Kwartierstaat van Aeltken de Veer

Kwartierstaat van Aeltken (Aletta) de Veer, door Marijke Kuijper.

Generatie I

1. Aeltken (Aletta) de Veer, ged. Dordrecht 1 aug. 1625, † na 1683, tr. Dordrecht 22 juni 16491 Jan Francken, ged. Dordrecht 1 sept. 1626,2 houtkoper 1649-,3 begr. Dordrecht, Augustijnenkerk, graf 190 28 mei 1671,4 zn. van Genefaes Jansz en Elisabeth Gerritsdr Schul.

Uit dit huwelijk:

a. Elisabeth Francken, ged. Dordrecht 18 maart 1650, begr. vóór 1665.

b. Jenefaes Francken, ged. Dordrecht 1 april 1651, begr. Dordrecht, Augustijnenkerk, graf 190 7 april 1651.4

c. Johannes Francken, ged. Dordrecht 21 mei 1652, begr. Dordrecht, Augustijnenkerk, graf 190 5 juni 1652.4

d. Johannes-2 Francken, ged. Dordrecht 11 april 1653.

e. Jerefaes-2 Francken, ged. Dordrecht 18 okt. 1655.

f. Maria Francken, ged. Dordrecht 14 sept. 1657.

g. Gerardus Francken, ged. Dordrecht 2 april 1659, begr..4

h. Henricus Francken, ged. Dordrecht 2 juni 1660, begr. Dordrecht, Augustijnenkerk, graf 190 5 sept. 1680.4

i. Aletta Francken, ged. Dordrecht 27 jan. 1662.

j. Laurentius Francken, ged. Dordrecht 30 juli 1664.

k. Elisabeth-2 Francken, ged. Dordrecht 17 juli 1665.

l. Hermannus Francken, ged. Dordrecht 26 sept. 1667.

 

Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Ze is vernoemd naar Jan’s moeder, Elisabeth Schul.

Notitie bij het overlijden van Elisabeth: In 1665 wordt opnieuw een Elisabeth gedoopt.

Notitie bij de geboorte van Jenefaes: Hij is vernoemd naar Jan’s vader, Genefaes Jansz Francken.

Notitie bij het overlijden van Jenefaes: “kind v Jan Francken”.

Notitie bij de geboorte van Johannes: Hij is vernoemd naar Aeltgen’s vader, Jan de Veer.

Notitie bij het overlijden van Johannes: “kind v Jan Francken”.

Notitie bij de geboorte van Johannes-2: Opnieuw is hij vernoemd naar Aeltgen’s vader.

Notitie bij het overlijden van Johannes-2: Er is een Jan Francken die in de registers van overdracht van onroerend goed voorkomt; in 1680 is hij luitenant, in 1699 kapitein. Wie is wie? Gaat het om de zoon van Jan en Aeltken?

Op 20 december 1704 is er voor ene Jan Francken geluid (zie De Nederlandsche Leeuw 1910 blz 327):
“ditto 3 poosen over Jan Francken 12-0-0”.

Notitie bij de geboorte van Jerefaes-2: Hij is weer vernoemd naar Jan’s vader.

Notitie bij de geboorte van Maria: Ze is vernoemd naar Aeltgen’s moeder, Maeijken Lens.

Notitie bij de geboorte van Gerardus: Hij is vernoemd naar de vader van Jan’s moeder, Gerrit Schul.

Notitie bij het overlijden van Gerardus: In “sepulture” komt de volgende vermelding voor:
“graf 183. 1690: Een graff en zarck van Dyrk Hendrycks moutmaker, woon ynt Gulde Hooft tegenover de Pelserbrug. Nu toecomende de rechte erfgenamen van Vrouwe Adryana van der Hulck. De Heer borgemeister Gerard Francken”.
Zijn naam (Francken) staat niet in de lijst der begravenen.
Wel liggen ook hier kinderen van ene Jenefaes Francken (vanaf 1669)…
Of deze Gerard dezelfde is als de zoon van Jan Francken en Aeltken de Veer, is zeer de vraag. In de doopregisters komen hij en zijn vrouw (Adriana van der Hulck) veelvuldig voor; bij hem echter 2x vergezeld van het patroniem “Gerrits”. In dat geval zou er een Gerrit Francken moeten zijn, die als kinderen oa een Jenefaes en een Gerard kreeg…

Notitie bij de geboorte van Henricus: Hij is vernoemd naar de vader van Aeltgen Hendricks (die de moeder was van Aeltgen’s vader Jan de Veer).

Notitie bij het overlijden van Henricus: “Hendrik Francken”.
Echter: er is een gegeven dat tégen deze koppeling pleit. Een Henricus Francken woont in 1692 naast François Francken in de Kolfstraat (bron: ORA 9- inv 797- f 131).

Notitie bij de geboorte van Aletta: Ze is vernoemd naar Aeltgen Hendricks, de moeder van Jan de Veer (Aeltgen’s vader).

Notitie bij de geboorte van Laurentius: Hij is vernoemd naar Lens Hermens van Elsloo, de vader van Maeijken Lens (die met Jan de Veer was gehuwd), Aeltken’s moeder.

Notitie bij de geboorte van Hermannus: Hij is vernoemd naar de vader van Lens Hermans van Elsloo.

Generatie II

2. Jan Aelderts de Veer, ged. Culemborg? omstr. 1590, beytelschipper en kannecooper 1623-,5 begr. Dordrecht, Grote kerk 22 nov. 1662,6 tr. Dordrecht 9 mei 16237

3. Maeijken Lensz Hermens van Elsloo, ged. Bommel omstr. 1599, † Dordrecht, Grote kerk 2 nov. 1676, begr. Dordrecht, Augustijnenkerk graf 76 7 nov. 1676.8

Graf nr. 76 in de Augustijnenkerk van Dordrecht

ORA Dordrecht inv. 1613, f. 38v: op 17 juni 1649 verkoopt Willem van den Broeck, namens de kinderen en erfgenamen van Allert Jansz. de Veer, aan Claes Claesz. Back, schipper en burger van Dordrecht, een huis omtrent het Groothoofd, staande tussen het huis van de weduwe van Jan Blom hopkoper en dat van Johan de With, lid van de Oudraad van Dordrecht. De koper is schuldig aan Jan Allertsz. de Veer een somma van 1200 gl.

Uit dit huwelijk:

a. Maria Aelderts de Veer, ged. omstr. 1624, begr. Dordrecht, Augustijnenkerk 24 juli 1658,9 tr. Dordrecht (kerkelijk 24 aug. 1655)2 Hendrick Francken, ged. Dordrecht, houtkoper 1655-,10 lid van de Mannen van Veertigen 1678-,11 † 1686, zn. van Genefaes Jansz en Elisabeth Gerritsdr Schul.

b. Aeltken (Aletta), zie 1.

c. Jan/Johan de Veer, ged. Nijmegen 9 nov. 1627,12 kapitein,13 begr. Dordrecht 25 juni 1667.14

d. Louwerens de Veer, ged. Dordrecht 1 aug. 1629, koopman 1658-,10 † na 14 febr. 1671, tr. Utrecht (ondertr. Dordrecht 4 aug.) 1658)2 Christina Couberge / Goesbergen.

e. Dirk Aeldertsz de Veer, ged. omstr. 1630, koopman 1655-,15 plaatshouder van de Schutmeesters van de Klovenier. 1675-,16 lid van het College van Veertig in Dordrecht 1676-1703,17 vader Wees- en Armenhuis / P. Timareten 1777 (boek) via geneaknowhow 1678-,18 begr. Dordrecht, Augustijnenkerk, graf 76 18 juli 1709,19 tr. 1e Dordrecht 13 jan. 16541 Elisabeth Francken, begr. Dordrecht Augustijnenkerk 4 nov. 1654;20 tr. 2e Nijmegen 23 dec. 165521 Christina Boener, ged. Venlo 5 jan. 1631,22 begr. Dordrecht, Augustijnenkerk graf 76 13 dec. 1715,23 dr. van Hermanus en Catharina van Aerssen.

ORA Dordrecht inv. 1618 (nieuw), f. 19v e.v.: op 2 mei 1659 verkoopt Dirck Aeldertsz. de Veer, burger van Dordrecht, voor 525 gl. aan Johannes Wiers, burger van Dordrecht, een erf met een loods, komende achter het huis van Dionisius van der Kesel, staande op de Nieuwe Haven omtrent de Rode Brug, strekkende van de achtermuur van het kookhuis van het voornoemde huis tot aan de muur van het huis van de verkoper.

ORA Dordrecht inv. 1618 (nieuw), f. 142 e.v.: op 10 nov. 1661 verkopen mr. Johan de Vallee, als man van Maria Hoeufft, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Matthijs en Diederich Hoeuft en Thomas Cletcher, als man van Anna Hoeuft, volgens procuratie gepasseerd voor notaris Martin Beeckman in Den Haag op 10 mei 1659, en tevens procuratie hebbende van Johan Hoeuft, Andries Mannichet, als man van Elisabet Hoeuft, en Catarina en Sara Hoeuft, voor zichzelf en tevens vervangende Gabriel de Paulmier van St. Andree, als man van Barbera Hoeuft, volgens procuratie gepasseerd voor notaris Gerrit Houtman te Utrecht op 7 aug. 1660, allen erfgenamen van Diederich Hoeuft,voor 6000 gl. aan Dierick Allertsz. de Veer, twee naast elkaar staande huizen op de Nieuwe Haven, vanouds genaamd “het Cooperhuijs”, belast met een rente van 15 gl. jaarlijks en een rente van 10 gl. jaarlijks, die de stad Dordrecht erop sprekende heeft, welke renten Isaac van de Mal, als procuratie hebbende van Dirck Allertsz. de Veer, verklaart te zijnen laste neemt. Van de Mal verklaart, dat de koper schuldig is aan verkopers een somma van 5000 gl.

ORA Dordrecht inv. 1628 (nieuw), f. 130v: op 3 okt. 1682 verkoopt Dirck Aeldertsz. de Veer, veertigraad en koopman van Dordrecht voor 18.000 gl. aan Samuel de Heijden van Zevender, thesaurier van Dordrecht, een huis voor het plein “daermen gaet naer de Drappiers kaeije”, door De Veer gebouwd en door hem bewoond, staande tussen het huis van Mattheeus van den Brouck, oud-burgemeester van Dordrecht en gecommitteerde ter vergadering van de Staten Generaal, aan de ene zijde en het pakhuis van de verkoper aan de andere.

ORA Dordrecht inv. 1629 (nieuw), f. 2v e.v. op 19 jan. 1683 verklaart Dirck Aeldersz. de Veer, veertigraad te Dordrecht, schuldig te zijn aan Samuel de Heijden van Zevender, thesaurier van Dordrecht, een somma van 2800 gl., verbindende een huis op de Drappierskade, staande tussen het huis van de thesaurier Van Zevender en dat van mevrouw Teljarde.

ORA Dordrecht inv. 798, f. 144 e.v.: op 11 sept. 1694 verklaart Dirck Aeldertsz. de Veer, veertigraad van Dordrecht, schuldig te zijn aan mr. Huijbert van der Hoop, advocaat te Dordrecht, een bedrag van 3000 gl., verbindende een huis op de Drappierskade, staande tussen het huis van Willem Neurenberg, nomine uxoris, en dat van Jan Sam, met nog een schuur, zoutpannen, tuin en boomgaard, staande en gelegen onder Hendrik-Ido-Ambacht aan de oostzijde van Zwijndrecht, achter de zoutketen van Jan Sam en naast de zoutketen en tuin van Adriaen Op de Kamp.

