Kwartierstaat Koster

1. Lowiesje Koster, gedoopt NG Dordrecht 1 aug. 1795, naaister,trouwde Dordrecht 30 mrt. 1815 Izaak Kandel, molenaar, zoon van Pieter Kandel, arbeider, en Hilletje Kruijsenberg

2. Johannes Koster, jongman geboren in Den Ham woontin het Steegoversloot (1785), weduwnaar woont in de Heer Heymansuysstraat (1795), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 3/20 mrt. 1785 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Louisa Coster, de bruid met haar zuster Tanneke Ridderhof) Jenneke Ridderhof, jonge dochter geboren te Dordrecht woont op de Wolwevershaven (1785), 2e Gerecht/NG Dordrecht 15 juli/1 aug. 1790 (de bruid geassisteerd met haar vader Jan van Loon)

3. Maria van Loon, gedoopt NG Dordrecht 13 nov. 1763,jonge dochter geboren te Dordrecht woont in de Heer Heymansuysstraat (1790), naaister

6. Johannes (Jan) van Loon, gedoopt NG Dordrecht14 sept. 1732,jongman van Dordrecht woont in de Heer Heymansuysstraat (1763), trouwde Gerecht/Dordrecht 1/18 juli 1763 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Marijke de Haan, weduwe van Hermanus van Loon, de bruid met haar vader Jan Woutersz. van Mechelen)

7. Cornelia van Mechelen, jonge dochter van Dordrecht woont in de Heer Heymansuysstraat (1763)

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 200v: op 12 nov. 1805 verkopen Cornelia Koijmans, weduwe van Willem van Loon, en Cornelia van Meggelen, weduwe van Jan van Loon, beiden wonende te Dordrecht, voor 310 gl. aan Wouter van Meggelen. wonende te Dordrecht, een huis in de Heer Heymanssuysstraat, getekend C:791, staande tussen het pakhuis van Daniël Kommers en het huis van Arij Scheepbouwer.

12. Herman(us) van Loon, gedoopt NG Dordrecht 11 febr. 1708,jongman van Dordrecht woont op de Riedijk (1731), Gerecht/NG Dordrecht 9/25 nov. 1731 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jan van Loon, de bruid met Hadewij de Haen, de vrouw van Barent de Visser, haar tante)

13. Maria de Haen, gedoopt NG Dordrecht 5 dec. 1710, jonge dochter van Dordrecht woont bij de Riedijk (1731)

14. Jan Woutersz. van Mechelen (van Meggelen), gedoopt NG Dordrecht 8 febr. 1705, jongman van Dordrecht woont in de Heer Heymanssuysstraat (1725), kraankind [werkman, die een kraan bedient], maselaar [zakkendrager],trouwde Gerecht/NG Dordrecht 1/25 febr. 1725 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Wouter van Meggelen, de bruid met Anna Rutten, weduwe van Willem Koppelaer, haar moeder)

15. Cornelia Koppelaar, gedoopt NG Dordrecht 6 sept. 1702, jonge dochter van Dordrecht woont bij het Sluisje [Snellensluis in de binnengracht tussen de Nieuwkerk en de Heer Heymansuysstraat] (1725)

ORA Dordrecht inv. 1754, f. 235: op 2 febr. 1740 verkoopt Jan van Wageningen, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn moeder Agatha Hoijmaijer, weduwe van Jan Wageningen, voor 630 gl. aan Jan Woutersz. van Mechelen, kraankind en burger van Dordrecht, en Anthonij Bosman, knecht in het goudleerhuis, twee huizen even buiten de Spuipoort, staande tussen de werf van Jan Kuijper en het huis van Aart Roos.

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 44v: op 17 nov. 1744 verkopen Johan van Gelder, mr. knoopmaker te Dordrecht, als man van Judith Lockemeijer, Judith Lockemeijer zelf, Casper en Commarijna Lockemeijer, kinderen en erfgenamen van Anna van Briegem, weduwe van Coenraet Lockemeijer, samen eigenaars voor de helft, en Johan Kramer, wijnkoper te Dordrecht, voor de wederhelft eigenaar, voor 170 gl. aan Jan Woutersz. van Mechelen, maselaar [zakkendrager] en burger van Dordrecht, een huis in de Heer Heymansuysstraat, staande tussen het huis van de weduwe Van der Hulk en dat van Jacobus Visser.

