De Kelck

Stamreeks De Kelck.

I. Jan Jansz. (in de Kelck), geboren naar schatting ca. 1550, van Dordrecht, schippersgezel (1580), overleden vóór 7 mei 1616, trouwde NG Dordrecht 6/22 nov. 1580 Barbara Nijssen, geboren naar schatting ca. 1550, overleden tussen 26 aug. 1625 en 29 sept. 1626, trouwde 1e NG Dordrecht mrt. 1573 Jan Adriaensz. (in de Kelck), schipper te Dordrecht, overleden vóór 22 juni 1579

– 29 sept. 1626: in het weesboek ingeschreven een extract van het testament van Barbara Nijssen, weduwe van Jan Jansz. in de Kelck, gepasseerd voor notaris H. van Naerden te Dordrecht op 7 mei 1616. (Weeskamer Dordrecht inv. 17, f. 169)

– 10 dec. 1626: compareren voor schepenen van Dordrecht Dionijs Jansz. Vlaming zilversmid, Pieter Theunisz. tingieter, als man van Elisabeth Jansdr., Theunis Jansz. Kelck, alsmede Mariken Jansdr. van Haenwijck, zowel voor zichzelf als zich sterk makende voor haar broer Jan Jansz. van Haenwijck, kinderen van Jan Jansz. Kelck, allen kinderen en kleinkinderen van Barber Dionis, resp. hun moeder, schoonmoeder en grootmoeder. Comparanten transporteren aan Pieter Pietersz. Both, loodgieter en burger van Dordrecht, een huis [in de Voorstraat] tegenover de Grafelijkheidsmunt, genaamd “de Kelck”, staande tussen het huis van Marijken Huijgen en dat van Gerrit Embrechtsz., belast met 1400 gl. kapitaal “aen diversche renten”. De koper kent schuldig een somma van 2500 gl. (ORA Dordrecht inv. 766, f. 61v)

Kinderen:

a. Janneken, gedoopt NG Dordrecht 24 juni 1583

b. Jan Jansz. Kelck, geboren naar schatting ca. 1585, volgt II

c. NN, gedoopt NG Dordrecht febr. 1587

d. NN, gedoopt NG Dordrecht april 1591

e. Theunis Jansz. Kelck

II. Jan Jansz. Kelck, geboren naarschatting ca. 1585, van Dordrecht, schippersgezel in “de Kelcke” (1606), overleden vóór 6 okt. 1624, trouwde NG Dordrecht 30 april 1606 (ondertrouw) Agneesken Wouter Corstendr., geboren naar schatting ca. 1585,van Dordrecht (1606), dochter van Wouter Korsten, arbeider op straat, en Menscke Dijrck Janssendr.

Kinderen:

a. Jan Jansz. deKelck, geboren naar schatting ca. 1607, volgt III

b. Maijken Jansdr. van Haenwijck

III. Jan Jansz. de Kelck, geboren naar schatting ca. 1607, van Dordrecht (1633), weduwnaar van Dordrecht wonende op de Boom (1648), schippersgezel (1633), schipper (1643), Londenvaarder (1669), schipper (1679), vermoedelijk overledentussen 4 febr. 1681 en 10 mei 1685, trouwde NG Dordrecht 20 febr./6 mrt. 1633 Josijntje Jan Janssendr., geboren naar schatting ca. 1610 (mogelijk gedoopt NG Dordrecht sept. 1614), van Dordrecht, wonende op de Nieuwe Haven (1633), overleden 1648, dochter van Jan Jansz., huistimmerman te Dordrechten Adriaentgen Cornelis Laurensdr., trouwde 2e NG Dordrecht/Papendrecht 18 okt./1 nov.1648 Lijsbeth Willems, jonge dochter van de Korendijk, wonende in het Torenstraatje te Dordrecht (1648), overleden ca. 1680

NG trouwboek Dordrecht 24 april 1594 Jan Jansz. van Kortrijk timmergeselle en Adriaenken Cornelis Laurensdr. van Gorcum, getr. 8 mei 1594

