Van der Elst

I. Abraham Fransz. (van der Elst), jongman van Utrecht wonende in de Raamstraat (1666),trouwde NG Dordrecht 20 mei/4 juni 1666Lijdia Jacobs, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Drappierskade (1666)

ORA Dordrecht inv. 1634, f. 58: op 24 nov. 1693 verkopen Gerrit Crena en Albartus van Dijck, als man van Catarina Crena, kinderen en erfgenamen van Maria Commun, weduwe van Gerard Crena, lakendrappier te Dordrecht, voor 850 gl. aan Abraham Fransz. van der Elst, lakendrappier te Dordrecht, een huis op de Hoge Nieuwstraat, staande tussen brouwerij “het Lam” en dat van Cornelis [Tollenaar].

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht)::

a. Jacobus van der Elst, 30 aug. 1671, volgt IIa

b. Sara van der Elst 7 febr. 1674, ongehuwd

ORA Dordrecht inv. 1650, f. 122: op 17 okt. 1724 verkoopt Magdalena de Bond, wonende te Dordrecht, voor 200 gl. aan Sara van der Elst, jonge dochter, een huis op de Nieuwbrug, staande tussen het huis van Krijn van der Heijs en dat van Jan Vermeulen.

c. Susanna, 22 april 1676

d. Francois van der Elst, 23 april 1679, volgt IIb

e. Lijsbet, 29 nov. 1681

f. Johannes, 3 nov. 1683

IIa. Jacobus van der Elst, gedoopt NG Dordrecht 30 aug. 1671,jongman van Dordrecht wonende op de Hoge Nieuwstraat (1695), weduwnaar van Dordrecht wonende op de Hoge Nieuwstraat (1737), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 8/22 mei 1695 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Abraham van der Elst, de bruid met haar vader Jan de Val) Catarijna de Val, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Roobrug (1695), 2e Gerecht/NG Dordrecht 3/18 aug. 1737 Helena van Ratinghe, jonge dochter van Dordrecht wonende op de Visbrug (1737)

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 24: op 12 mei 1744 verkoopt Helena van Ratinge, weduwe van Jacobus van der Elst, voor 800 gl. aan Adriaan Mels, koopman te Dordrecht, een huis op de Hoge Nieuwstraat, staande naast brouwerij “’t Lam”.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt in Dordrecht):

a. Johannes, 2 okt. 1697

b. Abraham, 14 jan. 1699

c. Lijdia Clara, 14 juli 1700

d. Cornelia Clara, 29 april 1703

e. Johanna, 9 mrt. 1704

f. Lijdia, 21 okt. 1707

IIb. Frans (Francois) van der Elst, gedoopt NG Dordrecht 23 april 1679, trouwde 21 mei 1702 Ida van Ratingen, gedoopt NG Dordrecht 28 aug. 1678, dochter van Abram van Ratingen en Elsje Koormans

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 136: op 29 jan. 1722 verkopen “Jacob van Ratinge, Frans vander Elst, in Huwelijk hebbende IJda van Ratinge, Item Frans van der Lis, getrout hebbende Lidia van Ratinge ende Lena van Ratinge, mitsgrs. nog den voorn: Frans vander Lis, en Jacobus vander Elst, in qualitijt als testamentaire voogden over de naargelatene kinderen van Angenietje van Ratinge aan haar verweckt door Jan van Groenewegen, alsmede over de naargelatene kinderen van Jacoba van Ratinge aan haar geprocreeert door Adriaan vander Ent, alle kinderen, kintskinderen ende Erffgenamen van wijlen Elsje Kooremans, in haar leven wed. van Abraham van Ratinge”, voor 2200 gl. aan Matthijs Du Saar, brouwer en koopman te Dordrecht, een huis op de Wolwevershaven, staande tussen het huis van Jande Rooij en dat van Nicolaas Cool.

