De Bont

I. Adriaen de Bont, geboren naar schatting ca. 1665, vermoedelijk afkomstig uit Vlaams-Brabant (omgeving Merchtem ?), hoefsmid te Dordrecht, vestigde zich daar (kort?) vóór 20 okt. 1694, overleden Dordrecht 24 juli 1716,trouwde naar schatting ca. 1695 Anna Maria de Vou (de Vaux, de Vau), geboren naar schatting ca. 1665

– 20 okt. 1694: Pieter Laukens, meester hoefsmid te Dordrecht, verhuurt aan Adriaan de Bond hoefsmideen voorhuis, keuken, bovenkamer (hetzij aan de voor- of de achterzijde) eneen hoefsmidswinkel met al het daarin zich bevindende gereedschap, voor zes achtereenvolgende jaren voor 155 gl. per jaar. De huurder is verplicht binnen afzienbare tijd een koehuid te leveren voor het maken van een blaasbalg in de winkel. De Bont tekent met zijn naam. (ONA Dordrecht inv. 483, akte 100, f. 211 e.v.)

– 16 mei 1699 compareren voor notaris A. van Nievelt te Dordrecht Aert Puttaert, wonende te Brussel en Franchois van den Berghe, wonende te Steenhessel,op dat momentverblijvende te Dordrecht en geven te kennen, dat zij procuratie hebben van Anna de Bont, laatst weduwe van Philips van den Berghe, Peeter Leemans, zoon van Barbara de Bont, Guilliam S.gelkens [sic], getrouwd met Elisabeth Leemans, Jan Lombaert, getrouwd met Anna Leemans, Joos de Bont, als voogd over zijn kinderen, Guilliam de Bont, Jan de Bont, Jan de Bont filius Cornelis, Peeter Slachmolen, getrouwd met Josina de Bont, Peeter de Bont, Jan van Cruijce, Jan Versaen, getrouwd geweest met Catharina Roelants, dochter van wijlen Elisabeth de Bont en Peeter Verhasselt, getrouwd met Josina Puttaert, dochter van wijlen Anna de Bont, “alle respective kinderen, kints kinderen, hoirs, ende erffgenamen wijlen Jan, Aert, ende Anthoen de Bont, broeders wijlen Franchois de Bont, kinderen, ende represanten wijlen Adriaen de Bont, ende Maria Raeijmaeckers, desselfs ouders waren”, zowel voor henzelf en als gemachtigden en voogden zich sterk makende voor hun mede-erfgenamen om te Dordrecht, Rotterdam, Delft en elders “in te vorderen, solliciteren, beneerstigen ende alle mogelijcke devoiren aen te wenden, tot het becomen van alsulcken erffenisse, als de voors. resp. constituanten [aldaar] verstorven ende toecomende is, uitten hoofde van den voors. Franchois de Bont, wijlen hunnen oom, ende outoom was”, blijkens procuratie op 9 mei 1699 gepasseerd voor notaris G. van Mulders te Merchtem. “Ende geconsidereert der comparanten saken niet toe en laten, omme soo lange hier in Holland te konnen blijven tot de voors. saken sullen wesen verrigt, soo verclaerden sij comparanten uijt cragte van de voors. procuratie, ende de clausule van substitutie daerinne geïnsereert tot het uijtvoeren ende verrigten der voors. saecke, breder in de selve procuratie vermelt, in der selver plaetse aengestelt … te hebbe bij dese den eersamen Adriaen de Bont mr. hoeffsmith binnen dese voors. stad …” (ONA Dordrecht inv. 599, akte 53, f. 121 e.v.)

– 28 april 1701: Joost Faesse, draaier en burger van Dordrecht, verkoopt aan Adriaan de Bondt, hoefsmid en burger van Dordrecht, een huis aan de Varkenmarkt, staande tussen het huis van de weduwe Labeen en dat van de weduwe De Bruijn, betaald met 1400 gl., waarvan 300 gl. en de rest met het overnemen van een hypotheek, die de weduwe van Lammert Booij op het huis sprekende heeft. (ORA Dordrecht inv. 803, f. 36)

– 24 juli 1716: overleden Adriaan de Bondt, op de Verkenmarkt, sine bonis volgens verklaring van zijn vrouw Marijke de Vouw. (Weeskamer Dordrecht, inv. 112)

– 26 nov. 1732: Maijke de Vouw, weduwe van Adriaan de Bont, verkoopt voor 400 gl. contant aan Gideon de Bont, meester smid te Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt, staande tegenover de paardenstal tussen het huis van Hermanus van Streeffkerk en dat van Jan Vrolijk. (ORA Dordrecht inv. 817, f. 80)

Kinderen (allen Oud-Katholiek gedoopt te Dordrecht

a. Gideon (Willem), 22 juni 1695 (getuigen: Antonius de Vou, Anna de Backer), volgt II

b. Cornelia, 4 dec. 1697 (getuigen: Maria Verhoven)

c. Antonius, 9 febr. 1700 (getuigen: Hendrick de Bruijn, Lijsabeth de Vau)

d. Arnoldus, 9 sept. 1702 (getuigen: Aert Hendrickse, Heijndrina de Vogel)

e. Anna Maria, 12 april 1705 (getuigen: Coba de Gou, Hendrick van den Broeck)

f. Caetje, 30 juli 1707 (getuigen: Laurens Heijnen, Caetje de Loge)