– 6 okt. 1624: compareert voor notaris G. de Jager te Dordrecht Jan Jansz. Kelck, “mede varende naer de West Indiën”. Hij benoemt zijn moeder Angenietge Wouters, weduwe van Jan Jansz. Kelck, wonende te Dordrecht, tot erfgename van al zijn na te laten goederen, “ende oft gebeurde dat sijne testateurs grootmoeder Berbertgen Nijssen voor hem compt. deser werelt quam te overlijden heeft hij testateur in sulcken gevalle gewilt en begeert, dat alle d’selve goederen erven ende besterven sullen op de voorsz. sijne moeder … ofte bij hare voorafflijvichheid Neeltgen Wouters haer suster. Voorts heeft hij testateur wel expresselijk gewilt ende begeert, dat alle sijne vordere vrunden die eenichsints wilde sustineren recht van preferentie in dese sijne testateurs naer te laeten goederen dat insulcke gevalle alle d’selve vrunden affstant sullen moeten doen ende haer gecontenteert houden met de somma van ses Carolus guldens elcx.” Hij tekent met een kruisje. (ONA Dordrecht inv. 28, f. 256 e.v.)

9 jan. 1641: Cornelis Janssen Utrechtsman, als man van Maeijken Jansdr., Cornelis Janssen huistimmerman, Lijsbeth Jansdr., geassisteerd met haar voornoemde broer en zwager, en Jan Jansz. Kelck schipper, als man van Josijntgen Jansdr., allen burgers en inwoners van Dordrecht, en samen kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Jansz. huistimmerman en Adriaentgen Cornelisdr., hebben de nalatenschap van hun ouders gescheiden. Daarbij is aan Cornelis Jansz. huistimmerman toebedeeld twee naast elkaar staandehuizen op de Nieuwe Haven [vermoedelijk aan de Varkenmarkt], belend door de gang van de erfgenamen van de heer Cornelis Nicolaesz. aan de ene en de gang van de erfgenamen van Willem Aertsz. Brantwijck. (ORA 773, f. 1 e.v.)

– 3 mei 1643: Cornelis Jansz. en zijn vrouw Maijken Jansdr. benoemen tot voogd over hun minderjarige erfgenamen Jan Jansz. Kelck schipper, hun zwager resp. broeder. (ONA Dordrecht inv. 83, f. 411v)

– 14 aug. 1647: testament op de langstlevende van Jan Jansz. Kelck schipper en zijn vrouw Josijntge Jansdr., beiden ziek. De langstlevende van hen beiden zal gehouden zijn aan hun kinderen bij hun mondigheid of huwelijk een bedrag van 50 gl. uit te keren. (ONA Dordrecht inv. 86, f. 227)

– 19 febr. 1669: ten overstaan van de Dordtse notaris A. van Neten testeren Jan Jansz. de Kelck, Londenvaarder te Dordrecht, en zijn vrouw Elisabeth Willems, hij ziek in bed liggende, zij gezond. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam, op voorwaarde, dat, als hij als eerste komt te overlijden, na het overlijden van zijn vrouw al haar goederen zullen vererven op zijn voorzoon, Jan Jansz. de Kelck de jonge, of bij vooroverlijden zijn wettige nakomelingen. Na het overlijden van de testatrice, ongeacht of zij de eerst- of laatstoverlijdende is, moet aan haar naaste verwanten en erfgenamen ab intestato een somma van 6 gl. uitgekeerd worden, “tot een gedachtenis”. Als de testatrice na het overlijden van de testateur gaat hertrouwen, moet zijn aan zijn voorzoon de gerechte helft vanhun gemeenschappelijke boedel afstaan. Compareert mede Jan Jansz. de Kelck de jonge, beurtschipper van Dordrecht op Veere, en verklaart het testament van zijn vader en stiefmoeder “in allen deelen ende int geheel te approberen, voor goet ende van waerden te houden”. De testateuren tekenen met een merk, de zoon met zijn naam. (ONA Dordrecht inv. 148, f. 126 e.v.)

– 27 dec. 1670: Cornelis Theunisz. Oubutter, beurtschipper van Dordrecht op Kamveer [Veere] in Zeeland, is schuldig aan Jan Jansz. Kelck, oud Londenvaarder te Dordrecht, een bedrag van 500 gl. wegens geleende penningen. (ONA Dordrecht inv. 151, f. 505 e.v.)

– 6 nov. 1679: Jan Jansz. de Kelck schipper en zijn vrouw Lijsbeth Willems, burgers van Dordrecht, verklaren schuldig te zijn aan Alexander de Hoogh, lid van de Raad van Veertigen te Dordrecht, een bedrag van 200 gl. wegens geleende penningen, die zijn gebruikt voor de aankoop van een kromstevenschuit met toebehoren, gekocht uit de boedel van Arijen Denisz. van Dongen. (ONA Dordrecht inv. 240, f. 346 e.v.)

