje Balderik bisschop van Luik te maken die hem in alles steunt en hem de abdij Lobbes schenkt, vergrijpt zich echter aan het weduwe-goed dat de koningin-moeder Gerberga van haar eerste gemaal (zijn oom Giselbert) had ontvangen die zich daarop zowel tot haar broers als haar zoon uit het tweede huwelijk wendt (de Westfrankische koning (Lotharius ), door hun geconcentreerde actie wordt hij ingesloten wordt opgeroepen om voor de bisschop van Saint-Sauve te verschijnen maar kan of wil geen borgstelling voor zijn trouw geven waarop zijn bezittingen geconfisceerd worden en hij verbannen werd naar Bohemen 958
Notitie bij Adela: Erfdochter van Leuven, werd met haar kinderen door een Westfrankisch detachement in Bergen (Mons) gevangen genomen 958, later in vrijheid met haar kinderen naar West-Francië vertrokken

2672734. Hugo I Capet van Francië, geb. Noyon (Frankrijk) omstr. 940, graaf van Parijs en Orleans 956 0956-0996, hertog van Neustrië 0956-0996, koning van Frankrijk 0987-0996, † Les Juifs bij Chartres 24 okt. 996, begr. Saint Denis (Frankrijk), tr. 968
2672735. Adèle van Poitou, geb. omstr. 952, † 15 juni 1006.
Uit dit huwelijk:
a. *Adelaide van Frankrijk.
b. Gisela van Frankrijk, geb. 969, † na 1000, tr. vóór 987 Hugo II van Ponthieu (zie 2672721,d).
c. Hedwig, zie 1336367.
d. Robert II ´de Vrome ´, zie 2678456.

Notitie bij Hugo I Capet: voogd van koning Lodewijk V en regent van Frankrijk 986-987, door de Clerus tot koning gekozen, stond eerst onder regentschap van zijn moeder en bisschop Bruno van Keulen zijn oom. De machtige Franse edelen maakte van zijn minderjarigheid gebruik om hun positie te versterken, met name Willem III van Aquitanië die Poitou wist te behouden, Theobald I van Blois die Chateaudun en Chartres verwierf en Fulco II van Anjou die de omgeving van Nantes in handen kreeg. Hugo streefde twee doelen na : het behoud van zijn invloed binnen Frankrijk met hulp van de verwante Duitse keizers en het consolideren van de onafhankelijkheid van Duitsland
Notitie bij het overlijden van Hugo I Capet: andere bronnen geven overlijden in Parijs
Notitie bij het huwelijk van Hugo I Capet en Adèle: in de zomer van dat jaar

2672752. Billung van Saksen, tr.
2672753. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Ekbert, zie 21417052.
b. Amelung van Saksen, † 5 mei 962.
c. Wichmann II, zie 10920672.
d. NN van Saksen, tr. Richozo NN.
e. Bruno van Saksen, geb. omstr. 910, † na 16 nov. 958.
f. Herman I, zie 1336376.

2672754. Liuthar I van Stade, geb. omstr. 875, graaf van Walbeck, graaf in de Balsemgau en Derlinggau, † Lenzen/Elbe 5 sept. 929, tr.
2672755. Swanhilde van Hamaland, geb. omstr. 885.
Uit dit huwelijk:
a. *Thietmar van Stade, † 12 maart 1011.
b. Siegfried I van Stade.
c. Hildegard, zie 1336377.
d. Lothar II, zie 2672762.
e. Gerberga van Walbeck, geb. vóór 929, tr. vóór 950 Dirk van Haldensleben, geb. Magdeburg omstr. 925, markgraaf van de Noordmark 0965-0983, † Magdeburg 25 aug. 985.
f. Hendrik I ´de Kale ´, zie 1336378.

Notitie bij het overlijden van Liuthar I: gesneuveld in de slag

2672756. Liuthar I van Stade (dezelfde als 2672754), tr.
2672757. Swanhilde van Hamaland (dezelfde als 2672755).

2672758. Elli I van Rheinhausen, geb. omstr. 920, graaf van Rheinhausen en in de Hessegau 942, † 12 mei 965, tr.
2672759. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hildegard, zie 1336379.
b. Hadeburg van Rheinhausen, tr. Osdag NN.
c. Herman I, zie 5354456.

Notitie bij Elli I: in 942 voor het eerst als graaf vermeld, hij wordt opgevolgd door zijn schoonzoon Osdag

2672760. Arnulf I ´de Slechte ´ van Beieren, geb. omstr. 890, hertog van Beieren 0908-0914, hertog van Beieren 0919-0937, † Regensburg 14 juli 937, tr. 2e omstr. 915 NN van Regensburg (ook Ratisbonne(, geb. omstr. 900; tr. 1e 915
2672761. Judith van de Sülichgau, geb. omstr. 894, hertogin van Beieren, † omstr. 935.
Uit dit huwelijk:
a. Ludwig van Beieren.
b. NN van Beieren, tr. Burkhard NN.
c. Eberhard van Beieren, geb. omstr. 907, hertog van Beieren, † na 938, tr. Lutgarde van Verdun, geb. 915, † 960, dr. van Rincun van Luxemburg en Cunigunde van Gent.
d. Arnulf II, zie 10708586.
e. Judith, zie 10708941.
f. Hendrik van Beieren, geb. 922.
g. Luitpold I ´de Illustere ´, zie 10708096.
h. Herman I van Beieren, geb. 924, † na 953, tr. Gisela van Zwaben (zie 10691163,g).
i. Berthold, zie 1336380.
j. Berthold I van Wittelsbach, geb. omstr. 945, † 26 aug. 990, tr. NN Uit van Lotharingen.

Notitie bij Arnulf I ´de Slechte ´: volgde zijn vader op
Notitie bij het overlijden van Arnulf I ´de Slechte ´: begraven in de St. Emmeran
Notitie bij het overlijden van Gisela: of 26.10.925

2672762. Lothar II van Walbeck, geb. omstr. 909, graaf in de Delinggau, Balsemgau en Nordthüringengau, graaf van Walbeck 0929-0964, † 21 jan. 964, tr.
2672763. Mathilde van Arneburg, geb. omstr. 910, gravin van Walbeck, † 3 dec. 991.
Uit dit huwelijk:
a. Dietmar van Waldeck, † na 1001.
b. Lothar III, zie 2677064.
c. Heliksunda (ook Eilika), zie 1336381.
d. Gerberga, zie 5354133.
e. Siegfried I ´de Oudere ´, zie 2730162.

Notitie bij Lothar II: stambezitter van de burcht Walbeck aan de Aller
Notitie bij het overlijden van Mathilde: op 3 december van een onbekend jaar

2672764. Udo IV/Eudes van de Wetterau, geb. omstr. 886, graaf van de Wetterau en Zwaben, † 22 dec. 949, tr. omstr. 915
2672765. Cunigondis van Vermandois, geb. omstr. 907, † na 943.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo van de Wetterau.
b. Otto van de Wetterau, † 31 aug. 965.
c. Conrad I, zie 10708588.
d. Gebhard III van de Wetterau, geb. omstr. 919, † 938.
e. Udo II ´de Jonge ´ van de Wetterau, geb. Calabrië (Italië) omstr. 923, † 19 juli 982.
f. Meginfred van de Oberlahngau, geb. 924, † 978.
g. Heribert I, zie 1336382.
h. Judith, zie 5460327.
i. Koenraad I van Zwaben, geb. omstr. 940, graaf van de Rheingau, Lobdengau, Wetterau en Weingarteibam, hertog van Zwaben 0982-0997, † 20 aug. 997, tr. Richilde van Saksen, geb. 945, † 1020.

Notitie bij Koenraad I: in Verona 982 door Otto II tot hertog gekozen met Straatsburg als hoofdstad. Hij was mogelijk een zoon van Udo in de Wetterau

2672766. Megingoz van de Avalgau, geb. omstr. 919, graaf van Avalgau, † Geldern omstr. 1001, tr. omstr. 940
2672767. Gerberga van de Bidgau, geb. omstr. 930, † omstr. 995.

2672776. Giselbert I/Otto van Loon, geb. omstr. 980, 1ste graaf van Loon 1041, voogd van de St. Jacobskerk te Luik 1016-ca 1046, graaf in de Haspengau 1015-1046, † vóór 18 mei 1046, tr. 1e Erlende van Jodoigne (Geldenaken), geb. omstr. 1010; tr. 2e
2672777. Liutgard (ook Emma) van Namen, geb. omstr. 990, † omstr. 1030.
Uit dit huwelijk:
a. Emmo II, zie 1336388.
b. Herman van Gronsfeld, geb. omstr. 1035, heer van Gronsfeld en Neder-Maasgau, tr. NN NN.

2672778. Conrad van Horn, geb. omstr. 1010, graaf van Horn.

2672780. NN van de Wetterau.

2672782. Godfried III van Metz, geb. omstr. 1020, graaf van Metz 1075-1098, † na 1097, tr. 2e Judith van de Ardennen; tr. 1e
2672783. Mathilde van Luxemburg, geb. omstr. 1075.
Uit dit huwelijk:
a. Godefroid I van Blieskastel, geb. omstr. 1090, graaf in de Bliesgau, † na 1126, tr. 1e NN van Lunéville, geb. omstr. 1090, † omstr. 1130; tr. 2e Mathide van Dabo.
b. Hedwig, zie 1336391.

2672784. Reginar III ´Langhals´ van Henegouwen (dezelfde als 2672732), tr. 2e omstr. 950
2672785. Adela van Dagsburg (dezelfde als 2672733).

2672786. Karel van Neder-Lotharingen (dezelfde als 1336330 in generatie XXI), tr. 3e vóór 979
2672787. Bonne van de Ardennen (dezelfde als 1336331 in generatie XXI).

2672790. Otto III van Lebarten, geb. vóór 927, graaf van Nassau, † 964, tr. omstr. 955
2672791. Lukharde van Linzelstein, geb. omstr. 930.
Uit dit huwelijk:
a. Othon IV van Lebarten, geb. omstr. 950, † 993, tr. Sidonie van Schwarzenburg.
b. Didier van Lebarten, geb. omstr. 951.
c. Jean van Lebarten, geb. omstr. 953.
d. Agnes van Lebarten, geb. omstr. 955, tr. Albert van Rheinfelden, geb. omstr. 950.
e. Frederic van Lebarten, geb. 957, † 988.
f. Werner van Lebarten, geb. 959, † 974.
g. Henri van Lebarten, geb. omstr. 960.
h. *Barbe, zie 1336395.
i. Luce van Lebarten, geb. omstr. 964.
j. Robert van Lebarten, geb. omstr. 971, † 1002.
k. Lukharde van Lebarten, geb. omstr. 982, † na 1026.
l. Warmont van Lebarten, geb. omstr. 985, † 1011.

2672792. Dietrich van Salland (dezelfde als 2672640), tr. omstr. 940
2672793. Amaralda van Hamaland (dezelfde als 2672641).

2672896. Koenraad van Arlon, geb. omstr. 950, † 1032, tr.
2672897. Adèle van Lotharingen.

2672898. Dirk I van Opper-Lotharingen, geb. omstr. 965, hertog van Opper-Lotharingen 978, † 11 april 1027, tr.
2672899. Richildis van Lunéville-Metz, geb. omstr. 965, † omstr. 1000.
Uit dit huwelijk:
a. Adèle, zie 1336449.
b. Adelboro van Bar, bisschop van Metz 1005-1006, † 1006.
c. Hilldegarde van Metz, geb. omstr. 980, † Jeruzalem (Palestina) 1 april 1046, tr. 1001 Fulco III ´de Zwarte ´ van Anjou (zie 10708191,c).
d. Gisela, zie 2677145.
e. Frederik II, zie 2677242.

Notitie bij Fulco III ´de Zwarte ´: hij wordt beschouwd als de grondlegger van het nieuwe grafelijke huis van Anjou. Hij was een roekeloze krijgsman die voor geen enkele gewelddaad terugschrok. Bondgenoot van Hugo Capet. Hij breidde het graafschap uit door strijd tegen de Bretons en door onderwerping van de tegen hem in opstand gekomen edelen van Anjou. Hij ontnam Rennes aan graaf Conan van Rennes (die daarbij sneuvelde) en Anjers, Saumur en andere steden van de graaf van Blois. Hij moest tot viermaal een reis naar het Heilige Land maken om zijn zonden te beleiden

2672900. Frederik I van Luxemburg (dezelfde als 1365072 in generatie XXI), tr. omstr. 995
2672901. Irmentrud van de Wetterau (dezelfde als 1365073 in generatie XXI).

2672902. Eustache I ´a l´Oeul ´ van Boulogne, geb. omstr. 1010, graaf van Boulogne 1025-1049, † 1049, tr.
2672903. Mathilde van Leuven, geb. omstr. 1000.
Uit dit huwelijk:
a. Godfried van Boulogne, bisschop van Parijs 1061, kanselier van Frankrijk 1075-1077 en 1081-1085, aartskanselier van Frankrijk 1085-1092, † omstr. 30 april 1095.
b. Eustache II ´Gernobadatus ´ van Boulogne, geb. omstr. 1020, graaf van Boulogne 1049-1088, graaf van Lens 1054-1088, † omstr. 1088, tr. 1e omstr. 1036 Goda (Godgifu) van Engeland, geb. 1003, † 1049, dr. van Aethelred II ´the Unready ´ (zie 5356872) en Emma (Aelfgifu) van Normandië (zie 5354093,i) en wed. van Dreux I (Drogo) van Amiens (zie 10713849,e); tr. 2e dec. 1057 Ida van Lotharingen (zie 2677195,e).
c. Judith (Ida) van Boulogne, geb. omstr. 1020, † 1081, tr. Manasses III Regnault van Rethel, geb. omstr. 1028, graaf van Rethel en Porcien 1048-1081, † 1081, zn. van Manasses II en Judith van Roucy (zie 1336365,f).
d. Gerberge, zie 1336451.
e. Lambert, zie 1339222.

Notitie bij Eustache I ´a l´Oeul ´: geadopteerd door zijn stiefvader Ernicule, Graaf van Boulogne)
Notitie bij Eustache II ´Gernobadatus ´: ging met Willem de Veroveraar naar Engeland en nam deel aan de slag bij Hastings 1066, had nog een aantal buitenechtelijke kinderen, erfde Boulogne van zijn vader en Lens van zijn broer Lambert
Notitie bij het huwelijk van Ida en Eustache II ´Gernobadatus ´: bracht als bruidsschat het kasteel Bouillon in
Notitie bij Ida: erfgename van Bouillon, heilig verklaard, nicht van paus Etienne IX

2673664. Dodo van Egmond, geb. Egmond-Binnen omstr. 940, heer van Egmond, † 977.

2673696. Boudewijn V ´met de Schone Baard ´ van Vlaanderen, geb. omstr. 1013, markgraaf van Valenciennes 1013-1045, graaf van Vlaanderen, Artois en Zeeland 1035-1067, markgraaf van Ename 1057-1067, regent van Frankrijk 1060-1067, † Lille (Frankrijk) 1 sept. 1067, tr. Parijs (Frankrijk) omstr. 1 jan. 1028
2673697. Adèle van Frankrijk, geb. 1009, gravin van Coutance, † Messines (België) 8 jan. 1079, begr. Messsines (België), tr. 1e jan. 1027 Richard III van Normandië (zie 2677047,c).
Uit dit huwelijk:
a. Robbrecht I ´de Fries ´, zie 1338606.
b. Boudewijn VI, zie 1336848.
c. Mathilde van Vlaanderen, geb. omstr. 1031, koningin van Engeland, † Rouen 3 nov. 1083, begr. Caen, tr. Eu omstr. 1051 Willem I ´de Veroveraar ´ van Normandië, geb. Falaise 14 okt. 1027, hertog van Normandië 1035-1087, koning van Engeland 1066-1087, † Rouen 9 sept. 1087, begr. Caen, zn. van Robert II ´de Duivel ´ (zie 2678446) en Herleve van Falaise; hij hertr. na 1083 Maud/Mathilde Peveril.
d. Alix van Vlaanderen, geb. Lille (Frankrijk) 1031, vrouwe en gravin van Vlaanderen, † Péronne 1079, tr. 1046 Robert I van Péronne, geb. 1022, ridder, prins van Péronne, heer van Ham, † 1084, zn. van Eudes en Blanche van Vermandois (zie 5356923,b).
e. Giselberthe van Vlaanderen, geb. omstr. 1037, vrouwe van Messines, † 1094, tr. omstr. 1057 Anselme van Mailly, geb. omstr. 1035, schildknaap, heer van Mailly, † 1070, zn. van Wederic en Aelis van Guise.

Notitie bij Boudewijn V ´met de Schone Baard ´: regent van Frankrijk voor de minderjarige Filips I. Nam deel aan de algemene opstand van Neder-Lotharingen in 1044 tegen keizer Hendrik III. Stak de rijksburcht van Nijmegen in brand, maar werd tot onderwerping gedwongen 1049/1050. In het kader van zijn oostwaarts gerichte expansiepolitiek liet hij zijn zoon Boudewijn VI trouwen met Richildis, weduwe van graaf Herman van Henegouwen. Hij beroofde haar kinderen uit haar eerste huwelijk van hun rechten en lijfde vervolgens Henegouwen bij Vlaanderen in. Door het overlijden van haar echtgenoot was keizerin-weduwe Agnes in 1056 verplicht het leen Zeeland bewesten de Schelde te erkennen. Was aanwezig bij de inwijding van de Sint-Baafs te Gent op 9.5.1067
Notitie bij het overlijden van Boudewijn V ´met de Schone Baard ´: begraven in de St. Pieter abdij
Notitie bij Adèle: stichtte het klooster Mesen bij Ieper, zuster van Hendrik I van Frankrijk
Notitie bij het overlijden van Adèle: trok zich na het overlijden van haar man terug in het klooster te Mesen en is daar ook begraven. Is heilig verklaard, haar feestdag is 24 februari
Notitie bij Mathilde: uitgehuwelijkt door haar broer Robert de Fries aan Willem van Normandië. Het huwelijk leverde Willem de steun op van haar vader Boudewijn V in Willems poging in 1066 om Engeland te veroveren. Gekroond tot koningin van Engeland in de Westminster Abbey 11.5.1068 en stond bekend als koningin Maud
Notitie bij het overlijden van Mathilde: begraven in de door haar gestichtte abdij Abbaye-aux-Dames te Caen (in het sanctuarium), gebouwd in 1058. Sommige beweren dat het Tapijt van Bayeux door haar is gemaakt, maar het is waarschijnlijker dat het in Engeland is gemaakt op bestelling van bisschop Odo, een halfbroer van Willem, die na de overwinning bij Hastings tot graaf van Kent werd benoemd, om de glorieuze overwinning te memoreren.
Notitie bij Willem I ´de Veroveraar ´: hertog van Normandië 8 jaar oud, ter opvolging van zijn overleden vader, hetgeen ongebruikelijk was, gezien zijn onwettige afstamming.Hij eiste zijn rechten op het hertogdom op, en maakte van Caen, totdan een kleine nederzetting, een strategisch belangrijke plaats, die daarmee een van de belangrijkste steden werd van het hertogdom, na Falaise. Als kind overleefde hij diverse aanslagen werd een krachtpatser en groeide tot in die tijd zeer grote hoogte van 1.75m. Uit zijn huwelijk met Mathilde van Vlaanderen ontsproten 10 kinderen, 4 zoons en vermoedelijk 6 dochters, waaronder de later heilig verklaarde Agatha (verloofd met Alfonso van Castilië en Adele. Na de gewonnen slag bij Val-es-Dunes 1047 , in de nabijheid van Caen, verkreeg hij het respect van de Normandische adel. Hij werd in die slag geholpen door zijn meerdere Hendrik I van Frankrijk. In de loop der jaren lukte het de meedogenloze Willem door zijn militaire genie, diplomatie en uithuweliijking om zijn macht te vergroeten en feitelijk onafhankelijk te worden van koning Hendrik. De zwager vfan Eduard de Belijder, de Engelse magnaat harold Godwinson, zou 1064 na schipbreuk te hebben geleden op de Normandische kust, in gevangenschap hebben gezworen om Willem´s claiim op de Engelse troon te ondersteunen. Hij pleegde meineed door na terugkomst in Engeland zich te laten kronen tot koning van Engeland. Willem gold als een zeer hebzuchtig persoon en zag in de verschijning van de komeet Halley in 1066 een goed voorteken om Engeland aan te vallen. Hij vertrok, vertraagd door slecht weer, en landde op 28 september 1066 op de kust bij Pevensey waarna hij op 14 oktober van dat jaar de slag bij Hastings tegen koning Harald won. In Willems voordeel was, dat de koning al een eerdere veldslag had geleverd met Harald III van Noorwegen en derhalve verzwakt was. Willem werd op 25 december gekroon to koning van Engeland in de Westminster Abbey. Zijn verovering is vereeuwigd in het Tapijt van Bayeux. Willem had moeite om Engeland onder controle te brengen, temeer daar verschillende Normandische edellieden belust waren op de buit. Onder Willems bestuur werden zo´n 80 kastelen gebouwd, waarvan de Tower in Londen als belangrijkste. Om de economische gevolgen van zijn politiek te bestrijden, gaf Willem opdracht to het maken van het zgn. Domesday Book, waarin onder meer een gedetaillerde adminsitratie van eigendomsrechten en veestapels. Na Willems dood werd zijn zoon Willem Rufus koning van Engeland en zijn eerder tegen hem rebellerende zoon Robert Curthose hertog van Normandië
Notitie bij het overlijden van Willem I ´de Veroveraar ´: overleden in de priorij van St. Gervais en begraven in de door hem gestichtte abdij-kerk St. Etienne
Notitie bij Anselme: luitenant in het leger van de hertogin van Artois 1050, voogd van graaf Boudewijn IV van Vlaanderen, stadhouder van Artois, Henegouwen, Brabant , Ostrevant en de Ardennen
Notitie bij het overlijden van Anselme: gesneuveld in de slag om Lille tegen Robert de Fries

2677024. Herman IV van Zwaben, geb. omstr. 1007, hertog van Zwaben 1030-1038, † 28 juli 1038, tr.
2677025. Adelheid van Susa, geb. Turijn 1020, † Canischio 19 dec. 1091, begr. Turijn, tr. 2e omstr. 1036 Enrico van Monferrato, † omstr. 14 maart 1044, zn. van Guillaume I en Waza NN. tr. 3e 6 sept. 1044 Otto van Savoye, geb. 1021, graaf van Savoye 1151-1159, † 1 maart 1060, begr. Turijn, zn. van Humbert I ´Withand ´ en Ancilia (ook Auxilia) van Solignac (ook Lenzburg).
Uit dit huwelijk:
a. Richwara van Zwaben (ook Bonngau), geb. omstr. 1020, † vóór 1056, tr. vóór 1056 Berthold I ´de Baardige ´ van Karinthië (ook Zähringen), geb. omstr. 1010, graaf van Villingen in de Ortenau, 1ste hertog van Karinthië 1061-1077, markgraaf van Verona 1066-1078, graaf in de Briesgau 1077-1078, † Weilheim an der Teck 5 nov. 1078, begr. Hirsau, zn. van Berthold III van de Zähringen en Luitgard van Nellenburg; hij hertr. 1056 Beatrix van Mousson (zie 1338621,a).
b. Gebhard I, zie 1338512.
c. *Herman I van Kastl, geb. omstr. 1037, † 27 jan. 1056, tr. Haziga vaan Scheyern, geb. omstr. 1030, † omstr. 1104.

Notitie bij Herman IV: wordt op voorspraak van zijn moeder ten faveure van zijn opvliegerige broer Ernst II door hun stiefvader keizer Konrad II aangesteld als hertog van Zwaben op de Rijksdag te Ingelheim Pasen 29.3.1030, na het overlijden van zijn schoonvader op aandrang van zijn schoonmoeder tevens beleend met het het markgraafschap Susa 1036
Notitie bij het overlijden van Herman IV: overleden aan de pest tijdens de Italiaanse veldtocht van de keizer
Notitie bij Adelheid: bestuurt na het overlijden van Herman IV naar het schijnt samen met haar moeder, het markgraafschap Susa, tot haar hertrouwen met Hendrik van Montferrat
Notitie bij Richwara: haar afkomst staat niet vast
Notitie bij Berthold I ´de Baardige ´: sticht het klooster Waldheim (Teck) voor 1073

2677026. Berengarius I van Narbonne, geb. vóór 990, burggraaf van Narbonne 1023-1066, † na 5 febr. 1067, tr. omstr. 1010
2677027. Garsinde van Bésalu, geb. omstr. 984, † na 5 febr. 1067.
Uit dit huwelijk:
a. *NN Berengariusdr, zie 1338513.
b. Pierre van Narbonne, † 1089.
c. Bernard van Narbonne, † vóór 1077, tr. Fides van Rouergue, dr. van Hugues I en Fides van Cerdenya.
d. Rixendis van Narbonne, geb. 1011, vrouwe van Lodève, † 1079, tr. 1e Geoffrey I van Marseille, geb. omstr. 1006, burggraaf van Marseille en Arles, † vóór 1091, zn. van Guillaume II ´de Grote´ en Accéléna van Marseille; tr. 2e omstr. 1030 Richard II van Millau, geb. omstr. 1000, burggraaf van Millau 1023-1051, † omstr. 1051, zn. van Richard I (zie 10708107,b) en Senegonde van Béziers.
e. Raymond II van Narbonne, geb. 1025, † 1080, tr. Garsende van Carcasonne, † na 1054, dr. van Pedro-Ramon van Carcassonne en Raimonde/Rangearde Trencavel.

Notitie bij Berengarius I: vermeld in 1007 en 1015

2677028. Poppo II van Rott, graaf van Rott, Sempt en Isengau, geb. omstr. 980, † omstr. 1040, tr.
2677029. Hazaga van Rangau.
Uit dit huwelijk:
a. Poppo van Rott, † Palestina 9 aug. 1048.
b. Pilgrim III van Rott, † 24 dec. 1039.
c. Kuno I, zie 1338514.

2677030. Frederik II van Diessen, geb. 998, † 30 juni 1075, tr. 1e 1026 Hadamut van Eppenstein, geb. omstr. 990, † omstr. 1028, dr. van Eberhard (Ezzo) (zie 21416281,a) en Richard van de Chiemgau; tr. 3e 1051 Tuta van Regensburg, geb. 1038, dr. van Hartwich I; tr. 2e 1030
2677031. Irmgard van Gilching, † 1046.
Uit dit huwelijk:
a. Berthold I, zie 1338516.
b. Meginhard van Gilching, † na 1070.
c. Luitgard van Diessen, † 9 okt. 1110, tr. Adelbert I van Windberg, † 3 aug. 1100, zn. van Ernst van Oostenrijk en Adelheid van Meissen.
d. Frederik II van Bogen, † omstr. 1088, tr. Adelheid van Hongarije (zie 1338527,h).
e. Uta, zie 1338515.
f. Arnulf II van Hallgraf, geb. 1034, † omstr. 14 febr. 1095, tr. Adelheid van Sulzbach (zie 1338513,b).

2677032. Frederik II van Diessen (dezelfde als 2677030), tr. 2e 1030
2677033. Irmgard van Gilching (dezelfde als 2677031).

2677034. Engelbert I van Sponheim, geb. omstr. 1040, graaf in de Kraichgau 1057, in Pusterthal 1070, graaf van Sponheim 1060-1077, markgraaf van Istrië 1090-1096, hoogstiftsvoogd van het van het aartsbisdom Gurk en Salzburg 1093-, † Klooster St. Paul 1 april 1096, tr. 1070
2677035. Hadewig van Eppenstein, geb. Kärnten omstr. 1050, † na 1 juni 1100.
Uit dit huwelijk:
a. Engelbert II van Sponheim, graaf van Friesach 1106, van Lavanthal, Freiburg en Spanheim, voogd van Baumburg, voogd van klooster St. Paul 1099-, markgraaf van Istrië 1103-1124, hertog van Karinthië 1123-1135, † Seeon 13 april 1144, tr. omstr. 1103 Uta van Passau, hertogin van Karinthiè, van Chreiburg 1135, † na 1141, dr. van Ulrich (ook Adalrich) van Vohburg-Passau en Adelheid van Wolfratshausen (zie 334629).
b. Siegfried II van Arch, † 6 mei 1130, tr. 1e Hildburg van Tengling, begr. Seeon, dr. van Friedrich II en Mathilde van Aquileja; tr. 2e Adelheid van Diessen, † 1163, dr. van Arnulf I en Gisela van Schweinfurt (zie 1338566,e) en wed. van Adelbert II van Tirol en gesch. echtg. van Adolphe van Greifenstein; zij hertr. Arnold van Norital.
c. Hartwig van Sponheim, † 3 maart 1126.
d. Friedrich van Sponheim, † 1131.
e. Bernhard van Sponheim, † Laodice (Turkije) 16 nov. 1147, tr. Kunigunde van Stevr, † 20 juli 1161, dr. van Otakar II van Stiermarken en Elisabeth van Oostenrijk.
f. Heinrich IV van Sponheim, † 13 dec. 1123, tr. Gertrud NN.
g. Richardis, zie 1338517.

Notitie bij Engelbert I: stichtte met zijn vrouw het klooster St. Paul in het Lavantthal bij Salzburg ca 1.5.1091
Notitie bij het overlijden van Engelbert I: vermoedelijk overleden slot Mossa ten westen van Görz
Notitie bij Engelbert II: vermeld 1091 bij de oprichting van het huisklooster St.Paul, kreeg 2 burchten in het diocese Gurk, waarschijnlijk tot 1134, later monnik in het klooster Seeon. Van hem stammen de nog ten dage levende hertogen van Ortenburg
Notitie bij het overlijden van Engelbert II: begraven in het klooster aldaar
Notitie bij het overlijden van Hildburg: op 31 juli van een onbekend jaar
Notitie bij het overlijden van Bernhard: gesneuveld

2677036. Ruprecht van Regensburg, geb. omstr. 990, burggraaf van Regensburg 1021-1029, † 13 dec. 1035, tr. 2e NN NN; tr. 1e
2677037. Liutana van Schweinfurt, geb. omstr. 995.
Uit dit huwelijk:
a. Babo II van Regensburg, † 5 aug. 1071.
b. NN van Regensburg, tr. Wolfram I in de Rangau, † na 1040, zn. van Otto I.
c. Hendrik I, zie 1338518.

2677040. Alberto Azzo I van Luni, geb. 970, graaf van Luni, Genua, Gavello en Tortona, markgraaf van Milaan, † 1029, tr.
2677041. Artoperque NN, † na 1012.
Uit dit huwelijk:
a. Adelasia van Este, † na 11 mei 1055, tr. Anselmo II NN, † vóór 7 mei 1027, zn. van Anselm I en Gisela NN.
b. Alberto Azzo II, zie 1338520.

Notitie bij Artoperque: kocht het kasteel Vidicto in 1011 van een geestelijke en schonk dit kasteel, samen met andere bezittingen in 1012 aan de kerk van Cremona

2677042. Welf II van Beieren, geb. omstr. 963, graaf in Lechrain, † 10 maart 1030, begr. Altdorf, tr. 1015
2677043. Irmtrud van Luxemburg, geb. omstr. 995, † na 2 aug. 1055, begr. Altomünster.
Uit dit huwelijk:
a. Welf III van Beieren, † 10 maart 1030, begr. Altdorf.
b. Konrad van Beieren, † 27 aug. 1031.
c. Kunigunde, zie 1338521.

2677044. Arnulf II ´met de Baard ´ en ´de Jongere ´ van Vlaanderen, geb. omstr. 961, graaf van Saint-Pol 0962-0988, graaf van Vlaanderen 0965-0988, † 30 maart 987, begr. Gent, tr. vóór 1 april 988 (door echtsch. ontbonden 992)
2677045. Rozala (ook Suzanna) van Italië, geb. omstr. 955, erfdochter van Montreuil, † Gent 7 febr. 1003, tr. 2e vóór 1 april 988 (door echtsch. ontbonden 992) Robert II ´de Vrome ´ van Frankrijk (zie 2678456).
Uit dit huwelijk:
a. Odo van Kortrijk, tr. Odèle van Bois Ferrand, dr. van Thibaud en Sconhilde NN.
b. Mathilde van Vlaanderen, † aug. 995.
c. Boudewijn IV ´ met de Schone Baard ´, zie 1338522.
d. Gerhard I, zie 2677136.
e. Catharina van Vlaanderen, geb. vóór 987, tr. Alphonse van Vere, geb. omstr. 1000, graaf van Guines.

Notitie bij Arnulf II ´met de Baard ´ en ´de Jongere ´: volgde zijn grootvader op, zij het aanvankelijk onder de bescherming en voogdij van de Westfrankische koning Lotharius tot ca 976. Deze onthield hem echter het gezag over de door zijn grootvader veroverde gebieden. Het overgebleven deel van het graafschap viel uiteen in een aantal autonome gebieden waarover hij geen werkelijk gezag uitoefende. Zijn zoon Boudewijn IV zou aan deze gezagscrisis een einde maken.
Notitie bij het overlijden van Arnulf II ´met de Baard ´ en ´de Jongere ´: begraven in de St. Pietersabdij
Notitie bij Rozala (ook Suzanna): als weduwe hertrouwde zij na 1 april 988 met Robert II van Frankrijk ´de Vrome ´koning van Frankrijk (zij werd toen Suzanne genoemd)door wie zij in 992 werd verstoten. Zij keerde daarna naar Vlaanderen terug.
Notitie bij het huwelijk van Arnulf II ´met de Baard ´ en ´de Jongere ´ en Rozala (ook Suzanna): verstoten

2677046. Richard II ´de Goede ´ van Normandië, geb. omstr. 964, hertog van Normandië 0996-1026, † Fécamp 23 aug. 1026, tr. 2e Le Mont-Saint-Michel 1007 Poppa van Envermeu, geb. omstr. 985; tr. 1e Abdij Mont Saint-Michel omstr. 1000
2677047. Judith van Bretagne, geb. omstr. 982, † 16 juni 1017, begr. Bernay.
Uit dit huwelijk:
a. Robert II ´de Duivel ´, zie 2678446.
b. Adelheid (Judith), zie 2677245.
c. Richard III van Normandië, geb. omstr. 1001, hertog van Normandië 0996-1026, † Fécamp 6 aug. 1027, tr. jan. 1027 Adèle van Frankrijk (zie 2673697).
d. Guillaume I van Fécamp, geb. 1001, graaf van Normandië, heer van Fécamp, † 1058.
e. Eleonara, zie 1338523.
f. William van Arques, geb. omstr. 1010.
g. Adèle van Normandië, geb. omstr. 1017, gravin van Aumale, † na 1048, tr. Etienne/Stepbanus II van Blois, geb. omstr. 1015, graaf van Champagne en Meaux 1037-1048, † omstr. 1048, zn. van Odo II en Irmgard van Auvergne.

Notitie bij Richard II ´de Goede ´: Volgde zijn vander op als graaf. Kort na zijn aantreden diende hij een opstand te bedwingen van de boeren. Zijn oom Richard van Ivry sloeg de opstand genadeloos neer en liet de leiders van de opstand de handen en voeten afhakken. Daarna steunde Richard koning Robert II van Frankrijk tegen de hertogen van Bourgondië. Vinkingen gebruikten de haven van Contentin als uitvalsbasis voor hun aanvallen op Engeland. In 1002 sloot Richard vrede met Engeland en huwelijkte zijn zuster Emma uit aan koning Ethelred II van Engeland. In 1013 werd Ethelred II verslagen door Sven Gaffelbaard en Richard bood hem, zijn vrouw Emma en de kinderen toevlucht in Normandië. Nadat Boudewijk IV de stad Valenciennes had ingenomen, maakte Richard deel uit van de coalitie van Hendrik II die Boudewijn – vergeefs – bestreed. Hij zocht toenadering tot Odo II van Blois aan wie hij zijn zuster Margaretha uithuwelijkte en de helft van Dreux als bruidsschat meegaf. Om het verlies van Dreux te compenseren liet hij de versterking Tillieres oprichten, maar Odo II van Blois ging nog voor deze versterking afgewerkt was in de aanval. Een derde zuster trouwde met Godfried I van Bretagne, terwijl Richard met diens zuster trouwde. In 1014 ontving hij Noorse en Deense vikingen en plunderden met hen de kusten van Vlaanderen tot Spanje. Richard organiseerde zijn graafschappen en plaatste zijn eigen familie in Brionne, Ivry, Evreux, Mortain Hiémois, Eu en de bisdommen van Bayeux en Rouen en creeerde een aantal burchtgraafschappen. Hiermede had hij feitelijk een feodaal systeem opgezet. Richard nodigde de Italiaanse hervormer Willem van Volpiano met 12 monniken uit om de abdij Fécamp te stichten. Hij werd uiteindelijk begaven in de abdij van Fécamp
Notitie bij Judith: zuster van Godfried van Bretagne
Notitie bij het overlijden van Judith: later herbegraven te Fecamp (St. Trinite)
Notitie bij het huwelijk van Adèle en Richard III: verlovingsdatum, huwelijk vond vermoedelijk niet plaats
Notitie bij Adèle: stichtte het klooster Mesen bij Ieper, zuster van Hendrik I van Frankrijk
Notitie bij het overlijden van Adèle: trok zich na het overlijden van haar man terug in het klooster te Mesen en is daar ook begraven. Is heilig verklaard, haar feestdag is 24 februari

2677048. Bernhard II van Saksen-Billung (dezelfde als 334094 in generatie XIX), tr. omstr. 1020
2677049. Elica van Schweinfurt (Beieren) (dezelfde als 334095 in generatie XIX).

2677050. Olaf II Haraldsson ´de Heilige ´ van Noorwegen, geb. omstr. 995, koning van Noorwegen 1015-1028, † Stiklestad 29 juli 1030, begr. Trontheim, tr. febr. 1019
2677051. Astrid Olafsdottir van Zweden, geb. omstr. 998, † na 1025.

Notitie bij Olaf II Haraldsson ´de Heilige ´: hij werd posthuum geboren en opgevoed aan het hof van Sigurd Syr, onderkoning van Ringerike, de tweede echtgenoot van zijn moeder
Notitie bij het overlijden van Olaf II Haraldsson ´de Heilige ´: gesneuveld en begraven in de Dom van Trontheim
Notitie bij Astrid Olafsdottir: prinses van Uppland

2677052. Vazul van Hongarije, geb. omstr. 971, hertog, † vóór 1038, tr. vóór 1005
2677053. NN Katun Comeopoulos van Bulgarije, geb. omstr. 980, † 6 okt. 1014.
Uit dit huwelijk:
a. Levente van Hongarije, † 1047, begr. Taksony.
b. Andreas I ´de Katholiek ´ van Hongarije, geb. omstr. 1014, koning van Hongarije 1046-1060, † 1060, begr. Tihany, tr. 1e omstr. 1038 Heidin van Hongarije; tr. 2e omstr. 1046 Anastasia van Kiev (zie 2678459,b).
c. Bela I, zie 1338526.

Notitie bij Vazul: volgde zijn vader op als hertog tussen de Morava en Hron. Nam deel aan een samenzwering met het doel om Stefan I te vermoorden, aangezien hij uitgesloten was van troonsopvolging ten gunste van Peter Orseolo. De moordpoging mislukte. Vazul werd blind en doof gemaakt en zijn zoons verbannen.
Notitie bij Andreas I ´de Katholiek ´: volgde de afgezette Peter Orseolo op. Na de usurpatie werden hij en zijn broers Bela en Levante verbannen, zij gingen eerst naar Bohemen en vervolgens naar Polen waar Bela een koninklijke prinses trouwde. Adreas en Levante trokken verder naar Kiev, waar beiden een dochter van Jaroslav de Wijze trouwden. Zij verbleven in Kiev tot 1046, toen Samuel verslagen was en werden de voormannen van de heidense Valthaopstand, die erin slaagden Peter Orseolo te verdrijven. Andreas werd gekroond in 1047, maar zette de politiek van kerstening en feodalimse voort. Hij bleef bondgenoot van Kiev. Orseolo was echter door de interventie het Heilige Roomse Rijk op de troon gezet en had zijn land een leen gemaakt van keizer Hendrik III. Deze probeerde zowel in 1051 als 1052 het land te onderwerpen. Andreas ging daarop in 1053 een bondgenootschap aan met Koenraad II van Beieren, de tegenstander van de keizer. In 1057 liet Andreas zijn 5-jarig zoontje Salomon alvast tot koning kronen, om de erfopvolging veilig te stellen. Andreas werd echter door zijn broer Bela I van de troon gestoten.
Notitie bij het overlijden van Andreas I ´de Katholiek ´: gesneuveld in de herfst van 1060, begraven in de Benedictijnse abbij van St. Anian
Notitie bij het overlijden van Anastasia: overleden als non in Admont

2677054. Mieszko II Lambert ´de Luie ´ van Polen, geb. 990, koning van Polen 1025-1033, hertog van Polen 1034-1035, † Poznan 25 maart 1034, tr. Merseburg 1014
2677055. Richenza van Lotharingen, geb. Zutphen omstr. 992, koningin van Polen, † Saalfeld 21 maart 1063, begr. Keulen (Duitsland).
Uit dit huwelijk:
a. Casimir I ´de Restaurator ´ van Polen, geb. 25 juli 1016, hertog van Polen 1039-1058, † 19 maart 1058, tr. 1042 Dobronega Maria van Kiev (zie 5354134,i).
b. Richenza (ook Ryksa), zie 1338527.
c. Gertruda van Polen, geb. omstr. 1026, † 4 jan. 1108, tr. omstr. 1043 Isjaslav I van Kiev (zie 2678459,d).

Notitie bij Mieszko II Lambert ´de Luie ´: uit het geslacht de Piasten van Polen
Notitie bij Richenza: primogentia tot 1036, na de moord op haar man vluchtte zij met haar kinderen naar Duitsland. In 1047 overleed haar broer Otto II van Zwaben, bij die gelegenheid legde zij haar juwelen af en verklaarde in een klooster te zullen gaan
Notitie bij het overlijden van Richenza: begraven in de St. Marie, ad gradus
Notitie bij het huwelijk van Mieszko II Lambert ´de Luie ´ en Richenza: gescheiden op een onbekende datum
Notitie bij Casimir I ´de Restaurator ´: na de dood van zijn vader vluchtte hij naar Hongarije. Pas met de hulp van Jaroslav de Wijze van Kiev en keizer Hendrik III van Duitsland slaagde hij erin zijn macht in Polen te vestigen- Hij maakte Krakau de hoofdstad van Polen
Notitie bij Dobronega Maria: bastaard
Notitie bij Isjaslav I: volgde zijn vader op in 1054 als Groot Prins van Kiev.Afgezet in 1068 ten gevolge van een volksopstand, vervolgens vluchtte hij naar Polen. In 1069 nam hij Kiev met behulp van een Pools leger weer in, maar werd door zijn broers weggejaagd in 1073. Hierna wendde hij zich meerdere malen tot de Dutise keizer, de koning van Polen en de paus en in 1077 slaagde hij er andermaal in Kiev in te nemen
Notitie bij het overlijden van Isjaslav I: gesneuveld

2677056. Gerhard II´Flamens ´ van Wassenberg (dezelfde als 1338568 in generatie XXI), tr.
2677057. NN NN (dezelfde als 1338569 in generatie XXI).

2677064. Lothar III van Walbeck, geb. omstr. 941, markgraaf van de Noordmark, graaf van Walbeck, † 25 jan. 1003, begr. Keulen (Duitsland), tr. 985
2677065. Godilia van Rottenburg, geb. omstr. 949, † 1015, tr. 1e Herman van Meissen.
Uit dit huwelijk:
a. Werner van Walbeck, † Allerstedt 11 nov. 1014, begr. Walbeck, tr. Liutgard van Meissen, † 13 nov. 1012, begr. Walbedk, dr. van Ekkehard I en Swanhilde van Saksen (zie 1336377,d).
b. Berthold van Walbeck, † na 1017, tr. 1e Irmgard van Aspel, dr. van Gozilo en NN van Verdun; tr. 2e NN NN.
c. Dietrich van Walbeck, † na 1009.
d. Lothar IV, zie 1338532.

Notitie bij Lothar III: vermeld 982

2677066. Bernhard I van de Noordmark, geb. omstr. 960, graaf van Haldensleben 0985-1018, markgraaf van de Noordmark 1010-1018, graaf van Morazeni 1011-1018, † Magdeburg 14 febr. 1018, tr.
2677067. NN Waldimirnovna van Kiev, geb. omstr. 975.
Uit dit huwelijk:
a. Thietburga van Haldensleben, geestelijke in Quedlinburg, † 1018, tr. vóór 985 Dedo van Merseburg.
b. Willem van Haldensleben, † Near Prizlawa 10 sept. 1056.
c. Bernard II van Brandenburg, geb. omstr. 975, markgraaf van de Noordmark 1018-1044, † 1044, tr. NN van Orlamünde, geb. omstr. 980, dr. van Willem III van Weimar-Orlamünde en Oda van de Lausitz.
d. Othelhildus, zie 1365057.
e. Irmintrude, zie 1338533.
f. Konraad, zie 1365070.

Notitie bij Bernhard I: volgens bisschop Thietmar van Merseburg was hij onbekwaam en oorlogszuchtig, hij vocht tegen de Polen, het huis Walbeck en de bisschop van Haldensleben, na een aanval op bisschop Gero van Magdeburg deed deze hem in de ban. De koning dwong hem om barrevoets om vergeving te smeken en een schadevergoeding van 500 zilveren ponden te betalen

2677072. Lothar IV van Walbeck (dezelfde als 1338532 in generatie XXI), tr. omstr. 1010
2677073. Irmintrude van Haldensleben (dezelfde als 1338533 in generatie XXI).

2677076. Burchard I van Goseck, graaf in de Hassegau, † na 15 nov. 1017, tr.
2677077. Oda van Merseburg, geb. omstr. 970, † na 10 okt. 1045.

2677078. Willem II ´de Grote ´ van Weimar, geb. omstr. 945, graaf van Weimar 0963-1003, graaf van Altgau 0967-1003, graaf van Helmegau 0968-1003, graaf in de Viesichgau 0974-1003, † 24 dec. 1003, begr. Naumburg (Saale), tr.
2677079. NN van Grabfeld?.
Uit dit huwelijk:
a. Willem III van Weimar, graaf van Weimar 1003-1039, graaf van Eichsfeld 1022-1039, † 16 april 1039, tr. 1e Oda van de Ostmark, † vóór 1068, dr. van Thietmar IV en Reinhild van Beichlingen; tr. 2e Berta NN.
b. Poppo II van Weimar, markies van Cariola en Istrië 1012, markgraaf van Weimar, geb. omstr. 980, † vóór 1044, tr. 1040 Hadamut van Istrië (zie 21416279,b).
c. Agnès, zie 1338539.

Notitie bij Willem II ´de Grote ´: hij was een leidende edelman in Thüringen, met veel bezittingen in de regio. Hij werd in 984 belegerd door Otto III van Duitsland omdat hij Hendrik II van Beieren steunde, maar het beleg werd afgebroken toen de troepen van Hendrik hem te hulp schoten. Hij wist de plicht om elk jaar 500 varkens aan hendrik te leveren, toen die keizer was geworden, afgeschaft te krijgen. Deze belasting bestond al in 531, toen Thüringen door de Franken werd onderworpen
Notitie bij het overlijden van Poppo II: op een 13de maart voor 1044

2677080. Hendrik I van Laufen, geb. Lauffen am Necker (Duitsland) omstr. 970, graaf van Laufen, † na 1027.

2677082. Eberhard V van Nellenburg (dezelfde als 1338616 in generatie XXI), tr. 1e
2677083. Ida (Irmgard) van Veringen.

2677096. Gerard van de Wetterau, tr.
2677097. NN NN.

2677100. Folmar IV van Metz, geb. omstr. 965, graaf van de Saargau, Metzgau, Luneville, Metz 992 en Amance, graaf van de Bliesgau 0999-1026, † vóór 1029, tr.
2677101. Gerberga van Verdun, † na 962.
Uit dit huwelijk:
a. Hermann van Metz.
b. Godfried I deze niet van Metz, geb. omstr. 975, paltsgraaf van Metz, † 1056, tr. Judith NN.
c. Godfried I, zie 1338550.
d. Folmar V van Metz, geb. omstr. 1042, graaf van Metz 1058, † 1075, tr. Judith NN.

2677104. Godfried I van Metz (dezelfde als 1338550 in generatie XXI), tr.
2677105. Jutta NN (dezelfde als 1338551 in generatie XXI).

2677108. Frederik I van Lützelstein, geb. omstr. 990, graaf van Lützenstein en Homburg, † omstr. 1038.

2677112. Hugo IX van Egisheim, geb. omstr. 1000, graaf van Dagsburg, † omstr. 1047, tr.
2677113. *Mathilde van Namen, geb. omstr. 997, tr. 2e Reinier V van Henegouwen (zie 1336367,d).
Uit dit huwelijk:
a. *Gerberga van Egisheim.
b. Hendrik I, zie 1338556.

2677114. Albert van Moha, geb. omstr. 1005, graaf van Moha, † omstr. 1042.

2677128. Aribo I van Beieren, geb. omstr. 947, paltsgraaf in Beieren 1010, graaf van de Alpgau en Angstgau, † 13 dec. 1020, tr.
2677129. Adela van Beieren, geb. omstr. 950, † omstr. 1020, tr. 2e vóór 989 Engelbert III van de Chiemgau (zie 42832556).
Uit dit huwelijk:
a. Chadalhoh IV in de Rootgau, heer van Gut Lemiers, graaf in de Isengau, † 11 sept. 1030, tr. NN van Rott (zie 5354057,b).
b. Hildburg van Beieren, gravin van Lambach en Wels, tr. Arnold I van de Rotagau, graaf van de Rotagau 1018, graaf van Wels, Lambach en de Traungau, † 1 maart 1020.
c. Wichburg van Botenstein.
d. Aribo van Botenstein.
e. Kunigunde van Botenstein.
f. Hartwig II, zie 1338564.
g. Pilgrim van Beieren, geb. omstr. 993, aartsbisschop van Keulen 1021-1036, † 25 aug. 1036, begr. Keulen (Duitsland).
h. Adellheid, zie 5357039.

Notitie bij Aribo I: stichter van Seeon
Notitie bij het overlijden van Aribo I: of op 13 december daarna
Notitie bij het overlijden van Pilgrim: begraven in de Apostelenkerk

2677130. Reting II van Dietmarschen, geb. omstr. 960, graaf van Beieren, † vóór 994, had biol. kinderen
2677131. Grismund van Saksen, geb. omstr. 1000.
Hun kinderen:
a. Friderun, zie 1338565.
b. Leopold ´de Sterke ´ van Stade, geb. omstr. 1000, † omstr. 1052, tr. vóór 1052 Ida van Elsdorf (zie 1365084,a).

2677132. Hendrik I van Schweinfurt (dezelfde als 668190 in generatie XX), tr. vóór 1003
2677133. Gerberga van Gleiberg (Hammerstein) (dezelfde als 668191 in generatie XX).

2677136. Gerhard I van Wassenberg, geb. omstr. 985, graaf van Wassemberg, † 1082.

2677144. Gerard II van Metz, geb. omstr. 985, graaf van Metz en Bouzonville, graaf van Longwy en hertog van Opper-Lotharingen 1047, † Thuin 1048, tr.
2677145. Gisela van Opper-Lotharingen, geb. omstr. 990.

Notitie bij Gerard II: benoemd in zijn functies door keizer Hendrik III van Duitsland in plaats van Godfried met de Baard. Hij nam de bezittingen van Godfried over, legerde met zijn troepen zorgeloos aan de oever van de Sambre bij Thuin waar hij door Godfried overvallen en vermoord werd
Notitie bij het overlijden van Gerard II: vermoord

2677146. Konraad ´de Oude ´ van Karinthië, geb. Karinthië omstr. 973, hertog van Karinthië en markgraaf van Verona 1004-1011, † 18 nov. 1011, begr. Worms, tr. 1004
2677147. Mathilde van Zwaben, geb. omstr. 989, hertogin van Karinthië en Opper-Lotharingen, gravin van Ballenstedt, † 4 aug. 1032, begr. Worms, tr. 2e 1012 Frederik II van Opper-Lotharingen (zie 2677242). tr. 3e na 1026 Esiko van Ballenstedt, geb. omstr. 992, graaf van Anhalt en Ballenstedt, Serimund en Zwabengau, † omstr. 1060, zn. van Adalbert I en Hidda van de Ostmark en gesch. echtg. van NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Bruno van Würzburg, bisschop van Würzburg.
b. NN van Karinthië, tr. Herman (Hezzelin) van de Zülpichgau (zie 2672681,b).
c. Gisela, zie 1338573.
d. Konraad II ´de Jongere ´ van Karinthië, geb. omstr. 1004, hertog van Karinthië, markgraaf van Verona 1035-1039, † 20 juli 1039.

Notitie bij het overlijden van Mathilde: begraven in de kathedraal aldaar

2677148. Roger I ´de Oude´ van Foix, geb. omstr. april 944, graaf van Carcassone en Conserans, heer van Comminges en Foix 0957-1012, † na april 1011, tr. 1e vóór april 970 Adelaide van Melgueil (ook Rouergue), geb. Pons omstr. 950, † na april 1011, dr. van Bernard II van Melgueil en Sénégonde van Rouergue en gesch. echtg. van Asnarius van Comminges; tr. 2e vóór april 970
2677149. Adelaide van Pons, geb. omstr. 950, † na april 1011, tr. 1e 955 Roger I van Comminges (zie 10708593,a).
Uit dit huwelijk:
a. Ermesinde van Carcassonne (Comminges), † 1 maart 1057, tr. omstr. 990 Raymond Borrell I van Barcelona, geb. omstr. 972, graaf van Barcelona, Girona en Ausona 0992-1017, † 25 febr. 1019, zn. van Borrell II en Letgarde van Toulouse.
b. Ramon Rogier I van Carcassonne, graaf van Carcassone en gedeelte van Comminges, † april 1011, tr. vóór 990 Garsende van Béziers, geb. omstr. 975, burggravin van Béziers en Agde, † na 1029, dr. van Guillaume II en Ermentrude NN; zij hertr. na april 1011 Bernard I ´Pelet´ van Anduze.
c. Pierre Roger van Carcassonne, † 1 aug. 1050.
d. Arsinde van Carcassonde, geb. 965, † na 12 aug. 993, tr. vóór 28 febr. 990 Guillaume II van Béziers, geb. 945, burggraaf van Béziers 0967-1007, † na 21 juli 1007, zn. van Raymond II en Garsinde van Carcassonne (zie 10690923,c) en wedr. van Ermentrude NN.
e. Bernard, zie 1338574.

Notitie bij Ermesinde: regentes van Barcelona
Notitie bij Raymond Borrell I: oudste zoon van zijn ouders, volgde zijn vader op, hij bestreed de Moren met als hoogtepunt een aanval op Cordoba in 1010, kocht landerijen van de bisschop van Girona 20.11.1015. Hij bouwde een kathedraal en was de eerste Catalaanse vorst die zijn eigen munt liet slaan.
Notitie bij de geboorte van Raymond Borrell I: tussen 971 en 26.5.972

2677150. Garcia Arnaud van Bigorre, geb. omstr. 965, graaf van Bigorre, † na 1025, tr. omstr. 990
2677151. Richarde van Astarac, geb. omstr. 972, † omstr. 1046.

2677152. Hendrik I van Bliesgau-Deutz, geb. Burg Esch bij Bergheim omstr. 965, paltsgraaf in de Zülpichgau, voogd van de abdij Kornelimünster, † 20 nov. 1033, begr. Brauweiler, tr.
2677153. Gertrud NN.

2677160. Bernard (of Herman I?) van Werl, geb. omstr. 960, graaf van Werl, † na 986, tr. vóór 983
2677161. Gerberga (Gepa) van Bourgondië, geb. omstr. 965, † 7 juli 1018, tr. 2e 987 Herman II van Zwaben (zie 5354294).
Uit dit huwelijk:
a. Herman II, zie 1338580.
b. Rudolf van Werl, geb. omstr. 986, graaf van Werl, † 12 juli 1044, tr. Adelaide NN.
c. Bernhard II van Werl, geb. omstr. 1007, graaf van Werl, voogd van Paderborn, † omstr. 1063, tr. Beatrix NN.

Notitie bij Gerberga (Gepa): doet nog vanwege haar eerste huwelijk met Herman I van Werl in Westfalen in Werl alsnog een schenking aan het familieklooster Meschede 29.9.997, en sticht het klooster Oedingen (Sauerland) voor 18.5.1000, begunstigt in Zwaben Marchtal en het klooster Einziedeln, is gevangene van aartsbisschop Heribert van Keulen 1016-1018
Notitie bij het overlijden van Gerberga (Gepa): mogelijk 7.7.1019 of 7.7.1020

2677162. Werner V van Rothenburg, geb. omstr. 940.

2677184. Siegbert van de Saargau, geb. omstr. 940, tr.
2677185. Cunigonde van Frankrijk, geb. omstr. 940.

2677186. Heribert I van de Wetterau (dezelfde als 1336382 in generatie XXI), tr. 955
2677187. Irmentrud van de Avalgau (dezelfde als 1336383 in generatie XXI).

2677192. Adalbert I van Calw, geb. omstr. 975, graaf van Calw en de Ufgau, † omstr. 1046, tr. 1e NN NN; tr. 2e omstr. 1023
2677193. Adelheid van Egisheim, geb. omstr. 997.
Uit dit huwelijk:
a. Gisela van Backnang, geb. omstr. 1000, tr. Hesso II van de Sülichgau, geb. omstr. 1010, † omstr. 1043, zn. van Hesso I/Manegold en Hiltgart NN.
b. Adelbert II, zie 1338596.
c. Berthe van Calw, geb. omstr. 1015, tr. Egino I ´de Oude ´ van Dettingen, geb. omstr. 1000, heer van Dettingen, graaf van Achalm en Urach, † Straatsburg omstr. 1050, zn. van *Egino I van Achalm en NN NN.

Notitie bij Adalbert I: vermeld 1013-1016
Notitie bij Egino I ´de Oude ´: begon met de bouw van kasteel Urach ca. 1047

2677194. Godfried III ´met de Baard ¨ van Neder-Lotharingen, geb. omstr. 997, markgraaf van Antwerpen en graaf van Verdun 1025-1069, hertog van Opper-Lotharingen 1044-1046, markgraaf van Toscane 1054-1069, hertog van Neder-Lotharingen 1065-1069, † 24 dec. 1069, begr. Verdun, tr. 2e 1054 Beatrix van Opper-Lotharingen (Ardennen) (zie 2677242,a); tr. 1e
2677195. (D)oda van Henneberg, geb. omstr. 1005, gravin van de Lobdengau, † vóór 1054.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Neder-Lotharingen, † na 1046.
b. Godfried III ´met de Bult ´ van Neder-Lotharingen, hertog van Neder-Lotharingen 1069-1076, graaf van Verdun 1069-1076, † Vlaardingen 26 febr. 1076, begr. Verdun, tr. Mathilde van Toscanië, geb. 1046, † Bondeno de Recovi 24 juli 1115, begr. San Benedetto di Polerone, dr. van Bonifacius en Beatrix van Opper-Lotharingen (Ardennen) (zie 2677242,a).
c. Judith van Neder-Lotharingen, geb. omstr. 1025.
d. Wiltrude, zie 1338597.
e. Ida van Lotharingen, geb. omstr. 1040, gravin van Boulogne, † Atrecht 13 aug. 1113, tr. dec. 1057 Eustache II ´Gernobadatus ´ van Boulogne (zie 2672903,b).

Notitie bij NN: gijzelaar aan het hof van Hendrik III
Notitie bij het overlijden van Mathilde: herbegraven 1633 in de St. Pieterskerk te Rome
Notitie bij Ida: erfgename van Bouillon, heilig verklaard, nicht van paus Etienne IX
Notitie bij het huwelijk van Eustache II ´Gernobadatus ´ en Ida: bracht als bruidsschat het kasteel Bouillon in
Notitie bij Eustache II ´Gernobadatus ´: ging met Willem de Veroveraar naar Engeland en nam deel aan de slag bij Hastings 1066, had nog een aantal buitenechtelijke kinderen, erfde Boulogne van zijn vader en Lens van zijn broer Lambert

2677212. Boudewijn V ´met de Schone Baard ´ van Vlaanderen (dezelfde als 2673696), tr. Parijs (Frankrijk) omstr. 1 jan. 1028
2677213. Adèle van Frankrijk (dezelfde als 2673697).

2677224. Berthold I van Formbach, geb. omstr. 949, graaf in de Schweinachgau, † 1005, tr. omstr. 980
2677225. Himiltrud NN.
Uit dit huwelijk:
a. Pilgrim van Formbach.
b. Meginhard IV van Formbach.
c. Thiemo I (Dietmar), zie 1338612.

Notitie bij het overlijden van Berthold I: sterfdatum is bij benadering bekend omdat Berthold op zijn doodsbed een horige overdraagt aan zijn zoon Thimo, op verzoek van die horige

2677228. Herman II van de Leinegau, geb. omstr. 980, graaf in de Leinegau 1017, † na 1046, tr.
2677229. Imma van Katlenburg, geb. omstr. 990.
Uit dit huwelijk:
a. Thietmar van de Leinegau.
b. Esiko III van Mesher.
c. Elli II (Alverich), zie 1338614.

2677230. Ludolf ´het Kind ´ van Brauweiler, geb. omstr. 993, graaf van Zutphen, Waldenburg en Born, voogd van Brauweiler, † 11 april 1031, begr. Brauweiler, tr. omstr. 1019
2677231. Mathilde van Zutphen, geb. omstr. 1000, gravin van Zutphen.
Uit dit huwelijk:
a. Robert I van Zutphen, graaf van de Einrichgau, Wetterau en Twenthe, † na 1057, tr. Irmentrud van Waldenburg (zie 2677231,e).
b. Kuno van Brauweiler, † Hongarije 15 dec. 1055, begr. Keulen (Duitsland), tr. Judith van Schweinfurt (ook Beieren) (zie 669283).
c. Hendrik van Brauweiler, † 31 okt. 1031.
d. Mathilde, zie 1338615.
e. Irmentrud van Waldenburg, geb. omstr. 1020, tr. Robert I van Zutphen (zie 2677231,a).
f. Adelheid van Zutphen en Waldenburg, geb. Zutphen omstr. 1030, erfdochter van Zutphen en Waldenburg, voogdes van Müster en Borghorst, † na 1059, tr. Godschalk van Gelre, geb. omstr. 1030, graaf van Twenthe, heer van Zutphen, Eemsgau, Agradingau en Hettegau, † 1063, zn. van Herman van Nifterlake.

Notitie bij het overlijden van Godschalk: of 1064, gesneuveld in de strijd tegen de Friezen onder de bannier van de bisschop van Utrecht

2677232. Eberhard IV van Nellenburg (dezelfde als 1336346 in generatie XXI), tr.
2677233. Hedwige van Egisheim (dezelfde als 1336347 in generatie XXI).

2677234. Stepanus I ´de Heilige ´ van Hongarije, geb. Gran (Hongarije) omstr. 968, prins van Hongarije 0997-1000, koning van Hongarije 1000-1038, † Buda (Hongarije) 5 aug. 1038, begr. Szekesfehervar (Hongarije), tr. 2e na 1001 Ingigerd Olafsdotter van Zweden, geb. omstr. 1001, † 1056; tr. 3e omstr. 1020 Gertrude van Egisheim, geb. omstr. 1005, † 1077; tr. 1e 996
2677235. Gisela van Beieren, geb. omstr. 985, † 7 mei 965, begr. Passau.
Uit dit huwelijk:
a. Otto van Hongarije.
b. Edith van Hongarije, geb. omstr. 995, † 1017.
c. Algithe (ook Hedwig), zie 1338617.
d. Imre van Hongarije, geb. 1007, † Bihar 2 nov. 1031, tr. NN van Polen.
e. Agatha, zie 1339219.

Relikwie van Stephanus de Heilige (de Heilige Rechterhand)in de Basiliek van Sint Stephanus in Boedapest.

Notitie bij Stepanus I ´de Heilige ´: originele naam Vajk, hij werd gekroond tot prins van Hongarije door paus Sylvester II
Notitie bij de geboorte van Stepanus I ´de Heilige ´: gedoopt als Istvan
Notitie bij het overlijden van Gisela: begraven in het klooster Niedernburg
Notitie bij het overlijden van Otto: jong overleden

2677240. Richwin Scarponnois van Mousson, geb. omstr. 980, graaf van Mömpelgard en Scarpone, † na 1028, tr.
2677241. Mathilde van Egisheim, † 1019.
Uit dit huwelijk:
a. Sigebodo van Mousson, † na 15 april 1064.
b. Lodewijk II, zie 1338620.
c. Udo van Mousson, geb. omstr. 1019, † 24 juli 1069.
d. Hildegard van Egisheim, geb. 1024, † 1094, tr. omstr. 1037 Friedrich van Staufen, † 1094, zn. van Frederik van Büren-Staufen en Adleheid van de Filsgau.

Notitie bij Mathilde: zuster van paus Leon IX

2677242. Frederik II van Opper-Lotharingen, geb. omstr. 995, graaf van Bar, hertog van Opper-Lotharingen 1019-1026, † 13 mei 1026, tr. 1012
2677243. Mathilde van Zwaben (dezelfde als 2677147).
Uit dit huwelijk:
a. Beatrix van Opper-Lotharingen (Ardennen), geb. omstr. 999, † omstr. 1076, tr. 1e Marengo 1037 Bonifacius van Toscanië, geb. 985, † San Martino d´Agri (Italië) 7 mei 1052, begr. Mantua (Italië), zn. van Tedaldo en Willa NN; tr. 2e 1054 Godfried III ´met de Baard ¨ van Neder-Lotharingen (zie 2677194).
b. Frederik III van Opper-Lotharingen, geb. omstr. 1015, hertog van Lotharingen en graaf van Bar 1027-1033, † 1033.
c. Sophie, zie 1338621.

2677244. Reinaud I van Maçon, geb. Macon 990, graaf van Bourgondië 1026-, † Besançon 4 sept. 1057, tr. vóór 1 sept. 1016
2677245. Adelheid (Judith) van Normandië, geb. omstr. 1000, † 7 juli 1037.
Uit dit huwelijk:
a. Guy van Bourgondië, † na 1069.
b. Hugo van Bourgondië, † na 1045.
c. Foulques van Bourgondië.
d. Emma van Bourgondië, tr. Boudewijn van Brionne, † febr. 1090, zn. van Gilbert ´Crespin ´ en Gunnora van Aunou; hij hertr. Alérada NN.
e. Guillaume ´de Grote ´, zie 1338622.
f. Alberade van Buonalbergo, geb. omstr. 1033, † vóór juli 1122, tr. 1051 (door echtsch. ontbonden 1058) Robert ´de Wezel ´ van Apulië, geb. Cotentin (Normandië, Frankrijk) omstr. 1015, graaf van Apulië 1057-1059, hertog van Apulië 1059-1085, † Céphalonie (Griekenland) 17 juli 1085, begr. Venosa (Italië), zn. van Tancrède van Hauteville en Fredesenda van Normandië; hij hertr. omstr. 1058 Sigelgaite II van Salerno.

Notitie bij Reinaud I: volgde zijn vader op
Notitie bij Robert ´de Wezel ´: kwam in 1046 naar Zuid-Italië en onderwierp Calabrië, hij slaagde erin de Byzantijnen uit Apulië en Salerno te verdrijven en samen met zijn broer Rogier om Sicilië te veroveren. Hij was beschermheer van paus Gregorius VII in diens strijd tegen Hendrik IV van Duitsland

2677246. Adelbert III van Metz (ook Longwy) (dezelfde als 669286 in generatie XX), tr. 1030
2677247. Clementia van Foix (dezelfde als 669287 in generatie XX).

2678432. Crinan Atholl van Dunkeld, geb. omstr. 975, leke-abt van Dunkeld, mormaer van Atholl en abt-hane van Dule, † omstr. 1045, tr. omstr. 1000
2678433. Bethoc van Schotland, geb. omstr. 975, erfgename van Schotland, † 1015.
Uit dit huwelijk:
a. Warled McAlpine.
b. Duncan I, zie 1339216.
c. Maldred I van Dunbar, geb. Dunbar (East Lothian, Schotland) 1005, regent van Strathclyde, † Perth (Perthshire, Schotland) 1045, tr. Argyll (Schotland) omstr. 1035 Ealdgyth van Northumbrië, geb. omstr. 1015, dr. van Uhtred ´de Kale ´ (zie 5356884) en Aelgifu van Engeland (zie 5356873,e).

Notitie bij Crinan Atholl: uit het huis van de koningen van Ierland. Volgens zijn nakomelingen in rechte mannelijke lijn, de familie Dubar heeft een Y DNA test uitgewezen dat Crinan met grote waarschijnlijkheid tot de Friese Haplogroep R1b-U 106 behoort zou hebben.

2678434. Siward van Northumbrië, geb. 985, graaf van Northumberland, † 1055, tr.
2678435. Aefflead van Bernicië.

2678436. Eadmund II ´Ironside ´ van Engeland, geb. 993, koning van Engeland 1016, † 30 april 1016, tr. 1015
2678437. Ealdgyth van Mercië, geb. omstr. 992, tr. 1e vóór 1015 Sigeferth van Mercië (zie 10713749,b).
Uit dit huwelijk:
a. Eduard II ´de Atheling´, zie 1339218.
b. Edmund van Wessex, geb. omstr. 1016, † vóór 1054, tr. na 1001 Hedwig van Hongarije.

Notitie bij Eadmund II ´Ironside ´: volgde zijn vader op
Notitie bij de geboorte van Eadmund II ´Ironside ´: mogelijk tweelingbroervan Eduard II of posthuum geboren
Notitie bij het overlijden van Eadmund II ´Ironside ´: vermoord

2678438. Stepanus I ´de Heilige ´ van Hongarije (dezelfde als 2677234), tr. 1e 996
2678439. Gisela van Beieren (dezelfde als 2677235).

2678440. Beorn Boresun.

2678442. Ealdred II van Northumbrië, geb. 1009, graaf van Northumberland, † Risewood 1039, tr.
2678443. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Aelfled van Northumbrië.
b. Aeldgyth van Northumbrië, tr. Liulf NN, † 1080.
c. Etheldreda van Northumbrië, tr. Orm NN, zn. van Gamel.
d. Aelfled, zie 1339221.

Notitie bij Ealdred II: doodde uit bloedwraak in 1016 de Deen Thurebrand, maar werd op zijn beurt vermoord door diens zoon Karl
Notitie bij het overlijden van Ealdred II: vermoord
Notitie bij het overlijden van Liulf: vermoord

2678444. Eustache I ´a l´Oeul ´ van Boulogne (dezelfde als 2672902), tr.
2678445. Mathilde van Leuven (dezelfde als 2672903).

2678446. Robert II ´de Duivel ´ van Normandië, geb. omstr. 1000, hertog van Normandië 1028-1035, † Nicaea (Turkije) 22 juli 1035, begr. Apulia (Italië), tr.
2678447. NN NN, geb. omstr. 999, † 1066, begr. Grestain.

Notitie bij Robert II ´de Duivel ´: na de dood van zijn vader volgde zijn oudere broer Richard hem op als hertog van Normandië, terwijl Robert graaf van Hiémois werd. Richard stierf kort daarop en werd opgevolgd door Robert. De plotselinge dood van zijn broer, terwijl hij zelf belanghebbende was, maakte hem verdacht, en leverde hem de bijnaam ´de Duivel ´op. In de strijd van de toenmalige koning Hendrik I van Frankrijk tegen diens broer en moeder hielp Robert de koning, waarvoor hij werd beloond met het graafschap Vexin. Tijdens zijn regering bood hij onderdak aan Eduard de Belijder die Engeland was ontvlucht. Nadat hij Willem had benoemd tot zijn opvolger (zoon van zijn bijzit Herlette Salburpyr) ging hij op kruisvaart naar Jeruzalem. Volgens sommige bronnen reisde hij via Constantinopel naar Jeruzalem en stierf op de terugries bij Nicaea. Andere bronnen geven aan dat hij vergiftigd werd. Zijn zoon Willem, 8 jaar oud, volgde hem op.
Notitie bij het overlijden van Robert II ´de Duivel ´: volgens de historicus William van Mallesbury verzond zijn zoon William in 1086 een missie naar Constantinopel en Niceae om het lichaam van zijn vader terug te brengen naar Normandië. De toestemming om het lichaam mee te nemen werd verkregen maar op de terugtocht kwam het bericht dat William was overleden en werd besloten het lichaam te begraven in Apulia
Notitie bij NN: Viconte de Conteville

2678448. Willem van Varennes, geb. omstr. 950, tr. Warren (Sussex, Engeland) 997
2678449. NN van Torta, geb. omstr. 960, † 1001.

2678450. Thurbold van Pont-Audemer, geb. omstr. 970, heer van Pont-Audemer en Longueville, † na 1040, tr. Toulouse (Frankrijk) 980
2678451. Aveline van Crépon, geb. omstr. 974, † 1031, tr. 1e Osbern van Bolbec (zie 2672725,d).
Uit dit huwelijk:
a. Roger van Pont-Audemer, † na 1060.
b. Onfroy (Humphrey) van Vieilles/Véteuil, geb. Préaux (Frankrijk) omstr. 995, heer van Brotonne, Beaumont, Pont-Audemer en Bourgtheroulde, † 1074, begr. Préaux (Frankrijk), tr. omstr. 1010 Auberée de la Haye, geb. omstr. 984, † 20 sept. 1045, dr. van Richard Turstein Haldup (zie 5345453,b) en Emma NN.
c. Emma, zie 1339225.

Notitie bij het overlijden van Thurbold: vermoord

2678456. Robert II ´de Vrome ´ van Frankrijk, geb. Orleans (Frankrijk) 27 maart 972, mede-koning en koning van Frankrijk 0996-1031, hertog van Bourgondië 1002-1017, hertog van Auxerre 1002-1031, † Melun (Frankrijk) 20 juli 1031, begr. Saint Denis (Frankrijk), tr. 1e vóór 1 april 988 (door echtsch. ontbonden 992) Rozala (ook Suzanna) van Italië (zie 2677045); tr. 2e 997 Bertha van Bourgondië (zie 5354323,c); tr. 3e 6 sept. 1002
2678457. Constance van Provence, geb. Arles 986, † Parijs (Frankrijk) 25 juli 1032.
Uit dit huwelijk:
a. Hedwig/Advisa van Bourgondië, geb. omstr. 1003, gravin van Auxerre, prinses van Frankrijk, † na 1063, tr. 26 jan. 1016 Renaud I van Nevers, geb. omstr. 1000, graaf van Nevers 1028-1040, graaf van Auxerre 1031-1041, † Sainte-Vertu mei 1040, zn. van Landry IV van Monceaux en Mathilde van Nevers (zie 5354489,a).
b. Hugo van Bourgondië, geb. 1007, † 28 aug. 1025.
c. Hendrik I, zie 1339228.
d. Adèle, zie 2673697.
e. Robert I ´de Oude ´ van Bourgondië, geb. omstr. 1011, hertog van Bourgondië 1032-1076, graaf van Auxerre 1040-1060, † Fleury-sur-Ouche 18 maart 1076, begr. Cote d ´Or, tr. 1e omstr. 1033 (door echtsch. ontbonden 1048) Heloise van Sémur, geb. omstr. 1016, † Sémur-en-Brionnais na 22 april 1055, dr. van Dalmatius I ´de Grote ´ en Aremburga van Bourgondië; tr. 2e 1048 Irmgard/Ermengard (ook Blanca) van Anjou, geb. 1018, erfdochter van Anjou, † Fleury-sur-Ouche 18 maart 1076, begr. Abdij Saint-Seine Cote d´Or, dr. van Fulco III ´de Zwarte ´ (zie 10708191,c) en Hilldegarde van Metz (zie 2672899,c) en wed. van Godfried II Ferriol van Chateau-Landon.
f. Odo van Frankrijk, geb. omstr. 1013, † Germigny-des-Près omstr. 1058.
g. Constance van Frankrijk, geb. 1014, † 1042, tr. Orleans 1023 Manasses van Dammartin (zie 1336361,b).

Notitie bij het overlijden van Robert II ´de Vrome ´: begraven in de basiliek aldaar
Notitie bij het overlijden van Hedwig/Advisa: op een 5 juni
Notitie bij Renaud I: volgde zijn vader op
Notitie bij het overlijden van Renaud I: gesneuveld tijdens de slag bij Sauvigny
Notitie bij Robert I ´de Oude ´: door zijn broer Hendrik I geinstalleerd als hertog van Bourgondië, veroverde het graafschap Auxerre na de dood van bisschop Hugo in 1039, maar hij verloor het weer 1060
Notitie bij het overlijden van Robert I ´de Oude ´: volgens de eigentijdse kronieken ´op schadelijke wijze ´vermoord in de kerk
Notitie bij het huwelijk van Heloise en Robert I ´de Oude ´: verstoten
Notitie bij het overlijden van Irmgard/Ermengard (ook Blanca): samen met haar echtgenoot Robert I vermoord, zie aldaar
Notitie bij het huwelijk van Manasses en Constance: of eerder
Notitie bij het overlijden van Manasses: of 15.12.1037, begeleidde Odo II bij het beleg van Bar-le-Duc en sneuvelde samen met hem aldaar

2678458. Jaroslav I ´de Wijze ´ van Kiev, geb. Kiev omstr. 978, vorst van Rostow, grootvorst van Kiev 1019-1054, † Vyshgorod 20 febr. 1054, begr. Kiev, tr. 1e 1019 NN NN; tr. 2e Sarpsborg febr. 1019
2678459. Ingigerd Olofsdottir (ook Anna, Astrid) van Zweden, geb. omstr. 1001, † 10 febr. 1050, tr. 1e vóór 1019 NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Elisabeth van Kiev, † 1066, tr. 1043 Harald III van Noorwegen, geb. 1015, † 25 sept. 1066, zn. van Sigurd Sur Haldansson en Astrand Gudbrandsdatter van Kula (zie 10708203,b).
b. Anastasia van Kiev, geb. omstr. 1019, † 1096, begr. Admont Abbey, tr. omstr. 1046 Andreas I ´de Katholiek ´ van Hongarije (zie 2677053,b).
c. Vladimir van Kiev, geb. 1020, † Novgorod 1052, tr. Oda van Elsdorf, † na 1052, dr. van Leopold III van Oostenrijk en Ida van Elsdorf.
d. Isjaslav I van Kiev, geb. omstr. 1025, grootvorst van Kiev 1054-1073, † Nezhatinaia Niva 3 okt. 1078, begr. Kiev, tr. omstr. 1043 Gertruda van Polen (zie 2677055,c).
e. Svatoslav Jaroslavich II van Kiev, geb. 1027, prins van Chernikov 1054-1073, prins van Smolensk 1060-1076, grootvorst van Kiev 1073-1076, † Kiev 1076, begr. Chernigov, tr. 1068 Kilikia/Cecilia van Dietmarschen, geb. omstr. 1054, † 1107, dr. van Etheler II en Ida van Elsdorf (zie 1365084,a).
f. Vsevolod Jaroslavitch van Kiev, geb. omstr. 1030, prins van Chernikov 1073-1076, grootvorst van Kiev 1078-1093, † 13 april 1093, tr. 1e 1046 Maria Monomakhos, geb. omstr. 1033, † 1067, dr. van Konstantin IX en Pulcheria Sklerina; tr. 2e na 1046 NN van de Kumans.
g. Vjatcheslav van Kiev, geb. omstr. 1034, † omstr. 1057.
h. Anna, zie 1339229.
i. Igor van Kiev, geb. omstr. 1036, † omstr. 1060.

Notitie bij Jaroslav I ´de Wijze ´: volgde zijn vader op
Notitie bij het overlijden van Anastasia: overleden als non in Admont
Notitie bij Andreas I ´de Katholiek ´: volgde de afgezette Peter Orseolo op. Na de usurpatie werden hij en zijn broers Bela en Levante verbannen, zij gingen eerst naar Bohemen en vervolgens naar Polen waar Bela een koninklijke prinses trouwde. Adreas en Levante trokken verder naar Kiev, waar beiden een dochter van Jaroslav de Wijze trouwden. Zij verbleven in Kiev tot 1046, toen Samuel verslagen was en werden de voormannen van de heidense Valthaopstand, die erin slaagden Peter Orseolo te verdrijven. Andreas werd gekroond in 1047, maar zette de politiek van kerstening en feodalimse voort. Hij bleef bondgenoot van Kiev. Orseolo was echter door de interventie het Heilige Roomse Rijk op de troon gezet en had zijn land een leen gemaakt van keizer Hendrik III. Deze probeerde zowel in 1051 als 1052 het land te onderwerpen. Andreas ging daarop in 1053 een bondgenootschap aan met Koenraad II van Beieren, de tegenstander van de keizer. In 1057 liet Andreas zijn 5-jarig zoontje Salomon alvast tot koning kronen, om de erfopvolging veilig te stellen. Andreas werd echter door zijn broer Bela I van de troon gestoten.
Notitie bij het overlijden van Andreas I ´de Katholiek ´: gesneuveld in de herfst van 1060, begraven in de Benedictijnse abbij van St. Anian
Notitie bij Isjaslav I: volgde zijn vader op in 1054 als Groot Prins van Kiev.Afgezet in 1068 ten gevolge van een volksopstand, vervolgens vluchtte hij naar Polen. In 1069 nam hij Kiev met behulp van een Pools leger weer in, maar werd door zijn broers weggejaagd in 1073. Hierna wendde hij zich meerdere malen tot de Dutise keizer, de koning van Polen en de paus en in 1077 slaagde hij er andermaal in Kiev in te nemen
Notitie bij het overlijden van Isjaslav I: gesneuveld
Notitie bij Svatoslav Jaroslavich II: in overeenkomst met het testament van zijn vader werd hij prins Chernigov en na de dood van zijn broer Igor prins van Smolensk. Hij werd gedwongen om Smolensk te ontvluchten wegens een aanval van de Kumans, maar versloeg hen uiteindelijk in 1068 en nam de leider gevangen. Hij zette zijn oudere broer Isiaslav af 1073 en werd tevens grootprins van Kiev, waarna het Chernigov overdroeg aan zijn jongere broer Vsevolod
Notitie bij het overlijden van Svatoslav Jaroslavich II: overleden aan de gevolgen van het opensnijden van een zweer, begraven in de Church of the Redeemer

2678460. Eudes I van Vermandois, geb. vóór 990, graaf van Vermandois 1010-1045, † 25 mei 1045, tr. 1012
2678461. Pavia van Ham, geb. omstr. 998, † 1054.
Uit dit huwelijk:
a. Simon van Vermandois, † na 1076.
b. Pierre van Vermandois.
c. Eudes II ´Pied de Loup ´ van Ham, geb. 1020, heer van Ham, † 1074, tr. 1e NN van Sarcinville, erfgename van Sarcinville en Quéant; tr. 2e 1050 Marthe van Quesnel, geb. omstr. 1035, † 1089, dr. van Robert en Julie van Fouquescourt.
d. Raoul van Vexin, geb. omstr. 1023, graaf van Vexin.
e. Pavia II van Ham, geb. omstr. 1024, vrouwe van Ham, † 1079, tr. 1040 Auguste van Moreuil, geb. omstr. 1022, graaf van Moreuil, † 1078, zn. van Wallerand en NN NN.
f. Heribert VI, zie 1339230.

