NG huwelijken Dordrecht 1600-1625 (selectie)

Een selectieuit dehuwelijksinschrijvingen in het NG trouwboek van Dordrecht 1600-1625.

Laatst bijgewerkt op27 febr. 2018

Afkortingen:

bvd: beiden van Dordrecht

getr: getrouwd

jm: jongman

jd: jonge dochter

wed: weduwnaar/weduwe

won: wonende

27 febr. 1600: Sijmon Gemansz. [van Cappel] wed uit de Langstraat van Capelle schoenmaker en Jacomijnten Cornelisdr. [Oems] van ‘s-Hertogenbosch wed van Jan Petersz., getr 12 mrt. 1600

23 juli 1600: Aert Aertsz. [Schut] kuiper en Lydia Simon Wieltensdr. bvd, getr. 6 aug. 1600

15 okt. 1600: Jasper Jansz. metselaar van Bergen op Zoom wed won te Amsterdam en Anneken Jan Govaertsdr. van Dordrecht, procl. te Amsterdam, getr 28 okt. 1600 op bescheid van Amsterdam

28 jan. 1601: Peter Goevaertsz. smid en Mariken Anthoonis Adriaensdr. bvd, getr. 11 febr. 1601

3 juni 1601: Sander Herman Genefaesz. kuiper en Sara Anthonis Adriaensdr. bvd, getr 19 juni 1601

4 aug. 1602: Cornelis Willemsz. Braet schipper wed en Heijlten Jan Lenartsdr. wed van Jan Jansz. schipper bvd, getr 18 aug. 1602

4 aug. 1602: Osier van der Hoeven Matheusz. schippersgezel van Schiedam en Sara Jacob Hendricxen van Dordrecht, proclamatie te Schiedam, getr. 25 aug. 1602

[ORA Dordrecht inv. 762, f. 7v, akte dd 6 febr. 1621: Sier Matheeusz., schipper en burger van Dordrecht, is schuldig aan Jacob Stoop Diercxsz., burger van Dordrecht, een somma van 220 gl. wegens geleende penningen.]

26 jan. 1603: Eewout Thomasz. schipper wed van Dordrecht en Janneken Theunisdr. van Leerdam wed van Theunis Theunisz., testimonium de morte mariti, getr 9 febr. 1603

16 febr. 1603: Christiaen van Dilsen Jansz. bakker en Susanna Wieltens [Wiltens] Jansdr. bvd, procl. Klundert, getr 9 mrt. 1603

[Dionijs (Nijs) van Dilsen, geboren ca. 1525, schipper, burgerte Roermond,overleden na 4 mei 1588, trouwde NN

ORA Dordrecht inv. 707, f. 110: op 30 okt. 1567 verleentDionijs van Dilsen, burger van Roermond, procuratie ad recipienda debita aan Jan Jansz. koopman.

ORA Dordrecht inv. 727, f. 57: op31 mrt. 1569verlenen Dionijs van Dilsen en Jacob Rijcken, burgers van Roermond,namens Fijken Rijcken, weduwe van Jan Rijcken, procuratie ad recipienda debita en ad lites aan de procureur Adriaen de Bel.

ORA Dordrecht inv. 727, f. 116: op 18 juni 1569 legt Dionijs van Dilsen van Roermond, 45 jaar oud, op verzoek van Adriaen Henricxsz. van Schiedam, een verklaring af.

ORA Dordrecht inv. 732, f. 71: verklaring dd 19 jan. 1576 op verzoek van Neelis Block van Roermond door Nijs van Dilsen, ongeveer 50 jaar oud, Huijbert Mol, 40 jaar oud en Hendrick Prenyten, 27 jaar oud, allen burgers van Roermond.

ORA Dordrecht inv. 734, f. 88: verklaring dd 9 aug. 1578 op verzoek van Goossen Wemmersz., tollenaar te Zaltbommel, door o.a. Dionijs van Dilssen, ongeveer 53 jaar oud, schipper van Roermond.

ORA Dordrecht inv. 734, f. 100: op 23 aug. 1578 verklaart Jeronimus Cool Huijgesz. aan Dionijs van Dilssen schuldig te zijn een bedrag van 103 gl. wegens koop van een zoutpan. Koper verbindt voor deze schuld zijn huis, genaamd “de Roede Leuw”, staande op de havenzijde bij de Lombardbrug, naast het huis genaamd “Sint Pieter”.

ORA Dordrecht inv. 735, f. 81: verklaring dd 19 mei 1579op verzoek van Pieter Nan Philipsz. door Dionijs van Dilsen, ongeveer 53 jaar oud.

ORA Dordrecht inv. 739, f. 222v: verklaring dd 1 aug. 1587 op verzoek van Corst van Nattenhoven door Dionijs van Dilsen, burger van Roermond, ongeveer 63 jaar oud en Willem Henricxsz., dienaar van Dionijs van Dilsen, ongeveer 24 jaar oud.

ORA Dordrecht inv. 740, f. 142: verklaring dd 4 mei 1588 op verzoek van Marijcken Cornelisdr., weduwe van Pieter Cool Jeronimusz., wonende te Rotterdam door Dionijs van Dilsen, koopman en burger van Roermond, ongeveer 63 jaar oud.

Kinderen:

a. Johan van Dilsen Dionijsz., geboren ca. 1552, wijnkoopman, overleden vóór 19 aug. 1604,trouwde Elisabeth Martel(s), overleden vóór 19 aug. 1604(zie M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht [Dordrecht 1677], deel II, p. 1237)

ORA Dordrecht inv. 737, f. 104: verklaringop 21 juni 1583 afgelegd door Jan van Dilsen, ongeveer 31 jaar oud, op verzoek van Gerit van Dalen, wijnkoper en burger van Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 738, f. 131: verklaringop8 mrt. 1585afgelegd door Jan van Dilsen, ongeveer 32 jaar oud, op verzoek van Gillis Rees, Wijnant Jansz., Jacob Govertsz., Jan van Hasselt van Venlo en Jan Mathijsz. van Venlo.

ORA Dordrecht inv. 741, f. 142v: verklaring dd 2 okt. 1590 door Jan van Dilsen, wijnkoopman te Dordrecht, ongeveer 38 jaar oud, op verzoek van Jan Plouch, als echtgenoot van de weduwe van Jan Steenkens.

ORA Dordrecht inv. 899, akte dd 19 aug. 1604: op verzoek van Corstiaen van Dilssen, zoon van Jan van Dilssen, verwekt bij Lijsbeth Martels en Willem van Dilssen, als oom en voogd van de onmondige weeskinderen van voornoemde Jan van Dilssen en Lijsbeth Martels, verklaren Jan Jacobsz., burger van Dordrecht, 35 jaar oud en Michiel Jansz., inwoner van Dordrecht, 22 jaar oud, dat zij Jan van Dilssen en Lijsbeth Martelsdr. goed gekend hebben, dat zij bij elkaar tijdens hun huwelijk onder meer een zoon verwekt hebben, genaamd Jan van Dilssen de jonge, die onlangs op reis, komendeuit Oost-Indië, overleden is en dat derhalve Corstiaen van Dilssen en zijn broers en zusters erfgenamen zijn van voornoemde Jan van Dilssen, hun overleden broer.

Kinderen (volgorde onzeker):

a-1. Christiaen Jansz.van Dilsen, geboren ca. 1578, bakker, trouwde in 1603 Susanna Wiltens

ORA Dordrecht inv. 747, f. 88v: op 8 april 1604 verkoopt Jaecques de Villeers, tafelhouder van de Bank van Lening te Dordrecht, aan Corstiaen [sic] van Dilsen een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van Jan van Elssen en de gang van verkoper. Bij de koop is bedongen, dat Christiaen van Dilsen naar believen mag “timmeren [bouwen]over den gang beneffens ’t voorsz. huijs gelegen”. Koper kent schuldig aan verkoper een somma van 1800 gl., te betalen met jaarlijkse termijnen van 130 gl.

