Lutherse huwelijken te Dordrecht 1693- 1808

“De Luthersen, toen nog zeer gering in aantalte Dordrecht, hadden van 1619 tot 1621 een kerkje aan de Lindengracht en in 1633-1634 in het Weeshuisstraatje. Beide werden op aandringen van de gereformeerde kerkenraad van Dordrecht gesloten. De verslechtering van de economische conjunctuur en de toename van de werkloosheidin het laatste kwart van de zeventiende eeuwheeft het stadsbestuur er waarschijnlijk toe genoopt de bakens te verzetten en tot een ruimhartiger toelatingsbeleid over te gaan, waarmede onlosmakelijk verbonden was,dat men zich toleranter moest gaan opstellen tegenover andere religies dan de Nederduits-gereformeerde. Op advies van zijn compagnon Herman Vingerhoedt diende de suikerraffinadeurFrederik Mühlhoff, eigenaar van raffinaderij “de Ossekop” in de Wijnstraat (bij het Groothoofd), in juli 1689 bij de Oudraad een rekest in om voor de Luthersenvrije uitoefening van godsdienst te verzoeken. Mede-indieners waren Johan Balthasar Lay, Hendrik van Beest en Hendrik Esselburgh.Het verzoek werd ingewilligd en bovendien werden de Luthersen vrijgesteld van het kopen van het burgerrecht en van de verplichting regelmatig deel te nemen aande bewakingvan de stadsmuren. Later werden die vrijstellingen beperkt tot degenen, die werkzaam waren in de suikerraffinaderijen. Bijdie vrijheid van godsdienstbehoorde natuurlijk ook een geschikt godshuis en zo kreeg de Lutherse gemeente in aug. 1689 de voormalige kapel van het Blindeliedengasthuis toegewezen als kerkgebouw. Het stond in de Vriesestraat, op de hoek van wat nu de Blindeliedengasthuissteeg heet. Vanaf 1629had het gebouw gediendals stadskisthuis en als opslag voor de stadsturf. Na een ingrijpende verbouwing en verfraaiing – er werden o.a. gebrandschilderde ramen in de gevel aangebracht-werd het op 5 mei 1690 als kerk in gebruik genomen.”

(C.J.P. Lips, Wandelingen door Oud-Dordrecht(Zaltbommel 1974), deel II, p. 448 e.v.)

De Lutherse Kerk in de Vriesestraat

NB: wanneer achter de trouwinschrijving de afkorting tr. staat, betreft het een trouwdatum, in alle andere gevallen gaat het om de afkondiging van de geboden.Vanaf 1742 worden de drie datums van de proclamaties vermeld.

Tussen rechte haken aanvullende gegevens uit het trouwboek van het Gerecht Dordrecht (Gereformeerde en gemengde huwelijken), het trouwboek van hetGerecht Dordrecht/onderscheiden gezindten (DTB 96) en andere bronnen.

Namen der geenen, die in deze gemeente toegedaen de Augsburgse Belijdenisse binnen Dordregt, getrouwt sijn of haer geboden afgegeven sijn

3 jan. 1693 Geurt van Leijden en Catharina Burgmans tr.

10 april 1695 Hendrik de Ruijter, van Oldenburg en Jannetje Westerhof, van Amsterdam tr.

1 april 1696 Antony Janszen van Heusrik, van Unna en Dirkie Rutgers, van Dordrecht

27 mei 1696 Geurt van Leijden wedr. en Anna Cathrina Gaasbeek j.d. van Dortmont tr.

24 febr. 1697 Jacob Laurense van der Boef j.m. van Dordrecht en Margrietie Claas Greisenburg, van ter Gouda, wed. van Matthijs Janszen van Eisden tr.

12 jan. 1698 Hendrik Haselhof, van Dortmund en Maijke Arents, van Dordrecht, wed. van Cornelis Nederveen

19 jan. 1698 Dirk Meijer, van Bremen en Yda Milaan, van Dordrecht

15 juni 1698 Hendrik van Beest, van Yselburg j.m. en Susanna Hartig, van Rotterdam, wed. van Johan van Koperen

[NG Rotterdam 22 mrt./8 april 1682 Jan van Kopere j.m. van Rotterdam wonende Leeuwstraat en Susanna Hartigh weduwe van Gerrit Romein wonende Lombertstraat]

26 okt. 1698 Michiel Claasse, van Amsterdam j.m. en Jannetie Stevens, van Dordrecht j.d.

1 nov. 1699 Abraham Vermeulen wedr. van Utrecht en Anna Dogen, j.d. van Amsterdam

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 18 okt. 1699: Abraham Vermeulen weduwnaar van Utrecht wonende in de Kolfstraat en Anna Dogen jonge dochter van Amsterdam wonende in de Kolfstraat onlangs gewoond hebbende te Monnickendam, getrouwd op 6 nov. 1700]

12 sept. 1700 Melchior Mels j.m. van Dordrecht en Anna Catharina Keller j.d. van Praast uijt het Kleefsland [Praestbehoort thans tot degemeenteEmmerik]

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 29 aug. 1700: Melchior Mels jongman van Dordrecht en Anna Catharijna Keller jonge dochter van Praetz [sic] in het Land van Kleef beiden wonende bij de Pelserbrug]

7 nov. 1700 Jan van Leiden wedr. van Dinslaken en Geertruij Dirks j.d. uit de Roer

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 24 okt. 1700: Jan van Leijden weduwnaar van Dinxlaken wonende te Dordrecht en Geertruij Dicx jonge dochter uit de Roer wonende te Rotterdam, volgens attestatie van ondertrouw van daar]

20 mrt. 1701 Johannes Smits j.m. van ‘s-Gravenhage en Anna Nagtegaal j.d. van Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 6 mrt. 1701: Johan Smits jongman van ‘s-Gravenhage geassisteerd met Hendrick van Beest zijn goede kennis en Anna Nachtegaal jonge dochter van Dordrecht wonende in de Schrijversstraat geassisteerd met haar moeder, getrouwd op 22 mrt. 1701]

12 juni 1701 Joost Rodijk, van Arenborg uijt d’Oude Mark Brandenburg en Catie Willems j.d. van Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 29 mei 1701; Joost Roodijck wed van Arentsburgh wonende inde Tolbrugstraat Landzijde en Catharina Willems jonge dochter van Dordrecht wonende in de Vriesestraat geassisteerd met Lena Benckers haar tante, getrouwd op 12 juni 1702]

30 okt. 1701 Michiel Haas j.m. van Plato in Pommeren en Cathrina Margriet Jongkint .j.d. van S.Goar

19 nov. 1702 Jan Hermanse van Hoest wedr. en Maria Thomas, van Dusseldorp j.d.

6 mei 1703 Arnoldus de Cruijs j.m. van Dinslaken en Maria Gerrits van Maanen, wed. van Jan Vrimond, van Dordrecht

16 mrt. 1704 Georg Crimpler, uit Mansfeld j.m. en Aaltie Palenburg, uit Alpen j.d.

16 mrt. 1704 Hans Adolph Coning, uit het Land van Holstein j.m. en Catharina Elemhorst, van Lunen j.d.

4 mei 1704 Jochem Buurkens wedr. uit het hertogdom Cel, Brunswijk en Lunenburg en Maria Schippers j.d. van Dordrecht

4 mei 1704 Jacob Janszen van Brugge wedr. en Catie Gerrits van der Linden, van Coppenhage wed.

2 nov. 1704 Arnoldus de Cruijs wedr. van Dinslaken en Maria van den Berg j.d. van Gorcum

4 jan. 1705 Steven Gijsbertsz. Sinterclaas j.m. van Dubbeldam en Cathrijne Wijnbergen wed. van Aken

10 okt. 1706 Jan van Son wedr. van Dordrecht en Cathrina Stevens j.d. van Wesel

1 mei 1707 Hendrik Haselhof, van Dortmund wedr. en Margriet van Kolk, van Wattenscheij j.d.

5 juni 1707 Hans Hendrik Lorentz, van Eisleben j.m. en Helena Heiblom, van Dordrecht, wed. van Johannes van Haarlem

11 sept. 1707 Jan Dirkze Nieuwschepen, van Helsen j.m. en Claartie Aarts Romein, van Dordrecht j.d.

13 nov. 1707 3e gebodJan Reijs, van Dinkeren in het Brandenburgsland en Anna Jacobs de Leur j.d. van Zwijndrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 30 okt. 1707: Jan Reijs j.m. van Dincker in het land van Brandenburg en Anna Jacobs de Leur j.d. geboortig van Zwijndrecht, beiden wonende omtrent het Groothoofd, getrouwd 14 nov. 1707]

22 jan. 1708 Jacobus Mils van Thunstet in Engeland en Maria van der Plasse wed. van Wedel uijt Holstein

26 febr. 1708 Joost Rodijk wedr. van Arensborg uijt d’Oude Mark Brandenburg en Geertruij Willems wed. van Dordrecht

6 mei 1708 Zeger van Bergen wedr. van Gorcom en Geertruij Geisensteijn j.d.van Dortmond

10 juni 1708 Jochem Wese j.m. van Altena wonende te Rotterdam en Margareta Hoek j.d. van Amsterdam

[NG Rotterdam 20 mei/19 juni 1708 Jochem Wese j.m. van Altena wonende Boomties en Margrieta Hoek j.d. van Amsterdamen daar wonende]

29 juli 1708 Jan van der Veer j.m. van Dordrecht en Cornelia van Hensberge j.d. van Rotterdam

5 mei 1709 Jan Dirk Meijer j.m. van Kerkdinger in Brandenburg en Margriet Brekerveld j.d. van Lennip

24 nov. 1709 Jochem van Stok j.m. van Wedel en Clara Jacoba van Riedt j.d. van Amsterdam

23 fer. 1710 Willem Bruijn wedr. van Stockholm en Maria Magdalena van Riedt j.d. van Amsterdam

23 mrt. 1710 Hans Adolph Köning wedr. van Jerbeek uijt Holstein en Anna Geertruij Kuijper j.d. van Rotterdam

28 april 1710 Nicolaas Schonenburg wedr. van Brekerveld en Geertruij Asmond j.d. van Walbek

28 sept. 1710 Christiaan Lasch j.m. van Wedel en Geertruij Hermansz j.d. van Dordrecht

2 nov. 1711 Herbert Krijne Phenis wedr. van Sliedrecht en Grietie Daniels Fals j.d. van Dinker

8 nov. 1711 Hermen Scholt j.m. van Dortmund en Cathrijn de Meijer j.d. van Dinker

15 nov. 1711 Frans Dirk Putter j.m. van Fruntenberg bij Unna en Cathrijn Geelkerken j.d. van Gangestro in Gulikkerland

14 febr. 1712 Hendrik Friesendorp [Vriesendorp]j.m. van Unna en Aletta Melanen wed. van Cornelis de Vogel, van Dordrecht

[ORA Dordrecht inv. 1646, f. 110v: op 3 nov. 1716 verkoopt Jan Jansz. Bos, burger van Dordrecht, voor 1685 gl. aan Adriaan Onderdelinden en Hendrick Vriessendorp, raffinadeurs in compagnie te Dordrecht, een huis op de Riedijk omtrent de Nieuwpoort, vanouds genaamd “de Roo Roos”, staande tussen het huis van Govert Staalsmith en dat van Van der Burgh mr. schoenmaker.

ORA Dordrecht inv. 1647, f. 48v: op 19 juni 1717 verkopen Casper Koebergh, koopman en burger van Dordrecht, Henderik van Wel, als man van Judith Coebergh, en Pieter Koffers, als man van Johanna Koeberg, samen kinderen en erfgenamen van Geertruij Roderkerken, weduwe van Henderik Coeberg, en tevens als voogden over de minderjarige kinderen en mede-erfgenamen van Geertruij Roderkerken, voor 550 gl. aan de heren Onderdelinden en Vriesendorp een pakhuis in de Nieuwkerkstraat, staande tussen het huis van de weduwe Beut en dat van de weduwe van Aert Servaert.

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 165 e.v.: op 2 juli 1722 verkoopt Barthout van Slingelant, burgemeester van Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende mr. Damas van Slingeland, schepen en lid van de Oudraad van Dordrecht, als voogden over de minderjarige dochter van wijlen Damas van Wezel, ontvanger van de gemene middelen te Bergen op Zoom en koopman te Dordrecht, voor 510 gl. aan Adriaan Onder d’Linde en Hendrik Vriessendorp een pakhuis met wijnkelder daaronder, staande in de Nieuwkerkstraat tussen het huis van Jacob van Duijnen en dat van Jacob van Allen.

Hendrik Friesendorp, koopman en suikerraffinadeur te Dordrecht (vermeld ONA Dordrecht inv. 914, akte 21 dd 5 juni 1727)

ORA Dordrecht inv. 1651, f. 120 e.v.: op 8 april 1728 verkoopt Jacob de Bruijn, burger van Dordrecht, voor 1725 gl. aan Aletta Melaanen, weduwe van Hendrik Vriessendorp, raffinadeur en koopman te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Jacobus Verhoeve en dat van Meijnekes Verdeijs.

Kinderen:

a. Francina, gedoopt Luthers Dordrecht 19 febr. 1713

b. Hendrik Vriesendorp, gedoopt Luthers Dordrecht 13 jan. 1715

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 170v: op 1 mrt. 1740 verkoopt Gijsbert de Leng, koopman te Dordrecht, als man van Margareta Staalsmith, eerder weduwe van Roeland Kuijter, voor 2200 gl. aan Isaac Morje en Hendrik Vriessendorp, kooplieden te Dordrecht, twee houttuinen of loodsen, staande naast elkaar op de Walevest, belend door ’s Landsmagazijn aan de ene zijde en het open erf van luitenant-kolonel Van Broekhuijsen “tusschen bijde ende de loots van Jan van der Linde” aan de andere zijde.]

7 mei 1713 Johan Callé j.m. van Zutphen en Anna Elisabeth Snijder j.d. wonende tot Groningen

2 sept. 1714 Hans Hendrik Aalbrecht, van Steling bij Hannover en Agnietie Kock wed. van Aken

23 dec. 1714 Jan Harmens j.m. van Houthuijs en Seia van Trigt j.d.van Dordrecht

20 jan. 1715 Barent Broekhuijsen j.m. van Unna en Sara Lokeman j.d. van Amsterdam

14 april 1715 Arnoldus van Leijde j.m. van Dordrecht en Maria Boeijon j.d van Dordrecht

10 mei 1716 Dirk Klimpt j.m. van Wanthoven in het Brandenburgse en Christina Brekerfeld j.d. van Lennep in het Bergse Land

31 mei 1716 Anthony Drost j.m. van Minden en Catharina Mulder j.d. van Soest

30 aug. 1716 Adolphus Teuto j.m. van den Ham en Christina Veldhuijsen j.d. van Arnhem

28 nov. 1717 Arnoldus van Galen j.m. en Henderijka van Wesel j.d. beiden tot Dordrecht

13 mrt. 1718 Reinier Wöltkenj.m. van Henteren in het Hannoverse en Maria Schonenburg j.d. van Amsterdam tr.

