Hordijk

I. Adriaen Hordijck, jongman van Barendrecht wonende in het Steegoversloot (1660), trouwde NG Dordrecht 16 mei/1 juli 1660 Maria Hamers, jonge dochter van ‘s-Gravendeel wonende [in de Voorstraat] tegenover “Mijnsheerenherberg” (1660)

ONA Dordrecht inv. 221, f. 200: op 3 mrt. 1662 testeren Adriaen Jacobsz. Hordijck, burger van Dordrecht, en zijn vrouw Maria Hamers. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam en voogd, welke langstlevende gehouden zal zijn hun kinderen te onderhouden tot hun mondigheid of huwelijk en hun dan onder hen allen een bedrag van 1500 gl. uit te keren. Tot medevoogd benoemen zij een naaste bloedverwant van de eerstoverlijdende van hen beiden.

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Elizabeth, 1 aug. 1665

b. Hendrick, 18 juli 1668, trouwde Cornelia de Leeuw

ONA Dordrecht inv. 729, f. 272: op 9 aug. 1708 verhuurt Adolf Hordijk, burger van Dordrecht, als voogd over het minderjarige kind van Hendrik Hordijk en Cornelia de Leeuw, met medeweten van zijn medevoogden, voor 200 gl. per jaar aan Boudewijn van Rije, burger van Dordrecht, een huis op de hoek van de Wijnbrug, vanouds genaamd “het Suijkerhuijs”.

c. Abraham Hordijk, 12 jan. 1670, volgt IIa

d. Adriaan Hordijk, 9 mrt. 1671, weduwnaar van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat,trouwde 1e Sara van Bragt, 2e Gerecht/NG Dordrecht 30 mrt./13 april 1710 Maria Kanee, weduwe van Dordrecht wonende op de Dwarskade (1710), trouwde 1e Gerrit Duijts

ORA Dordrecht inv. 1639, f. 10: op 2 febr. 1701 verkopen Cornelis van Bragt en Adriaan Hordijck, als weduwnaar en enige erfgenaam van Sara van Bragt volgens testament gepasseerd ten overstaan van notaris A. van Nievelt op 9 april 1696, burgers van Dordrecht, voor2900 gl. aan Helena Sunnincx en Anna Sunnincx een huis omtrent de Grote Vismarkt, waar uithangt “het Vergulde ABC”, staande tussen het huis van Leendert van de Roer en de erfgenamen van Helena Deijlman of nu de apotheker Veenevelt. De kopers zijn schuldig aan de verkopers een somma van 1700 gl.

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 31: op 16 mei 1720 verkoopt Maria Kanee, laatst weduwe van Adriaan Hordijk, voor 950 gl. aan Pieter Cant, koopman te Dordecht, een huis op de Nieuwbrug, staande naast het huis van Willem van Hiesvelt.

e. Gerrit Hordijk, 19 mrt. 1673, volgt IIb

f. Geertruijd, 26 aug. 1674

g. Adolf Hordijk, geboren ca. 1675, volgt IIc

h. Pieter, 3 okt. 1677

i. en j. Jacobus en Maria, 2 juni 1681

IIa. Abraham Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 12 jan. 1670, jongman van Dordrecht wonende bij de Augustijnenkerk (1695),weduwnaar van Dordrecht wonende bij de Wijnbrug (1714),loodgieter te Dordrecht, trouwde 1eGerecht/NG Dordrecht 13/28 febr. 1695 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met Pieter Schoenmakers, haar broer en voogd)Digna Schoenmakers, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Vismarkt (1695), 2e Gerecht/NG Dordrecht 25 nov./9 dec. 1714 (de bruid geassisteerd met haar vader Lodewijk Toebast) Francina Toebast, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Lindengracht (1714)

ORA Dordrecht inv. 1636, f. 32 e.v.: op 7 mei 1697 verkoopt Damas Hooglander, burger van Dordrecht, voor 1650 gl. aan Abraham Hordijck, loodgieter en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat, staande tussende Bollesteiger en het huis van Zeger Blanckert.

ORA Dordrecht inv. 1642, f. 25: op 10 mei 1707 verkoopt Albertus van Nievelt, als procuratie hebbende van Sibertus van Nievelt, schout en secretaris te Acquoij, wonende te Leerdam, en van Geertruij en Maria van Nievelt, meederjarige ongehuwde personen wonende te Leerdam, volgens procuratie gepasseerd voor notaris H. Pijll te Schoonhoven op 11 sept. 1706, voor 1400 gl. aan Abraham Hordijck, mr. loodgieter en burger te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat, staande tussen het huis van de koper en dat van de verkoper.