Weeskamer Dordrecht inv. 31, f. 191 e.v.: extract uit testament van Dirck Aeldertsz. de Veer, veertigraad en koopman te Dordrecht, en diens vrouw, Christina Bunner, gepasseerd voor notaris C. van Aansurg te Dordrecht op 9 aug. 1703. Zij hebben tot voogd over hun minderjarige erfgenamen benoemd de langstlevende van hen beiden en na het overlijden van de langstlevende hun zoon Johannes de Veer. Johannes de Veer verklaart op 27 jan. 1716de voogdij te aanvaarden.

f. Ghijsbert de Veer, ged. Dordrecht 1 juni 1632.

g. Anna de Veer, ged. omstr. 1633, begr. Dordrecht, Augustijnenkerk graf 76 16 sept. 1673,4 tr. Dordrecht, Augustijnenkerk 27 nov. 16702 François Francken, ged. Steenbergen N Br, koopman 1670-,10 begr. Dordrecht, Nieuwe kerk, mogelijk graf 62 13 jan. 1714;24 hij hertr. Dordrecht 30 aug. 167625 Elisabeth Carnakel.

 

Notitie bij Jan Aelderts: Van het gezin van Jan Aelderts en Maeijken zijn mogelijk nog niet alle kinderen terecht. Wat betreft Jan Aelderts vader en de regels der vernoeming: is er ergens langs de Maas een Johan geboren? Zijn begrafenis in Dordt is wél met zekerheid (adres) gevonden.
Van Maeijken’s kant zijn zowel haar vader (Laurens) als de vader van haar moeder (Dirk, vader van Mariken Rijcken) wél vernoemd; daarom is Dirk waarschijnlijk jonger dan “Louwerens”.
Overigens heeft Maeijken een zusje Anneken (gedoopt in 1602); dat zou de voornaam van Lens Herman’s moeder, of van Mariken Rijcken’s moeder kunnen zijn.

ORA Dordrecht inv. 1587, 51v e.v.: op 7 mei 1610 verkopen Joost Cornelisz. Doot, Jan Aertsz. blokmaker, als man van Euwoutken Cornelisdr., David Rensen de jonge, zilversmid, als man van Neeltgen Cornelisdr., Cornelis Bastiaensz. namens zijn moeder, Aechtgen Cornelisdr., en tevens vervangende Jan Jacobsz. bosmaker, als man Aeltken Cornelisdr., allen erfgenamen van Geertruijt Michielsdr., hun moeder resp. schoonmoeder, voor 1500 gl. aan Jan Allertsz., beitelschipper en burger van Culemborg, een erf, gelegen op de Nieuwe Haven tussen het huis van Corstiaen Stevensz. schiptimmerman en dat van Geerit Vogel schiptimmerman. Waarborg: David Rensen. De koper is schuldig aan de verkopers een somma van 1200 gl. Borg: Adriaen Theunisz. van Heusden huistimmerman.

1617:
ONA 22 f 200, 30-6-1617
Op huijden den lesten Junij Anno 1617 Comp(areerden)
Roelandt Geerbrantse Stoffel Janse en Leenert
Ingels alle woonende te Goeree dewelcke
verclaerden vercocht te hebben ende beloven elcx ende
al ten allen keuren aen Jan Allertse beytel de Veer burger w(oonende)
tot Cuijlenburch …. alhier mede compareerende
die den voornoemde coope bekende alle
de vlete vleuten die de vercoopers uijter see
sullen crijgen in den toecomenden Jaere 1618 ijder soo
vlueten ter somme toe van ywintich gulden ende
sall de cooper noch gehouden wesen
(onleesbare doorhaling van ½, hele en ½ regel)
…mede ten prufe(??) van twintich gulden
ten o….ikt…bijde hondert voor hondert V Alers ende
..keurbaer coopmansgoet, telckens inde
leevering in…..voorn(noemd),
ende
alderbequaem in gelegentheijt, als de
cooper daeromme ….bij sall. Ende …. Bij de
dat toecomende jaer in schoone(?)…voor some
…ende de vercoopere … van voorsz(ijde)
Vleuten ende roggen ……te…..sulcks
Gevalle soo als de cooper………….wetende
……dat…..welcke gehouden sijn ieder
………door………….
Ontfangs mits bij de ver(coop)….”

Maashandel
Ga naar: navigatie, zoeken
Enkele details over de Venlose Maashandel in de 17de eeuw
Maashandel-2.png
Het beperkte stroomgebied van de Maas ligt ingeklemd tussen de stroomgebieden van Rijn, Seine en Schelde. In het Maasdal vinden we geen machtige marktstad als Keulen aan de Rijn, al valt niet te ontkennen dat Roermond en Venlo hebben geprofiteerd van de Maashandel. Van de 15de tot de 19de eeuw was de Maas de belangrijkste handelsweg tussen het Luikse mijnbekken en bosgebied, de akkers van het Gulikse en Gelderse land en de marktsteden aan zee.

Het bevaarbare stroomgebied van de Maas is in te delen naar:

Overland, loopt zo ongeveer van Mezières tot Urmond; de Maas is hier een steile snelstromende rivier, die waterarmer wordt naarmate we stroomopwaarts Overland intrekken. De gebruikte schepen waren licht, zonder dek en een geringe diepgang.
Ommeland, van Urmond tot Mook; beneden Venlo wordt de Maas een betrekkelijk waterrijke, trage laagvlakte-rivier. De schepen waren zwaarder, van een dek voorzien en een aanmerkelijk groter laadvermogen.
Nederland, van Mook tot Dordrecht.

De Maashandel in de 17de eeuw was goed georganiseerd in Venlo:
Wapenvenlo2.jpg
Zoals in elke stad verenigden burgers met hetzelfde beroep zich in gilden. Veel inwoners waren rechtstreeks bij de handel betrokken, en daarbij hun geld verdienden als koopman, schipper, huurvaarder, zakkendrager of lijndrijver. Het gildebestuur schreef voor aan welke eisen een nieuw lid moest voldoen en stelde werktijden, lonen en tarieven vast. In 1795 schaften de Fransen het gildewezen in deze streken af, vrije concurrentie duldde immers geen monopolies.

Er waren ca.400 kooplui in de stad, meestal welgestelden die handel dreven langs het hele stroomgebied tot ver daarbuiten.
Zo’n 35-50 maasschippers hadden zich verzameld in de “Broderschap van den Heilighen Cruys”. Zij waren de eigenaars van de schepen, en vervoerden de eigen koopwaar of goederen in opdracht van de kooplui. Er vallen alle schakeringen waar te nemen variërend van zelfstandig koopvaarder tot eenvoudige vrachtschipper. Zie ook Register Maasschippers (OAV-Venlo nr.1517 – 21.11.1644)
Eveneens ca.40 huurvaarders hadden zich verzameld in de “Broderschap van den Hellyghen Geist”. Zij waren als stuurlui en schippersknechten in dienst van de schippers. Er gold een verplichting om lid te zijn van het betreffende gilde om het recht op het uitoefenen van het vak te genieten (Gildedwang – o.a.schipperskinderen).
Binnen de stad een onbekend aantal zakkendragers zorgden voor het laden en lossen van de schepen.
Tenslotte een eveneens onbekend aantal lijndrijvers, die over het jaagpad de schepen over de stroom trokken.
Maashandel-1.png

“Helias Tryppemeker tuigt over die vyfftig mall mit Venloeschen und anderen scipperen kees (kaas) den Maestroem upwertz geschickt thoe hebben, und dat hye tot mermaelen korn, saltz und hering upgesandt und dickwils ieseren helfft doen affbrengen”

“dat hy mit synen groiten schippe to diverschen tyden so mit kaeren, kaelen, yseren ind weede gelaeden, die Mase aeff ind die Waele op nae Embrich (Emmerik), Deventer ind anderswaer gevahren, ind op denselvigen orteren (plaatsen) wiederumb guet aengegolden (ingekocht), ind gelaeden ind op Ruremunde gebracht”
De stad Venlo

Niet alleen uit militair oogpunt was die “goede en stercke stadt” Venlo een begerenswaardig bezit in de late middeleeuwen. Een ringmuur met veertien torens, een diepe gracht en met ijzeren platen en valhekken versterkte poorten maakten Venlo tot een der sterkste vestingen van het Overkwartier. De stad lag aan een kruispunt van vele handelswegen en beschikte bovendien over een beschermde haven, hetgeen Venlo tot hét ontmoetingspunt voor de handel tussen Overland en Nederland maakte.

Sinds de 13de eeuw heeft Venlo zich ontwikkeld als een typische marktstad met een bijzondere functie in de Maashandel. Het aantal beëdigde zoutmeters steeg van zeven (1294/95) van veertien (1343). Het laatmiddeleeuwse marktapparaat was zeer omvangrijk: naast allerlei keurmeesters waren er speciale kolen- en kalkwegers, verbonden aan de kolen- en kalkwaag. Het transport- en havenwezen was streng georganiseerd. De gewoonte van schippers om vanwege het grote verschil in verval van de Maas boven en beneden Venlo er hun vrachten over te laden op een ander scheepstype (het verbodemen) en het in 1343 eveneens officieel verleende stapelrecht ontwikkelden zich tot de vrijwel onaantastbare verbodemingsplicht en stapeldwang die we uit de tweede helft van de vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw kennen. Bovendien werden de riviertollen vaak niet ten onrechte als de ruggengraat van de landsheerlijke financiën betiteld.

Kolen, kalk en steen werden vanuit het zuiden over de Maas aangevoerd, zout en vis vanuit het noorden. De graanmarkt, die overigens minder van belang was dan die van Roermond, werd grotendeels over land gevoed. Van het zuidoosten uit het Land van Kriekenbeek, Gulik en Berg, en in mindere mate van het westen uit het Land van Kessel. Lokale linnenweverij bestond er naast handel in van elders aangevoerd laken. Was Roermond een typische draperiestad, Venlo was bij uitstek de plaats waar allerlei goederen verhandeld werden. Het zal duidelijk zijn dat door dit alles Venlo een sterk gedifferentieerde sociale structuur vertoonde. Een aanzienlijk deel van de bevolking was dan ook bij handel en transport betrokken als kooplieden, schippers, huurvaarders of oeverlieden.

Notitie bij het overlijden van Jan Aelderts: “Den 22 Januarie luijend over Hr Jan Alderse de veer koopman op de nieuw haven”.

Mogelijk is Jan, i.t.t zijn vrouw Maeijken, wél in de Grote Kerk begraven? Enigszins merkwaardig is dat, want in de Augustijnenkerk liggen ook vier kinderen van ene Jan de Veer begraven…(1632, 1633, 1636, 1644). Of zou dat over een ándere Jan de Veer gaan?
Hij komt echter nergens in het grafboek van de Augustijnenkerk voor…

Notitie bij Maeijken: In een notariële akte van 14-10-1665 wordt Maijken als voogdes genoemd bij een boedelscheiding (f 198-198v). Nog niet gedownload.