8 mei 1718 Antonie van Galen j.m. van Dordrecht en Antonia van Oort j.d. van Tiel

11 dec. 1718 Mouritz Phaff j.m. en Anna Schonenburg j.d. van Dordrecht

22 jan. 1719 Johan Diderik Schoonweer j.m. van Neurenburg en Margaretha Schonenburg j.d. van Dordrecht tr.

5 febr. 1719 Pieter Bres wedr. en Geertruij Harmens wed. van Christiaan Lasch, van Dordrecht

7 mei 1719 Joannes Birker j.m. van Amsterdam en Cathrina de Rousauw j.d. van Leiden

28 mei 1719 Johan Hendrik Asbeek j.m. van Castrop en Maijke van Loon j.d. van Dordrecht

[Lidmatenregister Lutherse gemeente Dordrecht (DTB 76.3):19 dec. 1719JohanHendrik Asbeek, van Castrop]

5 nov. 1719 Ernst Willem Koning j.m. van West-Uffelen in het landgraafschap Hessen en Anna Catharina Smalt j.d. uit den Ham

5 nov. 1719 Johannes Overhof j.m. uijt het ampt Unna en Helena van der Klok j.d. van Zwijndrecht

10 mrt. 1720 Gerrit Splet j.m. van Gorkom en Margriet van Kolk wed. van Hendrik Haselhof, van Wattenscheij

10 mrt. 1720 Hermanus Lijveloo j.m. van Nimwegen en Maria de Swart j.d. van Dordrecht

19 mei 1720 Dirk Rink en Margrieta Neu j.d., beiden van Iselborg

15 dec. 1720 Jan Adolph Dam j.m. van Soest in Westphalen en Johanna Verheijden j.d. van ‘s-Grevelduin Capel

15 dec. 1720 Jan Dirk Kulk j.m. van Unna en Geertruij Herders j.d. van Solingen

9 mei 1721 Barent Holstman, wedr. van Bouchum in het Brandenburgse en Lijsbeth Broekman j.d. van Dinslaken tr.

11 mei 1721 Evert Bimberg j.m. en Neeltie van Eijsbergen j.d. tr.

28 dec. 1721 Johannes van der Hendt j.m. van Dordrecht en Anna van Bruggen j.d. van Schoonhoven

28 dec. 1721 Barent Veltmans j.m uijt het Stift Bremen en Margrieta Verdonk j.d. uijt den Oudenbosch tr.

23 aug. 1722 Wilhelm Hafkemeijer j.m. van Osnabrugge en Maria Knoop j.d. van Dordrecht

[Lidmatenregister Lutherse gemeente Dordrecht (DTB 76.3): 30 sept. 1720 Johan Wilhelm Haffkemeijer, van Osnabrug]

8 nov. 1722 Jan Evertse Schouten wedr. uit het graafschap Mark en Christina Saxen j.d. van Dordrecht

28 febr. 1722 Matthijs Kroes uit het eiland Febre wedr. en Janneke Harmens Kok, van Dordrecht, wed. van Corstian [de Wacker]

2 mei 1723 Jan Anthoni Bruijn j.m. van Stockholm en Maria van Asperen j.d. van Dordrecht

[Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 15 april 1723 (de geboden gaan in de Lutherse kerk) Johan Anthonij Bruijn jongman van Stokholm geassisteerd met Willem Bruijn zijn oom en met schriftelijk consent van Johan Anthonij Bruijn lt. kolonel zijn vader geschreven te Stokholm op 6/17 mrt. 1723 en Maria van Asperen jonge dochter van Dordrecht wonende buiten de Vuilpoort geassisteerd met Anthonij van Asperen haar vader, op 2 mei 1723 getrouwd door ds. Bosschaert.

Eén van de suikerraffinadeurs, die zich die zich vanaf het einde van de zeventiende eeuw in Dordrecht vestigden was Johan Anthony Bruyn. “Waarschijnlijk leerde hij het vak in de raffinaderij van zijn oom Willem Bruyn, die hier reeds vroeger gevestigd was op de Nieuwehaven. Johan Anthony Bruyn kocht op 2 maart 1730 een tweetal pakhuizen op de Drappierskade of Wollewevershaven 30. Hij liet de oude pakhuizen afbreken en stichtte ter plaatse het kolossale pand dat hij naar zijn geboortestad “Stockholm” noemde. De bouw was reeds op 3 oktober 1730 afgelopen, want toen nam hij f. 6000,- hypotheek die hij binnen zes jaar moest aflossen. Na in de gehele achttiende eeuw als suikerraffinaderij te hebben dienst gedaan, werd het pand in de negentiende eerst vrij entrepot en daarna graan- en zaadpakhuis.” (C.J.P. Lips, Wandelingen door Oud-Dordrecht [Zaltbommel 1974], p. 228)

ORA Dordrecht inv. 818, f. 165v e.v.: op 5 mrt. 1737 verkopen Pieter Venlo, notaris te Dordrecht, en Ewout Bosveld, eerste klerk van de secretarie te Dordrecht, door het Gerecht en de Kamer Judicieel aangesteld tot curatoren over de insolvente boedel van Jan Anthonij Bruijn, gewezen suikerraffinadeur te Dordrecht, en diens vrouw Maria van Asperen, volgens besluit van de Kamer Judicieel dd 20 dec. 1736, aan Adriaan Onderdelinde, koopman te Dordrecht, een suikerraffinaderij genaamd “Stokholm”, staande op de Nieuwe Haven of Drappierskade [Wolwevershaven] tussen het huis van Jacob van der Waijen, afgevaardigde in de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden wegens de provincie Friesland, en dat van de weduwe van Johan van den Santheuvel. De koopsom bedraagt 17.220 gl. De koper betaalt tevens een rantsoen van 430 gl. 10 st.]

Het huis “Stokholm” aan de Wolwevershaven (mrt. 2014)

2 mei 1723 Christophel Bodenhoek j.m. en Maike de Leeuw j.d. van Leerdam

26 sept. 1723 Johannes van Stock j.m. van Tiel en Cornelia Issendorp j.d van Amsterdam

[ORA Dordrecht inv. 1654, f. 99v e.v.: op 29 mei 1736 verkoopt Andries de Bruijn, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Johanna Kalkberner, weduwe van Dirk van Stock, en van Cornelia Issendorp, weduwe van Johannes van Stock, voor 6400 gl. aan Hendrick Issendorp, koopman te Amsterdam, een raffinaderij, twee woonhuizen en een pakhuis, staande naast elkaar in de Wijnstraat tegenover de Gravenstraat tussen het huis van Quirijn van der Heijst en dat van Jan Verhoep.

ORA Dordrecht inv. 1655, f . 53v e.v.: op 8 juli 1738 verkoopt Isaak Issendorp, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Cornelia Issendorp, weduwe van Johannes van Stock, wonende te Dordrecht, voor 1000 gl. aan Hendrik Issendorp, koopman te Amsterdam, een huis in de Vriesestraat tegenover de Breestraat, staande tussen het huis van Anthonij den Broeder en dat van Pieter van Lier.]

5 dec. 1723 Jan Harmen van den Bosch j.m. vanWerlen Johanna van Amerongen j.d. van Dordrecht

[Lidmatenregister Lutherse gemeente te Dordrecht (DTB 76.3): 26 mrt. 1723 Jan Herman van den Bos, van Buurken]

20 febr. 1724 Frans Kimmeisen j.m. van Unna en Elisabeth Walraven j.d. van Dordrecht

2 april 1724 Bartel Rock wedr. van Weeten in het graafschap Waldeck en Margrita Krommendaal j.d. van Dortmondt tr.

7 mei 1724 Gerrit de Haas j.m. van Dordrecht en Geertruij Kuijpers j.d. van Wesel tr.

7 mei 1724 Dirk Schekerman j.m. van Meteler en Christina Holderman j.d. van Lunen

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 21 april 1724 Dirck Schekermans j.m. van Metelaar in het graafschap Marck volgens consent van zijn ouders en Cristina Holderman j.d. van Luijnen in het graafschap Marck, getrouwd op 6 mei 1724

19 mrt. 1720: aangenomen als lidmaat van de Lutherse gemeente te Dordrecht Diterich Schekerman, van Methler in het ambt Unna (DTB Dordrecht nr. 76.3)

3 okt. 1723: aangenomen als lidmaat van de Lutherse gemeente te DordrechtDorothea Holderman, van Lunen (DTB Dordrecht nr. 76.3)

21 nov. 1726: als burger van Dordrecht ontvangen Dirk Schekermans, geboren buiten de provincie Holland, mits doende de behoorlijke eed en betalende 20 ponden van 40 groten het pond (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 1976, f. 158)

4 mei 1741: begraven Dirk Schekerman, in de Riedijkstraat, laat kinderen na, “’t beste graft” (begraafboek Nieuwkerk Dordrecht)

15 mei 1741: Dirk Schekerman, in de Riedijkstraat, sine bonis (Dodenregister Weeskamer Dordrecht, inv. 115, f. 167v)

5 sept. 1742: begraven Cristijna Margrieta Holdermans, weduwe van Dirk Scheekermans, in het Riedijkstraatje, laat 1 kind na, graf aan het klokhuis (begraafboek Nieuwkerk Dordrecht)

Zij laten dopen(Luthers Dordrecht):

a. Anna Cathrina, 2 mrt. 1725

b Dirk Jan, 29 dec. 1726

c. Anna Maria, 24 april 1729

d. Christina, 21 dec. 1730

e. Hendrik, 16 aug. 1733]

21 mei 1724 Gerrit Hendrik Brugman j.m. van Eilsteen in het graafschap Diepholt en Maria Sacx j.d. van Dordrecht

13 aug. 1724 Willem de Bruin wedr. van Stockholm en Sybilla Schonenburg j.d. van Amsterdam

12 nov. 1724 Daniël Bregt j.m. van Steding en Helena Splijthof j.d. van Zutphen

24 dec. 1724 Jan Frederik Sweekendijk j.m. van Langerer en Engeltje Maria Hennings j.d. van Langerer

22 juli 1725 Melchior Lokerman, van Lubbe in het Brandenburgse en Dorothea Maria Kroesen j.d. van Dordrecht tr.

[OG 19 juli 1725: Melchert Lockerman jongman van Lubbe in Brandenburg geassisteerd met Barent Broeckhuijsen zijn goede vriend en Dorothea Maria Kroese jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar vader Hendrik Kroese, getr. op 4 aug. 1725]

31 jan. 1726 Hendrik Bemberg j.m. van den Ham en Elisabeth Muijs j.d. van Dordrecht tr.

31 mrt. 1726 Hendrik Kuijters j.m. van Stift Minner in het Brandenburgse en Margrieta Huijgens j.d. van Dordrecht tr.

2 april. 1726 Jan Lutterman j.m. van Bijlevelt en Maijke Pabberwe j.d. van Dordrecht tr.

21 juli 1726 Jan Engel wedr. van Stelham in het graafschap Oldenburg en Neeltje van Drongelen j.d. van Dordrecht tr.

13 okt. 1726 Hendrik Rijkes j.m. van Bronswijk en Catharina Willemse j.d. van Wesel

20 okt. 1726 Barent Klimpt j.m. van Wanthoven en Elisabet Reijners j.d. van Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 17 okt. 1726: Barent Klimpt j.m. wonende bij de Walevest en Elizabeth Reijners j.d. wonende bj de Engelse kerk, volgens consent van haar vader, de geboden gaan in de Lutherse kerk, op 3 nov. 1726 getrouwd in de Engelse kerk door ds. Masson]

9 mrt. 1727 Roelof Arendz j.m. van Leiden en Elisabet Maria Roelse j.d. van Dordrecht

14 mrt. 1727 Gerrit Broekhof wedr. van Assel en Maria Bel j.d. van Dordrecht

16 mei 1727 Christiaan Kimijser j.m. van Unna en Johanna Witting j.d. van Dordrecht

14 mei 1727 Frederick Ubervelt j.m. van Erkriff en Johanna van der Slegt j.d. van Dordrecht

19 nov. 1728 Pieter Hellisen wedr. en Johanna Moijweer wed.

16 april 1729 David Horstman j.m. van Bukken in het Hannoverse en Sija van der Reijen j.d. van Dordrecht

23 april 1729 Jan Harmen Oosterman uijt het ampt Unna en Anna Elisabeth Haarlant, van Unna

1 juli 1729 Hermanus Lieveloo wedr. van Dordrecht en Eva van Duijnen wed.van Pieter van Evelinge, van Dordrecht

23 okt. 1729 Jan Dirksze van den Berg j.m. van Wesel en Elisabeth Meloth j.d. van Eurmondt in het Nieuwburgse

16 april 1730 Christoffel Croese j.m. van Delmenhorst en Maria Telder j.d. van Dordrecht

16 april 1730 Harman Rudolf Swartz j.m. van Osnabrug en Anna de Vries j.d. van Rotterdam

23 april 1730 Frans Kimmeijser wedr. van Unna en Hendrina Hogenkamp j.d. van Isselbrug

23 april 1730 Jacobus Paradijs j.m. van Dordrecht en Anna Elisabet Winkelman j.d. van Dortmont

10 juni 1730 Jan Mulder j.m. van Zoest en Johanna van Ameronge wed. van Dordrecht

12 juli 1730 Jan Schoutte j.m. van Eijkelhoven in’t ampt Heurde en Johanna van der Milt j.d. van Dordrecht

4 aug. 1730 Gerrit Huijsman j.m. van Solingen en Margrieta Kraijvanger j.d. van Tiel

4 aug. 1730 Jacobus Kalee j.m. van Arnhem en Johanna van Anhout j.d. van Zutphen

22 okt. 1730 Rutgert Johan Zegerquist j.m. van Gottenburg en Louise Wilhelmina van der Hulst j.d. van Koppenhage

[OG 19 okt. 1730: Rutgert Johannes Zegerquist jongman van Gottenburgh in Zweden geassisteerd met Willem Bruijn koopman te Dordrecht en Louisa Wilhelmina van der Hulst jonge dochter van Kopenhagen wonende te Dordrecht, getrouwd op 7 nov. 1730]

De bruid was een dochter van de kunstschilder Pieter van der Hul(s)t en Elisabeth Catharina van Hesse, geboren naar schatting ca. 1695. Pieter van der Hult was van 1690 tot 1699 hofschilder van koning Christiaan V van Denemarken. Op 12 aug. 1702 verklaarde mr. Robert Goes, afgezant van de Republiek in Denemarken, ten overstaan van de Haagse notaris Cretzer, dat de koningin van Denemarken, toen nog prinses, peettante was van de in zijn huis te Kopenhagen gedoopte Louisa Wilhelmina van der Hult.]