ONA Dordrecht inv. 731, f. 17: op 8 febr. 1713 verkopen Heijman van Outheusden, viskoper en burger van Dordrecht, Willem Dermoeije, koopman te Dordrecht, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Jan van Outheusden, varend gezel, Jacob Quinting, als man van Johanna Margrita Dermoeije, Frans Dermoeije en voornoemde Willem Dermoeije en Jacob Quinting nog als voogden over Cristoffel Dermoeije, samen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van IJda Bordels, weduwe van Jan Rens, voor 1800 gl. aan Abraham Hordijk, loodgieter en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat tegenover de Munt, staande tussen het huis van Adriaen van Asperen en dat van de weduwe van Jan Geerling.

ONA Dordrecht inv. 732, f. 83: op 26 juli 1718 verklaart Abraham Hordijk, mr. loodgieter en burger van Dordrecht, dat hij bij testament, gepasseerd voor notaris E. Venlo te Dordrecht op 4 juni 1716, tot voogden over zijn minderjarige kinderen heeft aangesteld zijn broers Gerrit en Adolf Hordijk. Hij wenst nu in plaats van Adolf tot voogd te benoemen Samuel Pistorius, koopman te Dordrecht.

ONA Dordrecht inv. 732, f. 99: op 22 juni 1719 verklaart Abraham Hordijk, mr. loodgieter te Dordrecht, op verzoek van Willem van Eck, mr. timmerman wonende onder Giessen Nieuwkerk, dat hij ongeveer 8 a 9 jaar tevoren als loodgieter heeft gewerkt op het gemenelandshuis van de Overwaard in het Elsthout, en dat toen daar mede werkzaam was on der een zekere baas Roskam de rekwirant, die hem soms een handje hielp, waarvoor hij hem twee of drie stukjes lood “sijnde snipperinge”.

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 111v e.v.: op 16 nov. 1745 verkoopt Hendrik Hordijk, mr. steenhouwer en burger van Dordrecht, als procutatie hebbende van zijn vader Abraham Hordijk, voor 1700 gl. aan Pieter Evenwel, burger van Dordrecht, een huis op de Voorstraat, staande tussen de Bollensteiger [Donkere Steiger] en het huis van Gerret Hops.

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Reijnier, 8 nov. 1697

b. Henrick Hordijk, 28 sept. 1701, mr. steenhouwer te Dordrecht, overleden Dordrecht 27 juli 1771

ORA Dordrecht inv. 1755, f. 84: op 27 okt. 1746 verkopen Hendrik Hordijk, mr. steenhouwer en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van Francijna Toebast, weduwe van Abraham Hordijk, wonende te Dordrecht, voor de ene helft, en Johannes Schoenmakers, mr. grutter te Dordrecht, en Francina Toebast, als executeur en executrice van het testament van Abraham Hordijk, voor de andere helft, voor 300 gl. aan Jan Verdonk, burger van Dordrecht, een huis, bestaande uit drie aparte woninkjes, alsmede een tuin met de tuinhuizen, die daarop staan, staande en gelegen buiten de Vriesepoort tussen het huis en de tuin van Theodorus den Exter en het huis en de tuin van Laurensje van Bouckhout, weduwe van Paulus van der Putten.

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 300v: op 24 dec. 1771 verkopen David Hordijk en Joost Schoenmakers, als executeurs-testamentair van Hendrik Hordijk, steenhouwersbaas, die op 27 juli 1771 in Dordrecht is overleden, voor 1305 gl. aan Huijbert van der Sande, wonende te Dordrecht, een huis op de Nieuwe Haven aan de westzijde van de Lange Houten Brug, staande tussen het huis van de erfgenamen van Pieter Spruijt en dat van de timmerman Jan Slegt.

c. Maria, 30 mei 1704

d. Adriaan, 21 jan. 1707

e. Josina, 8 juni 1709

f. Adriana, 16 sept. 1711

IIb. Gerrit Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 19 mrt. 1673, jongman van Dordrecht wonende bij de Wijnbrug (1700), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 5/19 sept. 1700 (de bruidegom en de bruid geassisteerd met hun moeders) Johanna van Wingertstraten, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Visbrug (1700)

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 106 e.v.: op 17 juli 1736 verkopen Abraham Hordijk mr. grutter, Adriaan Hordijk, wonende te Rotterdam, en Samuel Hordijk, wonende te Dordrecht, kleinkinderen en erfgenamen van Johanna Nachenius, weduwe van Abraham van Wingertstraten, voor 1200 gl. aan Richardt Tuijt mr. bakker een huis op de Groenmarkt, staande tussen het huis Jan van der Matten en dat van Lucia Hoffman.

