t Hooft

Literatuur:
H.A. van Duinen en C. Esseboom (red.), Water wordt een feest zodra het bij de brouwer is geweest. Dordtse brouwerijen door de eeuwen heen. Jaarboek van de Historische Vereniging Oud-Dordrecht 2007 (Dordrecht z.j.)

I. Ariaen Ariaensz. ’t Hooft (Thoot), weduwnaar van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat tegenover ds. Becius (1625), timmerman, trouwde 1e NN, trouwde 2e NG Dordrecht 8/24 juni 1625 Mariken Jasper Claesdr., van Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven (1625)

ORA Dordrecht inv. 1625, f. 107v: op 19 juni 1676 verklaren Adriaen, Jasper, Cornelis en Samuel Thooft, allen gebroeders, kooplieden en burgers van Dordrecht, Johannes van ‘s-Gravenwaert, goudsmid en burger van Gorinchem, als weduwnaar van Sara Thooft en Maria Thooft, vrouw van Jan de Bruijn, koopman en burger van Grave, samen kinderen en erfgenamen van Adriaen Thooft, koopman en burger van Dordrecht, dat zij de goederen, die hun vader heeft nagelaten, onderling verdeeld hebben en dat daarbij aan Jan de Bruijn en Maria Thooft o.a. is toebedeeld het huis, waarin hun vader heeft gewoond, staande op de Varkenmarkt tussen het huis van Theunis Ariensz. de Bie en dat van Lambert Bovij, alsmede een huis op de Varkenmarkt, staande tussen het huis van Lambert Bovij en dat van Theunis de Bie. Aan hun broer Samuel Thooft is bij de boedelscheiding o.a. aanbedeeld een zaagmolen, staande aan het Papegat buiten de Sluispoort.