29 okt. 1730 Johan Michiel Damen wedr. van Maria van Leijden en Agnietje Hekkenkamp j.d. van Dinslaken

9 nov. 1730 3e gebod Dirk Broekhoff j.m. van Assel en Fransina Hesmer j.d. van Dordrecht

29 april 1731 prima vice Hendrik Sodenkamp j.m. van Freudenberg en Cathrina Wormsthal j.d. van Kerdinger

2 sept. 1731 prima vice Juriaan Grootjan j.m. van Bömer in het Lunenburgse en Margrita van Kamen j.d. van Dordrecht

7 okt. 1731 Jurgen Klimp j.m. van Sweert en Anna van der Graft j.d. van Dordrecht

[Lidmatenregister Lutherse gemeente Dordrecht (DTB 76.3): 5 nov. 1722 Jurgen Climpt, van Sweert in de Mark]

7 okt. 1731 Hendrik van der Kloet j.m. van Dordrecht en Maria Holstman j.d. van Unna

21 okt. 1731 prima vice Willem de Cheff j.m. van Botschert en Anna Margrieta Korsgens j.d. van Botschert

4 nov. 1731 Ernst Osenfelt j.m. van Hamburg en Jannetje Toscher j.d. van Dordrecht

25 nov. 1731 prima vice Willem Hiddeman j.m. van Unna en Immetje van den Berg weduwe van Tiel

30 mrt. 1732 Herman Koolhoven j.m. van Hasselt in het Lunenburgse en Lena Aston j.d. van Dordrecht

4 april 1732 prima vice Jurgen Droman j.m. van Soettenhove en Fransijntje van Oosterhout j.d. van Schoonhoven

8 juni 1732 Fredrik Ribbe, van Halberstat en Johanna Vogels, van Dordrecht

15 juni 1732 Barent Ulp weduwnaar van Deventer en Lijsbet Broekman weduwe van Dinslaken

5 okt. 1732 prima vice Joost Hendrik Scheffer j.m. van Herfort en Cathrina Moria j.d. van Dordrecht

20 okt, 1732 Johan Fredrik Bouman j.m. van Eetzen en Anna Baak j.d. van Swelm

12 april 1733 prima vice Hilmert Backer j.m. van Lubbeke in het Brandenburgse en Maria Elzelina Bömer j.d. van Dordrecht

[ORA Dordrecht inv. 1653, f. 140 e.v.: op 6 okt. 1733 verkopen notaris Pieter Venlo en Ewout Bosveld, eerste klerk ter secretarie van Dordrecht, als curators over de insolvente boedel van Anna Vermaden, weduwe van Adriaan Romijn, mr. timmerman te Dordrecht, voor 325 gl. aan Helmer Backer, suikerbakkersknecht te Dordrecht, een huis voor het Bagijnhof, staande tussen de brug en de Vest, belend door de loods, die op die dag is getransporteerd aan Philippus Kloeck en het navolgende huis. Idem aan Helmer Backer voor 205 gl.een huis aan het einde van het Bagijnhof, staande op de hoek van de Vest tussen het huis, dat op die dag is getransporteerd aan de koper en het huis, staande op de Vest,dat op dezelfde dag is getransporteerd aan Jan van Sluijsdam.

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 80: op 13 mei 1745 verkoopt Jacob van Broekhuijsen, koopman te Dordrecht, voor 3000 gl. aan Hilmert Backer en Jacob van der Elst, kooplieden te Dordrecht, een pakhuis, “geapproprieert” tot een suikerraffinaderij met de vaste gereedschappen ertoe behorende, staande op de Kalkhaven tussen het huis van Agatha Gardenier, weduwe van Boudewijn de Haan, en dat van Jan Timmers.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 177v: op 19 juni 1759 verkoopt Hilmar Backer, raffinadeur te Dordrecht, voor 3000 gl. aan zijn zoons Johannes en Arnoldus Backer, burgers van Dordrecht, de helft van een pakhuis en woonhuis, “geapproprieert” tot een suikerraffinaderij, staande op de Kalkhaven, staande tussen het huis van Jacobus van Dongen en dat van Roeland Mackaij. De wederhelft van de raffinaderij behoort toe aan Jacobus van der Elst.

Helmert Backer en Maria Elselina Bomers laten dopen (Luthers Dordrecht):

a. Johannes Backer, 29 jan. 1734

b. Arnoldus Backer, 4 mrt. 1736

c. Christina, 1 jan. 1739

d. Christina, 7 aug. 1741

e. Jacobus, 14 juli 1743]

26 april 1733 Hendrik Schlake j.m. van Barnsdorf in het Hannoverse en Geertruij Haalbuijks j.d. van Schoonhoven

7 juni 1733 Willem Stegeman j.m. van Bijlevelt en Maria de Hart j.d. van Dordrecht

25 okt. prima vice Evert Louman j.m. van Osnabrug en Anna Boese j.d. van Kessel

1 nov. 1733 prima vice Johan Christoffel Joost weduwnaar van Halberstat en Jacoba van Baalbeg weduwe van Amsterdam

8 nov. 1733Herme Breemekamp j.m. van Heesvelt en Agnieta Mölekens j.d. van Heesvelt

17 jan. 1734 Caspar Breemke, van Buurmalsen en Aaltje van Spijk, van Assele

11 april 1734 Jochem Andries Wege j.m. van Tangermunde en Sara van Oorthuijse j.d. van Dordrecht

30 mei 1734 Steven Riep j.m. van Germersheijm en Cathrina Toele j.d. van Dordrecht

27 febr. 1735 Harmen Borstijn j.m. van Soelen en Caatje Hoogstrate j.d. van Dordrecht

17 april 1735 prima vice Abram Nieustat weduwnaar van Dordrecht en Maritje Kuijpers j.d. van Wesel

26 juni 1735 prima vice Hans Jurgen Briel j.m. van Tweebrugge en Ariaantje Schriek j.d. van Dubbeldam

14 aug. 1735 prima vice Jurgen Ditmar j.m. van Berwik in het Hannoverse en Maria Dupon j.d. van Dordrecht

8, 15 en 22 april 1736 geproclameerd Johannes Balthus j.m. van Dordrecht en Catharina Broekhuisen j.d. van Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 5 april 1736: Johannes Balthus meerderjarig jongman wonende op de Hoge Nieuwe Straat en Catharina Broekhuijsen jonge dochter van Dordrecht geassisteerd met haar vader Barent Broekhuijsen, getrouwd op 23 april 1736]

6 mei 1736 prima vice proclamati Johannes Westerman j.m. van Fruijdenburg en Maria Perriens j.d. van Dordrecht

20 mei 1736 prima vice proclamati Hendrik Middendorp j.m. van Lunderen in het Brandenburgse en Cathrina Williks j.d. van Meurs

27 mei 1736 prima vice proclamati Cornelis Haselhof, van Dordrecht en Cathrina van Uijterlimmige, van Dordrecht

30 sept. 1736 proclamati prima vice Johan Jurian Wittiel j.m. van Bereka en Dirkje Thoelen j.d. van Dordrecht

4 nov. 1736 prima vice Hendrik Adams j.m. van Cleef en Cathrina Beudeker j.d. van Unna

10 febr. 1737 Isaac Isendorp j.m. van Amsterdam en Sara Dorothea Broekhuijse j.d. van Dordrecht (26 mrt. 1736 in de kerk getrouwd)

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 7 febr. 1737: Isaacq Issendorp jongman van Amsterdam wonende bij de Nieuwbrug geassisteerd met Hendrik Issendorp zijn vader en Sara Dorethea Broekhuijsen jonge dochter van Dordrecht wonende tegenover de Lange Houten Brug geassisteerd met Barent Broekhuijsen haar vader, getrouwd op 26 febr. 1737. De bruidegom en zijn vader hebben verklaard, dat hij op 28 of 29 jan. 1736 al in Dordrecht heeft gewoond.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 5 e.v.: op 8 febr. 1757 verklaart Isaak Issendorp, wonende te Dordrecht, schuldig te zijn aan Maria en Willemina Morks, inwoners van Dordrecht, een somma van 3000 gl., verbindende zijn “block”, bestaande uit vier percelen, t.w. een woonhuis, een suiker raffinaderij en pakhuizen, welke hem ingevolge een akte dd 2 mrt. 1751, verleden voor notaris P. Gulik te Amsterdam, door zijn twee broers, als mede-erfgenamen van hun vader, Hendrik Issendorp, zijn aanbedeeld uit diens nalatenschap. De percelen worden belend door het huis van Franchois en Maaijke van der Heijst aan de ene zijde en het huis van Nicolaas Noteman aan de andere zijde.

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 222 e.v.: op 19 dec. 1765 verkoopt Aalbert Velthoven, als procuratie hebbende van Isaacq Issendorp, wonende te Ruijbroek, volgens procuratie gepasseerd voor schout en schepenen van Wijngaarden en Ruijbroek op 6 april 1765, voor 500 gl. aan Johannes, Anthonij en Isaacq Kisselius en Hendrik van Ourijck, kooplieden in compagnie te Dordrecht, een huis in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug, staande tussen het huis van Isaacq Issendorp en de raffinaderij van Arnoldus Bakker. Koopvoorwaarden zijn o.a. dat het huis overgedragen wordt in dezelfdestaat, waarin het door de tegenwoordige huurderis gebruikt, dat zekere kamer of grote zaal met zijn loden plaat en koepel daarachter, “springende over, en in het voors. nu getransporteert wordende huijs”, behorende bij het huis van Issendorp, dat thans verhuurd is aan dr. Hermanus van der Star, “desselfs ligt en uijtzigt” zal behouden over de haven, en dat alle houten rekken en al het latwerk, dat door de huurder in het huis is aangebracht “en tot de karotte Fabricq thans in gebruijk”, zullen mogen worden afgebroken en verwijderd.]

17 febr. 1737 prima vice Jan Jacob Kriger wedr. van Koningsbergen en Anna Maria Diephuijs j.d. van Harting boven Wezel

12 mei 1737 prima vice Albert Janse j.m. van Bale [Baal in het graafschap Meurs] en Maria Vonk j.d. van Reklikhuijsen

5 [sic] mei 1737 prima vice Dirk Boijman j.m. van Asselen en Aletta Isenhouwer j.d. van Rees

4 aug. 1737 prima vice Nikolaas Wijk j.m. van Kiel en Antonia Olijnkhof j.d. van Dordrecht

11 mei 1738 prima vice Arent Lijflanden j.m. van Bremen en Willemijna van Ram j.d. van Schoonhoven

8 juni 1738 prima vice Jurge Hendrik Naats j.m. van Eijeringshooft in Saxe en Clara Margrieta Rode j.d. van Soest

20 juni 1738 prima vice Jurrian Dipmans wedr. van Berreweek en Josijna Muijs wede. van Christiaan Gravesteijn

29 juni 1738 prima vice Pieter Christiaan Vorsman j.m. van Schiebe en Kathrina Elisabeth Kijsers j.d. van Lunen

2 nov. 1738 prima vice Matthijs Koolman j.m. van Hengau en Emmige van der Plank j.d. van Dordrecht

2 nov. 1738 Barent Keeman j.m. van Assel en Maria Evers j.d. van Wesel

5 april 1739 prima vice Johannes Nieuwendorp j.m. van Dordrecht en Maria Schuijten j.d. van Dordrecht

12 april 1739 prima vice Jan Bollant j.m. van Bukken en Lijntje en Visser j.d. van Dordrecht

8 aug. 1739 Michiel Swart j.m. van Binnakem Wirtem en Geertruij Bellaart j.d. van Dordrecht

6 sept. 1739 prima vice Jochem Heijnsen j.m. van Kalbe in het Lunenburgse en Geertruij Meulemans wede. van Dirk Schoute, van Dordrecht

11 okt. 1739 prima vice Marcus Caspari, van Traarbach en Johanna van Gulich, van Dordrecht

8 nov. 1739 prima vice Jan Keeman j.m. van Assele en Jenneke van Spijk j.d. van Buurmalsen

29 nov. 1739 prima vice Johan Fredrik Engel j.m. van Stettijn en Anna de Wit j.d. van Unna

mrt. [sic] 1740 prima vice Fredrik Kudelheijm j.m. van Eldena en Lijntje Nieveen wede. van Hendrik Smaasse, van Dordrecht

9 okt. 1740 prima vice Jan Kniep j.m. van Overseem en Anna Lochbamen wede. van Adam Bichelmeijer, van Durlag

23 april 1741 prima vice (7 mei copulati) Hans Jurien Ruijter, van Wallouw in Hessen Darmstat en Elisabeth Halfman, van Onna

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 20 april 1741: Hans Jurrien Ruijter jongman van Wallauw in Hessen-Darmstadt wonende aan het Groothoofd en Elisabeth Halffmans jonge dochter van Onna geassisteerd met Christiaan Klijke haar goede bekende, getrouwd op 6 mei 1741]

16 juli 1741 Johan Fredrik Bouman, van Eitse in het Lunenburgse en Cornelia van der Mast j.d. van Dordrecht

22 juli 1741 prima vice Dirk Westerman j.m. van Freundenberg en Margrieta van Bentem j.d. van Nimwege

4 april 1742 prima vice te Delft, hier 18 en 25 febr. 1742 Dirk Muller wedr. van Soest en Geertruij Smits j.d. van Delft

8, 15 en 22 april 1742 Jan Brants j.m. en Maria Nieuwenberg j.d.