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Maria, 13 juni 1701

b. Abraham Hordijk, 26 okt. 1703, volgt IIIb

c. Adriaan Hordijk, 6 jan. 1706, koopman te Rotterdam

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 225 e.v.: op 22 juli 1747 verkopen Abraham Hordijk, grutter en burger van Dordrecht, en Adriaan Hordijk, koopman te Rotterdam, als executeurs-testamentair van Jan Meermans en diens vrouw Dijna van Wingertstraten, die gewoond hebben en zijn overleden te Dordrecht, voor 1025 gl. aan Hendrik Adamse, burger van Dordrecht, een huis op de Nieuwe Haven bij het Lamstraatje, staande tussen het huis van Gijsbert Claasz. Ridderhoff en het pakhuis van de weduwe Walraven. De koper is schuldig aan Catharina van Wingertstraten, burgeres van Dordrecht, die voor de helft erfgename is van haar zuster Dijna van Wingertstraten, weduwe van Jan Meermans, een somma van 500 gl. en aan Herman Boonen, koopman te Dordrecht, een somma van 500 gl.

d. Samuel Hordijk, 9 april 1710

IIc. Adolf Hordijk, geboren ca. 1675,jongman van Dordrecht wonende bij de Nieuwbrug (1700), weduwnaar van Dordrecht (1703), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 11/25 juli 1700 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met haar tante, de vrouw van Hendrik Morris, en met schriftelijk consent van haar moeder) Elisabeth Morris (Maurits), jonge dochter van ‘s-Gravenhage wonende in de Wijnstraat (1700), 2e Gerecht/NG Dordrecht 11 nov. 1703 (ondertrouw, volgens attestatie van ondertrouw van Gorinchem) Maria Boele, jonge dochter van Gorinchem (1703)

Kinderen:

Ex 1:

a. Adriaen, gedoopt NG Dordrecht 8 mei 1701

b. Elisabeth, gedoopt NG Dordrecht 4 nov. 1702

Ex 2:

c. Anna, gedoopt NG Dordrecht 3 dec. 1704

d. Maria, gedoopt NG Dordrecht 5 okt. 1707

e. David Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 22 juni 1712, volgt IIIc

IIIb. Abraham Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 26 okt. 1703, grutter te Dordrecht, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 16 juli 1728 Geertruij van Stek

Kinderen:

a. Gerard Hordijk, 3 sept. 1729, grutter te Dordrecht

ORA Dordrecht inv. 1758, f. 51: op 18 juli 1780 verkoopt Neeltje van Mil, weduwe van Willem van Duuren, wonende te Dordrecht, voor 2050 gl. aan Gerard Hordijk en Herbert van Duuren, wonende te Dordrecht, een lijnbaan loods, of werkhuis, tuin, tuinhuis en koetshuis, staande en gelegen in het Kromhout op stadsgrond, uitkomende in het Kasperspad en belend door de blekerij van Cornelis Engelen aan de ene zijde en de loods van de weduwe Smits aan de andere.

ORA Dordrecht inv. 1758, f. 102v: op 5 febr. 1782 verkoopt Gerard Hordijk, wonende te Dordrecht, voor 1350 gl. aan Jan Schouten, warmoesier wonende even buiten Dordrecht een huis, schuur en een stuk warmoesiersland, daaraan gelegen, groot omtrent een halve morgen, staande en gelegen buiten de Vriesepoort aan de Zandweg tussen de Boerenkil en de boomgaard van Jacobus Rancourt.