Notitie bij Eudes I: Otto was een jongere zoon van zijn ouders en volgde zijn broer op als graaf. Albert had afstand gedaan van het graafschap om zich terug te trekken in de abdij van Homblieres. Enkele tijd nadien verliet Albert II het klooster en verzocht hem het graafschap terug te geven. Bij de dood van Albert Ii in 1021 werd Otto ten tweede male graaf van Vermandois

2678462. Rudolf III ´le Grand ´ van Valois en Crepy, geb. omstr. 1020, graaf van Valois, Crépy en Vitry 1037, † Péronne (Frankrijk) 23 febr. 1074, begr. Montdidier (Frankrijk), tr. 2e vóór 1060 (door echtsch. ontbonden 1060) Eleonore ´Haquenez ´ NN, erfgename van Montdidier en Péronne; tr. 3e omstr. 1061 Anna van Kiev (zie 1339229); tr. 1e omstr. 1040
2678463. Aélis van Bar-sur-Aube, geb. omstr. 1022, gravin van Bar-sur-Aube, † 11 sept. 1053, tr. 1e vóór 1040 Renaud van Sémur, † na 1039, zn. van Dalmatius I ´de Grote ´ en Aremburga van Bourgondië; tr. 2e vóór 1040 Roger I van Vignory, geb. omstr. 1010, heer van Vignory, door huwelijk graaf van Bar-sur-Aube, † omstr. 1059, zn. van Guy I en Mathilde NN en gesch. echtg. van Mathilde NN; tr. 4e omstr. 1041 Renaud I van Joigny, geb. 1018, graaf van Joigny, † 1056, zn. van Geoffrey I en Alix van Sens.
Uit dit huwelijk:
a. Adela van Valois, erfgename van het graafschap Bar-sur-Aube, † na 12 mei 1093, begr. Saint-Faron, tr. vóór 1061 Theobald III van Blois, geb. 1012, graaf van Tours 1037-1044, graaf van Blois-Chartres, Chateaudun, Dunois, Sens, Beauvais, Chateaudun en Sancerre 1037-1089, graaf van Champagne (als Theobald I) en Meaux 1066-1089, † 30 sept. 1089, begr. Epernay, zn. van Odo II en Irmgard van Auvergne en gesch. echtg. van Garsende van Maine en wedr. van Gundrada NN.
b. Wouter van Valois, † omstr. 1066.
c. Simon van Valois, † Rome (Italië), begr. Rome (Italië) 1082.
d. Adèle (Adelheid), zie 1339231.
e. Elisabeth van Crépy, geb. omstr. 1043, vrouwe van Chateauvillain, † 1080, tr. 1042 Bartholomeus van Broyes, heer van Broyes en Beauffort, † 1081, zn. van Hugo I Bardulf en Elisabeth van Sours (ook Puiset) (zie 10713851,i).

Notitie bij het overlijden van Rudolf III ´le Grand ´: herbegraven Crépy-en-Valois
Notitie bij het overlijden van Adela: maar voor 1100
Notitie bij Theobald III: vermeld sedert 1026, toen hij voor zijn vader vocht bij Saumur, voorts in 1037 in de slag bij Bar-le-Duc, waar zijn vader sneuvelde. Nadat hij zijn vader had opgevolgd weigerde hij en zijn broer Stefanus II om aan koning Hendrik I van Frankrijk de eed van trouw te zweren, waarop die hem met de steun van Anjou aanviel, Theobald werd verslagen in de slag bij Nouy en werd gedwongen om Anjou en Tours af te staan.
Notitie bij het overlijden van Wouter: gesneuveld

2678516. Goswin I van Heinsberg (dezelfde als 334632 in generatie XIX), tr. 1107
2678517. Oda van Walbeck (dezelfde als 334633 in generatie XIX).

2678518. Dietrich van Plötzkau, geb. omstr. 1033, graaf van Plotzkau, tr.
2678519. Mathilde van Walbeck, geb. omstr. 1035.
Uit dit huwelijk:
a. Adelheid van Plötzkau, geb. omstr. 1068, tr. Otto I van Regensburg, † 21 okt. 1143, zn. van Hendrik I (zie 1338518) en NN NN.
b. Konrad van Plötzkau, geb. omstr. 1073.
c. Helferich van Plötzkau, geb. omstr. 1076, † 1118, tr. Adele van Northeim, geb. 1092, † 1140, dr. van Konrad (Kuno) (zie 682541,g) en Kunegonde van Weimar-Orlamünde.
d. Irmgard, zie 1339259.

2678656. Lambert I van Saint-Omer, geb. omstr. 975, heer en chatelain van Saint-Omer, voogd van de St. Pieterskerk Gent, † 1042, tr. 2e 999 Beatrix van Henegouwen (zie 668183); tr. 1e
2678657. NN NN.

2678664. Boudewijn I van Aalst, geb. omstr. 1046, ridder, heer van Aalst, Ruiselede, Waas en Dongen voogd van de St. Pietersabdij te Gent, † 23 april 1082, tr.
2678665. Oda van Gent.
Uit dit huwelijk:
a. Boudewijn II, zie 1339332.
b. Siger van Gent.
c. Lutgarde van Gent.
d. Giselbert van Gent, geb. omstr. 1057, heer van Aalst 1096, † vóór 1113.
e. Gauthier I van Gent, geb. omstr. 1060, heer van Dendermonde, † 5 okt. 1106, tr. NN van Dendermonde, erfdochter van Dendermonde, dr. van Reingot II en Adelwides van Dendermonde.
f. Geertruid van Gent, geb. omstr. 1075, † 1138, begr. Ardres (Frankrijk), tr. 1094 Arnulf II ´de Oude ´ van Ardres, geb. omstr. 1060, heer van Ardres, † 1139, zn. van Arnould I en Mathilde van Marquise.

Notitie bij Boudewijn I: vermeld 1046-1080
Notitie bij Gauthier I: vermeld 1085-1106
Notitie bij NN: vermeld 1108
Notitie bij het overlijden van Geertruid: begraven in de kerk Saint-Omer aldaar

2678668. Geerard Berthout, geb. 1035, heer van Grimbergen en Mechelen, † 1120, tr.
2678669. Ermengarde NN.

2730112. Arnulf ´Gandensis ´ van Holland (dezelfde als 1966080 in generatie XXI), tr. omstr. juni 980
2730113. Liutgard van Luxemburg (dezelfde als 1966081 in generatie XXI).

Notitie bij het huwelijk van Arnulf ´Gandensis ´ en Liutgard: verloofd 980

2730114. Bernhard I van de Noordmark (dezelfde als 2677066), tr.
2730115. NN Waldimirnovna van Kiev (dezelfde als 2677067).

2730140. Bernhard I van de Noordmark (dezelfde als 2677066), tr.
2730141. NN Waldimirnovna van Kiev (dezelfde als 2677067).

2730142. Liudolf van Braunsweig (dezelfde als 1365084 in generatie XXI), tr.
2730143. Gertrud van Egisheim (dezelfde als 668171 in generatie XX).

2730144. Siegfried I van Luxemburg (ook van Verdun), geb. 922, 1ste graaf van Luxemburg en van de Moezelgau, † 28 okt. 988, begr. Trier, tr. 950
2730145. Hedwig van de Nordgau, geb. omstr. 936, † na 993.
Uit dit huwelijk:
a. Adelbero van Luxemburg, † 1037.
b. Ermentrude van Luxemburg.
c. *Alberada van Luxemburg.
d. Dietrich (Theodoric) van Luxemburg, † 2 mei 1047.
e. Liutgard, zie 1966081.
f. Siegfried van Luxemburg, geb. omstr. 956, graaf in de Moezelgau, 1ste graaf van Luxemburg 0963-0988, † 28 okt. 998, begr. Trier, tr. 950 Hedwig van de Nordgau.
g. Giselbert van Luxemburg, geb. omstr. 957, † Pavia (Italië) 18 april 1004.
h. Cunigonde van Luxemburg, geb. omstr. 962, † Bamberg (Duitsland) 1033, tr. omstr. juli 1000 Hendrik II van Duitsland (zie 5354471,e).
i. Hendrik V van Beieren, geb. vóór 17 aug. 964, † 27 febr. 1026.
j. Frederik I, zie 1365072.
k. Eva van Luxemburg, geb. 965, † 1041, tr. 985 Gerard van Metz, geb. omstr. 960, graaf van Metz, † 28 dec. 1020, zn. van Richard I (zie 2672697,b) en Ermentrudis van Hamaland.
l. Jutta van Luxemburg, geb. 969, tr. vóór 979 Adalbert II van de Nordgau, geb. omstr. 955, graaf van Bouzonville.Metz en Lotharingen, † Bouzonville (Frankrijk) 12 juli 1033, wedr. van Liutgarde van Lotharingen (zie 5345329,c).

Notitie bij het overlijden van Hedwig: op een 12 december daarna
Notitie bij het overlijden van Giselbert: gesneuveld

2730146. Heribert I van de Wetterau (dezelfde als 1336382 in generatie XXI), tr. 955
2730147. Irmentrud van de Avalgau (dezelfde als 1336383 in generatie XXI).

2730160. Siegfried van Northeim, geb. omstr. 950, graaf van Northeim 1002, † 1004, tr. 2e vóór 1002 Ethelinde NN; tr. 1e
2730161. Mathilde NN.
Uit dit huwelijk:
a. Siegfried II van Northeim, † 1025.
b. Benno, zie 1365080.

Notitie bij het overlijden van Siegfried II: gesneuveld

2730162. Siegfried I ´de Oudere ´ van Walbeck, geb. 950, † 15 maart 991, tr.
2730163. Kunigunde van Stade, geb. 960, † 13 juli 997, begr. Germersleben.
Uit dit huwelijk:
a. Bruno van Walbeck, geb. omstr. 988, bisschop Magdenburg 1025, abt in Nienburg, † 1049.
b. Eilika, zie 1365081.
c. Heinrich van Walbeck, geb. omstr. 990, graaf van Walbeck.
d. Siegfried van Waldeck, geb. 992, bisschop van Munster 1022, abt van klooster Berge bij Magdenburg, † 27 nov. 1032.
e. Diethmar van Waldeck, geb. Waldeck 25 juli 995, bisschop van Merseburg 1009, probst in Walbeck, † Merseburg 1 dec. 1018, tr. omstr. 1014 NN NN.
f. Friedrich, zie 10714076.
g. Eike van Merseburg, geb. omstr. 1000, tr. Hedwig van Luxemburg, geb. omstr. 1005, dr. van Frederik I en Irmentrud van Gleiberg.

2730168. Bruno van Braunsweig, geb. Derlingo (West Friesland) omstr. 980, graaf in Oostphalen en Braunsweig, † Niethorp omstr. 1011, tr. omstr. 1004
2730169. Gisela van Zwaben, geb. 11 nov. 990, hertogin van Zwaben, koningin van Duitsland 1024-, keizerin van Duitsland 1027-, † Goslar 15 febr. 1043, begr. Speyer, tr. 2e omstr. 1013 Ernst I van Zwaben (zie 5354048). tr. 3e na 31 mei 1015 Koenraad II ´de Saliër ¨ van Franconië, geb. omstr. 990, Roomsch-Duitse koning 1024-1027, koning van Italiè 1026-1039, Roomsch-Duitse keizer 1027-1039, koning van Bourgondië 1033-1039, † Utrecht 4 juni 1039, begr. Speyer, zn. van Hendrik van Spiers (zie 5354293,c) en Adelheid van Metz.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Braunsweig, tr. Thiemo II van Formbach (zie 1338613,f).
b. Bruno II van Braunsweig.
c. Liudolf, zie 1365084.
d. Gisela van Braunsweig, geb. omstr. 1005, tr. Burghard van Sangerhausen, geb. 997, † 1055.

Notitie bij Bruno: probeerde na de dood van Otto III 1002 Duits koning te worden, hetgeen mislukte. Bezat grote goederen in de omgeving van Brunswijk. Mogelijk identiek aan de Bruno die in 990 deelneemt aan de veldtocht om hertog Misko van Polen tegen hertog Boleslaw te steunen
Notitie bij het overlijden van Bruno: wellicht vermood door een zekere Milo
Notitie bij Gisela: koningin van Duitsland, gekroond Keulen 21.9.1024, keizerin van Duitsland, gekroond Rome 26.3.1027
Notitie bij het overlijden van Gisela: begraven in de kathedraal aldaar
Notitie bij het overlijden van Thiemo II: gesneuveld

2730172. Manfredo I van Oriate, geb. omstr. 949, markgraaf van Turijn 0969-0984, † omstr. 1000, tr. vóór 8 maart 991
2730173. Prangarda van Canossa, geb. 958.
Uit dit huwelijk:
a. Naginfred van Turijn, † 1036, tr. 1007 Berthe van Toscanië.
b. Wido van Turijn, † na 1029.
c. Atto van Turijn, † na 1029.
d. Ugo van Turijn, † na 1029.
e. Odo van Turijn, † na 1029.
f. Manfredo Udalrico, zie 1365086.

2730174. Otberto II van Este, geb. omstr. 940, graaf van Vienne, Genua, Tortone en Este 1000-1014, † 1014, tr. omstr. 995
2730175. Railende van Como, geb. omstr. 975, graaf van Como, † 996.
Uit dit huwelijk:
a. Ugo van Este, † na 26 jan. 1029.
b. Obizzo van Este, † na 28 jan. 1060, tr. Ermengarde NN, † vóór 1080.
c. Alberto Azzo I, zie 2677040.
d. Berta van Este, geb. 980, † 1037, tr. Odelerico van Susa.
e. Berta van Este, geb. omstr. 980, † 1037, tr. Ordoino van Ivrea, geb. omstr. 970, chatelain van Valpergue, markies van Ivrea 0990-1015, koning van Italiè 1002-1015, † Fruttuaria 15 dec. 1015, zn. van Daodone en Bertrada Phokas.
f. Berta, zie 1365087.

2734592. Heijman ´de Hongaar ´ van Arkel, geb. Hongarije omstr. 940, heer van Arkel, landvoogd van Friesland, hofmeier onder graaf Dirk II van Holland, † omstr. 980, tr.
2734593. Gilla Tielman.

Notitie bij Gilla: kreeg van Tieleman, landvoogd van Oost-Friesland onder keizer Otto I de Grote, het bestuur van Neder-Friesland, hij werd hofmeester onder graaf Dirk II van Holland en werd door de graven van Holland en Teisterbant beleend met enige landen aan de Linge, later verenigd onder de naam ´de Landen van Arkel´ Het dorp Arkel (Arlco) werd al vroeg vermeld, in 641 werd er een kerk gesticht. Heijman zou zich hier gevestigd hebben.

2734608. Jan I van Heusden, geb. 920, 5de heer van Heusden, † 956, tr.
2734609. Margaretha van Loon.

Notitie bij Margaretha: dochter van de graaf van Looz

3932160. Dirk II van Holland, geb. 938, graaf van Holland, Kennemerland, Texel en Maasland, † 6 mei 988, begr. Egmond, tr. 962
3932161. Hildegarde van Vlaanderen, geb. vóór 933, gravin van Holland door huwelijk, † 10 april 990, begr. Egmond, tr. 1e 940 Raoul II van Kamerijk (zie 42855392); tr. 2e omstr. 946 Galeran II van Meulan, geb. omstr. 948, graaf van Meulan, † vóór 11 nov. 987, zn. van Galeran I van Chartres en Lietgarde van Meulan en Mantes en gesch. echtg. van NN van Valois.
Uit dit huwelijk:
a. Egbert van Holland, aartsbisschop van Trier, † omstr. 993.
b. Erlindis van Holland.
c. NN van Holland, † na 9 april 981, tr. Everard van Doornik.
d. Arnulf ´Gandensis ´, zie 1966080.

Notitie bij Dirk II: Na de dood van zijn vader door zijn aanstaande vader naar de St.Pietersabdij van Gent gehaald. Maakte zich in 964 meester van het graafschap Gent en het land van Waas in bezit 964. Trad na het overlijden van zijn schoonvader Arnulf op 27.3.965 enige tijd op als voogd van de minderjarige opvolger Arnulf II en was uitvoerder van diens testament. Ontving van de Westfrankische koning Lotharius het bos Wattelo bij Aire aan de Leie 13.4.969.Trad herhaaldelijk op als voornaamste getuige in Vlaamse oorkonden. Verving in 975 zijn vader´s houten huisklooster in Egmond, dat was afgebrand door een stenen basiliek en de nonnen door monniken. Deed tal van schenkingen aan de abdij van Egmond alsmede aan die van Gent en Trier. Steunde na de dood van keizer Otto II als opvolger aanvankelijk (in 983) Heinrich de ruziemaker, maar nadat deze zich had teruggetrokken de jeugdige Otto III. Ontving in eigendom ter beloning de goederen en inkomsten die hij in zijn graafschap tevoren van de Duitse keizer in leen had gehouden 25.8.985, vermeld van 941-988
Notitie bij het overlijden van Dirk II: in de abdijkerk
Notitie bij Hildegarde: door haar huwelijk gravin van Holland, reeds als kleuter met Dirk verloofd, zij trouwde toen zij 12 jaar oud was, het huwelijk was voordeling voor Holland omdat zij Karolingisch bloed had. Deed samen met haar man kostbare giften aan de abdij van Egmond, die hij zelf had laten bouwen.
Notitie bij het overlijden van Hildegarde: in de abdijkerk, begraven onder één steen met haar echtgenoot
Notitie bij het huwelijk van Dirk II en Hildegarde: verloofd sinds 938

3932162. Siegfried I van Luxemburg (ook van Verdun) (dezelfde als 2730144), tr. 950
3932163. Hedwig van de Nordgau (dezelfde als 2730145).
Generatie XXIII
5345280. Eberhard I van de Bliesgau, geb. omstr. 891, graaf van Drenthe en Salland, Bonngau en Keldachgau 904, † 937, tr. omstr. 915
5345281. Almatrude van Ringelheim (ook van de Bonngau), geb. omstr. 892, † omstr. 923.
Uit dit huwelijk:
a. Ehrenfried II van de Bonngau, tr. Richwara van de Zülpichgau, geb. omstr. 935, † omstr. 980, dr. van Baudry.
b. Herman I van de Bliesgau, geb. omstr. 914, † 948.
c. Dietrich, zie 2672640.

Notitie bij het overlijden van Eberhard I: vermoord

5345282. Dirk van Hamaland, geb. 910, graaf van Drenthe en Teisterbant, voogd van Metz, † 984, tr.
5345283. Almarada van Hamaland (Westfalen).
Uit dit huwelijk:
a. Amaralda, zie 2672641.
b. Umruoch (Hunerik) van de Bliesgau, geb. omstr. 940, graaf in de Teisterbant 0981-1010, † vóór 1026, tr. NN van de Teisterbant (zie 1336355,a).

Notitie bij Dirk: vermeld 944-960
Notitie bij Umruoch (Hunerik): was in 1006 aanvoerder in de strijd tegen de Noormannen toen die met een vloot de Waal waren opgevaren en Tiel plunderden. Hij had als krijgsman in 996 en 998 zijn sporen verdiend in Italië in het leger van Otto III en dankte daarom mogelijk zijn grafelijke ambt

5345312. Robert I van Namen, geb. omstr. 852, graaf in de Lommegau 887, tr.
5345313. Judith of Engeltrud Eberhardsdr van Friuli, geb. omstr. 858.

5345314. Reinier (Reginar) I ´Langhals´ van Lotharingen, geb. 850, markgraaf in Henegouwen, † Meerssen na 25 aug. 915, tr. 1e Hildegarde van West Francië (zie 21381281,j); tr. 2e
5345315. Alberada van Lotharingen.
Uit dit huwelijk:
a. Reginar II, zie 2672658.
b. Giselbert II, zie 5345410.
c. Symphoria, zie 2672657.

Notitie bij Reinier (Reginar) I ´Langhals´: verwierf Stavelot 902 en St. Servaes te Maastricht, landeigenaar van goederen in Wallonië en stroomafwaarts langs de Maas
Notitie bij het overlijden van Reinier (Reginar) I ´Langhals´: maar voor 15.1.916

5345316. Reinier (Reginar) I ´Langhals´ van Lotharingen (dezelfde als 5345314), tr. 2e
5345317. Alberada van Lotharingen (dezelfde als 5345315).

5345318. Richard I ´Le Justicier ´ van Bourgondië, geb. omstr. 856, stadhouder van Italië 0877-, graaf van Autun 0879-0921, hertog van Bourgondië 0880-0921, graaf van Auxerre 0888-0921, graaf van Sens 0895-0921, † 11 sept. 921, begr. Sens, tr. vóór 880
5345319. Adelheid van Auxerre, geb. omstr. 865, † na 14 juli 929.
Uit dit huwelijk:
a. Rudolphe van Bourgondië, hertog van Bourgondië 0921-0936, koning van Frankrijk 0923-0936, † 15 jan. 936, begr. Sens, tr. Emma van Francië (zie 10690937,a).
b. Boso van Opper-Bourgondië, graaf van Provence 0931-0935, † Reims (Frankrijk) sept. 935, tr. 928 Berthe van Arles (zie 5354299).
c. Hugo ´de Zwarte ´ van Provence, hertog van Bourgondië en graaf van Auxerre 0936-0952, † 17 dec. 952, begr. Besancon (Frankrijk), tr. Ermengard NN.
d. Ermengard, zie 42832767.
e. *Adelheid (Alix), zie 2672659.

Notitie bij Richard I ´Le Justicier ´: versloeg de Vikingen in 888 die na het beleg van Parijs naar Bourgondië waren getrokken, en wederom in 911 toen zij Chartres belegerden. Zijn bijnaam dankt hij aan zijn politiek die rust en ontspanning bracht
Notitie bij het overlijden van Richard I ´Le Justicier ´: begraven in de Sainte-Colombe

5345320. Karel III ´ de Eenvoudige ´ van West Francië, geb. 17 sept. 879, koning van West-Francië 0893-0923, hertog van Lotharingen 0911-0923, † Péronne (Frankrijk) 7 okt. 929, tr. 1e Reims (Frankrijk) 19 april 907 Frederuna van Châlon-sur-Marne (zie 10690787); tr. 3e omstr. 918 NN NN; tr. 2e na 10 febr. 917
5345321. Eadgifu van Wessex, geb. omstr. 896, † na 951, tr. 2e 951 Heribert III van Vermandois (zie 5345409,b).
Uit dit huwelijk:
a. Lodewijk IV ´van Overzee ´, zie 2672660.
b. Charles van Courcy, geb. Laon 925, † 993, tr. Archarda van Bar-sur-Aube (zie 21427704,a).

Notitie bij Karel III ´ de Eenvoudige ´: Koning van West-Francië, gekroond Reims 28.1.893, vertoefde eerst te Chateau-Theirry en vanaf 924 in gevangenschap te Peronne. Hij verkreeg zijn bijnaam niet omdat hij dom was, maar eenvoudig en duidelijk in de communicatie. Posthume zoon van zijn vader. Werd meerdere malen gepasseerd voor het koningschap, omdat er twijfels waren over de geldigheid van het huwelijk van zijn ouders, wegens bloedverwantschap of dat Lodewijk zijn vader niet was. In 888 werd er zelfs een koning gekozen die geen Karolinger was, nl. Odo van Parijs. Op 13-jarige leeftijd werd Karel door Ranulf II van Poitiers, Arnulf van Karinthië, Herbert I van Vermandois en Pepijn van Selis met steun van bisschop Fulco van Reims tot tegenkoning uitgeroepen. Maar toen Arnulf alsnog de zijde van Odo koos, moest Karel in 895 naar Bourgondië vluchten. Na bemiddeling werd Odo door Karel erkend als koning en wees Odo hem aan als zijn opvolger. Toen hij eenmaal koning werd, was zijn macht gering. De graven en hertogen ´onder´hem waren nagenoeg zelfstandig. In 922 schonk hij de abdij van Chelles aan Haganon. In 922 moest Karel wederom vluchten dit maal naar Lotharingen. Op 15.6.923 werd hij met zijn opgetrommelde leger bij Soissons verslagen. Hij werd gevangen genomen en stierf uiteindelik in gevangenschap. Hij had bij verschillende minaressen nog een 3 tal andere kinderen.
Notitie bij de geboorte van Karel III ´ de Eenvoudige ´: posthuum geboren
Notitie bij Eadgifu: vluchtte na de nederlaag van haar man 923, met haar zoontje (Lodewijk IV) naar haar broeder koning Eathelstan van Engeland, keerde terug 936, later abdis van Notre-Dame te Laon
Notitie bij het overlijden van Eadgifu: op een 26 september daarna
Notitie bij het huwelijk van Karel III ´ de Eenvoudige ´ en Eadgifu: maar voor 31.12.919

5345322. Hendrik I ´de Vogelaar ´ van Saksen, geb. Engern (Saksen) omstr. 876, hertog van Saksen 0912-0936, Duits koning van Oost-Francië 0919-0936, † Memleben (Saksen, Duitsland) 2 juli 936, begr. Quedlinburg (Duitsland), tr. 1e 906 (door echtsch. ontbonden 909) Hatheburg van Merseburg, dr. van Eberwin; tr. 2e Walhausen (Duitsland) 19 sept. 909
5345323. Mathilde van Ringelheim, geb. Ringelheim omstr. 896, † Quedlinburg 14 maart 968.
Uit dit huwelijk:
a. NN Hendrik ´de Vogelaar´dr, zie 10708641.
b. Otto I´de Grote ´, zie 5345364.
c. Gerberga, zie 2672661.
d. Hadewig, zie 5345469.
e. Hendrik I ´de Jonge´, zie 10708940.
f. Bruno van Saksen, geb. mei 925, hertog van Lotharingen, aartsbisschop van Keulen 0935-0965, † Reims (Frankrijk) 11 okt. 965, begr. Keulen (Duitsland).

Notitie bij Hendrik I ´de Vogelaar ´: hij was de grondlegger van de Ottoonse dynastie van koningen en keizers van Duitsland, wordt algemeen gezien als de stichter en eerste koning van de middeleeuwse Duitse staat. Zijn bijnaam ontleende hij aan zijn passie : de jacht, naar men zegt toen hij netten aan het repareren was toen hij bericht kreeg dat hij tot koning was gekozen
Notitie bij het overlijden van Hendrik I ´de Vogelaar ´: begraven in de Stiftskirche
Notitie bij Mathilde: koningin van Germanië
Notitie bij het overlijden van Bruno: begraven in het door hem gestichte klooster St. Pantaleon

5345328. Wicherich III van de Bidgau, geb. omstr. 879, paltsgraaf van Aken, Bidgau en Lotharingen, graaf van Bedensis, graaf in de Ardennengau, † vóór 919, tr. omstr. 910
5345329. Kunigunde van West Francië, geb. omstr. 893, † vóór 950, tr. 2e omstr. 917 Richwin van Verdun.
Uit dit huwelijk:
a. Siegbert van de Bidgau, † na 14 juli 947.
b. Giselbert van de Bidgau, † vóór 24 nov. 965, begr. Gorze.
c. Liutgarde van Lotharingen, geb. 905, † na 9 april 960, tr. Adalbert II van de Nordgau, geb. omstr. 955, graaf van Bouzonville.Metz en Lotharingen, † Bouzonville (Frankrijk) 12 juli 1033; hij hertr. vóór 979 Jutta van Luxemburg (zie 2730145,l).
d. Gozelo, zie 2672664.
e. Adalberon van de Bidgau, geb. omstr. 912, † 26 april 962, begr. Gorze.
f. Frederik I van Bar, geb. omstr. 913, graaf van Bar, hertog van Opper-Lotharingen 0959-0978, † 18 mei 1978.

5345330. Gerhard I van Metz, geb. omstr. 878, graaf van Metz, † Augsburg 22 juni 910, tr. na 13 aug. 900
5345331. Oda van Saksen, geb. omstr. 877, † 7 febr. 952, tr. 1e 21 juni 897 Zwentibold van Lotharingen, geb. omstr. 870, koning van Lotharingen 0895-0900, koning van Oost-Francië 0899-0900, † 13 aug. 900, begr. Echternach, zn. van Arnulf I van Karinthië (ook Beieren) (zie 42762581,b) en Winburg NN.
Uit dit huwelijk:
a. Wicfrid van Metz, geb. omstr. 897, aartsbisschop van Keulen 0924-0953, † 9 juli 953.
b. Godfried ´de Gevangene ´, zie 5345392.
c. Uda, zie 2672665.
d. NN van Metz, geb. omstr. 909, tr. Sigibodo I van Saksen-Billung, geb. omstr. 902, graaf van Ripuarië 0949-0964, † 964, zn. van Amelung V; hij hertr. Hildegarde van Saksen-Billung.

Notitie bij Gerhard I: overwinnaar van de 1ste man van zijn vrouw, zijn voorgeslacht staat niet vast en is omstreden
Notitie bij het overlijden van Gerhard I: gesneuveld in de strijd tegen de Hongaren aan de Lech bij Augsburg
Notitie bij het overlijden van Oda: op 2 juli van een onbekend jaar

5345336. Anscharius I van Ivrea, geb. omstr. 826, graaf van Oscheret in Bourgondië 0878-, markgraaf van Ivrea 0888-0902, † vóór maart 902, tr.
5345337. Volsia van Susa, tr. 2e omstr. 880 Bonifacius III van Toscanië.

Notitie bij Anscharius I: hij steunde Guy III van Spoleto voor de troon van Frankrijk tegen Karel de Dikke 887, maar na de mislukte poging van Guy en de kroning van graaf Odo van Parijs keerde hij terug naar Italië met Guy III, die gekroond werd tot koning van Italië. Als dank voor de betoonde diensten, kreeg Anscharius het markgraafschap van Ivrea aangeboden. Hij was raadgever van Boso van de Provence en broer van Fulk, aartsbisschop van Reims, die een fervente voorstander was van de Karolingische dynastie in Frankrijk. Hij voerde oorlog met Arnulf van Karinthië

5345338. Berengarius I van Friuli, geb. omstr. 842, markgraaf van Friuli 0873-0924, koning van Italiè 0888-0924, Roomsch keizer 0915-0924, † Verona 7 april 924, tr. 2e na 890 Anna van Provence (zie 42835773,a); tr. 1e vóór 3 nov. 890
5345339. Berthilde van Spoleto, geb. omstr. 860, † na 27 sept. 910, tr. 2e vóór dec. 915 Anna NN, † na mei 936.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Friuli, tr. 887 NN NN.
b. Everhard II van Friuli, geb. omstr. 868, † omstr. 900.
c. Gisela, zie 2672669.

Notitie bij Berengarius I: in het testament van zijn vader verkreeg hij Annappes (bij Lille) Hildina (bij Luik) en alle bezittingen in Condroz. Hij werd in maart 878 nog als jeugdig gekenmerkt
Notitie bij het overlijden van Berengarius I: vermoord
Notitie bij het overlijden van Berthilde: geexecuteerd voor december 915

5345340. Theobald ´de Rijke´ van Arles, geb. omstr. 841, graaf van Arles, † na 887, tr. omstr. 880
5345341. Bertha van Lotharingen, geb. 866, gravin van Arles, markgravin van Toscanië, koningin van de Franken 905, regentes 915, † Lucca 8 maart 925, tr. 2e 898 Adalbert II ´de Rijke ´ van Toscanië, geb. omstr. 860, graaf van Canossa, markies van Toscanië 0884-, † 17 aug. 915, begr. Lucca, zn. van Adelbert I ´de Rijke ´ en Rothildis van Spoleto.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Arles, † na 924.
b. Boso II, zie 2672670.
c. Hugo (Ugo) ´de Slechte ´ van Arles (Italië), geb. omstr. 880, graaf van Arles en Vienne ca 898, koning van Provence 911-933, koning van Italië 926-945, † Arles 10 april 947, tr. 1e 912 Willa van Provence (zie 5345343); tr. 2e omstr. 924 Hilda NN, † omstr. 932; tr. 3e Ticino 932 Marozia van Rome, geb. omstr. 890, senatrix van Rome, koningin van Italië, † omstr. 935, dr. van Theophylakts NN; tr. 4e Colombier 12 dec. 937 Bertha van Zwaben (zie 10690731).
d. Teutburga, zie 42835775.

Notitie bij Theobald ´de Rijke´: alias Theobald van Toscana
Notitie bij het overlijden van Theobald ´de Rijke´: maar voor 31.12.898
Notitie bij het overlijden van Bertha: begraven in de Santa Maria Forisportam

5345342. Rudolf I van Opper-Bourgondië, geb. omstr. 846, markies en koning van Opper-Bourgondië 0888-0911, † 25 okt. 911, tr. 886
5345343. Willa van Provence, geb. 873, † vóór 14 juni 929, tr. 2e 912 Hugo (Ugo) ´de Slechte ´ van Arles (Italië) (zie 5345341,c).
Uit dit huwelijk:
a. Adelaide van Bourgondië, † 943, tr. vóór 18 jan. 914 Lodewijk II ´de Blinde´ van Provence (zie 42835772).
b. Lodewijk van Opper-Bourgondië, † na 929, tr. NN NN.
c. Willa, zie 2672671.
d. Rutbold I Agel, zie 21427656.
e. Rudolf II, zie 10690730.
f. Waldrada (Adelaide) van Bourgondië, geb. omstr. 892, † 963, tr. 22 juli 922 Bonifacio van Spoleto, geb. omstr. 880, graaf van Camerino, hertog van Spoleto 0945-0950, † omstr. 950, zn. van Hucbald en NN NN.

Notitie bij het huwelijk van Lodewijk II ´de Blinde´ en Adelaide: maar voor 905
Notitie bij Lodewijk II ´de Blinde´: hij huldigde Karel de Dikke, die hem als beloning Provence gaf. In 900 boden Italiaanse edelen hem de koningskroon aan, hetgeen hij accepteerde en de toenmalige koning Berengar versloeg. In 901 gekroond door de paus in Rome, maar in 902 verslagen door Berengar, die hij beloofde naar huis terug te keren en nooit meer zou proberen koning van Italië te worden, een eed die hij in 905 verbrak. Berengar versloeg hem echter bij Verona. Als straf werden hem de ogen uitgestoken, hetgeen Lodewijk de bijnaam opleverde. Alhoewel hij formeel koning van Provence was, lag de feitelijke macht bij Hugo van Arles

5345344. NN van Kleef.

5345360. Ehrenfried Ezzo III van de Zülpichgau/Bonngau/Keldaggau, geb. omstr. 915, graaf in de Zülpichgau 0942-0970, graaf in de Bonngau 0945-0965, graaf in de Keldaggau 0950-0970, † omstr. 970, tr. omstr. 935
5345361. Richwara van Henegouwen?, † vóór 10 juli 963.
Uit dit huwelijk:
a. Ehrenfried van de Zülpichgau, † na 999.
b. Herman I ´de Kleine ´(Pusillius), zie 2672680.

Notitie bij het overlijden van Ehrenfried Ezzo III: of 20.11.996

5345362. Huchbald I van Dillingen, geb. 875, † 16 juli 909, begr. Wittislingen, tr.
5345363. Thietburga van Thurgovië, geb. 880.
Uit dit huwelijk:
a. Theotbald van Dillingen, † 10 aug. 955, begr. Lechfeld.
b. Ulrich van Dillingen, geb. Augsburg 890, † ald. 4 juli 973.
c. Manegold I van Dillingen, geb. 909.
d. Liutgard, zie 42833333.
e. *Heilwig, zie 2672681.

Notitie bij het overlijden van Theotbald: gesneuveld

5345364. Otto I´de Grote ´ van Duitsland, geb. Walhausen (Duitsland) 23 nov. 912, hertog van Saksen 0936-0961, koning van Duitsland 0936-0973, koning van Italiè 0961-0973, Roos-Duits keizer 0962-0973, † Memleben 7 mei 973, begr. Magdeburg, tr. 1e sept. 929 Edith (Eadgith) van Wessex (zie 5345583); tr. 2e 25 dec. 951
5345365. Adelheid ´de Heilige ´ van Bourgondië, geb. omstr. 931, † Seltz 22 dec. 999, tr. 1e 947 Lotharius II van Italië, geb. omstr. 914, † nov. 950, zn. van Hugo (Ugo) ´de Slechte ´ van Arles (Italië) (zie 5345341,c) en Hilda NN.
Uit dit huwelijk:
a. Richilde, zie 5345375.
b. Hendrik van Saksen, geb. omstr. nov. 952, † vóór 7 april 954.
c. Bruno van Saksen, geb. omstr. dec. 953, † vóór 8 sept. 957.
d. Otto II ´Rufus ´, zie 2672682.
e. Mathilde van Duitsland, geb. omstr. febr. 955, † 6 febr. 999, begr. Quedlinburg.

Notitie bij het overlijden van Otto I´de Grote ´: begraven in de kathedraal

5345366. Konstantinos Skleros, geb. omstr. 920, generaal van Byzantium, † 991, tr.
5345367. Sophie Phokaina, † na 956.

Notitie bij Sophie: uit de Phokas familie

5345368. Eberhard IV van de Nordgau, geb. omstr. 929, graaf in de Elzas en Nordgau, † 18 dec. 972, tr. 951
5345369. Luitgard van Lotharingen (Trier), geb. omstr. 929, † omstr. 975.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo VII ´Raucus ´, zie 2672684.
b. Hedwig, zie 2730145.
c. Adalbert II, zie 5354288.

Notitie bij het overlijden van Eberhard IV: of 18.12.973

5345370. Gerhard van Lotharingen (dezelfde als 2672696 in generatie XXII), tr.
5345371. NN NN (dezelfde als 2672697 in generatie XXII).

5345372. Hendrik van Dagsburg (Thurgovië), geb. omstr. 920, graaf van Dagsburg, † na 950, tr.
5345373. *NN Letald dr van Maçon.

5345374. Konrad (Kuno) I van de Öhningen, geb. omstr. 940, koning van Zwaben 983, graaf in de Rheingau 985,995, graaf in de Ufgau 987, graaf in de Ortenau 994, † 20 aug. 997, tr. omstr. 968
5345375. Richilde van Duitsland, geb. omstr. 945, † 1020.
Uit dit huwelijk:
a. Luitpold van Öhningen.
b. Liutold van Öhningen, † na 999.
c. Ekbert van Öhningen.
d. Richilde (Judith), zie 2672687.
e. Jutta, zie 5354289.
f. Ita, zie 5354085.
g. Emma (ook Kungunde, Hemma) van Öhningen, geb. omstr. 970, † omstr. 1030, tr. 1e Diederik I van Wasserburg, geb. omstr. 970, † omstr. 1020; tr. 2e omstr. 990 Frederik I ´Roch ´ van Diessen (zie 10708121,b).
h. Kunigunde van Öhningen, geb. omstr. 980, † 6 maart 1022, tr. 1e Frederik van Büren (zie 42832556,a); tr. 2e Frederik van Diessen, † 1034.

Notitie bij Konrad (Kuno) I: zijn parentage is omstreden, sommige bronnen geven Konrad graaf in de Rheingau en Ortenau en Judith NN
Notitie bij de geboorte van Konrad (Kuno) I: zoon van of Koenraad van de Ortgau en zijn vrouw Judith of van Udo, graaf in de Wetterau en Kunigunde van Vermandois
Notitie bij Frederik: stamvader van Hohenstaufen
Notitie bij Frederik: graaf van Andechs 1003-1027

5345376. Ottocar I van Leoben, graaf van Leoben, † 925.

5345380. Alpo van de Chiemgau.

5345384. Burkhard I van de Zürichgau, geb. omstr. 932, graaf van Nellenburg, graaf in de Zürichgau 0963-0965, † 1 mei 991.

5345392. Godfried ´de Gevangene ´ van Lotharingen, geb. Metz omstr. 907, graaf in de Bidgau 0959-, graaf in de Menthingau 0960-, markgraaf van Antwerpen en Ename 0964-, graaf van Verdun 0965-, † na 965, tr. vóór 934
5345393. Ermentrude van Frankrijk, geb. omstr. 910.
Uit dit huwelijk:
a. Gotfried van Neder-Lotharingen, † Italië 964.
b. Adelard van Lotharingen.
c. Gebhard van Lotharingen.
d. Gerberge van Metz (ook Lotharingen), geb. na 934, † 995, tr. Megingoz van de Maingau, geb. omstr. 915, graaf van Avalgau, voogd van Gelre en Zutphen 0973-0988, † na 29 sept. 989, zn. van Wichard II van Gelre en NN van Zutphen.
e. Gerhard, zie 2672696.

Notitie bij Megingoz: vermeld 944-1003 (sic!)

5345408. Heribert II van Vermandois, geb. 889, graaf van Vermandois en Meaux 0902-0943, graaf van Mézeray en Vexin 0918-0943, † St. Quentin (Frankrijk) 23 febr. 943, tr. vóór 21 mei 907
5345409. Adela van Francië, geb. omstr. 892, Robertijnse prinses, † na 931.
Uit dit huwelijk:
a. Robert I, zie 21416382.
b. Heribert III van Vermandois, geb. omstr. 912, graaf van Meaux en Troyes 0967-0983, † na 983, tr. 951 Eadgifu van Wessex (zie 5345321).
c. Adelheid/Adele, zie 10708177.
d. Eudes van Vermandois, geb. omstr. 915, graaf van Amiens 0941-0944, † na 19 juni 946.
e. Hugo van Vermandois, geb. omstr. 920, aartsbisschop van Reims 0925-0931, † Meaux (Frankrijk) 962.
f. Liutgard van Vermandois, geb. vóór 925, † na 14 nov. 985, begr. Chartres (Frankrijk), tr. 1e omstr. 940 Willem I ´Langzwaard ´ van Normandië (zie 10708184); tr. 2e omstr. 943 Theobald II ´de Bedrieger ´ van Blois, geb. na 908, heer van Saumur, Chinon en Beaugency, graaf van Tours 0943-0975, graaf van Rennes 0956-0960, graaf van Chateaudun 0956-0975, graaf van Blois-Chartres 0960-0975, † Saumur 16 jan. 975, zn. van Theobald I´de Oude ´ (zie 21381802) en NN NN.
g. Ragenold, zie 2672728.
h. Albert I ´de Vrome ´, zie 2672704.

Notitie bij Heribert II: hij was leke-abt van Saint-Medard-de-Soissons en Saint-Crepin-de-Soissons, tracht zijn machtsgebied uit te breiden, speelt een rol in de machtsstrijd om de Franse koningskroon en in de conflicten met Oost-Francië, Bourgondië wegens het lot van Lotharingen, sluit met evenveel gemak allianties, die hij zo nodig zonder meer verbreekt, kiest ondanks zijn eigen Karolingische afstamming veelal de partij der Robertijnen, houdt de ongelukkige koning Karel III de Eenvoudige na diens afzetting vele jaren gevangen
Notitie bij het overlijden van Heribert III: maar voor voorjaar 985
Notitie bij Eadgifu: vluchtte na de nederlaag van haar man 923, met haar zoontje (Lodewijk IV) naar haar broeder koning Eathelstan van Engeland, keerde terug 936, later abdis van Notre-Dame te Laon
Notitie bij het overlijden van Eadgifu: op een 26 september daarna
Notitie bij Hugo: op 5-jarige leeftijd door zijn vader benoemd tot aartsbisschop van Reims, waarbij de vader de bisschoppelijke goederen tot zich trok, op 11-jarige leeftijd afgezet door Hugo de Grote
Notitie bij Willem I ´Langzwaard ´: volgde zijn vader op
Notitie bij het overlijden van Willem I ´Langzwaard ´: vermoord, in 1064 herbegraven in Rouen
Notitie bij Theobald II ´de Bedrieger ´: volgde zijn vader op als graaf , kreeg na huwelijk de controle over het noordelijke gedeelte van Bretagne, versloeg de Vikingen aan de Loire ca. 935, Hij wordt beschouwd als de grondlegger van het huis Blois wat eeuwenlang een prominente rol zou spelen in Frankrijk en Engeland en tijdens de kruistochten

5345410. Giselbert II van de Maasgau, geb. omstr. 885, markgraaf van Henegouwen, hertog van Lotharingen 0928-0939, † Andernach 3 okt. 939, tr. 928
5345411. Gerberga van Saksen (dezelfde als 2672661 in generatie XXII).
Uit dit huwelijk:
a. Haduidis van Lotharingen, † vóór 934.
b. Alberade, zie 2672729.
c. Hendrik van Lotharingen, geb. omstr. 934, titulair hertog van Lotharingen, † omstr. 945.
d. Gerberga, zie 2672705.

Notitie bij Giselbert II: erfde het volledige bezit van zijn vader, vermeld in oorkonden van 919, 923 en 930. Vergrootte zijn macht nog meer dan zijn vader door een ´schommelpolitiek´ Keerde zich tegen Karel ´de Eenvoudige ´ liet zich in 920 door aanhangers tot koning van Lotharingen kiezen, maar nam zijn toevlucht tot keizer Hendrik I. Veinsde zich met Karel te willen verzoenen, maar verried hem en nam deel aan de opstand waardoor Robert I Frans koning werd. 30.6.922. Weigerde na diens sneuvelen 15.6.923 Raoul als opvolger te erkennen en wendde zich opnieuw tot Hendrik I. Probeerde zich (maar te laat) met Raoul te verzoenen, waarop Hendrik met een groot leger in 925 Lotharingen inlijfde. Werd als hertog gehandhaafd en tot een dynastiek huwelijk gebonden. Leke-abt van Saint Maximin 924-934, rector van Sint Servaes 928, kamerheer van Otto I bij de kroning in Aken 7.8.936, maar koos de zijde van diens broer Hendrik kort daarna. Werd in maart 939 overwonnen door de Birten en een tijd lang belegerd in Chevremont. Riep de hulp in van Lodewijk IV van Overzee en trad Otto tegemoet, werd door hem verslagen Andernach 3.10.939. verdronk bij zijn vlucht over de Rijn.
Notitie bij het overlijden van Giselbert II: verdronken in de Rijn

5345416. Richfrid (Dodo) van de Betuwe, graaf van de Betuwe en Teisterbant 0897-0943, † vóór 950, tr.
5345417. Herensinda van Kleef, geb. omstr. 859, gravin van Kleef.
Uit dit huwelijk:
a. Rudlof van de Betuwe.
b. NN van de Betuwe, tr. Lambert van Masau, † na 960.
c. Ehrenfried (Irmfried) ´de Listige ´ van de Betuwe, geb. omstr. 895, graaf in Hettergau, Duffelgau en Condrost, voogd van Stablo 953-958, † na 958, tr. Keilo NN.
d. Baldrik I van de Betuwe, geb. omstr. 895, bisschop van Utrecht, † 27 dec. 975, begr. Utrecht.
e. Herwesindis van de Betuwe, geb. omstr. 895, tr. Lambert van Leuven, geb. omstr. 894, graaf van Leuven, Toxandrië en de Maasgau, † 961, zn. van Albuinus.
f. Nevelung, zie 2672708.

Notitie bij het overlijden van Richfrid (Dodo): zij zijn bij elkaar begraven

5345418. Reginar II van Henegouwen (dezelfde als 2672658 in generatie XXII), tr. 902
5345419. *Adelheid (Alix) van Bourgondië (dezelfde als 2672659 in generatie XXII).

Notitie bij het huwelijk van Reginar II en *Adelheid (Alix): andere genealogien geven NN van Huy als de vrouw van Reginar

5345440. Guillaume I van Ponthieu, geb. omstr. 915, graaf van Ponthieu 957, † omstr. 980, tr. 2e 933 Maud van Gamaches (zie 42766433); tr. 1e vóór 928
5345441. *Aliette van Normandië, geb. Falaise (Frankrijk) 908, † 930.
Uit dit huwelijk:
a. Sybille, zie 10714625.
b. Hilduin III, zie 2672720.

5345448. Bernard ´de Deen ´ van Harcourt, geb. omstr. 904, heer van Harcourt, Callefiel en Beauficel, † omstr. 950, tr.
5345449. Sprota van Bourgondië, geb. omstr. 908.

Notitie bij Bernard ´de Deen ´: hoveling van de hertog van Normandië 927

5345450. Anslech Turstain van Bricquebec, geb. omstr. 927, heer van Bastembourg, heer van Bricquebec, † 990, tr.
5345451. Gilette van Beaumont, geb. omstr. 930, vrouwe van Beaumont-sur-Oise?, † 1007.
Uit dit huwelijk:
a. Richard Turstain, zie 5345452.
b. Eremburge, zie 2672725.
c. Catherine van Bricquebec, geb. omstr. 955, tr. Bernard van Argouges, geb. omstr. 955, ridder, † 1008, zn. van Hugo en Lucile van Boissey-le-Chatel.

5345452. Richard Turstain van Bastembourg, geb. omstr. 945, heer van Bricquebec 927 en heer van Montfort, tr.
5345453. Juliane Murdac, geb. 950.
Uit dit huwelijk:
a. Gisèle van Montfort-sur-Risle, tr. Giroie van Echauffour, zn. van Arnold van Courcereaut.
b. Richard Turstein Haldup de la Haye, geb. omstr. 960, heer van la Haye du Puit en Lessay, † na 1056, tr. Emma NN, dr. van NN van Balts en NN NN.
c. Hugo ´met de Baard ´, zie 2672726.
d. Guillaume van Bricquebec, geb. omstr. 970, tr. NN van Beaufou, geb. omstr. 950, dr. van Richard.

5345456. Heribert II van Vermandois (dezelfde als 5345408), tr. vóór 21 mei 907
5345457. Adela van Francië (dezelfde als 5345409).

5345458. Giselbert II van de Maasgau (dezelfde als 5345410), tr. 928
5345459. Gerberga van Saksen (dezelfde als 2672661 in generatie XXII).

5345460. Ebalus ´Manzer´ van Poitiers, geb. omstr. 874, hertog van Aquitanië, graaf van Poitou en Auvergne vanaf 927, † 933, tr. 1e 10 okt. 892 Aremburga NN; tr. 2e vóór febr. 911
5345461. Emiliane van Carcassonne, † na 934.
Uit dit huwelijk:
a. Ebles van Poitou, † 26 febr. 977, begr. Saint-Michel-en-Lherm.
b. Guillaume III ´Dolkop ´, zie 2672730.

5345462. Rollo (alias Robert) van Normandië, geb. Maer (Noorwegen) omstr. 846, hertog van Normandië 0911-0927, † Rouen (Frankrijk) omstr. 931, tr. 1e vóór 886 NN NN; tr. 3e 912 Gisela van Frankrijk (zie 10690787,b); tr. 2e omstr. 886
5345463. Poppa van Bayeux, geb. omstr. 870, † omstr. 910.
Uit dit huwelijk:
a. Kalina van Normandië.
b. Willem I ´Langzwaard ´, zie 10708184.
c. Adèle (Gerloc), zie 2672731.
d. Asperling van Pitres, geb. omstr. 905, tr. 945 Sprotta van Senlis (zie 10708185).
e. *Aliette, zie 5345441.
f. Gerlette van Normandië, geb. 908, tr. 925 Guillaume II van Auvergne, geb. 894, markies van Gothie, graaf van Auvergne, Berry, Macon, Limousin en Lyon, 0886-0926, † 16 dec. 926, begr. Brioude, zn. van Eustrage en NN NN.
g. Crispina van Normandië, geb. omstr. 918.

Notitie bij Rollo (alias Robert): Viking hoofdman uit West-Noorwegen,verbannen aldaar en begon ca 885 grote strooptochten te ondernemen waaronder op Walcheren en in Friesland. Hij richtte zich daarna op het mondingsgebied van de Seine en veroverde het gebied dat later Normandië genoemd zou worden. In 890 viel hij de graaf van Bayeux aan, roofde diens dochter, waarmee hij trouwde, één van hun nakomelingen is Willem de Veroveraar. In 892 belegerde hij vergeefs Parijs, maar wel drong hij in die tijd door tot Lotharingen. Intussen had hij zich in Rouen gevestigd en de heerschappij van dat gebied tot zich getrokken. In 911 erkende Karel de Eenvoudige zijn status door hem bij verdrag tot hertog van wat later Normandië genoemd zou worden Rollo beperkte zich daarna tot de monding van de Seine
Notitie bij de geboorte van Rollo (alias Robert): oorspronkelijk naam is Hrolfr, bij zijn doop Robert genoemd
Notitie bij het overlijden van Rollo (alias Robert): begraven in de kathedraal aldaar
Notitie bij Poppa: ouders omstreden
Notitie bij het huwelijk van Rollo (alias Robert) en Poppa: verstoten
Notitie bij het huwelijk van Sprotta en Asperling: uit dit huwelijk tevens ca 3 dochters waarvan geen details bekend zijn
Notitie bij het overlijden van Guillaume II: begraven in de abdij aldaar

5345464. Reginar II van Henegouwen (dezelfde als 2672658 in generatie XXII), tr. 902
5345465. *Adelheid (Alix) van Bourgondië (dezelfde als 2672659 in generatie XXII).

Notitie bij het huwelijk van Reginar II en *Adelheid (Alix): andere genealogien geven NN van Huy als de vrouw van Reginar

5345466. Hugo V van de Nordgau, geb. omstr. 890, graaf van Hohenburg, voor 920 tot voor 940, † 940, tr. 924
5345467. Hildegard van Ferette, geb. omstr. 905, † 949.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo VI van de Nordgau.
b. Guntram ´de Rijke van Habsburg (ook Altenburg), graaf in de Breisgau 962, heer van Müri (Zwitserland), geb. omstr. 920, † 26 maart 973, tr. 1e Ita van Calw, gravin van Calw, geb. omstr. 925, dr. van Konrad I (zie 42835073,b); tr. 2e NN van Montfort, geb. omstr. 910.
c. Adela, zie 2672733.
d. Eberhard IV, zie 5345368.

Notitie bij Guntram ´de Rijke: in 952 door keizer Otto veroordeeld wegens hoogverraad
Notitie bij het overlijden van Guntram ´de Rijke: op 9 augustus van een jaar na 973

5345468. Hugo ´de Grote´ van Neustrië, geb. Fontaines-en-Sologne 898, leken-abt van de St. Martin van Tours, St. Germain van Auxerre, hertog van Neustrië, graaf van Autun, Macon, Nevers, Sens, Auxerre en Chalon, graaf van Parijs, Orleans en Vexin. markgraaf van Bretagne 0923-, hertog van Francië 0943-0950, hertog van Neder-Bourgondië 0943-0954, graaf van Auxerre 0952-0956, hertog van Aquitanië 0955-0956, † Dourdan (Frankrijk) 16 juni 956, begr. Saint Denis (Frankrijk), tr. 1e NN NN; tr. 2e 914 Judith van Maine, geb. omstr. 875, † omstr. 925, zn. van Roger en Rothildis van West Francië; tr. 3e 922 Raingarda van Dijon, † 958, dr. van Raoul en Reingarde NN; zij hertr. na 956 Ansoud I le Riche van Auxerre; tr. 4e omstr. 926 Eadhild van Wessex (zie 10690643,g); tr. 5e Mainz of Ingelheim 937
5345469. Hadewig van Saksen, geb. 918, prinses van Duitsland, † 14 maart 965.
Uit dit huwelijk:
a. Beatrix, zie 5345797.
b. Hugo I Capet, zie 2672734.
c. Emma van Francië, geb. omstr. 943, † 18 maart 968, tr. 960 Richard I ´zonder Vrees ´ van Normandië (zie 5354092).
d. Hendrik I ´de Grote ´ van Bourgondië, geb. omstr. 944, hertog van Bourgondië 0965-1002, graaf van Auxerre 0965-1002, † 15 okt. 1002.
e. Otton (Eudes) van Bourgondië, geb. omstr. 945, graaf van Auxerre en hertog van Bourgondië 0956-0965, † Pouilli-sur-Saone 3 febr. 965, tr. 955 Luitgarde van Chalon, erfgename van Chalon, † na 958, dr. van Giselbert en Ermengarde II van Bourgondië.
f. Eudes/Henri van Bourgondië, geb. omstr. 948, hertog van Bourgondië, † Pouilly-sur-Saone 15 okt. 1002, begr. Auxerre (Frankrijk), tr. 1e omstr. 973 Gerberga van Ivrea (zie 1336335,g); tr. 2e vóór juni 992 (door echtsch. ontbonden vóór 22 okt. 996) Gersende van Gascogne, † na 996, dr. van Guillaume Sancho II en Urraca van Navarra.

Notitie bij Hugo ´de Grote´: vermeld sedert 921, voogd van koning Lodewijk IV van Overzee, en regent van het Westfrankische rijk 936-945, regent voor de Karlolingische koning Lotharius 954-956, was in zijn tijd de machtigste man van Frankrijk
Notitie bij het overlijden van Hugo ´de Grote´: begraven in de basiliek aldaar
Notitie bij het overlijden van Hadewig: op de 10de februari in 965 of daarna
Notitie bij het huwelijk van Hugo ´de Grote´ en Hadewig: na 9 mei en voor 14 september
Notitie bij het huwelijk van Richard I ´zonder Vrees ´ en Emma: verloofd 956
Notitie bij Richard I ´zonder Vrees ´: toen zijn vader stierf in was hij te jong om op te volgen, koning Lodewijk IV van Frankrijk veroverde Normandië en liet de jonge Richard overbrengen naar Laon, zogenaamd voor de opvoeding. Hij wist echter te ontsnappen. Lodewijk bezette Normandië ten noorden van de Seine en Hugo de Grote wilde ook een graantje meepikken en bezette een aantal steden. Normandisch verzet met behulp van Vikingen bood echter nog geen soulaas. Bernard de Deen wist Hugo en Lodewijk tegen elkaar uit te spelen, hetgeen uitmondde in de slag bij de rivier de Dives 13 juli 945. Na de slag slaage Richard enin de rijksgroten over te halen om zijn gezag over Normandië te erkennen. In 947 slaagde Richard erin om Normandië definitief onder zijn gezag te brengen, zij het met de hulp van Harald I van Denemarken, hij verzoende zich met Hugo de Grote en trouwde diens dochter Emma
Notitie bij Hendrik I ´de Grote ´: Henri is de geadopteerde naam van Eudes
Notitie bij Otton (Eudes): erfde van zijn vader het graafschap Auxerre en volgde zijn schoonvader op als graaf van Chalon
Notitie bij het huwelijk van Luitgarde en Otton (Eudes): Pasen van dat jaar
Notitie bij Eudes/Henri: adopteerde als hertog van Bourgondië de naam Henri

5345470. Guillaume III ´Dolkop ´ van Poitou (dezelfde als 2672730 in generatie XXII), tr. Rouaan 935
5345471. Adèle (Gerloc) van Normandië (dezelfde als 2672731 in generatie XXII).

5345508. Lothar I van Stade, geb. omstr. 840, graaf van Stade, † Ebstdorf 2 febr. 880, tr.
5345509. Oda van Saksen, geb. omstr. 820.

Notitie bij het overlijden van Lothar I: gesneuveld in de strijd tegen de Denen

5345520. Luitpold van Beieren (ook Karinthië), geb. omstr. 850, burggraaf van Regensburg, hertog van Beieren 0885-0907, markgraaf in Karinthië (Oostenrijk) en Opperpannonië (Hongarije) 0893-0907, † Bratislava 4 juli 907, tr. vóór 886
5345521. Kunigunde van Zwaben, geb. omstr. 862, koningin van Duitsland, markgravin van Beieren, † Klooster Lorsch 7 juni 915, tr. 1e Hendrik van Babenberg; tr. 3e 913 Koenraad I ´de Jonge van Franconië (zie 42834338).
Uit dit huwelijk:
a. Arnulf I ´de Slechte ´, zie 2672760.
b. Berthold, zie 10708898.

Notitie bij Luitpold: mederegent voor de onmondige koning Lodewijk IV ´het Kind ´
Notitie bij het overlijden van Luitpold: gesneuveld in de strijd tegen de Magyaren

5345522. Eberhard van de Sülichgau, geb. 865, graaf in de Sülichgau 0888-0899, † na 899, tr. omstr. 885
5345523. Gisela van Verona, geb. 865, † 911.

Notitie bij het overlijden van Gisela: geexecuteerd wegens hoogverraad

5345524. Liuthar I van Stade (dezelfde als 2672754 in generatie XXII), tr.
5345525. Swanhilde van Hamaland (dezelfde als 2672755 in generatie XXII).

5345526. Siegfried van Arneburg, geb. omstr. 890, graaf van Merseburg, † 937, tr.
5345527. Kotechind van Saksen, geb. omstr. 895, † 920.
Uit dit huwelijk:
a. Mathilde, zie 2672763.
b. Bruno, zie 21416438.

5345530. Heribert I van Vermandois, geb. vóór 850, graaf van Soissons 0886-0907, graaf van Meaux 0888-0907, graaf van Vermandois 0896-0907, † na 6 nov. 907, tr.
5345531. Berthe van Parijs, geb. omstr. 850, † omstr. 907.
Uit dit huwelijk:
a. Beatrix, zie 10690937.
b. Heribert II, zie 5345408.
c. Adelheid van Vermandois, geb. omstr. 895, tr. Gebhard van de Ufgau, geb. omstr. 895, graaf van de Ufgau 0940-0947, † na 947, zn. van Eberhard van de Niederlahngau en Wiltrude van Francië (van de Speyergau).
d. Cunigondis, zie 2672765.

Notitie bij Heribert I: leke-abt van Saint-Crepin, kiest aanvankelijk de zijde van Karel de Eenvoudige in diens strijd tegen Odo/Eudes hertog van Francië om de Franse troon, maar verlaat dan om onbekende reden diens partij, verliest zodoende St. Quentin en Péronne aan Rudolf, graaf van Cambrai, broer van Boudewijn II van Vlaanderen, die hij laat doden, uit bloedwraak geeft Boudewijn opdracht om Heribert te vermoorden
Notitie bij het overlijden van Heribert I: op een 6 november maar voor 907, vermoord in opdracht van Boudewijn II van Vlaanderen

5345532. Godfrey van de Avalgau, geb. omstr. 865, hertog en paltsgraaf van Avalgau.

5345534. Gozelo van de Bidgau (dezelfde als 2672664 in generatie XXII), tr.
5345535. Uda van Metz (dezelfde als 2672665 in generatie XXII).

5345552. Rudolf van de Betuwe (dezelfde als 1336354 in generatie XXI), tr. 2e omstr. 963
5345553. Marie van Vliermal (dezelfde als 1336355 in generatie XXI).

5345554. Albert I van Namen (dezelfde als 668164 in generatie XX), tr. omstr. 990
5345555. Ermengarde van Neder-Lotharingen (dezelfde als 668165 in generatie XX).

5345560. Gebhard van Gleiberg, graaf van de Wetterau -1016, † 8 nov. 1016, tr.
5345561. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN, zie 2672780.
b. NN van Gleiberg, tr. Wigger III van Thüringen (zie 21416617,b).
c. NN van Magdeburg.

5345564. Folmar VI van Metz (dezelfde als 1338552 in generatie XXI), tr.
5345565. Suanehilde NN (dezelfde als 1338553 in generatie XXI).

5345566. Koenrad I van Luxemburg (dezelfde als 668430 in generatie XX), tr. 1e
5345567. Ermensinde van Longwy, geb. omstr. 1029, † na 1062, tr. 2e vóór 1041 Pierre ´de Adelaar ´ van Poitou, geb. omstr. 1018, graaf van Poitou (als Guillaume VI) 1038-, hertog van Aquitanië (als Guillaume VII) 1039-1058, † 1 sept. 1058, begr. Poitiers, zn. van Guillaume V ´de Grote ´ van Poitiers en Agnès van Bourgondië-Comté (zie 5354489,e).

Notitie bij Ermensinde: won. als weduwe te Rome bij haar schoonzuster keizerin wed. Agnes 1062, keerde later terug naar Frankrijk

5345580. Eberhard III van Lebarten, geb. omstr. 898, graaf van Laurenburg, † 927, tr. 920
5345581. Anna van Eilsz, geb. omstr. 900.
Uit dit huwelijk:
a. Amelie van Lebarten, geb. vóór 297.
b. Frederic van Lebarten, geb. omstr. 921, † 967.
c. Jean van Lebarten, geb. omstr. 922, † 934.
d. Otto III, zie 2672790.
e. Anna, zie 21417925.
f. Philippe I van Lebarten, geb. omstr. 930.
g. Amelie, zie 10708433.

5345582. Otto I´de Grote ´ van Duitsland (dezelfde als 5345364), tr. 1e sept. 929
5345583. Edith (Eadgith) van Wessex, † 26 jan. 946, begr. Magdeburg.
Uit dit huwelijk:
a. Lukharde, zie 2672791.
b. Luitgard, zie 10708585.
c. Liudolf van Zwaben, geb. 930, † Pombia 6 sept. 957.

5345792. Udo van Mainvault, geb. omstr. 930.

5345794. Dirk I van Bar, geb. omstr. 965, hertog van Lotharingen en graaf van Bar 0978-1027, † 11 april 1027, tr.
5345795. Richwara van Metz, geb. omstr. 967, gravin van Luneville, † 1035.

Notitie bij Richwara: gravin van Luneville

5345796. Frederik I van Opper-Lotharingen (ook van Bar), geb. omstr. 915, hertog van Opper-Lotharingen 959, † 18 mei 978, tr. omstr. 954
5345797. Beatrix van Francië, geb. 938, † 23 aug. 987.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Lotharingen.
b. NN Frederikdr van Lotharingen, tr. Berthold I van Riesenburg, geb. omstr. 935, † omstr. 999.
c. Hendrik van Bar, † omstr. 975.
d. NN, zie 10708121.
e. Adelboro I van Metz, geb. omstr. 958, bisschop van Verdun (als Adelboro I) -0984, bisschop van Metz (als Adelboro II) 0984-1005, † 14 dec. 1005.
f. Beatrix van Opper-Lotharingen, geb. na 960, † 1026, tr. Koenraad III van Rheinfelden, geb. 962, graaf van Thüringen en de Wetterau, † 1017, zn. van Koenraad I van Zwaben (zie 2672765,i) en Richilde van Saksen.
g. Dirk I, zie 2672898.

Notitie bij Berthold I: oervader van het geslacht Andechs, graaf van Geisenfeld, graaf aan de Boven-Isar, paltsgraaf van Beieren
Notitie bij het overlijden van Berthold I: op een 26 augustus

5345798. Folmar III van Metz, geb. omstr. 950, paltsgraaf van Metz 970, van de Bliesgau (Saarland) 982, graaf van Lunéville, † vóór 996, tr.
5345799. Bertha NN, geb. omstr. 940, † na 996.
Uit dit huwelijk:
a. Richildis, zie 2672899.
b. Folkmar IV van Metz, geb. omstr. 980, graaf in de Bliesgau, † 1020.

Notitie bij Bertha: vermeld 995/6
Notitie bij Folkmar IV: vermeld 999-1026, waarschijnlijk graaf van Metz 1020 stichter van St. Rémy in Lunéville

5345804. Boudewijn II van Boulogne, geb. omstr. 975, graaf van Boulogne, Lens, Saint-Pol en Guines 0990-1025, † 1033, tr. omstr. 1010
5345805. Adeline (Adelheid) van Gent, geb. omstr. 990, † omstr. 1045, tr. 2e na 1010 Enquarand I van Ponthieu, geb. Montreuil omstr. 985, † omstr. 20 sept. 1045, begr. Saint Riquier, zn. van Hugo II (zie 2672721,d) en Gisela van Frankrijk (zie 2672735,b) en gesch. echtg. van NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Eustache I ´a l´Oeul ´, zie 2672902.
b. Sybille van Boulogne, geb. omstr. 1015, † omstr. 1076, tr. Guy Eudes van Dampierre, geb. omstr. 1010, heer van Meslain, † 1048, zn. van Hilduin en Melissende van Limoges.

Notitie bij Boudewijn II: volgde zijn vader op, hij maakte gebruik van de minderjarigheid van Boudewijn IV van Vlaanderen om een onafhankelijke positie te verwerven, met als gevolg een voortdurende vijandschap tussen de twee Boudewijns
Notitie bij het overlijden van Boudewijn II: gedood door Engelbert I van Ponthieu, nadat hij hem had beledigd

5345806. Lambert I ¨met de Baard ¨ van Leuven (dezelfde als 1336392 in generatie XXI), tr. 991
5345807. Gerberga van Neder-Lotharingen (dezelfde als 1336393 in generatie XXI).

Notitie bij het huwelijk van Lambert I ¨met de Baard ¨ en Gerberga: of later

5347328. Wolbrand van Egmond, geb. Egmond-Binnen omstr. 901, heer van Egmond.

5347392. Boudewijn IV ´ met de Schone Baard ´ van Vlaanderen (dezelfde als 1338522 in generatie XXI), tr. 1e Parijs (Frankrijk) omstr. 1012
5347393. Otgiva van Luxemburg, geb. omstr. 995, † 21 febr. 1030, begr. Gent.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Vlaanderen, geb. omstr. 1011, tr. Hendrik I van Leuven (zie 1336393,c).
b. Ermengarde, zie 10714657.
c. Boudewijn V ´met de Schone Baard ´, zie 2673696.

Notitie bij Otgiva: nicht van keizerin Kunigunda van Luxemburg
Notitie bij het overlijden van Otgiva: begraven in de St. Pieter aldaar
Notitie bij Hendrik I: graaf tot aan zijn dood
Notitie bij het overlijden van Hendrik I: vermoord

5347394. Robert II ´de Vrome ´ van Frankrijk (dezelfde als 2678456 in generatie XXII), tr. 3e 6 sept. 1002
5347395. Constance van Provence (dezelfde als 2678457 in generatie XXII).

5354048. Ernst I van Zwaben, geb. vóór 984, hertog van Zwaben 1012-1015, † 31 mei 1015, begr. Würzburg, tr. omstr. 1013
5354049. Gisela van Zwaben (dezelfde als 2730169 in generatie XXII).
Uit dit huwelijk:
a. Herman IV, zie 2677024.
b. Ernst II van Zwaben, geb. 1010, hertog van Zwaben 1015-1030, † Auf der Baar 17 aug. 1030, begr. Konstanz.

Notitie bij Ernst I: nam als begeleider van hertog Otto van Karinthië deel aan de (mislukte) veldtocht naar Italië, wordt gevangen genomen na het beleg van de burcht Creussen bij Bayreuth en ter dood veroordeeld, maar wordt begenadigd, wordt na het kinderloos overlijden van zijn zwager Hermann III door keizer Hendrik II aangesteld als hertog van Zwaben 1012
Notitie bij het overlijden van Ernst II: gesneuveld

5354050. Manfredo Udalrico van Susa (dezelfde als 1365086 in generatie XXI), tr. 1014
5354051. Berta van Este (Toscanië) (dezelfde als 1365087 in generatie XXI).

5354052. Raimund I van Narbonne, geb. Narbonne omstr. 960, burggraaf van Narbonne, † 1019, tr. Narbonne 982
5354053. Ricarda van Millau, geb. Narbonne 964, † omstr. 1023.
Uit dit huwelijk:
a. Ermengaud van Narbonne, † na 29 maart 990.
b. Guiillaume van Narbonne, † na 22 maart 1023.
c. Bernard van Narbonne, † na 23 jan. 1051.
d. Berengarius I, zie 2677026.

5354054. Bernard I ´Taillifer ´ van Bésalu, geb. 961, graaf van Bésalu en Ripoli 0988-1020, † omstr. 1 okt. 1020, begr. Ripoll, tr. 992
5354055. Toda van Pamplona, geb. 977, † na 13 okt. 1020.
Uit dit huwelijk:
a. Constance Velasquita van Bésalu, † na 1063, tr. 1030 Armengold II ´ el Pelegrino ´ van Urgell, geb. 1009, graaf van Urgell 1010-1038, † Jeruzalem (Palestina) 1038, zn. van Armengol I ´el de Cordoba ´ en Tetberga van Provence en wedr. van Arsenda NN.
b. Wilfredo van Bésalu, † 1054.
c. Adelaide van Bésalu, tr. Ponce II van Ampurias, † 1078, zn. van Hugo en Guisle van Béziers.
d. Enrique van Bésalu, † na 13 okt. 1020.
e. Hugo Berenquer van Bésalu, † na 13 okt. 1020.
f. Garsinde, zie 2677027.
g. Guillem I ´de Grote ´ van Bésalu, geb. 994, graaf van Bésalu, † 1052, begr. Ripoli, tr. vóór 30 maart 1020 Adelaide NN.

Notitie bij het overlijden van Armengold II ´ el Pelegrino ´: begraven in de kerk van de Heilige Sepulchre

5354056. Poppo I van Rott, graaf van Rott 926, 937, geb. omstr. 948, † na 980, tr. omstr. 1002
5354057. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Pilgrim II van Rott, † 24 dec. 1039.
b. NN van Rott, tr. Chadalhoh IV in de Rootgau (zie 2677129,a).
c. Poppo II, zie 2677028.

5354058. Kuno I van Sualafeld, graaf in de Riesgau, † na 1020, tr.
5354059. Irmengard NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hazaga, zie 2677029.
b. Kunio II van Sualafeld, † na 17 mei 1053.
c. NN van Sualafeld, geb. omstr. 995, gravin van Altdorf, † omstr. 1027, tr. Hendrik II van Pegnitz (zie 668191,d).

5354060. Dirk van Wassenberg, † 1030, tr.
5354061. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Berthold I van Wassenberg.
b. Frederik II, zie 2677030.

5354062. Arnold I van Gilching, geb. 980, tr. 2e Adelheid NN, † vóór 1000; tr. 1e
5354063. Irmgard NN, † 1000.
Uit dit huwelijk:
a. Irmgard, zie 2677031.
b. Pilgrim VI van Gilching, † 27 febr. 1066.
c. Maginhard III van Reichersbeuern, † 27 febr. 1066.

Notitie bij het overlijden van Maginhard III: gesneuveld

5354068. Siegfried I van Sponheim, geb. Sponheim omstr. 1000, graaf van Sponheim, markgraaf van de Hongaarse mark of Leithamark (in het oostelijk gedeelte van beneden-Oostenrijk) 1045, markgraaf in Pusterthal 1048, † Bulgarije 5 juli 1065, tr. omstr. 1037
5354069. Richgarde van Lavanthal, geb. omstr. 1030, † Spanheim omstr. 1072.
Uit dit huwelijk:
a. Hartwig van Sponheim, † 17 juni 1126.
b. NN van Sponheim.
c. Engelbert I, zie 2677034.
d. Herman van Sponheim-Laventhal, geb. omstr. 1045, burggraaf van Magdeburg, † 22 juli 1118, tr. NN van Maagdenburg, geb. omstr. 1050, † omstr. 1110, dr. van Wigger III van Thüringen (zie 21416617,b) en NN van Gleiberg (zie 5345561,b).

Notitie bij Siegfried I: verwierf door huwelijk aanzienlijke bezittingen in de omgeving van Salzburg en Lavantthal, in Karinthië, in Dran, Friuli en Sann
Notitie bij de geboorte van Siegfried I: tegenwoordige Sponhheim
Notitie bij het overlijden van Siegfried I: op de terugkeer van een pelgrimsreis naar Jerusalem
Notitie bij Richgarde: na het overlijden van haar echtgenoot ging zij op pelgrimsreis naar Santiago de Compostela
Notitie bij het overlijden van Richgarde: aanvankelijk begraven in Spanheim, later St. Paul in Salzburg
Notitie bij Herman: chatelain van Maagdeburg

5354070. Markwart IV van Karinthië, geb. omstr. 1020, markgraaf van Karinthië, later hertog 1072, † 16 juni 1076, tr. omstr. 1050
5354071. Liutbirg van Plain, geb. omstr. 1025, † omstr. 1100.
Uit dit huwelijk:
a. Herman van Karinthië, † 1087.
b. Ulrich van Karinthië, † 21 dec. 1121.
c. Liutold III van Karinthië, † 12 mei 1090.
d. Markwart van Karinthië, † na 1065.
e. Friedrich van Karinthië.
f. Markwart V van Eppenstein, † 17 juni 1127, tr. Sophie van Oostenrijk, † 2 mei 1154, dr. van Leopold II ´de Schone´ en Itha van Cham; zij hertr. na 1106 Hendrik III van Karinthië (zie 5354071,h) en tr. 3e 1128 Sieghart VI van Schala.
g. Hadewig, zie 2677035.
h. Hendrik III van Karinthië, geb. 1050, hertog van Karinthië en markgraaf van Verona 1090-1122, † 4 dec. 1122, tr. 1e vóór 1070 Beatrix van Diessen, dr. van Otto I en NN NN; tr. 2e na 1106 Sophie van Oostenrijk, † 2 mei 1154, dr. van Leopold II ´de Schone´ en Itha van Cham en echtg. van Markwart V van Eppenstein (zie 5354071,f); zij hertr. 1128 Sieghart VI van Schala.

Notitie bij het overlijden van Beatrix: overleden op 24 februari van een onbekend jaar

5354072. Babo I van Regensburg, graaf van Regensburg, † 5 maart 1001, tr. 1e Mathilde van de Schweinachgau (zie 5354449,b); tr. 2e NN NN; tr. 3e NN NN.

5354080. Otberto II van Este (dezelfde als 2730174 in generatie XXII), tr. omstr. 995
5354081. Railende van Como (dezelfde als 2730175 in generatie XXII).

5354084. Rudolf II van Altdorf, geb. omstr. 950, graaf van Altdorf en Ravensburg, † omstr. 992, begr. Altdorf, tr.
5354085. Ita van Öhningen, geb. omstr. 963, † 9 nov. 1020.
Uit dit huwelijk:
a. Richlind van Altdorf, † Burg Persenbeug 12 juni 1045, begr. Ebersberg, tr. Adalbero van Ebersberg (zie 42832559,e).
b. Heinrich van Altdorf, † 21 nov. 1000.
c. Welf II, zie 2677042.
d. Conrad I van Altdorf, geb. 25 nov. 976, graaf van Altdorf, † omstr. 1017.

5354086. Frederik I van Luxemburg (dezelfde als 1365072 in generatie XXI), tr. omstr. 995
5354087. Irmentrud van de Wetterau (dezelfde als 1365073 in generatie XXI).

5354088. Boudewijn III van Vlaanderen, geb. omstr. 937, graaf van Vlaanderen 0958-0962, † 1 jan. 962, begr. St. Bertin, tr. omstr. 955
5354089. Mathilde van Saksen-Billung (dezelfde als 1336333 in generatie XXI).

Notitie bij Boudewijn III: hij bevorderde de economie in het algemeen en de lakenindustrie in het bijzonder, hij stichtte onder meer jaarmarkten te Brugge en Kortrijk
Notitie bij het overlijden van Boudewijn III: overleden aan de pokken gedurende een veldtocht onder aanvoering van Lotharius van Frankrijk tegen Normandië

5354090. Berengarius ´de Jonge´ van Italië (dezelfde als 1336334 in generatie XXI), tr. omstr. 930
5354091. Willa III van Arles (van Toscanië) (dezelfde als 1336335 in generatie XXI).

5354092. Richard I ´zonder Vrees ´ van Normandië, geb. Falaise (Frankrijk) 28 aug. 933, graaf van Rouen, 1ste hertog van Normandië 0947-0996, regent van Frankrijk 0956-0960, † Fécamp 20 nov. 996, tr. 1e 960 Emma van Francië (zie 5345469,c); tr. 2e vóór 989
5354093. Gunnora van Crépon, geb. omstr. 950, † 5 jan. 1031.
Uit dit huwelijk:
a. Richard II ´de Goede ´, zie 2677046.
b. Robert I ´de Deen ´ van Evreux, geb. omstr. 965, aartsbisschop van Rouen 0989-1037, graaf van Evreux 0996-1037, † Rouen 1037, tr. Herleva van Pont-Audemer (zie 2672725,c).
c. Alix van Normandië, geb. 969, vrouwe, later gravin van Eu, † 1005, tr. 984 Wallerand I van Gamaches, geb. 954, schildknaap, heer van Gamaches en graaf van Vimeu, † 1018.
d. Blanche van Normandië, geb. Falaise (Frankrijk) omstr. 972, † Aumale omstr. 1029, tr. omstr. 988 Richier I van Aumale, geb. omstr. 968, heer van Aumale en Quicampoix, † omstr. 1022, zn. van Druon.
e. Maugis van Normandië, geb. omstr. 980, graaf van Mortain en Corbeil door huwelijk, † 1033, tr. Germaine van Corbeil, geb. omstr. 990, erfgename van Corbeil, dr. van Albert van Gometz en NN NN.
f. Osmont I Tyrel van Poix, geb. Falaise (Frankrijk) omstr. 980, heer van Fiefs le Poix van Picardië, † Poix-de-Picardie (Frankrijk) omstr. 1045, tr. 1e Blanche van Gournay-en-Bray, geb. 988, † 1032, dr. van Renaud en Isabeau van Ponthieu (zie 2672721,f); tr. 2e NN NN.
g. Hedwige van Normandië, geb. 981, gravin van Normandië, † 21 febr. 1034, tr. 996 Godfried III van Bretagne (zie 5354095,e).
h. Guillaume I van Eu, geb. omstr. 985, graaf van Eu 1040-1058, † na 7 febr. 1050, tr. Lesseline van Harcourt (zie 668181).
i. Emma (Aelfgifu) van Normandië, geb. omstr. 985, † Winchester (Engeland) 6 maart 1052, tr. 1e 1002 Aethelred II ´the Unready ´ van Engeland (zie 5356872); tr. 2e juli 1017 Knut I Svenson ´de Grote ´ van Denemarken, geb. Shaftesbury (Dorset, Engeland) 995, gouverneur van Sleeswijk en Pommeren, koning van Engeland 1014, koning van Engeland 1016-1035, koning van Denemarken 1018-1035, koning van Noorwegen 1018-1035, † Shaftesbury (Dorset, Engeland) 12 nov. 1035, begr. Winchester (Engeland), zn. van Sven I ´Vorkbaard ´ en Gunhilde van Polen.
j. Moriella van Normandië, geb. omstr. 990, † 1020, tr. omstr. 1005 Tancrède van Hauteville, geb. omstr. 990, heer van Contentin, † 1041, zn. van Gerard van Tancarville en Odobone van Hauteville; hij hertr. na 1020 Fredesenda van Normandië.

Notitie bij Richard I ´zonder Vrees ´: toen zijn vader stierf in was hij te jong om op te volgen, koning Lodewijk IV van Frankrijk veroverde Normandië en liet de jonge Richard overbrengen naar Laon, zogenaamd voor de opvoeding. Hij wist echter te ontsnappen. Lodewijk bezette Normandië ten noorden van de Seine en Hugo de Grote wilde ook een graantje meepikken en bezette een aantal steden. Normandisch verzet met behulp van Vikingen bood echter nog geen soulaas. Bernard de Deen wist Hugo en Lodewijk tegen elkaar uit te spelen, hetgeen uitmondde in de slag bij de rivier de Dives 13 juli 945. Na de slag slaage Richard enin de rijksgroten over te halen om zijn gezag over Normandië te erkennen. In 947 slaagde Richard erin om Normandië definitief onder zijn gezag te brengen, zij het met de hulp van Harald I van Denemarken, hij verzoende zich met Hugo de Grote en trouwde diens dochter Emma
Notitie bij Gunnora: net als Richard van Noorse afkomst maar met Deens bloed
Notitie bij Godfried III: graaf nadat hij Judicaël van Nantes had verslagen en hem had verplicht eer te bewijzen
Notitie bij het overlijden van Godfried III: overlijden op de terugreis van een pelgrimstocht naar Rome
Notitie bij Emma (Aelfgifu): adopteerde de naam Aelfgifu na haar huwelijk
Notitie bij het overlijden van Emma (Aelfgifu): begraven in de kathedraal aldaar
Notitie bij het huwelijk van Aethelred II ´the Unready ´ en Emma (Aelfgifu): verloofd 1000
Notitie bij Aethelred II ´the Unready ´: volgde zijn vermoorde broer op, gekroond Kingston-upon-Thames. De hal waar de kroning plaatsvond, stortte in en doodde enige voormane raadgevers, hetgeen hem de bijnaan ´the Unready ´opleverde. Tot 980 hadden de Denen Engeland gemeden, maar daarna begonnen de plundertochten weer. Rond 986 was er een grote epidemie met veesterfte. In 991 ontstond een conflict tussen Normandië en Engeland, omdat Normandië de Denen onderdak gaven, hetgeen opgelost werd met de vrede van Rouen. In datzelfde jaar versloegen de Denen en lokaal leger in Maldon (Essex). Een Deense inval in 994 eindigde met een onbesliste veldslag bij Londen, vervolgens werden de Denen met 22.000 pond afgekocht
Notitie bij het overlijden van Aethelred II ´the Unready ´: begraven in de St. Paul´s kathedraal
Notitie bij Knut I Svenson ´de Grote ´: volgde Edmund II ´Ironside op in Engeland en zijn broer in Denemarken. In 1017 verdeelde hij Engeland in 4 graafschappen, Wessex, Mercië, Northumbrië en East Anglia- In 1018 voelde hij zich veilig genoeg om de vloot terug te sturen naar Denemarken
Notitie bij Tancrède: Normandische edelman en avonturier in het Middellandse Zee gebied

5354094. Conan I´le Tort ´ van Bretagne, geb. 944, graaf van Rennes 0958-0992, graaf van Vannes 0970-0992, hertog van Bretagne 0988-0982, † Conquereuil 27 juni 992, begr. Mont Saint-Michel, tr. 973
5354095. Ermengarde van Anjou, geb. vóór 965, † na 982.
Uit dit huwelijk:
a. Catualon van Bretagne, † na 15 jan. 1050.
b. Hurnod van Bretagne, † 1026.
c. NN van Rennes, geb. omstr. 970, † na 1049, tr. Hugo III van Maine, geb. omstr. 955, hertog van Mans, graaf van Maine 0992-1014, † omstr. 1014, zn. van Hugo II en NN van Vermandois.
d. Judicael van Rennes, geb. Rennes omstr. 975, hertog van Rennes, † 13 juni 1037, tr. NN NN.
e. Godfried III van Bretagne, geb. 980, hertog van Bretagne 0992-1008, graaf van Nantes 0994-0995, † 20 nov. 1008, tr. 996 Hedwige van Normandië (zie 5354093,g).
f. Judith, zie 2677047.