ONA Dordrecht inv. 10, f. 434 (oude nummering) e.v.: op 7 jan. 1611 comp. voor notaris P. Eelbo Frans Evertsz. wijnkoper, inwoner van Dordrecht en legt op verzoek van Christiaen van Dilse, zoon van wijlen Jan van Dilse, mede vervangende zijn broers en zusters,en ten behoeve vanWillem enHenrick van Dilse, kooplieden en inwoners van Dordrecht [broers van Jan van Dilse: cf. Balen, o.c.,p. 1237]een verklaring af. Hij getuigt, dat hij op 4 jan. 1611 is geweest “in seker geselschap, bekennende dat hij deponent met den dranck was bevangen ten tijde hij int selve geselschap is gecomen, ende dat hij onder andere propoosten heeft gesegt sekere injuriuse woorden tot nadeele vande eere en reputatie vanden voorsz. Jan van Dilse saliger, mitsgaders oock van den voorn. Willem van Dilsen, bekennende dat hij comparant ten onrechte de voorsz. personen heeft gecalomnieert sonder eenighe actie ofte redenen daer toe te hebben.” De rekwiranten verklaren, dat zij Frans alles vergeven, op voorwaarde dat hij aan de huisarmen van Dordrecht drie dubbele ducaten in specie zal schenken.

ONA Dordrecht inv. 11,. f. 228 e.v.: op 5 dec. 1613 comp. voor notaris P. Eelbo Willem van Dilse koopman, ongeveer 58 jaar oud en Christiaen van Dilse bakker, ongeveer 35 jaar oud. Zij leggen een verklaring af op verzoek van Melchior Diricxsz., schipper van Roermond. Akte door beiden ondertekend.

a-2. Jan van Dilsen de jonge, overleden kort vóór 19 aug. 1604, OSP

b. Willem van Dilsen, geboren ca. 1554, koopman, overleden in of na 1604, trouwde de dochter van Jan van Someren de Oude

ORA Dordrecht inv. 737, f. 466: verklaring dd 28 april 1584 op verzoek van Corst Arentsz. van Nattenhoven door o.a. Willem van Dilsen, thans wonende te Dordrecht, ongeveer 29 jaar oud.

ORA Dordrecht inv. 739, f. 9v: verklaring dd 2 aug. 1586 op verzoek van Hendrick van Daele door o.a. Willem van Dilsen, ongeveer 42 jaar oud.

ORA Dordrecht inv. 740, f. 100, akte dd 12 april 1588: op verzoek van Jan van Someren lakenkoopman verklaart Willem van Dilsen, koopman en burger van Dordrecht, ongeveer 33 jaar oud, dat hem, als echtgenoot van de dochter van Jan van Someren de Oude, de zuster van de rekwirant, wel kennelijk is, dat Jan van Someren de Oude zeven jaar geleden de rekwirant naar de stad “Nuijs” heeft gezonden om daar te leren “de coomanschap van het wullen laecken ende het hantwerck van droechscheeren”. (ORA Dordrecht inv. 740, f. 100)

c. Henrick van Dilsen

Susanna Wiltens, geboren te Dordrecht naar schatting ca. 1575,dochter van Jan Anthonis Jan Henricksz. Wiltens en Mechtild Matheus Jorisdr. Jan Wiltens werd ca. 1535 geboren, vermoedelijk te Breda en isoverleden te Dordrechttussen29 jan. 1582 en4 mei 1595 (vermoedelijk al vóór 1594, daar hij niet in de verponding van dat jaar wordt vermeld).Hij was eenzoon van Anthonis Jan Henricksz. Wiltens en diens eerste vrouw Anna Henrick Jansdr., die eerder weduwe was van Henrick Goossensz., uit welk huwelijk een zoon Goossen Henricksz. Jan Wiltensvestigde zich tussen 1567 en 1576 te Dordrecht. (CBG, Dossier Wiltens in Collectie Wijnaendts van Resandt)

ORA Dordrecht inv. 711, f. 94, 3 april 1576: Jan Wiltens, waard in “de Oraignenboom” te Dordrecht, stelt zich borg voor Jacob Hamers van Breda, voor de lichitng van 6 ponden groten Vlaams, die berusten onder Pieter Lucasz. in de Wijnberch te Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 712, akte 33: op 11 april 1577 transporteert Hieronimus Cool aan Jan Wiltens van Breda 3/4 parten in een huis op de Riedijk, genaamd “den Keijser”, waar nu uithangt “’t Wapen van Amsterdam”, welke 3/4 parten toebehoord hebben aan Adriaen Govertsz. Moesiënbrouck – belenders niet vermeld – “in alle vougen, manijeren ende zulcx als hij comparant dselve drie vierde parten van de stede Dordrecht ende Staten van Hollant gecocht heeft.” (Moesiënbrouck behoorde tot een katholieke familie. Vermoedelijk waren zijn bezittingen geconfisqueerd,nadat hijtijdens de omwenteling van 1572uit de stadgevlucht was. [ABdH]) Ingeval Moesiënbrouck wederom in de eigendom van zijn aandeel in hethuis hersteld wordt, zal de verkoper aan Jan Wiltens “laeten volgen” de zes jaar huur, die volgens de huurcedul daarvan zijnde ingegaan is op meidag 1576. Koper kent schuldig aan verkoper een somma van 100 gl. te betalen met Pasen eerstkomende. Wiltens betaalde voor dit huis, dat ongeveer in het midden van de Riedijk stond, 12gl.in de 50e penning van 1580. (50e penning Dordrecht, f. 44v)

ORA Dordrecht inv. 712, f. 210v, 7 jan. 1578: Jan Wiltens, inwonende poorter van Dordrecht en Roelandt Maryschal van Middelburg leggen op verzoek van Peter Mondees van Breda, als gemachtigde van zijn broer Sijbert Mondees “en consoorten”, een verklaring af.

ORA Dordrecht inv. 733, f. 255v, 23 april 1578: op verzoek van de vrouw van Hans Eijckens, waard in “de Pellecaen”, verklaren Jan Wiltens van Breda, waard in “de Orangenboom” op de Riedijk, ongeveer 44 jaar oud, en Henrick Adriaensz. van ‘s-Hertogenbosch, 32 jaar oud, beiden burgers van Dordrecht, dat in of omstreeks januari 1578 zij als schutters overdag de wacht gehouden hebben in het wachthuisje op de Boom en dat toen bij hen gekomen is Dirck van Doeren, die beweerde, dat hij voor zijn broer Huijbert van Doeren aan Hans in de Pellecaen een huis op de Riedijk, genaamd “de Swarte Mannekens”,verhuurd had.

ORA Dordrecht inv. 735, f. 261v: op 30 april 1580 verklaren Anthoni Wiltens schoenmaker en Simon Wiltens kramer, beiden van Breda en thans wonende te Dordrecht, dat hun broer Huijbrecht Wiltens enige tijd geleden overleden is en in zijn testament tot erfgenamen heeft benoemd de kinderen van zijn halfbroer Goossen Henricxsz. Aangezien zij niet in de gelegenheid zijn om naar Breda te reizen, verlenen zij machtiging aan hun broer Jan Wiltens om met de weesmeesters van Breda de verdeling van de erfenis te regelen.

ORA Dordrecht inv. 735, f. 274: op 11 mei 1580 verleent Jan Anthonisz. Wiltens, burger van Dordrecht, door de weesmeesters van Dordrecht aangesteld tot voogd over de drie onmondige dochters van wijlen Goossen Henrick Goossensz., wier moeder was Marie Cornelis Steenhouwersdr. procuratie aan Joris Feij, koopman te Antwerpen, om te vorderen alle goederen, die de kinderen geërfd hebben van hun oom Huijbrecht Wiltens, die gewoond heeft te Norwich in Engeland.

