Van Zeeberg

I. Abraham Jansz. (van Zeeberg), weduwnaar van Vlissingen (1609), knoopmaker wonende in “de Vergulde Biekorf”, trouwde 1e NN, 2e NG Dordrecht 5/21 april 1609 Geetruijd Tielman Jansdr., van Geertruidenberg (1609), wonende in de Heer Majuwstraat [Heer Heymansuysstraat] tegenover “het Wapen van Antwerpen”.

Kinderen:

a. Jan, gedoopt NG Dordrecht febr. 1610

b. Tielman van Zeebergh Abrahamsz., gedoopt NG Dordrecht sept. 1611, volgt II

c. Adriaen, gedoopt NG Dordrecht april 1613

d. Isaack, gedoopt NG Dordrecht juli 1615

II. Tielman van Zeebergh Abrahamsz., gedoopt NG Dordrecht sept. 1611, weduwnaar van Dordrecht (1641), zijdeknoopmaker, wonende in de Steenstraat, koopman te Dordrecht,trouwde NG Dordrecht 17 febr./5 mrt. 1641 Maria van Itteren (van Etteren) Pietersdr., van ‘s-Gravenhage (1641), wonende in de Doelstraat

ONA Dordrecht inv. 268, f. 150: op 30 juni 1661 verleent Aelbrecht Snouckaert van Schouwburgh, vrijheer van Dorestad, heer van Hees en Liende, procuratie aan Damas van Slingelant, ontvanger van de gemenelandsmiddelen te Dordrecht en rentmeester van de Prins van Oranje, om te transporteren aan Thielman Abrahamsz. Zeebergen, wonende te Dordrecht, “oft de genen die hij nomineren sal”, een hofstede, genaamd “den Waelenes”, met huis, speelhuis, schuur, tuin, boomgaard en “plantagie” erop staande, gelegen onder Hendrik-Ido-Ambacht, met ca. 27 mrg. 111 roeden land, liggende onder Hendrik-Ido-Ambacht, Kijfhoek en Oud-Reijerwaard.

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Pieter, 8 dec. 1642, jong overleden

b. Catharina van Zeeberg, 14 mrt. 1644, trouwde NG Dubbeldam 18 nov. 1680 Ludovicus Suggeraadt

c. Geertruijdt. van Zeebergen, aug. 1647, ongehuwd, overledente Dordrecht op15 juni 1703

ORA Dordrecht inv. 1629, f. 101v e.v.: op 8 aug. 1684 verkoopt Geertruijt van Zeebergen, meerderjarige ongehuwde persoon, voor 3100 gl. aan Adriaan Sijmonsz. Deen, grutter en burger van Dordrecht, een huis, staande tussen de Tolbrugstraat Landzijde en het huis van verkoopster, welk huis haar is aanbedeeld uit de boedel van haar moeder zaliger. De koper is schuldig aan de verkoopster een somma van 2300 gl.

ORA Dordrecht inv. 1631, f. 102v e.v.: op 28 mei 1688 verkoopt Anna van der Haer, weduwe van mr. Cornelis van derStaaij a Colibrant, advocaat te Dordrecht, voor 3600 gl. aan Geertruijt van Zeebergen, ongehuwde persoon, een huis voor het Bagijnhof, staande tussen het huis van Elisabeth Hulsthout, weduwe van Anthonij van Meeningen en het huis, dat wordt bewoond door ds. Comparat.

