Walpot

I. Hendrick Waelpot, jongman van Maastricht (1692), varend gezel, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 18 mei/juni 1692 Anna Driese, jonge dochter van Sittert, wonende buiten de Vuilpoort (1692)

Kinderen (o.a.)

a. Johannes, gedoopt NG Dordrecht 4 nov. 1696

b. Hendrick Walpot, gedoopt NG Dordrecht 28 mei 1698, volgt IIa

c. Thomas Walpot, gedoopt NG Dordrecht 15 nov. 1700, volgt IIb

IIa. Hendrik Walpot, gedoopt NG Dordrecht 28 mei 1698, jongman van Dordrecht, wonende bij de Kalkhaven (1725), boekverkoper (ORA Dordrecht inv. 1755, f. 38v, akte dd 28 jan. 1744), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 2mrt./8 april 1725 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Hendrik Walpot, de bruid met haar vader Adriaan de Soeten) Maria de Soeten, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Grote Spuistraat (1725)

Kind:

a. Adriaan Walpot, gedoopt NG Dordrecht 26 nov. 1728, volgt III

b. Cornelia Walpot, gedoopt NG Dordrecht 6 juli 1731, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Grotekerksbuurt (1763), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 7/22 mei 1763 (de bruidegom geassisteerd met zijn goede vriend Adriaan Walpot, de bruid heeft schriftelijk consent van haar vader Hendrik Walpot) Pieter Wapperom, jongman van Dordrecht wonende in de Grotekerksbuurt (1763)

IIb. Thomas Walpot, gedoopt NG Dordrecht 15 nov. 1700, koperslager,trouwde Gerecht/NG Dordrecht 26 april 1727 Berbera de Soete

ORA Dordrecht inv. 1668, f. 123v: op 2 mrt. 1775 verkoopt Corstiaan van der Sanden, timmermansknecht en burger van Dordrecht, voor 200 gl. aan Thomas Walpot, koperslager en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat tegenover de Kolfstraat, staande tussen het huis van Fredrik Noak en de steiger.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 152: op 18 mrt. 1777 verkopen Simon van Sluijsdam, burger van Dordrecht, en zijn vrouw, Grietje Boter, voor 800 gl. aan Thomas Walpot, burger van Dordrecht, een huis naast de Visbrug, staande tussen de stadshaven en het huis van Anna Margareta van der Linden van Slingeland, alsmede een huis, staandetegenover het voorgaande huis tussen de stadshaven en het huis van de kinderen van Jacob van Rosendaal.

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 54: op 21 mei 1778 Bartholomeus van Schellebeek, arts en schepen van Dordrecht, en Jan van der Star, notaris te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Cornelia Vos, voor 3150 gl. aan Thomas Walpot een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Jan Hooft Dzn., achtraad van Dordrecht, en dat van Hendrik Romijn.

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 43v: op 30 mei 1780 verkoopt Thomas Walpot, koopman te Dordrecht, voor 7000 gl. aan Bartholomeus Vervel, koperslagersbaas te Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Kolfstraat, staande tussen het huis van Pieter de Koning en Teunis Piere, alsmede 3 huizen, naast elkaar staande voor in de Kolfstraat naast het achterste deel van het huis van Simon Schoenmakers.

Kinderen:

a. Hendrik Walpot Thomasz., gedoopt NG Dordrecht 6 mei 1729, koopman te Dordrecht, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 3 aug. 1792 (Hendrik Walpot, achtraad van Dordrecht, op de Varkenmarkt, laat kinderen na, met acht koetsen extra, de hoogste boete), trouwde 1e Anna Vernimmen, 2e Maria Welborn

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 67v: op 1 dec. 1763 verkoopt Hendrik Walpot, koopman te Dordrecht, als man van Anna Vernimmen, voor 2700 gl. aan Elizabeth Duircant, weduwe van mr. Thomas van Volbergen, wonende te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat bij het Groothoofd, staande tussen het huis van mr. Johan de Witt, heer van Jaarsveld en dat van mr. Adriaan Bout, heer vrijheer van Lieshout.