ORA Dordrecht inv. 735, f. 306: verklaring dd 5 juni 1580 op verzoek van Guillaume de Roere, burger van Dordrecht, door o.a. Jan Wiltens, waard in “de Orangeboom”, ongeveer 45 jaar oud.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 47: op 24 sept. 1580 comp. Jan Wiltens, waard in de “Orangeboom” te Dordrecht, Anthoni Wiltens schoenmaker en Simon Wiltens kramer, mede wonende te Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende hun broerHerman Wiltens, die in Breda woont, als ooms en voogden van de onmondige kinderen van wijlen Goossen Henricx, in zijn levengewoond hebbendete Breda, hun halfbroer. Comparanten verklaren in hun genoemde hoedanigheid voldaan en vergenoegd te zijn door Joris Feij, koopman van Antwerpen, “van alle alsulcke handelinge, administratie ende onderwindinge”, welke Feij gedaan heeft, krachtens twee door comparanten verleden procuraties van resp. 12 jan. 1580 en 11 mei 1580, over de goederen van voornoemde weeskinderen,hun aangekomenovereenkomstig hettestament van Huijbrecht Wiltens, die is overleden in Engeland.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 263v: verklaring dd 18 nov. 1581 door Simon Wiltens kramer, ongeveer 35 jaar oud, op verzoek van de erfgenamen van Jacob Gribbertsz.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 285v: op 29 jan. 1582 verklaart Jan Wiltens, wonende in “de Orangeboom” te Dordrecht, dat hij tot bevrijding van een borgtocht vsn 448 Rijnse gl., die Pieter Cornelisz. korenkoper voor hem gedaan heeft ten behoeve van Daniël van Vlierden van ‘s-Hertogenbosch, thans wonende te Dordrecht, speciaal verbonden heeft 3/4 parten in een huis op de Riedijk, staande tussen Cornelis Claesz. stoeldraaier en dat van Pieter Laurensz.

ORA Dordrecht inv. 738, f. 176v: op 16 mei 1585 verlenen Anthoni Wiltens en Sijmon Wiltens, burgers van Dordrecht, als “wettelicke momboirs [voogden]” van Grietgen, Barbara en Thoentgen Hendricxsdrs.[sic], nagelaten weeskinderen van Goessen Hendricxsz., machtiging aan Joris Vent, wonende te Norwich in Engeland, om tevorderen hetgeen men aldaar aangenoemde kinderen schuldig is.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 310: op 4 mei 1595 verkopen Simon en Anthoni Wiltens, gebroeders, als voogden van de weeskinderen van wijlen Jan Wiltens, hun broer, aan Jan IJven, Engelsman, 3/4 parten van een huis op de Riedijk, genaamd “de Keijser”, waar tegenwoordig uithangt “de Ariaegnenboom “[sic], staande tussen het huis van Cornelis Adriaensz. stoeldraaier en dat van de weduwe van Pieter Laeurens hoedenmaker. Waarborgen: Simon en Anthoni Wiltens. Koper kent schuldig aan verkopers een somma van 968 gl. Borgen: Jan Woutersz. bakker en Cornelis Ariensz. bakker. ]

16 mrt. 1603: Immanuel Pietersz. Spinola jm van Dordrecht apotheker en Grietgen Petersdr. wed Steenburch [sic] van Schiedam, door schrijven van Schiedam, beschied gegeven om te Schiedam te trouwen 8 april 1603

13 april 1603: Balthen Willemsz. de Best schrijnwerker van Heusden en Diricxken Adriaensdr. de Veer, van Dordrecht, bescheid gegeven om op Papendrecht te trouwen 10 mei 1603

12 okt. 1603: Goeris van den Brande wed van Mechelen en Neelten Cornelisdr., van Dordrecht wed van Merten Mertensz., proclamatie te Delft (bruidegom en bruid hebben aan ds. Beciusbewijsstukken overlegdaangaande het overlijden van hun eerdere huwelijkspartners en bescheid getoond van Delft, zijn getr. op 11 nov. 1603)

4 jan. 1604: Lenaert Jansz. schipper wed van Dordrecht en Siken Cornelis Pietersdr. bvd en won in het Torenstraatje, getr 20 jan. 1604

31 mrt. 1604: Thomas Gerritsz. [van der Tuijnen] van Leeuwarden chirurgijnsgezel en Mariken Jan Ottendr. van Dordrecht won in het Steegoversloot, getr 4 mei 1604

25 april 1604: Jan Blandauw [Blandou, Blandeau] Fransman knopmaker wed en Lisbeth Jacob Laurentsdr., van Dordrecht won op de Nieuwe Gracht tegenover [het huis genaamd] “Besiet U Selven”, getr 16 mei 1604

[Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Maike, aug. 1605

b. Cornelia, febr. 1607

c. Cornelis, okt. 1612

d. Eva, febr. 1625

Jean Blandeau trouwt Waals Dordrecht 20 juli 1625 Jeanne de la Rue (Anneken de la Reve/Lareue)

Kinderen:

a. Jan, gedoopt NG Dordrecht mrt. 1628

b. Cornelis, gedoopt NG Dordrecht okt. 1630

c. Olivier, gedoopt Waals Dordrecht 15 aug. 1632 (get.: N. Stockman)

ORA Dordrecht inv. 766, f. 68, akte dd 19 jan. 1627: Catharina Gooswijn, vrouw van Hubrecht Bordels [en eerder weduwe van Olivier de la Rue], geassisteerd met haar man, is borg voor Jan Blandeau, burger van Dordrecht.]

11 mei 1604: Jacob Henricxsz. goudsmid van Hoorn en Trinken Alof Henricxdr. van Duijsberch int Lant van Cleef

16 mei 1604: Theunis Adriaensz. bierdrager van Capelle en Neelken Jan Pietersdr. van Dordrecht, hij won in de Botgensstraat in het Snoecxken, getr. 6 juni 1604

11 juli 1604: Isaac Balthensz. zeembereider won in de ramen achter het Bagijnhof en Anneken Adriaen Roelofsdr. bvd, getr 25 juli 1604

22 aug. 1604 ondertrouwd Claes Hermansz. schippersgezel van Wesel en Adriaenken Jan Jansdr., van Gorinchem, procl. te Wesel. “Dit houwelijc is blijven steken ende niet gesolemnizeert overmits Claes Hermansz. geweigert heeft tselve niet willen[de] accorderen ende is daerna tot Wesel met een andere getrouwt daerop mijn heeren geordoneert hebben dit houwelijc te royeren. Actum 5 maij 1607.”

22 aug. 1604: Pieter Barbé van Duijsberg soldaat geweest onder de compagnie van graaf Hendrik en Celiken Jan Lathouwersdr. van Roij van Leuven, proclamatie te Geertruidenberg, zijn woont in het Tolbrugstraatje naast de Vergulden Appel, bescheid gegeven om te Zwijndrecht te trouwen nadat ons is gebleken dat de geboden te Geertruidenberg gegaan waren, getr. 2 okt. 1604

29 aug. 1604: HermanGenefaesz. viskoper wed en Jobken Martensdr. wed van Cornelis Mathijsz. bvd

[ORA Dordrecht inv. 748, f. 23v e.v.: op 14 mrt. 1605 comp. Aert Dircxsz. huistimmerman, als man en voogd van Sara Pietersdr., wonende in Ooltgensplaat en bekende ontvangen te hebben uit handen van Herman Jenefaesz., als man en voogd van Jopken Martensdr. en Thomas Cornelisz., als voogd van de kinderen van wijlenMels Cornelisz. schipper, “alle alsulcke goederen als hem comparant van wegen sijne voorsz. huisvrouwe aengecomen ende aenbestorven sijn door doode ende overlijden van Jopken Lenaertsdr., weduwe van Arijen Cornelisz. Blom schipper, [die]sijne huijsvrouwens bestemoeder was, breder gespecificeert in de cavelcedulle daer van sijnde.”]

