Kilsdonk

I. Willem Claesz. Kilsdonck, jong gezel van Yselsteijn, vleeshouwer, wonende vooraan in de Nieuwstraat (1624), trouwde NG Dordrecht 14 jan./11 febr. 1624 Trijntken Lenaertsdr. van Dueren, weduwe van Joris Bastiaensz. vleeshouwer, wonende vooraan in de Nieuwstraat (1624)

– 7 mei 1630: Willem Pietersz. Schaep twijnder verkoopt aan Willem Claesz. Kilsdonck een huis in de Voorstraat tegenover de Augustijnenkerk, genaamd “het Blau Lam”, staande tussen het huis van Beatris van Wassenhoven en dat van Truijken Anthonisdr. (ORA Dordrecht inv. 768, f. 23 en 23v)

– 30 juli 1662: comp. voor notaris G. Waltherij Willem Claesz. Kilsdonck, beenhakker en “capiteijn van de borgerije” te Dordrecht. Hij verleent procuratie aan Pieter Blusé, gezworen koopmansbode van Dordrecht op Haarlem, om te vorderen van Balten Craen, wonende te Haarlem, een bedrag van 8 gl. en 18 st. wegens leverantie van vlees. (ONA Dordrecht inv. 295, f. 146)

– 12 febr. 1670: kapitein Johannes van Ravesteijn, wonende te Dordrecht, verhuurt voor 180 gl. per jaar aan Willem Kilsdonck, beenhakker te Dordrecht, een huis omtrent de Vuilpoort op de hoek van de Ruitesteiger, staande tussen die steiger en het huis van Jasper Bastiaensz. Kilsdonck tekent met zijn naam. (ONA Dordrecht inv. 231, f. 358)

– 16 april 1670: kapitein Willem Nicolaesz. Kilsdonck, burger van Dordrecht, verkoopt voor 2000 gl. aan Pieter Quijntijn, meester-kleermaker en burger van Dordrecht, een huis [in de Voorstraat] tegenover de Augustijnenkerk, staande tussen het huis van Johannes Meerwijck en dat van Maeijcken Aernouts. (ORA Dordrecht inv. 787, f. 11v)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. NN, dec. 1624

b. NN, juli 1627

c. Hendrick Willemsz. Kilsdoncq,nov. 1628, jongman van en wonende te Dordrecht, wonende [in de Voorstraat] tegenover de Augustijnenkerk (1657), weduwnaar van Dordrecht, wonende op de Beurs (1664), beenhakker, vleeshouwer te Dordrecht, wonende in de Kromme Elleboog (1707), begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 2 febr. 1707, trouwde 1e NG Goudswaard/Dordrecht 15april/8 mei 1657 Geertjen Elderts, jonge dochter van en wonende te Korendijk (1657), 2e NG Dordrecht/Hendrik-Ido-Ambacht 14/28 sept. 1664 Catharina Jansdr., jonge dochter van Nijmegen, wonende op de Beurs te Dordrecht (1664)

(Ons Voorgeslacht 2001, p. 240)

d. Elsken, okt. 1630

e. Leendert Willemsz. Kilsdonck, geboren ca. 1631, volgt II

f. NN, dec. 1632

g. Wilm, dec. 1634

h. NN, april 1637

i. Johannes, aug. 1640

II. Leendert Willemsz. Kilsdonck, geboren ca. 1631, jongman van Dordrecht wonende bij de Roobrug (1654), weduwnaar van Dordrecht wonende bij de Roobrug (1670), trouwde 1e NG Dordrecht 6/22 sept. 1654 Jacomijntje van der Meijden, jonge dochter van Dordrechtwonende bij de Vuilpoort (1654), 2e NG Dordrecht/Leiden 12 okt./4 nov. 1670 Catharina Stevens Halfwijck (Halfwigh) alias Kilsdonck, van Dinslaken (Dld.), wonende bij de Roobrug (1670)

– 17 juni 1654: Wilhelmus van der Weij, wonende te IJsselstein, als getrouwd hebbende Ariaentgen Jacobsdr.,weduwe van Pieter de Hooch, verkoopt aan Leendert Willemsz. Kilsdonck, chirurgijn te Dordrecht, een huis staande op Sint Joost [Aardappelmarkt] bij de Rode Brug te Dordrecht, voor welk huis (inclusief de winkel en enkele geschrijnwerkte kasten)koper belooft aan verkoper te betalen een somma van 1200 gl. contant. Comparant verleent procuratie aan zijn schoonvader Jacob Arijensz. van den Brande, burger van Dordrecht, om voor schepenen van Dordrecht te compareren en daar het huis etc. te transporteren. (ONA Dordrecht inv. 91, f. 618 e.v.)