ORA Dordrecht inv. 1673, f. 220v: op 18 mei 1784 verkoopt Gerard Hordijk, grutter te Dordrecht, voor 8000 gl. aan Jacob Beenhakker, als vader en voogd van Aart Beenhakker, een huis op de Voorstraat omtrent de Heer Heymansuysstraat, staande tussen het huis van Joost Pieter Court en dat van Jurrij Jonker, alsmede drie naast elkaar staande pakhuizen in de Heer Heymansuysstraat, staande tussen het huis van Pieter den Rauwe en het erf van de Roomse kerk.

ORA Dordrecht inv. 1784, f. 4v: op 3 mei 1792 verkoopt Gerard Hordijk, burger van Dordrecht, voor 2160 gl. aan Josephus Everts, stempelsnijder in de Munt van Holland te Dordrecht, een tuin “met desselfs huizinge”, staande en gelegen in de Lijnbaan even buiten Dordrecht tussen de tuin van Hendrik Francois Decourt en de houtmolen van Van der Koog.

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 18: op 5 mrt. 1793 verkopen Johannes van der Elst en Willem Hordijk, kooplieden te Dordrecht, als executeurs van het testament van Johannes Holtrop en dat van diens vrouw Jenneke Klein, beiden gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 3300 gl. aan Gerard Hordijk, wonende te Dordrecht, een huis met open plaats en loods erachter en een vrije uitgang in de Dolhuisstraat,staande bij de Vuilpoort omtrent de Dolhuisstraat tussen het huis van Wouter van Oldenburg en dat van Leendert Weijmans.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 327: op 10 febr. 1803 verkoopt Willem Jansz. Zoon, wonende te Dordrecht, voor 460 gl. aan Gerrit Hordijk, wonende te Dordrecht, een huis in de Dolhuisstraat, staande tussen de kaarsenmakerij van de erfgenamen Tierens en een gemeenschappelijke gang.

b. Jacoba, 12 sept. 1731

IIIc. David Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 22 juni 1712, jongman van Dordrecht wonende bij de Nieuwbrug (1740), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 23 jan./7 febr.1740 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder Maria Boelen, weduwe van Adolff Hordijk, de bruid met haar vader Willem de Bruijn) Elisabeth de Bruijn, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Kannenkopersbuurt (1740)

ORA Dordrecht inv. 1656, f. 174 e.v.: op 9 mei 1743 verkopen Hermanus de Bruijn, David Hordijk, als man van Elisabeth de Bruijn, voor zichzelf en tevens vervangende hun zwager Jan Hayingh, wonende te Amsterdam, als man van Josina de Bruijn, allen kinderen en erfgenamen van Willem de Bruijn, in zijn leven koopman in garens te Dordrecht, voor 4400 gl. aan Gerardus Anthonij Piper, kapitein in het regiment van kolonel Smissaart in Nederlandse dienst, een huis staande in de Voorstraat tussen de Heer Heymansuysstraat en de Nieuwkerkstraat met aan de achterzijde een vrije uitgang in de Wijngaardstraat, belend aan de ene zijde door het huis van burgemeester Barthout van Slingeland en dat van mr. Jacob Stoop Jacobsz. aan de andere.

ORA Dordrecht inv. 1667, f. 6v e.v.: op 28 jan. 1772 verkopen David Hordijk, Gerard Castendijk, mr. Jasper Perduijn en Paulus Knogh, allen wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Gillis van der Beek, koopman te Dordrecht, voor 7020 gl. aan mr. Hugo Repelaer, hoofdofficier en raad van Dordrecht, een huis met pakhuis erachter, staande in de Wijnstraat aan het Groothoofd tegenover het logement “het Swijnshoofd”, strekkende voor van de straat en achter tot in de Palingstraat. Het wordt aan de voorkant belend door het huis van Marcelis de Raadt aan de ene zijdeen het huis van Jan Coenraad Echternach aan de andere en aan de achterzijde door het pakhuis van de weduwe van Maarten Veen, dat is verkocht aan NN Molenkamp aan de oostzijde

ORA Dordrecht inv. 1667, f. 7 e.v.: op 28 jan. 1772 verkopen David Hordijk, Gerrard Castendijk, mr. Jasper Perduijn en Paulus Knogh, allen wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Gillis van der Beek, voor 5075 gl. aan Jacobus van Vliet, koopman te Dordrecht, een huis met een koetshuis en een ruim erf daarnaast, staande op de Wolwevershaven tegenover de Damiatebrug tussen het huis van de erfgenamen Reepmaker aan de ene zijde en de monding van de Nieuwe Haven aan de oostzijde.