19 sept. 1604: Abraham Balthensz. jm van Dordrecht en Maijcke Jaspers jd van Gorinchem, door schrijven van Gorinchem, getr 3 okt. 1604

10 okt. 1604: Herman Jacobsz. kleermaker van Dinxlaken en Trincken Frederic Lammendr. van Duijsberg weduwe van Herman Berentsz. wonende in de Vriesestraat bij Lijn van Gelder, getr. 7 nov. 1604

24 okt. 1604: Gerit Jansz. hovenier wed van Antwerpen en Anneken Jansdr. van Dortmunt in het Sticht van Munster. “Opgehouden naer het tweedde gebot, overmits sij in onechte geseten hebben noch bij leven van sijne voergaende huijsvrouw also die van Swijndrecht inde classe hebben geremonstreert.”

24 okt. 1604: Adriaen Frantzsz. spellemaker van Dordrecht en Heijlken Wijnands van Batenburch wed van Michiel Hermansz, van Ratingen, getr 9 nov. 1604

5 dec. 1604: Cornelis van Nes Claesz. wed uit ‘s-Gravenhage won te Dordrecht deurwaarder van het Hof van Holland en Frantzken Adriaensdr. van Dordrecht wed van. Jan Jordaensz. houthaker won in De Drie Koningen buiten de Vuilpoort, getr 9 sept. 1607 [sic]

30 jan. 1605: Claes Simonsz. Braet schipper won in het Torenstraatje en Magdalena Cornelis Jacobsdr. bvd, getr 20 febr. 1605

6 febr. 1605: Aert Cornelisz. [Danser] schipper van Dordrecht won in het Torenstraatje en Mariken Cornelisdr. van Bergen op Zoom wed van Jacob Lievensz. schipper van Dermonde, getr 20 febr. 1605

13 mrt. 1605: Jacob Cornelisz. huistimmerman wed won op de Riedijk bij Jeremias Reijns en Adriaenken Aert [Jacobsdr.] wed van Jacob Cornelisz. metselaar bvd, getr. 27 mrt. 1605

22 mei 1605: Diric Diricxsz. van Heusden weduwnaar havenmeester en Mechtelt Henric Egbertsdr. van Metmen bij Dusseldorp, getr. 16 juni 1605

29 mei 1605: Theunis Adriaensz. timmerman en Dignelken Pieter Andriesdr. bvd beiden won in de Botgensstraat, getr. in De Lindt 19 juni 1605

17 juli 1605: Claes Cornelisz. schipper wed van Dordrecht en Maeijcken Adriaen Woutersdr. van Oosterhout

24 juli 1605: Aper Jansz. schippersgezel van Dordrecht en Henricxken Jansdr. van Lage Zwaluwe wed van Gommer Adriaensz., getr 23 aug. 1605

28 aug. 1605: Thoenis Jansz. lijndraaier van Oosterhout en Neelten Willemsdr. van Dordrecht wed van Cornelis Gielisz. molenaar won in de Vriesestraat naar de vesten toe, getr 25 sept. 1605

2 okt. 1605: Jan Cornelisz. [Stoel] metselaar en Trincken Diric Jacobsdr. bvd, getr. 3 nov. 1605

26 mrt. 1606: Abraham Bartholomeusz. [Asteijn] schilder van Gent woont naast Hans Gevaerts en Judick Henric Boesaetsdr. van Dordrecht, getr. 16 april 1606

[Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Bartholomeus Asteijn, jan. 1607, kunstschilder te Dordrecht

b. Anthonette, mrt. 1610

c. Heijlken Abrahamsdr. Asteijn, dec. 1611, trouwde Jan Geeritsz. Bockholt

ONA Dordrecht inv. 177, f. 128 e.v.: testament dd 11 sept. 1656 van Heijltgen Abrahamsdr. Asteijn, weduwe van Jan Geeritsz. Bockholdt, wonende te Dordrecht.(In margine: op 28 mrt. 1656 verzoekt de testatrice dit testament te niet te doen.) Zij benoemt tot erfgenamen haar broer, Andries Abrahamsz. Asteijn, en diens vrouw Josijntgen Servaesdr. Volgraeff, of de langstlevende van hen beiden, voor een derde part, en de twee dochtertjes van haar overleden zuster, Magdaleena Abrahamsdr. Asteijn, genaamd Aletta en Judick Fockestar, of de langtlevende van hen beiden, voor twee derde parten. Indien Aletta en Judick komen te overlijden voor zij mondig worden of gaan trouwen, zullen hun erfporties vererven op Andries Abrahamsz. Asteijn of zijn vrouw. In dat geval moet aan de kinderen van testatrice’s broer, Bartholomeus Asteijn, “tot een gedachtenisse” een bedrag van 6 gl. uitgereikt worden.Tot voogden stelt de testatrice aan haar broer Andries Asteijn en haar aangetrouwde neef Jacob Florijn. Zij tekent met haar naam.]

d. Catelijne, jan. 1614

e. Andries Abrahamsz. Asteijn, nov. 1616, trouwde Josijntgen Servaesdr. Volgraeff

f. Magdalena Abrahamsdr. Asteijn, juni 1619, trouwde Fockestar

30 april 1606: Cornelis Willemsz. bouwman op Dubbeldam doch van Hertichvelt[= Hardinxveld] geboren en Heilten Jacob Adriaensdr., van Dubbeldam, getr. 15 mei 1606

7 mei 1606: Merten Jansz. schoenmaker van Cruchten in het Land van Gulik en Emmicken Henricxdr. van Duesborch weduwe van Jan Petersz. vleeshouwer van bij Venlo, is bescheid gegeven van de pastor van Cruchten van zijn vrijheid en dat zijn geboden daar gegaan zijn, bescheid gegeven om op Zwijndrecht te trouwen op 10 juni 1606

17 sept. 1606: Tonis Jansz. Waert schipper van Geertruidenberg en Ariaentgen Ariaen Jansdr. van ‘s-Gravenmoer

12 nov. 1606: Lucas van de Witt Petersz. contatuer int leger en Margarita van den Brant Frans Jansdr. weduwe van Willem van Dalen bvdgetr. 28 nov. 1606

3 dec. 1606: Servaes Adriaens hoijmaecker en Annitken Benjamin Jan Boquetsdr. bvd, procl. Middelburg, getr. in Dordrecht op 31 dec. 1606

28 jan. 1607: Antheunis Jansz. kleermaker van Bergen op Zoom en Linke Evert Willemsdr. van Dordrecht, getr 18 febr. 1607

[ONA Dordrecht inv. 13, akte dd 7 juni 1614: Antheunis Jansz., kleermaker en burger van Dordrecht en zijn vrouw Cathelina Evertsdr., benoemen tot voogden over hun onmondige erfgenamen zijnerzijds Hubrecht Bordels, koopman van wijnen en harerzijds Cornelis Evertsz., haar broer.]

