Van Beaumont I

I.Govert Adriaensz. van Beaumont, geboren vóór 1445, houthandelaar te Dordrecht, overleden tussen 1499 en 23 mei 1504, trouwde 1e (huw. voorw. Dordrecht 31 juli 1474) Theodora (Dirckje) van Egmond Adriaen Aelbrechtsdr., dochter van Adriaen Aelbrechtsz. van Egmond, houthandelaar en schepen van Dordrecht en Adriana Dircksdr. van Slingeland, 2e Beatrix Philipsdr. van der Does (Ons Voorgeslacht 2006, p. 98-99)

Kinderen (ex 1):
a. Adriaen van Beaumont, volgt IIa
b. Dirk van Beaumont, volgt IIb
c. Johan van Beaumont
d. Dirxge Adriaensdr., overleden vóór 7 mrt. 1547, trouwde Willem Jacopsz.
ORA Dordrecht inv. 1531, akte 429: op 7 mrt. 1547 transporteren Arie van Beaumont Govertsz. en Willem Jacopsz., weduwnaar van Dirxge, de dochter van Arie van Beaumont Govertsz., aan Jacop Reijersz. een brief, inhoudende zekere landcijns.
e. Maarten van Beaumont, volgt IIc
IIa. Adriaen van Beaumont, geboren naar schatting ca. 1475, trouwde Cornelia de Jode Vastraadsdr.
Kinderen:
a. Herbert van Beaumont, kanunnik van de Grote Kerk te Dordrecht
b. Jacob van Beaumont, volgt IIIa
c. Cornelia van Beaumont, trouwde Godschalk de Jode
d. Anna van Beaumont, trouwde 1e Johan van Fiert, 2e Joachim van Mirop
e. Nicole van Beaumont, trouwde Johan van Staal
IIIa. Jacob van Beaumont, geboren naar schatting ca. 1500, trouwde Clementia Thijmansdr.van Ouwater
ORA Dordrecht inv. 1548, f. 944: op 20 mrt. 1578 verklaren Pieter Jacobsz. van Beaumont, Nicolaes van Beaumont, als man van Cornelia Jacobsdr. van Beaumont, en Pieter Thijmansz., voor zichzelf en tevens vervangende Pieternella Thijmansdr., allen kinderen, broer, zuster en broers kinderen van Jacob Ariensz. van Beaumont, Clementia Thijmansdr. en Dirck Jacobsz. van Beaumont,dat zijde boedel, die genoemde erflaters hebben nagelaten, hebben verdeeld. Aan Pieter Jacobsz. van Beaumont is daarbijaanbedeeld o.a. een aantal rentebrieven, vier morgen drie hont land in het Oudeland van Heinenoord en zes morgen twee hont vrij land in het Oudeland van Heinenoord.Aan Nicolaes van Beaumont is o.a. toebedeeld een aantal rentebrieven, de helft van een huis, genaamd “den Engelsschen Craijaert”, staande aan de Landzijde omtrent de Lombardbrug tussen het huis van Adriaen Louff en het huis en de brouwerij van Jacob Dircxsz. Absou, de helft van twee huizen, staande achter deOude Gracht, een vierde part van een hoeve in Hekendorp, gemeen met Agatha, de weduwe van Witte Cornelisz., en de helft van een huis genaamd “die Cleijne Bijlen”, staande aan de Landzijde tussen het huis van Jacob Dircxsz. Absou en dat van Sion Lus. Pieter Thijmansz. is o.a. toebedeeld aan een aantal rentebrieven, de helft van het huis “den Engelsschen Craijert” met twee kleine huisjes, een vierde part van een hoeve in Hekendorp en de helft van het voornoemde huis “die Cleijne Bijlen”.
ORA Dordrecht inv. 1548, akte 960: op 22 mrt. 1578 verklaart Pieter Thijmansz., dat hij ontvangen heeft van zijn oom Pieter Jacobsz. van Beaumont de brieven en goederen, die hem zijn aanbestorven bij overlijden van Jacob Ariensz. van Beaumont, Clementia Thijmansdr. en Dirck Jacobsz. van Beaumont, resp. zijn grootvader, grootmoeder en oom. Zijn moeder Marijken Pietersdr., weduwe van Thijmen Jacobsz., stelt zich hiervoor borg.
