Danser

I. Pieter Pietersz. (den Danser), geboren naar schatting ca. 1525, schuitenaar, overleden in of na 1579, trouwde Aeltgen Mathijsdr., overleden vóór 27 sept. 1575

– 27 sept. 1575 (roerende de dood van Aeltgen Mathijsdr.): boedelscheiding tussen Pieter Pietersz. schuitenaar, weduwnaar van Aeltgen Mathijsdr. enerzijds en Michiel Pietersz., voor zichzelf en vervangende zijn ongehuwde broeders Cornelis Pietersz., 16 jaar oud, Jop Pietersz., 12 jaar oud en Thijs Pietersz., 10 jaar oud en Geerit Rochusz. schuitenaar, als man van Marijcken Pietersdr., allen kinderen en erfgenamen van Aeltgen Mathijsdr. bij haar verwekt door Pieter Pietersz. schuitenaar, anderzijds. De weduwnaar krijgt de helft van de inboedel en huisraad, een huis op het Nieuwkerkhof, staande tussen het huis van Adriaen Halling en het schoolhuis eneen schuit met toebehoren, “zoe die nu vaert en zeijlt”. Hij belooft alle schulden en lasten van de boedel voor zijn rekening te nemen en zijn jongste zoons Jop en Thijs te onderhouden en op te voeden tot hun zestiende jaar. De kinderen krijgen de andere helft van de inboedel en huisraad en een somma van 8 Vlaamse ponden. (ORA Dordrecht inv. 732, f. 22 e.v.)

– 15 jan. 1579: Pieter Pietersz. schipper verkoopt aan Willem Eeuwoutsz. schipper een huis op het Nieuwkerkhof tussen het huis van Lijntgen Meesen en een leeg erf naast de school. Waarborg: Michijel Pietersz. schipper. Willem Eeuwoutsz. is schuldig aan Pieter Pietersz. een bedrag van 24 ponden Vlaams. Borgen: Cornelis Ariensz.Buijs en Jasper van Diepenbeeck Boudewijnsz. (ORA Dordrecht inv. 735, f. 4)

Kinderen:

a. Michiel Pietersz., geboren naar schatting ca. 1555

– 19 nov. 1585: verklaring door Michiel Pietersz., ongeveer 30 jaar oud en Mathijs Pietersz., ongeveer 22 jaar oud, beiden schippers en burgers van Dordrecht. (ORA Dordrecht inv. 738, f. 286v)

b. Marijcken Pietersdr., overleden na 21 juli 1616, trouwde 1e vóór 27 sept. 1575 Geerit Rochusz. schuitenaar, 2e Jochem Michielsz.

b. Cornelis Pietersz. Danser, geboren ca. 1559, volgt II

c. Jop Pietersz. Danser, geboren ca. 1563

d. Thijs Pietersz. Danser, geboren ca. 1565

II. Cornelis Pietersz. Danser, geboren ca. 1559, schuitenaar/schipper te Dordrecht,overleden tussen 21 jan. 1606 en 19 mei 1606, trouwde naar schatting ca. 1580 Beatrix Jansdr., overleden na 10 dec. 1622

– 3 dec. 1584: Lambert Jansz. plankdrager *, Dirck Jansz. plankdrager en Jan de Veer, als man en voogd van Grietgen Jansdr., voor zichzelf en vervangende Cornelis Pietersz. schuitenaar, als man en voogd van Beatrix Jansdr. en Marijcken Jansdr., allen erfgenamen van wijlen Marij Herberens, in haar leven wonende in het Land van Meteren, verlenen procuratie aan Jan de Veer om te transporteren aan Thoentgen Marij Corvinen, wonende te Geldermalsen, hun gerecht aandeel in circa 5 1/2 morgen land te Meteren, welk land comparanten is aangekomen bij overlijden van Marij Herberens. (ORA Dordrecht inv. 738, f. 83)

* ORA Dordrecht inv. 736, f. 205: verklaring dd 10 juli 1581 door Lambert Jansz. plankdrager, 53 jaar oud.