ORA Dordrecht inv. 1649, f. 151v: op 30 april 1722 verkopen “Jacob van Ratingen, Item Frans vander Lis getrouwt hebbende Lidia van Ratingen en Lena van Ratingen mitsgrs. nog d’voorm. Frans van(der) Lis en Jacobus vander Elst in qt. als testamentaire voogden over de nagelate kinderen van Agnita van Ratingen aan haar verwekt door Jan van Groenewegen als mede over de nagelate kinderen van Jacoba van Ratingen aan haar geprocreert door Adriaan van(der) Elst haar luijden sterkmakende en rato Caverende, voor Frans van(der) Elst in Huwelijck hebbende Yda van Ratingen sijnde op dit moment derselve Frans van(der) Elst mede gecompareert, alle kinderen kintskinderen en Erfgenamen van wijle Elsie Kooremans, in haar leven wed.e Abraham van Ratingen”, voor 130 gl. aan Johannes Damasse, metselaar en burger van Dordrecht, een huis in de Stoofstraat, dat wordt bewoond door Anthonij Haver, staande tussen het huis van Hermanus van Klooveren en dat van Herman Boon.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

a. Elsje van der Elst, 3 okt. 1703

Elsje van der Elst (foto: RA Dordrecht)

b. Lijdia, 2 febr. 1705

c. Catrijna, 18 okt. 1713

d. Abraham van der Elst, geboren naar schatting ca. 1715, jongman van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat (1739), schoolmeester te Dordrecht, trouwde Gerecht/NG Dordrecht 14/29 mrt. 1739 (de bruidegom geassisteerd met zijn vader Frans van der Elst) Bastiaantje Laban, gedoopt NG Dordrecht 30 dec. 1708, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Nieuwstraat (1739), dochter van Jacobus Laban en Anna Ganswijck

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 83v: op 28 jan. 1755 verkoopt Abraham van der Elst, schoolmeester en burger van Dordrecht, als man van Bastiaantje Laban, voor 200 gl. aan Jan Havers, burger van Dordrecht, een huis in de Raamstraat, staande tussen het huis van Jan Batenburg en dat van Jacobus Clawaert.

ORA Dordrecht inv. 1758, f. 121: op 3 sept. 1782 verkopen Johannes van der Elst en Willem Hordijk, kooplieden te Dordrecht, als gemachtigden van Jacobus van der Elst Abrahamsz., wonende te Dordrecht, verkoopt voor 200 gl. aan Wouter van der Leer, als man van Ida van der Elst, en Johan van der Elst Abrahamsz., beiden wonende te Dordrecht, een derde part van een tuin buiten de St. Jorispoort tussen de tuin van mr. Nicolaas Backus en die van de erfgenamen Bongers.

Kinderen (allen NG gedoopt te Dordrecht):

d-1. Anna, 4 dec. 1740

d-2. Francois van der Elst, 14 febr. 1742, jongman geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Nieuwstraat (1763), trouwde Gerecht/NG Dordrecht 16 april/1 mei 1763 (de bruidegom geassisteerd met Bastiaantje Laban, weduwe van Abraham van der Elst, zijn moeder, de bruid met Jacob van Hamelenberg, haar vader) Helena van Hamelenberg, jonge dochter geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat bij de Nieuwstraat (1763)

Kinderen (allen NG gedoopt in Dordrecht):

d-2-1. Cornelia, 9 jan. 1767

d-2-2. Maggiel, 12 juli 1769

d-2-3. Bastya, 11 dec. 1772

d-2-4. Ida Anna, 3 aug. 1774

d-2-5. Jacob, 18 sept. 1776

d-2-6. Francois Jacob, 25 juli 1781

d-3. Jacobus van der Elst Abrahamsz. 22 febr. 1747

d-4. Ida van der Elst, 25 sept. 1749, trouwde Wouter van der Leer

d-5. Johannes van der Elst Abrahamsz., 8 april 1750

e. Jacob van der Elst, 16 mrt. 1717, volgt III

III. Jacob(us) van der Elst, gedoopt NG Dordrecht 16 mrt. 1717, suikerraffinadeur te Dordrecht, overleden 10 okt. 1781, trouwde Sija Klein

Jacob van der Elst(foto: RA Dordrecht)

Seija Klein(foto: RA Dordrecht)

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 24v: op 12 mei 1744 verkoopt Helena van Ratinge, weduwe van Jacobus van der Elst, burger van Dordrecht, voor 150 gl. aan Jacobus van der Elst, burger van Dordrecht, een huis in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Jacobus de Bruijn en dat van der erfgenamen van N. Kurff.

ORA Dordrecht inv. 1657, f. 80: op 13 mei 1745 verkoopt Jacob van Broekhuijsen, koopman te Dordrecht, voor 3000 gl. aan Hilmert Backer en Jacob van der Elst, kooplieden te Dordrecht, een pakhuis, “geapproprieert” tot een suikerraffinaderij met de vaste gereedschappen ertoe behorende, staande op de Kalkhaven tussen het huis van Agatha Gardenier, weduwe van Boudewijn de Haan, en dat van Jan Timmers.