Notitie bij Conan I´le Tort ´: volgde zijn vader op, in 981 versloeg hij Hoël I graaf van Nantes en hertog van Bretagne in de 1ste slag bij Conquerreuil, daarna was hij in feite de machthebber in Bretagne. Hij verwierf in 990 het graafschap Nantes en noemde zichzelf Princeps Brittannorum in een schenking aan de abdij van Mont Saint-Michel. In de 2de slag bij Conquerreuil werd hij verslagen door zijn zwager, Fulco III van Anjou, en werd zijn rechterhand afgeslagen, waarna hij zich overgaf. Hij stierf nog dezelfde dag, Naast de genoemde kinderen was hij tevens de vader van minimaal 4 zoons bij wellicht meerdere minaressen.
Notitie bij het overlijden van Conan I´le Tort ´: gesneuveld
Notitie bij Godfried III: graaf nadat hij Judicaël van Nantes had verslagen en hem had verplicht eer te bewijzen
Notitie bij het overlijden van Godfried III: overlijden op de terugreis van een pelgrimstocht naar Rome

5354100. Harald Gränske van Vestfold, geb. 947, onderkoning van Vestfold, Agden en Viken, † omstr. 995, tr.
5354101. Asta Gudbrandsdatter, tr. 2e omstr. 995 Sigrud II Syr, onderkoning van Ringerike.

Notitie bij Harald Gränske: Deens vazal die deelnam aan de burgeroorlogen in die tijd, ontrouw aan zijn vrouw, zo gaat het verhaal door de dochter van Skagul ´de Hoogmoedige ´ het hof te maken die zijn avances te ver ging gaan en hem vermoordde door hem te verbranden in een huis
Notitie bij het overlijden van Harald Gränske: vermoord

5354102. Olaf II ´de Schutterkoning´ van Zweden, geb. omstr. 970, koning van Zweden 0995-1022, † 1022, tr. omstr. 1000 Astrid van Mecklenburg (zie 5356919); kreeg rel.
5354103. Edla van de Obotrieten.
Uit deze relatie:
a. Holmfrid van Zweden.
b. Emund van Zweden, † 1060.
c. Astrid Olafsdottir, zie 2677051.

Notitie bij Olaf II ´de Schutterkoning´: bij de aanvang van zijn koningschap ging de heerschappij over Denemarken verloren en weigerden de volken van Letland en Estland nog langer schattingen te betalen.

5354104. Michael van Hongarije, geb. vóór 955, hertog van Hongarije, † 978, tr. 985
5354105. Adelajda van Polen, geb. omstr. 952, † na 997, tr. 2e 985 Geza van Hongarije (zie 5354468).
Uit dit huwelijk:
a. Laszlo van Hongarije, † 1029, tr. omstr. 1000 Premislava Vladimirovna van Kiev (zie 5354134,a).
b. Vazul, zie 2677052.

Notitie bij Adelajda: ze was een Chrisiane en bekeerde haar 2de echtgenoot

5354106. Samuil Kometopoulos van Bulgarije, geb. omstr. 950, tsaar van Bulgarije 976-1014, † Prilep 6 okt. 1014, tr. omstr. 970
5354107. Agatha Krysilaina Khryselios, geb. omstr. 945, † omstr. 980.
Uit dit huwelijk:
a. Gavril Radomir van Bulgarije, † 1015, tr. 987 (door echtsch. ontbonden 988) NN van Hongarije (zie 5354469,d).
b. NN van Bulgarije.
c. NN van Bulgarije.
d. Kosara van Bulgarije, tr. 998 Ivan Vladimir Dukija, † Prespa 22 mei 1016, begr. Krajina, zn. van *Petrislav Duklja.
e. NN Katun Comeopoulos, zie 2677053.
f. Miroslava van Bulgarije, geb. omstr. 980, † na 1016, tr. 998 Ashot Taronites, magistraat -1005, † 1005, zn. van Gregorius II en Helena II Lekapenos.

Notitie bij Samuil Kometopoulos: Ondanks het feit dat hij er niet in slaagde om zijn land onafhankelijk te houden van de Byzantijnen was hij de enige die ooit een veldslag tegen keizer Basileios II won
Notitie bij het overlijden van Gavril Radomir: vermoord
Notitie bij het overlijden van Ivan Vladimir: vermoord

5354108. Boleslaw I ´de Dappere ´ van Polen, geb. omstr. 967, vorst van Polen 0992-1025, hertog van Bohemen 1003-1004, † 17 juni 1025, tr. 1e omstr. 984 (door echtsch. ontbonden omstr. 986) Heminilde van Meissen, dr. van Ricdag en NN NN; tr. 2e omstr. dec. 985 (door echtsch. ontbonden 987) Judith van Hongarije (zie 5354469,b); tr. 4e omstr. 987 Hodica van de Obotrieten, abdis van klooster in Mecklenburg voor haar huwelijk, dr. van Billug; tr. 5e Burg Cziczani 3 febr. 1018 Oda van Meissen, geb. omstr. 995, † 1025, dr. van Ekkehard I en Swanhilde van Saksen (zie 1336377,d); tr. 6e na 1023 NN van Kiev (zie 5356917,c); tr. 3e omstr. 987
5354109. Emenilde van Slowenië (ook van de Wenden), geb. omstr. 960, † omstr. 1017.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Polen, geb. 988, abdis.
b. Regelinda van Polen, geb. 989, † na 21 maart 1016, tr. omstr. 30 april 1002 Herman van Meissen, markgraaf van Meissen, † 1038, zn. van Ekkehard I en Swanhilde van Saksen (zie 1336377,d).
c. Mieszko II Lambert ´de Luie ´, zie 2677054.
d. NN van Polen, geb. omstr. 995, † na 14 aug. 1018.
e. Otto van Polen, geb. omstr. 1000, † 1033.

Notitie bij Boleslaw I ´de Dappere ´: hij geldt als de stichter van de Poolse staat. Tegenover de Duitse keizers verdedigde hij met kracht de Poolse souvereiniteit, die hij door territoriale uitbreiding naar de Baltische Zee en het rijk van Kiev en door een strakke administratieven en kerkelijke organisatie van zijn land bevestigde. Hij bereikte dat Polen een onafhankelijke kerkelijke provincie werd. Kort voor zijn dood kreeg hij van de paus de koninklijke waardigheid.
Notitie bij het overlijden van Otto: vermoord

5354110. Ezzo (Ehrenfried) van Lotharingen (van Bliesgau-Deutz) (dezelfde als 1336340 in generatie XXI), tr. vóór 15 juni 991
5354111. Mathilde van Saksen (dezelfde als 1336341 in generatie XXI).

5354128. Lothar II van Walbeck (dezelfde als 2672762 in generatie XXII), tr.
5354129. Mathilde van Arneburg (dezelfde als 2672763 in generatie XXII).

5354130. Werner van Rottenburg, geb. omstr. 917, graaf van Rottenburg.

5354132. Diederik van de Noordmark, geb. omstr. 930, graaf van de Nordthüringgau, Balsamgau, Osterwald, Hevelingen, Morazini, Derlingau, Hassegau, Zwabengau, markgraaf van de Noordmark 0965-0983, † 25 aug. 985, tr.
5354133. Gerberga van Waldeck, geb. omstr. 950.
Uit dit huwelijk:
a. Othelhilda van Haldensleben, geestelijke in Quedlinburg, † 1020.
b. Mathilde van Haldensleben, † na 995, tr. vóór 983 Prabislaw van Brandenburg, † 28 dec. 994, zn. van Tugumir.
c. Oda, zie 10708211.
d. Thietburga van Haldensleben, geb. omstr. 957, tr. omstr. 983 Dedo I van Merseburg, geb. omstr. 945, graaf van Merseburg, † Mose bij Wolmirstedt 13 nov. 1009, zn. van Dirk I van Wettin (zie 10708305,a) en Emma NN.
e. Bernhard I, zie 2677066.

Notitie bij Diederik: hij heeft bezittingen in de Thüringgau (ten westen van Magdeburg) en Derlingau (ten oosten van Braunsweig). In 953 een van de aanvoerders van Otto I tijdens de opstand van Liudolf, voert meerdere akties tegen de Slaven uit
Notitie bij het overlijden van Prabislaw: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Dedo I: gesneuveld

5354134. Wladimir Seajatoslawitsch ´de Grote ´ van Kiev, geb. 958, ged. Kiev (Oekraine) 989, vorst van Novgorod 0969-, grootvorst van Kiev 0978-0980, † Berestow (Oekraine) 15 juli 1015, tr. 1e 977 (echtsch. ingeschr. 986) Rogneda van Polotsk (zie 5356917); tr. 2e Kherson 988 Anna van Byzantium, geb. omstr. 963, † 1011, begr. Kiev; tr. 3e na 1011 Adelia van Zwaben (ook Öhningen), † na 14 aug. 1018, dr. van Koenraad I van Zwaben (zie 2672765,i) en Richilde van Saksen; kreeg rel.
5354135. *Olova van Bohemen, geb. omstr. 955.

Notitie bij Wladimir Seajatoslawitsch ´de Grote ´: hij liet zich dopen ca 985 omdat hij toen in ruil voor steun aan de Byzantijnse keizer de zuster van Basilius II ten huwelijk kreeg (Anna van Byzantium) , daarna werd het christelijke geloof overgenomen en aangevuld met orthodox-byzanthijnse accenten, een kroniek vermeld dat hij de gehele bevolking van Kiev naar de rivier de Dnjepr dreef om daar gedoopt te worden, wordt als heilige vereerd op 15 juni (ook in de RK-kerk omdat hij zich liet dopen voor het grote schisma),11 natuurlijke kinderen . Na zijn dood werd het rijk verdeeld over zijn 12 zonen, hetgeen betekende dat het grote Russische rijk versplinterd werd.

5354152. Burckhard IV van Goseck, geb. omstr. 940, graaf in de Hassegau, † 13 juli 982, tr.
5354153. Emme van Merseburg, geb. omstr. 960, † omstr. 1045.
Uit dit huwelijk:
a. Siegfried van Wettin, † 1038.
b. Burchard I, zie 2677076.
c. NN van Goseck, geb. omstr. 962, tr. Gebhard I van Querfurt, geb. omstr. 980, graaf van Querfurt, † 1017, zn. van Bruno III (zie 21416439,c) en Ida NN.
d. Bruno van Waldeck, geb. omstr. 1000, † omstr. 1055.

5354154. Siegfried II van Merseburg, geb. omstr. 936, paltsgraaf, graaf van Merseburg, graaf van de Hassegau 0961-0980, † 25 juni 959, tr. 1e Christina van Erpesfeld (zie 10708307); tr. 2e
5354155. NN NN.

5354156. Wilhelm van Weimar, geb. omstr. 910, graaf in het zuiden van Thüringen 949, † 16 april 963, tr.
5354157. NN van Henneberg.
Uit dit huwelijk:
a. Poppo van Weimar, † vóór 963.
b. Willem II ´de Grote ´, zie 2677078.

5354158. Poppo II van Thüringen, geb. omstr. 870, markgraaf van Sorbenmark 892, † na 905, tr.
5354159. NN van Thüringen.
Uit dit huwelijk:
a. Adalbert van Thüringen, † na 915.
b. NN, zie 2677079.
c. Poppo III van Thüringen, geb. omstr. 900, † 945.

5354160. Poppo I van de Neckargau, geb. 945, graaf in de Neckargau, † 1011.

5354166. Wolfrat II van Althausen (ook Veringen), graaf van Veringen, † 8 april 1065, tr. 1009
5354167. Hiltrudis NN, geb. 990, † 9 jan. 1052.
Uit dit huwelijk:
a. Ida (Irmgard), zie 2677083.
b. Wolfrat III van Veringen.
c. Manegold van Veringen.
d. Hermann van Veringen, geb. 18 juli 1013, † 24 sept. 1054.
e. Werner van Veringen, geb. 1 nov. 1021, † Jeruzalem (Palestina) 1054.

Notitie bij het huwelijk van Wolfrat II en Hiltrudis: uit dit huwelijk 15 kinderen waaronder 10 jong overleden

5354192. Udo VI (Otto) van Hammerstein, geb. omstr. 975, graaf van de Wetterau 1016-, graaf van de Engergau, Neder-Lahngau, Gleiberg en Hammerstein 1019-, † 5 juni 1036, tr.
5354193. Irmgard van Verdun, geb. Verdun omstr. 971, † 1042.
Uit dit huwelijk:
a. Gerard, zie 2677096.
b. Udo II van Hammerstein, † 1034.
c. Mathilde, zie 2677231.
d. Hildegard van Sélestat, geb. 1030, † 1068, tr. 1047 Frederik van Büren, geb. omstr. 1012, graaf in de Biesgau en Büren, paltsgraaf van Zwaben 1053, † 1068, zn. van Frederik (zie 42832556,a) en Kunigunde van Öhningen (zie 5345375,h).

Notitie bij Udo VI (Otto): graaf van de Duitse gebieden Wetterau en Engersgouw, zou de 1ste graaf van Zutphen zijn geweest. Dit lijkt onjuist. Hij heeft wrs wel op de burcht Zutphen gewoond, maar is er nooit in de grafelijkheid opgenomen. Volgde in 1002 Otto II van Karinthië naar Italië.
Notitie bij Udo II: ongehuwd overleden

5354200. Folmar III van Metz, geb. omstr. 920, graaf van de Saargau en Bliesgau 982, Metz enz. 977-982, graaf van Lunéville, † omstr. 995, tr. omstr. 960
5354201. Bertha van de Bliesgau, geb. 945, erfgravin van de Bliesgau, † na 1003.

5354202. Godfried ´de Gevangene ´ van Verdun (dezelfde als 1336332 in generatie XXI), tr. 963
5354203. Mathilde van Saksen-Billung (dezelfde als 1336333 in generatie XXI).

5354216. Hendrik III van Lützelstein, geb. omstr. 960, graaf van Lützenstein, † omstr. 1017, tr.
5354217. NN van Homburg.

5354224. Hugo VIII´der Heisere´ van Egisheim (dezelfde als 1336342 in generatie XXI), tr. omstr. 992
5354225. Heilwig van Dabo (dezelfde als 1336343 in generatie XXI).

5354226. Albert I van Namen (dezelfde als 668164 in generatie XX), tr. omstr. 990
5354227. Ermengarde van Neder-Lotharingen (dezelfde als 668165 in generatie XX).

5354256. Chadaloch II van de Isengau, geb. omstr. 905, graaf in de Isengau 0926-0959, † omstr. 953, tr.
5354257. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Egilolf van de Isengau.
b. Eberhard van de Isengau, begr. Seeon.
c. Aribo I, zie 2677128.

Notitie bij Chadaloch II: parentage niet bewezen, andere bronnen geven Rudolf II van Ponthieu als vader
Notitie bij het overlijden van Chadaloch II: maar voor 976

5354260. Boto II van Botonen, geb. omstr. 935.

5354262. Immed III van West Saksen, geb. omstr. 955, † 27 jan. 983, tr.
5354263. Adela van Gent, geb. omstr. 957, † 22 maart 1014, tr. 2e vóór 18 dec. 996 Baldric van Drenthe, † Burg Heimbach 5 juni 1021.
Uit dit huwelijk:
a. Meinwerk van Utrecht, † 6 juni 1036.
b. Adela van Saksen, † na 1027.
c. Emma van Saksen, † 3 dec. 1038, begr. Bremen, tr. Liutger van Westphalen (zie 1336377,e).
d. Glismod van West Saksen, † vóór 1041, tr. vóór 1022 Adelbert ´de Zegenrijke ´ van Oostenrijk (zie 10708097,j).
e. Diederik van de Veluwe (Ook Utrecht), geb. 970, † Upladen 7 april 1014.
f. Grismund, zie 2677131.

Notitie bij het overlijden van Adela: of 22 maart van de jaren 1015 en 1016
Notitie bij het overlijden van Emma: begraven in de kathedraal
Notitie bij het overlijden van Diederik: gedood op last van zijn moeder

5354272. Arnulf II ´met de Baard ´ en ´de Jongere ´ van Vlaanderen (dezelfde als 2677044 in generatie XXII), tr. vóór 1 april 988 (door echtsch. ontbonden 992)
5354273. Rozala (ook Suzanna) van Italië (dezelfde als 2677045 in generatie XXII).

Notitie bij het huwelijk van Arnulf II ´met de Baard ´ en ´de Jongere ´ en Rozala (ook Suzanna): verstoten

5354288. Adalbert II van de Nordgau, geb. omstr. 962, graaf van Bouzonville en Metz, † omstr. 1032, tr. 979
5354289. Jutta van Öhningen, geb. omstr. 960, † na 1022.
Uit dit huwelijk:
a. Uda van de Nordgau.
b. Gerard II, zie 2677144.

5354290. Dirk I van Opper-Lotharingen (dezelfde als 2672898 in generatie XXII), tr.
5354291. Richildis van Lunéville-Metz (dezelfde als 2672899 in generatie XXII).

5354292. Otto van Karinthië, geb. omstr. 948, graaf van Speyergau, Wormsgau, Enzgau, Kraichgau, Pfinzgau, Ufgau en de Nahegau, hertog van Karinthië en markgraaf van Verona 0978-0983, hertog van Worms 0983-, hertog van Karinthië en markgraaf van Verona 0995-1004, † 10 nov. 1004, begr. Bruchsal, tr. omstr. 969
5354293. Judith II van Beieren, geb. omstr. 950, gravin van Beieren, † 991, begr. Worms.
Uit dit huwelijk:
a. Wilhelm van Karinthië, bisschop van Straatsburg 1029, † 7 nov. 1047.
b. Bruno van Karinthië, werd paus Gregorius V, † Rome omstr. 1 maart 999.
c. Hendrik van Spiers, geb. omstr. 960, graaf van Worms en de Speyergau, † 28 maart 989, begr. Worms, tr. 1e omstr. 988 Adelheid van Metz, geb. omstr. 960, † 19 mei 1040, begr. Öhningen, dr. van Richard I (zie 2672697,b) en Ermentrudis van Hamaland; zij hertr. na 989 Herman van Brettachgau; tr. 2e na 1040 NN NN.
d. Konraad ´de Oude ´, zie 2677146.

Notitie bij Otto: hij vergrootte zijn bezit door o.a. ontginningen te bevorderen
Notitie bij Hendrik: broeder van paus Gregorius V
Notitie bij het overlijden van Hendrik: begraven in de Dom aldaar
Notitie bij Adelheid: zij stichtte het kapittel van Öhningen
Notitie bij het overlijden van Adelheid: begraven in de Stifskirche

5354294. Herman II van Zwaben, geb. 968, hertog van Zwaben 0997-, † 4 mei 1003, tr. 987
5354295. Gerberga (Gepa) van Bourgondië (dezelfde als 2677161 in generatie XXII).
Uit dit huwelijk:
a. Mathilde, zie 2677147.
b. Gisela, zie 2730169.
c. Beatrix, zie 10708141.
d. Berchtold van Zwaben, geb. omstr. febr. 992, † omstr. febr. 993.
e. Herman van Zwaben, geb. vóór okt. 995, † 1 april 1012.

Notitie bij Herman II: behoort niet tot de naaste omgeving van keizer Otto III, maar neemt wel deel aan diens Italië tocht 997-999, wordt na diens dood door de meeste bij de begrafenis te Aken aanwezigen gesteund, en is dan de meest kansrijke kandidaat voor het koningschap van Duitsland, maar moet wijken voor de intimidatie van hertog Hendrik van Beieren (Hendrik II gekroond Mainz juni 1002) onderwerpt zich aan deze Bruchsal 1.10.1002, zijn afstamming van Koenraad van de Wetterau staat niet geheel vast, maar is wel waarschijnlijk.

5354296. Arnoud I van Comminges, geb. omstr. 890, graaf van Carcassone, Comminges en Conserans 0944-0956, † 27 nov. 957, tr. 934
5354297. Arsinde van Carcassonne, geb. omstr. 910, graaf van Carcassonne en Razès 0945-0969, † omstr. 969.
Uit dit huwelijk:
a. Amelius van Comminges.
b. Garcia van Comminges.
c. Adhemar van Comminges.
d. Luis van Comminges.
e. Roger I ´de Oude´, zie 2677148.
f. Arsende van Comminges, geb. omstr. 950, † na 982, tr. april 970 Guillaume II ´de Bevrijder ´ van Provence (zie 5356914).
g. Odo I/Otto van Razès, geb. omstr. 950, graaf van Razès, † april 1011, tr. Altrude NN.

Notitie bij Guillaume II ´de Bevrijder ´: ook bijgenaamd Vader des Vaderland

5354298. Raymond II van Rouergue, markgraaf van Septimanië, graaf van Rouergue 0936-0961, † na 1 febr. 961, tr. 945
5354299. Berthe van Arles, † na 965, tr. 1e 928 Boso van Opper-Bourgondië (zie 5345319,b).
Uit dit huwelijk:
a. Ava Guisla van Rouergue, tr. Gausfredo van Ampurias (zie 21416219,a).
b. *Ermengaud van Rouergue.
c. *Pons van Rouergue.
d. Hugues van Rouergue, † na 984.
e. Raymond III van Rouergue, geb. 945, graaf van Rouergue 0961-0965, † vóór 1010, tr. omstr. 985 Richarde van Millau, geb. 965.
f. Adelaide, zie 2677149.

Notitie bij Raymond II: aan het einde van zijn leven was hij de machtigste man in Aquitanië
Notitie bij het overlijden van Raymond II: gesneuveld voor september 961

5354300. Arnold van Bigorre, geb. omstr. 945, graaf van Bigorre, † 980, tr.
5354301. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Garcia Arnaud, zie 2677150.
b. Gersinde van Bigorre, geb. omstr. 980, tr. omstr. 1010 Bernard I Roger van Comminges, geb. omstr. 980, † 22 aug. 1036.

5354302. Garcie Guilhem I van Astarac, geb. omstr. 935, graaf van Astarac.

5354304. Herman I ´de Kleine ´(Pusillius) van de Zülpichgau (dezelfde als 2672680 in generatie XXII), tr. 2e omstr. 964
5354305. *Heilwig van Dillingen (dezelfde als 2672681 in generatie XXII).

5354320. Herman IV van de Wetterau, geb. omstr. 920, graaf in de Angerongau, † Marholt 13 juli 995, tr.
5354321. Gerberga NN.

Notitie bij het overlijden van Herman IV: gesneuveld

5354322. Conrad III ´de Vreedzame ´ van Arles, geb. omstr. 922, koning Bourgondië-Transjurane en Arles, † Vienne 19 okt. 993, tr. 1e omstr. 948 Adelania van Provence, geb. omstr. 930, † 963; tr. 2e na 950 Adelaide van Bellay (zie 10708943); tr. 3e na 23 maart 963
5354323. Mathilde van West Francië, geb. omstr. nov. 943, † vóór 992, begr. Vienne.
Uit dit huwelijk:
a. Rudolf III van Arles, † omstr. 5 sept. 1032, begr. Lausanne, tr. 1e vóór 994 Ageltruda van Capua, † na 21 maart 1008, dr. van Pandolf ¨IJzerhoofd ¨ en Aloara NN; tr. 2e 1016 Ermengarde van Belley, † 9 sept. 1057, dr. van Berthold van Savoye (zie 1336335,b) en Gudile van Maçon (zie 10690747,b) en wed. van Rotbald II van Provence (zie 10713829,f).
b. Adelheid van Bourgondië, geb. omstr. 931, † 16 dec. 999.
c. Bertha van Bourgondië, geb. omstr. 964, † na 1010, tr. 1e 996 (door echtsch. ontbonden 1000) Odo I van Blois, geb. omstr. 950, graaf van Blois, Meaux, Chartres, Provins, Tours, Beauvais en Chinon 0975-0995, graaf van Omois en Reims 0984-0996, † Chateaudun 12 maart 996, begr. Tours, zn. van Theobald II ´de Bedrieger ´ en Liutgard van Vermandois (zie 5345409,f); tr. 2e 997 Robert II ´de Vrome ´ van Frankrijk (zie 2678456).
d. Gerberga (Gepa), zie 2677161.
e. Mathilde van Arles, geb. omstr. 975, tr. Berthold van Vlaanderen.

Notitie bij Conrad III ´de Vreedzame ´: na verjaagd te zijn door zijn stiefvader Hugo van Italië opgevoed aan het Saksische hof van keizer Otto I de Grote, onder bescherming van Otto gekroond tot koning van Bourgondië (arelatische rijk). gekroond Lausanne 937, regeert zelfstandig vanaf maart 943, zijn bijnaam vermoedelijk onterecht,
Notitie bij de geboorte van Conrad III ´de Vreedzame ´: oud 14 jaar in 937
Notitie bij Mathilde: vergezelde haar gemaal naar de Rijksdag van Otto II te Rome Pasen 27.3.981
Notitie bij het huwelijk van Conrad III ´de Vreedzame ´ en Mathilde: maar voor 10.8.966
Notitie bij Bertha: zij had een belangrijk aandeel in het bestuur van de bezittingen van het huis Blois.
Notitie bij het overlijden van Bertha: op een 16de januari na 1010
Notitie bij het huwelijk van Odo I en Bertha: verstoten, kinderloos huwelijk
Notitie bij Odo I: jongste zoon van zijn ouders, en een van de machtigste edelen van Frankrijk, die erin slaagde de macht van zijn familie gestaag uit te breiden. Als jongeman verdedigde hij Crouchy tegen de bisschop van Reims. Omdat zijn oudste broer was gesneuveld en zijn tweede broer was toegetreden tot de geestelijkheid erfde hij rond 970 de graafschappen van zijn vader. Ca 984 erfde hij van Heribert III van Vermandois, zijn oom van moederszijde, de graafschappen Omois en Reims en de functie van paltsgraaf en leken-abt van de Saint-Medardusabdij te Soissons. Hiermede was vorm gegeven aan de machtige positie van het huis Blois rond Parijs. In 981 steunde hij Conan I van Bretagne in zijn pogingen Nantes te verwerven. Samen met zijn neef Heribert van Troyes steunde hij in 985 de veroveringspolitiek van Lotharius van Frankrijk in Lotharingen. Hij nam deel aan de verovering van Verdun en Laon, en hij nam graaf Godfried van Verdun gevangen. In 987 verwierf hij het graafschap Dreux, en de functie van leken-abt van de abdij van Tours als dank van de nieuwe koning Hugo Capet bij de troonopvolgingsstrijd. Al snel koos Odo tegen Hugo en voor Karel van Neder-Lothingen. Er volgde een periode van oorlogen en strijd
Notitie bij het overlijden van Odo I: begraven in de abdij aldaar
Notitie bij het overlijden van Robert II ´de Vrome ´: begraven in de basiliek aldaar

5354384. Astulf III van Calw, geb. omstr. 937, graaf van Calw, † omstr. 1000.

5354386. Hugo VIII´der Heisere´ van Egisheim (dezelfde als 1336342 in generatie XXI), tr. omstr. 992
5354387. Heilwig van Dabo (dezelfde als 1336343 in generatie XXI).

5354388. Gozelo I ´de Grote ´ van Neder-Lotharingen (dezelfde als 668166 in generatie XX), tr. 1e
5354389. *Barbe van Lebarten (ook Nassau) (dezelfde als 1336395 in generatie XXI).

5354390. Hendrik I van Henneberg.

5354448. Udalrich III van de Schweinachgau, geb. omstr. 917, graaf in de Lurngau, graaf in de Schweinachgau 0950-, † na 950, tr.
5354449. Kunigunde van Beieren (Karinthië), geb. na 939.
Uit dit huwelijk:
a. Arniold I van Formbach, tr. Hilliburg van Beieren, dr. van Aribo II (zie 1338565,a) en Liutgard van Istrië (zie 10708139).
b. Mathilde van de Schweinachgau, tr. Babo I van Regensburg (zie 5354072).
c. Berthold I, zie 2677224.

5354456. Herman I van Leinegau, geb. omstr. 950, graaf van de Leinegau 990, † 997, tr. 2e Imma NN; tr. 1e
5354457. Alfrad NN.

Notitie bij Herman I: in een lijst van bezittingen vermeld als graaf in 990

5354458. Udo van Katlenburg, geb. omstr. 970, graaf van de Liesgau en Rittigau, † na 1040, tr.
5354459. Beatrix van Obersteinfeld, geb. omstr. 970.
Uit dit huwelijk:
a. Imma, zie 2677229.
b. Dietrich I van Stade, geb. omstr. 1010, † 10 sept. 1056, tr. Bertrada van Holland (zie 1365057,a).

5354460. Ezzo (Ehrenfried) van Lotharingen (van Bliesgau-Deutz) (dezelfde als 1336340 in generatie XXI), tr. vóór 15 juni 991
5354461. Mathilde van Saksen (dezelfde als 1336341 in generatie XXI).

5354462. Udo VI (Otto) van Hammerstein (dezelfde als 5354192), tr.
5354463. Irmgard van Verdun (dezelfde als 5354193).

5354468. Geza van Hongarije, geb. omstr. 942, hertog van Hongarije 972, † 997, tr. 2e 985 Adelajda van Polen (zie 5354105); tr. 1e omstr. 967 (door echtsch. ontbonden omstr. 975)
5354469. Sorolta van Transylvanië, geb. omstr. 954, † na 988.
Uit dit huwelijk:
a. Stepanus I ´de Heilige ´, zie 2677234.
b. Judith van Hongarije, geb. omstr. 970, † vóór 987, tr. omstr. dec. 985 (door echtsch. ontbonden 987) Boleslaw I ´de Dappere ´ van Polen (zie 5354108).
c. NN van Hongarije, geb. 971, tr. vóór 985 Sizzo van de Thüringgau.
d. NN van Hongarije, geb. 973, † na 988, tr. 987 (door echtsch. ontbonden 988) Gavril Radomir van Bulgarije (zie 5354107,a).

Notitie bij de geboorte van Geza: gedoopt Istvan door priesters gezonden door de bisschop van Passau
Notitie bij Sorolta: had de reputatie, dat ze dronk als vis, bereed paarden als een krijger, en over haar toeren, doodde een man
Notitie bij Boleslaw I ´de Dappere ´: hij geldt als de stichter van de Poolse staat. Tegenover de Duitse keizers verdedigde hij met kracht de Poolse souvereiniteit, die hij door territoriale uitbreiding naar de Baltische Zee en het rijk van Kiev en door een strakke administratieven en kerkelijke organisatie van zijn land bevestigde. Hij bereikte dat Polen een onafhankelijke kerkelijke provincie werd. Kort voor zijn dood kreeg hij van de paus de koninklijke waardigheid.
Notitie bij het overlijden van Gavril Radomir: vermoord

5354470. Hendrik II ´de Ruziezoeker´ van Beieren, geb. 951, hertog van Beieren en markgraaf van Verona 0955-0976, hertog van Beieren en markgraaf van Verona 0985-0995, hertog van Karinthië 0989-0995, † Gandersheim 28 aug. 995, tr. vóór 972
5354471. Gisela van Bourgondië, geb. omstr. 957, † 21 juli 1006.
Uit dit huwelijk:
a. Brigida van Beieren.
b. Bruno van Beieren, † Regensburg (Duitsland) 24 mei 1029, begr. Augsburg (Duitsland).
c. Mathildis van Beieren, geb. omstr. 975, tr. Richwin van Ripuarië, geb. omstr. 980, † 1033, zn. van Sigebode II en Weldilmod NN.
d. Gisela, zie 2677235.
e. Hendrik II van Duitsland, geb. 6 mei 1073, keizer van Duitsland, † Grona 13 juli 1024, begr. Bamberg, tr. omstr. juli 1000 Cunigonde van Luxemburg (zie 2730145,h).

Notitie bij Hendrik II ´de Ruziezoeker´: volgde op 4-jarige leeftijd zijn vader op als hertog, na de rebellie tegen keizer Otto II verloor hij zijn hertogdom, maar kreeg het terug na verzoening

5354480. Lodewijk I van Mousson, geb. omstr. 950, ondergraaf van Bar 1019-1022, † na 1022, tr.
5354481. NN van Lutzenburg.

5354482. Hugo VIII´der Heisere´ van Egisheim (dezelfde als 1336342 in generatie XXI), tr. omstr. 992
5354483. Heilwig van Dabo (dezelfde als 1336343 in generatie XXI).

5354484. Dirk I van Opper-Lotharingen (dezelfde als 2672898 in generatie XXII), tr.
5354485. Richildis van Lunéville-Metz (dezelfde als 2672899 in generatie XXII).

5354488. Otto Willem ´de Gevangene ´ van Maçon, geb. omstr. 958, graaf van Macon 0981-1002, paltsgraaf van Bourgondië 0986-1026, hertog van Bourgondië 1002-1004, † 23 aug. 1026, begr. Dyon 21 sept. 1026, tr. 2e vóór 1016 Blanche (ook Adelais) van Anjou (zie 10713831,g); tr. 1e omstr. 982
5354489. Ermentrudis van Roucy, geb. omstr. 950, † 5 maart 1003, tr. 1e vóór 971 Alberic II van Maçon (zie 10690747,d).
Uit dit huwelijk:
a. Mathilde van Nevers, geb. omstr. 976, † 1005, tr. 1000 Landry IV van Monceaux, geb. omstr. 970, senechal van Frankrijk, graaf van Nevers 1026-1028, † Gourdon 11 mei 1028, zn. van Landry III van Maers.
b. Guy I van Maçon, geb. omstr. 982, graaf van Macon 1002-1004, † 1004, begr. Dijon, tr. NN van Gatinais, geb. omstr. 985, dr. van Geoffroi I Ferriol en Beatrice van Maçon.
c. Gerberge van Maçon, geb. omstr. 985, † 1021, tr. 1002 Guillaume III ´de Vrome ´ van Provence (zie 5356915,b).
d. Reinaud I, zie 2677244.
e. Agnès van Bourgondië-Comté, geb. omstr. 992, † Saintes (Frankrijk) 10 nov. 1068, begr. Poitiers (Frankrijk), tr. 1e 1019 Guillaume V ´de Grote ´ van Poitiers, geb. 969, graaf van Poitou (als Guillaume III) 0995-1030, hertog van Aquitanië (als Guillaume V) 0995-1030, † Maillezais 31 jan. 1030, zn. van Guillaume IV ´met de IJzeren Armen ´ van Poitou (zie 2672731,a) en Emma van Blois en gesch. echtg. van NN NN, wedr. van Almodis/Asceline van Limoges en wedr. van Sancha Prisca van Gascogne; tr. 2e 1 jan. 1032 (door echtsch. ontbonden omstr. 1051) Geoffrey II Martel van Anjou, geb. 14 okt. 1006, graaf van Vendome 1032-1060, graaf van Anjou 1040-1060, graaf van Tours 1044-1060, † 14 nov. 1060, zn. van Fulco III ´de Zwarte ´ (zie 10708191,c) en Hilldegarde van Metz (zie 2672899,c); hij hertr. vóór 15 sept. 1052 Grécia van Plessis-Macé.

Notitie bij Otto Willem ´de Gevangene ´: geadopteerd door zijn stiefvader hertog Hendrik van Bourgondië, die hem het paltsgraafschap Bourgondië overdroeg 995, pretendent van het hertogdom Bourgondië 1002-1005, zijn bijnaam dankt hij aan zijn gevangenschap in Italië in zijn jeugdjaren en de subsequente vlucht met zijn moeder naar Bourgondië
Notitie bij Landry IV: volgde zijn schoonvader op als graaf
Notitie bij Guillaume III ´de Vrome ´: volgde als kind zijn vader op
Notitie bij Geoffrey II Martel: Graaf van Anjou

5354490. Richard II ´de Goede ´ van Normandië (dezelfde als 2677046 in generatie XXII), tr. 1e Abdij Mont Saint-Michel omstr. 1000
5354491. Judith van Bretagne (dezelfde als 2677047 in generatie XXII).

5356864. Duncan II Atholl van Dunkeld, geb. omstr. 950, lord mormaer van Atholl, abt-hane van Dule, tr.
5356865. NN NN.

5356866. Malcolm II van Schotland, geb. 958, koning van Strathclyde ca 990, van de Schotten ca 1005, van Schotland 1018, † 25 nov. 1034, tr. 2e Ingeborg van Halland, geb. omstr. 1035, † 1067, dr. van Finn; tr. 3e Aelfgifu Sigursdotter; tr. 1e
5356867. Edith van Ossery, geb. omstr. 955.

Notitie bij Malcolm II: hij onderwierp en verenigde enige Schotse vorstenstammen en kan als de eerste koning van een deel van Schotland worden beschouwd
Notitie bij het overlijden van Malcolm II: vermoord

5356872. Aethelred II ´the Unready ´ van Engeland, geb. Wessex (Engeland) 966, koning van Engeland 0978-1016, † Londen (Engeland) 23 april 1016, tr. 2e 1002 Emma (Aelfgifu) van Normandië (zie 5354093,i); tr. 1e omstr. 982
5356873. Aelfgifu van Mercië, geb. omstr. 965, † 1002.
Uit dit huwelijk:
a. Egbert van Engeland, † 1005.
b. Edwy van Essex.
c. Eadgyth van Wessex, † na 11 nov. 1021, tr. 1e Edric Streon, † Londen (Engeland) 25 dec. 1017; tr. 2e Thorkell Havi, † 1039.
d. Edgiva van Engeland, tr. Aethelstan NN, † 1010.
e. Aelgifu van Engeland, tr. 1014 Uhtred ´de Kale ´ van Northumbrië (zie 5356884).
f. Eadwig van Engeland, † 1017, begr. Tavistock (Engeland).
g. Wulfhild van Engeland, tr. Ulfcitel van East Anglia (ook Snilling), † Ashingdon (Engeland) okt. 1016.
h. Aelfgifu van Engeland, tr. Aelfgar III van Mercië, earl van Mercië, † omstr. 1063, zn. van Leofric III en Godiva (Godgifu) van Coventry; hij hertr. omstr. 1030 Aelfgiva van Northumbrië, tr. 3e 1058 NN van Gwynedd en tr. 4e vóór 1063 Esilie Crespin.
i. Edred van Engeland, † omstr. 1012.
j. Aethelstan van Engeland, geb. 986, † na 25 juni 1014.
k. Elfgifu van Wessex nee, geb. omstr. 986, tr. Uchtred ´de Kale ´ van Northumbrië, geb. omstr. 971, 5de lord van Bamburgh, graaf van Bernicië, earl van Northumbrië 1006-1016, † 1016, zn. van Waltheof van Bamburgh en Elfleda van Northumbrië; hij hertr. Sige Styrdatter en tr. 3e omstr. 991 Aecgfrida van Durham.
l. Eadmund II ´Ironside ´, zie 2678436.

Notitie bij Aethelred II ´the Unready ´: volgde zijn vermoorde broer op, gekroond Kingston-upon-Thames. De hal waar de kroning plaatsvond, stortte in en doodde enige voormane raadgevers, hetgeen hem de bijnaan ´the Unready ´opleverde. Tot 980 hadden de Denen Engeland gemeden, maar daarna begonnen de plundertochten weer. Rond 986 was er een grote epidemie met veesterfte. In 991 ontstond een conflict tussen Normandië en Engeland, omdat Normandië de Denen onderdak gaven, hetgeen opgelost werd met de vrede van Rouen. In datzelfde jaar versloegen de Denen en lokaal leger in Maldon (Essex). Een Deense inval in 994 eindigde met een onbesliste veldslag bij Londen, vervolgens werden de Denen met 22.000 pond afgekocht
Notitie bij het overlijden van Aethelred II ´the Unready ´: begraven in de St. Paul´s kathedraal
Notitie bij het overlijden van Edric: vermoord
Notitie bij het overlijden van Uhtred ´de Kale ´: vermoord door de Deen Thurebrand, die op zijn beurt werd vermoord door Uhtred´s zoon, wie op zijn beurt weer werd vermoord door Thurebrand´s zoon Karl
Notitie bij het overlijden van Eadwig: vermoord
Notitie bij het overlijden van Aethelstan: gesneuveld tegen de Denen, voor het overlijden van zijn vader
Notitie bij het overlijden van Uchtred ´de Kale ´: gesneuveld

5356874. Morcar van Mercië, geb. omstr. 960, high reeve van Mercië, † Oxford (Engeland) omstr. 1 juli 1015, begr. Burton, tr. omstr. 1001
5356875. Ealdgyth NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Mercië.
b. Morcar van Morcarson, geb. omstr. 990.
c. Ealdgyth, zie 2678437.

Notitie bij het overlijden van Morcar: vermoord
Notitie bij Ealdgyth: na de moord op haar man gearresteerd en ontvoerd, en later tegen de zin van koning Aethelred II van Engeland trouwde zijn zoon Edmund met haar
Notitie bij NN: wellicht is zij identiek aan Ealdgyth

5356880. Ulsius NN.

5356884. Uhtred ´de Kale ´ van Northumbrië, geb. 989, graaf van Northumerland 1006, † 1016, tr. 2e vóór 1010 Sigen Ulfson, dr. van Styr; tr. 3e 1014 Aelgifu van Engeland (zie 5356873,e); tr. 1e
5356885. Aecqfrida van Durham, geb. 993, gravin van Northumberland, tr. 2e Kilvert NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gospatrick van Northumbrië.
b. Eadwulf van Northumbrië, † 1041, tr. Sigrida NN, dr. van Kilvert en Ecgfrida NN.
c. Ealdred II, zie 2678442.

Notitie bij het overlijden van Uhtred ´de Kale ´: vermoord door de Deen Thurebrand, die op zijn beurt werd vermoord door Uhtred´s zoon, wie op zijn beurt weer werd vermoord door Thurebrand´s zoon Karl
Notitie bij het huwelijk van Uhtred ´de Kale ´ en Aecqfrida: gescheiden op een onbekend tijdstip
Notitie bij het overlijden van Eadwulf: vermoord

5356892. Richard II ´de Goede ´ van Normandië (dezelfde als 2677046 in generatie XXII), tr. 1e Abdij Mont Saint-Michel omstr. 1000
5356893. Judith van Bretagne (dezelfde als 2677047 in generatie XXII).

5356896. Walter van Saint-Martin, geb. Dieppe omstr. 920.

5356898. Ralph van Torta, geb. omstr. 935.

5356900. Torf ´de Rijke ´ van Pont-Audemer, geb. omstr. 910, tr. 955
5356901. Eremburge Bertrand van Bricquebec, geb. omstr. 950, vrouwe van Bricquebec.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Pont-Audemer, tr. Turchetil NN.
b. Thurbold, zie 2678450.

5356902. Herbastus van Crépon, geb. Normandië 925, † Seine Inferieure 984, tr.
5356903. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Sainsfrieda van Crépon.
b. Herfast van Crépon.
c. NN van Crépon, tr. Osmond van Centville, geb. Ouilly (Normandië, Frankrijk) omstr. 960, heer van Vernon, zn. van Norman.
d. Gunnora, zie 5354093.
e. Aveline, zie 2678451.
f. Beatrice van Crépon, geb. omstr. 980, tr. 1e vóór 1010 Wauthier van Saint-Martin, geb. omstr. 980; tr. 2e omstr. 1010 Rudolf van Varennes, geb. omstr. 990, heer van Varennes.
g. NN van Crépon, geb. omstr. 990, tr. NN van Varennes.

Notitie bij Herbastus: vermoedelijk van Viking oorsprong
Notitie bij Beatrice: zuster van Gunnor en Anceline

5356912. Hugo I Capet van Francië (dezelfde als 2672734 in generatie XXII), tr. 968
5356913. Adèle van Poitou (dezelfde als 2672735 in generatie XXII).

Notitie bij het huwelijk van Hugo I Capet en Adèle: in de zomer van dat jaar

5356914. Guillaume II ´de Bevrijder ´ van Provence, geb. 955, graaf van Arles en Provence 0965-0979, markgraaf van Arles en Provence 0979-0993, hertog van Arles 0980-0993, † Avignon (Frankrijk) na 29 aug. 993, begr. Sarrians, tr. 1e april 970 Arsende van Comminges (zie 5354297,f); tr. 2e 983
5356915. Adelais/Blanche van Anjou, geb. omstr. 947, † 1026, tr. 1e omstr. 955 Etienne/Stephen van Brioude (ook Gévaudan), † vóór 973, zn. van Bertrand van Brioude en Emilde NN; tr. 2e omstr. 972 Raimund IV van Toulouse (zie 21416211,d); tr. 3e Vieux-Brioude 982 (door echtsch. ontbonden 984) Lodewijk V van West Francië, geb. 966, † Compiègne (Frankrijk) 22 mei 987, zn. van Lotharius (zie 2672661,a) en Emma van Italië.
Uit dit huwelijk:
a. Toda, zie 5354055.
b. Guillaume III ´de Vrome ´ van Provence, geb. 981, graaf van Arles en Provence 0993-1018, † vóór 30 mei 1018, begr. Montmajour, tr. 1002 Gerberge van Maçon (zie 5354489,c).
c. *Lucie van Provence, geb. na 983, tr. Arnaud II van Razès, geb. omstr. 975, graaf van Razès, † 1037, zn. van Odo I/Otto (zie 5354297,g) en Altrude NN.
d. *Irmgard van Provence, geb. omstr. 985, † omstr. 1030, tr. 990 Robert I (III) van Auvergne, geb. omstr. 950, graaf van Auvergne 1016-1032, † vóór 1032, zn. van Guillaume IV en Humberga (Ermengard) van Brioude.
e. Constance, zie 2678457.

Notitie bij Guillaume II ´de Bevrijder ´: ook bijgenaamd Vader des Vaderland
Notitie bij Guillaume III ´de Vrome ´: volgde als kind zijn vader op

5356916. Wladimir Seajatoslawitsch ´de Grote ´ van Kiev (dezelfde als 5354134), tr. 1e 977 (echtsch. ingeschr. 986)
5356917. Rogneda van Polotsk, geb. omstr. 956, † omstr. 999.
Uit dit huwelijk:
a. Vsevolod van Kiev, prins van Vladimir (stad). Wolonië 990 en Perejaslaw, † 1015.
b. Predslava van Kiev, † na 1018.
c. NN van Kiev, tr. na 1023 Boleslaw I ´de Dappere ´ van Polen (zie 5354108).
d. Jaroslav I ´de Wijze ´, zie 2678458.
e. Mstislav ´de Dappere ´ van Kiev, geb. 978, prins van Tmutarakan, † omstr. 1035.
f. Iziaslav Vladimirowitch I van Polotsk, geb. 981, prins van Polotsk, † 1001, tr. NN NN.

Notitie bij Rogneda: in 987, na de scheiding, in een klooster getreden
Notitie bij Boleslaw I ´de Dappere ´: hij geldt als de stichter van de Poolse staat. Tegenover de Duitse keizers verdedigde hij met kracht de Poolse souvereiniteit, die hij door territoriale uitbreiding naar de Baltische Zee en het rijk van Kiev en door een strakke administratieven en kerkelijke organisatie van zijn land bevestigde. Hij bereikte dat Polen een onafhankelijke kerkelijke provincie werd. Kort voor zijn dood kreeg hij van de paus de koninklijke waardigheid.

5356918. Olaf II ´de Schutterkoning´ van Zweden (dezelfde als 5354102), tr. omstr. 1000
5356919. Astrid van Mecklenburg, geb. omstr. 980, † omstr. 1022.
Uit dit huwelijk:
a. Anund Jacob van Zweden, † 1050.
b. Ingigerd Olofsdottir (ook Anna, Astrid), zie 2678459.

5356920. Heribert IV van Vermandois, geb. na 954, graaf van Vermandois 0987-1000, † omstr. 1002, tr. vóór 987
5356921. Ermendgarde van Bar-sur-Seine, geb. omstr. 975, erfgename van Bar-sur-Seine, † omstr. 1018, tr. 1e Milo II van Tonnerre, † omstr. 998.
Uit dit huwelijk:
a. Adalbert II van Vermandois, geb. omstr. 987, graaf van Vermandois 1000-1010, † 1 febr. 1015.
b. Eudes I, zie 2678460.

Notitie bij Heribert IV: volgde zijn vader op en nam tevens de titel aan van abt van St. Quentin en van Saint Crispijn van Soissons. Heribert begiftigde vele kerken
Notitie bij het overlijden van Adalbert II: of 1.2.1017

5356922. Evrard II van Ham, geb. 962, schildknaap, heer van Ham, † 1018, tr. 994
5356923. Jehanne van Coucy, geb. omstr. 975, † 1031, tr. 1e NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Pavia, zie 2678461.
b. Blanche van Vermandois, geb. 1005, † 1059, tr. 1020 Eudes van Péronne, geb. 996, ridder, graaf van Péronne, heer van Ham, † 1047.

5356924. Raoul III van Valois, geb. 993, heer van Crépy, graaf van Amiens en Valois, † 1060, tr. vóór 1020
5356925. Adelheid van Nanteuil, geb. 1000, vrouwe van Breteuil, † 11 sept. 1051.
Uit dit huwelijk:
a. Rudolf III ´le Grand ´, zie 2678462.
b. *Gautier van Guise, geb. omstr. 1025, heer van Guise 1058, † na 1058.
c. Hawise van Valois, geb. omstr. 1025, vrouwe van Vexin, † omstr. 1055, tr. 1048 Roger I van Mortemer, geb. omstr. 1025, heer van Mortemer en Bray, † na 1078, zn. van NN van Crépon (zie 5356903,g) en NN van Varennes.
d. Thibaut I van Nanteuil, geb. omstr. 1025, heer van Nanteuil, † omstr. 1070, tr. NN NN.

Notitie bij het overlijden van Roger I: maar voor 1086

5356926. Nocher II van Bar-sur-Aube, geb. omstr. 960, graaf van Bar-sur-Aube 1003-1019, † na 1019, tr.
5356927. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Isabelle van Bar-sur-Aube.
b. Nocher III van Bar-sur-Aube, geb. omstr. 985, graaf van Bar-sur-Aube -1040, † omstr. 1040, tr. Adelaide NN.
c. Reinauld van Bar sur Aube, geb. omstr. 985, graaf van Soissons, † 1 april 1057.
d. Aélis, zie 2678463.

Notitie bij het overlijden van Nocher II: maar voor 1040

5357038. Konraad van Walbeck, geb. omstr. 1000, burggraaf van Magdenburg, tr.
5357039. Adellheid van Beieren, geb. omstr. 1002.

5357312. Guillaume van Saint-Omer, geb. Haveskercke 948, heer en chatelain van Saint-Omer, † 992.

5357328. Rudolf II van Aalst, geb. omstr. 995, heer van Aalst, Waas, Dongen en Ruiselede, voogd van de St. Pietersabdij te Gent, † omstr. 1056, tr.
5357329. Gisela van Luxemburg, geb. omstr. 1009, † na 1056, begr. Gent.
Uit dit huwelijk:
a. Raoul van Gent.
b. Giselbert I van Gent, geb. omstr. 1035, heer van Hunmanby en Folquinham, † omstr. 1095, tr. Alix van Montfort-sur-Risle, geb. omstr. 1050, † na 1087, dr. van Hugo II (zie 2672727,a) en Alix van Beaufou.
c. Boudewijn I, zie 2678664.

Notitie bij Rudolf II: vermeld 1031/34-1067

5357336. Arnold III Berthout, geb. omstr. 1000, heer van Grimbergen en Mechelen.

5460288. Ricwin van Verdun (ook Luxemburg), geb. omstr. 886, paltsgraaf van Trier, Bidgau 890-919 en de Ardennengau, † na 19 jan. 916, begr. Metz, tr. omstr. 910
5460289. Cunigunde van Gent, geb. omstr. 890, † 940, tr. 1e Wigeric/Matfried van de Ardennen (zie 10690657,b).
Uit dit huwelijk:
a. Siegebert van Lotharingen, † 14 juli 947.
b. Hendrik van Lotharingen.
c. NN van Lotharingen, geb. omstr. 910, tr. Eberhard III van Warcq, geb. omstr. 910, graaf in de Niederlahngau, † 10 mei 966, zn. van Eberhard II en Mathilde NN.
d. Adelboro I van Lotharingen, geb. 911, † 26 april 962, begr. Gorze.
e. Gozelo nee van Lotharingen, geb. vóór 915, † 18 okt. 943, tr. Uda van Metz, † na 7 april 963, dr. van Gebhard II ´de Jonge ´ van de Lahngau en Oda van Saksen.
f. Frederik I, zie 5345796.
g. Siegfried I, zie 2730144.
h. Luitgard, zie 5345369.

Notitie bij het overlijden van Ricwin: vermoedelijk 923
Notitie bij het overlijden van Adelboro I: in de kerk van de abdij van Gorze aan de Moezel

5460290. Eberhard IV van de Nordgau (dezelfde als 5345368), tr. 951
5460291. Luitgard van Lotharingen (Trier) (dezelfde als 5345369).

5460322. Bruno van Saksen, tr.
5460323. Gerberga van Stade.

5460324. Lothar II van Walbeck (dezelfde als 2672762 in generatie XXII), tr.
5460325. Mathilde van Arneburg (dezelfde als 2672763 in generatie XXII).

5460326. Hendrik I ´de Kale ´ van Stade (dezelfde als 1336378 in generatie XXI), tr. 1e 946
5460327. Judith van de Wetterau, geb. omstr. 931, † 973.
Uit dit huwelijk:
a. Emnilde van Stade.
b. Hendrik II ´de Goede ´ van Stade, geb. 946, graaf van Stade 0994-1016, † 2 okt. 1016, begr. Harsefeld, tr. Mechtild NN, begr. Hersefeld.
c. Lothar-Udo I, zie 10708916.
d. Gerberg van Stade, geb. omstr. 950, † 1000, tr. Dietrich I van Querfurt.
e. Kunigunde, zie 2730163.
f. Hedwig van Stade, geb. omstr. 960, abdis van Heeslingen.
g. Siegfried II van Stade, geb. omstr. 965, graaf van Stade 1017-1037, † 6 jan. 1037, tr. vóór 23 juni 994 Adela van Alsleben, geb. omstr. 968, dr. van Gero en Adela NN.

Notitie bij het overlijden van Siegfried II: of 1.5.1037
Notitie bij Adela: stichtte tesamen met haar vader het klooster Alsleben 20.5.979
Notitie bij het overlijden van Adela: overleden op 1 mei van een onbekend jaar

5460336. Ekbert I ´de Eenogige´ van Saksen, geb. omstr. 932, graaf in de Hastflagau, † 4 april 994, tr.
5460337. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Amelung van Saksen.
b. Ekbert II van Saksen.
c. Wichmann IV van Saksen, † Upladen 9 okt. 1016, begr. Verden.
d. Gertrud van Saksen, † na 1018, tr. (door echtsch. ontbonden 1018) Gotteschalk NN, zn. van Ekkehard en Mathilde NN.
e. Gerberga van Saksen.
f. Bruno, zie 2730168.

Notitie bij het overlijden van Wichmann IV: vermoord

5460338. Herman II van Zwaben (dezelfde als 5354294), tr. 987
5460339. Gerberga (Gepa) van Bourgondië (dezelfde als 2677161 in generatie XXII).

5460344. Ardoino II ´de Kale´ van Turijn, geb. omstr. 908, markgraaf van Turijn 962, graaf van Auriate 0935-0977, † 4 april 976, tr.
5460345. Uda van Mosezzo.
Uit dit huwelijk:
a. Richilda van Turijn, † na 989, tr. vóór 1 okt. 987 Corrado Cono (Koenraad) van Ventimiglia (zie 1336335,f).
b. Alsinda van Turijn, tr. Giselberto van Bergamo, † vóór 10 okt. 1010, zn. van Lanfranco van Piacenza (zie 5460351,a).
c. Ardoino van Turijn, † na 1029.
d. Otto van Turijn, † na 19 jan. 998.
e. Adam van Turijn.
f. Manfredo I, zie 2730172.

5460346. Adalbert Atto van Reggio, geb. 928, graaf van Reggio en Modena, later markgraaf van Mantua, † Canossa 23 febr. 988, tr.
5460347. Ildegarde NN, † Canossa 982.
Uit dit huwelijk:
a. Theobald van Canossa, † 18 mei 1014, begr. Canossa, tr. Guilla/Willa van Spoleto, † 30 aug. 1007, begr. Florence (Italië), dr. van Teobaldo en Waldrada NN.
b. Gotefred van Reggio.
c. Rodulf van Reggio, † 26 juli 963.
d. Prangarda, zie 2730173.

Notitie bij Adalbert Atto: beschermer van Adelheid, de weduwe van keizer Lotharius
Notitie bij het overlijden van Ildegarde: overlijdensdatum en plaats waarschijnlijk

5460348. Oberto Obizzo I van Tortona, graaf van Tortona 951, markgraaf van de oostelijke mark van Italië 0960-, † vóór 975, tr.
5460349. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Adalberto II van Este.
b. Oberto II van Este, † na 1013.
c. Anselmo van Este.
d. Berta van Este, tr. Oberto van Parma, † 1111, zn. van Guiberto.
e. Alberto van Este, † 1024.
f. Otberto II, zie 2730174.

5460350. Wiprand II van Piacenza, geb. omstr. 930, † 977, tr.
5460351. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Lanfranco van Piacenza, † na 25 okt. 976.
b. Gandolfo van Piacenza, † na 26 mei 988, tr. Ermengarda NN.
c. NN van Piacenza, geb. omstr. 960, tr. 980 Otto van Monferrato, geb. omstr. 940, markgraaf van Monferrato 961, † vóór 991, zn. van Aleramo I en NN NN.
d. Railende, zie 2730175.

Notitie bij het overlijden van Lanfranco: maar voor 15.10.981

5469184. Fop van Arkel, geb. omstr. 900, begr. Loreijnen (Lotharingen).

Notitie bij Fop: Hij is in de slag die koning Lodewijk IV van Frankrijk leverde met Hendrik de Vogelaar om het bezit van Lotharingen verslagen en in de kerk van Loreijnen begraven

5469186. Tielman van Oost-Friesland, voogd van Oost-Friesland.

5469216. Edmund van Heusden, geb. omstr. 890, 4de heer van Heusden, † 920, tr.
5469217. Hillegardis van Sayn.

Notitie bij Hillegardis: dochter van de graaf van Sein

7864320. Dirk I bis van Holland, geb. 900, graaf van West-Friesland, graaf van Rijnland 0896-0928, † Andernach 5 okt. 928, begr. Rijnsburg, tr.
7864321. Gerberga (Geva) van Hamaland, geb. 910, begr. Egmond.

Notitie bij Dirk I bis: hij stichtte een vrouwenklooster in Egmond, waarheen hij de relieken van Sint-Adalbert uit de kapel van zijn vader in de duinen liet overbrengen. Getuige voor Arnold van Vlaanderen
Notitie bij het overlijden van Dirk I bis: gesneuveld in de slag aldaar, begraven in de het klooster voor het Maria-altaar
Notitie bij het overlijden van Gerberga (Geva): overleden op 11 januari van een onbekend jaar

7864322. Arnulf I ´de Grote ´ van Vlaanderen, geb. omstr. 885, graaf van Vlaanderen 0910-0965, graaf van Artois 0932-0965, graaf van Saint-Pol 0933-0962, graaf van Boulogne 0933-0964, † 27 maart 965, begr. Gent, tr. 2e omstr. 934 Adelheid/Adele van Vermandois (zie 10708177); tr. 1e vóór 934
7864323. NN NN.

Notitie bij Arnulf I ´de Grote ´: na de dood van zijn vader erfde hij het noordelijke gedeelte van Vlaanderen, lekenabt van de abdij St.Bertinus in St. Omer
Notitie bij het overlijden van Arnulf I ´de Grote ´: vermoord, begraven in de St. Pieter
Generatie XXIV
10690560. Ehrenfried I van de Bliesgau, graaf in de Bliesgau 877, graaf van Charmois 895, † na 14 juni 904, tr.
10690561. Adelgunde van Bourgondië, geb. omstr. 838, † na 902.
Uit dit huwelijk:
a. Odoacre, zie 21416804.
b. Hermann van de Bliesgau, † 11 april 925.
c. Ehrenfried van de Bliesgau.
d. Eberhard I, zie 5345280.

Notitie bij Ehrenfried I: bezitter van Alzey 897
Notitie bij Adelgunde: vermeld 888-928, ontving in 888 het klooster Romainmotiervan haar broer Rudolf I markgraaf van Transjaranië (omgeving Lausanne)

10690562. Theodoric van Ringelheim (ook van de Bonngau), tr.
10690563. Regelind NN.

10690564. Everhard ´de Saks ´ van Hamaland, geb. 975, hertog van Betuwe, graaf in Friesland en Salland 944, † 996, tr.
10690565. Amalgarde van Ringelheim, geb. omstr. 882, † na 923.
Uit dit huwelijk:
a. Meginhard IV van Hamaland, tr. Kunigonda NN.
b. Dirk, zie 5345282.

10690626. Eberhard van Friuli, geb. omstr. 826.

10690628. Giselbert II van de Maasgau, geb. 830, graaf van de Darnau 863, graaf in de Maasgau 0840-, graaf in de Lommegau 0846-, † na 14 juni 877, tr. Aquitanië vóór maart 846
10690629. Ermengarde van Italië, geb. Alsace-Henegouwen omstr. 827, † na 850, tr. 1e Regner van Luxemburg (zie 21381313,b).
Uit dit huwelijk:
a. Giselbert II van Condroz.
b. Mainier van Brabant.
c. Adalbert I van de Maasgau, geb. juni 847, † juni 928, tr. NN van Sarre, dr. van Reginhard.
d. Richwin van Verdun, geb. omstr. 848, graaf van Verdun, † 923.
e. Reinier (Reginar) I ´Langhals´, zie 5345314.

Notitie bij het overlijden van Giselbert II: misschien na 6.9.885
Notitie bij het huwelijk van Giselbert II en Ermengarde: na schaking
Notitie bij het overlijden van Richwin: vermoord

10690630. Alban II van de Elzas, 6de graaf van Henegouwen.

10690636. Bovinus van Metz, geb. omstr. 820, graaf van Metz, † omstr. 870, tr.
10690637. Richildes van Arles, geb. omstr. 825, † omstr. 870.
Uit dit huwelijk:
a. Richildis van Provence, † na 30 jan. 910, tr. Aken (Duitsland) 12 okt. 869 Karel II ´de Kale ´ van West Francië (zie 21381280).
b. Radbert van Metz.
c. Boson, zie 10690686.
d. Richard I ´Le Justicier ´, zie 5345318.

Notitie bij het huwelijk van Karel II ´de Kale ´ en Richildis: hertrouwde 5 dagen na het overlijden van zijn eerste vrouw, bevestigd 22.1.870 Aix-la-Chapelle
Notitie bij Karel II ´de Kale ´: vormt reeds in 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen. Door zijn vader tot hertog van Maine en koning gekroond. Strijd na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I welke zij verslaan bij Fontency (bij Auxerre) 25.6.841, verkrijgt West-Francië bij het verdelingsverdrag van Verdun 843, wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door bijna alle geestelijke en wereldlijke leiders van Aquitanië tot koning gekozen en door de bisschop van Sens gezalfd Orleans 848 weet echter (voornamelijk door de voortdurende invallen van de Noormannen ) eerst in 860 een zekere consolidering te bereiken schaart zich dan samen met Lodewijk de Duitseraan de zijde van Theutberga, wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een herverdeling van het Middenrijk kan leide, laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8.8.869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 8.8.869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitserbij het verdrag van Meersen 8.8.870, laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk II door paus Johannes VIII tot keizer kronen Rome 25.12.875, geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als ´protector ´en ´defensor´en daarmee feitelijk tot koning Pavia 876, tracht na de dood van Lodewijk de Duitser 28.8.876 met een bliksemtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te veroveren maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen, treft op de Rijksverzameling in Quierzy voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen ter hulp te komen, maar ziet daar in Italië geen kans toe
Notitie bij het overlijden van Karel II ´de Kale ´: begraven in het klooster Nantua, later St. Denis, overleden in een alpenhut bij Mont Cenis

10690638. Koenraad II ´de Jongere´ van Bourgondië, geb. 825, graaf van Auxerre 0863-0865, hertog van Bourgondiè gebied tussen Jura en Alpen 0866-0880, † 880, tr. 1e Judith van Friuli, geb. omstr. 839, † omstr. 902, dr. van Eberhard van de Zürichgau (Nellenburg) en Gisele NN; tr. 2e omstr. 869
10690639. Waldrada van de Elzas, geb. omstr. 836, † Remiremont 9 april 870.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Bourgondië.
b. Rudolf I, zie 5345342.
c. Adelheid, zie 5345319.
d. Rudolf I van Bourgondië, geb. omstr. 870, leke-abt van St. Maurice Augaune, hertog van Bourgondië 0888-0912, † 25 okt. 912, tr. omstr. 888 Willa I van Provence, geb. dec. 873, koningin van Bourgondië en Provence, † na 917.

Notitie bij Rudolf I: geldt als vazal van de Oostfrankische Karolingers. Hij poogde de kroning van Arnold van Karinthië te verhinderen en nam in 912 de stad Basel in. Zijn regeerperiode werd gekenmerkt door instabiliteit, mede veroorzaakt door de eerste invallen van de Hongaren.

10690640. Lodewijk II ´de Stamelaar ´ van West Francië, geb. 1 nov. 846, graaf van Meaux 0862-0877, koning van West-Francië 0877-0879, † Compiègne (Frankrijk) 10 april 879, tr. 1e 856 NN van Bretagne (zie 85527417,a); tr. 2e 1 maart 862 (echtsch. ingeschr. omstr. 875) Ansgardis van Bourgondië, geb. omstr. 837, † omstr. 881, dr. van Arduin en Warimburg NN; tr. 3e omstr. 875
10690641. Adelais van Parijs, geb. omstr. 855, † Compiègne (Frankrijk) 10 nov. 901, begr. Saint Corneille (Frankrijk).
Uit dit huwelijk:
a. Ermentrude, zie 10920579.
b. Adelaide van West Francië, geb. na 870, tr. Ranulf III van Aquitanië, † 901, zn. van Ramnulf II van Poitiers (zie 10690920) en Irmengarde NN.
c. Karel III ´ de Eenvoudige ´, zie 5345320.

Notitie bij Lodewijk II ´de Stamelaar ´: tot koning gekroond te Compiègne (door bisschop Hincmar van Reims) 8.12.877 en te Troyes (door paus Johannes VII) 7.9.878
Notitie bij het overlijden van Lodewijk II ´de Stamelaar ´: begraven in het klooster Notre-Dame
Notitie bij Adelais: haar twee kinderen werden door de kerk als onwettig beschouwd.

10690642. Edward I ´de Oudere ´ van Wessex, geb. 871, koning van Engeland 0899-0924, † Farndon (Cheshire Engeland) 17 juli 924, tr. 1e omstr. 893 Ecgwynn NN, † omstr. 900; tr. 3e 920 Edgiva van Kent (zie 21381491); tr. 2e omstr. 900
10690643. Aefleda van Bernicië (Wiltshire), geb. omstr. 870, † 920, begr. Winchester (Engeland).
Uit dit huwelijk:
a. Edith (Eadgith), zie 5345583.
b. Aethelfleda van Wessex, non, begr. Romsey Abbey (Engeland).
c. Aelfweard van Wessex, † Oxford (Engeland) 2 aug. 924, begr. Winchester (Engeland).
d. Aethelhild van Wessex, non, begr. Wilton Abbey (Wiltshire, Engeland).
e. Emiliane van Wessex, geb. omstr. 895, † na 925, tr. febr. 911 Ebles Manzer van Poitiers, geb. omstr. 872, † 935.
f. Eadgifu, zie 5345321.
g. Eadhild van Wessex, geb. 901, † 14 sept. 937, tr. omstr. 926 Hugo ´de Grote´ van Neustrië (zie 5345468).
h. Edfleda van Wessex, geb. omstr. 910, prinses van Engeland, tr. Alberic van Gatinais, geb. omstr. 900, hertog van Orleans 0957-0966, † na 966, zn. van Aubry II van Gatinais (ook Sens).
i. Aeilgifu van Wessex, geb. omstr. 915, vrouwe van Luticz.

Notitie bij Edward I ´de Oudere ´: zijn hof was in Winchester, voorheen de hoofdstad van Wessex. Hij heroverde de oostelijke Midlands en East Anglia op de Denen in 911 en werd heerser van Mercië na de dood van zijn zuster. Al zijn oorkonden op twee na, noemen hem de koning van de Angelsaksen. Hij werd blijkbaar geaccepteerd in heel Engeland, wellicht met uitzondering van Northumbira, waar de Vikingen heersten, en die ook hun eigen munt bleven slaan. Zijn bijnaam de oudere werd geintroduceerd om het te onderscheiden van Edward de Martelaar, die later leefde. Hij was al legeraanvoerder onder zijn vader en versloeg de Denen in 893 bij Fareham
Notitie bij het overlijden van Aefleda: begraven in de kathedraal aldaar
Notitie bij Eadhild: vermeld 14.9.937
Notitie bij Hugo ´de Grote´: vermeld sedert 921, voogd van koning Lodewijk IV van Overzee, en regent van het Westfrankische rijk 936-945, regent voor de Karlolingische koning Lotharius 954-956, was in zijn tijd de machtigste man van Frankrijk
Notitie bij het overlijden van Hugo ´de Grote´: begraven in de basiliek aldaar

10690644. Otto I ´de Verlichte ´ van Saksen, geb. omstr. 851, graaf van de Thüringgau 0877-0912, hertog van Saksen 0880-0912, graaf in de Südthüringergau 0888-0912, graaf van Eichsfeld 0897-0912, voogd van Hersfeld 0908-0912, † Walhausen (Duitsland) 30 nov. 912, begr. Gandersheim, tr. 2e vóór 876 NN NN; tr. 1e 869
10690645. Haduwig van Germanië, geb. omstr. 856, † 24 dec. 903, tr. 1e Guodrodr II van Friesland, geb. 830, † 878, zn. van Thibaut I en NN van Jutland.
Uit dit huwelijk:
a. Thankmar van Saksen, † vóór 30 nov. 912.
b. NN, zie 85668715.
c. Liudolf, zie 10691054.
d. Hendrik I ´de Vogelaar ´, zie 5345322.
e. Oda, zie 5345331.
f. Mechtilde van Saksen, geb. omstr. 885, tr. 905 Boudewijn II van Kleef, geb. na 905, † 928, zn. van Luthard en Berthe van Duitsland.
g. Irmburg, zie 21416617.

Notitie bij Otto I ´de Verlichte ´: hij legde de basis voor de macht van de Ottonen, volgde als hertog zijn broer Bruno op, die gesneuveld was tegen de Denen
Notitie bij het overlijden van Otto I ´de Verlichte ´: begraven in de Stifskirche

10690646. Theodoric II van Ringelheim (ook Westfalen), geb. 856, graaf van Westfalen en Hamaland, † 28 febr. 917, tr. 900
10690647. Reginhilde van Friesland, geb. omstr. 858, † 917.
Uit dit huwelijk:
a. Frederina van Westfalen, † 12 jan. 971, tr. Wichman in de Engeru, geb. omstr. 900, graaf in de Engeru, † 23 april 944, zn. van Billung van Saksen en Imme NN.
b. Bia van Ringelheim.
c. Reginbern van Ringelheim.
d. Immed I van Ringelheim.
e. Widukind van Ringelheim.
f. Adelheid, zie 10691161.
g. Amalgarde, zie 10690565.
h. Frederuna, zie 10920673.
i. Mathilde, zie 5345323.

Notitie bij het huwelijk van Theodoric II en Reginhilde: niet zeker dat Reginhilde de moeder is

10690656. Adalhard II (ook Odacar) van Metz, geb. omstr. 840, graaf van Metz, Moezelgau en Ardennengau, lekenabt van Echternach, † omstr. 902, tr.
10690657. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Frederic van Metz, † 23 okt. 942, begr. Trier.
b. Wigeric/Matfried van de Ardennen, tr. Cunigunde van Gent (zie 5460289).
c. Wicherich III, zie 5345328.
d. Ricwin, zie 5460288.

Notitie bij het huwelijk van Adalhard II (ook Odacar) en NN: dochter of nicht van graaf Matfried II graaf in de Eiffelgouw

10690658. Eberhard van de Sülichgau (ook Ortenau), geb. omstr. 865, graaf in de Ortenau, graaf van Friuli ca 828, † na 889, tr.
10690659. Ermentrude van Frankrijk, geb. omstr. 873, † 914.

Notitie bij Eberhard: afgezand van Lotharius naar de Rijksdag in Diedenhofen mei 836, bestreed met succes de invallen van de Slaven in noordoost Italië, aanvoerder in de strijd er bevrijding van Beneventum van de Saracenen in 847, stichtte temidden van zijn uitgestrekte bezitingen bij de Schelde en de Maas het Calixtusklooster aan de Sile in Treviso in 863 of 864, door zijn zoon Unruoch overgebracht uit Italië waar hij was overleden naar Cysoing en daar als heilige vereerd met gedenkdag 16 december

10690660. Adalhart IV ´de Jonge ´ van Metz, geb. na 850, graaf van Metz, leken-abt van Echternach, † 2 jan. 890, tr.
10690661. *Ode van de Niederlahngau, geb. omstr. 840.
Uit dit huwelijk:
a. Stefan van Metz, † na 900.
b. Richer van Metz, † 23 juli 945.
c. Walacho van Metz, † na 900.
d. Gerhard I, zie 5345330.
e. Matfrid I van Metz, geb. omstr. 890, graaf van Metz, † 19 aug. 930, tr. Lantsint van Verdun, dr. van Radald NN en Rotrud van Vedun.

Notitie bij het overlijden van Lantsint: overleden op 7 maart van een onbekend jaar

10690662. Otto I ´de Verlichte ´ van Saksen (dezelfde als 10690644), tr. 1e 869
10690663. Haduwig van Germanië (dezelfde als 10690645).

10690672. Amédée van Oscheret, geb. 799, graaf van Oscheret in Bourgondië, † 827, tr.
10690673. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Guy van Atuyer, † Trebia (rivier) 889.
b. Anscharius I, zie 5345336.

Notitie bij het overlijden van Guy: gesneuveld

10690674. Manfredo van Susa.

10690676. Eberhard III van Friuli, geb. omstr. 808, graaf van Barcelona, markgraaf van Friuli 0828-0866, † Italië 16 dec. 866, begr. Cysoing, tr. omstr. 836
10690677. Gisela van Francië (ook Verona), geb. omstr. 820, † Cysoing na 1 juli 874.
Uit dit huwelijk:
a. Rudolf van Friuli, † 1 mei 892.
b. Adalhard van Friuli, † na 1 juli 874.
c. *Alpais van Friuli.
d. Gisela van Friuli, † 863.
e. Ingeltrudis, zie 21381291.
f. Eberhard van Friuli, geb. 837, † vóór 20 juni 840.
g. Engeltrudis van Friuli, geb. omstr. 838, † na 874, tr. Hendrik I van Babenberg, geb. april 835, † Parijs (Frankrijk) vóór 28 aug. 886, zn. van Poppo I.
h. Ermenfried, zie 342843142.
i. Umroch of Hendrik III, zie 10691044.
j. Unruoch van Dettingen, geb. 840, markgraaf van Friuli, † na 1 juli 874, tr. Ava van Monza, dr. van Liutfried.
k. Berengarius I, zie 5345338.
l. Judith, zie 42763073.
m. Helwide, zie 10690725.

Notitie bij Eberhard III: stichtte met zijn vrouw het Calixuskloosterte Cysoing bij Lille in 854,
Notitie bij het overlijden van Eberhard III: aanvankelijk begraven in Italië maar door zijn zoon Unruoch overgebracht naar Cysoing (abdij St Calixte) en aldaar als heilige vereerd op de dag van zijn teraardebestelling (16 december)
Notitie bij Gisela: Slechts een huwelijk Eberhard en Everhard een en dezelfde persoon ook Umroch en Unruoch een en dezelfde
Notitie bij het overlijden van Gisela: op die datum wordt zij voor het laatst vermeld als weduwe, begraven in de abdij Saint Calixte van Cysoing (noord), waarvan ze aan de basis stond van de oprichting
Notitie bij het overlijden van *Alpais: jong overleden
Notitie bij Hendrik I: Markgraaf van de Noordelijke Mark, hertog van Thüringen en Austrasiëdux
Notitie bij het overlijden van Hendrik I: gesneuveld voor Parijs tegen de Noormannen, die Parijs belegerd hadden

10690678. Suppo II van Spoleto, geb. 819, graaf van Caminerino, markgraaf van Spoleto 0871-0875, † 882, tr. vóór 13 okt. 874
10690679. Berta van Piacenza, geb. omstr. 829, † na 902.
Uit dit huwelijk:
a. Adelgis iI van Spoleto.
b. Wifred van Spoleto.
c. Boso van Spoleto.
d. Arding van Spoleto.
e. Berthilde, zie 5345339.

Notitie bij Suppo II: volgde zijn vader op
Notitie bij het huwelijk van Suppo II en Berta: vermeld 10.6.888

10690680. Hubert van Bourgondië, geb. Orbe (Zwitserland) omstr. 801, abt van Sankt Moritz in Wallis, hertog van Transjuranië, † Lausanne 864, begr. Piacenza, tr.
10690681. NN van Vienne, † 850.

Notitie bij Hubert: hertog van Transjuranië (het ducaat tussen de Jura en de Pennische Alpen met de grote St.Bernhardpas voor 857, voogd van zijn zuster Teutberga, die gehuwd was met Lotharius II
Notitie bij het overlijden van Hubert: gesneuveld

10690682. Lotharius II van Italië, geb. omstr. 835, koning van Lotharingen 0855-0869, † Piacenza 8 aug. 869, tr. omstr. 855 Theutberga van Arles; kreeg rel.
10690683. Waldrada van de Elzas (dezelfde als 10690639).
Uit deze relatie:
a. Ermengarde van Italië, † na 6 aug. 895, tr. Berlion I van Vienne, † 912.
b. Hugo van de Elzas, geb. 855, hertog van de Elzas, † na 895, tr. 883 Friderada NN, gesch. echtg. van Enquerrand NN, gesch. echtg. van Bernarius NN en gesch. echtg. van Wicbert NN.
c. Gisela, zie 21381295.
d. Bertha, zie 5345341.

Notitie bij Lotharius II: Koning van Lotharingen, geproclameerd Frankfort oktober 855, voor het eerst vermeld als jong kind ´parvulus´ 841, verkrijgt bij de deling na de dood van zijn vader het noordelijk deel van diens middenrijk (dat later naar hem ´Lotharingen´genoemd gaat worden) in aanwezigheid van zijn oom Lodewijk de Duitser tot koning geproclameerd Frankfurt oktober 855, mogelijk kort daarna in Aken gekroond en gezalfd, tracht zijn ca 855 kinderloze huwelijk met Teutburga ongeldig te doen verklaren, en daarvoor in de plaats zijn liaison met Waldrada te doen erkennen, hetgeen zijn regering voortdurend belast, tracht de samenwerking met de Karolingische deelrijken te redden door herhaald overleg met zijn ooms, met wie hij de in 843 getroffen regeling bevestigt Koblenz 860, deelt na de dood van zijn broer Karel 24.1.863 diens middendeel met zijn andere broer, keizer Lodewijk II en breidt zodoende zijn rijk uit tot Lyon en Vienne, wordt verplicht Teutburga weer als vrouw terug te nemen Gondreville 15.8.865 en Waldrada naar Rome te laten gaan maar blijft zich tegen de door paus Nicolaas I opgelegde regeling verzetten, schijnt daarbij bij diens opvolger Hadrianus II op meer succes te mogen rekenen, met wie hij in Montecassino samenkomt 869. Hij overlijdt echter voor een volgende samenkomst.
Notitie bij het overlijden van Lotharius II: begraven in de Abdij van Sant Antonino

10690684. Koenraad II ´de Jongere´ van Bourgondië (dezelfde als 10690638), tr. 2e omstr. 869
10690685. Waldrada van de Elzas (dezelfde als 10690639).

10690686. Boson van Provence, geb. omstr. 822, koning van Bourgondië en Provence 0879-0887, † Vienne 11 jan. 887, tr. 2e omstr. 876 Ermengardis van Italië (zie 42762991); tr. 1e omstr. 844
10690687. Richilde van Bourgondië, geb. omstr. 826, erfgename van Bourgondië, † 862.

Notitie bij Boson: hij sitichtte in 879 het koninkrijk Bourgondië en werd zo de eerste koning binnen het Frankische Rijk, die niet van Karel de Grote afstamde
Notitie bij het overlijden van Boson: begraven in de kathedraal aldaar

10690720. Eberhard II van de Bliesgau, geb. omstr. 864, † na 937, tr.
10690721. Richwara van de Sülichgau.
Uit dit huwelijk:
a. Eberhard van de Bliesgau.
b. Herman I van de Bliesgau.
c. Ehrenfried Ezzo III, zie 5345360.

10690724. Hucbald van Ostrevant, geb. omstr. 850, graaf van Ostrevant en Senlis, † na 890, tr. vóór 874
10690725. Helwide van Friuli, geb. omstr. 848, † 895.
Uit dit huwelijk:
a. Raoul I van Ostrevant, geb. omstr. 868, graaf en chatelain van Kamerijk en Gouy, † 926, tr. Adelais van West Francië (zie 10690787,f).
b. Huchbald I, zie 5345362.
c. Raoul I, zie 85710784.

10690726. Adalbert II ´de Verlichte´ van de Thurgau, geb. omstr. 830, graaf van Rhetie, Zwaben en Thürgau 854, † 8 jan. 900, tr. 1e omstr. 855 Berthilde van Rhétie (zie 42764649); tr. 2e omstr. 876 Judith van Friuli (zie 42763073); tr. 3e vóór 880
10690727. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Manegold van de Thurgau.
b. Thietburga, zie 5345363.

10690728. Hendrik I ´de Vogelaar ´ van Saksen (dezelfde als 5345322 in generatie XXIII), tr. 2e Walhausen (Duitsland) 19 sept. 909
10690729. Mathilde van Ringelheim (dezelfde als 5345323 in generatie XXIII).

10690730. Rudolf II van Opper-Bourgondië, geb. omstr. 883, koning van Opper-Bourgondië en Provence 0912-0937, † 11 juli 937, tr. 922
10690731. Bertha van Zwaben, geb. omstr. 904, † na 2 jan. 966, tr. 2e Colombier 12 dec. 937 Hugo (Ugo) ´de Slechte ´ van Arles (Italië) (zie 5345341,c).
Uit dit huwelijk:
a. Rudolf van Bourgondië, † na 8 april 962.
b. Burchard van Bourgondië, † 23 juni 957.
c. Judith van Opper-Bourgondië.
d. Conrad III ´de Vreedzame ´, zie 5354322.
e. Adelheid ´de Heilige ´, zie 5345365.