ORA Dordrecht inv. 1650, f. 176v: op 14 juni 1725 verkoopt Hendrick Costerus, meerderjarige ongehuwde persoon, burger van Dordrecht, voor 350 gl. aan Jan Woutersz. van Mechelen, burger van Dordrecht, een huis in de Heer Heymansuysstraat, staande tussen de brug of gracht en het huis van Dingeman Jansz. Bogaard.

ORA Dordrecht inv. 1755, f. 63v: op 25 mei 1745 verkoopt Jan Woutersz. van Mechelen, burger van Dordrecht, voor 315 gl. aan Anthonij Bosman, knecht in het goudleerhuis, de helft in twee huizen even buiten de Spuipoort, staande tussen de werf van Jan Kuijper en het huis van Hendrik Cambij.

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 127v: op 29 mrt. 1746 verkoopt Jacobus Evenwel, mr. metselaar en burger van Dordrecht, voor 100 gl. aan Jan Woutersz. van Meggelen en Arij Bisschop, burgers van Dordrecht, een huisje in de Heer Heymansuysstraat in de Knoopmakersgang, het laatste huisje staande achter en naast het huis van de kopers.

ORA Dordrecht inv. 1756, f. 96: op 14 dec. 1758 verkoopt notaris Jan van der Star, als gemachtigde van het Gerecht van Dordrecht, voor 190 gl. aan Jan Woutersz. van Mechelen, kraankind en burger van Dordrecht, een huis buiten de Spuipoort aan de Spuiweg even buiten de stad Dordrecht, welk huis toebehoort heeft aan Anthonij Bosman, staand tussen het huis van Hendrik Cambij en het huis van Jan van Lommen.

ORA Dordrecht inv. 1757, f. 22v: op 15 sept. 1768 verkoopt Jan Woutersz. van Mechelen, zakkendrager te Dordrecht, voor 240 gl. aan Arij Mom, timmermansknecht te Dordrecht, een huis even buiten de Spuipoort, staande tussen het huis van Pieter van de Graaff en dat van Hendrik Cambij.

24. Jan Hermansz. van Loon, gedoopt NG Dordrecht 9 jan. 1671,jongman van Dordrecht woont buiten de Riedijk (1703), schiptimmerman, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 14/28 jan. 1703 (de bruidegom geassisteerd met Hendrick van Houwelingen, zijn oom, de bruid met Neeltje Jans, haar moeder)

25. Aeltje Willemsdr. Kruijtmolen, gedoopt NG Dordrecht 14 febr. 1684, jonge dochter van Dordrecht woont buiten de Sluispoort (1703)

26. Willem de Haen, gedoopt NG Dordrecht 8 april 1678,jongman van Dordrecht (1708), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 6 mei 1708 (volgens attestatie van ondertrouw van Gorinchem)

27. Dirkje Zegersdr. Valkhof, jonge dochter van Gorinchem (1708)

28. Wouter Jansz., jongman van Mechelen woont in de Heer Heymansuysstraat (1704), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 27 jan./10 febr. 1704

29. Ariaentie Pietersdr. Verboom, jonge dochter van Dordrecht woont in de Heer Heymanssuysstraat (1687),weduwe van Dordrechtwoont in de Heer Heymansuysstraat (1704), trouwde 1e NG Dordrecht 27 april/18 mei 1687 Willem van Rhijnbergh, jongman van Kalkar woont in de Heer Heymansuysstraat (1687), spijkermaker

30. Willem Aertsz. Koppelaar, weduwnaar van Dordrecht woont in de Nieuwkerkstraat(1688) trouwde 1e NG Dordrecht 14 mei 1685 Barber Gansenberg, NG Dordrecht 22 febr./15 mrt. 1688