– 11 jan. 1616: Marike Willem Ghijsbrechtsdr. van Haarlem, tegenwoordig wonende te Dordrecht, maakt haar testament ten overstaan van notaris P. Eelbo. Zij legateert aan haar nichten Soetgen en Janneken Willem Eeuwoutsdr., haar nicht Janneken Stoffelsdr., haar “cousijn” Coenraet Crijnen, haar neef Stoffel Jansz. de Veer en de twee kinderen van mr. Jan Daniëlsz. Tot erfgenamen van al haar overige goederen benoemt zij Beatricx Jansdr., de weduwe van Cornelis Pietersz. Danser, voor de ene helft en Gerrit Dircxsz. en zijn zuster Anneken Dircxdr., voor de andere helft, resp. haar nichten en neef.(ONA Dordrecht inv. 11, f. 647v e.v.)

– 1620 (verponding Dordrecht): Cornelis Pietersz. Dansers weduwe betaalt 37 sch. 5 duiten voor haar huis in de Torenstraat. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3968, f. 117v)

– 10 dec. 1622: testament van Beatrix Jansdr., weduwe van Cornelis Pietersz. Dansser, wonende te Dordrecht, gepasseerd voor notaris P. Eelbo. Zij legateert o.a. aan haar neef Jan Wierts * een “rosenobel in specie”. (ONA Dordrecht inv. 13, f. 346v)

* Jan Wierts schipper, weduwnaar wonende naast “de Oijevaer” (1626),trouwde 1e NG Dordrecht 10/24 mei 1592 Anneken Dijrck Jansdr. van Dordrecht, 2e NG Dordrecht 26 april/12 mei 1626 Anna Jansdr., weduwe van Damis Jaspersz. arbeider, wonende op de Tolbrug

Kinderen (volgorde onzeker):

a. Aert Cornelisz. Danser, geboren naar schatting ca. 1580, volgt III

b. Aeltge Cornelisdr. Danser, overleden in of na 1626, trouwde Dirck Huijbertsz.

c. Thijs Cornelisz. Danser, overleden in of na 1626 trouwde Pieterken Ariensdr.

III. Aert Cornelisz. Danser, geboren naar schatting ca. 1580, schipper van Dordrecht (1605),trouwde NG Dordrecht 6/20 febr. 1605 Mariken (Maeijcken) Cornelisdr., van Bergen op Zoom, geboren naar schatting ca. 1575, weduwe van Jacob Lievensen van “Dermonde” (1605), trouwde vóór nov. 1594 (doop eerste kind) Jacob Lievensz., overleden ca. 1604

Kinderen van Jacob Lievensz. en Marijcken Cornelisdr. (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Lijnken, nov. 1594

b. Peter, sept. 1601

c. Hillegond, dec. 1602

d. NN, okt. 1604

– 6 mei 1612: ondertrouwd Huich Hamilton metCatelijnken Claes Daniëlsdr. van Leiden, die woont op het Nieuwkerkhof bij Aert den Danser. (NG trouwboek Dordrecht)

– 1620 (verponding Dordrecht): Aert Cornelisz. Danser betaalt 12 ponden en 10 st. voor zijn huis in het Derde Kwartier [tussen Tolbrug en Riedijk aan de havenzijde]) (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3968, f. 92v)

– 1626 (1000e penning Dordrecht): Aert Cornelisz. Dansser aangeslagen voor een vermogen van 2000 gl., obiit [is overleden] insolvent (zie op deze website de pagina 1000e penning Dordrecht1626, f. 56v)