Kinderen (ex 2; allen NG gedoopt te Dordrecht):
a. Adriaen ’t Hooft, okt. 1628, volgt IIa
a. Mariken Thooft, mei 1631, trouwde Jan de Bruijn, koopman te Grave
b. Jasper ’t Hooft, juni 1634, volgt IIb
c. Sara Thooft, jan. 1636, Johannes van ’s Gravenwaert, goudsmid te Gorinchem
d. Samuel ’t Hooft, aug. 1638, houtkoper te Dordrecht, trouwde Maria Rochusdr. van Wesel
ORA Dordrecht inv. 1624, f. 95: op 7 mei 1674 verkoopt Anthonetta van Haerlem, weduwe van Arent Dichters, wonende te Dordrecht, voor 4800 gl. aan Samuel Thooft, houtkoper en burger van Dordrecht, een huis op de Nieuwe Haven, genaamd “Cleijn Almaenje”, staande tussen het huis van de koper en dat van Johannes van der Burch. De koper is schuldig aan de verkoopster een somma van 4000 gl.
ORA Dordrecht inv. 1628, f. 63v: op 18 nov. 1681 verkoopt Sijmon de Vries Sijmonsz., veertigraad van Dordrecht, als procuratie hebbende van Maria Wale, weduwe van Sijmon de Vries de oude, voor 500 gl. aan Samuel Thooft, koopman te Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt, staande tussen het huis van de erfgenamen van Pieter Schiff en de gang van juffrouw Van Rijn.
e. Johannes, 15 mrt. 1640
f. Machtelt, juni 1641
g. Cornelis Thooft
IIa. Adriaen ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht okt. 1628, houtkoper, kapitein van de krijgsraad te Dordrecht, trouwde 1e 30 mrt. 1655 Lucretia Costerus, 2e 21 jan./16 febr. 1657 Anna Wijers
Kinderen (ex 2; o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):
a. Maria, 14 okt. 1657
b. Willem ’t Hooft, 27 juni 1659
c. Adriaan ’t Hooft, 29 nov. 1662, volgt IIIa
d. Lucretia, 12 aug. 1669
e. Hendrick ’t Hooft, 2 jan. 1673, volgt IIIb
f. Johannes, 29 april 1674
IIb. Jasper Adriaensz. ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht juni 1634, koopman te Dordrecht,trouwde 17 mrt. 1658 Catharina van Gent
ORA Dordrecht inv. 1627, f. 115: op 2 mei 1680 verkopen Adriaen, Cornelis en Samuel ’t Hooft, kooplieden te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Anneke Reijniers ’t Hooft, voor 1120 gl. aan Catharina van Gendt, weduwe van Jasper ’t Hooft, twee naast elkaar staande huizen in de Dwarsgang, staande tussen het huis van Johan Matthijsz. Bacx en dat van de kinderen en erfgenamen van Dirck van Herwijnen, alsmede drie naast elkaar staande huisjes in de Zakkendragersstraat, staande tussen het erf van Philips van Hoochstraeten en dat van de weduwe van Willem Dermoeijen.
ORA Dordrecht inv. 1628, f. 28v: op 20 mei 1681 verkoopt Cornelia van Meeningen , weduwe van Willem Wens, koopman te Dordrecht, voor 3150 gl. aan Catharina van Gendt, weduwe van Jasper Thooft, koopvrouw te Dordrecht, twee naast elkaar staande huizen buiten de Vuilpoort, staande tussen het huis van Cornelis Daenen en dat van Engel Aertsz. Vaeck.
ORA Dordrecht inv. 1644, f. 144: op 16 nov. 1706 verkoopt Samuel ’t Hooft, koopman te Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende Michiel Ouzeel, koopman te Dordrecht, als man van Maria ’t Hooft, samen kinderen en erfgenamen van Catarina van Gent, weduwe van Jasper ’t Hooft, voor 475 gl. aan Catarina de Roo, ongehuwde persoon, wonende te Dordrecht, drie naast elkaar staande huisjes in de Zakkendragersstraat, staande tussen het erf van Jan Oberg, koopman en procureur voor het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, en het pakhuis van de weduwe van Theunis Dermoeij.
ORA Dordrecht inv. 1641, f. 144v: op 16 nov. 1706 verkoopt Samuel ’t Hooft, koopman te Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende Michiel Ouzeel, koopman te Dordrecht, als man van Maria ’t Hooft, samen kinderen en erfgenamen van Catarina van Gent, weduwe van Jasper ’t Hooft, voor 325 gl. aan Joost van de Woestijne, burger van Dordrecht, een huis in de Dwarsgang, staande tussen het huis van Susanna van de Nadort en het huis van de verkoper.
Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):
a. Maria ’t Hooft, 8 aug. 1660, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Kalkhaven (1682), trouwde NG Dordrecht 29 nov./15 dec. 1682 Michiel Ouzeel, jongman van Dordrecht wonende tegenover de Nieuwbrug (1682), wijnkoper
ORA Dordrecht inv. 809, f. 85v: op 10 febr. 1714 verkopen Maria Thooft, weduwe van Michiel Ouzeel, en Samuel Thooft, koopman te Rotterdam, voor 4300 gl. aan Elisabet de Blom, weduwe van Nicolaes van der Vlist, een huis met de houttuin daarachter, staande en gelegen omtrent de Sluispoort tussen het huis van de eerste comparante en het huis van mr. Johan de Witt, lid van de Oudraad te Dordrecht, alsmede een pakhuis en kelder, staande en gelegen op de Kalkhaven tussen de loods van Crillaert aan de ene zijde en een gang en kalkhuisje aan de andere zijde
b. Marcelis, 30 sept. 1664
c. Adriaan Jaspersz. ’t Hooft, 23 sept. 1666

ORA Dordrecht inv. 797, f. 146v e.v.: op 18 dec. 1692 verkoopt Maria van Wesel, weduwe en erfgename van Samuel Thooft, koopman en burger van Dordrecht, voor 11.000 gl. aan Adriaen Thooft Jaspersz. een huis, met de woning, loods en houttuinen daarnaast, staande en gelegen op de Nieuwe Haven omtrent de Roobrug tussen het huis van Herman Appels en het erf van de kinderen en erfgenamen van Pieter Carpentier. De koper, als veniam aetatis verkregen hebbende van de Hoge Overheid op 11 sept. 1692, is schuldig aan verkoopster een bedrag van 11.000 gl. Zijn moeder, Catarina van Gent, weduwe van Jasper Thooft, houtkoper, stelt zich hiervoor borg.

