Doopboek Doopsgezinde gemeente Dordrecht

Laatst bijgewerkt op 7 mei 2014.

DTB Dordrecht nr. 78 (kerkboek Doopsgezinde gemeente) f. 61 e.v.

Met het doopsel bediend en in de gemeente opgenomen:

15 nov. 1626

Bartelomeeus Leendertsz. van Steijn

Jan Tielmansz. van Bracht lakenbereider

Willem Diricksz. van Oosterwijck

Aelge Jans, weduwe van de oude Arij Pietersz.

Katelijnge Teruwe Heindrickx

Jacomijnge Danielsdr. van Snick

Machtelge Wessels jonge dochter

Fijchge Erasmus jonge dochter

Trijntge Barentsdr., een zuster van Rudt Barentsz.

Susanneke Corstiaens, dochter van Marijchge Bastiaens

Rudt Barentsz. kleermaker

4 april 1627 (Pasen)

Jacop Fransz., Jan Fransz. en Ariaen Fransz., zoons van Frans Ariaensz.

Jan Jansz. de Bruijn de Jonge, zoon van de oude Jan Jansz. de Bruijn

Jacop Robbertsz. beeldsnijder

Nijcholaes van den Heuvel

Pieter Erasmus twijnder

Pieter Willemsz. schoenmaker

Jacop Jansz. kleermaker

Jan Michielsz. Deijlman

Marichge Tomas, vrouw van Willem Fransz.

Susannechge Tomas weduwe

Geerge Jans d’oude vrouwe

Maeijke Michiels jonge dochter

Toentgen Daniëls jonge dochter van Vianen

Trijntgen Jans jonge dochter

Lijsbet Lenaerts, dochter van Leendert Mels mandenmaker

Luijtgen Dirickx, dochter van Emmetgen Frericksx

Dirickgen Sijmons, dienstmaagd van Wouter Jacops in Rijsoord

Katelijngen Jansdr., dochter van Jan Jacopsz. Cotermans

27 juni 1627

Jan Jansz. van de Langhereijdt in Oosterhout

17 okt. 1627

Pieter Jansz. moutmaker en opperbrouwer

Claergen Ariens weduwe

Janneken Jans, dochter van Jan Lauwereijs kleermaker

Jacomijntge Boudewijns, dochter van Boudewijn Taeijert

22 april 1628

Michiel Verwandt

Jan Gillisz. koordenwerker en zijn vrouw Ariaentge Jans

Lijsbet Cornelis, de vrouw van Verwant

Gerrit Corstiaensz.

Jan Corstiaensz.

Dirick Leendertsz. mandenmaker

Neelge Jans, dochter van Jan Hermansz. kruidenier

Joosge Gerrits jonge dochter

Trijntgen Dirickx, dochter van Emmeken Frerickx

Anneken Frans, dochter van Frans Vechters te Bommel

Janneken Laurensdochter, nicht van de oude Arij Pietersz.

Jacomijntge Burchs, dochter van Burch Cornelisz. op Beijerland

Heindrickge Jacops te Rotterdam

1 juni 1628

Soo is Jacop Jacopsz., de man van Joosgen Huijghe (alsoo zij aen hem buijten getroudt was) alhier in den gemeinte, door den Lieven Outste Adriaen Cornelisz. met het doopsel gedient en opgenomen, – ende Joosgen Huijgen is oock vanden zelven Outste doen wederom opgenomen.

15 okt. 1628

Willem Jansz. Bachman droogscheerder of lakenbereider

Ellaert Pietersz., zoon van Pieter Ploene in Rijsoord

Mariken Andries jonge dochter

Katelijngen Oliviers, dochter van Susanneke Tomas

15 april 1629 (Pasen)

Gillis Lodewijckxz. houtzager en zijn vrouw Maeijke Joris

Joris Willemsz. [van Terneij], zoon van Willem Fransz. “santman”

Machtelge Jacops jonge dochter

Trijntge Abraham jonge dochter

Martijnge Willems, dochter van Willem Meertensz. Smidt

Leentge Victors, dochter van Victor Jansz.

Marijken Pieters, dochter van Rotterdam

13 okt. 1629

Frederick Dirickxz., zoon van Emmeken Frederickx

Anneken Barents, jonge dochter, zuster van Rudt Barentsz.

Machtelijnge Jans, vanRotterdam

31 mrt. 1630

Davidt van Mollem, zoon van Sebilla Verbeeckx

Jacop Heindrickx. jongman

Isack Gillisz. Neringhe, zoon van Gillis Jansz. Neringhe

Cornelis Dirickxz. coolman of slenaer

Willem Jooste tinnegieter, zoon van Joost Lambrechsz.

Isack Jansz. twijnder

Jan Jansz. Kollaert, de man van Hester Jansz.

Sijken Ariens, de vrouw van voornoemde Davidt van Mollem

Marijken Heindrickxdr., zuster van voornoemde Jacop Heindrickxsz.