Notitie bij Rudolf II: volgde zijn vader op
Notitie bij het overlijden van Burchard: of 23.6.959

10690732. Pantherios Skleros, geb. omstr. 885, legerbevelhebber, † 944, tr.
10690733. Gregoria NN.

10690736. Hugo V van de Nordgau (dezelfde als 5345466 in generatie XXIII), tr. 924
10690737. Hildegard van Ferette (dezelfde als 5345467 in generatie XXIII).

10690738. Ricwin van Verdun (ook Luxemburg) (dezelfde als 5460288 in generatie XXIII), tr. omstr. 910
10690739. Cunigunde van Gent (dezelfde als 5460289 in generatie XXIII).

10690744. Lodewijk van Dagsburg, geb. na 888, graaf in de Thurgau, † 928, tr.
10690745. Eadgifu (Hedwig) van Wessex, geb. omstr. 903, koningin van Frankrijk 0920-0922, † na 951.

10690746. Lietaud II van Maçon, geb. 915, † 17 sept. 965, tr. omstr. 932
10690747. Ermengarde van Vergy, geb. omstr. 910, † 942.
Uit dit huwelijk:
a. *NN Letald dr, zie 5345373.
b. Gudile van Maçon, tr. Berthold van Savoye (zie 1336335,b).
c. *Adelaide van Maçon, geb. omstr. 930, vrouwe van Chalon en Donzy, † 988.
d. Alberic II van Maçon, geb. omstr. 937, † omstr. 981, tr. vóór 971 Ermentrudis van Roucy (zie 5354489).

10690750. Otto I´de Grote ´ van Duitsland (dezelfde als 5345364 in generatie XXIII), tr. 2e 25 dec. 951
10690751. Adelheid ´de Heilige ´ van Bourgondië (dezelfde als 5345365 in generatie XXIII).

10690752. Aribo I van Leoben, graaf van Leoben, † 906.

10690760. Ottoker van Karantanian, tr.
10690761. NN van de Traungau.
Uit dit huwelijk:
a. Alpo, zie 5345380.
b. Ottokar III van Karantanian.

10690768. Eberhard II van Thürgau, geb. omstr. 891, graaf van Nellenburg en in de Zürichgau, † omstr. 958, tr.
10690769. Gisela van Nellenburg.
Uit dit huwelijk:
a. Burkhard I, zie 5345384.
b. Luitgard van Nellenburg, geb. omstr. 945, gravin van de Thürgau, tr. Lanzelin van Habsburg, graaf van Altenburg en de Thürgau 976, heer van Muri door 2de huwelijk, geb. omstr. 945, † aug. 991, zn. van Guntram ´de Rijke van Habsburg (ook Altenburg), graaf in de Breisgau 962, heer van Müri (Zwitserland) (zie 5345467,b), en Ita van Calw, gravin van Calw; hij hertr. Ida van Metz.

10690784. Gerhard I van Metz (dezelfde als 5345330 in generatie XXIII), tr. na 13 aug. 900
10690785. Oda van Saksen (dezelfde als 5345331 in generatie XXIII).

10690786. Karel III ´ de Eenvoudige ´ van West Francië (dezelfde als 5345320 in generatie XXIII), tr. 1e Reims (Frankrijk) 19 april 907
10690787. Frederuna van Châlon-sur-Marne, † 10 febr. 917, begr. Reims (Frankrijk).
Uit dit huwelijk:
a. Ermentrude, zie 5345393.
b. Gisela van Frankrijk, geb. omstr. 912, † 919, tr. 912 Rollo (alias Robert) van Normandië (zie 5345462).
c. Frederune van West Francië, geb. omstr. 912.
d. Rotrude van West Francië, geb. omstr. 912.
e. Hildegarde van West Francië, geb. omstr. 912.
f. Adelais van West Francië, geb. omstr. 912, tr. Raoul I van Ostrevant (zie 10690725,a).

Notitie bij Rollo (alias Robert): Viking hoofdman uit West-Noorwegen,verbannen aldaar en begon ca 885 grote strooptochten te ondernemen waaronder op Walcheren en in Friesland. Hij richtte zich daarna op het mondingsgebied van de Seine en veroverde het gebied dat later Normandië genoemd zou worden. In 890 viel hij de graaf van Bayeux aan, roofde diens dochter, waarmee hij trouwde, één van hun nakomelingen is Willem de Veroveraar. In 892 belegerde hij vergeefs Parijs, maar wel drong hij in die tijd door tot Lotharingen. Intussen had hij zich in Rouen gevestigd en de heerschappij van dat gebied tot zich getrokken. In 911 erkende Karel de Eenvoudige zijn status door hem bij verdrag tot hertog van wat later Normandië genoemd zou worden Rollo beperkte zich daarna tot de monding van de Seine
Notitie bij de geboorte van Rollo (alias Robert): oorspronkelijk naam is Hrolfr, bij zijn doop Robert genoemd
Notitie bij het overlijden van Rollo (alias Robert): begraven in de kathedraal aldaar

10690816. Heribert I van Vermandois (dezelfde als 5345530 in generatie XXIII), tr.
10690817. Berthe van Parijs (dezelfde als 5345531 in generatie XXIII).

10690818. Robert I van Francië, geb. omstr. 866, graaf van Poitiers 893, markgraaf van Neustrië, graaf van Parijs, abt van St.Martin van Tours, St. Aignan van Orleans, van Saint Denis, graaf van Tours 0888-0923, koning van West-Francië 0922-0923, † Soissons (Frankrijk) 15 juni 923, tr. 2e omstr. 897 Beatrix van Vermandois (zie 10690937); tr. 1e vóór 893
10690819. Aelis (ook Adela) van Maine.

Notitie bij Robert I: beleend met de overige functies van zijn 1.1.898 overleden broer Odo, gekozen en gekroond to koning van West-Francië als tegenkoning van de Karolinger el III de Eenvoudige
Notitie bij het overlijden van Robert I: gesneuveld in de strijd tegen Karel de Eenvoudige bij de abdij St. Médard

10690820. Reinier (Reginar) I ´Langhals´ van Lotharingen (dezelfde als 5345314 in generatie XXIII), tr. 2e
10690821. Alberada van Lotharingen (dezelfde als 5345315 in generatie XXIII).

10690832. Balderic van de Betuwe, geb. 810, graaf van Friuli, later van de Betuwe, † 846, tr.
10690833. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Richfrid (Dodo), zie 5345416.
b. Everhard van de Betuwe, † 894.
c. Meginhard van Salland, † 898.

10690834. Lodewijk II van Kleef, geb. omstr. 837, graaf in de Teisterbant, tr.
10690835. Adele van Namen, geb. omstr. 840.
Uit dit huwelijk:
a. Herensinda, zie 5345417.
b. Alberada van Kleef, geb. omstr. 860, erfvrouwe van Henegouwen en Teisterbant.
c. Balduin van Kleef, geb. omstr. 865, graaf van Kleef en Teisterbant.
d. Eberhard van Kleef, geb. omstr. 873, monnik.
e. Gerberga van Kleef, geb. omstr. 876, tr. Meginhard III van Hamaland (zie 21381128,a).

10690880. Herluin II van Montreuil, geb. 880, graaf van Ponthieu 0926-0945, † Bayeux 13 juli 945, tr.
10690881. Noëlle of Adele van Dammartin, geb. omstr. 895.
Uit dit huwelijk:
a. Guillaume I, zie 5345440.
b. Roger I van Montreuil, geb. omstr. 922, graaf van Montreuil 0945-0957, † omstr. 957, tr. Berthe van Boulogne, geb. omstr. 925.

Notitie bij Herluin II: volgde zijn vader op

10690882. Rollo (alias Robert) van Normandië (dezelfde als 5345462 in generatie XXIII), tr. 2e omstr. 886
10690883. Poppa van Bayeux (dezelfde als 5345463 in generatie XXIII).

Notitie bij het huwelijk van Rollo (alias Robert) en Poppa: verstoten

10690896. Yngvar Ragnarsson van Denemarken, † 873, tr.
10690897. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gormeric van Normandië.
b. Bernard ´de Deen ´, zie 5345448.

10690900. Rollo Turstain van de Heidmark, geb. Maer (Noorwegen) omstr. 885, tr.
10690901. Gerlotte van Blois, geb. omstr. 910.
Uit dit huwelijk:
a. Rollo Roleson van de Heidmark.
b. Anlech Turstain van Heidmark, geb. Tillières (Noorwegen), heer van Bricquebec, † omstr. 974.
c. Anslech Turstain, zie 5345450.
d. Guillaume van Bec, geb. omstr. 945.
e. Eremburge Bertrand, zie 5356901.
f. Catherina van Bricquebec, geb. omstr. 955, tr. Bernard van Argouges, geb. omstr. 950, † 1008.

Notitie bij Rollo Turstain: neef van Rollo

10690902. Godfrey van Beulac, geb. omstr. 915, tr.
10690903. Mathilde van Luxemburg, † 1000.
Uit dit huwelijk:
a. Gilette, zie 5345451.
b. Helloé van Avranches, geb. omstr. 935, tr. Ansfred II van Goz, geb. omstr. 963, burggraaf van Hièsmes, † 1035, zn. van Anlech Turstain van Heidmark (zie 10690901,b) en Helloe van Beaulac.

10690904. Anslech Turstain van Bricquebec (dezelfde als 5345450 in generatie XXIII), tr.
10690905. Gilette van Beaumont (dezelfde als 5345451 in generatie XXIII).

10690906. Geoffrey Murdac, geb. 923.

10690920. Ramnulf II van Poitiers, geb. omstr. 847, graaf van Poitiers, graaf van Poitou vanaf 878, hertog van Aquitanië vanaf 888, † Parijs (Frankrijk) 9 aug. 890, tr. 867 Irmengarde NN; kreeg rel.
10690921. Adda NN.

10690922. Acfredo II van Carcassonne, geb. omstr. 875, hertog van Aquitanië, graaf van Auvergne 926, † na 19 febr. 906, tr. omstr. 920
10690923. Arsinde/Garsinde van Rouergue, geb. omstr. 905, gravin door huwelijk.
Uit dit huwelijk:
a. Emiliane, zie 5345461.
b. Arsinde, zie 5354297.
c. Garsinde van Carcassonne, geb. omstr. 925, † na 23 okt. 969, tr. omstr. 945 Raymond II van Béziers, geb. 925, burggraaf van Béziers 0956-0968, † na 6 maart 967, zn. van Jonus.
d. Etienne van Thiern, geb. omstr. 925, tr. Ermengarde NN.

Notitie bij het overlijden van Raymond II: maar voor 23.10.969

10690924. Rognvald ´de Wijze´ van Möre, geb. omstr. 828, jarl van Möre, † omstr. 894, tr.
10690925. Ragnhild NN.
Uit dit huwelijk:
a. Ivar van Möre, † omstr. 873.
b. Thore ´de Stille ´ Ragnvalsson, tr. 890 Alof Arboud ´de Jonge ´ van Noorwegen, dr. van Harald I ´Schoonhaar ´ (zie 42832800) en Gyda van Hordeland.
c. Rollo (alias Robert), zie 5345462.

Notitie bij Rognvald ´de Wijze´: begunstigd door koning Harald I van Noorwegen na zijn zege bij Solkskiel 869 tegen Hunthiof jarl van Möre
Notitie bij het overlijden van Ragnhild: gesneuveld of Hafrsfiord 872 of Orkney 874

10690926. Berengarius van Bayeux, geb. omstr. 838, graaf van Bayeux, † na 886, tr. 2e NN Pippijn II dr van de Karolingers (zie 10691061,a); tr. 1e
10690927. NN van Bretagne.
Uit dit huwelijk:
a. Poppa, zie 5345463.
b. Juhel-Bernegar, zie 10708188.

10690932. Eberhard III van de Nordgau, geb. vóór 864, graaf in de Nordgau, † na 898, tr.
10690933. Adelinda van Vermandois, geb. omstr. 843, † 898.

Notitie bij Eberhard III: vermeld 898

10690936. Robert I van Francië (dezelfde als 10690818), tr. 2e omstr. 897
10690937. Beatrix van Vermandois, geb. 880, † na maart 931.
Uit dit huwelijk:
a. Emma van Francië, † 2 nov. 934, tr. 1e Rudolphe van Bourgondië (zie 5345319,a); tr. 2e omstr. 915 Hugo van Lacy, geb. omstr. 1000.
b. *Gerberge van Francië.
c. *Richilde, zie 21381803.
d. *Liegarde van Francië, geb. 892, † 943.
e. Hugo ´de Grote´, zie 5345468.
f. *Eudes van Francië, geb. omstr. 945, † 23 febr. 965, begr. Auxerre, tr. Liugarde van Bourgondië (zie 42832767,b).

10690938. Hendrik I ´de Vogelaar ´ van Saksen (dezelfde als 5345322 in generatie XXIII), tr. 2e Walhausen (Duitsland) 19 sept. 909
10690939. Mathilde van Ringelheim (dezelfde als 5345323 in generatie XXIII).

10691016. Abbo (Burka) van Stade, geb. omstr. 820, graaf in Saksen, tr.
10691017. NN NN.

10691018. Liudolf II ´de Grote´ van Saksen, geb. omstr. 806, graaf van Saksen 0840-0850, hertog van Saksen 0850-0866, † 11 maart 866, begr. Brunnshausen, tr. omstr. 836
10691019. Oda van Saksen-Billung, geb. omstr. 806, † omstr. 1 mei 913, begr. Gandersheim.
Uit dit huwelijk:
a. Bruno van Saksen, hertog van Saksen 0866-0880, † Saksen 2 febr. 880.
b. Thankmar van Saksen, abt van Corvey 0877-0879.
c. Enda van Saksen.
d. NN van Saksen.
e. NN van Saksen.
f. NN van Saksen.
g. Gerberga van Saksen, 2de abdis van het klooster Gandesheim 0874-0896, † 896.
h. Christina van Saksen, 3de abdis van Gandersheim 0896-0919, † omstr. 1 april 919.
i. Oda, zie 5345509.
j. Hathumod ´de Heilige ´ van Saksen, geb. 840, 1ste abdis van het klooster van Braunshausen, † Gandersheim 29 aug. 874, begr. Brunnshausen.
k. Billung III Billung van Saksen, geb. omstr. 845, † omstr. 888.
l. *Liutgard, zie 21382325.
m. Otto I ´de Verlichte ´, zie 10690644.

Notitie bij Liudolf II ´de Grote´: zijn bezittingen strekten zich uit van Oostfalen over de Engern tot de Dreingouw in Westfalen ook in de Barnegouw bij Lüneburg, legeraanvoerder van het gehele Frankische leger tegen de Denen
Notitie bij het overlijden van Liudolf II ´de Grote´: begraven in zijn eigen klooster
Notitie bij Oda: zij stichtte het klooster Calbe an der Milde
Notitie bij het overlijden van Oda: bereikte een – vooral die tijd – uitzonderlijke hoge leeftijd
Notitie bij het overlijden van Bruno: gesneuveld tegen de Denen
Notitie bij het overlijden van NN: jong overleden
Notitie bij het overlijden van NN: jong overleden
Notitie bij het overlijden van NN: jong overleden
Notitie bij het overlijden van Gerberga: jong overleden

10691040. Ernst II van Sualafeld, geb. omstr. 830, markgraaf van de Nordgau, graaf van Sualafeld 0857-, † 881, tr.
10691041. Adelheid van Altdorf, geb. omstr. 840.
Uit dit huwelijk:
a. Aribo I, zie 10690752.
b. Luitpold, zie 5345520.
c. Ernst III, zie 42832388.

10691042. Erchanger van Zwaben, geb. 819, paltsgraaf, graaf van Zwaben en Baar, † 897, tr. 849
10691043. Gisela van Duitsland, geb. 833, prinses van de Karolingers, † 895.
Uit dit huwelijk:
a. Erchanger, zie 85666664.
b. Berthold I van Zwaben, geb. omstr. 825, paltsgraaf van Zwaben, † na 897.
c. Berthilde van Zwaben, geb. 856, † 900, tr. Burckhard I van de Thurgau, geb. 855, † 911.
d. Rudolf van Zwaben, geb. na 860.
e. Kunigunde, zie 5345521.

Notitie bij Berthold I: hoveling en raadgever van Karel III de Dikke en volgt hem op zijn Italiaanse tochten, daarna ook hoveling van Arnulf van Karinthië

10691044. Umroch of Hendrik III van Friuli, geb. omstr. 840, † 9 juli 874, tr. omstr. 857
10691045. Ava van Tours, geb. omstr. 840.
Uit dit huwelijk:
a. Umroch IV van Friuli, geb. omstr. 859, graaf van Friuli, † 924.
b. Eberhard, zie 5345522.

10691046. Waltfred van Verona, geb. omstr. 840, markgraaf van Verona, † 896, tr.
10691047. Gisela NN.

10691052. Thietmar van de Nordthüringau, geb. omstr. 850, graaf in de Nordthüringau, † 11 juni 932, tr.
10691053. Hildegard NN.

10691054. Liudolf van Saksen, geb. omstr. 875, graaf van Eichsfeld, prins van Saksen, † vóór 30 nov. 912, tr.
10691055. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Kotechind, zie 5345527.
b. Ekkehard, zie 21417050.
c. Wendilgrad van Saksen, geb. omstr. 895, † omstr. 945, tr. Udalrich V van Pfullendorf, geb. 889, graaf van Bregenz 0912-0920, † 938.

10691060. Pippijn II van de Karolingers, geb. vóór 818, heer van Péronne en Saint Quentin, graaf ten noorden van de Seine, † na 850, tr. omstr. 838
10691061. Rothaide van Saint-Quentin, geb. omstr. 812, † 858.
Uit dit huwelijk:
a. NN Pippijn II dr van de Karolingers, tr. 1e Wido van Senlis; tr. 2e Berengarius van Bayeux (zie 10690926).
b. Adelinda, zie 10690933.
c. Peppin III Berenger, zie 42832740.
d. Bernard van Laon, geb. omstr. 845, graaf van Laon en Beauvais, † na 893.
e. Heribert I, zie 5345530.

10691062. Gerard II van Parijs, geb. omstr. 805, graaf van Morvois, Ostrevent en Parijs, † Avignon 874, tr. 1e 819 Berthe van Tours (zie 42762519,e); tr. 2e na 819
10691063. *Eve van Auxerre, geb. omstr. 830, † 856.
Uit dit huwelijk:
a. Hucbald van Ostrevant, geb. omstr. 850, graaf van Ostrevant, Dillingen en Senlis, † Frankfurt a/d Main 909, tr. omstr. 874 Heilwig van Friuli, geb. omstr. 848, † omstr. 895.
b. Berthe, zie 5345531.

10691120. Heribert I van de Wetterau (dezelfde als 1336382 in generatie XXI), tr. 955
10691121. Irmentrud van de Avalgau (dezelfde als 1336383 in generatie XXI).

10691134. Adelbert III van Metz (ook Longwy) (dezelfde als 669286 in generatie XX), tr. 1030
10691135. Clementia van Foix (dezelfde als 669287 in generatie XX).

10691160. Eberhard II ´de Saks ´ van Lebarten, geb. omstr. 875, graaf van Laurenburg, † 906, tr. omstr. 897
10691161. Adelheid van Ringelheim, geb. omstr. 882, † na 923.
Uit dit huwelijk:
a. Eberhard III, zie 5345580.
b. Conrad van Lebarten, geb. omstr. 900.
c. Thierry van Lebarten, geb. omstr. 901, † 926.
d. Julienne van Lebarten, geb. omstr. 904, † na 958.

10691162. Burkhard II van Zwaben, geb. 881, hertog van Zwaben 0917-0924, † Novara 29 april 924, tr. vóór 911
10691163. Regelinde van de Zürichgau (van Nellenburg), geb. omstr. 887, † Insel Ufenau na 29 april 958, tr. 2e na 926 Herman van Zwaben, † 10 dec. 948, zn. van Gebhard II ´de Jonge ´ van de Wetterau (zie 171337352,c) en NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN, zie 10708587.
b. Adalric van Zwaben, † na 973.
c. NN van Zwaben, tr. Anrulf II van Babenberg, geb. omstr. 918, † 954, zn. van Arnaud I ´de Slechte ´ en Judith van Regensburg.
d. Anna, zie 5345581.
e. Bertha, zie 10690731.
f. Hicha van Zwaben, geb. omstr. 905, † na 950, tr. omstr. 929 Werner V van Herrenberg, geb. omstr. 899, † omstr. 935.
g. Gisela van Zwaben, geb. omstr. 905, † 26 okt. 923, tr. Herman I van Beieren (zie 2672761,h).
h. Burckhard III, zie 85671338.

Notitie bij Burkhard II: na de executie van zijn vader in 911 ging hij met zijn vrouwe in ballingschap in Italië. In 913 keerde hij terug naar Duitsland en nam bezit van de familiegoederen in Franken. Samen met graaf Erchanger en Arnulf I van Beieren vocht hij tegen de Hongaren. Daarna versloeg hij, samen met Erchanger, koning Koenraad II 915 bij Stockach. Erchanger verwierf daarbij de titel van hertog van Zwaben. In 917 liet Koenraad Erchanger vermoorden, Burckhard verwierf de bezittingen van Erchanger en werd tevens hertog van Zwaben
Notitie bij het overlijden van Burkhard II: gesneuveld in de strijd tegen de bisschop van Milaan
Notitie bij het overlijden van Gisela: of 26.10.925

10691166. Edward I ´de Oudere ´ van Wessex (dezelfde als 10690642), tr. 2e omstr. 900
10691167. Aefleda van Bernicië (Wiltshire) (dezelfde als 10690643).

10691592. Ricwin van Verdun (ook Luxemburg) (dezelfde als 5460288 in generatie XXIII), tr. omstr. 910
10691593. Cunigunde van Gent (dezelfde als 5460289 in generatie XXIII).

10691594. Hugo ´de Grote´ van Neustrië (dezelfde als 5345468 in generatie XXIII), tr. 5e Mainz of Ingelheim 937
10691595. Hadewig van Saksen (dezelfde als 5345469 in generatie XXIII).

Notitie bij het huwelijk van Hugo ´de Grote´ en Hadewig: na 9 mei en voor 14 september

10691596. Folmar van Lunéville, geb. omstr. 900, heer van Lunéville en Amance, † na 980.

10691608. Arnuld III van Boulogne, geb. omstr. 940, graaf van Boulogne, Terwaan en Ternois 0971-0990, † 990, tr.
10691609. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Arnulf van Ternois, graaf van Ternois.
b. NN van Terwaan, graaf van Terwaan.
c. Boudewijn II, zie 5345804.

10691610. Arnulf ´Gandensis ´ van Holland (dezelfde als 1966080 in generatie XXI), tr. omstr. juni 980
10691611. Liutgard van Luxemburg (dezelfde als 1966081 in generatie XXI).

Notitie bij het huwelijk van Arnulf ´Gandensis ´ en Liutgard: verloofd 980

10694656. Radbold I van Egmond, geb. omstr. 870, heer van Egmond.

10694786. Frederik I van Luxemburg (dezelfde als 1365072 in generatie XXI), tr. omstr. 995
10694787. Irmentrud van de Wetterau (dezelfde als 1365073 in generatie XXI).

10708096. Luitpold I ´de Illustere ´ van Oostenrijk, geb. omstr. 923, markgraaf van Oostenrijk 0976-0994, † Würzburg (Oostenrijk) 10 juli 994, tr. 954
10708097. Richwara van Sualafeld, geb. omstr. 955, markgravin van Oostenrijk, † 13 juli 994, begr. Stift Melk.
Uit dit huwelijk:
a. Judith van Babenberg.
b. Poppo van Babenberg, proost van de kathedraal van Bamberg 1007, bisschop van Trier 1016, † Trier (Duitsland) omstr. maart 1047.
c. Liutpold van Babenberg.
d. Kunigunde van Babenberg.
e. Christina van Babenberg.
f. Hemma van Babenberg, tr. Rapoto III van de Traungau, † 18 juni 1050, zn. van Rapoto II en NN NN; hij hertr. NN van Diessen.
g. Hendrik van Babenberg.
h. Hendrik van Babenberg, geb. omstr. 971, markgraaf van Oostenrijk 0994-1018, † 23 juni 1018, begr. Würzburg.
i. Ernst I, zie 5354048.
j. Adelbert ´de Zegenrijke ´ van Oostenrijk, geb. omstr. 990, markgraaf van Oostenrijk 1018-1055, † Melk 26 mei 1055, begr. Stift Melk, tr. 1e vóór 1022 Glismod van West Saksen (zie 5354263,d); tr. 2e omstr. 1040 Froizza Orseolo, geb. 1015, † 17 febr. 1071, begr. Melk (Oostenrijk), dr. van Pietro Ottone en Maria van Hongarije.

Notitie bij het overlijden van Luitpold I ´de Illustere ´: vermoord

10708104. Matfred van Narbonne, geb. Saint-Pierre-sur-Mer 932, burggraaf van Narbonne, † 969, tr. vóór 10 nov. 952
10708105. Adelheid van Toulouse, geb. Toulouse 932, † 977.
Uit dit huwelijk:
a. Ermengaud van Narbonne, † 1019.
b. Trudgarde van Narbonne, † na 966.
c. Raimund I, zie 5354052.

Notitie bij het overlijden van Trudgarde: voor 978

10708106. Berenger I van Millau, geb. omstr. 935, burggraaf van Millau, † na 1000, tr.
10708107. NN van Salluster.
Uit dit huwelijk:
a. Ricarda, zie 5354053.
b. Richard I van Millau, geb. omstr. 970, burggraaf van Millau 1002-1025, † na 28 juli 1013, tr. 1e omstr. 1005 Hermengarde van Gévaudan, geb. omstr. 981, dr. van Etienne/Stephen van Brioude (ook Gévaudan) en Adelais/Blanche van Anjou (zie 5356915); tr. 2e omstr. 1005 Senegonde van Béziers, geb. omstr. 975, † na 22 maart 1013, dr. van Guillaume II en Arsinde van Carcassonde (zie 2677149,d).

Notitie bij het overlijden van Richard I: maar voor 1023

10708108. Oliba II ¨Cabreta ¨ van Bésalu, geb. Cerdagne 926, graaf van Bésalu en Cerdagne 0965-0988, † 990, tr. omstr. 966
10708109. Ermengarde van Ampurias, geb. omstr. 930, † omstr. 994.
Uit dit huwelijk:
a. Gulfred II van Cerdanya, † 31 juli 1049, begr. San Martin de Canigon, tr. 1e Isabel NN; tr. 2e Guisal/Ermengarde van Pailhars, geb. omstr. 1000, dr. van Sunario I en Ermentrude van Rouergue.
b. Berenguer van Bésalu, † 1003.
c. Adelais van Bésalu, † 1024, tr. Juan van Oriol.
d. NN van Cerdanya.
e. Bernard I ´Taillifer ´, zie 5354054.
f. Oliba van Bésalu, geb. 971, † 1046, begr. Cuixa.

10708110. Guillaume II ´de Bevrijder ´ van Provence (dezelfde als 5356914 in generatie XXIII), tr. 2e 983
10708111. Adelais/Blanche van Anjou (dezelfde als 5356915 in generatie XXIII).

10708112. Pilgrim I van La Sempt, graaf van Mangfall 950, graaf van Sempt 0926-0937, geb. omstr. 916, tr.
10708113. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Meginhard III, zie 10708124.
b. Arbo van La Sempt.
c. Poppo I, zie 5354056.

10708116. NN van Sualafeld, tr.
10708117. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Kuno I, zie 5354058.
b. Eberhard van Sualafeld, † 13 aug. 1041.

10708120. Berthold I van Beieren, geb. omstr. 945, † 5 sept. 990, tr.
10708121. NN van Opper-Lotharingen, geb. 955.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk, zie 5354060.
b. Frederik I ´Roch ´ van Diessen, geb. omstr. 970, graaf van Opper-Isar 1003, † Jeruzalem (Palestina) vóór 1020, tr. omstr. 990 Emma (ook Kungunde, Hemma) van Öhningen (zie 5345375,g).

10708124. Meginhard III van Gilching, graaf van de Mangfall 987, voogd van Benediktbeuern, † na 987, begr. Benediktbeuern Klooster, tr.
10708125. Mathilde? van Beieren.
Uit dit huwelijk:
a. Meginhard IV van Gilching.
b. Pilgrim II van Mangfall, † 30 dec. 1039.
c. Thiemo van Mangfall, † 31 maart 1010.
d. Arnold I, zie 5354062.

10708136. Eberhardt I van Sponheim (dezelfde als 668172 in generatie XX), tr. 2e omstr. 998
10708137. Hedwig van Nellenburg (dezelfde als 668173 in generatie XX).

10708138. Engelbert IV van Laventhal, geb. omstr. 990, graaf van Lavantthal, graaf in de Inngau,, graaf in de Norital 1026-0940, voogd van Brixen 1028-1040, graaf in de Pustertal 1030-1039, 1035-1040, domvoogd van Salzburg 1040-1045, † Salzburg 15 maart 1040, tr. vóór 1030
10708139. Liutgard van Istrië, geb. omstr. 990, † omstr. 1040, tr. 2e vóór 1070 Aribo II van Beieren (zie 1338565,a).

10708140. Adalbert I van Karinthië, geb. omstr. 990, graaf van Eppenstein en Ennstal, hertog van Karinthië 1011-1035, † Ebersberg 28 nov. 1039, begr. Geisenfeld, tr. omstr. 1018
10708141. Beatrix van Zwaben, geb. omstr. 992, † 12 mei 1025.
Uit dit huwelijk:
a. Adelboro van Karinthië, † 14 febr. 1057.
b. NN Adelbert dr van Karinthië.
c. Markwart IV, zie 5354070.
d. Wilburgis van Karinthië, geb. 1025, † 1078, tr. 1e Liutold II van Raschenberg-Reichenhall; tr. 2e Otokar I van Stiermarken, geb. 1015, † Rome 29 maart 1075, zn. van Ottokar V van de Chiemgau en NN van Wels-Lambach.

Notitie bij Adalbert I: leverde in 1019 strijd met Konrad van Duitsland, vermoedelijk om een erfenis

10708142. Liutold II van Plain, tr.
10708143. Willibirg NN.
Uit dit huwelijk:
a. Liutold III van Plain.
b. Wilhelm IV van Plain.
c. Liutbirg, zie 5354071.
d. Liutbirg van Istrië, geb. omstr. 1045, † 1103.

Notitie bij het overlijden van Liutold II: overleden op 19 of 25 juli van een onbekend jaar

10708168. Rudolf I van Altdorf, geb. omstr. 902, graaf van Altdorf, † na 950, begr. Altdorf, tr.
10708169. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Eticho van Altdorf, † 988.
b. Rudolf II, zie 5354084.

10708170. Konrad (Kuno) I van de Öhningen (dezelfde als 5345374 in generatie XXIII), tr. omstr. 968
10708171. Richilde van Duitsland (dezelfde als 5345375 in generatie XXIII).

10708176. Arnulf I ´de Grote ´ van Vlaanderen (dezelfde als 7864322 in generatie XXIII), tr. 2e omstr. 934
10708177. Adelheid/Adele van Vermandois, geb. omstr. 915, † 958.
Uit dit huwelijk:
a. Herman van Béthune, tr. Eva NN.
b. Egbert van Vlaanderen, † vóór 10 juli 953.
c. Eldegarde van Amiens, geb. 930, chatelaine van Amiens, † 988, tr. Vulfran NN.
d. Luitgaard, zie 10708527.
e. Boudewijn III, zie 5354088.
f. Elfride/Elstrude van Vlaanderen, geb. omstr. 940, † 972, tr. 964 Siegfried ´de Deen ´ van Guînes, geb. omstr. 925, 1ste graaf van Guines 0928-0965, † 966, zn. van Harald van Friesland.

Notitie bij het huwelijk van Siegfried ´de Deen ´ en Elfride/Elstrude: het huwelijk werd betwist door de abdij St. Bertinus
Notitie bij Siegfried ´de Deen ´: Viking

10708184. Willem I ´Langzwaard ´ van Normandië, geb. omstr. 902, graaf van Normandië 0927-0942, † Pecquigny 17 dec. 942, begr. Rouen, tr. omstr. 940 Liutgard van Vermandois (zie 5345409,f); kreeg rel.
10708185. Sprotta van Senlis, geb. omstr. 911, † 9 maart 955, tr. 1e omstr. 943 Neél I van Saint-Sauveur, geb. omstr. 911, † na 945, zn. van Richard en NN NN; tr. 2e 945 Asperling van Pitres (zie 5345463,d).
Uit deze relatie:
a. Richard I ´zonder Vrees ´, zie 5354092.
b. *Adèle, zie 21427699.
c. Mathilde van Normandië, geb. 948, † 990, tr. Guillaume van Montreuil, geb. 945, graaf van Boulogne, graaf van Ponthieu 0957-, † 979, zn. van Roger I (zie 10690881,b) en Berthe van Boulogne.

Notitie bij Willem I ´Langzwaard ´: volgde zijn vader op
Notitie bij het overlijden van Willem I ´Langzwaard ´: vermoord, in 1064 herbegraven in Rouen

10708186. Herbastus van Crépon (dezelfde als 5356902 in generatie XXIII), tr.
10708187. NN NN (dezelfde als 5356903 in generatie XXIII).

10708188. Juhel-Bernegar van Rennes, geb. vóór 896, graaf van Rennes 0922-, † 970, tr. Dijon (Frankrijk)
10708189. *Gerberga van Nantes, geb. omstr. 925.
Uit dit huwelijk:
a. Martin van Rennes, tr. Genergaude NN.
b. Deusset van Martigné, † omstr. 1020, tr. Alveus van La Guerche.
c. Conan I´le Tort ´, zie 5354094.

Notitie bij Juhel-Bernegar: graaf van Rennes na huldiging koning Robert van Frankrijk. Vocht in 931 aan de Bretonse zijde tegen de Vikingen die de Loire streek bezetten. In 939 vocht hij met koning Alan II van Bretagne wederom tegen de Vikingen, die nog immer de streek rond de Loire bezetten. In 944 raakte hij in conflict met Alan II en maakten de Vikingen gebruik van de siutatie door Bretagne te plunderen. In 960 was hij lichamelijk zo verzwakt dat hij onder de voogdij van de aartsbisschop van Dol-de-Bretagne werd geplaatst

10708190. Geoffroi I ´Grisgonelle = Grauwhemd´ van Anjou, geb. omstr. 938, graaf van Anjou 0958-0987, † Macon (Frankrijk) 21 juli 987, begr. Tours, tr. 2e omstr. 965 Adelheid van Vermandois (zie 21427707); tr. 1e
10708191. Adelheid van Chalon, geb. 943, gravin van Chalon en Beaunne 0978-0987, † 981, tr. 2e 968 Lambert I van Chalon (zie 21417954).
Uit dit huwelijk:
a. Geoffrey van Anjou, † na 6 maart 974.
b. Ermengarde, zie 5354095.
c. Fulco III ´de Zwarte ´ van Anjou, geb. omstr. 970, graaf van Anjou, † Metz 26 juni 1040, tr. 1e vóór 989 Elizabeth van Vendôme, geb. vóór 975, † Angers (Frankrijk) dec. 999, dr. van Bouchard III ´ de Eerbiedwaardige ´ en Elisabeth van Corbeil; tr. 2e 1001 Hilldegarde van Metz (zie 2672899,c).
d. Gerberge van Anjou, geb. vóór 975, † na 1 april 1041, tr. vóór 1000 Guillaume IV ´Taillifer ´ van Angoulème, geb. 978, graaf van Angoulème 0989-1028, † 14 april 1028, begr. Angouleme, zn. van Arnaud-Manzer ´le Batard ´ en Raingarde NN.

Notitie bij Geoffroi I ´Grisgonelle = Grauwhemd´: volgde zijn vader op, zijn politiek was gericht op de consolidatie van het graafschap Nantes en uitbreiding in de richting van Poitiers. Hij verdedigde zich tegen Normandië door kastelen te bouwen en burggraven aan te stellen. In 962 maakte hij een pelgrimstocht naar Rome. Er is onduidelijkheid over de beide echtgenoten van Geoffroi, wellicht waren zij een en dezelfde persoon of zusters.
Notitie bij het overlijden van Geoffroi I ´Grisgonelle = Grauwhemd´: in de St. Martin
Notitie bij Fulco III ´de Zwarte ´: hij wordt beschouwd als de grondlegger van het nieuwe grafelijke huis van Anjou. Hij was een roekeloze krijgsman die voor geen enkele gewelddaad terugschrok. Bondgenoot van Hugo Capet. Hij breidde het graafschap uit door strijd tegen de Bretons en door onderwerping van de tegen hem in opstand gekomen edelen van Anjou. Hij ontnam Rennes aan graaf Conan van Rennes (die daarbij sneuvelde) en Anjers, Saumur en andere steden van de graaf van Blois. Hij moest tot viermaal een reis naar het Heilige Land maken om zijn zonden te beleiden
Notitie bij Guillaume IV ´Taillifer ´: volgde zijn vader op

10708200. Gudrod Bjornson van Vestfold, geb. omstr. 902, onderkoning van Vestfold, † omstr. 96, tr.
10708201. Cecilia NN.

Notitie bij Gudrod Bjornson: hij ondersteunde zijn oom Haakon I ´de Goede ´
Notitie bij het huwelijk van Gudrod Bjornson en Cecilia: vermoord door zijn neef koning Harald II ´Grijshuid´

10708202. Gudbrand van Kula, geb. omstr. 937, tr.
10708203. Gunhild Thorasdottir, geb. omstr. 950.
Uit dit huwelijk:
a. Asta, zie 5354101.
b. Astrand Gudbrandsdatter van Kula, geb. 970, † 1036, tr. Sigurd Sur Haldansson, geb. Kvam (Noorwegen) 958, koning van Ringerike, † Bonsnes (Noorwegen 1017, zn. van Halvdan Sigurdsson ´de Grijze ´ van Hadaflyke en NN Ranesdatter van Mjonev.

Notitie bij Gudbrand: van moederszijde halfbroer van koning Harald III ´de Harde ´

10708204. Erik ´VI ´de Overwinnaar ´ van Zweden, geb. omstr. 950, konign van Zweden 0970-0995, koning van Denemarken 0992-0993, † Oud-Uppsala omstr. 994, tr.
10708205. Sigrid (Swietoslawa) ´de Resolute ´ Storraade van Polen, geb. Poznan (Polen) omstr. 970, koningin van Zweden -0994, koningin van Denemarken 1000-1014, † na 2 febr. 1014, tr. 2e omstr. 999 Olaf Tryggvesson. tr. 3e 1000 Sven I ´Vorkbaard ´ van Denemarken, geb. omstr. 965, koning van Noorwegen 0986-0995, koning van Denemarken 0986-1014, koning van Noorwegen 1000-1014, koning van Engeland 1013-1014, † Gainsborough (Lincolnshire, Engeland) 3 febr. 1014, begr. Roskilde (Denemarken), zn. van Harald I Gormsson ´Blauwtand ´ en Gunhild Olafdotter van Uppsala en gesch. echtg. van Gunhilde van Polen.

Notitie bij Erik ´VI ´de Overwinnaar ´: versloeg de Deense koning Sven I Vorkbaard en diens broerszoon, waarbij hij Denemarken veroverde. Hij handhaafde het heidendom
Notitie bij Sigrid (Swietoslawa) ´de Resolute ´ Storraade: Koningin van Zweden tijdens haar huwelijk met Erik van Zweden, later Koningin van Denemarken

10708208. Taksony van Hongarije, geb. omstr. 931, prins van Hongarije, † omstr. 971, tr. 947
10708209. NN van Kumenië.
Uit dit huwelijk:
a. Laszlo van Hongarije.
b. Geza, zie 5354468.
c. Michael, zie 5354104.

Notitie bij Taksony: prins van Hongarije na de nederlaag tegen Otto I van Duitsland in de slag bij Augsburg 955
Notitie bij NN: Bulgaarse prinses ?

10708210. Mieczyslaw I van Polen, geb. omstr. 922, vorst van Polen 0960-0992, † Poznan 4 juni 922, tr. 1e omstr. 965 Dubrawka van Bohemen (zie 10708217); tr. 2e 978
10708211. Oda van Haldensleben, geb. omstr. 945, † omstr. 1023.
Uit dit huwelijk:
a. Adelajda, zie 5354105.
b. Mieszko van Polen, geb. na 979.
c. Swietopolk van Polen, geb. na 980, † na 25 mei 992.
d. Lambert van Polen, geb. na 981, † na 25 mei 992.

Notitie bij Mieczyslaw I: onder de in Polen gevestigde Slavische stammen namen op den duur de Polanen (van ´pole ´= veld) de leidende positie in. Zij bewoonden de streken bij de Wartha en hun voornaamste centra waren de burchtsteden Gniezno en Poznan. Miesko zoals hij meestal werd genoemd, geldt als stichter van de dynastie van de Piasten, genoemd naar de legendarische boer Piast een (vermeende ?) voorvader van hem. In 966 liet hij zich dopen om door de kerstening van Polen de oostelijke expansie van het Heilige Roomsche Rijk te voorkomen. Tijdens zijn regering werd het Poolse rijk aanzienlijk uitgebreid

10708212. Nikolaos Kumet van Bulgarije, geb. omstr. 915, graaf van Bulgarije, † vóór 977, begr. Kleine Prespameer, tr.
10708213. Ripsimija Bagratuni, geb. omstr. 925, † vóór 992.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Bulgarije, tr. Theodoros Chryselios (zie 10708215,a).
b. Mosei van Bulgarijë, † Serhai omstr. 986.
c. David van Bulgarijë.
d. Aaron Cometopoulos van Bulgarije, † Ramatanitze omstr. 14 juli 987, tr. NN NN.
e. Samuil Kometopoulos, zie 5354106.

Notitie bij Nikolaos Kumet: bestuurder in Bulgarije van Byzantijnse afkomst
Notitie bij het overlijden van Nikolaos Kumet: begraven in de Agios Acchilioskerk binnen een eilandfort
Notitie bij het overlijden van Mosei: gesneuveld
Notitie bij Aaron Cometopoulos: meerdere kinderen vermoord tegelijkertijd met hun vader
Notitie bij het overlijden van Aaron Cometopoulos: vermoord

10708214. Iohannes Chryselios, gouverneur van Durazzo, † 948, tr.
10708215. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Theodoros Chryselios, tr. NN van Bulgarije (zie 10708213,a).
b. Agatha Krysilaina, zie 5354107.

Notitie bij Iohannes: van Byzantijnse afkomst, die zich aan de Bulgaren had onderworpen.

10708216. Mieczyslaw I van Polen (dezelfde als 10708210), tr. 1e omstr. 965
10708217. Dubrawka van Bohemen, geb. omstr. 928, koningin van Polen 0965-0977, † omstr. 977, tr. 2e 965 Gunther van Merseburg, geb. omstr. 933, markgraaf van Mersenburg 968, † Cotrona (Sicilië, Italië) 13 juli 982, zn. van Ekkehart (zie 21417051,b).
Uit dit huwelijk:
a. Thove van Polen, † 990, tr. na 960 Harald I Gormsson ´Blauwtand ´ van Denemarken, geb. omstr. 910, 2de koning van Denemarken 0976-0986, † Jomsborg 1 dec. 986, begr. Roskilde, zn. van Gorm III ´de Oude ´ en Thyra ´Danebod ´ van Jutland en gesch. echtg. van Gunhild Olafdotter van Uppsala; hij hertr. omstr. 984 Gyritha van Zweden.
b. Wladiwoy van Polen, † omstr. febr. 1003.
c. Boleslaw I ´de Dappere ´, zie 5354108.
d. Sigrid (Swietoslawa) ´de Resolute ´ Storraade, zie 10708205.

Notitie bij Harald I Gormsson ´Blauwtand ´: bekeerde zich tussen 960 en 965 tot het Christendom, hetzij uit geloofsovertuiging hetzij uit politieke motieven, tegelijk met hem werd zijn hele familie gedoopt. Hij richtte zetels op voor bisschopen in Aarhuus, Sleeswijk en Ribe. Hij was mede verantwoordelijk voor de moord op de Noorse koning Harald II Grijshuid, waarna Denemarken en Noorwegen tot één koninkrijk werden verenigd.
Notitie bij het overlijden van Harald I Gormsson ´Blauwtand ´: begraven in de kathedraal aldaar

10708218. Dobromir van Slowenië, geb. omstr. 940, hertog van de Sorben, † vóór 968, tr.
10708219. Emnilde van Arneburg, geb. omstr. 950, non te Quedlinburg na het overljden van haar man, † 991.

Notitie bij Emnilde: werd na het overlijden van haar man non

10708264. Bruno van Haldensleben, geb. omstr. 890, graaf van de Noordmark, heer van de Noordgau, tr.
10708265. NN NN.

10708266. Lothar II van Walbeck (dezelfde als 2672762 in generatie XXII), tr.
10708267. Mathilde van Arneburg (dezelfde als 2672763 in generatie XXII).

10708268. Swjatislaw I van Kiev, geb. omstr. 933, grootvorst van Kiev 0962-0972, † Kiev (Oekraine) maart 972, tr. omstr. 945 Predslava van Hongarije, geb. omstr. 925, † omstr. 955, dr. van Tormas; kreeg rel.
10708269. Maluschka Debrima van Lübeck, geb. Lübeck omstr. 944, † Kiev (Oekraine) omstr. 1002.

Notitie bij Swjatislaw I: volgde zijn vader op onder het regentschap van zijn moeder als Grand Prince van Kiev,vernietigde het rijk der Chazaren in de jaren 962-969. Op verzoek van de Byzantijnse keizer veroverde hij het rijk van de Bulgaren, maar moest er in 971 van af zien. Op de terugweg naar Kiev sneuvelde hij in de veldslag tegen de Petsjenegen. Hij bleef heiden ondanks dat zijn moeder naar het Christendom was overgegaan.
Notitie bij het overlijden van Swjatislaw I: overvallen, zijn schedel door zijn overvallers bewerkt met goud en ging dienen als een ceremonieele bokaal
Notitie bij Maluschka Debrima: huismeesteres van haar stiefzoon Oleg
Notitie bij de relatie van Swjatislaw I en Maluschka Debrima: gesneuveld

10708270. Boleslaw I ´de Verschrikkelijke ´ van Bohemen, geb. omstr. 910, hertog van Bohemen 0929-0972, † 15 juli 972, tr.
10708271. Bagiota NN, geb. 901, † na 957.
Uit dit huwelijk:
a. Mlada van Bohemen, abdis van het St. Joris klooster te Praag onder de naam Maria, † na 967.
b. Dubrawka, zie 10708217.
c. Strahwas van Bohemen, geb. 28 sept. 929, monnik te Regensburg onder de naam Christianus, † 996.
d. Boleslaw II ´de Vrome´ van Bohemen, geb. omstr. 930, hertog van Bohemen 0967-0999, † 7 febr. 999, begr. Praag (Tsjechië), tr. 955 Emma van Beieren (zie 10708587,b).
e. *Olova, zie 5354135.

Notitie bij Boleslaw I ´de Verschrikkelijke ´: vermoordde zijn broer Wenceslaus, volgens sommige bronnen was dit een staatsgreep beraamd tesamen met zijn moeder
Notitie bij Boleslaw II ´de Vrome´: neemt deel aan de Rijksdag in Quedlinburg en bereikt de stichting van het bisdom Praag. Voert de verering van de heilige Wenzel in, zijn door zijn vader vermoorde oom. Verliest in de oorlog met Polen delen van Silezië. Moort het geslacht der Slawnikiden uit, waarna hij over heel Bohemen regeert
Notitie bij het overlijden van Boleslaw II ´de Vrome´: begraven in de basiliek van Sint Joris
Notitie bij Emma: zij stamde uit de Beierse hoogadel

10708304. Dedi van Wettin (van de Hassegau), geb. omstr. 882, graaf in de Hassegau, † 14 april 957, tr.
10708305. NN van Goseck, geb. omstr. 920.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk I van Wettin, geb. omstr. 909, graaf van Wettin, † omstr. 976, tr. Emma NN.
b. Burckhard IV, zie 5354152.

Notitie bij Dedi: stamvader van de Wettin dynasty
Notitie bij Dirk I: zijn burcht stond waarschijnlijk in Grimschleben

10708306. Siegfried II van Merseburg (dezelfde als 5354154 in generatie XXIII), tr. 1e
10708307. Christina van Erpesfeld.
Uit dit huwelijk:
a. Binizo van Merseburg, † na 990.
b. Esiko van Merseburg, † Lübschütz an der Mulde 28 nov. 1004.
c. Emme, zie 5354153.

Notitie bij het overlijden van Binizo: maar voor 1004

10708308. NN van Merseburg, geb. omstr. 920, graaf van Merseburg, † 963.

10708314. Otto I van Grabfeldgau, geb. omstr. 900, † 982, tr.
10708315. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN, zie 5354157.
b. Otto II van Grabfeldgau.
c. Gebhard van Grabfeldgau, † 982.

10708316. Poppo I van Thüringen, geb. omstr. 845, tr.
10708317. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Egino I van Thüringen, † omstr. 886.
b. Poppo II, zie 5354158.

10708318. Takhulf van Thüringen.

10708320. Hendrik van de Lobdengau.

10708332. Wolfrat I van Althausen (ook Veringen), † 4 maart 1010, tr.
10708333. Beate/Bertha van Sulmetingen, † 22 dec. 1032.

10708334. Pilgrim NN, tr.
10708335. Berhtrada NN.

10708384. Heribert I van de Wetterau (dezelfde als 1336382 in generatie XXI), tr. 955
10708385. Irmentrud van de Avalgau (dezelfde als 1336383 in generatie XXI).

10708386. Godfried ´de Gevangene ´ van Verdun (dezelfde als 1336332 in generatie XXI), tr. 963
10708387. Mathilde van Saksen-Billung (dezelfde als 1336333 in generatie XXI).

10708400. Folmar II van Lunéville, geb. omstr. 900, graaf van Metz 0936-0950, † na 980, tr.
10708401. NN NN.

10708402. Gerhard van de Bliesgau, geb. omstr. 921, graaf van de Bliesgau 960 en graaf van Metz, † omstr. 972.

10708432. Hendrik II van Lützelstein, geb. vóór 930, † vóór 1000, tr.
10708433. Amelie van Lebarten, geb. omstr. 935.

10708512. *Aribo II van Göss-Schladnitz, geb. omstr. 880, graaf van Göss-Schladnitz, † na 10 maart 904, tr.
10708513. NN in Alpgau.

Notitie bij *Aribo II: vemeld in een schenkingsoorkonde van 904

10708520. Reting I van Botonen, geb. omstr. 903.

10708524. Immed II van Saksen, geb. omstr. 890, † 12 okt. 973, tr. 2e NN NN (zie 85671337); tr. 1e
10708525. Mathilde van Saksen.

Notitie bij het overlijden van Immed II: gesneuveld

10708526. Wichman V ´de Jongere ´ van Hamaland, geb. omstr. 930, graaf van Hamaland 0952-0966, graaf van Salland en Drenthe 0966, † na 27 sept. 967, tr. na 10 juli 953
10708527. Luitgaard van Vlaanderen, geb. omstr. 935, † Hamaland 29 sept. 964.
Uit dit huwelijk:
a. Liutgard van Hamaland, † 997.
b. Adela, zie 5354263.

Notitie bij het overlijden van Wichman V ´de Jongere ´: gesneuveld

10708576. Eberhard IV van de Nordgau (dezelfde als 5345368 in generatie XXIII), tr. 951
10708577. Luitgard van Lotharingen (Trier) (dezelfde als 5345369 in generatie XXIII).

10708578. Konrad (Kuno) I van de Öhningen (dezelfde als 5345374 in generatie XXIII), tr. omstr. 968
10708579. Richilde van Duitsland (dezelfde als 5345375 in generatie XXIII).

10708584. Koenraad I ´de Rode ´ van Franconië, geb. vóór 919, graaf van de Nahegua, Spiergau, Niddachgau en Wormsgau 0941-0955, hertog van Lotharingen 0944-0953, † Augsburg 10 aug. 955, begr. Worms, tr. 1e vóór 947 Glismund NN; tr. 2e 947
10708585. Luitgard van Saksen, geb. Magdeburg omstr. 930, † 18 nov. 953, begr. Mainz.

Notitie bij Koenraad I ´de Rode ´: zijn bijnaam dankt hij aan zijn opvallend rood gezicht, hij volgde zijn vader op in de graafschappen behalve de Niddaggau, dat hij zelf verworf. Met zijn benoeming tot hertog van Lotharingen gaf hij zijn titel van graaf van Franken op. Hij volgde keizer Otto naar Italië en werd diens stadhouder van Pavia 952
Notitie bij het overlijden van Koenraad I ´de Rode ´: overleden op het slagveld van Lechveld bij Augsburg, toen hij in een rustig moment in de slag zijn wapenrusting uit deed vanwege de zomerse temperaturen, waarna hij prompt door een pijl in de keel werd getroffen, aldus de kronieken. Hij is begraven in de Dom van Worms
Notitie bij het overlijden van Luitgard: begraven in het Sint Albanusklooster

10708586. Arnulf II van Beieren, geb. omstr. 910, † Regensburg 22 juli 954, tr.
10708587. NN van Zwaben.
Uit dit huwelijk:
a. Mathilde ?, zie 10708125.
b. Emma van Beieren, geb. omstr. 935, † 1005, tr. 955 Boleslaw II ´de Vrome´ van Bohemen (zie 10708271,d).
c. Berthold I, zie 10708120.
d. Judith II, zie 5354293.

Notitie bij het overlijden van Arnulf II: gesneuveld
Notitie bij Emma: zij stamde uit de Beierse hoogadel
Notitie bij Boleslaw II ´de Vrome´: neemt deel aan de Rijksdag in Quedlinburg en bereikt de stichting van het bisdom Praag. Voert de verering van de heilige Wenzel in, zijn door zijn vader vermoorde oom. Verliest in de oorlog met Polen delen van Silezië. Moort het geslacht der Slawnikiden uit, waarna hij over heel Bohemen regeert
Notitie bij het overlijden van Boleslaw II ´de Vrome´: begraven in de basiliek van Sint Joris

10708588. Conrad I van de Wetterau, geb. 918, graaf van de Wetterau, hertog van Zwaben 989, † 30 aug. 997, tr. omstr. 960
10708589. Judith van Marchtal, geb. omstr. 935, † na 992.
Uit dit huwelijk:
a. Liutold van Montbéliard, graaf in de Sundgau, † vóór 1044, tr. Williberg van Wülfingen, † Geisenfeld 2 dec. 1044.
b. Conrad II van Thüringen, geb. omstr. 960, † 24 nov. 994, tr. 1e Liutgard van Bregenz, geb. omstr. 949, † na 994, dr. van Udalrich VI (zie 42834357,e) en Dieteburga van Isenburg; tr. 2e Richilde van Zwaben, dr. van Liutdolf van Saksen en Ida van Zwaben.
c. Herman II, zie 5354294.
d. Jutta van Zwaben, geb. omstr. 970, † na 1033, begr. Busendorf, tr. fAdelbert II van Metz, geb. omstr. 967, graaf van Metz, † 25 dec. 1033, zn. van Richard I (zie 2672697,b) en Ermentrudis van Hamaland.

Notitie bij Conrad I: volgde zijn broer op in de Wetterau
Notitie bij het overlijden van Williberg: overleden in het klooster aldaar
Notitie bij Conrad II: onduidelijkheid over zijn ouders
Notitie bij het overlijden van Conrad II: vermoord

10708592. Aznar III van Comminges, geb. omstr. 890, graaf van Comminges 0900-0940, † omstr. 940, tr.
10708593. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Roger I van Comminges, graaf van Comminges 0930-0955, † vóór 7 april 949, tr. 955 Adelaide van Pons (zie 2677149).
b. Arnoud I, zie 5354296.

10708594. Acfredo II van Carcassonne (dezelfde als 10690922), tr. omstr. 920
10708595. Arsinde/Garsinde van Rouergue (dezelfde als 10690923).

10708596. Ermengaud van Rouergue, geb. Villefranche-de-Rouergue omstr. 872, graaf van Quercy, co-hertog van Septimanië, co-graaf van Albi, graaf van Rouergue 0906-0936, graaf van Nimes 0918-0940, † na juli 935, tr. 2e NN NN; tr. 1e
10708597. Adelaide van Carcassonne, geb. omstr. 882, † na juli 935.
Uit dit huwelijk:
a. Raymond II, zie 5354298.
b. Adelaide van Rouergue, geb. omstr. 895, tr. Rudolphe I van Turenne, geb. omstr. 890.
c. Hugo I van Rouergue, geb. omstr. 902, graaf van Querzy, burggraaf van Comborn, † 961, tr. Gudinilde van Barcelona, geb. omstr. 910, dr. van Suniario (Sunier) I (zie 42832433,i) en Aimilda NN.
d. Richilde van Rouergue, geb. omstr. 910, † na 954, tr. vóór 917 Suniario (Sunier) I van Barcelona (zie 42832433,i).
e. Etienne I van Gévaudan, geb. omstr. 917, graaf van Gévaudan, † 967, tr. omstr. 937 Anne van Brioude, geb. omstr. 920.

Notitie bij het overlijden van Ermengaud: voor 944
Notitie bij het huwelijk van Suniario (Sunier) I en Richilde: in of voor dat jaar
Notitie bij Suniario (Sunier) I: jongste zoon van zijn ouders, volgde in 911 zijn broer Wilfred II op als graaf van Barcelona. Hij kwam echter in conflict met zijn broer Miro over de opvolging in Besalu dat werd bijgelegd toen hij zijn aanspraken op Besalu opzegde, en Miro zijn aanspraken op Barcelona. Hij voerde een politiek van bescherming van de kerk en de geestelijkheid. Hij trad krachtig op tegen de Moren en deed aan herbevolking van
Ausona en Penedes, die te leiden hadden gehad onder de binnenvallende Moren. In 948 trok hij zich terug in een klooster en droeg het bewind over aan zijn zoons.

10708598. Boso II van Arles (dezelfde als 2672670 in generatie XXII), tr. (door echtsch. ontbonden 936)
10708599. Willa van Opper-Bourgondië (dezelfde als 2672671 in generatie XXII).

10708600. Raymond Dat van Bigorre, geb. omstr. 910, graaf van Bigorre, † 956, tr.
10708601. Garsende/Faquilo van Astarac, † na 30 aug. 955.
Uit dit huwelijk:
a. Louis van Bigorre, † 1000, tr. Amerna NN.
b. Arnold, zie 5354300.

Notitie bij Raymond Dat: volgde zijn vader op

10708604. Arnaud Garcie van Astarac, geb. omstr. 900, 1ste graaf van Astarac, † omstr. 960, tr.
10708605. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Garsende/Faquilo, zie 10708601.
b. Arnaud van Astarac, † na 975.
c. Louis van Astarac, † vóór 955.
d. Guillaume van Astarac, † omstr. 958.
e. Garcia Arnaud van Astarac, † vóór 975.
f. Tachilène van Astarac, geb. omstr. 920, tr. Garcia Arnaud I van Aure, geb. omstr. 920, zn. van Garcia Aznarez (zie 171329741,c).
g. Garcie Guilhem I, zie 5354302.

10708640. Herman III van de Wetterau, geb. omstr. 880, legeraanvoerder van keizer Otto I van Duitsland, graaf in de Wettergau 0921-0945, † omstr. 945, tr.
10708641. NN Hendrik ´de Vogelaar´dr van Saksen.

10708644. Rudolf II van Opper-Bourgondië (dezelfde als 10690730), tr. 922
10708645. Bertha van Zwaben (dezelfde als 10690731).

10708646. Lodewijk IV ´van Overzee ´ van West Francië (dezelfde als 2672660 in generatie XXII), tr. omstr. nov. 939
10708647. Gerberga van Saksen (dezelfde als 2672661 in generatie XXII).

10708768. Eberhard III van Calw, geb. omstr. 900, graaf van Calw, † omstr. 972.

10708896. Meginhard I van de Schweinachgau, geb. omstr. 885, graaf in de Traungau 0930-, † na 930, tr.
10708897. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Meginhart II van de Traungau.
b. Hermann van de Traungau.
c. Udalrich III, zie 5354448.

10708898. Berthold van Karinthië, geb. omstr. 890, graaf van de Vinschgau en Engadin 0926-0947, hertog van Karinthië 0927-0947, hertog van Beieren 0938-0947, † 23 nov. 947, begr. Niederalteich, tr.
10708899. Wiltrudis van Bergen, geb. omstr. 910, † 986.

Notitie bij Berthold: Otto I de Grote wilde hem met zijn zuster Gerberga laten trouwen maar zij trouwde snel met Lodewijk IV van Frankrijk
Notitie bij Wiltrudis: nadat zij in 947 weduwe was geworden ging zij bij de Benedictijnen, in 976 kreeg ze de in beslag genomen familiegoederen terug en stichtte het klooster Bergen bij Neuburg aan de Donau. Haar feestdag is op 6 januari

10708912. Elli I van Rheinhausen (dezelfde als 2672758 in generatie XXII), tr.
10708913. NN NN (dezelfde als 2672759 in generatie XXII).

10708916. Lothar-Udo I van Stade, geb. omstr. 948, graaf van Stade 0976-0994, † 23 juni 994, tr.
10708917. NN van de Liesgau.
Uit dit huwelijk:
a. Heinrich III van Stade, † na 1002.
b. Udo, zie 5354458.

Notitie bij het overlijden van Lothar-Udo I: gesneuveld

10708918. Adelhard van Obersteinfeld.

10708936. Taksony van Hongarije (dezelfde als 10708208), tr. 947
10708937. NN van Kumenië (dezelfde als 10708209).

10708938. Guyla van Transylvanië, prins van Transylvanië, † vóór 945, tr.
10708939. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Caroldu van Transylvanië.
b. Sorolta, zie 5354469.

Notitie bij Guyla: stichtte de abdij van Veszprém
Notitie bij de geboorte van Guyla: gedoopt als Stephanos

10708940. Hendrik I ´de Jonge´ van Beieren, geb. Nordhausen (Duitsland) 22 april 922, hertog van Lotharingen 0939-0940, hertog van Beieren door huwelijk 0948-0955, markgraaf van Verona 0952-0955, † Pohlde 1 nov. 955, tr. omstr. 937
10708941. Judith van Beieren, geb. 919, hertogin van Beieren -0974, † 28 juni 987, begr. Regensburg.
Uit dit huwelijk:
a. Hedwig van Saksen, † 26 juli 984, tr. Burckhard III van Zwaben (zie 85671338).
b. Gerberga van Saksen, geb. 940, abdis in Gandersheim, † 1001.
c. Hendrik II ´de Ruziezoeker´, zie 5354470.

Notitie bij Hendrik I ´de Jonge´: samen met anderen revolteerde hij tegen zijn broer Otto I van Duitsland, maar zij werden verslagen en hij vluchtte naar het Hof van Lodewijk IV van Frankrijk, later verzoende hij zich met zijn broer en kreeg het hertogdom van Lotharingen toegewezen, maar moest dit na een jaar weer opgeven.
Notitie bij Judith: voerde na de dood van haar man het regentschap voor haar zoon Hendrik II, zij trok zich na 974 terug in het klooster Niedermünster te Regensburg en maakte tussen 966 en 973 een pelgrimsreis naar Jeruzalem
Notitie bij het huwelijk van Hendrik I ´de Jonge´ en Judith: wellicht al verloofd of getrouwd voor de dood van haar vader

10708942. Conrad III ´de Vreedzame ´ van Arles (dezelfde als 5354322 in generatie XXIII), tr. 2e na 950
10708943. Adelaide van Bellay, geb. omstr. 937, † vóór 23 maart 964.
Uit dit huwelijk:
a. Konraad van Bourgondië, geb. omstr. 937, † na 10 aug. 966.
b. Gisela, zie 5354471.

10708960. Thibaut van Mousson, tr.
10708961. Sconehilde Hildegard NN, † 1006.

10708962. Arnold II van Lutzenburg, geb. omstr. 959, † vóór 1018.

10708976. Adalberto van Ivrea, geb. omstr. 934, markgraaf van Milaan, graaf van Genua, Vicenza en Tortone, koning van Italië 0950-0963, † 30 april 971, tr. vóór 961
10708977. Gerberge van Chalon, geb. 945, † na 11 dec. 986.
Uit dit huwelijk:
a. Willibirg van Ivrea, tr. Luitpold van Zwaben, geb. 975, graaf in de Sundgau, Wülflingen en van Montbéliard, † 144, zn. van Koenraad I (zie 2672765,i) en Richilde van Saksen en gesch. echtg. van NN NN.
b. Otto Willem ´de Gevangene ´, zie 5354488.

Notitie bij het overlijden van Gerberge: op een 11 december van de 4 daarop volgende jaren

10708978. Ragenold van Roucy (dezelfde als 2672728 in generatie XXII), tr. 944
10708979. Alberade van Lotharingen (dezelfde als 2672729 in generatie XXII).

10713728. Duncan I Macdonauchadh van Dunkeld, geb. omstr. 910, gouverneur en graaf van Strathclyde, abt-hane van Dule, leken-abt van Dunkeld.

10713732. Kenneth II MacAlpine van Schotland, geb. omstr. 923, koning van de Schotten in Alba 0971-0995, † Fettercairn (Angus) 995, begr. Iona, tr.
10713733. Anieta O´Toole van Leinster, geb. Dublin (Ierland) omstr. 932, prinses van Leinster, † 958.
Uit dit huwelijk:
a. Dungel van Schotland, † 999.
b. Malcolm II, zie 5356866.

Notitie bij Kenneth II MacAlpine: hij onderwierp de bevolking in het binnenland
Notitie bij het overlijden van Kenneth II MacAlpine: vermoord

10713734. Sigur van Ossery.

10713744. Edgar I´de Vreedzame´ van Engeland, geb. 943, koning van Engeland 0959-0973, keizer van Engeland 0973-0975, † Winchester (Engeland) 8 juli 975, begr. Glastonbury Abbey (Engeland), tr. 1e omstr. 963 (door echtsch. ontbonden 965) Aethelflaed van Devonshire, dr. van Ordmaer en Ealda NN; tr. 2e 965
10713745. Aelfthryth van Devonshire, geb. Lydford Castle (Devon, Engeland) 945, 1ste koningin van Engeland 0973-, † Wherwell (Engeland) omstr. 1000, tr. 1e Aethelwold van East Anglia, † vóór 964, begr. Ramsey (Huntingdonshire, Engeland), zn. van Aethelstan en Aethelgyth NN.
Uit dit huwelijk:
a. Eadmund van Engeland, † 970, begr. Romsey Abbey (Engeland).
b. Eadward ´de Martelaar ´ van Engeland, geb. 963, koning van Engeland 0975-0978, † Corfe (Dorset, Engeland) 18 maart 978.
c. Aethelred II ´the Unready ´, zie 5356872.

Notitie bij Edgar I´de Vreedzame´: volgde zijn overleden broer op. Stichtte nieuwe kloosters en benoemde bisschoppen. Hij haalde Dunstan terug uit ballingschap en benoemde hem tot aartsbisschop van Canterbury. Hij hervormde het muntstelsel en introduceerde een systeem om de handhaving van de munt te waarborgen. Hij ontvoerde de abdis Wulfthryt van Wilton en kreeg met haar een dochter, dit leidde tot een conflict met de geestelijkheid, zodat hij pas later werd gekroond. De kroning to keizer vond plaats in Bath. De door Dunstan ontworpen plechtigheid vormde de basis voor de kroningen in Engeland sindsdien. Zijn bijnaam ontleende hij niet aan zijn instelling, maar de afwezigheid van invallen van de Vikingen
Notitie bij Aelfthryth: zij was beroemd om haar schoonheid
Notitie bij het overlijden van Aelfthryth: begraven in de Abbey aldaar

10713746. Thored van Mercië, geb. 942, graaf van Mercië, † na 981.

Notitie bij Thored: vermeld in een charter 981

10713748. Arngrim van Mercië, geb. omstr. 930, high reeve van Northumbrië, tr.
10713749. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Morcar, zie 5356874.
b. Sigeferth van Mercië, geb. omstr. 960, † 1015, tr. vóór 1015 Ealdgyth van Mercië (zie 2678437).

Notitie bij het overlijden van Sigeferth: vermoord

10713750. Aelftryth NN.

10713760. Spratlingus NN.

10713768. Waltheof I van Northumbrië, geb. 963, graaf van Northumberland 994, † 1006, tr.
10713769. Aelfleda NN.
Uit dit huwelijk:
a. Eadwulf Cudel van Northumbrië, geb. 950, earl van Northumbrië 1016-1019, † omstr. 1019.
b. Uhtred ´de Kale ´, zie 5356884.

10713770. Aldun van Durham, geb. omstr. 950, aartsbisschop van Durham, † omstr. 1018.

10713796. Walter van Saint-Martin (dezelfde als 5356896 in generatie XXIII).

10713802. Rollo Turstain van de Heidmark (dezelfde als 10690900), tr.
10713803. Gerlotte van Blois (dezelfde als 10690901).

10713828. Boso III van Provence, geb. omstr. 910, graaf van Avignon 0935-0965, graaf van Arles 0949-0965, graaf van Provence 0950-0965, † na okt. 965, tr. omstr. 955
10713829. Constance van Provence, geb. omstr. 931, † 966.
Uit dit huwelijk:
a. Pons van Provence, † na mei 963.
b. NN van Provence, tr. NN van Melgueil, † na 26 aug. 985, zn. van Bernard II en Sénégonde van Rouergue.
c. NN van Provence, tr. Boudewijn van Melgueil, geb. omstr. 945, † 989.
d. Roubaud/Rotbold III van Forcalquier, geb. omstr. 940, graaf van Provence 0968-1008, † 1008, tr. Ermengarde NN.
e. Guillaume II ´de Bevrijder ´, zie 5356914.
f. Rotbald II van Provence, geb. omstr. 957, graaf van Provence en Avignon, † na 1008, tr. 1e vóór 977 Ermengarde NN; tr. 2e na 977 Almodis (Emilde) van Gévaudan, geb. omstr. 958, dr. van Bertrand I en Emildis NN; tr. 3e vóór 1002 Ermengarde van Bourgondië, † na 1057; zij hertr. 1011 Rudolphe III van Bourgondië; tr. 4e omstr. 1005 Ermengarde van Belley, † 9 sept. 1057, dr. van Berthold van Savoye (zie 1336335,b) en Gudile van Maçon (zie 10690747,b); zij hertr. 1016 Rudolf III van Arles (zie 5354323,a).
g. Constance van Provence, geb. omstr. 960, † 1026, tr. Bonifacio I van Reillane, geb. omstr. 960, burggraaf van Reillane, † 1026, zn. van Lambert-Ursus I van Arles en Galburge van Bénévent; hij hertr. NN van Capua en tr. 3e 1026 Odila van Nice.

Notitie bij Boso III: als graaf van Provence aangesteld door koning Hugo I van Italië
Notitie bij het overlijden van NN: maar voor 20.2.989
Notitie bij het overlijden van Rotbald II: maar voor 22.4.1015

10713830. Fulco II ´de Goede ´ van Anjou, geb. omstr. 897, graaf van Anjou 0942-0958, † 11 nov. 958, tr. 2e omstr. 954 Roscille van Tours (zie 21381803,a); tr. 1e vóór 951
10713831. Gerberga van Maine (ook Gatinais), geb. omstr. 920, † vóór 952.
Uit dit huwelijk:
a. Jumbert van Anjou.
b. Guy van Anjou, bisschop van Puy 0975-0995, † vóór 995.
c. Adèle van Anjou, geb. omstr. 937, † 987, tr. omstr. 960 Gauthier I van Amiens (zie 21427696).
d. Geoffroi I ´Grisgonelle = Grauwhemd´, zie 10708190.
e. Agnès van Anjou, geb. omstr. 938, † 987, tr. André van Craon, geb. omstr. 891, † 960, zn. van Lisois ´de Jonge ´.
f. Drogon van Anjou, geb. 939, bisschop van Puy 0995-0998, † 998.
g. Blanche (ook Adelais) van Anjou, geb. omstr. 940, † Montmajour 1026, tr. vóór 1016 Otto Willem ´de Gevangene ´ van Maçon (zie 5354488).
h. Foulques I van Briollay, geb. omstr. 943, ridder, heer van Briollay, † 996, tr. 969 Berthe van Maine, geb. omstr. 950, vrouwe van Jarzé, † vóór 992, dr. van Thibaut.
i. Adelais/Blanche, zie 5356915.
j. Foucois van Angers, geb. omstr. 950, burggraaf van Angers 0994-1005, † omstr. 1005.

Notitie bij Fulco II ´de Goede ´: Voerde veel oorlogen met Normandië en Bretagne. Bondgenoot van Hugo de Grote en tegenstanden van de graven van Blois
Notitie bij het overlijden van Fulco II ´de Goede ´: of 11.11.960
Notitie bij Gauthier I: streefde naar goede betrekkingen met aartsbisschop Hugo III van Rouen en trouwde diens zuster
Notitie bij Otto Willem ´de Gevangene ´: geadopteerd door zijn stiefvader hertog Hendrik van Bourgondië, die hem het paltsgraafschap Bourgondië overdroeg 995, pretendent van het hertogdom Bourgondië 1002-1005, zijn bijnaam dankt hij aan zijn gevangenschap in Italië in zijn jeugdjaren en de subsequente vlucht met zijn moeder naar Bourgondië
Notitie bij Berthe: vrouwe van Jarzé

10713834. Rogvolod I van Polotsk, geb. omstr. 940, vorst van Polotsk, † 979, tr.
10713835. Ingeborg Trygvesdatter van Noorwegen, geb. omstr. 948, † 976.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Polotsk, † 979.
b. NN van Polotsk, † 979.
c. Rogneda, zie 5356917.

Notitie bij het overlijden van Rogvolod I: vermoord door zijn schoonzoon vanwege zijn weigering haar te laten trouwen met hem
Notitie bij het overlijden van NN: vermoord door zijn zuster´s echtgenoot
Notitie bij het overlijden van NN: vermoord door zijn zuster´s echtgenoot

10713838. Myeczislav III der Obotrieten, geb. omstr. 950, prins van de Obotrieten, † 999, tr.
10713839. Sophia van Hongarije, geb. omstr. 950.
Uit dit huwelijk:
a. Edla der Obotrieten, geb. omstr. 979, † 1022.
b. Astrid, zie 5356919.

Notitie bij Edla: prinses van de Obotrieten, geroofd door Olaf tijdens een plundertocht onder de Slavische stammen aan de zuidkust van de Oostzee

10713840. Albert I ´de Vrome ´ van Vermandois (dezelfde als 2672704 in generatie XXII), tr. 2e omstr. 952
10713841. Gerberga van Lotharingen (dezelfde als 2672705 in generatie XXII).

10713842. Reinald van Bar (Woëvre), geb. omstr. 950, heer van Woëvre, graaf van Bar-sur-Seine 0993-0997, † 997.

Notitie bij Reinald: laatste graaf van Bar uit het oudere huis

10713844. Lambert I van Ham, geb. omstr. 921, heer van Ham, † 967, tr.
10713845. Alix van Chaulnes, geb. omstr. 945, † 998.

10713846. Leopold/Leon van Coucy, geb. omstr. 970, † omstr. 1031, tr.
10713847. Berthilde van Marle, geb. 958, † 1009.
Uit dit huwelijk:
a. Jehanne, zie 5356923.
b. Gobert van Coucy, geb. 992, † 1054, tr. Marie de la Fere.
c. Alberic van Coucy, geb. omstr. 996, heer van Coucy 1057-1071, † na 1071, tr. (door echtsch. ontbonden 1059) Ada van Coucy, geb. omstr. 1005, vrouwe van Marle, † na 1059, dr. van Letard I van Marle (zie 1336365,c) en Mathilde van Dagsburg; zij hertr. vóór 1095 Enquerrand I van Amiens.

10713848. Gauthier II ´de Witte ´ van Amiens, geb. omstr. 955, heer van Dreuil en la Chaussée-Triancourt, graaf van Vexin, Gatinais en Valois ca 987, graaf van Amiens 0987-1024, † 1037, tr. 994
10713849. Adelheid/Alix van Vermandois, geb. 956, † 1012.
Uit dit huwelijk:
a. Alix van Amiens, geb. omstr. 985, vrouwe van Montières, tr. Hugo I van Meulan, geb. 965, burggraaf van Meulan -1005, † 1005, zn. van Galeran II en Hildegarde van Vlaanderen (zie 3932161).
b. Sprotte van Crépy, geb. omstr. 990, tr. Guillaume van Grantmesnil, geb. omstr. 990, zn. van Gervais en NN NN.
c. Raoul III, zie 5356924.
d. Foulcques van Vexin, geb. 995, bisschop van Amiens, † 1030.
e. Dreux I (Drogo) van Amiens, geb. 996, heer van Sancerre, graaf van Vexin en Elbeuf, graaf van Amiens 1024-1035, † Nicosia (Cyprus) 1 juni 1035, tr. 1024 Goda (Godgifu) van Engeland, geb. 1003, † 1049, dr. van Aethelred II ´the Unready ´ (zie 5356872) en Emma (Aelfgifu) van Normandië (zie 5354093,i); zij hertr. omstr. 1036 Eustache II ´Gernobadatus ´ van Boulogne (zie 2672903,b).
f. Alix van Amiens, geb. 998, † 1049.

Notitie bij Gauthier II ´de Witte ´: hij stelt in 1006 de abdijen van Sainte-Wadrille en Jumiège vrij van belastingen, hetgeen duidt op goede relaties met de aartsbisschop van Rouen en Normandië, hj regelde het huwelijk van zijn zoon Dreux I met de dochter van de koning van Engeland die naar Normandië was gevlucht
Notitie bij Hugo I: volgde zijn vader op
Notitie bij Dreux I (Drogo): bij de dood van zijn vader werden de bezittingen verdeeld, Dreux verkreeg Amiens en Vexin en bleef aanhanger van de Capetingers, zijn broer Raoul/Rudolf kreeg Valois en zocht toenadering tot Blois
Notitie bij het overlijden van Dreux I (Drogo): overleden op de terugtocht van een pelgrimsreis naar Jeruzalem onder leiding van Willem van Normandië
Notitie bij het huwelijk van Goda (Godgifu) en Dreux I (Drogo): Goda bracht als bruidsschat mee de heerlijkheid Elbeuf

10713850. Hilduin van Breteuil, geb. Saint-Riquier (Frankrijk) 972, heer van Breteuil-en-Beauvaisis en Clermont, burggraaf van Chartres, hofmeier van Frankrijk, † 16 okt. 1048, begr. Verdun (Frankrijk), tr. omstr. 995
10713851. Emmeline van Chartres, geb. omstr. 974, † 1046.
Uit dit huwelijk:
a. Foucher van Breteuil.
b. Gilduin van Breteuil.
c. Hughes van Breteuil, † 1051.
d. Hardouin van Breteuil, geb. 996, burggraaf van Chartres, † 1060.
e. Galeran van Breteuil, geb. 997, burggraaf van Vexin 1032, † 1066.
f. Evrard I van Breteuil, geb. 998, graaf van Breteuil 1048, burggraaf van Chartres, † 12 febr. 1065, tr. omstr. 1040 Humberge van Puiset, geb. omstr. 1000, vrouwe en chatelaine van Puiset, † omstr. 1060.
g. Reinoud I van Creil, geb. 999, grand chamballan van Frankrijk, heer van Beaumont-en-Beauvaisis 1042-1088, † 1088, tr. 1024 Ermentrude van Clermont-en-Beauvaisis, geb. 1008, vrouwe van Clermont-en-Beauvaisis, † 1050, dr. van Boudewijn II en Adele van Champagne.
h. Adelheid, zie 5356925.
i. Elisabeth van Sours (ook Puiset), geb. omstr. 1000, tr. Hugo I Bardulf van Broyes, geb. omstr. 1000, heer van Broyes, Beauffort, Piviers en Nogent, † na 1058, zn. van Isembart van Nogent-le-Roi en Beline van Beauffort; hij hertr. Alvide NN.
j. Havoise van Breteuil, geb. 1002, † Gerberoy (Frankrijk) 1051, tr. Richer van Gerberoy, geb. 988, heer, later graaf van Gerberoy 1010, † 1041, zn. van Iton en NN NN.

Notitie bij Hugo I Bardulf: vermeld 1028-1058

10713852. Nocher I van Bar-sur-Aube, geb. omstr. 930, graaf van Bar-sur-Aube 1003, † na 1011, tr. 992
10713853. Adelisa van Anjou, gravin van Soissons 0988-1047, † 1047, tr. 1e Guy I (ook Gwijde) van Soissons (zie 2672705,f).
Uit dit huwelijk:
a. Guy van Bar-sur-Aube.
b. Renaud I van Bar-sur-Aube, † 1057.
c. Nocher II, zie 5356926.

10714076. Friedrich van Magdeburg, geb. 998, burggraaf van Magdeburg, † 1067, tr. Magdeburg (Duitsland) omstr. 1035
10714077. Tietberga van Magdeburg, geb. 1015, † 1079.

10714078. Aribo I van Beieren (dezelfde als 2677128 in generatie XXII), tr.
10714079. Adela van Beieren (dezelfde als 2677129 in generatie XXII).

10714624. Guillaume van Haveskercke, geb. omstr. 905, heer van Haveskercke, burggraaf van Saint-Omer, † 959, tr. 945
10714625. Sybille van Abbeville, geb. omstr. 930, † 975, begr. Saint-Omer (Frankrijk).
Uit dit huwelijk:
a. Robert van Haveskercke, geb. omstr. 946, heer en chatelain van Béthune, † 997.
b. Guillaume, zie 5357312.
c. Flobert van Haveskercke, geb. 959, heer van Haveskercke, † Saint-Omer 1013, tr. 1005 Ermengarde van Henegouwen, geb. vóór 990, † 1019, dr. van Renier II en Mathilde van Arleux.

Notitie bij het overlijden van Sybille: begraven in de abdij van Saint-Bertin
Notitie bij Flobert: vazal van Arnould van Vlaanderen in de strijd tegen de Hunnen en de Noormannen
Notitie bij het overlijden van Flobert: begraven in de abdij Saint-Bertin

10714656. Lambert I van Gent, geb. 992, burggraaf van Gent, † na 1 nov. 1026, tr.
10714657. Ermengarde van Vlaanderen, geb. omstr. 1011, † omstr. 1071.
Uit dit huwelijk:
a. Rudolf II, zie 5357328.
b. Reingot I ´de Kale´ van Dendermonde, geb. 1022, † na 1066.
c. Folkaart I van Gent, geb. omstr. 1027, burggraaf van Gent, voogd van de St. Pietersabdij te Gent, † vóór 28 juni 1074, tr. Lanbrada van Leuven (zie 668197,a).

Notitie bij Reingot I ´de Kale´: vermeld 1034-1067
Notitie bij Folkaart I: vermeld 1031-1034

10714658. Frederik I van Luxemburg (dezelfde als 1365072 in generatie XXI), tr. omstr. 995
10714659. Irmentrud van de Wetterau (dezelfde als 1365073 in generatie XXI).

10714672. Arnold II Berthout, geb. omstr. 965, heer van Grimbergen, Mechelen, Asse, Geel en Walem.

10920576. Adalhard II (ook Odacar) van Metz (dezelfde als 10690656), tr.
10920577. NN NN (dezelfde als 10690657).

Notitie bij het huwelijk van Adalhard II (ook Odacar) en NN: dochter of nicht van graaf Matfried II graaf in de Eiffelgouw

10920578. Werner van Ivrea, geb. 871, † 939, tr.
10920579. Ermentrude van West Francië, geb. omstr. 860, † na 914, tr. 1e Reginbert van Friesland, geb. omstr. 875.