– ca. 17 jan. 1626: boedelpapieren van Aert Cornelisz. Danser schipper en zijn vrouw Marijken Cornelisdr., beiden overleden. De inventaris van hun nalatenschap is beschreven op 14 en 15 nov. 1625 door Blasius van Haerlem, klerk van de weeskamer, ten overstaan van hun kinderen, nl. Pieter Aertsz. Danser, die inmiddels is getrouwd, Aeltge Aertsdr. Danser en het jongste kind Hilleken Aertsdr. Danser. Zij worden geassisteerd door hun ooms en tante. Aeltgen Cornelisdr., weduwe van Dirck Huijbertsz. is hun “moeije paternel” en Pieterken Ariensdr., weduwe van Thijs Cornelisz. Danser is hun aangetrouwde tante. Tot de baten van de boedel behoort o.a.een huis op de Riedijk, genaamd “de Wilde Zee”, staande tussen het huis van de weduwe van mr. Hendrick Bierkerke en het huis van Hendrick de Wael, genaamd “de Twee Duijffkens”. Het huis is belast met een hypotheek van 600 gl. en wordt op 17 jan. 1626 verkocht aan Jonas Philipsz. harnasmaker voor een somma van 2000 gl., waarvan 1200 gl. contant wordt betaald en de overige 800 gl. wordt voldaanmet het verlijden van een hypotheekbrief. Verder bevat de inventaris twee kromstevenschuiten van resp. 12 en 6 lasten, waarvan het laatstgenoemde wordt aan genoemen door Pieter Aertsz. Danser voor een bedrag van 600 gl. Wijlen Aert Cornelisz. Danserheeft sedert 2 mei 1609 het beheer gehad over de goederen van het weeskind van zijn oom Job Pietersz. Danser. Hij heeft daarvan rekening gedaan, welke op 21 juli 1616 is overgedragen door zijn vrouw Marijke Cornelisdr., in aanwezigheid van Neeltgen Joppen, die werd geassisteerd door haar tante Marijke Pietersdr., weduwe van Jochem Michielsz. De grootouders van Neeltgen Joppen waren Pieter den Dansser en Neeltgen Cornelisdr. [sic]. (Weeskamer Dordrecht inv. 438)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Peter (Pieter) Aertsz. Danser, nov. 1605, volgt IV

b. Neeltgen, febr. 1608

cAeltgen, geboren naar schatting ca. 1610

d. Cornelis, jan. 1611

e. Hilleken, mrt. 1613

f. Cornelia, febr. 1616

IV. Pieter Aertsz. Danser, gedoopt NG Dordrecht nov. 1605, schipper(1626),trouwde NG Dordrecht 12 juli 1626/4 aug. 1626 (beiden van Dordrecht en wonende in het Torenstraatje)Jacobmijntgen Lenaert Jansdr., overleden ca. 1676

– 22 aug. 1672: compareert voor notaris G. de With Pieter Aertsz. Dansser, 66 jaar oud, die samen met andere Dordtse schippers op verzoek van Jan Lambrechtsz. Heijcoop cum suis, mede schippers te Dordrecht, verklaart,”dat de schepen die in den ’s lants dienst d’anno 1638 gelegen hebben voor Calloo en daerontrent, en aldaer gevallen en gebleven sijn in handen van de vijant van’s lants wegen met contante gls. teffens ende in eene somme corts daer na volgens tauxatie ten vollen sijn betaelt, voor redenen van welwetenschap gevende eerst den voorn. Pieter Aertsz. Dansser dat hij eenige der voorsz. schepen selfs heeft helpen tauxeren”. Hij tekent met een merkje. (ONA Dordrecht inv. 233, f. 236 e.v.)

– 24 april 1676: in het weesboek ingeschreven een extract van het testament van Pieter Aertsz. Danser en Jacobmijntgen Lenertsdr., op 15 dec. 1646 gepasseerd voor notaris D. Eelbo te Dordrecht. Zij hebben elkaar tot voogd benoemd, benevens hun resp. neven Cornelis Mathijsz. en Cornelis Damman. (Weeskamer Dordrecht inv. 26, f. 290v)

– 29 april 1679: testament van Pieter Aertsz. Dansser, schipper te Dordrecht, ziek in bed liggende. Hij legateert aan het zoontje [in de akte per abuis Cornelis Pietersz. Dansser genoemd] van zijn overleden zoon Cornelis Pietersz. Dansser, door hem verwekt bij Jopken Teunis, een bedrag van 10 gl., en benoemt hem tot erfgenaam ” in alle ’t geene de voorsz. Cornelis Pieter Dansser van sijn vader over borchtochten voor hem betaelt, verstrecte boetens aen de heere officier, alsmede wegens sijnne uijtsettinge naer Indien, ende andersints genoten heeft, al ’t samen seer verre boven de legitime portie beloopende”. De testateur prelegateert aan zijn ongetrouwde dochter Neeltjen een somma van 200 gl., een bed met beddengoed en een blokkast, ter compensatie van hetgeen de andere kinderen bij hun huwelijk van hem gekregen hebben. Tot erfgenamen van al zijn overige na te laten goederen benoemt hij zijn zoon Aert en zijn dochters Sijghjen, Neeltje, en Macheltge Pieters Dansser, alsmede de kinderen van zijn overleden dochter Maijcke Pietersdr. Dansser, bij haar verwekt door Arijen Denisz. van Dongen. Als voogden over zijn minderjarige erfgenamen benoemt hij Aert Pietersz. Dansser en Arijen Pietersz. Verdu, resp. zijn zoon en zwager [= schoonzoon]. Hij tekent met een merk. (ONA Dordrecht inv. 240, f. 123 e.v.)