Kinderen:
a. Pieter Jacobsz. van Beaumont, volgt IVa
b. Tyman van Beaumont, trouwde Maria Pietersdr. van Hensbeek
ORA Dordrecht inv. 1568, f. 89: op 2 mrt. 1576 verkoopt Pieter Jacobsz. van Beaumont aan Pieter Thimansz. en Pieternella Thimansdr., kinderen van zijn broer, verwekt bij Marijcken Pietersdr., één pond jaarlijkse losrente, verzekerd op een huis [in de Voorstraat] achter het stadhuis, staande tussen het huis van Pieter Pietersz. lakenkoper en dat van Steven Dionijsz.
Kinderen:
b-1. Pieter Thimansz. van Beaumont
ORA Dordrecht inv. 1569, f. 265: op 1 mei 1578 verkopen Niclaes van Beaumont, voor de ene helft, en Pieter Thimansz., voor zichzelf en als voogd van Pietronella Thimansdr., samen voor de andere helft, aan Adriaen Vrancke korenkoper, voor zichzelf en tevens voor zijn kinderen, door hem verwekt bij zijn zijn eerste vrouw, wijlen Elisabeth van de Mijle Cornelis Henricxdr., een huis aan de Landzijde [Voorstraat], staande tussen het huis van Adriaen Louven en de brouwerij van Jacob Dirksz. Absou, met een kookhuisje en stookhuisje, strekkende tot aan de gracht. Waarborgen: Aerjaentgen van Beaumont, weduwe van Jan Andriesz., voor de helft en Thiman van Beaumont Jacobsz., voor de andere helft. De koper is schuldig aan de verkopers een somma van 1550 gl.
b-2. Petronella Thimansz. van Beaumont, trouwde Johan van Slingeland
c. Dirck Jacobsz. van Beaumont
d. Cornelia van Beaumont, trouwde Nicolaas van Beaumont Francoisz.
ORA Dordrecht inv. 1569, f. 267: op 2 mei 1578 verkoopt Niclaes van Beaumont Fransz. aan Huijch Laurensz. een huis aan de Landzijde [Voorstraat] omtrent de Pelserbrug, staande tussen het huis, genaamd “de Drie Roosen” en het huis, genaamd “de Spiegel”. Waarborg: Pieter Thimansz. van Beaumont. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 1100 gl. Borg: Henrick Joppen.
ORA Dordrecht inv. 1570, f. 50: op 6 mei 1593 verkoopt Jan van Beaumont Claesz., als procuratie hebbende van zijn vader Niclaes van Beaumont, aan Pieter Andriesz. Waelen korenkoper een huis achter aan de Vest bij de Spuistraat, staande tussen de oliemolen van Jan Willemsz. de Wit en het huis van Ariaentgen Doeijen. Waarborg: Jan van Slingelant. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 576 gl. 13 st.
ORA Dordrecht inv. 1579, f. 318: op 8 mei 1595 verkoopt Jan van Beaumont, als procuratie hebbende van zijn vader Nicolaes van Beaumont, aan Marijcken Jansdr., weduwe van Pieter Aertsz., een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Hendrick de Zeeu timmerman en dat van Hans Jansz. ladenmaker. Waarborg: Jan van Slingelant. De koopster is schuldig aan de verkoper een somma van 1100 gl. Borg: Cornelis Aertsz. glasmaker.
ORA Dordrecht inv. 1587, f. 54v: op 11 mei 1610 verkopen Jan Jorisz. metselaar, burger van Dordrecht, voor de ene helft, en Neeltgen van Beaumont Jacobsdr., geassisteerd met Jan van Slingelant Boudewijnsdr., voor de andere helft, aan Hendrick Aelbrechtsz., schipper en burger van Dordrecht, een huis in de Torenstraat, staande tussen de dwarsgang en het huis van Jan Huijgen olieslager. De koper is schuldig aan Jan Jorisz. een bedrag van 86 gl.
Kind:
d-1. Jan Claesz. van Beaumont
ORA Dordrecht inv. 1583, f. 28: op 12 juni 1603 verkoopt Andrijes Mathijs, voor zichzelf en tevens vervangende David Bronckhorst, voor twee vijfde parten, Pijeter Jobsz., voor zichzelf en tevens vervangende Mariken en Barbara Cornelisdr., zijn zusters, samen voor één vijfde part, Pijeterken Jansdr., als moeder en voogdens van Jasper Lenaertsz., bij haar verwekt door Lenaert Govertsz., voor één vijfde part, en Anneken Fransdr., voor één vijfde part, allen erfgenamen van Jan Claesz. van Beaumont, voor 777 gl. aan Jacob Daniëlsz. schiptimmerman de helft van een huis op de Vismarkt, staande tussen het huis van Abraham Canius en dat van Neesken Gijsbrechts, waarvan de koper de wederhelft bezit. Waarborg: Arien Jacobsz. schiptimmerman.
