Van der Hengst

I. Maximiliaan van der Hengst (van der Henst, van der Hentsz), chirurgijn, overleden in of na 1698, trouwde Crevecoeur/Heusden 26 febr./14 mrt. 1649 Agniet Adams Betaelje

(http://genealogie3.hcdeboer.nl/gezin.php?id=F1217625579)

-18 juli 1698: compareert voor not. P. van Son Maximiliaan van der Hentsz, die als onder-chirurgijn in 1693 op het schip Pijnenburg van Texel is uitgevaren naar Guinee. Hij verklaart procuratie te verlenen aan zijn zoon Matthijs van der Hentsz, die evenals hijzelf in Dordrecht woont, om bij de kamer Amsterdam van de W.I.C. de penningen te innen, die hij nog tegoed heeft. (ONA Dordrecht inv. 453, akte 57, f. 163 e.v.)

Kinderen (o.a.):

a. Matthijs van der Henst, volgt II

b. Hermannus van der Henst, soldaat onder kapitein Hoifsleger onder het Regiment van graaf Willem van Hoorn, wonende in het Torenstraatje(1683), trouwde NG Dordrecht 25 juli 1683 (ondertrouw) Lijsebeth Jacobsdr. Schaap, wonende [sic] te Dordrecht, wonende in het Torenstraatje (1683)

Kind:

b-1. Maximilianus, gedoopt NG Dordrecht 10 mei 1684

II. Matthijs van derHenst, gedoopt NG Werkendam 12 okt. 1656, jongman van Werkendam, hordenmaker, wonende bij de Grote Kerk van Dordrecht (1683), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 27 dec. 1715 (Matthijs van der Henst, “op zij de Groote Kerk”), trouwde NG Dordrecht 9/23 mei 1683 Dingena Aartsdr. Roos, van Dordrecht, weduwe van Hendrik Janse, wonende bij de Pelserstraat (1683), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 4 okt. 1719 (Dingena Roos, weduwe van Matthijs van der Henst, achter de Grote Kerk)

Hij had uit een buitenechtelijke relatie met Neeltie Joosten, weduwe van Jan Dirksz., arbeider aan de straat (zakkendrager), een zoon Mathijs (gedoopt NG Dordrecht 6 april 1682). Cf. ONA Dordrecht inv. 127, f. 145-146v, akte dd 1 jan. 1682.

– 19 april 1684: begraven een kind van Matthijs van der Hens “tackenmaecker” in de Suikerstraat (begraafboek Grote Kerk)

Kinderen (allen gedoopt NG Dordrecht):

a. Agnieta van der Henst, 9 april 1685, trouwde Abram Sijbrechts

– 1 april 1732: Aert van der Henst, vleeshouwer en burger van Dordrecht, als naaste bloedverwant van wijlen Abram Sijbrechts [Sijberts], knoopmakersbaas en burger van Dordrecht en van diens vooroverleden vrouw Agnieta van der Henst, geeft te kennen, dat Sijbrechts en zijn vrouw in hun testament, dat zij op 29 april 1728 ten overstaan van notaris A. van Nievelt te Dordrecht hebben gepasseerd, de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam en voogd over hun minderjarige erfgenamen hebben benoemd, en dat Abram Sijbrechts, die de langstlevende van hen beiden was, onlangs is overleden, evenwel zonder nieuwe voogden aan te stellen. Van der Henst verzoekt derhalve de regeerders van Dordrecht om Jan van der Haar, burger van Dordrecht, getrouwd met een dochter van Abram Sijbrechts, benevens Huijbert Germain als voogden over genoemde kinderen aan te stellen.Het verzoek wordt door de Kamer Judicieel ingewilligd.(ORA Dordrecht inv.110, f. 139v e.v.)

b. Hendricksie, 27 april 1687

c. Aert, 22 juli 1689, jong overleden

d. Aert van der Henst, 3 febr. 1691, volgt III

III. Aert van der Hen(g)st, gedoopt NG Dordrecht 3 febr. 1691, jongman van Dordrecht wonende bij de Grote Kerk (1714), weduwnaar van Dordrecht wonende bij de Nieuwbrug (1718), vleeshouwer, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 10 aug. 1761(Aart van der Hengst, bij de Vriesestraat, laat kinderen na, met de “ordinaare koetsen”),trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 21 okt./4 nov. 1714 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Matthijs van der Henst, de bruid met haar zuster Angenita de Heer) Margrita de Heer, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Nieuwbrug (1714), 2e Gerecht/NG Dordrecht 31 juli/14 aug. 1718 (de bruid geassisteerd met haar moeder Caetje van der Cloet en met mondeling consent van haar vader Govert Gravendijk)Aletta Gravendijk, jonge dochter van Dordrecht wonende bij het Nieuwpoortje (1718), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 15 mrt. 1771 (Aletta Gravendijk, weduwe van Aart van der Hengst, laat kinderen na, aan de Vriesestraat, met “ordinaare” koetsen), dochter van Govert Gravendijk en Catharina van der Kloet

– 10 nov. 1733: Aart van der Hengst vleeshouwer koopt van de erfgenamen van Embregt Desjong een huis in de Vriesestraat voor 420 gl. contant. (ORA Dordrecht inv. 817, f. 151v e.v.)

– 27 juli 1751: Aart van der Hengst, vleeshouwer te Dordrecht, is schuldig aan Gijsbert Pott, inwoner van Dordrecht, een bedrag van 1500 gl., daarvoor verbindende zijn huis in de Voorstraat, staande op de hoek van de Vriesestraat en een huis in de Vriesestraat. In margine: op 23 juli 1767 comp. ter secretarie van Dordrecht Nicolaas de Visser namens zijn schoonmoeder, de weduwe van Aart van der Hengst en toont de originele brief, waarbij blijkt dat de schuld volledig voldaan is. Schuldbrief derhalve geroyeerd.(ORA Dordrecht inv. 823, f. 139 e.v.)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Dingena, 15 febr. 1724

b. Dingena van der Hengst, 10 juli 1729, trouwde Christiaan Douwert (Doewert)

– 24 juli 1765: Christiaan Doewert mr. vleeshouwer en zijn vrouw Dingena van der Henst testeren voor notaris G. Verveer. Zij stelt als voogden over haar minderjarige voorzoon Dingeman Valstar aan haar moeder Aletta Gravendijk, weduwe van Aart van der Henst en haar zwager Nicolaas de Visser, mr. vleeshouwer te Dordrecht. (ONA Dordrecht inv. 946, akte 6, f. 237 e.v.)

c. Govert, 20 april 1732

d. Catrina van der Hengst, 9 nov. 1735,begraven Dordrecht (Grote Kerk) 4 jan. 1790 (Catharina van der Hengst, vrouw van Nicolaas de Visser, op de Voorstraat naast de Vriesestraat, laat kinderen na, met de “ordinaire koetsen”),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 15 mei 1762 (de bruidegom geassisteerd met zijnbroer Jan de Visser, de bruid met haar moeder Aletta Gravendijk, weduwe van Aart van der Henst)Nicolaas de Visser (zie stamreeksDe Visser, generatie V,op deze website)