ORA Dordrecht inv. 1669, f. 175: op 1 juni 1777transporteert “Arnoldus Kolster, Eerste Clercq ter Secretarie, als daar toe bij Procuratie, vervat bij overkomst den 19 April 1777 voor Anthonij Bax, als Notaris binnen deze Stad, en twee getuigen verleden, gevolmagtigt van Daniel van der Linden, en Huibertje Verdu, Egtelieden, wonende binnen deze Stad, verklaarde op den voet en ingevolge zekere overkomst als boven den 19 April 1777 tusschen gemelte van der Linden en Huisvrouw ter Ene, en Vernimmen, Walpot en Comp:e, Koopluiden alhier ter andere zijde, verleden, en na gedane taxatie te dien eijnde en overeenkomstig ’t Twintigste Articul van de Ordonnantie op de Veertigste penning door Heren Schepenen dezer Stad gedaan” aan Vernimmen, Walpot en Co. een pakhuis in de Dolhuisstraat, staande tussen de stadsvest en de ingang van het pakhuisje van Cornelis Wiltens, door schepenen van Dordrecht getaxeerd op 600 gl.

ORA Dordrecht inv. 1757, f. 214: op 4 juni 1778 verkopen “Jan van der Star, Notaris en Procureur, en Frank van der Schoor, Koopman beide binnen dese Stad Dordrecht, in qualiteit als door wijlen Willem Pieter Figters, in leven weduwenaar van wijlen Magdalena Verop, gewoont hebbende, en onlangs alhier ter Stede overleden, bij Acte op den 15e: Maart 1773 voor den Notaris Mr: Coenraad Brender a Brandis en getuigen binnen dese voors: Stad gepasseert, aangestelde Executeurs en zijnen boedel en voogden over de minderjarigen of andere toezigt behoevende in zijne nalatenschap geregtigd, Item als bij dezelve Acte ingevolge de magt door wijlen voorn. Magdalena Verop als de Eerstoverledene aan den zelven Willem Pieter Figters als de langstlevende gedefereert, aangestelt tot Executeur in haren boedel mitsgrs: met en benevens Arij Meloen, mede wonende binnen dese Stad tot voogden over de minderjarigen, uitlandige of andere toesigt behoevende, welke op t’overlijden van gezegde Willem Pieter Figters in den boedel en nalatenschap van meergen: Magdalena Verop geregtigd bevonden zullen werden; En nog voorn: Arij Meloen in voors. qualiteit als voogd, mitsgrs. als door gem: Jan van der Star, en Frank van der Schoor, bij Acte op den 28 Maart 1778 voor den Notaris Francois Pistorius en getuigen binnen dese Stad gepasseert geassumeert tot mede Executeur in den boedel van wijlen voors. Magdalena Verop, en nog als bij Appoinctement van de Kamere Judicieel deser Stad, in dato 7 Meij 1778 ontrent de verkoping approbatie bekomen hebbende te requarde van de minderjarige in dese geinteresseert”, voor 370 gl. aan Hendrik Walpot Thomasz., koopman te Dordrecht, een huis aan de St.Jorispoortsweg even buiten Dordrecht, staande tussen het huis van Leendert van Driel en de hierna volgende tuin, alsmede voor 1630 gl. aan dezelfde koper een tuin met stenen huis en verder “getimmerte”, gelegen en staande tussen het voorgaande huis en de tuin en het huis van Jacob van der Steen.

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 7v: op 8 febr. 1780 verkoopt Hendrik Walpot Thomasz. voor Vernimmen, Walpot en Co., kooplieden te Dordrecht, voor 1400 gl. aan Simon Hogersijl een huis in de Suikerstraat, staande tussen het pakhuis van de verkopers en het huis van Cornelis Stratenus.