IVa. Pieter van Beaumont Jacobsz., geboren ca. 1534, lakenkoper, trouwde Anna van Capel
ORA Dordrecht inv. 1540, akte 891 en 892: op 14 febr. 1565 verkoopt Pieter Jacobsz. van Beaumont aan Adriaen Reijersz. bakker een tuin op de Hil, gelegen tussen de tuin van de koper en het huis van de weduwe van Jan de brouwersknecht. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 12 Vlaamse ponden.
ORA Dordrecht inv. 1567, f. 52v: verklaring dd 9 okt. 1574 op verzoek van Franchoijs Coolkens door Jacob van Beveren Pietersz., ongeveer 38 jaar oud, en Pieter van Beaumont Jacobsz. , circa 40 jaar oud, beiden inwonende burgers van Dordrecht.
ORA Dordrecht inv. 1569, f. 15v: op 22 april 1577 verkoopt Pieter Jacobsz. van Beaumont aan Cornelis Cornelisz. Tjong schoenmaker een huis aan de Landzijde [Voorstraat] omtrent de Pelserbrug, staande tussen het huis van Jan Jansz. van Wesel, genaamd “de Drie Rosen”, en dat van Jacob Adriaensz. mandenmaker. Waarborg: Adriaen Pietersz. van Beaumont.
Kinderen:
a. Adriaen van Beaumont, geboren naar schatting ca. 1560, trouwde 1e Aletta van Beveren, 2e Maria van Hensbeek
ORA Dordrecht inv. 1582, f. 35v: op 31 mei 1601 testeert Adriaen van Beaumont. “[E]nde dat alleenlijck int regard vande portie ofte gedeelte van zijne goederen, die zijnen soon Willem van Beaumont, geprocreert bij Jouffr. Alidt van Beveren Willemsdr., bij testamente codicille donatie onder de levenden ofte causa mortis alreede gemaeckt ofte noch te maecken naer zijnen overlijden bij institutie soude genijeten”. Hij verklaart, dat Clementia van Beaumont en Willem van Beaumont, zijn dochter en zoon, de goederen, die Alidt van Beveren heeft nagelaten half, en half zullen moeten verdelen. Hij wenst voorts, dat, indien Willem zich hiertegen zal verzetten, de erfportie van Willem zal toekomen aan Clementia en Willem alleen de legitieme portie zal ontvangen.
ORA Dordrecht inv. 1600, f. 9: op 1 jan. 1623 verkopen Pieter Schepens, notaris te Dordrecht, als curator over de boedel van Pieter van Beaumont, en als als administrateur van de goederen van Jacob van Beaumont en die van het weeskind van Alidt van Beaumont, verwekt door Dirck Jansz. van Hoorn, Anthonis van Schulenborch, voor zichzelf en tevens vervangende Jan van Beaumont en Clementia van Beaumont, allen erfgenamen van Adriaen van Beaumont, hun vader resp. grootvader, voor 1144 gl. aan Hendrick van Rijbeeck een huis omtrent het Groothoofd, staande tussen het huis van Oloff Boudewijnen en de Grafelijkheidstol. De koper is schuldig aan Willem Digmansz. schipper een somma van 744 gl.
ORA Dordrecht inv. 1600, f. 40: op 8 juni 1623 verkopen Pieter Schepens, als curator over de goederen van Pieter van Beaumont, en als administrateur over de goederen van Jacob van Beaumont en het weeskind van Alidt van Beaumont, verwekt door Dirck Jansz. van Hoorn, Jan van Beaumont voor zichzelf en tevens vervangende Clementia van Beaumont, en Anthoni van Schuijlenburch, als man van Anna van Beaumont, allen kinderen en erfgenamen van Adriaen van Beaumont, voor 384 gl. aan Damis van Rijbeeck de helft van een huis in de Augustijnenkamp, staande tussen het huis van Andries Huijbertsz. en ’s herenstraat.
Kinderen (ex 1):
a-1. Clementia van Beaumont, vrouwe van de Lind, OSP, trouwde Arend Maertensz., heer van Oost-Barendrecht en Zwijndrecht
Clementia van Beaumont (regentenkamer Arend Maartenshof in Dordrecht, foto: A. B. den Haan)
a-2. Willem van Beaumont, heer van de Lind, ongehuwd
Ex 2 (?):
a-3. Jacob van Beaumont
a-4. Alidt van Beaumont, trouwde Dirck Jansz. van Hoorn
a-5. Anna van Beaumont, trouwde Anthonis van Schulenborch
a-6. Jan van Beaumont
a-7. Pieter van Beaumont, ongehuwd
a-8. Cornelia van Beaumont, trouwde Damis van Riebeeck
ONA Dordrecht inv. 226, f. 301: op 12 nov. 1659 verklaart Maria van Riebeeck, weduwe van Hendrick van Ree, burgeres van Dordrecht, schuldig te zijn aan Machtelt Gijsbrechtsdr. een somma van 600 gl. Cornelia van Beaumont, weduwe van Damas van Riebeeck, stelt zich hiervoor borg.