ORA Dordrecht inv. 1623, f. 82v e.v.: op 14 febr. 1671 verkoopt Maria Laurensdr. van Elsloo, weduwe van Jan Aeldertsz. de Veer, burgeres van Dordrecht, voor 2500 gl. aan Matthijs Paradijs, koopman en burger van Dordrecht, een pakhuis, erf, huis, loods en verdere toebehoren op de Nieuwe Haven, strekkende van de Nieuwe Haven tot achter op de Hoge Nieuwstraat, staande tussen het huis, waarin de koper woont, en het huis of erf van Joris van Hovorst. De koper is schuldig aan verkoopster een somma van 2500 gl. Hij zal de schuld aflossen, wanneer het weeskind van Laurens Aeldertsz. de Veer, genaamd Christina Laurens, mondig wordt of gaat trouwen. Als Christina voordien komt te overlijden, zal Paradijs het genoemd bedrag betalen aan Maria Laurensdr. van Elsloo of haar erfgenamen. In margine: op 18 nov. 1675 verklaart Matthijs Paradijs, dat de schuld volledig is voldaan.

Notitie bij de geboorte van Maeijken: De naam “Lensz” is een patroniem; de voornaam van haar vader was dus Laurens ( Limburgs).
Volgens haar ondertrouwakte zou ze uit Bommel komen; volgens een latere notariële akte echter uit Elsloo…Dat laatste lijkt, waar het haar voorouders betreft tenminste, het meest waarschijnlijk; haar vader en zijn vrouw kregen in Dordrecht vier kinderen, waarbij hij steeds “Lens Hermens van Elsloo” wordt genoemd. Mogelijk is ze zelf in Bommel gedoopt, tijdens een reis van haar ouders op het maasschip; in dat geval is ze ouder dan de in Dordt geboren kinderen. Het is echter onduidelijk of er Zaltbommel, Maasbommel of Den Bommel wordt bedoeld (geen doopinschrijvingen bewaard uit die periode). De Weesmeesteren hebben het over de Stad Bommel, daarom is Zaltbommel het meest waarschijnlijk.
Tenslotte is het niet onmogelijk dat ze “eigenlijk” een Boener is. In de amsterdamse doopregisters zijn haar echtgenoot en “Maria Boner” doopgetuigen bij Marije Godin, de oudste dochter van Jean en Orsilia van Anrath. De precieze link tussen de venlo’se (Boener) en dordtse (van Elsloo) families staat helaas nog niet vast.

Notitie bij het overlijden van Maeijken: begraafboek Grote Kerk Dordrecht;”den 2e [nov. 1676]drimael luiens over joffr Maria Lense huisvrouw van zaliger Hr Dirck Alderse de veer coopman isinde Augustijnen[kerk]begraven”. Zij is echter niet in de Grote Kerk begraven: dat was in de Augustijnenkerk, waar haar vader een graf (nr 76) had gekocht. Vermoedelijk is ze, als vele anderen, eerst in de Grote Kerk opgebaard geweest.

Maijke wordt in het boek van de Grote Kerk aan haar zoon gekoppeld…

Notitie bij het huwelijk van Jan Aelderts en Maeijken: “Jan Alartsz de Veer kannecoper” (dit woord is doorgehaald), “J g beytelschipper van Culemborch wonent in een beytelschip,
Maeijken Lensz hermansz dr van Bommel wonent in een maesschip in nieuwe have –
getrout den 9 maij 1623″.

De volgorde van de kinderen is niet zeker, zolang geen DTBvermeldingen gevonden zijn.. Logischerwijs zouden Maria en Aeltken ouder moeten zijn dan Anna; en Louwerens ouder dan Dirk. Op basis daarvan is een voorlopig doopjaar genoteerd, waarbij aangetekend wordt dat mn Anna later geboren kan zijn.
Misschien zijn er nog andere kinderen geboren, want tussen 1632 en 1644 worden vier kinderen van ene Jan Alderts in de Augustijnenkerk begraven, evenals een kind van Jan Alders den Veer….Bij de laatste zou het om Ghijsbert kunnen gaan.

Notitie bij het overlijden van Maria Aelderts: Ze is in het sepulture ingeschreven als “Juffr. Franken 24-7-1658”.

Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Maria Aelderts: “Hendrick francken houtcooper j.m. ” (doorgehaald: “van Dordregt”) woondt in de wijnstraer ende
Maria Aelderts de veer j.d. woond op de Nieuwe Haven beijde van Dordregt”.
In de marge:
“sijn getrout den 24. Augustus 1655”.

Notitie bij de geboorte van Hendrick: De veronderstelling dat Hendrick een broer van Jan is en dus ook een kind van Genefaes Jansz en Elisabeth Geritsdr, is gebaseerd op een vermelding in het Heerenboekje van 1678: “Henrik Franken, Genefaasz”. Als dat zo is, zou hij jonger moeten zijn dan Gerrit (de regels der vernoemingen volgend).

Notitie bij Jan/Johan: niet zeker dat het om de goede persoon gaat, al lijkt het er wel op:

Aanstellingen stadsfuncties 1676-1809 (ambtenaren: beurtschipper, bierdrager, mazelaar, turftonster, koolweger, lantaarnaansteker etc)
Datum
12-11-1709
Naam
Rijnsburg van Feltrum wed.e wijlen Jan Aeldersen de Veer
Functie
te Dordrecht
Tekst commissie/admissie
Actum den 12 Novemb. 1709.
Alsoo door doode ende Overlijden vande Heer Pieter van Outgaerden in Sijn Leven inden Veertigen deser Stede is komen te vaceren het mede Bevaren vande Marcktschuijt van deser Stad op Rotterdam. Soo ist dat d’Ed.r Heeren vanden Geregte, Thesauriers ende goede Luijden van den Agten der Stad Dordregt reflectie genomen hebbende op het versoek van de Heer Hugo Eelbo ende ook op desselfs Bequaamheijt ende Neerstigheijt den voorn. Heer Hugo Eelbo hebben gestelt, gecommitteert ende geauthoriseert gelijk haer Ed. Groot Aghtb: hem Stellen, Committeren en Authoriseren de voorsz. marckt Schuijt van dese Stad op Rotterd.m met en beneffens de Heer Pompejus Ber(c)k te Bevaren, oft te door Iemant te laten Bevaren ende dat op ende voor Soodanige vragt Loonen en porten van Brieven mitsgaders Soodanige Odonnantie ende Reglement als desvoegen bij d’Ed.t Heeren alberijts Sijn gearresteert offte alsnogh geressteert Souden mogen werden des blijvende den voors. Heer Eelbo gehouden voor Sijn getrouwigheijt te Stellen Suffisante Cautie ter Somme van drie duijsent gl Capitael, Mitsgaders aen Rijnsburg van Feltrum wed.e wijlen Jan Aeldersen de Veer haer leven langh gedurende Jaerlijkx uijt te keeren d’Zomme van twee hond. en Vijftigh Guldens te Betalen Ieder halff Jaer de geregte helfte van dien Soodanigh dat de (voor)sz helft van het Bevaren vande meer voorn: marktschuijt voor de voorgemelt uijtreijkinge ten Behoeve van de meer voornoemde Rijnsborgh van Feltrum, haer Leven langh gedurende sal sijn en blijven geaffecteert ende (ver)volgens bij voorafflijvighheijt van den voorn. heer Hugo Eelbo, niet anders als met die Last op een ander sal konnen geconfereert werden. Actum uts. Ter Ordonnantie van haar Ed. Groot Agtb. In kennisse van mij als Secretaris (was get.) P. Everwijn.
folionummer
070/070vs
Bron
Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1912 (1700-1719)

Notitie bij de geboorte van Jan/Johan: Getuigen zijn Herman Gijsen van Bommel, Matthijs Paradijs tot Venlo en Metjen van Berchsum.
Vader staat beschreven als Jan Alerts, moeder als Maeijken Lenssen.

Notitie bij het overlijden van Jan/Johan: “den 25 een groote baer op de Hoghe niewstraet voor Capt Johan de veer tweemael luijens / een blason van (..?..)”.
Johan is opgebaard in de Grote Kerk.
Verwacht mocht worden dat hij in de Augustijnenkerk is begraven, maar dat is nog onzeker: in Nelemans komt hij niet voor.

Notitie bij het overlijden van Louwerens: Omdat hij in een notariële akte van zijn moeder in 1671 nog genoemd wordt, moet hij later dan 1671 zijn overleden.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Louwerens: “Laurens Aelders de Veer coopman j.m. van Dordrecht wonende op de Nieuwe haven, en
Christina van Goesbergen j.d. van Utregt en wonende aldaer”.
In de marge:
“Bescheijdt gegeven op 20 Augustus 1658 tot Utregt te mogen trouen”.

Mogelijk zijn er meer kinderen geboren; zie onder Transportakten bij zijn zus Aeltken.

Notitie bij Dirk Aeldertsz: 4 okt. 1656: Dionijsius van der Kesel, koopman en burger van Dordrecht, verkoopt aan Dirck Aeldertsz. de Veer, koopman en burger van Dordrecht, voor 5350 gl. een huis op de Niewe Haventegenover de Roobrug, staande tussen het huis van Matteus van Tricht en dat van de verkoper. (ONA Dordrecht inv. 177, f. 156 e.v.). bron: André den Haan, huiseigenaren 1650.

Joke van Gorcum meldt op haar site
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-gorcum/I25555.php:
“1614: In een pand aan de Wolwevershaven, thans nr. 44, werd in 1614 door Diederick Hoeufft een koperhuis gesticht. “Hoeufft was een van de vele protestantse vluchtelingen uit Limburg. Eerst had hij enkele jaren in Aken vertoefd en daar kennis gemaakt met de inheemse koperindustrie. Toen hij zich later in Dordrecht gevestigd had, richtte hij een fabriek op voor het gieten van koperen voorwerpen en het maken van geslagen koperen huishoudelijke artikelen. Deze fabriek kreeg de naam van “Het Koperhuis”. De stad gaf aan de stichter de grond in eeuwige huur, terwijl de arbeiders, die vrijwel zonder uitzondering uit Aken afkomstig waren, vrijdom van tocht en wacht kregen.
Hoeufft werkte een tijdlang met Joris Houbraecken als compagnon, doch de samenwerking vlotte op den duur niet en nadat zij eerst het Koperhuis in tweeën gedeeld hadden, werd later Hoefft weer alleen eigenaar. Zijn erfgenamen verkochten het pand aan Dirck Aeldertsen de Veer, die het fraaie pand liet bouwen, dat [dateert van 1658 en] … wordt toegeschreven aan bouwmeester Pieter Post, die ook het huis “de Onbeschaamde” en misschien ook “het Bever-Schaep” ontwierp. (Lips, o.c.,deel I, p. 224-225; zie ook Frijhoff, o.c., p. 42-43)”.

