Van Nispen

De eerstedrie generaties zijn ontleend aan M. Balen, De Beschryvinge van Dordrecht (Dordrecht 1677), deel II, p. 1159 e.v.

I. Gerard van Nispen Gerardsz., overleden 20 nov. 1574, trouwde Maria de Joede Klaasdr,, overleden okt. 1574

Kind:

a. Cornelis van Nispen, volgt II

II. Cornelis van Nispen, geboren Dordrecht 15 febr. 1553, overleden ald. 7 mrt. 1601, trouwde Maria van Dorth, dochter van Johan van Dorth en Cornelia van den Tympel alias Slingeland Ottendr., overleden 1 dec. 1580

Kind:

a.Gerrit Cornelisz. van Nispen, volgt III

III. Gerrit Cornelisz. van Nispen, geboren naar schatting ca. 1575, pelgrim naar Jeruzalem 1609, overleden mrt. 1618, trouwde NG Dordrecht 7 okt. 1601Adriana van Haarlem Thunisdr., overleden 1634.

ORA Dordrecht inv. 1584: op 5 okt. 1605 verkoopt Gerrit van Nispen Cornelisz. voor 576 gl.aan Henrick Jansz. Put lakenkoper een stuk erf achter zijn, Van Nispens, huis, “reedende … viercant achterwaerts vuijt van het vuijterste van de oven staende achter aen het coockhuijsken” van de verkoper tot aan de brouwerij van Reijnsburch Sijmons, weduwe van Govert Jansz. van Beaumondt toe.

ORA Dordrecht inv. 1584, f. 136: op 28 april 1606 verkoopt Gerrit van Nispen Cornelisz. aan Jan Govertsz. smid een huis, genaamd “het Groot Hert”, met het huisje dat aan de oostzijdeernaast staat, staande tegenover het stadhuis tussen het huis van Henrick de Velaere en dat van Henrick Jansz. Put. Waarborg: Anthonis van Haerlem Gijsbrechtsz

ORA Dordrecht inv. 1584, f. 142v: op 6 mei 1606 verkooptTanneken Leunisdr., als procuratie hebbende van haar man, Arent Henricxsz., koopman van wapens, volgens procuratie gepasseerd voor burgemeesters, schepenen en raden vanDelft op 27 sept. 1604, aan Gerrit van Nispen Cornelisz. een huis, genaamd “den Ouden Camel”, met een “spijker” en huisje daarachter, staande tussen het huis van Abel Cornelisz. van Nispenen dat van Arent Henricxsz., strekkende voor van ’s herenstraat tot achter aan de Wijngaardstraat toe. De koper is schuldig aan Arent Maertensz., ambachtsheer van Schobbelandt, als administrateur van de goederen van de weeskinderen van Herman Soetemans, een somma van 2356 gl. Borg: Frans Cornelisz. van Beaumont.

ORA Dordrecht inv. 1585, f. 37v: op 31 mei 1607 verkopen Adriaen Jansz. van Alblas, burger van Dordrecht, en Jan Oom Jansz., namens de weeskinderen van Ot van Slingeland, verwekt bij Elisabeth Jansdr., en voornoemde Adriaen Jansz. van Alblas nog als oom en voogd van voornoemde kinderen, voor 1700 gl. aan Geerardt van Nispen Cornelisz. een huis in de Houttuin tegenover de Heer Heijmanssuijsstraat, staande tussen het huis van Arien Claesz. korenkoper en de erfgenamen van Jan van Dorsten. Waarborgen: Jan Huijgen olieslager en Jan Oom, elk voor de helft.

ORA Dordrecht inv. 1586, f. 19v: op 19 sept. 1608 verkoopt Geerard van Nispen Cornelisz., burger van Dordrecht, aan Bartholemeus Bartholomeusz. slotenmaker en Cornelis Jansz. Baeckerman, burger van Dordrecht, elk voor de helft een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van mr. Pieter Espinoij apotheker en Mathijs Mochart, predikant te ‘s-Gravendeel. Waarborg: Thonis van Haerlem houtkoper en Abel van Nispen Cornelisz. De koper is schuldig aan de verkoper 1875 gl. Borgen voor Cornelis Jansz. Baeckerman: Jan Denijsz. kleermaker en Thieleman Michielsz. trommelmaker. Borgen voor Bartholomeus Bartholemeusz. smid: Jaecques Vinck en Adriaen Jacobsz. Vinck, burgers van Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 1586, f. 161v: op 22 okt. 1609 verkoopt Geerit van Nispen Cornelisz., burger van Dordrecht, aan Abraham Govertsz. kuiper een huis in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van Janneken Rommen, weduwe van Dieter Jansz. boormaker en het erf van Jan Jansz. Coninck. Waarborg: Abel van Nispen Cornelisz.