10920654. Udo IV/Eudes van de Wetterau (dezelfde als 2672764 in generatie XXII), tr. omstr. 915
10920655. Cunigondis van Vermandois (dezelfde als 2672765 in generatie XXII).

10920672. Wichmann II van Saksen, † 23 april 944, tr.
10920673. Frederuna van Ringelheim, geb. omstr. 890, † 18 jan. 971, begr. Reims (Frankrijk) 10 febr. 971.
Uit dit huwelijk:
a. Bruno van Saksen, geb. omstr. 923, † 26 jan. 976.
b. Ekbert I ´de Eenogige´, zie 5460336.
c. Hadwige van Saksen, geb. 939, † 9 juli 1014, begr. Quedlinburg, tr. 952 Siegfried van de Ostmark, † 959, zn. van Gero II en Adelheid NN.

Notitie bij het overlijden van Frederuna: begraven in de basiliek Saint Rémi

10920688. Roger I van Auriate, geb. omstr. 870, graaf van Auriate 905, † na 935, tr.
10920689. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Ruggero II van Auriate, † 13 nov. 950.
b. Ardoino II ´de Kale´, zie 5460344.

Notitie bij Roger I: kwam met zijn broer Arduin in 888 als aanhanger van de keizerlijke Widonen familie naar Italië en ondersteunde de keizer getrouw. Hij werd door graaf Rudolf van Auriate tot zijn vertegenwoordiger, later zijn opvolger benoemd en door hem geadopteerd.
Notitie bij het huwelijk van Roger I en NN: weduwe van graaf Rudolf van Auriate, zijn adoptie-vader

10920690. Manfred van Mosezzo, geb. omstr. 879, graaf van Mosezzo.

10920692. Sigefred van Lucca, geb. Parma (Italië) omstr. 900, † vóór nov. 958, tr.
10920693. NN van Canossa.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Lucca, tr. Walingo van Candia.
b. Gérard van Lucca, † vóór 15 juni 998.
c. Sigefred-Digezo II van Lucca.
d. Adalbert Atto, zie 5460346.

Notitie bij Sigefred: Longobard uit het graafschap Lucca, 920/930 in de regio Emilia verkrijgt een hof Vilianum te Parma

10920696. Adalberto I van Milaan, geb. omstr. 880, markgraaf van Milaan.

10920700. Olderado van Piacenza, tr.
10920701. Railinda van Verticilio, geb. omstr. 910.

10938368. Heijman van Arkel, geb. omstr. 850, ridder, hoveling van keizer Lodewijk en later kamerheer van de hertog van Lotharingen, † Munderscheid?? 915, tr.
10938369. Helena van Frankrijk.

10938432. Robrecht II van Heusden, geb. vóór 870, 3de heer van Heusden, † 914, tr.
10938433. Adelheid van Zutphen.

Notitie bij Robrecht II: kreeg veel geld en geschenken uit Engeland

15728640. Dirk I van Holland, geb. omstr. 874, graaf van Rijnland, graaf van Kennemerland 0922-, † na 928.

Notitie bij Dirk I: Karel de Eenvoudige gaf hem een kapel in de duinen bij Egmond met een uitgebreid grondbezit in het graafschap Texel, waar hij een klooster stichtte. Vermeld 921-928
Notitie bij het overlijden van Dirk I: overleden op een 10 maart na 928 en uiterlijk 938

15728644. Boudewijn II ´de Kale ´ van Vlaanderen, geb. omstr. 866, graaf van Vlaanderen 0879-0918, graaf van Boulogne en Saint-Pol 0897-0918, † 10 sept. 918, begr. Gent, tr. 884
15728645. Aelfryth van Wessex, geb. Wessex (Engeland) 868, gravin van Vlaanderen, † 7 juni 929, begr. Gent.
Uit dit huwelijk:
a. Ealswid van Vlaanderen.
b. Ermentrude van Vlaanderen.
c. Arnulf I ´de Grote ´, zie 7864322.
d. Aethelwulf/Adalolf van Vlaanderen, geb. omstr. 896, graaf van Boulogne, Saint-Pol en Terwaan 0918-0933, † 13 sept. 933, begr. Gent, tr. 1e NN NN; tr. 2e Mahaut van Créquy, geb. omstr. 920, dr. van Arnoud II en Walburge van Argens.

Notitie bij Boudewijn II ´de Kale ´: volgde zijn vader op,zijn bijnaam was een bewuste verwijzing naar zijn grootvader Karel de Kale, en onderstreepte dat Boudewijn een afstammeling was van Karel de Grote, hetgeen in die tijd nog een factor van politiek belang was. Ook hij kreeg te maken met de invallen van de Vikingen die eerst in 892 op de plaats waar nu Leuven ligt, vernietigiend werden verslagen door Arnulf van Karinthië
Notitie bij het overlijden van Boudewijn II ´de Kale ´: eerst begraven in Saint Bertin, daarna 929 herbegraven in de St. Pieterskerk te Gent
Notitie bij Aelfryth: stak ca 884 het Kanaal over
Notitie bij Aethelwulf/Adalolf: volgde zijn vader op in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen, zijn broeder Arnulf erfde het noordelijke gedeelte, Nam deel aan de veldslag bij Falkenberge, waar een leger Vikingen werd verslagen, na zijn dood eigende zijn broer zich zijn gebieden toe, en eerst na 30 jaar konden zijn nakomelingen de gebieden terugveroveren
Notitie bij het overlijden van Aethelwulf/Adalolf: vermoedelijk gedood zijn eigen zwijnenhoeder en begraven in de St. Pieterskerk
Generatie XXV
21381128. Meginhard II van Hamaland, geb. omstr. 875, graaf van Hamaland, hertog van Friesland 898, † na 938, tr.
21381129. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gerberga, zie 21417053.
b. Everhard ´de Saks ´, zie 10690564.

Notitie bij Meginhard II: volgde zijn vermoorde broer op

21381130. Theodoric II van Ringelheim (ook Westfalen) (dezelfde als 10690646 in generatie XXIV), tr. 900
21381131. Reginhilde van Friesland (dezelfde als 10690647 in generatie XXIV).

Notitie bij het huwelijk van Theodoric II en Reginhilde: niet zeker dat Reginhilde de moeder is

21381256. Giselbert I ´de Oude´ van de Maasgau, geb. omstr. 790, graaf van de Maasgau, † 842, tr.
21381257. Bertswinda van de Haspengau, geb. omstr. 795, † omstr. 830.
Uit dit huwelijk:
a. Reginar van de Darngouw, geb. omstr. 786.
b. Giselbert II, zie 10690628.

21381258. Lotharius I van Italië, geb. Aquitanië (verm.) omstr. 795, (onder)koning van Beieren 0814-0855, keizer van Duitsland, later van Midden-Francië 0817-0835, koning van Italiè 0822-0855, † Prüm 29 sept. 855, tr. Diedenhofen 15 nov. 821
21381259. Ermengard van Tours, geb. omstr. 790, † 20 maart 851.
Uit dit huwelijk:
a. Lodewijk II ´de Jonge ´, zie 85525982.
b. Helletrud van Italië, geb. omstr. 826, † na 866, tr. Berengar van Spoleto.
c. Ermengarde, zie 10690629.
d. Gisela van Italië, geb. 830, † 860.
e. Berta van Italië, geb. omstr. 830, † na 7 mei 852.
f. Lotharius II, zie 10690682.
g. Rotrude, zie 21382321.
h. Charles van Provence, geb. omstr. 845, † Lyon (Frankrijk) 25 jan. 863.

Notitie bij Lotharius I: Koning van Italië sedert 822, (onder)koning van Beieren 814, keizer van Duitsland, gekroond (door zijn vader) Aken Juli 817, en opnieuw (door paus Paschalis I) Rome 5.4.823, na de dood van zijn vader keizer van Midden-Francië hetgeen hij verdeelde onder zijn drie zonen
Notitie bij het overlijden van Lotharius I: overleden als monnik in het klooster
Notitie bij Ermengard: stichtte uit haar morgengave het klooster Erstein aan de Ill (Elzas)
Notitie bij het overlijden van Berta: mogelijk na 877

21381260. Abon I van Lothier, tr.
21381261. Malberte van Henegouwen, 5de gravin van Henegouwen.

21381272. Boso ´de Oude ´ van Italië.

21381274. Boso III ´de Oude ´ van Arles, geb. omstr. 769, graaf van Arles, graaf in Italië, † Italië vóór 855, tr. omstr. 825
21381275. Richilde van Amiens.
Uit dit huwelijk:
a. Richardis van Arles, † na 910, tr. Boudewijn van Amiens, geb. omstr. 796, † na 862, zn. van Ardouin van Ponthieu (zie 342686194) en Richarde van Amiens.
b. Hubert, zie 10690680.
c. Richildes, zie 10690637.
d. Richilde, zie 10690687.

Notitie bij Boso III ´de Oude ´: ruilde in 826 goederen uit de villa Beek (bij Nijmegen) tegen goederen uit Biela in het graafschap Vercelli, hij en zijn vrouw stamouders van het keizershuis van Venetië
Notitie bij Boudewijn: graaf van Amiens 842-862

21381276. Koenraad I ´de Oudere´ van Auxerre, geb. 800, eerst graaf van Argengau, hertog van Alemannië 830, voogd van de abdij van Sankt-Gallen, graaf van Argengau, Alpgau, Zürichgau en Eritgau 839, graaf van de Linzgau 844, graaf van Parijs 849, graaf van Auxerre 0859-0863, † 16 febr. 863, tr.
21381277. Adelheid van Tours, geb. omstr. 796, † na 866, tr. 2e na 866 Rupert IV ook Robert I ´de Dappere´ van Neustrië, geb. omstr. 820, † Brissarte 15 sept. 866.
Uit dit huwelijk:
a. Rudolf van Auxerre.
b. Hugo van Auxerre, graaf van Tours, bisschop van Keulen, markies van Neustrië, graaf van Auxerre 0865-0877, † Orleans (Frankrijk) 12 mei 886, begr. Auxerre (Frankrijk).
c. Judith van Auxerre, tr. Udo van de Lahngau.
d. Emma van Auxerre, tr. Robert IV ´de Sterke ´ van Francië (zie 21381636).
e. Welf I, zie 85665344.
f. Koenraad II ´de Jongere´, zie 10690638.
g. *Eve, zie 10691063.

Notitie bij Koenraad I ´de Oudere´: stamvader van de Bourgondische tak van de Welfen. Hij was een vertrouweling van Lodewijk de Vrome. Hij verwierf grote bezittingen in Zwaben. In 833-834 deelde hij gevangenschap met keizer Lodewijk, hij had na 844 nagenoeg alle land rond het Bodenmeer in bezit, hij verkreeg het graafschap Auxerre van Karel de Kale.
Notitie bij Adelheid: vermeld 841/866
Notitie bij Robert IV ´de Sterke ´: vermeld in 836 als getrouwe van Lodewijk de Vrome, schenkt twee hoeven in de Wormsgau aan Lorsch, vermeld als graaf ca 837 te Pfungstadt, kiest in 840 partij voor Lotharius, begeeft zich dientengevolge eerst naar Bourgondië, vervolgens naar Neustrië, identiek met ´Robert le Fort´, vermeld als leken-abt van St. Martin de Marmoutier bij Tours 3.4.852 is ´vir illuster´missus dominicus in Maine, Touraine, Anjou, Séois, Corbonnais, mogeliijk (vanwege de nabijheid van Bretons) reeds markgraaf, komt in opstand 856-861 daarna tegen de Bretons
Notitie bij het overlijden van Robert IV ´de Sterke ´: gesneuveld in de strijd tegen de Noormannen aan de Loire

21381278. Walachon IV van de Wormsgau (ook van Laurenburg), geb. 812, graaf in de Oberrheinsgau en Wormsgau, † omstr. 837, tr. vóór 825
21381279. Ida/Oda van de Wormsgau.
Uit dit huwelijk:
a. Gunther van de Wormsgau, † 864.
b. Thietgaud/Dietgod van de Wormsgau, † 29 sept. 868.
c. Hilduin van de Wormsgau, † na 866.
d. NN van de Wormsgau.
e. Waldrada, zie 10690639.

21381280. Karel II ´de Kale ´ van West Francië, geb. Frankfurt aan de Main 13 juni 823, hertog van Maine 0838-0877, koning der Franken 0840-0877, koning van Italiè 0875-0877, koning van Provence 0875-0877, keizer van het Roomse Rijk 0875-0877, † Avrieux 6 okt. 877, begr. Nuntua Abdij, tr. 2e Aken (Duitsland) 12 okt. 869 Richildis van Provence (zie 10690637,a); tr. 1e Quierzy (Frankrijk) 13 dec. 842 (echtsch. ingeschr. 867)
21381281. Ermentrudis van Orleans, geb. 27 sept. 830, † Saint Denis 6 okt. 869.
Uit dit huwelijk:
a. Carloman ´de Blinde ´ van West Francië, abt van de Medardusabdij te Soissons, daarna abt van Echternach, † Echternach omstr. 877.
b. Ermentrudis van West Francië, abdis van Hasnon en Oostervant, † na 11 juli 877.
c. Gisela van West Francië.
d. Godehilde van West Francië.
e. Rothilde van de Karolingers, geb. 843, tr. Sigebert IV van Razès, graaf van Razès, † omstr. 885, zn. van Hilderik; hij hertr. Godehilde van Frankrijk.
f. Judith, zie 31457289.
g. Lodewijk II ´de Stamelaar ´, zie 10690640.
h. Lotharius van West Francië, geb. 1 nov. 846, abt van Moutier-Saint-Jean en later van de Sint-Germanus van Auxerre, † 10 april 879.
i. Karel ´het Kind´ van West Francië, geb. omstr. 847, † Indre (Frankrijk) 29 sept. 866.
j. Hildegarde van West Francië, geb. 853, hertogin van Lotharingen, † omstr. 919, tr. Reinier (Reginar) I ´Langhals´ van Lotharingen (zie 5345314).

Notitie bij Karel II ´de Kale ´: vormt reeds in 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen. Door zijn vader tot hertog van Maine en koning gekroond. Strijd na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I welke zij verslaan bij Fontency (bij Auxerre) 25.6.841, verkrijgt West-Francië bij het verdelingsverdrag van Verdun 843, wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door bijna alle geestelijke en wereldlijke leiders van Aquitanië tot koning gekozen en door de bisschop van Sens gezalfd Orleans 848 weet echter (voornamelijk door de voortdurende invallen van de Noormannen ) eerst in 860 een zekere consolidering te bereiken schaart zich dan samen met Lodewijk de Duitseraan de zijde van Theutberga, wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een herverdeling van het Middenrijk kan leide, laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8.8.869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 8.8.869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitserbij het verdrag van Meersen 8.8.870, laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk II door paus Johannes VIII tot keizer kronen Rome 25.12.875, geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als ´protector ´en ´defensor´en daarmee feitelijk tot koning Pavia 876, tracht na de dood van Lodewijk de Duitser 28.8.876 met een bliksemtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te veroveren maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen, treft op de Rijksverzameling in Quierzy voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen ter hulp te komen, maar ziet daar in Italië geen kans toe
Notitie bij het overlijden van Karel II ´de Kale ´: begraven in het klooster Nantua, later St. Denis, overleden in een alpenhut bij Mont Cenis
Notitie bij Ermentrudis: nadat haar broer Willem door haar echtgenoot was gedood, verliet zij Karel en trad in een klooster
Notitie bij het overlijden van Sigebert IV: maar voor 982
Notitie bij Reinier (Reginar) I ´Langhals´: verwierf Stavelot 902 en St. Servaes te Maastricht, landeigenaar van goederen in Wallonië en stroomafwaarts langs de Maas
Notitie bij het overlijden van Reinier (Reginar) I ´Langhals´: maar voor 15.1.916

21381282. Adelhard van Flavigny, geb. omstr. 830, graaf van Parijs 0885-0890, † na 890, tr. omstr. 860
21381283. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Adelais, zie 10690641.
b. Vulfard van Angoulème, geb. omstr. 855, † na 6 sept. 880.

21381284. Alfred I´de Grote ´ van Wessex, geb. Wantage (Berkshire, Engeland) 848, koning van Wessex 0871-0899, † Wantage (Berkshire, Engeland) 26 okt. 899, begr. Winchester (Engeland), tr. Winchester (Engeland) 868
21381285. Ealswythe van Gainsborough (ook Mercië), geb. Mercië (Engeland) omstr. 852, † Winchester (Engeland) omstr. 5 dec. 905.
Uit dit huwelijk:
a. Elfreda van Wessex.
b. Aethelgiva van Wessex, non en abdis van Shaftsbury 0888-0896, † 896, begr. Shaftesbury (Dorset, Engeland).
c. Edgifu van Engeland, tr. na 923 Lodewijk II ´de Blinde´ van Provence (zie 42835772).
d. Aelfryth, zie 15728645.
e. Eduard ´de Oudere ´ van Engeland, geb. omstr. 869, † Farrington (Berkshire Engeland) 27 juli 924, tr. Elfleda van Bernicië, dr. van Aethelhelm en Ealswith van Kent.
f. Aethelflaed van Wessex, geb. 869, koningin van Mercië 0911-0918, † Tarnworth 12 juni 918, begr. Gloucester (Gloucestershire, Engeland), tr. 889 Aethelred II van Mercië, graaf van Mercië 879-911, † 912, zn. van Burhred en Aethelswith van Wessex (zie 42762569,f).
g. Eadmund van Wessex, geb. omstr. 870.
h. Edward I ´de Oudere ´, zie 10690642.
i. Aethelward van Wessex, geb. 880, † 16 okt. 922, begr. Winchester (Engeland).

Notitie bij Alfred I´de Grote ´: staat bekend om de verdediging van de Zuidengelse koninkrijken tegen de Denen, waaraan hij zijn bijnaam ontleend, hij was de 1ste koning die zich koning van de Angelsaksen noemde. Hij was een geleerde man, die onderwijs stimuleerde en het rechts- en militaire structuur van zijn land verbeterde
Notitie bij het overlijden van Alfred I´de Grote ´: eerst begraven in de Cathedral, herbegraven Hyde Abbey Winchester
Notitie bij Ealswythe: Merciaanse edelvrouw, werd na de dood van haar man non te St.Mary´s Abbey
Notitie bij het overlijden van Ealswythe: begraven in de St.Mary´s Abbey, waar zij non was
Notitie bij Lodewijk II ´de Blinde´: hij huldigde Karel de Dikke, die hem als beloning Provence gaf. In 900 boden Italiaanse edelen hem de koningskroon aan, hetgeen hij accepteerde en de toenmalige koning Berengar versloeg. In 901 gekroond door de paus in Rome, maar in 902 verslagen door Berengar, die hij beloofde naar huis terug te keren en nooit meer zou proberen koning van Italië te worden, een eed die hij in 905 verbrak. Berengar versloeg hem echter bij Verona. Als straf werden hem de ogen uitgestoken, hetgeen Lodewijk de bijnaam opleverde. Alhoewel hij formeel koning van Provence was, lag de feitelijke macht bij Hugo van Arles
Notitie bij het overlijden van Eadmund: jong overleden

21381286. Aethelhelm van Bernicië, geb. omstr. 859, ealdorman van Wiltshire, † 12 juni 897, tr.
21381287. Aethelgyth van Gainsborough, geb. omstr. 860, vrouwe van Risborough, † 904.

Notitie bij Aethelhelm: belangrijke hoveling van Alfred de Grote, gezant van Alfred naar Rome 887, land ontving 892 bij North Newton en in 893 met andere graven de Vikingen versloeg aan de Severn

21381288. Liudolf II ´de Grote´ van Saksen (dezelfde als 10691018 in generatie XXIV), tr. omstr. 836
21381289. Oda van Saksen-Billung (dezelfde als 10691019 in generatie XXIV).

21381290. Hendrik van La Marck, graaf en markgraaf van La Marck, markgraaf van Friesland, † Parijs (Frankrijk) vóór sept. 886, begr. Soissons (Frankrijk), tr.
21381291. Ingeltrudis van Friuli, geb. 836, † 857.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik II van La Marck, † 902.
b. Adalhard van Thüringen, † 903.
c. Berenger II van Neustrië, † 896, tr. Gerberge van Neustrië, † na 885, wed. van Judicael van Rennes.
d. Adalbert van La Marck, geb. 854, † 9 juni 906.
e. Haduwig, zie 10690645.
f. Adelinde, zie 42832673.

Notitie bij het overlijden van Hendrik: gesneuveld bij het beleg van Parijs
Notitie bij het overlijden van Hendrik II: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Adalhard: geexecuteerd
Notitie bij het overlijden van Adalbert: geexecuteerd

21381292. Theodoric I/Dirk I van Ringelheim, geb. omstr. 830, graaf van Engern en Westfalen, † omstr. 876, tr. omstr. 855
21381293. Mathilde van Merseburg, geb. omstr. 829, † omstr. 915.

21381294. Godfried II ´de Jonge´ de Denemarken, geb. 830, koning van Jutland, hertog van Friesland 0882-0885, † juni 885, tr. 882
21381295. Gisela van Lotharingen, geb. 860, † 907.

Notitie bij het overlijden van Godfried II ´de Jonge´: vermoord door Everhard Saxo

21381312. Sadiger van Metz (van de Moselgau), geb. omstr. 800, graaf in de Moezelgau, † omstr. 853, tr.
21381313. Mathilde van de Elzas, geb. omstr. 805.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik IV van Salm, † 885, tr. Hedwig van Solms.
b. Regner van Luxemburg, tr. Ermengarde van Italië (zie 10690629).
c. Adalhart II van de Moselgau.
d. Adalhard II (ook Odacar), zie 10690656.

21381320. Adalhart III ´le Senechal´ van Fézensac, geb. vóór 800, markies van Neustrië, † 876, tr.
21381321. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Stephanus III van Fézensac, † na 18 sept. 882.
b. NN van Fézensac.
c. Adalhart IV ´de Jonge ´, zie 10690660.

21381322. Gebhard I van de Niederlahngau, geb. 815, graaf in de Niederlahngau, † 879, tr. 2e NN van Ternois (zie 21381345,a); tr. 1e
21381323. NN van Beieren.
Uit dit huwelijk:
a. Waldo van de Niederlahngau.
b. Berengar van de Niederlahngau, † na 878.
c. Werner van de Niederlahngau, † na 4 jan. 877.
d. Udo II, zie 171337352.
e. Berenger I van de Oberlahngau, geb. 836, markies van Neustrië, graaf van Hesse, † 879.
f. *Ode, zie 10690661.

21381344. Unrioch II/Henric van Artois, geb. omstr. 768, graaf van Artois, Ternois, Vitry en Friuli, † 816, tr.
21381345. Engeltrude van Friuli, geb. omstr. 780, markiezin van Friuli, † 857.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Ternois, tr. Gebhard I van de Niederlahngau (zie 21381322).
b. Gerard van Ternois, † 863.
c. Berenger van Septimanië, † 847.
d. Unroch II van Friuli, † 824.
e. Berthe van Ternois, tr. Supplo III van Spoleto, geb. omstr. 830, † 882, zn. van Marino (zie 42762713,b).
f. Adalhard van Artois, † 7 juni 864.
g. Amédée, zie 10690672.
h. Eberhard III, zie 10690676.
i. Balderic, zie 10690832.
j. NN van Friuli, geb. omstr. 825, tr. Gebhard van Logenahe, geb. omstr. 820, zn. van Logenahe Eberhard van Friuli.

21381352. Unrioch II/Henric van Artois (dezelfde als 21381344), tr.
21381353. Engeltrude van Friuli (dezelfde als 21381345).

21381354. Lodewijk I ´de Vrome ´ van Duitsland, geb. Chasseneuil (Frankrijk) aug. 778, koning van Aquitanië 0781-0840, keizer van Duitsland 0813-0840, † Ingelheim 20 juni 840, begr. Metz, tr. 1e 794 Ermingard van de Haspengau (zie 42762517); tr. 2e Aken (Duitsland) febr. 819
21381355. Judith Welf van Auxerre, geb. Altdorf 795, † Tours 19 april 843, tr. 1e Udo II van de Niederlahngau (zie 171337352).
Uit dit huwelijk:
a. NN van Duitsland.
b. Gisela, zie 10690677.
c. Karel II ´de Kale ´, zie 21381280.

Notitie bij Lodewijk I ´de Vrome ´: tot koning gezalfd door paus Hadrianus I te Rome 15.4.781, tot keizer gekroond door paus Stephanus IV Reims oktober 816. Na de dood van zijn broers Pippijn en Karel door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11.9.813, alleenheerster 28.1.814, doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28.10.816, ontwerpt in Aken juli 817 een regeling voor de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij in 829 wijzigt ten gunste van uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt, tot afstand gedwongen Compiegne oktober 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint Denis 1.3.834
Notitie bij Judith Welf: frankische koningin, roomse keizerin, gevangen gezet in het Radegundisklooster te Poitiers begin 829 op beschuldiging van overspel, gevangen klooster Tortona (Noord-Italië) maar reeds het volgend jaar kon Lodewijk haar vrij krijgen op de Rijksverzameling te Nijmegen. Nadien werd zij onder toezicht van Lotharius gezet, die haar in 834 liet verbannen naar Tortona in Italië, enige weken later, toen Lodewijk de macht heroverd had, vluchtte zij en keerde terug naar Aken om zich weer bij haar man te voegen.
Notitie bij het overlijden van Judith Welf: begraven in de St. Martin aldaar

21381356. Adelgisius I van Spoleto, † na 861.

Notitie bij Adelgisius I: was aanwezig bij de kroning van Lodewijk II te Rome juni 844, bevindt zich te Ravenna 29.5.853 later opnieuw te Rome als keizerlijke ´missus ´ (gezant)

21381360. Boso III ´de Oude ´ van Arles (dezelfde als 21381274), tr. omstr. 825
21381361. Richilde van Amiens (dezelfde als 21381275).

21381364. Lotharius I van Italië (dezelfde als 21381258), tr. Diedenhofen 15 nov. 821
21381365. Ermengard van Tours (dezelfde als 21381259).

21381372. Bovinus van Metz (dezelfde als 10690636 in generatie XXIV), tr.
21381373. Richildes van Arles (dezelfde als 10690637 in generatie XXIV).

21381374. Boso III ´de Oude ´ van Arles (dezelfde als 21381274), tr. omstr. 825
21381375. Richilde van Amiens (dezelfde als 21381275).

21381448. Thibaud van Artois, geb. omstr. 830.

21381450. Eberhard III van Friuli (dezelfde als 10690676 in generatie XXIV), tr. omstr. 836
21381451. Gisela van Francië (ook Verona) (dezelfde als 10690677 in generatie XXIV).

21381452. Adalbert I van de Thurgau, geb. omstr. 800, graaf van de Thürgau 0836-0838, † 8 jan. 846, tr.
21381453. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Odalrich van Schännis.
b. Hunfrid III van de Thurgau.
c. Adalbert II ´de Verlichte´, zie 10690726.

21381460. Rudolf I van Opper-Bourgondië (dezelfde als 5345342 in generatie XXIII), tr. 886
21381461. Willa van Provence (dezelfde als 5345343 in generatie XXIII).

21381462. Burkhard II van Zwaben (dezelfde als 10691162 in generatie XXIV), tr. vóór 911
21381463. Regelinde van de Zürichgau (van Nellenburg) (dezelfde als 10691163 in generatie XXIV).

21381464. Bardas Skleros.

21381490. Edward I ´de Oudere ´ van Wessex (dezelfde als 10690642 in generatie XXIV), tr. 3e 920
21381491. Edgiva van Kent, geb. omstr. 896, † 26 aug. 968, begr. Canterbury (Engeland).
Uit dit huwelijk:
a. Eadburga van Winchester, † 15 juni 960, begr. Nunnaminster Abbey.
b. Eadgifu (Hedwig), zie 10690745.
c. Edmund I ´de Geweldige ´, zie 21427488.
d. Eadred van Wessex, geb. 924, koning van Engeland 0946-0955, † 23 nov. 955, begr. Winchester (Engeland).

Notitie bij het overlijden van Edgiva: begraven in de kathedraal aldaar

21381492. Alberic I van Narbonne, geb. omstr. 885, burggraaf van Narbonne, graaf van Macon door huwelijk, heer van Salins, † 10 sept. 945, begr. Besancon, tr. omstr. 910
21381493. Attalane/Tolana van Maçon, geb. 890, erfgename van Macon, † na 941.
Uit dit huwelijk:
a. Adèle/Tolana van Maçon, geb. omstr. 910, † na juni 944, tr. Guy II van Tonnerre, geb. omstr. 937, graaf van Tonnere 987, † omstr. 993, zn. van Milo III en Ingeltrude van Brienne.
b. Humbert I van Salins, geb. omstr. 915, heer van Salins 943, † vóór 958, tr. 1e Wandelmodis van Escuens, dr. van Guy; tr. 2e NN NN.
c. Lietaud II, zie 10690746.

Notitie bij het huwelijk van Alberic I en Attalane/Tolana: begraven in de St. Etienne

21381494. Manasses II ´de Oude´ van Vergy, geb. omstr. 849, graaf van Auxin en Chalon, graaf van Vergy 0894-0918, graaf van Beaune 0906-0918, † vóór 31 okt. 920, tr.
21381495. Ermengarde van Provence, geb. omstr. 875, † na 921.
Uit dit huwelijk:
a. Walo van Vergy, † na 924.
b. Herve van Vergy, † na 31 okt. 920.
c. Giselbert, zie 42832766.
d. *Richard van Vergy, geb. omstr. 900, † omstr. 947.
e. Manasses II ´de Jonge ´ van Chalon, geb. omstr. 900, graaf van Auxois en Chalon, † omstr. 925.
f. Ermengarde, zie 10690747.

21381504. Ernst II van Sualafeld (dezelfde als 10691040 in generatie XXIV), tr.
21381505. Adelheid van Altdorf (dezelfde als 10691041 in generatie XXIV).

21381522. Aribo I van de Traungau, geb. omstr. 835, graaf in de Traungau 907, graaf in Donaugrafschaften 0871-, † na 907, tr.
21381523. Engilrat van Salzburg.
Uit dit huwelijk:
a. Rihni, zie 21417025.
b. NN, zie 10690761.
c. Rihni, zie 342660421.
d. Jakob van de Traungau.
e. Isanrich van de Traungau.
f. Otachar I, zie 21417024.

21381536. Eberhard I van Nellenburg, geb. na 876, graaf in de Zürichgau 889, † 21 jan. 899, tr.
21381537. Gisela van de Zürichgau, geb. omstr. 869, † 926.
Uit dit huwelijk:
a. Regelinde, zie 10691163.
b. Eberhard II, zie 10690768.

Notitie bij Eberhard I: ouders omstreden

21381574. NN van Châlon-sur-Marne, tr.
21381575. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Frederuna, zie 10690787.
b. Bovo II van Châlon-sur-Marne.

21381636. Robert IV ´de Sterke ´ van Francië, geb. omstr. 820, hertog van Francië, graaf van Autun, Auxerre en Nevers, markgraaf 865-866, graaf van Tours 0853-0866, † Brissarthe 25 juli 866, tr. 1e Agane NN; tr. 2e Emma van Auxerre (zie 21381277,d); tr. 3e omstr. 863
21381637. Adelaide van Tours, geb. omstr. 819, † na 866, tr. 1e Konrad I der Welfen, † 22 maart 863.
Uit dit huwelijk:
a. Eudes van Francië, geb. na 852, † La Fère-sur-Oise 3 jan. 898, tr. Theoderada NN, dr. van Adalramm II.
b. Robert I, zie 10690818.

Notitie bij Robert IV ´de Sterke ´: vermeld in 836 als getrouwe van Lodewijk de Vrome, schenkt twee hoeven in de Wormsgau aan Lorsch, vermeld als graaf ca 837 te Pfungstadt, kiest in 840 partij voor Lotharius, begeeft zich dientengevolge eerst naar Bourgondië, vervolgens naar Neustrië, identiek met ´Robert le Fort´, vermeld als leken-abt van St. Martin de Marmoutier bij Tours 3.4.852 is ´vir illuster´missus dominicus in Maine, Touraine, Anjou, Séois, Corbonnais, mogeliijk (vanwege de nabijheid van Bretons) reeds markgraaf, komt in opstand 856-861 daarna tegen de Bretons
Notitie bij het overlijden van Robert IV ´de Sterke ´: gesneuveld in de strijd tegen de Noormannen aan de Loire

21381664. Unrioch II/Henric van Artois (dezelfde als 21381344), tr.
21381665. Engeltrude van Friuli (dezelfde als 21381345).

21381668. Robbrecht II (Robert) van Kleef, geb. omstr. 815, graaf van Kleef en Teisterbant, tr.
21381669. Kunigonde van Hoey.
Uit dit huwelijk:
a. Lodewijk II, zie 10690834.
b. Theodoricus van Kleef, geb. omstr. 842, graaf van Altena.
c. Robbrecht I, zie 43753728.

Notitie bij Kunigonde: dochter van de graaf van Hoey in het land van Luik

21381670. Berengarius van Namen, geb. omstr. 818, graaf van Namen.

21381760. Helgaud III van Ponthieu, geb. omstr. 860, voogd van St. Riquier, graaf van Ponthieu 0878-0926, † omstr. 926, tr.
21381761. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Lambert van Montreuil, † na 945.
b. Herluin II, zie 10690880.
c. Evrard I, zie 21427688.

Notitie bij het overlijden van Lambert: gesneuveld

21381792. Ragner I ´Lobrok ´ van Denemarken, geb. Uppsala (Zweden), koning van Denemarken 774 en van Uppsala 779, † 794, tr.
21381793. Aslog (Kraka) van Favnesbane.
Uit dit huwelijk:
a. Alaf Ragnarsdottir, zie 171331249.
b. Yngvar Ragnarsson, zie 10690896.
c. Huitserk van Reingothie.
d. Sigurd II Ragnarsson Lodbrok, tr. Helene van Engeland, dr. van Ella.
e. Bjorn Ragnarsson, zie 342662528.
f. Bjorn Jarnsida van Uppsala, geb. omstr. 765, koning van Uppsala, † omstr. 802, tr. Hildegardis NN.

21381800. Hrollanger van de Heidmark, geb. omstr. 874, tr.
21381801. Ermina van Avranches, geb. omstr. 880.
Uit dit huwelijk:
a. Rollo Turstain, zie 10690900.
b. Ansfred I Rollosson van de Heidmark, geb. Tillieres 937, † 978.

21381802. Theobald I´de Oude ´ van Blois, geb. omstr. 890, burggraaf van Tours, Troyes en Blois, leken-abt van Saint-Florent, † omstr. 944, begr. Tours, tr. 1e omstr. 900 NN NN; tr. 2e na 900
21381803. *Richilde van Parijs (Bourges), geb. Blois omstr. 892, † na 943, tr. 2e na 942 Roger van Maine.
Uit dit huwelijk:
a. Roscille van Tours, tr. 1e 950 Alain II van Bretagne (zie 10965185921,a); tr. 2e omstr. 954 Fulco II ´de Goede ´ van Anjou (zie 10713830).
b. Richard van Bourges, † 969.
c. NN van Blois, tr. omstr. 949 Alain ´Berbetorte ´ van Poher (zie 21416378).
d. Gerlotte, zie 10690901.

Notitie bij Theobald I´de Oude ´: grondlegger van het geslacht Blois/Champagne, dat enige eeuwen een belangrijke rol zou spelen in de Franse geschiedenis en de kruistochten
Notitie bij het overlijden van Theobald I´de Oude ´: begraven in de Saint-Martin aldaar
Notitie bij Fulco II ´de Goede ´: Voerde veel oorlogen met Normandië en Bretagne. Bondgenoot van Hugo de Grote en tegenstanden van de graven van Blois
Notitie bij het overlijden van Fulco II ´de Goede ´: of 11.11.960

21381804. Godefroy van Avranches, geb. omstr. 870.

21381840. Ramnulf I van Poitiers, geb. omstr. 820, graaf van Poitiers, hertog van Aquitanië, † Brissarte 19 sept. 866, tr. 845
21381841. Adaltrude van Maine, geb. omstr. 825, † omstr. 866.
Uit dit huwelijk:
a. Gauzbert van Poitiers, † 892.
b. Ermengarde van Poitiers.
c. Ebles van Poitiers, † 892.
d. Ramnulf II, zie 10690920.

Notitie bij het overlijden van Ramnulf I: gesneuveld in de slag aldaar
Notitie bij het overlijden van Gauzbert: gesneuveld

21381844. Acfredo I van Carcassonne, geb. vóór 837, graaf van Carcasonne en Razès, † vóór 19 febr. 906, tr.
21381845. Adelinda van Aquitanië.
Uit dit huwelijk:
a. Acfredo II, zie 10690922.
b. Adelaide, zie 10708597.

21381848. Eynstein van Uppland, tr.
21381849. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Swanhild, zie 42832801.
b. Sigurd ´de Machtige ´ van Uppland, † 892, begr. Sydero.
c. Malahulc van Uppland.
d. Rognvald ´de Wijze´, zie 10690924.

21381850. Hrolf ´Neus ¨ NN.

21381854. Gurwant van Rennes, geb. omstr. 830, graaf van Rennes 874, † 876, tr. na 857
21381855. NN van Bretagne, geb. omstr. 840, erfdochter van Bretagne.
Uit dit huwelijk:
a. NN, zie 10690927.
b. NN, zie 42832741.
c. Judicial van Bretagne, † omstr. okt. 888.
d. Berengarius van Rennes, geb. omstr. 844, graaf van Rennes 0887-0890.

Notitie bij het overlijden van Judicial: gesneuveld

21381864. Eberhard II van de Nordgau (Hamaland), geb. Elzas omstr. 795, graaf in de Nordgau, † 864.

Notitie bij Eberhard II: ook bekend als Wichmann van Hamaland

21381866. Pippijn II van de Karolingers (dezelfde als 10691060 in generatie XXIV), tr. omstr. 838
21381867. Rothaide van Saint-Quentin (dezelfde als 10691061 in generatie XXIV).

21381874. Heribert I van Vermandois (dezelfde als 5345530 in generatie XXIII), tr.
21381875. Berthe van Parijs (dezelfde als 5345531 in generatie XXIII).

21382032. Wigbert van Wildeshausen (ook Saksen), geb. omstr. 780, graaf van Wildeshausen, graaf in Westphalen, † omstr. 850, tr. 1e Odrad NN, geb. omstr. 790; tr. 2e
21382033. Sandacilla van Friesland.

21382036. Bruno II van Saksen, geb. omstr. 770, markgraaf en hertog van Saksen, † omstr. 844, tr.
21382037. Oda van Merseburg, geb. omstr. 780.

21382038. Billung II van Saksen, geb. omstr. 788, † omstr. 840, tr.
21382039. Aeda van Italië, geb. omstr. 806, † na 830.

21382080. Ernst I van de Nordgau, geb. omstr. 805, markgraaf van de Nordgau en Zwaben, † 15 nov. 865, tr. omstr. 829
21382081. Irmgard NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN van de Nordgau, tr. Gebhard van Orleans, † na 879.
b. Litwinde, zie 42762581.
c. Ernst II, zie 10691040.

21382082. Rudolf (Raoul) van Altdorf, graaf van Ponthieu, voogd van St. Riquier, † 10 jan. 866, tr.
21382083. Rodune van Ponthieu, † vóór 867.
Uit dit huwelijk:
a. Conrad van Altdorf, † 882, begr. Sens.
b. Welf van Altdorf, † 881, begr. Sens.
c. *Hugo van Altdorf.
d. ^Rudolf van Altdorf.
e. Adelheid, zie 10691041.

Notitie bij het overlijden van Rudolf (Raoul): graaf van Ponthieu, voogd van St. Riquier

21382084. Chaladoch II van Zwaben, geb. na 790, markgraaf van Friuli, graaf van Baar, † 31 okt. 819, tr.
21382085. Raginlinde NN.

21382086. Lodewijk II ´de Duitser ´ van Duitsland, geb. omstr. 806, hertog van Beieren 0829-0865, koning van Oost-Francië 0840-0876, koning van Lotharingen 0869-0876, † Frankfurt aan de Main 28 aug. 876, begr. Saint-Nazair, tr. Regensburg 827
21382087. Emma van Beieren (ook Altdorf), † 31 jan. 876, begr. Regensburg.
Uit dit huwelijk:
a. Berta van Duitsland, † 26 maart 877.
b. Karloman, zie 42762580.
c. Ermengardis van Duitsland, geb. omstr. 830, abdis van Buchau en later van Chiemsee, † Frauenwörth 16 juli 866.
d. Gisela, zie 10691043.
e. Lodewijk III ´de Jonge ´ van Duitsland, geb. 835, koning van Oost-Francië 0876-0882, koning van Lotharingen 0880-0882, hertog van Beieren 0880-0882, † Frankfurt a/d Main 20 febr. 882, begr. Lorsch, tr. vóór 29 nov. 874 Liutgard van Saksen, † 30 nov. 885, begr. Aschaffenburg, dr. van Liudolf NN en Oda NN.
f. Hildegard van Duitsland, geb. 838, abdis van St. Felix en Regula te Zürich 0853-0856, † 23 dec. 856, begr. Zürich.
g. Karel ´de Dikke ´ van Duitsland, geb. 839, koning van Oost-Francië, alleen in Zwaben 0876-0882, keizer van het Roomsche Rijk 0881-0887, koning van West-Francië 0884-0887, † Neudingen aan de Donau 13 jan. 888, begr. Reichenau, tr. 1 aug. 862 (door echtsch. ontbonden 887) Richardis van Zwaben, † vóór 18 sept. 906, begr. Andlau, dr. van Erchanger NN en Imma NN; zij hertr. na 887 Gauzlin NN.

Notitie bij Lodewijk II ´de Duitser ´: bracht zijn jeugd door aan het hof van Karel de Grote en zou diens favoriet zijn geweest. Kwam in 830 in opstand tegen zijn vader, omdat die Karel de Kale ook een gedeelte van het Rijk wilde geven, hij veroverde Allemanië, werd vervolgens onterfd maar het soorteerde geen effect. In 833 werd het rijk verdeeld met zijn broers Lotharius en Pippijn. Op 11 augustus 843 werd het verdrag van Verdun gesloten, waarmee jarenlange conflicten werden geregeld en Lodewijk Oost-Francië werd toegeweze, met Regensburg als hoofdstad
Notitie bij het overlijden van Lodewijk II ´de Duitser ´: van de abdij Lorch
Notitie bij het overlijden van Lodewijk III ´de Jonge ´: 20 januari of september

21382088. Eberhard III van Friuli (dezelfde als 10690676 in generatie XXIV), tr. omstr. 836
21382089. Gisela van Francië (ook Verona) (dezelfde als 10690677 in generatie XXIV).

21382090. Liutfrid II van de Elzas, geb. omstr. 805, graaf van de Elzas en Lombardije, † 866, tr.
21382091. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hugues van de Elzas.
b. Liutfrid III van de Elzas, † na 5 maart 912.
c. Ava, zie 10691045.

21382104. Asig van de Nordthüringau, graaf in de Nordthüringau ca 900.

21382108. Otto I ´de Verlichte ´ van Saksen (dezelfde als 10690644 in generatie XXIV), tr. 1e 869
21382109. Haduwig van Germanië (dezelfde als 10690645 in generatie XXIV).

21382120. Bernhard van Italië, geb. omstr. 797, koning van Italië 0813-0817, † 17 april 818, begr. Milaan, tr. 813
21382121. Kunigunde van Gellone, geb. omstr. 789, † na 15 juni 835.

Notitie bij Bernhard: opgevoed in een klooster te Fulda tot 812, huldigt in 814 Lodewijk de Vrome als keizer, wanneer deze hem in 817 bij de ´ordinatio imperii´passeert, komt hij met de groten van zijn Rijk in opstand, verslagen geeft hij zich in december van 1817 over. De rijksvergadering veroordeelt hem ter dood, hij wordt echter door Lodewijk de Vrome ´begenadigd ´door ´slechts ´zijn ogen uit te steken, een ingreep die hij niet overleeft, zodat hij 2 of 3 dagen later aan deze ´ingreep ´overlijdt.
Notitie bij het overlijden van Bernhard: begraven – 19 jaar oud zijnde – in de basiliek van Sainte-Ambroise
Notitie bij het huwelijk van Bernhard en Kunigunde: of is zijn moeder Ingeltrud NN??

21382122. Walo van Saint-Quentin, geb. 773, leken-abt van Corbie, abt van Bobbio, † 31 aug. 836, tr. omstr. 811
21382123. Chrodlindis/Rothlindis van Gellone, geb. omstr. 785, † na 820.
Uit dit huwelijk:
a. Bertrada van Saint-Quentin.
b. Rothaide, zie 10691061.

21382124. Leuthard I van Fézensac, geb. omstr. 765, graaf van Parijs, daarna van Fézensac, † omstr. 816, tr.
21382125. Grimilde van de Nordgau, geb. omstr. 756, † 813.
Uit dit huwelijk:
a. NN, zie 171421289.
b. Engeltrudis, zie 42762563.
c. Adalhart III ´le Senechal´, zie 21381320.
d. Gerard II, zie 10691062.

21382126. Koenraad I ´de Oudere´ van Auxerre (dezelfde als 21381276), tr.
21382127. Adelheid van Tours (dezelfde als 21381277).

21382320. Otto II van Lebarten, geb. omstr. 850, graaf van Laurenburg, † omstr. 886, tr. omstr. 868
21382321. Rotrude van de Karolingers, geb. 836, ged. Pavia (Italië) omstr. 837, † 882, tr. 1e omstr. 855 Lambert III van Nantes, geb. omstr. 835, graaf van Herbauges, † 862, zn. van Lambert II (zie 342103933,f) en Theodrate van Italië (zie 42764079,c).
Uit dit huwelijk:
a. Ingere van Laurenburg.
b. Rotrude van Laurenburg, geb. omstr. 869, † 918.
c. Frederic van Laurenburg, geb. omstr. 870.
d. Jean van Laurenburg, geb. omstr. 871, † 910.
e. Jacob van Laurenburg, geb. omstr. 871, † 918.
f. Oda van Laurenburg, geb. omstr. 873, † na 5 dec. 903.
g. Eberhard II ´de Saks ´, zie 10691160.
h. Rodolphe van Lebarten, geb. omstr. 876, † 908.
i. Benald van Laurenburg, geb. omstr. 877, † na 897.

21382322. Theodoric II van Ringelheim (ook Westfalen) (dezelfde als 10690646 in generatie XXIV), tr. 900
21382323. Reginhilde van Friesland (dezelfde als 10690647 in generatie XXIV).

Notitie bij het huwelijk van Theodoric II en Reginhilde: niet zeker dat Reginhilde de moeder is

21382324. Burkhard I van Zwaben, geb. omstr. 854, markgraaf in Ratiën 0891-0911, † 23 nov. 911, tr. omstr. 882
21382325. *Liutgard van Saksen-Ludolf, geb. 1 nov. 846, † 30 nov. 885.
Uit dit huwelijk:
a. Dietpirch van Zwaben, † maart 923, begr. Wittislingen, tr. Hupold NN, zn. van Hartmann.
b. Udalrich van Zwaben, † 885.
c. Burkhard II, zie 10691162.

Notitie bij Burkhard I: één van de grondleggers van het hertogdom Zwaben
Notitie bij het overlijden van Burkhard I: van verraad verdacht, veroordeeld en geexecuteerd

21382326. Eberhard I van Nellenburg (dezelfde als 21381536), tr.
21382327. Gisela van de Zürichgau (dezelfde als 21381537).

21383192. Folmar van Worms, geb. omstr. 865, graaf van Worms, † 930, tr.
21383193. Richilde van Metz.

21383216. Arnold II ´Erniculus´ van Boulogne, geb. omstr. 922, 3de graaf van Boulogne 0965-0971, † 971, tr. 951
21383217. Jehanne van Ardres, geb. 942, † 982, tr. 1e Ernicule/Arnoud II van Boulogne, geb. omstr. 933, graaf van Boulogne, Ternois en Terwaan 0964-0971, † 31 jan. 972, zn. van Aethelwulf/Adalolf van Vlaanderen (zie 15728645,d) en Mahaut van Créquy.

21416192. Arnulf I ´de Slechte ´ van Beieren (dezelfde als 2672760 in generatie XXII), tr. 1e 915
21416193. Judith van de Sülichgau (dezelfde als 2672761 in generatie XXII).

21416194. Ernst IV van Sualafeld, geb. omstr. 890, graaf van Sualafeld ca 914, † na 959, tr.
21416195. Pilfridis van Ebersberg.
Uit dit huwelijk:
a. *Ernst V van Sualafeld, geb. 930, graaf van Sualafeld 0954-.
b. Richwara, zie 10708097.

21416208. Odo (Eudes) van Narbonne, geb. Saint-Pierre-sur-Mer omstr. 890, burggraaf van Narbonne, † Narbonne 936, tr. Narbonne vóór 17 dec. 924
21416209. Riquilda van Barcelona, geb. Barcelona omstr. 899, † vóór 13 mei 962.
Uit dit huwelijk:
a. Gersinde van Narbonne, † na 972.
b. Francon van Narbonne, geb. 920, † na 976.
c. Matfred, zie 10708104.

Notitie bij Gersinde: zij bemiddelde in 969 een overeenkomst tussen de bisschop van Narbonne en het klooster Saint-Pons-de-Thomieres, in 972 doet zij een schenking aan datzelfde klooster
Notitie bij het overlijden van Francon: maar voor 983

21416210. Raymund van Toulouse, geb. Toulouse omstr. 927, heer van Carcassonne, Albi, Rouergue, Querzy, Razès, Béziers en Agde, graaf van Toulouse 0924-0972, † 972, begr. Saint-Pons-de-Thomières, tr.
21416211. Gundinildis NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hugues van Toulouse, † vóór 992.
b. NN van Toulouse, tr. Aimery van Saintes.
c. Adelheid, zie 10708105.
d. Raimund IV van Toulouse, geb. omstr. 950, graaf van Toulouse 0972-, † Garazo omstr. 972, tr. omstr. 972 Adelais/Blanche van Anjou (zie 5356915).
e. Luitgarde van Toulouse, geb. omstr. 952, † na 997.

Notitie bij Raymund: was in zijn tijd de machtigste edelman in Zuid Frankrijk, volgde zijn vader op als graaf in 924 verjoeg hij de Hongaren uit zijn regio. In 932 zwoer hij trouw aan Rudolf I van Frankrijk, die hem beloonde met de titel hertog van Aquitanië, graaf van Auvergne en met het markizaat Gothië. Stichtte in 936 het klooster van Chanteuges en deed in dat jaar ook een schenking aan het klooster van Saint-Pons-de-Thomieres. In 937 deed hij een schenking aan de kerk in Beziers. In 944 werd hij in zijn titels bevestigd door koning Lodewijk IV van Frankrijk.
Notitie bij het overlijden van Raymund: maar voor 969
Notitie bij het overlijden van Hugues: gesneuveld
Notitie bij Raimund IV: volgde zijn vader op
Notitie bij het overlijden van Raimund IV: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Luitgarde: maar voor 1001

21416212. Bernard I van Carlat, geb. omstr. 880, burggraaf van Millau 932, heer van Carlat 0917-0940, † omstr. 940, tr.
21416213. Magalande van Murat, geb. omstr. 900.
Uit dit huwelijk:
a. Richarde van Millau.
b. Gilbert I van Carlat, geb. omstr. 915, † omstr. 997, tr. Agnès van Mels, geb. omstr. 940, vrouwe van Alpuech, † na 1012.
c. Geraud van Carlat, geb. omstr. 916, † omstr. 960.
d. Berenger I, zie 10708106.
e. Bernard van Carlat, geb. omstr. 940.

Notitie bij Bernard I: vermeld 917, 930

21416214. Richard van Salluster, geb. omstr. 895, fiduciaire van Salluster, † na 820.

21416216. Miro II ¨el Joven¨ van Bésalu, geb. Urgel 892, graaf van Urgell en Cerdagne, † 15 okt. 927, tr.
21416217. Ava van Ribagorza, † na 954, begr. Santa Maria de Ripoli.
Uit dit huwelijk:
a. Guifre II van Bésalu, † Besalu na 956, begr. Santa Maria de Ripoli.
b. Miron III van Bésalu, † 984, begr. Santa Maria de Ripoli.
c. Fredeburga van Bésalu.
d. Sunifredo II van Bésalu, geb. omstr. 905, † omstr. 966, begr. San Michel de Cuxa.
e. Oliba II ¨Cabreta ¨, zie 10708108.

Notitie bij het overlijden van Ava: maar voor 26.2.961
Notitie bij het overlijden van Guifre II: maar voor 962, vermoord

21416218. Gausbert van Ampurias, geb. Balsareny (Spain) omstr. 880, † 12 sept. 931, tr.
21416219. Trudegarde NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gausfredo van Ampurias, † vóór 28 febr. 991, tr. Ava Guisla van Rouergue (zie 5354299,a).
b. Ermengarde, zie 10708109.

21416240. Arnulf II van Beieren (dezelfde als 10708586 in generatie XXIV), tr.
21416241. NN van Zwaben (dezelfde als 10708587 in generatie XXIV).

21416242. Frederik I van Opper-Lotharingen (ook van Bar) (dezelfde als 5345796 in generatie XXIII), tr. omstr. 954
21416243. Beatrix van Francië (dezelfde als 5345797 in generatie XXIII).

21416248. Pilgrim I van La Sempt, graaf van Mangfall 950, graaf van Sempt 0926-0937 (dezelfde als 10708112 in generatie XXIV), tr.
21416249. NN NN (dezelfde als 10708113 in generatie XXIV).

21416250. Arnulf II van Beieren (dezelfde als 10708586 in generatie XXIV), tr.
21416251. NN van Zwaben (dezelfde als 10708587 in generatie XXIV).

21416276. Engelbert III van de Chiemgau, graaf in de Chiemgau ca 965, † na 9 juni 1020, tr.
21416277. Adela van Beieren, geb. omstr. 950, † na 1020, tr. 2e Aribo I van de Isengau, geb. omstr. 930, † 13 febr. 1000, begr. Seeon.
Uit dit huwelijk:
a. Friedrich van de Chiemgau.
b. Engelbert IV, zie 10708138.
c. Hartwig van de Chiemgau, geb. omstr. 990, † 1039.
d. Sieghart VII van de Chiemgau, geb. omstr. 1010, graaf in de Chiemgau ca 1020, graaf in de Salzburggau 1015-1044, † Hongarije 5 juli 1044, tr. Pilihild van Andechs, vrouwe van Andechs, gravin van de Chiemgau, † 23 okt. 1075, dr. van Frederik I en Hemma NN.

Notitie bij het overlijden van Engelbert III: maar voor 18.2.1025
Notitie bij het huwelijk van Engelbert III en Adela: op 7 september van een onbekend jaar
Notitie bij het overlijden van Sieghart VII: gesneuveld
Notitie bij Pilihild: nam deel aan de inwijding van het klooster Michelbeuern

21416278. Werigand van Istrië, geb. omstr. 985, graaf van Istrië en Friuli, † 1051, tr. omstr. 1003
21416279. Willibirg van Ebersberg (ook Krain), geb. omstr. 983, abdis van Geissenfeld, † Kloster Geisenfeld 25 nov. 1064.
Uit dit huwelijk:
a. Liutgard, zie 10708139.
b. Hadamut van Istrië, geb. omstr. 1012, gravin van Karinthië, † na 1067, tr. 1040 Poppo II van Weimar, markies van Cariola en Istrië 1012, markgraaf van Weimar (zie 2677079,b).

Notitie bij Werigand: volgens andere bronnen Werigand van Ebersberg
Notitie bij Willibirg: uit het huis der Sieghardinger
Notitie bij het overlijden van Poppo II: op een 13de maart voor 1044

21416280. Markwart III van Eppenstein, geb. omstr. 943, graaf aan de Isar en Vils, markgraaf van Opper-Karinthië 0970-0990, † 13 april 1000, tr. 2e Richard van de Chiemgau, geb. omstr. 1022, † 1094, dr. van Engelbert IV van Pusterthal en Liutgarde van Istrië en wed. van Eberhard (Ezzo) van Eppenstein (zie 21416281,a); tr. 1e
21416281. Hadamut van Ebersberg, geb. 950, † na 1013.
Uit dit huwelijk:
a. Eberhard (Ezzo) van Eppenstein, † na 28 nov. 1039, tr. Richard van de Chiemgau, geb. omstr. 1022, † 1094, dr. van Engelbert IV van Pusterthal en Liutgarde van Istrië; zij hertr. Markwart III van Eppenstein (zie 21416280).
b. Ernst van Eppenstein, † na 28 nov. 1039.
c. Ulrich van Eppenstein, † omstr. 1012.
d. Adalbert I, zie 10708140.

21416282. Herman II van Zwaben (dezelfde als 5354294 in generatie XXIII), tr. 987
21416283. Gerberga (Gepa) van Bourgondië (dezelfde als 2677161 in generatie XXII).

21416284. *Wilhelm III van Plain, † 29 sept. 1010, tr. 2e Leopirgis NN; tr. 1e
21416285. Hemma NN.
Uit dit huwelijk:
a. Liutold II, zie 10708142.
b. Wilhelm IV van Plain, tr. Hemma NN, † na 29 juni 1045.

21416336. Hendrik ´met de Gouden Wagen ´ van Altdorf, geb. omstr. 876, graaf van Altdorf, hertog van Beieren, † 934, tr.
21416337. Beate Atha van Hohenwart, geb. omstr. 880, † 935.
Uit dit huwelijk:
a. Konrad van Altdorf, † 26 nov. 975.
b. Eticho van Altdorf.
c. Rudolf I, zie 10708168.

21416354. Heribert II van Vermandois (dezelfde als 5345408 in generatie XXIII), tr. vóór 21 mei 907
21416355. Adela van Francië (dezelfde als 5345409 in generatie XXIII).

21416368. Rollo (alias Robert) van Normandië (dezelfde als 5345462 in generatie XXIII), tr. 2e omstr. 886
21416369. Poppa van Bayeux (dezelfde als 5345463 in generatie XXIII).

Notitie bij het huwelijk van Rollo (alias Robert) en Poppa: verstoten

21416370. Bernard Herbert van Senlis, geb. 875, † 927, tr.
21416371. Cunigonde NN, geb. omstr. 890.
Uit dit huwelijk:
a. Sprotta, zie 10708185.
b. Bernard II, zie 21427698.

21416376. Berengarius van Bayeux (dezelfde als 10690926 in generatie XXIV), tr. 1e
21416377. NN van Bretagne (dezelfde als 10690927 in generatie XXIV).

21416378. Alain ´Berbetorte ´ van Poher, geb. England vóór 919, graaf van Dol, Poher en Vannes 951, hertog van Bretagne 0937-0952, † Nantes (Frankrijk) 952, tr. 2e omstr. 949 NN van Blois (zie 21381803,c); tr. 1e 943
21416379. Rocsille van Anjou, geb. 906, † 948.
Uit dit huwelijk:
a. *Gerberga, zie 10708189.
b. Dreux van Nantes, geb. omstr. 950, † Angers (Frankrijk) 958.

21416380. Fulco II ´de Goede ´ van Anjou (dezelfde als 10713830 in generatie XXIV), tr. 1e vóór 951
21416381. Gerberga van Maine (ook Gatinais) (dezelfde als 10713831 in generatie XXIV).

21416382. Robert I van Meaux, geb. omstr. 910, graaf van Meaux 0943-0966, graaf van Troyes 0950-0975, graaf van Chalon 0956-0968, † na 19 juni 966, tr. vóór 950
21416383. Adelais/Wera van Bourgondië, geb. omstr. 924, † na aug. 967, tr. 1e Lambert van Dijon, graaf van Chalon en Autun, † na 1 april 1018, zn. van NN en NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. *Archambaud van Troyes, aartsbisschop van Sens 0959-0968, † 29 aug. 968, begr. Sens.
b. NN (Agnes?) van Troyes, geb. omstr. 935, gravin van Beaune en Chalon, † 12 dec. 975, tr. 970 Karel van Neder-Lotharingen (zie 1336330).
c. Adelheid, zie 10708191.
d. Heribert ´de Jonge ´ van Troyes, geb. 950, graaf van Meaux (als Heribert III) en Troyes (als Heribert I) 0967-0995, graaf van Omois 0984-0995, † 995.

Notitie bij Robert I: erft van zijn vander het graafschap Meaux en wordt na de dood van zijn schoonvader ook graaf van Troyes
Notitie bij het overlijden van Robert I: waarschijnlijk augustus 967
Notitie bij *Archambaud: aartsbisschop van Sens vanaf 959
Notitie bij Karel: met zijn gezin door de Koning van Frankrijk Hugo Capet te Orleans gevangen gezet. Werd verbannen door zijn broer Lotharius nadat hij diens echtgenote Emma van een verhouding met bisschop Albero van Laon had beschuldigd. Stichter van Brussel
Notitie bij de geboorte van Karel: tweeling met Hendrik
Notitie bij het overlijden van Karel: overleden in gevangenschap, begraven in de Saint Servais
Notitie bij Heribert ´de Jonge ´: volgde zijn vader op

21416400. Bjorn ´de Koopman ´ook ´de Reiziger van Vestfold (ook Farmann), geb. omstr. 873, onderkoning van Vestfold, † omstr. 927.

Notitie bij Bjorn ´de Koopman ´ook ´de Reiziger: werd door zijn vader aangesteld als onderkoning
Notitie bij het overlijden van Bjorn ´de Koopman ´ook ´de Reiziger: vermoord door zijn broer Harald I Blutaxt, koning van Noorwegen en Northumbria, begraven in een grafheuvel buiten Tunsberg nabij het familiegraf van het geslacht Jarlsberg bij Farmanshaug te Saeheim

21416406. Thora Mosshale Audunsson, geb. Noorwegen omstr. 900.

21416408. Bjorn VI ´de Oude ´ van Zweden, geb. omstr. 900, koning van Uppsala, koning van Zweden 0885-0935, † 950, tr.
21416409. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Olaf II Bjornson van Zweden, geb. omstr. 920, koning van Uppland, mede-koning van Zweden, † 964, tr. Ingelberge van Sula, geb. omstr. 920, † 959, dr. van Tronder.
b. Erik ´VI ´de Overwinnaar ´, zie 10708204.

21416410. Mieczyslaw I van Polen (dezelfde als 10708210 in generatie XXIV), tr. 1e omstr. 965
21416411. Dubrawka van Bohemen (dezelfde als 10708217 in generatie XXIV).

21416416. Zoltan van Hongarije, geb. omstr. 896, 2de hertog van Hongarije, † omstr. 949, tr. omstr. 908
21416417. Maen van Bihar, geb. omstr. 890.

Notitie bij Zoltan: in de 10de eeuw waren de Hongaren de schrik van Europa, vanuit hun nieuwe land gingen zij op strooptochten, tijdens welke ze tot in Spanje doordrongen. Zoltan werd in 939 bij Merseburg verslagen

21416420. Ziemonislaw van Polen, geb. omstr. 907, † omstr. 964, tr. 2e NN NN; tr. 1e
21416421. Gorka NN.

21416422. Diederik van de Noordmark (dezelfde als 5354132 in generatie XXIII), tr.
21416423. Gerberga van Waldeck (dezelfde als 5354133 in generatie XXIII).

21416424. Petar Krum van Bulgarije, geb. na 912, † 30 jan. 969, tr. Constantinopel 8 okt. 927
21416425. Maria Eirinia Lekapene, geb. omstr. 922, † vóór 15 maart 963.
Uit dit huwelijk:
a. Nikolaos Kumet, zie 10708212.
b. Boris van Bulgarije, geb. omstr. 942, † omstr. 985.
c. Roman van Bulgarije, geb. omstr. 942, † Constantinopel omstr. 997.

21416426. Ashod II ´de IJzeren ´ Bagratuni, tr.
21416427. Datter Av Sahak Sewaday.

21416434. Boleslaw I ´de Verschrikkelijke ´ van Bohemen (dezelfde als 10708270 in generatie XXIV), tr.
21416435. Bagiota NN (dezelfde als 10708271 in generatie XXIV).

21416438. Bruno van Arneburg, geb. omstr. 915, burggraaf van Arneburg en Belsembau 978, † 30 nov. 978, tr. omstr. 940
21416439. Friederuna van de Harzgau, geb. omstr. 890, vrouwe van Ringelheim, † Burg Zörbig 27 okt. 1015.
Uit dit huwelijk:
a. Dietrich van Arneburg, † na 3 jan. 1022.
b. Rickbert van Arneburg, † na 1009.
c. Bruno III van Querfurt, geb. omstr. 950, graaf van Querfurt-Schrapelau, † 1013, tr. Ida NN.
d. Emnilde, zie 10708219.

Notitie bij het overlijden van Bruno: op de terugreis op een veldtocht van Otto II tegen Lotharius van Frankrijk (hij werd door velen beweend)
Notitie bij het overlijden van Friederuna: kort na het overlijden van haar echtgenoot

21416528. Bernard van Haldensleben, geb. omstr. 860, markgraaf van de Noordmark.

21416536. Igor I ´de Oude ´ van Novgorod, geb. omstr. 878, grootvorst van Kiev 0912-0945, † Kiev 945, tr. omstr. 903
21416537. Olga/Helga ´de Heilige ´ van Kiev, geb. Pskov 903, ged. Constantinopel 955, vorstin van het Kievse Rijk 0945-0969, † Kiev (Oekraine) 11 juli 969.

Notitie bij Igor I ´de Oude ´: halfbroer van Oleg. Onder hem, zijn echtgenote Olga en zijn zoon Swatoslaw nam de heerschappij over het uitgestrekte rijk groere vormen aan, waarbij de van oorsprong Skandinavische bovenlaag assimileerde met de Slavische bevolking. Igor voerde een modern belastingstelsel in met een financieel kantoor en ambtenaren in de provinciale steunpunten. De belastingaanslagen in de steden hingen af van het aantal haarden dat men bezat en op het platteland van het aantal bebouwde oppervlakten.
Notitie bij het overlijden van Igor I ´de Oude ´: vermoord
Notitie bij Olga/Helga ´de Heilige ´: regente van Kiev 945 voor haar minderjarige zoon Swjatislaw na de moord op haar man. Gedoopt in Constantinopel, waarbij ze de naam Helga kreeg. Als eerste Christellijke Russisiche vorstin werd ze heilig verklaard. Omdat haar bekering plaatsvond voor het grote Schisma geldt ze als heilige in de ongedeelde kerk en ze is ook nu nog een RK heilige
Notitie bij het overlijden van Olga/Helga ´de Heilige ´: vermoord
Notitie bij het huwelijk van Igor I ´de Oude ´ en Olga/Helga ´de Heilige ´: grootvorstin en regentes van Kiev 945 tot 962 bij de minderjarigheid van haar zoon.In 955 ontving zij in Constantinopel het doopsel en de naam Helena, zij bevorderde daarna de kerstening van Rusland. Tijdens de afwezigheid van haar zoon in 968 bij een veldtocht tegen de Bulgaren verdedigde zij Kiev tegen de Petsjenegen. De Russische kerk vereert haar als een heilige, feestdag 11 juli

21416538. Malko van Lübeck, geb. omstr. 918, prins van de Drevliens (Slaven), tr.
21416539. Olga NN.

21416540. Wratislaw I van Bohemen, geb. omstr. 888, hertog van Bohemen 0905-0921, † 13 febr. 921, begr. Praag (Tsjechië), tr.
21416541. Drahomira van Stodor, geb. omstr. 900, vrouwe van Luticz, prinses van Bohemen, † 953.
Uit dit huwelijk:
a. Pribislava van Bohemen.
b. Spytinev van Bohemen.
c. NN van Bohemen.
d. NN van Bohemen.
e. Wenceslaus ´de Heilige ´ van Bohemen, geb. omstr. 905, hertog van Bohemen 0921-0929, † Stara Boleslav 28 sept. 935.
f. Boleslaw I ´de Verschrikkelijke ´, zie 10708270.

Notitie bij Wratislaw I: volgde zijn broer op, in 895 onderwierp hij zich samen met zijn broer op de Rijksdag te Regensburg aan koning Arnulf van Karinthië. Hij versterkte zijn positie door samenwerking met de Hongaren. Stichtte de Sint Jorisbasiliek te Praag.
Notitie bij het overlijden van Wratislaw I: gesneuveld in een veldslag tegen de Hongaren en begraven in de St. Jorisbasiliek aldaar
Notitie bij Drahomira: regentes van Bohemen na de dood van haar man, samen met haa schoonmoeder.
Notitie bij het huwelijk van Wratislaw I en Drahomira: uit dit huwelijk vermoedelijk nog 1 onbekende dochter
Notitie bij het overlijden van Wenceslaus ´de Heilige ´: vermoord door zijn broer Boleslaw

21416608. Burkhart III van Wettin, hertog van Thüringen, † 909, tr.
21416609. Adred van Soltau.

21416610. Frederik II van de Harzgau, geb. omstr. 895, graaf in de Harzgau 937, 945, † na 945, tr.
21416611. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Volkmar, zie 42832878.
b. Rikbert van de Harzgau.
c. NN van de Harzgau, geb. omstr. 915.
d. NN, zie 10708305.

Notitie bij Frederik II: getuige bij en verdrag tussen koning Hendrik I van Duitsland en Karel III van Frankrijk

21416614. Wichard van Erpesfeld, graaf in Erpesfeld.

21416616. Siegfried I van Merseburg, geb. omstr. 895, graaf van Merseburg, † 10 juli 937, tr.
21416617. Irmburg van Saksen, geb. omstr. 890, † 29 dec. 930, tr. 2e Guthia NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN, zie 10708308.
b. Wigger III van Thüringen, geb. omstr. 945, graaf van Thüringen, markgraaf van de Pleissengau, † 981, tr. NN van Gleiberg (zie 5345561,b).

21416628. Poppo III van Grabfeldgau.

21416632. Billung I van Thüringen.

21416666. Menegold van Sulmetingen.

21416800. Folmar I van Worms, geb. omstr. 880, graaf 0920-0930, † na 930, tr.
21416801. Richilde NN.

Notitie bij Folmar I: graaf 920-930

21416804. Odoacre van Charmois, tr.
21416805. NN van Eifel.

21416866. Eberhard III van Lebarten (dezelfde als 5345580 in generatie XXIII), tr. 920
21416867. Anna van Eilsz (dezelfde als 5345581 in generatie XXIII).

21417024. Otachar I van Karinthië, geb. omstr. 855, graaf van Karmantamen 907, graaf in Leobental 904, † 6 aug. 907, tr.
21417025. Rihni van de Traungau.
Uit dit huwelijk:
a. *Aribo II, zie 10708512.
b. Arpo, zie 85665108.
c. Willem I van Karinthië, geb. omstr. 890.
d. Otakar II van de Chiemgau, geb. omstr. 900.

21417026. Chadalhoch in Alpgau, geb. omstr. 840, graaf in de Alpgau 0888-0895, graaf in de Aargau 0891-0895, † na 895.

21417040. Boto I van Botonen.

21417048. Immed I van Saksen, geb. 830, graaf van Saksen, † 391, tr.
21417049. Mathilde van Saksen, geb. 840, † 915.
Uit dit huwelijk:
a. Theodore van Saksen.
b. Immed II, zie 10708524.

21417050. Ekkehard van Saksen, geb. omstr. 895, graaf van Merseburg, † 25 sept. 936, tr. 1e NN van Saksen (zie 85668715); tr. 2e NN NN; tr. 3e
21417051. Gerberge van Friesland.
Uit dit huwelijk:
a. Mathilde, zie 10708525.
b. Ekkehart van Merseburg, geb. omstr. 914, graaf van Merseburg, † 30 aug. 954.

Notitie bij het overlijden van Ekkehard: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Ekkehart: of 4.9.954

21417052. Ekbert van Saksen, tr.
21417053. Gerberga van Hamaland, geb. omstr. 907.

21417054. Arnulf I ´de Grote ´ van Vlaanderen (dezelfde als 7864322 in generatie XXIII), tr. 2e omstr. 934
21417055. Adelheid/Adele van Vermandois (dezelfde als 10708177 in generatie XXIV).

21417168. Werner van de Franconië (ook Speiergau), geb. omstr. 890, graaf van de Wormsgau en Speyergau, † na 919, tr.
21417169. NN van Franconië, geb. vóór 904.

21417170. Otto I´de Grote ´ van Duitsland (dezelfde als 5345364 in generatie XXIII), tr. 1e sept. 929
21417171. Edith (Eadgith) van Wessex (dezelfde als 5345583 in generatie XXIII).

21417172. Arnulf I ´de Slechte ´ van Beieren (dezelfde als 2672760 in generatie XXII), tr. 1e 915
21417173. Judith van de Sülichgau (dezelfde als 2672761 in generatie XXII).

21417174. Burkhard II van Zwaben (dezelfde als 10691162 in generatie XXIV), tr. vóór 911
21417175. Regelinde van de Zürichgau (van Nellenburg) (dezelfde als 10691163 in generatie XXIV).

21417176. Udo IV/Eudes van de Wetterau (dezelfde als 2672764 in generatie XXII), tr. omstr. 915
21417177. Cunigondis van Vermandois (dezelfde als 2672765 in generatie XXII).

21417178. Adelbert van Marchtal, tr.
21417179. NN van Bregenz.

21417184. Loup Aznar van Comminges, geb. omstr. 860, † 935.

21417192. Odo van Toulouse, geb. omstr. 839, graaf van Toulouse en Rouergue 0877-0918, † 16 juni 918, tr. vóór 875
21417193. Garsinde van Albi, geb. omstr. 840, † Toulouse 878, tr. 1e Aznar Garcia II van Comminges (zie 42834368).
Uit dit huwelijk:
a. Raymond II, zie 85664840.
b. Ermengaud, zie 10708596.
c. Garsinde, zie 42832419.

Notitie bij Odo: hij was een jongere zoon van zijn ouders en volgde zijn broer Bernard op als graaf van Toulouse. Hij is verder alleen bekend van een goederenruil met de bisschop van Bourges

21417194. Acfredo I van Carcassonne (dezelfde als 21381844), tr.
21417195. Adelinda van Aquitanië (dezelfde als 21381845).

21417200. Donat II (ook Dato) van Bigorre, geb. omstr. 860, graaf van Bigorre, † omstr. 930, tr.
21417201. Lupa Sanchez van Navarra, geb. omstr. 890, † na 930.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Bigorre.
b. Raymond Dat, zie 10708600.

21417202. Arnaud Garcie van Astarac (dezelfde als 10708604 in generatie XXIV), tr.
21417203. NN NN (dezelfde als 10708605 in generatie XXIV).

21417208. Garcia I ´de Kromme ´ Sanche van Gascogne, geb. omstr. 855, hertog van Gascogne 0885-0926, † na 920, tr. omstr. 870
21417209. *Amuna van Angoulême Périgord, geb. omstr. 865, † vóór 905.
Uit dit huwelijk:
a. Gersende, zie 42832421.
b. Sancho Garcia van Gascogne.
c. Acibella, zie 85664871.
d. Tota van Gascogne.
e. Andregoto van Gascogne, tr. Raymond van Barcelona.
f. Sancho III Garcia van Gascogne, geb. omstr. 890, graaf van Gascogne -0930, hertog van Gascogne 0930-0955, † 955, tr. 1e NN van Gascogne, vrouwe van Gascogne; tr. 2e NN NN.
g. Guillaume I Garcia van Fézensac, geb. omstr. 895, graaf van Armagnac, graaf van Fézensac 0925-, † 961, tr. 1e NN NN; tr. 2e NN NN.
h. Arnaud Garcie, zie 10708604.

Notitie bij Guillaume I Garcia: volgde zijn vader op

21417280. Herman II van de Wetterau, geb. omstr. 840, graaf in Nordwestphalen, † 913, tr.
21417281. NN van Saksen.

21417282. Hendrik I ´de Vogelaar ´ van Saksen (dezelfde als 5345322 in generatie XXIII), tr. 2e Walhausen (Duitsland) 19 sept. 909
21417283. Mathilde van Ringelheim (dezelfde als 5345323 in generatie XXIII).

21417536. Astulf II van Calw, geb. omstr. 870, graaf van Calw, † 926.

21417792. Ulrich II van de Donaugegend, geb. omstr. 845, graaf aan de Donau, † na 890.

Notitie bij Ulrich II: vermeld 890 in een akte van koning Arnulf

21417796. Luitpold van Beieren (ook Karinthië) (dezelfde als 5345520 in generatie XXIII), tr. vóór 886
21417797. Kunigunde van Zwaben (dezelfde als 5345521 in generatie XXIII).

21417832. Hendrik I ´de Kale ´ van Stade (dezelfde als 1336378 in generatie XXI), tr. 1e 946
21417833. Judith van de Wetterau (dezelfde als 5460327 in generatie XXIII).

21417834. Sigobert (Sicco) van de Liesgau, graaf van de Liesgau 0982-0995, † 19 okt. 995, tr.
21417835. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN, zie 10708917.
b. Siegbert (Sirus) van de Liesgau, † vóór 1013.

21417876. Horca van Transylvanië, tr.
21417877. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Guyla, zie 10708938.
b. Zombor van Transylvanië.

Notitie bij Horca: een van de zeven aanvoerders van het Hongaarse leger

21417880. Hendrik I ´de Vogelaar ´ van Saksen (dezelfde als 5345322 in generatie XXIII), tr. 2e Walhausen (Duitsland) 19 sept. 909
21417881. Mathilde van Ringelheim (dezelfde als 5345323 in generatie XXIII).

21417882. Arnulf I ´de Slechte ´ van Beieren (dezelfde als 2672760 in generatie XXII), tr. 1e 915
21417883. Judith van de Sülichgau (dezelfde als 2672761 in generatie XXII).

21417886. Charles Constantijn van Vienne, geb. omstr. 920, graaf van Vienne 0926-0928, koning van Provence 0929-0962, † na 962, tr. omstr. 940
21417887. Teutburga van Troyes, geb. omstr. 909, † na 962.
Uit dit huwelijk:
a. Richard van Provence, graaf van Vienne, † 962.
b. Constance, zie 10713829.
c. Adelaide, zie 10708943.
d. Amédée van Arles, geb. omstr. 940, † na 980, tr. Berthold van Savoye (zie 1336335,b).
e. *Willa van Vienne, geb. omstr. 950, tr. omstr. 970 Silvion I van Clérieux, geb. omstr. 930, heer van Clérieux, † 994, zn. van Silvion en gesch. echtg. van NN NN.
f. Wigelius van Courcie, geb. 952, tr. Muriella NN.

21417924. Arnold I van Lutzenburg, geb. omstr. 927, heer van Lutzenburg, † vóór 1000, tr.
21417925. Anna van Lebarten, geb. omstr. 927, † 1001.

21417952. Berengarius ´de Jonge´ van Italië (dezelfde als 1336334 in generatie XXI), tr. omstr. 930
21417953. Willa III van Arles (van Toscanië) (dezelfde als 1336335 in generatie XXI).

21417954. Lambert I van Chalon, geb. 926, graaf van Chalon-sur-Saone, Beaune en Autun 0968-0978, † Chalon 22 febr. 979, tr. 968
21417955. Adelheid van Chalon (dezelfde als 10708191 in generatie XXIV).
Uit dit huwelijk:
a. Gerberge, zie 10708977.
b. Mathildis van Chalon, geb. 950, vrouwe van Donzy, † 1016, tr. omstr. 1003 Geoffrey II van Sémur-en-Brionnais, geb. 950, baron van Sémur-en-Brionnais 994-1015, heer van Ricoaire, † 1015, zn. van Joceran Bers van Sémur en Richoara van Brioude.
c. Elisabeth van Chalon, geb. omstr. 958, tr. Gerard I van Vergy, geb. omstr. 954, heer van Vergy, † 1023, zn. van Wallon (Uralon) van Chalon-sur-Saone (Vergy) en Judith van Fonvens.
d. Hugo I van Chalon, geb. 960, graaf van Chalon, voogd van Auxerre, † 1039.

21427456. Duncan van Dule, abthane van Dule.

Notitie bij Duncan: thane = priester

21427464. Malcolm I ´Battle Fury ´ van Schotland, geb. omstr. 887, koning van Alba, koning van de Schotten 0943-0954, † Dunnottar 954, begr. Iona (Schotland), tr.
21427465. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Kenneth II MacAlpine, zie 10713732.
b. Dub Mac Mail ´de Zwarte ´ Choluim, geb. omstr. 930, † omstr. 967, tr. NN NN.
c. Kenneth van Alba, geb. omstr. 930.

Notitie bij Malcolm I ´Battle Fury ´: volgt zijn oom Konstantijn op na vele jaren van burgeroorlogen. Hij leeft in een tijd van invallen en verwoestingen van Noormannen, met zijn ondersteuning van Edmond I van Engeland zijn de betrekkingen Schotland/Engeland tot stand gekomen, op zijn beurt werd hij ondersteunt door de Engelsen, dat hem Strathclyde Galloway overlaat
Notitie bij het overlijden van Malcolm I ´Battle Fury ´: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Dub Mac Mail ´de Zwarte ´: gesneuveld

21427466. Duncan van Caithness, geb. omstr. 870, tr.
21427467. Glo Torsteindatter.
Uit dit huwelijk:
a. Grelaug van Katanes, geb. omstr. 915, † Orkney, tr. 941 Torfinn I Einarsson, zn. van Einar Ragveldsson.
b. Anieta O´Toole, zie 10713733.

21427488. Edmund I ´de Geweldige ´ van Wessex, geb. 921, koning van Engeland 0939-0946, † Pucklechurch (Gloucestershire, England) 25 mei 946, begr. Glastonbury Abbey (Engeland), tr. 2e omstr. 943 Aethelflaed van Bernicië, geb. Damerham (Wilthire, Engeland), † na 975, begr. Shaftesbury (Dorset, Engeland); tr. 1e 940
21427489. Aelgifu NN, geb. omstr. 920, † 944, begr. Shaftesbury (Dorset, Engeland).
Uit dit huwelijk:
a. Eadwig van Wessex, geb. 940, koning van Engeland 0955-0959, † 1 okt. 959, begr. Winchester (Engeland).
b. Edgar I´de Vreedzame´, zie 10713744.

Notitie bij Edmund I ´de Geweldige ´: volgde zijn halfbroeder Aethelstan op als koning, moest direct na zijn aantreden het hoof bieden aan militaire dreigingen. Koning Olaf I van Dublin veroverde Northumbrië en viel de Midlands aan. Na Olafs dood heroverde Edmund de gebieden. In 945 veroverde hij Strathclyde en gaf dit gebied aan Malcolm I van Schotland, in ruil voor zijn steun
Notitie bij het overlijden van Edmund I ´de Geweldige ´: vermoord tijdens een feest in zijn eigen verblijf in Leofa door een banneling, die bij de moord ook het leven liet
Notitie bij het huwelijk van Edmund I ´de Geweldige ´ en Aelgifu: zij was vrijwel zeker geen wettige echtgenote

21427490. Ordgar van Devonshire, geb. omstr. 920, † 971, begr. Exeter, tr.
21427491. Redburga NN, geb. omstr. 923, earl van Devon.
Uit dit huwelijk:
a. Ordulf van Devonshire, † na 1004.
b. Aelfthryth, zie 10713745.

Notitie bij Ordgar: grootgrondbezitter in Devon en Cornwall, hij gaf een landgoed in Berkshire als bruidsschat aan zijn dochter, benoemd tot ealdorman in 964

21427492. Gunnor Gunnorsson van Mercië.

21427520. Ursus NN.

21427536. Oswald I van Bamborough, geb. 925, heer van Bamborough 949,, heer van Northumberland 0953-0965, † 987.

21427656. Rutbold I Agel van Provence, geb. omstr. 870, graaf van Provence 0926-0931, † 936, tr.
21427657. NN van Arles, geb. omstr. 877.
Uit dit huwelijk:
a. Guillaume I van Avignon, graaf van Avignon, † na maart 965.
b. Boso III, zie 10713828.