ORA Dordrecht inv. 791, f. 91 e.v.: op 24 jan. 1680 compareren Aert Pietersz. Danser, Neeltgen Pietersdr. Danser, bejaarde ongehuwde dochter, Arijen Pietersz. Verdu, getrouwd met Sijchien Pietersdr. Danser en Servaes Aernoutsz. van Groenewegen, getrouwd met Machtelt Pietersdr. Danser, allen kinderen en erfgenamen van Pieter Aertsz. Danser, voor henzelf en als voogden over Dionijs en Pieter Arijensz., kinderen van Arijen Denisz. van Dongen enMaeijke Pietersdr. Danser, mitsgaders Damas van Slingelandt, als rentmeester van het Weeshuis te Dordrecht en van wege de Vaders en Regenten van het Weeshuis, waar Adriaentge Ariensdr., mede een dochter van Arijen Denisz. van Dongen en Maeijke Pietersdr. Danser, wordt onderhouden. Comparanten verklaren, dat na boedelscheiding aan Aert Pietersz. Danser is toebedeeld de eigendom van een huis, waar uithangt “de Veerschuit van Rotterdam”, staande op de Nieuwendijk omtrent de Riedijk, tussen het huis van de weduwe van Salomo Lodewijcxs en het huis van hun vader en dat aan Servaes Aernoutsz. van Groenwegen is toebedeeld het andere huis, dat door hun vader is nagelaten, eveneens staande op de Nieuwendijk naast het voornoemde huis en het huis van Laurens Pieters, waarvoor zij en de overige erfgenamen gecompenseerd zijn met andere goederen uit de nalatenschap van hun vader.

Kinderen:

a. Cornelis Pietersz. Danser, schipper, weduwnaar van Dordrecht, wonende aan de Riedijk (1658), trouwde 1e Jobken Ariensdr. Crom, 2e NG Dordrecht/Dubbeldam 10/24 nov. 1658 Jopje Theunisdr. van Bree, weduwe van Dordrecht, wonende in de Raamstraat (1658), trouwde 1e Jan Theunisz. de Heer

– 24 mei 1658: testament van Cornelis Pietersz. Dansser, schipper te Dordrecht, en zijn vrouw Jobken Ariensdr. Crom. Hij legateert aan zijn broer Aert Pietersz. Dansser en zijn zusters Sijgjen, Maijken, Neeltgen, en Machteltjen Pieters Dansser elk een rijksdaalder, “waermede d’selve voor altoos sullen sijn ende blijven uijtgesloten uijt zijns testateurs … verdere naer te latene goederen”. (ONA Dordrecht inv. 226, f. 25 e.v.)

Kind (ex 2):

a-1. Pieter Cornelisz. Danser, gedoopt NG Dordrecht 13 dec. 1659

b. Aert Pietersz. Danser, volgt V.

c. Maeijcke Pietersdr. Danser, gedoopt NG Dordrecht juni 1636, jonge dochter van Dordrecht, wonende aan de Riedijk (1658), trouwde NG Dordrecht/Papendrecht 13 okt./3 nov. 1658 Adriaen (Arien) Dionijssen van Dongen, geboren naar schatting ca. 1635, jongman van Geertruidenberg, schippersgast, wonende aan de Riedijk te Dordrecht (1658), schipperwonende aan de Riedijk(1676), trouwde 2e NG Dordrecht 12 april/3 mei 1676 Lijsbeth Raads, weduwe van Pieter Wilhmsz. van de Graeff, wonende op de Boom (1676), Adriaen van Dongenis overleden ca. 1679, en was een zoon van Denijs Adriaensz. van Dongen, schipper te Geertruidenberg, en Adriaentje Jochemsdr. Sessings