ORA Dordrecht inv. 1587, f. 61: op 20 mei 1610 verkoopt Geerit Cornelisz. van Nispen aan Lambrecht Sanders, predikant te Dordrecht, een huis genaamd”den Spijcker ende Cleijne Spicker” met een nieuwe loods en huisje, staande voor aan de straat bij de Blauwe Stenen Poort, belend ten N. het zomerhuis en de tuin van de weduwe van Cornelis Jacobsz., ten O. de Wijngaardstraat, ten Z. de gang van Cornelis Govertsz. van Beaumont en ten W. “de Ouden Cameel” en de gang van Abel van Nispen. Waarborg: Abel van Nispen Cornelisz.

ORA Dordrecht inv. 1591, f. 69v: op 4 juli 1614 verklaart Geerit Cornelisz. van Nispen, burger van Dordrecht, schuldig te zijn aan Adriaen Claesz. Ras pondgaarder eensomma van 1800 gl. wegens de koop van een huis in de Houttuin aan de Landzijde, staande tussen het huis van de koper en dat van de weduwe van Joost van der Elst. Hij verbindt hiervoor zijn huis in de Houttuin, staande tussen het huis van Arent Maertensz., ambachtsheer van Schobbelantsambacht, en dat van hemzelf.

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Maricken van Nispen, nov. 1602, trouwde Johan Vogel

b. Jaquemine, sept. 1608

c. Cornelis van Nispen, juni 1610, volgt IV

d. Gijsbrecht, dec. 1613

e. Adriaan, dec. 1616

IV. Cornelis van Nispen, gedoopt NG Dordrecht juni 1610, trouwde NG Dordrecht 17 okt. 1632 Janneken Denijs (Nijsen)

ORA Dordrecht inv. 1616, f. 116v: op 15 juni 1656verkopen Govert Sonneman, als voogd van de weeskinderen van wijlen Cornelis van Nispen en Jacques Lavesque, als voogd van de minderjarige kinderen van Johan Vogel, door hem verwekt bij Maria van Nispen, en Anthonij Vogel, meerderjarige zoon van Johan Vogel, aan Guilliam de Coenen, wijnkoper en burger van Dordrecht, een huis in de Houttuin, staande tussen het huis van de koper en dat van Johan Vogel. De koper is schuldig aan de kinderen van Johan Vogel een somma van 1000 gl.

Kinderen (o.a, allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Adriaan, dec. 1634

b. Mariken, jan. 1638

c. Gerrit van Nispen, 14 april 1640, trouwde NG Dordrecht 19 juni 1667 Lijsbeth Jansdr. de Kets

ORA Dordrecht inv. 1644A, f. 20v: op 5 april 1712 verkoopt Heijltje van Nispen, meerderjarige ongehuwde persoon, voor zichzelf en tevens vervangende haar broer Jan van Nispen, mr. metselaar en burger van Dordrecht, als enige erfgenamen van hun moeder Lijsbeth de Kets, weduwe van Gerrit van Nispen, voor 250 gl. aan Steven van Dorsser, een huis op de Lindengracht, staande tussen het huis van de weduwe Vermeulen en dat van Arien Bastiaensz. Capiteijn.

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt in Dordrecht):

c-1. Johannes van Nispen, 9 dec. 1669

c-2. Frans, 4 okt. 1674

c-3. Cornelis, 6 aug. 1679

c-4. Heijltie van Nispen

d. Catharina, 1 sept. 1641

e. Cornelis van Nispen, 7 febr. 1643, volgt V.

f. Marij, 24 nov. 1644

g. Margriet, 1 mei 1646

h. Denijs, 5 mei 1649

V. Cornelis van Nispen, gedoopt NG Dordrecht 7 febr. 1643, metselaar, trouwde NG Dordrecht 16 mrt. 1664 Anneken Weijers

ORA Dordrecht inv. 1631, f. 65v: op 25 nov. 1687 verkoopt Geerit Cruijselbergh, mazelaar en burger van Dordrecht, voor 640 gl. aan huis op de Hil, staande tussen het huis van Johannes Boon en dat van Cornelis Leeman.