20 en 27 mei, 3 juni 1742 Leendert Hooftman j.m. van Baris in het Neurenbergse en Marija de Hart j.d. van Dordrecht

3, 10 en 17 juni 1742 Adriaan Daale j.m. van Christiaansant en Heijltje Walm j.d. van Dordrecht

22 en 29 juli, 5 aug. 1742 Hendrik Koopman j.m. van Wijbelingen [Waiblingen] Alida de Roon j.d. van Cappel in de Langstraat

21 en 28 okt,, 5 nov. 1742 Christoffel Nolte j.m. van Breijnen en Margarita Huijgens wede. van Hendrik Kuijters, van Dordrecht

4, 11 en 18 nov. 1742 Jan Beuk j.m. van Straalsont en Susanna Dankers j.d. van Dordrecht

9, 16 en 23 dec. 1742 Dirk Sibregt wedr. van Asselen in het Brandenburgse en Sibilla Cathrina Londonk j.d. van Issem bij Meurs

3, 10 en 17 mrt. 1743 Willem Faij j.m. van Wallauw in Hessen Darmstat en Geertruij Beukmans wede. van Johannes Baart van Schermbeek in het Brandenburgse

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 28 febr. 1743: aangegeven Jurrie Willem Feij j.m. geboren te Wallau in het Stift Hildensheijm geassisteerd met zijn neef Hans Jurrie de Ruijter hebbende schriftelijk consent van zijn vader Johan Anthonij Feij met Geertruij Beukmans weduwe van Johannes Baart geboren te Schermbeeke in het Brandenburgse beiden wonende op de Varkenmarkt, getrouwd 16 mrt. 1744]

12 mei 1743 prima vice Christiaan Sel j.m. van Hilgenhage en Angnita Boumeester j.d. van Asselen

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 9 mei 1743: aangegeven Christiaan Sell j.m. van Hilgenhage in het Mecklenburgse wonende in de Torenstraat geassisteerd met Michiel Casteel zijn goede bekende en Angeniet Boumeester j.d. van Asselen in het Brandenburgse wonende op de Varkenmarkt geassisteerd met Dirk Sibregt haar goede bekende, getr. 25 mei 1743]

16 febr. 1744 proclamati prima vice Thomas Achilles j.m. van Breeme en Maria van der Kloet j.d. van Dordrecht

[Thomas Achilles en Maria van der Kloet laten dopen (Luthers Dordrecht):

1. Meyna, 25 nov. 1744

2. Susanna Cathrina, 8 nov. 1745

3. Thomas, 9 mrt. 1747

4. Maria, 13 juli 1749

5. Eijda, 22 april 1751

6. Elsje, 19 juli 1752

7. Isack, 5 april 1754

8. Maria, 18 aug. 1756

9. Thonia, 7 febr. 1759

10. Martijntje, 29 mrt. 1761]

16 febr. 1744 prima vice Jurij Willem Vijg wedr. van Hessen Darmstat en Jenneke Dibbetz j.d. van Dordrecht

12 april 1744 prima vice Christiaan Hanse en Cathrina Nieuwendorp

3 mei 1744 prima vice Joh. Doom j.m. van Leijden en Susanna Spronk j.d. van ‘s-Gravendeel

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 2 mei 1744: aangegeven Johannes Doom j.m. van Leiden wonende omtrent de Munt [in de Voorstraat] geassisteerd met zijn vader Thomas Doom en Susanna Spronk j.d. van ‘s-Gravendeel wonende in de Schrijversstraat geassisteerd met Susanna Willekens weduwe van Hendrik Spronk haar moeder, getr. 23 mei 1744]

17, 24 en 31 mei 1744 David Kleijnen j.m. van Herford en Sophia Deuring j.d. van Breda

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 12 mei 1744: aangegeven David Klijnen j.m. van Herford in het Brandenburgse wonende te ‘s-Hertogenbosch geassisteerd met Johannes During zijn goede vriend en met schriftelijk consent van zijn moeder Margarita Klaassen weduwe van Labordus Klijn en Sophia Duiring j.d. van Breda wonende in de Vriesestraat geassisteerd met haar moeder Eleonora Diepenbroek weduwe van Christoffel Deuring, getr. 6 juni 1744]

17, 24 en 31 mei 1744 Jan Jacob Euser j.m. van Lahm en Willempje van der Plas j.d. van Hartogsvelt

19 juli 1744 prima vice Hendrik Paulus van der Heul wedr. van Delft en Maria Elisabet Schalk j.d. van Breda

16, 23 en 30 aug. 1744 Antoni Rode j.m. van Soest en Anna Elisabet Boers j.d. van Roerordt

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten,13 aug.1744: aangegeven Anthonie de Roode j.m. geboren te Soest woont in de Kannenkopersbuurt [Voorstraat-noord] geassisteerd met Clara Margarita Roode vrouw van Jurrie Naats zijn zuster en Anna Elisabeth Boers j.d. geboren te Roerort woont eveneens in de Kannenkopersbuurt, getrouwd 29 aug. 1744 (in margine: debet consent van haar vader Anthonij Boers, voor het tweede gebod te bezorgen – consent gebracht)]

18 okt. 1744 prima vice Hendrik Lieveloo j.m. van Dordrecht en Maria Stam j.d. van Hardinxvelt

25 okt. 1744 prima vice (8 nov. copulati) Hendrik Jacob Kolmsberg j.m. van Ogt in het Hessische en Anna Cathrina Peeters j.d. van Fredrikstat in het Holsteinse

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 23 okt. 1744: aangegeven Hendrik Jacob Kolmsberg j.m. van Ogt in het landgraafschap Hessen wonende op de Groenmarkt en Anna Catharina Peeters j.d. van Holstein wonende in de Gravenstraat, getrouwd 7 nov. 1744]

15 nov. 1744 Lodewijk Groeneman j.m. van Keulen en Geertuij Kemp j.d. van Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 10 nov. 1744: aangegeven Lodewijk Groeneman j.m. van Keulen wonende bij de Munt [Voorstraat]hebbende schriftelijk consent van zijn vader Theodorus Groeneman en Geertruij Kemp j.d. van Dordrecht wonende in het Steegoversloot geassisteerd met haar vader Sacharias Kemp, getrouwd 28 nov. 1744]

17 jan. 1745 prima vice Johan Roeland Martijn j.m. van Heugst in het Mentsies en Cathrina van Eijsbergen j.d. van Dordrecht

18 en25 april 1745 (2 mei copulati) Christoffel Bodenhoek wedr. van Reetink en Maria Robijn j.d. van Den Briel

8 mei 1745 prima vice Johannes van Olwen j.m. van Hildershijm en Maria Agnita Sprong j.d. van ‘s-Gravendeel

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 8 mei 1745: aangegeven Johannes van Olwen j.m. van Hildershijm wonende bij de Roobrug geassisteerd met zijn oom Johan Coenraad Rookool en Maria Agnita Spronk j.d. van ‘s-Gravendeel wonende voor het Bagijnhof geassisteerd met haar moeder Susanna Wilkens weduwe van Hendrik Spronk, getrouwd 29 mei 1745]

3, 10 en 17 okt. 1745 Jacob Hagevelt j.m. van Werringrooten en Margrita de Bruijn j.d. van Thiel

14 nov. 1745 prima vice Jan Hendrik Aalbertz wedr. van Hannover en Lijsbet van Santen j.d. van Dordrecht

3, 10 en 17 april 1746 Jurien Natz wedr. van IJrigshooft en Helena Gravendijk wede. van Jan Joosten, van Roermond

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 31 mrt. 1746: aangegeven Jurrien Nats weduwnaar geboren in IJrigshooft wonende in de Turfsteiger en Helena Gravendijk weduwe van Johannes Joosten, van Roermond, wonende in de Kleine Spuistraat, getrouwd 16 april 1746]

23 en 30 okt., 6 nov. 1746 Johannes Roelandus j.m. van Schoonhave in het Hannoverse en Helena Kuijpers j.d. van Dordrecht

6, 13 en 20 april 1746 Hendrik Adams wedr. van Kleef en Johanna Floeman j.d. van Delft

27 nov. 1746 prima vice Jan Willem Vrieg j.m. van Unna en Anna Engel Elzemans j.d. van Lunen

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten,24 nov. 1746:aangegeven Jan Willem Vrieg j.m. van Onna in het Brandenburgse wonende in de Vriesestraat geassisteerd met David Heumings zijn goede vriend en Anna Engel Elsemans j.d. van Lunen wonende bij de Nieuwkerkstraat geassisteerd met haar nicht Catharina Keijsers vrouw van Pieter Farseman, getrouwd 10 dec. 1746]

22 en 29 okt., 5 nov. 1747 Johannes Hendrik Wolphers j.m. van Mullenbach en Magdalena Weijmans j.d. van ter Thole

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten,19 okt. 1747:aangegeven Johannes Hendrik Wolphers j.m. geboren te Mullembach in Duitsland wonende bij de Marïenbornstraat hebbende schriftelijk consent van zijn moeder Gonnegonda Brouwers weduwe van Johannes Peter Wolphers geassisteerd met Gerrit de Haas zijn goede vriend en Magdalena Weijmans j.d. van Ter Tholen wonende naast de Wijnsteiger geassisteerd met haar broer Jacobus Weijmans hebbende schriftelijk consent van haar ouders, getrouwd 4 nov. 1747. In margine: de geboden gaan in de Lutherse kerk]

21 en 28 april, 5 mei 1748 procl. Pieter Lustig, van Riga en Judita Green, van Bergen

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten,18 april 1748:aangegeven Pieter Lustig weduwnaar van Rega en Judita Green j.d. van Bergen in Noorwegen beiden wonende voor het Bagijnhof, getrouwd 4 mei 1748]

21 en 28 april, 5 mei 1748 procl. Willem Veijg wedr. van Wallau in Hessen Darmstadt en Christina Ombach wede. van Isaac Snooij, geboortig van Mulhem bij Keulen

28 april 1748 prima vice proclamati Dirk Meijer j.m. van Onna en Adriana van de Wagt j.d. van Bommel

5 sept. 1749 prima vice proclamati Ludolf Klinck, van Hamburg en Perrijna Groenewegen j.d. van Dordrecht

9 nov. 1749 prima vice Coenraad Konkel wedr. uit het Hannoverse Maria Cathrina Nieuwkerke wede. van Essen

1, 8 en 15 febr. 1751 Jan Schoute wedr. uit het Brandenburgse en Elisabeth Volgraft j.d. van Dordrecht

11, 18 en 25 dec. 1750 proclamati Antoni Bruijn j.m. van Dordrecht en Elisabeth Brants j.d. van Amsterdam

18 april 1751 prima vice Willem Steenberge j.m. van Nijmegen en Elisabeth van der Sluijs j.d. van ‘s-Gravenhage

25 april 1751 prima vice Johan Antoni Kloot j.m. uit het Hessen Kasselse en Cornelia Bimberge j.d. van Dordrecht

13 juni 1751 prima vice proclamati Ericus Fredrikus Alberti j.m. van Emmerik en Agneta Sara Kemper j.d. van Amsterdam

13 juni 1751 ultima vice proclamati et postea in templo copulati Jan Adam Swentser j.m. van Wijnsbergen en Magdalena de Haas j.d. van Dordrecht

[Jan Adam Schwentzer en Magdalena de Haas laten dopen (Luthers Dordrecht):

1. Jan Jacob, 9 juni 1752

2. Maria Gerharda, 28 juli 1754

3. Hendrik Balthus, 6 okt. 1757

4. Johan Friderich, 14 mrt. 1759

5. Barbara Susanna, 2 aug. 1761

6. Hendrik Gerhard, 28 okt. 1764

7. Susanna Christina, 5 april 1767

8. Maria Christina, 18 april 1768

9. Hendrik Philip, 11 sept. 1771]

1,8 en 15 aug. 1751 procl. Barend Horstman j.m. van Dordrecht en Agata Maria Moreel j.d. van Willemstadt

15, 22 en 29 jan. 1752 procl. Roelof Blom j.m. van Agruij in Noorwegen en Johanna Veltman j.d. van Dordrecht

21 en28 mei , 4 juni 1752 procl. Albert Janse weduwnaar van Bale en Elsje Nielstatter j.d. van Berge

28 mei, 4 en 11 juni 1752 procl. Willem Bruijn j.m. van Dordrecht en Catharina Jacoba Smit j.d. van Amsterdam

13, 20 en 27 aug. 1752 procl. Jacob Teijssen j.m. uit het Bergse, van Boerschijt en Johanna van der Kloet, weduwe van Philip Lots, van Dordrecht

29 okt., 5 en 12 nov. 1752 procl. Antonie Renber j.m. van Langesellebolt bij Frankfort en Anna Elisabeth Mentin j.d. van Waldalishijm in het graafschap Degefeldt

8, 15 en 22 april 1753 procl. Godfried Hemelaar j.m. van Siedenrooden in Saksen en Maria Magdalena Roos j.d. van Altenkirche in het Anspagse

22 en 29 april, 6 mei 1753 procl. Henrik Stroijmans j.m. van Dordrecht en Dijna Schophuijs j.d. van Schermbeek in het Kleefsland

4, 11 en 18 nov. 1753 procl. Johannes Lutz j.m. van Augsburg en Margareta Strelijn j.d. van Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 2 nov. 1753: Johannes Lutsz jongman van Augsburg wonende op de Voorstraat hebbende schriftelijk consent van zijn moeder Maria Catharina Muller weduwe van Martijn Lutsz en Margaretha Strelijn jonge dochter van Dordrecht wonende op de Varkenmarkt geassisteerd met Fredrik Strelijn haar vader, attestatie voor de Lutherse kerk gegeven, getrouwd op 17 nov. 1753]

23 febr., 2 en 7 mrt. 1755 Engelhard Backer j.m. uit het Hannoverse, van Paderborn en Dorothea Gondelach uit het Hannoverse

30 mrt., 6 en 7 april 1755 Gerrit Mol j.m. van Amsterdam en Susanna Catharina Bruijn j.d. van Dordrecht

4, 11 en 18 mei 1755 procl. Jacob Volhart j.m. van Wildershijm en Elisabet van Nieuwstad j.d. van Dordrecht

6, 13 en 20 juli 1755 procl. Johan Hendrik Eijgenbroot j.m. van Silesiën en Dorothea Elisabet Toott j.d. van Groningen

1, 8 en 15 aug. 1756 procl. Fredrik Prager j.m. en Maria de Hart j.d.

10, 17 en 24 okt. 1756 procl. Jan van Gale j.m. van Dordrecht en Hester van Wel j.d. van Dordrecht

Het jaar 1757 ontbreekt!

28 mei, 4 en 11 juni 1758 Willem Koevelt j.m. van Steel en Cornelia Bell j.d. van Dordrecht

28 mei, 4 juni en 11 juni 1758 procl. Jan Hendrik Flammen j.m. van Weten in het Waldekse en Maggeltje van Rijsoort j.d. van Dordrecht

15, 22 en 29 okt. 1758 Karel Fredrik Bendorp j.m. van Sas van Gent en Elisabeth de Haas j.d. van Dordrecht

5, 22 en 29 okt. 1758 Johannes Schonkel j.m. van Wiedenrode en Clara Coevelt j.d. van Keunigsteel

22 en 29 okt., 5 nov. 1758 Willem Steegeman weduwnaar van Bijlefelt en Anna Maria Hulseet weduwe van ‘s-Gravenhage

22 en 29 okt. 1758 Jan Jurij Wilman j.m. uit het Brandenburgse van Broekhave en Anna Stiewink, van Amersfoort

29 okt., 5 en 12 nov. 1758 Johan Hendrik Brenkman j.m. van Bielefelt en Anna Gadekraft j.d. van Kleef

3, 10 en 17 juni 1759 procl. Helmer Backer weduwnaar uit het Brandenburgse en Margareta van Gale j.d. van Dordrecht

[Helmert Backer en Grietje van Galen laten dopen (Luthers Dordrecht):

a. Elisabet, 26 juni 1759]

12, 19 en 26 aug. 1759 procl. Jan Backer j.m. van Dordrecht en Christina Regina Veger j.d. van Amsterdam

[ORA Dordrecht inv. 1665, f. 41: op 31 juli 1766 verkoopt Jacob van der Elst, koopman te Dordrecht, als procuratie hebbende van Jan Backer, koopman te Dordrecht, enige erfgenaam van zijn broer Arnoldus Backer, koopman te Dordrecht, voor 3500 gl. aan Pieter van Volkom en Jan Hendrik Scheffer, raffinadeurs te Dordrecht, een suikerraffinaderij met de zich daarin bevindende vaste gereedschappen, staande in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug tussen het huis van Maaijke van der Heijst en het pakhuis van Kisselius en Van Ourijck.