Pieterge Cornelis, dochter van Cornelis Jansz. [van der Fles]azijnmaker

Lijsbet van der Stappen

Aelgen Israhels, dochter van Israhel van Halmael te Rotterdam

13 okt. 1630

Claes Cornelisz, zoon van Cornelis Jansz. van der Fles azijnmaker

Marijke Joosten, vrouw van Rudt Barentsz. kleermaker

Heijlge Sijmons, jonckwijf van Boudewijn Mathijsz. Bale

[NN] Fransdr., dochter van Frans Vechters te Bommel

Neelge Pieters, dochter van Pieter Ariensz. te Rotterdam

Maddeleengen Huijgendr. te Rotterdam

16 febr. 1631

“volgens de ernstige begeerte, en zijne aenwijsinghe vande vrienden van Bueren”: Joost Sijmonsz. van Buren

11 mei 1631 (drie weken na Pasen, omdat de Lieve Oudste Adriaen Cornelisz. met Pasen in Haarlem was)

Geertruijt Erasmus, jonge dochter

Geeritge Pieters, wonende te Dordrecht, dochter van Pieter Allersz. te Rotterdam

Neelge Pietersdr., jonkwijf van Claes Dirickxsz.

25 dec. 1631

Frederick Egbertsz. hoemaker

Willem Fransooijs van Amsterdam, de zwager van Jan van Bijlaer

Lijsbet Tielmansdr., dienstmaagd van Jeronimus Teruwen

Maeijke Jans, die bij Isack Houbrake gewoond heeft

Janneken Jacop de Ruijsers dochter, wonende te Leiden

Heindrixge Tielmans, jonge dochter, de zuster van Lijsbet Tielmans

14 nov. 1632

omdat de Lieve Oudste Adriaen Cornelisz. op 6 nov. 1632 overleden is, zijn door de Lieve Oudste Abraham Spronck van Utrecht gedoopt en in de gemeente opgenomen:

Barbergen Ariens, dochter van de overleden Oudste Arij Cornelisz.

Katelijnge Boudewijns, dochter van Boudewijn Taeijert

Pieternellege Jooste, dochter van Joost Lambrechsz.

Maeijke Jans, vrouw van Jacop Jansz. kleermaker

Lijntge Pieters, dochter van Pieter Pietersz. te Zierikzee

Neelgen Huijghe, de oude vrouwe, hier over op het land

Cornelis Pouwelsz., gehuwd zijnde, over op het land

Jan Woutersz., zoon van Wouter Jacopsz. in Rijsoord

1 jan. 1634

Jan Juriaensz. bontwerker, van Amsterdam

Louwerens Cornelisz., in Barendrecht

Meerte Pietersz., wonende “over” bij de steenplaats

Daniël van Snick de Jonge

Willemge Cornelis, vrouw van Cornelis Pouwelsz., [wonende] “over”

2 juni 1634

Jan Andriesz., van Haarlem

Jacop Woutersz., in Rijsoord, zoon van Wouter Jacopsz. aldaar

Bastiaen Woutersz., zijn broer

Cornelia Jacops, vrouw van Ellert Jansz.

Janneken Ariens, vrouw van voornoemde Jacop Woutersz.

Metge Maertens, “de oude vrou, over opt lant”

Joosgen Ariens, vrouw van [voornoemde] Meerte Pietersz., bij de steenplaats

Sijken Ariens, “over op het landt”

Pieter Cornelisz., “over op het landt”

1e Pinksterdag 1635

Seger Boudewijnsz., zoon van Boudewijn Taeijert

Fransijngen Jooste, dochter van Joost Lambrechsz.

Maeijke Willems, dochter van Willem Fransz. zandman

Anneke Jans, “de oude vrouwe”

Lijsbet Jacop Boenes, dochter van Aelge Dirickx

Neelge Jacop Boenes, haar zuster

Maeijke Pieters, dochter van Lijntge Brants dienares

Maeijke Erasmus, dochter van Erasmus Pieters

Gheertruijdt Isackx, dochter van Isack Gerritsz.

23 sept. 1635

Anneken Aerts

Tanneke Jans

4 nov. 1635

Ariaen Jansz., in Rijsoord

23 mrt. 1635 (Pasen)

Aelge Crijne, van Delfshaven, wonende te Dordrecht, vrouw van Sijmon Gerritsz.

Anneken Tonisdr., dienstmaagd van Lenaert Bastiaensz.

Maeijken Lodewijckx, dochter van Lodewijck Verbeeck te Utrecht

Sara Joost Lambrechsdr.

Jacomijntge Jochem Aertsdr.