Notitie bij Rutbold I Agel: vergezelde Lodewijk III ´de Blinde ´op diens tocht naar Italië 900 en steunde diens pogingen tot keizer gekroond te worden 901
Notitie bij NN: mogelijk Richilde of Gisela

21427658. Charles Constantijn van Vienne (dezelfde als 21417886), tr. omstr. 940
21427659. Teutburga van Troyes (dezelfde als 21417887).

21427660. Fulco I ´de Rode ´ van Anjou, geb. omstr. 888, burggraaf van Tours 0898-0908, 0898-0941,1 graaf van Nantes 0908-0914, graaf van Anjou 0929-0941, † 941, begr. Chateauneuf-sur-Loire, tr. vóór 5 juli 905
21427661. Roscilla van Loches, geb. omstr. 880, vrouwe van Loches, Las Hayes en Villanstrans.
Uit dit huwelijk:
a. Ingelgarius van Anjou, † 927.
b. Gwiijde van Soissons, bisschop van Soissons.
c. Fulco II ´de Goede ´, zie 10713830.
d. Rocsille, zie 21416379.

Notitie bij Fulco I ´de Rode ´: was in voortdurend conflict met Bretagne en de Vikingen. In 907 bezette hij Nantes en werd graaf. In 909 moest hij Tours afstand, en verloor Nantes aan de Vikingen in 914. Hij breidde zijn bezittingen rond Angers uit
Notitie bij het overlijden van Fulco I ´de Rode ´: in de kerk Saint-Martin aldaar
Notitie bij het overlijden van Ingelgarius: gesneuveld in de strijd tegen de Vikingen

21427662. Geoffroi I van Gatinais, geb. omstr. 890, graaf van Gatinais, † 942, tr.
21427663. Ava van Auvergne, geb. 895, † na 942.
Uit dit huwelijk:
a. Gerberga, zie 10713831.
b. Geoffroi II van Gatinais, geb. omstr. 930, graaf van Gatinais.

21427668. Ulf van Westrogothie, geb. omstr. 910, jarl van Zweden.

21427670. Trygve Olafsson van Noorwegen, geb. omstr. 920, koning van Romerick, † Veggen 968, tr.
21427671. Astrid Eriksdatter van Bjordaskalle, geb. omstr. 925.
Uit dit huwelijk:
a. Astrid Trygvesdatter van Noorwegen, tr. 996 Erling Kjalgsson van Sole, zn. van Tjorleif Kjalg.
b. Ingeborg Trygvesdatter, zie 10713835.
c. Olav Trygvesson van Noorwegen, geb. Orkney 968, † Svold bij Rügen 9 sept. 1000, tr. 1e 982 Geira/Gyda van de Wenden, † 984, dr. van Burislaw Wyrtgeorn en Gunhilda Thyra van Denemarken; tr. 2e Engeland 988 Gyda van Dublin, dr. van NN en NN NN; tr. 3e 995 Gudrun Skeggesdatter, dr. van Skegge Asbjörnsson; tr. 4e 998 Thyra Haralsdatter van Denemarken, geb. omstr. 955, † 30 sept. 1000, dr. van Harald I Gormsson ´Blauwtand ´ en Gunhild Olafdotter van Uppsala en wed. van 1e Styr Bjorn Starke Olafsson van Uppsala en 2e Burislaw Wyrtgeorn van de Wenden.

Notitie bij het overlijden van Trygve Olafsson: vermoord

21427684. Rudolf van Bar, geb. omstr. 932, graaf van Bar-sur-Seine 980, heer van Woëvre, † 981, tr.
21427685. Eve NN.
Uit dit huwelijk:
a. Reinald, zie 10713842.
b. Raoul III van Woèvre, geb. omstr. 960, heer van Woèvre.

21427688. Evrard I van Ham, geb. omstr. 895, heer van Ham, † omstr. 930, tr.
21427689. Berthilde van Roucy, geb. 910, † 964.

21427690. Wallerand van Chaulnes, geb. 912, heer van Chaulnes, † 964, tr.
21427691. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Eduard van Chaulnes, geb. 940, † 1018, tr. 966 Havise van Coucy, geb. omstr. 951, dr. van Hughes.
b. Alix, zie 10713845.

21427692. Giselbert I van Roucy (dezelfde als 1336364 in generatie XXI), tr. 872
21427693. *Ermengarde van Aquitanië (dezelfde als 1336365 in generatie XXI).

21427696. Gauthier I van Amiens, geb. vóór 925, graaf van Amiens, Vexin en Valois 0943-0987, † omstr. 988, tr. 2e omstr. 960 Adèle van Anjou (zie 10713831,c); tr. 1e
21427697. Adèle van Dreux, geb. 945, † 1017.
Uit dit huwelijk:
a. Gauthier II ´de Witte ´, zie 10713848.
b. Geoffrey van Chaumont-en-Vexin, geb. omstr. 965.

Notitie bij Gauthier I: streefde naar goede betrekkingen met aartsbisschop Hugo III van Rouen en trouwde diens zuster

21427698. Bernard II van Vermandois, geb. omstr. 919, graaf van Senlis en Valois, † omstr. 956, tr.
21427699. *Adèle van Normandië, geb. omstr. 935.
Uit dit huwelijk:
a. Adèle van Vermandois, geb. omstr. 956, † Amiens 1012.
b. Adelheid/Alix, zie 10713849.

21427700. Hilduin III van Ponthieu (dezelfde als 2672720 in generatie XXII), tr.
21427701. Hersende ´de Gelovige´ van Arcy-sur-l´Aube (dezelfde als 2672721 in generatie XXII).

21427702. Foucher I van Chartres, geb. omstr. 948.

21427704. Achard van La Ferté-sur-Aube, geb. Bourgondië omstr. 890, heer van la Ferté-sur-Aube, † na 950, tr.
21427705. Achardia van La Ferté-sur-Aube, geb. omstr. 900, erfgename van Bar-sur-Aube.
Uit dit huwelijk:
a. Foulques van La Ferté-sur-Aube, † na 1014.
b. NN van La Ferté-sur-Aube.
c. Nocher I, zie 10713852.

21427706. Geoffroi I ´Grisgonelle = Grauwhemd´ van Anjou (dezelfde als 10708190 in generatie XXIV), tr. 2e omstr. 965
21427707. Adelheid van Vermandois, geb. omstr. 945, † Angers (Frankrijk) 22 dec. 975.
Uit dit huwelijk:
a. Adelisa, zie 10713853.
b. Maurice van Anjou, geb. omstr. 980, † omstr. 1012.

21428152. Siegfried I ´de Oudere ´ van Walbeck (dezelfde als 2730162 in generatie XXII), tr.
21428153. Kunigunde van Stade (dezelfde als 2730163 in generatie XXII).

21428154. Gebhard I van Magdeburg.

21429248. Arthur van Haveskercke, geb. omstr. 870, ´gardien ´van Saint-Omer, † na 905.

21429250. Guillaume I van Ponthieu (dezelfde als 5345440 in generatie XXIII), tr. 1e vóór 928
21429251. *Aliette van Normandië (dezelfde als 5345441 in generatie XXIII).

21429312. Adalbert I van Gent, geb. omstr. 975, burggraaf en erfgenaam van Gent, † 1031, tr.
21429313. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Lambert I, zie 10714656.
b. Hendrik van Gent, geb. omstr. 1005, chatelain van Gent, constable van Bourbourg, † na 1040, tr. vóór 1040 Sybille van Guînes, geb. omstr. 1020, gravin van Guines, dr. van Manasses en Emma van Arques.

21429314. Boudewijn IV ´ met de Schone Baard ´ van Vlaanderen (dezelfde als 1338522 in generatie XXI), tr. 1e Parijs (Frankrijk) omstr. 1012
21429315. Otgiva van Luxemburg (dezelfde als 5347393 in generatie XXIII).

21429344. Berthold II Berthout, geb. omstr. 930, heer van Grimbergen en Asse.

21841158. Lodewijk II ´de Stamelaar ´ van West Francië (dezelfde als 10690640 in generatie XXIV), tr. 3e omstr. 875
21841159. Adelais van Parijs (dezelfde als 10690641 in generatie XXIV).

21841344. Billung van Saksen (dezelfde als 2672752 in generatie XXII), tr.
21841345. NN NN (dezelfde als 2672753 in generatie XXII).

21841346. Theodoric II van Ringelheim (ook Westfalen) (dezelfde als 10690646 in generatie XXIV), tr. 900
21841347. Reginhilde van Friesland (dezelfde als 10690647 in generatie XXIV).

Notitie bij het huwelijk van Theodoric II en Reginhilde: niet zeker dat Reginhilde de moeder is

21841376. Ardoino I van Pavia, tr.
21841377. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Arduin van Pavia.
b. Roger I, zie 10920688.

Notitie bij Ardoino I: frankische ridder uit Normandië

21841384. Adalbert II van Ivrea (dezelfde als 2672668 in generatie XXII), tr. 1e 898
21841385. Gisela van Friuli (dezelfde als 2672669 in generatie XXII).

21841402. Auprando van Verticilio, geb. omstr. 890.

21876736. Jan van Arkel, geb. omstr. 790, burgvoogd 0798-, † 856, begr. Ingelheim aan de Rijn.

Notitie bij Jan: benoemd door Karel de Grote tot burgvoogd tegen de Westfalen 798

21876864. Boudewijn I van Heusden, geb. omstr. 845, 2de heer van Heusden, † na 870, tr.
21876865. Sophia van Engeland (ook Wessex), geb. omstr. 830, † omstr. 890.

Notitie bij Boudewijn I: waarschijnlijk berust zijn huwelijk op een legende. Herbouwde het fort Heusden in 857, was in het leger van de Engelse koning en leerde volgens overlevering daar zijn vrouw kennen. Volgens diezelfde legende mocht hij haar niet trouwde, dus schaakte hij haar en zwierf lange tijd rond in Brabant. Dienaren van de koning vonden haar achter een rood spinnenwiel, daarom is het wapen van Heusden een rood spinnenwiel

31457280. Gerulf II van Holland, geb. omstr. 850, graaf van Holland, † na 885, tr.
31457281. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Waltger van Holland, geb. omstr. 870.
b. Dirk I, zie 15728640.

Notitie bij Gerulf II: hij was een Hollandse (Friese) graaf, behorende tot het geslacht van de Friese koning Radbod. Was stamvader van het Hollandse huis. Bezat goederen rond Tiel in de Teisterbant en was graaf ten Noorden van de Rijnmond en waarschijnlijk in Kennemerland. Vermeld 885-889. Sinds Karel Martel was het Frankische gezag stevig gevestigd in het gebied dat nu Holland wordt genoemd. In de 9de eeuw vestigden zich Noormannenvorsten hier hun maatschappij, waar in 885 een einde werd gemaakt door de moord op Godfried de Noorman. Daarin had Gerulf een actief aandeel.

31457288. Boudewijn I ´met de IJzeren Arm ´ of ´de Goede´ van Vlaanderen, geb. Laon? omstr. 833, graaf van Vlaanderen, Waas, Gent en Ternoois 0862-0879, graaf van Saint-Pol -0879, † Arras 2 jan. 879, begr. Saint Omer, tr. Auxerre 13 dec. 863
31457289. Judith van West Francië, geb. omstr. okt. 844, † 6 okt. 869, tr. 1e Verberie-sur-Oise 1 okt. 856 Aethelwulf van Wessex (zie 42762568); tr. 2e 858 (echtsch. ingeschr.) Aethelbald van Wessex (zie 42762569,d).
Uit dit huwelijk:
a. Charles van Vlaanderen, geb. omstr. 864.
b. *Gunhilde van Vlaanderen, geb. 865, † vóór 19 febr. 904, tr. vóór 27 juni 875 Wilfredo I ´de Harige ¨ van Barcelona (zie 42832432).
c. *Rudolf van Kamerijk, geb. 865, † 17 juni 896.
d. Charles van Vlaanderen, geb. omstr. 865.
e. Boudewijn II ´de Kale ´, zie 15728644.
f. Raoul I, zie 171421570.

Notitie bij Boudewijn I ´met de IJzeren Arm ´ of ´de Goede´: Bekend als de grondlegger van het graafschap Vlaanderen, schaakte met Kerstmis 861 de koningsdochter Judith van West-Francië van haar vader Karel de Kale. De 17-jarige Judith was al 2 keer weduwe en teruggekeerd naar het hof van haar vader. Zij werd op haar vlucht geholpen door haar broer Lodewijk de Stamelaar, die regelmatig in conflict lag met zijn vader. Stopte de invallen van de Vikingen en verzoende zich met Karel de Kale, die hem excommuniceerde, maar dit werd ongedaan gemaakt door de paus in Rome. Leken-abt van de St. Pieterssabdij te Gent 870, toezichthouder en raadgever van kroonprins Lodewijk 877, in 877 trok hij zich terug als monnik in de abdij van St. Bertinus, waar hij ook is begraven
Notitie bij Judith: ter gelegenheid van haar huwelijk met koning Aethelwulf van Wessex werd zij op 1.10.856 te Verberie-sur-Oise gekroond tot koningin van Wessex. Zij trouwde vervolgens met haar stiefzoon Aethelbald van Wessex, maar keerde na diens dood terug naar West-Francië, waar zij op last van haar vader in verzekerde bewaring werd gesteld onder bisschoppelijke toezicht in Senlis, van waar zij door Boudewijn werd ontvoerd, na haar huwelijk gravin van Vlaanderen
Notitie bij het overlijden van Judith: overlijdensdatum verschilt per bron
Notitie bij het huwelijk van Boudewijn I ´met de IJzeren Arm ´ of ´de Goede´ en Judith: geschaakt einde 862
Notitie bij het overlijden van Charles: jong overleden
Notitie bij *Gunhilde: tegenwoordige visie is dat zij een lokale dame is geweest
Notitie bij Wilfredo I ´de Harige ¨: als graaf erkend door Karel II de Kale, Wilfredo en zijn vrouw leverden aanzienlijke bijdragen aan het klooster Sun Juan de Ripoll 27.6.875
Notitie bij het overlijden van Wilfredo I ´de Harige ¨: gesneuveld, begraven in het klooster te Santa Maria de Ripoll
Notitie bij het overlijden van Charles: jong overleden

31457290. Alfred I´de Grote ´ van Wessex (dezelfde als 21381284), tr. Winchester (Engeland) 868
31457291. Ealswythe van Gainsborough (ook Mercië) (dezelfde als 21381285).
Generatie XXVI
42762256. Meginhard I van Hamaland, graaf van Hamaland, tr.
42762257. Evesa NN.
Uit dit huwelijk:
a. Eberhard van Friesland, † 898.
b. Wichman I van Hamaland, geb. omstr. 775, † 825, tr. Evesa van Friesland.
c. Meginhard II, zie 21381128.

Notitie bij het overlijden van Eberhard: vermoord

42762512. Adalbert II van Sens, geb. Sens omstr. 750, graaf van Mansuarië, † omstr. 818, tr.
42762513. Theudelinde van de Bliesgau (Blois), geb. omstr. 755, † na 795.

42762514. Eberthard van de Haspengau, geb. omstr. 778, graaf van de Haspengau, † 824.

42762516. Lodewijk I ´de Vrome ´ van Duitsland (dezelfde als 21381354 in generatie XXV), tr. 1e 794
42762517. Ermingard van de Haspengau, geb. omstr. 761, † Angers (Frankrijk) 3 okt. 818.
Uit dit huwelijk:
a. Berta van Duitsland.
b. Lotharius I, zie 21381258.
c. Pepin van Aquitanië, geb. 797, † Poitiers (Frankrijk) 13 dec. 838, tr. sept. 822 Ringardis NN, geb. omstr. 807, begr. Poitiers, dr. van Theodebert en Agana van Bourges.
d. Rhotrude van Francië, geb. 800, abdis van Laon, † 23 aug. 860.
e. Hildegarde, zie 42763681.
f. Lodewijk II ´de Duitser ´, zie 21382086.

42762518. Hugo II ´de Angstige ´ van Tours, geb. omstr. 775, graaf van Tours 838, † Ticino 20 okt. 837, begr. Monza, tr. omstr. 800
42762519. Ava (Bava) van Morvois, geb. 781, † 4 nov. 839.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo III van de Elzas, geb. omstr. 765, graaf van de Opper-Elzas en Tours, † Tours 839, tr. 792 Ava van Tours, geb. omstr. 760.
b. Ermengard, zie 21381259.
c. Adelheid, zie 21381277.
d. Liutfrid II, zie 21382090.
e. Berthe van Tours, geb. omstr. 805, tr. 819 Gerard II van Parijs (zie 10691062).
f. Adelaide, zie 21381637.

Notitie bij Hugo II ´de Angstige ´: keizerlijk gezant in Constantinopel 811, timiolus en abt van St.Julien-d´Auxerre onder Lodewijk de Vrome, wellicht graaf van Sens ( de twee belangrijkste graafschappen in het Frankische rijk), later ´Dux de Locate´ bij Milaan
Notitie bij het overlijden van Hugo II ´de Angstige ´: begraven in de kerk aldaar

42762522. Wautier III van Henegouwen, 4de graaf van Henegouwen, † 797, tr.
42762523. Sinachilde van Beieren.

42762548. Boso ´de Oude ´ van Italië, geb. omstr. 770, heer van Antibes, graaf in Austrasië, † omstr. 820.

42762552. Welf I van Altdorf, geb. omstr. 758, graaf van Altdorf en Beieren, † omstr. 3 sept. 825, tr. 794
42762553. Eigelwich van Saksen, geb. omstr. 776, abdis van Chelles bij Parijs ca 826, † omstr. 833.
Uit dit huwelijk:
a. Emma, zie 21382087.
b. Rudolf (Raoul), zie 21382082.
c. Judith Welf, zie 21381355.
d. Koenraad I ´de Oudere´, zie 21381276.

Notitie bij Welf I: van Frankische afkomst, in 819 reeds gevestigd te Zwaben
Notitie bij Eigelwich: van Saksische oorsprong na de dood van haar man trad zij toe in een klooster

42762554. Hugo II ´de Angstige ´ van Tours (dezelfde als 42762518), tr. omstr. 800
42762555. Ava (Bava) van Morvois (dezelfde als 42762519).

42762556. Walraven III van Laurenburg, geb. omstr. 775, graaf van Laurenburg, † omstr. 835, tr.
42762557. NN van Deckenberg.
Uit dit huwelijk:
a. Hatto (ook Otto I), zie 85529280.
b. Walachon IV, zie 21381278.

42762558. Robert III van de Wormsgau, geb. omstr. 782, graaf in de Wormsgau, Henegouwen en Oberrheingau, † vóór 19 febr. 834, tr. omstr. 800
42762559. Waldrada van de Vinzgau, † na 834.
Uit dit huwelijk:
a. Ida/Oda, zie 21381279.
b. Guntrum van de Wormsgau, † na 836.
c. NN van de Wormsgau, † na 876, tr. Megingoz I van de Wormsgau, zn. van Adalbert.
d. Wildrut van de Wormsgau, tr. Aledram I van Troyes, † 852.
e. Robert IV ´de Sterke ´, zie 21381636.
f. Adelhem I van Laon, geb. omstr. 820, graaf van Laon, † na 6 maart 870.
g. Eudes (Odo) van Chateaudun, geb. omstr. 820, graaf van Angers 0851-0871, graaf van Troyes 0853-0871, † 10 aug. 871, tr. Wandelmodis NN.

Notitie bij Robert III: vermeld 812-830, verschillende malen koninklijke ´missus´
Notitie bij Waldrada: vermeld 829-834, erfdochter van goederen bij Orleans
Notitie bij het overlijden van Aledram I: gesneuveld

42762560. Lodewijk I ´de Vrome ´ van Duitsland (dezelfde als 21381354 in generatie XXV), tr. 2e Aken (Duitsland) febr. 819
42762561. Judith Welf van Auxerre (dezelfde als 21381355 in generatie XXV).

42762562. Odo I van Orleans, geb. Aken (Duitsland) omstr. 800, graaf van Orleans 0831-0834, † Touraine juni 834, tr. 1e Rothildis NN (zie 171054417); tr. 2e omstr. 810
42762563. Engeltrudis van Fézensac, geb. Parijs (Frankrijk) omstr. 790, † omstr. 850.
Uit dit huwelijk:
a. Gebhard I, zie 21381322.
b. Ermentrudis, zie 21381281.

Notitie bij het overlijden van Odo I: gesneuveld

42762564. Vulffart II van Flavigny, geb. omstr. 794, graaf van Flavigny, † omstr. 856, tr. omstr. 827
42762565. Suzanne van Parijs, geb. omstr. 809, † omstr. 859.
Uit dit huwelijk:
a. Audouin van Flavigny.
b. Immo van Flavigny.
c. Hildeburg van Flavigny, abt van Saint-Denis.
d. NN van Flavigny.
e. Wulgrin I, zie 42834418.
f. Adelhard, zie 21381282.
g. Vulfard van Flavigny, geb. omstr. 830, † na 2 nov. 889.

42762568. Aethelwulf van Wessex, geb. Wessex (Engeland) omstr. 800, koning van Wessex 0839-0838, † 13 jan. 858, begr. Winchester (Engeland), tr. 1e omstr. 817 NN NN; tr. 3e Verberie-sur-Oise 1 okt. 856 Judith van West Francië (zie 31457289); tr. 2e omstr. 830 (echtsch. ingeschr. 853)
42762569. Osberga van Wight (ook Butler), geb. Isle of White omstr. 810, † omstr. 852.
Uit dit huwelijk:
a. Osweald van Wessex, † na 874.
b. Ethelbert van Wessex, † 866.
c. Judith van Wessex, tr. Etichon I van Altdorf, † na 911, zn. van Welf I van Argengau en Willa van Buchau; hij hertr. Adelinda van Babenberg.
d. Aethelbald van Wessex, geb. omstr. 834, † omstr. juli 860, tr. 858 (echtsch. ingeschr.) Judith van West Francië (zie 31457289).
e. Aethelred I van Wessex, geb. omstr. 837, † Merton (Devonshire, Engeland) 23 april 871, tr. Wulfrida NN, geb. omstr. 850, dr. van Wulfhere.
f. Aethelswith van Wessex, geb. omstr. 839, † Italië 888, begr. Padua (Italië), tr. 6 april 853 Burhred van Mercië, laatste koning van Mercië 852, † na 874.
g. Alfred I´de Grote ´, zie 21381284.

Notitie bij Aethelwulf: gekroond tot koning in Kingston-upon-Thames
Notitie bij het overlijden van Aethelwulf: was eerst begraven te Steuning (Sussex, Engeland)
Notitie bij Osberga: prinses van Wight
Notitie bij Judith: ter gelegenheid van haar huwelijk met koning Aethelwulf van Wessex werd zij op 1.10.856 te Verberie-sur-Oise gekroond tot koningin van Wessex. Zij trouwde vervolgens met haar stiefzoon Aethelbald van Wessex, maar keerde na diens dood terug naar West-Francië, waar zij op last van haar vader in verzekerde bewaring werd gesteld onder bisschoppelijke toezicht in Senlis, van waar zij door Boudewijn werd ontvoerd, na haar huwelijk gravin van Vlaanderen
Notitie bij het overlijden van Judith: overlijdensdatum verschilt per bron

42762570. Aethelred van Gainsborough, kreeg rel.
42762571. Eadbur NN.

42762574. Aethelred ´Mucel ¨ van Gainsborough, geb. Mercië (Engeland) omstr. 825, heer van Gainsborough, † 885, tr.
42762575. Edburga van Mercië, geb. omstr. 830.
Uit dit huwelijk:
a. Aethilwulf van Mercië, geb. omstr. 840, graaf van Risborough en Buckinghamshire, † omstr. 903.
b. Aethelgyth, zie 21381287.

Notitie bij Aethelred ´Mucel ¨: raadsheer van de Gaina hetgeen een gebied is als deel van Gainsborough in Lincolnshire
Notitie bij het overlijden van Aethelred ´Mucel ¨: of later
Notitie bij Edburga: een prinses uit het koninklijk huis van Mercia

42762580. Karloman van Oost-Francië, geb. Saksen 830, hertog van Beieren 0865-0880, koning van Oost-Francië 0876-0880, koning van Italiè 0877-0879, † Altöting (Beieren, Duitsland) 11 april 880, kreeg rel.
42762581. Litwinde van de Nordgau, † na 879.
Uit deze relatie:
a. Hendrik, zie 21381290.
b. Arnulf I van Karinthië (ook Beieren), geb. Saksen 850, koning van Duitsland 0887-0899, † Regensburg (Duitsland) 8 dec. 899, tr. omstr. okt. 888 Oda van de Niederlahngau, geb. 874, † vóór 903, begr. Regensburg, dr. van Berenger I van de Oberlahngau (zie 21381323,e).

Notitie bij Karloman: oudste zoon van zijn ouders, die regeerde tot een jaar voor zijn dood, toen hij invalide werd
Notitie bij het overlijden van Karloman: op 22 maart of 29 september
Notitie bij Arnulf I: vermoedelijk bastaard, ten tijde van zijn geboorte waren zijn ouders niet getrouwd, wellicht later toch getrouwd, gekroond tot keizer Rome 22.2. 896 door paus Formosus
Notitie bij het overlijden van Arnulf I: begraven in de St. Emmeran

42762582. Eberhard III van Friuli (dezelfde als 10690676 in generatie XXIV), tr. omstr. 836
42762583. Gisela van Francië (ook Verona) (dezelfde als 10690677 in generatie XXIV).

42762584. Walpart I van Ringelheim, geb. omstr. 805, graaf van Ringelheim, † omstr. 872, tr.
42762585. Altburga van Lesmona, geb. omstr. 810.
Uit dit huwelijk:
a. Wigbert van Ringelheim.
b. Reginhart van Ringelheim.
c. Theodoric I/Dirk I, zie 21381292.
d. Immed I, zie 21417048.

42762586. Siegfried van Merseburg, geb. omstr. 795, graaf van Merseburg, tr. omstr. 825
42762587. Mathilde van Hereford, geb. omstr. 800.

42762588. Harald II ´Klak´ van Jutland, geb. omstr. 809, ged. Mainz 826, koning van Jutland en Rustigen, graaf van Friesland, † Walcheren (Noorwegen) 852, tr.
42762589. Sigrid van Ringerike, geb. omstr. 810.
Uit dit huwelijk:
a. Rolf van Denemarken, geb. omstr. 820, † 870.
b. Guthorm van Jutland, geb. omstr. 823, † 854.
c. Thyre van Jutland, geb. omstr. 825, tr. Sigurd Hiort Helgarsson van Ringerike, geb. omstr. 810, zn. van Helge Haldansson ´de Jonge ´ en Aslaug Sigurdsdatter van Lodbrok.
d. Godfried II ´de Jonge´, zie 21381294.
e. Gisla van Denemarken, geb. 830, † na 854, tr. Erik van Haithabu, geb. 830, † na 891, zn. van Erik.

Notitie bij Harald II ´Klak´: Deense koning van Rustrigen en Jutland in verschillende periodes tussen 812 en 827, graaf van Friesland. Evenals zijn vader hoorde hij bij de frankisch-vriendelijke partij in Denemarken. Zocht in 814 zijn toevlucht tot Lodewijk de Vrome. In 819 liet Lodewijk de Saksen Denemarken binnenvallen. In 826 liet hij zich in Mainz dopen, keerde in 827 naar Denemarken terug maar werd in 827 door zijn mederegenten afgezet. Hij vestigde zich in het Friese gouw Rüstlingen, die hem door Lodewijk als leen werd gegeven. De bronnen zwijgen over hem totdat in 852 wordt vermeld dat een Harald, die jaren eerder voor koning Horik vluchtte en sindsdien jaren lang trouw onder de Franken leefde, door de Frankische edellieden, die het grensgebied bestuurden, werd gedood wegens verdenking van verraad.
Notitie bij het overlijden van Harald II ´Klak´: vermoord
Notitie bij het overlijden van Guthorm: gesneuveld

42762590. Lotharius II van Italië (dezelfde als 10690682 in generatie XXIV), kreeg rel.
42762591. Waldrada van de Elzas (dezelfde als 10690639 in generatie XXIV).

42762624. Frederic van Metz (van de Moselgau), geb. omstr. 770, graaf van Verdun en de Ardennengau, markies van Antwerpen, † 824, tr. 1e Anna van Engeland; tr. 2e omstr. 800
42762625. Félicité van Salm, geb. omstr. 780, gravin van Salm.

42762626. Etichon III van de Elzas, † 805.

42762640. Leuthard I van Fézensac (dezelfde als 21382124 in generatie XXV), tr.
42762641. Grimilde van de Nordgau (dezelfde als 21382125 in generatie XXV).

42762644. Odo I van Orleans (dezelfde als 42762562), tr. 2e omstr. 810
42762645. Engeltrudis van Fézensac (dezelfde als 42762563).

42762688. Berengarius van Artois, geb. omstr. 745, graaf van Artois en Pèvéle, tr.
42762689. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Adalhard van Artois.
b. Unrioch II/Henric, zie 21381344.

42762690. Audran I van Friuli, geb. omstr. 740, graaf van Friuli, † 792, tr. 764
42762691. Ansperge van Longobarden, geb. omstr. 745, † Brescia (Italië) na 817.
Uit dit huwelijk:
a. Engeltrude, zie 21381345.
b. Audran van Troyes, geb. 780, † 841.

Notitie bij Ansperge: religieuze als weduwe

42762708. Karel de Grote, geb. Ingelheim 2 april 742, koning der Franken, koning van de Lombarden 0774-, keizer van het Romeinsche Rijk 0800-0814, † Aken (Duitsland) 28 jan. 814, tr. 1e Ermengarde van Longobarden (zie 85525383,d); tr. 2e 769 Desiderata van Longobarden (zie 85525383,e); tr. 4e Worm okt. 783 Fastrada van de Oostfranken (zie 342680579); tr. 5e vóór 796 (door echtsch. ontbonden 800) Liutgardis der Alemannië, † Tours 4 juni 800; tr. 3e Aken (Duitsland) vóór 30 april 771
42762709. Hildegard in de Vinzgouw, geb. omstr. 758, † Thionville (Moselle) 30 april 783, begr. Saint-Arnoul-de-Metz.
Uit dit huwelijk:
a. Adelheid van de Franken, geb. Italië 773, † ald. aug. 774, begr. Metz.
b. Karel II ´de Jongere ´ van de Franken, geb. Aken (Duitsland) sept. 773, koning van Neustrië 788, † Beieren 4 dec. 811, tr. Juliana NN.
c. Bertrade, zie 42764167.
d. Rotrude (Hrotrudis) van de Franken, geb. omstr. 775, † 6 juni 810.
e. Pippijn I ´Karloman ´, zie 42764078.
f. Lotharius van de Franken, geb. Poitiers (Frankrijk) omstr. 778, † omstr. 779.
g. Lodewijk I ´de Vrome ´, zie 21381354.
h. Gisela van de Franken, geb. 781, ged. Milaan, † 808.
i. Hildegardis van de Franken, geb. Thionville (Frankrijk) 782, † juni 783, begr. Metz.

Notitie bij Karel: tot keizer gekroond (door paus Leo III) Rome 25.12.800, gedoopt door Bonifacius, aartsbisschop van Mainz, Karel en zijn broer Carloman volgden samen hun vader Pippijn op waarin Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Province en Carloman in hoofdzaak Australasië krijgen, beiden worden gezalfd 9.10.768. Karel te Noyon en Carloman in Soissosns. Na de dood van Carloman in 777 en onder het passeren van diens minderjarige zonen wordt Karel de enige koning der Franken, hij wordt dan als zodanig wederom gezalfd te Corbeny, na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Lomgobarden volgt in 774 de kroning tot koning van de Longobarden, Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning Saint Denis 29.7.754 en tevens door paus Stephanus II verheven tot ´patricius Romanorum´ maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden in 774, door paus Leo III tot keizer gekroond Rome 25.12.800, laat dan zijn ´patricius´titel vallen zijn uiteindelijke titelatuur wordt Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romarum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum´ zijn westers keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse ´basileus´Michael I Rhangabe erkend
Notitie bij het overlijden van Karel: vermoedelijk overleden aan een longontsteking, is in keizerlijke kleding en zittend in een zetel ingemetseld in een crypte onder de Dom van Aken, werd in de 12de eeuw zalig verklaard alhoewel hij al langer bekend stond bij het volk als ´Heilige´maar wordt als zodanig alleen in Aken vereerd
Notitie bij Hildegard: zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781
Notitie bij het overlijden van Hildegard: begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnould
Notitie bij Adelheid: geboren tijdens het beleg van Pavia, maar overleed op de terugreis
Notitie bij het overlijden van Adelheid: begraven in de abdij Saint Arnoul
Notitie bij Rotrude (Hrotrudis): verloofd met keizer Konstantinos VI van Byzantium, maar de verloving werd afgebroken
Notitie bij Lotharius: tweelingbroer van Lodewijk de Vrome
Notitie bij het overlijden van Hildegardis: begraven in de abdij Saint Arnoul

42762710. Welf I van Altdorf (dezelfde als 42762552), tr. 794
42762711. Eigelwich van Saksen (dezelfde als 42762553).

42762712. Suppo I van Spoleto, graaf van Brescia, Parma, Piacenza, Modena en Bergamo 0817-0824, hertog van Spoleto 0822-0824, † 5 maart 824, tr.
42762713. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Adelgisius I, zie 21381356.
b. Marino van Spoleto, † omstr. sept. 824.

Notitie bij Suppo I: belangrijk bij de onderdrukking van de opstand tegen koning Bernhard van Italië
Notitie bij NN: waarschijnlijk van Lombadische oorsprong

42762896. Adalbert van Artois, geb. omstr. 800.

42762904. Hunfried I van Istrië, geb. omstr. 775, graaf van Istrië en Rhetie 807, † omstr. 835, tr.
42762905. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hunfrid II van Istrië.
b. Adalbert I, zie 21381452.

42762928. Basileios Skleros.

Notitie bij Basileios: gouverneur van een provincie, neemt deel aan een samenzwering van de latere keizer Basileios I tegen Michael III

42762982. Sigehelm van Kent, heer van Meopham, Cooling en Lenham in Kent, alderman van Kent, † vóór 959.

Notitie bij het overlijden van Sigehelm: gesneuveld

42762984. Mayeul I van Narbonne, geb. Narbonne omstr. 850, burggraaf van Narbonne, † Narbonne vóór 5 juni 911, tr. 862
42762985. Raimonde van Limoges, geb. omstr. 850, † vóór 5 juni 911.
Uit dit huwelijk:
a. Francon II Ulberad, zie 42832416.
b. Adèle van Salins, geb. omstr. 880.
c. Blismodes van Maçon, geb. omstr. 880, tr. Pons I van Arles, geb. omstr. 880, graaf van Arles, eigenaar van Ergence, zn. van Leibulf van Baux.
d. Alberic I, zie 21381492.

42762986. Raculfe van Maçon, geb. omstr. 860, hertog van Maçpn, † omstr. 915.

42762988. Manasses I van Vergy, graaf van Dijon, † na 912.

42762990. Boson van Provence (dezelfde als 10690686 in generatie XXIV), tr. 2e omstr. 876
42762991. Ermengardis van Italië, geb. omstr. 854, † 896, begr. Vienne.
Uit dit huwelijk:
a. Ermengarde, zie 21381495.
b. Engelberga van Bourgondië, geb. 877, † Piacenza (Italië) na jan. 917, tr. 1e 11 sept. 878 Carloman van West Francië, geb. 867, koning van West-Francië 0879-0884, † Bézu-la Foret 6 dec. 884, begr. Saint Denis (Frankrijk), zn. van Lodewijk II ´de Stamelaar ´ (zie 10690640) en Ansgardis van Bourgondië; tr. 2e vóór 898 Guillaume I van Aquitanië, † 6 juli 918, begr. Brioude.
c. Lodewijk II ´de Blinde´, zie 42835772.

Notitie bij Ermengardis: na een mislukte verloving met de oudste zoon van de Byzantijnse keizer Basilius I trouwde zij met Boso, lieutenant van Karel de Kale in Italië, evenwel zonder diens toestemming
Notitie bij het overlijden van Ermengardis: voor 22 juni in dat jaar, begraven in de kathedraal Saint-Maurice
Notitie bij het huwelijk van Carloman en Engelberga: verlovingsdatum
Notitie bij het overlijden van Carloman: per ongeluk gedood

42763046. NN van Salzburg, tr.
42763047. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Engilrat, zie 21381523.
b. Pilgrim van Salzburg.

42763072. Adalbert II ´de Verlichte´ van de Thurgau (dezelfde als 10690726 in generatie XXIV), tr. 2e omstr. 876
42763073. Judith van Friuli, geb. omstr. 848, † omstr. 881.

Notitie bij Judith: zij maakte aanspraken op de Lombardische koningskroon

42763272. Robert III van de Wormsgau (dezelfde als 42762558), tr. omstr. 800
42763273. Waldrada van de Vinzgau (dezelfde als 42762559).

42763274. Hugo II ´de Angstige ´ van Tours (dezelfde als 42762518), tr. omstr. 800
42763275. Ava (Bava) van Morvois (dezelfde als 42762519).

42763336. Boudewijn (Balderic) van Kleef, 7de graaf van Kleef en Teisterbant, † 830, tr. Hildegarde van Provence en Geneva (zie 42763681); kreeg rel.
42763337. Engeltrude van Friuli (dezelfde als 21381345 in generatie XXV).
Uit deze relatie:
a. Lodewijk van Kleef, geb. omstr. 806, graaf in de Betuwe en Teisterbant.
b. Eberhard van Kleef, geb. 808, graaf van Kleef en Provence, † 835, tr. Bertha van Beieren.
c. Ansfried I van Kleef, geb. omstr. 812.
d. Robbrecht II (Robert), zie 21381668.

42763338. Ansfried van Hoey (Huy).

42763520. Herbouin I van Ponthieu (Montreuil), geb. omstr. 830, heer van Montreuil, † omstr. 878, tr.
42763521. Hellisende van Ramerupt, geb. omstr. 835, † omstr. 870.

42763584. Sigurd Ring I van Uppsala, geb. omstr. 710, koning van Uppsala 717, koning van Zweden en later koning van Denemarken 754, † omstr. 774, tr.
42763585. Alfhild van Alfhem.

42763586. Sigurd Wolsung, geb. Denemarken 720, † ald., tr.
42763587. Brynhild ´de Amazone ´ Budlasdatter, geb. Noorwegen omstr. 738.

42763600. Ragnvald Eynssteinson ´de Rijke ´ van de Heidmark, geb. omstr. 840, graaf van Jutland, jarl van Moere (Noorwegen), † omstr. 890, tr. 2e Ermina NN; tr. 1e
42763601. Ragnhild Hrolfsson van Möere, geb. omstr. 845, gravin van Moere.

Notitie bij Ragnvald Eynssteinson ´de Rijke ´: bijgenaamd ´de Noorman ´, vermeld als aanvoerder van een groep Noormannen, die in de jaren 923-926 eerst de Loirestreek, en daarna Artois, Beauvaisis en Bourgondië plunderden

42763602. NN van Avranches, tr.
42763603. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Godefroy, zie 21381804.
b. Ermina, zie 21381801.

42763604. Odo van Chartres, geb. omstr. 860, graaf van Chartres, † 906.

42763606. Robert I van Francië (dezelfde als 10690818 in generatie XXIV), tr. 2e omstr. 897
42763607. Beatrix van Vermandois (dezelfde als 10690937 in generatie XXIV).

42763608. NN van Avranches (dezelfde als 42763602), tr.
42763609. NN NN (dezelfde als 42763603).

42763680. Gerard I van Auvergne, geb. omstr. 795, graaf van Auvergne, † Fontenay 25 juni 841, tr. 2e omstr. 835 Berta van Aquitanië (zie 42764079,e); tr. 1e
42763681. Hildegarde van Provence en Geneva, geb. omstr. 803, abdis van de Notre Dame te Parijs en van de Saint-Jean te Laon, † 27 aug. 860, tr. 1e Boudewijn (Balderic) van Kleef (zie 42763336).
Uit dit huwelijk:
a. Ramnulf I, zie 21381840.
b. Gerard II van Auvergne, geb. omstr. 823, heer van Aurillac, graaf van Limousin, † 879, tr. omstr. 850 Adaltrude van Quercy, geb. omstr. 835, † na 879, dr. van Robert I en Rotrude van Maine (zie 42763683,b).
c. Liutgarde, zie 85527383.

Notitie bij het overlijden van Gerard I: gesneuveld
Notitie bij Hildegarde: ondersteunde haar broer Lodewijk tegen haar halfbroer Karel en werd in October 841 gevangen gezet in Laon

42763682. Roricon I van Maine, geb. omstr. 770, graaf van Rennes, graaf van Maine 0820-0839, † 16 juni 839, tr. na 800
42763683. Bilichildis NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gauzlin van Maine, graaf van Maine 0865-0886, † 16 april 896.
b. Rotrude van Maine, geb. omstr. 805, † omstr. 860, tr. vóór 830 Robert I van Quercy, geb. omstr. 802, graaf van Quercy, † omstr. 858, zn. van Radulf en Aiga van Bourges.
c. Roricon II van Maine, geb. omstr. 808, graaf van Maine 0849-0865, † 866.
d. Adaltrude, zie 21381841.
e. Geoffrey (Gauzfrid) van Maine, geb. omstr. 835, † 877.

Notitie bij Bilichildis: zou een dochter kunnen zijn van Karel de Grote x Gerswindis van Saksen
Notitie bij Roricon II: Graaf van Maine

42763688. Oliva I van Carcassonne David, geb. omstr. 800, † 836, tr. 2e Richilde NN; tr. 1e
42763689. Elmetrude NN.
Uit dit huwelijk:
a. Louis Eliganius van Carcassonne David.
b. Acfredo I, zie 21381844.

42763690. Bernard ´Plantevelue ´ van Auvergne, geb. Uzès (Spanje) 22 maart 841, hertog van Aquitanië, graaf van Poitou en Toulouse, markies van Gothrie, graaf van Autun en Rodez, graaf van Auvergne 0872-0885, † na 20 juni 885, tr.
42763691. Ermendgarde van Chalon, geb. omstr. 843, † omstr. 881.
Uit dit huwelijk:
a. Adelinda, zie 21381845.
b. Raculfe van Maçon.
c. Blismodis van Aquitanië.
d. Guillaume van Aquitanië.
e. Raculfe, zie 42762986.
f. Adelinde van Auvergne, geb. omstr. 870, † 906.
g. Ava, zie 42855327.

Notitie bij het overlijden van Bernard ´Plantevelue ´: maar voor 16.8.886, wellicht 6.1.886

42763696. Ivar van Uppland.

42763708. Nominoë van Bretagne, geb. omstr. 766, koning van Bretagne, † 15 maart 851, tr.
42763709. Argentael NN, geb. 790.
Uit dit huwelijk:
a. Pastheneten van Bretagne.
b. Erispoe II, zie 42763710.
c. Gurwant, zie 21381854.

Notitie bij Nominoë: hij was de nationale held van Bretagne, kwam in 849 in opstand tegen Lodewijk de Vrome

42763710. Erispoe II van Vannes, geb. 825, hertog van Bretagne 0851-0857, † 12 nov. 857, tr.
42763711. Marmoëc van Poher, geb. omstr. 825.
Uit dit huwelijk:
a. Alain I ´de Grote ´, zie 85665514.
b. NN van Bretagne, tr. Budic I van Cornouailles.
c. NN, zie 21381855.

42763728. Alberic II (Bego) van de Nordgau, † omstr. 816.

42764064. Widukind I ´de Grote´ van Saksen, geb. 743, hertog van Saksen 0777-0803, † 8 jan. 810, tr. 1e Svatana van Saksen, geb. omstr. 750; tr. 2e 773 Theodrada van Saint-Quentin (zie 171050337); tr. 3e omstr. 775
42764065. Geva Eysteinsdotter van Vestfold, geb. omstr. 755, † na 807.
Uit dit huwelijk:
a. Hasala, zie 42764073.
b. Eigelwich, zie 42762553.
c. Wigbert, zie 21382032.
d. Wilpurt I, zie 85525170.

Notitie bij Widukind I ´de Grote´: hij leidde in 778 een opstand van de Saksen tegen Karel de Grote. Na aanvankelijk succes, die hem veel aanhang bezorgde, was hij gedwongen om naar Denemarken te vluchten. Na zijn terugkeer slaagde hij erin een Frankische strijdmacht van Karel de Grote in het Suntelgebergte bij de Weser te verslaan. Karel overwon daarna Saksen in een aantal campagnes. In 785 bood Widukind uiteindelijk zijn onderwerping aan. Zijn leven werd gespaard op voorwaarde dat hij bekeerd werd tot het Christendom. Zijn doop vond plaats in het kasteel van Attigny aan de Aisne, Karel de Grote zelf was zijn peter

42764066. Adgillis II van Friesland, † 787, tr.
42764067. NN van Denemarken.

42764072. Berno van Saksen, geb. omstr. 756, † omstr. 813, tr. omstr. 779
42764073. Hasala van Saksen (Enger), geb. omstr. 775.
Uit dit huwelijk:
a. Bruno II, zie 21382036.
b. Billung II, zie 21382038.

42764074. Ekbert II van Merseburg, geb. omstr. 755, † omstr. 819, tr.
42764075. Ida van Alemannië, geb. omstr. 765, prinses van Alemannië.
Uit dit huwelijk:
a. Oda, zie 21382037.
b. Siegfried, zie 42762586.

42764076. Berno van Saksen (dezelfde als 42764072), tr. omstr. 779
42764077. Hasala van Saksen (Enger) (dezelfde als 42764073).

42764078. Pippijn I ´Karloman ´ van Italië, geb. 777, koning van Italië 0781-, † Milaan 8 juli 810, begr. Verona 11 juli 810, tr. vóór 796
42764079. Chrothais (ook Ingeltrude, Rohais) Autun.
Uit dit huwelijk:
a. Gundrade (ook Ermengarde) van Italië, † na 810, tr. Bernardo NN.
b. Bernhard, zie 21382120.
c. Theodrate van Italië, geb. omstr. 800, † 1 sept. 836, tr. omstr. 827 Lambert II van Nantes (zie 342103933,f).
d. Atula van Italië, geb. omstr. 800.
e. Berta van Aquitanië, geb. omstr. 805, † 874, tr. omstr. 835 Gerard I van Auvergne (zie 42763680).
f. Aeda, zie 21382039.
g. Adelais van Italië, geb. 807, tr. 829 Guido I van Spoleto (zie 171051966).

Notitie bij Pippijn I ´Karloman ´: gezalfd tot koning Rome 15.4.781. Vergezelde zijn vader naar Italië waar hij werd gedoopt door paus Hadrianus, bij welke gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippijn
Notitie bij het overlijden van Pippijn I ´Karloman ´: in de kerk San Zeno Maggiore
Notitie bij Chrothais (ook Ingeltrude, Rohais): nauw geparenteerd aan Adelhard van Corbië en diens halfbroer Wala de toekomstige beschermheren van Bernhard van Italië
Notitie bij het overlijden van Lambert II: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Gerard I: gesneuveld

42764160. Ernst van de Nordgau, geb. omstr. 780, markgraaf van de Nordgau en Zwaben, tr.
42764161. Wartun NN.
Uit dit huwelijk:
a. Ernst I, zie 21382080.
b. NN van de Nordgau, geb. omstr. 830, † na 8 juli 879, tr. vóór 861 NN NN, zn. van *Ernst I van de Nordgau.

42764164. Welf I van Altdorf (dezelfde als 42762552), tr. 794
42764165. Eigelwich van Saksen (dezelfde als 42762553).

42764166. Angilbert ´de Heilige´ van Ponthieu, geb. Aken (Duitsland) omstr. 750, leken-abt van St. Riquier, † Aken (Duitsland) 18 febr. 814, begr. Saint Riquier, kreeg rel.
42764167. Bertrade van de Franken, geb. Aken (Duitsland) 775, † na 14 jan. 823.
Uit deze relatie:
a. Rodune, zie 21382083.
b. Ardouin, zie 342686194.
c. Arsinde, zie 85668771.
d. Bertha, zie 85527041.

Notitie bij Angilbert ´de Heilige´: hoofd van de voogdijraad van de jonge Pippijn II 781, geleerde en dichter, bijgenaamd Homerus, werd heilig verklaard (feestdag 18 februari) had 4 buitenechtelijke kinderen bij Bertrade
Notitie bij Bertrade: werd door Lodewijk de Vrome van het hof verbannen, toen hij keizer werd.

42764168. Berthold van Zwaben, geb. omstr. 770, graaf van West- en Oostbaar, † na 10 aug. 813, tr.
42764169. Gersuinda NN.

42764172. Lodewijk I ´de Vrome ´ van Duitsland (dezelfde als 21381354 in generatie XXV), tr. 1e 794
42764173. Ermingard van de Haspengau (dezelfde als 42762517).

42764174. Welf I van Altdorf (dezelfde als 42762552), tr. 794
42764175. Eigelwich van Saksen (dezelfde als 42762553).

42764180. Hugo II ´de Angstige ´ van Tours (dezelfde als 42762518), tr. omstr. 800
42764181. Ava (Bava) van Morvois (dezelfde als 42762519).

42764240. Pippijn I ´Karloman ´ van Italië (dezelfde als 42764078), tr. vóór 796
42764241. Chrothais (ook Ingeltrude, Rohais) Autun (dezelfde als 42764079).

42764242. Heribert van Orange, geb. 775, † na 843.

42764244. Bernard van Saint-Quentin, geb. omstr. 730, † 809, tr.
42764245. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Theodora, zie 171338251.
b. Theodrada, zie 171050337.
c. Walo, zie 21382122.

Notitie bij Bernard: bastaard
Notitie bij NN: niet noodzakleijk een en dezelfe moeder van alle kinderen

42764246. Guilaume ´de Heilige ´ van Gellone, geb. Toulouse 751, graaf van Toulouse, hertog van Aquitanië en markies van Septimanië, † Gellone 28 mei 812, tr. 1e Cunigonde van Austrasië (zie 85528485); tr. 2e NN NN; tr. 3e
42764247. Guitburges van Herbauges, geb. omstr. 760, † 787.
Uit dit huwelijk:
a. Theodoric IV van Gellone, graaf van Autun, † na 826.
b. Warner van Gellone, † vóór 843.
c. Chrodlindis/Rothlindis, zie 21382123.
d. Gaucelm van Gellone, geb. omstr. 805, † Chalon-sur-Saone 834.

Notitie bij het overlijden van Guilaume ´de Heilige ´: begraven in de abdij van Gellone
Notitie bij het overlijden van Gaucelm: onthoofd

42764248. Girard I van Parijs, geb. omstr. 730, graaf van Parijs, † na 781, tr.
42764249. Rotrude van Austrasië, geb. omstr. 740, † na 780.
Uit dit huwelijk:
a. Rothild van Parijs.
b. Stephanus I/Etienne van Parijs, geb. 754, † 16 aug. 815, tr. Amaltrud van Francië (zie 42762708,a).
c. Bego I, zie 85525130.
d. Leuthard I, zie 21382124.
e. Ava (Bava), zie 42762519.

42764250. Hugo van Dagsburg (Nordgau), geb. omstr. 720, † omstr. 789, tr. omstr. 750
42764251. Grimhildis van Parijs, geb. vóór 724.

42764640. Gebbehardt I van Laurenberg, geb. omstr. 825, graaf van Laurenburg, † omstr. 870, tr.
42764641. Oda van Rutenford, geb. omstr. 825.

42764642. Lotharius I van Italië (dezelfde als 21381258 in generatie XXV), tr. Diedenhofen 15 nov. 821
42764643. Ermengard van Tours (dezelfde als 21381259 in generatie XXV).

42764648. Adalbert II ´de Verlichte´ van de Thurgau (dezelfde als 10690726 in generatie XXIV), tr. 1e omstr. 855
42764649. Berthilde van Rhétie, geb. omstr. 835, † 876.
Uit dit huwelijk:
a. Burkhard I, zie 21382324.
b. Adalbert van de Thurgau, geb. omstr. 858, † 911.

42764650. Liudolf II ´de Grote´ van Saksen (dezelfde als 10691018 in generatie XXIV), tr. omstr. 836
42764651. Oda van Saksen-Billung (dezelfde als 10691019 in generatie XXIV).

42766432. Guillaume I van Ponthieu (dezelfde als 5345440 in generatie XXIII), tr. 2e 933
42766433. Maud van Gamaches, geb. omstr. 918, vrouwe van Gamaches, † omstr. 965.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo I van Ternois, graaf van Saint-Pol, graaf van Ternois 0979-0990, † 990.
b. Bernard van Saint-Valéry.
c. Godehilde van Ponthieu, tr. Yves van Bellesmes, † na 1031, zn. van Yves ´de Oude ´ van Creil en Godehilde van Maine.
d. Arnold II ´Erniculus´, zie 21383216.
e. Giselberthe van Ponthieu, geb. 943, vrouwe van St. Riquier, † 998, tr. Iton van Domart, geb. 928, schildknaap, heer van Domart, † 991.

42766434. Godefroy van Ardres, geb. 910, schildknaap, heer van Ardres, † 967, tr. 1e Lucille van Colembert, geb. 925, † 987; tr. 2e
42766435. NN NN.

42832388. Ernst III van Sualafeld, geb. omstr. 860, graaf van Sualafeld, † 907.

42832390. Ratold II van Ebersberg, geb. omstr. 910, † 29 maart 980.

42832416. Francon II Ulberad van Narbonne, geb. Narbonne omstr. 876, burggraaf van Narbonne, † Narbonne 924, tr. 889
42832417. Arsinde van Ampurias, † vóór 10 april 931.

42832418. Wilfredo II Borrell van Barcelona, geb. Barcelona omstr. 880, graaf van Barcelona, Gerona en Osona 0897-0911, † Barcelona 911, begr. Klooster Ripoli, tr. vóór 28 nov. 898
42832419. Garsinde van Toulouse, geb. omstr. 877, † 13 mei 962.
Uit dit huwelijk:
a. Adelaide van Barcelona, tr. Marfred I van Narbonne.
b. Riquilda, zie 21416209.

Notitie bij Wilfredo II Borrell: volgde zijn vader op
Notitie bij het overlijden van Wilfredo II Borrell: vermoord in het klooster Urgell

42832420. Raimund-Pons III van Toulouse, geb. omstr. 905, graaf van Toulouse 923 en hertog van Aquitanië 932, † na 944, begr. Saint-Pons-de-Thomières, tr.
42832421. Gersende van Gascoigne, † na 972.
Uit dit huwelijk:
a. Emilde van Toulouse, tr. 920 Sunyer van Barcelona, geb. omstr. 877, † 15 okt. 950, zn. van Guifred I Velu en Winilda van Fontcouverte.
b. Raymund, zie 21416210.

Notitie bij Raimund-Pons III: volgde zijn vader op

42832424. Gerbert/Richard I van Carlat, geb. omstr. 875, burggraaf van Carlat, † vóór 920, tr. omstr. 880
42832425. Bertilde NN.

42832432. Wilfredo I ´de Harige ¨ van Barcelona, geb. Urgel 842, graaf van Urgel en Cerdanya 0870-0897, graaf van Barcelona en omliggende graafschappen 0878-0897, † Santa Maria del Puch 21 aug. 897, begr. Santa Maria de Ripoll, tr. 1e vóór 27 juni 875 *Gunhilde van Vlaanderen (zie 31457289,b); tr. 2e 877
42832433. Winilda (Gudilnide) van Ampurias, geb. omstr. 861, vrouwe van Fontcouverte, † na 21 aug. 897.
Uit dit huwelijk:
a. Emma (Emmone) van Barcelona, abdis van San Ripoli, † 942.
b. Rodolf van Barcelona, abt van Ripoli, bisschop van Urgell, † 940.
c. Sunifiried van Barcelona, † 948.
d. Ermesinda van Barcelona, † na 13 juni 921.
e. Xicilona van Barcelona, non, † 22 febr. 945, begr. Torres de la Garriga.
f. Riquilda van Barcelona, † vóór 19 april 925.
g. Guinidilda, zie 85664841.
h. Wilfredo II Borrell, zie 42832418.
i. Suniario (Sunier) I van Barcelona, geb. Urgell omstr. 890, graaf van Barcelona, Gerona en Osona 0911-0954, graaf van Urgell 0948-0954, † 15 okt. 954, begr. Klooster Rippoll, tr. 1e omstr. 910 Aimilda NN, † omstr. 920; tr. 2e vóór 917 Richilde van Rouergue (zie 10708597,d).
j. Miro II ¨el Joven¨, zie 21416216.

Notitie bij Wilfredo I ´de Harige ¨: als graaf erkend door Karel II de Kale, Wilfredo en zijn vrouw leverden aanzienlijke bijdragen aan het klooster Sun Juan de Ripoll 27.6.875
Notitie bij het overlijden van Wilfredo I ´de Harige ¨: gesneuveld, begraven in het klooster te Santa Maria de Ripoll
Notitie bij het overlijden van Winilda (Gudilnide): maar voor 18.2.900
Notitie bij Suniario (Sunier) I: jongste zoon van zijn ouders, volgde in 911 zijn broer Wilfred II op als graaf van Barcelona. Hij kwam echter in conflict met zijn broer Miro over de opvolging in Besalu dat werd bijgelegd toen hij zijn aanspraken op Besalu opzegde, en Miro zijn aanspraken op Barcelona. Hij voerde een politiek van bescherming van de kerk en de geestelijkheid. Hij trad krachtig op tegen de Moren en deed aan herbevolking van
Ausona en Penedes, die te leiden hadden gehad onder de binnenvallende Moren. In 948 trok hij zich terug in een klooster en droeg het bewind over aan zijn zoons.
Notitie bij het huwelijk van Richilde en Suniario (Sunier) I: in of voor dat jaar

42832434. Bernardo I van Ribagorza, geb. omstr. 890, graaf van Ribagorza, † omstr. 953, begr. Ovarra, tr.
42832435. Tota Galindez van Aragon, geb. na 895, † omstr. 953, begr. Ovarra.
Uit dit huwelijk:
a. Ava, zie 21416217.
b. Galindo van Ribagorza, † na 930, tr. omstr. 930 Valasquita Sanchez van Navarra, dr. van Sancho I Garcia (zie 42834402) en Toda Aznares van Larraun en gesch. echtg. van Munio Velaz van Vizcaya; zij hertr. na 930 Fortun Galindez.
c. Borrell van Ribagorza.
d. Miro van Ribagorza.
e. NN van Ribagorza, tr. vóór 929 Mohammed ibn Lubb, † omstr. juli 929, zn. van Lubb ibn Mohammad.
f. Raimundo II van Ribagorza, geb. omstr. 916, graaf van Ribagorza, † 970, tr. Gersende van Fézensac, geb. omstr. 920, † na 1 dec. 957, dr. van Guillaume I Garcia (zie 21417209,g) en NN NN.

Notitie bij het overlijden van Bernardo I: in het door hemzelf gestichte klooster, samen met zijn vrouw
Notitie bij het overlijden van Mohammed: vermoord
Notitie bij het huwelijk van Gersende en Raimundo II: graaf van Ribagorza
Notitie bij het overlijden van Gersende: waarschijnlijk na 961

42832436. Sunario II (Sunifred) van Ampurias (Urgell), geb. Urgel (Spanje) omstr. 840, graaf van Roussilion en Asturias, † 915, tr.
42832437. Ermengarde van Poitou, geb. omstr. 850.
Uit dit huwelijk:
a. Winilda (Gudilnide), zie 42832433.
b. Gausbert, zie 21416218.

42832552. Sieghart V van de Chiemgau (ook van Melk), geb. omstr. 930, markgraaf van de burcht Melk aan de Donau 0962-0983, graaf in de Chiemgau 0963-0980, † 26 sept. 980, tr. 2e NN NN; tr. 1e
42832553. Willa NN, † na 970.
Uit dit huwelijk:
a. Engelbert III, zie 21416276.
b. Nortbert van de Chiemgau.
c. Pilgrim van de Chiemgau.
d. Friedrich van de Chiemgau.
e. Berthe van de Chiemgau (ook Büren), geb. omstr. 970, † na 1000, tr. Birchtilo II van de Brisgau, geb. omstr. 970, graaf in de Briesgau 990 en Thurgau 998, † 1005, zn. van Bezelin van de Brisgau/Pirthilo (zie 85666665,a).

Notitie bij Sieghart V: markgraaf van de burcht Melk aan de Donau (veroverd op de Hongaren), verloor zijn markgraafschap, maar verzoende zich met keizer Otto II
Notitie bij het huwelijk van Sieghart V en Willa: gegoed rond Teisendorf, Waging en Tengling, dochter van Bernhard en Engilrat en kleindochter van aartsbisschop Oudalbert van Salzburg
Notitie bij Birchtilo II: stichter van het klooster Sulzberg, gaf stadsrechten aan Villingen

42832554. Hartwig I van Beieren, geb. omstr. 930, paltsgraaf van Beieren, † 26 sept. 985, tr. 2e Wigburg van Beieren, geb. 935, dr. van Eberhard (zie 2672761,c) en Lutgarde van Verdun; tr. 1e
42832555. NN NN.

42832556. Engelbert III van de Chiemgau, geb. 945, † 989, tr. vóór 989
42832557. Adela van Beieren (dezelfde als 2677129 in generatie XXII).
Uit dit huwelijk:
a. Frederik van Büren, geb. omstr. 970, † na juli 1027, tr. 1e Kunigunde van Öhningen (zie 5345375,h); tr. 2e NN van Blois.
b. Werigand, zie 21416278.

Notitie bij Frederik: stamvader van Hohenstaufen

42832558. Udalrich van Ebersberg, geb. omstr. 945, markies, later graaf van Karinthië, voogd van Obermünster, Freising en Ebersberg, † 11 maart 1029, begr. Ebersberg, tr.
42832559. Richardis van Viehbach (ook Eppenstein), geb. omstr. 950, † 23 april 1013, begr. Ebersberg.
Uit dit huwelijk:
a. Tuta (Jutta) van Ebersberg, † na 1047, tr. vóór 12 juli 1020 Sieghart VII van de Chiemgau (ook Schala), geb. omstr. 1010, † 7 aug. 1046, zn. van Sieghart VI van de Chiemgau en Zloubrana NN.
b. NN van Ebersberg.
c. NN van Ebersberg.
d. Eberhard II van Ebersberg, † na 24 juli 1041, tr. Adelheid NN.
e. Adalbero van Ebersberg, † 27 maart 1045, tr. Richlind van Altdorf (zie 5354085,a).
f. Willibirg, zie 21416279.

Notitie bij Udalrich: maakt van het klooster Ebersberg home van de Benediktijnen
Notitie bij de geboorte van Udalrich: gedoopt door bisschop Ulrich van Augsburg
Notitie bij het overlijden van Sieghart VII: gesneuveld

42832560. Marquart II van Eppenstein, geb. omstr. 916, graaf van Bas-Isar, † 951, tr.
42832561. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Rudiger van Eppenstein, † vóór 4 dec. 1000.
b. Markwart III, zie 21416280.
c. Richardis, zie 42832559.

42832562. Adelberg V van Ebersberg, geb. omstr. 910, graaf 0928-, † 11 sept. 970, tr.
42832563. Luitgard van Freising, geb. omstr. 920, † omstr. 970, begr. Freising.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Ebersberg, tr. Babo I van Kühbach, graaf van Kühbach, baljuw van Freising 956, markgraaf van Krain 973, † 975, zn. van Poppo en Willibirg van Ebersberg (zie 85664781,a) en wedr. van Ita van Zwaben.
b. NN van Ebersberg.
c. NN van Ebersberg.
d. NN van Ebersberg.
e. NN van Ebersberg.
f. Udalrich, zie 42832558.
g. Hadamut, zie 21416281.
h. Willibirg van Ebersberg, geb. omstr. 950, tr. Babo van Kühbach, zn. van Pilgrim.

Notitie bij Adelberg V: sticht met zijn broer ca 930 een klooster in Ebersberg, graaf sinds 928, maar onduidelijk waar
Notitie bij het huwelijk van Adelberg V en Luitgard: meerdere kinderen uit dit huwelijk

42832568. *Wilhelm II van Plain.

42832672. Eticho van Ammergau, geb. omstr. 840, graaf van de Ammergau en Bliesgau, † na 911, begr. Ammergau, tr.
42832673. Adelinde van La Marck, geb. omstr. 857, † 915.

42832674. Rapoto II van Hohenwart, geb. omstr. 855, graaf in de Nordtal en Inntal 901, † na 13 sept. 901, tr.
42832675. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Rapoto III van Hohenwart, graaf van Beieren, † 24 juni 954.
b. Beate Atha, zie 21416337.

42832740. Peppin III Berenger van Vermandois, geb. 844, graaf van Senlis en Valois 877, † 896, tr.
42832741. NN van Rennes.
Uit dit huwelijk:
a. Bernard I van Vermandois.
b. Bernard Herbert, zie 21416370.

42832756. Mathuédoi I van Poher, graaf van Poher, † omstr. 936, tr.
42832757. Havoise van Vannes.

42832758. Fulco I ´de Rode ´ van Anjou (dezelfde als 21427660 in generatie XXV), tr. vóór 5 juli 905
42832759. Roscilla van Loches (dezelfde als 21427661 in generatie XXV).

42832764. Heribert II van Vermandois (dezelfde als 5345408 in generatie XXIII), tr. vóór 21 mei 907
42832765. Adela van Francië (dezelfde als 5345409 in generatie XXIII).

42832766. Giselbert van Vergy, geb. omstr. 900, graaf van Chalon-sur-Saone, Troyes, Beaune en Autun 0936-0956, hertog van Bourgondië 0952-0956, † Parijs (Frankrijk) 8 april 956, tr.
42832767. Ermengard van Bourgondië, geb. omstr. 890, erfgename van het graafschap Autun, † omstr. 950.
Uit dit huwelijk:
a. Adelais/Wera, zie 21416383.
b. Liugarde van Bourgondië, geb. omstr. 930, tr. *Eudes van Francië (zie 10690937,f).

Notitie bij Giselbert: volgde Hugo de Zwarte op in Bourgondië

42832800. Harald I ´Schoonhaar ´ van Noorwegen, geb. omstr. 863, 1ste koning van ´heel ´ Noorwegen 0872-0931, † 936, tr. 2e Gyda van Hordeland, dr. van Eirik; tr. 3e Asa Haakonsdatter van Noorwegen, dr. van Haakon Gjrotgarsson; tr. 4e Alvhild van Ringerike, dr. van Hring Dagsson; tr. 5e Snefrid Svasedr, dr. van Svase van Finland; tr. 6e 894 Ragnhild Eriksdatter ´de Rijke ´ van Haithabu, dr. van Erik en Gisla van Denemarken (zie 42762589,e); tr. 1e
42832801. Swanhild van Hedemarken.
Uit dit huwelijk:
a. Ragnar van Noorwegen.
b. Bjorn ´de Koopman ´ook ´de Reiziger, zie 21416400.
c. Olaf, zie 42855340.

Notitie bij Harald I ´Schoonhaar ´: uit het geslacht Ynglinge, doet afstand van de troon in 930, ook bekend als Harfagri, had – volgens de sagen – tenminste 10 vrouwen en concubines in zijn leven

42832812. Audun Skokul Bjorsson, geb. omstr. 865, tr.
42832813. Thordis Thorgrimmsdottir, geb. omstr. 870.

42832816. Erik IV van Zweden, geb. omstr. 880, koning van Zweden 850 en koning van Uppsala, † 917.

42832832. Arpad van Hongarije, geb. omstr. 850, vorst van Hongarije, † 907.

Notitie bij Arpad: de Hongaren of Magyaren maakten oorspronkelijk deel uit van het stamverbond van de Oegoeren (hiervan Ungar – Hongaar). Zij woonden in steppen ten westen van de Oeral. In het midden van de 9de eeuw zonderden zich 7 stammen af en trokken naar het westen. De meesten waren van Fins-Oegrische afkomst, andere van Turkse afkomst. Aan het einde van de 9de eeuw trokken zij het Karpatenbekken binnen. Zij kozen als leider en vorst Arpad, die van rond 895 tot 905 het gebied veroverde, hij regeerde van 886-907. Hij was de stichter van de eerste Hongaarse dynastie de Arpaden

42832834. Marod van Bihar, geb. omstr. 874, vorst van Bihar, † 950.

42832840. Luko IV/Lesko van Polen, geb. 865, hertog van Polen 892, † 913.

42832848. Simeon I ´de Grote ´ van Bulgarije, geb. omstr. 865, tsaar van Bulgarije 0893-0927, † Preslava (Bulgarije) 27 mei 927, tr. 2e NN NN; tr. 1e
42832849. NN Sursuvil.
Uit dit huwelijk:
a. Ivan van Bulgarije.
b. Bajan van Bulgarije.
c. NN van Bulgarije.
d. Petar Krum, zie 21416424.

Notitie bij Simeon I ´de Grote ´: hij werd opgevoed in Constantinopel, waar hij de Griekse literatuur en cultuur leerde kennen. Bij zijn terugkeer naar Bulgarije trad hij in een klooster in, het was de bedoeling dat hij mettertijd hoofd van de Bulgaarse kerk zou worden. Door de afzetting van zijn incompetente broer Vladimir in 893 werd hij onverwacht khan van de Bulgaren. Hij verplaatste de hoofdstad van Pliska naar Veliki Preslav, dat hij tot een concurrent van Constantinopel wilde uitbouwen. De Byzantijnen probeerden hem te verdrijven door de Hongaren op hem af te sturen, maar hij verdreef hen naar de Pannonische vlakte. I n 896 keerde hij zich tot de Byzantijnen die hij verpletterend versloeg. Uiteindelijk werd in 904 een vredesverdrag gesloten wat de Bulgaren Noord Griekenland, Macedonië en het grootste gedeelte van Albanië opleverde. In 912 zegde de nieuwe keizer van Byzantium, Alexander, het vredesverdrag op. Toen Alexander in 913 was overleden, herstelde zijn opvolger het verdrag dat werd bezegeld met een het huwelijk van de dochter van Simeon met de jonge keizer. Echter in 914 werd het a.s. huwelijk terzijde geschoven en begon de oorlog wederom. De Byzantijnen leden twee zware nederlagen, niettemin lukte het Simeon niet om Constantinopel in te nemen. In 924 of 925 ontmoette Simeon Romanus Lacapenus, de schoonvader van de Byzantijnse keizer. De ontmoeting leidde tot een wapenstilstand, waarbij Simeon als tsaar van de Bulgaren werd erkend. Simeon kon nu zijn militaire aspiraties tegen de Serven gaan waarmaken. In 926 werd zijn leger door de Kroaten verslagen.
Notitie bij NN: regentes over haar zoon Peter 927

42832850. Christoforus Lekapenos, geb. 894, † 14 aug. 932, tr. vóór 919
42832851. Sofia Niketas.
Uit dit huwelijk:
a. Romanos Lekapenos, † na 931.
b. Maria Eirinia, zie 21416425.
c. Michael Lekapenos, geb. omstr. 926, † na 944, tr. NN NN.

42832876. Siegfried van Arneburg (dezelfde als 5345526 in generatie XXIII), tr.
42832877. Kotechind van Saksen (dezelfde als 5345527 in generatie XXIII).

42832878. Volkmar van de Harzgau, graaf in de Harzgau, † vóór 961.

42833056. Dirk van Haldensleben, geb. omstr. 830, markgraaf van de Noordmark.

42833072. Rurik I van Novgorod, geb. omstr. 830, grootvorst van Novgorod 0862-0879, † Novgorod 879, tr.
42833073. Efenda van Urman, geb. vóór 840, † 877.

Notitie bij Rurik I: Vanaf de 6de eeuw drongen de Skandinaviërs, voornamelijk Zweden over de Oostzee het huidige Rusland binnen. Op den duur maakten zij zich meester van verscheidene versterkte plaatsen en steden. Omstreeks 860 veroverde de Viking Rurik de stad Novgorod en naaste omgeving. Rurik werd daarmede de eerste Russiche vorst. Hij was de stichter van het snel geslaviseerde huis der Rurikieden, waarvan de afstammelingen tot 1598 Rusland regeerden, eerst vanuit Kiev, waarnaar de zetel werd verplaatst en later vanuit Moskou.
Zijn zoon Oleg was de werkelijke stichter van de Russische staat. Oleg veroverde in 882 vanuit Novgorod Kiev en bracht de meeste Slavische stammen onder zijn heerschappij. De controle over de waterweg van Skandinavië naar Byzantium stelde hem in staat grote rijkdommen te vergaren. Er werd vooral gehandeld in honing, zwaarden, slaven en bont, die werd geruild tegen specerijen en zijden stoffen. De Byzantijnen werden na een succesvolle zeerooftocht naar Constantinopel in 907 tot een voor Oleg voordelig handelsakkoord gedwongen in 911

42833074. Oleg II van Pskov, geb. omstr. 878, hertog van Kiev 882, † omstr. 912.

42833076. Dir van Kiev, viking prins van Kiev 0883-, † na 918.

42833080. Bozivoy I van Bohemen, geb. omstr. 850, 1ste hertog van Bohemen 0870-0888, † omstr. 900, tr. omstr. 874
42833081. Ludmilla ´de Heilige ´ van Pskov (ook Mielnick), geb. omstr. 860, † Tetin bij Beroun (Tsjechië) 15 sept. 921, begr. Praag (Tsjechië) 925.
Uit dit huwelijk:
a. Spitihnev I van Bohemen, geb. omstr. 875, hertog van Bohemen 0894-0915, † 915.
b. Wratislaw I, zie 21416540.

Notitie bij Bozivoy I: 1ste hertog waarvan de historiciteit vaststaat. Hij erkende Svatopluk van Moravië als leenheer en werd met diens steun leenman van een gebied rondom Praag, waaruit zich later het hertgodom Bohemen ontwikkelde. Liet zich in 883 door Methodius dopen (samen met zijn vrouw). Zijn tegenstanders dwongen hem te vluchten naar Moravië maar met de steun van zijn leenheer keerde hij terug en liet de burcht in Praag alsmede de Mariakerk aldaar bouwen
Notitie bij Ludmilla ´de Heilige ´: liet zich in 883 dopen en werd later heilig verklaard
Notitie bij het overlijden van Ludmilla ´de Heilige ´: vermoord door haar schoondochter Drahomira van Stodor, die vond dat zij haar zoon Wratislaw te veel beinvloedde, herbegraven in Praag in de St. Joriskerk

42833082. NN van Stodor (ook Heveller), geb. omstr. 860, prins van Heveller, † omstr. 890.

42833216. Burkhart I van Grabfeld, graaf in de Grabfeldgau, † na 866, tr.
42833217. Frewirata NN.

42833218. Bardo van Soltau, geb. omstr. 850, graaf.

42833220. Frederik I van de Harzgau, geb. omstr. 850, graaf in de Harzgau 875, 880, † na 900, tr.
42833221. Bia NN, geb. omstr. 860, † na 937.

Notitie bij het huwelijk van Frederik I en Bia: vermoedelijk een verwante van Mathilde, echtgenote van Hendrik de Vogelaar

42833232. Thietmar I van Merseburg, geb. vóór 860, markgraaf van de Oostmark, graaf in Nordthüringgau, † 1 juni 932, tr.
42833233. Hildegard van Hatheburg, geb. omstr. 876, † 8 dec. 941.
Uit dit huwelijk:
a. Siegfried I, zie 21416616.
b. Gero I van de Ostmark, geb. omstr. 910, † omstr. 19 mei 965, begr. Gernrode.
c. Hilda van de Ostmark, geb. omstr. 925, † Jeruzalem (Palestina) 969, tr. Christian van Thüringen, geb. vóór 920, markgraaf van Thüringen, † 966.

42833234. Otto I ´de Verlichte ´ van Saksen (dezelfde als 10690644 in generatie XXIV), tr. 1e 869
42833235. Haduwig van Germanië (dezelfde als 10690645 in generatie XXIV).

42833332. Berchtold IV van Sulmetingen, † omstr. 965, tr.
42833333. Liutgard van Dillingen, geb. omstr. 920, † omstr. 980, tr. 2e Adelbero van Ebersberg, geb. 907, † 970, zn. van Ratold.
Uit dit huwelijk:
a. Menegold, zie 21416666.
b. Adelburo van Sulmetingen, † Dillingen mei 973.
c. Reginbald van Sulmetingen, † Lechfeld 10 aug. 955.

Notitie bij het overlijden van Reginbald: gesneuveld

42833608. Ehrenfried I van de Bliesgau (dezelfde als 10690560 in generatie XXIV), tr.
42833609. Adelgunde van Bourgondië (dezelfde als 10690561 in generatie XXIV).

42834048. Aribo I van de Traungau (dezelfde als 21381522 in generatie XXV), tr.
42834049. Engilrat van Salzburg (dezelfde als 21381523 in generatie XXV).

42834050. Aribo I van de Traungau (dezelfde als 21381522 in generatie XXV), tr.
42834051. Engilrat van Salzburg (dezelfde als 21381523 in generatie XXV).

42834096. Walpart I van Ringelheim (dezelfde als 42762584), tr.
42834097. Altburga van Lesmona (dezelfde als 42762585).

42834098. Egbert van Saksen, tr.
42834099. Ida van Keulen.

42834100. Liudolf van Saksen (dezelfde als 10691054 in generatie XXIV), tr.
42834101. NN NN (dezelfde als 10691055 in generatie XXIV).

42834104. Billung van Saksen (dezelfde als 2672752 in generatie XXII), tr.
42834105. NN NN (dezelfde als 2672753 in generatie XXII).

42834106. Meginhard II van Hamaland (dezelfde als 21381128 in generatie XXV), tr.
42834107. NN NN (dezelfde als 21381129 in generatie XXV).

42834338. Koenraad I ´de Jonge van Franconië, geb. vóór 881, koning van Duitsland 0911-0918, † Weilburg (Duitsland) 23 dec. 918, begr. Fulda (Duitsland), tr. 2e 913 Kunigunde van Zwaben (zie 5345521); tr. 1e
42834339. NN NN.

42834356. Ulrich V van Pfullendorf, geb. omstr. 889, graaf van Bregenz en Dietburg, graaf in de Zürichgau, Alpgau, Argengau en Thürgau 902-917, † 938, tr.
42834357. Wendelgard van Saksen, geb. omstr. 891, prinses van Saksen, † omstr. 945.
Uit dit huwelijk:
a. Burchard van Pfullendorf, † 9 aug. 975.
b. Adelhart van Pfullendorf.
c. Wito van Pfullendorf.
d. Adelbert, zie 21417178.
e. Udalrich VI van Bregenz, geb. 913, graaf van Bregenz, † Lechfeld 10 aug. 955, tr. Dieteburga van Isenburg, geb. omstr. 900.
f. Maria in de Argengau, geb. omstr. 915, † 959, tr. Adelbert van Zwaben, geb. omstr. 910, graaf in de Rheingau en Marchtal, † 11 febr. 954, zn. van Berthold II.

Notitie bij Ulrich V: wint ca 913 een veldslag tegen de Hongaren bij de rivier Inn
Notitie bij Wendelgard: nicht van koning Hendrik I van Duitsland
Notitie bij Udalrich VI: bijgenaamd Otzo
Notitie bij het overlijden van Udalrich VI: gesneuveld

42834368. Aznar Garcia II van Comminges, geb. 831, † 905, tr.
42834369. Garsinde van Albi (dezelfde als 21417193 in generatie XXV).
Uit dit huwelijk:
a. Loup Aznar, zie 21417184.
b. Raimond II van Toulouse, geb. Toulouse omstr. 875, hertog van Septimanië, medegraaf van Toulouse 0906-0918, graaf van Toulouse 0919-0923, † Toulouse 923, tr. Gunhilde van Carcassonne David, dr. van Oliba II.

Notitie bij Raimond II: bij het overlijden van zijn grootvader in 886 kreeg Raimond een aandeel in het bestuur en werd hij benoemd tot graaf van Nimes en Albi, in 898 werd hij ook graaf van Rouergue. In 918 droeg hij het bestuur van Nimes en Albi over aan zijn jongere broer

42834384. Raymond I van Toulouse, geb. omstr. 817, graaf van Limoges 841, graaf van Querzy en Rouergue 0849-0863, graaf en markies (vanaf 855) van Toulouse 0852-0863, † Toulouse 17 april 863, tr. omstr. 830
42834385. Bertha van Reims, geb. omstr. 825, vrouwe van Roucy, † na 6 april 883.
Uit dit huwelijk:
a. Arbert van Toulouse.
b. NN van Toulouse, tr. vóór 860 Steven van Auvergne.
c. Bernard ´het Kalf ´ van Toulouse, geb. omstr. 838, graaf van Toulouse en Rouergue 0863-0877, † 872, tr. Liutgardis NN.
d. Odo, zie 21417192.
e. Faquilene, zie 42834401.
f. Foulques I van Limoges, geb. omstr. 841, burggraaf van La Marche, burggraaf van Limoges 0841-0872, mede-burggraaf van Limoges 0872-0884, † 886, tr. 1e Liutgarde van Auvergne (zie 85527383); tr. 2e NN NN.
g. Regelindes van Toulouse, geb. 842, † 3 mei 886, tr. Guillaume I van Périgord (zie 42834419,b).
h. Raimonde, zie 42762985.
i. Heribert van Limoges, geb. omstr. 850, abt van Vabres, † na 883.
j. Benoit van Toulouse, geb. omstr. 850, tr. NN van Limoges, dr. van Gerard II van Auvergne (zie 42763681,b) en Adaltrude van Quercy.

Notitie bij Raymond I: hij was de stamvader van het geslacht dat ruim 400 jaar zou heersen over het graafschap Toulouse en het zou uitbouwen tot een van de belangrijkste feodale vorstendommen van Frankrijk, graaf van Rouergue, als dank voor zijn hulp in de strijd van Karel de Kale tegen Pepijn II van Aquitanië, volgde zijn broer op als graaf van Toulouse en Albi. Raymond onderwierp graaf Godfried van Turenne en de abdijen van Solignac en Beaulieu. in 862 stichtte hij de abdij van Fabres. Ook in 862 begon zijn conflict met de opstandige graaf Humfried van Barcelona en moest hij Limoges opgeven. Een jaar later verloor hij ook Toulouse en Rouergue, en in 865 sneuvelde hij tegen Sunifred een bondgenoot van Humfried.
Notitie bij het overlijden van Raymond I: gesneuveld in de strijd tegen Sunifred van Barcelona
Notitie bij NN: in 860 vermeldt de correspondentie van de bisschop van Reims dat het huwelijk niet is geconsumeerd
Notitie bij Guillaume I: hij verloor het graafschap Agenois aan graaf Ebles van Poitiers

42834386. Ermengaud II van Albi, geb. omstr. 810, graaf van Albi, † 878.

42834400. Loup-Donat (Lope I) van Bigorre, geb. omstr. 835, graaf van Bigorre, † na 910, tr.
42834401. Faquilene van Toulouse, geb. omstr. 840, † omstr. 875.
Uit dit huwelijk:
a. Raimundo I, zie 85664868.
b. Mansion van Lavedan.
c. Donat II (ook Dato), zie 21417200.
d. Dadilde van Pailhars (Bigorre), geb. omstr. 865, tr. omstr. 884 Garcia I Garces van Navarra (zie 85668804).

42834402. Sancho I Garcia van Navarra, geb. omstr. 865, gouverneur van Valdonsella, koning van Navarra 0905-0925, † Resa 11 dec. 925, begr. San Esteban de Deo en Monjarin, tr. 1e NN NN; tr. 2e Urraca van Aragon (zie 171329741,d); tr. 3e 892 Toda Aznares van Larraun, geb. omstr. 880, koningin van Aragon 0905-0925, † omstr. 960, dr. van Aznar Sanchez en Oneca Fortunez van Pamplona; kreeg rel.
42834403. NN NN.

