van Heck

I. Bartholomeus van Heck(e), trouwde vóór 1594 Magdalena Wouters

ORA Dordrecht inv. 1580, f. 270v: op 3 juni 1598 verklaren Bartholomeus van Heck en zijn vrouw Magdalena Woutersdr. van Bergen op Zoom, dat Pierijneken Thobias, ongeveer 7 jaar oud, verwekt door Thobias Woutersz. van Bergen op Zoom, “haer dochterken”, nog in leven is en dat zij haar zullen onderhouden etc. tot zij de mondigheid heeft bereikt.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Jan Bartholomeusz. van Heck, jan. 1594, trouwde Sara Pietersdr.

ONA Dordrecht inv. 12, f. 661: op 16 dec. 1620 leggen Hendrick Ghijsbertsz. de Ronde, ongeveer 36 jaar oud, en Jan Bartholomeusz. van Hecke, ongeveer 27 jaar oud, beiden gildebroeders van het Kuipersgilde en burgers van Dordrecht, op verzoek van het Kuipersgilde een verklaring af.

ORA Dordrecht inv. 1619, f. 75: op 8 dec. 1661 verkoopt Sara Pietersdr., weduwe van Jan Bartholomeusz. van Heck, aan Adriaen Cornelisz. de Veer, bakker en burger van Dordrecht, een huis in de Wijngaardstraat, staande tussen het huis van Diter Jansz. twijnder en dat vanCornelis Jansz. Wor.

b. Ingelten, okt. 1595

c. NN, dec. 1596

d. Lazarus van Heck Bartholomeusz., geboren naar schatting ca. 1600, volgt II

e. Peter, jan. 1604

f. Lenaert, jan. 1605

g.Hecke, april 1607

II. Lazarus van Heck Bartholomeusz., geboren ca. 1600, slotenmaker, smid, trouwde 1eNG Dordrecht 12 mei 1624 Anneken Hendrick Heijmansdr., 2e NG Dordrecht 26 aug./11 sept.1640 Maeijken Jansdr. van der Beek

NG trouwboek Dordrecht 12 mei 1624 Lazarus Bartholomeusz. van Heck slotenmaker jong gezel van Dordrecht wonende bij Sweer Jansz. *slotenmaker en Anneken Henric Heijmansdr. van Dordrecht wonende bij haar vader naast Sweer Jansz., getrouwd op 27 mei 1624

NG trouwboek Dordrecht 26 aug. 1640: Lazarus Bartholomeusz. van Hecke weduwnaar van Dordrechtslotenmaker wonende in de Nieuwkerkstraat en Maijken Jansdr. van der Beeck jonge dochter van ‘s-Hertogenbosch wonende in de Spuistraat te Dordrecht, getrouwd op 11 sept. 1640

* Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3968,f. 150: Sweer Jansz. smid betaalt in de verponding van 1619 voor zijn huis in de Nieuwkerkstraat 4 ponden 10 schellingen

ORA Dordrecht inv. 1601, f. 115 e.v.: op 19 juni 1625 verkoopt Pieter Ros, burger van Dordrecht, voor 1150 gl. aan Lazarus Bartholomeusz. van Eck, burger van Dordrecht, een huis op de hoek van de [Nieuw]Kerkstraat aan het Nieuwkerkhof, waar uithangt “den Brandeborger”, met het achterhuisje daartoe behorende, staande tussen het huis, dat bewoond wordt door Pieter Robbertsz. kadewerker, en de Nieuwkerkstraat. Waarborgen: Gommer Fransz. glasmaker en Willem Ariensz. van Buren, burgers van Dordrecht. De koper is schuldig aan verkoper een somma van 950 gl., gehypothekeerd op het voornoemde huis. Borgen: Willem Aertsz. metselaar en Joris Blasiusz., burgers van Dordrecht.

Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3971,f. 133: Lazarus Bartholomeusz. slotenmaker betaalt in de verponding van 16334 ponden 5 schellingen voor zijn huis in de Wijngaardstraat.