Johannes Backer en Christina Regina Veger laten dopen (Luthers Dordrecht):

a. Maria Elselina, 6 juli 1760

b. Christoffel Fredrik, 24 jan. 1762

c. Pietronella Christina, 15 mei 1763

d. Hilmar Johannes, 2 sept. 1764

e. Petrus Christiaan, 25 dec. 1765

f. Petrus Diederick, 28 febr. 1768]

21 en 28 okt., 4 nov. 1759 procl.Zacharias Ribbe j.m. van Dordrecht en Anna Catharina Getruij Simons j.d. van Meurs (op 4 nov. in de kerk getr.)

28 okt., 4 en 11 nov. 1759 procl. Johannes Stieving j.m. van Amersfoort en Anna Catharina Wieneckerin j.d. van Hanauw (op 11 nov. in de kerk getr.)

4, 11 en 18 nov. 1759 procl. Philippus Schott j.m. uit het ambt Nassau en Anna Catharina Verlach j.d. van Weezel

11, 18 en 25 nov. 1759 procl. Joachim Schernikau j.m. van Arendze in de mark Brandenburg en Adriana Fontein j.d. van Gorcum

16 en 23 nov. 1759 procl. Christian Kierieleis j.m. uit Hannover en Agnita Grossard jd. uit den Ham (op 30 nov. in de kerk getr.)

16, 23 en 30 nov. 1759 procl. Jurrij Natz en Teuntje Pluijm weduwe

Het jaar 1760 ontbreekt !

26 april, 3 en 10 mei 1761 procl. Jan Diederich [Daniël]Evers j.m. van Wezel en Geertruij van der Kruijs j.d. van Dordrecht (op 10 mei in de kerk getr.)

10, 17 en 24 mei 1761 procl. Jan Hendrik Muller j.m. uit het Hannoverse en Catharina Osterman weduwe van Christoffel Harsmeijer van Dordrecht (op 24 mei in de kerk getrouwd)

20 en 27 sept., 4 okt. 1761 procl. Jan Feldman j.m. uit het Markse [onder Pruisen] en Catharina van den Broek j.d. van Unna

20 en 27sept. 1761 procl. Christoffel Bouman j.m. [uit het Hanoverse] en Elisabeth Catharina Schultz j.d. van Unna. Om redenen twee maal op één dag afgekondigd en dito getrouwd.

18 en 25 okt., 1 nov. 1761 procl. Nicolaas Raa j.m. en Grietje van Eijgens j.d.

21 en 28 febr., 7 mrt. 1762 procl. Jan Kasper Kielman j.m. en Hester van Holst j.d.

17 en 24 april, 2 mei 1762 procl. Gerrit Krebber j.m. van Wezel en Catharina Sligtmans j.d. van Elberfeld [in het Bergsland]

25 april, 2 en 9 mei 1762 procl. Johannes Huisman j.m. van Dordrecht en Catharina Bagijn j.d. van Rotterdam

13, 20 en 27 april 1763 procl. Johannes Palm j.m. en Elisabet Colmsberg j.d. van Dordrecht

1, 8 en 15 mei 1763 procl. Jacob Minck j.m. van Freijberg en Maria Bouman j.d. van Dordrecht

7, 14 en 21 aug. 1763 procl.Jan Aalbert Holtman j.m. van Bielefelt en Hendrika Koolmans j.d. van Dordrecht

6, 13 en 20 nov. 1763 procl. Hendrik Solingkamp j.m. en Catharina van der Hoff j.d.

12, 19 en 26 mrt. 1764 procl. Claas Woutersz. van Bree j.m. en Cornelia Stapelberg j.d.

22 en 29 april, 6 mei 1764 procl. Aalbert Schepens j.m. van Alswede en Maria Kraft j.d. van Cleeff

29 april, 6 en 13 mei 1764 procl. Samuel de Haas j.m. van Dordrecht en Maria Robberts j.d. van Bommel

13, 20 en 27 mei 1764 procl. Anthoni Kisselius j.m. van Dordrecht en Magdalena Johanna van Hoven j.d. van ‘s-Hertogenbosch (31 mei in de kerk getr.)

Anthonius Kisselius, gedoopt Luthers Dordrecht 4 juni 1730, jongman van Dordrecht, wonende in de Wijnstraat (1764),koopman, suikerraffinadeur, overleden Dordrecht 22 jan. 1818, trouwde Gerecht/Luthers Dordrecht 10/29/31 mei 1764 (de bruidegom geassisteerdmet zijn moeder Anna Debora Akerhoven [sic], weduwe vands.
Anthonij Kisselius, de bruid met haar moeder Johanna van den Dungen, weduwe van Ruben van Hoven)Magdalena Johanna van Hoven, geboren ca. 1745, jonge dochter van ‘s-Hertogenbosch, wonende op de Wolwevershaven te Dordrecht (1764), begraven Dordrecht 17 sept. 1808 (Magdalena Johanna van Hoven, vrouw van Anthonius Kisselius, in de Wijnstraat wijk B nr. 183, laat kinderen na, met de lijkkoets, haf 10 u., 63 1/2/ jaar oud, kramp in de ingewanden), dochter van Ruben van Hoven en Johanna van den Dungen.

20 en 27 mei, 3 juni 1764 procl. Coenraad Meijer j.m. van Magdenburg en Charlotte Lovise Schuurmans j.d. van Benninkhause (10 juni in de kerk getr.)

8, 15 en 22 juni 1764 procl. Wouter Dam j.m. van Dordrecht en Hermijna van Kappel j.d. van Dordrecht

16, 23 en 30 sept. 1764 Daniël Wilmans j.d. van Roda en Maria Sodenkamp j.d. van Dordrecht

21 en 28 okt., 4 nov. 1764 procl. Pieter Hendrik Heurman j.m. van Bielefeld en Anna Loumans j.d. van Dordrecht

11, 18 en 25 nov. 1764 procl Hermen Everts Miggelmans j.m. van Zutphen en Ariaentje Muije j.d. van Papendrecht

2. 9 en 16 dec. 1764 procl. Johannes Kisselius j.m. van Dordrecht en Johanna van Dongen, weduwe van Ruben van Hoven, geboren te Driel

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 1 dec. 1764: dr. Johannes Kisselius jongman geboren te Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij de Wijnbrug geassisteerd met zijn moeder Anna Maria Akerhooven weduwe van ds. Anthonij Kisselius en Johanna van den Dongen weduwe van Ruben van Hoven geboren te Driel in Gelderland wonende op de Wolwevershaven, getrouwd 17 dec. 1764

23, 30 dec. 1764 en 7 mrt. 1765 procl. Johan Boshamer j.m. en Anna Catharina Sweisverder j.d. van Nassau Siegen

24 en 31 mrt, 7 april 1765 procl. Fredrik Heun weduwnaar en Maria Elisabeth Ribbe j.d., beiden van Dordrecht

31 mrt., 7 en 14 april 1765 procl. Aalbert Oosterman j.m. en Maaijke de Vries j.d., beiden van Dordrecht

21 en 28 april, 5 mei 1765 procl. Johan Christiaan Douwerd j.m. van Zaehringen en Dingena van der Henst j.d. van Dordrecht

7, 14 en 21 juli 1765 procl. Georg Wollfgang Obert j.m. van Frankfort en Anna Barbara Rueb j.d. van Dordrecht

2, 9 en 16 mrt. 1766 procl. Philip Jacob Falk j.m. van Altorf en Catharina Kelderman j.d. van Dordrecht

13, 20 en 27 april 1766 procl. Johan Fredrik Verzel j.m. uit het Mekelenburgse en Willemijna de Roo j.d. van Dordrecht

20 en 27 april, 4 mei 1766 procl. Abraham Godhilf Birn j.m. van Potsdam en Elisabeth Alem j.d. van Dordrecht

20 en 27 april, 4 mei 1766 procl. Jan van Leijden weduwnaar van Dordrecht en Johanna Maria Tieleman j.d. van Traerbag

27 april, 4 en 11 mei 1766 procl. Dirk Breemekamp j.m. en Adriana Schep j.d., beiden van Dordrecht

4, 11 en 18 mei 1766 procl. Johan Volkmart Sitters j.m. van Saxen Gotha en Juliana Bernsee j.d. van Mulhein aan de Rijn

11, 18 en 25 mei 1766 procl. Abraham Kimijser j.m. en Maria Elisabeth Scheffer j.d., beiden van Dordrecht

8,15 en 22 juni 1766 procl. Johan Fisser j.m. van Schermbeek en Geertje van Hees j.d. van Gorinchem

6, 13 en 20 juli 1766 Pieter Zodenkamp j.m. en Margrita Matena j.d., beiden van Dordrecht

29 mrt., 5 en 12 april 1767 procl Dirk Heijtveld j.m. en Anna Getruij Feune j.d. van [sic]

5, 12 en 19 april 1767 procl. Johannes Hodom j.m. en Johanna van Herwaarde j.d., beiden van Dordrecht

10, 17 en 24 mei 1767 procl. Johan Volkmaar Sitter weduwnaar van Saxen Gotha en Catharina Elisabeth Koen j.d. van Orsou

9, 16 en 23 aug. 1767 procl. Hendrik Punt j.m. van Oldenburg en Dirkje van Stigt weduwe van Pieter Romein

6, 13 en 20 sept. 1767 procl. Johan Herman Reumer j.m. uit het Waldekse en Johanna Snijders j.d. van Dordrecht

4, 11 en 18 okt. 1767 procl. Roelof Neering j.m. van Noorwegen en Johanna Veltman weduwe van Roelof Blom van Dordrecht

18 en 25 okt., 1 nov. 1767 procl. Johan Jacob Haasis j.m. uit het Wurtenbergse en Jenneke van Wichgen j.d. van Tiel

21 en 28 febr., 6 mrt. 1768 procl. Johan Dalem j.m. en Adriana Spaan j.d., beiden van Dordrecht

23 en 30 okt., 6 nov. 1768 procl. Gerret Raa j.m. [geboren te Osnabrugge] en Dorothea Miggelmans j.d. [geboren te Zutphen]

30 okt., 6 en 13 nov. 1768 procl. Joh, Philip Riel j.m. [van Langeswartbach in het Hessische] en Catharina Haberlands j.d. uit het Cleefse

16, 23 en 30 april 1769 procl. Paulus Pries j.m. uit Weerde in het Munsterse en Catharina Maij Buijman j.d. van Asselen onder Unna

[6 juli 1769 otr., 22 juli 1769 getr.]Joh. Jacob Friehe j.m. van Horheim en Elisabeth Engelen j.d. van Dordrecht

[10 aug. 1769 otr., 26 aug. 1769 getr.] Nicolaas van Gardinge j.m. van ’s Hage en Maria Elisabeth Tielemans j.d. van Traarbach

dec. 1769 Johannes Stephanus Vach[Bach] j.m. geboren te Kortsheim en Elisabeth van Kuijlenburg j.d. uit Dordrecht

[Zij laten dopen (Luthers Dordrecht):

a. Anna Christina, 1 mrt. 1770

b. Cornelia, 24 mrt. 1771

c. Antonia, 10 dec. 1772

d. Adam, 28 jan. 1775

e. Elisabeth, 7 sept. 1777

f. Johan Stephaan, 23 juni 1782]

14, 21 en 28 jan. 1770 procl. Jan George Wagener j.m. geboren te Duisburg en Maaijke Geervliet j.d geboren te Dordrecht

21 en 29 jan., 4 febr. 1770 Lodewijk Godfried Bettinger j.m. geboren te Nassau Saarbruk en Catharina Lauwmans j.d. te Dordrecht

[ORA Dordrecht inv. 834, f. 49 e.v.: op 14 mei 1778 verkoopt Anna Burch, weduwe van Anthonij de Roo, wonende te Amsterdam, voor 900 gl. aan Fredrik Godfried Pettinger, suikerraffinadeursknecht te Dordrecht, een huis op de Riedijk, uitkomende met een gang op de Vest enstaande tussen het huis van Johannes Bossert en dat van Pieter van Nugteren, en nog een huis op de RiedijkseVest, staandeachter het voornoemde huis tussen genoemde belenders.]

2, 20, en 17 juni 1770 Jan van Galen weduwnaar en Anna Servaas j.d. uit Amsterdam

10, 17 en 24 juni 1770procl. Theodoor Stortsberg j.m. en Anthonia de Jong j.d.

31 mrt., 7 en 14 april 1771 procl. Hendrik Ledemeijer j.m. van Bijleveld en Lena Horstman j.d. van Dordrecht

7, 14 en 21 april 1771 procl. Johan Baldhazar Klein j.m. van Beerstad in het Nassau Oesinghse en Johanna Jacoba Wolvers j.d. van Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten,10 juni 1771:aangegeven Johannes Balthasar Klein geboren in Beerstad in het Nassau Oesingse wonende in de Voorstaat bij het Weeshuisstraatje en Johanna Jacoba Wolfers j.d. van Dordrecht wonende in de Wijnstraat geassisteerd met haar vader Johan Hendrik Wolfers, getr. 27 april , de geboden gaan in de Lutherse kerk]

21 april 1771 procl. David Chabot j.m. van ’s Bosch en Elisabeth Hermans van Gelsenkerken

23 en 30 juni, 7 juli 1771 procl. Fredrik Wanne j.m. uit Tubingen in Wurtemberg en Johanna Meijer j.d. van Rotterdam

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten,21 juni 1771:aangegeven Frederik Wanner j.m. geboren te Tubingen in het hertogdom Wurtemberg wonende bij de Beurs geassisteerd met zijn vriend Pieter Gorsman enJohanna Meijer j.d. van Rotterdam wonende bij de Boomstraat geassisteerd met haar vader Jacob Meijer, getr. 6 juli 1771, de geboden gaan in de Lutherse kerk.]

8, 15 en 22 sept. 1771 procl. Christiaan Christiaanze j.m. uit het hertogdom Holstein en Adrianan van de Nadort j.d. van Dordrecht

20 en 27 okt., 3 nov. 1771 procl. Lammert Happers j.m. en Jacoba Hodom j.d. beiden van Dordrecht

19 en 26 jan., 2 febr. 1772 procl. Johannes Vijgh j.m. van Dordrecht en Johanna Dam j.d. van Rotterdam

25 febr., 1 en 8 mrt. 1772 procl. Johan Herman Slaaman j.m. van Sooling in het ambt Erenburg en Catharina Hermans j.d. van Mulhem aan de Rijn

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten,20febr. 1772:aangegeven Johan Herman Schlaaman j.m. van Soolingen in het ambt Erenburg in het Hannoverse wonende in de Schrijverstraat geassisteerd met zijn vriend Ernst Hagen en Catharina Hermans j.d. van Mulheim aan de Rijn wonende in de Houttuinen hebbende schriftelijk consent van haar vader Johannis Hermans, getr. 7 mrt., de geboden gaan in de Lutherse kerk]

19 en 26 april, 3 mei 1772 procl. Frans Romijn j.m. en Klara Burgaart j.d.

26 april, 3 en 10 mei 1772 procl. Jan Pieter Merkelijn j.m. en Mijna Aggilles j.d.