II. Gideon (Willem) de Bont, gedoopt Oud-Kath. Dordrecht 22 juni 1695,hoefsmid/mr. smidte Dordrecht, overlijden aangegeven bij de gaarder te Dordrecht op 13 nov. 1762 (pro deo), begraven ald. (Grote Kerk) 15 nov. 1762 (Giedieon de Bondt, op de Varkenmarkt, laat kinderen na), trouwde1e RK Dordrecht 10 febr. 1726 Elizabeth Lievermans (Levermans),overleden Dordrecht 18 dec. 1744 (RK dodenregister Dordrecht), begraven ald. (Grote Kerk) 24 dec. 1744 (Leijsbet Lievermans, vrouw van Gideon de Bont, op de Varkenmarkt, laat kinderen na), dochter van Gerrit Levermans en Helena Vogels, Gideon trouwde 2e Christina Haan, geboren naar schatting ca. 1720, overleden Dordrecht 19 sept. [sic] 1796 (RK dodenregister Dordrecht), begraven ald. (Nieuwkerk) 22 okt. 1796 (Christina Haan, weduwe van Gideon de Bont, op de Varkenmarkt, laat kinderen na, beste graf, 75 jaar oud, verval van krachten)

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 122: op 7 juli 1739 verkopen Gideon de Bondt, als man van Lijsbet Levermans, Geertruij Levermans, meerderjarige ongehuwde persoon, dezelfde Gideon de Bondt en Jan Voorwijk, als voogden over de minderjarige kinderen van Lena Vogels, eerder weduwe van Gerrit Levermans en laatst echtgenote van Jan Voorwijk, genaamd Gerardina Levermans, Jan Voorwijk en Lambert Voorwijk, allen wonende te Dordrecht, tevens vervangende Anna Levermans, wonende in Den Haag, voor 225 gl. aan Arij Knok, burger van Dordrecht, 1e een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Goris Telders en dat van Gerrit Smit, 2e voor 210 gl. aan Lijsbet van der Klee, echtgenote van Wouter Spoel, een stal in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Jan Looff en dat van Corstiaan Slot, en 3e voor 55 gl. aan Wouter Schel, burger van Dordrecht, de helft van een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Jan Loof en dat van Bastiaan Vollenhouw, van welk huis de wederhelft toebehoort aan Corstiaan Slotenmaker.

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 56v e.v.: op 26 jan. 1745 verkopen Gideon de Bondt, mr. smid te Dordrecht, weduwnaar van Elisabeth Lievermans, voor zichzelf en tevens alsin het testament van wijlen Lambert Vogels, de grootvader van zijn overleden vrouw, aangestelde voogd over de twee minderjarige kinderen van haar moeder, Lena Vogels, die eerst weduwe wasvan Gerrit Lievermans en laatst echtgenote van Jan Voorwijk, m.n. Johannes en Lambert Voorwijk, Gerardina Lievermans, meerderjarige dochter van Lena Vogels, Johanna Lievermans, de vrouw van Pieter van den Bent, wonende te Den Haag, en Geertruij Lievermans, de vrouw van Willem Rijkers, wonende te Dordrecht, allen erfgenamen van Lambert Vogels, voor 310 gl. aan Wouter Spoel, mr. scheepstimmerman, wonendeeven buiten Dordrecht, een huis in de Kromme Elleboog, zijnde het derde huis van de dwarsgang en staande tussen het huis van Aalbert Nieuwenhuijse en het huis van Pieter Robijn.

Kinderen (ex 1, allen RK gedoopt te Dordrecht):

a. Adrianus de Bont,, 18 febr. 1726 (getuigen: Arnoldus de Bont en Maria Vouw), volgt III

b. Antonius, 24 aug. 1729

c. Lambertus, 20 april 1732

d. Matthaeus, 18 april 1735

e. Helena de Bont, 17 juni 1739 (getuige: Gerdina Lievermans), overleden Dordrecht 19 juli 1812 (Vleeshouwersstraat A:251), trouwde RK Dordrecht 25 april 1772 Everhardus Brugmans

f. Anna Maria, 1 aug. 1742

g. Geertruij de Bondt, geboren ca. 1744, overleden Dordrecht 9 dec. 1814 (in het Gasthuis), trouwde Barend Verbeek

III. Adriaan Gideonsz. de Bont, gedoopt RK Dordrecht 18 febr. 1726, jongman van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt(1748),trouwde Gerecht Dordrecht31 okt./16 nov. 1748(de bruidegom geassisteerd met zijn vader Gidion de Bondt, de bruid met haar vader Jan Bouds)Catharina Jansdr. Bouts, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt (1748)

Kinderen (allen RK gedoopt te Dordrecht):

a. Gideon, 15 sept. 1749 (getuigen: Gideon de Bont en Gertrudis de Haan)

b. Joannes, 8 juli 1751 (getuigen: Joannes Bouts en Christina Haan)

c. Gideon, 6 april 1753 (getuigen: Gideon de Bont en Geertruij de Haan)

d. Elizabetha, 1 jan. 1755 (getuigen: Antonius de Bont en Gertrudis de Haan)

e. Gideon

f. Elisabeth, 5 okt. 1765 (getuigen: Antonius de Bont en Helena de Bont)