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 139: op 16 jan. 1781 verkoopt “de Heer Mr: Coenraad Brander a Brandis advocaat en notaris &: alhier, als last en procuratie hebbende van Geertrui van Eeten, wonende binnen dese Stad weduwe en eenige gestelde Erfgename van Isak Wiltens alhier overleden, met welke zij in gemeenschap van goederen is getrouwt geweest, en welke een nagelate zoon was van Cornelis Wiltens in October 1779 alhier, met agterlatinge van den kinderen, te weten dezelve Isak, Willem, en Catharina Wiltens huisvrouw van Ds. Johannes Adrianus du Bois, Predikant in den Bommel over Flakke, en Hendrika Wiltens, dan, zonder eenige uiterste wille gemaakt te hebben, overleden en gemelte Hendrika Wiltens, bejaart en ongehuwd, beide wonende binnen dese Stad, dezelve Geertruij van Eeten, weduwe Isak Wiltens en Hendrika Wiltens ingevolgen Acte en verdrag, door hen, met bovengenoemde Ds: Johannes Adrianus du Bois, en Huisvrouw aangegaan den Eerste Augustus 1780 voor den notaris Bax, en voor Pieter Roos Ltzn mede Notaris alhier en getuigen verleden, de boedel en nalatenschap aan hun vader en schoonvader Cornelis Wiltens hebbende aanvaart, en hen ieder voor de helfte als Erfgenamen van denzelven gedragen, volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Anthonij Bax, en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 15e dezer” voor 370 gl. aan Vernimmen, Walpot en Co. een pakhuis in de Dolhuisstraat, staande tussen de blauwselmakerij van Vernimmen en Walpot, voorheen het oude Krankzinnigenhuis, en het huisje of pakhuis van Tierens.

ORA Dordrecht inv. 1673, f. 77v: op 3 juni 1783 verkoopt Hendrik Walpot Thomasz., koopman te Dordrecht, voor 600 gl. aan de weduwe van Pieter Vernimmen, koopvrouw te Dordrecht, de helft in een pakhuis, genaamd “Putte”, staande in de Suikerstraat tussen het huis van Jan Hoen en dat van Hendrik Hoevenaar.

ORA Dordrecht inv. 1761, f. 59: op 4 sept. 1804 verkoopt Maria Welborn, weduwe van Hendrik Walpot Thomasz., wonende te Dordrecht, voor 3625 gl. aan Willem van der Koogh, burger van Dordrecht, een tuin met huis, “plantagie” en een apart woonhuisje ernaast, staande en gelegen aan de St.Jorispoortsweg om de hoek van het Matena’spad even buiten de St.Jorispoort.

Kind (ex 2)

a-1. Antonia Barbara Walpot, gedoopt NG Dordrecht 17 nov. 1782

b. Cornelia, gedoopt NG Dordrecht 16 febr. 1731

c. Adrianus, gedoopt NG Dordrecht 28 febr. 1733

d. Johanna, gedoopt NG Dordrecht 13 juni 1734

e. Adriana, gedoopt NG Dordrecht 14 sept. 1737

f. Jacoba, gedoopt NG Dordrecht 26 dec. 1738

g. Maria, gedoopt NG Dordrecht 5 febr. 1741

III. Adriaan Walpot, gedoopt NG Dordecht 26 nov. 1728, jongman geboren en wonende te Dordrecht (1760), boek- en kunsthandelaar ald., trouwde Gerecht/NG Dordrecht 6 mrt. 1760 (volgens attestatie van ondertrouw van Rotterdam van 12 mrt. 1760, 30 mrt. attestatie 1760 gegeven) Maria van der Herp, jonge dochter geboren en wonende te Rotterdam (1760)

ORA Dordrecht inv. 1758, f. 1v: op 16 febr. 1779 verkopen Adriaan Walpot en Hugo van Asperen voor 800 gl. aan Leendert Hubertus van der Herp, arts wonende te Rotterdam, een huis, stal, keet en tuin, vanouds genaamd “de Botersloot”, staande in het Kromhout even buiten Dordrecht, met een gang ingaande en staande tussen het huis van Hendrik van der Kaa en dat van de houtkoper Johannes van der Swits.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 88v: op 2 nov. 1790 verkoopt Hermanus Bickenbach, burger van Dordrecht, voor 3600 gl. aan Adriaan Walpot, boek- en kunsthandelaar te Dordrecht, twee naast elkaar staande huizen, genaamd “de Witte Valk”, staande op de Riedijk, uitkomende aan de stadsvest, belend door het huis van Melis van Houwelingen aan de ene zijde en dat van de weduwe Franken aan de andere.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 112: op 1 febr. 1791 verkoopt Leendert Hubertus van der Herp, wonende even buiten de stad doch binnen de jurisdictie van Dordrecht, voor 4000 gl. aan Adriaan Walpot, boekhandelaar te Dordrecht, een huis in de Voorstraat tegenover het Stadhuis, staande tussen het huis van Leendert Hoogwinkel en dat van Barthout van Ourijk.