ONA 20 – 123 – f 256 1671:
Op huijden den i-en Augustij xvj-h (1600) een
En seventig hebbe ick onderget. Gijsbert
De Jager de Jonge openbaar notaris bij den
Hove van hollt geadmitteert binnen deStad Dordr. residerende ter presentie van
Getuijgen ondergenomineert mij getransporteert
te huijsen van srs. (seigneurs) Jacob van Neurenburch en
Dirck de Veer coopluijden binnen deser stede
En v(-er)mits haerluijden absentie (?) de personen
Van haarluijden respective huijsvrouwen
Aen d’welcke ick notaris in gevolge van
Het versoecke en authorisatur (?) aen mij gedaen en geheven
Bij (?) van dato den July
Laatstleden gepass(eer)t bij Sr. Henrij Muncke
Coopman tot Amsterdam (doorgehaald: en seecker getuijgen)
Voor den notaris Jacob van Loosdrecht en
Sekere getuijgen voorgelesen genotificeert
En geinformeert mits ….voor soo veel den
Noot sij ge…?…, de informatie bij protest in
D voors. acte geins..?…waar op
‘voors. respectieve huijsvrouwen (doorgehaald: tot ant..?
Gebet?) van Sr. Jacob van Neurenborch en Dirck
De Veer tot antwoort geven dat sijlieden de
(doorgehaald: respectievelijck) t hunt (?) van …. Haer man
Soude bekent maken ende tot die ..?..
Coper versochten van de bovengemelte ?
Van protest dewelcke ick notaris ..?..
Hebbe gelevert. Aldus gedaen ende gepasseert en
Confirmeert en geprotesteert binnen dordr te ?…
…????
.

Dirk is lid van het College van Veertigen. Hoe hoog de beloning destijds was is nog niet bekend, maar wel is er een Resolutie uit 1727 waarin bedragen worden genoemd:
“Extract uyt de Resolutie van de Heeren Staaten van Hollandt en West Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. Vergadering genomen op
Donderdagh den 13. Maart 1727.
Is na voorgaande deliberatie goetgevonden en verstaan, dat de tweede beleeningh van de Ampten, heeden gearresteert, soodanigh als aan het eynde deees is gebraght, sal geschieden op den voet hier na volgende. Dat de tijdt en verplichtingh, om het Amoptgeldt te moeten funeeren, sal ingaan met den eersten April aankomende, en dat alle de Beampten, op de Lyste bekent, haar Taxen sullen moeten furneeren yeder aan den Ontfanger van sijn Verpachtingh, en, ten… [-]

Lyste van de Taxen o[ de Ampten in de Provintie van Hollandt en Westvrieslandt, wegens het neiuw of wel het weede Fournissement by de beampten dien aangaande aan het gemeene Landt te doen.
(…)
DORDRECHT en quartier
Veertigh Raaden yeder duysent guldens f 40.000

Quohier vant Straet ende Clappergelt over de Stadt Dordrecht (ca. 1690)
Op de Drappiers kaaij: Dirck Aelderts de Veer
t’packhuijs Dirck Aelderts de Veer, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 2:3:4
(Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 3986, f. 19v)

Op dezelfde dag dat Dirk voor zijn zus het pand in de Steegoversloot verkoopt (19 jan. 1683), leent hij van Samuel de Heijden van Sevender 2800:0 voor een pakhuis en erf op de Drappierskade (f 2v). De akte is doorgehaald, het bedrag zou geheel en al voldaan zijn.

Op 16-6-1684 (f 92v) is een akte opgemaakt waarin Dirk als schuldenaar van 1600:0 aan Pieter de Bruijn staat genoteerd. Als onderpand dienen een huis en erf op de Drappierskade, een zoutwaterschip, zoutkeet, zoutpannen, schuur, tuin en land te Zwijndrecht en het waterschip de Hoop (f 92v). De akte is doorgehaald in april 1690.

Op 10-10-1685 (f 46) treedt Dirk op als executeur-testamentair van zijn moeder, Maijken Lensz. Een huis en erf op de Nieuwe Haven wordt voor f 4000:0 verkocht aan François Francken. Overigens is hij niet de enige executeur-testamentair blijkt uit de Weeskamer: er is een extract waarin vermeld wordt dat Maijken ook haar “neve” Jan Godijn tot executeur over haar kinderen benoemt (f336, helaas ongedateerd). Het testament zou van 20 april 1675 zijn. Vermoedelijk betreft het hier Jean Godin sr.

Op 12-11-1687 (folionummer 0A bestaat niet; zou omstreeks image 64 moeten zijn) treedt hij met Jean Godin, zijn schoonzoon, op bij de openbare verkoop van een huis en erf aan de Drappierskade. Zijn rol is nog niet bekend.

Van 15-3-1690 (f 78) dateert een akte uit het rechterlijk archief waarin Dirk als schuldenaar betrokken is bij de verkoop door Jacoba van der Staaij aan Hubert van der Hoop van boomgaard, erf, keethuizen, pakhuis en erf, schuldbrief, schuur, tuin, woonhuis, zoutpannen; wolwevershaven. (afb. 80 ev). De schuld van Dirk zou 2800:0 bedragen. “loopende intrest tegen vier ten hondert jaarlijkcx vrijgeld van alles”.
een half jaar later is er opnieuw een akte over. Deze is doorgehaald; in de marge de aantekening dat Jan (zijn zoon) in 1713 heeft bewezen dat alles is afgelost.
In 1693 (1 dec., f 62v) idem. Als bedrag staat er nu 1600:0.

Op 26-5-1691 (f 32) treden Dirk en Johan van Slingelant op als schuldeisers tegenover Huijbert de Bruijn. Het gaat om een bedrag van f 900:0 met als onderpand 3/8ste deel van een huis en erf in de Nieuwstraat.

Rond 25 mei 1694 tekent Dirk bij allerlei overdrachtsakten (f 31 en 32).

Van 11-9-1694 (f 144) dateert een akte van schuldbekentenis (hypotheek)van Dirk aan Hubert van der Hoop, groot 3000:0. Onderpand zijn het huis aan de Wolweverskade, boomgaard, huis en erf, schuur, tuin, zoutpannen. De akte is doorgehaald met in de marge de aantekening dat in april 1697 is aangetoond dat de schuld is afbetaald.

Op 13-1-1701 verkoopt Dirk (f 4v) samen met Johan van Slingeland aan Hendrick van Wingerden een lijnbaan aan de Walevest voor f 520:0. Hij doet dat in zijn functie als vader van het Armenweeshuis. Johan was rentmeester van datzelfde huis.

Notitie bij de geboorte van Dirk Aeldertsz: Volgens J van Loo is Dirk een zoon van Jan Aelderts de Veer en Maeijken Lensz, hoewel niet in Dordrecht geboren. Gezien het beroep van Dirk’s vader, kan hij “op ’t schip” geboren zijn, waarna hij gedoopt is in de eerstvolgende plaats. Dat zou bv Culemborg kunnen zijn, de plaats waar zijn vader vandaan komt, maar daar ontbreken helaas veel DTB-registers.
Hij is vernoemd naar de opa van Maijke Lens, de vader van Mariken Dircks Rijcken. Daarom is hij vermoedelijk jonger dan zijn broer Louwerens, die vernoemd is naar Maijke’s vader.

Notitie bij het overlijden van Dirk Aeldertsz: “De Heer Dirk Aldertse de Veer woondt op de Wollewevershaven” (getekend JV Houling).

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Dirk Aeldertsz: “Dirck Allerdtsz de Veer koopman jm wonende op de Nieuwe Haven met
Elisabeth francken jd woonende in de Wijnstraet beijde van Dordregt –
sijn alhier getrout den 13 januar 1659″.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Dirk Aeldertsz: “den 9.den Decemb.
Dirck Allertz de Veer wed. van Dordrecht,
Cristina Beuner van Venlo j.d. wonende alhier”.
in de marge:
“oock Dordrecht
cop. 23 Decemb. Ao 1655`.
Met dank aan Erica van Dooremalen voor de verwijzing naar genwiki Limburg.

Notitie bij het overlijden van Christina: “Jfr Cristina Beune wedu van d’Hr Dirk de Veer Alderts met karossen twee over de ordinar”.
Met dank aan Jet Weijtenburg.

Christina staat, na haar dood, in de impostboeken van de personele quotisatie (1716) nog vermeld als “de wed.e Dirck Aelders de Veer ontf. 18/11/1716 5:0:0”.
In de boeken van de impost op koffie, thee enz (1724) komt ze niet meer voor: daar staat “Erfgen. Dirk de Veer 4:0:0”.

Notitie bij de geboorte van Ghijsbert: Hij is vernoemd naar de jong gestorven broer van zijn vader.

Notitie bij de geboorte van Anna: Anna is “onderweg” geboren en gedoopt, waar en wanneer, is niet duidelijk. Haar geboortejaar is dus een schatting, die wellicht, gezien haar huwelijk, naar boven moet worden bijgesteld.

Notitie bij het overlijden van Anna: “Anna de Veer, vr v François Francken”.
Anna is in het kraambed van haar tweede kind gestorven.

Notitie bij het huwelijk van François en Anna: “fransois francken coopman j.m. van Steenbergen wonende bij de Pelsebrug met Anna Aelders de Veer j.d. van Dordregt wonende op de Nieuw Haven”.
Marge: “sijn alhier getrout in Augustijnenkerk op den 27. november 1670”.
Steenbergen ligt vlakbij Bergen op Zoom.

Omdat Anna in het graf van de erven Lens Hermens van Elsloo ligt, is het waarschijnlijk dat ze een dochter is van Maeijken Lens. Daar komt bij, dat François mede optreedt in een proces van Dirck de Veer en Jean Godin namens de overleden Maeijken Lens contra Herman Franken (weduwnaar Maria de Veer): het vergroot dus de aannemelijkheid van dit huwelijk.
Ze is dan echter “laat” getrouwd…of ze is later geboren dan tot nu toe geschat.

François Francken hertrouwt Elisabeth Carnakel op 30-8-1676, zie notitie bij het tweede huwelijk.

Notitie bij de geboorte van François: Vermoedelijk is hij een zoon van Adriaen Bastiaense (Francken) en Cuniertie. Hij komt echter niet voor in de doopboeken van Steenbergen…

Notitie bij het overlijden van François: “Dhr Francos Francke op de Wollewevershaven, met koetsen begraven, drie boven het getal, de eerste boete verbeurt”.

Generatie III

4. Johan Aeldersz de Veer, ged. vóór 1568, schipper op Keulen, Frechen, Raeren, koopman en kannenkoper 1580-,5 begr. omstr. 1618, tr. vóór 1588

5. Aeltgen Hendricksdr, begr. omstr. 1621.

ORA Dordrecht inv. 1596, f. 131 e.v.: op 12 nov. 1620 verklaart Catharina de Veer, echtgenote van Jan van Aeltst, dat zij krachtens zekere procuratie op haar gepasseerd door Jan van Aelst voor notaris A. Rijshoeck te Delft op 10 nov. 1620, ten behoeve van haar schoonvader, Willem van Aelst, verbonden heeft haar aandeel in de nalatenschap van Jan Allertsz. de Veer, in zijn leven beitelschipper van Culemborg.