– 12 febr. 1659: Adriaen Denissen, schippersgast geboren te Geertruidenberg, en te Dordrecht getrouwd met de dochter van Pieter Aertsz., burger van Dordrecht, ontvangen als inheems poorter van Dordrecht, mits betalende 4 ponden van 40 groten het pond. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1974, f. 4v)

– 2 okt. 1679: inventaris, gemaakt door Dirck van Haerlem, als daartoe gemachtigd zijnde door de weesmeesters van Dordrecht voor de weeskinderen van wijlen Adriaen Denisz. van Dongen, verwekt bij Maijken Pieters, zijn eerste vrouw, m.n. Denis, Pieter en Adriana Adriaens van Dongen, op aangeven van Elisabeth Raets, weduwe van voornoemde Van Dongen, als moeder en voogdes van haar drie kinderen, verwekt door Pieter Willemsz. van de Graeff, haar eerste man *. De weduwe wordt geassisteerd door haar broer Hermanus Raets en [Arent] van Neten, notaris te Dordrecht. De boedelbeschrijving geschiedt in aanwezigheid van Janneken Lucas, de grootmoeder van de drie kinderen van Pieter Willemsz. van de Graeff, die haar zoon was. (Weeskamer Dordrecht inv. 468)

* NG trouwboek Dordrecht 7 mei 1662: Pieter van de Graeff schippersgast jongman wonende in de Heer Heymansuysstraat en Lijsbeth Raedts jonge dochter wonende aan het Groothoofd, beiden van Dordrecht, getrouwd 21 mei 1662

d. Machtelt Pietersdr. Danser, jonge dochter van Dordrecht, wonende aan de Riedijk (1669), trouwde NG Dordrecht/Grote Lind 26 mei/4 aug. 1669 (procl. Delft) Servaes Aernoudsz. (van Groenewegen), gedoopt NG Delft 14 aug. 1642, jongman van Delft wonende ald., schippersgast (1669), begraven Dordrecht(Nieuwkerk) 18 mrt. 1718 (Servaes van Groenewegen in de Augustijnenkamp), zoon van Arnout Servaesz. en Agnietge Jansdr.
e. Neeltgen Pietersdr. Danser, ongehuwd
f. Sijchien Pietersdr. Danser, trouwde, Arijen Pietersz. Verdu

V. Aert Pietersz. Danser, jongman van Dordrecht, schippersgast, wonende aan de Riedijk (1674), schipper, trouwde NG Dordrecht/ Groote Lindt 20 mei/3 juni 1674 Neeltje Ariensdr. (de Haen), jonge dochter van Dordrecht wonende aan de Kleine Vismarkt (1674)

ORA Dordrecht inv. 799, f. 86v: op 9 nov. 1695 verkoopt Neeltje Ariens, weduwe van Aart Pietersz., schipper en burger van Dordrecht, voor 600 gl. aan Leendert Jacobsz. schipper een huis op de Riedijk of Nieuwendijk, staande tussen het huis van Leendert de Coningh en dat van Servaas Aarnoutsz. [van Groenewegen]
ORA Dordrecht inv. 812, f. 29: op 28 april 1718 verkopen Arij, Leendert, Willem, Jacomintie en Berber Danser, kinderen en erfgenamen van Neeltje Ariensdr. de Haen, weduwe van Aert Pietersz. Danser, schipper en burger van Dordrecht, voor 300 gl. aan Govert Denijsse van Nooij, oud viskoper en burger van Dordrecht, een huis in de Riedijkstraat, staande tussen het huis van Lieve Jacobsz. van der Mande en het huis van de weduwe van Pieter Selis.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Pieter, 22 mrt. 1676

b. Jacomijntje Danser, 24 juli 1678

ORA Dordrecht inv. 818, f. 43v e.v.: op 19 juli 1735 verklaart Jacomijna Danser, ongehuwde persoon, wonende te Dordrecht, schuldig te zijn aan Geertruij Kievieds, ongehuwde persoon, wonende te Dordrecht, een somma van 300 gl., verbindende een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van Willem Booms en dat van Geertruij de Haan.

c. en d. Geertruijd en Barber Danser, 23 dec. 1682

e. Arien Danser, 9 juni 1684

f. Leendert Danser, 24 febr. 1687

g. Wilhem Danser, 13 sept. 1688