26 april, 3 en 10 mei 1772 procl. Herman Hendrik Menke j.m. en Maria Stutzer j.d.

17, 24 en 31 mei 1772 procl. Hendrik Berming j.m. en Sophia Roosenfleex j.d.

5, 12 en 19 juli 1772 procl. Stephanus Rueb j.m. en Johanna Maria Duffer j.d. beiden van Dordrecht

19 en 26 juli, 2 aug. 1772 procl. Wolfgang Hendrik Colmsberg weduwnaar geboren te Ocht en Cornelia van Eijsbergen weduwe van Jan Vollenhoven, van Dordrecht

1, 8 en 15 nov. 1772 procl. Anthon H. Flamme j.m. van Weile in het vorstendom Waldeck en Willemijna Stok j.d. van Dordrecht

22 en 29 nov., 6 dec. 1772 procl. Hendrik Christoffel Warneke j.m. van Geerde in het Hannoverse en Wouterijna van Mulel weduwe van Herman Lemkes geboren van Dordrecht

22 en 29 nov., 6 dec. 1772 procl. Barend Spanbroek j.m. van Hunx in het Kleefse en Anna Gregoor weduwe van Leendert Vrolijk, van Dordrecht

7, 12 en 21 mrt. 1773 procl. Godtlief Conse j.m. uit Saksen en Hermijna van Hees j.d van Gorinchem

9, 16 en 23 mei 1773 procl. Alexander van Woopster j.m. van Meurs en Elisabeth Ribbe j.d. van Dordrecht

9, 16 en 23 mei 1773 procl. Hermanes Casper Hazenak j.m. uit Zeseln in het Pruisische en Anna Elisabeth Engelin j.d. uit Hessen Darmstadt

16, 23 en 30 mei 1773 procl. Pieter Winds j.m. van Stolpe in het Pommerse en Agnieta Scholte j.d. van Wesel

20 en 27 juni, 4 juli 1773 procl. Hendrik Koorink j.m. van Onsnabrug en Geertruij Wijnstok j.d. van Zutphen

4, 11 en 18 juli 1773 procl. Roelof Arends j.m. en Anna Catharina van Olwen beiden uit Dordrecht

[Auteur van o.a. twee bundels Gedichten (resp. Amsterdam 1757 en Dordrecht 1782).”Roelof Arends, die zich van zijn gelijkn. vader tijdens diens leven onderscheidde door de toevoeging “de Jonge”, werd geboren te Dordrecht. Hij behoorde tot de Lutherse gemeente, had Latijn geleerd en doorstond in Aug. 1761 een typhoon van twee etmalen ‘in de Sinaasche zee’. Hij is 3 sept. 1787 in de Groote Kerk te Dordrecht begraven en schijnt in geen gunstige omstandigheden overleden te zijn.” (DBNL [internet])

12, 19 en 26 sept. 1773 procl. Johan Jacob Kop j.m. van Gildshousen in het Keurpalsische en Cornelia Everts j.d. van Dubbeldam

17, 24 en 31 okt. 1773 procl. Johannes Steglis j.m. uit Hessen Darmstadt en Henderica Louman j.d. uit Dordrecht

[TrouwboekGerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 14 okt. 1773: Johannes Steglis jongman van Wellouw in Hessen Darmstadt wonende bij de Boomstraat heeft schriftelijk consent van zijn vader Willem Reinhart Steglis en Henderika Louwman jonge dochter van Dordrecht wonende in de Kannekopersbuurt geassisteerd met haar vader Evert Schouwman [sic], getrouwd op 30 okt. 1773]

7, 14 en 21 nov. 1773 procl. Frans Kloos j.m. van Stockholm en Maike van den Berg j.d. van Dordrecht

7. 14 en 21 nov. 1773 procl. Ernst Hendrik Rijtmeijer j.m. van Minnighucten in het Brandenburgse en Alida Kleijn j.d. van Dordrecht

21 en28 nov., 5 dec. 1773 procl. Gerrit Strelijn j.m. van Dordrecht en Francijna Hester van Santen j.d. van ‘s-Gravenhage

[TrouwboekGerecht Dordrecht 20 nov. 1773 (klasse van 6 gl.): Gerrit Strelijn jongman geboren te Dordrecht wonende in de Houttuinen geassisteerd met zijn moeder Berbera Karper [Kerper] weduwe van Johan Fredrik Strelijn en Francina Aletta van Zanten jonge dochter geboren in ‘s-Gravenhage wonende op de Walevest geassisteerd met haar neef Willem Wijts, heeft akte van indemniteit overhandigd, de geboden gaan in de Lutherse kerk, getrouwd op 8 dec. 1773, op 16 nov. 1781 trouwbrief gegeven]

21 en 28 nov., 5 dec. 1773 procl. Jan Hendrik Botman j.m. van Brenke in het Hannoverse en Jenneke Vermeulen j.d. van Dordrecht

24 april, 1 en 8 mei 1774 procl. Jacob Haasis weduwnaar van Wurtenberg in het Munsterse en Philippina Adolphina Wilmans j.d. van Rheda

24 april, 1 en 8 mei 1774 procl. Matthias Godlieb Fries j.m. van Oels in Silezië en Pieternella Olivier van Dordrecht

8,15 en 22 mei 1774 procl. Johannes Pieter de Buck j.m. van Soest in het graafschap Mark en Geertrui Schulten j.d. van Eikel in het graafschap Mark

8, 15 en 22 mei 1774 procl. Gijsbert Pietersz. Kool j.m. en Grietje Hendriksdr. Stapelberg j.d. beiden van Dubbeldam

2, 9 en 16 mei 1774 procl. Christiaan Nietsche j.m. van Zwijtnitsch in het Pruisische en Petronella Bouman weduwe van Johan Ringler van Dordrecht

10, 17 en 24 sept. 1775 Pieter van der Wagt j.m. van Nijmegen en Catharina Harsmeijer j.d. van Dordrecht

1, 8 en 15 jan. [sic] 1775 Sijbrand Janze j.m. te Samden in Denemarken en Jaapje van Zeevenhooven j.d. van Dordrecht

22 en 29 okt., 5 nov. 1775 Nicolaas Boekee geboren te Elsas in Minvelde en Pieternella van der Graaf van Hendrik-Ido-Ambacht

29 okt., 5 en 12 nov. 1775 Jacob Boekee te Minveld in Duitsland en Johanna Wensch van Wijlbach in Duitsland

17, 24 en 31 dec. 1775 Jan Springeren Jannetje de Bruijn beiden van Dordrecht

4, 11 en 18 febr. 1776 Evert Schotman van Dordrecht en Anna Catharina Durremans van Wezel

25 febr., 3 en 10 mrt. 1776 Lodewijk Stephaan Smit j.m. van Botsbach en Elisabeth Horst weduwe van Dordrecht

3, 10 en 17 mrt. 1776 Johan Frederik Schröder j.m. sergeant onder de Vorst van Waldeck en Maria Dorothea Grote laatst gewoond hebbende te Dordrecht

28 april, 5 en 12 mei 1776 Johan Pieter Makkenbach j.m. van Solingen en Soetje Streefkerk j.d. van Dordrecht

5, 12 en 19 mei 1776 Johannes Korthuijs j.m. van Lutteringhauzen en Sophia Meijer j.d. van Dordrecht

5, 12 en 19 mei 1776 Hendrik de Graaf j.m. uit Holstein en Jannetje van Kolichem j.d. van Dordrecht

5, 12 en 19 mei 1776 Frederik Colmsberg j.m. van Amsterdam en Leijsje Roos j.d. van Dordrecht

30 juni, 7 en 17 juli 1776 Anthon Nicolaas Tiedeman j.m. van Altona en Adriana Hooglander j.d. van Dordrecht

9 juli 1779 Lodewijk Weber geboren te Frankfort a/d Main en Magteltje Huijs j.d. geboren te Dordrecht

21 nov. 1779 Johan Hendrik Houserman j.m. geboren in het Pruisische en Charlotta Louisa Weber j.d. geboren in graafschap Nieudrik

30 april 1780 Johan Coenraad Stevens j.m. [sic] en Geertruij den Broeder j.d. geboren te Dordrecht

14, 21 en 28 mei 1780 Johan Philip Streccius j.m. geboren [plaats niet vermeld] en Catharina Gerarda Swentzer j.d. geboren te Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 10 mei 1780: Johan Philip Streksius j.m. geboren te Trabende wonende in de Voorstraat bij de Nieuwbrug met schriftelijk consent van zijn vader Johan Peter Streksius en CatharinaGerarda Schwentzer j.d. geboren te Dordrecht wonende op de Varkenmarkt geassisteerd met haar vader Jan Adam Schwentzer, getr. 27 mei 1780]

14, 21 en 28 mei procl. 1780 Johan Caspar Hendrik Erbrink j.m. geboren te Philadelphia {in Noord-Amerika] en Elisabeth Hemelaer j.d. geboren te Dordrecht

11 juni 1780 Jan Boljé j.m. van Riethoorn bij Bremen en Elsje Daalen j.d. van Dordrecht

11 juni 1780 Christoffel Wiks j.m. van Guttersloo in Reeda en Antonia Heijmans j.d. van Dordrecht

18 juni 1780 Hendrik Sleeper j.m. geboren te Limburg en Hendrina Warbie weduwe van Jan Warbie

19 en 26 nov., 3 dec. 1780 Johannes Hermanus Bikkenbach j,m, geboren te Heurlikshausen in het vorstendom Swartzenburg en Anna van Velsen j.d. geboren te Dordrecht

24 en 30dec. 1780, 6 jan. 1781 Albert Nangsen j.m. geboren in het eiland Hage en Cilligje Maria Joostens j.d. geboren te Dordrecht

6, 13 en 20jan. 1781 Johannes Broeks j.m. geboren in de K. Vrije Rijksstad Aken en Johanna van Balkum j.d. van Dordrecht

1, 8 en 15 april 1781 Johannes Scheffer j.m. geboren te Bergen op Zoom en Anna Margaretha Kadria geboren te Brandenburg bij Dortmont

27 mei, 4 en 11 juni 1781 Jan van den Bos weduwnaar geboren te Dordrecht en Geertruij Voortmans j.d. geboren te Herzen in het Pruisische

21 en28 okt., 5 nov. 1781 Frederik Hendrik Adams j.m. geboren te Dordrecht en [Maria] Stroomans j.d. geboren te Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 3 okt. 1781: Hendrik Franciscus Adams j.m. wonende op de Nieuwe Haven met schriftelijk consent van zijn vader Hendrik Adams en Maria Stroijmans j.d. beiden van Dordrecht wonende op de Tolbrug hebbende schriftelijk consent van haar vader Hendrik Stroijmans, getr. 20 okt. 1781]

21 en 28 okt., 5 nov. 1781 Jan van dr Kooij weduwnaar geboren te Dordrecht en Christina Miggelman geboren te Zutphen

21 en 28 okt., 5 nov. 1781 Jan Hendrik Hemelaar j.m. geboren te Dordrecht en Elisabeth van Dijk j.d. geboren te Zaltbommel

30 dec. 1781, 6 en 13 jan. 1782 Roelof Adriaanse van der Linden j.m. geboren te Christiaansund in Noorwegen en Elisabeth Mulders j.d. geboren te Dordrecht

21 april 1782 1e procl. Jurrian Visser j..m van Sillegouw in Silesië en Johanna Ligtmans j.d. van Dordrecht

28 april 1782 1e procl. Frederik Hendrik Visser j.m. van Saksen Gotha en Adriana Voskamp j.d. van Dordrecht

28 april 1782 1e procl. Jacobus Engel j.m. van Dordrecht en Catharina van der Krap j.d. geboren te Middelburg

19 mei 1782 1e procl. Johan Jacob Steglits j.m. van Hessen Darmstadt en Neeltje Stottvoet j.d. van Dordrecht

2, 9 en 16 juni 1782 procl. Willem Coenraad Daniël Hautau j.m. van Geerden [Gehrde]in het Hannoverse en Heiltje Flamman j.d. van Dordrecht

17 24 en 31 nov. 1782 procl. Carel Frederik Bendorp wed. geboren te Sas van Gent en Alida Slaak wed. van Jan van Gelder

26 jan., 3 en 10 febr. 1783 procl. Johan Philip Imhof j.m. geboren te Kalhausen bij Frankort aan de Main en Elisabeth van de Graaf j.d. geboren te Dordrecht

26 jan., 3 en 10 febr. 1783 procl. Paulus Pries wed. en Margareta Reumers j.d.

30 mrt., 5 en 12 april 1783 procl. Johannes Pettinger j.m. van Overijler bij Traarbrugge en Jacomina Mackaij j.d. van Dordrecht

13, 20 en 27 april 1783 procl Frederik Scheermeijer j.m. van Holthuijzen in Pruisen en Dorothea Miggelman wed. van Gerrit Raa, van Zutphen

29 april, 4 en 11 mei 1783 procl. Johannes Werlijn j.m. geboren te Rittersprong in Anspach en Margaretha Meijer j.d. geboren te Heijbach in het Wittenbergse

1. 8 en 15 febr. 1784 procl. Hendrik Willem Vloeger j.m. van Nederwaren in het Waldeckse en Elisabeth Haaken j.d. van Kilhauzen

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 29 jan. 1784: Hendrik Willem Vloeger j.m. van Nederwaar onder ’t Waldekse en Elisabeth Haaken j.d. van Kilhausen in het Keisersche wonende in het Weeshuisstraatje geassisteerd met haar broer Michiel Haaken, getr. 14 febr. 1784]

1, 8 en 15 febr. 1784 procl. Jan FrederikBlaiker wed. van Sweidnitz en Maria Catharina Rieggin wed. van Pieter Hietsvelt van Lieg

4, 11 en 18 april 1784 procl. Johannes Laij geboren te Sievenaij in het Wurtenbergse en Ruffina Maria Berhardin geboren te Cinbag in het Keurpaltsische

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten, 1 april 1784: Johannes Laij geboren te Sievenaaij in het Wurtenbergse (“vermits de malitieuse verlating van zijne huisvrouw Catharina Barbara Emann bij vonnis van de Edele Achtbare Heeren Scheepenen der Stat Rotterdam, gearresteert den 6 maart 1784, en gepronuncieert den 10 dito, geadmitteert om een ander huwelijk te mogen aangaan”) en Ruffina Maria Bernhardin j.d. geboren te Cinbag onder het Keurpaltsische geassisteerd met haarvriend Johannes Broker,beiden wonende in de Wijnstraat bij het Groothoofd, de geboden gaan te Rotterdam, getr. 1 mei 1784

Trouwboek Lutherse gemeente Rotterdam, 11 april 1784: Johannes Laij uit het Wurtenbergse wonende te Dordrecht en Ruffina Maria Bernhardin jd. van Eerbach [sic]in het Keurpaltsischewonende te Dordrecht

Stadstrouwboek Rotterdam 6 april 1784 Johannes Laij en Ruffina Maria Bernhardin, geconsenteerd het tweede en derde gebod op een dag attes.]