Uit dit huwelijk:

a. Allert Jans Aelderts de Veer, ged. Culemborg vóór 1589,10 koopman in vis (roggen) 1610-,5 begr. vóór 1642, tr. Dordrecht 21 sept. 161026 Hillegonda Jans (Matthijsdr), ged. Dordrecht, begr. vóór 1642, dr. van Matthijs Jans en Adriaentken?.

b. Gijsbert Jans Aelderts de Veer, ged. Culemborg? vóór 1590, beytelschipper 1616-,5 begr. Amsterdam, Nieuwe kerk 1 maart 1628,27 tr. (ondertr.28 Hermtgen Louwen, zie bij Pieter van Anraet voor notariële akte., † na 1630.

c. Jan Aelderts, zie 2.

d. Elisabeth de Veer, ged. Dordrecht 1 sept. 1595,2 begr. na 1621.

e. Aeltje Jans Aelderts de Veer, ged. Dordrecht? na 1597, begr. Amsterdam, Oude kerk 17 nov. 1648,29 tr. 1e Amsterdam30 (kerkelijk 2 maart 1626)7 Pieter (Dirksz) van Anraet, geb. Anrath bisdom Keulen (D) omstr. 1599, wijnkoper -1633,31 begr. vóór 1633, zn. van Dirk en Orsilia?; tr. 2e Amsterdam 14 juni 163532 Arent Pietersz (weduwnaar van Neeltie Cornelis) Brughman, ged. Amsterdam, Oude kerk 15 sept. 1583,33 lakenkoper 1605-,2 lakenkoper en handelaar in zijde 1635-,34 begr. Amsterdam, Oude kerk 8 juli 1638,35 zn. van Pieter Janssen en Lijsbeth Dijrricks en wedr. van Neeltie Cornelis.

f. Trijntken Jans Aelderts de Veer, ged. na 1597, tr. vóór 162136 Jan van Aelst.

g. Anneken Jans Aelderts de Veer, ged. na 1597, begr. omstr. 1626,37 tr.38 Otto Holtz.

ORA Dordrecht inv. 1602, f. 24: op 30 mei 1626 verkopen Jan Allertsz. de Veer en Catharina de Veer, als procuratie hebbende van haar man, Johan van Aelst, volgens akte gepasseerd voor notaris J. van Steelant te Delft op 28 mei 1626, aan Allert Jansz. de Veer, twee zevende parten in een pakhuis, staande op het Nieuwe Werck tussen het huis van Corstiaen Stevensz. en dat van Gerrit Jansz. Vogel.

ORA Dordrecht inv. 1602, f. 98v:op23 juli 1627verkoopt Gijsbert Allertsz. de Veer, beitelschipper van Culemborg, aan Allert Jansz. de Veer,een zevende part in een pakhuis, staande op het Nieuwe Werck tussen het huis van Corstiaen Stevensz. en dat van Gerrit Jansz. Vogel. 

Notitie bij de geboorte van Johan Aeldersz: Zijn geboortejaar is geschat op grond van de geboortes van zijn kinderen en kleinkinderen.
Johan Aeldersz is mogelijk een zoon of neef van Johan Aelderts “Jr”; in Nijmegen is in 1565 een procesverslag opgemaakt van J(oh)an Alardts Jr tegen Jutta Boeniss (een Boener?), weduwe van Jan Allerts Sr (bron: J. van Loo in “antiek”) – ook van hen staat de precieze familierelatie nog niet vast.

Notitie bij het overlijden van Johan Aeldersz: Zijn overlijdensjaar is een schatting, afgeleid van de akte die in 1619 (volgens van Loo) bij notaris Anthony Cloots wordt opgemaakt.

Notitie bij het huwelijk van Johan Aeldersz en Aeltgen: De namen van de kinderen Jostgen, Lysbeth, Ariaen en Hendrick staan vermeld in het nijmeegs Burgerboek van 6 mei 1597; niet zeker is, of het om kinderen uit dit huwelijk gaat (alleen de vader wordt genoemd: Jan Alarts); de namen echter zijn niet erg logisch, de generatie erna komen ze nauwelijks meer voor. En: waarom wordt Allert niet in het nijmeegs Burgerboek genoemd? Aangezien hij in 1610 huwt, moet hij toch vóór 1590 zijn geboren…. De originelen heb ik nog niet gezien, alleen een transcriptie…(bron: Burgerrecht te Nijmegen door J A Schimmel).
F Linon (Numaga 1954) geeft overigens als vermeldingsdata voor het nijmeegs Burgerschap 20-5-1581, 14-1-1582 en 26-6-1583.

De dordtse doopboeken vermelden:

1-5-1588: ? (onbekend, mogelijk Hendrik) van Jan Alarts en NN
1-6-1590: Joannes van Jan Alarts en NN

1-10-1593: Elisabeth van Jan Alartsz en Digne ?

1-9-1595: Lisbeth van Jan Alarts en Aeltken.

Het lijkt er op, dat het om twee verschillende Jan Aelderts-en gaat; F Linon vermeldt in zijn artikel in Numaga (1954) dat “de weduwe van Jan Aelderts, Digna Wessels” in 1604 een stuk land in de Ooij (vlakbij Nijmegen, aan de Waal) verkoopt – en het andere gedeelte van hetzelfde land wordt verkocht door de partner (Johan Jansen Kint) van ene Aeltjen Alerts..
Deze Aeltjen is nog niet bekend.

In dat geval is de derde doop waarschijnlijk van een Jan (begraven vóór 1604) x Digna; en zijn de eerste twee mogelijk – en de laatste zeker – van (de bekende) Jan x Aeltgen.
Een zoon Hendrik zou dan, gezien Aeltgen’s afkomst, logisch zijn.

Volgend raadsel: volgens F Linon (Numaga 1954) voert een Jan Alards jr in 1565 een proces tegen Jutta Boeniss (een Boener?), Weduwe Jan Allerts…
Mogelijk gaat het om de Jan de Veer die in 1565 voorkomt in het culemborgs tolboek (bron: T Marseille)?

En: in 1602 is een scheepsbouwer geld schuldig aan ene Jan de Veer aan de Vaart (= Vreeswijk) (bron: T Marseille).

Tenslotte: er is een Jan de Veer, schipper van Venlo, die in 1646 in Grave in het huwelijk treedt met Anneken Cornelissen, weduwe van een Maasschipper (zie Arie Jan Stasse). Mogelijk dezelfde Jan de Veer komt als “schipper van Grave” voor in de Dordtse notariéle registers (Not. Gijsbert de Jager, ONA 20-vermelding 31-9-282).
Van deze tak weet ik nog niets…

Blijkens latere akten (zie ORA en ONA) is een van de dochters (Elisabeth?) gehuwd met Pieter Matthijs, koopman van buiten Dordt.

Notitie bij de geboorte van Allert Jans Aelderts: Hij is vernoemd naar zijn vader’s vader.
De doopdatum is gebaseerd op zijn ondertrouwdatum, niet op Nijmeegse Burgerboeken.

Notitie bij het overlijden van Allert Jans Aelderts: Zijn uiterste overlijdensjaar is afgeleid van zoon Ariaen’s ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Hillegonda en Allert Jans Aelderts: “Alard Jansz de Veer coopman van Culenborch,
hillegond Jan Matthijsz dogter van Dordregt,
woonen bij heer (..?..) bij de Tol –
getrouwt den 21. september”.

Verschillende kinderen van Allert en Hillegonda zijn later terug te vinden in Amsterdam.

Notitie bij het overlijden van Hillegonda: Haar uiterste overlijdensjaar is afgeleid van zoon Ariaen’s ondertrouw.

Notitie bij Gijsbert Jans Aelderts: Er is een Gijsbert Jansz de Veer, afkomstig uit Schiedam, die in 1601 Poorter van Amsterdam wordt.
Niet duidelijk is, of hij het zelf is, of dat het om familie gaat.

Notitie bij de geboorte van Gijsbert Jans Aelderts: In elk geval was hij Burger van Culemborg, of hij nu daar is geboren of niet.

Notitie bij het huwelijk van Hermtgen en Gijsbert Jans Aelderts: Hermtgen’s patroniem/achternaam is ook (doop Aeltken) vermeld als “Laurens”.
Vermoedelijk is ze omstreeks 1610 gehuwd.

Notitie bij het overlijden van Hermtgen: Haar overlijden en begrafenis is in Dordrecht (nog?) niet gevonden.
Zou ze, net als haar man, in Amsterdam zijn overleden? In 1626 (doop Aeltjen) en 1630 is ze in elk geval in Amsterdam (zie bij Pieter van Anraet, met wie ze een notariële akte laat opmaken).
Heel eventueel komt dan in aanmerking: 5-11-1633, Oude kerk, begrafenis Elssen Louwen (er is nl geen Els Louwen in die periode in Asd).

Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Mogelijk is Elisabeth later (in Amsterdam?) getrouwd met Pieter Matthijs, de man die voogd werd over de kinderen van Johan en Aeltgen. Er is in Amsterdam op 12-3-1634 in de Nieuwe kerk een doop van Lijsbet, dochter van Pieter Mathijsz en Lijsbet Jans (DTB 41-304), doopgetuige Lijsbet Jans (?).
Vóór 1591 is er in Amsterdam géén kind van ene Pieter Matthijs (met spellingsvariaties) gedoopt; daarna alleen 12-5-1591 Oude kerk Lijsbet (moeder: Lijsken Jans, vader is smid) en 13-3-1596 Nieuwe kerk Pieter (Moeder: Lijske Pieters, vader is koffermaker).
Wanneer Pieter Matthijs níet met een dochter van Johan de Veer was gehuwd, kan zijn vrouw een zus van Johan dan wel Aeltgen Hendricksdr zijn geweest.

Notitie bij Aeltje Jans Aelderts: Wanneer Aeltje wil hertrouwen, moet ze voor de Weeskamer verschijnen. In de Inbrengregisters (bron: 5073-19 juni 1635) staat het volgende vermeld:
“Den 19 junij 1635 heeft Aeltgen Jans geassisteert met Anthonij Gerrets boeckhouder in de Wisselbancq hare voogt in desen (..) haer dochter ursula out 6 jaer daer Vader af was Pieter Anraet Wijncooper voor haers vaders erff de somme van tweeduysent vierhondert gl eens met noch drie huysen en erven staen neffens malkander binnen de stadt ceulen, in de Strassbourger gasse gecomen van dirck anraet der kinderen grootvader ende sal hare kinderen houden etc. onder verbant etc. des sal sij voorts blijven (…) dit beloofde wederom de Wed. Aeltgen Jans hare borgen hun van te vrijen, onder gelyck verbant als (..)”.

Genoemde Anthonij Gerrets en Frans Hendriks “eertijds blokemaker” zijn haar borgen.
De akte is nog niet volledig ontcijferd.

Notitie bij het overlijden van Aeltje Jans Aelderts: “aeltien alders de veer w. van Arent pietersen Brugman Comt vant N. Eijlant f 8”.

Vermoedelijk is Aeltje niet in de kerk zelf begraven, zie: http://www.gravenopinternet.nl/nl/zoek/index_record.php.
Dat geldt ook voor haar tweede echtgenoot.

Na haar dood zal er geen boedelscheiding zijn geweest: Orsilia was immers enig kind. Wel is mogelijk dat er, ten behoeve van impost, een boedelbeschrijving is gemaakt. Die zou kunnen berusten bij notaris Evert Willemsz Cocq (5075-19).

Notitie bij het huwelijk van Pieter (Dirksz) en Aeltje Jans Aelderts: “Pieter van Anraet Jm,
Aeltken Aelets i.d van dordregt –
p. schryven bij Aerenze.
Bescheet” (=bescheid) “gegeven om tot Aemstel te trouwen den 2. marty 1626”.