Weeskamer Dordrecht inv. 29, f. 176: op 30 juli 1703 extract ingeschreven van het testament van Geertruij van Zeebergh, gepasseerd op 30 dec. 1702 endoor haar “metterdood geconfirmeerd” op 15 juni 1703. Zij heeft tot executeurs-testamentair en voogden benoemd haar zwager ds. Ludovicus Suggraat en haar broer Pieter van Zeebergh.

d. Pieter van Zeebergh, 6 juli 1650, volgt III

III. Pieter van Zeebergh, gedoopt NG Dordrecht 6 juli 1650, jongman van Dordrecht wonende bij de Beurs (1683), koopman, trouwde NG Dordrecht 18 april/4 mei 1683 Anna Cornelia Schijvelbergh (Schivelbergh), gedoopt NG Dordrecht 24 april 1658, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven (1683), dochter van Bartholomeus van Schijvelbergh en Maria van Wisselt

ORA Dordrecht inv. 1643, f. 115v e.v.: op 17 juli 1710 verkoopt Pieter van Zeebergen, wonende te Dordrecht, als man van Anna Cornelia Schijvelberg, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Johan van Zanten, wonende te Dordrecht, als man van Maria Schijvelberg, Thieleman Becker, wonende te Rees, als man van Catarina Schijvelberg, Jan Adolff Baghman, wonende te Kalkar, als man van Geertruijt Schijvelberg, allen erfgenamen van Maria Peesen, weduwe van Dirck Schijvelberg, voor 2750 gl. aan Cristiaen Logeman, koopman te Dordrecht, een pakhuis met de huisjes en het open erf daarnaast, genaamd “Vosmeer”, staandeen gelegen op de Wolweverskadetussen het pakhuis, dat door Logeman is gekocht van Isaacq Aubrebis “ende daar agter langs de Revier springende” aan de ene zijde en het huis van Franchois Francken aan de andere zijde.

ORA Dordrecht inv. 1644, f. 11 e.v.: op 28 febr. 1711 verklaart Abraham Vos, burger van Dordrecht, dat hij voor rekening van mr. Matthijs Belaarts, lid van de Oudraad te Dordrecht, voor 4300 gl. heeft gekocht van Pieter van Seeberg diens huizen in de Voorstraat tegenover de Beurs, staande tussen het huis van mevrouw Belaarts en dat van juffrouw Van den End.
ORA Dordrecht inv. 1656, f. 189v: op 11 juli 1743 verkoopt Pieter Venlo, notaris te Dordrecht, als procuratie hebbende van mr. Tieleman van Zeebergh, raad en burgemeester van Gouda, en Ludovicus van Zeebergh, predikant te Gorinchem, als executeurs-testamentair van hun moeder, Anna Cornelia Schijvelbergh, weduwe van Pieter van Zeebergh, volgens procuratie gepasseerd voor notaris Pieter de la Coste te Gouda op 26 juni 1743, 1e voor 1350 gl. aan Jacobus de Vos apotheker en burger van Dordrecht, een huis voor het Bagijnhof, staande tussen het huis van de juffrouwen Steenbergen en het huis van verkopers, 2e voor 1630 gl. aan Lambert Kuijpers, viskoper en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Beurs, staande tussen het huis van Jan van der Made, koopman en burger van Dordrecht, en het huis, dat op dezelfde dag is getransporteerd aan Dingeman Ouboter, 3e voor 660 gl. aan Dingeman Ouboter, ziekenbezoeker en burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat bij de Beurs, staande tussen het voorgaande huis en dat van Machiel Paasse.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Tileman, 22 april 1684

b. Maria, 28 mei 1685

c. Geertruijd, 27 sept. 1686

d. Diderica van Zeeberg, 11 jan. 1688, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 29 juli 1708 Mattheus Hekkenhoek

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

d-1. Adriaen, 3 juni 1709, jong overleden

d-2. Pieter, 27 juni 1710

d-3. Adriaan, 4 juli 1711

d-4. Anna Cornelia, 5 sept. 1717

d-5. Anna Adriana, 3 jan. 1719

d-6. Gijsbertus Marius, 12 juni 1720

d-7. Pieternella Anna Cornelia, 11 jan. 1722

e. Catharina van Zeeberg, 8 april 1689, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Beurs (1710), begraven Dordrecht (Grote Kerk) 27 juni 1757 (Catrina van Zeebergen, weduwe van ds. Ludovicus de la Coste, van Den Haag te Dordrecht bijgezet, stil begraven), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 6/31 mrt. 1710 (de bruidegom geassisteerd met Anthonij Repelaer, regerende burgemeester van Dordrecht, de bruid met Pieter van Zeebergh, haar vader) ds. Ludovicus de la Coste, geboren La Rochelle 1674, predikant te Dordrecht, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 2 april 1733 (Lodevicus de Lacoste, predikant te Dordrecht, laat kinderen na, met drie koetsen boven het getal, de eerste boete), trouwde 1e naar schatting ca. 1700 Alida Tressenier (www.dbnl.org)