31. Annichien Rutten, jonge dochter van Dordrecht woont in de Riedijkstraat (1688)

48. Hermen Clementsz. van Loon, gedoopt NG Dordrecht 1636, jongman van Dordrecht woont in de Wijngaardstraat (1661), linnenwever, soldaat, overleden in 1675 te Ossendrecht en daar begraven,trouwde NG Dordrecht/De Lindt 17 april/1 mei 1661

49. Aeltgen Jans (Frederijcks), jonge dochter van Venlo woont in de Torenstraat (1661)

ONA Dordrecht inv. 228, f. 60: op 23 mrt. 1663 verklaart Herman Clementsz. van Loon, burger van Dordrecht, als man van Aeltgen Jansdr., volledig betaald te zijn door Willem Jacobsz., wonende te “Urmunt”, van zodanige kooppenningen van de landen, gelegen te “Urmunt”, die Willem Jacobsz. van hem heeft gekocht.

ONA Dordrecht inv. 237, f. 67: op 22 febr. 1676 verklaren Johan Slesiger, vaandrager, en Marinus Sluijs en Nicolaes Stedichs, beiden sergeanten in de compagnie mariniers van luitenant-admiraal De Ruijter, in garnizoen liggende te Dordrecht, op verzoek van de diaconie van de NG gemeente te Dordrecht, dat in de laatste campagne in 1675 in voornoemde compagnie als soldaat gediend heeft Herman Clementsz. van Loon, voorheen burger van Dordrecht, en dat hij “door ’t gebreck van een sware breucke ofte scheensel, sieckten en swackheden gantsch seer gefatigeert en onbequaem geworden sijnde, om te connen marcheren, en met de compagnie alhier in’t guarnizoen te comen, met de selve niet verder is geavanceert als tot het dorp van Putten, ofte daer ontrent, sijnde ongeveerlijck vier uijren van Bergen op Zoom”, waar hij is achtergebleven en nooit bij zijn compagnie is teruggekeerd. Voorts verklaren zij vernomen te hebben, dat hij te Ossendrecht is overleden en daar is begraven. Comp. mede Willem Claesz. soldaat in voornoemde compagnie, die op verzoek van de NG diaconie van Dordrecht verklaart, dat in 1675 aan de Riedijkspoort bij hem is gekomen zekere persoon, die zei soldaat te zijn van het regiment van graaf Willem van Hoorn en vroeg naar een soldaat van de compagnie mariniers van De Ruijter, waarop hij, comparant, heeft geantwoord één van die soldaten te zijn. Genoemde persoon heeft hem daarop gezegd, dat Herman Clementsz., soldaat van voornoemde compagnie, omtrent Bergen op Zoomwas overleden en daar begraven, met het verzoek, dat bekend te willen maken, wat Willem Claesz. toen ook heeft gedaan.

50. Willem Cornelisz. Kruijtmolen, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 28 april 1714 (Willem Kruijtmole, buiten de Sluispoort, op de Hoogt), trouwde

51. Neeltje Jans

52. Willem Willemsz. de Haen, gedoopt NG Dordrecht 29 jan. 1643, jongman van Dordrecht woont aan het Groothoofd (1668), viskoper, trouwde NG Dordrecht/Dubbeldam 29 jan./12 febr.1668

53. IJken (Ichie)Jans, jonge dochter van Dordrecht woont aan de Kleine Vismarkt [Palingstraat](1668)

ONA Dordrecht inv. 183, f. 16: op 1 febr. 1670 Willem Willemsz. de Haen, rivierviskoper en burger van Dordrecht, Bastiaen Dircxsz. Bijl, wonende op ‘s-Gravendeel, verklaren op verzoek van Cornelis Jansz. Visser, wonende op ‘s-Gravendeel, dat zij Geerit Bastiaensz., wonende op Zwijndrecht, als pachter en “mederstander” van de visserij, genaamd “Santplaet” onder Twintighoeven, meerdere malen hebben horen zeggen, dat de rekwirant met hem was overeengekomen, “dat hij inde voors. visscherije soude hebben en participeren een gerecht derde part”.