Het is mogelijk dat uit dit huwelijk al vóór Orsilia kinderen zijn geboren ( en begraven?); in Dordt noch Amsterdam zijn ze echter tot nu toe gevonden.

Notitie bij Pieter (Dirksz): Pieter van Anrath en Hermtgen Louwen, weduwe van Gijsbert Alberts de Veer, laten bij notaris Jacob Meerhout een akte opmaken waarin ze procuratie verlenen aan Hermtgens broer Macherus, om t.b.v. Hendrick Cramer te cederen voor ieder van hen 1/7 deel van een huis en erf in de Meulengasse bij het Bolwerk in Keulen.
[bron: stadsarchief Amsterdam 30452 en 5075-241]

Notitie bij de geboorte van Pieter (Dirksz): Anrath is een klein plaatsje ten zuidwesten van Krefeld. Het behoorde tot het bisdom Keulen.

Notitie bij het overlijden van Pieter (Dirksz): Wanneer en waar Pieter is overleden en begraven, is nog niet duidelijk. Zijn uiterste begraafdatum is gebaseerd op Aeltje’s hertrouwen; dat kon pas negen maanden na het overlijden van de eerste partner. Ze stelt zelf, wanneer ze hertrouwt, dat hij 2 1/2 jaar tevoren is overleden; dat zou dan eind 1632 kunnen zijn. Mogelijk is hij in Keulen begraven…

Notitie bij het huwelijk van Arent Pietersz (Wdnr Neeltie Cornelis) en Aeltje Jans Aelderts: “Arent Pieterss brughman
van Amsterdam weduwenaer van Neeltie Cornelis, woonende
te Lamuijen & Aaltie Allertss de Veer van
Ceulen, weduwe van peter van Aenraet, verclaerde 2 1/2 jaer
weduwe te sijn geweest, woont in de houttuijnen”.

In de marge:
“hij de weescae
mer te voldoen gedaen
zij oock…
zij hebben beijden
de weescaemer
bewijs gedaen
den 19 en 20 junij
1635″.

Arent’s nog levende kinderen Lucas en Pieter zijn 28 resp. 24 jaar oud, en kennelijk is in elk geval Pieter ongehuwd. Aaltje’s dochter Orsilia is bijna 6.

Met dank aan Bart Schuurman voor transcriptiehulp.

Lamuije is volgens het herkomstonderzoek van Simon Hart: Leimuiden. Leimuiden ligt in Zuid Holland, vlakbij de oude veenrivier de Drecht (cfr Dordrecht); via de Drecht en over de Rijn werd vracht vervoerd van en naar Amsterdam.

Of zijn tweede huwelijk aanleiding is geweest een nieuw testament op te maken is nog niet bekend. Áls dat het geval is, dan zou het moeten berusten bij notaris Evert Willemsz Cocq (5075-19).

Notitie bij Arent Pietersz (Wdnr Neeltie Cornelis): http://research.frick.org/montias/browserecord.php?-action=browse&-recid=1425
Mogelijk zijn niet alle gegevens in deze database correct; zo wordt alleen zoon Pieter genoemd (Lucas was mogelijk nog in leven maar al gehuwd dus meerderjarig?), en wordt zijn tweede vrouw ten onrechte als dochter van ene Albert opgegeven.Ik hebin 2011 hen daarover al met bewijsstukken bericht.

De boedelbeschrijving, zoals deze in de database is opgenomen, luidt:

Brugman, Arent Pietersz.
Inventory # 226
Archive Gemeentearchief Amsterdam
Call Number 486B, fol. 2-33, film 4842
Date 1635/01/01
City Amsterdam
Country Nederland
Type Notarial
Purpose inventory taken after death of Brugman’s wife in order to divide her share of the common held property between Brugman and the couple’s son Pieter Brugman
Family Name Brugman
Owner Name Brugman, Arent Pietersz.
Owner Notes and his late wife Neeltgen Cornelis
Marriage Date 1634/06/14
Type of Ceremony K
Occupation Merchant (largescale) |a Cloth, silk
Residence Nieuwe Dijck in Amsterdam by de Brugsteech daer ’t groen laecken uythangt
Introduction Staet ende inventaris van de goederen die Sr. Arent Pietersz. Brugman met syne overledene huysvrouw Neeltgen Cornelis in haer leven tesaemen int gemeen beseeten hebben, gemaeckt ende gestelt by den selven Arent Pietersz. Brugman ten overstaen van de voochde by den E. heeren weesmeesteren gecooren over syn onmondige soone Pieter Brugman sulcx de selve nu naet overlyden van syne voors. huysvrouw zal. op den eersten januaris 1635 bevonden syn. Tenderende om die volgende te procederen tot schriftinge scheydinge ende deelinge thusken den voors. Arent Pietersz. Brugman ende syne kinderen. Postscript: Aldus geinventariseert by Evert Cocq openbar notaris …ter presentie van de eersame Cornelis van Neck ende Sr. Jan Cuijstken de Jonghe als getuygen tot Amsterdam den eersten januarij 1635
Commentary On 18 November 1605, Arent Pietersz., 22 years old, assisted by his parents Pieter Jansz. and Lysbet Dierixdr., was betrothed to Neltgen Cornelis, 29, assisted by her parents Cornelis Lucasz. and Styntge Pe[…] (DTB 411/615). On 16 September 1608, Arent Pietersz. and Neeltge Cornelis had their daughter Oetje baptized in the N.K. in the presence of Lijsbet Dirxdr. (DTB 39/163). On 20 July 1608, the same couple had their son Pieter baptized in the N.K. in the presence of the same Lijsbet Dirx (DTB 39/223). Lysbeth Dircx was the sister-in-law of the painter Arent Arentsz. Cabel, of whom four paintings were recorded in the present inventory. She was a rich cloth dealer in the Groene Laken (where her son Arent Pietersz. was said to be living when he bought a lot at a W.K. sale in 1614 (R 27590 of Montias2). She remarried with Jan Arentsz. in 1618 (I. van Eeghen in Maandblad Amstelodamum 55(1968), p. 46). On 14 June 1634, Arent Pietersz. Brughman, from Amsterdam, widower of Neeltie Cornelis, living on the Lamuijen, was betrothed to Aaltie Alberts de Veer, widow of Pieter van Aenradt (2 1/2 years), living on the Houttuynen (DTB 443/374). Aaltje Alberts de Veer was the daughter of Albert de Veer (on whom, see NOTES to 27974) and the sister of Myntgen de Veer who married Jochem Jacobsz. Wachter of R 27974.
Notary Evert Cocq
# of Items 136
Montias1 # 143
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 painting PYNAS, JAN SYMONSZ. de hestorie van Schipio CLASSICAL HISTORY een stuck schildery van Jan Pynas de hestorie van Schipio
see details…
0002 painting [ANONYMOUS] de verlooren soon NEW TESTAMENT een ront stuckgens vande verlooren soon
see details…
0003[a] painting [ANONYMOUS] conterfeijtsel van Arent Pietersz. Brugman PORTRAITS — KNOWN PERSONS twee ovaeltgens met ebben lysten zynde conterfeijtsels van Arent Pietersz. Brugman ende syn huysvrou
see details…
0003[b] painting [ANONYMOUS] conterfeijtsel van [Arent Pietersz. Brugmans] huysvrou PORTRAITS — KNOWN PERSONS twee ovaeltgens met ebben lysten zynde conterfeijtsels van Arent Pietersz. Brugman ende syn huysvrou
see details…
0004 painting PYNAS, JAN SYMONSZ. de cruysinge Christi NEW TESTAMENT een stuck schildery van Jan Pynas wesende de cruysinge Christi
see details…
0005 painting BRUGMAN, ARENT PIETERSZ. verordeel Christi NEW TESTAMENT een stuck van Arent Pietersz. synde verordeel Christi
see details…
0006 painting PYNAS, JACOB SYMONSZ. de verrysinge Christi NEW TESTAMENT een stuck van Jacob Pynas synde de verrysinge Christi
see details…
0007 painting PYNAS, JACOB SYMONSZ. de steeninge van Stefanus RELIGION een stuck van Jacob Pynas de steeninge van Stefanus