4 febr. 1607: Feinto Frederick Rijcxsz., raet ende meester van die Reeckeninge des Graeffelickheits van Hollant en Helena Cool Jacobsdr. wed. van Franck van Muijlwijck, procl. in Den Haag, getr. 20 febr. 1607

1 april 1607: Jacob Pietersz. hoedenmaker en Anneken Jansdr. wed van Jasper Jansz. metzer bvd, getr 17 april 1607

27 mei 1607: Cornelis Willemsz. lijndraaier wed en Annicken Simonsdr. wed van Jan Adriaensz. glaesmaecker bvd, getr. 10 juni 1607

24 aug. 1608: Cornelis Geritsz. lijndraaier wed van Harderwijk en Machtelt Severijns Bommelsdr. van Duijsborch, getr. 14 sept. 1608

9 nov. 1608: Jan Jansz. van Gellick int Lant van Luijck wed en Jennicken Jacobsdr. van Oosterhout wed van Jan Cornelisz. leertouwer, getr 23 nov. 1608

11 jan. 1609: Willem Henricxsz. brouwersgast van Herckenbosch bij Remunde won in het Seepeert [Zeepaert] in de Wijnstraat en Adriaenken Jansdr., van’s-Hertogenbosch wed van Jan Adriaensz. van Alblasserdam won in de Mariënbornstraat over het bruggetje naast de drie nieuwe huisjes in het bleekveld, getr. 8 febr. 1609

1 febr. 1609: mr.Raphaël Allendorp conrectorvan de Latijnse School en Alitghen Claesdr. weduwe van Franciscus Leo van Dordrecht, getr. 15 febr. 1609

8 febr. 1609: Aert Gerritsz. Verhaer schrijnwerker won in de Heer Matthijsstraat [Kolfstraat] naast de Carne en Willemken Ariaen Thonisdr. won op de Hil naast de verver bvd, getr. 1 mrt. 1609

3 mei 1609: Samuel Jacobsz. jm schippersgezel won te Dordrecht en Digna Jacobsdr. van Zwijndrecht won aldaar, door schrijven van Zwijndrecht, bescheid gegeven om op Zwijndrecht te trouwen 24 mei 1609

21 mrt. 1610: Jan Geritsz. bezemmaker en Janneken Huben wed van Govaert Verhoeven “hoetmaker” bvd won in de Kromme Elleboog naast de Kapel, getr. 13 april 1610

23 mrt. 1610: Huijbrecht Dirrijcxsz. [Baes ?] schippersgezel van Dordrecht en Anneken Willemsdr. jd van Zwijndrecht, per schrijven van Zwijndrecht, 25 april 1610 bescheid gegeven om op Zwijndrecht te trouwen

[ORA Dordrecht inv. 764, f. 24 e.v.: op 24 april 1623 verkoopt Buergie Pietersdr.,weduwe van Gerrit Maertensz. leidekker, geassisteerd met haar halfbroer Goovert Pietersz. en haar zwager Pieter Jansz. kleermaker, aan Huijbrecht Dircxsz. Baes, schipper en burger van Dordrecht, een huis in de Heer Heymansuysstraat, staande tussen het huis van Gerrit Pietersz. Waelen en dat van Pieter Cornelisz. Verkerck slikwerker. Waarborg: Pieter Jansz. kleermaker. De koper is schuldig aan de verkoopster een somma van 875 gl. Borg: Pieter Jansz., glaesmaker en burger van Dordrecht.]

25 april 1610: Gerrit Gijsbrechtsz. [van Elten] bakker en Machtelt Thomas Cornelisdr. bvd, getr. 9 mei 1610

30 mei 1610: Willem Borcgraef [sic] wed van Duijsburch won te Keulen en Margarita Splinters Samuelsdr. van Den Haag won te Dordrecht

13 juni 1610: Aert Driessen schipper van Tiel wed won in zijn schip en Grietken Hermansdr. van Duijsberch wed van Pieter Adriaensz. hoedenmaker uit Vlaanderen won in den Helmaan het Groothoofd bij Anneken Cornelisdr., getr. 6 juli 1610

12 dec. 1610: Cornelis Hendricxsz. schippersgezel van Oosterhout won op de Riedijk in het Zeepaert en Digna Willemsdr. van Breda wed van Pieter Marijnisz. won in de Nieuwstraat, getr 4 jan. 1611

17 april 1611: Willem Jansz. Wolfraet van Ratingen in Berchlant [hertogdom Berg in Duitsland] kleermaker won in de Heer Heymansuysstraat en Jaquemijnken Teunis Janssensdr. van Dordrecht, getr.8 mei 1611

4 dec. 1611: Sander Tack verwersgeselle van Duisborch woont bij Jacob van de Eike voor het Bagijnhof en Trijnke Jacob Pauwelsdr. van Oermont bij Sittard, getr. 27 dec. 1611

18 dec. 1611: Frantzoijs Frantz. Dermoeij glaesmaker van Middelburg won in het Vleeshouwersstraatje en Anneken Aert Adriaensdr. van Dordrecht won in het Vleeshouwersstraatje naast het “Wapen van Luijc”, getr. 8 jan. 1612

4 mrt. 1612: Gerard Cobers Pietersz. koffermaker van Maastricht won in de Nieuwkerkstraat bij Pieter Robertsz. en Janneken Cerps Jansdr. “van bij Duijsberch” won bij mr. Gerit Bouman schoolmeester. (In margine: “nae de geboden is sponsus wech gegaen ende daernae getrouwt tot Aken met een ander, als blijckt bij attestatie van een van de predicanten van Aken genaemt Joannes Rostius”)

27 mei 1612: Thomas Thomasz. metselaar won in de Heer Matthijsstraat [Kolfstraat] tegenover “’t Wagenrat” en Annicken Philips de Leeuwsdr. bvd won in het Steegoversloot over de brug in “de Claptas”, getr. 7 juli 1612

10 juni 1612: Mattheus Bournville Mattheusz. schilder van Middelburg in Zeeland en Janneken Gerrit Daniëlsdr. , van Dordrecht, sponsus woont in “de Hopsack” bij het Groothoofd, sponsa woont bij Cornelis Adriaensz. den Roode, procl. Middelburg, getrouwd 8 juli 1612

10 juni 1612: Aelbert Simonsz. Braet schippersgezel wonende aan het Nieuwkerkhof en Mariken Dirckx Franckendr. wonende in het Torenstraatje, beiden van Dordrecht, getr. 8 juli 1612

21 april 1613: Frantzoijs Frantz. Dermoeij wed van Middelburg glaesemaker won in het Vleeshouwersstraatje in het midden en Neelken Cornelis Pauwelsdr. van Dordrecht won bij Tomas Jacopsz. bij de Lombardbrug, getr 7 mei 1613

28 april 1613: Jan van der Horst Gillisz. wijnkuiper en Maijken Michiel Tijsdr. bvd, getr 9 juni 1613

16 mrt. 1614: meester Hubrecht Balis notaris, van Aarschot, weduwnaar wonende te Dordrecht en Anna Rijckewaert, van Norwich in Engeland weduwe van Pouls Nijs, wonende te Dordrecht [doorgehaald “in Middelburg”], proclamatie te Middelburg, getrouwd te Dordrechtop 15 april 1614

27 april 1614: Ot Cornelisz. jm van De Lindt won bij Dubbeldam en Trijnke Dirck Cornelisdr. van Haarlem won bij Catelijne Remeusdr., getr 13 mei 1614

11 jan. 1615: Dirck Willemsz. van Angeren schipper wed won op de Riedijk naast “de Swaen” en Sara Teunis Wirixdr. bvd won in de Heer Heymansuysstraat op de hoek van de Dwarsgang, getr 27 jan. 1615

23 jan. 1615: Thomas Adriaensz. lintwerker wed van Breda woont voor het Bagijnhof tot Andries Walen en Lijsbet Gillis Jansdr. van Dordrecht woont op het Nieuwkerkhof in “de Hartoch van Brandeborch”. In margine: also gebleken is dat de bruidegom tevoren aen Schrevelke Schrevelsdr. belofte van trouw gedaen heeft, so is goet gevonden terwijl Lijsbeth Gillis dit verstaen hebbende de bruijdegom niet begeerte te trouwen met de bevestiginge deses houwelijx niet voort te varen, maer Thomas te vermaene dat hij de eerste behoorde te trouwen

25 jan. 1615: Aelbert Hillebrantsz. kleermaker van Zwolle won in het Steegoversloot naast de Houthaeck en Neelken Thonis Adriaensdr. van Hamberch, getr. 17 febr. 1615