IIb. Dirk Govertsz. van Beaumont, geboren naar schatting ca. 1485, trouwde Cornelia Jansdr.
ORA Dordrecht inv. 1567, f. 237: op 18 juli 1575 verkopen Govert Pietersz. egwerker, als man van Dirxgen van Beaumont, Truijchgen van Beaumont, weduwe van Jacob van Beaumont, Geerit Govertsz. van Beaumont, voor zichzelf en als voogd van het weeskind van Cornelis Claesz., Laurens Govertsz., voor zichzelf , Pouwels Willemsz. en Jacob Willemsz., samen erfgenamen van Dirck van Beaumont Govertsz., aan Truijchgen Daniëlsz., weduwe van Floris Cornelisz. van Asperen, een huis op de Nieuwe Haven, staande tussen het huis van Claes Jansz. brouwer en dat van Claes Woutersz. van den Burch. De koopster is schuldig aan de verkopers een somma van 344 gl.
Kinderen (volgorde onzeker):
a. Govert van Beaumont Dirksz., glasmaker, trouwde Cornelia Laurensdr.
ORA Dordrecht inv. 1531, akte 217: op 14 okt. 1546 verkoopt Govert van Beaumont Dirksz. glasmaker aan Willem Jansz. en Jan Weijnsz., als dekens van het Heilige Grafgilde, een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis aan de Landzijde [Voorstraat] op de Appelmarkt, genaamd “de Appelboem”, staande tussen het huis van Gerijt de koekenbakker en dat van Jaepgen Roken.
Kinderen:
a-1. Govert van Beaumont
a-2. Laurens van Beaumont Govertsz., ongehuwd
a-3. Gerard (Geerit) van Beaumont Govertsz., waarsman van Zwijndrecht, overleden tussen 25 sept. 1610 en 29 nov. 1612, trouwde Anna Jansdr.
ORA Dordrecht inv. 1587, f. 110v: op 25 sept. 1610 verkoopt Geerit Govertsz. van Beaumont, burger van Dordrecht, aan Adriaen Jansz. lakenkoper een jaarlijkse losrente van 75 gl. verzekerd op een huis, staande tussen de Pelserbrug [sic] en de Botgensstraat, belend aan de ene zijde door het huis van Hendricxken Cornelisdr. en dat van Pieter Govertsz. smid.
ORA Dordrecht inv. 1589, f. 133v: op 29 nov. 1612 verklaart Anneken Jansdr., weduwe van Geerit Govertsz. van Beaumont, in te stemmen met “alsulcke … submissie” als haar man enerzijds en Mariken van Gesel, weduwe van Govert Geeritsz. van Beaumont, haar zoon, anderzijds “aen Dammas Barthoutsz. ambachtsheer van Sandelingen, Johan Elantsen ende mr. Willem Boucquet … advocaat hadden aengegaen beroerende seecker testament de successie [sic] vanden voorn. haeren za. man ende haer comparante aengecomen door doode … van voorsz. Govert Geeritsz. van Beaumont”, haar zoon en de man van Maria van Gesel. Zij verklaart voorts ontvangen te hebben van Maria van Gesel een somma van 150 gl., een rouwmantel en een bedrag van 50 gl.
ORA Dordrecht inv. 1589, f. 134v: op 29 nov. 1612 verklaart Anneken Jansdr., weduwe van Gerit Govertsz. van Beaumont, dat zij ter volledige betaling van een somma van 455 gl. 8st., die haar man en na zijn overlijden zijzelf voor de ambachtsheren van Zwijndrecht ” de selve heeren geassigneert [heeft] … t ontfangen van Marijcken van Gesel Jansdr., weduwe van wijlen Govert Geeritsz. van Beaumont” een somma van 200 gl. en van Cornelis Evertsz. blauwverver een somma van 255 gl. 5 st.