ORA Dordrecht inv. 799, f. 82 e.v: op 3 nov. 1695 verkoopt Catharina van Gendt, weduwe van Jasper ’t Hooft, houtkoper en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van haar zoon, Adriaan Jaspersz. ’t Hooft, volgens procuratie gepasseerd voor burgemeester, schepenen en raad van de stad Kalkar op 14 sept. 1695, voor 3000 gl. aan Johan Appels, koopman en burger van Dordrecht, een huis met loodsen en een houttuin, staande en gelegen op de Nieuwe Haven aan de kade tussen de Roobrug en de Schrijversstraat naast het huis genaamd “Clijn Almangie”, dat toebehoort aan de verkoper, en het erf van de erfgenamen van wijlen Pieter de Carpentier, strekkende tot het erf van de koper,inclusief de helft van de muur en de goot van het huis “Clijn Almangie”, alsmede een huis met tuin, staande en gelegen achter het huis “Clijn Almangie”, strekkende tot het erf van de weduwe van kapitein Johan van Mewen.

d. Samuel ’t Hooft, 10 mei 1673, volgt IIIc
IIIa. Adriaen ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht 29 nov. 1662, trouwde 27 febr. 1701 Cornelia Beens, trouwde 1e Michiel de Man, geboren te Vlissingen, eerst conrector ald. en vanaf 1685 aan de Latijnse School te Dordrecht, beoefende de Latijnse poëzie, overleden Dordrecht 5 aug. 1699 (NNBW [internet])
Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 13 febr. 1701: Adriaan Thooft jongman koopman wonende aan de Kalkhaven geassisteerd met zijn broer Willem Thooft en Cornelia Beens weduwe van dom. Michiel de Man wonende bij de Nieuwbrug beiden van Dordrecht geassisteerd met haar zuster, getrouwd 27 febr. 1701
ORA Dordrecht inv. 1636, f. 144v: op 7 juni 1698 verkoopt Aarnoldus ’t Hooft, koopman te Dordrecht, voor 130 gl. aan Adriaan ’t Hooft, koopman te Dordrecht, een vervallen huis in de Schuitenmakersstraat, vanouds genaamd “d’Swarten Arent”alsmede “Ossenhooft”, “voor desen gebruijckt tot een collegiekamer”, staande tussen het huis van kapitein Jeremias van der Monden en dat van Lourens Waalpot.
ORA Dordrecht inv. 1651, f. 5 e.v.: op 26 jan. 1727 verkopen Anna Beens, weduwe van Isaacq Broeders, en Cornelia Beens, weduwe van Adriaan ’t Hooft, wonende te Dordrecht, samen erfgenamen van Adriana Tack, weduwe van Roeland Taerlingh, voor 4500 gl. aan Gerardus Philippus Pus, medicinae doctor te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van de erfgenamen van doctor ‘T Jong en dat van de weduwe Van Veen.
ORA Dordrecht inv. 1654, f. 90v e.v.: op 24 april 1736 verkoopt Adriaan ’t Hooft, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Cornelia Beens, weduwe van Adriaan ’t Hooft, wonende te Amsterdam, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. Ploos van Amstel te Amsterdam op 4 april 1736, voor 400 gl. aan Cornelis van Hombrock, koopman te Dordrecht, een houten loods, staande in de Prinsenstraat tussen de loods van Laurens de Jongh en de open houttuin of het erf van mr. Arend Roeland de Carpentier.
Kinderen (o.a.):
a. Anna ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht 12 jan. 1702, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Munt (1727), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 29 mrt./15 april 1727 (de bruid met schriftelijk consent van haar voogd Jacob Latour) Jacob van Ratingh, gedoopt NG Dordrecht 11 febr. 1691, weduwnaar van Dordrecht woont in het Steegoversloot (1727), zoon van Abraham van Ratingen en Elsken Corman

b.Willem ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht 11 april 1709, volgt IVa