ORA Dordrecht inv. 1610, f. 100 e.v.: op 21 mei 1644 verkoopt Marcelis Herbertsz. d’Haen, burger van Dordrecht, voor 1000 gl. aan Lasarus van Hecke, slotenmaker en burger van Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Salomon Fransz. bakker en het huis, dat wordt bewoond door mr. Pieter van Godewijck. Waarborg: Marcelis Theunisz., bakker en burger van Dordrecht.

ONA Dordrecht inv. 49, f. 148: verklaring dd 23 mrt. 1659 door Lazarus van Hecke, mr. smid, 59 jaar oud, en IJsaack Gillisz., smidsgezel, 16 jaar oud, burgers van Dordrecht, op verzoek van Jacob Docon, inwoner van Dordrecht.

Kinderen (ex 1, allen NG gedoopt te Dordrecht)

a. Henric, april 1625

b. Magdaleenke,juni 1628

c. Pieter van Heck, juli 1630, volgt III

d. Hendrick, okt. 1633

III. Pieter van Heck (van Eck), gedoopt NG Dordrecht juli 1630, wijnkoper, wijnverlater, kuiper, begraven Dordrecht (Grote Kerk) 1 aug. 1685 (een baar voor Pieter van Eeck wijnkoper buiten de Vuilpoort),trouwde 1e NG Dordrecht 13 dec. 1654 Lydia Schut,2e NG Dordrecht 18 mrt. 1657 (ondertrouw)Magdalena Rochus Bellaerts, 3e NG Dordrecht 19 mei/2 juni1669 Anna Bate, trouwde 2e NG Dordrecht/Dubbeldam 16/31 mrt. 1687SimonEijcken,3e Gerecht/NG Dordrecht 20 febr./8 mrt. 1701Gerrit van Duijnen

NG trouwboek Dordrecht 13 dec./27 dec. 1654: Pieter van Heck wijnverlater jongman wonende in de Nieuwstraat en Lydia Schut jonge dochter wonende bij de Pelserbrug beiden van Dordrecht, getrouwd op 27 dec. 1654

NG trouwboek Dordrecht 19 mei 1669: Pieter van Heck wijnkoper weduwnaar van Dordrecht wonende in de Kolfstraat en Anneken Bate, jonge dochter van Gorcum wonende in het Steegoversloot, getrouwd in De Lindt op 2 juni 1669

NG trouwboek Dordrecht 16 mrt. 1687: Simon Eijcken weduwnaar wijnkoper wonende bij het Groothoofd en Anna Bate weduwe van Pieter van Eck wonende bij de Sluispoort, getrouwd NG Dubbeldam 31 mrt. 1687

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 20 febr. 1701: Gerrard van Duijnen weduwnaar van Dordrecht wonende buiten de Vriesepoort en Anna Bate weduwe van Sijmon Eijcke van Gorinchem wonende omtrent de Vriesestraat, getrouwd op 8 mrt. 1701

ONA Dordrecht inv. 180, f. 398 e.v.: op 12 juli 1663 verkoopt Catharijna Jaegers, echtgenote van Aert Dicxsz. Boogers, wonende te Nijmegen, als procuratie hebbende van haar man, voor 1600 gl. aan Pieter van Heck, kuiper en burger van Dordrecht, een huis achter in de Kolfstraat, staande tussen de gracht enhet huis van de kinderen en erfgenamen van Wouter Cornelisz. van der Neth.

31 jan. 1713: compareren voor notaris A. Blankert Lazarus en Hendrik van Heck, wonende te Dordrecht, kinderen en erfgenamen van wijlen Anna Baten, laatst weduwe van Gerrit van Duijnen, enerzijds en Jan van Heck, wonende te Dordrecht, mede zoon en erfgenaam van Anna Baten, zowel voor zichzelf en als echtgenoot van Cornelia van Duijnen, enige en universele erfgenaam van Gerrit van Duijnen, anderzijds. Zij komen overeen, dat de twee huizen, het ene staande op de hoek van de Stoofstraat in de Vriesestraat en het tweede in de Stoofstraat achter tegen het andere huis, welke huizen zijn nagelaten door Anna Baten, door de notarissen A. van Nievelt en B. van Gelsdorp publiekelijk zullen worden verkocht en dat de opbrengst van die verkoop zal worden aangewend voor het voldoen van de schulden en lasten van hun moeders boedel. (ONA Dordrecht inv. 731, akte 3, f. 13 e.v.)