Jacob Pynas (1592-1650), de Steniging van Stefanus (1617)
see details…
0008 painting PYNAS, JAN SYMONSZ. Laserus opweckinge NEW TESTAMENT een stuck van Jan Pynas synde Laserus opweckinge
see details…
0009[a] painting [ANONYMOUS] lantschap LANDSCAPE 2 lantschappen met ebben lysten
see details…
0009[b] painting [ANONYMOUS] lantschap LANDSCAPE 2 lantschappen met ebben lysten
see details…
0010 painting ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) een vissery FISHING een vissery van Arent Arentsz. Cabel
see details…
0011 painting PYNAS, JACOB SYMONSZ. Abraham beloften OLD TESTAMENT een stuck van Jacob Pynas Abraham beloften
see details…
0012 painting PYNAS, JACOB SYMONSZ. Abrahams offerhande OLD TESTAMENT een van Jacob Pynas Abrahams offerhande
see details…
0013 painting AVERCAMP, HENDRICK een vischerettge LANDSCAPE een stuck van de Stom tot Campen synde een vischerettge
see details…
0014 painting [ANONYMOUS] een brant FIRE een stuck schildery van een brant
see details…
0015 painting on copper [ANONYMOUS] lantschapken LANDSCAPE een cleyn stuckxen op een cooper plaet een lantschapken
see details…
0016 painting AVERCAMP, HENDRICK een winter LANDSCAPE een stuck schildery van Stom tot Campen synde een winter
see details…
0017 painting AVERCAMP, HENDRICK winter LANDSCAPE noch een ront stuckgen van Stom tot Campen synde een winter
see details…
0018 painting PYNAS, JACOB SYMONSZ. daer Josep inde put gesteecken wert OLD TESTAMENT een stuck van Jacob Pynas daer Josep inde put gesteecken wert
see details…
0019 painting ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) een vischerij LANDSCAPE een stuck van Arent Arentsz. Cabel synde een vischerij
see details…
0020[a] painting [ANONYMOUS] conterfeijtsel van groot vader PORTRAITS — KNOWN PERSONS twee conterfeijtsels van groot vader ende groot moeder
see details…
0020[b] painting [ANONYMOUS] conterfeijtsel van groot moeder PORTRAITS — KNOWN PERSONS twee conterfeijtsels van groot vader ende groot moeder
see details…
0021[a] painting [ANONYMOUS] lantschap LANDSCAPE 2 lantschappen met ebben lysten
see details…
0021[b] painting [ANONYMOUS] lantschap LANDSCAPE 2 lantschappen met ebben lysten
see details…
0022 painting COOP, NICOLAES bancket STILL LIFE een schildery synde een bancket van Claes Coop
see details…
0023 painting [ANONYMOUS] een koecken KITCHEN SCENE een schilderij sijnde een koecken
see details…
0024 painting [ANONYMOUS] een ooster bancket STILL LIFE een stuck synde een ooster bancket
see details…
0025 painting [ANONYMOUS] lantschap met beeltgens LANDSCAPE een lantschap met beeltgens
see details…
0026 painting [ANONYMOUS] vruyttatie STILL LIFE een stuck synde een vruyttatie
see details…
0027[a] painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 kleyne stuckens schilderye
see details…
0027[b] painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 kleyne stuckens schilderye
see details…
0027[c] painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 kleyne stuckens schilderye
see details…
0027[d] painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 kleyne stuckens schilderye
see details…
0027[e] painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 kleyne stuckens schilderye
see details…
0027[f] painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 kleyne stuckens schilderye
see details…
0027[g] painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 kleyne stuckens schilderye
see details…
0027[h] painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 kleyne stuckens schilderye
see details…
0027[i] painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 kleyne stuckens schilderye
see details…
0027[j] painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 kleyne stuckens schilderye
see details…
0028 painting PYNAS, JACOB SYMONSZ. de historie van Rebecca OLD TESTAMENT een stuck schilderij van Jacob Pijnas sijnde de historie van Rebecca
see details…
0029[a] painting [ANONYMOUS] hane taster GENRE twee stucken schilderye van een hane taster ende hane tastersche [hennentaster: man die zich door zijn vrouw laat commanderen, ook: geile kerel]
see details…
0029[b] painting [ANONYMOUS] hane tastersche GENRE twee stucken schilderye van een hane taster ende hane tastersche
see details…
0030 painting HEEMSKERCK, MAERTEN VAN Salvater NEW TESTAMENT een stuck van Heemskerck synde een Salvater
see details…
0031 painting [ANONYMOUS] de geboorte Christij NEW TESTAMENT een stuck van de geboorte Christij
see details…
0032 painting [ANONYMOUS] de versoeckinge Petrij NEW TESTAMENT een stuck van de versoeckinge Petrij
see details…
0033 painting BEUCKELAER, JOACHIM de 7 wercken barmharticheyt RELIGION een stuck schilderij van de 7 wercken barmharticheyt van Beuckelaer
see details…
0034 painting ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) St. Pieters visschuyt NEW TESTAMENT een stuck van Arent Arentsz. Cabel synde St. Pieters visschuyt
see details…
0035 painting ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) vogel schieterij LANDSCAPE een stuck van Arent Arentsz. Cabel synde een vogel schieterij
see details…
0036 painting [ANONYMOUS] het conterfeytsel van Luycas Brugman PORTRAITS — KNOWN PERSONS een stuck schilderij synde het conterfeytsel van Luycas Brugman
see details…
0037 painting [ANONYMOUS] de hestorie van Abigael OLD TESTAMENT een stuck schildery van de hestorie van Abigael
see details…
0038 painting [ANONYMOUS] conterfeijt doodt kindt CHILD OR CHILDREN een conterfeijt doodt kindt
see details…
0039 painting [ANONYMOUS] Susannes boeven OLD TESTAMENT een stuck schildery van Susannes boeven
see details…
0040[a] painting [ANONYMOUS] conterfeytsel van [een van] de kinderen CHILD OR CHILDREN 3 stucken schilderye synde conterfeytsels van de kinderen
see details…
0040[b] painting [ANONYMOUS] conterfeytsel van [een van] de kinderen CHILD OR CHILDREN 3 stucken schildery synde conterfeytsels van de kinderen
see details…
0040[c] painting [ANONYMOUS] conterfeytsel van [een van] de kinderen CHILD OR CHILDREN 3 stucken schildery synde conterfeytsels van de kinderen
see details…
0041 painting [JACOB KELSEN, UNIDENTIFIED] een smetserytge GENRE een stuck schildery van Jacob Kelsen tot Haarlem synde een smetserytge
see details…
0042 painting [ANONYMOUS] de geboorte Christy NEW TESTAMENT een stucken schildery synde de geboorte Christy
see details…
0043 silvered platter (?) [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT een silverde plaet stucken met een ebben lyst
see details…
0044[a] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[aa] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[b] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[c] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[d] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[e] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[f] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[g] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[h] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[i] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[j] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[k] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[l] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[m] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[n] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[o] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[p] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[q] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[r] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[s] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[t] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[u] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[v] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[w] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[x] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[y] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0044[z] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 26 albastert bordekens
see details…
0045[a] painting [ANONYMOUS] hartshoofd NATURALIA 2 geschilderde hartshoofden
see details…
0045[b] painting [ANONYMOUS] hartshoofd NATURALIA 2 geschilderde hartshoofden
see details…
0046[a] Chinese painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 stuckens seneetsche schilderyen
see details…
0046[b] Chinese painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 stuckens seneetsche schilderyen
see details…
0046[c] Chinese painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 stuckens seneetsche schilderyen
see details…
0046[d] Chinese painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 stuckens seneetsche schilderyen
see details…
0046[e] Chinese painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 stuckens seneetsche schilderyen
see details…
0046[f] Chinese painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 stuckens seneetsche schilderyen
see details…
0046[g] Chinese painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 stuckens seneetsche schilderyen
see details…
0046[h] Chinese painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 stuckens seneetsche schilderyen
see details…
0046[i] Chinese painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 stuckens seneetsche schilderyen
see details…
0046[j] Chinese painting [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 10 stuckens seneetsche schilderyen
see details…
0047 illuminated print [ANONYMOUS] een trom waghen ALLEGORY een affgesette trom waghen
see details…
0048 writing or calligraphy [ANONYMOUS] Salamons gebet Calligaphy een Salamons gebet
see details…
0049 coat-of-arms [ANONYMOUS] wapen van Arent Pietersz. Brugman WAPEN, COAT-OF-ARMS een wapen van Arent Pietersz. Brugman geschildert
see details…
0050 coat-of-arms [ANONYMOUS] het wapen van Jan oom Arentsz. WAPEN, COAT-OF-ARMS het wapen van Jan oom Arentsz. geschildert beijde met ebben lysten
see details…
0051[a] sculpture [ANONYMOUS] hontge ANIMALS 7 steen beeltjens daer onder twe hontgens
see details…
0051[b] sculpture [ANONYMOUS] hontge ANIMALS 7 steen beeltjens daer onder twe hontgens
see details…
0051[c] sculpture [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 7 steen beeltjens daer onder twe hontgens
see details…
0051[d] sculpture [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 7 steen beeltjens daer onder twe hontgens
see details…
0051[e] sculpture [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 7 steen beeltjens daer onder twe hontgens
see details…
0051[f] sculpture [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 7 steen beeltjens daer onder twe hontgens
see details…
0051[g] sculpture [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 7 steen beeltjens daer onder twe hontgens
see details…
0052 needle work or embroidery [ANONYMOUS] de stadt Amsterdam CITY VIEW, ARCHITECTURE een genaeyde borttgen met ebben lyst van de stadt van Amsterdam
see details…
0053 painting [ANONYMOUS] een vruytschael STILL LIFE een stuck schildery synde een vruytschael
see details…
0054[a] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[b] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[c] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[d] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[e] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[f] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[g] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[h] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[i] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[j] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[k] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[l] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0054[m] painting on or carving of alabaster [ANONYMOUS] [untitled] UNKNOWN SUBJECT 13 albastert bortgens
see details…
0055 painting AVERCAMP, HENDRICK een winter LANDSCAPE een stuck schilderij synde een winter van de Stom
see details…
0056 painting [ANONYMOUS] een trop ruyters LANDSCAPE een stuck schildery synde een trop ruyters
see details…
0057 painting [ANONYMOUS] lantschap LANDSCAPE een stuck schildery synde een lantschap
see details…
0058 painting [ANONYMOUS] de kindts onder Wysinge CHILD OR CHILDREN een stuck schilderij van de kindts onder Wysinge
see details…
0059 painting [ANONYMOUS] de historie van Rebecka OLD TESTAMENT een stuck schilderij van de historie van Rebecka
see details…
0060[a] painting [ANONYMOUS] conterfeytsel van Arent Pietersz. Brugman PORTRAITS — KNOWN PERSONS 2 conterfeytsels van Arent Pietersz. Brugman ende syn huysvrou
see details…
0060[b] painting [ANONYMOUS] conterfeytsel van [Arent Pietersz. Brugmans] huysvrou PORTRAITS — KNOWN PERSONS 2 conterfeytsels van Arent Pietersz. Brugman ende syn huysvrou
see details…
0061 painting [ANONYMOUS] de slach van Lecker beetgen BATTLE SCENE, SIEGE een stuck schilderij synde de slach van Lecker beetgen
see details…
0062[a] painting [ANONYMOUS] lantschap LANDSCAPE 2 stucken schilderij van lantschappen
see details…
0062[b] painting [ANONYMOUS] lantschap LANDSCAPE 2 stucken schilderij van lantschappen
see details…
0063 painting [ANONYMOUS] seven personatien MAN, WOMAN, PERSONS een stuck schilderij van seven personatien
see details…
0064 painting [ANONYMOUS] de Prins ende Princes PORTRAITS — POLITICAL een slecht bortje synde vande Prins ende Princes

Notitie bij de geboorte van Arent Pietersz (Wdnr Neeltie Cornelis): Bij de doop van Arent treden als getuigen op: Pieter Janssen Hoof en Trijn Jelles.
In de DTB staat bij vader Pieter dat hij lakenkoper is; bovendien vermeldt het Meertensinstituut dat hij als lakenkoper al in 1585 wordt aangeslagen voor de “capitale impositie” als wonend “in ’t Groene Laeken”.
De doop van andere mogelijke kinderen uit hetzelfde gezin:
– 10-3-1581 Oude kerk Oetgen (DTB0 1-172)
– 16-9-1582 Oude kerk Jan (DTB 1-194)
– 29-3-1588 Nieuwe kerk Oetgen-2 (DTB 38-49)
– 19-3-1590 Nieuwe kerk Hendrick (DTB 38-135)
Oetje is waarschijnlijk de naam van Lysbets moeder. Ook Arent zal in zijn eerste huwelijk twee keer een Oetje krijgen.
Naar wie Arent is vernoemd, is onduidelijk. Ook de naam Hendrik is nog niet te plaatsen. Bovendien zou een Dirk te verwachten zijn geweest…

Notitie bij het overlijden van Arent Pietersz (Wdnr Neeltie Cornelis): “arent pietersen brugman comt van de niwen dijck vandaen f 8”.
Uit dit tarief is af te leiden dat er voor hem géén grote klok is geluid.
Vermoedelijk is hij op het buitenterrein begraven: er is in de kerk geen grafzerk gevonden. zie: http://www.gravenopinternet.nl/nl/zoek/index_record.php.

Na zijn overlijden zou er een boedelscheiding opgemaakt kunnen zijn bij notaris Cocq; helaas ontbreekt 1638 bij die notaris, gegevens zijn er pas weer vanaf 12-1-1639: fil 4842.

Notitie bij de geboorte van Trijntken Jans Aelderts: Haar vernoeming is niet duidelijk.

Notitie bij het overlijden van Trijntken Jans Aelderts: Is ze 24-9-1664 op het Karthuizer begraven? DTB 1155 f 64/65.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Trijntken Jans Aelderts: Trijntken en Jan zijn in Amsterdam gaan wonen. Daar is hun dochter Annetjen gedoopt. Verder zijn er geen kinderen gevonden. Er is geen reden om aan te nemen dat er nog andere kinderen ergens geboren zijn; één generatie later is er wéer een Jan van Aelst in Amsterdam, maar waarschijnlijk is dit de zoon van Lodewijk van Aelst.