– 17 jan. 1657: Jacob Arijensz. van de Brande, burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Wilhelmus van der Weij, wonende te IJsselstein, als getrouwd hebbende Adriaentie Jacobsdr., weduwe van mr. Pieter de Hooch, blijkens procuratie verleden voor notaris Johan Schoormans op 17 juni 1654, verkoopt aan Leendert Willemsz. Kilsdonck, chirurgijn en burger van Dordrecht een huis, staandeop Sint Joost bij de Roobrug tussen het huis van Jan Pietersz. Gront en dat van Arent Pietersz. van Beaumont. Kent betaald. Promittit quitare. Waarborg: Jacob Arijensz. van de Brande. (ORA Dordrecht inv. 781, f. 5)

Het huis “Sint Joost” op de hoek van de Aardappelmarkt met daarnaast (rechts) het huis van Leendert Kilsdonck. (tekening van J. Rutten,19e eeuw, bron:SA Dordrecht 551-36025)

Aardappelmarkt bij de Roobrug, vermoedelijk ca. 1955 (met dank aan mevr. A. Balm-Kok)

– 19 juli 1674: Leendert Kilsdonck mr. chirurgijnis schuldigaan Renson Martijn een bedrag van 500 gl. met een jaarlijkse rente van 5%, daarvoor verbindende zijn huis op St. Joost aan de Nieuwe Haven tegenover “de Roocraen”, staande tussen het huis van Jan Pietersz. Gront en dat van Arent Pietersz. van Beaumont smid. (ORA Dordrecht inv. 788, f. 114v)

– 30 april 1697: Leendert Kilsdonck, mr. chirurgijn en burger van Dordrecht, verkoopt voor 1000 gl. aan Jacobus Raets, eveneens mr. chirurgijn en burger van Dordrecht, een huis op St. Joost op de Varkenmarkt bij de Roobrug, staande tussen het huis van Pieter van Beaumont en dat van Pieter Gront. (ORA Dordrecht inv. 800, f. 22)

NB:nog in1707 wordt als eigenaar van dit huis genoemd Jacob Raets mr. chirurgijn. (ONA Dordrecht inv. 604, f. 157, akte dd 27 april 1707)

-19 okt. 1679: Leendert Kilsdonck, chirurgijn en burger van Dordrecht, en zijn vrouw Catarina Halfwijck, hij “wat onpasselijk”, zij gezond, testeren. Zij bevestigen de huwelijkse voorwaarden, die zij hebben gepasseerd voor notaris H. van Dijck te Dordrecht op 2 nov. 1670, voor zover niet strijdig met het hierna volgende. De testateur stelt zijn voorkinderen, Daniël en Willem Kilsdonck, verwekt bij Jacomijntje van der Meijde, zijn eerste vrouw, aan tot erfgenamen in niet meer dande hun toekomende legitieme portie. Tot erfgenamen van zijn overige goederen benoemt hij de kinderen, die hij verwekt heeft of nog verwekken zal bij Catarina Halfwijck, die gehouden zullen zijn hun moeder een kindsgedeelte uit te keren. De testateur wenst, dat zijn onroerende en roerende goederen na zijn overlijden zullen worden getaxeerd door resp. twee gezworen reetrekkers en twee “openbare” uitdraagsters. Tot voogd stelt hij aan Willem Bijlevelt, collecteur van de impost op de twijnen. Akte door beide testateuren ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 414)

– 27 okt. 1695: verklaring door o.a. Leendert Kilsdonq, ongeveer 64 jaar oud, meester-chirurgijn te Dordrecht, op verzoek van Adriaen ’t Hooft en de weduwe van Jasper ’t Hooft, koopman en koopvrouw te Dordrecht, mede-erfgenamen van wijlen Adriaen ’t Hooft de Oude. (ONA Dordrecht inv. 431, f. 125)

Kinderen:

ex 2

a. Johanna Kilsdonck, gedoopt NG Dordrecht 11 okt. 1677, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven (1699),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 8 febr./22 febr. 1699 (trouwbrief gegeven 5 dec. 1717, de bruidegom geassisteerd met Hendrick Vielhamer zijn goede kennis, de bruid met haar moeder Catharina Kilsdonck) Denijs Hessemer, gedoopt NG Dordrecht 13 mei 1666, jongman van Dordrecht wonende achter brouwerij “’t Cruijs” (1699), zoon van Christiaen (Corstiaen) Jansz., schrijnwerker te Dordrecht en Elizabeth Dionijsen.