60. Adriaen Koppelaer, jongman van Dordrecht woont op de Riedijk (1662), bakker, trouwde NG Dordrecht 16 april/7 mei 1662

61. Geertruijt Willems, jonge dochter van Dordrecht woont op de Riedijk (1662)

96. Clement van Loon, jongman van Aken, woont in de Weeshuisstraat (1635), ligatuurwerker,trouwde NG Dordrecht 14/31 okt. 1635 (procl. te Haarlem)

97. Elsken Hermansdr. Tennevelts, jonge dochter van Wesel woont in de Schrijversstraat (1635)

ONA Dordrecht inv. 274, f. 1: op 9 jan. 1672 verlenenClement van Loon en zijn vrouw Elsken Hermans en Jan Andriesz. en zijn vrouw Catarina Willems, burgers van Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende hun “mede consoorten”, erfgenamen van Hilleken Hermans, weduwe van Dirck Rademakers, hun zuster resp. tante, procuratie aan Jacob Thijssen, schipper te Wesel, om te transporteren aan “provisor” Herman Nunninckhaven en diens vrouw Elisabeth Kaethausen een huis met schuur en tuin, staande en gelegen te Wesel op ’t Sant voor de Steinpoort tussen het erf van de weduwe Juevers en de “gemeene straet”, hun, comparanten, aangekomen bij overlijden van Hilleken Hermans.

104. Willem Willemsz. de Haen, jongman van Dordrecht woont op de Riedijk (1638),schippersgast,visser, overleden tussen 26 mrt. 1664 en 8 juli 1664,trouwde NG Dordrecht 7/25 nov. 1638

105. Commertgen Cleijs Jacobsdr., van Dordrecht (1638),rivierviskoopster, overledenkort vóór24 nov. 1691

Weeskamer Dordrecht inv. 25, f. 42v: op 8 juli 1664 extract ingeschreven in het weesboek van het testament van Willem Willemsz. de Haen, visser en burger van Dordrecht, en zijn vrouw Commerken Cleijsdr., gepasseerd op 26 mrt. 1664. Zij hebben elkaar daarin tot voogd benoemd over hun minderjarige erfgenamen.

ONA Dordrecht inv. 229, f. 63: op 13 mrt. 1665 stellen Trijntgen Hendricx, weduwe van Michiel Huijbertsz., en Commertgen Claesdr., weduwe van Willem Willemsz., beiden rivierviskoopsters en burgeressen van Dordrecht, zich borg voor Laurens Ariensz. Visser, wonende te Sliedrecht, voor zodanige somma als hij schuldig is voor zijn aandeel in de visserij van de prins van Oranje op de grond van Twintighoeven, waarin Aert Jaspersz. Visser van Zwijndrecht zich voor twee derde parten “ingelaten” heeft.

ORA Dordrecht inv. 1621, f. 53: op 10 okt. 1665 verklaart Commertgen Cleijsdr., weduwe van Willem Willemsz. de Haen, geassisteerd met haar zoon Willem Willemsz. de Haen, schuldig te zijn aan Cornelis Pietersz. een bedrag van 400 gl., verbindende een huis omtrent het Groothoofd, staande tegen de stadsmuur tussen het huis van de weduwe van Huijbert Arijensz. Verveer en dat van Aert Arijensz.

Weeskamer Dordrecht inv. 28, f. 339: op 24 nov. 1691 extract ingeschreven in het weesboek van het testament van Commerken Cleijsdr., weduwe van Willem Willemsz. de Haen, dat zij heeft verleden voor notaris A. van Neten te Dordrecht op 12 febr. 1683. Zij heeft daarin tot voogd over de minderjarige kinderen van haar zoon wijlen Willem den Haen benoemd haar schoonzoon Arien Hendriksz. van der Lust.

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Aerijntje, april 1641

b. Willem Willemsz. de Haen, 29 jan. 1643

c. Pietertje, 4 april 1645

d. Willem, 26 febr. 1651

e. Cleis, 15 aug. 1653

f. Neeltje Willemsdr., trouwde Arien Hendriksz. van der Lust