Notitie bij Sancho I Garcia: tijdens zijn bewind voerde hij het muntgeld in, een van de eerste vorsten in de Christelijke wereld

42834416. Sanchez II Mitarra van Castilië, geb. omstr. 830, graaf van Gascogne door huwelijk, † vóór 893, tr. omstr. 835
42834417. Sancha van Gascogne, geb. 812.
Uit dit huwelijk:
a. Anepalefred van Castilië.
b. Garcia Sanchez II van Gascogne.
c. Garcia I ´de Kromme ´ Sanche, zie 21417208.

42834418. Wulgrin I van Angoulême-Périgord, geb. omstr. 824, graaf van Angouleème en Périgord 0866-0886, † 3 mei 886, begr. Angoulème (Frankrijk), tr. 860
42834419. Regelindis van Autun (ook Septimanië), geb. omstr. 842, gravin van Agin, † 3 mei 886.
Uit dit huwelijk:
a. Senegonde van Angoulème, geb. omstr. 860, tr. Ramnulf van Marsillac, geb. omstr. 840, burggraaf van Marsillac, † omstr. 886.
b. Guillaume I van Périgord, geb. omstr. 864, graaf van Périgord 0886-0920, graaf van Agenois 0886-, † 918, tr. Regelindes van Toulouse (zie 42834385,g).
c. *Amuna, zie 21417209.
d. Audouin I van Angoulème, geb. omstr. 866, graaf van Angouleme 0886-0916, † 1 april 916, begr. Angouleme, tr. NN NN.

Notitie bij Wulgrin I: aangesteld door Karel de Kale, hij voerde strijd tegen de Noormannen en bouwde de kastelen Marsillac en Mastas
Notitie bij Guillaume I: hij verloor het graafschap Agenois aan graaf Ebles van Poitiers
Notitie bij Audouin I: volgde zijn vader op, koos partij voor Odo en tegen Karel de Eenvoudige

42834560. Herman I van de Wetterau, graaf van Osnabrück, † omstr. 860, tr.
42834561. Emhildis NN.

42834562. Cobbo van Saksen, geb. omstr. 800, graaf in Westfalen.

42835072. Eberhard II van Calw, geb. omstr. 840, graaf van Calw, † 893, tr.
42835073. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Astulf II, zie 21417536.
b. Konrad I van Calw, geb. vóór 890, graaf van Calw, † 938.

42835584. Udalrich I van de Donaugegend, geb. omstr. 820, tr.
42835585. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Meginhard I van de Donaugegend.
b. Ulrich II, zie 21417792.

Notitie bij Udalrich I: had bezittingen aan de Donau nabij de Hongaarse grens 860

42835668. Waldered van Saksen, tr.
42835669. Bertha van Zwaben.
Uit dit huwelijk:
a. Sigobert (Sicco), zie 21417834.
b. Gisela van Saksen.
c. Dietrich van Saksen, † 995, tr. Fritheruna NN.

42835752. Tuhutum van Transylvanië.

Notitie bij Tuhutum: één van de 7 legeraanvoerders van de Magyaren

42835772. Lodewijk II ´de Blinde´ van Provence, geb. omstr. 883, graaf van Vienne en Arles, koning van Provence (Bourgondië) 0887-0928, koning van Italië 0901-0902, keizer van het Roomsche Rijk 0901-0905, † Arles 5 juni 928, tr. 2e vóór 18 jan. 914 Adelaide van Bourgondië (zie 5345343,a); tr. 3e na 923 Edgifu van Engeland (zie 21381285,c); tr. 1e 5 mei 905
42835773. Anna van Byzantium, geb. omstr. 885, † omstr. 913.
Uit dit huwelijk:
a. Anna van Provence, † na mei 936, tr. na 890 Berengarius I van Friuli (zie 5345338).
b. Raoul van Provence, † na 19 maart 939.
c. Rudolphe van Provence, geb. omstr. 910, † na 18 sept. 929.
d. Charles Constantijn, zie 21417886.

Notitie bij Lodewijk II ´de Blinde´: hij huldigde Karel de Dikke, die hem als beloning Provence gaf. In 900 boden Italiaanse edelen hem de koningskroon aan, hetgeen hij accepteerde en de toenmalige koning Berengar versloeg. In 901 gekroond door de paus in Rome, maar in 902 verslagen door Berengar, die hij beloofde naar huis terug te keren en nooit meer zou proberen koning van Italië te worden, een eed die hij in 905 verbrak. Berengar versloeg hem echter bij Verona. Als straf werden hem de ogen uitgestoken, hetgeen Lodewijk de bijnaam opleverde. Alhoewel hij formeel koning van Provence was, lag de feitelijke macht bij Hugo van Arles
Notitie bij Berengarius I: in het testament van zijn vader verkreeg hij Annappes (bij Lille) Hildina (bij Luik) en alle bezittingen in Condroz. Hij werd in maart 878 nog als jeugdig gekenmerkt
Notitie bij het overlijden van Berengarius I: vermoord

42835774. Warner van Sens en Troyes, geb. omstr. 870, burggraaf van Sens en graaf van Troyes ca 895, † Milly-la-Foret 6 dec. 924, tr. omstr. 908
42835775. Teutburga van Arles, geb. omstr. 887, † vóór sept. 948.
Uit dit huwelijk:
a. Boso van Troyes, † vóór sept. 948.
b. Manasses van Troyes, † omstr. 962.
c. Richard van Troyes, † vóór 948.
d. Hugues van Troyes, geb. omstr. 902, † vóór 948, tr. 1e Willa van Opper-Bourgondië, geb. omstr. 884, dr. van Lodewijk (zie 5345343,b) en NN NN; tr. 2e vóór 927 NN NN.
e. Teutburga, zie 21417887.
f. Fromond I van Sens, geb. omstr. 914, burggraaf van Sens, † 13 aug. 948, tr. NN NN.
g. Berthe van Sens, geb. omstr. 915, † vóór 948, tr. 941 Leotald I van Maçon, geb. 915, graaf van Macon, † 3 nov. 961, wedr. van Ermengarde van Vergy; hij hertr. vóór 950 NN van Provence.

Notitie bij het overlijden van Warner: gesneuveld in gevechten tegen ´heidenen´
Notitie bij Willa: verbannen naar Bourgondië

42835850. Eberhard III van Lebarten (dezelfde als 5345580 in generatie XXIII), tr. 920
42835851. Anna van Eilsz (dezelfde als 5345581 in generatie XXIII).

42835908. Robert van Chalon, burggraaf van Autun en Dijon, † omstr. 958, tr.
42835909. Ingeltrude NN, † 940.
Uit dit huwelijk:
a. Robert van Chalon, tr. Elisabeth NN.
b. Raoul van Chalon.
c. Lambert I, zie 21417954.

42854928. Donald IV Dasachtach van Schotland, geb. omstr. 855, koning van de Schotten 889, koning van Alba in Strathclyde 890, † Stonehaven (Schotland) 900, begr. Iona.

Notitie bij het overlijden van Donald IV Dasachtach: in het kasteel van Dunnottar

42854976. Edward I ´de Oudere ´ van Wessex (dezelfde als 10690642 in generatie XXIV), tr. 3e 920
42854977. Edgiva van Kent (dezelfde als 21381491 in generatie XXV).

42854978. NN NN, tr.
42854979. Wynflaed NN.

42855072. Ealdred van Bamborough, geb. omstr. 900, heer van Bamborough 924, graaf van Northumberland 954, † 968.

Notitie bij Ealdred: in 926 verdreven door koning Aethelstan

42855312. Rudolf I van Opper-Bourgondië (dezelfde als 5345342 in generatie XXIII), tr. 886
42855313. Willa van Provence (dezelfde als 5345343 in generatie XXIII).

42855320. Ingelgarius van Anjou, geb. omstr. 845, vice-graaf van Angers, 1ste graaf van Anjou, burggraaf van Orleans, en prefect van Tours 0870-0888, † 888, begr. Chateauneuf-sur-Loire, tr. 878
42855321. Adèlais van Gatinais, geb. omstr. 850.

Notitie bij Ingelgarius: tot graaf aangesteld door Karel de Kale, na de succesvolle verdediging tegen de Vikingen tevens vice-graaf van Angers
Notitie bij het overlijden van Ingelgarius: begraven in de St. Martin aldaar

42855322. Garnier van Loches, geb. 844, heer van Loches, las Hayes, Tascanda en Villandey, tr.
42855323. Tescenda NN.

42855324. Aubrey van Gatinais, geb. omstr. 820, hertog van Orleans, tr.
42855325. Ingeltrud van Orleans, geb. omstr. 830.
Uit dit huwelijk:
a. Gautier van Sens, † 893.
b. Bouchard van Sens, geb. omstr. 850, graaf van Corbeil 0909-0914, † na 914.
c. Aubrey van Gatinais, geb. omstr. 860, † 933.
d. Geoffroi I, zie 21427662.

42855326. Hector van Auvergne, geb. omstr. 865, tr.
42855327. Ava van Aquitanië, geb. omstr. 870.

42855340. Olaf van Noorwegen, geb. omstr. 890, koning van Vige, † Tunsberg 934.

Notitie bij het overlijden van Olaf: gesneuveld

42855342. Erik Bjordaskalle van Oprustader, geb. omstr. 900.

42855368. Raoul I van Woèvre, geb. omstr. 898, heer van Woëvre 916.

42855376. Helgaud III van Ponthieu (dezelfde als 21381760 in generatie XXV), tr.
42855377. NN NN (dezelfde als 21381761 in generatie XXV).

42855392. Raoul II van Kamerijk, geb. omstr. 905, graaf van Amiens, Vexin en Valois, † 944, tr. 940
42855393. Hildegarde van Vlaanderen (dezelfde als 3932161 in generatie XXII).

42855394. Landerich van Dreux, geb. omstr. 910, graaf van Dreux, tr.
42855395. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo III van Rouen, aartsbisschop van Rouen.
b. Adèle, zie 21427697.

42855396. Bernard Herbert van Senlis (dezelfde als 21416370 in generatie XXV), tr.
42855397. Cunigonde NN (dezelfde als 21416371 in generatie XXV).

42855398. Willem I ´Langzwaard ´ van Normandië (dezelfde als 10708184 in generatie XXIV), kreeg rel.
42855399. Sprotta van Senlis (dezelfde als 10708185 in generatie XXIV).

42855408. Ragenold de Noorman, geb. Noorwegen omstr. 870, graaf van Bourgondië.

Notitie bij Ragenold: vermeld als aanvoerder van een groep Noormannen, die eerst de Loirestreek plunderden 924-927 en daarna afwisselend Artois, Beauvisis en Bourgondië

42858624. Arnulf ´Gandensis ´ van Holland (dezelfde als 1966080 in generatie XXI), tr. omstr. juni 980
42858625. Liutgard van Luxemburg (dezelfde als 1966081 in generatie XXI).

Notitie bij het huwelijk van Arnulf ´Gandensis ´ en Liutgard: verloofd 980

42858688. Boggis Berthout, geb. omstr. 900, heer van Grimbergen en Asse.

43682752. Ardouino van Neustrië, † 862.

43753472. Heijman van Arkel, geb. omstr. 730, † 783, tr.
43753473. Tekla Wollebrand.

Notitie bij Heijman: zoon van de eerste heer van Egmond, die eerst Pippijn en later diens zoon, Karel de Grote in de oorlog diende. Werd in 783 verslagen in de slag aan de Elbe en aldaar gesneuveld.

43753728. Robbrecht I van Heusden, geb. 845, 1ste heer van Heusden, † 857, tr.
43753729. Ada Hendriksdr van Cuyk, geb. omstr. 810.

Notitie bij Robbrecht I: in 802 verbonden met zijn vader te Heusden, bouwde een fort aldaar, welke werd vernietigd door de Vikingen in 839, zij keerden pas terug toen de Vikingen zich hadden teruggetrokken

62914560. Gerulf van Friesland, geb. omstr. 817, graaf in Friesland 833, † vóór 855.

Notitie bij Gerulf: zijn afkomst is onbewezen, vermeld 839

62914576. Audacar III (ook Odacre) van de Morinen, geb. omstr. 805, markgraaf en houtmeester, † 837, begr. Harelbeke, tr.
62914577. Anseline van Thérouanne, geb. omstr. 815, erfgename van Gent.

Notitie bij Audacar III (ook Odacre): markgraaf en houtmeester van de pagus flandrensis, het huidige West- en Frans Vlaanderen. uit een kennelijk in Laon gevestigd geslacht
Notitie bij het overlijden van Audacar III (ook Odacre): begraven onder de kerktoren van de St. Salvatoris kerk te Harelbeke, zijn gedenkteken is ingemetseld in de crypte van de toren die op de plek staat van de oorspronkelijke kapel van het hof (het Boschwachtershuis)

62914578. Karel II ´de Kale ´ van West Francië (dezelfde als 21381280 in generatie XXV), tr. 1e Quierzy (Frankrijk) 13 dec. 842 (echtsch. ingeschr. 867)
62914579. Ermentrudis van Orleans (dezelfde als 21381281 in generatie XXV).
Generatie XXVII
85524512. Wracharius van Hamaland, graaf van Hamaland en de IJsselgau.

85525024. Mattfried van de Elzas, geb. omstr. 725, graaf van Mansuarie, † omstr. 789, tr.
85525025. NN van Sens, geb. omstr. 730.

85525026. Aubry II van de Bliesgau (Blois), geb. vóór 714, graaf in de Blesgau, † na 755.

85525028. Ingram van de Haspengau, geb. omstr. 735, † Rionsevaux (Spanje) 778, tr. 774
85525029. Landrade van Herbauges, geb. omstr. 757, † 802.

85525034. Ingram (Enquarrand) van de Haspengau, geb. omstr. 745, graaf van de Haspengau en Parijs, tr.
85525035. Rotrud NN.

85525036. Liutfrid II van de Elzas, geb. omstr. 745, hertog van de Elzas, graaf van de Sündgau, † na 11 jan. 813, tr.
85525037. Hiltrude van de Wormsgau, geb. omstr. 760, † 807.

85525038. Girard I van Parijs (dezelfde als 42764248 in generatie XXVI), tr.
85525039. Rotrude van Austrasië (dezelfde als 42764249 in generatie XXVI).

85525044. Raoul I van Thüringen, geb. omstr. 587, † omstr. 640, tr.
85525045. Berthilde I van Thüringen, geb. omstr. 582, † 636.
Uit dit huwelijk:
a. Wautier III, zie 42762522.
b. Hedan I van Thüringen, geb. omstr. 603, hertog van Thüringen, † 651.

85525046. Tassilon III van Beieren, geb. omstr. 735, hertog van Beieren -0794, † omstr. 794, tr.
85525047. Liutpurge van Longobarden, geb. omstr. 740.
Uit dit huwelijk:
a. Aéda, zie 685361159.
b. Sinachilde, zie 42762523.

Notitie bij Tassilon III: uit het huis van de Agilofingen, volle neef van Karel de Grote en daarmede de laatste onafhankelijke vorst van Beieren. Hij was een vooruitstrevend man die veel leerde van zijn schoonvader aan het hof te Pavia. Hij bevorderde kunst en cultuur. In 772 vroeg hij de bisschoppen van Beieren om de scholen te verbinden aan de kerken, een voorbeeld later door Karel de Grote gevolgd. In 794 haalde Karel de Grote zijn weerspannige neef nog eenmaal terug uit het klooster om ten overstaan van het concilie van Frankfurt formeel afstand te doen van zijn aanspraken op de Beierse troon. Hiermede kwam er een einde aan het huis der Agilofingen.
Notitie bij het overlijden van Tassilon III: 11.12.796?

85525096. Hugo van Antibes, geb. omstr. 735, heer van Antibes, † omstr. 810.

85525104. Isemgard II van Altdorf, geb. omstr. 735, graaf van Altdorf, † omstr. 796, tr. 1e Thieree Saint-Quentin, geb. 750, † 805; tr. 2e omstr. 776
85525105. Irmgard van de Franken, geb. 751, † na 778.

85525106. Widukind I ´de Grote´ van Saksen (dezelfde als 42764064 in generatie XXVI), tr. 3e omstr. 775
85525107. Geva Eysteinsdotter van Vestfold (dezelfde als 42764065 in generatie XXVI).

85525112. Walraven II van Laurenburg, geb. omstr. 750, graaf van Laurenburg, † omstr. 812, tr.
85525113. Barbe van Muntzerberg, geb. omstr. 750.
Uit dit huwelijk:
a. Walachon van Laurenburg, tr. Ode van de Wormsgau.
b. Walraven III, zie 42762556.

85525116. Robert II van de Wormsgau, geb. omstr. 765, graaf in de Oberrheingau 795-807, hertog in de Haspengau, † 12 juli 807, tr. 1e Theodrata van Tours, geb. omstr. 765, † vóór 789; tr. 2e Isengarde NN; tr. 3e 802
85525117. Chiltrude van Beieren.

Notitie bij Robert II: nog zonder grafelijke titel vermeld in 11.6.770. Komt vaak in oorkonden voor als getuige en gunsteling van Karel de Grote.

85525118. (H)adrianus van Orleans (ook van de Vinzgau), geb. 752, graaf van Orleans, van de Wormsgau, † 15 febr. 824, had biol. kinderen
85525119. Waldrada van Hornbach (ook van de Wormsgau), geb. omstr. 760, † omstr. 825.
Hun kinderen:
a. Waldrada, zie 42762559.
b. Odo I, zie 42762562.

Notitie bij (H)adrianus: zijn zuster Hildegard was getrouwd met Karel de Grote
Notitie bij Waldrada: uit het geslacht van de hertogen der Alamannen

85525124. (H)adrianus van Orleans (ook van de Vinzgau) (dezelfde als 85525118), had biol. kinderen
85525125. Waldrada van Hornbach (ook van de Wormsgau) (dezelfde als 85525119).

85525126. Leuthard I van Fézensac (dezelfde als 21382124 in generatie XXV), tr.
85525127. Grimilde van de Nordgau (dezelfde als 21382125 in generatie XXV).

85525128. NN (Vulgrin??) NN, tr.
85525129. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Vulgrin NN.
b. Hilduin NN.
c. Vulffart II, zie 42762564.

85525130. Bego I van Parijs, geb. omstr. 757, graaf van Toulouse, graaf van Parijs 0811-0816, markgraaf van Septimanië 0811-, † Bouconville 28 okt. 816, tr. 1e Hitilbrune van Handsucheim (zie 1370699395); tr. 2e omstr. 780 Alpaise van de Franken, geb. 769, † na 814, dr. van Karel de Grote (zie 42762708) en Gerswindis van Saksen en echtg. van Gozelin II van Maine (zie 85527365,b); tr. 3e 806
85525131. Alpais van de Franken, geb. Aken (Duitsland) omstr. 794, abdis van Saint-Pierre in Reims (als weduwe), † na 23 juli 852, begr. Reims (Frankrijk).
Uit dit huwelijk:
a. Eberhard van Parijs, geb. omstr. 804, † omstr. 861.
b. Liuthard III van Fézensac, geb. omstr. 806, graaf van Parijs, later van Fézensac, † omstr. 858, tr. Grimaud van Aquitanië (Nordgau, Dagsburg), geb. omstr. 756, † 813.
c. Suzanne, zie 42762565.
d. Landrée, zie 1371371793.

Notitie bij Bego I: tweede zoon van Gerard van Parijs
Notitie bij het overlijden van Alpais: op een 23 juli

85525136. Egbert III ´de Grote ´ van Wessex, geb. omstr. 775, koning van Wessex 0802-0839, koning van Sussex en Kent 0825-0839, koning van Engeland 0829-0830, † na 19 nov. 838, begr. Winchester (Engeland), tr. omstr. 790
85525137. Redburga van Engeland, geb. omstr. 788.
Uit dit huwelijk:
a. Eadgyth van Wessex, begr. Polesworth Abbey.
b. Aethilstan van Wessex, † 851.
c. Aethelwulf, zie 42762568.

Notitie bij Egbert III ´de Grote ´: Egbert werd in zijn jeugd in ballingschap gedreven door koning Beothtric van Wessex. Hij vluchtte eerst naar Mercia en later naar het hof van Karel de Grote. Hij wordt gezien als de eerste koning van Engeland
Notitie bij het overlijden van Egbert III ´de Grote ´: begraven in de kathedraal aldaar
Notitie bij Redburga: Koning van Engeland 827

85525138. Oslac van Wight, geb. Wessex (Engeland) omstr. 790, heer van Arigh.

Notitie bij Oslac: uit het huis der Juten

85525150. Ceonwolf I van Mercië, geb. omstr. 750, koning van Mercië en Kent 0786-0821, † 821, tr.
85525151. Cenegyth van Kent, geb. omstr. 725.

85525160. Lodewijk II ´de Duitser ´ van Duitsland (dezelfde als 21382086 in generatie XXV), tr. Regensburg 827
85525161. Emma van Beieren (ook Altdorf) (dezelfde als 21382087 in generatie XXV).

85525162. Ernst I van de Nordgau (dezelfde als 21382080 in generatie XXV), tr. omstr. 829
85525163. Irmgard NN (dezelfde als 21382081 in generatie XXV).

85525168. Weybrecht van Saksen, geb. omstr. 780, graaf van Saksen, † 827, tr.
85525169. Odrade NN.

85525170. Wilpurt I van Saksen, geb. omstr. 790, graaf van Ascanië, † 836, tr.
85525171. Hedwig van Friuli, geb. omstr. 786, † na 825.

85525172. Ekbert II van Merseburg (dezelfde als 42764074 in generatie XXVI), tr.
85525173. Ida van Alemannië (dezelfde als 42764075 in generatie XXVI).

85525174. Requimbert van Hereford, geb. omstr. 775, tr.
85525175. Mathilde van Roussillon, geb. omstr. 775.

85525176. Halvdan II ´de Oude ´ van Jutland, geb. omstr. 760, 3de koning van Haithabu, † Walcheren (Noorwegen) vóór 812, tr.
85525177. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Ragnfrid van Jutland, † 814.
b. Hemming van Jutland, geb. omstr. 795, koning van Jutland, † Walcheren (Noorwegen) 17 juni 837.
c. Anulo van Haithabu, geb. vóór 800, † Haithabu 812.
d. Rörik van Jutland, geb. omstr. 800, † 854.
e. Harald II ´Klak´, zie 42762588.

Notitie bij het overlijden van Halvdan II ´de Oude ´: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Rörik: gesneuveld

85525178. Helgi Hlvasse ´de Jonge´ van Ringerike, geb. omstr. 785, koning van Ringerike, † na 810, tr.
85525179. Aslaug Lodbrog van Uppsala, geb. omstr. 790.

Notitie bij Helgi Hlvasse ´de Jonge´: bijgenaamd ´Oog van de serpent´

85525248. Lotharius van Metz (van de Moselgau), geb. omstr. 730, graaf in de Moezelgau, markies van Antwerpen, † 788, tr. 1e Terence van Longobarden (zie 171050503); tr. 2e NN NN; tr. 3e omstr. 765
85525249. Adelheid van de Ardennen, geb. omstr. 730.

85525250. Hendrik III ´de Grote ´ van Salm, tr.
85525251. Ermengarde van Metz, geb. omstr. 760.
Uit dit huwelijk:
a. Beatrix van Salm, tr. Theobald II van Aspremont, geb. omstr. 780, zn. van Sigfrid II en Mechtilde van Metz.
b. Félicité, zie 42762625.

85525376. Adalric van Artois, geb. omstr. 720, graaf van Artois, † omstr. 780, tr.
85525377. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Eberhard van Artois, † 800.
b. Berengarius, zie 42762688.

85525382. Desiderius III van Longobarden, hertog van Istrië en Toscanië, laatste koning van de Longobarden 0757-0774, † omstr. 786, begr. Corbie, tr.
85525383. Ansa van Longobarden, geb. Brescia 725, † na 774, begr. ald..
Uit dit huwelijk:
a. Liutpurge, zie 85525047.
b. Ansperge, zie 42762691.
c. Adalperga van Longobarden, geb. omstr. 745, tr. 758 Arichis II van Bénévent, geb. omstr. 736, hertog van Bénévent 0758-0774, prins van Bénévent 0784-0787, † Salerno 21 juli 787, zn. van Gisulf II en Scauniperga NN.
d. Ermengarde van Longobarden, geb. 745, † 776, tr. Karel de Grote (zie 42762708).
e. Desiderata van Longobarden, geb. omstr. 750, tr. 769 Karel de Grote (zie 42762708).
f. Gerberge van Longobarden, geb. omstr. 750, † 781, tr. 769 Karloman II van de Karolingers (zie 85525417,g).

Notitie bij Desiderius III: oorpsronkelijk hertog van Istrië en Toscane, een belangrijk officier aan het hof van koning Aistulf. Vooral bekend door zijn connecties met Karel de Grote, die niet alleen zijn dochter tot vrouw maakte maar hem ook zijn koninkrijk afnam.
Notitie bij het huwelijk van Desiderius III en Ansa: Lombardische prinses
Notitie bij Karel: tot keizer gekroond (door paus Leo III) Rome 25.12.800, gedoopt door Bonifacius, aartsbisschop van Mainz, Karel en zijn broer Carloman volgden samen hun vader Pippijn op waarin Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Province en Carloman in hoofdzaak Australasië krijgen, beiden worden gezalfd 9.10.768. Karel te Noyon en Carloman in Soissosns. Na de dood van Carloman in 777 en onder het passeren van diens minderjarige zonen wordt Karel de enige koning der Franken, hij wordt dan als zodanig wederom gezalfd te Corbeny, na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Lomgobarden volgt in 774 de kroning tot koning van de Longobarden, Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning Saint Denis 29.7.754 en tevens door paus Stephanus II verheven tot ´patricius Romanorum´ maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden in 774, door paus Leo III tot keizer gekroond Rome 25.12.800, laat dan zijn ´patricius´titel vallen zijn uiteindelijke titelatuur wordt Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romarum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum´ zijn westers keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse ´basileus´Michael I Rhangabe erkend
Notitie bij het overlijden van Karel: vermoedelijk overleden aan een longontsteking, is in keizerlijke kleding en zittend in een zetel ingemetseld in een crypte onder de Dom van Aken, werd in de 12de eeuw zalig verklaard alhoewel hij al langer bekend stond bij het volk als ´Heilige´maar wordt als zodanig alleen in Aken vereerd
Notitie bij het huwelijk van Karel en Desiderata: verstoten 770 of begin 771, Karel stuurde haar terug naar haar vader
Notitie bij Karel: tot keizer gekroond (door paus Leo III) Rome 25.12.800, gedoopt door Bonifacius, aartsbisschop van Mainz, Karel en zijn broer Carloman volgden samen hun vader Pippijn op waarin Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Province en Carloman in hoofdzaak Australasië krijgen, beiden worden gezalfd 9.10.768. Karel te Noyon en Carloman in Soissosns. Na de dood van Carloman in 777 en onder het passeren van diens minderjarige zonen wordt Karel de enige koning der Franken, hij wordt dan als zodanig wederom gezalfd te Corbeny, na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Lomgobarden volgt in 774 de kroning tot koning van de Longobarden, Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning Saint Denis 29.7.754 en tevens door paus Stephanus II verheven tot ´patricius Romanorum´ maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden in 774, door paus Leo III tot keizer gekroond Rome 25.12.800, laat dan zijn ´patricius´titel vallen zijn uiteindelijke titelatuur wordt Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romarum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum´ zijn westers keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse ´basileus´Michael I Rhangabe erkend
Notitie bij het overlijden van Karel: vermoedelijk overleden aan een longontsteking, is in keizerlijke kleding en zittend in een zetel ingemetseld in een crypte onder de Dom van Aken, werd in de 12de eeuw zalig verklaard alhoewel hij al langer bekend stond bij het volk als ´Heilige´maar wordt als zodanig alleen in Aken vereerd
Notitie bij het overlijden van Karloman II: begraven in de kerk van de abdij

85525416. Pippijn III ´de Korte ´ van Francië, geb. Jupille aan de Maas 715, ged. Utrecht, hofmeier van Neustrië 0714-, koning der Franken 0751-0768, † Saint Denis 24 sept. 768, tr. 743
85525417. Bertrade ´met de grote Voeten ´ van Laon, geb. mei 720, † Choisy-au-Bac 12 juli 783.
Uit dit huwelijk:
a. Adelais van de Franken, begr. Metz (Frankrijk).
b. Chrotais van de Franken, begr. Metz (Frankrijk).
c. NN van de Franken.
d. NN van de Franken.
e. Karel, zie 42762708.
f. Irmgard, zie 85525105.
g. Karloman II van de Karolingers, geb. 751, koning van Frankisch Austrasië, † Samoussy near Lyon (Frankrijk) 5 dec. 771, begr. Reims (Frankrijk), tr. 769 Gerberge van Longobarden (zie 85525383,f).
h. Gisela van de Karolingers, geb. 757, † Chelles 30 juli 810, tr. 765 (door echtsch. ontbonden 766) Leon V van Byzantium, geb. jan. 750, keizer van Byzantium 813, † Constantinopel 8 sept. 780, zn. van Constantijn V Copronymos en Tzitzak van de Khazaren.
i. Pippijn van de Franken, geb. 759, † omstr. 762.

Notitie bij Pippijn III ´de Korte ´: Deelde aanvankelijk de regering met zijn oudste broer Carloman, installeerde Childeric III op de troon, onderwierp Austrasië en trok verder met zijn broer tot aan de oevers van de Inn 743. Na het intreden in het klooster van Carloman in 747 werd hij alleen hofmeier, maakte met Carloman een begin aan diverse hervormingen in de kerk en schoot de paus te hulp tegen de Lombarden. Hij zond in 751 twee afgezanten naar de paus om te vragen hoe die stond tegenover een koningschap, waarop de paus de historische woorden ten antwoord gaf : het lijkt mij beter diegene koning te maken die de koninklijke macht bezit dan degene, die die macht niet bezit. Hierop verzamelde hij zijn raad der edelen in november 751 sloot Childebert op in de abdij St. Bertijn en werd tot koning gekozen. De echte erfgenaam Thierry werd zoals gebruikelijk in het klooster gedaan (Fontenelle) en verdween net als zijn vader uit de historie. Na zijn kroning voerde Pippijn oorlog met de Saksen, die uiteindelijk onderworpen werden door zijn zoon, daarna met Beieren, waar hij zijn halfbroer Griffo verjoeg en de vaziliteit van Tassillo III accepteerde, onderwierp tenslotte Aquitanië, verbeterde sterk de administratie van zijn rijk en vervolgde de verbetering van de organisatie van de kerk en startte zo een actie die later door historici ´de Karolingische renaissance´zou worden genoemd
Notitie bij het overlijden van Pippijn III ´de Korte ´: jong overleden, begraven in de St. Arnoul
Notitie bij Bertrade ´met de grote Voeten ´: bijnaam ontleend aan het gegeven dat ze een klompvoet had, in 762 wilde haar man haar verstoten maar het werd verhinderd door de paus. Bertrade werd na het huwelijk nauwelijks meer genoemd, behalve toen het huwelijk met Pippijn verslechterde en in 762 moest paus Paulus I ingrijpen om hem van een scheiding af te houden. Des te meer deed zijn zich gelden tijdens de regering van haar zoons door haar sterke sympathie voor de Lombarden, reden van Karel´s huwelijk met de dochter van een Lombardische koning, zij verloor snel invloed toen Karel een andere koers ging varen.
Notitie bij het huwelijk van Pippijn III ´de Korte ´ en Bertrade ´met de grote Voeten ´: of 744, volgens de annalen van Prüm, die als betrouwbaar bekend zijn
Notitie bij het overlijden van Adelais: jong overleden, begraven in de St- Arnoul
Notitie bij het overlijden van Karloman II: begraven in de kerk van de abdij
Notitie bij het huwelijk van Leon V en Gisela: verlovingsdatum, contract waarschijnlijk verbroken

85525418. Gerold I van de Kraichgau, geb. omstr. 725, hertog van Alemanië, graaf van de Kraichgau, Frankische graaf in de Vinzgau, † na 1 juli 784, tr.
85525419. Imma van Alemannië, geb. Aken (Duitsland) omstr. 735, † 798.
Uit dit huwelijk:
a. Erbio in de Vinzgouw, † vóór 11 juli 793.
b. Udo in de Vinzgouw, † vóór 798.
c. Gerold II in de Vinzgouw, † 1 sept. 799, begr. Augia.
d. (H)adrianus, zie 85525118.
e. Adrianus van de Vinzgau, geb. omstr. 752, paltsgraaf aan de Rijn, later graaf van Orleans, † omstr. 821, tr. Waldrade van de Wormsgau, geb. omstr. 766, † omstr. 825, dr. van Lambert III (zie 171050057,f) en Gerberge van Laon (zie 171050835,b).
f. Udalrich I, zie 1370699392.
g. Hildegard, zie 42762709.

Notitie bij Gerold I: stamvader van de huizen Perigord en Orleans
Notitie bij het overlijden van Gerold II: gesneuveld
Notitie bij Adrianus: vermeld 793
Notitie bij Waldrade: uit het geslacht der Widonen

85525792. Thibaut van Artois, geb. omstr. 750.

85525808. Guerin III van de Thurgau, geb. omstr. 725, hofmeier van Austrasië, † omstr. 800.

85525856. Bardas Skleros.

Notitie bij Bardas: in 867 met een aantal familieleden genoemd als deelnemer aan de samenzwering om Bardas, de sterke man van keizer Michael III te vermoorden ten gunste van zijn vermoedelijke broer, de latere keizer Basileios I

85525964. Sigaraed II van Kent, prins van Kent, † na 871.

85525968. Lieven (Linduin) van Narbonne, geb. omstr. 830, burggraaf van Narbonne, † Narbonne na 878, tr.
85525969. Engeltrude van Orleans, geb. omstr. 829, † na 860, tr. 1e Geoffrey van Fézensac, geb. omstr. 825, hertog van Orleans, zn. van Bouchard II.

85525970. Raymond I van Toulouse (dezelfde als 42834384 in generatie XXVI), tr. omstr. 830
85525971. Bertha van Reims (dezelfde als 42834385 in generatie XXVI).

85525972. Bernard ´Plantevelue ´ van Auvergne (dezelfde als 42763690 in generatie XXVI), tr.
85525973. Ermendgarde van Chalon (dezelfde als 42763691 in generatie XXVI).

85525982. Lodewijk II ´de Jonge ´ van Italië, geb. omstr. 822, koning van Italië 0844-0850, keizer van Italië 0850-0855, † Brescia 12 aug. 875, begr. Milaan, tr. 13 okt. 851
85525983. Engelberga van Spoleto, geb. omstr. 830, † na 896.
Uit dit huwelijk:
a. Gisea van Italië, † vóór 2 mei 868, tr. Conrad I van Genève, geb. omstr. 910, graaf van Genève, † 963, zn. van Albert I en Odda NN.
b. Ermengardis, zie 42762991.

Notitie bij Lodewijk II ´de Jonge ´: in 844 werd hij door zijn vader als koning van Italië geinstalleerd en werd in hetzelfde jaar ge Rome door paus Serge II gezalfd. In 850 werd hij door zijn vader in de keizerlijke waardigheid verheven en werd als zodanig door paus Leon IV gezalfd. Alles wees erop dat hij zijn vader in diens voetsporen zou volgen. Na de dood van zijn vader eiste hij een deel van Francië op. De drie broers, zoons van Lodewijk de Vrome, kwamen uiteindelijk op een accoord uit over de verdelingen van de koninkrijken.
Notitie bij het overlijden van Lodewijk II ´de Jonge ´: begraven in de basiliek Saint-Anbroise
Notitie bij het overlijden van Engelberga: maar voor 901 overleden als religieuze

85526146. Eberhard III van Friuli (dezelfde als 10690676 in generatie XXIV), tr. omstr. 836
85526147. Gisela van Francië (ook Verona) (dezelfde als 10690677 in generatie XXIV).

85526672. Johannes van Kleef, geb. omstr. 750, 5de graaf van Kleef en Teisterbant, † 801, tr. 1e Constantia Michaelsdr Paleologus, geb. omstr. 750, † na 810, dr. van *Michael I Rhangabe; tr. 2e
85526673. Gerberga NN.

85527040. Helgaud II van Boulogne, geb. omstr. 805, graaf van Boulogne, graaf van Ponthieu door huwelijk, † 863, tr.
85527041. Bertha van Ponthieu, geb. omstr. 805, † vóór 859.
Uit dit huwelijk:
a. Berthe van Boulogne, geb. omstr. 827, † 860, tr. Herlequin van Boulogne, zn. van Ragnhard.
b. Herbouin I, zie 42763520.

85527168. Randver van Uppsala, geb. omstr. 670, koning van Uppsala 670 en koning van Lethra, † omstr. 717, tr.
85527169. Asa van Noorwegen, prinses van Noorwegen.

85527170. Gandalf van Alfhem, tr.
85527171. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Alfhild, zie 42763585.
b. Alfarin Gandalfsson van Alfhem.

85527172. Sigmond Volsungsson Favnesbane, geb. omstr. 695.

85527174. Buldi Leifnisson, geb. Noorwegen omstr. 680.

85527200. Eynstein Glumra ´le Bataileur´ van de Heidmark, geb. omstr. 805, jarl van Moëre, † omstr. 872, tr.
85527201. Aseda van Vestfold, geb. omstr. 825, prinses van Vestfold, † omstr. 860.
Uit dit huwelijk:
a. Ragnvald Eynssteinson ´de Rijke ´, zie 42763600.
b. Malahut Eynsteinsson van de Heidmark, geb. omstr. 842, tr. Maud van Saint-Pol.
c. Ragnhild Hrolfsson, zie 42763601.

85527202. Eynstein Glumra ´le Bataileur´ van de Heidmark (dezelfde als 85527200), tr.
85527203. Aseda van Vestfold (dezelfde als 85527201).

85527208. Guillaume van Chartres, geb. omstr. 830, graaf van Orleans, † Senlis omstr. 866.

85527362. Lodewijk I ´de Vrome ´ van Duitsland (dezelfde als 21381354 in generatie XXV), tr. 1e 794
85527363. Ermingard van de Haspengau (dezelfde als 42762517 in generatie XXVI).

85527364. Gozelin I van Maine, geb. omstr. 740, graaf van Maine, † na 775, tr.
85527365. Adeltrudis van Bourges, geb. vóór 755.
Uit dit huwelijk:
a. Roricon I, zie 42763682.
b. Gozelin II van Maine, geb. omstr. 775, † 826, tr. Alpaise van de Franken, geb. 769, † na 814, dr. van Karel de Grote (zie 42762708) en Gerswindis van Saksen; zij hertr. omstr. 780 Bego I van Parijs (zie 85525130).

85527380. Bernard I van Septimanië (ook Toulouse), geb. omstr. 795, graaf van Barcelona 827 of eerder, graaf van Autun tot 830, markies van Septimanië tot 831, † Toulouse 844, tr. Aken (Duitsland) 23 juni 824
85527381. Doda (Dhuoda) van Gascogne, geb. omstr. 810, hertogin van Septimanië, † 843.
Uit dit huwelijk:
a. Theodoric IV van Septimanië, † na 826.
b. Willem van Septimanië, geb. 29 nov. 826, graaf van Agen, markies van La Marche (Spanje), † Barcelona (Spanje) 850, tr. NN des Baux.
c. Bernard ´Plantevelue ´, zie 42763690.
d. Regelindis, zie 42834419.

Notitie bij het overlijden van Bernard I: geexecuteerd

85527382. Bernard van Chalon, geb. omstr. 815, graaf van Auvergne en Poitiers, † 868, tr.
85527383. Liutgarde van Auvergne, geb. omstr. 825, † na 872, tr. 1e Foulques I van Limoges (zie 42834385,f).

85527392. Halvdan ´de Oude van Uppland.

85527416. Erispoë I van Poher, geb. omstr. 775, graaf van Poher en koning van Bowaroc, † 812, tr.
85527417. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Bretagne, tr. 856 Lodewijk II ´de Stamelaar ´ van West Francië (zie 10690640).
b. Nominoë, zie 42763708.
c. Rawillon III, zie 85527422.

Notitie bij Lodewijk II ´de Stamelaar ´: tot koning gekroond te Compiègne (door bisschop Hincmar van Reims) 8.12.877 en te Troyes (door paus Johannes VII) 7.9.878
Notitie bij het overlijden van Lodewijk II ´de Stamelaar ´: begraven in het klooster Notre-Dame

85527420. Nominoë van Bretagne (dezelfde als 42763708 in generatie XXVI), tr.
85527421. Argentael NN (dezelfde als 42763709 in generatie XXVI).

85527422. Rawillon III van Poher, geb. omstr. 805, graaf van Poher 0844-0857, † 857, tr.
85527423. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Mathuédoi I, zie 42832756.
b. Rivelen van Poher.
c. Marmoëc, zie 42763711.
d. Salomon III van Poher, geb. omstr. 835, koning van Bretagne 0857-0874, † La Martyre 25 juni 874, tr. 1e Wembrit NN; tr. 2e Gwenfred NN.

85527456. Eberhard I van de Nordgau, geb. omstr. 730, graaf in de Nordgau en Hamaland, † 777, tr.
85527457. Adalinde van Lunéville.
Uit dit huwelijk:
a. Meginhard I van Hamaland, tr. Evesa NN.
b. Alberic II (Bego), zie 42763728.
c. Aleid van de Nordgau, geb. omstr. 765, tr. Bernard van Saksen-Bilung, geb. omstr. 760, zn. van Amelung I en NN NN.

Notitie bij Meginhard I: betaalde losgeld voor de vrijlating van haar zoon

85528128. Werneking van Saksen, geb. omstr. 710, koning van Saksen, hertog van Engern, † 768, tr.
85528129. Gunhild van Rugie, geb. omstr. 710.
Uit dit huwelijk:
a. Imhild, zie 171050353.
b. Angila van de Niederlahngau, geb. omstr. 735, tr. 752 Robert Cancor (Rupert) van de Haspengau (zie 171050057,c).
c. Widukind I ´de Grote´, zie 42764064.

85528130. Einstein II Fjert Glumru van Noorwegen, koning van Noorwegen, tr. 1e Hilda Eyriksdottir van Vestfold (zie 684217601); tr. 2e
85528131. Ascia van Zweden.

85528132. Ratbout I van Friesland, geb. Denemarken omstr. 648, koning/hertog van Friesland 0680-0719, † 719, tr.
85528133. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Adgillis II, zie 42764066.
b. Poppo I van Friesland, geb. omstr. 674, hertog van Friesland, graaf van de Ooster- en Westergau, † omstr. 734.
c. Theodesindis van Friesland, geb. omstr. 677, tr. 711 Grimoald II van Neustrië (zie 342100384).
d. Heila van Friesland, geb. omstr. 700, tr. Ethelhard van Saksen, geb. omstr. 690, † omstr. 757, zn. van Weybrecht (zie 171056256) en NN van Beieren.

Notitie bij Ratbout I: koning/hertog volgens de kronieken, heiden die fel gekant was tegen het Christendom. Alleen in latere kronieken genoemd als de zoon van Aldgilse.Tussen 688 en 695 leed hij gevoelige nederlagen tegen Pepijn van Herstal o.a. in de slag bij Dorestad
Notitie bij het overlijden van Ratbout I: overleden ten gevolge van een ziekte
Notitie bij het overlijden van Grimoald II: vermoord

85528144. Bruno I van Engern, geb. omstr. 730, hoofdman van de Saksen, † omstr. 775, tr. 2e omstr. 779 Hasala van Saksen; tr. 1e omstr. 755
85528145. NN van Asseburg, geb. omstr. 730.

85528146. Widukind I ´de Grote´ van Saksen (dezelfde als 42764064 in generatie XXVI), tr. 3e omstr. 775
85528147. Geva Eysteinsdotter van Vestfold (dezelfde als 42764065 in generatie XXVI).

85528148. Ekbert van Merseburg, geb. omstr. 730, † 809, tr.
85528149. Ida NN.

85528150. Landfried II van Alemannië, geb. omstr. 742, koning van Ripuarië, tr.
85528151. Ida NN.

85528156. Karel de Grote (dezelfde als 42762708 in generatie XXVI), tr. 3e Aken (Duitsland) vóór 30 april 771
85528157. Hildegard in de Vinzgouw (dezelfde als 42762709 in generatie XXVI).

85528332. Nithard van Ponthieu, geb. omstr. 720, graaf van Ponthieu, † 760, tr.
85528333. Richarde van de Karolingers, geb. omstr. 720.

85528334. Karel de Grote (dezelfde als 42762708 in generatie XXVI), tr. 3e Aken (Duitsland) vóór 30 april 771
85528335. Hildegard in de Vinzgouw (dezelfde als 42762709 in generatie XXVI).

85528336. Raginsid van Zwaben.

85528338. Asturius NN.

85528484. Guilaume ´de Heilige ´ van Gellone (dezelfde als 42764246 in generatie XXVI), tr. 1e
85528485. Cunigonde van Austrasië, geb. omstr. 765, † 835.
Uit dit huwelijk:
a. Guitcaire van Gellone, † vóór 824.
b. Hildehelm van Gellone, † vóór 824.
c. Gerberge van Gellone, † Chalon-sur-Saone 834.
d. Helimbruc van Gellone, † vóór 824.
e. Heribert, zie 42764242.
f. Bernard I, zie 85527380.

Notitie bij het overlijden van Gerberge: verdronken
Notitie bij het overlijden van Helimbruc: het is mogelijk dat hij en zijn vermeende broer Heribert een en dezelfde persoon zijn

85528488. Karel Martel van Herstal, geb. Herstal omstr. 689, hertog der Franken 0714-0741, hofmeier van Austrasië 0714-, hofmeier van Neustrië 0719-, † Quiersy-sur-Oise (Frankrijk) 22 okt. 741, begr. Parijs (Frankrijk), tr. 1e omstr. 709 Rotrude van Thurgovië (zie 171050833); tr. 2e 725 Swanahilde van Beieren, geb. omstr. 710, † na 17 sept. 741, dr. van Theodobert en Emma van Alemannië; kreeg rel.
85528489. NN2 NN.
Uit deze relatie:
a. Remigius van Herstal, † 787.
b. Bernard, zie 42764244.
c. Hyronimus, zie 171056666.

Notitie bij Karel Martel: hij onderwierp de Saksen in 718, werd in 716 door Radboud verslagen bij Keulen, maar kon door diens dood in 719 Utrecht heroveren. Zijn bekendste overwinning van alle veldslagen was de slag bij Poitiers in 732, die algemeen wordt gezien als de redding van de Europeanen van de Arabieren
Notitie bij het overlijden van Karel Martel: begraven in de kathedraal Saint-Denis

85528492. Theoderik I van Autun, geb. Babylon 720, hertog van Autun, graaf van Madrie, generaal van Karel de Grote en Pippijn, † Frankrijk omstr. jan. 793, tr. omstr. 758
85528493. Aldana Martel van Herstal, geb. omstr. 734.
Uit dit huwelijk:
a. Bertha van Autun.
b. Teudoin van Autun, † na 825.
c. Theodoric II van Autun, † na 811.
d. Albana van Autun, † na 804, tr. Guerin I van Vergy.
e. Guilaume ´de Heilige ´, zie 42764246.
f. Berta, zie 171337539.
g. Theoden van Madrie, geb. omstr. 755, graaf van Autun, † vóór 804, tr. NN van de Wormsgau, dr. van Robert II (zie 85525116) en Theodrata van Tours.

85528494. Lambert van Herbauges, geb. omstr. 690, graaf van Herbauges, † 674, tr.
85528495. NN van Trèves, geb. omstr. 713, † omstr. 774.
Uit dit huwelijk:
a. Guy van Herbauges, † 807.
b. Ruodolt van Herbauges.
c. Garnier, zie 171050058.
d. Guitburges, zie 42764247.

85528496. Liutfried I van de Elzas, geb. omstr. 700, hertog van de Elzas, graaf van de Sündgau, † omstr. 760, tr. 2e na 722 Hiltrude NN (zie 171050049); tr. 1e
85528497. NN NN.

85528498. Carloman I van Austrasië, geb. omstr. 715, hertog in Austrasië, † 754, tr.
85528499. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Chrothildis van Austrasië.
b. NN van Austrasië.
c. Dreux van Austrasië, geb. 730, † na 753.
d. Rotrude, zie 42764249.

85528500. *Etichon II van de Elzas, geb. omstr. 690, graaf in de Elzas, † 723, tr.
85528501. Ganna NN.
Uit dit huwelijk:
a. Alberic I van de Nordgau, geb. omstr. 720, graaf van de Nordgau, † 747.
b. Hugo, zie 42764250.

85528502. Grimbert van Parijs, geb. omstr. 690, † omstr. 724.

85529280. Hatto (ook Otto I) van Laurenberg, geb. omstr. 800, † 849, tr.
85529281. Magdalena NN.

85664776. Ernst II van Sualafeld (dezelfde als 10691040 in generatie XXIV), tr.
85664777. Adelheid van Altdorf (dezelfde als 10691041 in generatie XXIV).

85664780. Ratold I van Ebersberg, geb. omstr. 880, voogd van Freising, markgraaf van Karinthië 0896-0919, graaf van Andechs door huwelijk 0906-0919, † 20 jan. 919, begr. Salzburg (Oostenrijk), tr. 2e 906 Hillegarde van Andechs (zie 85665125); tr. 1e
85664781. Engelmut NN, † 30 dec. 919.
Uit dit huwelijk:
a. Willibirg van Ebersberg, † 25 nov. 985, tr. 1e Poppo van Kühbach, graaf van Kühbach, zn. van Hendrik van Babenberg en Kunigunde van Zwaben (zie 5345521); tr. 2e Eticho II NN.
b. Eberhard van Ebersberg, † okt. 949, begr. Freising.
c. Ratold II, zie 42832390.

Notitie bij Ratold I: won de slag tegen de Hongaren 902
Notitie bij het overlijden van Ratold I: begraven in het klooster Sint Amand

85664832. Mayeul I van Narbonne (dezelfde als 42762984 in generatie XXVI), tr. 862
85664833. Raimonde van Limoges (dezelfde als 42762985 in generatie XXVI).

85664834. Sunyer van Roussillon, graaf van Rousillon, † 915, tr.
85664835. Ermengarde NN.
Uit dit huwelijk:
a. Arsinde, zie 42832417.
b. Guadal van Roussillon, † 947.
c. Elmerad van Roussillon, † 920.
d. Bencio I van Roussillon, † 916.
e. Gausbert I van Roussillon.

85664836. Wilfredo I ´de Harige ¨ van Barcelona (dezelfde als 42832432 in generatie XXVI), tr. 2e 877
85664837. Winilda (Gudilnide) van Ampurias (dezelfde als 42832433 in generatie XXVI).

85664838. Odo van Toulouse (dezelfde als 21417192 in generatie XXV), tr. vóór 875
85664839. Garsinde van Albi (dezelfde als 21417193 in generatie XXV).

85664840. Raymond II van Toulouse, geb. omstr. 870, graaf van Nimes en Albi 0886-0918, mede-graaf van Toulouse 0906-0918, graaf van Toulouse en markies van Septimanië 0918-0924, † omstr. 923, tr.
85664841. Guinidilda van Barcelona, geb. omstr. 875, † omstr. 923.
Uit dit huwelijk:
a. Ermengaud van Toulouse.
b. Raimund-Pons III, zie 42832420.

Notitie bij Raymond II: mede-graaf van Toulouse sedert 906

85664842. Garcia I ´de Kromme ´ Sanche van Gascogne (dezelfde als 21417208 in generatie XXV), tr. omstr. 870
85664843. *Amuna van Angoulême Périgord (dezelfde als 21417209 in generatie XXV).

85664864. Sunifred I van Barcelona, geb. omstr. 819, graaf van Urgell, Gerona, Osana en Cerdagne, graaf van Barcelona 0844-0849, † 849, tr.
85664865. Ermesinde van Carcassonne, geb. omstr. 820, † na 1 dec. 885.
Uit dit huwelijk:
a. Cixilona van Barcelona, † na 890, tr. Dela I van Ampurias (zie 85664873,a).
b. Ermesenda van Barcelona, † omstr. 898.
c. Riculfo van Barcelona, † 916.
d. Sesenando van Barcelona.
e. Sunifredo van Barcelona, † 890.
f. Rudolphe van Bésalu, † omstr. 920, tr. Redlinda van Razès.
g. Miron I van Rousillon, † na 895, tr. 1e Cixilona NN; tr. 2e NN NN.
h. Wilfredo I ´de Harige ¨, zie 42832432.

Notitie bij Sunifred I: hij leidde een opstand van de visigotische bevolking tegen Bernard van Septimanië, hij veroverde Cerdagne en Urgell in de jaren 830 en bracht een moorse inval tot stilstand
Notitie bij het overlijden van Sunifred I: gesneuveld in een tegenaanval van Willem ´de Heilige´

85664866. Sunario II (Sunifred) van Ampurias (Urgell) (dezelfde als 42832436 in generatie XXVI), tr.
85664867. Ermengarde van Poitou (dezelfde als 42832437 in generatie XXVI).

85664868. Raimundo I van Ribagorza, graaf van Ribagorza, † omstr. 916, tr. 2e NN Banu Qasi, dr. van Mutarrif Ibn Lope; tr. 1e
85664869. Guinieguentes van Conflent, geb. omstr. 875.
Uit dit huwelijk:
a. Miron van Ribagorza, † na 955.
b. Ato van Ribagorza, † 955.
c. Isarn (Aznar) van Ribagorza, † na 13 sept. 953.
d. Lope van Ribagorza, † na 947.
e. Bernardo I, zie 42832434.

Notitie bij Raimundo I: kocht in 884 Zaragoza van sultan Mohammed Ibn Lubb, die de stad later heroverde

85664870. Galindo II Aznaraz van Aragon, geb. omstr. 875, graaf van Aragon 0893-0923, † 923, tr. 2e na 905 Sancha Garces van Navarra, geb. omstr. 885, † 21 dec. 925, dr. van Garcia Jimenez en Oneca van Sanguesa en gesch. echtg. van Iñigo Fortun van Pamplona; tr. 1e vóór 905
85664871. Acibella van Gascogne, † vóór 905.
Uit dit huwelijk:
a. Redemptus Galindez van Aragon.
b. Miron Galindez van Aragon.
c. Tota Galindez, zie 42832435.

Notitie bij Galindo II Aznaraz: volgde zijn vader op

85664872. Sunario I (Sunifred) van Ampurias, geb. omstr. 810, graaf van Ampurias en Rousillon, † 862, tr.
85664873. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Dela I van Ampurias, graaf van Ampurias 0862-0894, † omstr. 894, tr. Cixilona van Barcelona (zie 85664865,a).
b. Sunario II (Sunifred), zie 42832436.

85665104. Sieghart IV van de Chiemgau, graaf in de Chiemgau 0924-0959, † na 958, tr.
85665105. Willa van de Traungau.
Uit dit huwelijk:
a. Nortbert II van de Chiemgau.
b. Pilgrim van de Chiemgau, † 991.
c. Friedrich van de Chiemgau.
d. Sieghart V, zie 42832552.
e. Engelbert III, zie 42832556.

Notitie bij het overlijden van Sieghart IV: maar voor 923

85665108. Arpo van Karinthië, geb. omstr. 880.

Notitie bij Arpo: stichter van Goess

85665112. Sieghart IV van de Chiemgau (dezelfde als 85665104), tr.
85665113. Willa van de Traungau (dezelfde als 85665105).

85665116. Adelberg V van Ebersberg (dezelfde als 42832562 in generatie XXVI), tr.
85665117. Luitgard van Freising (dezelfde als 42832563 in generatie XXVI).

Notitie bij het huwelijk van Adelberg V en Luitgard: meerdere kinderen uit dit huwelijk

85665118. Marquart II van Eppenstein (dezelfde als 42832560 in generatie XXVI), tr.
85665119. NN NN (dezelfde als 42832561 in generatie XXVI).

85665120. Marquart I van Eppenstein, geb. omstr. 890, graaf in de Ufgau 916, † na 916.

85665124. Ratold I van Ebersberg (dezelfde als 85664780), tr. 2e 906
85665125. Hillegarde van Andechs, geb. omstr. 890, erfgename van Andechs, † omstr. 20 dec. 919, begr. Salzburg (Oostenrijk).

Notitie bij het overlijden van Hillegarde: begraven in het klooster Sint Amand
Notitie bij het huwelijk van Ratold I en Hillegarde: in de kerk van de heilige Amandes

85665126. Poppo van Freising, geb. omstr. 900.

85665136. *Wilhelm I van Plain, † na 927.

85665344. Welf I van Ammergau, geb. omstr. 819, † na 861, tr.
85665345. Willa van Büchau, geb. omstr. 816.
Uit dit huwelijk:
a. Konrad van Linzgau.
b. Eticho, zie 42832672.

Notitie bij het overlijden van Welf I: maar voor 879

85665346. Hendrik van La Marck (dezelfde als 21381290 in generatie XXV), tr.
85665347. Ingeltrudis van Friuli (dezelfde als 21381291 in generatie XXV).

85665348. Meginhard van Beieren, graaf 856, † na 895.

85665480. Pippijn II van de Karolingers (dezelfde als 10691060 in generatie XXIV), tr. omstr. 838
85665481. Rothaide van Saint-Quentin (dezelfde als 10691061 in generatie XXIV).

85665482. Gurwant van Rennes (dezelfde als 21381854 in generatie XXV), tr. na 857
85665483. NN van Bretagne (dezelfde als 21381855 in generatie XXV).

85665512. Rawillon III van Poher (dezelfde als 85527422), tr.
85665513. NN NN (dezelfde als 85527423).

85665514. Alain I ´de Grote ´ van Vannes, graaf van Poher, graaf van Vannes en Nantes 0877-0907, koning van Bretagne 0890-0907, † Rioux (Frankrijk) 907, tr. 2e NN NN; tr. 1e
85665515. Ohurgen van Cornouailles, geb. omstr. 860.
Uit dit huwelijk:
a. Havoise, zie 42832757.
b. Guerec van Vannes, † na 5 febr. 897.
c. Pascwethen van Vannes, † na 5 febr. 897.
d. Budic van Vannes, † na 5 febr. 897.
e. Rudalt van Vannes, geb. omstr. 865, graaf van Vannes, † na 5 dec. 912, tr. NN NN.

85665532. Manasses II ´de Oude´ van Vergy (dezelfde als 21381494 in generatie XXV), tr.
85665533. Ermengarde van Provence (dezelfde als 21381495 in generatie XXV).

85665534. Richard I ´Le Justicier ´ van Bourgondië (dezelfde als 5345318 in generatie XXIII), tr. vóór 880
85665535. Adelheid van Auxerre (dezelfde als 5345319 in generatie XXIII).

85665600. Halvdan ´de Zwarte ´ van Vestfold, geb. omstr. 830, (half legendarische) koning van Noorwegen 0830-0870, † omstr. 870, begr. Ringerike, tr. 1e omstr. 850 Ragnhild Haraldottir, † omstr. 861, dr. van Harald ´Goldbeard ´ van Sogn en Selware NN; tr. 2e omstr. 862
85665601. Ragnhild Sigurdsdotter.

Notitie bij Halvdan ´de Zwarte ´: zijn vader werd kort na zijn geboorte gedood (in sommige bronnen door zijn moeder als wraak voor de moord op haar vader en broer), derhalve werd hij opgevoed door de familie van zijn moeder. Als jongeman werd hij koning en breidde zijn gebied gestaag uit door het voeren van oorlogen, onderhandelingen en erfenis. Hij verdronk toen hij ´s winters met een slee met paarden door het ijs van Randsfjord zakte.
Notitie bij het overlijden van Halvdan ´de Zwarte ´: verdronken

85665602. Eynstein van Uppland (dezelfde als 21381848 in generatie XXV), tr.
85665603. NN NN (dezelfde als 21381849 in generatie XXV).

85665624. Bjorn Steinsson, geb. omstr. 830.

85665626. Thorstein NN.

85665632. Edmund I van Zweden, geb. 832, koning van Zweden, † 907.

85665664. Almos van Hongarije, geb. omstr. 821, hoofdman van de Magyaren in de steppen aan de Dnjepr, † 895.

85665680. Ziemovit van Polen, geb. omstr. 835, hertog van Polen 861, † 892.

85665696. Boris I Krum van Bulgarije, geb. Preslav (Bulgarije) omstr. 840, khan van Bulgarije 0853-0893, † 2 mei 907, tr.
85665697. Maria NN, geb. omstr. 872, † omstr. 938.
Uit dit huwelijk:
a. Vladimir van Bulgarije, † na 893.
b. Rasate van Bulgarije.
c. Gavril van Bulgarije.
d. Jakob van Bulgarije.
e. Anna van Bulgarije, tr. Svatopulk/Zwentibold van Moravië, † 894, zn. van Morot.
f. NN van Bulgarije.
g. Simeon I ´de Grote ´, zie 42832848.

Notitie bij Boris I Krum: liet zich gedwongen dopen volgens de rites van de Oosterse kerk. In 864 werden hij, zijn familie en enige notabele alsnog gedoopt en naam hij de naam Michael aan, naar zijn peetoom. Ondanks groot verzet van de edelen zette hij zich in voor de kerstening van zijn onderdanen. In 889 legde hij zijn functie neer om monnik te worden. Zijn feestdag is 7 mei, Boris is de patroon van Bulgarije

85665698. Georges Sursuvil, tr.
85665699. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. NN, zie 42832849.
b. Georgi Sursuvil.

85665700. Romanos I Lekapenos, geb. 869, keizer van Byzantium 919-944, † 15 juni 948, begr. Prote Island, tr. 1e omstr. 900 NN NN; tr. 2e na 900 Theodora NN, geb. 874, † 20 febr. 922, begr. Myrelaeus.

Notitie bij Romanos I: onduidelijk is uit welk huwelijk de kinderen stammen
Notitie bij het overlijden van Romanos I: begraven in de abdij aldaar

85665702. Niketas NN.

Notitie bij Niketas: patriarch

85665756. Frederik II van de Harzgau (dezelfde als 21416610 in generatie XXV), tr.
85665757. NN NN (dezelfde als 21416611 in generatie XXV).

85666112. Ezard van Haldensleben, geb. 790, markgraaf van de Noordmark.

85666146. Helgi I van Urman, graaf van Urman, † 840.

85666148. Oleg I van Pskov, † 880.

Notitie bij Oleg I: leider van de Skioldung

85666152. Askold van Kiev, geb. omstr. 840, aanvoerder van de Zweedse Vikingen in Kiev, † omstr. 882.

Notitie bij Askold: aanvoerder van Zweedse Vikingen in Kiev

85666160. *Gostivit/Hostivitus van Bohemen, geb. omstr. 830, hertog van Bohemen, vorst van Praha.

85666162. Slavibor van Pskov, geb. omstr. 827, vorst van Pskov, graaf van Mielnick.

85666440. Rikdag I van de Harzgau, geb. omstr. 815, graaf in de Harzgau 833, 873, † na 873, tr.
85666441. Imhild NN, geb. omstr. 815, † na 873.

Notitie bij Rikdag I: Saksische graaf en bondgenoot van Lodewijk de Vrome, stichtte met zijn vrouw het klooster Lampsringe

85666464. Asig van de Ostmark, geb. omstr. 820, markgraaf van de Oostmark.

85666466. Erwin Senior van Hatheburg, tr.
85666467. Hiltigard NN.

85666664. Erchanger van de Zwaben (ook Sulmetingen), hertog van Zwaben, † 917, tr.
85666665. Bertha NN.
Uit dit huwelijk:
a. Bezelin van de Brisgau/Pirthilo, graaf van Brisgau 962-968, voogd van Bale, † Calabrië (Italië) 13 juli 982.
b. Berchtold IV, zie 42833332.
c. Manegold van Sulmetingen, † 955.

Notitie bij het overlijden van Erchanger: terechtgesteld op bevel van de koning
Notitie bij het overlijden van Bezelin: gesneuveld in de strijd tussen keizer Otto II tegen de Saracenen

85666666. Huchbald I van Dillingen (dezelfde als 5345362 in generatie XXIII), tr.
85666667. Thietburga van Thurgovië (dezelfde als 5345363 in generatie XXIII).

85668676. Koenraad ´de Oude ´ van Franconië, geb. omstr. 855, graaf van Franconië en de Hessengau, † Fritzlar (Duitsland) 27 febr. 906, begr. Weilburg, tr.
85668677. Glismodis van Beieren, geb. omstr. 866, † 26 april 924.
Uit dit huwelijk:
a. Eberhard van de Niederlahngau, † Andernach 23 okt. 939.
b. Otto van de Niederlahngau.
c. NN Koenraad dr van de Niederlahngau, tr. Burkhard van Thüringen.
d. Koenraad I ´de Jonge, zie 42834338.

Notitie bij het overlijden van Koenraad ´de Oude ´: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Eberhard: gesneuveld

85668712. Ulrich IV van Pfullendorf, geb. omstr. 845, graaf van de Argengau 0885-0893, graaf van de Linzegau 0886-0890, † 30 sept. 917, tr.
85668713. Perehtheda NN.

85668714. Ekkehard van Saksen (dezelfde als 21417050 in generatie XXV), tr. 1e
85668715. NN van Saksen, geb. omstr. 867.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Saksen.
b. NN van Saksen.
c. NN van Saksen.
d. Wendelgard, zie 42834357.

85668736. Garcia Aznarez van Comminges, geb. omstr. 805, graaf van Comminges 833, † omstr. 870.

85668768. Fulgaud van Rouergue, geb. omstr. 780, 1ste graaf van Rouergue 0837-, † na 837, tr.
85668769. Senegonde van Autun, geb. omstr. 790.
Uit dit huwelijk:
a. Frédelon van Toulouse, geb. omstr. 815, graaf van Toulouse 0844-0851, graaf van Palhais en Rodez 0850-0852, graaf van Rouergue, Limoges en Albigeois -0851, † 852, tr. Ode NN.
b. Raymond I, zie 42834384.

Notitie bij Fulgaud: stichter en stamvader van deze dynastie van graven die, voor een periode van 4 eeuwen Toulouse en het grondgebied van de Rhone tot de Middellandse Zee hebben bestuurd. In 837 werd hij samen met Ragambald door keizer Lodewijk de Vrome benoemd tot zendgraaf in het land van Rouergue en Nimes (vermoedelijk Septimanië)
Notitie bij Frédelon: Karel de Kale beleende hem met Toulouse nadat hij Bernard I van Septimanië had afgezet wegens rebellie

85668770. Remigius van Reims, geb. omstr. 790, graaf van Reims en Roucy, † na 824, tr. 813
85668771. Arsinde van Ponthieu, geb. omstr. 798.
Uit dit huwelijk:
a. Berta van Reims, geb. omstr. 825, † na 6 april 883, tr. Raymond I van Toulouse, geb. omstr. 812, graaf en markies van Limoges 0841-0862, graaf van Toulouse, Albi, Querzy en Rouergue 0852-0863, † vóór 17 april 865, zn. van Fulgaud en Sénegonde NN.
b. Bertha, zie 42834385.

Notitie bij Raymond I: graaf als dank voor zijn hulp aan Karel de Kale tegen Pepijn II van Aquitanië. In 852 volgt hij zijn broer op als graaf van Toulouse en Albi. In 862 verloor hij Limoges aan de opstandige graaf Humfried van Barcelona. Stamvader van een geslacht dat ruim 400 jaar over de regio Toulouse zou regeren
Notitie bij het overlijden van Raymond I: gesneuveld in de strijd tegen Sunifred

85668772. Ermengaud I van Albi, geb. omstr. 780, graaf van Albi.

85668800. Donatus Wolf (Donat Loup) van Bigorre, geb. omstr. 815, graaf van Bigorre 0819-, † omstr. 865, tr.
85668801. Faquilene van Gascogne, geb. omstr. 820, † na 845.
Uit dit huwelijk:
a. Dat Donatus van Bigorre.
b. Loup-Donat (Lope I), zie 42834400.

Notitie bij Donatus Wolf (Donat Loup): kreeg van zijn vader het graafschap Bigorre, terwijl zijn broer Centulfus het burggraafschap Béarn kreeg. Dit is gebaseerd op een oorkonde die vermoedelijk een vervalsing is uit de 17de eeuw. Hierin wordt een ander document vermeld, door Karel de Kale in 845, waarin voor het eerst melding wordt gemaakt van het bestaan van het graafschap Bigorre, dat geschonken wordt aan Donatus Wolf. Maar over dit docuement bestaan ook de nodige twijfels.

85668802. Raymond I van Toulouse (dezelfde als 42834384 in generatie XXVI), tr. omstr. 830
85668803. Bertha van Reims (dezelfde als 42834385 in generatie XXVI).

85668804. Garcia I Garces van Navarra, geb. omstr. 835, koning van Navarra, † 885, tr. 1e Urraca Aznaraz van Aragon, geb. omstr. 850, † 884; tr. 3e omstr. 884 Dadilde van Pailhars (Bigorre) (zie 42834401,d); tr. 2e
85668805. Urraca Rebelle van Sanguesa, geb. omstr. 840, † vóór 884, tr. 2e na 860 Garcia I Iñiguez van Pamplona (zie 342659482).

85668832. Sanchez Mitarra I van Castilië, geb. omstr. 785, prins van de Basken, † 864, tr.
85668833. NN van Gascogne, geb. omstr. 812.

85668834. Loup III Centule van Gascogne, geb. omstr. 790, hertog van Gascogne 0816-0819, † omstr. 819, tr. 2e omstr. 808 Tota Aznarez van Aragon (zie 171337667); tr. 1e
85668835. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Sancha, zie 42834417.
b. Donatus Wolf (Donat Loup), zie 85668800.

85668836. Vulffart II van Flavigny (dezelfde als 42762564 in generatie XXVI), tr. omstr. 827
85668837. Suzanne van Parijs (dezelfde als 42762565 in generatie XXVI).

85668838. Bernard I van Septimanië (ook Toulouse) (dezelfde als 85527380), tr. Aken (Duitsland) 23 juni 824
85668839. Doda (Dhuoda) van Gascogne (dezelfde als 85527381).

85669124. Ekbert van Saksen, geb. Horestadt omstr. 756, graaf in de Dreingau en Itergau, hertog van Saksen, † Herzfeld na 834, tr. omstr. 786
85669125. Ida ´de Heilige´ van Ripuarië, geb. omstr. 760.

Notitie bij Ekbert: onderwierp zich in 783 aan Karel de Grote, waarna aangesteld als graaf en hertog, sticht 809 Itzehoe

85670144. Astulf I van Calw, geb. omstr. 808, graaf van Calw, † Hirsau omstr. 874.

Notitie bij het overlijden van Astulf I: overleden in het klooster aldaar

85671336. Immed II van Saksen (dezelfde als 10708524 in generatie XXIV), tr. 2e
85671337. NN NN.

85671338. Burckhard III van Zwaben, geb. 915, graaf van de Thürgau en Zürichgau, hertog van Zwaben 0954-0973, † 11 nov. 973, begr. Reichenau, tr. 1e Hedwig van Saksen (zie 10708941,a); tr. 3e Wieltrud NN; tr. 2e
85671339. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Bertha, zie 42835669.
b. Burkhard van de Liesgau.

85671544. Boson van Provence (dezelfde als 10690686 in generatie XXIV), tr. 2e omstr. 876
85671545. Ermengardis van Italië (dezelfde als 42762991 in generatie XXVI).

85671546. Leo VI ´de Wijze ´ van Byzantium, geb. Constantinopel (wrs.) 19 sept. 866, keizer van Byzantium 0886-0912, † 12 mei 912, tr. 2e na 885 Eudocia Baiana, geb. omstr. 875, † 12 april 901; tr. 3e 906 Zoë ´met de Zwarte Ogen ´ Carbonopsina, geb. omstr. 866, † na 919, dr. van Stiliano Zautse; tr. 1e 885
85671547. Theopano Martinakioi Mamikonian, geb. omstr. 866, † 10 nov. 897.
Uit dit huwelijk:
a. Eudocia van Byzantium, † 892.
b. Anna, zie 42835773.

Notitie bij Leo VI ´de Wijze ´: waarschijnlijk bastaardzoon, keizer van Byzantium 886-912. Zijn rijk moest aanvallen verduren van Bulgaren en Arabieren, bekend om zijn literaire activiteiten en wetgevende arbeid. Sommige genealogien menen dat hij een bastaardzoon is van Michael III van Byzantium

85671548. Richard van Sens en Troyes, geb. omstr. 833, graaf van Autun 879 en Amiens 883, † na 885.

85671550. Theobald ´de Rijke´ van Arles (dezelfde als 5345340 in generatie XXIII), tr. omstr. 880
85671551. Bertha van Lotharingen (dezelfde als 5345341 in generatie XXIII).

85671816. Robert NN.

85709856. Constantin I MacAlpine van Schotland, geb. omstr. 823, koning van de Schotten 863 en de Picten te Scone 864, 1ste koning van Albany, † Forgan (Fife, Schotland) 877, begr. Iona (Schotland).

Notitie bij Constantin I MacAlpine: volgde zijn oom Donald I op, hij werkte samen met de Ierse koning Aed Finnliath om de aanvallen van de Vikingen af te slaan
Notitie bij het overlijden van Constantin I MacAlpine: gesneuvel in de strijd tegen de Vikingen

85710144. Eadwulf van Bamborough, geb. omstr. 870, heer van Bamborough, † 927.

Notitie bij Eadwulf: vermoord door Edred, die vervolgens zijn onbekende weduwe trouwde

85710640. Tertullus van Gatinais, geb. omstr. 804, paltsgraaf van Gatinais, † 888, tr.
85710641. Petronella van Bourgondië.
Uit dit huwelijk:
a. Foulques van Gatinais, † na 5 juli 905.
b. Ingelgarius, zie 42855320.

Notitie bij Tertullus: vermoedelijk houthakker en de grondlegger van het geslacht Anjou, bekend als ´ the Woodman ´
Notitie bij Petronella: waarschijnlijk van zeer eenvodige komaf

85710642. Godfried I van Gatinais, geb. omstr. 810, graaf van Gatinais.

85710644. Adalhard van Loches, heer van Loches, Villantrois, las Hayes en Amboise, tr.
85710645. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Adalhard van Loches.
b. Garnier, zie 42855322.

85710648. Burchard van Langres, geb. omstr. 790.

85710654. Bernard ´Plantevelue ´ van Auvergne (dezelfde als 42763690 in generatie XXVI), tr.
85710655. Ermendgarde van Chalon (dezelfde als 42763691 in generatie XXVI).

85710680. Harald I ´Schoonhaar ´ van Noorwegen (dezelfde als 42832800 in generatie XXVI), tr. 1e
85710681. Swanhild van Hedemarken (dezelfde als 42832801 in generatie XXVI).

85710736. Rainoud van Bar-sur-Seine, geb. omstr. 880, graaf van Bar-sur-Seine en Lassois door huwelijk, hertog van Auxerre, † 913, tr.
85710737. Adelaide van Lassois, geb. 898, † 913.
Uit dit huwelijk:
a. Raoul I, zie 42855368.
b. Ermengarde van Bar-sur-Seine, geb. omstr. 965, † na 1021, tr. 1e 977 Heribert van Vermandois, geb. omstr. 954, † vóór 1002; tr. 2e 992 Milon IV van Tonnerre, geb. omstr. 957, graaf van Tonnere, † omstr. 1016, zn. van Guy II en Adèle/Tolana van Maçon (zie 21381493,a).

Notitie bij Heribert: Graaf van Vermandois en Beaune

85710784. Raoul I van Gouy, geb. omstr. 884, graaf van Amiens, Vexin en Valois, † 926, tr.
85710785. Aleidis (ook Hildegarde) van Amiens, geb. omstr. 893, gravin van Mantes en Meulan, † na 939.
Uit dit huwelijk:
a. Berthe van Chartres, tr. Ursus I van Châtillon-sur-Marne, geb. omstr. 840, graaf van Champagne, † na 880.
b. Raoul II, zie 42855392.
c. Geoffrey I ´Papabos ´ van Bourges, geb. omstr. 920, burggraaf van Bourges, † 950.

Notitie bij Raoul I: ouders omstreden andere genealogien gaan direct naar de grootouders

85717376. Berthold I Berthout, geb. omstr. 870, heer van Grimbergen en Asse.

87506944. Jan van Arkel, geb. omstr. 670, tr.
87506945. Elsebein NN.

Notitie bij Jan: hij maakte te Pierrepond een vaste burcht toen hij door toedoen van Brancion, een broer van de heer van Baar terneder gesmeten werd, waarover hij toornig zijnde hem om het leven bracht, en – omdat hij tot het maagschap van Dirk II van Frankrijk behoorde – moest vluchten. Hij vluchtte naar het onbewoonde land van Arkel, en doet in 694 hermaken een kerk die door bisschop Sigebert, medebroeder van Willebrord was ingewijd.

87507456. Robbrecht II (Robert) van Kleef (dezelfde als 21381668 in generatie XXV), tr.
87507457. Kunigonde van Hoey (dezelfde als 21381669 in generatie XXV).

87507458. Hendrik van Cuyk, geb. omstr. 780.

125829120. Theodoric van Friesland, geb. omstr. 790, koning van Friesland.

Notitie bij Theodoric: laatste onafhankelijke koning van Friesland

125829152. Walbert van Steenland.

125829154. Ingelram II van Harelbeke, geb. omstr. 795, graaf van Harelbeke, hertog van Francië, † 853.
Generatie XXVIII
171049024. Brunhari van Hamaland, graaf in Hamaland 0772-, † vóór 794.

Notitie bij Brunhari: benoemd door Karel de Grote

171050048. Liutfried I van de Elzas (dezelfde als 85528496 in generatie XXVII), tr. 2e na 722
171050049. Hiltrude NN, geb. omstr. 705, † na 745.
Uit dit huwelijk:
a. Mattfried, zie 85525024.
b. Liutfrid II, zie 85525036.

171050050. Haudré van Sens, geb. omstr. 700, graaf van Sens.

171050052. Aubry I van de Bliesgau (Blois), geb. omstr. 672, graaf van Blois en abbé, † 714, tr.
171050053. Adèle van Austrasië, geb. omstr. 660, abdis van Pfalzel, † 24 dec. 735.

171050056. Robert IV van de Wormsgau, geb. omstr. 708, graaf van Henegouwen en Worms, † omstr. 764, tr. omstr. 730
171050057. Willeswint van de Wormsgau, geb. omstr. 706, gravin van Henegouwen en Worms, erfgename van Lorsch en Harnheim, † omstr. 769.
Uit dit huwelijk:
a. Guerin II, zie 171051616.
b. Guerin, zie 684207744.
c. Robert Cancor (Rupert) van de Haspengau, geb. omstr. 728, graaf van de Oberrheingau en Breisgau, † 782, tr. 752 Angila van de Niederlahngau (zie 85528129,b).
d. Ingram, zie 85525028.
e. Landrée, zie 171050059.
f. Lambert III van de Wormsgau, geb. omstr. 738, † na 766, tr. Gerberge van Laon (zie 171050835,b).
g. Thuringbert, zie 171050074.

171050058. Garnier van Herbauges, geb. omstr. 732, graaf van Herbauges, † 794, tr. omstr. 755
171050059. Landrée van de Haspengau, geb. omstr. 735, † omstr. 809.
Uit dit huwelijk:
a. Landrade, zie 85525029.
b. Guibourg van Herbauges, geb. omstr. 760, † 787, tr. 784 Willem ´de Heilige ´ van Gellone, geb. 751, hertog van Aquitanië, graaf van Toulouse en markies van Septimanië, † Toulouse 28 mei 812, begr. Gellone, zn. van Theodoric I van Autun en Aldana van de Karolingers (zie 342109665) en gesch. echtg. van NN NN; hij hertr. 789 Cunigonde van Austrasië.

Notitie bij het overlijden van Willem ´de Heilige ´: begraven in de abdij van Gellone

171050068. NN van de Haspengau.

171050072. Liutfried I van de Elzas (dezelfde als 85528496 in generatie XXVII), tr. 2e na 722
171050073. Hiltrude NN (dezelfde als 171050049).

171050074. Thuringbert van de Wormsgau, geb. omstr. 741, graaf van Mayence en Oberrheinsgau, † 1 juni 770, tr.
171050075. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Hiltrude, zie 85525037.
b. Robert II, zie 85525116.

171050088. Charnard van Thüringen, geb. omstr. 565, † omstr. 626.

171050092. Odilo I van Beieren, geb. 690, hertog van Beieren 0738-0749, † 18 jan. 748, begr. Hostenhoven, tr. 741
171050093. Hiltrude (Chiltrudis) van Francië, geb. omstr. 720, † 754, begr. Hostenhoven.
Uit dit huwelijk:
a. Chiltrude, zie 85525117.
b. Tassilon III, zie 85525046.

Notitie bij Odilo I: uit het geslacht der Agilofingen, hij zette het op onafhandelijk gebaseerde beleid van zijn voorgangers voort en zag erop toe dat de nieuwe bisdommen die door toedoen van Bonifacius te Salzburg, Friesing, Regensburg en Passau gesticht werden onder Beiers (en niet onder Frankisch) toezicht kwamen te staan. Om zijn betrekkingen met de Franken te verbeteren, huwede hij een dochter van Karel Martel,

171050094. Desiderius III van Longobarden (dezelfde als 85525382 in generatie XXVII), tr.
171050095. Ansa van Longobarden (dezelfde als 85525383 in generatie XXVII).

Notitie bij het huwelijk van Desiderius III en Ansa: Lombardische prinses

171050192. Theobald ´de Oude ´ van Neustrië, geb. omstr. 705, hofmeier van Neustrië, † omstr. 741.

Notitie bij Theobald ´de Oude ´: bastaard

171050208. Engelbert II van Altdorf, geb. omstr. 710, graaf van Altdorf, † omstr. 772, tr. 723
171050209. NN van Alemannië, geb. omstr. 705.

171050210. Pippijn III ´de Korte ´ van Francië (dezelfde als 85525416 in generatie XXVII), tr. 743
171050211. Bertrade ´met de grote Voeten ´ van Laon (dezelfde als 85525417 in generatie XXVII).

Notitie bij het huwelijk van Pippijn III ´de Korte ´ en Bertrade ´met de grote Voeten ´: of 744, volgens de annalen van Prüm, die als betrouwbaar bekend zijn

171050224. Desiderius IV van Laurenburg, geb. omstr. 730, graaf van Laurenburg, † 794, tr.
171050225. Catharina van Schwarzenburg.
Uit dit huwelijk:
a. Sybille van Laurenburg.
b. Agnes van Laurenburg.
c. Henri van Laurenburg.
d. Warmunt van Laurenburg.
e. Didier V van Laurenburg.
f. Walraven II, zie 85525112.

171050232. Thuringbert van de Wormsgau (dezelfde als 171050074), tr.
171050233. NN NN (dezelfde als 171050075).

171050234. Odilo I van Beieren (dezelfde als 171050092), tr. 741
171050235. Hiltrude (Chiltrudis) van Francië (dezelfde als 171050093).

171050236. Gerold I van de Kraichgau (dezelfde als 85525418 in generatie XXVII), tr.
171050237. Imma van Alemannië (dezelfde als 85525419 in generatie XXVII).

171050238. Lantbert van Hornbach, geb. omstr. 720, heer van Mettlach 0757-0768, graaf van Hornbach 0761-0783, † na 783, tr.
171050239. Deotbric NN?.

171050260. Girard I van Parijs (dezelfde als 42764248 in generatie XXVI), tr.
171050261. Rotrude van Austrasië (dezelfde als 42764249 in generatie XXVI).

171050262. Lodewijk I ´de Vrome ´ van Duitsland (dezelfde als 21381354 in generatie XXV), kreeg rel.
171050263. NN NN.

171050272. Eahlmund van Wessex, geb. Wessex (Engeland) 750, koning van Kent 0772-0774, koning van Kent 0784-0785, † na 802, tr.
171050273. Alburga van Kent, geb. omstr. 760.
Uit dit huwelijk:
a. Alburga van Wessex, † omstr. 810.
b. Egbert III ´de Grote ´, zie 85525136.