6, 13 en 19 juni 1784 procl. Pieter Holbie j.m. van Bergen in Noorwegen en Catharina van Helmont wed. van Adriaan Wilschut, van Dordrecht

13, 19 en 26 juni 1784 procl. Martinus Schalk j.m. van Vuuren en Clara Elisabeth Meijer j.d. van Waldeck

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 12 juni 1784: Martinus Schalk j.m. van Vuuren en wonende te Helvoet, met schriftelijk consent van zijn ouders Pieter Schalk en Appolonia de Groot en Clara Elisabet de Meijer j.d. geboren te Waldeck wonende in de Hoge Nieuwstraat, klasse van 3 gl.,de geboden gaan te Helvoet en in de Lutherse kerk, getr. op 6 juli 1784]

25 juli, 1 en 8 aug. 1784 procl. Hendrik Ames j.m. van Namen en Kundera van Driel j.d. van Werkendam

[Hendrik Ames en Kuintje van Driel laten dopen op 14 jan. 1785 (Luthers Dordrecht) een zoon genaamd Johannes Kundras.]

24 en 31 okt., 7 nov. 1784 procl. Gotfried Eichorn j.m. van Tsaarbrugge [Nassau Sarbourg]en EmmichjenHolman j.d. van Dordrecht

7, 15 en 22 nov. 1784 procl. Jan Jochem Brandenburg j.m. van Keventien in Pruisisch Pommeren en Catharina Susanna Achilles [Gillis]

11, 18 en 25 jan. 1785 procl. Lodewijk Christiaan Frederik Kalbfleisch geboren te Gelhausen en Francina van Delft j.d. geboren te Lexmond

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 8 jan. 1785 (pro deo) Fredrik Kalfsvlees j.m. geboren te Kelhousen omtrent het Keizerse wonende op de Riedijk met schriftelijk consent van zijn vader Fredrik Kalfsvlees en Josina [sic] van Delft j.d. geboren te Lexmond wonende mede aldaar, getr. op 27 jan. 1785]

20 en 27 mrt., 3 april 1785 procl. Johannes Koster j.m. geboren in den Ham en Jenneke Ridderhof j.d. geboren te Dordrecht

24 april, 1 en 8 mei 1785 procl. Johan Godlob Muller j.m. van Debel in Saksen en Maria Elisabeth Leurs j.d. van Sledau in het graafschap Sledau

[Zij laten op 10 juli 1785 dopen (Luthers Dordrecht) een dochter genaamd Maria Magdalena.]

1, 8 en 15 mei 1785 procl. Hendrik van der Kaa j.m. en Martijntje Achilles j.d. beiden van Dordrecht

1, 8 en 15 mei 1785 procl. Christiaen Eigener [Egner]j.m. van Engelfing in Duitsland en Stijntje [Kristina]van der Klos wed.. van Hendrik Helmont geboren te Papendrecht

15, 22 en 29 mei 1785 procl. Jan de Groot j.m. en Barbara Susanna Swentzer beiden van Dordrecht

2, 9 en 16 okt. 1785 procl. Hermanus Boet wed. geboren te Dordrecht en Anna Margareta Sagemon geboren te Amsterdam

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 1 okt. 1785 (klasse van 3 gl.) Hermanus Boet weduwnaar geboren te Dordrecht en Anna Margareta Sagemond weduwe van Johan Fennewald geboren te Amsterdam beiden wonende in de Vriesestraat, de geboden gaan in de Lutherse kerk, getr. 16 okt. 1785]

2, 9 en 16 okt. 1785 procl. Carel Frederik Mingen j.m. van Duisbrug aan de Rijn en Pietertje Ponse j.d. van Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 29 sept. 1785 (pro deo): Carel Fredrik Mingen j.m. geboren te “Dousburg” aan de Rijn wonende op de Vest bij het Sluisje geassisteerd met zijn oom Jan Georg Wagner en Pietertje Ponsen j.d. geboren te Dordrecht wonende op de Vest geassisteerd met haar vader Arij Ponsen, getr. 16 okt. 1785]

nov. 1783 [sic] Jacob Meijer junior j.m. en Johanna Dam j.d. geboren te Dordrecht

11, 18 en 25 dec. 1785 procl. Christiaen Nieuwendorp j.m. van Dordrecht en Catharina Duister j.d. geboren te Buhlen en beiden wonende alhier

29 jan., 5 en 12 febr. 1786 procl. Paulus Nederveen j.m. geboren te ’s Gravenmoer en Willemina de Roo weduwe Wendzel geboren te Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 26 jan. 1786: Paulus Nederveen j.m. geboren te ‘s-Gravenmoer woont in het Torenstraatje geassisteerd met zijn vriend Cornelis Vrolik en Willemina de Roo weduwe van Fredrik Wensel geboren te Dordrecht woont op de Lombardbrug, geboden gaan in de Lutherse kerk, getr. 12 febr. 1786]

5, 12 en 19 febr. 1786 procl. Johan Christoffel Heverling geboren te Vistanro in Duitsland en Anna Margarita Paulus weduwe Rencourt geboren in Den Haag

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 2 febr. 1786: Johan Christoffel Heverling j.m. geboren te Vinstenro in Duitsland geassisteerd met zijn broer Adolph Heverling wonende op de Riedijk en Anna Margrita Paulus weduwe Johannes Rencourt geboren in Den Haag wonende in het Kasperspad (zonder kinderen), door het Gerecht toegestaan, dat zij zonder akte van indemniteit trouwen, pro deo, geboden gaan in de Lutherse kerk, getr. 21 febr. 1786]

31 mei, 6 en 13 juni 1786 procl. Johannes Binckes j.m. geboren te Amsterdam en Susanna Duffer j.d. geboren te Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 27 mei 1786: Johannes Binckes Jansz. j.m. geboren en wonendete Amsterdam met schriftelijk consent van zijn vader Jan Binckes en Susanna Duffer j.d. geboren te Dordrecht wonende op de Kuipershaven geassisteerd met haar vader Christoffel Duffer, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J.H. Schultz van Haegen op 25 mei 1786, geboden gaan te Amsterdam en in de Lutherse kerk, getrouwd 13 juni 1786]

4, 11 en 18 juni 1786 procl. Jan Hendrik Zommermans geboren te Bergen op Zoom en Anna Elisabeth Gebauer geboren te Dordrecht

16, 23 en 30 juli 1786 procl. Frans Eske j.m. van Briel[en] in het Pruisische en Johanna Huurmans j.d. van Dordrecht

8, 15 en 22 okt. 1786 procl. Pieter Coesen j.m. geboren te Keulen en Louisse Krebber j.d. geboren te Wezel

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 30 sept. 1786: Peter Coesen j.m. geboren te Keulen en Louisa Krebber j.d. geboren te Wezel beiden wonende in Rotterdam, volgens attestatie van ondertrouw te Rotterdam dd 4 okt. 1786, attestatie gegeven op 22 okt. 1786]

25 mrt., 1 en 8 april 1787 procl. Frederik Hendrik Vissers wed. geboren te Saksen Gotha en Neeltje Nodelik jd. geboren te Dordrecht

8, 15 en 22 april 1787 procl. Ernst Christiaan Poluker j.m. geboren te Bielefeld en Christina de Ruiter j.d. geboren te Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 5 april 1787: Ernst Christiaan Poluker j.m. geboren te Bielefeld in het Eselsholst wonende in de Vriesestraat geassisteerd met zijn vriend Lodewijk Holman en Christina de Ruiter j.d. geboren te Dordrecht wonende in de Bleijenhoek geassisteerd met haar zuster Maria de Ruiter vrouw van Marinus Harlé, geboden gaan in de Lutherse kerk, pro deo,getr. 22 april 1787]

29 april, 5 en 12 mei 1787 procl. Johannes Emden wed. geboren in het vorstendom Waldeck en Maria Swartou j.d. geboren te Dordrecht

13, 20 en 27 mei 1787 procl. Christiaan Flove j.m. geboren te Delfsbagen [Delsbag] in Frankenland en Johanna Maria Varenhout j.d. geboren te Essen [boven Wezel]

3, 10 en 17 juni 1787 procl. Johan Michael Muller wed. geboren in het graafschap Solms in Laubach en Cornelia Elisabeth van der Matten j.d. geboren in Dordrecht

1. 8 en 15 juli 1787 procl. Andries Eversen j.m. geboren te Bergen in Noorwegen en Dirkje van Randwijk j.d. geboren te Dordrecht

21 en 28 okt., 15 nov. 1787 procl. Huijbert Engel j.m. geboren te Dordrecht en Teuntje Hoefnagel j.d. geboren te ‘s-Grevelduin-Capelle

9, 16 en 23 dec. 1787 procl. Carel Lodewijk Ockel j.m. geboren te Arolsen in het vorstendom Waldeck en Petronella van Hulst j.d. geboren te Zaltbommel

27 april, 3 en 10 mei 1788 procl. Georg Krafthamer j.m. van Fuertenberg in Hohenlo en Elisabeth Hermans wed. van [David] Chabot geboren te Gelskerken in het Kleefse

1. 8 en 15 juni 1788 procl. Hilmar Johannes Backer j.m. en Maria Dam j.d. beiden van Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht, onderscheiden gezindten,28 mei 1788: Hilmar Johannes Backer j.m. wonende op de Kalkhaven geassisteerdmet zijn vader Johannes Backer en MariaDam j.d. wonende in de Wijnstraat bij het Groothoofd, beiden geboren te Dordrecht, geassisteerd met haar moeder Maria Catharina Dorges weduwe van Jan Dam, alles volgens procuratie gepasseerd voor notaris J.H. Schultz van Haegen te Dordrecht op 28 mei 1788.

Hilmar (Helmert) Johannes Backer en Maria Dam laten dopen (Luthers Dordrecht):

1. Christina Regina, 15 mrt. 1789

2. Johannes, 21 mrt. 1790

3. Maria Katharina, 15 mei 1791

4. Jan Dam, 10 juni 1793

5. Margaretha Catharina, 4 jan. 1795

6. Lucia Justina, 1 juni 1797

7. Dina Petronella, 9 dec. 1798

8. Dina Petronella, 2 dec. 1800

9. Apolonia Frederika, 11 febr. 1802

10. Johanna Maria Elisabeth, 9 aug. 1803

11. Hilmar Johannes, 17 sept. 1804]

1 juni 1788 Johan Georg Eijkhart j.m. van Ratler in Waldeck en Johanna Geertruid Zwijkhart j.d. van Sluis in Vlaanderen

22 juni 1788 Johan Jurg Kouvelt j.m. van Dordrecht en Catharina Bruin j.d. van Eikenvliet in Brabant

24 aug. 1788 Roelof Muring uit het ambt Dupenai in het Hannoverse en Anna Cornelia de Klerk van Schiedam

“Nu volgen die geproclameerd en getroudt zijn zedert de komst van Do. E. Volkersz, in een ander nieuw boek.”

16, 23 en 30 nov. 1788 Johan Pieter Merkelijn en Catharina Flamme

6, 15 en 22 febr. 1789 Jacob Klepper j.m. en Barbara van’t Geloove j.d.

15 en 22 febr., 1 mrt. 1789 (getr. 5 mrt. 1789) Johan Georg Meder weduwnaar en Anna Katrina van Olwen weduwe van Roelof Arends

15, 22 en 29 mrt. 1789 Willem de Klerk j.m. geboren te Schiedam en Maaijke de Jongh j.d. van Dordrecht

19 en 26 april, 3 mei 1789 Frederik Oschman van Kleinern en Charlotta Henrietta Sijbert j.d. van Hemerick in het Nassause

19 en 26 april, 3 mei 1789 procl. Hendrik Nieubeek j.m. van Osnabrück en Cornelia Bernard j.d. van Dordrecht

26 april, 3 en 10 mei 1789 procl.Coenraad Vriend j.m. van Kilhauzen en Anna Katarina Oosterman j.d. van Wezel

10, 17 en 24 mei 1789 procl.Nikolaas Willemans j.m. van Dordrecht en Hendrina Bovendorp j.d. van Deventer

10, 17 en 24 mei 1789 procl. Jan Frederik Stroevs j.m. van Anthoija in het Hannoverse en Cornelia Westervoort j.d. van Dordrecht

17, 24 en 31 mei 1789 procl. Jan Andries Beijer j.m. van Koningsbergen en Juliana Boshamer j.d. van Dordrecht

7, 14 en 21 juni 1789 procl. Jan van Galen weduwnaar van Dordrecht en Antonia van der Giesen j.d. van Zwijndrecht

7 juni 1789 (voor het garnizoen ten 3 maal alleen) Anthon Sneuer uit het Waldeckse en Maria Cherix j.d. van Dordrecht

28 juni, 5 en 12 juli 1789 (voor het garnizoen) Johan Thomas Korper en Adriana van den Fem

19 en 26 juli, 12 aug. 1789 Ruben Vogelzang j.m. uit ‘s-Hertogenbosch en Anna Debora Kisselius j.d. van Dordrecht

23 en30 aug., 6 sept. 1789 procl. en getr. Kristiaan Lodewijk Warnicke j.m. geboren te Geerde bij Hannover en Anna Elisabeth Roel weduwnaar van Jakob Daanen geboren te Maastricht

23 en 30 aug., 6 sept. 1789 (procl. en getr. voor het garnizoen met voorkennis van de presiderende burgemeester Van den Santheuvel “omdat zulks hier ongewoon was, zonder dat dit paar op’t Stadhuis of elders geproclameerd of getroud was”) Carl Hendrik Regnauld sergeant en Crijna van den Engh j.d. van Rotterdam

27 sept. 1789 Johan Georg Beijer j.m. geboren te Dordrecht en Grietje Verheul j.d. geboren te Papendrecht

11 okt. 1789 (25 okt. 1789 getr.) Johan Daniël Haaze j.m. geboren te Oesling en Maria Achillis j.d. geboren te Dordrecht

11 okt. 1789 procl. Johan Hendrik Hansschild j.m. geboren te Minrichhausen in het Waldeckseen Johanna Klein weduwe van Klaas ’t Hoofd geboren te Dordrecht

11 okt. 1789 Coenraad Brand jm geboren te Nieuwenkerk in het Waldeckse en Metje Verschuur wed van Willem de Boer geboren te Woudrichem

25 okt. 1789 procl. Georg Hendrik Genuit en Maria Elisabeth Huiser getr. te Zevenbergen

1 nov. 1789 Adam Mulders jm geboren te Dortmund en Pieternella de Kok jd geboren te Dordrecht

12 jan. 1790 Johannes Ernst jm geboren te Straatsburg in Elzas en Elisabeth Bremers jd geboren te Garsten bij Gulick

28 jan. 1790 op verzoek van den oversten Van Pentz zonder eenige proclamatie ogebliklijk getrouwt gemerkt die menschen eenige dagen slegs bij het Regiment uit Waldek waren gekomen: Philip Muller en Anna Elisabeth Hom

14 mrt. 1790 procl. Casper Meijer jm geboren te Thalheim in het Wittenbergse en Heiltje de Leeuw jd geboren te Dordrecht

Tot narigt dient, dat van alle gedoopten en getrouwden tot ’t Regiment Waldeck behoorend geen lijst gezonden is aan Do. Hageman veltpreker om ze in’t Regimentsboek over te brengen, zijnde hier alles slegs in zijnen naame en op zijn verzoek verrigt en moet nimmer extract hier gegeven worden.