12 april 1615: Jan Pietersz. kleermaker van Dordrecht won tegenover de brouwerij “In de Valck” en Janneken Corps Jansdr. “van bij Duijsberg”, getr. 28 april 1615

17 mei 1615: Isaac Davidsz. huistimmerman woont op het Nieuwe Werk naast Bastiaen Woutersz. en Sara Pieter Pietersdr. beiden van Dordrecht woont in de Heer-Majuw [Heer Heymansuysstraat] aan de brug, getr. 8 juni 1615

26 juli 1615: Jan Jansz. [van den Busse] bosmaker van Flumael boven Luik woont bij Gerrit Pietersz. in de Lombardstraat en Antonette [Teuntgen] Ariaen Tonisdr. van Dordrecht woont tegenover de bruidegom, getr. 16 aug. 1615

9 aug. 1615: Jan Jansz. van Halteren lakenbereider van Dordrecht won in het Steegoversloot bij Frans Jansz. de bakker en Sara Laurens Clementsdr. van Dordrecht won ten huize van Claes Cornelisz. in de Kannenkopersbuurt

6 sept. 1615: Dirck Jansz. houtdrijver won buiten de Vuilpoort en Geertruijd Cornelis Cornelisdr. won in de Heer Heymansuysstraat bvd getr 27 sept. 1615

24 jan. 1616: Cornelis Jansz. van de Graef huistimmerman won bij de Spuipoort en Marike Jan Jansendr. won opde Nieuwe Havenbvd, getr 28 febr. 1616

17 juli 1616: Willem Bosch jg en Maria Michielsdr. Middelhoven bvd

26 juli 1616: Abraham Davidsz. linnenwever van Dordrecht wonende op het Nieuwe Werk bij zijn vader en Magdalena Gisbrechtsdr.van Zwijndrecht wed van Henric Gisbrechtsz. Smit wonende op Zwijndrecht bij haar vader de smid, procl. Zwijndrecht 26 juli 1616

26 mrt. 1617: David Jansz. van Telger kleermakersgezel van Breda won in de Visstraat tegenover de poort van het Gasthuis en Jacomijncken Aerts, van Dongen bij Breda, won bij haar tante Anneken Willems

16 april 1617: Olof Willems bakkersgezel van Ratingen in het Land van Kleef won in de Vogelsanck tegenover de heer schout en Mariken Martens van der Mijle van Dordrecht won in de Spuistraat in het midden tegenover de bakker, getr. 2 mei 1617

16 april 1617: Joost Joosten [Brouwers] schippersgezel won op het Nieuwe Werk bij de Blauwpoort en Janneke Willemsdr. won tot Gesels bij deVuilpoortbvd, getr 7 mei 1617

7 mei 1617: mr. Cornelis van Beveren Willemsz. en Christina Pijl Jansdr. bvd, getr. 28 mei 1617

[Begraafboek Grote Kerk Dordrecht 18 juli 1663: een baar omtrent de Tolbrug voor mijnheer van Strevelshoek, 25 maal luiden “ende het blason, alsoo de Ed. heeren kerckmeesters van alles vrij sijn naden ouden hercomen alles inde maent zeel in plaats van gelt gebracht voor memorie als oock de boeten van twaliff uren memorie.]

Cornelis van Beveren Willemsz., heer van Strevelshoek (geboren 1591, overleden 1663)

18 juni 1617: Geervaes Jansz. [Francken] schipper en Lijsbet Schul Gerritsdr. jd beiden van Tiel, procl. Tiel

6 aug. 1617: Joannes Gijsius bedienaar des H. Evangeliums te Streefkerk weduwnaar van Oostende en Petronella Michiel Matthijsdr., van Dordrecht, procl. te Streefkerk, getr. 27 aug. 1617

3 sept. 1617: Jan Jansz. van Donghen wed won in de Nieuwe Breestraat en Lijsbet Cornelisdr. wed van Simon Damisz. Coninc won achter het stadhuis in ’t Molentgen bvd, getr. 24 sept. 1617

10 sept. 1617: Adriaen Woutersz. schoenmaker wed van Dordrecht en Marijcken Jansdr. van Gorinchem wed van Jan Joosten won te Schoonhoven, per schrijven van Schoonhoven

10 sept. 1617: Jan Teller Thomasz. koopman won te Amsterdam en Elisabeth Stormans Jansdr. bvd, procl. Amsterdam, getr 3 okt. 1617

1 okt. 1617: Cornelis Rijsers Cornelisz. wijnkoper van Dordrecht en Maria van Strijen Claesdr., van Westmaas, won in Den Haag, per schrijven van Den Haag, zijn na het derde gebod daar getr.

20 mei 1618: Thonis Jansz. wielmaker van Dordrecht won in de Tolbrugstraat Landzijde en Baeijcken Willemsdr.

10 juni 1618: Teunis Ariaensz. metselaar won in de Wijngaardstraat en Neelke Frans Egbertsdr. bvd, getr 1 juli 1618

1 juli 1618: Wouter Pietersz. Bouquett jm en Margriete Levesque Jaquesdr. beiden van Geertruidenberg, getr op bescheid van Geertruidenberg 6 juli 1618

12 aug. 1618 bescheid gegeven om in Den Haag te trouwen: Jaques van Nispen raad en “meester generael ordinaris van der munten der Vereenigde Nederlanden” en Bernardina Castrichom geb en won te ‘s-Gravenhage, per schrijven van daar

14 okt. 1618: Pieter Tegelbergh Dirricxsz. jg schilder won bij het stadhuis en Anneken Cavas Cornelisdr. jd bvd won op het Nieuwe [sic] niet ver van “den Groenen Hoet”, getr. op 4 nov. 1618

11 nov. 1618: Lambert Hulshout de jonge jm won bij zijn vader en Mariken van Balen Martensdr. won naast de Munt [in de Voorstraat] bvd, getr 2 dec. 1618

18 nov. 1618: Henric van Valckenborch Anthonisz. en Maria van Beaumont Jansdr., beiden van Dordrecht, getrouwd 9 dec. 1618

3 mrt. 1619: Jan Jaspersz. Schott jm schippersknecht won in het Torenstraatje bij Cornelis Adriaensz. Coopman schipper en Marijken Gerrit Jordaensdr. won bij Hendrik Tegens tegenover het stadhuis in het “Rode Laken”, getr 2 april 1619

10 mrt. 1619: Cornelis van Casteren Jacobsz. wijnkoper en Emerentia van Beveren Willemsdr. bvd, getr 14 april 1619

12 mei 1619: Gerard Willemsz. jm spijkermaker van Kampen won in de Tolbrugstraat tegenover de Verlorenen Sone en Hester Henrick Adriaensdr. won in de Tolbrugstraat bij de Verloren Sone, sponsus testimonium tutorum

12 mei 1619: Denijs Jansz. [Heuts] schrijnwerker wonende in de Nieuwstraat tegenover de Hofstraat en Francijnken Balthens van Seventer beiden van Dordrecht zij wonende bij haar vader op de hoek vanhet Willem Oskensstraatje, getr. 28 mei 1619

17 mei 1619: Melis Cornelissen wed slijkwerker won aan de Vest bij de Riedijk en Grietken Teeuwen wed van Claes Jacobsz. schipper won in de Torenstraat bvd

7 juli 1619: Dirck Muller van Oppenheijm wed bombazijnmaker won op de Nieuwe Haven op het hoekhuis achter de Schrijversstraat en Christina Tijssen van der Linde in Gulickerland won in de Heer Heijmansuijsstraat tegenover de hoornbeslager, getr 4 aug. 1619

21 juli 1619: Otto Thonisz. craenkint [= iemand die een kraan bedient] wed van Warmoeskerck [Wermelskirchen] in het Land van den Berch [hertogdom Berg in Duitsland] won in de Mariënbornstraat naast Albrecht de smid en Damet d’Angleur Arnoultsdr. jd van Luik won bij Joris de brandewijnmaker op de Nieuwe Haven, getr 4 aug. 1619

