Kuijter

I. Jacob Jansz. (Kuijter), schipper te Dordrecht, begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 4 okt. 1690 (Jacob Jansz. Kuijter, schipper op de Boom),trouwde Maeijken Aerentsdr.

ORA Dordrecht inv. 797, f. 8: op 22 febr. 1691 verkopen Arent Kuijter en Bartholomeus van der Star, als echtgenoot van Elsje Kuijter, beiden burgers van Dordrecht, kinderen en erfgenamen van Jacob Jansz. Kuijter, voor 350 gl. aan Matthijs van Wangh, meester-kleermaker en burger van Dordrecht, een huis op de Riedijk, staande voor bij het Hoefijzerpoortje tussen het huis van Thomas Hendriksz. Wittingh en dat van Herman Coomans.

ORA Dordrecht inv. 1749, f. 75v: op 28 april 1691 verkopen Arent Kuijter, koperslager en burger te Dordrecht , voor zichzelf en tevens vervangende Bartholomeus van der Star, marktschipper, als man van Elsje Kuijter, samen enige kinderen en erfgenamen van Jacob Jansz. Kuijter, schipper en burger van Dordrecht, voor 330 gl. aan Arijen Dura, mr. timmerman en burger van Dordrecht, een huis aan de Noordendijk buiten het Sluisje, waar uithangt “het Huijs de Merwede”, staande naast de tuin van burgemeester Segwaert.

Kinderen (o.a.):

a. Arent Kuijter, gedoopt NG Dordrecht 20 mrt. 1656, volgt II

b. Elske Kuijter, gedoopt NG Dordrecht 12 dec. 1661, trouwde NG Dordrecht 15 mrt. 1682 Bartholomeus van der Star

Kinderen:

a. Jacobus, gedoopt NG Dordrecht 20 sept. 1684

b. Bartel (Bartholomeus) van der Star, gedoopt NG Dordrecht 8 mrt. 1686, jongman van Dordrecht wonende op de Boom (1710),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 14/28 sept. 1710 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, de bruid met haar oom en voogd Sijmen Jansz. Schouten)Beligie (Belia) Schouten, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Vriesestraat (1710)

c. Anna, gedoopt NG Dordrecht 24 febr. 1688

d. Maijke, gedoopt NG Dordrecht 14 sept. 1696

e. Jannetta, gedoopt NG Dordrecht 20 jan. 1700

f. Maijke, gedoopt NG Dordrecht 23 juli 1703

II.Arent Kuijter, gedoopt NG Dordrecht 20 mrt. 1656, jongman van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1678), koperslager, trouwde NG Dordrecht 6/20 nov. 1678 Ida Rijckenborgh, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1678)

ORA Dordrecht inv. 813, f. 127v: op 2 dec. 1721 verkoopt Adriana van Hovorst, weduwe van Gijsbert van der Hijden, wonende te Dordrecht, als enige erfgename ab intestato van haar tante, Anna van Hovorst, ongehuwde persoon, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor 1000 gl. aan Adolff van der Linden, koopman, en Ida Rijkenburg, weduwe van Arent Kuijter, koopman te Dordrecht, een huis met een loods, die geschikt gemaakt is om te gebruiken als pakhuis, staande op de Hoge Nieuwstraat tussen de pakhuizen van Anthonij en Pieter de Bruijn, strekkende voor van de straat tot op de Nieuwe Haven.

ORA Dordrecht inv. 1651, f. 70: op 23 okt. 1727 verkoopt Lambert Kuijter, koopman te Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende zijn broer Roeland Kuijter en als procuratie hebbende van zijn zusters en broer, Maaijken, Dirkje, Anna en Arend Kuijter, samen kinderen en erfgenamen van Ida Rijckenburgh, weduwe van Arend Kuijter, koopman te Dordrecht, voor 560 gl. aan Jan van Chastelet, mr. smid en burger van Dordrecht, een huis voor het Bagijnhof, staande tussen de Sarisgang en het huis van Gerrit van Solingen

ORA Dordrecht inv. 815, f. 72: op 4 nov. 1727 verkoopt Lambert Kuijter, koopman te Dordrecht, voor zichzelf en vervangende zijn broer, Roeland Kuijter, en tevens als procuratie hebbende van zijn zusters en broer, Maaijke, Dirkje, Anna en Arend Kuijter, allen kinderen en erfgenamen van wijlen IJda Reijkenburgh, weduwe van Arent Kuijter, koopman te Dordrecht, voor 610 gl. aan Govert van Herbergen, twijnder en burger van Dordrecht, een huis in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Cornelis van der Clock en dat van Bartholomeus van Aarde.

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Maeijcken Kuijter, 19 juni 1679

b. Roeland Kuijter, 5 mrt. 1681, jongman van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1709), koopman te Dordrecht,begraven Dordrecht (Grote Kerk) 1 nov. 1731 (Roelant Kuijter, bij de Lange Houten Brug, met drie koetsen extra, laat een kind na, eerste boete),trouwde Gerecht/NG Dordrecht15/29 sept. 1709 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader, de bruid met haar vader) Margarita Staelsmit, gedoopt NG Dordrecht 4 okt. 1683, jonge dochter van Dordrecht wonende bij het Nieuwpoortje (1709), overleden Dordrecht 7 april 1752, dochter van Govert Staelsmith en Metje van Rijnen, trouwde 2e 2 mrt. 1738 Gijsbert de Lengh, gedoopt NG Dordrecht 28 dec. 1678, koopman,stichter van de Lenghenhof te Dordrecht, overleden Dordrecht 7 dec. 1755, begraven 11 dec. 1755, zoon van Matthijs de Lengh en Elisabeth Gijsbertsdr. Boon.