Kind:
a-3-1. Govert Geeritsz. van Beaumont, overleden vóór 29 nov. 1612, trouwde Maria van Gesel Jansdr.
b.Jacob Dircksz. van Beaumont, geboren ca. 1528, sneuvelde tijdens het beleg van Haarlem in 1573, waarsman van Zwijndrecht, gezworen zoutmeter te Dordrecht, trouwde Truijcken Gijsbertsdr. (Ons Voorgeslacht 2006, p. 101)]
c. Theodora (Dircxgen) van Beaumont, OSP, trouwde Govert Pietersz., egwerker
IIc. Maarten van Beaumont, trouwde Cornelia de Wind Maartensdr.
Kind:
a. Cornelis Maartensz. van Beaumont, volgt IIIb
IIIb. Cornelis Maartensz. van Beaumont, overleden 15 juni 1614, trouwde 1e Aletta de Wit Francoijsdr., 2e 2 sept. 1589 (huw. voorwaarden) Henrica Eenhout [volgens Balen, “Dieront” of “Dierhondt” volgens ORA Dordrecht]
ORA Dordrecht inv. 1582, f. 187v: op 12 juni 1602 verdelen Cornelis Maertensz. van Beaumont, weduwnaar van Henricxken Dieront Jansdr. enerzijds en Jan Claesz. Dieront, burgemeester van Gorinchem en Jacob Barentsz. van Veen van Culemborg, als voogden van Jan Cornelisz., ca. 12 jaar, Aeltgen Cornelisdr., 9 jaar oud, en Grietken Cornelisdr., ca. 5 jaar, nagelaten kinderen van Henricxken Jansdr., bij haar verwekt door Cornelis Maertensz. van Beaumont, anderzijds. Cornelis is aanbedeeld aan zijn kleren, alle huisraad en inboedel en enkele obligaties. De kinderen krijgen de kleren en juwelen van hun moeder en de goederen, die zij ten huwelijk heeft ingebracht, alsmede 3 morgen land in het Land van Vianen en 13 hont land, gelegen op het Cortgerecht in het Land van Leerdam, en enkele obligaties. De erfgenamen houden in gemeenschappelijk bezit een huis, genaamd “de Witte Roose”, staande naast het stadhuis van Dordrecht, 17 hont land met een drift daaraan liggende op het Cortgerecht, twee partijen tarwe, en 600 gl. “in de reije van twee buijssen” genaamd “St. Jacob” en “de Jaeger”, beide te Dordrecht “vuijtgereet”.
ORA Dordrecht inv. 1592, f. 14: op 16 febr. 1615 scheiden onderling Franchois Cornelisz. van Beaumont, voor zichzelf en als broer en voogd van Neeltgen van Beaumondt, Roelant Francken, Jan Claesz. Dierhondt, burgemeester van Gorinchem, en Jacob Barentsz. van Veen, burgemeester van Culemborg, als testamentaire voogden van Jan Cornelisz. van Beaumondt en Aeltgen en Grietken van Beaumondt Cornelisdrs., allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Maertensz. van Beaumondt, die op 15 juli 1612 is overleden, de goederen, die heeft nagelaten. De drie nakinderen van Cornelis van Beaumondt zijn onder andere aanbedeeld aan een somma van 350 gl, zijnde de helft van 700 gl., gekomen van de verkoop van een huis, staande naast het stadhuis van Dordrecht, genaamd “de [Witte] Roose”, in welk huis hun vader is overleden en dat is gekocht door de regeerders van Dordrecht. Het huis wordt op 9 mei 1615 voor 3150 gl. verkocht aan de stad Dordrecht. De koper is schuldig aan de drie nakinderen van Cornelis Maertensz. van Beaumondt een somma van 2150 gl.
Kinderen (ex 1)
a. Francoijs Cornelisz. van Beaumont, klerk van de weeskamer te Dordrecht (ORA Dordrecht inv. 1594, f. 110, akte dd 28 nov. 1617), trouwde Maria van Veenen
ORA Dordrecht inv. 1596, f. 76: op 26 juli 1619 verkoopt Francois Cornelisz. van Beaumont, burger van Dordrecht, voor 3000 gl. aan Elisabeth van Beveren en Pieter van Beveren Jacobsz. een huis, genaamd “den Passer”, staande omtrent de Grote Kerk tussen het huis van Sijmon Sijmonsz. van Gesel en dat van Henrick Claesz. van Besoijen. Waarborg: Jan Jansz. Coopma, burger van Dordrecht.
b. Neeltgen van Beaumont
Ex 2:
c. Jan van Beaumont, geboren ca. 1590
d. Aletta van Beaumont, geboren ca. 1593, trouwde Boudewijn Schoor
e. Margareta van Beaumont, geboren ca. 1597, trouwde Mattheus Bordels