Bewoners Steegoversloot te Dordrecht 1542-1575

1542 = 10e penning, 1552 = 10e penning, 1555 = haardstedengeld, 1558 = 10e penning, 1562 = 10e penning, 1575 = 100e penning

Steegoversloot van Voorstraat naar Vest

1542

Pyeter Symonsz. bakker 10

Jacomyn van Asperen 7

Pasteyken 8

Rut de zoutmeter 8

Joost van Byn, schilder 8

Cornelis Snaphaen 10

Pieter Thonisz. 6

Gherit Dirxz. 7

Henrick Jansz., kuiper (h) 7

heer Jacop 10

Wouter de stadstimmerman 7

[leegstaand huis]

Arie de cryssman (h) 4 1/2

1552

Wis Jansz. op de hoek van de dwarsgang naar de Nieuwkerk, eigenaar 18 Rijnse gl.

Dirck Heijndricxsz., eigenaar 15 R. gl.

meester Cornelis Bruijn, eigenaar 15 R.gl.

Wijckman Claesz., eigenaar 18 R.gl.

Joost van Bijn, eigenaar 18 R. gl

Claes Geritsz. timmerman, eigenaar 18 R. gl.

de weduwe van Pieter Thonisz., eigenaar 13 R. gl.

Marijcken Bouwens, eigenaar 12 R. gl.

Claes Jansz. Borst, eigenaar 14 R.gl.

heer Jacop met de kamer, eigenaar 27 R.gl.

Ariaen Ariaensz. de kuiper, eigenaar 20 R.gl.

Joost Geritsz. Kool, eigenaar 21 R. gl.

1555

Wiss Jansz.

Dirck Henricxsz.

Cornelis Spronck

Aeltgen Rutten

Joost van Bijn

Zoetman in den Doel

Claes de timmerman

Pieter Thoenisz.

Sijmon Jansz.

Coen Cleijsz.

heer Jacob Diericxsz.

Arien Ariensz.

Crijntgen Jansdr.

Willem Reijersz., Willem Jansz., Crijn Ariensz., Ghijsbert Lenaertsz., Maricken Maes –

Joest Coel Geritsz.

Cornelis Pietersz.

1558

de erfgenamen van Gerit Sulpen (op de hoek van de Voorstraat/het Steegoversloot)

Heynrick Michielsz. bontwerker

Cornelis de boogmaker

Thonis Cornelisz. smid

Hendrick Jacopsz. korenmeter

[Truijchgen Adriaensdr., geboren ca. 1515, gezworen vroedvrouw (vermeld 1567, 1576, 1580), overleden in of na 1580, trouwde 1e naar schatting ca. 1540 Frans Adriaensz., 2e naar schatting ca. 1545 Heijnrick Jacobsz., geboren ca. 1527, korenmeter, overleden ca. 1575 (vóór 18 mei 1576)

ORA Dordrecht inv. 721, f. 12v: op 5 dec. 1550 verkoopt Heijnrick Jacopsz. aan Aeltgen van Caem een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Thonis Cornelisz. smid en dat van Willem Jansz.

ORA Dordrecht 721, f. 132: op 10 mei 1552 verkoopt Heijnrick Jacopsz. korenmeter aan Neesken Jansdr., vrouw van Cornelis Aertsz., een jaarlijkse losrente van 3 gl. op een huis in de Vlamingstraat, stellende daarvoor als onderpand zijn huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Thonis Cornelisz. slotenmaker en dat van Cornelis Jansz.]

huisje van Willem Jansz. de Vries

idem

Jan van Mechelen

Gillis Heynricxsz. schoenmaker

Cornelis Jacopsz.

de erfgenamen van juffrouw Van der Merck

Aert van Geel

Gherit Jansz. Bornwater

Govert de schrijnwerker

mr. Jan de boogmaker

Ariaen Ariaensz. timmerman

Dirck de smid

Michiel Jansz. de brouwer

[ORA Dordrecht inv. 698, f. 38v: 13 okt. 1551: Adriaen Dirxsz. Wijcke schipper verkoopt Michiel Jansz. droechscerier een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Reijer Jansz. wijnscroijer en dat van Wouter Jacopsz. schipper. Waarborg: Neeltge Ariensdr., weduwe van Dirck Dircksz. Wijcke, zijn moeder. Koper is schuldig 48 Vlaamse ponden. Borg: Jan Geritsz., zijn vader en mr. Jan Boijensz. barbier.]