21 juli 1619: Pieter de Ridder jg van Engen [Enghien] in Henegouwen tapitzier won bij David Henricxsz. mede tapitzier achter den Doel ende werckende hier beijde opt Hof en Lisbet Henric Andriesdr. van Middelburg won bij Engel Jansz. kleermaker in de Doelstraat

22 dec. 1619: Bruijn Otto provoost van Zwolle won in de Vriesestraat en Janneken Geraerts van Roosendael wed van Joost Joosten kleermaker won voor het Bagijnhof, getr in Zwijndrecht op 18 jan. 1620

12 juli 1620: Henrijc Bongerts jong gezel schrijnwerker van Duisburg in het Land van Kleef wonende bij Willem Veer kleermaker omtrent de Schrijversstraat en Mariken Jan Aerts Schuttendr. jonge dochter van Dordrecht wonende naast “de duer” op de hoek van de kraan, getrouwd op 4 aug. 1620

25 okt. 1620: Lenart Ariensz. Boef jm won in “de Engel” op het hoekje bij de Riedijkspoort en IJken Jacob Fransdr. jd won in het Torenstraatje op de oliemolen bvd

22 dec. 1620: Aert Henricxsz. vormdraaier won buiten de Vuilpoort aan de Dorrenboom en Neelke Jan de Jongesdr. bvd [de bruid] won in de Mariënbornstraat bij haar bestemoeder Neeltke Jobben naast de glaesmaecker in het midden van de straat, getr op 28 jan. 1620

27 dec.1620: Abel Jansz. passementwerker van Wanloo in het Land van Gulick won te Amsterdam en Trijntghen van Loon Gerartsdr. van Aken won te Dordrecht in de Nieuwstraat, procl. te Amsterdam, getr 24 jan. 1621

4 april 1621: Hendrick Rombouts jg van ‘s-Hertogenbosch schrijnwerkersgezel won in de Lindenstraat en Lijntken Michiel Jansdr., van Dordrecht, won in de Lindenstraat, getr. 27 april 1621

4 april 1621: Dirck Boonen jg beitelschipper van Roerort won ’t scheep en Janneken Aert Hellendr., van Wessem, won naast “Luijck”, getr. 4 mei 1621

Beitelschip

4 april 1621: Jan Jansz. van Pluren wed van Antwerpen droogscheerder won in de Raamstraat op de hoek van de brug en Janneken Pelegrom Adamsdr., van Dordrecht, wed van Jan Jansz. schrijnwerker won in de Kolfstraat tegenover “het Vercken sonder hooft”, getr. 27 april 1621

4 april 1621: Pieter de Klerck wed en Tanneken Vergouwe wed van Tobias de Klerck won te Goes, per schrijven van Breda

11 april 1621: Pieter Willemsz. Schepens jg notaris en procureur te Dordrecht won in het Steegoversloot en Elizabet Willem Jopsdr. jd won in de Voorstraat bvd

23 mei 1621: Herman Jacobsz. kleermaker wed [van Trincken Frederic Lammendr.] won tegenover de heer Arent Muijs van Holij en Trinken Marten Conincxdr. beiden van Dinslaken won bij Bartholomeus Reijniersz. Londenvaarder op de Boom, getr. 13 juni 1621

6 juni 1621: Jaques Jaques Platteburch boormaker won op de Nieuwe Haven in “de Vergulde Fortune” en Maeijken van Asperen Folpertsdr. won op de Nieuwe Haven bij haar ouders bvd getr. op 20 juni 1621

27 juni 1621: Jasper Baron wed kassier van de Tafel van Lening van Piemont en Elizabet Sander Lambrechtsdr. geboren te Willemstad won te Dordrecht, getr. te Hendrik-Ido-Ambacht op 25 juli 1621

22 aug. 1621: Benjamin Jansz. Boket wed mandenmaker van Dordrecht won in Blindeliedengasthuis [sic] en Maeijken Gillis Willemsdr. van Rotterdam won te Dordrecht in de Dolhuisstraat, getr. 5 sept. 1621

22 aug. 1621: Wessel Jansz. Op de Camp jg van Roerort varend gezel en Lijsken Commeren Adriaensdr. van Dordrecht won buiten de Vuilpoort, getr. 26 okt. 1621

5 sept. 1621: Benedictus Henrijksz. boekdrukker van Minden wed won in het Hof op de kamer en Aeltgen Hubert Ewoutsdr. jd van Dordrecht won in de Heer Heymansuysstraat in “den Blompot”

12 sept. 1621: Lenard Cornelisz. bakker wonende bij Simon Wieltens en Maeijken Christiaen Stevensdr. bvd won bij haar ouders op het Nieuwe Werk getr. op 26 sept. 1621

12 sept. 1621: Roelant Eeckhout [Eeckholt] wijnkoper wed van Warmoeskercken [Wermelskirchen in het hertogdom Berg in Duitsland] won te Dordrecht en Maria van der Hagen van Keulen wed van Aert Theunisz. van Gameren hopkoper

19 sept. 1621: Jacob Teller goudsmid van Middelburg weduwnaar wonende te Breda en Elizabet Gommer Fransdr. van den Dries van Dordrecht won in de Doelstraat procl. te Breda

26 sept. 1621: Abraham Davidsz. wed van Dordrecht won in Pelserstraat op de hoek van de Vest en Elske Jan Goermansdr. van het Land van Kleef won bij Cornelis de Wit, getr. 17 okt. 1621

10 okt. 1621: Jacob Bastiaensz. drapenier jg van Oud-Beijerland won aldaar en Barber Ariaen Jansdr. jd van Dordrecht woont achter in de Vriesestraat op de nieuwe brug bij “de Scharen”, procl. te Oud-Beijerland getr. op 7 nov. 1621

10 okt. 1621: Cornelis Hendricksz. jg dekker van Mijnsherenland won aldaar Aechtgen Corstiaen Baerensdr. jd van Dordrecht won in het Molenstraatje procl te Mijnsherenland getr. op 31 okt. 1621

26 dec.1621: Gillis Bertron Maasschipper wed van Nijmegen wonende ’t scheep en Adriaentken Leenhof van Duisburg wed van Laurens Mom schipper won ’t scheep, getr. 13 jan. 1622

26 dec. 1621: Teunis Tijssen Stock jg schippersgezel van Venlo won op de hoek bij de Roobrug en Baertien Fredericx van Duisburg wed van Herman Henricxsz. Bouman won mede aldaar, getr. 24 april 1622

5 april 1622: Jan Frantzen tijkwerker uit Brussel wonende te Dordrecht voor het Bagijnhof en Anneken Thonis van Duisburg wonende te Dordrecht in de Botgensstraat bij Lijsbeth in’t Snoecxken, getrouwd 21 april 1622

1 mei 1622: Cornelis van Esch Samuelsz. en Josina [de] Carpentier Jansdr. van Dordrecht, per schrijven van ds. La Vigne *, getr. 24 mei 1622

[I. Jan Roelandsz.de Carpentier, trouwde Maria Servaesdr. Hellinx

Dochter:

a. Josina de Capentier, volgt II

II. Josina de Carpentier, gedoopt NG Dordrecht 12 okt. 1601, overleden 24 febr. 1634, trouwde Dordrecht 1/24 mei 1622 Cornelis van Es Samuelsz, geboren ca. 1585, trouwde 2e Helena van den Honert, weduwe van kapitein Arnoldus de Vries

Kinderen (o.a.):

a. Cornelia van Esch Cornelisdr., gedoopt NG Dordrecht juli 1624,jonge dochter van Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven (1650), trouwde NG Dordrecht 5/21 juni 1650 dr. Johan de Jongh Cornelisz., jongman van Dordrecht wonende in de Houttuin (1650)