ORA Dordrecht inv. 1659, f. 16v: op 12 mrt. 1750 verkoopt Jacob Vermande, burger van Dordrecht en knaap in de Munt van Holland, voor 2450 gl. aan Jacob van der Elst, suikerraffinadeur te Dordrecht, een huis achter op de Kalkhaven, staande tussen het pakhuis van David Crena en de loods van Johannes Theodorus Troost en Abraham van den Bergh.

ORA Dordrecht inv. 1659, f. 21v: op 16 april 1750 verkoopt Agata Gardenier, weduwe van Boudewijn de Haan, voor 3000 gl. aan Helmer Backer en Jacob van der Elst, suikerraffinadeurs te Dordrecht, een huis op de Kalkhaven, staande tussen het huis van Isack Kimijser en het huis of raffinaderij van de kopers.

ORA Dordrecht inv. 1659, f. 158: op 25 sept. 1751 verkoopt Jacobus van der Elst, raffinadeur te Dordrecht, voor 150 gl. aan Willem Rijkers, burger van Dordrecht, een huis achter in de Nieuwstraat, staande tussen het huis van Barent de Bruijn en dat van de erfgenamen van Wouter Curff.

ORA Dordrecht inv. 1661, f. 179v: op 9 mrt. 1756 verkoopt Abraham Selis, koopman en suikerraffinadeur te Dordrecht, als procuratie hebbende van Frederik Wilkens, “voor desselfs compagnie canterende op de erven Fredrik Wilkens”, en van Willem Bruijn, voor de weduwe Willem Bruijn en Zonen, Anna Heijnen, weduwe van Jan Rens, Jacob van der Elst, voor zichzelf en voor zijn compagnon Helmig Backer, Jan Rens voor zichzelf en voor zijn compagnon Everard van der Wall, Pieter van Volkom, voor zichzelf en voor zijn compagnon Jacob Meijer, Martinus den Ouden, voor zichzelf en voor zijn compagnon Balten van den Broeck, allen kooplieden te Dordrecht, “en neffens den comparant en desselfs compagnieschap canterende op de naam van Jan Balthus en Compagnie” voor 600 gl. aan Arij Franchoijs Dura, kooplieden te Dordrecht, een huis in de Voorstraat omtrent het Melkpoortje, genaamd “de Raapkoek, staande tussen het huis, genaamd “de Wildeman”, dat op diezelfde dag is getransporteerd aan Jan van den Bosch, en het huis van N. van Duijnen. Selis verkoopt tevens in dezelfde hoedanigheid voor 310 gl. aan Jan van den Bosch, mr. bakker, een huis genaamd “de Wildeman”, staande in de Voorstraat bij het Melkpoortje tussen het huis “de Raapkoek” en dat van Frans Dermoeij.

ORA Dordrecht inv. 1662, f. 177v: op 19 juni 1759 verkoopt Hilmar Backer, raffinadeur te Dordrecht, voor 3000 gl. aan zijn zoons Johannes en Arnoldus Backer, burgers van Dordrecht, de helft van een pakhuis en woonhuis, “geapproprieert” tot een suikerraffinaderij, staande op de Kalkhaven, staande tussen het huis van Jacobus van Dongen en dat van Roeland Mackaij. De wederhelft van de raffinaderij behoort toe aan Jacobus van der Elst.

ORA Dordrecht inv. 1666, f. 185v: op 15 jan. 1771 verkoopt mr. Ocker Gevaerts, heer van Geervliet, Simonshaven etc., lid van de Oudraad te Dordrecht, als man van Hendrika Francoise Braats, tevens vervangende zijn schoonmoeder Maria Jacoba van Bochoven, weduwe van Adriaan Braats, burgemeester van Dordrecht, voor 4500 gl. aan Johannes Backer en Jacob van der Elst, suikerraffinadeurs te Dordrecht, een pakhuis, genaamd “Elbing”, staande op de Kalkhaven tussen het huis van Anthonij den Bandt en dat van Martinus Brouwer.