ORA Dordrecht inv. 1634, f. 60v: op 24 nov. 1693 verkopen Gerard Crena en Albartus van dijk, als man van Catarina Crena, kinderen en erfgenamen van Maria Commun, weduwe van Gerard Crena, lakendrappier te Dordrecht, voor 230 gl. aan Cornelis van Nispen, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Raamstraat, staande tussen het huis van Hendrick Scheij glasmaker aan de ene zijde en het huis “den Kloosterganck” met het huis van Elisabeth Teijcken aan de andere.

ORA Dordrecht inv. 1635, f. 183v: op 13 nov. 1696 verkoopt Jan de Bedts, notaris te Dordrecht, als gemachtigde van de Kamer Juditieel te Dordrecht, voor 430 gl. aan Cornelis van Nispen, mr. metselaar te Dordrecht, een huis in de Steenstraat, staande tussen het huis van kapitein Johan van Limborg en dat van Salomon van der Pijpen en laatst eigendom geweest van Lodewijck van Loo.

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Cornelis van Nispen, 25 dec. 1664, volgt VI

b. Maijken, 13 okt. 1666

c. Janneken, 13 sept. 1671

d. Willem van Nispen, 4 april 1674, kanunnik van het domkapittel van St. Jan te Wijk

ORA Dordrecht inv. 1647, f. 82v: op 2 nov. 1717 verkoopt Joost Verstappen, burger en schoolmeester van Dordrecht, voor 775 gl. aan Willem van Nispen, burger van Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van juffrouw Burgers en dat van Jan van Lotteringen.

ORA Dordrecht inv. 1753, f. 68: op 8 juli 1723 verkopen Johanna Naghenius, weduwe van Abraham van Wingertstraten, Adriaan de Jager en Willem van Nispen voor 1200 gl. aan Aalbert van Cleeff, wonende te Cappel in de Langstraat, en Jacobus van Dongen, wonende te Rotterdam, een runmolen even buiten Dordrecht aan het einde van de Kalkhaven, staande tussen de rivier de Maas en de Kalkhaven.

ORA Dordrecht inv. 1754, f. 12: op 18 mrt. 1728 verkopen Johanna Naghenius, weduwe van Abraham van Wingertstraten, voor de ene helft, en Willem van Nispen en Arij de Jager voor de wederhelft, voor 1700 gl. aan Gijsbert de Lengh, koopman te Dordrecht, een erf”, dat “geapproprieert” is geweest tot een runplaats, met schuren, loods, huisjes, en tuin, staande en gelegen buiten de Sluispoort op de hoek tussen het huis van de sluiswachter aan de ene zijde en strekkende langs de dijk tegen het erf van Van der Sluijs aan de andere zijde.