Janneke Jochem Aertsdr., haar zuster

Machtelge Dirickx, dochter van Emmeke Frederickx

Lijntge Matthijsdr., van Oosterhout

26 okt. 1636

Aert Dobbels, Schotsman

Pieter van Dijck schoenmaker jong gezel

Abram Jeronimusz. Teruwen

Cornelis Lenaert Melsz. schrijnwerker

Jaques Teruwe Jacopsz. kruidenier jongman

Willem Bastiaensz., in Barendrecht

12 april 1637

Geeridt Geertsz. Hulsman jongman

Cornelis Joost Lambrechsz. jong gezel

Lijsbeth Beningh jonge dochter

Lijsbet Jochim Aertsdr, zuster van Aert Jochimsz.

25 okt. 1637

Jan Bastiaensz.

Meerte Willemsz.

Dingetge Meertens, de vrouw van voornoemde Jan Bastiaensz.

Ariaenge Meertens, vrouw van Willem Bastiaensz., in Barendrecht

4 april 1638 (Pasen)

Nijcolaes Jansz. de Winter en zijn vrouw Maeijke Maxmiliaen Maluwe

Anneken Dirickx, gekomen van Gouda

Maergrietge Cornelis Mathijs Balendochter

Janneke Jans jonge dochter, dienstmaagd van Marquis van Dijck

Trijntge Arents van Hulterhof, dienstmaagd van Jan de Bruijn sr.

Leonora Jacob Guebelsdr.

17 april 1639 (Pasen)

Stijnge Lambrechsdr.

Machtelge Jansdr., de dienstmaagd van Matthijs Jansz. Bale

[f. 28:]”Nadien vijf vrou persoonen vanden vereenichde Vriesen en Duijtsche geselschap, alhier woonachtich, lange tijt hadden versocht, verlanght en gewacht, om mede mette gemeinte alhier de gemeinschap te moghen ghenieten – ende nae dat zijlieden eijndelick ondersocht, en de gemeine confessie alhier, van 1632, haer voorgehouden zijnde zij haer dies onderwerpen, en aengenomen hebben de selve metten gemeinte, naden swackheijt te beleven ende tonderhouden, ende dat daerover doen [= toen], den almachtigen Godt met malcanderen is gebeden, dat hij elck ter wederzijden, waer in onwetende gedoolt mochte zijn, tselve, haer elck, en altesamen, door zijne groote genade en bermherticheijt, doch wilde vergeven, soo zijn sijluijden, met goede eenicheijt (behalve drie broederen die daer in wadt beswaer[t] waeren, maer haer in vrede wilden draghen) vanden Lieven Outste Mels Ghijsbrechsz. mette handt, ende kus des vredes voor lieve susters hier inden gemeinte aengenomen …”]:

Marijken Daniëls, weduwe

Maeijke Wouters, ongehuwd

IJdechge (of Iken) Jans, ongehuwd

Geertruijt Hermans

Lijsbeth Schonck

2 okt. 1639

Jan Jansz. kleermakersgezel

Janneke Jacops, dochter van Aelgen Dirickx

Aeltge, dochter van Maerte Pietersz. brouwer

Katelijnge, dochter van Jan van Bijlaer

1640

geen dopen

Eerste Paasdag 1641

Gheertruijdt Ambrosius, vrouw van Jan Fransz.

Engelgen Hermans

Marijken Rogiersdr. Vermaers

Maeijken Ariens ter Beeck jonge dochter

13 okt. 1641

Ghuiliam Cozijn

30 april 1642

Aelbert Gerritsz., broer van Pieter Gerritsz.

Jan, zoon van Lenaert Bastiaensz.

Jacop, zoon van Jan de Mol of zoon van Stijnge de Bruijn

Guilliaem Versluijs

Neeltgen Arien Maes van Breda, nicht van Janneken Corstiaens [Testelmans, de vrouw van Victor Jansz. van Blenckvliet [cf. ONA Dordrecht inv. 179, f. 318 e.v., testament van Leendert Corstiaensz. Testelmans dd 25 april 1660)]

Heijlgen Jaqusdr. Teruwen

Fransijngen Davidtsdr. van Bommel

5 april 1643 (Pasen)

Warnaert Hecke gehuwd man

Jan Arensz. Liefkindt “stierman”, man van Jannetge Crijnen

Pieter Dirickxsz. jongman

Willem Jansz. Crooswijck, jongman

Tanneken, dochter vanTonis Jansz.

Grietgen Heindrickx dienstmaagd van Balten Baltensz.

Segertge van Mollem dochter van Sebille Verbeeck

Trijntgen Pouwels van Wickra dienstmaagd van Houbraken

Aelge van Mekelen brouwster in “den Witten Ancker”

Maergrietge Mathijs weduwvrouw

Armgen Huijghe, vrouw van Cornelis Fransz. in de Wasboom

11 okt. 1643

Janneken Jans, dochter van De Langereijdt, te Oosterhout

Tanneke Pieters, jonge dochter van [sic]

Jannege Jacopsdr. van Loon, nicht van Abraham Clements

Ariaen Jacopsz. Morre jongman, neef van Anneken Dirickx

Cornelis Jaqusz. Teruwe

Korstiaen Barentsz. jongman in Den Briel

27 mrt. 1644 (Pasen)

Bastiaen Lenaertsz. van de Roer en zijn vrouw Aechgen Teruwen Heindricksdr.