IIIb. Hendrick ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht 2 jan. 1673, wijnkoper, bottelier bij de VOC (1719), overleden aan boord van het schip de “Lugtenburg” op 2 jan. 1719, trouwde 1e Dordrecht 14/30 nov. 1700, 2e Delft 12/30 mei 1703 (Gerecht/NG Dordrecht 13 mei 1703: Hendrik ’t Hooft, weduwnaar van Dordrecht (1703), en Elisabeth Westerlee, jonge dochter van Delft (1703), volgens attestatie van ondertrouw van Delft) Elisabeth Westerlee, gedoopt NG Schipluiden 20 mei 1685, begraven Delft (Oude Kerk) 17 mei 1718
Kind:
a. Adriaen ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht 13 mrt. 1704, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 23 april/17 mei 1729 Maria Catharina la Tour, gedoopt NG Dordrecht 16 mei 1708, dochter van Hendrik la Tour en Christina van Haerlem
Voor hun nageslacht zie de pagina “Nakomelingen van Blasius van Haarlem” op deze website.
IIIc. Samuel ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht 10 mei 1673, jongman van Dordrecht wonende buitende Vuilpoort (1697),koopman te Rotterdam en Dordrecht, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 26 mei/10 juni1697 (de bruidegom geassisteerd met zijn moeder, de bruid met Paulus van Esch, haar oom en voogd) Margareta Cunningham, jonge dochter van Veere wonende in de Nieuwstraat (1697)
ORA Dordrecht inv. 1644, f. 66: op 22 aug. 1711 verkoopt Samuel ’t Hooft, koopman te Rotterdam, voor 6000 gl. aan Johan den Band, koopman te Dordrecht, een huis, bestaande uit twee gevels, staande in de Prinsenstraat, strekkende voor van de straat tot achter op de Kalkhaven, belend door het huis van Jan de Visser schipperaan de ene zijde en dat van de weduwe van Hendrik van Blae aan de andere.
ORA Dordrecht inv. 1644A, f. 90: op 9 dec. 1712 verkoopt Samuel ’t Hooft, koopman te Rotterdam, voor 315 gl. aan Barent van der Lucht, burger van Dordrecht, een huis in de Dwarsgang, staande tussen het huis van Van de Woestijne en het huis van Dudlij Irish.
ORA Dordrecht inv. 1647, f. 59v: op 7 sept. 1717 verkoopt Maria ’t Hooft, weduwe van Michiel Oudezeel, koopman te Dordrecht, voor 2000 gl. aan Margrita Cunigham, echtgenote van Samuel ’t Hooft, die in het buitenland verblijft, een huis buiten de Vuilpoort, strekkende van de straat tot achter op de kade en staande tussen het huis van Jacobus van der Vlist en dat van Jan de Visser.
ORA Dordrecht inv. 1649, f. 56v: op 6 nov. 1720 verkopen Margarita Cunningham, weduwe van Samuel ’t Hooft, een Maria ’t Hooft, weduwe van Michiel Ouwezeel, samen kinderen en erfgenamen van Catharina van Gent, weduwe van Jasper ’t Hooft, voor 3000 gl. aan Willem Bruijn, koopman te Dordrecht, een huis op de Nieuwe Haven omtrent de Roobrug, genaamd “Klijn Almange”, staande tussen de raffinaderij van de koper en het pakhuis van Jan Clase.
Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):
a. Casparus, 15 mei 1698
b. Catrina Magrieta, 29 nov. 1705
c. Thomas, 19 jun 1708
d. Samuel, 12 juni 1710

IVa. Willem ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht 11 april 1709, schepen en arts te Gorinchem, begraven Dordrecht (Augustijnenkerk) 1 juni 1771 (Willem Thooft, medicinae doctor, tegenover de Beurs, laat kinderen na, de eerste boete, met zes koetsen extra), trouwde Gorinchem 13 dec. 1734 Anna Meuls, gedoopt NG Gorinchem 15 sept. 1705, begraven Dordrecht (Augustijnenkerk)10 aug. 1779 (Anna Meuls, weduwe van Willem ’tHooft, laat kinderen na, met zes koetsen extra, aan de Beurs, eerste boete), dochter van Jacobus Meuls (Mulst), schepen van Gorinchem, burger-kapitein (Gens Nostra 1992, p. 192), en Johanna van der Meulen