Kinderen (ex 3, allen NG gedoopt te Dordrecht)

a. Lazarus van Heck, 4 april 1671

ORA Dordrecht inv. 1636, f. 44 e.v.: op 11 mei 1697 verkopen Jan Rombouts, als man van Cornelia van Druijnen, voor zichzelf en tevens vervangende Adriaan Nelemans, wonende te Willemstad, als man van Pieternella van Druijnen, Pieter de Groot, wonende te Heuckelum, als manvan Maria van Drunen, en Johannes van Drunen, voor zichzelf en als het recht bekomen hebbende van zijn “schoonmoeder” Neeltje Perriens, weduwe van Jan van Druijnen de oude, samen voor 2/3 parten, alsmede Cornelis van Breda en Dirck van der Laan, beiden van Dordrecht, als testamentaire voogden over het kind van Johannes van Druijnen de oude, voor 3900 gl. aan Lasarus van Heck, koopman en burger van Dordrecht, een huis op de hoek van De Kleine Spuistraat, staande tussen die straat en het huis van de weduwe van kapitein Florijn.

ORA Dordrecht inv. 1636, f. 111: op 7 mrt. 1698 verkoopt Pompejus de Roovere voor 700 gl. aan Lasarus van Heck, wijntapper en burger van Dordrecht, een huis in de Kleine Spuistraat aan de westzijde, staande tussen het huis van Pompejus de Roovere en dat van Lourens Terwe.

b. Jan van Heck, gedoopt NG Dordrecht 26 nov. 1673, volgt IV

c. Hendrik van Heck, geboren naar schatting ca. 1675

d. Jacob, 26 juni 1676

IV. Jan (Johannes) van Heck, gedoopt NG Dordrecht 26 nov. 1673, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 28 aug./13 sept. 1701 Cornelia van Duijnen, gedoopt NG Dordrecht 27 aug. 1679,trouwde 1e Andries van Westenrijck, dochter van Gerrit van Duijnen en Cornelia Schepens

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 28 aug. 1701: Jan van Heck jongman geassisteerd met zijn moeder en Cornelia van Duijnen weduwe van Andries van Westenrijck beiden van Dordrecht en wonende in de Vriesestraat, getrouwd op 13 sept. 1701

ORA Dordrecht inv. 1640, f. 118v e.v.: op 24 juli 1704 verkopen Johan Balen, als man van Dingena Schepens, voor hemzelf en als voogd over de minderjarige kinderen van Samuel Schepens, Warnard Roos, als van Maria van Duijnen, enJohan van Heck, als man van Cornelia van Duijnen, beiden dochters van kapitein Gerard van Duijnen, allen kind, kleinkinderen en erfgenamen van Johannes Schepens, voor 3000 gl. aan Johan Joseph de Bebronne, koopman te Dordrecht, een huis op de hoekvan de Visstraat, staande tussen die straat en het huis van notaris Cornelis van Aensurg. De koper is schuldig aan de verkopers een somma van 1000 gl.

ORA Dordrecht inv. 1650, f. 225 e.v.: op 2 april 1726 verkoopt Cornelia van Duijnen, weduwe van Jan van Heck, voor 50 gl. aan Gillis Mostert, twijndersknecht en burger van Dordrecht, een huisje achter in de Vleeshouwersstraat, staande tussen het huis van N. Verlouw en dat van N. de Jongh.