Jacop Jeronimusz. Teruwen en zijn vrouw Josijntge Cornelisdr. van Hoorn

Jacop Lenaertsz. van de Roer, zoon van Lenaert Bastiaensz.

Tielman Jansz. van Bracht, zoon van Jan Tielmansz.

Lijntge, dochter van Jan Tielmansz. van Bracht

Maeijken, dochter van Jan Ariensz. Wens

Grietgen Hecke vrouw van Warnaert Hecke

en zijn door de Lieve Oudste Mels Ghijsbertsz. “metten handt, en kus des vredes” in de gemeente opgenomen:

Jan Jansz. Hutte de jonge en zijn vrouw Lijsbet Maertens

9 okt. 1644

Jan Jansz., van Gorcum

Aechge Jans jonge dochter

Lijsbet, dochter van Jan Jacopsz. Kotermans

16 april 1645 (Pasen)

Clement van Globruchen

Joannes van Globruch, zijn broer

Heijlgen Segers de nicht van Lijsbet Schonck

1 april 1646 (Pasen)

Anneken, Lijsabet en Barber, dochters van Mels Ghijsbrechtsz.

Fijken en Anneken, dochters van Rudt Barents

Anneken, dochter van Jan Gillisz.

Maertge, dochter van Cent Lauwerensz.

Geertruijt, dochter van Cornelis Fransz. van Dorsten

Lijsabet, dochter van Cornelis Mathijsz. Balen

Susanneken en Maeijken, dochters van Boudewijn Taeijer

Arendt Schallicken tingieter jongman

Tonis, zoon van Jaqus Teruwen

Gerrit van Bijlaer Jansz.

Jacop Jansz. Schaelmaker

Ariaen, zoon van Aert Coenen

Jan, zoon van Erasmus Pietersz.

Sacharias Johannes

Jacop, zoon van Heindrick Teruwen

Jozijntge van Veen brouwster in het Rijpland

Geertruijdt van Halmael vrouw van Jacop Neringh

9 sept. 1646

met getuigenis van de gemeentete Dordrecht in Rotterdam door de Oudste Pieter Jansz. Mooijert gedoopt:

Cornelis Hermansz. Crooswijck, wonende te Dordrecht

20 april 1647

Luijckas Pietersz. en zijn vrouw Aelgen Hendrickx

Jannegen Huijbrechts te Gorcum, alsmede Ariaenge Gerrits, haar dochter en Daniel, zoon van Gheeridt Hermansz., ook te Gorcum

Cornelis, zoon van Jan Jacopsz. “vande Plaet”

Jan Jansz. Houbrake zoon van Geertruijdt Houbrake

Lijsbet, dochter van Mels Lenaertsz. mandenmaker

Lijsbet Adams dienstmaagd van Aert Coenen

6 okt. 1647

Augustijn Gerridtsz. Hulsman, van Oosterhout

Jacop Tonisz. Vos zoon van Tonis Jacopsz. Vos

12 april 1648

Samuel Diricksz. Hoochstraten en zijn zuster Dijna Diricksdr. van Hoochstraten

[Samuel van Hoogstraten, kunstschilder trouwde op 18 juni 1656 met Sara Cornelisdr. Balen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Trouwboek onderscheiden gezindten Dordrecht 31 mei 1656: aangetekend de trouwbeloften tussen Samuel van Hoochstraten, jongman van Dordrecht, geassisteerd met Hendrick de Vos zijn zwager en Sara van Balen Cornelisdr., jonge dochter van Dordrecht, geassisteerd met Margreta van Balen, echtgenote van Abraham Terwe haar zuster, getrouwd ten overstaan van Johan van Menen Jacobsz. en Anthonij de Sont Pietersz., schepenen van Dordrecht, op 18 juni 1656.

Samuel van Hoogstraten, Vrouw in een half open deur (1645)