ORA Dordrecht inv. 1670, f. 3: op 15 jan. 1778 verkopen “Dirk van der Linden, koopman eve buiten deze Stad, zoo in zijn prive als voor een derde Erfgenaam van wijlen Elizabet van der Linden, als last en procuratie hebbende van Cornelia van Nispen meerderjarig en Ongehuwd, van Abraham Kever als in huwelijk hebbende Margareta van Nispen wonende binnen dese Stad, zijnde deselve Cornelia en Margareta van Nispen kindskinderen van wijlen Cornelis van Nispen, die een broeder was van Willem van Nispen; van Cornelia van Nispen wed:e wijlen Hendrik Kuipers mede wonende alhier die een dogter was van voorn. Cornelis van Nispen; van Cornelis Paulus Laloo, Gaarder van s’Lands Regt, wonende in de Ketel, zo in zijn privé als last en procuratie hebbende van zijn Broeder Isaac Cornelis Laloo van Nispen, wonende te Amsterdam, volgens dezelve procuratie gepasseert voor den Notaris Jacobus Portegies in s’Hage residerende en zekere getuigen in dato 19e December 1777, zijnde deselve Isaac Cornelis Laloo van Nispen en Cornelis Paulus Laloo kindskinderen van wijlen Maria van Nispen, die een Zuster was van voorn: Willem van Nispen; van Pieter Visser koopman alhier als last en procuratie hebbende van Abraham Noteboom, wonende te Haarlem, volgens deselve procuratie gepasseert voor den Notaris Leendert van der Horst, alhier residerende en zekere getuigen in dato den 22e September 1777 zijnde denzelven Abraham Noteboom een Kindskind van Johan van Nispen, die mede een broeder was van meervoorn: Willem van Nispen; Nog van Anna van Nispen bejaard en ongehuwd wonende alhier, en den voorn. Pieter Visser als in huwelijk hebbende Elizabeth van Nispen zijnde dezelve Anna en Elizabet van Nispen kinderen van Abraham van Nispen, die een broeder was van meervoorn. Willem van Nispen te samen de naaste vrienden en uit dien hoofde Testamentaire Erfgenamen van wijlen voorn: Willem van Nispen. En nog van zijn Broeder Willem van der Linden Koopman eve buiten dese Stad, alle volgens Procuratie gepasseert voor den Notaris Jan Hendrik Schultz van Haegen alhier residerende en zekere getuigen in dato den 22e december 1777 ons Schepenen vertoond, en Eindelijk nog van zijn broeder Johannes van der Linden Emeritus Predikant van Zuidscharwoude en Broek, wonende in s’Hage, volgens dezelve procuratie gepasseert voor den Notaris Egbertus Bernardus Ten Dull in s’Hage residerende en zekere getuigen in dato den 20 decb: 1777 mede ons Schepenen vertoont zijnde dezelve Willem van der Linden, Johannes van der Linden, en Transportant Dirk van der Linden, kinderen van wijlen Jan van der Linden, die een broeder was van wijlen Elisabeth van der Linden in leven wed. van meervoorn. Willem van Nispen, en uit dien hoofde Testamentaire Erfgenamen van wijlen gesegde Elizabeth van der Linden”, voor 1387 gl. aan Barent van der Vorm, metselaarsbaas te Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van juffrouw Greenwood en het volgende huis, een huis in het Steegoversloot, staande tussen de Augustijnenkamp enhet voornoemde huis, een huis in de Augustijnenkamp, staande tussen het laatstgenoemde huis en dat van de weduwe Keur, alsmedevoor 240 gl. aan dezelfde koper een huis voor aan in de Kolfstraat, staande tussen het huis van Jacobus Immerseel en dat van Thomas Walpot.

e. Johannes, 7 juli 1677

VI. Cornelis van Nispen, gedoopt NG Dordrecht 25 dec. 1664, jongman van Dordrecht wonende in de Kolfstraat (1686)weduwnaar (1702), metselaar,trouwde 1e NG Dordrecht 22 dec. 1686/5 jan. 1687Jannichje Jacobsdr. Schuttel, gedoopt NG Dordrecht 9 febr. 1663, jonge dochter van Dordrecht wonende in de Raamstraat (1686),dochter van Jacob Schuttel en Annegje Gillis,2e Gerecht/NG Dordrecht 2 dec. 1702 (volgens attestatie van ondertrouw van Leiden) Cornelia van Welp (van Velp), jonge dochter van Leiden en daar wonende (1702)

ORA Dordrecht inv. 1648, f. 115v: op 2 mei 1719 verkopen Cornelia van Velp, weduwe van Cornelis van Nispen, reetrekker en mr. metselaar te Dordrecht, als voogdes van haar kinderen, door Cornelis van Nispen bij haar verwekt, Willem van Nispen, kanunnik van het domkapittel van St. Jan te Wijk, als voogd over Adriaan en Maria van Nispen, minderjarige kinderen van Cornelis van Nispen, verwekt bij Jannige Jacobsdr. Schuttel, en tevens vervangende Jan de Bruijn. mr. metselaar, als man van Anna van Nispen, en vervangende Cornelis van Nispen, mr. metselaar te Dordrecht, en Willem van Leeuwen, wonende te Gouda, als man van Jacoba van Nispen, voor 135 gl. aan Hermanus van Kloveren, een huis in de Stoofstraat, staande tussen het huis van Van der Waart en dat van de weduwe van Abram van Ratingen, alsmede aan Geurt Gilthuijsen voor 545 gl. een huis in de Raamstraat, staande tussen het huis van Kaetje Snoek en dat van Johannes Troijaard.