Wouter Jacopsz. Woeytoom

Wisse Jansz. (op de oosthoek van de dwarsgang naar de Nieuwkerk)

Huijman Cornelisz. schipper

Claer ’t vroetwijf

Wijckman Claesz.

Joost van Bijn

de schutterij van de Kruisboog [St. Jorisdoelen]

Jacob de Ghijselaer

de weduwe van Pieter Thonisz.

Stoffel Jansz.

schuttershuis van de Heelhaak

heer Jacopsz. mette kamer

Adriaen Ariaensz. kuiper

een huisje van de erfgenamen van burgemeester Willem Bouwensz.

nog 5 huisjes van de erfgenamen van burgemeester Willem Bouwensz.

Joest Geritsz. Koel

Pieter Jansz. huurt

1562

Item Huijman Cornelisz. schipper heeft een huijs daer hij inwoont getaxeert op vijfthien ponden [10e penning: 30 schellingen]

Item Pieter Vucht heeft een huis daer hij inwoont getaxeert op vijfthien ponden [10e penning: 30 sch.]

Item Wijckman Claesz. heeft een huijs daer hij inwoont getaxeert op een ende twintich ponden [10e penning: 2 ponden 2 sch.]

Item Joost van Bijn heeft een huijs daer hij inwoont getaxeert op een ende twintich ponden [10e penning:2 ponden 2 sch.

Thuijs vande Schutterije vanden Cruijsbooch toebehorende de stadt

[ORA Dordrecht inv. 1542, akte 331: op 6 febr. 1567 verklaart op verzoek van Lanslot Jansz. Joost van Bijn, gezworen kamerbewaarder van Dordrecht, dat hij, toen hij “woenende ende tappende was inden Groeten Doele deser stede, gehadt ende genoten heeft gehadt vanden brouwers deser stede daer hij zijn bier haelde, het dertienste vat biers alle met een eijerkouck ofte een vette ganse”]

Item Jacob Cornelisz. Ghijselaer heeft een huijs twelck boven in huijren heeft Willem Jacopsz. ende Marijchgen Geritsdr. tsamen op twintich ponden [10e penning: 2 ponden]

Item noch een wijnkelder staende onder t selfde huijs de welcke in huijren heeft Wouter de wijncuijper om vijftich ponden maer alsoo die voorsz. Wouter die kelder maer vier maenden gebruijct en heeft compt voor den thienden pen. 33 schellingen 7 d.

Item Adriaen Thonisz. schiptimmerman heeft een huijs twelck in huijren heeft Henrick Cornelisz. om twaelef ponden [10e penning: 24 schellingen]

Item Jacop Cornelisz. Gijselaer heeft een huijs twelck in huijren heeft Wouter Woutersz. om sesthien ponden [10e penning: 32 sch.]

Die Scuttershuijs van de Hele Haecx toebehorende de stadt

Item heer Jacop Dircz. heeft een huijs met een sijdelcamer daer beneffens staende daer hij inwoont getaxeert op acht ende twintich ponden [10e penning: 2 p. 16 sch.]

Item Ariaen Ariaensz. cuijper heeft een huijs daer hij inwoont getaxeert op een en twintich ponden [10e penning: 2 p. 2 sch.]

Item Boudewijn van Drenckwaert burgemeester heeft een thuijn

Item derfgenamen van Willem Bouwensz. hebben een huijs twelck in huijren heeft Lenert Reijersz. om twalef ponden [10e penning: 24 sch.]

Item de selve erfgenamen hebben noch een huijsken twelck om Goodswillen bewoont wort ergo nihil

Item de selve hebben noch een huijsken twelck in huijren heeft Arien Pietersz. cussenwercker om seven ponden [10e penning: 14 sch.]

Item de selve hebben noch een huijsken twelck in huijren heeft Jan Cornelisz. om seven ponden [10e penning: 14 sch.]