– 4 febr. 1681: extract ingeschreven in het weesboek van Jan Jansz. de Kelck en zijn inmiddels overleden vrouw Elisabeth Willems, gepasseerd voor notaris A. van Neten op 19 febr. 1669. (Weeskamer Dordrecht inv. 27, f. 357v)

Kinderen (ex 1, allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jan Jansz. Kelck, febr. 1634, volgt IV

b. Ariaentgen, april 1636

c. Wouter, nov. 1638

d. Neeltje, nov. 1638

e. Ariaentje, aug. 1642

IV. Jan Jansz. (de) Kelck, gedoopt NG Dordrecht febr. 1634, schipper, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 11 okt. 1670 (een baar voor Jan de Kelck de jonge op de Boom, schipper, één maal luiden), trouwde NG Dordrecht 13/29 mei 1657 Cornelia Ariensdr. de Veer, gedoopt NG Dordrecht okt. 1638,begraven Dordrecht (Grote Kerk) 3 aug.1668 (een baar in de Wijngaardstraat voor de vrouw van Jan de Kelck schipper, één maal luiden), dochter van Arien Cornelisz. de Veer en Aeltgen Cornelisdr.

– 17 juni 1664: testament op de lanstlevendevan Jan Jansz. de Kelck de jonge, beurtschipper van Dordrecht op Veere, en zijn vrouw Cornelia Arijensdr. deVeer. De langstlevende zal aan hun kinderen een bedrag van 200 gl. uitkeren. Tot voogden benoemen zij hun resp. vaders. (ONA Dordrecht inv. 143, f. 320 e.v.)

– 10 febr. 1668: begraven een kind onder de arm van de jonge Jan de Kelck (begraafboek Grote Kerk Dordrecht)

– 23 juni 1668: begraven een kind onder de arm van Jan Jansz. de Kelck schipper in de Wijngaardstraat (begraafboek Grote Kerk Dordrecht)

– 25 sept. 1668: extract in het weesboek ingeschreven van het testament van Jan Jansz. Kelck de jonge en zijn vrouw Cornelia Arijensdr. de Veer, gepasseerd voor notaris A. van Neten te Dordrecht op 17 juni 1664. Zij hebben tot voogden benoemd hun resp. vaders, Jan Jansz. Kelck en Adriaen Cornelisz. de Veer, die de voogdij op 25 sept. 1668 aanvaarden. (Weeskamer Dordrecht inv. 25, f. 280v)

– 10 mei 1685: compareren voor notaris F. Beudt te Dordrecht Jan de Kelck schipper, zijn vrouw Maijken Jans, Josijna de Kelck, circa 23 jaar oud en ongehuwd, en Willem de Kelck, ongeveer 20 jaar oud, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jansz. de Kelck en Cornelia de Veer, beiden overleden. Zij “approberen” zodanige rekening als Aeltgen Cornelis, weduwe van Arijen Cornelisz. de Veer, hun grootmoeder en voogdes, ten overstaan van hun oom resp. behuwd oom, Cornelis Ariensz. de Veer en Pieter de Bruijn, voor hen op diezelfde dag gedaan en gesloten heeft nopende alle goederen, die zij, Aeltgen Cornelis, tot dan toe beheerd heeften diede comparanten zijn aanbestorven door overlijden van hun ouders. Daarbij is gebleken, dat zij nog aan hun grootmoeder schuldig waren een bedrag van 640 gl., welke zij voldoen middels overdracht van een obligatie van 700 gl., gedateerd 19 jan. 1672 en staande op naam van de weeskinderen van Jan Jansz. Kelck. De resterende 60 gl. zullen zij van hun grootmoeder terugkrijgen. Akte door comparanten ondertekend. Marijken Jans zet een kruisje. (ONA Dordrecht inv. 546)

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jan Jansz. de Kelck, geboren ca. 1658, volgt V.

b. Ariaen, 29 aug. 1659

c. Willem, 4 nov. 1661

d. Josijntje, 30 mrt. 1663

e. Aletta, 9 jan. 1665

f. Willem, 23 juli 1666

g. Elisabeth, 30 jan. 1668

V. Jan Jansz. de Kelck, geboren ca. 1658, schippersgast (1681), trouwde NG Dordrecht 13 april/12 mei 1681 Marijken Jans