9 mei 1790 Valentijn Kromes jm geboren te Nassau Saarbruk en Johanna van der Raa jd geboren te Dordrecht

20 juni 1790 Philip Laih jm geboren te Gilnhauzen bij Frankfort a/d Main en Elisabeth Muller wed van Wilhelm Jakob Esdrege geboren te Dordrecht

8 aug. 1790 Justus Beijer jm geboren te Kralingen en Elisabeth Tielekind jd geboren te Dordrecht

24 okt. 1790 procl. Carel Schoenmaker jm geboren te Mingerintzhausen en Catharina van Laar jd van Dordrecht

24 okt. 1790 Johan Adam Keizer jm uit het Hessische en Anna Catharina Dilmans wed Evert Schotman geboren te Kroedenburg

31 okt. 1790 Johan Coenraad Botner jm geboren te Wiershausen in het Hannoverse en Johanna van der Kloens jd geboren in Den Haag

27 febr. 1791 procl. Johan Georg Kraus jm geboren te Anterach in het Anspachse en Judith Kruiselberg jd van Dordrecht

6 mrt. 1791 procl. Iver Iverson jm geboren te Drobach in Noorwegen en Isabella Sandberg jd van Dordrecht getr. 17 april 1791

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 5 mrt. 1791: Iver Iverson jm geboren te Drobach in Noorwegen en Isabella Sandberg jd geboren te Dordrecht won in de Grotekerksbuurt met schriftelijk consent van haar moeder Helena Harme weduwe Sandberg, de geboden gaan in de Lutherse kerk, getr. op 16 april 1791]

8 mei 1791 post procl. getr. Lodewijk Linkemeijer, van Minden en Hendrika Flamme, van Waldeck

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 21 april 1791: Lodewijk Linkmeijer jmvan Lubkei in het vorstendom Minden won aan de Kalkhaven geassisteerd met Lodewijk Bensen en Hendrika Flamme jd geboren te Mingeringhausen in het Waldeckse (zal beter consent bezorgen; bezorgd) won in de Blindeliedensteeg met schriftelijk consent van haar vader J.H. Flamme, de geboden gaan in de Lutherse kerk, getr. op 7 mei 1791]

17 april 1791 Christoffel Leuning jm geboren te Neermoor in Oost-Friesland en Johanna Langenhagen jd geboren te Dortmund

8 mei 1791 Johan Kristiaan de Klerk jm geboren te Dordrecht en Maria Palesteijn jd geboren te Delfshaven

15 mei 1791 Christoffel Frederik Backer jm wonte Dordrecht en Margaretha Catharina Vortmeijer wonende te Amsterdam

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 13 mei 1791:is getoond een attestatie van de Commissarissen van Huwelijkszaken te Amsterdam, waarbij bleek, dat Christoffel Fredrik Bakker won te Dordrecht en Margarita Catharina Vortmeijer te Amsterdam in ondertrouw waren opgenomen. De geboden te Dordrecht onverhinderd gegaan zijnde is daarvan attestatie gegeven op 27 mei 1791.

Margaretha Catharina Vortmeijer werd gedoopt Luthers Amsterdam op 26 mei 1765 alsdochter van Jan Hendrik Vortmeijer en Anna Catharina Beekman.

Stadstrouwboek Rotterdam 29 jan./15 febr. 1796 (30 gl.) Christophel Frederik Bakker wed van Dordrecht won aldaar en Apolonia Burmester jd van Rotterdam won Zuijdblaak

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 256: op 6 mei 1806 verkoopt “De Heer Joh.s [Johannes] van der Elst, Lid van den Raad deze Stad, voor zich zelven en ook als Last en Procuratie hebbende van zijne zuster Mejuffrouw Ida van der Elst, weduwe van den Heer Willem Hordijk, wonende mede binnen deze Stad, zijnde zij te samen eenige kinderen en erfgenamen van wijlen Mejuffrouw Sija Kleijn weduwe en Boedelhoudster van wijlen de Heer Jacob van der Elst, welke voorn: Procuratie den 1 [mei 1806] …, voor den Notaris J.D. Schultz van Haegen en getuigen verleden, ons Schepenen is vertoond”, voor 3000 gl. aan “mejuffrouw Apolonia Burmester weduwe wijlen den Heere Christoffel Fredrik Backer, als voogdesse over hare vijf minderjarige kinderen, bij wijlen haren gemelden Man in Huwelijk verwekt, met namen Johanna Christina, Maria Elzelina, Ida Albertina, Johannes Christoffel en Christoffel Fredrik Backer, als mede aan de Heeren Hilmer Johannes Backer en Petrus Diderich Backer”, allen wonende te Dordrecht, de helft in een suikerraffinaderij op de Kalkhaven, staande tussen het huis van de weduwe van Isaak van Beest en het pakhuis van De Groot en Van der Steen, alsmede de helft in een pakhuis op de Kalkhaven, genaamd “Elbing”, staande tussen het huis van Jan van Strij en het pakhuis van Johannes Frankenhof.]

28 mei 1791 Johan Godlob Loos jm geboren te Groot Ruckerswalde [Grossrückerswalde] in Keursaksen en Maria van Buul jd van Dordrecht

4 sept. 1791 Petrus Diederich Backer jm van Dordrecht en Dina Burmester jd van Rotterdam

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 1 sept. 1791:is getoond een attestatie van Burgemeesters en Regeerdersvan Rotterdam, waarbij bleek, dat Petrus Diederich Backer jm geboren en wonende te Dordrecht en Dina Burmester jd geboren en wonende te Rotterdam aldaar in ondertrouw waren opgenomen. De geboden te Dordrecht onverhinderd gegaan zijnde is daarvan attestatie gegeven op 16 sept. 1791]

Stadstrouwboek Rotterdam 31 aug./9 sept. 1791 (30 gl.) Petrus Diederich Backer jm van Dordrecht en daar won en Dina Burmester jd van Rotterdam en daar won]

Zij laten dopen (Luthers Dordrecht):

a. Albert, 13 juni 1795]

30 okt., 2 en 16 nov. 1791 procl. Lodewijk Smit wed uit het Keurpaltsische en Anna Kemenaar jd van Dordrecht

4 mrt. 1792 Christoff Bettinger, van Dordrecht en Dina Pries geboren te Weerde in het Munsterse

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 1 mrt. 1792: Christoffel Bettinger jm geboren te Dordrecht won op de Riedijk geassisteerd met zijn moeder Catharina Laurens wed van Fredrik Bettinger en Dijna Pries jd geboren te Weerde in het Munsterse won in het Torenstraatje geassisteerd met haar oom Paulus Pries en met consent van haar vader Harmanus Pries, de geboden gaan in de Lutherse kerk, getr. op 17 mrt. 1792]

22 april 1792 Frederik Muller jm en Majke de Groot jd van Dordrecht

29 april 1792 Johannes Schofer jm uit het Hessische en Johanna Kers jd van Dordrecht

6 mei 1792 Jacob Meijer wed van Dordrecht en Paulina Christina Hanius, van Amsterdam

12 aug. 1792 Hermanus Eversbach jm geboren te Niederwahrolde in het Waldeckse en Pieternella Adamina Hofman jd geboren te Dordrecht

19 aug. 1792 Johan Coenraad de Klerk jm van Schiedam en Elisabeth den Hartigh wed van Aart Stok geboren onder ‘s-Gravendeel

9 sept. 1792 Arij Dalen jm van Dordrecht en Geertruida Sutherland jd geboren te Nijmegen

13 jan. 1793 Jacobus Johannes Dirks jm predikant in De Rijp geboren te Amsterdam en Anna Dorothea Dam jd van Dordrecht, op 30 jan. in huis getrouwd

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 11 jan. 1793: Jacobus Johannes Dirks geboren te Amsterdam en won in De Rijp met schriftelijk consent van zijn vader Jacob Dirks en Anna Dorothea Dam jd geboren te Dordrecht won in de Wijnstraat bij het Groothoofd geassisteerd met haar moeder Catharina Dorges wed van Jan Melchior Dam, de geboden gaan in De Rijp, getr. 29 jan. 1793

Uit dit huwelijk een zoon Jan Dam Dirks (1796-1840), die zich later Jan Dam Backer Dirks noemt. Zie www.backerdirks.com

]

24 febr. 1793 procl. (10 mrt. getr.) Jan Fredrik Noaken Sophia Margaretha Meijer

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 22 febr. 1793: Jan Fredrik Noak jm won op de Voorstraat bij de Beurs hebbende schriftelijk consent van zijn vader Fredrik Noak en Sophia Margaretha Meijer jd won op de Groenmarkt beiden van Dordrecht met schriftelijk consent van haar vader Coenraad Meijer, de geboden gaan in de Lutherse kerk, getr. op 8 mrt. 1793

1799: Coenraad Meijer koopt van Johan Fredrik Noak, koopman te Rotterdam,een huis in de Visstraat te Dordrecht, staande tussen het pakhuis van Jacobus de Man en dat van Coenraad Brand (ORA Dordrecht inv. 842, f. 302v

12 febr. 1801: Coenraad Meijer, wonende te Rotterdam, verkoopt aan Dirk Johannes Breetvelt, goud- en zilversmid, een huis in de Visstraat, staande tussen het pakhuis van De Man en het huis van de weduwe Janssen (ORA Dordrecht inv. 843, f. 105 e.v.)]

10, 17 en 24 mrt. 1793 Johan Godlob Loos wed geboren te Riekerswolde [Grossrückerwalde in Saksen]en Anna de Voogd jd geboren te Dordrecht

7, 24 en 21 april 1793 procl. (21 april getr.) Jacobus van Balkom wed en Maria Catharina Dedigs wed van Jacob Hendrik Colmsberg

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten),5 april1793: Jacobus van Balkom wed en Maria Catharina Dedigs wed van Jacob Hendrik Kolmsbergen beiden won in de Nieuwstraat, getr. op 20 april 1793]

5 mei 1793 Johan Hendrik de Klerk en Johanna Maria de Roo

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten),1 mei 1793: is getoond een attestatie van de Commissarissen van Huwelijkszaken te Weesp, waarbij bleek, dat Jan Hendrik de Klerk jm van Schiedam en won te Weesp en Anna Maria de Roo jd van Roosendaal (Baronie van Breda) en won te Weesp,beiden laatst gewoond hebbende te Dordrecht, te Weesp in ondertrouw waren opgenomen, de geboden te Dordrecht onverhinderd gegaan zijnde is daarvan attestatie gegeven op 17 mei 1793]

26 mei, 2 en 9 juni 1793 procl. Lodewijk Merts jm geboren te Holtzminden in Brunswijk en Anthonia Vach jd geboren te Dordrecht

13 okt. 1793 Alexander Berlijn wed geboren te Drontheim in Noorwegen en Anna Maria van den Berg jd geboren in Den Haag

13 okt. 1793 Jan Jacob Imhof jm geboren te Kilhausen bij Frankfort a/d Main en Elisabeth van Saalingen jd geboren te Zetdam in Gelderland

27 okt. 1793 Gerrit Krieber wed en Anna Christina Dulmans geboren te Wezel, privaat getr. op 10 nov. 1793

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 25 okt. 1793: Gerrit Kribber wed won op de Wijnbrug en Anna Christina Dulmans jd geboren te Wezel won op de Voorstraat bij de Beurs, getr. op 9 nov. 1793]

9 febr. 1794 Jan Frans Haas wedenKatarina van den Bende jd beiden geboren te Dordrecht

6 april 1794 Abraham van Weerd jm geboren te Woerden en Arnoldina van der Steen jd geboren te Dordrecht

13 april 1794 (27 april getr.) Stephanus Meijer wed van Johanna Baum en Dorothea Catharina Sirenen jd geboren te Frankfort

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 10 april 1794: Stephanus Meijer wed van Johanna Baum geboren te Dordrecht won in het Steegoversloot (heeft kinderen) en Dorothea Catharina Sirenen jd geboren te Frankfort won voor het Bagijnhof met schriftelijke verklaring dat zij geen ouders heeft, de geboden gaan in de Lutherse kerk, getr. op 26 april 1794]

25 mei, 1 en 8 juni 1794 procl. (8 juni getr.) Jurgen Hahlweg jm van Landehorn onder Hadelen in Hannover en Anna Maria Springers jd geboren te Tilburg

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 24 mei 1794: Jurgen Halweg jm geboren te Landehoon in Hannover won in de Wijnstraat en Anna Margaretha Springers jd geboren te Tilburg won in de Vriesestraat, getr. op 7 juni 1794]

13, 20 en 27 juli 1794 procl.. (27 juli getr.) Fransiscus DufferCz. jm en Catharina Dam jd beiden geboren te Dordrecht

[Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 9 juli 1794: Franciscus Duffer Christoffelsz. jm won op de Kuipershaven en Catharina Dam jd beiden van Dordrecht won in de Wijnstraat bij het Groothoofd geassisteerd met haar moeder, de geboden gaan in de Lutherse kerk, getr. op 26 juli 1794]

26 april 1795 Mijndert Pieters jm geboren op het eiland Hoge en Anna Boshamer jd geboren te Dordrecht

10 mei 1795 Christoffel Kop jm geboren te Gilshuizen in Duitsland en Sijna Dura jd won op de Voorstraat geboren te Dordrecht

15 mei 1798 Machiel Kristiaan Wilhelm Feuerstaake jm van Halberstad en Euphrosina Agnieta Philippina Bredow jd van Wezel (29 mei na de dienst in de kerk getr.)

17 mei 1802 in huis getr. Johannes Frankenhoff jm predikant te Maastricht en ook aldaar geboren en Maria Elzelina Backer jd geboren te Dordrecht

14, 21 en 27 mrt. 1803 procl. Johan Daniël Berlein geboren te Dordrecht en Geertruida Dulman geboren te Wezel (wegens ziekte op 27 mrt. in de pastorie getr.)

1807 [sic] Johannes Balthazar Waldschmidt en Maria Geertruij Reinshagen jd geboren in het Bergse

[Trouwboek Gerecht Dordrecht 16 april 1807: Jan Balthazar Waldschmid jm geboren geboren te Darmstadt en wonende op de Groenmarkt geassisteerd met Hendrik Willem Engelhart, die verklaart dat de bruidegom ouderloos is en Maria Geertrui Reinshagen jd geboren te Erberfeld wonende in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug, met schriftelijk bewijs dat zij ouderloos is, getr. op 2 mei 1807]

29 aug. 1808 (privaat) Hendrik Onnen jm geboren te Utrecht en Christina Regina Backer jd van Dordrecht