11 aug. 1677: testament van Samuel van Hoochstraten en zijn vrouw Sara Balen, burgers van Dordrecht. Zij benoemen tot erfgenaam de langstlevende van hen beiden. Als hij de eerststervende is, zal na het overlijden van zijn vrouw aan zijn verwanten een nader te bepalen bedrag uitgekeerd moeten worden. Daarvan zal zijn broer Francois van Hoochstraten 3/7 delen krijgen, waarvan hun zuster Willemijntje van Hoochstraten haar leven lang het vruchtgebruik zal genieten a 5 % jaarlijks, zijn zuster Dina van Hoochstraten, echtgenote van Hendrick de Vos 2/7 parten, waarvan Willemijntje op dezelfde voorwaarden het vruchtgebruik zal hebben, zijn zuster Susanna van Hoochstraten 1/7 part en Adriaen de Vos, de zoon van zijn jongste zuster Cornelia van Hoochstraten, het resterende 1/7 part, evenwel op voorwaarde, dat, indien Adriaen ongehuwd of zonder kinderen na te laten komt te overlijden, dat 1/7 deel zal vererven op testateurs erfgenamen ab intestato. Als de testatrice als eerste zal overlijden, moet na haar overlijden een nog nader te bepalen bedrag uitgekeerd worden en wel als volgt: aan haar zuster Margareta Balen, weduwe van Abraham Terwe 1/7 part, aan Hester Terwe, oudste dochter van haar voornoemde zuster, 1/7 part, aan haar broer Francois Balen 1/7 part, aan Elisabeth en Agnietje, dochters van haar zuster Elisabeth Balen, 1/7 part, aan de kinderen van haar broer Cornelis Balen 1/7 part, aan Elisabeth de Mol, echtgenote vanAdriaen Mortier, dochter van haar overleden zuster Maria Balen, 1/7 part en aan Elisabeth Kop, dochter vanhaar zuster Cornelia Balen,het laatste 1/7 part. Akte door beiden ondertekend.(ONA Dordrecht inv. 238, f. 305 e.v.)]

Marij, dochter van Cornelis Mathijsz. Balen

Maergriet, dochter van Cornelis Fransz. van Dorsten

Sebilla, dochter van Jacop Geubels

Enghelge Pieters getrouwde vrouw

Sara Pieters dochter van Pieter Adrijaensz. van Blenckvliet

27 sept. 1648 (wegens het overlijden van Lieve Oudste Mels Ghijsbrechtsz. door Lieve Oudste Abraham Spronck uit Utrecht:)

Jan Jacop Cornelis Boenesz. zoon van Aelge Dirickx

Frans Teruwe zoon van Jeronimus Teruwe

Jan Jansz. Bale zoon van Jan Mathijsz. Bale

Janneken Jansdr. dochter van voornoemde Jan Mathijsz. Bale

Anneke Pietersdr. Westenraets dienstmaagd van Hendrick van Heuve

4 april 1649

gedoopt door de Lieve Oudste Abraham Sprong uit Utrecht:

Pieter Willemsz. Verijtt wonende in Geertruidenberg

Joost Jansz. Hoebraken jongman

Jan Joosten zoon van Joost Lamberechtsz. en zijn vrouw

Susanna de Bruin dochter van Jan de Bruin

Johannes Tonisz. [Thomasz.] koordenwerker en zijn vrouw Volckie Geerits

Sebille Teruwen Hendericksdr. jonge dochter

Trijntien Dirckx jonge dochter, “winkelmaecht tot Anneken Tuenis”

17 april 1650

Jan Dooren slikschipper

Henderick Woutersz. hoedenmaker

Maeike Melsse jonge dochter

Saertie Jans jonge dochter

Maeike Jans jonge dochter van der Wel

Maeike Jans dochter van Jan Jansz. Kollaert

Grietie Klaes jonge dochter van Vianen

Trijntie Teruwe dochter van Jaquis Teruwen

Eeva Lammerechts jonge dochter

Anneken van Stein dochter van Bartelmeeus Leendertsz.

Cornelis Fransz. van Dorsten kruidenier

Macheltie Teruwe weduwe van Jacob Teruwe koordenwerker

25 sept. 1650

Heiltie Sente jonge dochter

Kniertien Dirckx vrouw van Henderick Woutersz. hoedenmaker

Lisbet Hulstmans jonge dochter van Oosterhout

Margriettie Jeronimusdr. Teruwen

Jan Neering de jonge, twijnder

Abraham van der Laen jongman twijnder

Davit Hofmans jongman van Breda kleermaker

Pieter Jansz. van Bracht jongman

9 april 1651

Matijs Leendertsz. Schoof weduwnaar

Jasper Geeritsz. Hulstmans van Oosterhout en zijn vrouw Lijsbet Jans

Emmerenscie de Vos jonge dochter van Haarlem

Anneke Cornelisdr. van Dorsten jonge dochter

Lijsbet Cornelisdr. van Dorsten jonge dochter

Nieske Pieters jonge dochter van Emmerick

24 sept. 1651

Huig Verboom jongman

Pieter Geerit Hermensz. jongman

25 sept. 1651

Heiltie Jacobs jonge dochter “speelnoot” [= bruidsmeisje] van Marike Davits

31 dec. 1651

in Rotterdam met het doopsel bediend en in de gemeente opgenomendoor de Lieve Oudste Pieter Jansz. Moeijert met schriftelijk getuigenis van de Rotterdamse dienaren:

Adrijaen Jansz. van der Sluis koordenwerker

31 mrt. 1652

Rokis Janse bakker jongman

Maerten Teunisz. de Vos timmerman

Cornelis Geeritsz. jongman van Ridderkerk

Dirck Rutten kleermaker

Matijs Boudewijnsz. Balen

Pieternelleke Jansdr. Hutten

Lisbet Kolffijns een oude vrouw

Grietie Rutte jonge dochter

Lijsbet Rutte jonge dochter

Magrietie Brouwers, een dochter van Beijerland

Lijsbet Cornelis, een dochter van Goeree

13 april 1653 (Pasen)

Herman Janse Schouten brouwer

Janneke Cornelisdr. van Oosterwijck jonge dochter

Helena Jacobs weduwe

Sara Jansdr. Verlaen jonge dochter

Maeike Jansdr. Nering jonge dochter

Katelijntie Guebels jonge dochter

Stijntien Eppenhof jonge dochter

Maeike Pieters jonge dochter

Marike Cornelis jonge dochter van Breda

5 april 1654 (Pasen)

Henderick Teruwen jongman

Jan de Mol jongman

Danieel Danieelsz. jongman van Gorcum

Jan Jaspersz. jongman van Oosterhout

Tuenis Krijnen jongman van Barendrecht

Maeike Willems jonge dochter

22 nov. 1654

Trijntien Jansdr. van Dorste jonge dochter

Josijntie Jansdr. van de Langeriet getrouwde vrouw van “den Berch”

Lijsbet Brants jonge dochter

Maeike Brants jonge dochter

Jan van Rijkegem getrouwd man linnenwever

Matijs Pietersz. Beck jongman van Gorcum koordenwerker

28 mrt. 1655 (Pasen)

Henderick Tuenisz. de Vos jongman

Joris Gielisse jongman

Lijntie Jansdr. Schaelmaker jonge dochter

Katelijntie van Rijckegem getrouwde vrouw

16 april 1656 (Pasen)

Jaepie Tiebbings jonge dochter

Hillegont Joris jonge dochter

Birregitte Adrijaens jonge dochter

Maeicke Jansdr. Verloove jonge dochter

1 april 1657 (Pasen)

Leendert Bartelmeeusz. van Stein jongman

Pieter Abrahamsz. Brant jongman

Maerten Jansz. Hutten jongman

Jan Baltensz. van Ruisse jongman

Magdeleentien Arijensdr. van de Veen jonge dochter

Anneken Henderickx jonge dochter

30 sept. 1657

Fijcke Geerits jonge dochter

Laurens Broeckaert linnenwever van Kortrijk jongman

10 mrt. 1658

Boudijntie Witte, naar Dordrecht gekomen met een attestatie van Goeree

21 april 1658 (Pasen)

Willemijntie van Hoogstraetten

Cornelija van Hoogstraetten

Angeneesken Matijs

LijsbetAertsdr. vanJisenbrock

Lijsbet Pieters

13 april 1659 (Pasen)

Hendrick Fijten jongman linnenwever

Govert Bosselaer jongman en barbiersknecht

Hendrick Jaspersz. jongman van Oosterhout

28 mrt. 1660 (Pasen)

Cornelis van Steenkisten jongman van Zierikzee

Arijen Jacobsz. jongman van Heerjansdam

Johannis Doenen jongman

Jan Dames van Breda met zijn vrouw Lijsbet Maertens

Adrijaen Melsse en zijn vrouw Helena Jansdr. Deilmans

Angeneesken Rees jonge dochter

Golijntie Klaesdr. van derFles jonge dochter

EmmekenFrederickx jonge dochter

Maeicke Jansdr. Vissers jonge dochter

Anneken Arijensdr. Maes jonge dochter

Lijsbeth Danieelsdr. van Snick jonge dochter

Aegken Terwen jonge dochter

Tanneke Jans jonge dochter

18 juli 1660

op Heerjansdam gedoopt door de Lieve Oudste Tieleman Jansz. van Bracht:

Aert Teunisz. de Vos jongman

19 dec. 1660

gedoopt door de Lieve Oudste Bastijaen van Weinigem te Rotterdam:

Govert Aertsz. Maes jongmanen bakker

17 april 1661 (Pasen)

YohannisKlaesz. van der Fles jongman

Tieleman Jorisz. jongman

Leendert Bastijaensz. van de Roer jongman

Hendrik Bastijaensz. van de Roer jongman

Cornelis Jacobsz. getrouwd man van Heerjansdam

Geerit Pouelsz. van Oosterhout en zijn vrouw Sijcke Jaspers

Pietertien Alders jonge dochter van Rijsoord

Hilleken Stoffelsdr. Smits jonge dochter

Katarina Hulstmans jonge dochter

Anneken Bastijaens jonge dochter van Heerjansdam

28 mei 1661 (Pinksteren)