ORA Dordrecht inv. 1650, f. 225v e.v.: op 2 april 1726 verkoopt Gillis Mostert, twijndersknecht en burger van Dordrecht, voor 50 gl. aan Cornelia van Duijnen, weduwe van Jan van Heck, een huisje achter in de Kolfstraat, staande tussen de huizen van de koopster aan weerszijden.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Pieter, 30 mrt. 1704

b. Jan, 22 nov. 1707

c. Samuel, 18 dec. 1708

d. Gerrit van Heck, 2 dec. 1715, volgt V

e. Cornelis, 15 febr. 1718

V. Gerrit (Gerrard)van Heck, gedoopt NG Dordrecht 3 aug. 1715, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 24 jan./8 febr. 1739 Cornelia Noteman

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 24 jan. 1739: Gerrard van Heck jongman van Dordrecht wonende in de Kolfstraat, meerderjarig door het verkrijgen van veniam aetatis, en Cornelia Noteman jonge dochter van Dordrecht wonende in de Wijnstraat geassisteerd met haar “behuwd broeder”Dirk Gremon, getrouwd op 8 febr. 1739

ORA Dordrecht inv. 1654, f. 216v e.v.: op 12 nov. 1737 verklaart Gerrit van Heck, knaap in de Munt, die op 7 aug. 1737 van de Staten van Holland brieven van veniam aetatis heeft gekregen, zoon van Cornelia van Duijnen, weduwe van Johan van Heck, schuldig te zijn aan Herman van der Star, burger en inwoner van Dordrecht, een bedrag van 700 gl., verbindende een huis en wijnkelder in de Kolfstraat, staande tussen de stadgracht en het huis van Govert van Herbergen.

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 6: op 12 febr. 1754 verkoopt Gerret van Heck, burger van Dordrecht, voor 1700 gl. aan Adriaan Tierens, mr. bakker en burger van Dordrecht, een huis op de Voorstraat tussen de Beurs en de Vriesestraat, staande tussen het huis van Gerard van Pelt en dat van Aart van de Hengst.

Kind:

a. Johannes van Heck, gedoopt NG Dordrecht 25 nov. 1740, volgt VI

VI. Johannes van Heck, gedoopt NG Dordrecht 25 nov. 1740, trouwde 1eGerecht/NG Dordrecht 15/30 dec. 1764 Pieternella Pluckhooij, gedoopt NG Dordrecht 19 sept. 1742, dochter van Pieter Pluckhooij en Anthonetta de Jager,2e Gerecht/NG Dordrecht 21 april 1770 Sibilla Smits

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 15 dec. 1764: Johannes van Heck jongman wonende in de Munt [Voorstraat] geassisteerd met zijn vader Gerrit van Heck en Pieternella Pluckhooij jonge dochter wonende in de Voorstraat bij de Vuilpoort [bij dePrinsenstraat] beiden van Dordrecht, de bruid geassisteerd met haar vader Pieter Pluckhooij, getrouwd 30 dec. 1764

ORA Dordrecht inv. 1664, f. 162v e.v.: op 8 jan. 1765 verkoopt Pieter Pluckhooij, burger van Dordrecht, voor 2500 gl. aan Johannes van Heck, burger van Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent de Vuilpoort aan de havenzijde, staande tussen het huis van Cornelis Wiltens en dat van de weduwe De Quint. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 2500 gl.

Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht 21 april 1770: Johannes van Heck, geboren te Dordrecht weduwnaar van Pieternella Pluckhooij wonende in de Voorstraat bij de Vuilpoort (heeft bewijs gedaan aan zijn kinderen volgens akte gepasseerd voor notaris notaris J. van der Star te Dordrecht op 17 april 1770) en Sibilla Smits jonge dochter geboren te Zutphen wonende in de Voorstraat bij de Marienbornstraat (heeft schriftelijk consent van haar moeder Geertuij Dieperink, weduwe van Theodorus Smits, en certificaat van de magistraat van Zutphen, dat nooit van hun burgersenige akten van indemniteit geven of innemen), getrouwd op 6 mei 1770.

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 122 e.v.: op 7 dec. 1780 verklaart Sibilla Smits, weduwe van Johannes van Hek, wonende te Dordrecht, dat zij schuldig is aan Sophia van den Brandeler, weduwe van mr. Jacob Adriaan Braats, een bedrag van 2800 gl., verbindende een huis op de Voorstraat bij de Gevangenpoort [Vuilpoort] tussen het huis van Cors Groenenberg en dat van de erfgenamen De Quint.