Notitie bij het overlijden van Jan: Mogelijk is hij 21 december 1654 in de Nieuwe Kerk begraven. Er zijn uit die tijd echter geen impostregisters die dit vermoeden kunnen bevestigen.

Notitie bij de geboorte van Anneken Jans Aelderts: Haar vernoeming is onduidelijk.

Notitie bij het overlijden van Anneken Jans Aelderts: J van Loo is geen betrouwbare bron gebleken: veel DTB- en andere verwijzingen, zoals notariële, kloppen niet.
Het is dus mogelijk dat Anneke een heel ander leven geleid heeft.
In de Augustijnenkerk is op 10 september 1682 in een Pondgraf ook een Anneke Aeldertse de Veer begraven.Of zij dit is???

 

6. Lens (Laurens) Hermens van Elsloo, geb. Elsloo (arr. Luik/Liège, B) 1571,39 maasschipper 1598-,40 steenkoper 1600-,41 † na 1630,10 tr. Dordrecht 19 juli 159842

7. Mariken Dircksdr Rijcken, begr. Dordrecht, Augustijnenkerk, graf 76 1626.4

Uit dit huwelijk:

a. Maeijken, zie 3.

b. Anneken Lensz Hermens van Elsloo, ged. Dordrecht 1 mei 1602, begr. Dordrecht, Augustijnenkerk graf 76 24 juni 1670,4 tr. Dordrecht 10 sept. (kerkelijk 25 aug.)43 162444 Mathijs Paradijs, maasschipper.2

c. Herman? (niet vermeld) Lensz Hermens van Elsloo, ged. Dordrecht 1 juni 1605, begr. vóór 1640, tr. Catrijntken Sijberts, begr. Dordrecht, Augustijnenkerk 6 sept. 1679.4

d. Heilke (Helena) Lensz Hermens van Elsloo, ged. Dordrecht 1 okt. 1609,45 begr. Dordrecht, Augustijnenkerk graf 76 5 mei 1674,4 tr. Dordrecht 12 aug. 163546 Willem Fransz Heybloem, † vóór 1674.

ONA Rotterdam, inv. 401, akte 45: op 1 nov. 1641 verklaart Willem Fransz. Heijblom, koopman te Dordrecht, mede namens Laurens Hermansz. van Elsloo, van Johan Bijvanck, koopman te Rotterdam, betaling te hebben ontvangen van een obligatie te zijnen name of t.n.v. Lens (Laurens) Harmans.

e. Susanna Lensz Hermens van Elsloo, ged. Dordrecht 1 aug. 1612,2 begr. Dordrecht, Augustijnenkerk graf 76 2 aug. 1672,4 tr. 1e Dordrecht 24 juni 1636 Hendrick Jansz Munnick, ged. Roermond, wijnkoper 1636-,47 begr. vóór 1647; tr. 2e Dordrecht 28 april 16472 Matthijs Jorisz, maasschipper 1647-,10 koopman -1663,48 begr. vóór 1663.

 

Notitie bij de geboorte van Lens (Laurens): Geboortejaar niet meer terug kunnen vinden in family search (2017).

Notitie bij het overlijden van Lens (Laurens): “Tussen den vyerden ende vyfden pylaer is plaetsse van een graft de kerck coompeteerende treckende uit het meyden van den 4 pylaer tot aen de graeven van Berber in de Kelcks graevenen toe. Nu toe comende Lens Hermanssen. Nota. Niet meer voor de kerck, maar is vercocht aen Lens Hermansse, steencooper den 15. Julyus 1625”.
In dit graf is als eerste Lens’ vrouw begraven. Hijzelf komt niet in de registers voor.
In 1690 is dit dubbele graf op de naam van Johannis de Veer gezet, de zoon van Dirk Aelderts de Veer en Christina Boener; in 1743 wordt het op naam van Pieter van Ottenhoven (=Attenhoven) gezet, vermoedelijk zoon van een dochter (Maria Geurtsen) van een maasschipper.

Lens kan na 15 september 1640 zijn overleden, want die maand legt hij in Rotterdam nog een (notariële) verklaring af. Hij is daar vermeld als “Lens Hermansz, coopman van Luijck”. De verklaring (inv 344, akte 40 blz 81) moet nog worden opgevraagd. Tenzij er nóg een Lens Hermens leefde… want in de weeskamerarchieven is een afschrift-testament van 1630 en dat hoeft niet van hem te zijn.

Notitie bij het overlijden van Mariken Dircksdr: Nelemans vermeldt dat ze in juli 1625 is begraven. Dit is echter onwaarschijnlijk; haar man kócht het graf op die datum.
Mariken komt in de Weeskamerregisters voor op 14 maart 1626; vermoedelijk is ze dus begin 1626 overleden.

Notitie bij het huwelijk van Lens (Laurens) en Mariken Dircksdr: Het is de vraag, of dit gezin compleet is. Gezien de “geboorte-afstanden” lijkt het erop, dat dat wél het geval is.

Notitie bij het overlijden van Anneken: f 228v in “inschrijving in weesboek”, nog transcriberen.

Notitie bij het overlijden van Mathijs: Hij kán overleden zijn op 22-7-1683 “een baer voor Matteis Paradijs coopman…”. (DTB image 6) maar zeker is dit niet.
De aannames van het begraven van zijn kinderen zijn louter gebaseerd op vermoedens.

Notitie bij de geboorte van Herman? (niet vermeld): Mogelijk gaat het om “Hermen Laurensz van Elsloo”. In de DTB-registers staat de doop van zijn dochtertje Marijken vermeld (1-2-1632). Moeder is Catrijntken Sijberts.
Een andere mogelijkheid is Matthijs Lens/Lauerens; hij is nl een keer doopgetuige in Amsterdam.
En een laatste mogelijkheid is dat het gaat om een dochter Aelghe/Elske; zij huwt eerst Jacob Davidsen, daarna Elias Pieters. Hun dochter, Maijke Elias wordt één maal in de doopregisters vermeld als “Maria Elias van Attenhoven”. Er liggen veel van Attenhovens begraven in Lens’ graf (76)….Daarbij komt dat Maria Elias trouwde met Melchior Dircks, die in hetzelfde graf ligt…

Notitie bij het overlijden van Herman? (niet vermeld): Erica van Doormalen vermeldt in haar “Dordrecht in Rotterdamse notariële archieven”:
28-6-1640,
“Severijn Alemansz zeepsieder en coopman en sijn halfzuster Catrina Zijbers weduwe Herman lensz wonende te Dordt op de Nieuwe Haven verklaren schuldig te zijn aan Adriaen Dirickx van der Leeuwe de somma van 3000 gld.”.

Notitie bij het overlijden van Heilke (Helena): Haar testament zou van drie maanden later zijn… wat is er aan de hand???

Notitie bij het huwelijk van Willem Fransz en Heilke (Helena): In BIG ANCESTOR BOOK van Erica van Doormalen komt de volgende huwelijks vermelding voor – ondertrouw 29 mei 1707, trouw 12 juni 1707) – (relatie nog uitzoeken):
“Helena Heijblom van Dordrecht, weduwe Johannes van Haerlem, woont ontrent de Wijnbrugh, geassisteert met haer aenghoude moeder”.

Notitie bij het huwelijk van Hendrick Jansz en Susanna: “Hendrick jansen munnick coopman iongman van Roermonde
Susanneke Lensen van Elsloo ionghe dochter van Dordrecht woonende beijde opde nieuwehaven”.
Marge:
“sijn getrout den 24. Junij 1636”.

Notitie bij het overlijden van Hendrick Jansz: Op 28-4-1647 ondertrouwt zijn weduwe met Matthijs Jorisz.

Notitie bij het huwelijk van Matthijs en Susanna: “Matthijs jorissen maesschipper j.m. van het lant van luijck” (laatste woord niet zeker, is vrijwel geheel gevlekt) “wonende te scheep
Susanna Lens van Elslo Weduwe van hendrick janssen Munnick wijncooper wonende op het nieuwerck”.
Marge:
“getrout den 14. Maij 1647”.

Notitie bij het overlijden van Matthijs: Zijn uiterste begraafjaar is afgeleid van de Weeskamerboeken, na Susanna’s overlijden opgemaakt.

Generatie IV

12. Herman Hermens van Elsloo, tr. (ondertr.49

13. Jannicken Lensen.

Uit dit huwelijk:

a. Lens (Laurens), zie 6.

b. Herman Hermens van Elsloo, ged. Dordrecht 31 juli 1580.44

 

Notitie bij het huwelijk van Herman en Jannicken: Mogelijk had dit echtpaar méér kinderen. In graf 76 Augustijnenkerk (van zoon Lens) liggen nl ook:
– Pieter Hermansse, bakker, begraven 1-11-1637
– Weduwe Pieter Hermansz, begraven 30-9-1660
– Abram Hermansse, kleermaker, begraven 18-9-1636
– kind van Abram Hermansse, begraven 10-4-1640.
Als we ervan uitgaan dat Lens niet de oudste is (er is waarschijnlijk een eerdere Herman geweest), moeten ergens tussen 1570 en 1580 de broers Pieter en Abraham zijn geboren.

 

Bronnen

1. archief 11.20

2. DTB

3. DTB huwelijk

4. A Nelemans, sepulture

5. antiek vol. 23 blz 383-390

6. archief Dordrecht

7. archief 11.18

8. DTB Grote Kerk / A Nelemans. sepulture

9. A Nelemans, sepulture, graf 76

10. DTB ondertrouw

11. Heerenboekje SAD 489-62324

12. DTB f 273

13. DTB begraven

14. DTB Grote Kerk

15. DTB ondertrouw / tijdschrift Antiek vol. 23 (1988) blz 383

16. boek: Beschrijvinghe der Stadt Dordrecht (1675) / Erica van Dooremalen

17. Heerenboekje / SAD 489-62324

18. hypotheekakte 1884 archief 9 (ORA) inv 797 f 32 akte 2 / SAD 489-62324

19. archief 11.48 / A Nelemans, sepulture

20. graf van Jerfaes en Jan Francken

21. archief Nijmegen Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1592 – 1811 (RBS 1174/201)

22. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek deel 7 blz 149 / genwiki Limburg

23. DTB / Nelemans, sepulture

24. A. Nelemans: hic conditur

25. DTB doop Adriaen

26. archief 11.17

27. DTB 1054, p.37vo en p.38 / Notarisarchieven Amsterdam 1630, akte van Hermtgen en Pieter van Anrath

28. Notarisarchieven Amsterdam 1630, akte van Hermtgen en Pieter van Anrath

29. DTB 1046-87v/88

30. DTB Dordt

31. Inbrengregisters Weeskamer

32. DTB 443-374

33. DTB 1-207

34. http://research.frick.org/montias

35. DTB 1045 f 105v-106

36. Notarisarchieven Dordrecht 1622 (nalatenschap Jan Aelders en Aeltgen Hendricks)

37. J van Loo

38. J van Loo in “antiek”

39. family search

40. impostregisters

41. sepulture / grafboek Augustijnenkerk Dordrecht

42. familysearch

43. André den Haan

44. André den Haan, kwartierstaat Johanna van der Spoor

45. Diep

46. DTB Diep

47. DTB 2-e huwelijk van Susanna

48. Weeskamer Susanna Lens 1672

49. André den Haan, kwartierstaat Johanna van der Spoor