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 32: op 4 juni 1720 verkopen “Gerrit van Solingen, mr. huijstimmerman als in huwelijk hebbende Geertruijd Schuttel, ende Gillis Schuttel mede mr. huijstimmerman benevens Jan Schuttel, maselaar, ende Cornelis van Nispen, mr. metselaar resp.e binnen dese Stadt te Samen kinderen en kitnskint, mitsgrs: mede geinstitueerrde Erffgenamen ex testamento van wijlen Annegje Gillis, die wed.e was van Jacob Schuttel bijde gewoont hebbende ende overleden binnen dese Stadt, Soo voor haar selven, ende nog den voorn: Cornelis van Nispen als last ende procuratie hebbende van sijn Swager Willem van Leeuwen verwer en Glasemaker tot Gouda als getrout hebbende Jacoba van Nispen die ook is een kintskint en mede geinstitueerde Erffgenaam vande voorn: Anneghe Gillis volgens deselve procuratie op den 7e April 1720 gepasseert voorden Notaris Huijbert van Wetten ende seeckere getuijgen alhier ter Stede residerende daervan sijnde ons Schepenen vertoont, ende verclaerden in die qualitijt, en nog als henluijden sterkmakende ende rato Caverende voorde verdere kintskinderen en mede geinstitueerde Erfgen.en vande voorn: Annetje Gillis”, voor 140 gl. aan Johannes van Buel, makelaar en burger van Dordrecht, een huisje, staande op de Hil tussen het huis van Johannes de Bruijn en dat van Gillis Schuttel.

Kinderen (o.a., allen NG gedoopt in Dordrecht):

ex 1:

a. Anna van Nispen, 1 okt. 1687, trouwde Jan de Bruijn

b. Jacobus, 21 okt. 1689

c. Cornelis van Nispen, 17 dec. 1690, overleden Dordrecht 1 april 1768

ORA Dordrecht inv. 1665, f.196 e,v,; op 1 nov. 1768 verkoopt Aart Kuijpers, wonende te Dordrecht, als procuratie hebbende van Cornelia van Mourik, weduwe van Willem van Nispen, en haar dochters Cornelia van Nispen en Magrita van Nispen, beiden meerderjarig en ongehuwd, van Geertrui van Nispen, meerderjarig en ongehuwd, en van Cornelia van Nispen, weduwe van Hendrik Kuijpers, allen wonende te Dordrecht en samen met Willemijna van Leeuwen, weduwe van Paulus Menger, volgens het testament gepasseerd voor notaris A. Bax te Dordrecht op 2 mrt. 1767 enige erfgenamen van Cornelis van Nispen, die gewoond heeft en op 1 april 1768 in Dordrecht is overleden, voor 630 gl. aan Dirk van Tienen, wonende te Dordrecht, een huis voor het Bagijnhof, staande tussen het huis van de juffrouwen Van der Bank en de tuin van mr. Pieter Hoeufft.

d. Jacoba van Nispen, 10 april 1695, trouwde Willem van Leeuwen

e. Adriaan van Nispen, 18 sept. 1697

f. en g. Maria van Nispenen Catharina, 30 okt. 1701 (laatstgenoemde vermoedelijk jong overleden)

Ex 2:

h. Willem van Nispen, 1 jan. 1706, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 3 sept. 1729 Cornelia van Maurik

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 63v e.v.: op 12 nov. 1754 verkoopt Paulus Gips, als enige erfgenaam ex testamento van dr. Gijsbert Gips, voor 1700 gl. aan Cornelia van Mouwerik, weduwe van Willem van Nispen, wonende te Dordrecht, een huis op de Voorstraat tegenover de Weeshuisstraat, staande tussen het huis van Abraham de Kuijser en dat van Cornelis Noteman.

ORA Dordrecht inv. 1665, f. 50: op 2 okt. 1766 verkoopt Cornelia van Mourik, weduwe van Willem van Nispen, voor 1300 gl. aan Jacob de Hart, schipper op Antwerpen, een huis in de Voorstraat omtrent de Nieuwbrug, uitkomende aan de Houtsteiger, staande tussen het huis van Abraham de Kuijser en dat van Cornelis Waalboer.

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 210v e.v.: op 28 mrt. 1771 verkoopt Cornelia van Nispen, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Jan van der Swet, als man van Margareta van Nispen, en Margareta van Nispen zelf, wonende te Amsterdam, volgens procuratie gepasseerd voor notaris A. Coijmans te Amsterdam op 16 mrt. 1771, voor 4000 gl. aan Abraham Blussé, boekverkoper te Dordrecht, een huis in de Voorstraat tussen de Kleine Spuistraat en het huis van Hendrik Florijn, welk huis afkomstig is van wijlen Cornelis van Nispen.

Kinderen:

h-1. Cornelia van Nispen, gedoopt NG Dordrecht 18 juli 1730

h-2. Margrieta, gedoopt NG Dordrecht 30 mrt. 1735, trouwde Jan van der Swet

i. Jan, 23 jan. 1709

j. Cornelia, 26 dec. 1710

k. Jacomina, 14 aug. 1713