ORA Dordrecht inv. 1759, f. 194: op 6 sept. 1792 verkopen Arnoldus Kolster en Adriaan Walpot, beiden wonende te Dordrecht, als executeurs-testamentair van Leendert Hubertus van der Herp, die gewoond heeft en is overleden even buiten doch binnen de jurisdictie van Dordrecht, voor 4130 gl. aan Laurens Heijnen, koopman te Dordrecht, twee tuinen met de daarin staande huizen, naast elkaar liggende in het Latourpad aan de Tweede Singel tussen de Spuiweg en Dubbeldamse Weg, even buiten Dordrecht, liggende tussen de tuin van mr. Pieter van den Santheuvel en het huis van Cornelis Hendrik de Wit.

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 107v: op 28 jan. 1794 verkoopt Maria van der Herp, weduwe van adriaan Walpot, wonende te Drodrecht, voor 1740 gl. aan Huberta Verdu, weduwe van Daniël van der Linden, wonende te Dordrecht, een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van de weduwe Franken en dat van Pieter Sebus.

ORA Dordrecht inv. 1677, f. 108: op 28 jan. 1794 verkoopt Maria van der Herp, weduwe van Adriaan Walpot, wonende te Dordrecht, voor 1500 gl. aan Pieter Sebus, timmermansknecht te Dordrecht, een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van [de weduwe van]Daniël van der Linden en dat van Melis van Houwelingen.

Kind:

a. Hendrik Waelpot, gedoopt NG Dordrecht 5 sept. 1760, volgt IV

IV. Hendrik Waelpot Adriaansz., gedoopt NG Dordrecht 5 sept. 1760, jongman van Dordrecht wonende op de Voorstraat achter het Stadhuis (1784), overleden Dordrecht 17 dec. 1830 (Voorstraat D:717), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 30 okt./14 nov. 1784 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Adriaan Walpot, de bruid met haar moeder Johanna Slijp, weduwe van Arij de Regt) Johanna de Regt, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Vismarkt (1784), 2e 27 okt. 1787 (gescheiden ca. 1805, vóór 8 juli 1806) Geertruij van der Herp

ORA Dordrecht inv. 1760, f. 120v: op 16 sept. 1800 verkoopt Abraham van den Bergh, wonende Dordrecht, voor 10.325 gl. Hendrik Walpot Adriaansz., wonende te Dordrecht, de helft in een stenen windkorenmolen, genaamd “de Korenbloem”, staande buiten de Sluispoort op de Hoogt, met de helft van de losse en vaste gereedschappen, paard, wagen etc., tot de molen behorende.

ORA Dordrecht inv. 1761, f. 96: op 8 juli 1806 verkopen Rosier de Meijer en Gerrit Janse, beiden wonende te Dordrecht, als gemachtigden van Arie Metselaar, als man van Magdalena de Zeeuw, eerder weduwe van Cornelis Venis, en Magdalena de Zeeuw, voor 420 gl. aan Geertrui van der Herp, gesepareerde vrouw van Hendrik Walpot,, voor de ene helft, en Johanna Aletta Blom, weduwe van Jan Spaan, wonende te Dordrecht, voor de andere helft, een huis op de Helllingen, getekend E:80, staande tussen de looierij van Govert de Wijs en het huis van de scheepmaker Van Striemen.

ORA Dordrecht inv. 1761, f. 40: op 3 nov. 1808 verkopen Geertruij van der Herp, wettig gescheiden vrouw van Hendrik Walpot, en Jenneke Blom, weduwe van J. Spaan, beiden wonende even buiten Dordrecht, voor 300 gl. aan Maria van Wijnen, weduwe van Hendrik Snijders, wonende even buiten Dordrecht, een huis op de Hellingen, getekend E:80, staande tussen het huisvan de weduwe Van Striemen en de fabriek van de heer Rovers.

Kinderen (ex 2):

a. Maria, gedoopt NG Dordrecht 23 febr. 1788

b. Leendert Hubertus Cornelis, gedoopt NG Dordrecht 8 nov. 1789

c. Adriaan Leendert Hubertus Walpot, gedoopt NG Dordrecht 15 mei 1796, chirurgijn, trouwde Dordrecht 7 okt. 1818 Bastiana Plukhooij, dochter van Bastiaan Plukhooij en Judik van Oldenburg

d. Johannes Hendrik, 12 mei 1799

e. Geertruij Cornelia, 6 nov. 1802