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 151: op 3 juni 1794 verkopen Adolf Hordijk en Willem Hordijk, kooplieden te Dordrecht,enige nagelaten kinderen en erfgenamen van David Hordijk, die gewoond heeft en is overleden te Dordrecht, voor 5025 gl. aan Gerard van Kamen, wonende te Dordrecht, een huis in de Voorstraat aan de havenzijdebij de Nieuwbrug, staande tussen het huis van Johanna de Vos, weduwe van ds. Johannes Roering, en dat van Hendrik van der Vorm.

Kinderen:

a. Adolph Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 15 nov. 1740, volgt IVa

b. Willem Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 19 sept. 1742, volgt IVb

c. Marija Dina, gedoopt NG Dordrecht 28 febr. 1744

IVa. Adolff Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 15 nov. 1740, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 8 juni 1771 Adriana Walpot

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 397v: op 10 mrt. 1807 Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs, Willem Marius Roodenburg, David Hordijk en Jan Hendrik Schultz van Haegen, als executeurs-testamentair van Adolph Hordijk, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 9000 gl. aan Willem van Overklift Willemsz., wonende te Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Vuilpoort met een pakhuis erachter, door een uitgang uitkomende op de stadsvest in de Boogjes, getekend D:342 en belend door het huis van S. van Nievelt aan de ene zijde en dat van de weduwe Stempels aan de andere.

ORA Dordrecht inv. 1784, f. 89: op 2 juni 1807 verkopen Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs, David Hordijk en Jan Hendrik Schultz van Haegen, als, samen met Willem Marius Rodenberg, executeurs-testamentair van Adolph Hordijk, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 2435 gl. aan Petrus Diederich Backer, wonende te Dordrecht, een tuin “met deszelfs huizinge”, gelegen in het Berkepad aan de Tweede Cingel even buiten Dordrecht op grond van de Merwedegrond, getekend E:690 1/3, belend door het buitenverblijf van mr. Tets van Goudriaan aan ene zijde en de tuin van Abraham de Klerk aan de andere.

Kinderen:

a. David, gedoopt NG Dordrecht 23 juli 1773

IVb. Willem Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 19 sept. 1742, jongman van Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Nieuwbrug (1774), suikerraffinadeur, koopman, begraven Dordrecht 30 jan. 1804, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 26 nov./11 nov.1774 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader David Hordijk, de bruid met haar vader Jacob van der Elst)Ida (Eva) van der Elst, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Kalkhaven (1774), bezitster, dochter van Jacob van der Elst en Sija Klein

ORA Dordrecht inv. 1668, f. 25v: op 17 mrt. 1774 verkoopt mr. Hendrik Onderwater, achtraad te Dordrecht, voor 4800 gl. aan Willem Hordijk, raffinadeur te Dordrecht, een huis tegenover het Bagijnhof, staande tussen het huis van de erfgenamen van dr. Jan Willem van Steenbergen en dat van Elisabet van der Hoop.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 51v: op 10 juni 1790 verkopen Johannes van der Elst en Willem Hordijk, als man van Ida van der Elst, kooplieden te Dordrecht, enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Sija Klein, weduwe van Jacob van der Elst, voor 870 gl. aan de erfgenamen vanMaria Gelderblom, een huis in de Dolhuisstraat, staande tussen het erf van Wouter Oldenburg en de gemeenschappelijke gang van de huizen van Johan Holtrop en L. Wijmans.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 182v: op 6 okt. 1791 verkopen Johannes van der Elst en Willem Hordijk, als man van Ida van der Elst, kooplieden te Dordrecht, enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Sija Klein, weduwe van Jacob van der Elst, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 300 gl. aan Geertruij Hooijman, ongehuwde persoon wonende te Dordrecht, een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Jan Arendonk en dat van de weduwe van Rochus Molendijk.