Geerit Jacobsz. jongman van Heerjansdam

Bartelmeeus Tergier jongman

Yochem Tergier jongman

Anneke Pietersdr. Hulstmans jonge dochter

Griettie Pietersdr. Hultsmans jonge dochter

Mettie Cornelis Damens jonge dochter van Breda

25 mrt. 1663 (Pasen)

Marieke van Isenbroeck jonge dochter

Janneke Pietersdr. Hulstmans jonge dochter

Lijsbeth Joris jonge dochter

Levijntge Frederickx jonge dochter

Ariaentge Henderickx jonge dochter van de Korendijk

Lijsbeth van Gaert weduwe van Breda

13 april 1664 (Pasen)

Daniël Daniëlsz. van Snick jongman

Pieter Daniëlsz. van Snick jongman

Stintge Daniëlsdr. van Snick jonge dochter

Lijsbetge Mathijsdr. Baele jonge dochter

5 april 1665 (Pasen)

Alewijn van Vollenhoven jongman

Geerit Pietersz. Hulstman jongman

Marijcke van der Fles jonge dochter

Pleuntge Aelders jonge dochter van de Hordijk

25 april 1666 (Pasen)

gedoopt door de Lieve Oudste Johannis Boenis van Rotterdam:

Lijsbetge van der Roer jonge dochter

Klement van Loon jongman van Utrecht

Susanneke Tergier jonge dochter

Marijke Vermeule jonge dochter

Janneche Terwe jonge dochter

Fijke Sijmons jonge dochter

Johannis Verloove jongman

Josijntge Willems jonge dochter

Michiel Daemen van Echt jongman van Breda

Dinena [sic] Isackx getrouwde vrouw

Henderick van Weert jongman van Utrecht

1 sept. 1666

gedoopt door de Lieve Oudste Robbert van Hoogvelt uit Utrecht:

GeeraertSijmonsz. jongman te Dordrecht

Sijbilla van derRoer jonge dochter te Dordrecht

10 april 1667 (Pasen)

gedoopt door de Lieve Oudste Bastejaen van Weenigom uit Rotterdam:

Maeijken Frederickx jonge dochter van Dordrecht

Lijsbeth Jansdr. van der Roer jonge dochter te Dordrecht

Cornelia en Levijna Cornelis jonge dochters te Dordrecht

Aechje Jacobs jonge dochter van Dordrecht

1 april 1668 (Pasen)

Tanneken Targier jonge dochter van Dordrecht

Catharijntie Brouwers jonge dochter

Melsie van Steijn jonge dochter van Dordrecht

Cornelia Rees jonge dochter van Dordrecht

Geertruijt Doenen jonge dochter van Dordrecht

28 mei 1668

Geertruijt Jansdr. Hoebraecken jonge dochter “en alsoo sij heel sieck was is’t selve in haeren vaders huijs geschiet”

18 nov. 1668

Leendert Cornelisz. van Steijn

5 jan. 1669

“heeft Lijsbet Jans Balen … onse confessie aengenomen en beleden, en is voor een suster in onse gemeente aengenomen”

21 april 1669

Abraham Terwen jongman van Dordrecht

Seger Dircksz. jongman van Dordrecht

Jan Bastiaense jongman van de Hordijk

Willem Jorisse jongman van Dordrecht

Emmeken Jansdr. Visscher jonge dochter van Dordrecht

Lijntien Aelders jonge dochter van de Hordijk

6 april 1670 (Pasen)

Geertruijt Hulstman jonge dochter van Dordrecht

Anneken Hoebraecken jonge dochter van Dordrecht

Marijken Holst jonge dochter van Steenbergen

Janneken Jacobs jonge dochter van Heerjansdam

29 maart 1671 (Pasen)

Emmerensie van de Roer jonge dochter van Dordrecht

Lijsbeth Jansdr. Visscher jonge dochter van Dordrecht

Matthijs Pietersz. Jonckheer jongman van Dordrecht

Maeijken van der Sluijs jonge dochter van Dordrecht

Anneken Pouwels van Oosterhout

17 april 1672 (Pasen)

Abraham Tergier jongman

Anthoni van Steijn jongman

Abraham van Loon jongman

Juijdith Hilmans jonge dochter

Grietken Pieters jonge dochter

Woutertien Jansdr. Vlasblom jonge dochter

Geertruijt Morre jonge dochter

Grietie Jacobsdr. van Dusseldorp jonge dochter van Gorinchem

2 april 1673

Lodewijck Terwen jongman

Jacobus Terwen jongman

Jacob Morre jongman

Janneken Terwen jonge dochter

Lijsbet Terwen jonge dochter

Geertruijt Ingenkamp jonge dochter

25 maart 1674 (Pasen)