ORA Dordrecht inv. 1668, f. 158v: op 29 juni 1775 verkoopt “Jacob van der Elst, Koopman & Suiker raffinadeur binnen deze Stad als last en procuratie hebbende van Anna ’t Hooft wed. en boedelhoudster van Jacob van Rating, wonende binnen deze Stad”, voor 800 gl. aan Willem van Helden, twijnhandelaar te Dordrecht, een huis in de Voorstraat tegenover het Steegoversloot, staande tussen het huis van Johan Baalen en dat van de weduwe van Jan van der Haar.

Kinderen:

a. Ida van der Elst, 7 febr. 1751, trouwde Willem Hordijk

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 257v: op 8 mei 1806 verkoopt Jacob Otterdijk, wonende te Dordrecht, voor 1000 gl. aan Ida van der Elst, weduwe van Willem Hordijk, wonende te Dordrecht, een huis voor het Bagijnhof, getekend D:924 en staande tussen het huis van de erfgenamen van C. F. Backer en dat van de koopster.

b. Johannes van der Elst, 26 dec. 1752, volgt IV

c. Francois, 18 mei 1754

IV. Johannes Jacobsz. van der Elst, gedoopt NG Dordrecht 26 dec. 1752, jongman geboren en wonende te Dordrecht (1782), trouwde 1e Gerecht/NG Dordrecht 25 april 1782 (ondertrouw, volgens attestatie van ondertrouw van Woubrugge dd 26 april 1782, attestatie gegeven 22 mei 1782) Helena Ouboter, jonge dochter van Simonshaven wonende te Woubrugge (1782), 2e Soeta Anna Beudt

Johannes van der Elst (foto: RA Dordrecht)

ORA Dordrecht inv. 1668, f. 188v: op 5 okt. 1775 verkopen “Arnoldus Kolster, eerste Clercq ter Secretarie dezer Stad als bij procuratie gepasseert voor den Notaris Leendert van der Horst, en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 4e: dezer, gesubstitueerde van Ds: Johannis Kisselius, Kanunnik van het Kappitel ten Dom te Utrecht, en Johanna van Dungen, Egtelieden, wonende alhier, als bij procuratie met magt van Substitutie den 29e Mei 1774 voor voorn. Notaris en getuigen verleden gevolmagtigt door Paulus Ruben van Hoven, en Anna van Zwijndregt mede wonende binnen deze Stad, Eigenaars voor twee derde parten beide ons Schepenen vertoont, en Cornelis Verlee al mede wonende binnen deze Stad Eigenaar voor een of het laatste derde part van natemelde Panden” voor 10.100 gl. aan Johannes van der Elst Jacobsz., wonende te Dordrecht, een suikerraffinaderij, staande op de Kalkhaven tussen het huis van Isaac van Beest en het volgende huis, alsmede een woonhuis, staande tussen de voornoemde raffinaderij en een gemeenschappelijke uitgang, en een pakhuis, met twee “hoogzolders”, staande tussen het huis van Frank van der Schoor en dat van Anthonij de Raad.

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 137: op 16 jan. 1781 verkoopt Geertrui van Eeten, wonende te Dordrecht, weduwe en erfgename van Isak Wiltens, die in Dordrecht is overleden, voor 7610 gl. aan Johannes van derElstJacobsz., koopman te Dordrecht, een huis in de Prinsenstraat met een pakhuis eronder en open plaats daarnaast, staande tussen het huis van Nicolaas Nierhof en het pakhuis van Jacob Bongers.

ORA Dordrecht inv. 1671, f. 256: op 20 nov. 1781 verkoopt Johannes van der Elst Jacobsz., koopman te Dordrecht, voor 2150 gl. aan Wouter van Leer een huis in de Prinsenstraat, staande tussen het huis van de erfgenamen van Jan van der Linden en dat van Hendrik van der Hulp.

ORA Dordrecht inv. 1672, f. 112v: op 3 sept. 1782 verkopen Johannes van der Elst en Willem Hordijk, [als man van Ida van der Elst], kooplieden te Dordrecht, voor 1870 gl. aan Lodewijk van Loon en Johan Kemp, kooplieden te Dordrecht, een raffinaderij in de Wijnstraat bij de Wijnbrug, staande tussen het huis van eerstgenoemde koper en dat van Jean Griot

ORA Dordrecht inv. 1674, f. 199: op 20 juni 1786 verkoopt Jacob Bongers, pondgaarder te Dordrecht, voor 2600 gl. aan Johannes van der Elst Jacobsz., een pakhuis, genaamd “Van Beest”, staande in de Prinsenstraat tussen het huis van de koper en dat van Abraham van Duuren.