20 juni 1741: Abraham Kimijser, gezworen klerk ter secretarie van Dordrecht, in opdracht van Adriaen Braets, heer van Geervliet, Simonshaven, Biert , etc., lid van de Oudraad te Dordrecht, als man van Catharina Johanna van den Santheuvel, Hendrik van den Santheuvel, oud-burgemeester van Dordrecht, mr. Abraham van den Santheuvel, lid van de Oudraad te Dordrecht, Bartholomeus van den Santheuvel, koopman te Amsterdam, Emmerentia en Hendrica Sophia van den Santheuvel, beiden meerderjarig en ongehuwd, wonende te Dordrecht, samen kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrica Stoop, weduwe van Bartholomeus van den Santheuvel, verkopen voor 10.050 gl. aan Willem ’t Hooft, oud-schepen en arts te Gorinchem, de brouwerij “den Oranjeboom”, met mouterij, rosmolen, twee grote koperen brouwketels, een azijmakerij met loods en erf daarbij behorend, en nog een pakhuis achter de brouwerij met zolder, koetshuis en stallen en een huisje in de Tolbrugstraat, het woonhuis in de Wijnstraat bij de Beurs, staande tussen de Stadskaaswaag en het huis van juffrouw Van den Santheuvel, en nog een aparte woning of huisnaast de brouwerij boven de Kaaswaag. De koopsom en bijkomende kosten, in totaal 10.301 gl. en 5 st. zijn voldaan door Willem ’t Hooft en Barend Santman, timmerman.(“Water wordt een feest”, p. 91)

Kinderen (o.a.):

a. Adriaen ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht 2 juli 1742, volgt V

V.Adriaen ’t Hooft, gedoopt NG Dordrecht 2 juli 1742, overleden Dordrecht 29 okt. 1824, trouwde in 1781 Geertruida van Breugel, overleden Dordrecht 8 mrt. 1828 (in het huis Groenmarkt B:213)

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 1 mrt./19 mrt. 1781: Adriaen ’t Hooft jongman geboren te Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij de Beurs geassisteerd met zijn zwager Gerrit de Haen en Geertruida van Breugel jonge dochter geboren te Berghem wonende in het Steegoversloot geassisteerd met haar ouders ds. Herman Gerhard van Breugel en Maria Adriana Luik

ORA Dordrecht inv. 1672, f. 63v: op 23 april 1782 verkoopt Hendrik de Jongh, koopman wonende te Dordrecht, als gemachtigde van zijn vader mr. Daniël de Jongh, oud-schepen van Hoorn en voor die stad “contrarolleur” van de konvooien en licenten, wonende te Dordrecht, voor 15.000 gl. aan mr. Willem Bartholomeus van den Santheuvel, regerende schepen en lid van de Oudraad, Bartout van Ourijk oud-schepen en lid van de Oudraad, Hendrik Koijmans, Hendrik Francois de Court,Adriaan La Coste, Adriaan ’t Hooft Willemsz. en mr. Cornelis Vrolikhert, als man van Petronella van Haarlem, allen bierbrouwers te Dordrecht, de brouwerij “de Zwaan”, met bijhorende mouterij, rosmolen, korenzolder, “denningen”, woonhuis en knechtenhuis, staande in de Wijnstraat tegenover de Wijnsteiger bij het Groothoofd en uitkomende op de haven, belend door het huis van Jacobus La Riviere aan de ene zijde en hetvolgende huis aan de andere zijde, alsmede een huis, genaamd “Londen”, staande naast de voornoemde brouwerij en het huis van Augustinus Josephus Fagot.