Leendert Willemsz. Scherm gehuwd persoon

Aeltie van Bracht jonge dochter

Leendert Brant jongman

Aletta Savrij jonge dochter

Johannis Cijs jongman

Maeijken Prick jonge dochter

Maeijken Jans jonge dochter

Grietken Jansdr. Verloven jonge dochter

Adam Daermans jongman

Jeronimus Terwen Abramsz. jongman

Anneken Terwen jonge dochter

Lijsbet van de Roer jonge dochter

Maeijken Teccop vrouw van Hendrick Teccop

14 april 1675 (Pasen)

Joost Jansz. Prick jongman

Lijsbette Tergier jonge dochter

Anneken van Bracht jonge dochter

Janneken Terwen Anthonisdr. jonge dochter

Grietken Pieters jonge dochter

8 nov. 1675

Janneken Jans van Oud-Beijerland

Jeronimus Terwen Fransz. jongman

Levina Terwen Fransdr. jonge dochter

Pieter Arents jongman van Vlissingen

Geertruijt Eppenhoff jonge dochter van Frederickstat

Geertruijt Terwen Jaquesdr. jonge dochter

Geertruijt Terwen Anthonisdr. jonge dochter

Joost Verloven jongman

Adriaentie van der Sluijs jonge dochter

4 okt. 1676

Willem Beurs jongman

18 april 1677 (Pasen)

Cornelis Gerretse jongman van Dordrecht

Bregitta Brouwers jonge dochter van Utrecht

Jan Hoochvelt jongman van Utrecht

Willem Jacobse gehuwd persoon

de vrouw van Leendert Scherm

6 april 1678 (woensdag vóór Pasen)

Dirck van Deijl jongman van Dordrecht

Pieter van der Sluijs jongman van Dordrecht

Sara van Bracht jonge dochter van Dordrecht

Froris [sic] Pietersz. Joncker jongman van Dordrecht

Claes Willemse jongman van Saerdam

Maria Terwen Fransdr. jonge dochter van Dordrecht

Jacomijntie Tarsier jonge dochter van Dordrecht

26 dec. 1678

Achie van de Roer jonge dochter

Janneken Aelbertsdr. Hoogaerts jonge dochter

Maria de Vos jonge dochter

20 maart 1679

Jacobus van den Houten jongman

Lijntie van Bracht jonge dochter

Angenieske Hilmans jonge dochter

Dirck Sanders jongman van Bemmel

Cornelis Bronckhorst jongman van Gorinchem

Claes Aerse jongman van Asperen

Marija de Wees jonge dochter van Gorinchem

14 april 1680

Maeijke Schermer jonge dochter

Geertie Cornelis jonge dochter

Arijaentie Maes jonge dochter

30 juni 1680

Aert Hoobraecken jongman

Katerijna Charles de vrouw van Roelant van Bronshout

6 okt. 1680

IJtie Fijte

1 jan. 1681

Pluentie Parsoon jonge dochter

Aegie Schermer jonge dochter

Neeltie Schermer jonge dochter

30 mrt. 1681

Maijken Brouwers Pietersdr.

28 juli 1682

Berber Terwen Anthonisdr. jonge dochter te Dordrecht

Reijnier van Sittert jongman van Bommel

Marija van Sittert jonge dochter van Bommel

11 april 1683

Ariaentge Geeritsdr. dochter van Gerit Hermense

27 juni 1683

Roelant van der Vlies jongman

Joannes van Becx jongman

Macheltie de Vos Hendrixdr. jonge dochter

Susaneken de Vos Hendrixdr. jonge dochter

Sophija de Vos Jacobsdr. jonge dochter

Margrietie Bosselaers jonge dochter

allen wonende te Dordrecht

24 juli 1685

Willem Bosselaer jongman te Dordrecht

Catharijna de Wees jonge dochter van Gorinchem

Dirk van Sittert jongman van Bommel

welke twee laatstgenoemden “met attestatie hier sijn aengewesen”

7 april 1686

Adriaen Duijsers jongman te Dordrecht

Leendert van der Roer jongman te Dordrecht

Maeijke van de Roer jonge dochter te Dordrecht

Geertruijd Targier jonge dochter te Dordrecht

Josijna Terwen Fransdr. jonge dochter te Dordrecht

27 juni 1688

Aletta van Maersseveen

Neeltie Schooff Abrahamsdr.

26 sept. 1688

Willem van Vlierden van Gorinchem, is met attestatie van de dienaar aldaar hier gekomen

8 mrt. 1690

Mattheus Rees, op zijn ziekbed gedoopt door Joghem van Loon “uijt gemeene resoluseij vande dienaerschap”

13 mrt. 1690

op Heerjansdam: Maerte Vermuele en Lijntie Bosselaers

Addendum.

NG doopboek Dordrecht 7 jan. 1764: “is in de Nieuwe Kerk gedoopt Abram Casdorp j.m. oud ontrent 20. jaren, na gedane Geloofsbelijdenis, sijnde uit de Mennonite kk. tot ons overgekomen.