ORA Dordrecht inv. 1754, f. 211v: op 25 sept. 1738 verkoopt Gijsbert de Lengh, koopman te Dordrecht, als man van Margarita Staalsmit, die eerder weduwe was van Roeland Kuijter, voor 7000 gl. aan Pieter Abrahamsz. van Oossanen, molenaar wonende buiten Dordrecht, een achtkanten zaagmolen, genaamd “den Arent”, met de molenaarswoning, loodsen en houtbergingen, staande buiten de Vriesepoort op de hoek van het Kromhout op stadgrond.

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 236v: op 2 okt. 1747 verklaren Gijsbert de Leng, koopman te Dordrecht, als man van Margrita Staalsmith, eerder weduwe van Roeland Kuijter, en Margrita Staalsmith zelf, bij donatie inter vivos te schenken aan Catharina Judith Claesze, weduwe van Lambert Kuijter, koopman in ijzer te Dordrecht, een zesde part in een huis op de Nieuwe Haven, staande tussen het pakhuis van de weduwe van Willem de Bruijn en het huis van de weduwe De Ruijter, welk zesde part Roeland Kuijter is aangekomen uit de boedel van zijn moeder Ida Rijckenburg, weduwe van Arent Kuijter, koopman te Dordrecht, volgens haar testament verleden voor notaris Jacob van Dijk te Dordrecht op 20 mei 1723.

Kinderen:

b-1. Maria Metta, gedoopt NG Dordrecht 24 mrt. 1712

b-2. Ida, gedoopt NG Dordrecht 17 okt. 1715

c. Lambert Kuijter, 9 juni 1683, volgt III

d. Arent Kuijter, geboren naar schatting ca. 1685

ORA Dordrecht inv. 1652, f. 202: op 15 nov. 1731 verkoopt Jan van der Linde van Slingeland, koopman te Dordrecht, voor 500 gl. aan Arent Kuijter de helft van een huis met een loods erachter op de Hoge Nieuwstraat, strekkende van de straat tot achter op de Nieuwe Haven, aan weerszijden belend door de pakhuizen van de erfgenamen van Anthonij en Pieter Bruijn. De wederhelft is reeds eigendom van de koper.

e. Dirksje Kuijter, 11 juli 1689

f. Jacob, 18 okt. 1692

g. Anna Kuijter, 3 nov. 1693

h. Johannes Kuijter, 27 juli 1696

i. Ida, 27 juli 1699

III. Lambert Kuijter, gedoopt NG Dordrecht 9 juni 1683, jongman koopman te Dordrecht (1718), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 27 nov. 1718 (ondertrouw, volgensattestatie van ondertrouw van predikant Mulheijm uit Keulen dd 21 nov. 1718, op 11 dec. 1718 attestatie gegeven) Catharina Judith Claessen, geboren naar schatting ca. 1690, jonge dochter te Keulen (1718):

Kinderen (allen NG gedooptte Dordrecht):

a. Arent, 27 nov. 1719

b. Anna, 1 nov. 1720

c. Johannes Kuijter, 10 sept. 1723, OSP, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 2 febr. 1743 (Johannis Kuijter, minderjarige zoon van Lambert Kuijter, bij de Roobrug, de ouders leven, met twee koetsen extra)

d. Barbara, 20 febr. 1726, trouwde 21 febr. 1747 Dirk Prince

e. Johanna, 21 aug. 1727

f. Roeland, 28 dec. 1728

g. Jacobus Kuijter Lambertsz., 20 okt. 1731

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 124: op 7 dec. 1780 verkoopt Jacobus Kuijter Lammertsz., wonende te Dordrecht, voor 1200 gl. aan Jan Veth en Gerrit Veth, beiden wonende te Dordrecht, een pakhuis op de Nieuwe Haven tussen de Lange Houten Brug en de Roobrug, belend door het huis van Willem Veermans aan de ene zijde en dat van Gillis van der Hof aan de andere.

ORA Dordrecht inv. 1674, f. 38: op 10 mrt. 1785 verkoopt Jacobus Kuijter Lambertsz., wonende te Dordrecht, voor 1070 gl. aan Willem Nicolaas Kouwens, koopman wonende te Dordrecht, een pakhuis op de Kuipershaven tussen de Damiate- en Roobrug, staande tussen het huis van Mels van der Schep smidsbaas en de raffinaderij “de Zuikermolen”. De koper betaalt ook nog 60 gl. voor de in het pakhuis liggende Keulse kannen en potten.

ORA Dordrecht inv. 1675, f. 67: op 5 april 1787 verkoopt Jacobus Kuijter Lambertsz., wonende te Dordrecht, voor 950 gl .aan Anthonie Hendrik Flamme, wonende te Dordrecht, een huis op de Hoge Nieuwstraat, belend aan weerszijden door de pakhuizen van de erfgenamen van Anthonij en Pieter de Bruijn.