ORA Dordrecht inv. 1674, f. 205: op 27 juni 1786 verkoopt Johannes van der Elst Jacobsz., achtraad en koopman te Dordrecht, voor 1200 gl. aan Frank van der Schoor, koopman te Dordrecht, een pakhuis op de Kalkhaven, staande tussen het huis van de koper en dat van Van der Schoor en De Raat.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 51v: op 10 juni 1790 verkopen Johannes van der Elst en Willem Hordijk, als man van Ida van der Elst, kooplieden te Dordrecht, kinderen en erfgenamen van Sija Kleijn, weduwe van Jacob van der Elst, voor 870 gl. aan de erfgenamen van Maria Gelderblom een huis in de Dolhuisstraat, staande tussen het erf van Wouter Oldenburg en de gemeenschappelijke uitgang van de huizen van Johan Holtrop en L. Wijmans.

ORA Dordrecht inv. 1676, f. 182v: op 6 okt. 1791 verkopen Johannes van der Elst en Willem Hordijk, als man van Ida van der Elst, kooplieden te Dordrecht, kinderen en erfgenamen van Sija Kleijn, weduwe van Jacob van der Elst, voor 300 gl. aan Geertruij Hooijman, ongehuwde persoon wonende te Dordrecht, voor 300 gl. een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Jan Arendonk en dat van de weduwe van Rochus Molendijk.

ORA Dordrecht inv. 1678, f. 93v: op 9 febr. 1797 verkopen Willem Hordijk en Johannes van der Elst, kooplieden te Dordrecht, voor 4000 gl. (elk voor 2000 gl.) aan Willem Jacob de Bruijn de Neve, koopman te Dordrecht, elk een achtste part in een suikerraffinaderij, genaamd “de Suikermolen” met een woonhuis ernaast, staande op de Drappierskade aan de zuidzijde [Kuipershaven] tussen het koetshuis van de weduwe van Jacob van Doeveren, thans echtgenote van Nicolaas van Meeteren en het pakhuis van Willem Nicolaas Kouwens.

ORA Dordrecht inv. 1679, f. 382: op 13 sept. 1803 verkoopt Jan van Dijk, schout en secretaris van Zwijndrecht, als gemachtigde van zijn dochter Magtilda Maria van Dijk, weduwe van Jacob Okhuijsen Nzn., wonende te Moordrecht, volgens procuratie gepasseerd voor notaris D. W. Nibbelink te Hendrik-Ido-Ambacht op 10 sept. 1803, voor 4250 gl. aan Johannes van der Elst, koopman wonende te Dordrecht, een pakhuis op de Kalkhaven, genaamd “Terw Akker”, getekend D:157, staande tussen het woon- en pakhuis, genaamd “Trip”, en het huis van Pieter Plukhooij.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 292v: op 29 juli 1806 verkoopt Pieter Plukhooij, wonende te Dordrecht, voor 5500 gl. aan Johannes van der Elst Jacobsz., lid van de Raad van Dordrecht, een huis op de Kalkhaven, getekend D:156, staande tussen de suikerraffinaderij van de koper en het pakhuis “Terwakker” [Tarwe-akker], dat eveneens aan de koper toebehoort.

ORA Dordrecht inv. 1680, f. 293: op 29 juli 1806 verkoopt Johannes van der Elst Jacobsz., lid van de Raad van Dordrecht, voor 2000 gl. aan Pieter Plukhooij, wonende te Dordrecht, een huis en pakhuis in de Kalkstraat, getekend D:151, 152 en 153, staande tussen het pakhuis van J. G. van Oldenbarneveld genaamd Witte Tuling en het huis van de erfgenamen van Frans Rens.

Kinderen:

Ex 1:

a. Jacob van der Elst, gedoopt NG Dordrecht 24 jan. 1783, suikeraffinadeur, burgemeester van Dordrecht, overleden Dordrecht 5 okt. 1838 (Prinsenstraat D:116), trouwde Ida Willemina Hordijk

Jacob van der Elst (1783-1838)(foto: RA Dordrecht)

b. Bartholomeus, gedoopt NG Dordrecht 15 aug. 1789

Ex 2:

c. Francois van der Elst, gedoopt NG Dordrecht 15 april 1796, trouwde Catharina Wilhelmina van Wageningen

Catharina Wilhelmina van Wageningen(foto: RA Dordrecht)

d. Sija Ida, gedoopt NG Dordrecht 10 aug. 1798