Item voorsz. erfgenaemen hebben noch een huijsken twelck in huijren heeft Wouter Stevensz. om seven ponden [10e penning: 14 sch.]

Item Boudewijn van Drenckwaert burgemeester heeft een huijsken twelck om nijet bewoont wert bij Huijch Cornelisz. daer voeren hij blijct getaxeert op seven ponden [10e penning: 14 sch.]

Item Joost Kool Geritsz. heeft een huijs met een thuijn daer achter aengelegen daer hij inwoont getaxeert op dertich ponden [10e penning: 3 p.]

Item de selve heeft noch een huijs twelck in huijren heeft Pieter Cornelisz. van Bree om twintich ponden [10e penning: 2 p.]

Item Dirck Spijckerraper heeft een huijs met een erfken daer besijden aengelegen daer hij inwoont getaxeert op achtien ponden [10e penning: 36 sch.]

Item Cornelis Cornelisz. vuijt Papendrecht heeft een huijs met een erfken daerachter aengeleghen daer hij inwoont getaxeert op veerthien ponden [10e penning: 28 sch.]

Item die selve heeft noch een huijsken welck in huijren heeft Ariaen Pouwelsz. om zeven ponden [10e penning: 14 sch.]

Item derfgenamen van Maerten inde Herp saligerhebben een huijs twelck om Goodswillen bewoont wert bij die wedue van Cornelis van Wieringen ergo nihil

Item vier camerkens gecomen vanden goeden heer eertijds pastoor in de Nieukerck die welcke om Godswillen bewoont werden ergo nihil

1575

Het Steechoversloot die slinckerhant inne gegaen

Martijnken de appelkoopster heeft een hoekhuis, waarinzij woont, getaxeerd op 200 gl., 100e penning: 2 gl.

de erfgenaam van Henrick Michielsz. bontwerker heeft een huis, dat is verhuurd aan Jan Jansz. voor 11 gl., “de welcke gereduceert den penning zesthiene beloopen” 76 gl., 100e penning: 35 st. 3 p.

de weduwe van Frans Jansz. snijder heeft een huis, dat is verhuurd aan Thonis Henricxsz. kleermaker om 12 gl., “die gereduceert den penn. zesthien beloopen” 192 gl., 100e penning: 38 st. 6 p.

de weduwe van Thonis Cornelisz. sloetmaecker heeft een huis, waarin zij woont, getaxeerd op 160 gl., 100e penning:32 st.

Truijchgen tvroedtwijff heeft een huis, waarin zijn woont, getaxeerd op 200 gl., 100e penning: 2 gl.

de erfgenamen van Heiljtgen Meus hebben een huis, dat is verhuurd aan Anthonis hoeijmaecker voor 15 gl. 10 st., gereduceerd de penning 16: 248 gl., 100e penning: 2 gl. 9 st. 9 p.

Jan Aertsz. hoeijmaecker heeft een huis, waar hij in woont, getaxeerd op 200 gl., 100e penning: 2 gl.

Cornelis Jacobsz. boechmaecker heeft een huis, waarin hij woont, getaxeerd op 350 gl., 100e penning: 3 gl. 10 st.

Huijch Snoeck heeft een huis, dat is verhuurd aan Reijnier van Neck om 46 gl., gereduceerd de penning 16: 736 gl., 100e penning 7 gl. 7 st. 3 p.

Franchoijs de Buijlere heeft een huis, waarin hij woont, getaxeerd op 325 gl., 100e penning: 3 gl. 5 st.

Anneken Meijnerts heeft een huis, waarin zij woont, getaxeerd op 450 gl., 100e penning: 4 gl. 10 st.

Neeltgen, de weduwe van mr. Jan de boechmaecker, heeft een huis, dat is verhuurd aan mr. Jan van Etten voor 42 gl., gereduceerd de penning 16: 672 gl., 100e penning: 6 gl. 14 st. 6 p.

nog een huis van idem, verhuurd aan Jacob Pietersz. voor 36 gl., gereduceerd de penning 16: 576 gl., 100e penning: 5 gl. 15 st. 3 p.