Notitie bij het overlijden van Eahlmund: vermoord

171050274. Theodoric van Razès, geb. omstr. 730, hertog van Toulouse, makier van de kalief 0771-0793, † Narbonne 804, tr.
171050275. Alda (Hilda) van de Franken, prinses van de Franken.

Notitie bij het overlijden van Theodoric: wellicht begraven als Natronai-al-Makir

171050300. Cuthbert van Mercië, geb. omstr. 720, † na 775.

171050336. Widukind I ´de Grote´ van Saksen (dezelfde als 42764064 in generatie XXVI), tr. 2e 773
171050337. Theodrada van Saint-Quentin, geb. omstr. 752, abdis van de Notre-Dame te Soissons ca 810, † 838.
Uit dit huwelijk:
a. Heilwig van Saksen, geb. omstr. 777, abdis van Chelles 862, † 838, tr. 794 Welf I van Altdorf, geb. omstr. 778, graaf van Altdorf, hertog van Beieren, † 3 sept. 824.
b. Weybrecht, zie 85525168.

171050340. Widukind I ´de Grote´ van Saksen (dezelfde als 42764064 in generatie XXVI), tr. 3e omstr. 775
171050341. Geva Eysteinsdotter van Vestfold (dezelfde als 42764065 in generatie XXVI).

171050350. Girard II van Roussillon, geb. omstr. 730, † na 775.

171050352. Harald V van Haithabu, geb. omstr. 720, † 777, tr.
171050353. Imhild van Engern, geb. omstr. 730.
Uit dit huwelijk:
a. Godfrid II ´de Liberale ´ van Denemarken, geb. omstr. 745, koning van Denemarken 772, † 811.
b. Halvdan II ´de Oude ´, zie 85525176.
c. Harald van Haithabu, geb. omstr. 777, † 804.
d. Holger I van Haithabu, geb. omstr. 780, † 807.

Notitie bij Harald V: ook Harald I van Denemarken

171050358. Sigurd II van Uppsala, geb. omstr. 765, koning van Denemarken, tr.
171050359. Eluna Bleja NN.

171050496. Lambert van Metz (van de Moselgau), geb. omstr. 700, graaf in de Moezelgau, markies van Antwerpen, tr. omstr. 730
171050497. Maria van Boulogne, geb. omstr. 705.

171050498. Adalric II van de Ardennen, geb. omstr. 680, graaf in de Ardennen, tr.
171050499. NN van Lommois.
Uit dit huwelijk:
a. Ida, zie 171050501.
b. Adalhard van de Ardennen, † 735.
c. Gosselin van de Ardennen, geb. omstr. 670, † 726.
d. Adelheid, zie 85525249.

171050500. Hendrik II van Salm, † 771, tr.
171050501. Ida van de Ardennen.

171050502. Lotharius van Metz (van de Moselgau) (dezelfde als 85525248 in generatie XXVII), tr. 1e
171050503. Terence van Longobarden.

171050752. Theobald II van Artois, geb. omstr. 700, graaf van Artois en Ostrevent, † omstr. 770.

171050764. Severe van Longobarden.

171050766. Liutprand van Longobarden, geb. omstr. 690, koning van de Longobarden, † 744, begr. Hadrian, tr. 715
171050767. Guntrude van Beieren.
Uit dit huwelijk:
a. Ansa, zie 85525383.
b. Adelbert I, zie 1370636488.

171050832. Karel Martel van Herstal (dezelfde als 85528488 in generatie XXVII), tr. 1e omstr. 709
171050833. Rotrude van Thurgovië, geb. Trèves (Austrasië) 690, † 725, tr. 2e omstr. 725 Suannechilde NN.
Uit dit huwelijk:
a. Pippijn III ´de Korte ´, zie 85525416.
b. Carloman I, zie 85528498.
c. Hiltrude (Chiltrudis), zie 171050093.
d. Aldana Martel, zie 85528493.

171050834. Caribert II van Laon, geb. Laon omstr. 696, graaf van Laon, 0743-0744, † 747, tr.
171050835. Gisele van Austrasië, geb. omstr. 690, † 737.
Uit dit huwelijk:
a. Bertrade ´met de grote Voeten ´, zie 85525417.
b. Gerberge van Laon, geb. omstr. 730, tr. Lambert III van de Wormsgau (zie 171050057,f).

Notitie bij Caribert II: ondertekende met zijn moeder de stichtingsakte van het klooster Prüm op 23.6.721, werd opnieuw genoemd onder de naam ´d´Hardrad alias Caribert in een schenkingsakte die Berthe deed aan het klooster van Echternach
Notitie bij het overlijden van Caribert II: het jaar van zijn overlijden wordt benaderd door het feit dat uit een acte van 762 van Pepijn en Berthe duidelijk blijkt dat Berthe al geërfd had.
Notitie bij Gisele: over de naam en het leven van Caribert is niet veel bekend, maar het feit dat haar naam herhaaldelijk voorkomt na de dood van Caribert onder de carolingische prinsessen maakt het meer dan waarschijnlijk

171050836. Hado in de Vinzgouw, geb. omstr. 695, graaf in de Vinzgau, † 754, tr.
171050837. Gerniu van Zwaben, geb. omstr. 700, prinses van Beieren, † 743.

171050838. Nebe van Alemannië, geb. omstr. 690, graaf in de Linzgau 0709-0727, hertog van Alemannië 0720-0724, † 727, tr.
171050839. Hereswind NN.
Uit dit huwelijk:
a. Ruodpert van Alemannië, † 785.
b. Imma, zie 85525419.

171051616. Guerin II van de Thurgau, geb. omstr. 695, graaf van de Thürgau, † 28 mei 772, tr. 726
171051617. Adalindes van Spoleto.
Uit dit huwelijk:
a. Guerin III, zie 85525808.
b. Isembart van de Thurgau, geb. omstr. 730, graaf van Thurgovië, † 806.
c. Bouchard van Fézensac, geb. omstr. 754, graaf van Fézensac.

171051712. NN Skleros, tr.
171051713. Pankalo NN, begr. Constantinopel.

Notitie bij het huwelijk van NN en Pankalo: begraven in het St. Euphemiaklooster

171051928. Sigaric II van Kent, geb. vóór 764, graaf in Essex.

171051936. Franco I van Narbonne, geb. Beziers (Frankrijk) vóór 782, vice-dominus van Narbonne, † Beziers (Frankrijk) na sept. 852.

171051964. Lotharius I van Italië (dezelfde als 21381258 in generatie XXV), tr. Diedenhofen 15 nov. 821
171051965. Ermengard van Tours (dezelfde als 21381259 in generatie XXV).

171051966. Guido I van Spoleto, geb. Nantes 811, hertog van Spoleto, † 858, tr. 1e 829 Adelais van Italië (zie 42764079,g); tr. 2e 838
171051967. Ita van Bénévent (ook Altdorf), † omstr. 859.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Spoleto, tr. Kunibald I van Atestia, geb. 847, † 878, zn. van Berengar van Spoleto en Helletrud van Italië (zie 21381259,b).
b. Engelberga, zie 85525983.
c. Lambert III van Spoleto, geb. 835, † 879.
d. Guido III van Spoleto, geb. 855, † River Taro 12 dec. 894, begr. Parma, tr. Ageltruda van Bénévent, † na 921, dr. van Adalgise I en NN Lambert II dr van Nantes.

171053344. Ludolph (Lono) van Kleef en Teisterbant, geb. 770, 4de graaf van Kleef en Teisterbant, † 790, tr.
171053345. Adelheid van Aquitanië, geb. omstr. 700.

171054080. Oswin van Boulogne, geb. omstr. 790, graaf van Boulogne, † omstr. 853.

171054082. Angilbert ´de Heilige´ van Ponthieu (dezelfde als 42764166 in generatie XXVI), kreeg rel.
171054083. Bertrade van de Franken (dezelfde als 42764167 in generatie XXVI).

171054336. Radbiard van Holmgard, geb. Garderige (Rusland) omstr. 640, koning van Holmgard, tr.
171054337. Auda Gyrita ´de Zeer Rijke´ van Scanië, geb. omstr. 633, tr. 2e Rurik Skjolding van Lehtra, geb. 638.

171054338. Harald van Noorwegen.

171054344. Volsung Favnesbane.

171054400. *Ivar Oplaendinge van de Heidmark, geb. omstr. 783, graaf van Hautes Terres, † 865, tr.
171054401. *Gundala van Uppland.

171054402. Rognvald Heidum van Vestfold, geb. omstr. 795, koning van Jutland en Vestfold, † omstr. 850, tr.
171054403. Thora Sigursdottir van Uppsala.

171054416. Odo I van Orleans (dezelfde als 42762562 in generatie XXVI), tr. 1e
171054417. Rothildis NN.

171054728. Gozellin van Le Mans, graaf van Maine, † omstr. 770.

171054730. Cunibert van Bourges, geb. omstr. 725, graaf van Bourges, † 778, tr. vóór 755
171054731. NN Godfried dr van Champagne, geb. omstr. 730, † omstr. 758.

171054760. Guilaume ´de Heilige ´ van Gellone (dezelfde als 42764246 in generatie XXVI), tr. 1e
171054761. Cunigonde van Austrasië (dezelfde als 85528485 in generatie XXVII).

171054762. Sancho Lopez van Gascogne, geb. omstr. 772, hertog van Vasconië en later prins van Gascogne, † 816, tr.
171054763. Sancha Aznares van Aragon, geb. omstr. 795, gravin van Aragon, † omstr. 839, tr. 1e Garcia Ximenez van Pamplona (Navarro Sobrarbe) (zie 171337608).
Uit dit huwelijk:
a. Aznar Sancho, zie 171337472.
b. Doda (Dhuoda), zie 85527381.
c. Urraca Sanchez van Gascogne, geb. omstr. 815, † omstr. 837, tr. Garcia I Iñiguez van Pamplona (zie 342659482).
d. Sancha Sanchez van Gascogne, geb. omstr. 815, graaf van Gascogne 0836-0864, † 850, tr. Emenon van Poitiers, geb. vóór 803, † Rancogne (Frankrijk) 26 juni 866, begr. Angouleme 26 juni 866, zn. van Aleaume I en NN NN.

Notitie bij Garcia I Iñiguez: volgde zijn vader op toen zijn vader in 842 verlamd raakte, werd hij regent samen met zijn oom Fortun Iñiguez. Hij studeerde als gast van de emir van Cordoba aan het hof aldaar. Later rebelleerde hij tegen de emir. In 859 maakte een Viking eenheid eex expeditie naar Navarra. Hij wist ze echter met de hulp van Ordoño van Asturië te verslaan. In 860 werd Garcia´s zoon en beoogde troonopvolger Fortun door emir Mohammed I van Cordoba gevangen genomen en als gijzelaar meegenomen naar Cordoba, waar hij 20 jaar lang werd vastgehouden. Zijn zoon werd na zijn dood alsnog vrijgelaten en werd later koning.

171054764. Guerin VI van Maçon.

171054766. Gerard I van Auvergne (dezelfde als 42763680 in generatie XXVI), tr. 1e
171054767. Hildegarde van Provence en Geneva (dezelfde als 42763681 in generatie XXVI).

171054832. Budic I van Poher, geb. omstr. 749, graaf van Poher, koning van Bretagne 0749-0780, † omstr. 780, tr.
171054833. Marmoec van Bretagne.
Uit dit huwelijk:
a. Morvan van Poher.
b. Erispoë I, zie 85527416.

171054844. Erispoë I van Poher (dezelfde als 85527416 in generatie XXVII), tr.
171054845. NN NN (dezelfde als 85527417 in generatie XXVII).

171056256. Weybrecht van Saksen, geb. omstr. 665, † omstr. 740, tr. 1e vóór 692 NN van Beieren; tr. 2e 692
171056257. Gunilda van Ballenstedt (ook Ascanië), geb. omstr. 674, prinses van Ascanië, † omstr. 746.
Uit dit huwelijk:
a. Hereswind van Saksen, geb. na 698, tr. Hnabi van Alemannië, geb. omstr. 695, eerst graaf daarna hertog van Alemannië, † 747.
b. Werneking, zie 85528128.

171056258. Gundelhardt van Rugie, geb. omstr. 680, koning van de Rugiers.

171056260. Halfdan I Hvitbein van Solloer, geb. Varmland (Zweden) 675, † Tjolling (Vestfold, Noorwegen) 722, tr.
171056261. Asa van de Heidmark, geb. Uppland (Denemarken) omstr. 712, † na 745.
Uit dit huwelijk:
a. Einstein II Fjert Glumru, zie 85528130.
b. Gudrod Halvdansson Mililati van Vestfold, geb. omstr. 745, tr. Asa Fra Agder, dr. van Harald.

171056262. Agnar van Vestfold, geb. vóór 700, koning van Vestfold.

171056264. Aldgilse I van Friesland, geb. 615, graaf of koning van Friesland -0689, † 689.

171056290. Dietrich van Asseburg, geb. omstr. 700, hoofdman van de Oostfalen.

171056300. Landfried I van Alemannië, † 751.

171056664. Theudric II van Ponthieu, geb. omstr. 690, graaf van Ponthieu, † 734, tr.
171056665. Berthilde II van Thüringen, geb. omstr. 640, † omstr. 775, tr. 1e Waudbert V van Lommois (zie 1368403993,c).
Uit dit huwelijk:
a. Nithard, zie 85528332.
b. Richarde/Marie van Ponthieu, geb. omstr. 725, † vóór 775, tr. Waudbert VIII van Lommois, geb. omstr. 706, graaf van Lommois, † na 762.

171056666. Hyronimus van de Karolingers, geb. omstr. 738, graaf, abbé van St. Quentin, † na 782, tr.
171056667. Ercheswinda van de Goten, gothische prinses.
Uit dit huwelijk:
a. Audun van de Karolingers.
b. Fulrad van de Karolingers, † 31 jan. 826.
c. Fulcuin van de Karolingers, † Esquelbecq 15 dec. 855, begr. Sithiu.
d. Richarde, zie 85528333.

Notitie bij Hyronimus: bastaard

171056976. Pepijn II ´de Grote´ van Herstal, geb. omstr. 645, hertog van Austrasië 0680-0714, major domus van geheel Frankrijk 0688-0714, † Jupille aan de Maas 16 dec. 714, begr. Metz, tr. 1e omstr. 672 Plectrudis van Austrasië (zie 684200769); tr. 2e omstr. 673
171056977. Alpais van Bruyères, geb. omstr. 654, † Orp-le-Grand 705.

Notitie bij Pepijn II ´de Grote´: Frankisch hofmeier (van Austrasië), hertog 680, major domus van het gehele Frankenrijk 688. Zijn familienaam is ontleend aan bezittingen, hertog van Brabant. Hij was getrouwd met beide dames in bigamie. Hij trad pas op de voorgrond toen hij bij de dood van de koning van Austrasië met hertog Martin van Champagne (noch zijn broer noch zijn neef) een overheersende positie verwierf. Austrasië, sinds enige jaren onder het juk van Neustrië kwam in opstand maar zonder succes. Pippijn en Martin vluchtten verschillende kanten op. Martin verschanst zich in Laon, hetgeen als eerste wordt aangevallen. De hofmeier van Austrasië wist hem over te halen, zijn zijde te kiezen, maar toen de poorten van Laon werden geopend, vermoordde hij allen. Kort daarna werd de hofmeier van Austrasië Ebroin zelf vermoord door een Ehrenfried die naar het hof van Pippijn vluchtte aldus voeding gevende aan de opinie dat Pippijn achter de moord zou hebben gestaan.De opvolger van Ebroin, Warraton sloot vrede met Pepijn, die echter van korte duur was. Warraton´s zoon voerde wederom oorlog na zijn vader verdreven te hebben. Bij Warraton´s overlijden nam diens schoonzoon Berchaire zijn positie in, en op aandringen van de weduwe van Warraton viel hij opnieuw Pipijn aan maar werd verpletterend verslagen Tetry 687, hetgeen Pipijn de macht over Austrasië geeft. Na oktober 688 fungeert Pepijn als hofmeier van Austrasië onder koning Thierry III. Hij plaatst een van zijn getrouwen, Norbert op de positie in Neustrië, in 700 vervangen door Grimoald, zoon van Pipijn, terwijl een tweede zoon, Drogo, Bourgondië ging beheren met als titel hertog van Champagne. Pepijn was daarmede aan het toppunt van zijn macht gekomen.
Notitie bij het overlijden van Pepijn II ´de Grote´: begraven in de basiliek Saint Arnoul

171056984. Haninai ben Natronai, tr.
171056985. Rolinde van Aquitanië, geb. omstr. 705.

Notitie bij Haninai: kwartieren worden niet verder voortgezet vanwege dubieuze affiliaties

171056986. Karel Martel van Herstal (dezelfde als 85528488 in generatie XXVII), tr. 1e omstr. 709
171056987. Rotrude van Thurgovië (dezelfde als 171050833).

171056988. Nantier I van Herbauges, geb. omstr. 660, graaf van Herbauges, † omstr. 728, tr.
171056989. NN van de Haspengau, geb. omstr. 672, † omstr. 708.

171056990. Garnier van Trèves, geb. omstr. 690, † 746.

171056992. Adalbert van de Elzas, geb. omstr. 670, hertog van de Elzas, † Straatsburg 21 juni 722, tr.
171056993. Imagina van de Karolingers.
Uit dit huwelijk:
a. Eberhard I van de Elzas, † 747, begr. Murbach.
b. Gerlinda van de Elzas.
c. Eugenia van de Elzas.
d. Atala van de Elzas.
e. Maso van de Elzas.
f. *Etichon II, zie 85528500.
g. Liutfried I, zie 85528496.

171056996. Karel Martel van Herstal (dezelfde als 85528488 in generatie XXVII), tr. 1e omstr. 709
171056997. Rotrude van Thurgovië (dezelfde als 171050833).

171057000. Adalbert van de Elzas (dezelfde als 171056992), tr.
171057001. Imagina van de Karolingers (dezelfde als 171056993).

171058560. Walraven III van Laurenburg (dezelfde als 42762556 in generatie XXVI), tr.
171058561. NN van Deckenberg (dezelfde als 42762557 in generatie XXVI).

171329560. Sieghart II van de Chiemgau, geb. omstr. 865, graaf in de Salzburggau en door huwelijk graaf van Ebersberg en Persenbeug, graaf in Beieren aan de Sempt 0878-0906, † 10 okt. 906, begr. Freising, tr.
171329561. Gottina van Ebersberg, geb. omstr. 870, † Freising 20 dec. 906.
Uit dit huwelijk:
a. Sieghart III, zie 171330208.
b. Ratold I, zie 85664780.

Notitie bij Sieghart II: bouwde burcht Ebersberg ca 880
Notitie bij het overlijden van Sieghart II: gesneuveld in de omgeving van Pressburg
Notitie bij het overlijden van Gottina: waarschijnljk een dochter van graaf Rapold aan de Amper

171329680. Odo van Toulouse (dezelfde als 21417192 in generatie XXV), tr. vóór 875
171329681. Garsinde van Albi (dezelfde als 21417193 in generatie XXV).

171329682. Wilfredo I ´de Harige ¨ van Barcelona (dezelfde als 42832432 in generatie XXVI), tr. 2e 877
171329683. Winilda (Gudilnide) van Ampurias (dezelfde als 42832433 in generatie XXVI).

171329728. Borell van Ausonne, geb. omstr. 775, graaf van Urgell en Cerdagne, graaf van Ausona 0798-0819, † 819, tr. vóór 800
171329729. Engeralda NN.

171329730. Bellon van Carcassonne, geb. omstr. 777, 1ste graaf van Carcassonne 0778-0812, † vóór 812, tr. omstr. 800
171329731. Nimilde NN.
Uit dit huwelijk:
a. Gisclafred van Carcassonne, graaf van Carcassonne 0812-0817, † 817.
b. Sunifred van Urgell, † 848.
c. Oliver I van Carcassonne, geb. omstr. 800, graaf van Carcassonne 0821-0837, † na 1 nov. 835, tr. Richilda NN.
d. Sunario I (Sunifred), zie 85664872.
e. Etienette van Carcassonne, geb. vóór 812, tr. Garcia I Iñiguez van Pamplona (zie 342659482).
f. Ermesinde, zie 85664865.

Notitie bij Bellon: stamvader van het geslacht. Hij vocht zij aan zij met Karel de Grote tegen de Saracenen. Als dank werd hij beloond met de stad en het graafschap.
Notitie bij het overlijden van Oliver I: maar voor 31.12.837
Notitie bij Garcia I Iñiguez: volgde zijn vader op toen zijn vader in 842 verlamd raakte, werd hij regent samen met zijn oom Fortun Iñiguez. Hij studeerde als gast van de emir van Cordoba aan het hof aldaar. Later rebelleerde hij tegen de emir. In 859 maakte een Viking eenheid eex expeditie naar Navarra. Hij wist ze echter met de hulp van Ordoño van Asturië te verslaan. In 860 werd Garcia´s zoon en beoogde troonopvolger Fortun door emir Mohammed I van Cordoba gevangen genomen en als gijzelaar meegenomen naar Cordoba, waar hij 20 jaar lang werd vastgehouden. Zijn zoon werd na zijn dood alsnog vrijgelaten en werd later koning.

171329736. Loup-Donat (Lope I) van Bigorre (dezelfde als 42834400 in generatie XXVI), tr.
171329737. Faquilene van Toulouse (dezelfde als 42834401 in generatie XXVI).

171329738. Aznar Dato van Conflent, geb. omstr. 840.

171329740. Aznar II Galindez van Aragon, geb. omstr. 850, graaf van Aragon 0867-0893, † 893, tr. 880
171329741. Oneca van Pamplona, geb. omstr. 860.
Uit dit huwelijk:
a. Sancha Aznares van Aragon, tr. Muhammed Huesca, † omstr. 913, zn. van Abd-al Malik bin Xabrit.
b. Galindo II Aznaraz, zie 85664870.
c. Garcia Aznarez van Aure, geb. omstr. 885.
d. Urraca van Aragon, geb. omstr. 890, tr. Sancho I Garcia van Navarra (zie 42834402).

Notitie bij Aznar II Galindez: volgde zijn vader op
Notitie bij Sancho I Garcia: tijdens zijn bewind voerde hij het muntgeld in, een van de eerste vorsten in de Christelijke wereld

171329742. Garcia I ´de Kromme ´ Sanche van Gascogne (dezelfde als 21417208 in generatie XXV), tr. omstr. 870
171329743. *Amuna van Angoulême Périgord (dezelfde als 21417209 in generatie XXV).

171329744. Bellon van Carcassonne (dezelfde als 171329730), tr. omstr. 800
171329745. Nimilde NN (dezelfde als 171329731).

171330208. Sieghart III van de Chiemgau, graaf in de Boven-Salzburggau 908, † omstr. 923, tr.
171330209. NN Engelbertsdr van de Inngau.
Uit dit huwelijk:
a. Sieghart IV, zie 85665104.
b. Nordbert I van de Chiemgau.
c. Engelbert I van de Chiemgau.

Notitie bij Sieghart III: vermeld 26.9.903

171330210. Bernhard I van de Traungau, baljuw van Salzburg, † omstr. 976, tr. omstr. 931
171330211. Engilrat NN.

171330216. Otachar I van Karinthië (dezelfde als 21417024 in generatie XXV), tr.
171330217. Rihni van de Traungau (dezelfde als 21417025 in generatie XXV).

171330250. Sieghard II van Andechs, geb. omstr. 860.

171330252. Pilgrim van Freising.

171330688. Koenraad I ´de Oudere´ van Auxerre (dezelfde als 21381276 in generatie XXV), tr.
171330689. Adelheid van Tours (dezelfde als 21381277 in generatie XXV).

171330690. Ato van Büchau, geb. omstr. 800, graaf van Büchau.

171330696. Iring van Beieren.

171331028. Erispoe II van Vannes (dezelfde als 42763710 in generatie XXVI), tr.
171331029. Marmoëc van Poher (dezelfde als 42763711 in generatie XXVI).

171331030. Alfrond ap Justin van Cornouailles, geb. omstr. 830, tr.
171331031. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Ohurgen, zie 85665515.
b. Ulfret Alesrudon van Cornouailles, geb. 870, graaf van Cornouailles, † 952, tr. Guegen van Poher, geb. 870, dr. van Rawillon.

171331200. Gudrod ´de Jager ´ Halfdanssen Veidekonge, geb. Maer (Noorwegen) omstr. 810, † 872, tr. 2e Alsfhilda NN; tr. 1e
171331201. Asa Haraldsdotter van Agder.
Uit dit huwelijk:
a. Halvdan ´de Zwarte ´, zie 85665600.
b. Huldrich van Vors, geb. omstr. 850.

Notitie bij Gudrod ´de Jager ´ Halfdanssen: semilegendarische grootvader van Harald I van Noorwegen. Hij was een van de aanvoerders van de Vikingen in de Noorse regio Westfold. Hij veroverde met zijn zoons de gebieden in de nabijheid van het tegenwoordige Oslo. Hij wordt genoemd in het epische gedicht Ynglingatal. Zijn levensverhaal wordt beschreven in Heimskringla, hoewel dit waarschijnlijk een deels fictief verhaal is. Volgens Heimskringla zou hij getrouwd zijn geweest met ene Alfshild. Na de dood van Alfshild vroeg hij Asa Haraldsdotter van Agden ten huwelijk maar haar vader weigerde. Hij doodde Asa en zijn zoon en nam haar tegen haar zin tot vrouw. Kort na de geboorte van haar zoon liet zij hem vermoorden door een van haar hovelingen. Asa en haar zoon vluchtte terug naar haar familie. Gudrod en Alfshild waren de ouders van Erik en Olaf Gudrodsson. Gudrod en Asa waren de ouders van Halvdan. Na Gudron´s dood werd het rijk verdeeld onder de zoons Olaf en Halvdan
Notitie bij het overlijden van Gudrod ´de Jager ´ Halfdanssen: vermoord

171331202. Sigurt Hjort Helgasson.

171331248. Hunda Steinar van Engeland, geb. omstr. 780, tr.
171331249. Alaf Ragnarsdottir van Denemarken.
Uit dit huwelijk:
a. Erik Hulda Steinsson, geb. omstr. 815.
b. Bjorn, zie 85665624.

171331264. Erik Bjorssons van Zweden, geb. omstr. 814, koning van Zweden.

171331360. Piast van Polen, geb. omstr. 810, 1ste hertog van Polen 0842-0861, † 861, tr.
171331361. Rzepko van Gniezno, geb. omstr. 815.

Notitie bij Piast: stamvader van de Piasten

171331392. Presian I van Bulgarije, geb. 804, khan van Bulgarije 0836-0852, † na 851, tr.
171331393. Enrovata van Bulgarije.
Uit dit huwelijk:
a. Dox van Bulgarije.
b. Gavril van Bulgarije.
c. NN van Bulgarije.
d. Boris I Krum, zie 85665696.

171331400. Theophilactos Lekapenos, geb. 843.

171332880. Rikbert I van de Harzgau, geb. omstr. 785, graaf in de Harzgau 822, † na 822, tr.
171332881. Bia NN, geb. omstr. 860, † na 937.

Notitie bij Rikbert I: deed schenkingen aan de abdij van Corvey
Notitie bij het huwelijk van Rikbert I en Bia: op grond van haar naam wordt een relatie met Mathilde, echtgenote van Hendrik de Vogelaar, verondersteld

171333328. Erchanger van Zwaben (dezelfde als 10691042 in generatie XXIV), tr. 849
171333329. Gisela van Duitsland (dezelfde als 10691043 in generatie XXIV).

171337352. Udo II van de Niederlahngau, geb. omstr. 820, graaf in de Lahngau 0860-0897, † na 878, tr.
171337353. Judith Welf van Auxerre (dezelfde als 21381355 in generatie XXV).
Uit dit huwelijk:
a. Eberhad van de Niederlahngau, † Barnberg omstr. 902, tr. Wiltrude NN.
b. Rudolf van de Niederlahngau, † 3 aug. 908.
c. Gebhard II ´de Jonge ´ van de Wetterau, geb. omstr. 850, graaf in de Wetterau en Noordelijke Rheingau, hertog van Lotharingen 0904-0910, † Augsburg 29 sept. 910, tr. NN NN.
d. Koenraad ´de Oude ´, zie 85668676.

Notitie bij het overlijden van Eberhad: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Rudolf: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Gebhard II ´de Jonge ´: gesneuveld

171337424. Ulrich III van Pfullendorf, geb. vóór 825, graaf in de Linzegau 0858-0885, graaf van Argengau 0860-0865, † omstr. 14 april 896, tr.
171337425. Berte NN.

Notitie bij Berte: vermeld 877-886, met bezittingen in de Elzas

171337430. Otto I ´de Verlichte ´ van Saksen (dezelfde als 10690644 in generatie XXIV), tr. 1e 869
171337431. Haduwig van Germanië (dezelfde als 10690645 in generatie XXIV).

171337472. Aznar Sancho van Gascogne, graaf van Gascogne 0824-0836, † 836, begr. Alsonense, tr.
171337473. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Marie van Gascogne.
b. Garcia Aznarez, zie 85668736.

171337536. Guibert van Nantes, geb. 768, graaf van Nantes, markies van Bretagne, † 818, tr.
171337537. Hazela van Saksen.
Uit dit huwelijk:
a. Fredelun, zie 171337538.
b. Fulgaud, zie 85668768.
c. Guelfe van Girardin, geb. 787, † 817.

171337538. Fredelun van Rouerge, tr.
171337539. Berta van Autun, geb. omstr. 753, tr. 1e Nibelung II van Autun (zie 685372384).

171337540. Josseaume van Reims, geb. omstr. 762, graaf van Reims, † 802.

171337542. Angilbert ´de Heilige´ van Ponthieu (dezelfde als 42764166 in generatie XXVI), kreeg rel.
171337543. Bertrade van de Franken (dezelfde als 42764167 in generatie XXVI).

171337600. Loup III Centule van Gascogne (dezelfde als 85668834 in generatie XXVII), tr. 1e
171337601. NN NN (dezelfde als 85668835 in generatie XXVII).

171337602. Mansion II van Gascogne, geb. omstr. 795.

171337608. Garcia Ximenez van Pamplona (Navarro Sobrarbe), geb. omstr. 785, koning van Pamplona, † 857, tr.
171337609. Sancha Aznares van Aragon (dezelfde als 171054763).

171337664. Rodrigo Frolaz van Castilië, geb. omstr. 725, graaf van Castilië en Bardulla 0762-, tr.
171337665. Sancha van Castilië, geb. omstr. 730.
Uit dit huwelijk:
a. Nuño Rodriguez van Amaya.
b. Diego Rodriguez van Castilië, geb. omstr. 770, graaf van Bardulla, tr. Paterna van Porcelos, geb. omstr. 780.
c. Sanchez Mitarra I, zie 85668832.

171337666. Loup III Centule van Gascogne (dezelfde als 85668834 in generatie XXVII), tr. 2e omstr. 808
171337667. Tota Aznarez van Aragon, geb. omstr. 795.

171337668. Centule Loup van Gascogne, geb. omstr. 770, hertog van Gascogne, † 812.

171338250. Theodoric van Ripuarië, geb. omstr. 730, graaf van Ripuarië, tr.
171338251. Theodora van de Karolingers, geb. omstr. 730.

171340288. Eberhard I van Calw, geb. omstr. 780, graaf van Calw, hofmeier in het paleis van Karel de Grote, † Saint-Denis 811, kreeg rel.
171340289. Hiltrrude van Francië, geb. 787, † na 814.

171342676. Burkhard II van Zwaben (dezelfde als 10691162 in generatie XXIV), tr. vóór 911
171342677. Regelinde van de Zürichgau (van Nellenburg) (dezelfde als 10691163 in generatie XXIV).

171343092. Michael III ´de Dronkaard ´ van Byzantium, geb. 19 jan. 840, keizer van Byzantium 0842-0867, † sept. 867.

Notitie bij Michael III ´de Dronkaard ´: keizer, aanvankelijk onder regentschap van zijn moeder. Later nam zijn oom Bardas de regering waar, wat leidde tot uitbreiding van de invloedssfeer en een culturele bloei. Zijn vriend Basilius vermoordde Bardas en werd in 866 mede-keizer. Basilius liet in 867 ook Michael ombrengen om vervolgens zelf de troon te bestijgen
Notitie bij het overlijden van Michael III ´de Dronkaard ´: vermoord

171343094. Konstantinos Martinakioi Mamikonian, geb. omstr. 840.

Notitie bij Konstantinos Martinakioi: nobelman van Byzantium, patriarch

171343096. Thierry ´le Chambrier´ van Autun, geb. omstr. 799, graaf van Autun, Macon en Chalon, † 30 nov. 880, tr. omstr. 826
171343097. Richilde van Franconië, geb. omstr. 810.

171419712. Kenneth I MacAlpine van Schotland, geb. omstr. 810, koning van de schotten van Dalriada 843 koning van de Picten 844, † Cinbelachoir (Schotland) 8 febr. 858, begr. Oina (Schotland), tr.
171419713. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Aedh Whitefoot van Schotland, † 878.
b. NN van Schotland, tr. Olaf I Ingialsson ´de Witte ´ van Dublin, † 871, zn. van Ingjold Halgarsson van Vestfold.
c. NN van Schotland, tr. Run van Strathclyde.
d. Mael Muire van Schotland, † 913, tr. Aedh Finnliath, † Druimm Inasclainn 20 nov. 879.
e. NN van Schotland, tr. Aedh Finnliad van Ierland.
f. Abrarurad van Schotland.
g. Constantin I MacAlpine, zie 85709856.

Notitie bij Kenneth I MacAlpine: verdreef de Noormannen, overwon de Picten en vestigde een verenigd koninkrijk Schotland, met Scone als hoofdstad

171421280. Torquatius NN.

171421282. Hugo van Bourgondië, tr.
171421283. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Petronella, zie 85710641.
b. Hugo van Bourgondië.

171421284. NN van Gatinais, tr.
171421285. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Adalhard van Gatinais.
b. Raino van Gatinais.
c. Godfried I, zie 85710642.

171421288. Garnier van Nantes, geb. omstr. 800, graaf van Nantes, † 852, tr.
171421289. NN van Fézensac.
Uit dit huwelijk:
a. Adalhard, zie 85710644.
b. Raymond van Nantes, † vóór 5 juli 905.

171421472. Raoul van Woèvre.

171421474. Arembert van Lassois, hertog van Lassois 0883-0898, † na 898.

171421568. Hucbald van Ostrevant (dezelfde als 10690724 in generatie XXIV), tr. vóór 874
171421569. Helwide van Friuli (dezelfde als 10690725 in generatie XXIV).

171421570. Raoul I van Kamerijk, geb. omstr. 868, graaf van Kamerijk, † 17 juni 896, tr.
171421571. Aleidis van Amiens, geb. omstr. 860, † 909.
Uit dit huwelijk:
a. Raoul II van Kamerijk, † 944, tr. Lietgarde van Meulan en Mantes, gravin van Meulan en Mantes, † 12 nov. 990; zij hertr. na okt. 947 Galeran I van Chartres.
b. Isaac van Valenciennes, geb. omstr. 890, graaf van Valenciennes en Kamerijk, † Kamerijk vóór 30 april 948, tr. Berthe van Kamerijk (zie 171421571,c).
c. Berthe van Kamerijk, geb. omstr. 891, † 16 juli 967, tr. 1e Isaac van Valenciennes (zie 171421571,b); tr. 2e Isaak van Valenciennes, geb. omstr. 889, † 30 april 941.
d. Aleidis (ook Hildegarde), zie 85710785.

Notitie bij Raoul I: vermeld 966
Notitie bij het overlijden van Raoul I: vermoord
Notitie bij het overlijden van Raoul II: gesneuveld
Notitie bij het overlijden van Lietgarde: of 12.11.991
Notitie bij Isaak: Graaf van Cambrai 910-946 en Valenciennes

171434752. Arnold I Berthout, geb. omstr. 835, heer van Grimbergen en Asse.

175013888. Heijman van Arkel, geb. omstr. 650, † Pierrepont (Frankrijk).

251658240. Nordalah van Friesland, geb. omstr. 765, heer van Friesland, † omstr. 810.

251658304. Boudewijn ´de Vlaming´ van Steenland, geb. omstr. 740, † omstr. 780.

Notitie bij Boudewijn ´de Vlaming´: vermeld in Roncevaux 778
Notitie bij het overlijden van Boudewijn ´de Vlaming´: of 817

251658308. Lyderic V van Harelbeke, geb. omstr. 775, † 837.
Generatie XXIX
342100112. Lambert II van de Haspengau, geb. omstr. 675, graaf van Henegouwen en Worms, † 714, tr.
342100113. Chrotlinde van Neustrië, geb. omstr. 677, † 708.
Uit dit huwelijk:
a. Landrada van de Haspengau.
b. Rotrude, zie 171050833.
c. Robert IV, zie 171050056.

342100114. Adalheim van de Wormsgau, geb. omstr. 680, graaf van Lorsch en de Wormsgau, † 718.

342100116. Lambert van Herbauges (dezelfde als 85528494 in generatie XXVII), tr.
342100117. NN van Trèves (dezelfde als 85528495 in generatie XXVII).

342100118. Robert IV van de Wormsgau (dezelfde als 171050056 in generatie XXVIII), tr. omstr. 730
342100119. Willeswint van de Wormsgau (dezelfde als 171050057 in generatie XXVIII).

342100136. Sigramnus van de Haspengau, tr.
342100137. Landrada NN.
Uit dit huwelijk:
a. Chrodgang van de Haspengau, † 7 maart 766, begr. Gorze.
b. NN, zie 171050068.

342100148. Robert IV van de Wormsgau (dezelfde als 171050056 in generatie XXVIII), tr. omstr. 730
342100149. Willeswint van de Wormsgau (dezelfde als 171050057 in generatie XXVIII).

342100184. Hagibert II van Beieren, geb. na 650, hertog van Beieren -0725, †, 724, tr.
342100185. Irmine NN.

Notitie bij Hagibert II: hij wilde van zijn heidens volk een christelijk volk maken, maar wilde tegelijkertijd voorkomen, dat hij in Frankische handen zou vallen. Hij was de eerste hertog die van Beieren een machtsfactor zou maken, en daarmee een hinderpaal voor Frankische expansie. In 716 ging hij op bezoek bij paus Gregorius II in Rome en verzocht die om missionarissen te zenden. De paus had daar wel oren naar omdat het ook zijn positie zou versterken. Hagibert´s vroegtjdige dood maakte geen einde aan de plannen, zijn opvolger Odilo zette het beleid onverminderd voort

342100186. Karel Martel van Herstal (dezelfde als 85528488 in generatie XXVII), tr. 1e omstr. 709
342100187. Rotrude van Thurgovië (dezelfde als 171050833 in generatie XXVIII).

342100384. Grimoald II van Neustrië, geb. na 675, hofmeier van Childobert II, † Luik (België) april 714, tr. 711 Theodesindis van Friesland (zie 85528133,c); kreeg rel.
342100385. NN NN.

Notitie bij het overlijden van Grimoald II: vermoord

342100416. Isembart I van Altdorf, geb. omstr. 669, graaf van Altdorf, † omstr. 736.

342100418. Huoching van Alemannië, geb. omstr. 665, hertog van Alemannië -0709, † omstr. 709, tr.
342100419. Berthe van Neustrië, geb. omstr. 670, abdis van Prüm, † 721, tr. 1e Halvdan van Solleur, geb. omstr. 655; tr. 2e Norbert van Aquitanië (zie 684201098).
Uit dit huwelijk:
a. Nebe, zie 171050838.
b. NN, zie 171050209.

342100448. Walraven I van Laurenburg, geb. omstr. 704, † omstr. 776, tr. 2e Isabeau van Istharlays; tr. 1e
342100449. Helene van de Ardennen.

342100476. Vido I van Hornbach, geb. omstr. 690, graaf van Hornbach 0706-0722, † na 722.

342100544. Eaffa van Wessex, geb. Wessex (Engeland) 730, koning van Wessex, † 789, tr.
342100545. NN van Kent, prinses van Kent.

342100546. Aethelberth II van Kent, mede-koning van Kent 0725-0760, † 760.

342100548. Thierry IV (Habibai Ben Natronai) van Autun ha-David, geb. Chelles 708, graaf van Autun 0733-0752, † 752, tr.
342100549. Rolinda van Aquitanië, geb. omstr. 710.
Uit dit huwelijk:
a. NN van Autun, geb. omstr. 730.
b. Theodoric, zie 171050274.

Notitie bij Thierry IV (Habibai Ben Natronai): exilarque in Narbonne, vaderschap staat niet vast, of de hier opgegeven vader of Dagobert III van de Merovingers

342100600. Bassa van Mercië, geb. omstr. 690, † na 720.

342100674. Bernard van Saint-Quentin (dezelfde als 42764244 in generatie XXVI), tr.
342100675. NN NN (dezelfde als 42764245 in generatie XXVI).

342100700. Dreux van Mayence, geb. omstr. 695, tr.
342100701. Alberade van Roussillon, geb. omstr. 705.
Uit dit huwelijk:
a. Auda van Roussillon, tr. Regnier van Ostrevant (zie 342101505,a).
b. Girard II, zie 171050350.

342100704. Sward III van Jutland, geb. omstr. 695, † omstr. 770, tr. Hilda Eyriksdottir van Vestfold (zie 684217601).

342100706. Werneking van Saksen (dezelfde als 85528128 in generatie XXVII), tr.
342100707. Gunhild van Rugie (dezelfde als 85528129 in generatie XXVII).

342100716. Ragnhard van Uppsala, geb. omstr. 740, koning van Uppsala en Denemarken, † omstr. 794, tr.
342100717. Asberga van Lehtra, geb. omstr. 745, † 802.

342100992. Martin van Metz (van de Moselgau), geb. omstr. 646, graaf in de Moezelgau, † 680, tr. na 680
342100993. Beatrix van de Ardennen, geb. omstr. 655.

342100994. Walmar van Boulogne, geb. vóór 656, graaf van Boulogne en Ternois, † 688, tr.
342100995. Marie II (of Nicole) van Ponthieu, geb. omstr. 650.
Uit dit huwelijk:
a. Maria van Bourgondië, tr. Lambert van de Moselle.
b. Odwel, zie 5473730560.
c. Theudric II, zie 171056664.
d. Maria, zie 171050497.

342100996. Adalric I van de Ardennen, geb. omstr. 650, graaf in de Ardennen, † omstr. 700, tr.
342100997. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Jean van de Ardennen, geb. omstr. 675.
b. Adalric II, zie 171050498.

342100998. Widolphe van Lommois, geb. omstr. 650.

342101002. Adalric II van de Ardennen (dezelfde als 171050498 in generatie XXVIII), tr.
342101003. NN van Lommois (dezelfde als 171050499 in generatie XXVIII).

342101006. Astolphe van Longobarden.

342101504. Autbald II van Artois (ook Ostrevant), graaf van Artois en Ostrevent, † vóór 750, tr.
342101505. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Regnier van Ostrevant, tr. Auda van Roussillon (zie 342100701,a).
b. Theobald II, zie 171050752.

342101532. Ansprand van Longobarden, geb. omstr. 657, † 15 juni 712, begr. Hadrian, tr.
342101533. Theodrada van Longobarden, † na 702.
Uit dit huwelijk:
a. Aurona van Longobarden, tr. NN NN.
b. Sigiprand van Longobarden, † omstr. 703.
c. NN van Longobarden.
d. Liutprand, zie 171050766.

342101534. Theodon VII van Beieren, geb. omstr. 615, hertog van Beieren -0682, † 682, tr. 1e NN NN (zie 684200369); tr. 2e 642
342101535. Reginotrude/Glisonote van Francië, geb. 623.
Uit dit huwelijk:
a. Guntrude, zie 171050767.
b. Landbert van Beieren.
c. Ragnetrude, zie 1368412943.
d. Theodon III van Beieren, geb. 645, hertog van Beieren, † omstr. 716, tr. Reginotrude van Neustrië.

342101666. Lambert II van de Haspengau (dezelfde als 342100112), tr.
342101667. Chrotlinde van Neustrië (dezelfde als 342100113).

342101668. Martin van Laon, tr.
342101669. Berthe (ook Bertrada) van Prüm, † na 721, tr. 2e Habebai Ben ha-David.
Uit dit huwelijk:
a. Rolande van de Merovingers, † vóór 721, tr. Childebrand I van Autun, graaf van Autun, heer van Perracy en Bougy, † 751, zn. van Pepijn II ´de Grote´ van Herstal (zie 171056976) en NN NN.
b. Caribert II, zie 171050834.

Notitie bij Martin: nu onwaarschijnlijk dat hij de vader is van zijn vermeende kinderen
Notitie bij het overlijden van Martin: jong overleden
Notitie bij Berthe (ook Bertrada) van: stichtster van de abdij van Prüm in 721, Berthe of Bertrade geeft een belangrijke schenking in de vorm van grond verkregen uit de erfenis van haar voorouders voor de stichting van de abdij, de acte is medeondertekend door haar zoon Caribert en drie ongetwijfeld naaste bloedverwanten Bernier, Rolande en Thierry, allen typisch Merovingische namen.
Notitie bij het huwelijk van Martin en Berthe (ook Bertrada) van: stichtte de abdij van Prüm in 721
Notitie bij Childebrand I: bastaard
Notitie bij het overlijden van Childebrand I: misschien na 762

342101670. Hugobert van Beieren, geb. omstr. 645, senechal van Beieren, hofmeier van Austrasië, † 698, tr.
342101671. Theodrada van de Haspengau, geb. omstr. 645, † 24 dec. 708, tr. 2e Chrotberd II van de Haspengau, geb. omstr. 620, † omstr. 677, zn. van Erlebert (zie 2736800897,a) en NN NN en gesch. echtg. van Reginotrude van de Merovingers.
Uit dit huwelijk:
a. Norbert, zie 684201098.
b. Gisele, zie 171050835.

Notitie bij Theodrada: zuster van de abdis van Laon

342101672. Agilulf I in de Vinzgouw, geb. vóór 675, 1ste graaf van de Vinzgau, † 726.

342101674. Childebrand I van Orleans, geb. Herstal omstr. 678, graaf van Bourgondië en hertog van de Franken, † na 751, tr.
342101675. Chrodelinde van Beieren, geb. omstr. 678, † na 725, tr. 2e Bernarius van Orleans.
Uit dit huwelijk:
a. Gerniu, zie 171050837.
b. Nibelung I, zie 2741489536.

342101676. Huoching van Alemannië (dezelfde als 342100418), tr.
342101677. Berthe van Neustrië (dezelfde als 342100419).

342103232. Robert IV van de Wormsgau (dezelfde als 171050056 in generatie XXVIII), tr. omstr. 730
342103233. Willeswint van de Wormsgau (dezelfde als 171050057 in generatie XXVIII).

342103234. Hildebrand van Spoleto, geb. 700, hertog van Spoleto 0774-0787, † 787, tr.
342103235. Regarde van Beieren.
Uit dit huwelijk:
a. Adalindes, zie 171051617.
b. Adelinde, zie 684207745.

342103424. Himayaek NN, geb. omstr. 750, tr.
342103425. NN NN.

Notitie bij Himayaek: een eenvoudige Armeense boer, die zich vestigde in Macedonië, trouwde aldaar met een vrouw uit de inheemse bevolking

342103856. Sigeraed I van Kent, koning van Kent 0762-0764, † na 764.

342103872. Milo van Narbonne, geb. omstr. 750, † 782.

342103932. Lambert I van Nantes, geb. omstr. 775, graaf van Nantes, markies van Bretagne, † Spoleto (Italië) omstr. 836, tr.
342103933. Adelais NN, geb. omstr. 775, † omstr. 815.
Uit dit huwelijk:
a. Doda van Nantes, † na 846.
b. Itta van Nantes, † na dec. 849, tr. Sicconolf van Salerno (zie 342103935,f).
c. NN van Nantes.
d. NN van Nantes.
e. NN van Nantes.
f. Lambert II van Nantes, geb. omstr. 795, graaf van Nantes, Herbauges en Angers, hertog van Spoleto, † Savenai mei 852, tr. omstr. 827 Theodrate van Italië (zie 42764079,c).
g. Garnier, zie 171421288.
h. Guido I, zie 171051966.

Notitie bij het overlijden van Lambert II: gesneuveld

342103934. Sico I van Bénévent, geb. omstr. 770, prins van Bénévent, † 834, tr.
342103935. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Sicard VI van Bénévent, † 839, tr. Adelchisa van Salerno.
b. Sichelenda van Bénévent, tr. NN NN, zn. van Azo.
c. NN van Bénévent, tr. Urso van Conza.
d. NN van Bénévent, tr. Radelmundo NN.
e. Ita, zie 171051967.
f. Sicconolf van Salerno, geb. omstr. 810, prins van Salerno 0842-0849, † omstr. nov. 849, tr. Itta van Nantes (zie 342103933,b).

Notitie bij het overlijden van Sicard VI: vermoord

342106688. Reinold van Kleef, geb. omstr. 720, 3de graaf van Kleef en Teisterbant, † 770, tr.
342106689. Isabella van Henegouwen (Ardeniae Nunu Limburginsis), geb. omstr. 720, gravin van Ardennen-Walde en Limburg.

Notitie bij Isabella: dochter van de graaf van Henegouwen

342106690. Sigebert IV van Aquitanië, geb. 676, graaf van Razès, † 758, tr.
342106691. Magdalena van Narbonne, geb. Llivia (Cerdagne-Spanje) omstr. 680.
Uit dit huwelijk:
a. Sigebert V, zie 1370637828.
b. Adelheid, zie 171053345.

Notitie bij Sigebert IV: grondlegger van het geslacht Les Plant-Ard, zou zijn vader opgevolgd hebben als koning van Austrasië maar moest vluchten naar Zuid-Frankrijk

342108160. Hatto (Atton) van Boulogne, geb. omstr. 766, graaf van Boulogne en Tournehem, † 836.

342108672. Skirra van Holmgard, koning van Holmgard en Ingrie.

342108674. Ifvar Widfamus ´de Reiziger ´ van Scanië, 1ste koning van de dynastie Skolding 647, † na 647, tr.
342108675. Gothilda van Nérice.

342108800. Halfdan ´de Oude ´ van Vestfold, geb. 750, koning van Vestvold, Agder etc, † 802, begr. Borre, tr.
342108801. Lif Dagsdotter van Westmare, geb. omstr. 750.
Uit dit huwelijk:
a. Godefrid van Haithabu, 6de koning van Haithabu, koning van Vestfold, † 810, tr. NN NN.
b. Einstein Glumri, zie 685324802.
c. Ofvar Oplaendinge, zie 342662400.
d. *Ivar Oplaendinge, zie 171054400.

342108804. Olaf II van Vestfold, geb. omstr. 770, koning van Vestfold en Jutland, † 840.

342109456. Hervé (Chariveux) van Le Mans, geb. omstr. 690, graaf van Le Mans, † omstr. 748.

Notitie bij Hervé (Chariveux): vermeld 748

342109462. Godefried van Champagne, geb. omstr. 687, graaf van Champagne 0715-0735, † na 735, tr.
342109463. Pomponia van Bourges, geb. omstr. 715.

342109524. Loup II van Gascogne, geb. omstr. 755, hertog van Vasconië 0774-, † na 788, tr.
342109525. Numabella Frolaz van Cantabrië, geb. omstr. 755.
Uit dit huwelijk:
a. Centule Loup, zie 171337668.
b. Sancho Lopez, zie 171054762.

342109664. Daniël van Poher, geb. omstr. 710, graaf van Poher, † 749, tr.
342109665. Aldana van de Karolingers, tr. 2e Theodoric I van Autun, geb. omstr. 755, graaf van Autun, † na 791.
Uit dit huwelijk:
a. Aude, zie 342675073.
b. Budic I, zie 171054832.

342112520. Olof I Tretelja van Solloer, geb. Uppsala (Zweden), koning van Varmland, † Varmland (Zweden) 706, tr.
342112521. Solveig Halvansdatter van Solloer, geb. Solor (Heidmark, Noorwegen) omstr. 690, tr. 1e Eynstein Hardrade Throndsson van de Heidmark (zie 342112522).

342112522. Eynstein Hardrade Throndsson van de Heidmark, geb. Trondheim (Noorwegen) omstr. 680, koning van Tordjhem en Heidmark, † na 740, tr.
342112523. Solveig Halvansdatter van Solloer (dezelfde als 342112521).

342112524. Sygtrigg Eynsteinsson van Vestfold, geb. omstr. 670, koning van Vend.

342112528. Arigis I van Friesland, geb. omstr. 590, graaf van Friesland, † omstr. 656.

342112600. Gottfrid van Alemannië, geb. omstr. 650, hertog van Alemannië 0679-0708, † 709, tr.
342112601. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Landfried I, zie 171056300.
b. Ostilo van Alemannië.
c. Huoching, zie 342100418.
d. Theodebald van Alemannië, geb. omstr. 722, † 779.

Notitie bij Gottfrid: bezit goederen in de Thurgau

342113328. Walmar van Boulogne (dezelfde als 342100994), tr.
342113329. Marie II (of Nicole) van Ponthieu (dezelfde als 342100995).

342113332. Karel Martel van Herstal (dezelfde als 85528488 in generatie XXVII), kreeg rel.
342113333. NN2 NN (dezelfde als 85528489 in generatie XXVII).

342113952. Ansegisel van Austrasië, geb. omstr. 610, major domus van Austrasië, † omstr. 662, tr. omstr. 635
342113953. Begga van Landen, geb. omstr. 616, abdis van een kerk in de Ardennen 0691-0693, † Andenne 17 dec. 693.
Uit dit huwelijk:
a. Pepijn II ´de Grote´, zie 171056976.
b. Chlotide ´de Heilige ´, zie 684200227.

Notitie bij Ansegisel: verschijnt in een document uit 648 van de abdij Stavelot Malmedy waarin koning Sigebert Angisel benoemd tot major domesticus een positie vlak achter de hertogen, ook was bekend dat hij getrouwd was met Begga een dochter van Pippijn de Oude
Notitie bij het overlijden van Ansegisel: vermoord door Gondoin, hertog in Austrasië, van een concurrenrende familie
Notitie bij Begga: heilige, stichtte een klooster met kerk te Andenne 691, en abdis aldaar sinds die datum .Na de dood van haar man trok zij zich terug in het klooster Nivelles, gesticht door haar moeder Itta, met haar zuster Gertrudis als eerste abdes, doe overleed in 660. Zij had een gelofte afgelegd een klooster te stichten en vond de eerste jonge vrouwen die haar wilde volgen in Nijvel. Met hen bouwde ze het klooster te Andenne, waar zij ook overeed
Notitie bij het overlijden van Begga: de heilige Begga heeft als feestdag 17 december

342113954. NN van Bruyères, tr.
342113955. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Dodo van Bruyères.
b. Alpais, zie 171056977.

342113976. Garnier IV van Bourgondië, geb. na 620, hertog van Bourgondië, † na 682, tr.
342113977. Willigarde NN.

342113978. Chrotari II van de Haspengau, geb. omstr. 636, graaf van Herbauges, † 678, tr.
342113979. Adelinde van de Wormsgau.

342113980. Wido van Trèves, † na 690, tr.
342113981. Chrolanda van Laon, † april 704.

342113984. Etichon I (Aderich) van de Elzas, geb. omstr. 635, hertog van de Elzas, † 20 febr. 690, tr.
342113985. Berswinde van Autun (der Franken), geb. Metz omstr. 645, † Mont Saint-Odille 700.
Uit dit huwelijk:
a. Batticho van de Elzas.
b. Hugo I van de Elzas.
c. Haicho van de Elzas, † na 17 sept. 723.
d. Odila van de Elzas, † na 28 dec. 708.
e. Adalbert, zie 171056992.

Notitie bij het overlijden van Etichon I (Aderich): of 20.2.720

342659120. Sigihart van de Kraichgau, geb. omstr. 826, graaf in de Kraichgau 0858-0861, † na 860, tr.
342659121. NN NN.

Notitie bij Sigihart: NN is waarschijnlijk een dochter van graaf Ratolt

342659122. Radboud van Amper, geb. omstr. 795, graaf van de Inngau, voogd van Regensburg, † 863, begr. Regensburg, tr.
342659123. Helleswind van Beieren, geb. omstr. 808.

342659456. Lata van Ausonne, geb. 782, graaf, † 801, tr.
342659457. Beralda van Razès, geb. omstr. 750, erfgename van Bera III van Razès, † na 777.
Uit dit huwelijk:
a. Borell, zie 171329728.
b. Bera van Barcelona, geb. 801, † 822.

Notitie bij Lata: van Visigotische afkomst

342659461. Adeleme van Poitiers?.

342659480. Galindo I Aznar van Urgell, geb. omstr. 810, graaf van Urgell en Cerdanya 0844-0867, † 867, tr.
342659481. NN NN.

Notitie bij Galindo I Aznar: volgde zijn vader op, hij verbleef een tijd in Pamplona om vervolgens naar Aragon terug te keren. Daar erfde hij in 884 het graafschap van Galindo Garces, die kinderloos was gestorven. Hij stichtte het klooster San Pedro de Siresa, in de plaats Valle de Hecho

342659482. Garcia I Iñiguez van Pamplona, geb. omstr. 810, koning van Pamplona 0851-0880, † 880, tr. 1e Etienette van Carcassonne (zie 171329731,e); tr. 2e Urraca Sanchez van Gascogne (zie 171054763,c); tr. 4e 867 Leodegundia van Asturië, † 912, dr. van Ordoño I en Munia Nuna van Brañosera; tr. 3e na 860
342659483. Urraca Rebelle van Sanguesa (dezelfde als 85668805 in generatie XXVII).
Uit dit huwelijk:
a. Oneca, zie 171329741.
b. Sancha Garcia van Pamplona, geb. omstr. 875, tr. Iñigo Fortun van Pamplona; hij hertr. Sancha Garces van Navarra.

Notitie bij Garcia I Iñiguez: volgde zijn vader op toen zijn vader in 842 verlamd raakte, werd hij regent samen met zijn oom Fortun Iñiguez. Hij studeerde als gast van de emir van Cordoba aan het hof aldaar. Later rebelleerde hij tegen de emir. In 859 maakte een Viking eenheid eex expeditie naar Navarra. Hij wist ze echter met de hulp van Ordoño van Asturië te verslaan. In 860 werd Garcia´s zoon en beoogde troonopvolger Fortun door emir Mohammed I van Cordoba gevangen genomen en als gijzelaar meegenomen naar Cordoba, waar hij 20 jaar lang werd vastgehouden. Zijn zoon werd na zijn dood alsnog vrijgelaten en werd later koning.

342660416. Sieghart II van de Chiemgau (dezelfde als 171329560 in generatie XXVIII), tr.
342660417. Gottina van Ebersberg (dezelfde als 171329561 in generatie XXVIII).

342660418. Engelbert van de Inngau.

342660420. Odalbert van de Traungau, aartsbisschop van Salzburg 0923-0935, † 19 nov. 935, tr.
342660421. Rihni van de Traungau.
Uit dit huwelijk:
a. Bernhard I, zie 171330210.
b. Rihni van de Traungau.
c. Rihni van de Traungau.
d. Hamiltrut van de Traungau.
e. Heilrat van de Traungau, tr. Dietrich NN.
f. Otachar van de Traungau, tr. Alta NN.
g. Dietmar van de Traungau.

342662060. Justin ap Constantine van Cornouailles, geb. omstr. 790.

342662400. Ofvar Oplaendinge Thebotan, geb. omstr. 780, jarl van Uppsala, tr.
342662401. Gundella van Bellensted.

342662402. Harald van Agder.

Notitie bij het overlijden van Harald: vermoord door zijn toekomstige schoonzoon.

342662498. Ragner I ´Lobrok ´ van Denemarken (dezelfde als 21381792 in generatie XXV), tr.
342662499. Aslog (Kraka) van Favnesbane (dezelfde als 21381793 in generatie XXV).

342662528. Bjorn Ragnarsson van Zweden, koning van Zweden.

342662720. Chostconis van Polen, tr.
342662721. Repka NN.

342662784. Swiniza van Bulgarije, geb. omstr. 790.

Notitie bij Swiniza: 3de zoon van Omortag

342674704. Gebhard I van de Niederlahngau (dezelfde als 21381322 in generatie XXV), tr. 1e
342674705. NN van Beieren (dezelfde als 21381323 in generatie XXV).

342674848. Ruochar van Pfullendorf, geb. omstr. 800, † dec. 838.

342674944. Sancho Lopez van Gascogne (dezelfde als 171054762 in generatie XXVIII), tr.
342674945. Sancha Aznares van Aragon (dezelfde als 171054763 in generatie XXVIII).

342675072. Gerard III van de Elzas, geb. omstr. 743, graaf van Hunebourg, graaf van de Sundgau, Bitche en Parijs, markies van Bretagne, graaf in de Haspengau en Wormsgau, daarna hertog in de Haspengau, † Rome (Italië) 12 juni 816, begr. Angles (Frankrijk), tr.
342675073. Aude van Poher.
Uit dit huwelijk:
a. Guibert, zie 171337536.
b. Hugo van Girardin, geb. 776, † 857.
c. Lambert van Huneburg, geb. 778, † 851.
d. Adele van Girardin, geb. omstr. 780, † 810.

Notitie bij Gerard III: heilig verklaard door paus Clement X in 1673, kardinaal-priester van Sainte-Suzanne, pontificale schatbewaarder 27.12.795, paus Leo III 27.12.795 – 12.6.816

342675076. Guibert van Nantes (dezelfde als 171337536 in generatie XXVIII), tr.
342675077. Hazela van Saksen (dezelfde als 171337537 in generatie XXVIII).

342675078. Theoderik I van Autun (dezelfde als 85528492 in generatie XXVII), tr. omstr. 758
342675079. Aldana Martel van Herstal (dezelfde als 85528493 in generatie XXVII).

342675080. Thierry van Reims, geb. omstr. 735, graaf van Reims, † 772, tr.
342675081. NN NN.

342675204. Adeleric van Gascogne, geb. omstr. 760.

Notitie bij Adeleric: broer van Torson van Gascogne

342675328. Froila van Cantabrië, geb. omstr. 720, hertog van Cantabrië, mede-koning van Cantabrië 0739-0751, † 767, tr.
342675329. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Rodrigo Frolaz, zie 171337664.
b. NN van Galicië, geb. omstr. 745, tr. omstr. 755 Loup II van Vasconie, geb. omstr. 730, † 778.
c. Vermudo I ´el Diacono´ van Asturië, geb. omstr. 750, koning van Asturié 0788-0791, † 798, begr. Oviedo (Spanje), tr. Usinda Numiloma, begr. Oviedo (Spanje).
d. Aurelius van Cantabrië, geb. omstr. 750, koning van Asturië 0768-0774, † 774, begr. Langreo.

342675334. Aznar I Galindez van Aragon, geb. omstr. 775, graaf van Aragon 0809-0820, † 839, tr.
342675335. Guldregut NN, geb. omstr. 780.
Uit dit huwelijk:
a. Centulio Aznar van Aragon, † 838.
b. Matrona Aznar van Aragon, tr. Garcia ´el Malo ´ Galindez, † 858, zn. van Galindo Velasquez en Faquilo NN.
c. Eylona Aznar van Aragon.
d. Tota Aznarez, zie 171337667.
e. Galindo I Aznar, zie 342659480.

Notitie bij Aznar I Galindez: volgde Aureolus van Aragon op na diens dood. Deze Aureolus was geen graaf maar bevelhebber namens de Franken over het gebied rond de rivier Aragon. Na de tweede slag bij Roncasvalles 812 bevond het gebied zich in de invloedssfeer van de Franken. Aznar werd door Pepijn I van Aquitanië, zoon van Lodewijk de Vrome, benoemd tot de eerste graaf van Aragon. In 819 werd het aangrenzende Pamplona geregeerd door het huis Iñiga. De troepen van koning Inigo Iñiguez Arista drongen Aragon binnen. Inigo sloot een bondgenootschap met Garcia Galindez, bijgenaamd de Slechte, die getrouwd was met Matrona, dochter van Aznar. Galindez verbrak het huwelijk met Matrona om te kunnen trouwen met een dochter van Inigo. In 820 werd Aznar door zijn vroegere schoonzoon uit Aragon verbannen. Aznar verloor dus de macht in Aragon maar kreeg in ruil voor zijn trouw aan de Frankische vorsten het graafschap Urgell en Cerdanya toegewezen. Hij bleef graaf an deze districten van 820 tot aan zijn dood in 839
Notitie bij Guldregut: vermoed wordt dat zij een adellijke dame uit de Gascogne was.
Notitie bij het overlijden van Centulio Aznar: vermoord

342675336. Loup II van Gascogne (dezelfde als 342109524), tr.
342675337. Numabella Frolaz van Cantabrië (dezelfde als 342109525).

342676502. Bernard van Saint-Quentin (dezelfde als 42764244 in generatie XXVI), tr.
342676503. NN NN (dezelfde als 42764245 in generatie XXVI).

342680578. Karel de Grote (dezelfde als 42762708 in generatie XXVI), tr. 4e Worm okt. 783
342680579. Fastrada van de Oostfranken, geb. 768, † Frankfurt aan de Rijn 10 aug. 794, begr. Mainz.
Uit dit huwelijk:
a. Thodrada van Argenteuil, geb. 785, abdis van Argenteuil -0828, abdis van Schwarzach-am-Mian 0828-0844, † omstr. 9 jan. 844, tr. Dirk I van Ruparië.
b. Hiltrrude, zie 171340289.

Notitie bij Fastrada: van Oost-Frankische origine, bekend om haar fel verzet tegen de Saksen en haar pogingen om Karel met de Bult te doen vermoorden
Notitie bij het overlijden van Fastrada: begraven in de basiliek van St. Albanus te Mainz

342686184. Theophilos I Amorian van Byzantium, geb. Byzantium 813, keizer van Byzantium 0829-0842, † Constantinopel 20 jan. 842, tr.
342686185. Theodora ´de Heilige ´ Mamikonian, geb. Elissa (Paphlagonië) 815, keizerin van Byzantium -0856, † Constantinopel 11 febr. 867.
Uit dit huwelijk:
a. Thekla van Byzantium, geb. 831, † 867, tr. Basile I ´de Macedoniër van Byzantium, geb. Andrinopolos (Turkije) 827, keizer van Byzantium 0867-0886, † Constantinopel 29 aug. 886, zn. van Konstantinos Mamikonian en Pankalo Bagratuni; hij hertr. 863 Eudoxia Ingerina Mamikonian.
b. Anna van Byzantium, geb. 832.
c. Anastasia van Byzantium, geb. 833.
d. Maria van Byzantium, geb. 837, tr. Alexios Mousele, geb. 815.
e. Pulcheria van Byzantium, geb. 837.
f. Michael III ´de Dronkaard ´, zie 171343092.

Notitie bij Theophilos I Amorian: hij moest strijd voeren met de Arabieren, die tal van overwinningen boekten
Notitie bij Theodora ´de Heilige ´: in een schoonheidswedstrijd gekozen tot vrouw van de keizer, regentes voor haar minderjarige zoon 842-855. Zij herstelde de beeldenvereringen deed veel voor de kerstening van de Bulgaren en Chazaren. Op aandrang van haar broer Bardas werd zij in 856 door haar zoon ten val gebracht en opgesloten in een klooster
Notitie bij Basile I ´de Macedoniër: hij was van Armeense afkomst. klom geleidelijk op naar de troon, vooral dankzij keizer Michael III, die hij als ´beloning ´in 867 uit de weg liet ruimen

342686192. Childebrand III van Autun, geb. omstr. 780, 1ste graaf van Autun, † 826, tr.
342686193. Dunna van Autun, geb. omstr. 755, † na 800.

342686194. Ardouin van Ponthieu, geb. omstr. 797, graaf van Hiémois, † na 826, tr. 2e omstr. 844 Richarde van Amiens, geb. omstr. 764; tr. 1e 818
342686195. Richarde van Amiens, geb. omstr. 801, † 869.

342839424. Alpin II Mac Echdach van Dalriada, geb. omstr. 778, koning van Dalriada en Kintyre 830 en van de Schotten in Argyll, † Galloway 841, tr.
342839425. NN van de Picten, geb. omstr. 790, † 837.

Notitie bij Alpin II Mac Echdach: kroonpretendent voor Alba, tijd van voortdurende opvolgingsoorlogen
Notitie bij het overlijden van Alpin II Mac Echdach: gesneuveld in de slag tegen de Picten

342842576. Lambert I van Nantes (dezelfde als 342103932), tr.
342842577. Adelais NN (dezelfde als 342103933).

342842578. Leuthard I van Fézensac (dezelfde als 21382124 in generatie XXV), tr.
342842579. Grimilde van de Nordgau (dezelfde als 21382125 in generatie XXV).

342842948. Hugo I van Bassigny, geb. omstr. 850, graaf van Bassigny, † 914, tr.
342842949. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Arembert, zie 171421474.
b. Gozelo II van Bassigny, geb. omstr. 881, † omstr. 903, tr. NN NN.

342843140. Boudewijn I ´met de IJzeren Arm ´ of ´de Goede´ van Vlaanderen (dezelfde als 31457288 in generatie XXV), tr. Auxerre 13 dec. 863
342843141. Judith van West Francië (dezelfde als 31457289 in generatie XXV).

Notitie bij het huwelijk van Boudewijn I ´met de IJzeren Arm ´ of ´de Goede´ en Judith: geschaakt einde 862

342843142. Ermenfried van Amiens, geb. Amiens omstr. 840, 1st bekende graaf van Amiens, graaf van Vexin 0859-0875, † 915, tr. 2e Adelaide van Ambroise; tr. 1e
342843143. NN NN.

342869504. Allard Berthout, geb. omstr. 800, heer van Grimbergen en Asse.

503316480. Afbard van Friesland, geb. omstr. 720, † vóór 786, tr.
503316481. NN van de Karolingers.

503316608. Audacar II van Steenland, geb. omstr. 700, paltsgraaf.

503316616. Lyderic IV van Buc, geb. omstr. 750, prins van Buc, graaf van Harelbeke en geheel Vlaanderen 792, hertog van Francië, † omstr. 808, tr.
503316617. Flandrine NN.
Generatie XXX
684200224. Robert III (Chrodobertus) van de Wormsgau, geb. omstr. 640, nobilis in Neustrië, hofmeier van koning Chlodowech II 22.1.653, kanselier van Chlotrisu III van Neustrië, paltsgraaf 2.10.678, † 693, tr.
684200225. Doda NN, † vóór 12 sept. 678.
Uit dit huwelijk:
a. Roger (Chrotgar) van Le Mans, geb. omstr. 670, hertog van Le Mans 0710-0724, † na 724.
b. Lambert II, zie 342100112.

684200226. Theodoric III van de Franken, geb. omstr. 653, koning van Neustrië en Bourgondië 0673, koning van Neustrië en Bourgondië 0675-0691, koning van Austrasië 0679-0691, † vóór 1 juni 691, begr. Arras, tr. 2e Amalberge van Neustrië, geb. omstr. 640; tr. 1e
684200227. Chlotide ´de Heilige ´ van Metz, geb. omstr. 650, koningin van Francië, † omstr. 692, begr. St. Waast.
Uit dit huwelijk:
a. Childebert III van Austrasië, koning van de Franken 0695-0711, † 14 april 711, begr. Choisy-au-Bac.
b. Berthe, zie 342100419.
c. Chrotlinde, zie 342100113.

Notitie bij Theodoric III: kleinzoon van Dagobert I en ongetwijfeld de eerste Merovinger die alle macht bij de hofmeier legde en zodoende de ondergang van de Merovingers inluidde. Bij de dood van Dagobert II regeerde over het gehele rijk tot aan zijn dood.
Notitie bij het overlijden van Theodoric III: gelegen in de buurt van Arras
Notitie bij Chlotide ´de Heilige ´: regentes na de dood van Thierry III. Haar naam is bekend uit de geschiedschrijving uit die tijd waarbij staat dat na de dood van Thierry III de troon toekwam aan zijn zoon Clovis III en koningin Clothilde, dit wordt bevestigd door een akte van 1.06.691 getekend door roi Clovis …et notre mère Clothilde
Notitie bij Childebert III: volgde zijn broer op onder de voogdij van Pippijn van Herstal

684200368. Theodon VII van Beieren (dezelfde als 342101534 in generatie XXIX), tr. 1e
684200369. NN NN.

684200768. Pepijn II ´de Grote´ van Herstal (dezelfde als 171056976 in generatie XXVIII), tr. 1e omstr. 672
684200769. Plectrudis van Austrasië, † na 717, begr. Keulen (Duitsland).
Uit dit huwelijk:
a. Dreux (Drogon), zie 684218924.
b. Grimoald II, zie 342100384.

Notitie bij Plectrudis: uit een van de machtigste families in Austrasië

684200832. Engelbert I van Altdorf, geb. omstr. 640, graaf in de Argengau, † 718, tr.
684200833. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Isembart I, zie 342100416.
b. Gertrud, zie 684200897.

684200836. Gottfrid van Alemannië (dezelfde als 342112600 in generatie XXIX), tr.
684200837. NN NN (dezelfde als 342112601 in generatie XXIX).

684200838. Theodoric III van de Franken (dezelfde als 684200226), tr. 1e
684200839. Chlotide ´de Heilige ´ van Metz (dezelfde als 684200227).

684200896. Desiderius II van Laurenburg (ook Nassau), geb. omstr. 670, graaf van Nassau, † 718, tr. 1e 692 Drute van Quedlimburg, † 719, dr. van Othon; tr. 2e omstr. 703
684200897. Gertrud van Altdorf, geb. omstr. 688, † 704.

684200952. Liévin ´de Heilige ´ van Trier, geb. omstr. 660, graaf -0697, bisschop van Trier 0697-0715, † omstr. 722, tr.
684200953. Willigard van Beieren, geb. omstr. 670.

684201088. Eoppa van Wessex, geb. Wessex (Engeland) 706, koning van Wessex, † 726.

684201092. Wihtred van Kent, geb. omstr. 670, koning van Kent 0690-0725, † 23 april 725, tr. 1e Aethelburge NN; tr. 2e Cyneght/Kinigitha NN; tr. 3e Werberga NN.

Notitie bij Wihtred: in 695 vaardigt hij wetgeving uit, die de positie van de kerk versterkt, zoals het opheffen van belastingen, werken op zondag, buitenkerkelijke huwelijken. Er zijn sterke aanwijzigen voor een nauwe samenwerking met Wessex, waar identieke wetten werden uitgevaardigd.

684201098. Norbert van Aquitanië, geb. omstr. 670, tr.
684201099. Berthe van Neustrië (dezelfde als 342100419 in generatie XXIX).

684201200. Cynean van Mercië, geb. omstr. 660.

684201400. Godevald van Mayence, geb. omstr. 675, graaf.

684201402. Girard I van Roussillon, geb. vóór 677, † 717, tr.
684201403. Frenande van Aquitanië, geb. omstr. 680.

684201408. Regner I van Jutland, geb. omstr. 660, koning van Jutland, † omstr. 715, tr. 2e Larthgerta NN; tr. 3e Asloge Tafnisban; tr. 1e
684201409. Thora Borghariot van Gautland, geb. omstr. 670.

684201984. Chlodulf van Metz (van de Moselgau), geb. omstr. 611, † 6 okt. 697, begr. Metz, tr.
684201985. Childa NN, geb. omstr. 610.
Uit dit huwelijk:
a. Aunulf van Metz, † vóór 16 dec. 714.
b. Basin van de Moselgau.
c. Martin, zie 342100992.

684201986. Chidulphe van de Ardennen, geb. omstr. 630, tr.
684201987. Aye van Lommois, geb. omstr. 635.

684201988. Wilbert van Boulogne, geb. omstr. 630, graaf van Boulogne, † omstr. 656, tr.
684201989. Ada NN.

684201990. Theodoric I van Ponthieu, geb. omstr. 620, graaf van Ponthieu, † omstr. 660.

684201992. Brunulphe IV van de Ardennen, geb. omstr. 605, graaf in de Ardennen.

684201996. Brunuphe IV van Lommois, geb. omstr. 602, tr.
684201997. Fraya van Boulogne, geb. na 610.
Uit dit huwelijk:
a. Sainte Aye van Lommois, geb. omstr. 628, tr. Childulphe van Han (zie 684201992,c).
b. Widolphe, zie 342100998.

684203008. Theobald I van Artois, geb. omstr. 670, graaf van Artois 734, † na 734.

684203068. Garibald II van Beieren, geb. omstr. 585, hertog van Beieren, † 640, tr. 611
684203069. Geila van Friuli, geb. omstr. 590.
Uit dit huwelijk:
a. Agilolf van Beieren.
b. Theodon VII, zie 342101534.

684203070. Dagobert I van Neustrië, geb. omstr. 610, koning van Bourgondië en Austrasië 0623-0639, koning van Neustrië 0629-0639, koning van Aquitanië 0632-0639, † Parijs (Frankrijk) 16 jan. 639, begr. Saint Denis (Frankrijk), tr. 1e Wolfegundis NN; tr. 2e Bertechildis NN; tr. 3e Clichy of Reuilly 626 Gomatrudis NN; tr. 4e omstr. 629 Nantechildis van Neustrië (zie 2736800905); kreeg rel.
684203071. Ragintrudis NN.
Uit deze relatie:
a. Reginotrude/Glisonote, zie 342101535.
b. Sigebert III, zie 1368426760.

Notitie bij Dagobert I: aanvankelijk bestuurde hij zijn rijk onder voogdijschap van Pippijn van Landen en bisschop Arnulf van Metz. Hij wist de eenheid binnen zijn rijk te verwezelijken, kreeg Bourgondië in zijn macht, bedwong een opstand in Cascogne, en onderwierp de vorst van Bretagne.
Notitie bij het overlijden van Dagobert I: vermoord, in zijn ogen gestoken terwijl hij sliep

684203338. Hugobert van Austrasië, geb. omstr. 645, senechal van Austrasië 0693-0698, paltsgraaf van Austrasië 0697-0698, † 698, tr.
684203339. Irmina van Luik, geb. omstr. 640, abdis van Ouren 0698-0706, † 698.
Uit dit huwelijk:
a. Plectrudis, zie 684200769.
b. Berthe (ook Bertrada) van, zie 342101669.
c. Regentrude van Beieren, geb. omstr. 680.
d. Chrodelinde van Austrasië, geb. 685, † 710, tr. Nafronai ha-David, geb. Babylon 671, † omstr. 739.

684203344. Theodon II van Beieren, geb. omstr. 641, † 11 dec. 718, tr.
684203345. Fulchaide van de Haspengau, geb. omstr. 645, † omstr. 685.

684203348. Fulcoad I van Orleans, geb. omstr. 633, graaf van Orleans, † 670, tr. omstr. 670
684203349. Alpais van Bruyères, geb. Herstal omstr. 654, † Orp-le-Grand 705, tr. 2e omstr. 680 Nehemiah Ben Haninai ha-David, geb. omstr. 640, zn. van Haninai II Bar Adoi.

684206468. Theodic van Spoleto, geb. omstr. 700, hertog van Spoleto 0763-0773, † 773.

684206470. Tassilon II van Beieren, † omstr. 650, tr.
684206471. Imma van Beieren.
Uit dit huwelijk:
a. Grimoald II, zie 5482545968.
b. Regarde, zie 342103235.

684206850. Leon NN.

Notitie bij Leon: woonde in Macedonië

684207744. Guerin van de Haspengau, geb. omstr. 723, tr. 726
684207745. Adelinde van Narbonne, geb. omstr. 720, † 28 mei 772.

684207864. Wido van Nantes, geb. omstr. 750, markies van Bretagne, † 814, tr.
684207865. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Wido van Nantes, † 834.
b. Lambert I, zie 342103932.

Notitie bij het overlijden van Wido: gesneuveld

684213376. Diederik II van Kleef, geb. omstr. 690, 2de graaf van Kleef en Teisterbant, † 759, tr.
684213377. Ida van Henegouwen (Hanoniae), geb. omstr. 700, gravin van Henegouwen.
Uit dit huwelijk:
a. Ida van Kleef, tr. NN van Cuyk.
b. Reinold, zie 342106688.

684213380. Dagobert II ´de Jonge ´ van Austrasië, geb. omstr. 654, koning van Austrasië 0676-0679, † Woëvre 23 dec. 679, begr. Stenay, tr. 1e Irmine of Mechtilde NN; tr. 2e 671
684213381. Giselle van Razès, geb. omstr. 653, † 678.

Notitie bij Dagobert II ´de Jonge ´: hij werd in 872 heilig verklaard met als datum 23 december
Notitie bij het overlijden van Dagobert II ´de Jonge ´: op bevel van Pippijn de Dikke vermoord
Notitie bij Giselle: peetdochter van St. Wilfried van York, won. te Rhedae (Rennes-le Chateau) zij was van Visigotische afkomst

684216320. Helwin I van Boulogne, geb. omstr. 750, graaf van Tournehem, † omstr. 808.

684217344. Ingvar Haara Eysteinsson ´de Grote ´ van Varmland, koning van Uppsala, tr.
684217345. NN NN.
Uit dit huwelijk:
a. Skirra, zie 342108672.
b. Braut-Anund Ingvarsson van Varmland, geb. omstr. 645, koning van Uppland.

Notitie bij Ingvar Haara Eysteinsson ´de Grote ´: kwartieren worden hierna niet voortgezet.

684217348. Halfdan Snjalle van Scanië, geb. omstr. 590, † 650, tr.
684217349. Maoldra Digri van Wessex, † 594.

684217350. Alf van Nérice.

684217600. Einstein II Fjert Glumru van Noorwegen (dezelfde als 85528130 in generatie XXVII), tr. 1e
684217601. Hilda Eyriksdottir van Vestfold, geb. omstr. 730, † omstr. 789, tr. 1e Sward III van Jutland (zie 342100704).
Uit dit huwelijk:
a. Halfdan ´de Oude ´, zie 342108800.
b. Asta van Vestfold, geb. omstr. 750, tr. Herman van Meinhóvel, geb. omstr. 740, † omstr. 798, zn. van Ethelhard van Saksen en Heila van Friesland (zie 85528133,d).

684217602. Dag Fra van Westmare, geb. omstr. 720, koning van Westmare.

Notitie bij het overlijden van Dag Fra: koning van Westmare

684218924. Dreux (Drogon) van Champagne, geb. 670, graaf van Champagne 0690-0708, † 24 maart 708, begr. Metz, tr.
684218925. Adaltrudis van Neustrië, geb. omstr. 675.
Uit dit huwelijk:
a. Hugo van Champagne.
b. Pippijn van Champagne.
c. NN van Champagne, † 723.
d. Godefried, zie 342109462.
e. Arnulf van Champagne, geb. omstr. 695, graaf van Chaumontois, hertog in Champagne, † na 723.

Notitie bij het overlijden van Dreux (Drogon): begraven in de abdij van St. Arnaud

684219048. Waifredo (Waifar) van Aquitanië, geb. omstr. 730, hertog van Aquitanië, graaf van Gascogne 745, † 2 juni 768, tr.
684219049. Adèle van Gascogne, geb. omstr. 735.
Uit dit huwelijk:
a. Hunoald van Aquitanië.
b. Loup II, zie 342109524.

Notitie bij het overlijden van Waifredo (Waifar): gesneuveld
Notitie bij het huwelijk van Waifredo (Waifar) en Adèle: hertogin

684219050. Fruela Perez I ´Homem de Ferro´ van Cantabrië, geb. omstr. 705, hertog daarna koning van Asturië 0757-0765, † omstr. 765, tr.
684219051. Menina Gosendes van Asturië.
Uit dit huwelijk:
a. Bermudo I ´de Diaken ´ van Asturië, geb. omstr. 750, koning van Asturië 0789-0791, † omstr. 797, tr. Imelone van Coimbra, dr. van Ataulfo en NN NN.
b. Numabella Frolaz, zie 342109525.

Notitie bij Menina Gosendes: relatie staat niet vast

684219328. Riwallon II van Poher, geb. omstr. 680, graaf van Poher, &