ORA Dordrecht inv. 1672, f. 64: op 23 april 1782 verkopen de”Wel Ed. Heer Mr. Philips Vrolikhert, in den Agten &a wonende binnen dese Stad, als last en procuratie hebbende van de Wel Ed. Gestr. Heeren Mr. Willem Bartholomeus van den Santheuvel, Regerend Schepen en in den Oudraad &a &a, Barthout van Ourijk, oud schepen en in den Oudraad dezer Stad &a &a, en de Heeren Hendrik Koijmans, Hendrik Francois de Court, Adriaan La Coste, Adriaan ’t Hooft Willemszoon, als mede de Wel Ed. Heer Mr. Cornelis Vrolikhert, als in Huwelijk hebbende vrouwe Petronella van Haarlem, volgens dezelve Procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Pieter Roos Ltzn en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 19e dezer” allen bierbrouwers wonende te Dordrecht, voor 14.000 gl. aan Dirk Vos Cornelisz., koopman wonende te Dordrecht, (1) “de Brouwerij de Zwaan, met deszelds mouterij, Rosmolen, Koornzolder, Denningen, woonhuis, en voorts Knegts Huis, van voren daar aan of nevens, met alle de vaste gereedschappen daar in zijnde, staande en gelegen in de Wijnstraat, over de Wijnsteiger bij het Groothooft, en uitkomende van de oude Haven binnen dese Stad”, staande tussen het huis van Jacobus La Riviere en het volgende huis, en (2) “een Huis en Erf genaamt Londen, staande” tussen voornoemde brouwerij en het huis van Augustinus Josephus Fagot, “(Invoegen dezelve Panden aan de Heeren zijne Principalen, door of van wegens de Heer Mr. Daniel de Jongh, oud schepen der Stad Hoorn, en wegens die Stad, Contrarolleur van de Convoijen, en wonende binnen dese Stad op heden is op en overgedragen en voorts onder uitdrukkelijk beding, dat den kooper, verpligt zal zijn, om binnen ses maanden, na den derden april 1782, de vorengemelte Brouwerij, in zo verre te vernietigen door het uitbreken van de ketels, werk, en geel-kuip of kuipen, dat dezelve daar door, tot het Brouwen van Bier, wert buiten staat gestelt, En dat alle het zelve nooit wederom zal mogen werden herstelt, maar ten Eeuwige dage, moeten vernietigt blijven, invoegen dat van stonden aan, en ten Eeuwigen Dage, het Brouwen van Bier of Exerceren van de Bier neringe daar in nog door dezelve kooper, nog door deszelfs successeuren, of imant van hunnen s wegen, of wie het zoude mogen zijn, zal mogen werden gedaan alles ingevolge acte van koop den 3-4-1782 voor L. v.d. Horst als Notaris binnen dese Stad en twee getuigen verleden. En waar toe de Heeren zijne Principalen zig, zo in ’t bizonder met betrekking tot dit beding, als in ’t algemeen ten aanzien der andere bedingen daar in vervat, verder gedragen)”.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 76: op 22 nov. 1796 verkoopt Johannes van der Heijden, timmermansbaas te Dordrecht, voor 1010 gl. aan Adriaan ’t Hooft Willemsz., wonende te Dordrecht, een huis op de Varkenmarkt, staande tussen de uitgang van brouwerij “de Oranjeboom”, die eigendom is van de koper en het huis van L. Paque.

Kinderen (o.a.):

a. Anna Cornelia Gerharda ’t Hooft, geboren Dordrecht 17 sept. 1784, eigenares van brouwerij “de Oranjeboom” na het overlijden van haar moeder (“Water is een feest”, p. 92), overleden Dordrecht 13 mei 1852 Wijnstraat B:213), trouwde Dordrecht 10 febr. 1813 Francois Stoop, bierbrouwer, “marguilleur de la catedrale” (1813), zoon van Anthonij Balthasar Stoop, rentenier wonende te Bonn (1813), en Margaretha Johanna Pompe van Meerdervoort

Kinderen:

a-1. Johan Antonie Stoop, geboren Dordrecht 21 nov. 1813, predikant te Antwerpen en Nijmegen

Johan Anthonie Stoop

a-2. Geertruid Maria Adriana Stoop, geboren Dordrecht 9 mrt. 1815

a-3. Adriaan Stoop, geboren Dordrecht 11 aug. 1818, brouwer en mouter in bierbrouwerij “de Oranjeboom”

a-4. Francoise Cornelia Stoop, geboren Dordrecht 13 okt. 1825, trouwde 13 sept. 1855 Hugo van Gijn