29 mrt. 1694: Nicolaas Magerus, commies van grafelijk kantoor te Brielle, als procuratie hebbende van Cunera de Jong, weduwe van Robert Hartley, en van Johanna Catharina de Jong, meerderjarige ongehuwde persoon, kinderen en erfgenamen van dr. Johan de Jong, lid van de Oudraad te Dordrecht, veilt landerijen. (Streekarchief Voorne-Putten, toegang 110, inv. 1023)

Kinderen (o.a.):

a-1. Cunera de Jong, gedoopt NG Dordrecht 8 nov. 1651, trouwde Robert Hartley

a-2. Johanna Catharina de Jong, gedoopt NG Dordrecht

b. Maria van Esch Cornelisdr., volgt III

c. Josina van Esch Cornelisdr. gedoopt NG Dordrecht juni 1627, jonge dochter van Dordrecht wonende aan het Marktveld (1655), dochter van Cornelis Samuelsz. van Esch en Josina de Carpentier, trouwde NG Dordrecht 4 juli/1 aug. 1655 mr. Johannes Bocardus, gedoopt NG Dordrecht okt. 1618,jongman van Dordrecht wonende in het Steegoversloot (1655), licentiaat in beide rechten, Josina van Esch trouwde2e 1672Grijphonius van Ravesteijn, predikant te Dordrecht

ONA Dordrecht inv. 182, f. 242 e.v.: testament dd 25 mrt. 1669 van mr. Johan Boccardus, ziek te bed liggende, en zijn vrouw Josijna van Esch, burgers van Dordrecht. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam van alde na te laten goederen van de eerststervende, waarbij zijnerzijds is inbegrepen de goederen, die hij heeft geërfd van zijn oom, burgemeester Pieter Vesanevelt, waarvan diens weduwe, Agatha Onderwater,haar leven lang het vruchtgebruik bezit. Na het overlijden van de langstlevende zullen zijn of haar goederen vererven op hun resp. erfgenamen ab intestato, elk voor de helft. Als de langstlevende komt te overlijden en een kind of kinderen nalaat, legateren zij aan dat kind of die kinderen een somma van 15.000 gl. Maar indien de langstlevende kinderloos zal komen te overlijden, vererft dat legaat op Josijna, Helena en Livina de Vries, kinderen van wijlen mr. Johan de Vries. Tot voogden benoemen zij zijnerzijds Jacob Commersteijn, burgemeester van Brielle, zijn neef, en harerzijds dr. Johan de Jongh, haar zwager. Getuigen: Anthonij Pietersz. Steenwijck en Willem Roomers.

III. Maria van Esch Cornelisdr., gedoopt NG Dordrecht okt. 1625, [jonge dochter] van Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven (1650) trouwde NG Dordrecht 5/21 juni 1650 mr. Johan de Vries Arnoudtsz., jongman van Dordrecht

Dochters:

a. Josina de Vries, gedoopt NG Dordrecht 2 mei 1653

b. Levina de Vries, gedoopt NG Dordrecht 6 sept. 1658, jonge dochter (1683), trouwdeNG Goudriaan (met attestatie van Gorinchem) 31 okt. 1683Eeuwout van Haeften, jongman (1683)

c. Helena de Vries, geboren naar schatting ca. 1660

* Daniël de la Vigne, Waals geref. predikant te Dordrecht 1611-1628]

Cornelis van Esch, aetat. 37 (Rijksmuseum, olieverf op koper)

Josina de Carpentier (Rijksmuseum, olieverf op koper)

Cornelia van Esch Cornelisdr. (Rijksmuseum, olieverf op koper)

Maria van Esch Cornelisdr. (Rijksmuseum, olieverf op koper)


Josina van Esch Cornelisdr. (Rijksmuseum, olieverf op koper)

12 juni 1622: Jan Jansz. [Goethart] varend gezel jm uit de Langstraat [N-B] won in de Breestraat tegenover de Ramshoorn en Neeltgen Lenart Jansdr. jd van Dordrecht won achterin het Torenstraatje

17 juli 1622: Tieleman Gerritsz. Kels bakker van Oud-Beijerland won op het Groothoofd bij Henric Jansz. Bott en Anneken Jan Cornelisdr. van Dordrecht won bij haar ouders in het Torenstraatje, getr 2 aug. 1622

4 sept. 1622: Glaude Kaimax schoenmaker van Middelburg won in de Breestraat naast de Drij Gouden Sleutels en Anneken Vincent Jansdr. van Dordrecht won bij haar ouders, getr. 20 sept. 1622

29 jan.1623: Christiaen Janssen wed van Brussel won in de Heer Heijmansuijsstraat tegenover het Vercken Sonder Hooft en Neeltken Adriaens van Dordrecht wed van Pieter Mattyssen bakker won tegenover de Valck bij de Tolbrug, getr 14 mrt. 1623

9 april 1623: Jaques Malve schipper wed en Mariken Gillis wed van Benjamin Jansz. Boket, per schrijven[van ds.]Lavigne

9 april 1623: Abraham Marcelis van Dordrecht koopmansbode op Zeeland won op de hoek van de Nieuwbrug en Abigail Jansdr. van der Linden van Rotterdam won op de hoek van de Houtsteiger

30 april 1623: Pieter Dircxsz. Vos van Maaseik en Engel van Stokkem Arentsdr. van Duisburg, getrouwd 21 mei 1623

30 april 1623: Sibert van Weli wed viskoper van Nijmegen won in de Drij Hammen en Digna Tomas wed van Adriaen de Caeter won bij de Grote Kerk tegenover Cornelis van Beveren

10 sept. 1623: Adriaen Jacobsz. Spaanse-stoelmaker van Klundert won bij den Roder bij de Vismarkt en Geertruid Dirck Jansdr. van Nattenhoven in het Land van Gulik won bij Hendrick Jansz. in het Root Laken, procl. te Oudenbosch

10 dec.1623: Gerrit Jansz. de Haen van Alim horlogemaker won op de Riedijk in de Twee Musketten en Cornelia Augustijn Gosensdr. van Gorinchem won op de Riedijk in hetzelfde huis

25 febr. 1624: Abrahamus Muijsenholius predikant te Breda en Jacolijna de Rovre Jacobsdr. beiden van Antwerpen, getr 10 mrt. 1624

2 juni 1624: Simon Cornelisz. de Vries j.g. won te Dordrecht en Maria van Gijssen Jacobsdr. van Westmaas per schrijven van Westmaas, getr 2 juli 1624

30 juni 1624: Hendrick Willemsen arbeider aan de straat wed uit het Land van Gulik won Haringstraatje en Anneken Theunis van Duisburg wed van Jan Fransz. tijkwerker won in het Haringstraatje, beiden van Dordrecht, getr 14 juli 1624

14 april 1624: Teunis Hendricxsz. sledenaar wed uit de Langstraat won in de Raamstraat en Maike Severijn Jansdr. van Weerden bij Duisburg won in “de twijnmeulen” bij kapitein Frans Jansz., getr 5 mei 1624

25 aug. 1624: Jan Cornelisz. [Schoen] jm kuiper van Zevenbergen won in de Vriesestraat bij Andries de wagenmaker en Sara Govertsdr. Verhoeven van Dordrecht won bij de Kromme Elleboog naast de Capiteijn, getr 8 sept. 1624

19 jan. 1625: Barendt Hendricxen de Haen blauwverver van Dordrecht won tegenover de Augustijnenkerk [Voorstraat] en Catelijne Jans van der Plas, van Zegwaard won te Dordrecht in de Vleeshouwersstraat, getr 11 febr. 1625

19 jan. 1625: Jan van Haerlem Rochusz. won te Zevenbergen en Geertruijd Francken Roelofsdr. bvd, getr. 4 febr. 1625