ORA Dordrecht inv. 1653, f. 146v: op 15 okt. 1733 verkopen mr. Thielman van Zeebergh, burgemeester van Dordrecht, en Catharina van Zeebergh, weduwe van Ludovicus de la Coste, predikant te Dordrecht, als executeurs-testamentair van ds. Ludovicus de la Coste, en Catharina van Zeebergh nog als voogdes over haar minderjarige kinderen, bij haar verwekt door ds. De la Coste, voor 1555 gl. aan Lodovicus van Zeebergh, predikant te Gorinchem, de helft van een huis, met daarin drie behangen kamers, t.w. twee met goudleer en één met zeildoek, “in drie bequame wooningen verdeelt”, die elk apart bewoond worden, staande in de Grotekerksbuurt tussen het huis van Nicolaas de Witt en dat van Arnoldus van Beusekom, van achteren uitkomende met een brede gang in de Houttuinen. De wederhelft behoort toe aan Willem Kluijt, apotheker te Dordrecht, als man van Cornelia Louisa de la Coste, dochter en mede-erfgename van ds. De la Coste.

ORA Dordrecht inv. 1655, f. 89 e.v.: op 20 jan. 1739 verkopen Ludovicus van Zeebergh, predikant te Gorinchem, en Willem Kluijt, apotheker te Dordrecht, voor 2800 gl. aan Albert Carel baron Snoukaart van Schaumburgh, kolonel van de cavalerie in Nederlandse dienst, wonende te Dordrecht,een huis in de Grotekerksbuurt, staande tussen het huis van N. de Witt en dat van Arnoldus van Beusekom, verdeeld in drie aparte woningen, van achterenuitkomende met een gang in de Houttuinen.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

Ex 1:

e-1 Cornelia Louisa de la Coste, geboren naar schatting ca. 1700, jonge dochter van Simonshaven wonende bij de Grote Kerk (1721),trouwde Gerecht/NG Dordrecht 16 okt./2 nov. 1721 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Jan Kluijt, de bruid met haar vader Ludovicus de la Coste, predikant te Dordrecht)Willem Kluijt, weduwnaar van Dordrecht wonende bij de Botgensstraat (1721), apotheker te Dordrecht

Ex 2:

e-2. Anna Cornelia, 2 jan. 1711

e-3. Alida Maria, 11 mei 1712

e-4. Lodewijk Bernard, 8 sept. 1713

e-5. Pieter, 7 juli 1715

e-6. Swana Maria, 16 april 1717

e-7. Petronella Maria, 10 juni 1719

e-8. Rachel, 27 april 1721

f. mr. Tielman van Zeeberg, 15 dec. 1690, burgemeester van Gouda, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 27 april 1754 (Tieleman van Zeeberg, raad en oud-burgemeester van Gouda, gecommitteerde raad in Den Haag, dijkgraaf van de Krimpenerwaard, ongehuwd, overleden in ‘s-Gravenhage)

g. Swana Maria, 23 juni 1692

h. Johan Lodewijck, 12 okt. 1693

i. ds. Lodewijk van Zeeberg, gedoopt NG Dordrecht 5 aug. 1696, predikant te Puttershoek (1722-1725), te Gorinchem, trouwde NN

Kind:

i-1. Adriaan van Zeebergh, geboren Gorinchem 3 juni 1746, Patriot, directeur van de Teijlers Stichting (1780), overleden Haarlem 25 sept. 1824, trouwde 1776 Johanna Maria Kuits

Adriaan van Zeebergh