ORA Dordrecht 1678, f. 93v: op 9 febr. 1797 verkopen Willem Hordijk en Johannes van der Elst, kooplieden te Dordrecht, voor 4000 gl. samen ofwel voor 2000 gl. ieder aan Willem Jacob de Bruijn de Neve, koopman te Dordrecht, elk een achtste ofwel samen een vierde part in een suikerraffinaderij, genaamd “de Suikermolen” met zijn vaste gereedschappen en het woonhuis ernaast, staande op de Drappierskade aan de zuidzijde [Kuipershaven]tussen het koetshuis van de weduwe van Jacob van Doeveren, nu de vrouw van Nicolaas van Meeteren en het pakhuis van Willem Nicolaas Kouwens.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 404v: op 17 nov. 1803 verkoopt Abraham Blussé de oude, weduwnaar en erfgenaam van Cornelia Pot, wonende te Dordrecht, voor 5250 gl. aan Willem Hordijk, suikerraffinadeur te Dordrecht, een huis voor het Bagijnhof, getekend D:923 en staande tussen het huis van Hendrik de Koningh en dat van Jacob Otterdijk.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 257v: op 8 mei 1806 verkoopt Jacob Otterdijk, wonende te Dordrecht, voor 1000 gl. aan Ida van der Elst, weduwe van Willem Hordijk, een huis voor het Bagijnhof, getekend D:924, staande tussen het huis van de erfgenamen van C.F. Backer en het huis van de koopster.

Kinderen:

a. Elisabeth Maria Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 24 mei 1776, trouwde Gerecht Dordrecht 12 april 1798 Willem Marius Roodenburg

ORA 1682, f. 15: op 28 jan. 1808 verkoopt Elisabeth Maria Hordijk, weduwe van Willem Marius Roodenburg, voor 400 gl. aan Johannes Janssen, wonende te Dordrecht, een stal in de Ruitenstraat, getekend D:334, staande tussen het pakhuis “de Ruit” en het huis van de weduwe Masschop.

b. Sija Jacoba Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 28 juli 1779, trouwde Gerecht Dordrecht 13 juli 1799 Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs

c. David Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 3 aug. 1781, trouwde Gerecht Dordrecht 1 mrt. 1804 Geertruida Charlotta Ampt

d. Ida Willemina Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 24 april 1783, trouwde Jacob van der Elst

Ida Willemina Hordijk (foto: RA Dordrecht)

e. Jacob Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 15 juli 1786, volgt V.

f. Adriana Dina Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 18 april 1788, trouwde Gerecht Dordrecht 24 nov. 1810 Jacob Staets Vriesendorp

g. Willem, gedoopt NG Dordrecht 15 mei 1790

h. Helena Johanna Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 16 mei 1793, trouwde Dordrecht 7 sept. 1814 Leendert Roodenburg, koopman te Dordrecht, zoon van Nicolaas Roodenburg, koopman te Dordrecht, en Anthonetta de Jong

Leendert Rodenburg (foto: RA Dordrecht)

i. Adolphina Adriana, gedoopt NG Dordrecht 22 dec. 1797

V. Jacob Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 15 juli 1786, brander,,overleden Dordrecht 15 mei 1842(Wijnstraat B:80),trouwde Gerecht Dordrecht 26 mrt. 1808 Agatha van Meeteren

Kinderen (allen geboren te Dordrecht):

a. Ida Willemina Hordijk, gedoopt NG Dordrecht 18 mrt. 1809, trouwde Dordrecht 14 aug. 1833 Jacobus de Voogd, zoon van Jacobus de Voogd, koopman te Dordrecht, en Neeltje Palesteijn

Kind:

a-1. Ida Willemina de Voogd, geboren Dordrecht 7 dec. 1843, trouwde Dordrecht 5 juni 1867 Jan Hordijk Jacobsz. (Jacquesz.), geboren Dordrecht 8 mei1839 (buitenechtelijk, ingeschreven in het geboorteregisterals Jan Arnoud en erkend bij het huwelijk van zijn ouders op 28 aug. 1839), kaashandelaar, lid van de gemeenteraad van Dordrecht 1893-1917, wethouder van Dordrecht 1897-1917, zoon van Jacobus Hordijk, koopman te Dordrecht, en Maria Adriana Aarnoud

Jan Hordijk Jacobsz. (foto: RA Dordrecht)

b. Willem, 23 nov. 1812

c. Dirk Wilhelmus, 21 mei 1814

d. Adolf Adriaan, 12 dec. 1817

e. Anthonie, 7 dec. 1819

f. Agatha Jacoba, 23 mei 1821

g. Elizabeth Maria, 29 okt. 1823

h. Jacoba Agatha, 30 dec. 1825

i. Antonetta Josephina, 23 okt. 1828

j. Jacob, 1 juni 1831

k. Willemina, 26 aug. 1832