Kind:

a. Gerrit van Heck, gedoopt NG Dordrecht , volgt VII.

VII.Pieter van Heck, gedoopt NG Dordrecht 14 mrt. 1767, commandeur van de klapwakers (vermeld in 1828 en 1836), overleden te Dordrecht op 28 nov. 1836in het ziekenhuis in de Visstraat, trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 29 april 1791 Anna Wilhelmina Dekkers, 2e Dordrecht 24 juli 1828 Elisabeth van Efferen, gedoopt NG Dordrecht 27 mei 1787, overleden Dordrecht 9 sept. 1847 (Doelstraat C:689), dochter van Pieter van Efferen en Elisabeth Cats (Kas)

Klapwaker of klepperman

Burgerlijke Stand Dordrecht (huwelijksregister) 24 juli 1828: Pieter van Hek, 61 jaar oud, commandeur van de klapwakers, zoon van Johannes van Hek en Pieternella Pluckhooij, beiden overleden, kleinzoon van Gerrit van Heck en Cornelia Nooteman, namen van zijn grootouders van moederszijde aanhem en de getuigen onbekend, en Elisabeth van Efferen, 41 jaar oud, dochter van Pieter van Efferen en Elisabeth Cats. Zij hebben reeds twee kinderen, t.w.Gerrit, geboren in 1821 en Elisabeth, geboren in 1824.

Kind:

a. Gerrit van Heck, geboren Dordrecht 1821 (buitenechtelijk), volgt VIII

VIII. Gerrit van Heck, geboren Dordrecht 1821 (buitenechtelijk), timmerman, trouwde Dordrecht 13 aug. 1845 Cornelia van Vark, dochter van Willem van Vark en Dirkje Detlijn

Burgerlijke Stand Dordrecht (huwelijksregister) 13 aug. 1845: Gerrit van Heck, 24 jaar oud, timmerman, zoon van Pieter van Heck en Elisabeth van Efferen, en Cornelia van Vark, 30 jaar oud, geboren in De Werken[bij Werkendam], dochter van Willem van Vark en Dirkje Detlijn

Kind:

a. Gerrit van Heck, geboren Dordrecht 1 mrt. 1850, volgt IX

IX. Gerrit van Heck, geboren Dordrecht 1 mrt. 1850, timmerman (vermeld in 1873), arbeider (vermeld in 1888), stratenmaker (vermeld in 1909), trouwde Dordrecht26 febr. 1873 Johanna Maria Eichhorn, geboren Dordrecht 10 jan. 1852 (Riedijk C:334), dochter van Johannes Albertus Eichhorn, blikslager, en Maria Wilhelmina Soethout

Burgerlijke Stand Dordrecht (huwelijksregister) 26 febr. 1873: Gerrit van Heck, 22 jaar oud, timmerman, zoon van Gerrit van Heck, timmerman, en Cornelia van Vark, en Johanna Maria Eichhorn, dochter van Johannes Eichhorn, arbeider, en Maria Wilhelmina Soethout

Kind:

a. Alberdina Johanna van Heck, geboren Dordrecht 28 sept. 1889, trouwde 1e Dordrecht 27 mei 1909(huwelijk ontbonden bij vonnis van de Rechtbank in Dordrecht dd 7 nov. 1917) Anthonie Adrianus Brandt,geborenDordrecht, slijper (vermeld 1909), betonwerker (vermeld 1918) (huwelijk ontbonden bij vonnis van de Rechtbank in Dordrecht dd 7 nov. 1917), zoon van Anthonie Adrianus Brandt, koopman, en Dirkje Lems,2e Dordrecht 8 juni 1928 Gerrit Leenman, geboren te Hoogvliet, schipper, gescheiden van Teuntje van de Graaf

(Anthonie Adrianus Brandt, betonwerker, trouwde 2e Dordrecht 10 okt. 1918 Elizabeth Dommanschet, geboren te Hansweert)

Alberdina Johanna van Heck (links)