Adriaen Adriaensz. timmerman heeft een huis, waarin hij woont, getaxeerd op 250 gl., 100e penning: 2 gl. 10 st.

de Lange Barent heeft een huis, dat is verhuurd aan Pieter Greefraet wijnkuiper voor 24 gl., gereduceerd de penning 16: 384 gl., 100e penning: 3 gl. 16 st. 12 p.

de weduwe van Michiel Jansz. brouwer heeft een huis, dat is verhuurd aan Mouris de Bruijcke voor 22 gl., gereduceerd de penning 16: 352 gl., 100e penning: 3 gl. 10 st. 6 p.

de erfgenamen van Wouter Jacobsz. schipper hebben een huis, dat is verhuurd aan Janneken Gerritsdr. om 19 gl., gereduceerd de penning 16: 3 gl. 4 st. [sic], 100e penning: 3 gl. 12 p.

Gillis Henricxsz. schoenmaker heeft een hoekhuis, waarin hij woont, getaxeerd “mette huijskens bezijden int straetken” op 325 gl., 100e penning: 3 gl. 5 st.

Pieter Adriaensz. Block heeft een huis, waarin hij woont, getaxeerd op 225 gl., 100e penning: 2 gl. 5 st.

Jan den thuijnman heeft een huis, waar hij in woont, getaxeerd op 176 gl., 100e penning: 35 st. 3 p.

Govert Snoeck heeft een huis dat is verhuurd aan Willem Jaspersz. voor 23 gl., gereduceerd de penning 16: 368gl., 100e penning: 3 gl. 13 st. 9 p.

Willem van Beaumont heeft een huis, waarin hij woont, getaxeerd op 350 gl., 100e penning: 3 gl. 10 st.

deDoelen van de Schutterij van de Kruisboog : nihil

[“Jacob inde Engel mette andere deeckens van tgrootte scippers gilt hebben in huijre een geheel huijs ende erve staende in Steechoversloot eertijts tdoelhuijs vande Heel Haecxs is geweest voer eenen tijt van twee jaeren innegaende meij [1575] daeromme hier over tleste [termijn] jaer pachts verschene meije [1577] de somme van [3 ponden 10 sch.] daervan deesen tresorier niet ontfangen en heeft alsoe tselve vercoft is dus hier nijet”]

Cornelis Jacobsz. Gijselaer heeft een huis, dat is verhuurd aan Pieter van den IJseren voor 22 gl., gereduceerd de penning 16: 352 gl., 100e penning16: 3 gl. 10st. 6 p.

nog een huis van idem, verhuurd aan Guillaume la Mot voor 15 gl., gereduceerd de penning 16: 240 gl., 100e penning: 2 gl.8 st.

nog een huis van idem, verhuurd aan Marijken Michiels om 16 gl., gereduceerd de penning 16: 256 gl., 10e penning: 2 gl. 11 st. 3 p.

het huis van de Schutterij van de Gehele Haak, behoort toe aan de stad: nihil

de erfgenamen van heer Jacob Dircxsz., verhuurd aan mr. Joris Oosterman voor 25 gl., gereduceerd de penning 16: 400 gl., 100e penning: 4 gl.

de weduwe van Wouter Andriesz. muntenaar heeft een huis, dat is verhuurd aan Janneken Pouwels om 18 gl., gereduceerd de penning 16: 288 gl., 100e penning: 2 gl. 17 st. 9 p.

“die huijskens van daer voerts aen totte gracht toe gaen in huijre om zeven ende acht gulden tsjaers, compt daeromme alhier: niet”

Over de Brugge

Joost Cool heeft een huis, waarin hij woont, getaxeerd op 325 gl., 100e penning: 3 gl. 5 st.

idem heeft nog een huis, dat is verhuurd aan Jacob de houthaker om 12 gl., gereduceerd de penning 16: 192 gl., 100e penning: 38 st. 6 p.

Marijken Dircken heeft een huis, dat is verhuurd aan Laurensken Cornelis voor 12 gl., gereduceerd de penning 16: 192 gl., 100e penning: 38 st. 6 p.

de weduwe van Cornelis Cornelisz. van Papendrecht heeft een huis, waarin zij woont, inclusief het bleekveld getaxeerd op 160 gl., 100e penning: 32 st.

Voorts de huisjes van daar tot aan de Vest: worden om niet en om Godswillen bewoond: niet